1. Wybrane zagadnienia z prawa cywilnego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Wybrane zagadnienia z prawa cywilnego"

Transkrypt

1 1. Wybrane zagadnienia z prawa cywilnego Uczeń powinien: Cele lekcji 1. a) Wiadomości wyjaśnić pojęcia: małżeństwo, testament, osoba prawna, osoba fizyczna, spółka cywilna, spółka komandytowa, spółka jawna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, rozwód, intercyza, nupturient, alimenty, zdolność prawna, zdolność do czynności prawnych, powództwo, pozwany, oskarżony, prokurator, notariusz, księgi wieczyste, sąd rejonowy, umowa, pełnomocnictwo, przedawnienie, firma, prokura, użytkowanie wieczyste, spadek, hipoteka, wierzyciel, dłużnik, rękojmia wiary publicznej, nieważność czynności prawnej, omawiać źródła, funkcje, dziedziny oraz hierarchie norm prawnych, znać procedury obowiązujące w postępowaniu cywilnym, znać zasady stosowania prawa w życiu publicznym, rozumieć znaczenie praworządności. Uczeń potrafi: 2. b) Umiejętności rozróżniać pojęcia: prawo, norma prawna, przepis prawny, gromadzić informacje według określonego kryterium, poprawnie interpretować zapis norm prawnych zawartych w kodeksach, dokonywać oceny przydatności różnych źródeł wykorzystywanych do analizy omawianych zjawisk prawnych, sporządzić testament, napisać pozew do sądu, spisać umowę Metoda i forma pracy Poster tematyczny, pogadanka, praca w grupach Środki dydaktyczne Poster tematyczny, podręcznik, ksero aktów prawnych, artykułów prasowych i innych informacji związanych z tematem lekcji.

2 4. 4. Przebieg lekcji 1. a) Faza przygotowawcza Nauczyciel odwołuje się do wiedzy uczniów na temat podstawowych czynności prawnych życia codziennego oraz wyjaśnia pojęcia: małżeństwo, rozwód, intercyza, nupturient, alimenty, zdolność prawna, zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna, osoba prawna, powództwo, pozwany, oskarżony, prokurator, notariusz, księgi wieczyste, sąd rejonowy, umowa, pełnomocnictwo, przedawnienie, spółka, firma, prokura, użytkowanie wieczyste, testament, spadek, hipoteka, wierzyciel, dłużnik, rękojmia wiary publicznej, nieważność czynności prawnej. 2. b) Faza realizacyjna Uczniowie uczestniczą w prezentacji posterów tematycznych przygotowanych przez zespoły uczniowskie, które w oparciu o zgromadzone materiały referują szczegółowe zagadnienia, wykonują notatki. Grupy otrzymują materiały ćwiczeniowe, wyszukują zagadnienia szczegółowe, grupują je zgodnie z przyjętymi kryteriami, np. zawarcie małżeństwa, sporządzenie testamentu, spisanie umowy kupna sprzedaży, zawiązanie spółki cywilnej, itp. Ustalają sposoby rozwiązania konkretnych problemów prawnych. Odwołując się do wiedzy uzyskanej z posterów tematycznych oraz z analizowanych aktów prawnych, określają, jakie instytucje prawne współdziałają z osobami fizycznymi i prawnymi przy rozwiązaniu konkretnych problemów prawnych oraz jakie instancje sądowe rozwiązują konkretne problemy prawne. 3. c) Faza podsumowująca Poszczególne grupy prezentują wyniki swoich prac i robią notatki. Ustalają, jakie instytucje prawne współdziałają z osobami fizycznymi i prawnymi przy rozwiązaniu konkretnych problemów prawnych oraz jakie instancje sądowe rozwiązują konkretne problemy prawne. Określają sposoby dokonania lub rozwiązania określonych czynności prawnych; wskazują na możliwość różnic w wykładni przepisów i konieczność odwołań do wyższej instancji przy rozwiązaniu konkretnych problemów prawnych (apelacja). Na koniec zajęć uczniowie otrzymują test sprawdzający celem wypełnienia go jako pracy domowej (załącznik 1) Bibliografia 1. Ignatowicz J., Stefaniuk K., Wolter A., Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego. Prawo prywatne międzynarodowe, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa Wiedza o społeczeństwie, red. M. Bankowicz, M. Grzybowski, J. Stelmach, T. Woś, T. Włudyka, PWN, Warszawa Załączniki załącznik a) Karta pracy ucznia

3 I. Wskaż prawidłową odpowiedź: 1) Nupturienci to: a) osoby zawierające związek małżeński b) osoby żyjące w separacji c) osoby powołane na świadków przy zawieraniu małżeństwa d) urzędnicy stanu cywilnego 2) Sąd nie powinien orzec o rozwodzie: a) w przypadku zupełnego i trwałego rozkładu pożycia między małżonkami b) w przypadku, gdy winna rozkładu pożycia małżeńskiego jest teściowa c) jeżeli rozkładu żąda małżonek wyłącznie winny, a drugi z małżonków nie wyraża na to zgody d) w przypadku, gdy wina nie została orzeczona 3) Na osobie, która rozwiodła się ciąży obowiązek alimentacyjny w stosunku do byłego małżonka w przypadku: a) gdy ponosi on winę za rozkład pożycia małżeńskiego b) gdy żadna ze stron nie ponosi winy za rozkład pożycia małżeńskiego c) gdy były współmałżonek znalazł się w niedostatku d) we wszystkich trzech wymienionych przypadkach 4) Były małżonek nie może się ubiegać o prawa alimentacyjne, jeżeli: a) wyraził zgodę na rozwód b) rozkład pożycia małżeńskiego nastąpił z jego winy c) małżeństwo było bezdzietne d) orzeczono rozwód bez ustalenia winy 5) Powodem ustania małżeństwa nie jest: a) śmierć jednego z małżonków b) unieważnienie małżeństwa c) rozwód d) separacja 6) Urzędy stanu cywilnego nie rejestrują:

4 a) urodzeń b) małżeństw c) rozwodów d) zgonów 7) Na byłym małżonku ciąży po rozwodzie obowiązek alimentacyjny w stosunku do dziecka: a) jeżeli drugi współmałżonek wychowujący dziecko znajdzie się w niedostatku b) jeżeli dziecko znajdzie się w niedostatku c) jeżeli dziecko nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać d) jeżeli dziecko nie osiągnęło pełnoletności 8) Powództwo o zaprzeczenie ojcostwa może być wytoczone przez męża matki nie później niż... od dnia, w którym dowiedział się o urodzeniu dziecka. a) 3 miesiące b) 6 miesięcy c) 12 miesięcy d) 24 miesiące 9) Oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński w imieniu osoby zainteresowanej może złożyć pełnomocnik, jeżeli osoba ta: a) nie czuje się na siłach wypowiedzieć słowa przysięgi małżeńskiej i legitymuje się stosownym zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym słabą konstrukcję psychiczną (łatwą wzruszalność) b) pracuje w systemie dwuzmianowym oraz w weekendy c) wyjechała na pobyt stały zagranicę d) służy w siłach zbrojnych ONZ e) pracuje w instytucjach europejskich 10) Intercyza to: a) umowa majątkowa pomiędzy małżonkami b) umowa majątkowa pomiędzy rodzinami małżonków c) umowa regulująca zasady dziedziczenia przez dzieci adoptowane d) umowa regulująca zasady dziedziczenia przez niewspólne dzieci małżonków

5 II. Podkreśl zdania zawierające informacje niezgodne z prawem: 1) Sąd rejonowy uznał Aldonę B. winną zabójstwa męża Hipolita B. i skazał ją na 25 lat pozbawienia wolności. 2) Januaremu C., oskarżonemu o napad na bank, grozi kara śmierci. 3) Ponieważ oskarżony Adolf K. nie wskazał swego obrońcy, sąd przydzielił mu obrońcę z urzędu. 4) Ponieważ pozwana Leokadia T. nie wskazała swego obrońcy, sąd przydzielił jej obrońcę z urzędu. 5) Do sądu okręgowego wpłynął akt oskarżenia przeciwko gangowi Łysego Frajera, który dokonał serii zuchwałych napadów. 6) Do sądu okręgowego w Łodzi wpłynął akt oskarżenia przeciwko Leszkowi M., w którym prokurator zarzucił mu kradzież z salonu samochodowego Toyoty smyczy na klucze o wartości 5 zł. 7) Biegły z zakresu psychiatrii orzekł, że oskarżony Gerwazy R. nie jest świadom, tego, co czyni. Gerwazy R. opuścił areszt śledczy. 8) Pomimo nieobecności na sali sądowej oskarżonego Bonifacego D., sąd zdecydował rozpocząć proces. 9) Oskarżona Brygida Z. odmówiła złożenia zeznań, powołując się na swoje prawa. 10) Sąd uznał 16-letniego Alfonsa S. winnym włamania i skazał go na rok pozbawienia wolności. 11) Sąd garnizonowy udzielił rozwodu kapralowi Zenonowi P., żołnierzowi służby zasadniczej. 12) Sąd rejonowy udzielił rozwodu starszej sierżant Cecylii O. 13) Sąd przesłał pozew pozwanemu Cezaremu S. w celu ustosunkowania się. 14) Wydział cywilny sądu rejonowego skazał Klementynę I. na dwa lata pozbawienia wolności za znęcanie się nad psem męża. 15) Wydział cywilny sądu okręgowego wydał wyrok w procesie Izydora E., który ani razu nie pojawił się na sali sądowej, bo zaspał. 16) Pozwany Jarosław K. zapoznał się z wyrokiem i zapowiedział odwołanie się do sądu rejonowego w terminie 30 dni. 17) Sensacja w Tarnowie! Ława przysięgłych sądu okręgowego odrzuciła wszystkie wnioski mecenasa Maxa K., reprezentującego swego teścia biznesmena Johna P. 18) Przewodnicząca składu sędziowskiego Klaudia W. przychyliła się do zdania większości ławników i uniewinniła Damiana J. oskarżonego o usiłowanie gwałtu na nieletniej. 19) Naczelny Sąd Administracyjny uchylił wyrok sądu okręgowego i nakazał wznowienie procesu. 20) Sąd Najwyższy uchylił wyrok sądu okręgowego.

6 III. Wskaż zdania prawdziwe: 1) Osoba niezdolna do czynności prawnych może zawrzeć: a) każdą umowę za zgodą jej przedstawiciela ustawowego, b) jedynie umowę, która nie pociąga za sobą skutków rozporządzających, c) umowę należącą do umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego, d) każdą umowę, której wartość świadczenia nie przekracza l tyś. złotych. 2) Zdolność prawną osoba fizyczna uzyskuje: a) z chwilą ukończenia 18 lat, b) z chwilą poczęcia, c) z chwilą urodzenia, d) z chwilą uzyskania dowodu osobistego. 3) Zdolność prawna osoby fizycznej ustaje z chwilą: a) śmierci, b) ubezwłasnowolnienia całkowitego, c) uznania za zmarłego, d) zaginięcia. 4) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uzyskuje osobowość prawną: a) z chwilą dokonania wpisu do Krajowego Rejestru Sadowego, b) z chwilą uzyskania numeru NIP i REGON, c) z chwilą sporządzenia umowy spółki w formie aktu notarialnego, d) z chwilą powołania zarządu spółki. 5) Która z wymienionych jednostek organizacyjnych posiada osobowość prawną: a) spółka cywilna, b) spółka akcyjna c) fundacja, d) Skarb Państwa. 6) Zdolności do czynności prawnych nie posiadają osoby, które: a) nie ukończyły 13 lat,

7 b) zostały ubezwłasnowolnione częściowo, c) zostały ubezwłasnowolnione całkowicie, d) posiadają zaburzenia psychiczne. 7) Miejsce zamieszkania osoby fizycznej ustala się na podstawie: a) miejscowości, w której osoba jest zameldowania, b) miejscowości, w której osoba jest zameldowania na pobyt stały, c) miejscowości, w której osoba wykonuje pracę, d) miejscowości, w której osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu. 8) Sposobem zawarcia umowy przewidzianym w kodeksie cywilnym jest: a) przetarg, b) przetarg nieograniczony, c) licytacja, d) aukcja 9) Pełnomocnictwo ogólne obejmuje umocowanie do: a) czynności zwykłego zarządu, b) czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu, c) czynności zwykłego zarządu oraz czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu, d) wszystkich czynności. 10) Termin przedawnienia roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi: a) 2 lata, b) 2 lata, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej, c) 3 lata, d) 3 lata, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej. 11) Skutek obligacyjny rzeczowy (tzw. podwójny skutek) umowy sprzedaży występuje w przypadku: a) przeniesienia własności rzeczy oznaczonej co do tożsamości, b) przeniesienia własności rzeczy oznaczonej co do gatunku, c) przeniesienia własności rzeczy przyszłych, d) przeniesienia własności rzeczy oznaczonej co do gatunku oraz rzeczy przyszłych.

8 12) Firma w języku prawnym i prawniczym to: a) oznaczenie przedsiębiorstwa, b) oznaczenie przedsiębiorcy, c) oznaczenie przedsiębiorcy i jego przedsiębiorstwa, d) oznaczenie towarów i usług przedsiębiorcy. 13) Prokura jest pełnomocnictwem : a) udzielonym przez każdego przedsiębiorcę, b) udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, c) udzielonym przez przedsiębiorcę, który prowadzi działalność gospodarczą, d) udzielonym przez przedsiębiorcę, który prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową 14) Użytkowanie wieczyste jest: a) ograniczonym prawem rzeczowym, b) prawem rzeczowym, c) służebnością gruntową, d) służebnością. 15) Zobowiązanie ma charakter solidarny, jeżeli wynika to: a) z ustawy, b) z czynności prawnej, c) orzeczenia sądu, d) decyzji organu. 16) Nieważność czynności prawnej może zachodzić w przypadku: a) sprzeczności z ustawą, b) obejścia ustawy, c) sprzeczności z zasadami współżycia społecznego, d) jakiejkolwiek wady oświadczenia woli. 17) W razie opóźnienia w spełnieniu świadczenia pieniężnego wierzyciel może dochodzić: a) wyłącznie odsetek,

9 b) wyłącznie odszkodowania, c) odsetek i odszkodowania, d) odsetek od odsetek. 18) Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych chroni: a) każdego nabywcę nieruchomości, b) nabywcę nieruchomości działającego w dobrej wierze, c) nabywcę nieruchomości nabytej nieodpłatnie, d) nabywcę, który z łatwością mógł się dowiedzieć o niezgodności treści księgi z rzeczywistym stanem prawnym. 19) Przedmiotem hipoteki może być: a) nieruchomość, b) ruchomość, c) użytkowanie wieczyste, d) własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego. 20) Rodzice dziecka mogą bez zezwolenia sądu opiekuńczego: a) dokonywać czynności, które nie przekraczają zakresu zwykłego zarządu majątkiem dziecka, b) wyrażać zgodę na dokonanie przez dziecko czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu, c) dysponować zarobkiem dziecka, d) dysponować przedmiotami oddanymi mu do swobodnego użytku. Karta odpowiedzi 2. b) Notatki dla nauczyciela I. 1) Nupturienci to: a) osoby zawierające związek małżeński b) osoby żyjące w separacji c) osoby powołane na świadków przy zawieraniu małżeństwa d) urzędnicy stanu cywilnego 2) Sąd nie powinien orzec o rozwodzie:

10 a) w przypadku zupełnego i trwałego rozkładu pożycia między małżonkami b) w przypadku, gdy winna rozkładu pożycia małżeńskiego jest teściowa c) jeżeli rozkładu żąda małżonek wyłącznie winny, a drugi z małżonków nie wyraża na to zgody d) w przypadku, gdy wina nie została orzeczona 3) Na osobie, która rozwiodła się ciąży obowiązek alimentacyjny w stosunku do byłego małżonka w przypadku: a) gdy ponosi on winę za rozkład pożycia małżeńskiego b) gdy żadna ze stron nie ponosi winy za rozkład pożycia małżeńskiego c) gdy były współmałżonek znalazł się w niedostatku d) we wszystkich trzech wymienionych przypadkach 4) Były małżonek nie może się ubiegać o prawa alimentacyjne, jeżeli: a) wyraził zgodę na rozwód b) rozkład pożycia małżeńskiego nastąpił z jego winy c) małżeństwo było bezdzietne d) orzeczono rozwód bez ustalenia winy 5) Powodem ustania małżeństwa nie jest: a) śmierć jednego z małżonków b) unieważnienie małżeństwa c) rozwód d) separacja 6) Urzędy stanu cywilnego nie rejestrują: a) urodzeń b) małżeństw c) rozwodów d) zgonów 7) Na byłym małżonku ciąży po rozwodzie obowiązek alimentacyjny w stosunku do dziecka: a) jeżeli drugi współmałżonek wychowujący dziecko znajdzie się w niedostatku b) jeżeli dziecko znajdzie się w niedostatku c) jeżeli dziecko nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać

11 d) jeżeli dziecko nie osiągnęło pełnoletności 8) Powództwo o zaprzeczenie ojcostwa może być wytoczone przez męża matki nie później niż... od dnia, w którym dowiedział się o urodzeniu dziecka. a) 3 miesiące b) 6 miesięcy c) 12 miesięcy d) 24 miesiące 9) Oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński w imieniu osoby zainteresowanej może złożyć pełnomocnik, jeżeli osoba ta: a) nie czuje się na siłach wypowiedzieć słowa przysięgi małżeńskiej i legitymuje się stosownym zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym słabą konstrukcję psychiczną (łatwą wzruszalność) b) pracuje w systemie dwuzmianowym oraz w weekendy c) wyjechała na pobyt stały zagranicę d) służy w siłach zbrojnych ONZ e) pracuje w instytucjach europejskich 10) Intercyza to: a) umowa majątkowa pomiędzy małżonkami b) umowa majątkowa pomiędzy rodzinami małżonków c) umowa regulująca zasady dziedziczenia przez dzieci adoptowane d) umowa regulująca zasady dziedziczenia przez niewspólne dzieci małżonków II. 1) Sąd rejonowy uznał Aldonę B. winną zabójstwa męża Hipolita B. i skazał ją na 25 lat pozbawienia wolności. Proces o zbrodnie już w I instancji toczy się przed sądem okręgowym. 2) Januaremu C., oskarżonemu o napad na bank, grozi kara śmierci. W Polsce nie ma kary śmierci. 3) Ponieważ oskarżony Adolf K. nie wskazał swego obrońcy, sąd przydzielił mu obrońcę z urzędu. 4) Ponieważ pozwana Leokadia T. nie wskazała swego obrońcy, sąd przydzielił jej obrońcę z urzędu. W procesie cywilnym nie ma obrońcy. Strona może, ale nie musi ustanowić swojego pełnomocnika. 5) Do sądu okręgowego wpłynął akt oskarżenia przeciwko gangowi Łysego Frajera, który dokonał serii zuchwałych napadów. Akt oskarżenia odnosi się tylko do jednej osoby. Może toczyć się wspólny proces osób oskarżonych o zbiorowe

12 przestępstwo. 6) Do sądu okręgowego w Łodzi wpłynął akt oskarżenia przeciwko Leszkowi M., w którym prokurator zarzucił mu kradzież z salonu samochodowego Toyoty smyczy na klucze o wartości 5 zł. Sąd okręgowy nie zajmuje się sprawami drobnych kradzieży. 7) Biegły z zakresu psychiatrii orzekł, że oskarżony Gerwazy R. nie jest świadom, tego, co czyni. Gerwazy R. opuścił areszt śledczy. Biegły tylko formuje opinię, natomiast na jej podstawie decyzję może wydać sąd. 8) Pomimo nieobecności na sali sądowej oskarżonego Bonifacego D., sąd zdecydował rozpocząć proces. 9) Oskarżona Brygida Z. odmówiła złożenia zeznań, powołując się na swoje prawa. 10) Sąd uznał 16-letniego Alfonsa S. winnym włamania i skazał go na rok pozbawienia wolności. Osoba 16-letnia może stanąć przed sądem karnym oskarżona o ciężkie przestępstwo. Natomiast sąd dla nieletnich nie orzeka kary. 11) Sąd garnizonowy udzielił rozwodu kapralowi Zenonowi P., żołnierzowi służby zasadniczej. Sądy wojskowe to sądy karne. 12) Sąd rejonowy udzielił rozwodu starszej sierżant Cecylii O. Pozew o rozwód rozpatruje już w I instancji sąd okręgowy. 13) Sąd przesłał pozew pozwanemu Cezaremu S. w celu ustosunkowania się. 14) Wydział cywilny sądu rejonowego skazał Klementynę I. na dwa lata pozbawienia wolności za znęcanie się nad psem męża. Sąd cywilny nie orzeka kary. 15) Wydział cywilny sądu okręgowego wydał wyrok w procesie Izydora E., który ani razu nie pojawił się na sali sądowej, bo zaspał. 16) Pozwany Jarosław K. zapoznał się z wyrokiem i zapowiedział odwołanie się do sądu rejonowego w terminie 30 dni. Sąd rejonowy jest sądem najniższej instancji i nie można się do niego odwołać. 17) Sensacja w Tarnowie! Ława przysięgłych sądu okręgowego odrzuciła wszystkie wnioski mecenasa Maxa K., reprezentującego swego teścia biznesmena Johna P. W polskim sądzie nie ma ławy przysięgłych. 18) Przewodnicząca składu sędziowskiego Klaudia W. przychyliła się do zdania większości ławników i uniewinniła Damiana J. oskarżonego o usiłowanie gwałtu na nieletniej. Ławników jest dwóch, więc trudno mówić o większości. W trzyosobowym składzie sędziowskim wyrok orzeka cały skład, nie sam przewodniczący. 19) Naczelny Sąd Administracyjny uchylił wyrok sądu okręgowego i nakazał wznowienie procesu. NSA nie jest sądem II instancji dla sądów okręgowych. 20) Sąd Najwyższy uchylił wyrok sądu okręgowego. III. 1) Osoba niezdolna do czynności prawnych może zawrzeć: a) każdą umowę za zgodą jej przedstawiciela ustawowego, b) jedynie umowę, która nie pociąga za sobą skutków rozporządzających,

13 c) umowę należącą do umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego, d) każdą umowę, której wartość świadczenia nie przekracza l tyś. złotych. 2) Zdolność prawną osoba fizyczna uzyskuje: a) z chwilą ukończenia 18 lat, b) z chwilą poczęcia, c) z chwilą urodzenia, d) z chwilą uzyskania dowodu osobistego. 3) Zdolność prawna osoby fizycznej ustaje z chwilą: a) śmierci, b) ubezwłasnowolnienia całkowitego, c) uznania za zmarłego, d) zaginięcia. 4) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uzyskuje osobowość prawną: a) z chwilą dokonania wpisu do Krajowego Rejestru Sadowego, b) z chwilą uzyskania numeru NIP i REGON, c) z chwilą sporządzenia umowy spółki w formie aktu notarialnego, c) z chwilą powołania zarządu spółki. 5) Która z wymienionych jednostek organizacyjnych posiada osobowość prawną: a) spółka cywilna, b) spółka akcyjna c) fundacja, d) Skarb Państwa. 6) Zdolności do czynności prawnych nie posiadają osoby, które: a) nie ukończyły 13 lat, b) zostały ubezwłasnowolnione częściowo, c) zostały ubezwłasnowolnione całkowicie, d) posiadają zaburzenia psychiczne. 7) Miejsce zamieszkania osoby fizycznej ustala się na podstawie: a) miejscowości, w której osoba jest zameldowania,

14 b) miejscowości, w której osoba jest zameldowania na pobyt stały, c) miejscowości, w której osoba wykonuje pracę, d) miejscowości, w której osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu. 8) Sposobem zawarcia umowy przewidzianym w kodeksie cywilnym jest: a) przetarg, b) przetarg nieograniczony, c) licytacja, d) aukcja. 9) Pełnomocnictwo ogólne obejmuje umocowanie do: a) czynności zwykłego zarządu, b) czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu, c) czynności zwykłego zarządu oraz czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu, d) wszystkich czynności. 10) Termin przedawnienia roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi: a) 2 lata, b) 2 lata, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej, c) 3 lata, d) 3 lata, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej. 11) Skutek obligacyjny rzeczowy (tzw. podwójny skutek) umowy sprzedaży występuje w przypadku: a) przeniesienia własności rzeczy oznaczonej co do tożsamości, b) przeniesienia własności rzeczy oznaczonej co do gatunku, c) przeniesienia własności rzeczy przyszłych, d) przeniesienia własności rzeczy oznaczonej co do gatunku oraz rzeczy przyszłych. 12) Firma w języku prawnym i prawniczym to: a) oznaczenie przedsiębiorstwa, b) oznaczenie przedsiębiorcy, c) oznaczenie przedsiębiorcy i jego przedsiębiorstwa, d) oznaczenie towarów i usług przedsiębiorcy.

15 13) Prokura jest pełnomocnictwem : a) udzielonym przez każdego przedsiębiorcę, b) udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, c) udzielonym przez przedsiębiorcę, który prowadzi działalność gospodarczą, d) udzielonym przez przedsiębiorcę, który prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową. 14) Użytkowanie wieczyste jest: a) ograniczonym prawem rzeczowym, b) prawem rzeczowym, c) służebnością gruntową, d) służebnością. 15) Zobowiązanie ma charakter solidarny, jeżeli wynika to: a) z ustawy, b) z czynności prawnej, c) orzeczenia sądu, d) decyzji organu. 16) Nieważność czynności prawnej może zachodzić w przypadku: a) sprzeczności z ustawą, b) obejścia ustawy, c) sprzeczności z zasadami współżycia społecznego, d) jakiejkolwiek wady oświadczenia woli. 17) W razie opóźnienia w spełnieniu świadczenia pieniężnego wierzyciel może dochodzić: a) wyłącznie odsetek, b) wyłącznie odszkodowania, c) odsetek i odszkodowania, d) odsetek od odsetek. 18) Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych chroni: a) każdego nabywcę nieruchomości, b) nabywcę nieruchomości działającego w dobrej wierze, c) nabywcę nieruchomości nabytej nieodpłatnie,

16 d) nabywcę, który z łatwością mógł się dowiedzieć o niezgodności treści księgi z rzeczywistym stanem prawnym. 19) Przedmiotem hipoteki może być: a) nieruchomość, b) ruchomość, c) użytkowanie wieczyste, d) własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego. 20) Rodzice dziecka mogą bez zezwolenia sądu opiekuńczego: a) dokonywać czynności, które nie przekraczają zakresu zwykłego zarządu majątkiem dziecka, b) wyrażać zgodę na dokonanie przez dziecko czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu, c) dysponować zarobkiem dziecka, d) dysponować przedmiotami oddanymi mu do swobodnego użytku Czas trwania lekcji 45 minut ewentualnie 2 x 45 minut Uwagi do scenariusza Scenariusz może być realizowany podczas zajęć fakultatywnych dla grupy uczniów przygotowujących się do egzaminu maturalnego.

Kryzysy w rodzinie a prawo

Kryzysy w rodzinie a prawo Kryzysy w rodzinie a prawo Informator dla osób pomagających w trudnych sytuacjach życiowych KRYZYSY W RODZINIE A PRAWO INFORMATOR DLA OSÓB POMAGAJĄCYCH W TRUDNYCH SYTUACJACH ŻYCIOWYCH INSTYTUT PSYCHOLOGII

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN KONKURSOWY DLA KANDYDATÓW NA APLIKANTÓW NOTARIALNYCH 8 LIPCA 2006r.

EGZAMIN KONKURSOWY DLA KANDYDATÓW NA APLIKANTÓW NOTARIALNYCH 8 LIPCA 2006r. Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Szkolenia Ustawicznego i Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi EGZAMIN KONKURSOWY DLA KANDYDATÓW NA APLIKANTÓW NOTARIALNYCH 8 LIPCA 2006r. Pouczenie: 1. Praca jest

Bardziej szczegółowo

Zakres rozszerzony - moduł 32 Prawo cywilne i rodzinne. Janusz Korzeniowski

Zakres rozszerzony - moduł 32 Prawo cywilne i rodzinne. Janusz Korzeniowski Zakres rozszerzony - moduł 32 Prawo cywilne i rodzinne Opracowanie: Janusz Korzeniowski nauczyciel konsultant ds. edukacji obywatelskiej w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli 1 Spis slajdów

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Sprawiedliwości. Departament Szkolenia Ustawicznego i Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi

Ministerstwo Sprawiedliwości. Departament Szkolenia Ustawicznego i Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Szkolenia Ustawicznego i Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi EGZAMIN KONKURSOWY DLA KANDYDATÓW NA APLIKANTÓW ADWOKACKICH 8 LIPCA 2006r. Pouczenie: 1. Praca jest

Bardziej szczegółowo

1. ZDOLNOŚĆ PRAWNA I ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH

1. ZDOLNOŚĆ PRAWNA I ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH PIOTR WIATROWSKI 1. ZDOLNOŚĆ PRAWNA I ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH A. OSOBY FIZYCZNE Zdolność prawna /podmiotowość prawna 1 / oznacza możność bycia podmiotem uprawnień i obowiązków, np. być właścicielem,

Bardziej szczegółowo

Dz.U.1964.16.93 1971-11-04 zm. Dz.U.1971.27.252 art. 1 1976-07-01 zm. Dz.U.1976.19.122 art. 15 1982-04-06 zm. Dz.U.1982.11.81 art. 1 1983-01-01 zm.

Dz.U.1964.16.93 1971-11-04 zm. Dz.U.1971.27.252 art. 1 1976-07-01 zm. Dz.U.1976.19.122 art. 15 1982-04-06 zm. Dz.U.1982.11.81 art. 1 1983-01-01 zm. Dz.U.1964.16.93 1971-11-04 zm. Dz.U.1971.27.252 art. 1 1976-07-01 zm. Dz.U.1976.19.122 art. 15 1982-04-06 zm. Dz.U.1982.11.81 art. 1 1983-01-01 zm. Dz.U.1982.19.147 art. 113 zm. Dz.U.1982.30.210 art. 268

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 1) KSIĘGA PIERWSZA CZĘŚĆ OGÓLNA TYTUŁ I. Przepisy wstępne

USTAWA. z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 1) KSIĘGA PIERWSZA CZĘŚĆ OGÓLNA TYTUŁ I. Przepisy wstępne Kancelaria Sejmu s. 1/232 USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121, 827, z 2015 r. poz. 4. KSIĘGA PIERWSZA CZĘŚĆ OGÓLNA TYTUŁ I Przepisy

Bardziej szczegółowo

Prawo cywilne, proces cywilny

Prawo cywilne, proces cywilny Prawo cywilne, proces cywilny Prawo cywilne dotyczy sporów między stronami spraw majątkowych, rodzinnych (rozwody, pozbawienie praw rodzicielskich), spraw o naruszanie dóbr osobistych, dobrego imienia

Bardziej szczegółowo

PRAWO CYWILNE ZBIÓR PRZEPISÓW

PRAWO CYWILNE ZBIÓR PRZEPISÓW z paragra em eria PRAWO CYWILNE ZBIÓR PRZEPISÓW KODEKS CYWILNY KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY KSIĘGI WIECZYSTE I HIPOTEKA KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO KOSZTY SĄDOWE W SPRAWACH CYWILNYCH PRAWO PRYWATNE MIĘDZYNARODOWE

Bardziej szczegółowo

PORADNIK PRAWA RODZINNEGO I OPIEKUŃCZEGO

PORADNIK PRAWA RODZINNEGO I OPIEKUŃCZEGO PORADNIK PRAWA RODZINNEGO I OPIEKUŃCZEGO Fundacja Energia dla Europy, Warszawa 2013 ISBN 978-83-936459-2-3 Zespół redakcyjny: Grzegorz Kądzielawski, Karolina Krasnowska, Teresa Mioduszewska, Ewelina Palcar,

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA OSÓB POZOSTAJĄCYCH W KRYZYSIE. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich. Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

PORADNIK DLA OSÓB POZOSTAJĄCYCH W KRYZYSIE. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich. Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej PORADNIK DLA OSÓB POZOSTAJĄCYCH W KRYZYSIE Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej Szczecin 2008 Opracowanie i redakcja: mgr Olgierd Wojciechowicz Serdeczne podziękowania

Bardziej szczegółowo

PRAWNICZY BIULETYN INFORMACYJNY GRUDZIEŃ 2014 AKTUALNOŚCI PRAWNE PRAKTYCZNE INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PREZENTACJE KANCELARII

PRAWNICZY BIULETYN INFORMACYJNY GRUDZIEŃ 2014 AKTUALNOŚCI PRAWNE PRAKTYCZNE INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PREZENTACJE KANCELARII PRAWNICZY BIULETYN INFORMACYJNY GRUDZIEŃ 2014 AKTUALNOŚCI PRAWNE PRAKTYCZNE INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PREZENTACJE KANCELARII SPIS TREŚCI Bartosz Łuć Wstęp str. 1 Opracowania prawnicze Anna Kowalkiewicz

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE PRAWNE

PODSTAWOWE INFORMACJE PRAWNE PODSTAWOWE INFORMACJE PRAWNE Warszawa 2011 1 WSTĘP Każdego roku ginie w Polsce ponad 15 tysięcy osób. Powody zaginięć są rozmaite: wypadek komunikacyjny, zaburzenia psychiczne, napad, porwanie, ucieczka

Bardziej szczegółowo

USTAWA. Kodeks postępowania cywilnego. Tytuł wstępny. Przepisy ogólne

USTAWA. Kodeks postępowania cywilnego. Tytuł wstępny. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 Opracowano na podstawie: Dz. U. 1964 Nr 43, poz. 296, z 1965 r. Nr 15. poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157, Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 USTAWA r. Nr 11, poz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego. Tytuł wstępny Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego. Tytuł wstępny Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/340 USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego Tytuł wstępny Przepisy ogólne Art. 1. Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w sprawach ze

Bardziej szczegółowo

USTAWA. Tytuł wstępny. Przepisy ogólne. Art. 1. 1) jak również w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz w innych sprawach, Art. 2. Art. 3.

USTAWA. Tytuł wstępny. Przepisy ogólne. Art. 1. 1) jak również w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz w innych sprawach, Art. 2. Art. 3. Kancelaria Sejmu s. Opracowano 1/359 na podstawie: Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296, z 1965 r. Nr 15. poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157, Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr USTAWA

Bardziej szczegółowo

z dnia 17 listopada 1964 r. Tytuł wstępny Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w sprawach ze stosunków

z dnia 17 listopada 1964 r. Tytuł wstępny Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w sprawach ze stosunków Kancelaria Sejmu s. Opracowano 1/357 na podstawie: Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296, z 1965 r. Nr 15. poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157, Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, USTAWA poz. 234, z 1982 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1964 Nr 43 poz. 296 USTAWA. z dnia 17 listopada 1964 r. TYTUŁ WSTĘPNY PRZEPISY OGÓLNE

Dz.U. 1964 Nr 43 poz. 296 USTAWA. z dnia 17 listopada 1964 r. TYTUŁ WSTĘPNY PRZEPISY OGÓLNE Kancelaria Sejmu s. 1/423 Dz.U. 1964 Nr 43 poz. 296 USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 101, 293, 379, 435, 567, 616, 945, 1091, 1161, 1296, 1585, 1626,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 listopada 1964 r. KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO TYTUŁ WSTĘPNY PRZEPISY OGÓLNE

USTAWA. z dnia 17 listopada 1964 r. KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO TYTUŁ WSTĘPNY PRZEPISY OGÓLNE Kancelaria Sejmu s. 1/407 USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO TYTUŁ WSTĘPNY PRZEPISY OGÓLNE Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 101, 293, 379, 435, 567, 616,

Bardziej szczegółowo

z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego Tytuł wstępny

z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego Tytuł wstępny Kancelaria Sejmu s. 1/358 Opracowano na podstawie: Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296, z 1965 r. Nr 15. poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157, Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, USTAWA poz. 234, z 1982 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Tytuł I. Przepisy ogólne

Tytuł I. Przepisy ogólne USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z dnia 1 września 2005 r.) Tytuł I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb pobierania kosztów sądowych w sprawach

Bardziej szczegółowo

BĄDŹ BEZPIECZNA W SĄDZIE

BĄDŹ BEZPIECZNA W SĄDZIE BĄDŹ BEZPIECZNA W SĄDZIE (małżeństwo dzieci rodzina) Druk informatora umożliwiło finansowe wsparcie Miasta Zielona Góra w ramach projektu: Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Zielonej

Bardziej szczegółowo

Przewodnik. po Sądzie Rejonowym w Gdyni

Przewodnik. po Sądzie Rejonowym w Gdyni Przewodnik po Sądzie Rejonowym w Gdyni Przewodnik po Sądzie Rejonowym w Gdyni Projekt Równi wobec prawa gdyński program poradnictwa obywatelskiego i prawnego Publikacja jest współfinansowana ze środków

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje Prawne

Podstawowe informacje Prawne Podstawowe informacje Prawne Warszawa 2012 Podstawowe informacje prawne Warszawa 2012 1 WSTĘP Warszawa, wrzesień 2012 r. Każdego roku ginie w Polsce ponad 15 tysięcy osób. Problem zaginięcia dotyczy jednak

Bardziej szczegółowo

z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296) Zmiany aktu:

z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296) Zmiany aktu: wersje oczekujące: 2011-02-20 Dz.U. 2009, Nr 131, poz. 1075Art. 3 2010-04-19 Dz.U. 2010, Nr 7, poz. 45Art. 1 brzmienie od 2010-01-28 do 2010-04-18 Kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964

Bardziej szczegółowo

Tytuł I. Przepisy ogólne

Tytuł I. Przepisy ogólne Dz.U.05.167.1398 2006.07.29 zm. Dz.U.06.126.876 art. 1 2007.03.10 zm. Dz.U.07.21.123 art. 1 USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych 1) (Dz. U. z dnia 1 września 2005 r.)

Bardziej szczegółowo

Baba. Bądź bezpieczna STOSUNKI MAJĄTKOWE W MAŁŻEŃSTWIE. Wszystko, co powinnaś wiedzieć o sprawach majątkowych, żeby poczuć się pewniej w sądzie

Baba. Bądź bezpieczna STOSUNKI MAJĄTKOWE W MAŁŻEŃSTWIE. Wszystko, co powinnaś wiedzieć o sprawach majątkowych, żeby poczuć się pewniej w sądzie Bądź bezpieczna w sądzie STOSUNKI MAJĄTKOWE W MAŁŻEŃSTWIE Baba LUBUSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ KOBIET Wszystko, co powinnaś wiedzieć o sprawach majątkowych, żeby poczuć się pewniej w sądzie Projekt został

Bardziej szczegółowo

PRAWNICZY BIULETYN INFORMACYJNY LIPIEC 2014 AKTUALNOŚCI PRAWNE PRAKTYCZNE INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PREZENTACJE KANCELARII

PRAWNICZY BIULETYN INFORMACYJNY LIPIEC 2014 AKTUALNOŚCI PRAWNE PRAKTYCZNE INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PREZENTACJE KANCELARII PRAWNICZY BIULETYN INFORMACYJNY LIPIEC 2014 AKTUALNOŚCI PRAWNE PRAKTYCZNE INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PREZENTACJE KANCELARII SPIS TREŚCI Wstęp Bartosz Łuć str. 1 Opracowania prawnicze Mariola Więckowska

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych 1) TYTUŁ I. Przepisy ogólne. Art. 1.

USTAWA. z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych 1) TYTUŁ I. Przepisy ogólne. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/48 USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1398. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych 1) TYTUŁ I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398 USTAWA. z dnia 28 lipca 2005 r. TYTUŁ I. Przepisy ogólne

Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398 USTAWA. z dnia 28 lipca 2005 r. TYTUŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/38 Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398 USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych TYTUŁ I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb pobierania kosztów

Bardziej szczegółowo