Bajki terapeutyczne. Pierwsze negatywne doêwiadczenia mogà. Bajki terapeutyczne majà na celu redukcj l ków. Wspierajà dziecko w trudnych sytuacjach.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bajki terapeutyczne. Pierwsze negatywne doêwiadczenia mogà. Bajki terapeutyczne majà na celu redukcj l ków. Wspierajà dziecko w trudnych sytuacjach."

Transkrypt

1 Bajki terapeutyczne Bajki terapeutyczne majà na celu redukcj l ków. Wspierajà dziecko w trudnych sytuacjach. MARIA MOLICKA Pierwsze negatywne doêwiadczenia mogà po o yç si cieniem na dalszych sposobach reagowania dziecka i spowodowaç wykszta cenie si patologicznych strategii radzenia sobie, które mogà ustaliç si jako taki w aênie styl reagowania 1. Niemo noêç wypracowania efektywnych strategii radzenia sobie z l kiem powoduje, e wykszta cajà si patologiczne, które utrwalajà si dlatego, e w danym momencie znoszà nieprzyjemnà emocj. Nieradzenie sobie z dominujàcymi, nieprzyjemnymi reakcjami wegetatywnymi prowadzi do tzw. ucieczki w chorob. Dziecko w niew aêciwy sposób interpretuje doznania somatyczne, bólowe, nie jest Êwiadome w aêciwych motywów swego zachowania. Inne patologiczne strategie to nawyki ruchowe s u àce redukcji napi cia motorycznego (obgryzanie paznokci, wyrywanie w osów, samouszkodzenia), jeszcze inne koncentrujà si wokó procesów poznawczych skierowanych na zmian percepcji siebie bàdê zmian percepcji sytuacji, prowadzàc do konfabulacji, regresji czy magicz- Nieradzenie sobie z dominujàcymi, nieprzyjemnymi reakcjami wegetatywnymi prowadzi do tzw. ucieczki w chorob. nych sposobów myêlenia. Strategie emocjonalne pobudzajà do powstawania reakcji przeciwstawnych (np. b aznowanie). Ucieczkowe powodujà koncentracj na czynnoêciach odwracajàcych uwag od emocjonalnego problemu (ucieczka w uzale nienia, tak e do komputera, gier itp.). ZBYT SILNE EMOCJE Stosowane przez pedagogów, terapeutów czy rodziców bajki terapeutyczne odwo ujà si w swoich za o eniach do psychodynamicznych lub poznawczo- -behawioralnych teorii rozwoju osobowoêci. Przedstawiona charakterystyka bajek terapeutycznych opiera si na za o eniach teorii poznawczo-behawioralnej 2. Odwo uje si zatem do mechanizmów zwiàzanych z konstruowaniem obrazu siebie, reprezentacji Êwiata oraz technik behawioralnych; habituacji oswajania, odwra liwiania desensytyzacji, naêladownictwa czy identyfikacji. Sytuacje trudne, które cz sto wywo ujà u dziecka l k, sà nierozerwalnie zwiàzane z jego rozwojem; to pierwsze dni pobytu w nowym Êrodowisku: przedszkolu czy szkole, przebywanie w ciemnym pokoju przed zaêni ciem, sytu- 1 M. Molicka, Bajkoterapia. O l kach dzieci i nowej metodzie terapii, Poznaƒ H. Kaduson, Ch. Schaefer, Zabawa w psychoterapii, Gdaƒsk P. Baker, Metody w psychoterapii, Gdaƒsk B. Brun, E. W. Pederson, M. Runberg, Symbole duszy, Warszawa D. Brett, Opowiadania dla twojego dziecka, Gdaƒsk G. Otner, Bajki na dobry sen, Warszawa M. Molicka, Bajki terapeutyczne dla dzieci, Poznaƒ /

2 Wyodr bniono bajki relaksacyjne, psychoedukacyjne i psychoterapeutyczne. Kryterium podzia u opiera si na dominujàcej technice u ytej do jej skonstruowania. Przeznaczone sà dla dzieci w wieku od czterech do dziewi ciu lat. Chroni nie tylko przed deszczem Fot. Bogdan Mazur acje kompromitujàce: zmoczenie si, akomstwo lub spowodowanie zniszczenia; pobyt w szpitalu, wizyta u dentysty, Êmierç ulubionego zwierzàtka, pojawienie si nowego dziecka w rodzinie, niepowodzenia w nauce. Ma e dziecko, kiedy znajdzie si w sytuacji, która wyzwala silne emocje: strach, a póêniej l k, wstyd, poczucie winy czy z oêç, zalewane jest przez te emocje i w rezultacie gwa townie reaguje. Nie rozumie najcz Êciej przyczyn swego zachowania, które budzi dezaprobat otoczenia i te jest bardzo przykre do zaakceptowania przez samo dziecko. Wtedy cz sto wypiera je w formie projekcji na innà osob czy zabawk. Dziecko nie potrafi zwróciç si o pomoc, by uzyskaç tak potrzebne wsparcie od doros ych, nie zna s ów okreêlajàcych stany emocjonalne. Nie zna efektywnych strategii radzenia sobie. Tkwi w pu apce w asnych l ków. Bajki terapeutyczne W Êwietle tych rozwa aƒ wspieranie poprzez bajki terapeutyczne jest dziecku bardzo potrzebne. Bajki relaksacyjne Bajki relaksacyjne wspierajà dziecko w rozwoju, wizualizujàc pozytywne obrazy majàce na celu wywo anie uspokojenia, odpr enia. Opierajàc si na za o eniach treningu autogennego Schulca, którego celem jest rozluênienie, redukcja napi cia mi Êniowego, a przez to oddzia ywanie na autonomiczny uk ad nerwowy, wypracowano model bajki, która ma za zadanie obni enie napi cia, zgodnie z modelem tego treningu, poprzez wizualizacj 3. Wizualizacja, którà A. Lazarus nazywa obrazowaniem wewn trznym, wyzwala okreêlone stany emocjonalne 4. W tym wypadku sà one uspokajajàce, tonizujàce napi cie. Sytuacje przedstawione w tych krótkich historyjkach, jak pisze E. Ma kiewicz, trwajàce od 3 do 7 minut, powinny wyraênie uspokajaç, nie mogà w nich wyst powaç elementy dynamiczne 5. Nie nale y opowiadaç bajek, kiedy dziecko ma goràczk, po obfitym posi ku, czy te kiedy jest w stanie silnego wzburzenia. Osoba czytajàca czy opowiadajàca bajk musi byç spokojna, wyciszona. Nie mo e deklamowaç utworu, raczej czytaç monotonnie, niezbyt g oêno przemawiaç do wyobraêni dziecka. TreÊç powinna sprzyjaç wywo- aniu poczucia bezpieczeƒstwa, akcja zaê roz-grywaç si w miejscach znanych dziecku i postrzeganych jako spokojne. Przebieg Dziecko nie potrafi zwróciç si o pomoc, nie zna s ów okreêlajàcych stany emocjonalne. Nie zna efektywnych strategii radzenia sobie. Tkwi w pu apce w asnych l ków. 3 S. Grochmal (red.), Teoria i metodyka çwiczeƒ relaksowo-koncentrujàcych, Warszawa A. Lazarus, Wyobraênia w psychoterapii, Gdaƒsk E. Ma kiewicz, Bajki relaksacyjno-terapeutyczne w pracy z dzieçmi z problemami emocjonalnymi, [w] Wspomnienia w rozwoju (red. B. Kaja), Bydgoszcz ycie Szko y

3 Prze ywane doznania sà najrozmaitsze Rys. Anna Ekes Bajki psychoedukacyjne Bajki psychoedukacyjne majà na celu redukcj nieprzyjemnego napi cia emocjonalwydarzeƒ powinien byç ograniczony do uzasadnienia relaksu i koncentrowaç si wokó doznaƒ prze ywanych wszystkimi zmys ami. TreÊç w sposób naturalny, niewymuszony, powinna sprzyjaç przyj ciu wygodnej pozycji cia a, rozluênieniu i wystàpieniu rytmicznego oddechu. Bajki te majà okreêlonà struktur wzorowanà na wspomnianym ju treningu autogennym. W cz Êci pierwszej, poczàtkowej, wyst pujà elementy uspokajajàce, rozluêniajàce. W drugiej, Êrodkowej, wyzwalamy stan bezw adu, ci aru i ciep a (w aêciwy relaks), by potem w ostatniej cz Êci przejêç do elementów wywo ujàcych przyp yw energii, rzeêkoêç i radoêç ycia, poczucie, e Êwiat jest pi kny. W koƒcowym momencie dobrze jest zobrazowaç opowieêç wyobra eniami zwiàzanymi z wodà, kàpielà, wodospadem, piciem wody ze êród a lub skojarzyç z lataniem. Wià e si to z metaforycznym znaczeniem tych okreêleƒ 6. Obrazy powinny zawieraç struktury: wzrokowà, s uchowà, czuciowà, a tak e, o ile to mo liwe, zapachowà. Dominujàcymi kolorami tworzonych wyobra eƒ powinny byç: zielony i niebieski, którym przypisuje si znaczenie kojàce. Opisywane zdarzenia, jak i wybór bohatera, dobrze jest kojarzyç ze Êwiatem roêlinnym czy zwierz cym, znanym dziecku. Elementy zwiàzane ze sferà s uchowà dotyczyç powinny np. wolnego, niezbyt g oênego szumu fal, czy te podmuchu wia- tru, odg osu cichego Êpiewania, wibracji powietrza, jaki wydaje muszla czy echo. Sfera czuciowa powinna obejmowaç doznania zmys owe zwiàzane z dotykiem, po o eniem cia a, odczuwaniem wewn trznego rytmu cia a, a w chowa przywo ywaç znane i przyjemne zapachy. J. Stadnicka w bajce o pszczó eczce S oduszce koncentruje si na powtarzaniu niektórych elementów, co wyraênie sprzyja nie tylko uspokojeniu, ale tak e usypianiu dziecka 7. Wydaje si, e bajki relaksacyjne przy d ugotrwa ym stosowaniu pomogà dziecku samodzielnie przywo ywaç obrazy majàce dla niego znaczenie kojàce. Bajki te znajdujà zastosowanie w profilaktyce i terapii. Sytuacje trudne ju mnie nie dotyczà Rys. Anna Ekes 6 tam e. 7 J. Stadnicka, Terapia dzieci muzykà, ruchem i mowà, Warszawa /

4 nego spowodowanego sytuacjami trudnymi, którego dziecko doêwiadcza w yciu realnym, bàdê tym wyobra onym, cz sto zaszczepionym przez filmowe horrory, groêne wydarzenia, których wspó czeênie nie brakuje. Wspierajà rozwój dziecka g ównie w aspekcie poznawczym. Oddzia ujà na procesy intelektualne poprzez: oswajanie z sytuacjà zagro enia, zapoznanie z sytuacjà trudnà, tak e staje si ona zrozumia a, zapoznajà ze s ownictwem pozwalajàcym etykietowaç doznania, tym samym sprzyjajà ich uêwiadamianiu, wizualizujà treêç i nadajà jej w ten sposób znaczenie emocjonalne, wyjaêniajà zwiàzki przyczynowo-skutkowe mi dzy zdarzeniem a doznawaniem emocji, racjonalizujà problem, obrazujà inny sposób myêlenia o sytuacji, pokazujà wzory skutecznego dzia ania, myêlenia, innego odczuwania (strategie radzenia sobie), przedstawiajà ró ne przeszkody, zach cajà do dzia ania, mówienia o trudno- Êciach, poszukiwania sposobu rozwiàzania, uczà pozytywnego myêlenia. Bajki psychoedukacyjne sà utworami krótkimi (dlatego nie zawsze wszystkie elementy wsparcia wyst pujà). Dostarczajà dziecku nowej wiedzy wp ywajàcej na zmian percepcji siebie i sytuacji na bardziej optymistycznà, pobudzajàcà do dzia ania i dzi ki temu redukujà napi cie. Bajkowy bohater prze ywa sytuacj trudnà, analogicznà, w jakiej znajduje si lub mo- e si znajdowaç dziecko. Zdarzenia sà przeniesione w Êwiat bajkowy, ale podobne do tych, jakie zdarzajà si w yciu codziennym. Sytuacje i zdarzenia sà realne. Bohaterowie bajek to ma e dzieci, zwierzàtka, zabawki lub postacie fikcyjne. Bajki te pomagajà w procesie zmiany poznawczej reprezentacji problemu, poniewa pojawia si w umyêle dziecka inny sposób myêlenia, inna interpretacja zdarzeƒ, poznaje ono inne strategie dzia ania. U ycie w tekêcie symboli i metafor pozwala na samodzielne ich odkrywanie i odnoszenie do w asnych doêwiadczeƒ. Dziecko odnajduje w tych bajkach swój sposób myêlenia i zachowania, a jednoczeênie poznaje wzory innego dzia ania, innego myêlenia. Bajki te konkretyzujà emocje, przypisujàc je do zdarzeƒ, stymulujà empati, pokazujà, jak wa ne sà dobre relacje z innymi. Bajki psychoterapeutyczne Bajki psychoterapeutyczne majà nie tylko daç wiedz potrzebnà do efektywnego radzenia sobie w sytuacji trudnej emocjonalnie, ale tak e wsparcie emocjonalne, a przede wszystkim kompensowaç braki w zaspokojeniu podstawowych potrzeb: zast pcze danie bezpieczeƒstwa, mi oêci, przynale noêci czy uznania. Bajka psychoterapeutyczna àczy w sobie walory bajki psychoedukacyjnej, czyli wspiera poznawczo, ale tak e emocjonalnie, oraz umo liwia kompensowanie niezaspokojonych potrzeb. Dlatego bajki te majà d u szà fabu, bohater otrzymuje wiele wzmocnieƒ, jest nagradzany za skutecznoêç i zawsze odnosi sukces. Najwa niejsza ich rola polega na tym, e dziecko identyfikuje si z bohaterem bajkowym, bo tylko wówczas zredukuje napi cie tkwiàce w niezaspokojonych potrzebach. W bajkach tych wspieranie emocjonalne polega na: daniu zrozumienia, e nie jestem sam, e inni te podobnie czujà, myêlà i zachowujà si, umo liwieniu wy alenia si, ekspresji uczuç poprzez wizualizacj tekstu, w ten sposób ponowne doêwiadczenie emocji; Bajka psychoterapeutyczna àczy w sobie walory bajki psychoedukacyjnej, czyli wspiera poznawczo, ale tak e emocjonalnie, oraz umo liwia kompensowanie niezaspokojonych potrzeb ycie Szko y

5 w rezultacie dokonuje si ich redukcja (wyrzucenie z siebie zalegajàcych emocji wraz z ich zrozumieniem i wyzwalajàcych je czynników mo e powodowaç trwa e ich obni enie), doraênej zmianie samopoczucia dzi ki pokazaniu, e inni sà w podobnej sytuacji (cz sto gorszej). Wspieranie emocjonalne pomaga odbudowaç pozytywnà samoocen poprzez doêwiadczenie, e inni podobnie post pujà, obni yç napi cie emocjonalne poprzez ekspresj emocjonalnà i doraênà zmian samopoczucia. Zast pcze zaspokojenie potrzeb (bezpieczeƒstwa, mi oêci, przynale noêci, uznania) powoduje: odbudowanie pozytywnego obrazu siebie, wzbudzenie nadziei, co pozwala odraczaç natychmiastowà gratyfikacj. Mo na oczekiwaç, e bajki psychoterapeutyczne, dajàc dziecku poznawcze i emocjonalne wsparcie, sprzyjaç b dà obni aniu l ków dzi ki mechanizmom wewn trznym, takim jak: internalizacja, naêladownictwo, identyfikacja, odwra liwianie czy oswajanie z sytuacjà trudnà. Pozwoli to na skuteczniejsze adaptowanie si i przyj cie efektywnych strategii radzenia sobie, innego myêlenia i odczuwania w konfrontacji z sytuacjà emocjonalnie trudnà. Kompensujàc niezaspokojone potrzeby, bajka terapeutyczna wp ywa na kszta towanie si poczucia w asnej wartoêci. Bajkowy bohater prze ywa sytuacj trudnà, analogicznà, w jakiej znajduje si lub mo e si znajdowaç dziecko. Zdarzenia sà przeniesione w Êwiat bajkowy, ale podobne do tych, jakie zdarzajà si w yciu codziennym. Sytuacje i zdarzenia sà realne. Bohaterowie bajek to ma e dzieci, zwierzàtka, zabawki lub postacie fikcyjne. Niezaspokojona potrzeba bezpieczeƒstwa wyzwala cz sto l k przed ciemnoêcià, po arciem przez dzikie zwierz ta itp. W bajce kompensacja tej potrzeby b dzie wyst powa- Bajki psychoterapeutyczne dajà dziecku emocjonalne wsparcie Rys. Anna Ekes a w formie budowania poczucia, e dziecku nic nie zagra a, poniewa jest ktoê zawsze gotowy do pomocy, ktoê, kto czuwa i nie pozwoli zrobiç krzywdy. Niezaspokojona potrzeba mi oêci i przynale noêci rodzi l k przed porzuceniem, odrzuceniem i dlatego bohater bajkowy jest nie tylko wart mi oêci, ale jà otrzymuje. Przy niezaspokojonej potrzebie uznania, akceptacji, rodzi si poczucie mniejszej wartoêci. Dlatego bohater bajkowy nie jest bez skazy, boi si przecie, ale dokonuje takich czynów, które pozwalajà mu zdobyç szacunek, podziw i uznanie. STRATEGIE RADZENIA SOBIE Okres przedszkolny i m odszy wiek szkolny sà bardzo wa ne dla kszta towania si strategii radzenia sobie i dlatego otrzymane wsparcie dzi ki bajce terapeutycznej wydaje si byç istotne. 2/

6 Terapeuta mo e pos ugiwaç si bajkà w celu uwolnienia dziecka od poczucia winy, otwierania, tak by potrafi o mówiç o zdarzeniu, pomog o wyrzuciç z siebie wszelkie nagromadzone uczucia, pobudzenia do dzia- ania, by wyrwaç je z poczucia bezradnoêci. S u à temu bajki, które adresowane sà do dzieci krzywdzonych (np. alkoholizm jednego z rodziców Ksi ycowy domek w Bajkach terapeutycznych dla dzieci (Poznaƒ 1999), a w nowej edycji Bajek terapeutycznych dla dzieci, cz Êç 2, Poznaƒ 2003; O odwa nej dziewczynce i z ym czarowniku wykorzystywanie seksualne; przemoc fizyczna Wilczek i jego przyjaciel króliczek, Kamieƒ i ódka). W sytuacjach takich jak: Êmierç, zabieg okaleczajàcy, ale ratujàcy ycie, rozwód rodziców, bajka terapeutyczna pomaga dzieciom zaakceptowaç to, co si wydarzy o, a na co nie mia y adnego wp ywu, i tak postrzegaç te sytuacje, by nie budzi y grozy, ale sprzyja y ich zrozumieniu: Êmierç bajka zatytu owana Lustro, zabieg Per a, a w nowej edycji: problem Êmierci ukochanego zwierzàtka Domek na drzewie, rozwód rodziców ZwaÊnione pory roku. Bajka o rozwodzie ma na celu pokazanie, e rodzice sà wprawdzie rozdzieleni, ale to nie przeszkodzi ka demu z nich kochaç dziecko, byç blisko i dawaç mu poczucie bezpieczeƒstwa. W bajkach dotyczàcych Êmierci przedstawienie jej jako naturalnego przejêcia ze Êwiata znanego do podobnego, gdzie sà bliscy, którzy ju odeszli. W bajkach terapeutycznych nie stosuje si techniki opartej na implozji. Terapia ta polega na wywo ywaniu mo liwie najwi kszego l ku u pacjenta poprzez wyobra anie sobie sytuacji, przedmiotów, których najbardziej pacjent si obawia. Zwolennicy implozji twierdzà, e konfrontacja z sytuacjà zagra ajàcà, podczas której pacjent doznaje l ku, a jednoczeênie nie doznaje adnej szkody, wygasza reakcj l kowà. I rzeczywiêcie, wiele dzieci, s uchajàc czy oglàdajàc przera ajàce historie w obecnoêci matek czy innych dzieci, silnie je prze ywa i od tej pory Baba-Jaga czy inne potwory ju im niestraszne. Nie dotyczy to jednak wszystkich dzieci. Te szczególnie wra liwe mogà w takiej sytuacji nabawiç si l ku czy nawet doêwiadczyç traumy. Znany terapeuta Albert Ellis pisze: Podobnie jak technika implozji, strategie paradoksalne mogà zaszkodziç 13. *** Zalecana jest du a ostro noêç przy epatowaniu l kiem ma ych dzieci i dlatego ta technika behawioralna nie zosta a zastosowana w bajkach terapeutycznych. Terapeuta mo e pos ugiwaç si bajkà w celu uwolnienia dziecka od poczucia winy, otwierania,...by wyrwaç je z poczucia bezradnoêci. W artykule pomini to aspekty nawiàzywania i wzmacniania wi zów, jakie powstajà we wzajemnych relacjach mi dzy opowiadajàcym czy czytajàcym opowiadania a dzieckiem. Skoncentrowano si wy àcznie na cechach charakterystycznych bajek we wspieraniu i terapii. Dr MARIA MOLICKA doktor psychologii, profesor Paƒstwowej Wy szej Szko y Zawodowej w Lesznie, pracuje te w Instytucie Pedagogiki Spo ecznej. Autorka ksià ek: Bajki terapeutyczne dla dzieci, Bajkoterapia. O l kach dzieci i nowej metodzie terapii, Bajki terapeutyczne cz Êç druga 13 A. Ellis, Terapia krótkoterminowa lepiej, g biej, trwa ej, Gdaƒsk 1999, s ycie Szko y

Drodzy Czytelnicy, W NUMERZE. Redakcja

Drodzy Czytelnicy, W NUMERZE. Redakcja Drodzy Czytelnicy, Oddajemy w wasze r ce pierwszy w 2004 roku numer Spo eczeƒstwa dla Wszystkich. Cieszymy si, e od teraz pismo b dzie tak e kolorowe w Êrodku. Ten numer zawiera informacje i podpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Psychologia i psychiatria. Nowy Rok! oby by jeszcze lepszy! Czas dla siebie. Seksuologia czasem jedna rozsàdna rada. Depresja niejedno ma imi

Psychologia i psychiatria. Nowy Rok! oby by jeszcze lepszy! Czas dla siebie. Seksuologia czasem jedna rozsàdna rada. Depresja niejedno ma imi issn 1506-7378 nr 4 /17 rok IV kwartalnik 1 wydawca: LUX MED sp. z o.o. Nowy Rok! oby by jeszcze lepszy! Czas dla siebie Seksuologia czasem jedna rozsàdna rada Depresja niejedno ma imi Psychologia i psychiatria

Bardziej szczegółowo

ISSN 1895-5797 RODZINA I PRAWO. Nr 26 27 2013. Kwartalnik s dziów rodzinnych

ISSN 1895-5797 RODZINA I PRAWO. Nr 26 27 2013. Kwartalnik s dziów rodzinnych ISSN 1895-5797 RODZINA I PRAWO Nr 26 27 2013 Kwartalnik s dziów rodzinnych KOLEGIUM REDAKCYJNE Przewodniczàcy Prof. dr hab. Tadeusz Ereciƒski Prezes Izby Cywilnej Sàdu Najwy szego Zast pca przewodniczàcego

Bardziej szczegółowo

Program nauczania j zyka angielskiego w przedszkolu

Program nauczania j zyka angielskiego w przedszkolu Barbara Czekaƒska Izabela Lipiƒska Program nauczania j zyka angielskiego w przedszkolu Numer dopuszczenia: DKOS-5002-49/07 Barbara Czekaƒska nauczyciel j zyka angielskiego w przedszkolu w Warszawie; d

Bardziej szczegółowo

Pod redakcjà Justyny Wenglorz. Materia y zebra a i przygotowa a Agnieszka Sobich. Korekta Anita Rejch, Justyna Wenglorz

Pod redakcjà Justyny Wenglorz. Materia y zebra a i przygotowa a Agnieszka Sobich. Korekta Anita Rejch, Justyna Wenglorz Pod redakcjà Justyny Wenglorz Materia y zebra a i przygotowa a Agnieszka Sobich Korekta Anita Rejch, Justyna Wenglorz Projekt graficzny ok adki i strony tytu owej Bo ena Sawicka Wydawca Witold Sartorius

Bardziej szczegółowo

Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata. Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia

Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata. Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia Instytut Globalnej OdpowiedzialnoÊci Instytut Globalnej OdpowiedzialnoÊci (IGO) jest niezale nà, apolitycznà organizacjà

Bardziej szczegółowo

Nasze dziecko ma reumatyzm

Nasze dziecko ma reumatyzm Nasze dziecko ma reumatyzm Autorzy: Claudia Grave Rolf-Michael Küster Barbara Priess Susanne Walia Tytu orygina u niemieckiego: Unser Kind hat Rheuma Copyright 2006 by Deutsche Rheuma-Liga Bundesverband

Bardziej szczegółowo

AMAZONKI ROK 2004 POÂWI CAMY WALCE Z NAWROTAMI CHOROBY. Jak bardzo uto samiamy si z tymi s owami, jak. nr5. Ojciec Pio

AMAZONKI ROK 2004 POÂWI CAMY WALCE Z NAWROTAMI CHOROBY. Jak bardzo uto samiamy si z tymi s owami, jak. nr5. Ojciec Pio GAZETA nr 5 4/16/04 10:51 AM Page 1 ISSN-1732-2928 nr5 AMAZONKI kwiecieƒ 2004 rok gazeta bezp atna Gazeta Stowarzyszenia KLUB KOBIET PO MASTEKTOMII WARSZAWA CENTRUM ROK 2004 POÂWI CAMY WALCE Z NAWROTAMI

Bardziej szczegółowo

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH P O L S K I I N S T Y T U T D E M O K R A C J I L O K A L N E J Witold Monkiewicz Grzegorz Rzeênik Marzena Wojda ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNOTA W MISJI. biuletyn Wspólnoty ycia ChrzeÊcijaƒskiego w Polsce. Petycja W NUMERZE: Nr 56 styczeƒ luty marzec 2002 Warszawa

WSPÓLNOTA W MISJI. biuletyn Wspólnoty ycia ChrzeÊcijaƒskiego w Polsce. Petycja W NUMERZE: Nr 56 styczeƒ luty marzec 2002 Warszawa WSPÓLNOTA W MISJI biuletyn Wspólnoty ycia ChrzeÊcijaƒskiego w Polsce Nr 56 styczeƒ luty marzec 2002 Warszawa Po zimie zosta y tylko wspomnienia W NUMERZE: Z calego serca, ze wszystkich si Refleksja Krystyny

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Poradnik dla rodziców na temat rozwoju psychomotorycznego dzieci. nr 9

Biuletyn. Poradnik dla rodziców na temat rozwoju psychomotorycznego dzieci. nr 9 nr 9 Biuletyn Poradnik dla rodziców na temat rozwoju psychomotorycznego dzieci Serdecznie dzi kujemy wszystkim, którzy podczas tegorocznych rozliczeƒ PIT przekazali 1% podatku na rzecz Fundacji Promyk

Bardziej szczegółowo

Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej 3 UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej Teoria i praktyka Redakcja naukowa BARBARA JANKOWIAK POZNA 2013 4 ABSTRACT.. Adam Mickiewicz University

Bardziej szczegółowo

Edukacyjna analiza transakcyjna a inne nurty pedagogiczne wyros e na gruncie koncepcji psychoterapeutycznych

Edukacyjna analiza transakcyjna a inne nurty pedagogiczne wyros e na gruncie koncepcji psychoterapeutycznych AKADEMIA IM. JANA D UGOSZA W CZ STOCHOWIE Edukacyjna Analiza Transakcyjna 2012, nr 1 Anna PIERZCHA A Edukacyjna analiza transakcyjna a inne nurty pedagogiczne wyros e na gruncie koncepcji psychoterapeutycznych

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje projekt

Jak powstaje projekt Program Leonardo da Vinci Jak powstaje projekt od pomys u do realizacji Poradnik dla wnioskodawców projektów wielostronnych www.leonardo.org.pl Tekst dr Agnieszka Mazur-Baraƒska, Izabela Laskowska Konsultacje

Bardziej szczegółowo

NormalnoÊç w niepe nosprawnoêci. pod redakcjà Danuty Gorajewskiej

NormalnoÊç w niepe nosprawnoêci. pod redakcjà Danuty Gorajewskiej R O D Z I N A NormalnoÊç w niepe nosprawnoêci pod redakcjà Danuty Gorajewskiej Seria: Biblioteczka Przyjació Integracji Redaktor Serii: Danuta Gorajewska, APS, Warszawa Autorzy: Ewa B och-dziedzic muzyk,

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie marki do kreowania wartoêci w bankach

Wykorzystanie marki do kreowania wartoêci w bankach BANK I KREDYT styczeƒ 2005 BankowoÊç Komercyjna 67 Wykorzystanie marki do kreowania wartoêci w bankach Grzegorz Urbanek Wprowadzenie 1 Zob. T.H. Donaldson, (1992): The Treatment of Intangibles: A Banker

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne metody leczenia HCV Depresja spowodowana chorobà jak sobie z nià radziç?

Innowacyjne metody leczenia HCV Depresja spowodowana chorobà jak sobie z nià radziç? Wirusowe zapalenie wàtroby fakty i mity o mo liwoêciach zaka enia Innowacyjne metody leczenia HCV Depresja spowodowana chorobà jak sobie z nià radziç? 6 18 10 8 20 Spis treâci ABC PACJENTA 4 Czym jest

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU UBEZPIECZE I FUNDUSZY EMERYTALNYCH. Forum dyskusyjne. ubezpieczeƒ i funduszy emerytalnych. Zjawisko rezygnacji z ubezpieczeƒ yciowych

KOMISJA NADZORU UBEZPIECZE I FUNDUSZY EMERYTALNYCH. Forum dyskusyjne. ubezpieczeƒ i funduszy emerytalnych. Zjawisko rezygnacji z ubezpieczeƒ yciowych KOMISJA NADZORU UBEZPIECZE I FUNDUSZY EMERYTALNYCH Forum dyskusyjne ubezpieczeƒ i funduszy emerytalnych Zjawisko rezygnacji z ubezpieczeƒ yciowych Zeszyt 1/2004 Rada programowa prof. dr hab. Les aw Gajek

Bardziej szczegółowo

Rozmowy o dobrym biznesie. Spotkania z polskimi przedsi biorcami

Rozmowy o dobrym biznesie. Spotkania z polskimi przedsi biorcami Rozmowy o dobrym biznesie Spotkania z polskimi przedsi biorcami Warszawa 2006 Rozmowy o dobrym biznesie Pomys odawca projektu, mecenas spotkaƒ i publikacji: Telekomunikacja Polska S.A. (www.tp.pl) Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Miasto Sto eczne Warszawa 00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5 Wydanie pierwsze. Stan prawny na dzieƒ 26 sierpnia 2008 r.

Wydawca: Miasto Sto eczne Warszawa 00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5 Wydanie pierwsze. Stan prawny na dzieƒ 26 sierpnia 2008 r. poradnik Wydawca: Miasto Sto eczne Warszawa 00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5 Wydanie pierwsze. Stan prawny na dzieƒ 26 sierpnia 2008 r. Koncepcja publikacji: Centrum Komunikacji Spo ecznej Urz du m.st.

Bardziej szczegółowo

Zach canie do odpowiedniego screeningu i wykrywania

Zach canie do odpowiedniego screeningu i wykrywania ISSN-1732-2928 nr6 AMAZONKI wrzesieƒ 2004 rok gazeta bezp atna Gazeta Stowarzyszenia KLUB KOBIET PO MASTEKTOMII WARSZAWA CENTRUM ROK 2004 POÂWI CAMY WALCE Z NAWROTAMI CHOROBY JeÊli myêlisz, e jesteê pokonany,

Bardziej szczegółowo

ISSN 1508-6971 Kwiecieƒ 2006. P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa.

ISSN 1508-6971 Kwiecieƒ 2006. P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa. ISSN 1508-6971 Kwiecieƒ 2006 nr 118 Biuletyn Komisji Mi dzyzak adowej NSZZ SolidarnoÊç Przy Philip Morris Polska SA P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa.pl

Bardziej szczegółowo

Z przyjemnoêcià przekazujemy Vademecum wiedzy o HIV/AIDS. oraz przyk adowe scenariusze lekcji i karty pracy. Publikacja ta jest jednym

Z przyjemnoêcià przekazujemy Vademecum wiedzy o HIV/AIDS. oraz przyk adowe scenariusze lekcji i karty pracy. Publikacja ta jest jednym Z przyjemnoêcià przekazujemy Vademecum wiedzy o HIV/AIDS oraz przyk adowe scenariusze lekcji i karty pracy. Publikacja ta jest jednym z efektów prac mi dzynarodowego zespo u, realizujàcego drugi rok projektu

Bardziej szczegółowo

Program Leonardo da Vinci. Ewaluacja Projektów. Poradnik dla wnioskodawców. www.leonardo.org.pl

Program Leonardo da Vinci. Ewaluacja Projektów. Poradnik dla wnioskodawców. www.leonardo.org.pl Program Leonardo da Vinci Ewaluacja Projektów Poradnik dla wnioskodawców www.leonardo.org.pl Spis treêci Wst p 5 I Podstawowe informacje o ewaluacji 6 1 Rola ewaluacji 6 2 Geneza ewaluacji 6 3 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Organizator: Zamek Ksià àt Pomorskich ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin www.zamek.szczecin.pl

Organizator: Zamek Ksià àt Pomorskich ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin www.zamek.szczecin.pl Organizator: Zamek Ksià àt Pomorskich ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin www.zamek.szczecin.pl Współorganizator: Zach ta Sztuki Współczesnej http://zacheta.szczecin.art.pl Kurator Festiwalu: Agata Zbylut

Bardziej szczegółowo

Jak budowaç Zintegrowanà Strategi Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Pilota owego Programu LEADER+?

Jak budowaç Zintegrowanà Strategi Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Pilota owego Programu LEADER+? Ryszard Kamiƒski Krzysztof Kwatera Jak budowaç Zintegrowanà Strategi Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Pilota owego Programu LEADER+? Poradnik dla animatorów Lokalnych Grup Dzia ania Fundacja Fundusz

Bardziej szczegółowo

Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych

Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych Nidzica 2011 Publikacja przygotowana w ramach projektu Marketing przedsi biorstw spo ecznych realizowanego przy udziale Êrodków Ministerstwa Pracy i Polityki Spo ecznej

Bardziej szczegółowo

PEDIATRIA. Szczepienia ochronne. Dieta wegetariaƒska dla dzieci? SpecjaliÊci: kwartalnik 1 wydawca: LUX MED sp. z o.o. nr (10) wiosna 2001

PEDIATRIA. Szczepienia ochronne. Dieta wegetariaƒska dla dzieci? SpecjaliÊci: kwartalnik 1 wydawca: LUX MED sp. z o.o. nr (10) wiosna 2001 issn 1506-7378 nr (10) kwartalnik 1 wydawca: LUX MED sp. z o.o. Szczepienia ochronne Dieta wegetariaƒska dla dzieci? SpecjaliÊci: PEDIATRIA Szanowni Paƒstwo! Skoƒczy y si emocje milenijne, min a nast pna

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 92 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 92 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 92 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr in. Jan Berny dr Micha Adam Le niewski dr in. Pawe Górski Uniwersytet Jana Kochanowskiego

Bardziej szczegółowo

SIŁA MOTYWACJI JAK DOPINGOWAĆ SIEBIE I LUDZI, Z KTÓRYMI PRACUJESZ

SIŁA MOTYWACJI JAK DOPINGOWAĆ SIEBIE I LUDZI, Z KTÓRYMI PRACUJESZ IDŹ DO: KATALOG KSIĄŻEK: CENNIK I INFORMACJE: CZYTELNIA: Spis treści Przykładowy rozdział Katalog online Zamów drukowany katalog Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Fragmenty książek online Do koszyka

Bardziej szczegółowo