1. Wybrane zagadnienia z prawa cywilnego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Wybrane zagadnienia z prawa cywilnego"

Transkrypt

1 1. Wybrane zagadnienia z prawa cywilnego Uczeń powinien: Cele lekcji 1. a) Wiadomości wyjaśnić pojęcia: małżeństwo, testament, osoba prawna, osoba fizyczna, spółka cywilna, spółka komandytowa, spółka jawna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, rozwód, intercyza, nupturient, alimenty, zdolność prawna, zdolność do czynności prawnych, powództwo, pozwany, oskarżony, prokurator, notariusz, księgi wieczyste, sąd rejonowy, umowa, pełnomocnictwo, przedawnienie, firma, prokura, użytkowanie wieczyste, spadek, hipoteka, wierzyciel, dłużnik, rękojmia wiary publicznej, nieważność czynności prawnej, omawiać źródła, funkcje, dziedziny oraz hierarchie norm prawnych, znać procedury obowiązujące w postępowaniu cywilnym, znać zasady stosowania prawa w życiu publicznym, rozumieć znaczenie praworządności. Uczeń potrafi: 2. b) Umiejętności rozróżniać pojęcia: prawo, norma prawna, przepis prawny, gromadzić informacje według określonego kryterium, poprawnie interpretować zapis norm prawnych zawartych w kodeksach, dokonywać oceny przydatności różnych źródeł wykorzystywanych do analizy omawianych zjawisk prawnych, sporządzić testament, napisać pozew do sądu, spisać umowę Metoda i forma pracy Poster tematyczny, pogadanka, praca w grupach Środki dydaktyczne Poster tematyczny, podręcznik, ksero aktów prawnych, artykułów prasowych i innych informacji związanych z tematem lekcji.

2 4. 4. Przebieg lekcji 1. a) Faza przygotowawcza Nauczyciel odwołuje się do wiedzy uczniów na temat podstawowych czynności prawnych życia codziennego oraz wyjaśnia pojęcia: małżeństwo, rozwód, intercyza, nupturient, alimenty, zdolność prawna, zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna, osoba prawna, powództwo, pozwany, oskarżony, prokurator, notariusz, księgi wieczyste, sąd rejonowy, umowa, pełnomocnictwo, przedawnienie, spółka, firma, prokura, użytkowanie wieczyste, testament, spadek, hipoteka, wierzyciel, dłużnik, rękojmia wiary publicznej, nieważność czynności prawnej. 2. b) Faza realizacyjna Uczniowie uczestniczą w prezentacji posterów tematycznych przygotowanych przez zespoły uczniowskie, które w oparciu o zgromadzone materiały referują szczegółowe zagadnienia, wykonują notatki. Grupy otrzymują materiały ćwiczeniowe, wyszukują zagadnienia szczegółowe, grupują je zgodnie z przyjętymi kryteriami, np. zawarcie małżeństwa, sporządzenie testamentu, spisanie umowy kupna sprzedaży, zawiązanie spółki cywilnej, itp. Ustalają sposoby rozwiązania konkretnych problemów prawnych. Odwołując się do wiedzy uzyskanej z posterów tematycznych oraz z analizowanych aktów prawnych, określają, jakie instytucje prawne współdziałają z osobami fizycznymi i prawnymi przy rozwiązaniu konkretnych problemów prawnych oraz jakie instancje sądowe rozwiązują konkretne problemy prawne. 3. c) Faza podsumowująca Poszczególne grupy prezentują wyniki swoich prac i robią notatki. Ustalają, jakie instytucje prawne współdziałają z osobami fizycznymi i prawnymi przy rozwiązaniu konkretnych problemów prawnych oraz jakie instancje sądowe rozwiązują konkretne problemy prawne. Określają sposoby dokonania lub rozwiązania określonych czynności prawnych; wskazują na możliwość różnic w wykładni przepisów i konieczność odwołań do wyższej instancji przy rozwiązaniu konkretnych problemów prawnych (apelacja). Na koniec zajęć uczniowie otrzymują test sprawdzający celem wypełnienia go jako pracy domowej (załącznik 1) Bibliografia 1. Ignatowicz J., Stefaniuk K., Wolter A., Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego. Prawo prywatne międzynarodowe, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa Wiedza o społeczeństwie, red. M. Bankowicz, M. Grzybowski, J. Stelmach, T. Woś, T. Włudyka, PWN, Warszawa Załączniki załącznik a) Karta pracy ucznia

3 I. Wskaż prawidłową odpowiedź: 1) Nupturienci to: a) osoby zawierające związek małżeński b) osoby żyjące w separacji c) osoby powołane na świadków przy zawieraniu małżeństwa d) urzędnicy stanu cywilnego 2) Sąd nie powinien orzec o rozwodzie: a) w przypadku zupełnego i trwałego rozkładu pożycia między małżonkami b) w przypadku, gdy winna rozkładu pożycia małżeńskiego jest teściowa c) jeżeli rozkładu żąda małżonek wyłącznie winny, a drugi z małżonków nie wyraża na to zgody d) w przypadku, gdy wina nie została orzeczona 3) Na osobie, która rozwiodła się ciąży obowiązek alimentacyjny w stosunku do byłego małżonka w przypadku: a) gdy ponosi on winę za rozkład pożycia małżeńskiego b) gdy żadna ze stron nie ponosi winy za rozkład pożycia małżeńskiego c) gdy były współmałżonek znalazł się w niedostatku d) we wszystkich trzech wymienionych przypadkach 4) Były małżonek nie może się ubiegać o prawa alimentacyjne, jeżeli: a) wyraził zgodę na rozwód b) rozkład pożycia małżeńskiego nastąpił z jego winy c) małżeństwo było bezdzietne d) orzeczono rozwód bez ustalenia winy 5) Powodem ustania małżeństwa nie jest: a) śmierć jednego z małżonków b) unieważnienie małżeństwa c) rozwód d) separacja 6) Urzędy stanu cywilnego nie rejestrują:

4 a) urodzeń b) małżeństw c) rozwodów d) zgonów 7) Na byłym małżonku ciąży po rozwodzie obowiązek alimentacyjny w stosunku do dziecka: a) jeżeli drugi współmałżonek wychowujący dziecko znajdzie się w niedostatku b) jeżeli dziecko znajdzie się w niedostatku c) jeżeli dziecko nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać d) jeżeli dziecko nie osiągnęło pełnoletności 8) Powództwo o zaprzeczenie ojcostwa może być wytoczone przez męża matki nie później niż... od dnia, w którym dowiedział się o urodzeniu dziecka. a) 3 miesiące b) 6 miesięcy c) 12 miesięcy d) 24 miesiące 9) Oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński w imieniu osoby zainteresowanej może złożyć pełnomocnik, jeżeli osoba ta: a) nie czuje się na siłach wypowiedzieć słowa przysięgi małżeńskiej i legitymuje się stosownym zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym słabą konstrukcję psychiczną (łatwą wzruszalność) b) pracuje w systemie dwuzmianowym oraz w weekendy c) wyjechała na pobyt stały zagranicę d) służy w siłach zbrojnych ONZ e) pracuje w instytucjach europejskich 10) Intercyza to: a) umowa majątkowa pomiędzy małżonkami b) umowa majątkowa pomiędzy rodzinami małżonków c) umowa regulująca zasady dziedziczenia przez dzieci adoptowane d) umowa regulująca zasady dziedziczenia przez niewspólne dzieci małżonków

5 II. Podkreśl zdania zawierające informacje niezgodne z prawem: 1) Sąd rejonowy uznał Aldonę B. winną zabójstwa męża Hipolita B. i skazał ją na 25 lat pozbawienia wolności. 2) Januaremu C., oskarżonemu o napad na bank, grozi kara śmierci. 3) Ponieważ oskarżony Adolf K. nie wskazał swego obrońcy, sąd przydzielił mu obrońcę z urzędu. 4) Ponieważ pozwana Leokadia T. nie wskazała swego obrońcy, sąd przydzielił jej obrońcę z urzędu. 5) Do sądu okręgowego wpłynął akt oskarżenia przeciwko gangowi Łysego Frajera, który dokonał serii zuchwałych napadów. 6) Do sądu okręgowego w Łodzi wpłynął akt oskarżenia przeciwko Leszkowi M., w którym prokurator zarzucił mu kradzież z salonu samochodowego Toyoty smyczy na klucze o wartości 5 zł. 7) Biegły z zakresu psychiatrii orzekł, że oskarżony Gerwazy R. nie jest świadom, tego, co czyni. Gerwazy R. opuścił areszt śledczy. 8) Pomimo nieobecności na sali sądowej oskarżonego Bonifacego D., sąd zdecydował rozpocząć proces. 9) Oskarżona Brygida Z. odmówiła złożenia zeznań, powołując się na swoje prawa. 10) Sąd uznał 16-letniego Alfonsa S. winnym włamania i skazał go na rok pozbawienia wolności. 11) Sąd garnizonowy udzielił rozwodu kapralowi Zenonowi P., żołnierzowi służby zasadniczej. 12) Sąd rejonowy udzielił rozwodu starszej sierżant Cecylii O. 13) Sąd przesłał pozew pozwanemu Cezaremu S. w celu ustosunkowania się. 14) Wydział cywilny sądu rejonowego skazał Klementynę I. na dwa lata pozbawienia wolności za znęcanie się nad psem męża. 15) Wydział cywilny sądu okręgowego wydał wyrok w procesie Izydora E., który ani razu nie pojawił się na sali sądowej, bo zaspał. 16) Pozwany Jarosław K. zapoznał się z wyrokiem i zapowiedział odwołanie się do sądu rejonowego w terminie 30 dni. 17) Sensacja w Tarnowie! Ława przysięgłych sądu okręgowego odrzuciła wszystkie wnioski mecenasa Maxa K., reprezentującego swego teścia biznesmena Johna P. 18) Przewodnicząca składu sędziowskiego Klaudia W. przychyliła się do zdania większości ławników i uniewinniła Damiana J. oskarżonego o usiłowanie gwałtu na nieletniej. 19) Naczelny Sąd Administracyjny uchylił wyrok sądu okręgowego i nakazał wznowienie procesu. 20) Sąd Najwyższy uchylił wyrok sądu okręgowego.

6 III. Wskaż zdania prawdziwe: 1) Osoba niezdolna do czynności prawnych może zawrzeć: a) każdą umowę za zgodą jej przedstawiciela ustawowego, b) jedynie umowę, która nie pociąga za sobą skutków rozporządzających, c) umowę należącą do umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego, d) każdą umowę, której wartość świadczenia nie przekracza l tyś. złotych. 2) Zdolność prawną osoba fizyczna uzyskuje: a) z chwilą ukończenia 18 lat, b) z chwilą poczęcia, c) z chwilą urodzenia, d) z chwilą uzyskania dowodu osobistego. 3) Zdolność prawna osoby fizycznej ustaje z chwilą: a) śmierci, b) ubezwłasnowolnienia całkowitego, c) uznania za zmarłego, d) zaginięcia. 4) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uzyskuje osobowość prawną: a) z chwilą dokonania wpisu do Krajowego Rejestru Sadowego, b) z chwilą uzyskania numeru NIP i REGON, c) z chwilą sporządzenia umowy spółki w formie aktu notarialnego, d) z chwilą powołania zarządu spółki. 5) Która z wymienionych jednostek organizacyjnych posiada osobowość prawną: a) spółka cywilna, b) spółka akcyjna c) fundacja, d) Skarb Państwa. 6) Zdolności do czynności prawnych nie posiadają osoby, które: a) nie ukończyły 13 lat,

7 b) zostały ubezwłasnowolnione częściowo, c) zostały ubezwłasnowolnione całkowicie, d) posiadają zaburzenia psychiczne. 7) Miejsce zamieszkania osoby fizycznej ustala się na podstawie: a) miejscowości, w której osoba jest zameldowania, b) miejscowości, w której osoba jest zameldowania na pobyt stały, c) miejscowości, w której osoba wykonuje pracę, d) miejscowości, w której osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu. 8) Sposobem zawarcia umowy przewidzianym w kodeksie cywilnym jest: a) przetarg, b) przetarg nieograniczony, c) licytacja, d) aukcja 9) Pełnomocnictwo ogólne obejmuje umocowanie do: a) czynności zwykłego zarządu, b) czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu, c) czynności zwykłego zarządu oraz czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu, d) wszystkich czynności. 10) Termin przedawnienia roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi: a) 2 lata, b) 2 lata, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej, c) 3 lata, d) 3 lata, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej. 11) Skutek obligacyjny rzeczowy (tzw. podwójny skutek) umowy sprzedaży występuje w przypadku: a) przeniesienia własności rzeczy oznaczonej co do tożsamości, b) przeniesienia własności rzeczy oznaczonej co do gatunku, c) przeniesienia własności rzeczy przyszłych, d) przeniesienia własności rzeczy oznaczonej co do gatunku oraz rzeczy przyszłych.

8 12) Firma w języku prawnym i prawniczym to: a) oznaczenie przedsiębiorstwa, b) oznaczenie przedsiębiorcy, c) oznaczenie przedsiębiorcy i jego przedsiębiorstwa, d) oznaczenie towarów i usług przedsiębiorcy. 13) Prokura jest pełnomocnictwem : a) udzielonym przez każdego przedsiębiorcę, b) udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, c) udzielonym przez przedsiębiorcę, który prowadzi działalność gospodarczą, d) udzielonym przez przedsiębiorcę, który prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową 14) Użytkowanie wieczyste jest: a) ograniczonym prawem rzeczowym, b) prawem rzeczowym, c) służebnością gruntową, d) służebnością. 15) Zobowiązanie ma charakter solidarny, jeżeli wynika to: a) z ustawy, b) z czynności prawnej, c) orzeczenia sądu, d) decyzji organu. 16) Nieważność czynności prawnej może zachodzić w przypadku: a) sprzeczności z ustawą, b) obejścia ustawy, c) sprzeczności z zasadami współżycia społecznego, d) jakiejkolwiek wady oświadczenia woli. 17) W razie opóźnienia w spełnieniu świadczenia pieniężnego wierzyciel może dochodzić: a) wyłącznie odsetek,

9 b) wyłącznie odszkodowania, c) odsetek i odszkodowania, d) odsetek od odsetek. 18) Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych chroni: a) każdego nabywcę nieruchomości, b) nabywcę nieruchomości działającego w dobrej wierze, c) nabywcę nieruchomości nabytej nieodpłatnie, d) nabywcę, który z łatwością mógł się dowiedzieć o niezgodności treści księgi z rzeczywistym stanem prawnym. 19) Przedmiotem hipoteki może być: a) nieruchomość, b) ruchomość, c) użytkowanie wieczyste, d) własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego. 20) Rodzice dziecka mogą bez zezwolenia sądu opiekuńczego: a) dokonywać czynności, które nie przekraczają zakresu zwykłego zarządu majątkiem dziecka, b) wyrażać zgodę na dokonanie przez dziecko czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu, c) dysponować zarobkiem dziecka, d) dysponować przedmiotami oddanymi mu do swobodnego użytku. Karta odpowiedzi 2. b) Notatki dla nauczyciela I. 1) Nupturienci to: a) osoby zawierające związek małżeński b) osoby żyjące w separacji c) osoby powołane na świadków przy zawieraniu małżeństwa d) urzędnicy stanu cywilnego 2) Sąd nie powinien orzec o rozwodzie:

10 a) w przypadku zupełnego i trwałego rozkładu pożycia między małżonkami b) w przypadku, gdy winna rozkładu pożycia małżeńskiego jest teściowa c) jeżeli rozkładu żąda małżonek wyłącznie winny, a drugi z małżonków nie wyraża na to zgody d) w przypadku, gdy wina nie została orzeczona 3) Na osobie, która rozwiodła się ciąży obowiązek alimentacyjny w stosunku do byłego małżonka w przypadku: a) gdy ponosi on winę za rozkład pożycia małżeńskiego b) gdy żadna ze stron nie ponosi winy za rozkład pożycia małżeńskiego c) gdy były współmałżonek znalazł się w niedostatku d) we wszystkich trzech wymienionych przypadkach 4) Były małżonek nie może się ubiegać o prawa alimentacyjne, jeżeli: a) wyraził zgodę na rozwód b) rozkład pożycia małżeńskiego nastąpił z jego winy c) małżeństwo było bezdzietne d) orzeczono rozwód bez ustalenia winy 5) Powodem ustania małżeństwa nie jest: a) śmierć jednego z małżonków b) unieważnienie małżeństwa c) rozwód d) separacja 6) Urzędy stanu cywilnego nie rejestrują: a) urodzeń b) małżeństw c) rozwodów d) zgonów 7) Na byłym małżonku ciąży po rozwodzie obowiązek alimentacyjny w stosunku do dziecka: a) jeżeli drugi współmałżonek wychowujący dziecko znajdzie się w niedostatku b) jeżeli dziecko znajdzie się w niedostatku c) jeżeli dziecko nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać

11 d) jeżeli dziecko nie osiągnęło pełnoletności 8) Powództwo o zaprzeczenie ojcostwa może być wytoczone przez męża matki nie później niż... od dnia, w którym dowiedział się o urodzeniu dziecka. a) 3 miesiące b) 6 miesięcy c) 12 miesięcy d) 24 miesiące 9) Oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński w imieniu osoby zainteresowanej może złożyć pełnomocnik, jeżeli osoba ta: a) nie czuje się na siłach wypowiedzieć słowa przysięgi małżeńskiej i legitymuje się stosownym zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym słabą konstrukcję psychiczną (łatwą wzruszalność) b) pracuje w systemie dwuzmianowym oraz w weekendy c) wyjechała na pobyt stały zagranicę d) służy w siłach zbrojnych ONZ e) pracuje w instytucjach europejskich 10) Intercyza to: a) umowa majątkowa pomiędzy małżonkami b) umowa majątkowa pomiędzy rodzinami małżonków c) umowa regulująca zasady dziedziczenia przez dzieci adoptowane d) umowa regulująca zasady dziedziczenia przez niewspólne dzieci małżonków II. 1) Sąd rejonowy uznał Aldonę B. winną zabójstwa męża Hipolita B. i skazał ją na 25 lat pozbawienia wolności. Proces o zbrodnie już w I instancji toczy się przed sądem okręgowym. 2) Januaremu C., oskarżonemu o napad na bank, grozi kara śmierci. W Polsce nie ma kary śmierci. 3) Ponieważ oskarżony Adolf K. nie wskazał swego obrońcy, sąd przydzielił mu obrońcę z urzędu. 4) Ponieważ pozwana Leokadia T. nie wskazała swego obrońcy, sąd przydzielił jej obrońcę z urzędu. W procesie cywilnym nie ma obrońcy. Strona może, ale nie musi ustanowić swojego pełnomocnika. 5) Do sądu okręgowego wpłynął akt oskarżenia przeciwko gangowi Łysego Frajera, który dokonał serii zuchwałych napadów. Akt oskarżenia odnosi się tylko do jednej osoby. Może toczyć się wspólny proces osób oskarżonych o zbiorowe

12 przestępstwo. 6) Do sądu okręgowego w Łodzi wpłynął akt oskarżenia przeciwko Leszkowi M., w którym prokurator zarzucił mu kradzież z salonu samochodowego Toyoty smyczy na klucze o wartości 5 zł. Sąd okręgowy nie zajmuje się sprawami drobnych kradzieży. 7) Biegły z zakresu psychiatrii orzekł, że oskarżony Gerwazy R. nie jest świadom, tego, co czyni. Gerwazy R. opuścił areszt śledczy. Biegły tylko formuje opinię, natomiast na jej podstawie decyzję może wydać sąd. 8) Pomimo nieobecności na sali sądowej oskarżonego Bonifacego D., sąd zdecydował rozpocząć proces. 9) Oskarżona Brygida Z. odmówiła złożenia zeznań, powołując się na swoje prawa. 10) Sąd uznał 16-letniego Alfonsa S. winnym włamania i skazał go na rok pozbawienia wolności. Osoba 16-letnia może stanąć przed sądem karnym oskarżona o ciężkie przestępstwo. Natomiast sąd dla nieletnich nie orzeka kary. 11) Sąd garnizonowy udzielił rozwodu kapralowi Zenonowi P., żołnierzowi służby zasadniczej. Sądy wojskowe to sądy karne. 12) Sąd rejonowy udzielił rozwodu starszej sierżant Cecylii O. Pozew o rozwód rozpatruje już w I instancji sąd okręgowy. 13) Sąd przesłał pozew pozwanemu Cezaremu S. w celu ustosunkowania się. 14) Wydział cywilny sądu rejonowego skazał Klementynę I. na dwa lata pozbawienia wolności za znęcanie się nad psem męża. Sąd cywilny nie orzeka kary. 15) Wydział cywilny sądu okręgowego wydał wyrok w procesie Izydora E., który ani razu nie pojawił się na sali sądowej, bo zaspał. 16) Pozwany Jarosław K. zapoznał się z wyrokiem i zapowiedział odwołanie się do sądu rejonowego w terminie 30 dni. Sąd rejonowy jest sądem najniższej instancji i nie można się do niego odwołać. 17) Sensacja w Tarnowie! Ława przysięgłych sądu okręgowego odrzuciła wszystkie wnioski mecenasa Maxa K., reprezentującego swego teścia biznesmena Johna P. W polskim sądzie nie ma ławy przysięgłych. 18) Przewodnicząca składu sędziowskiego Klaudia W. przychyliła się do zdania większości ławników i uniewinniła Damiana J. oskarżonego o usiłowanie gwałtu na nieletniej. Ławników jest dwóch, więc trudno mówić o większości. W trzyosobowym składzie sędziowskim wyrok orzeka cały skład, nie sam przewodniczący. 19) Naczelny Sąd Administracyjny uchylił wyrok sądu okręgowego i nakazał wznowienie procesu. NSA nie jest sądem II instancji dla sądów okręgowych. 20) Sąd Najwyższy uchylił wyrok sądu okręgowego. III. 1) Osoba niezdolna do czynności prawnych może zawrzeć: a) każdą umowę za zgodą jej przedstawiciela ustawowego, b) jedynie umowę, która nie pociąga za sobą skutków rozporządzających,

13 c) umowę należącą do umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego, d) każdą umowę, której wartość świadczenia nie przekracza l tyś. złotych. 2) Zdolność prawną osoba fizyczna uzyskuje: a) z chwilą ukończenia 18 lat, b) z chwilą poczęcia, c) z chwilą urodzenia, d) z chwilą uzyskania dowodu osobistego. 3) Zdolność prawna osoby fizycznej ustaje z chwilą: a) śmierci, b) ubezwłasnowolnienia całkowitego, c) uznania za zmarłego, d) zaginięcia. 4) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uzyskuje osobowość prawną: a) z chwilą dokonania wpisu do Krajowego Rejestru Sadowego, b) z chwilą uzyskania numeru NIP i REGON, c) z chwilą sporządzenia umowy spółki w formie aktu notarialnego, c) z chwilą powołania zarządu spółki. 5) Która z wymienionych jednostek organizacyjnych posiada osobowość prawną: a) spółka cywilna, b) spółka akcyjna c) fundacja, d) Skarb Państwa. 6) Zdolności do czynności prawnych nie posiadają osoby, które: a) nie ukończyły 13 lat, b) zostały ubezwłasnowolnione częściowo, c) zostały ubezwłasnowolnione całkowicie, d) posiadają zaburzenia psychiczne. 7) Miejsce zamieszkania osoby fizycznej ustala się na podstawie: a) miejscowości, w której osoba jest zameldowania,

14 b) miejscowości, w której osoba jest zameldowania na pobyt stały, c) miejscowości, w której osoba wykonuje pracę, d) miejscowości, w której osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu. 8) Sposobem zawarcia umowy przewidzianym w kodeksie cywilnym jest: a) przetarg, b) przetarg nieograniczony, c) licytacja, d) aukcja. 9) Pełnomocnictwo ogólne obejmuje umocowanie do: a) czynności zwykłego zarządu, b) czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu, c) czynności zwykłego zarządu oraz czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu, d) wszystkich czynności. 10) Termin przedawnienia roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi: a) 2 lata, b) 2 lata, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej, c) 3 lata, d) 3 lata, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej. 11) Skutek obligacyjny rzeczowy (tzw. podwójny skutek) umowy sprzedaży występuje w przypadku: a) przeniesienia własności rzeczy oznaczonej co do tożsamości, b) przeniesienia własności rzeczy oznaczonej co do gatunku, c) przeniesienia własności rzeczy przyszłych, d) przeniesienia własności rzeczy oznaczonej co do gatunku oraz rzeczy przyszłych. 12) Firma w języku prawnym i prawniczym to: a) oznaczenie przedsiębiorstwa, b) oznaczenie przedsiębiorcy, c) oznaczenie przedsiębiorcy i jego przedsiębiorstwa, d) oznaczenie towarów i usług przedsiębiorcy.

15 13) Prokura jest pełnomocnictwem : a) udzielonym przez każdego przedsiębiorcę, b) udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, c) udzielonym przez przedsiębiorcę, który prowadzi działalność gospodarczą, d) udzielonym przez przedsiębiorcę, który prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową. 14) Użytkowanie wieczyste jest: a) ograniczonym prawem rzeczowym, b) prawem rzeczowym, c) służebnością gruntową, d) służebnością. 15) Zobowiązanie ma charakter solidarny, jeżeli wynika to: a) z ustawy, b) z czynności prawnej, c) orzeczenia sądu, d) decyzji organu. 16) Nieważność czynności prawnej może zachodzić w przypadku: a) sprzeczności z ustawą, b) obejścia ustawy, c) sprzeczności z zasadami współżycia społecznego, d) jakiejkolwiek wady oświadczenia woli. 17) W razie opóźnienia w spełnieniu świadczenia pieniężnego wierzyciel może dochodzić: a) wyłącznie odsetek, b) wyłącznie odszkodowania, c) odsetek i odszkodowania, d) odsetek od odsetek. 18) Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych chroni: a) każdego nabywcę nieruchomości, b) nabywcę nieruchomości działającego w dobrej wierze, c) nabywcę nieruchomości nabytej nieodpłatnie,

16 d) nabywcę, który z łatwością mógł się dowiedzieć o niezgodności treści księgi z rzeczywistym stanem prawnym. 19) Przedmiotem hipoteki może być: a) nieruchomość, b) ruchomość, c) użytkowanie wieczyste, d) własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego. 20) Rodzice dziecka mogą bez zezwolenia sądu opiekuńczego: a) dokonywać czynności, które nie przekraczają zakresu zwykłego zarządu majątkiem dziecka, b) wyrażać zgodę na dokonanie przez dziecko czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu, c) dysponować zarobkiem dziecka, d) dysponować przedmiotami oddanymi mu do swobodnego użytku Czas trwania lekcji 45 minut ewentualnie 2 x 45 minut Uwagi do scenariusza Scenariusz może być realizowany podczas zajęć fakultatywnych dla grupy uczniów przygotowujących się do egzaminu maturalnego.

Test kwalifikacyjny dla kandydatów na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Białymstoku

Test kwalifikacyjny dla kandydatów na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Białymstoku (imię i nazwisko) Białystok, dnia 27 czerwca 2013 r. Test kwalifikacyjny dla kandydatów na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Białymstoku Test jednokrotnego wyboru. Odpowiedź właściwą należy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Notki o autorach... Wstęp... XIII Wykaz skrótów...

Spis treści. Notki o autorach... Wstęp... XIII Wykaz skrótów... Notki o autorach... Wstęp... XIII Wykaz skrótów... Zagadnienie 1. Zawarcie małżeństwa... 1 1.1. Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem USC... 2 1.1.1. Przesłanki zawarcia małżeństwa... 2 1.1.2. Dokumenty

Bardziej szczegółowo

1. Władza sądownicza w Polsce

1. Władza sądownicza w Polsce 1. Władza sądownicza w Polsce Uczeń powinien: 1. 1. Cele lekcji 1. a) Wiadomości wyjaśnić pojęcia: wymiar sprawiedliwości, Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny, Krajowa Rada Sądownicza, Trybunał

Bardziej szczegółowo

Spis treściwykaz skrótów

Spis treściwykaz skrótów Spis treści Spis treściwykaz skrótów........................................................... 11 Przedmowa do wydania ósmego........................................... 13 ROZDZIAŁ I Część ogólna...............................................

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT: Prawo KLASA: II TE WYMAGANIA EDUKACYJNE L.p. Poziom wymagań Dział programu Konieczny - K Podstawowy - P Rozszerzający - R Dopełniający - D Uczeń powinien: 1. Prawo pracy - potrafić wymienić

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Przedmowa do wydania siódmego... 13 ROZDZIAŁ I CZĘŚĆ OGÓLNA... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Przedmowa do wydania siódmego... 13 ROZDZIAŁ I CZĘŚĆ OGÓLNA... 15 Wykaz skrótów........................................................... 11 Przedmowa do wydania siódmego......................................... 13 ROZDZIAŁ I CZĘŚĆ OGÓLNA.............................................

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział 1. Spadki 1 Pytanie 1 41 16 Pytanie 42 257 Część B. Kazusy Kazus 1. Zmiana postanowienia w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku 183 Kazus 2.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz skrótów... XI XV Rozdział I. Pisma procesowe i orzeczenia sądowe dotyczące małżeństwa... 1 1. Pozew o ustalenie w przedmiocie zmiany płci... 3 2. Wyrok ustalający zmianę płci (1)...

Bardziej szczegółowo

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. Prawne definicje rodziny Wspieranie rodziny w świetle ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej Prawne definicje

Bardziej szczegółowo

Zestaw 1 pytania testowe; egzamin

Zestaw 1 pytania testowe; egzamin Zestaw 1 pytania testowe; egzamin 2.09.2014 1) Wskaż zdanie prawidłowe: a) w razie uchylenia ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków, między małżonkami powstaje wspólność majątkowa tylko wtedy, gdy przed

Bardziej szczegółowo

Zestaw 2 pytania testowe; egzamin

Zestaw 2 pytania testowe; egzamin Zestaw 2 pytania testowe; egzamin 2.09.2014 1) Przedstawiciel ustawowy spadkobiercy, składający w jego imieniu oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, może bez zezwolenia sądu opiekuńczego: a)

Bardziej szczegółowo

Stosunki prawne. PPwG

Stosunki prawne. PPwG Stosunki prawne PPwG Stosunki prawne Stosunek prawny - stosunek społeczny uregulowany prawem Art. 353 1 Kodeksu cywilnego Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby

Bardziej szczegółowo

Prawo cywilne wybrane zagadnienia części ogólnej. Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Cywilnego Dr Piotr Kostański

Prawo cywilne wybrane zagadnienia części ogólnej. Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Cywilnego Dr Piotr Kostański Prawo cywilne wybrane zagadnienia części ogólnej Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Cywilnego Dr Piotr Kostański 24.11.2012 r. 9.45-11.15 (90 ) i 11.30 13.00 (90 ) 1. Pojęcie prawa cywilnego 2.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Pisma procesowe i orzeczenia sądowe dotyczące małżeństwa... 1

Rozdział I. Pisma procesowe i orzeczenia sądowe dotyczące małżeństwa... 1 Przedmowa... XI Wykaz skrótów... XV Rozdział I. Pisma procesowe i orzeczenia sądowe dotyczące małżeństwa... 1 1. Pozew o ustalenie w przedmiocie zmiany płci... 3 2. Wyrok ustalający zmianę płci (1)...

Bardziej szczegółowo

Kraków, 16 kwietnia 2010 r. Konkurs z prawa cywilnego Test jednokrotnego wyboru, czas na rozwiązanie: 60 min.

Kraków, 16 kwietnia 2010 r. Konkurs z prawa cywilnego Test jednokrotnego wyboru, czas na rozwiązanie: 60 min. Kraków, 16 kwietnia 2010 r. Konkurs z prawa cywilnego 2010 Test jednokrotnego wyboru, czas na rozwiązanie: 60 min. 1. Uprawnienie z art. 59 k.c.: a) przedawnia się zawsze po upływie dziesięciu lat; b)

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY PRAWA CYWILNEGO Systematyka prawa cywilnego

ELEMENTY PRAWA CYWILNEGO Systematyka prawa cywilnego Prawo cywilne składa się z następujących działów: CZĘŚĆ I - OGÓLNA - charakteryzuje podmioty prawa cywilnego: osoby fizyczne oraz osoby prawne. OSOBA FIZYCZNA to po prostu człowiek, który ze względu na

Bardziej szczegółowo

Spis treści Tytuł I Małżeństwo Tytuł II Pokrewieństwo i powinowactwo

Spis treści Tytuł I Małżeństwo Tytuł II Pokrewieństwo i powinowactwo Spis treści Tytuł I Małżeństwo...5 Dział I Zawarcie małżeństwa...5 Dział II Prawa i obowiązki małżonków...15 Dział III Małżeńskie ustroje majątkowe...18 Rozdział I Ustawowy ustrój majątkowy...18 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań na egzamin licencjacki. Prawo cywilne

Zestaw pytań na egzamin licencjacki. Prawo cywilne Prawo cywilne - część ogólna Zestaw pytań na egzamin licencjacki Prawo cywilne 1. Zdolność do czynności prawnych osób fizycznych 2. Zawarcie umowy przez osobę ubezwłasnowolnioną całkowicie 3. Dokonywanie

Bardziej szczegółowo

Osoby fizyczne i ich zdolność do czynności prawnych konspekt wykładu

Osoby fizyczne i ich zdolność do czynności prawnych konspekt wykładu dr Grzegorz Gorczyński Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego WPiA UŚ Osoby fizyczne i ich zdolność do czynności konspekt wykładu Bibliografia: Z. Radwański, A. Olejniczak, Prawo cywilne

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wykaz literatury Przedmowa do wydania Piątego Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające Rozdział II.

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wykaz literatury Przedmowa do wydania Piątego Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające Rozdział II. SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa do wydania Piątego... XI XIII XV Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające... 1 1. Prawo rodzinne i prawo opiekuńcze w systemie prawa... 3 I. Pojęcie

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 5 lutego 2010 r., III CZP 132/09

Uchwała z dnia 5 lutego 2010 r., III CZP 132/09 Uchwała z dnia 5 lutego 2010 r., III CZP 132/09 Sędzia SN Marek Sychowicz (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Jan Górowski Sędzia SN Marian Kocon Sąd Najwyższy w sprawie ze skarg dłużniczki Beaty

Bardziej szczegółowo

Tytuł I. Małżeństwo Dział I. Zawarcie małżeństwa

Tytuł I. Małżeństwo Dział I. Zawarcie małżeństwa Art. 1. 1. Małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta jednocześnie obecni złożą przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenia, że wstępują ze sobą w związek małżeński. 2. Małżeństwo zostaje

Bardziej szczegółowo

1. Ustrój majątkowy w małżeństwie 2. Zarząd majątkiem wspólnym małżonków 3. Odpowiedzialność małżonków za długi

1. Ustrój majątkowy w małżeństwie 2. Zarząd majątkiem wspólnym małżonków 3. Odpowiedzialność małżonków za długi Prawo rodzinne i opiekuńcze Kodeks rodzinny i opiekuńczy ustawa z dn. 25.02. 1964r. /Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zm./ Przedmiotem prawa rodzinnego i opiekuńczego są stosunki prawne w małżeństwie między małżonkami

Bardziej szczegółowo

Spis treści Tytuł I Małżeństwo Tytuł II Pokrewieństwo i powinowactwo

Spis treści Tytuł I Małżeństwo Tytuł II Pokrewieństwo i powinowactwo Spis treści Tytuł I Małżeństwo...5 Dział I Zawarcie małżeństwa...5 Dział II Prawa i obowiązki małżonków...15 Dział III Małżeńskie ustroje majątkowe...18 Rozdział I Ustawowy ustrój majątkowy...18 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398

Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398 Kancelaria Sejmu s. 1/34 Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398 USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594, Nr 152, poz.

Bardziej szczegółowo

2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków,

2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków, Rozdział I. Ustawowy ustrój majątkowy Art. 31 [Pojęcie] 1. Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... Wybrana literatura... Przedmowa... Wstęp... XXII

Spis treści. Wykaz skrótów... Wybrana literatura... Przedmowa... Wstęp... XXII Wykaz skrótów... Wybrana literatura... Przedmowa... XI XIII XV Wstęp... XXII Rozdział I. Rodzina i powiązania rodzinne... 1 1. Rodzina i powiązania rodzinne... 1 2. Prawo rodzinne i źródła prawa rodzinnego...

Bardziej szczegółowo

1. Pieniądz jako kategoria ekonomiczna

1. Pieniądz jako kategoria ekonomiczna 1. Pieniądz jako kategoria ekonomiczna Uczeń powinien: 1. 1. Cele lekcji 1. a) Wiadomości wyjaśnić pojęcia: autarkia, tezauryzacja, parytet złota, rynek, komercjalizacja przedsiębiorstw, fiskalizm, akcja,

Bardziej szczegółowo

USTAWA Kodeks rodzinny i opiekuńczy z dnia 25 lutego 1964 r.

USTAWA Kodeks rodzinny i opiekuńczy z dnia 25 lutego 1964 r. USTAWA Kodeks rodzinny i opiekuńczy z dnia 25 lutego 1964 r. (tekst pierwotny: Dz.U. z 1964 r., Nr 9, poz. 59) (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., Nr 131, poz. 788) TYTUŁ I MAŁŻEŃSTWO DZIAŁ I ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2.

W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2. W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2. Postanowienie sądu o podjęciu sprawy w trybie nieprocesowym;

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ II POKREWIEŃSTWO I POWINOWACTWO DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE

TYTUŁ II POKREWIEŃSTWO I POWINOWACTWO DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE TYTUŁ II POKREWIEŃSTWO I POWINOWACTWO TYTUŁ II POKREWIEŃSTWO I POWINOWACTWO DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Art. 61 7. [Pokrewieństwo] 1. Krewnymi w linii prostej są osoby, z których jedna pochodzi od drugiej.

Bardziej szczegółowo

PRAWO RODZINNE. Autorzy: Arkadiusz Krzysztof Bieliński, Maciej Pannert. Wykaz skrótów Wybrana literatura Przedmowa Wstęp

PRAWO RODZINNE. Autorzy: Arkadiusz Krzysztof Bieliński, Maciej Pannert. Wykaz skrótów Wybrana literatura Przedmowa Wstęp PRAWO RODZINNE Autorzy: Arkadiusz Krzysztof Bieliński, Maciej Pannert Wykaz skrótów Wybrana literatura Przedmowa Wstęp Rozdział I. Rodzina i powiązania rodzinne 1.Rodzina i powiązania rodzinne 2.Prawo

Bardziej szczegółowo

Prawo rodzinne i opiekuńcze. Wydanie 5. Autor: Marek Andrzejewski

Prawo rodzinne i opiekuńcze. Wydanie 5. Autor: Marek Andrzejewski Prawo rodzinne i opiekuńcze. Wydanie 5. Autor: Marek Andrzejewski Wykaz skrótów Wykaz literatury Przedmowa do wydania Piątego Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające 1. Prawo rodzinne i prawo opiekuńcze

Bardziej szczegółowo

Umowa darowizny kwoty pieniężnej

Umowa darowizny kwoty pieniężnej Umowa darowizny kwoty pieniężnej Informacje ogólne Darowizna Darowizna to umowa, przez którą darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego, kosztem swego majątku. Bezpłatny

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z EDUKACJI PRAWNEJ (GRUPA III D E)

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z EDUKACJI PRAWNEJ (GRUPA III D E) Temat zajęć edukacyjnych Norma prawna. Przepis prawa Osiągnięcia ucznia: Pojecie prawa, normy prawnej, przepisu prawa; oceny: dopuszczający: uczeń zna pojęcia prawa, normy prawnej, przepisu prawa, innych

Bardziej szczegółowo

Przedawnienie w sprawie o podział majątku

Przedawnienie w sprawie o podział majątku Przedawnienie w sprawie o podział majątku Janusz pierwszy związek małżeński z Moniką zawarł w 1989 roku, zaś rozwód ich małżeństwa nastąpił w 1997 roku. Po kilku latach Janusz i Monika ponownie wrócili

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Gościoska. Testy na Aplikacje. Częśd XI. Prawo międzynarodowe prywatne

Agnieszka Gościoska. Testy na Aplikacje. Częśd XI. Prawo międzynarodowe prywatne 1 Agnieszka Gościoska Testy na Aplikacje Częśd XI Prawo międzynarodowe prywatne 2 1. Zgodnie z ustawą Prawo prywatne międzynarodowe, dla rozwodu w pierwszej kolejności właściwe jest: A. wspólne prawo ojczyste

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Zagadnienie 1. Uwagi ogólne... 81

Spis treści. Zagadnienie 1. Uwagi ogólne... 81 Wstęp... Wykaz skrótów... DZIAŁ I. PRAWO CYWILNE część ogólna... 1 Rozdział 1. Ogólna charakterystyka prawa cywilnego... 1 Zagadnienie 1. Pojęcie i zakres prawa cywilnego... 1 Zagadnienie 2. Źródła prawa

Bardziej szczegółowo

UBEZWŁASNOWOLNIENIE. Całkowicie ubezwłasnowolniona może już zostać osoba, która ukończyła 13 rok życia.

UBEZWŁASNOWOLNIENIE. Całkowicie ubezwłasnowolniona może już zostać osoba, która ukończyła 13 rok życia. UBEZWŁASNOWOLNIENIE Według prawa polskiego, każdy człowiek w momencie ukończenia 18 lat nabywa pełną zdolność do czynności prawnych - oznacza to zdolność do wywoływania swoim własnym zachowaniem skutków

Bardziej szczegółowo

PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE. Autor: Tadeusz Smyczyński

PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE. Autor: Tadeusz Smyczyński PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE Autor: Tadeusz Smyczyński Wprowadzenie ő 1. Rodzina jako zjawisko społeczne i prawne rodziny i jej funkcje 2. Funkcje rodziny II. Powstanie rodziny III. Skład rodziny IV. Więzi

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... V Wstęp... Wstęp do wydania drugiego... VIII Wykaz skrótów... XV Wybrana literatura... XVII

Spis treści. Przedmowa... V Wstęp... Wstęp do wydania drugiego... VIII Wykaz skrótów... XV Wybrana literatura... XVII Spis treści Przedmowa... V Wstęp... VII Wstęp do wydania drugiego... VIII Wykaz skrótów... XV Wybrana literatura... XVII Rozdział I. Rodzina i prawo rodzinne... 1 1. Rodzina i powiązania rodzinne... 1

Bardziej szczegółowo

GRUPY SPOŁECZNE Rodzina

GRUPY SPOŁECZNE Rodzina POKREWIEŃSTWO I POWINOWACTWO pokrewieństwo wspólni przodkowie w linii prostej v jedna osoba pochodzi od drugiej np. dziadek, ojciec, syn, wnuk v wstępni ci od których się pochodzi (dziadek, ojciec) v zstępni

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 6 maja 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie :

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 6 maja 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt II CSK 410/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 maja 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Wojciech Katner SSN Katarzyna

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II CSK 469/08 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 19 lutego 2009 r. SSN Kazimierz Zawada (przewodniczący) SSN Iwona Koper SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Rodzeństwo dzieci pochodzące od tych samych rodziców.

Rodzeństwo dzieci pochodzące od tych samych rodziców. Wersja 03 Projekt lipiec 2013, listopad 2014 obywatelski projekt zmian ustaw w celu równego traktowania rodziców zmiany naniesiono kursywą. część. 1. KRiO W ustawie z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny

Bardziej szczegółowo

Test na egzamin 9 maja 2016 r.

Test na egzamin 9 maja 2016 r. Test na egzamin 9 maja 2016 r. 1) Umowa sprzedaży zawarta przez 6-letniego Adama: a) jest zawsze bezwzględnie nieważna, nawet jeżeli nie prowadzi do pokrzywdzenia Adama; b) jeśli nie pociąga za sobą rażącego

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji. Redaktorzy: Piotr Stec, Mariusz Załucki

Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji. Redaktorzy: Piotr Stec, Mariusz Załucki Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji. Redaktorzy:, Spis treści: Wykaz skrótów Słowo wstępne do wydania drugiego Część I. Wprowadzenie do prawa cywilnego Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA: PRAWO ROK SZKOLNY 2010/2011

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA: PRAWO ROK SZKOLNY 2010/2011 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA: PRAWO ROK SZKOLNY 2010/2011 PRZEDMIOT NAUCZANY W KLASACH I i II W ZAWODZIE: TECHNIK EKONOMISTA Środki dydaktyczne: podręcznik: J. Musiałkiewicz Elementy prawa. kodeksy, komentarze,

Bardziej szczegółowo

PRAWNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Autorzy: Piotr Horosz, Jarosław R. Antoniuk

PRAWNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Autorzy: Piotr Horosz, Jarosław R. Antoniuk PRAWNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Autorzy: Piotr Horosz, Jarosław R. Antoniuk Rozdział 1 Prawo gospodarcze i działalność gospodarcza Przedsiębiorczość a prawo gospodarcze Pojęcie przedsiębiorczości Prawo

Bardziej szczegółowo

Plan na rok 2015 szkolenia aplikantów adwokackich II roku-

Plan na rok 2015 szkolenia aplikantów adwokackich II roku- 1 Plan szkolenia aplikantów adwokackich II roku Plan na rok 2015 szkolenia aplikantów adwokackich II roku- Prawo cywilne. postępowanie cywilne, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Ustawa o własności lokali, Ustawa

Bardziej szczegółowo

Zmiany aktu: Rozdział 1. Przepisy ogólne

Zmiany aktu: Rozdział 1. Przepisy ogólne Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu z

Bardziej szczegółowo

Opłaty za czynności radców prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwości

Opłaty za czynności radców prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwości 1 z 6 2010-09-27 08:45 Dz.U.2002.163.1349 2003.06.01 zm. Dz.U.2003.97.888 2004.01.01 zm. Dz.U.2003.212.2074 2005.03.30 zm. Dz.U.2005.41.393 2005.11.15 zm. Dz.U.2005.219.1873 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Rodzaj spraw. sprzeciw od wyroku zaocznego 1/2. pozew w postępowaniu nakazowym 1/4. Wniosek o uchylenie europejskiego nakazu zapłaty 1/2

Rodzaj spraw. sprzeciw od wyroku zaocznego 1/2. pozew w postępowaniu nakazowym 1/4. Wniosek o uchylenie europejskiego nakazu zapłaty 1/2 Tabela opłat w częściach ułamkowych: Rodzaj spraw od pozwu sprzeciw od wyroku zaocznego 1/2 pozew w postępowaniu nakazowym 1/4 interwencja uboczna; zażalenie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I CNP 32/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 19 marca 2014 r. SSN Tadeusz Wiśniewski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Wojciech Katner SSN Iwona Koper

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Hubert Wrzeszcz

POSTANOWIENIE. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Hubert Wrzeszcz Sygn. akt IV CSK 653/10 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 20 października 2011 r. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Hubert Wrzeszcz w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

KONSPEKTY DO WYKŁADÓW Z ZAKRESU PRAWA CYWILNEGO (CZĘŚĆ OGÓLNA, PRAWO RZECZOWE, PRAWO SPADKOWE)

KONSPEKTY DO WYKŁADÓW Z ZAKRESU PRAWA CYWILNEGO (CZĘŚĆ OGÓLNA, PRAWO RZECZOWE, PRAWO SPADKOWE) prof. dr hab. Jacek Górecki radca prawny KONSPEKTY DO WYKŁADÓW Z ZAKRESU PRAWA CYWILNEGO (CZĘŚĆ OGÓLNA, PRAWO RZECZOWE, PRAWO SPADKOWE) 1. PRAWO CYWILNE - CZĘŚĆ OGÓLNA I PODMIOTY PRAWA CYWILNEGO I ICH

Bardziej szczegółowo

Propozycje pytań testowych na egzamin r.

Propozycje pytań testowych na egzamin r. Propozycje pytań testowych na egzamin 17.06.2013 r. 1. Oświadczenie woli właściciela nieruchomości władnącej o zgodzie na ustanowienie służebności, która ma zostać wpisana do księgi wieczystej: a) powinno

Bardziej szczegółowo

Propozycje pytań testowych na egzamin r.

Propozycje pytań testowych na egzamin r. Propozycje pytań testowych na egzamin 17.06.2013 r. 1. Jeżeli przedmiotem zapisu zwykłego jest rzecz oznaczona co do tożsamości, obciążony zapisem: a) ponosi względem zapisobiercy odpowiedzialność za wady

Bardziej szczegółowo

Wniosek o uchylenie europejskiego nakazu zapłaty 1/2

Wniosek o uchylenie europejskiego nakazu zapłaty 1/2 Tabela opłat w częściach ułamkowych: Rodzaj spraw sprzeciw od wyroku zaocznego 1/2 pozew w postępowaniu nakazowym 1/4 interwencja uboczna; zażalenie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. 1/5 Wniosek

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNE ROZLICZENIE MAŁŻONKÓW

WSPÓLNE ROZLICZENIE MAŁŻONKÓW WSPÓLNE ROZLICZENIE MAŁŻONKÓW - art. 6 ust. 2, 2a, 3,3a, 8-13, art. 6a updof WARUNKI Z wnioskiem o wspólne opodatkowanie dochodów mogą wystąpić: I. małżonkowie (art. 6 ust. 2 oraz ust. 3a updof): podlegający

Bardziej szczegółowo

I. W zakresie kwestii poruszanych w rozdziale 2 Małżeństwo proponuję

I. W zakresie kwestii poruszanych w rozdziale 2 Małżeństwo proponuję 1 W odniesieniu do zagadnień omówionych w podręczniku Elementy Prawa w dziale Prawo Rodzinne proponuję do wykorzystania następującą dodatkową tematykę: I. W zakresie kwestii poruszanych w rozdziale 2 Małżeństwo

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN Z PRAWA CYWILNEGO 8 września 2010 r. Część testowa

EGZAMIN Z PRAWA CYWILNEGO 8 września 2010 r. Część testowa EGZAMIN Z PRAWA CYWILNEGO 8 września 2010 r. Część testowa TEST JEDNOKROTNEGO WYBORU CZAS NA ROZWIĄZANIE: 60 min. 1. Brak niezwłocznej odpowiedzi na ofertę uważa się za jej przyjęcie: a) w przypadku skierowania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 28 września 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 28 września 2002 r. Dz.U.2013.490 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez

Bardziej szczegółowo

Spis treści SPIS TREŚCI KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

Spis treści SPIS TREŚCI KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO SPIS TREŚCI KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO 1% lut wstępny. Przepisy ogólne (art. 1-14) Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze Księga pierwsza. Proces (art. 15-505) 14 Tytuł I. Sad (art. 15-54) 14 Dział

Bardziej szczegółowo

SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA DZIAŁKI:

SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA DZIAŁKI: KANCELARIA NOTARIALNA SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA DZIAŁKI: a) odpis zwykły z księgi wieczystej, b) podstawa nabycia: czyli jeden z wymienionych dokumentów to jest wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny

Bardziej szczegółowo

WYROK Z DNIA 19 WRZEŚNIA 2011 R. WA 24/11

WYROK Z DNIA 19 WRZEŚNIA 2011 R. WA 24/11 WYROK Z DNIA 19 WRZEŚNIA 2011 R. WA 24/11 Z istoty dodatku za rozłąkę przewidzianego w 3 pkt 6 i 7a ust. 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie należności żołnierzy

Bardziej szczegółowo

5) przy licytacjach i przetargach - cena rzeczy uzyskana w wyniku licytacji lub przetargu;

5) przy licytacjach i przetargach - cena rzeczy uzyskana w wyniku licytacji lub przetargu; Za sporządzenie czynności notarialnej notariusz pobiera wynagrodzenie, którego wysokość reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy

Bardziej szczegółowo

FISZKA III POSZCZEGÓLNE UMOWY MAJĄTKOWE MAŁŻEŃSKIE I ICH USTALENIA

FISZKA III POSZCZEGÓLNE UMOWY MAJĄTKOWE MAŁŻEŃSKIE I ICH USTALENIA FISZKA III POSZCZEGÓLNE UMOWY MAJĄTKOWE MAŁŻEŃSKIE I ICH USTALENIA Obowiązujące zasady dotyczą wszystkich niezależnie od wybranego małżeńskiego ustroju majątkowego i niezależnie od daty zawarcia związku

Bardziej szczegółowo

! Cotygodniowa audycja w każdą środę od godz. 11:00 w Programie I Polskiego Radia.

! Cotygodniowa audycja w każdą środę od godz. 11:00 w Programie I Polskiego Radia. CZY MAŁŻEŃSTWO SIĘ OPŁACA?! Cotygodniowa audycja w każdą środę od godz. 11:00 w Programie I Polskiego Radia. 1. Czy mój małżonek może żądać dostępu do mojego wynagrodzenia za pracę? Jeżeli jeden z małżonków

Bardziej szczegółowo

Wspólność majątkowa obejmuje: - majątek osobisty żony, - majątek osobisty męża, - majątek wspólny małżonków. Do majątku wspólnego małżonków należą :

Wspólność majątkowa obejmuje: - majątek osobisty żony, - majątek osobisty męża, - majątek wspólny małżonków. Do majątku wspólnego małżonków należą : Na zawarcie umowy prawnej, regulującej podział majątku, decyduje się coraz więcej osób zamierzających wstąpić w związek małżeński. Jest to intercyza czyli umowa przedmałżeńska, która musi być sporządzona

Bardziej szczegółowo

Wstęp do zagadnień prawnych działalności komercyjnej i nie tylko

Wstęp do zagadnień prawnych działalności komercyjnej i nie tylko CambridgePYTHON, Warszawa, 28 marca 2009 r. Wstęp do zagadnień prawnych działalności komercyjnej i nie tylko Piotr Bednarek Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy. (miejscowość)

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy. (miejscowość) OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy (miejscowość) Ząbki, dnia 27.05.2010 r. Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.

Bardziej szczegółowo

Prawo cywilne I. Podmiot. Osoby fizyczne Wykład 2 Podmioty prawa cywilnego: Osoby fizyczne

Prawo cywilne I. Podmiot. Osoby fizyczne Wykład 2 Podmioty prawa cywilnego: Osoby fizyczne Prawo cywilne I Wykład 2 Podmioty prawa cywilnego: Osoby fizyczne Podmiot Art. 1 KC dualizm podmiotów prawa cywilnego Historycznie: j.g.u Podmioty prawa cywilnego Osoby fizyczne Osoby prawne Problem tzw.

Bardziej szczegółowo

I. Maksymalne stawki wynagrodzenia notariuszy

I. Maksymalne stawki wynagrodzenia notariuszy Taksa notarialna stawki notarialne Na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2004 r., Nr 148 poz. 1564) I.

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Przedmowa Wykaz skrótów Literatura

Spis treści: Przedmowa Wykaz skrótów Literatura Spis treści: Przedmowa Wykaz skrótów Literatura Część ogólna Tabl. 1. Prawo prywatne a prawo publiczne Tabl. 2. Źródła prawa cywilnego Tabl. 3. Stosunek cywilnoprawny Tabl. 4. Zdolność prawna i zdolność

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. (Dz. U. z dnia 5 marca 1964 r.) Tytuł I. MAŁŻEŃSTWO DZIAŁ I ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA.

USTAWA z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. (Dz. U. z dnia 5 marca 1964 r.) Tytuł I. MAŁŻEŃSTWO DZIAŁ I ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA. USTAWA z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. (Dz. U. z dnia 5 marca 1964 r.) Tytuł I. MAŁŻEŃSTWO DZIAŁ I ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA. Art. 1. (1) 1. Małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Barbara Myszka

POSTANOWIENIE. SSN Barbara Myszka Sygn. akt IV CNP 46/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : SSN Barbara Myszka Dnia 16 października 2012 r. ze skargi M. M. o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. KODEKS CYWILNY ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

Spis treści. KODEKS CYWILNY ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego : ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo prywatne międzynarodowe. Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Prawo

Bardziej szczegółowo

Każde pismo sądowe zawiera informację o stawiennictwie obowiązkowym bądź nieobowiązkowym. 3. W jaki sposób i kto ma prawo wglądu do akt sprawy?

Każde pismo sądowe zawiera informację o stawiennictwie obowiązkowym bądź nieobowiązkowym. 3. W jaki sposób i kto ma prawo wglądu do akt sprawy? 1. Czy w sądzie można uzyskać poradę prawną? W Sądzie nie udziela się porad prawnych. Porady prawne można uzyskać w: - kancelariach adwokackich; - kancelariach radców prawnych; Nadto informacja o bezpłatnych

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZYJMOWANIE W POCZET CZŁONKÓW.

ROZDZIAŁ I. PRZYJMOWANIE W POCZET CZŁONKÓW. R E G U L A M I N PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW, USTANAWIANIA I ZAMIANY SPÓŁDZIELCZYCH PRAW DO LOKALI ORAZ ZMIANY TYTUŁÓW PRAW DO LOKALI W SM PARKITKA Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. w sprawie przyjmowania w poczet członków, przyznawania i zamiany oraz zasiedlania mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólnota w Będzinie

REGULAMIN. w sprawie przyjmowania w poczet członków, przyznawania i zamiany oraz zasiedlania mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólnota w Będzinie REGULAMIN w sprawie przyjmowania w poczet członków, przyznawania i zamiany oraz zasiedlania mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólnota w Będzinie I. Podstawy prawne 1. 1. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000

Bardziej szczegółowo

Sąd Rejonowy w Jaworze. ul. Klasztorna 5. 59-400 Jawor. tel. 76 754-40-01. faks 76 870-28-85 NIP 695-152-25-28 REGON 361437148

Sąd Rejonowy w Jaworze. ul. Klasztorna 5. 59-400 Jawor. tel. 76 754-40-01. faks 76 870-28-85 NIP 695-152-25-28 REGON 361437148 Sąd Rejonowy w Jaworze tel. 76 754-40-01 faks 76 870-28-85 NIP 695-152-25-28 REGON 361437148 Uprzejmie informujemy, że od 29 września do 30 października 2015 roku Kasa Sądu będzie nieczynna. Znaki opłaty

Bardziej szczegółowo

1. Normy prawa cywilnego bezwzględnie i względnie wiążące

1. Normy prawa cywilnego bezwzględnie i względnie wiążące I 1. Normy prawa cywilnego bezwzględnie i względnie wiążące 2.1. Własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego 2.2. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny 2.3. Odpowiedzialnosć

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Załącznik nr I.7. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej i rolniczej w Banku Spółdzielczym w Radzyniu Podlaskim Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Bardziej szczegółowo

Koszty związane z zabezpieczeniem zwrotu, w tym także z usunięciem tego zabezpieczenia po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy, ponosi wnioskodawca.

Koszty związane z zabezpieczeniem zwrotu, w tym także z usunięciem tego zabezpieczenia po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy, ponosi wnioskodawca. WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZEŃ Formami zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej może być: poręczenie; weksel z poręczeniem wekslowym (aval); gwarancja bankowa;

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny 1) osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dokumentu stwierdzającego tożsamość Klienta (dowód osobisty/paszport

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów...

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... IX XIII Część I. Wzory pism procesowych w sprawach rodzinnych... 1 Uwagi wstępne... 3 Dział I. Wzory pozwów i wniosków wszczynających postępowanie nieprocesowe w sprawach

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Księga IV Spadki

SPIS TREŚCI. Księga IV Spadki SPIS TREŚCI Księga pierwsza Część ogólna...10 Tytuł I Przepisy wstępne...10 Tytuł II Osoby...11 Dział I Osoby fizyczne...11 Rozdział I Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych...11 Rozdział II

Bardziej szczegółowo

Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Kodeks rodzinny i opiekuńczy USTAWA z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z dnia 5 marca 1964 r.) Tytuł I. MAŁŻEŃSTWO DZIAŁ I ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA. Art. 1. (1) 1. Małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 25 czerwca 2008 r., III CZP 53/08

Uchwała z dnia 25 czerwca 2008 r., III CZP 53/08 Uchwała z dnia 25 czerwca 2008 r., III CZP 53/08 Sędzia SN Gerard Bieniek (przewodniczący) Sędzia SN Marian Kocon (sprawozdawca) Sędzia SN Katarzyna Tyczka-Rote Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Skarbu

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CSK 402/07 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 stycznia 2008 r. SSN Stanisław Dąbrowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Antoni Górski SSN Marian

Bardziej szczegółowo

BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI

BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI USTAWA O OCHRONIE PRAW LOKATORÓW, MIESZKANIOWYM ZASOBIE GMINY I O ZMIANIE KODEKSU CYWILNEGO

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie urodzenia dziecka. Sporządzenie aktu urodzenia.

Zgłoszenie urodzenia dziecka. Sporządzenie aktu urodzenia. Zgłoszenie urodzenia dziecka. Sporządzenie aktu urodzenia. Zgłoszenie urodzenia dziecka. Sporządzenie aktu urodzenia. I. Podstawy prawne. 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego

Bardziej szczegółowo

1. Test z ustawy z 23.4.1964 r. Kodeks cywilny

1. Test z ustawy z 23.4.1964 r. Kodeks cywilny 1. Test z ustawy z 23.4.1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) 1. Ustawa Kodeks cywilny reguluje stosunki cywilnoprawne pomiędzy: a) osobami fizycznymi, b) osobami prawnymi, c) osobami fizycznymi

Bardziej szczegółowo

2. Wnoszę o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego:

2. Wnoszę o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego: Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010r. (Dz. U. 123, poz. 836) WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO Część I. 1. Dane osoby

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Uzasadnienie

POSTANOWIENIE. Uzasadnienie Sygn. akt I CSK 455/09 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 czerwca 2010 r. SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Jan Górowski SSA Jan Futro w sprawie z wniosku Z. L.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MAKOSZOWIANKA W ZABRZU

REGULAMIN PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MAKOSZOWIANKA W ZABRZU REGULAMIN PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MAKOSZOWIANKA W ZABRZU Podstawa prawna: - Statut S.M. Makoszowianka 2 1. 1. Członkami Spółdzielni mogą być osoby fizyczne i osoby prawne.

Bardziej szczegółowo

Dokumenty do AKTU NOTARIALNEGO

Dokumenty do AKTU NOTARIALNEGO Dokumenty do AKTU NOTARIALNEGO 1. SPRZEDAŻ, DAROWIZNA, ZAMIANA - zbycie nieruchomości: gruntowych (zabudowanych i niezabudowanych), budynkowych, lokalowych: DOKUMENT WŁASNOŚCI - podstawa nabycia np.: wypis

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Marta Romańska

POSTANOWIENIE. SSN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Marta Romańska Sygn. akt I CSK 669/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 9 lipca 2015 r. SSN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Marta Romańska w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 19 stycznia 2005 r., V CK 364/04

Wyrok z dnia 19 stycznia 2005 r., V CK 364/04 Wyrok z dnia 19 stycznia 2005 r., V CK 364/04 W razie wniesienia apelacji od wyroku orzekającego rozwód w części dotyczącej winy rozkładu pożycia małżeńskiego tylko przez jednego małżonka, sąd drugiej

Bardziej szczegółowo