1. Pieniądz jako kategoria ekonomiczna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Pieniądz jako kategoria ekonomiczna"

Transkrypt

1 1. Pieniądz jako kategoria ekonomiczna Uczeń powinien: Cele lekcji 1. a) Wiadomości wyjaśnić pojęcia: autarkia, tezauryzacja, parytet złota, rynek, komercjalizacja przedsiębiorstw, fiskalizm, akcja, obligacja, bank, budżet, podatek, inflacja, giełda, znać giełdy światowe i centra finansowe oraz główne instytucje gospodarcze świata. Uczeń potrafi: 2. b) Umiejętności dostrzec aktualne problemy rynku finansowego w Polsce i w świecie, rozróżniać podstawowe papiery wartościowe, zanalizować politykę banku centralnego w Polsce, opisać zjawiska pieniężne, scharakteryzować funkcjonowanie rynku pieniężnego w świecie i w Polsce, układać informacje według określonego kryterium, korzystać z danych statystycznych, tekstów popularnonaukowych, informacji podawanych przez media w celu opisu zjawisk gospodarczych, dokonywać oceny przydatności różnych źródeł wykorzystywanych do analizy omawianych zjawisk, dostrzegać aspekty problemów przedstawionych z różnych punktów widzenia, wymieniać działania zmierzające do rozwiązania problemów gospodarczych Metoda i forma pracy Poster tematyczny, pogadanka, praca w grupach Środki dydaktyczne Poster tematyczny, podręcznik, ksero artykułów prasowych, tabel statystycznych i innych informacji związanych z tematem lekcji Przebieg lekcji 1. a) Faza przygotowawcza Nauczyciel z uczniami powtarza podstawowe wiadomości na temat zagadnień ekonomicznych (inflacja, bankowość, dochód narodowy). Odwołuje się do wiedzy uczniów na temat instytucji gospodarczych w świecie i w Polsce oraz wyjaśnia pojęcia: autarkia,

2 tezauryzacja, parytet złota, rynek, komercjalizacja przedsiębiorstw, fiskalizm, akcja, obligacja, bank, budżet, podatek, inflacja, giełda. 2. b) Faza realizacyjna Uczniowie uczestniczą w prezentacji posterów tematycznych przygotowanych przez zespoły uczniowskie, które w oparciu o zgromadzone materiały referują szczegółowe zagadnienia, wykonują notatki. Grupy otrzymują materiały ćwiczeniowe, wyszukują zagadnienia szczegółowe, grupują je zgodnie z przyjętymi kryteriami, np. popyt i podaż, charakterystyka systemu bankowego w Polsce, zjawiska pieniężne, giełda, papiery wartościowe, itp. Ustalają sposoby rozwiązania konkretnych problemów gospodarczych świata (inflacja i deflacja). Odwołując się do wiedzy uzyskanej z posterów tematycznych oraz z analizowanych materiałów, określają, jakie instytucje zajmują się obrotem pieniężnym w świecie, które instytucje gospodarcze udzielają pożyczek krajom członkowskim, jak funkcjonuje rynek pieniężny w świecie, gdzie znajdują się giełdy światowe i centra finansowe. 3. c) Faza podsumowująca Poszczególne grupy uczniów prezentują wyniki swoich prac i robią notatki. Ustalają, jak funkcjonuje Narodowy Bank Polski i Rada Polityki Pieniężnej. Określają, co zawiera budżet państwa i co wpływa na dochód narodowy. Na koniec zajęć uczniowie otrzymują test sprawdzający celem wypełnienia go jako pracy domowej (załącznik 1) Bibliografia 1. Dornbusch R., Begg D., Fisher S., Ekonomia, t.1-2, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa Regulowana gospodarka rynkowa. Materiały do studiowania polityki gospodarczej, red. U. Kalina Prasznic, Oficyna Ekonomiczna, Kraków Samuelson P. A., Nordhaus W. D., Ekonomia, t.1-2, PWN, Warszawa Wiedza o społeczeństwie, red. M. Bankowicz, M. Grzybowski, J. Stelmach, T. Woś, T. Włudyka, PWN, Warszawa Załączniki załącznik a) Karta pracy ucznia Uzupełnij zadania. Wskaż prawidłowe odpowiedzi: 1. Autarkia to: a) niezależność polityczna b) odrębność kulturowa c) samowystarczalność gospodarcza 2. Gospodarki światowe odeszły od parytetu złota w:

3 a) 1951 b) 1961 c) Tezauryzacja to: a) deprecjacja b) gwałtowny spadek wartości akcji c) gromadzenie rezerw finansowych 4. Komercjalizacja przedsiębiorstw państwowych to: a) sprzedaż b) dotowanie przez państwo w celu zwiększenia rentowności c) przekształcenie w jednoosobowe spółki skarbu państwa 5. W wyjątkowych przypadkach dochody i wydatki państwa w okresie krótszym niż rok może określić: a) tymczasowe rozporządzenie Rady Ministrów b) ustawa o prowizorium budżetowym c) uchwała Rady Ministrów 6. Dokument stwierdzający dług instytucji, która go emituje to: a) akcja b) obligacja c) świadectwo depozytowe 7. Za wartość polskiego pieniądza odpowiada: a) Narodowy Bank Polski b) Sejm c) Rada Ministrów 8. Budżet RP określa: a) rozporządzenie b) zarządzenie c) ustawa 9. Podatek to:

4 a) zwrotne i przymusowe świadczenie na rzecz państwa b) bezzwrotne, przymusowe i odpłatne świadczenie na rzecz państwa c) bezzwrotne, przymusowe i nieodpłatne świadczenie na rzecz państwa 10. Budżet nie uchwalony i nie kontrolowany przez parlament to tzw. budżet: a) administracyjny b) prowizoryczny c) prezydencki 11. Termin fiskalizm oznacza: a) tendencję do nadmiernego opodatkowania ludności b) tendencję do nadmiernego drukowania pieniędzy c) bogacenie się społeczeństwa d) bogacenie się państwa kosztem społeczeństwa 12. Obecnie stawki podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą: a) 19, 30, 43% b) 19, 30, 40% c) 20, 30, 43% d) 20, 30, 40% 13. Państwowy dług publiczny nie może przekroczyć wartości rocznego produktu krajowego brutto w wysokości: a) 2/3 b) 3/5 c) 1/3 d) 1/4 14. Organami NBP są: a) prezes NBP b) zarząd NBP c) Rada Polityki Pieniężnej d) Premier e) Prezydent 15. Prezes NBP jest powoływany przez... na wniosek... na

5 lat... Obecnie funkcję tę pełni Osoby wchodzące w skład Rady Polityki Pieniężnej są powoływane w równej liczbie przez: a) Premiera b) Prezydenta c) Sejm d) Senat e) Zgromadzenie Narodowe f) Prezesa NBP 17. Wyspecjalizowaną agendą ONZ, która zapewnia długoterminowe pożyczki o preferencyjnym oprocentowaniu najbardziej potrzebującym krajom członkowskim oraz przedsiębiorstwom publicznym (po otrzymaniu gwarancji rządowych) w zamian za pewne działania polityczne, jakie jak walka z korupcją, rozwój demokracji i rozwój sektora prywatnego, jest Kwestiami stabilizacji systemu ekonomicznego na świecie zajmuje się agenda ONZ Instytucją odpowiedzialną za nadzorowanie systemów bankowych w krajach Unii Europejskiej, zbieranie danych statystycznych potrzebnych dla prowadzenia polityki monetarnej, funkcjonowanie systemów płatniczych, współpracę w zakresie regulacji rynków finansowych, jest... Ma on swoją siedzibę w... Na czele tej organizacji po charyzmatycznym Holenderze Wimie Duisenbergu stanął w 2003 roku Francuz Największym bankiem komercyjnym w Polsce, świadczącym usługi dla masowego klienta, jest... Pierwszym bankiem internetowym w Polsce, posiadającym obecnie ponad 1 mln użytkowników, jest b) Notatki dla nauczyciela Karta odpowiedzi 1. Autarkia to: a) niezależność polityczna b) odrębność kulturowa c) samowystarczalność gospodarcza 2. Gospodarki światowe odeszły od parytetu złota w:

6 a) 1951 b) 1961 c) Tezauryzacja to: a) deprecjacja b) gwałtowny spadek wartości akcji c) gromadzenie rezerw finansowych 4. Komercjalizacja przedsiębiorstw państwowych to: a) sprzedaż b) dotowanie przez państwo w celu zwiększenia rentowności c) przekształcenie w jednoosobowe spółki skarbu państwa 5. W wyjątkowych przypadkach dochody i wydatki państwa w okresie krótszym niż rok może określić: a) tymczasowe rozporządzenie Rady Ministrów b) ustawa o prowizorium budżetowym c) uchwała Rady Ministrów 6. Dokument stwierdzający dług instytucji, która go emituje to: a) akcja b) obligacja c) świadectwo depozytowe 7. Za wartość polskiego pieniądza odpowiada: a) Narodowy Bank Polski b) Sejm c) Rada Ministrów 8. Budżet RP określa: a) rozporządzenie b) zarządzenie c) ustawa 9. Podatek to:

7 a) zwrotne i przymusowe świadczenie na rzecz państwa b) bezzwrotne, przymusowe i odpłatne świadczenie na rzecz państwa c) bezzwrotne, przymusowe i nieodpłatne świadczenie na rzecz państwa 10. Budżet nie uchwalony i nie kontrolowany przez parlament to tzw. budżet: a) administracyjny b) prowizoryczny c) prezydencki 11. Termin fiskalizm oznacza: a) tendencję do nadmiernego opodatkowania ludności b) tendencję do nadmiernego drukowania pieniędzy c) bogacenie się społeczeństwa d) bogacenie się państwa kosztem społeczeństwa 12. Obecnie stawki podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą: a) 19, 30, 43% b) 19, 30, 40% c) 20, 30, 43% d) 20, 30, 40% 13. Państwowy dług publiczny nie może przekroczyć wartości rocznego produktu krajowego brutto w wysokości: a) 2/3 b) 3/5 c) 1/3 d) 1/4 14. Organami NBP są: a) prezes NBP b) zarząd NBP c) Rada Polityki Pieniężnej d) Premier e) Prezydent 15. Prezes NBP jest powoływany przez Sejm na wniosek Prezydenta na lat 6. Obecnie

8 funkcję tę pełni Leszek Balcerowicz. 16. Osoby wchodzące w skład Rady Polityki Pieniężnej są powoływane w równej liczbie przez: a) Premiera b) Prezydenta c) Sejm d) Senat e) Zgromadzenie Narodowe f) Prezesa NBP 17. Wyspecjalizowaną agendą ONZ, która zapewnia długoterminowe pożyczki o preferencyjnym oprocentowaniu najbardziej potrzebującym krajom członkowskim oraz przedsiębiorstwom publicznym (po otrzymaniu gwarancji rządowych) w zamian za pewne działania polityczne, jakie jak walka z korupcją, rozwój demokracji i rozwój sektora prywatnego, jest Bank Światowy. 18. Kwestiami stabilizacji systemu ekonomicznego na świecie zajmuje się agenda ONZ Międzynarodowy Fundusz Walutowy Instytucją odpowiedzialną za nadzorowanie systemów bankowych w krajach Unii Europejskiej, zbieranie danych statystycznych potrzebnych dla prowadzenia polityki monetarnej, funkcjonowanie systemów płatniczych, współpracę w zakresie regulacji rynków finansowych, jest Europejski Bank Centralny. Ma on swoją siedzibę we Frankfurcie nad Menem. Na czele tej organizacji po charyzmatycznym Holenderze Wimie Duisenbergu stanął w 2003 roku Francuz Jean Claude Trichet. 20. Największym bankiem komercyjnym w Polsce, świadczącym usługi dla masowego klienta, jest PKO BP. Pierwszym bankiem internetowym w Polsce, posiadającym obecnie ponad 1 mln użytkowników, jest mbank Czas trwania lekcji 45 minut ewentualnie 2 x 45 minut Uwagi do scenariusza Scenariusz może być realizowany podczas zajęć fakultatywnych dla grupy uczniów przygotowujących się do egzaminu maturalnego.

9

1. Formy państw i ustrojów

1. Formy państw i ustrojów 1. Formy państw i ustrojów Uczeń powinien: 1. 1. Cele lekcji 1. a) Wiadomości wyjaśnić pojęcia: państwo unitarne, państwo federalne, konfederacja, monarchia, republika, demokracja, autorytaryzm, totalitaryzm,

Bardziej szczegółowo

1. Problemy społeczne współczesnej Polski

1. Problemy społeczne współczesnej Polski . Problemy społeczne współczesnej Polski.. Cele lekcji. a) Wiadomości Uczeń zna pojęcia: bezrobocie, uzależnienie, narkomania, bezdomność, przestępczość, patologie społeczne. Uczeń potrafi: 2. b) Umiejętności

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji z przedmiotu : finanse i bankowość w agrobiznesie. TEMAT LEKCJI : Jak bank centralny wpływa na banki komercyjne?

Scenariusz lekcji z przedmiotu : finanse i bankowość w agrobiznesie. TEMAT LEKCJI : Jak bank centralny wpływa na banki komercyjne? Bożena Mateja Scenariusz lekcji z przedmiotu : finanse i bankowość w agrobiznesie TEMAT LEKCJI : Jak bank centralny wpływa na banki komercyjne? CZAS : 45 minut CEL OGÓLNY : zapoznanie uczniów z : - podstawowymi

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane zagadnienia z prawa cywilnego

1. Wybrane zagadnienia z prawa cywilnego 1. Wybrane zagadnienia z prawa cywilnego Uczeń powinien: 1. 1. Cele lekcji 1. a) Wiadomości wyjaśnić pojęcia: małżeństwo, testament, osoba prawna, osoba fizyczna, spółka cywilna, spółka komandytowa, spółka

Bardziej szczegółowo

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Jacek Musiałkiewicz ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących Program zdobył

Bardziej szczegółowo

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Jacek Musiałkiewicz ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących Program zdobył

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU

PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU OGÓLNE ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE I WYCHOWAWCZE PROGRAMU Wstęp Szeroko pojęta ekonomia dotyczy każdego z nas niemal codziennie zawieramy transakcje kupna lub sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

1.1 PP 1.6 PP 1.3 PP 1.5 PP 1.2 PP 1.3 PP 1.4 PP

1.1 PP 1.6 PP 1.3 PP 1.5 PP 1.2 PP 1.3 PP 1.4 PP Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 1. Rozkład treści kształcenia (tabela 4) Dział 1: Człowiek przedsiębiorczy i komunikacja interpersonalna

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących zgodny z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

autorka: Monika Sekura

autorka: Monika Sekura Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jestem przedsiębiorczy innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce POKL

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WOS KL.3 Lp Temat lekcji. Cele nauczania Uczeń powinien wiedzieć (umieć),rozumieć. 1. Czego będziemy się uczyć w klasie II?

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WOS KL.3 Lp Temat lekcji. Cele nauczania Uczeń powinien wiedzieć (umieć),rozumieć. 1. Czego będziemy się uczyć w klasie II? WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WOS KL.3 Lp Temat lekcji. Cele nauczania Uczeń powinien wiedzieć (umieć),rozumieć. 1. Czego będziemy się uczyć w klasie II? 2. Integracja w Europie. 3. Jak funkcjonuje Unia Europejska.

Bardziej szczegółowo

autorka: Karolina Czarniecka-Wilczak

autorka: Karolina Czarniecka-Wilczak Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jestem przedsiębiorczy innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce POKL

Bardziej szczegółowo

autorka: Ewa Kowalska

autorka: Ewa Kowalska Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jestem przedsiębiorczy innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce POKL

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W GIMNAZJUM DO PROGRAMU NAUCZANIA KSZTAŁCENIE OBYWATELSKIE W SZKOLE SAMORZĄDOWEJ (KOSS),

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W GIMNAZJUM DO PROGRAMU NAUCZANIA KSZTAŁCENIE OBYWATELSKIE W SZKOLE SAMORZĄDOWEJ (KOSS), Wymagania edukacyjne WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W GIMNAZJUM DO PROGRAMU NAUCZANIA KSZTAŁCENIE OBYWATELSKIE W SZKOLE SAMORZĄDOWEJ (KOSS), zgodnego z nową podstawą kształcenia ogólnego klasa II A. Wiadomości

Bardziej szczegółowo

A. Andrzejczak (red.), Przedsiębiorczość w edukacji, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2008 2

A. Andrzejczak (red.), Przedsiębiorczość w edukacji, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2008 2 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jestem przedsiębiorczy innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce POKL

Bardziej szczegółowo

A. Andrzejczak (red.), Przedsiębiorczość w edukacji, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2008 2

A. Andrzejczak (red.), Przedsiębiorczość w edukacji, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2008 2 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jestem przedsiębiorczy innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce POKL

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Klasa I Ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ otrzymuje uczeń, który: * ma braki w wiadomościach, nie opanował

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych Jolanta Kijakowska Spis treści 1. Wstęp 3 2. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania 4 3. Treści edukacyjne 7 4. Sposoby osiągania

Bardziej szczegółowo

Opisowe kryteria oceniania w ramach podstaw przedsiębiorczości

Opisowe kryteria oceniania w ramach podstaw przedsiębiorczości Opisowe kryteria oceniania w ramach podstaw przedsiębiorczości Ocena 1 (niedostateczna) 2 (dopuszczająca) 3 (dostateczna) 4 (dobra) 5 (bardzo dobra) 6 (celująca) Kryteria nie rozumie poleceń nauczyciela;

Bardziej szczegółowo

Dział I Ustrój demokratyczny w Polsce -wyjaśnia, co to znaczy, że konstytucja jest najwyższym aktem prawnym w państwie,

Dział I Ustrój demokratyczny w Polsce -wyjaśnia, co to znaczy, że konstytucja jest najwyższym aktem prawnym w państwie, PLAN WYNIKOWY ORAZ WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Drugi rok nauczania GIMNAZJUM Podręcznik A Pacewicz, T Merta KOSS Podręcznik i ćwiczenia Część II Temat

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości Wymagania edukacyjne z przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości 1. Temat: Organizacja pracy na lekcjach podstaw przedsiębiorczości Dział I. Człowiek istota przedsiębiorcza Ścieżki edukacyjne: -------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

autorka: Anna Lehmann

autorka: Anna Lehmann Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jestem przedsiębiorczy innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce POKL

Bardziej szczegółowo

Projekt grupy w składzie: Maciej Antoniewicz Tomasz Holchauzer Paula Wręczycka Radosław Herbin Marcin Otorowski. Szczecin Mierzyn 2003

Projekt grupy w składzie: Maciej Antoniewicz Tomasz Holchauzer Paula Wręczycka Radosław Herbin Marcin Otorowski. Szczecin Mierzyn 2003 NBP Narodowy Bank Polski Projekt grupy w składzie: Maciej Antoniewicz Tomasz Holchauzer Paula Wręczycka Radosław Herbin Marcin Otorowski Szczecin Mierzyn 2003 Narodowy Bank Polski - Strona 2 I. Wstęp 04

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PROGRAM OPRACOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROJEKTU PRZEDSIĘBIORCZE SZKOŁY

PROGRAM NAUCZANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PROGRAM OPRACOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROJEKTU PRZEDSIĘBIORCZE SZKOŁY PROGRAM NAUCZANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA LICEÓW, TECHNIKÓW I ZASADNICZYCH SZKÓŁ ZAWODOWYCH (IV ETAP EDUKACYJNY) PROGRAM OPRACOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PRZEDSIĘBIORCZE SZKOŁY 1 S t r o n a WWW.PRZEDSIEBIORCZESZKOLY.PL

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1 Obowiązuje od 1 września 2013r. I Informacje ogólne Przedmiotowy system oceniania obowiązuje od: 1 września 2013 r. Program

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA: PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA: PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA: PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KONTROLA, OCENA I POMIAR OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Kontrola i ocena osiągnięć ucznia jest jednym z ważniejszych elementów procesu dydaktyczno-wychowawczego.

Bardziej szczegółowo

W Y M A G A N I A E D U K A C Y J N E Z PRZEDMIOTU WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE. w KATOLICKIM GIMNAZJUM im. Św. STANISŁAWA KOSTKI w KIELCACH

W Y M A G A N I A E D U K A C Y J N E Z PRZEDMIOTU WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE. w KATOLICKIM GIMNAZJUM im. Św. STANISŁAWA KOSTKI w KIELCACH W Y M A G A N I A E D U K A C Y J N E Z PRZEDMIOTU WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE w KATOLICKIM GIMNAZJUM im. Św. STANISŁAWA KOSTKI w KIELCACH PODSTAWA PRAWNA DO OPRACOWANIA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Wymagania Edukacyjne Przedmiot wiedza o społeczeństwie

Wymagania Edukacyjne Przedmiot wiedza o społeczeństwie Gimnazjum Nr 28 im. gen. bryg. Franciszka Sznajdego Warszawa ul. Umińskiego 11 Wymagania Edukacyjne Przedmiot wiedza o społeczeństwie Podstawa prawna do opracowania Wymagań Edukacyjnych: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE-

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE- Gimnazjum nr 2 w Namysłowie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE- Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2004r. 2. Statut

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w BYTOMIU. Podstawy przedsiębiorczości

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w BYTOMIU. Podstawy przedsiębiorczości ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w BYTOMIU Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych w zakresie podstawowym Krok w przedsiębiorczość rok szkolny 2013/2015

Bardziej szczegółowo