DORADCY24 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2013 R. ZA OKRES PAŹDZIERNIK - GRUDZIEŃ 2013 R.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DORADCY24 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2013 R. ZA OKRES PAŹDZIERNIK - GRUDZIEŃ 2013 R."

Transkrypt

1 Wrocław, 14 lutego 2014 roku DORADCY24 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2013 R. ZA OKRES PAŹDZIERNIK - GRUDZIEŃ 2013 R. : Raport sporządzony został przez spółkę Doradcy24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej również: Spółka, Doradcy24), zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 1 czerwca 2013 r.) Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Rolę Autoryzowanego Doradcy Spółki pełni PROFESCAPITAL Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Ofiar Oświęcimskich 15, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS

2 Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu raport okresowy Spółki Doradcy24 S.A. za IV kwartał 2013 roku. W okresie tym Spółka wypracowała zysk netto w kwocie 4,6 tys. PLN, osiągając tym samym dodatni wynik finansowy we wszystkich czterech kwartałach 2013 roku na łączną sumę 32,5 tys. PLN. Odnosząc wynik IV kwartału do zysku netto kwartału poprzedniego, wynoszącego 20,9 tys. PLN oraz straty netto na poziomie 185,9 tys. PLN odnotowanej w analogicznym okresie 2012 roku, należy z satysfakcją podkreślić, że Spółka po czterech kwartałach 2013 roku utrwaliła swój powrót na ścieżkę rentownej działalności dzięki konsekwentnie realizowanemu programowi restrukturyzacji. Wpływ na wyniki IV kwartału miało utrzymanie wysokiego poziomu sprzedaży kredytów hipotecznych, których wolumen osiągnął poziom 118 mln PLN i był wyższy niż wolumen kredytów hipotecznych sprzedanych w I i II kwartale 2013 roku o średnio 3% oraz niższy w stosunku do poprzedniego kwartału o 7%. Sprzedaż kredytów hipotecznych w okresie czterech kwartałów 2013 roku była wyższa w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 5%. W minionym kwartale Spółka kontynuowała politykę rozwoju oferty produktowej i sieci sprzedaży w zakresie kredytów gotówkowych. To pozwoliło Spółce w IV kwartale odnotować 75% wzrost wolumenu kredytów gotówkowych udzielonych za jej pośrednictwem w stosunku do kwartału poprzedniego. Tym samym w bankach zostały uruchomione kredyty gotówkowe na łączną kwotę 2,8 mln PLN. Jest to wysoki przyrost sprzedaży w stosunku do spółek zrzeszonych w Związku Firm Doradztwa Finansowego, które w tym samym okresie podwyższyły poziom sprzedaży kredytów gotówkowych w stosunku do III kwartału o 7,7 %. W zakresie produktów dla małych i średnich przedsiębiorstw nastąpił znaczny spadek poziomu sprzedaży z 26,4 mln PLN w III kwartale do 3,2 mln PLN w IV kwartale 2013 roku. Taka dynamika spadku sprzedaży produktów dla przedsiębiorstw była efektem skumulowania wykorzystania przez Spółkę w III kwartale 2013 roku możliwości pozyskania kredytów ze wsparciem unijnym w ramach inicjatywy JEREMIE (ang. Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises) współfinansowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Cztery kwartały 2013 roku zakończyły się sprzedażą tych produktów na poziomie 49,1 mln PLN, co stanowi wzrost w stosunku do 2012 roku o 44 %. W linii biznesowej produktów ubezpieczeniowo-inwestycyjnych Spółka odnotowała w IV kwartale 2013 roku sprzedaż na poziomie 1,1 mln PLN, co stanowiło wzrost w stosunku do III kwartału o 10%, ale zarazem wzrost o 57% w stosunku do IV kwartału roku poprzedniego. Ogromny postęp, jaki osiągnęła Spółka w sprzedaży produktów ubezpieczeniowoinwestycyjnych jest widoczny w porównaniu wyniku czterech kwartałów br. do analogicznego okresu roku ubiegłego - wzrost sprzedaży wyniósł 84 %. Należy podkreślić, że tak dobry wynik w IV kwartale został osiągnięty mimo wdrożenia w Spółce w III kwartale 2013 roku procedur ścisłej weryfikacji klientów i doradców w procesie sprzedaży produktów ubezpieczeniowoinwestycyjnych. Kluczowe znaczenie ma fakt, że Spółka uzyskała dodatni wynik finansowy w każdym z czterech kwartałów 2013 roku, co stwarza realne możliwości do dalszego rozwoju. Z poważaniem Robert Loranc Prezes Zarządu Doradcy24 S.A. 2

3 SPIS TREŚCI 1. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NAJWAŻNIEJSZE ZASADY ZASTOSOWANE DO SPORZĄDZENIA RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT BILANS RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM INFORMACJE OGÓLNE PODSTAWOWE DANE SPÓŁKI KAPITAŁ ZAKŁADOWY ZARZĄD SPÓŁKI RADA NADZORCZA SPÓŁKI ZATRUDNIENIE STRUKTURA AKCJONARIATU KOMENTARZ ZARZĄDU EMITENTA NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE OPIS ŚWIADCZONYCH USŁUG DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI W IV KWARTALE 2013 ROKU STANOWISKO ODNOŚNIE ZREALIZOWANIA PROGNOZ WYNIKÓW INFORMACJA NA TEMAT DZIAŁAŃ I PLANÓW ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI INNE DZIAŁANIA ROZWOJOWE INNE WYDARZENIA

4 1. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1.1. Najważniejsze zasady zastosowane do sporządzenia raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości. Najważniejsze zasady rachunkowości zastosowane do sporządzenia wybranych danych finansowych: a. Dane finansowe sporządzone zostały w oparciu o zasady rachunkowości zgodne z Ustawą o Rachunkowości z 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami. b. Dane finansowe przedstawione w niniejszym raporcie obejmują okres od do i zostały sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości oraz, że Spółka nie zamierza, ani nie musi zaniechać działalności lub istotnie zmniejszyć jej zakresu. c. Dane finansowe obejmują wyniki jednostkowe Spółki Doradcy24 S.A. d. Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się, stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie ceny, z zachowaniem zasady ostrożności. e. Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z czystego zysku rocznego Spółki. Ponadto do kapitału zapasowego zalicza się również nadwyżkę powstałą w wyniku sprzedaży udziałów powyżej ich wartości nominalnej, po potrąceniu kosztów nabycia. f. Spółka tworzy rezerwy na koszty w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy wynikających ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez kontrahentów oraz z obowiązku wykonania związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń, których kwotę można oszacować, choć data powstania nie jest jeszcze znana. Zgodnie z Krajowym Standardem Rachunkowości nr 6 zobowiązania wynikające z przyjętych przez Spółkę niezafakturowanych usług oraz dostaw zalicza się do zobowiązań z tytułu dostaw i usług. g. Koszty sprzedanych usług są to koszty usług, które są współmierne do przychodów ze sprzedaży. h. Wartość firmy powstaje jako różnica pomiędzy ceną zakupu przedsiębiorstwa a wartością godziwą jego aktywów netto. Wartość firmy wykazywana jest w bilansie w pozycji wartości niematerialne i prawne. i. Spółka aktywuje koszty ponoszone na utworzenie baz danych prezentując je w wartościach niematerialnych i prawnych. Bazy danych wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie ceny, z zachowaniem zasady ostrożności. 4

5 1.2. Rachunek zysków i strat Dane obejmują najważniejsze pozycje z rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku, wraz z odpowiednimi danymi porównywalnymi analogicznego okresu roku poprzedniego. Skrócony rachunek zysków i strat (w tys. PLN) PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: , , , ,3 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 3 496, , , ,3 II. Zmiana stanu produktów III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (3 551,6) (15 211,5) (4 142,1) (15 621,8) I. Amortyzacja (79,5) (314,1) (99,4) (344,3) II. Zużycie materiałów i energii (28,2) (146,0) (55,9) (267,7) III. Usługi obce (2 973,7) (12 755,0) (3 361,4) (11 943,8) IV. Podatki i opłaty (37,6) (64,3) (10,4) (63,1) V. Wynagrodzenia (374,7) (1 681,6) (521,1) (2 549,3) VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (23,8) (138,4) (47,5) (193,8) VII. Pozostałe koszty rodzajowe (34,1) (112,1) (46,4) (259,8) VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (55,4) (214,8) (228,0) (1 551,5) POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE 114,2 590,0 148,5 302,4 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,2 63,3 52,3 51,3 II. Dotacje 12,3 55,1 10,5 20,4 III. Inne przychody operacyjne 101,7 471,6 85,7 230,7 POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE (51,4) (328,7) (88,2) (222,3) I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych (31,1) (186,1) (18,5) (61,5) III. Inne koszty operacyjne (20,3) (142,6) (69,7) (160,8) ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 7,4 46,5 (167,7) (1 471,4) PRZYCHODY FINANSOWE 0,1 1,7 0,1 65,4 I. Dywidendy i udziały w zyskach II. Odsetki 0,1 1,7 0,1 39,0 III. Zysk ze zbycia inwestycji IV. Aktualizacja wartości inwestycji ,4 V. Inne KOSZTY FINANSOWE (2,9) (15,7) (8,0) (37,7) I. Odsetki (2,9) (15,7) (8,0) (37,7) II. Strata ze zbycia inwestycji III. Aktualizacja wartości inwestycji IV. Inne ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 4,6 32,5 (175,6) (1 443,7) WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH I. Zyski nadzwyczajne II. Straty nadzwyczajne ZYSK (STRATA) BRUTTO 4,6 32,5 (175,6) (1 443,7) PODATEK DOCHODOWY - - (10,3) (10,3) POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU ZYSK (STRATA) NETTO 4,6 32,5 (185,9) (1 454,0) 5

6 1.3. Bilans Dane obejmują najważniejsze pozycje z bilansu na dzień 31 grudnia 2013 roku, wraz z odpowiednimi danymi porównywalnymi analogicznego okresu roku poprzedniego. Wzrost poszczególnych pozycji wg stanu na 31 grudnia 2013 roku w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wynika z powstania w 2013 roku: a. należności krótkoterminowych od jednego z Agentów w kwocie 361 tys. PLN. Należność ta według stanu na roku wynosi 516 tys. PLN i została pomniejszona o utworzony w III kwartale 2013 roku odpis w kwocie 155 tys. PLN. W związku z otrzymaniem nakazu zapłaty oraz rozpoczęciem postępowania zabezpieczającego, Zarząd pozostawił odpis na niezmienionym poziomie, b. zobowiązania długoterminowe dotyczą powstania w III kwartale 2013 roku zobowiązania w stosunku do TU GENERALI z tytułu zawarcia Porozumienia, o którym Spółka informowała w Raporcie nr 14/2013 z dnia 16 lipca 2013 roku. Na 31 grudnia 2013 roku zobowiązanie to wynosi 549,6 tys. PLN i jest spłacane w kwocie 10 tys. PLN miesięcznie zgodnie z zawartym Porozumieniem. Skrócony bilans (w tys. PLN) AKTYWA TRWAŁE 1 432, ,2 I. Wartości niematerialne i prawne 1 080,8 953,3 II. Rzeczowe aktywa trwałe 292,0 478,8 III. Należności długoterminowe - - IV. Inwestycje długoterminowe - - V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 60,1 60,1 AKTYWA OBROTOWE 2 301, ,4 I. Zapasy - - II. Należności krótkoterminowe 1 971, ,8 III. Inwestycje krótkoterminowe 295,5 328,7 IV. Krótkoterminowe rozliczenia 34,7 56,9 międzyokresowe AKTYWA OGÓŁEM 3 734, ,6 KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 1 179, ,5 I. Kapitał (fundusz) podstawowy 3 739, ,9 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy - - III. Udziały (akcje) własne - - IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 7 731, ,9 V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny - - VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe - - VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych (10 325,3) (8 871,3) VIII. Zysk (strata) netto 32,5 (1 454,0) IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku - - obrotowego ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 2 555, ,1 I. Rezerwy na zobowiązania 8,7 13,4 II. Zobowiązania długoterminowe 636,3 182,2 III. Zobowiązania krótkoterminowe 1 660, ,2 IV. Rozliczenia międzyokresowe 250,3 214,3 PASYWA OGÓŁEM 3 734, ,6 6

7 1.4. Rachunek przepływów pieniężnych Dane obejmują główne pozycje z rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku, wraz z odpowiednimi danymi porównywalnymi analogicznego okresu roku poprzedniego. Skrócony rachunek przepływów pieniężnych (w tys. PLN) Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Zysk (strata) netto 4,6 32,5 (185,9) (1 454,0) Korekty razem (33,1) 263,1 116,6 251,1 PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (28,5) 295,6 (69,3) (1 202,9) Wpływy 0,2 158,6 6,8 176,2 Wydatki (104,4) (360,6) (55,4) (509,1) PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (104,2) (202,0) (48,6) (332,9) Wpływy Wydatki (23,8) (126,8) (100,9) (234,1) PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (23,8) (126,8) (100,9) (234,1) PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (156,5) (33,2) (218,8) (1 769,9) BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM (156,5) (33,2) (218,8) (1 769,9) ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 452,0 328,7 547, ,6 ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU, W TYM 295,5 295,5 328,7 328,7 - o ograniczonej możliwości dysponowania 1.5. Zestawienie zmian w kapitale własnym Wybrane dane finansowe obejmują główne pozycje zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku, wraz z odpowiednimi danymi porównywalnymi analogicznego okresu roku poprzedniego. Skrócone zestawienie zmian w kapitale własnym (w tys. PLN) Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 1 174, , , ,5 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 3 739, , , ,4 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 3 739, , , ,9 Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu Udziały (akcje) własne na początek okresu Udziały (akcje) własne na koniec okresu Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 7 731, , , ,9 Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu 7 731, , , ,9 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu ,5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu (10 318,3) (8 871,3) (9 913,4) (8 634,7) Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu (10 297,4) (10 325,3) (10 139,4) (8 871,3) Wynik netto 4,6 32,5 (185,9) (1 454,0) Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 1 179, , , ,5 Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku , , , ,5 7

8 2. INFORMACJE OGÓLNE 2.1. Podstawowe dane Spółki Nazwa Forma Prawna Siedziba Kraj Oznaczenie Sądu Doradcy24 Spółka Akcyjna Spółka Akcyjna ul. Prosta 36, Wrocław Polska Numer KRS Wysokość Kapitału Zakładowego Liczba Akcji Wszystkich Emisji REGON NIP Strona Internetowa Adres Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ,65 PLN, w pełni opłacony Kapitał zakładowy Kapitał zakładowy Spółki wynosi ,65 PLN (trzy miliony siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć złotych i 65/100) i dzieli się na (trzysta siedemdziesiąt trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela, w tym: a) (sto milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A do A , o wartości nominalnej 0,01 PLN (jeden grosz) każda, b) (cztery miliony siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B do B , o wartości nominalnej 0,01 PLN (jeden grosz) każda, c) (piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach C do C o wartości nominalnej 0,01 PLN (jeden grosz) każda, d) (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach D do D o wartości nominalnej 0,01 PLN (jeden grosz) każda, e) (trzy miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D1, o numerach D do D , o wartości nominalnej 0,01 PLN (jeden grosz) każda, f) (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach E do E o wartości nominalnej 0,01 PLN (jeden grosz) każda, g) (sto trzydzieści pięć milionów sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o numerach F do F o wartości nominalnej 0,01 PLN (jeden grosz) każda, h) (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy sto) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o numerach G do G o wartości nominalnej 0,01 PLN (jeden grosz) każda, i) (dwadzieścia pięć milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o numerach H do H o wartości nominalnej 0,01 PLN (jeden grosz) każda, j) (dwadzieścia osiem milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o numerach I do I o wartości nominalnej 0,01 PLN (jeden grosz) każda, k) (pięćdziesiąt dwa miliony pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o numerach od J do J , o wartości nominalnej 0,01 PLN (jeden grosz) każda. Akcje serii A przyznane zostały akcjonariuszom w zamian za udziały posiadane przez nich w Spółce Doradcy24 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i pokryte zostały majątkiem przekształcanej spółki. Akcje serii F przyznane zostały akcjonariuszom, byłym udziałowcom spółki Creditfield Sp. z o.o. i zostały pokryte wkładem niepieniężnym w postaci 100% udziałów w tej spółce. 8

9 2.3. Zarząd Spółki Imię i nazwisko Robert Loranc Stanowisko Prezes Zarządu 2.4. Rada Nadzorcza Spółki Imię i nazwisko Marek Jan Szala Marek Florczak Dariusz Bąkowski Wojciech Kaliciak Andrzej Cholewiński Stanowisko Przewodniczący Rady Nadzorczej Sekretarz Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej 2.5. Zatrudnienie (pełne etaty) Liczba pracowników Umysłowi 16 Fizyczni Struktura akcjonariatu Imię i nazwisko / nazwa 3. KOMENTARZ ZARZĄDU EMITENTA NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE 3.1. Opis świadczonych usług Doradcy24 S.A. jest niezależną od dostawców produktów finansowych, ogólnopolską firmą doradztwa finansowego. Spółka świadczy usługi pośrednictwa finansowego w zakresie produktów hipotecznych, produktów gotówkowych, polis ubezpieczeniowych i produktów oszczędnościowo-ubezpieczeniowych przeznaczonych dla klientów indywidualnych oraz przedsiębiorstw. Spółka posiada szeroką ofertę produktów, którą systematycznie dostosowuje do zmieniających się warunków rynkowych. W ramach oferowanych usług doradcy finansowi przeprowadzają analizę formalną i cenową dostępnych produktów pod kątem oczekiwań i możliwości klienta, koordynują cały proces uzyskania finansowania od momentu złożenia wniosku, poprzez uzyskanie decyzji, podpisanie umowy, do momentu uruchomienia środków. Dodatkowo, w skład kompleksowej usługi wchodzi pomoc w przygotowaniu wniosków kredytowych oraz gromadzeniu niezbędnej dokumentacji Działalność Spółki w IV kwartale 2013 roku Ilość akcji Udział w liczbie głosów na WZA Data informacji o stanie posiadania Robert Loranc ,81% Dariusz Bąkowski ,03% Precious Metals Investments Spółka Akcyjna ,53% Pozostali (free float) ,63% n/d Razem ,00% W IV kwartale 2013 roku Spółka wypracowała zysk netto na poziomie 4,6 tys. PLN, w porównaniu do straty netto na poziomie 185,9 tys. PLN odnotowanej w analogicznym okresie 2012 roku. Spółka cztery kwartały 2013 roku zamknęła zyskiem na poziomie 32,5 tys. PLN, co stanowi poprawę wyniku o 1.486,5 tys. PLN w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. 9

10 Zysk netto (kpln) 32,5 Q4'12 YTD ,0 Q4'13 YTD Przychody ze sprzedaży w IV kwartale 2013 roku osiągnęły poziom tys. PLN, co stanowiło spadek o 11% w stosunku do IV kwartału 2012 roku oraz o 5% w stosunku do poprzedniego kwartału br. Restrukturyzacja kosztów i przestawienie Spółki, w 2013 roku, na lekką strukturę sprzedażową opartą na kosztach zmiennych sieci sprzedaży umożliwiło uzyskanie dodatniego wyniku finansowego na poziomie 4,6 tys. PLN pomimo spadku sprzedaży. Natomiast w okresie czterech kwartałów narastająco przychody ze sprzedaży wyniosły tys. PLN i były wyższe o 7 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Przychody ze sprzedaży (kpln) +7% , ,3 Q4'12 YTD Q4'13 YTD W grupie produktowej kredytów hipotecznych, które stanowią dominującą część prowadzonej działalności nastąpił 3% wzrost wartości uruchomionych umów kredytowych za pośrednictwem Spółki w stosunku do średniej z I i II kwartału 2013 oraz spadek w stosunku do III kwartału o 7%. Porównując cztery kwartały 2013 roku narastająco z analogicznym okresem roku poprzedniego widoczny jest wzrost o 5% wolumenu sprzedaży tych produktów. Sprzedaż produktów hipotecznych (mpln) 453,3 474,6 +5% Q4'12 YTD Q4'13 YTD W minionym kwartale Spółka kontynuowała politykę rozwoju oferty produktowej i sieci sprzedaży w zakresie kredytów gotówkowych. Pozwoliło to Spółce w IV kwartale odnotować wzrost o 75% wolumenu kredytów gotówkowych udzielonych za jej pośrednictwem w stosunku do kwartału poprzedniego, co oznacza uruchomienie w bankach kredytów gotówkowych na łączną kwotę 2,8 mln PLN. Mimo wzrostu sprzedaży w stosunku do poprzedniego kwartału, Spółka w IV kwartale obniżyła o 32% poziom sprzedaży kredytów gotówkowych w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Sprzedaż kredytów gotówkowych w okresie czterech kwartałów 2013 roku była również niższa o 22% w stosunku do sprzedaży w 2012 roku. 10

11 Sprzedaż produktów gotówkowych (mpln) 8,8-22% 6,9 Q4'12 YTD Q4'13 YTD W zakresie produktów dla małych i średnich przedsiębiorstw nastąpił znaczny spadek poziomu sprzedaży, z 26,4 mln PLN w III kwartale do 3,2 mln PLN w IV kwartale 2013 roku. Taka dynamika spadku sprzedaży produktów dla przedsiębiorstw była efektem skumulowania wykorzystania przez Spółkę w III kwartale 2013 roku możliwości pozyskania kredytów ze wsparciem unijnym w ramach inicjatywy JEREMIE (ang. Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises) i współfinansowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Umiejętności obsługi klientów firmowych zdobyte w 2013 roku dały dobry wynik w obszarze produktów dla małych i średnich przedsiębiorstw. Cztery kwartały 2013 roku zakończyły się sprzedażą tych produktów na poziomie 49,1 mln PLN, co stanowi wzrost w stosunku do analogicznego okresu o 44 %. Sprzedaż produktów komercyjnych (mpln) +44% 49,1 34,2 Q4'12 YTD Q4'13 YTD W linii biznesowej produktów ubezpieczeniowo-inwestycyjnych Spółka odnotowała w IV kwartale 2013 roku sprzedaż na poziomie 1,1 mln PLN, co stanowiło wzrost w stosunku do III kwartału o 10%, ale zarazem wzrost o 57% w stosunku do IV kwartału roku poprzedniego. Ogromny postęp, jaki osiągnęła Spółka w sprzedaży produktów ubezpieczeniowoinwestycyjnych widać porównując wynik czterech kwartałów br. do analogicznego okresu roku ubiegłego - wzrost sprzedaży wyniósł 84 %. Należy podkreślić, że tak dobry wynik w IV kwartale został osiągnięty mimo wdrożenia w Spółce w III kwartale 2013 roku procedur ścisłej weryfikacji klientów i doradców w procesie sprzedaży produktów ubezpieczeniowoinwestycyjnych. Sprzedaż produktów inwestycyjnych (mpln) 5,7 3,1 +84% Q4'12 YTD Q4'13 YTD 11

12 Porównanie wolumenów sprzedaży w poszczególnych grupach produktowych w odniesieniu do III kwartału 2013 roku oraz IV kwartału 2012 roku przedstawiono w poniższych tabelach. Dane (w mln PLN) Q4'13 Q4'12 Q4'13/Q4'12 Hipoteka wypłacone kredyty 118,0 125,0-6% Wartość sprzedaży produktów gotówkowych 2,8 4,1-32% Wartość sprzedaży produktów komercyjnych 3,2 5,1-37% Wartość sprzedaży produktów inwestycyjnych 1,1 0,7 57% Dane (w mln PLN) Q4'13 Q3'13 Q4'13/Q3'13 Hipoteka wypłacone kredyty 118,0 126,8-7% Wartość sprzedaży produktów gotówkowych 2,8 1,6 75% Wartość sprzedaży produktów komercyjnych 3,2 26,4-88% Wartość sprzedaży produktów inwestycyjnych 1,1 1,0 10% 4. STANOWISKO ODNOŚNIE ZREALIZOWANIA PROGNOZ WYNIKÓW Zarząd Emitenta nie publikował prognoz wyników na 2013 rok. 5. INFORMACJA NA TEMAT DZIAŁAŃ I PLANÓW ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI 5.1. Rozwój sieci sprzedaży Na dzień 31 grudnia 2013 roku w strukturze sprzedaży Spółki pracowało 305 osób, w tym 142 osoby w Placówkach działających pod marką Doradcy24 oraz 163 osoby w pozostałych placówkach partnerskich. Sieć sprzedaży Liczba doradców Liczba placówek Placówki działające pod marką Doradcy Pozostałe placówki Partnerskie Razem Dane na dzień r. Spółka w IV kwartale kontynuowała proces restrukturyzacji i optymalizacji struktury sprzedaży we wszystkich 4 liniach biznesowych, tj. kredytów hipotecznych, komercyjnych, produktów ubezpieczeniowo-inwestycyjnych oraz produktów gotówkowych. Proces optymalizacji sieci sprzedaży spowodował co prawda zmniejszenie ilości placówek o 7% i doradców o 17% w stosunku do poprzedniego kwartału, ale dał wartość dodaną w postaci lepszego wykorzystania potencjału aktywnych doradców. Tym sposobem Spółka poczyniła kolejny krok w kierunku skutecznego zarządzania kompleksową obsługą klienta, precyzyjnie dopasowując oferowane produkty do jego indywidualnych potrzeb. Spółka w IV kwartale 2013 roku rozpoczęła sprzedaż szerokiego wachlarza produktów ubezpieczeniowych wykorzystując nowy kanał dystrybucji platformę internetową. Pierwsza sprzedaż za pośrednictwem nowego kanału została dokonana z sukcesem w grudniu 2013 roku, rozpoczynając tym sposobem innowacyjne podejście do realizacji procesu zaspokojenia potrzeb ubezpieczeniowych klienta. Po udanym starcie tego programu Spółka podjęła decyzję o wdrożeniu sprzedaży tych produktów w roku 2014 przez wszystkich doradców. 12

13 5.2. Inne działania rozwojowe Spółka w IV kwartale 2013 roku zakończyła realizację wewnętrznych projektów rozwoju kompetencji produktowych, sprzedażowych, marketingowych i doradczych, dedykowanych sektorowi ubezpieczeniowo-inwestycyjnemu oraz mikroprzedsiębiorstwom. W ramach tych projektów Spółka wdrożyła od drugiego kwartału 2013 roku kompleksowe działania umożliwiające dynamiczne powiększanie przewagi konkurencyjnej poprzez: Zbudowanie kompetencji e-commerce oraz promocję marki w Internecie. Wzrost konkurencyjności na rynkach usług finansowych powoduje, że Spółka musi pozyskiwać klientów z najbardziej efektywnego źródła, czyli Internetu, a następnie zarządzać rentownością pozyskanych leadów. Wydatki poniesione na ten projekt w 2013 roku na koniec IV kwartału wyniosły 197,8 tys. PLN i nie przekroczyły zakładanego budżetu. Rozwój sprzedaży produktów ubezpieczeniowo inwestycyjnych oraz usług dla mikroprzedsiębiorstw w dotychczasowych kanałach dystrybucji (sieć partnerów finansowych PLP, oddziały własne, contact center, sieć sprzedaży w ramach struktur MLM) poprzez optymalizację systemów motywacyjnych oraz narzędzi IT umożliwiających ciągłą poprawę efektywności pracy doradców, a także obniżenia ryzyka operacyjnego. Wydatki w ramach tego projektu poniesione w 2013 roku na koniec IV kwartału wyniosły 85,4 tys. PLN i były znacznie niższe od zakładanego budżetu. 6. INNE WYDARZENIA Dodatkowo w IV kwartale 2013 roku Spółka zrealizowała dwa projekty wewnętrzne, mające na celu zarówno rozwój nowych produktów jak i nowych kanałów dystrybucji: UbezpieczeniaD24 online; Uruchomienie portalu Ubezpieczenia.D24 online. W grudniu 2013 został zaimplementowany wyspecjalizowany system do analizowania i porównywania ofert ubezpieczeniowych łącznie z możliwością zakupu wybranej oferty. Sukces jest tym większy, bo już w grudniu pierwsza oferta ubezpieczeniowa została zamieniona na polisę. W I kwartale 2014 roku Spółka rozszerzy możliwość skutecznego oferowania produktów ubezpieczeniowych na wszystkich doradców, tak aby każdy klient mógł otrzymać ofertę idealnie dopasowaną do swoich potrzeb, niezależnie od tego czy potrzebuje ubezpieczenia OC i/lub AC, ubezpieczenia mieszkania czy domu, czy też wybiera się z rodziną np. na narty lub potrzebuje ubezpieczenia NNW. NieruchomościD24; Przygotowanie projektu uruchomienia usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami w celu generowania dodatkowych przychodów, jak również wykorzystania elementów synergii pomiędzy działalnością doradców finansowych i doradców w zakresie obrotu nieruchomościami. W 2014 roku Spółka zamierza zrealizować pilotażowe wdrożenie tego projektu. 13

DORADCY24 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2013 R. ZA OKRES LIPIEC WRZESIEŃ 2013 R.

DORADCY24 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2013 R. ZA OKRES LIPIEC WRZESIEŃ 2013 R. Wrocław, 14 listopada 2013 roku DORADCY24 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2013 R. ZA OKRES LIPIEC WRZESIEŃ 2013 R. : Raport sporządzony został przez spółkę Doradcy24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej

Bardziej szczegółowo

DORADCY24 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA II KWARTAŁ 2015 R. ZA OKRES KWIECIEŃ CZERWIEC 2015 R.

DORADCY24 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA II KWARTAŁ 2015 R. ZA OKRES KWIECIEŃ CZERWIEC 2015 R. Wrocław, 6 sierpnia 2015 r. DORADCY24 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA II KWARTAŁ 2015 R. ZA OKRES KWIECIEŃ CZERWIEC 2015 R. Raport sporządzony został przez spółkę Doradcy24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej

Bardziej szczegółowo

DORADCY24 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOOCZONY 31 MARCA 2010 ROKU. Warszawa, 13 maja 2010 roku

DORADCY24 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOOCZONY 31 MARCA 2010 ROKU. Warszawa, 13 maja 2010 roku DORADCY24 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOOCZONY 31 MARCA 2010 ROKU Warszawa, 13 maja 2010 roku Szanowni Państwo, Przedstawiamy raport okresowy za I kwartał 2010 roku. Raport ten podsumowuje

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK. Wrocław, 16 kwietnia 2014 r.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK. Wrocław, 16 kwietnia 2014 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK Wrocław, 16 kwietnia 2014 r. SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 1.1.Podstawowe dane Spółki... 3 1.2.Organy Spółki... 3 2. ZDARZENIA

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca:

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca: Autoryzowany Doradca: Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A.

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. IV KWARTAŁ 2014 Wrocław, dn. 16 lutego 2015 roku 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 5

Bardziej szczegółowo

RAPORT DRUGI KWARTAŁ 2014

RAPORT DRUGI KWARTAŁ 2014 RAPORT Q2 2014 DRUGI KWARTAŁ 2014 MEDIACAP SA 1 SPIS TREŚCI I. List od Zarządu 4 II. Informacje finansowe 7 Wybrane dane finansowe 10 Zastosowane zasady i metody rachunkowości 11 Skrócone sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności I kwartał 2014 roku

Raport okresowy. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności I kwartał 2014 roku Raport okresowy Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności I kwartał 2014 roku Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A.

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. II KWARTAŁ Wrocław, dn. 14 sierpnia 2015 roku 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 4 3.

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny EBC Solicitors S.A. za okres 01.10.2014-31.12.2014

Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny EBC Solicitors S.A. za okres 01.10.2014-31.12.2014 Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny EBC Solicitors S.A. za okres 01.10.2014-31.12.2014 Warszawa, dnia 7 lutego 2015 roku SPIS TREŚCI I. WYBRANE DANE FINANSOWE... 6 1. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE

Bardziej szczegółowo

EO NETWORKS S.A. Raport kwartalny. za okres od 1 lipca do 30 września 2014 roku. 14 listopada 2014 roku

EO NETWORKS S.A. Raport kwartalny. za okres od 1 lipca do 30 września 2014 roku. 14 listopada 2014 roku EO NETWORKS S.A. Raport kwartalny za okres od 1 lipca do 30 września 2014 roku 14 listopada 2014 roku 1. Informacje ogólne Pełna nazwa eo Networks Spółka Akcyjna Siedziba Warszawa Adres 02-215 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A.

PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. SKONSOLIDOWANY I JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES od 01.07.2013r do 30.09.2013r. SPIS TREŚCI: 1. WPROWADZENIE 2. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 3. KWARTALNE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

STAR FITNESS S.A. RAPORT ROCZNY

STAR FITNESS S.A. RAPORT ROCZNY STAR FITNESS S.A. RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Spis Treści 1. Pismo Zarządu... 3 2. Wybrane dane finansowe... 4 3. Roczne sprawozdanie finansowe... 5 3.1. Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

POLTRONIC S.A. RAPORT KWARTALNY za okres 3 kwartału 2010 roku. Wrocław, 15 listopada 2010 r.

POLTRONIC S.A. RAPORT KWARTALNY za okres 3 kwartału 2010 roku. Wrocław, 15 listopada 2010 r. POLTRONIC S.A. RAPORT KWARTALNY za okres 3 kwartału 2010 roku Wrocław, 15 listopada 2010 r. S t r o n a 2 1. Spis treści 1. Spis treści... 2 1. List Prezesa Zarządu... 3 2. Podstawowe dane o spółce...

Bardziej szczegółowo

Raport za II kwartał 2014 roku

Raport za II kwartał 2014 roku 43-100 Tychy, ul.turyńska 101 NIP: 954-00-09-883 REGON: 272285799 KRS: 0000395229 Raport za II kwartał 2014 tj. za okres 01.04.2014 30.06.2014 Opublikowany w dniu 14.08.2014 został sporządzony zgodnie

Bardziej szczegółowo

RAPORT jednostkowy za II kwartał 2014 roku 01.04.2014 r. - 30.06.2014 r. Warszawa, 14 sierpnia 2014 roku www.pylonaudio.pl

RAPORT jednostkowy za II kwartał 2014 roku 01.04.2014 r. - 30.06.2014 r. Warszawa, 14 sierpnia 2014 roku www.pylonaudio.pl PYLON S.A. RAPORT jednostkowy za II kwartał 2014 roku 01.04.2014 r. - 30.06.2014 r. Warszawa, 14 sierpnia 2014 roku www.pylonaudio.pl Spis treści 1. PODSTAWOWEINFORMACJE O SPÓŁCE 1.1. Informacje podstawowe

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy IV kwartał 2014. Wrocław, dnia 12.02.2015 r.

Raport okresowy IV kwartał 2014. Wrocław, dnia 12.02.2015 r. Raport okresowy IV kwartał 2014 Wrocław, dnia 12.02.2015 r. LIST PRZEWODNI ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY Szanowni Państwo, W imieniu Zarządu PiLab SA przedstawiam raport okresowy. W IV kwartale minionego roku

Bardziej szczegółowo

Air Market Spółka Akcyjna

Air Market Spółka Akcyjna Air Market Spółka Akcyjna raport za II kwartał 2015 r. obejmujący okres sprawozdawczy: od dnia 1 kwietnia 2015 r. do dnia 30 czerwca 2015 r. Air Market Spółka Akcyjna NIP: 5222909794. REGON: 141718320.

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU

RAPORT OKRESOWY ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU RAPORT OKRESOWY ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU (za okres od 01.10.2014r. do 31.12.2014r.) MBF GROUP S.A. WARSZAWA, 3 LUTEGO 2015 ROKU ul. Bysławska 82 04-994 Warszawa Tel. +48 22 350 70 98 Fax +48 22 350 70 13

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny za 2014 rok

Raport Roczny za 2014 rok BOA Spółka Akcyjna Raport Roczny za 214 rok RAPORT ROCZNY OD DNIA 1 STYCZNIA 214 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 214 R. Warszawa, dnia 14 maja 215 r. BOA S.A. Raport Roczny Spółki za 214 rok Spis treści 1. List

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy MADKOM SA za I kwartał 2015 r. www.madkom.pl

Raport okresowy MADKOM SA za I kwartał 2015 r. www.madkom.pl Raport okresowy MADKOM SA za I kwartał 2015 r. www.madkom.pl 1 LIST PREZESA ZARZĄDU MADKOM SA... 3 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI... 4 ZARZĄD... 4 RADA NADZORCZA... 4 KAPITAŁ ZAKŁADOWY... 4 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI...

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki Macro Games S.A.

Raport kwartalny spółki Macro Games S.A. Raport kwartalny spółki Macro Games S.A. za okres I kwartału 2014 r. (od 1 stycznia 2014 r. do 31 marca 2014 r.) SPIS TREŚCI I. Podstawowe informacje o Emitencie... 3 II. Informacje o strukturze akcjonariatu

Bardziej szczegółowo

Nota 38 Zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 53 Nota 39 Przeciętne zatrudnienie 53 Nota

Nota 38 Zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 53 Nota 39 Przeciętne zatrudnienie 53 Nota Spis treści Pismo Prezesa Zarządu Alumast S.A. 6 Informacje o akcjach Alumast S.A. w 2013 roku 9 Wybrane dane finansowe z rocznego sprawozdania finansowego 11 Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ ATC CARGO S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ ATC CARGO S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ ATC CARGO S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU 1 S t r o n a Spis treści 1. Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej ATC Cargo S.A. wprowadzenie... 3

Bardziej szczegółowo

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku. Piaseczno, dnia 11 sierpnia 2014 roku 1. Informacje podstawowe. 1.1.

Bardziej szczegółowo

Raport za III kwartał 2011. Index Copernicus International S.A.

Raport za III kwartał 2011. Index Copernicus International S.A. Raport za III kwartał 2011 Index Copernicus International S.A. Warszawa, dnia 14 listopada 2011 roku 1 Spis treści I. Pismo Zarządu... 3 II. Istotne umowy i zdarzenia w raportowanym okresie... 4 III. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Energii S.A.

Europejski Fundusz Energii S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY Europejski Fundusz Energii S.A. II KWARTAŁ 2014 ROKU Bydgoszcz, 12.08. 2014 r. Raport Europejski Fundusz Energii S.A. za II kwartał roku 2014 został przygotowany zgodnie z aktualnym

Bardziej szczegółowo

VENITI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie. za okres 01.10.2014 r. 31.12.2014 r. Warszawa, dnia 14 LUTEGO 2015 r.

VENITI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie. za okres 01.10.2014 r. 31.12.2014 r. Warszawa, dnia 14 LUTEGO 2015 r. Turystyka przyszłości. Raport Kwartalny IV kwartał 2014 VENITI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie za okres 01.10.2014 r. 31.12.2014 r. Warszawa, dnia 14 LUTEGO 2015 r. Spis treści List Prezesa Zarządu...3

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU. Wrocław, 13 sierpnia 2015 r.

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU. Wrocław, 13 sierpnia 2015 r. RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU Wrocław, 13 sierpnia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Informacje o spółce... 4 1. Wstęp... 4 2. Dane teleadresowe... 5 3. Powstanie spółki... 5 II. Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ROBINSON EUROPE S.A. RAPORT ZA IV KWARTAŁ 2012/2013 R. okres od 01-08-2013 do 31-10-2013 Opublikowany w dniu 14 grudnia 2013 r. Raport za IV kwartał 2012/2013 roku obrotowego

Bardziej szczegółowo