DORADCY24 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2013 R. ZA OKRES PAŹDZIERNIK - GRUDZIEŃ 2013 R.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DORADCY24 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2013 R. ZA OKRES PAŹDZIERNIK - GRUDZIEŃ 2013 R."

Transkrypt

1 Wrocław, 14 lutego 2014 roku DORADCY24 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2013 R. ZA OKRES PAŹDZIERNIK - GRUDZIEŃ 2013 R. : Raport sporządzony został przez spółkę Doradcy24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej również: Spółka, Doradcy24), zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 1 czerwca 2013 r.) Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Rolę Autoryzowanego Doradcy Spółki pełni PROFESCAPITAL Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Ofiar Oświęcimskich 15, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS

2 Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu raport okresowy Spółki Doradcy24 S.A. za IV kwartał 2013 roku. W okresie tym Spółka wypracowała zysk netto w kwocie 4,6 tys. PLN, osiągając tym samym dodatni wynik finansowy we wszystkich czterech kwartałach 2013 roku na łączną sumę 32,5 tys. PLN. Odnosząc wynik IV kwartału do zysku netto kwartału poprzedniego, wynoszącego 20,9 tys. PLN oraz straty netto na poziomie 185,9 tys. PLN odnotowanej w analogicznym okresie 2012 roku, należy z satysfakcją podkreślić, że Spółka po czterech kwartałach 2013 roku utrwaliła swój powrót na ścieżkę rentownej działalności dzięki konsekwentnie realizowanemu programowi restrukturyzacji. Wpływ na wyniki IV kwartału miało utrzymanie wysokiego poziomu sprzedaży kredytów hipotecznych, których wolumen osiągnął poziom 118 mln PLN i był wyższy niż wolumen kredytów hipotecznych sprzedanych w I i II kwartale 2013 roku o średnio 3% oraz niższy w stosunku do poprzedniego kwartału o 7%. Sprzedaż kredytów hipotecznych w okresie czterech kwartałów 2013 roku była wyższa w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 5%. W minionym kwartale Spółka kontynuowała politykę rozwoju oferty produktowej i sieci sprzedaży w zakresie kredytów gotówkowych. To pozwoliło Spółce w IV kwartale odnotować 75% wzrost wolumenu kredytów gotówkowych udzielonych za jej pośrednictwem w stosunku do kwartału poprzedniego. Tym samym w bankach zostały uruchomione kredyty gotówkowe na łączną kwotę 2,8 mln PLN. Jest to wysoki przyrost sprzedaży w stosunku do spółek zrzeszonych w Związku Firm Doradztwa Finansowego, które w tym samym okresie podwyższyły poziom sprzedaży kredytów gotówkowych w stosunku do III kwartału o 7,7 %. W zakresie produktów dla małych i średnich przedsiębiorstw nastąpił znaczny spadek poziomu sprzedaży z 26,4 mln PLN w III kwartale do 3,2 mln PLN w IV kwartale 2013 roku. Taka dynamika spadku sprzedaży produktów dla przedsiębiorstw była efektem skumulowania wykorzystania przez Spółkę w III kwartale 2013 roku możliwości pozyskania kredytów ze wsparciem unijnym w ramach inicjatywy JEREMIE (ang. Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises) współfinansowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Cztery kwartały 2013 roku zakończyły się sprzedażą tych produktów na poziomie 49,1 mln PLN, co stanowi wzrost w stosunku do 2012 roku o 44 %. W linii biznesowej produktów ubezpieczeniowo-inwestycyjnych Spółka odnotowała w IV kwartale 2013 roku sprzedaż na poziomie 1,1 mln PLN, co stanowiło wzrost w stosunku do III kwartału o 10%, ale zarazem wzrost o 57% w stosunku do IV kwartału roku poprzedniego. Ogromny postęp, jaki osiągnęła Spółka w sprzedaży produktów ubezpieczeniowoinwestycyjnych jest widoczny w porównaniu wyniku czterech kwartałów br. do analogicznego okresu roku ubiegłego - wzrost sprzedaży wyniósł 84 %. Należy podkreślić, że tak dobry wynik w IV kwartale został osiągnięty mimo wdrożenia w Spółce w III kwartale 2013 roku procedur ścisłej weryfikacji klientów i doradców w procesie sprzedaży produktów ubezpieczeniowoinwestycyjnych. Kluczowe znaczenie ma fakt, że Spółka uzyskała dodatni wynik finansowy w każdym z czterech kwartałów 2013 roku, co stwarza realne możliwości do dalszego rozwoju. Z poważaniem Robert Loranc Prezes Zarządu Doradcy24 S.A. 2

3 SPIS TREŚCI 1. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NAJWAŻNIEJSZE ZASADY ZASTOSOWANE DO SPORZĄDZENIA RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT BILANS RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM INFORMACJE OGÓLNE PODSTAWOWE DANE SPÓŁKI KAPITAŁ ZAKŁADOWY ZARZĄD SPÓŁKI RADA NADZORCZA SPÓŁKI ZATRUDNIENIE STRUKTURA AKCJONARIATU KOMENTARZ ZARZĄDU EMITENTA NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE OPIS ŚWIADCZONYCH USŁUG DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI W IV KWARTALE 2013 ROKU STANOWISKO ODNOŚNIE ZREALIZOWANIA PROGNOZ WYNIKÓW INFORMACJA NA TEMAT DZIAŁAŃ I PLANÓW ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI INNE DZIAŁANIA ROZWOJOWE INNE WYDARZENIA

4 1. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1.1. Najważniejsze zasady zastosowane do sporządzenia raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości. Najważniejsze zasady rachunkowości zastosowane do sporządzenia wybranych danych finansowych: a. Dane finansowe sporządzone zostały w oparciu o zasady rachunkowości zgodne z Ustawą o Rachunkowości z 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami. b. Dane finansowe przedstawione w niniejszym raporcie obejmują okres od do i zostały sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości oraz, że Spółka nie zamierza, ani nie musi zaniechać działalności lub istotnie zmniejszyć jej zakresu. c. Dane finansowe obejmują wyniki jednostkowe Spółki Doradcy24 S.A. d. Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się, stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie ceny, z zachowaniem zasady ostrożności. e. Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z czystego zysku rocznego Spółki. Ponadto do kapitału zapasowego zalicza się również nadwyżkę powstałą w wyniku sprzedaży udziałów powyżej ich wartości nominalnej, po potrąceniu kosztów nabycia. f. Spółka tworzy rezerwy na koszty w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy wynikających ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez kontrahentów oraz z obowiązku wykonania związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń, których kwotę można oszacować, choć data powstania nie jest jeszcze znana. Zgodnie z Krajowym Standardem Rachunkowości nr 6 zobowiązania wynikające z przyjętych przez Spółkę niezafakturowanych usług oraz dostaw zalicza się do zobowiązań z tytułu dostaw i usług. g. Koszty sprzedanych usług są to koszty usług, które są współmierne do przychodów ze sprzedaży. h. Wartość firmy powstaje jako różnica pomiędzy ceną zakupu przedsiębiorstwa a wartością godziwą jego aktywów netto. Wartość firmy wykazywana jest w bilansie w pozycji wartości niematerialne i prawne. i. Spółka aktywuje koszty ponoszone na utworzenie baz danych prezentując je w wartościach niematerialnych i prawnych. Bazy danych wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie ceny, z zachowaniem zasady ostrożności. 4

5 1.2. Rachunek zysków i strat Dane obejmują najważniejsze pozycje z rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku, wraz z odpowiednimi danymi porównywalnymi analogicznego okresu roku poprzedniego. Skrócony rachunek zysków i strat (w tys. PLN) PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: , , , ,3 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 3 496, , , ,3 II. Zmiana stanu produktów III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (3 551,6) (15 211,5) (4 142,1) (15 621,8) I. Amortyzacja (79,5) (314,1) (99,4) (344,3) II. Zużycie materiałów i energii (28,2) (146,0) (55,9) (267,7) III. Usługi obce (2 973,7) (12 755,0) (3 361,4) (11 943,8) IV. Podatki i opłaty (37,6) (64,3) (10,4) (63,1) V. Wynagrodzenia (374,7) (1 681,6) (521,1) (2 549,3) VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (23,8) (138,4) (47,5) (193,8) VII. Pozostałe koszty rodzajowe (34,1) (112,1) (46,4) (259,8) VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (55,4) (214,8) (228,0) (1 551,5) POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE 114,2 590,0 148,5 302,4 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,2 63,3 52,3 51,3 II. Dotacje 12,3 55,1 10,5 20,4 III. Inne przychody operacyjne 101,7 471,6 85,7 230,7 POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE (51,4) (328,7) (88,2) (222,3) I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych (31,1) (186,1) (18,5) (61,5) III. Inne koszty operacyjne (20,3) (142,6) (69,7) (160,8) ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 7,4 46,5 (167,7) (1 471,4) PRZYCHODY FINANSOWE 0,1 1,7 0,1 65,4 I. Dywidendy i udziały w zyskach II. Odsetki 0,1 1,7 0,1 39,0 III. Zysk ze zbycia inwestycji IV. Aktualizacja wartości inwestycji ,4 V. Inne KOSZTY FINANSOWE (2,9) (15,7) (8,0) (37,7) I. Odsetki (2,9) (15,7) (8,0) (37,7) II. Strata ze zbycia inwestycji III. Aktualizacja wartości inwestycji IV. Inne ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 4,6 32,5 (175,6) (1 443,7) WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH I. Zyski nadzwyczajne II. Straty nadzwyczajne ZYSK (STRATA) BRUTTO 4,6 32,5 (175,6) (1 443,7) PODATEK DOCHODOWY - - (10,3) (10,3) POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU ZYSK (STRATA) NETTO 4,6 32,5 (185,9) (1 454,0) 5

6 1.3. Bilans Dane obejmują najważniejsze pozycje z bilansu na dzień 31 grudnia 2013 roku, wraz z odpowiednimi danymi porównywalnymi analogicznego okresu roku poprzedniego. Wzrost poszczególnych pozycji wg stanu na 31 grudnia 2013 roku w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wynika z powstania w 2013 roku: a. należności krótkoterminowych od jednego z Agentów w kwocie 361 tys. PLN. Należność ta według stanu na roku wynosi 516 tys. PLN i została pomniejszona o utworzony w III kwartale 2013 roku odpis w kwocie 155 tys. PLN. W związku z otrzymaniem nakazu zapłaty oraz rozpoczęciem postępowania zabezpieczającego, Zarząd pozostawił odpis na niezmienionym poziomie, b. zobowiązania długoterminowe dotyczą powstania w III kwartale 2013 roku zobowiązania w stosunku do TU GENERALI z tytułu zawarcia Porozumienia, o którym Spółka informowała w Raporcie nr 14/2013 z dnia 16 lipca 2013 roku. Na 31 grudnia 2013 roku zobowiązanie to wynosi 549,6 tys. PLN i jest spłacane w kwocie 10 tys. PLN miesięcznie zgodnie z zawartym Porozumieniem. Skrócony bilans (w tys. PLN) AKTYWA TRWAŁE 1 432, ,2 I. Wartości niematerialne i prawne 1 080,8 953,3 II. Rzeczowe aktywa trwałe 292,0 478,8 III. Należności długoterminowe - - IV. Inwestycje długoterminowe - - V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 60,1 60,1 AKTYWA OBROTOWE 2 301, ,4 I. Zapasy - - II. Należności krótkoterminowe 1 971, ,8 III. Inwestycje krótkoterminowe 295,5 328,7 IV. Krótkoterminowe rozliczenia 34,7 56,9 międzyokresowe AKTYWA OGÓŁEM 3 734, ,6 KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 1 179, ,5 I. Kapitał (fundusz) podstawowy 3 739, ,9 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy - - III. Udziały (akcje) własne - - IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 7 731, ,9 V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny - - VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe - - VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych (10 325,3) (8 871,3) VIII. Zysk (strata) netto 32,5 (1 454,0) IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku - - obrotowego ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 2 555, ,1 I. Rezerwy na zobowiązania 8,7 13,4 II. Zobowiązania długoterminowe 636,3 182,2 III. Zobowiązania krótkoterminowe 1 660, ,2 IV. Rozliczenia międzyokresowe 250,3 214,3 PASYWA OGÓŁEM 3 734, ,6 6

7 1.4. Rachunek przepływów pieniężnych Dane obejmują główne pozycje z rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku, wraz z odpowiednimi danymi porównywalnymi analogicznego okresu roku poprzedniego. Skrócony rachunek przepływów pieniężnych (w tys. PLN) Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Zysk (strata) netto 4,6 32,5 (185,9) (1 454,0) Korekty razem (33,1) 263,1 116,6 251,1 PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (28,5) 295,6 (69,3) (1 202,9) Wpływy 0,2 158,6 6,8 176,2 Wydatki (104,4) (360,6) (55,4) (509,1) PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (104,2) (202,0) (48,6) (332,9) Wpływy Wydatki (23,8) (126,8) (100,9) (234,1) PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (23,8) (126,8) (100,9) (234,1) PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (156,5) (33,2) (218,8) (1 769,9) BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM (156,5) (33,2) (218,8) (1 769,9) ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 452,0 328,7 547, ,6 ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU, W TYM 295,5 295,5 328,7 328,7 - o ograniczonej możliwości dysponowania 1.5. Zestawienie zmian w kapitale własnym Wybrane dane finansowe obejmują główne pozycje zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku, wraz z odpowiednimi danymi porównywalnymi analogicznego okresu roku poprzedniego. Skrócone zestawienie zmian w kapitale własnym (w tys. PLN) Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 1 174, , , ,5 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 3 739, , , ,4 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 3 739, , , ,9 Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu Udziały (akcje) własne na początek okresu Udziały (akcje) własne na koniec okresu Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 7 731, , , ,9 Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu 7 731, , , ,9 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu ,5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu (10 318,3) (8 871,3) (9 913,4) (8 634,7) Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu (10 297,4) (10 325,3) (10 139,4) (8 871,3) Wynik netto 4,6 32,5 (185,9) (1 454,0) Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 1 179, , , ,5 Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku , , , ,5 7

8 2. INFORMACJE OGÓLNE 2.1. Podstawowe dane Spółki Nazwa Forma Prawna Siedziba Kraj Oznaczenie Sądu Doradcy24 Spółka Akcyjna Spółka Akcyjna ul. Prosta 36, Wrocław Polska Numer KRS Wysokość Kapitału Zakładowego Liczba Akcji Wszystkich Emisji REGON NIP Strona Internetowa Adres Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ,65 PLN, w pełni opłacony Kapitał zakładowy Kapitał zakładowy Spółki wynosi ,65 PLN (trzy miliony siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć złotych i 65/100) i dzieli się na (trzysta siedemdziesiąt trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela, w tym: a) (sto milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A do A , o wartości nominalnej 0,01 PLN (jeden grosz) każda, b) (cztery miliony siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B do B , o wartości nominalnej 0,01 PLN (jeden grosz) każda, c) (piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach C do C o wartości nominalnej 0,01 PLN (jeden grosz) każda, d) (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach D do D o wartości nominalnej 0,01 PLN (jeden grosz) każda, e) (trzy miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D1, o numerach D do D , o wartości nominalnej 0,01 PLN (jeden grosz) każda, f) (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach E do E o wartości nominalnej 0,01 PLN (jeden grosz) każda, g) (sto trzydzieści pięć milionów sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o numerach F do F o wartości nominalnej 0,01 PLN (jeden grosz) każda, h) (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy sto) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o numerach G do G o wartości nominalnej 0,01 PLN (jeden grosz) każda, i) (dwadzieścia pięć milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o numerach H do H o wartości nominalnej 0,01 PLN (jeden grosz) każda, j) (dwadzieścia osiem milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o numerach I do I o wartości nominalnej 0,01 PLN (jeden grosz) każda, k) (pięćdziesiąt dwa miliony pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o numerach od J do J , o wartości nominalnej 0,01 PLN (jeden grosz) każda. Akcje serii A przyznane zostały akcjonariuszom w zamian za udziały posiadane przez nich w Spółce Doradcy24 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i pokryte zostały majątkiem przekształcanej spółki. Akcje serii F przyznane zostały akcjonariuszom, byłym udziałowcom spółki Creditfield Sp. z o.o. i zostały pokryte wkładem niepieniężnym w postaci 100% udziałów w tej spółce. 8

9 2.3. Zarząd Spółki Imię i nazwisko Robert Loranc Stanowisko Prezes Zarządu 2.4. Rada Nadzorcza Spółki Imię i nazwisko Marek Jan Szala Marek Florczak Dariusz Bąkowski Wojciech Kaliciak Andrzej Cholewiński Stanowisko Przewodniczący Rady Nadzorczej Sekretarz Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej 2.5. Zatrudnienie (pełne etaty) Liczba pracowników Umysłowi 16 Fizyczni Struktura akcjonariatu Imię i nazwisko / nazwa 3. KOMENTARZ ZARZĄDU EMITENTA NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE 3.1. Opis świadczonych usług Doradcy24 S.A. jest niezależną od dostawców produktów finansowych, ogólnopolską firmą doradztwa finansowego. Spółka świadczy usługi pośrednictwa finansowego w zakresie produktów hipotecznych, produktów gotówkowych, polis ubezpieczeniowych i produktów oszczędnościowo-ubezpieczeniowych przeznaczonych dla klientów indywidualnych oraz przedsiębiorstw. Spółka posiada szeroką ofertę produktów, którą systematycznie dostosowuje do zmieniających się warunków rynkowych. W ramach oferowanych usług doradcy finansowi przeprowadzają analizę formalną i cenową dostępnych produktów pod kątem oczekiwań i możliwości klienta, koordynują cały proces uzyskania finansowania od momentu złożenia wniosku, poprzez uzyskanie decyzji, podpisanie umowy, do momentu uruchomienia środków. Dodatkowo, w skład kompleksowej usługi wchodzi pomoc w przygotowaniu wniosków kredytowych oraz gromadzeniu niezbędnej dokumentacji Działalność Spółki w IV kwartale 2013 roku Ilość akcji Udział w liczbie głosów na WZA Data informacji o stanie posiadania Robert Loranc ,81% Dariusz Bąkowski ,03% Precious Metals Investments Spółka Akcyjna ,53% Pozostali (free float) ,63% n/d Razem ,00% W IV kwartale 2013 roku Spółka wypracowała zysk netto na poziomie 4,6 tys. PLN, w porównaniu do straty netto na poziomie 185,9 tys. PLN odnotowanej w analogicznym okresie 2012 roku. Spółka cztery kwartały 2013 roku zamknęła zyskiem na poziomie 32,5 tys. PLN, co stanowi poprawę wyniku o 1.486,5 tys. PLN w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. 9

10 Zysk netto (kpln) 32,5 Q4'12 YTD ,0 Q4'13 YTD Przychody ze sprzedaży w IV kwartale 2013 roku osiągnęły poziom tys. PLN, co stanowiło spadek o 11% w stosunku do IV kwartału 2012 roku oraz o 5% w stosunku do poprzedniego kwartału br. Restrukturyzacja kosztów i przestawienie Spółki, w 2013 roku, na lekką strukturę sprzedażową opartą na kosztach zmiennych sieci sprzedaży umożliwiło uzyskanie dodatniego wyniku finansowego na poziomie 4,6 tys. PLN pomimo spadku sprzedaży. Natomiast w okresie czterech kwartałów narastająco przychody ze sprzedaży wyniosły tys. PLN i były wyższe o 7 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Przychody ze sprzedaży (kpln) +7% , ,3 Q4'12 YTD Q4'13 YTD W grupie produktowej kredytów hipotecznych, które stanowią dominującą część prowadzonej działalności nastąpił 3% wzrost wartości uruchomionych umów kredytowych za pośrednictwem Spółki w stosunku do średniej z I i II kwartału 2013 oraz spadek w stosunku do III kwartału o 7%. Porównując cztery kwartały 2013 roku narastająco z analogicznym okresem roku poprzedniego widoczny jest wzrost o 5% wolumenu sprzedaży tych produktów. Sprzedaż produktów hipotecznych (mpln) 453,3 474,6 +5% Q4'12 YTD Q4'13 YTD W minionym kwartale Spółka kontynuowała politykę rozwoju oferty produktowej i sieci sprzedaży w zakresie kredytów gotówkowych. Pozwoliło to Spółce w IV kwartale odnotować wzrost o 75% wolumenu kredytów gotówkowych udzielonych za jej pośrednictwem w stosunku do kwartału poprzedniego, co oznacza uruchomienie w bankach kredytów gotówkowych na łączną kwotę 2,8 mln PLN. Mimo wzrostu sprzedaży w stosunku do poprzedniego kwartału, Spółka w IV kwartale obniżyła o 32% poziom sprzedaży kredytów gotówkowych w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Sprzedaż kredytów gotówkowych w okresie czterech kwartałów 2013 roku była również niższa o 22% w stosunku do sprzedaży w 2012 roku. 10

11 Sprzedaż produktów gotówkowych (mpln) 8,8-22% 6,9 Q4'12 YTD Q4'13 YTD W zakresie produktów dla małych i średnich przedsiębiorstw nastąpił znaczny spadek poziomu sprzedaży, z 26,4 mln PLN w III kwartale do 3,2 mln PLN w IV kwartale 2013 roku. Taka dynamika spadku sprzedaży produktów dla przedsiębiorstw była efektem skumulowania wykorzystania przez Spółkę w III kwartale 2013 roku możliwości pozyskania kredytów ze wsparciem unijnym w ramach inicjatywy JEREMIE (ang. Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises) i współfinansowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Umiejętności obsługi klientów firmowych zdobyte w 2013 roku dały dobry wynik w obszarze produktów dla małych i średnich przedsiębiorstw. Cztery kwartały 2013 roku zakończyły się sprzedażą tych produktów na poziomie 49,1 mln PLN, co stanowi wzrost w stosunku do analogicznego okresu o 44 %. Sprzedaż produktów komercyjnych (mpln) +44% 49,1 34,2 Q4'12 YTD Q4'13 YTD W linii biznesowej produktów ubezpieczeniowo-inwestycyjnych Spółka odnotowała w IV kwartale 2013 roku sprzedaż na poziomie 1,1 mln PLN, co stanowiło wzrost w stosunku do III kwartału o 10%, ale zarazem wzrost o 57% w stosunku do IV kwartału roku poprzedniego. Ogromny postęp, jaki osiągnęła Spółka w sprzedaży produktów ubezpieczeniowoinwestycyjnych widać porównując wynik czterech kwartałów br. do analogicznego okresu roku ubiegłego - wzrost sprzedaży wyniósł 84 %. Należy podkreślić, że tak dobry wynik w IV kwartale został osiągnięty mimo wdrożenia w Spółce w III kwartale 2013 roku procedur ścisłej weryfikacji klientów i doradców w procesie sprzedaży produktów ubezpieczeniowoinwestycyjnych. Sprzedaż produktów inwestycyjnych (mpln) 5,7 3,1 +84% Q4'12 YTD Q4'13 YTD 11

12 Porównanie wolumenów sprzedaży w poszczególnych grupach produktowych w odniesieniu do III kwartału 2013 roku oraz IV kwartału 2012 roku przedstawiono w poniższych tabelach. Dane (w mln PLN) Q4'13 Q4'12 Q4'13/Q4'12 Hipoteka wypłacone kredyty 118,0 125,0-6% Wartość sprzedaży produktów gotówkowych 2,8 4,1-32% Wartość sprzedaży produktów komercyjnych 3,2 5,1-37% Wartość sprzedaży produktów inwestycyjnych 1,1 0,7 57% Dane (w mln PLN) Q4'13 Q3'13 Q4'13/Q3'13 Hipoteka wypłacone kredyty 118,0 126,8-7% Wartość sprzedaży produktów gotówkowych 2,8 1,6 75% Wartość sprzedaży produktów komercyjnych 3,2 26,4-88% Wartość sprzedaży produktów inwestycyjnych 1,1 1,0 10% 4. STANOWISKO ODNOŚNIE ZREALIZOWANIA PROGNOZ WYNIKÓW Zarząd Emitenta nie publikował prognoz wyników na 2013 rok. 5. INFORMACJA NA TEMAT DZIAŁAŃ I PLANÓW ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI 5.1. Rozwój sieci sprzedaży Na dzień 31 grudnia 2013 roku w strukturze sprzedaży Spółki pracowało 305 osób, w tym 142 osoby w Placówkach działających pod marką Doradcy24 oraz 163 osoby w pozostałych placówkach partnerskich. Sieć sprzedaży Liczba doradców Liczba placówek Placówki działające pod marką Doradcy Pozostałe placówki Partnerskie Razem Dane na dzień r. Spółka w IV kwartale kontynuowała proces restrukturyzacji i optymalizacji struktury sprzedaży we wszystkich 4 liniach biznesowych, tj. kredytów hipotecznych, komercyjnych, produktów ubezpieczeniowo-inwestycyjnych oraz produktów gotówkowych. Proces optymalizacji sieci sprzedaży spowodował co prawda zmniejszenie ilości placówek o 7% i doradców o 17% w stosunku do poprzedniego kwartału, ale dał wartość dodaną w postaci lepszego wykorzystania potencjału aktywnych doradców. Tym sposobem Spółka poczyniła kolejny krok w kierunku skutecznego zarządzania kompleksową obsługą klienta, precyzyjnie dopasowując oferowane produkty do jego indywidualnych potrzeb. Spółka w IV kwartale 2013 roku rozpoczęła sprzedaż szerokiego wachlarza produktów ubezpieczeniowych wykorzystując nowy kanał dystrybucji platformę internetową. Pierwsza sprzedaż za pośrednictwem nowego kanału została dokonana z sukcesem w grudniu 2013 roku, rozpoczynając tym sposobem innowacyjne podejście do realizacji procesu zaspokojenia potrzeb ubezpieczeniowych klienta. Po udanym starcie tego programu Spółka podjęła decyzję o wdrożeniu sprzedaży tych produktów w roku 2014 przez wszystkich doradców. 12

13 5.2. Inne działania rozwojowe Spółka w IV kwartale 2013 roku zakończyła realizację wewnętrznych projektów rozwoju kompetencji produktowych, sprzedażowych, marketingowych i doradczych, dedykowanych sektorowi ubezpieczeniowo-inwestycyjnemu oraz mikroprzedsiębiorstwom. W ramach tych projektów Spółka wdrożyła od drugiego kwartału 2013 roku kompleksowe działania umożliwiające dynamiczne powiększanie przewagi konkurencyjnej poprzez: Zbudowanie kompetencji e-commerce oraz promocję marki w Internecie. Wzrost konkurencyjności na rynkach usług finansowych powoduje, że Spółka musi pozyskiwać klientów z najbardziej efektywnego źródła, czyli Internetu, a następnie zarządzać rentownością pozyskanych leadów. Wydatki poniesione na ten projekt w 2013 roku na koniec IV kwartału wyniosły 197,8 tys. PLN i nie przekroczyły zakładanego budżetu. Rozwój sprzedaży produktów ubezpieczeniowo inwestycyjnych oraz usług dla mikroprzedsiębiorstw w dotychczasowych kanałach dystrybucji (sieć partnerów finansowych PLP, oddziały własne, contact center, sieć sprzedaży w ramach struktur MLM) poprzez optymalizację systemów motywacyjnych oraz narzędzi IT umożliwiających ciągłą poprawę efektywności pracy doradców, a także obniżenia ryzyka operacyjnego. Wydatki w ramach tego projektu poniesione w 2013 roku na koniec IV kwartału wyniosły 85,4 tys. PLN i były znacznie niższe od zakładanego budżetu. 6. INNE WYDARZENIA Dodatkowo w IV kwartale 2013 roku Spółka zrealizowała dwa projekty wewnętrzne, mające na celu zarówno rozwój nowych produktów jak i nowych kanałów dystrybucji: UbezpieczeniaD24 online; Uruchomienie portalu Ubezpieczenia.D24 online. W grudniu 2013 został zaimplementowany wyspecjalizowany system do analizowania i porównywania ofert ubezpieczeniowych łącznie z możliwością zakupu wybranej oferty. Sukces jest tym większy, bo już w grudniu pierwsza oferta ubezpieczeniowa została zamieniona na polisę. W I kwartale 2014 roku Spółka rozszerzy możliwość skutecznego oferowania produktów ubezpieczeniowych na wszystkich doradców, tak aby każdy klient mógł otrzymać ofertę idealnie dopasowaną do swoich potrzeb, niezależnie od tego czy potrzebuje ubezpieczenia OC i/lub AC, ubezpieczenia mieszkania czy domu, czy też wybiera się z rodziną np. na narty lub potrzebuje ubezpieczenia NNW. NieruchomościD24; Przygotowanie projektu uruchomienia usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami w celu generowania dodatkowych przychodów, jak również wykorzystania elementów synergii pomiędzy działalnością doradców finansowych i doradców w zakresie obrotu nieruchomościami. W 2014 roku Spółka zamierza zrealizować pilotażowe wdrożenie tego projektu. 13

DORADCY24 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA II KWARTAŁ 2015 R. ZA OKRES KWIECIEŃ CZERWIEC 2015 R.

DORADCY24 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA II KWARTAŁ 2015 R. ZA OKRES KWIECIEŃ CZERWIEC 2015 R. Wrocław, 6 sierpnia 2015 r. DORADCY24 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA II KWARTAŁ 2015 R. ZA OKRES KWIECIEŃ CZERWIEC 2015 R. Raport sporządzony został przez spółkę Doradcy24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej

Bardziej szczegółowo

DORADCY24 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2014 R. ZA OKRES STYCZEŃ MARZEC 2014 R.

DORADCY24 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2014 R. ZA OKRES STYCZEŃ MARZEC 2014 R. Wrocław, 15 maja 2014 rok DORADCY24 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2014 R. ZA OKRES STYCZEŃ MARZEC 2014 R. : Raport sporządzony został przez spółkę Doradcy24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej również:

Bardziej szczegółowo

DORADCY24 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2013 R. ZA OKRES LIPIEC WRZESIEŃ 2013 R.

DORADCY24 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2013 R. ZA OKRES LIPIEC WRZESIEŃ 2013 R. Wrocław, 14 listopada 2013 roku DORADCY24 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2013 R. ZA OKRES LIPIEC WRZESIEŃ 2013 R. : Raport sporządzony został przez spółkę Doradcy24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

DORADCY24 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2015 R. ZA OKRES STYCZEŃ MARZEC 2015 R. Wrocław, 7 maja 2015 r.

DORADCY24 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2015 R. ZA OKRES STYCZEŃ MARZEC 2015 R. Wrocław, 7 maja 2015 r. Wrocław, 7 maja 2015 r. DORADCY24 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2015 R. ZA OKRES STYCZEŃ MARZEC 2015 R. Raport sporządzony został przez spółkę Doradcy24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej również:

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4 2.1.

Bardziej szczegółowo

DORADCY24 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2015 R. ZA OKRES PAŹDZIERNIK GRUDZIEŃ 2015 R. Wrocław, 24 styczeń 2016 r.

DORADCY24 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2015 R. ZA OKRES PAŹDZIERNIK GRUDZIEŃ 2015 R. Wrocław, 24 styczeń 2016 r. Wrocław, 24 styczeń 2016 r. DORADCY24 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2015 R. ZA OKRES PAŹDZIERNIK GRUDZIEŃ 2015 R. Raport sporządzony został przez spółkę Doradcy24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Venture Incubator S.A. Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Wrocław,13 maja 2014 r. Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. PORTFEL INWESTYCYJNY... 2 3. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA 01.07.2012 R. DO DNIA 30.09.2012 R. (III KWARTAŁ 2012 R.) ORAZ NARASTAJĄCO ZA OKRES OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK Autoryzowany Doradca Wrocław, 16 kwietnia 2014 r. SPIS TREŚCI RAPORTU ROCZNEGO Doradcy24 S.A. 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

Zapraszam do zapoznania się z treścią raportu za IV kwartał 2013 roku XSystem S.A., jak również spółki zależnej XSystem Dystrybucja Sp. z o.o..

Zapraszam do zapoznania się z treścią raportu za IV kwartał 2013 roku XSystem S.A., jak również spółki zależnej XSystem Dystrybucja Sp. z o.o.. RAPORT OKRESOWY XSYSTEM S.A. KWARTAŁ IV 2013 Szanowni Państwo, Minął IV kwartał roku finansowego 2013, który był dla Spółki okresem wdrażania wcześniej przyjętej strategii. Zgodnie z kalendarium opublikowanym

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2014 roku. Spółki. Agroma S.A.

RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2014 roku. Spółki. Agroma S.A. RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2014 roku Spółki Agroma S.A. (dane za okres 01.04.2014 r. 30.06.2014 r.) Zawartość KOMENTARZ ZARZĄDU....2 WYBRANE DANE FINANSOWE..3 BILANS...4 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY ZA III KWARTAŁ ROKU 2015 GRUPA HRC S.A.

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY ZA III KWARTAŁ ROKU 2015 GRUPA HRC S.A. RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY ZA III KWARTAŁ ROKU 2015 GRUPA HRC S.A. Warszawa, dnia 13 listopada 2015 r. Raport GRUPA HRC S.A. za III kwartał roku 2015 został przygotowany zgodnie z aktualnym

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ ZMIAN DO TREŚCI RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2014 PLANET SOFT SA

PROTOKÓŁ ZMIAN DO TREŚCI RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2014 PLANET SOFT SA PROTOKÓŁ ZMIAN DO TREŚCI RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2014 PLANET SOFT SA Strona 1 z 21 ZMIANA NR 1. PKT 2 STR 5 L.p. Wyszczególnienie Na dzień 31.12.2014r. Na dzień 31.12.2013r. 1834 A Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień r.

Bilans na dzień r. MSIG 236/2016 (5121) poz. 32691 32691 Poz. 32691. Usługi Transportowe Krajowe i Międzynarodowe w Radwanicach. [BMSiG-20623/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ ROKU 2012

III KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. III KWARTAŁ ROKU 2012 Opole, 14 listopada 2012 r. Raport Gwarant Agencja Ochrony S.A. za III kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA OKRES II KWARTAŁU 2015 ROKU

RAPORT KWARTALNY ZA OKRES II KWARTAŁU 2015 ROKU RAPORT KWARTALNY ZA OKRES II KWARTAŁU 2015 ROKU od dnia 01-04-2015 roku do dnia 30-06-2015 roku 1 ARTEFE SPÓŁKA AKCYJNA Firma: Artefe Spółka Akcyjna Kraj: Polska Siedziba: Kielce Adres: ul. Wojska Polskiego

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

/ / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA

/ / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA VADEMECUM RACHUNKOWOŚCI / / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA Warszawa 2002 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1 Sprawozdania finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU obejmujący sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 marca 2013 roku I. Informacje ogólne Firma: Power Price Forma prawna: Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

ZA IV KWARTAŁ 2009 roku

ZA IV KWARTAŁ 2009 roku RAPORT KWARTALNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA IV KWARTAŁ 2009 roku Dane finansowe zawarte w niniejszym raporcie obejmują wyłącznie spółkę Doradzy24 S.A. ( Spółka ) która jest podmiotem dominującym grupy kapitałowej.

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND S.A. ZA I KWARTAŁ JEDNOSTKOWY

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND S.A. ZA I KWARTAŁ JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND S.A. ZA I KWARTAŁ 2016 - JEDNOSTKOWY I. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bilans (Wartości w PLN) AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 A. Aktywa trwałe 255 269 231,40

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT za II kwartał 2015 roku 01.04.2015r. 30.06.2015r.

RAPORT za II kwartał 2015 roku 01.04.2015r. 30.06.2015r. ACARTUS S.A. RAPORT za II kwartał 2015 roku 01.04.2015r. 30.06.2015r. Spis treści: 1. Informacje podstawowe o Spółce, profil działalności, zatrudnienie, struktura akcjonariatu. 2. Wybrane dane finansowe.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011

RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011 RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011 Warszawa, 14 1 lutego 2012 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 42 90 85, fax. (22) 5 88 5 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla m.st.

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny MOMO S.A. za III kwartał 2015 roku

Raport kwartalny MOMO S.A. za III kwartał 2015 roku Raport kwartalny MOMO S.A. za III kwartał 2015 roku 22 października 2015 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat... 3 2. Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY IPO SPÓŁKA AKCYJNA

RAPORT KWARTALNY IPO SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY IPO SPÓŁKA AKCYJNA IV KWARTAŁ 2014 r. (dane za okres 01.10.2014 r. do 31.12.2014 r.) 16 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI 1 INFORMACJE OGÓLNE... 3 1.1 Podstawowe dane o Spółce... 3 1.2 Organy

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

GENESIS ENERGY S.A. Nazwa emitenta: Okres sprawozdawczy: r. tysiące PLN. Waluta sprawozdawcza: jednostkowy.

GENESIS ENERGY S.A. Nazwa emitenta: Okres sprawozdawczy: r. tysiące PLN. Waluta sprawozdawcza: jednostkowy. Nazwa emitenta: Okres sprawozdawczy: Waluta sprawozdawcza: GENESIS ENERGY S.A. 01.10.-30.12.2014 r. tysiące PLN Typ raportu: jednostkowy Informacje dotyczące liczby zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu

Bardziej szczegółowo

TONSIL ACOUSTIC COMPANY SPÓŁKI AKCYJNEJ

TONSIL ACOUSTIC COMPANY SPÓŁKI AKCYJNEJ RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TONSIL ACOUSTIC COMPANY SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM ZA OKRES OD DNIA 01.10.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R. (IV KWARTAŁ 2011 R.) ORAZ NARASTAJĄCO ZA CZTERY

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY ZA IV KWARTAŁ ROKU 2014 GRUPA HRC S.A.

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY ZA IV KWARTAŁ ROKU 2014 GRUPA HRC S.A. RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY ZA IV KWARTAŁ ROKU 2014 GRUPA HRC S.A. Warszawa, dnia 13 lutego 2015 r. Raport GRUPA HRC S.A. za IV kwartał roku 2014 został przygotowany zgodnie z aktualnym

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji YouHaveIt

Sprawozdanie finansowe Fundacji YouHaveIt Sprawozdanie finansowe Fundacji YouHavet za rok 2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. nformacje ogólne Siedziba: Toruń, ul. Browarna 6 Organ prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012 RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012 Warszawa, 15 1 maja 2012 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 423 90 85, fax. (22) 353 88 53 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn.

Bardziej szczegółowo

DORADCY24 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOOCZONY 31 MARCA 2010 ROKU. Warszawa, 13 maja 2010 roku

DORADCY24 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOOCZONY 31 MARCA 2010 ROKU. Warszawa, 13 maja 2010 roku DORADCY24 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOOCZONY 31 MARCA 2010 ROKU Warszawa, 13 maja 2010 roku Szanowni Państwo, Przedstawiamy raport okresowy za I kwartał 2010 roku. Raport ten podsumowuje

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji You Have It za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I. Nazwa, siedziba organizacji i adres Fundacja You Have It siedziba:

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SAKANA S.A.

RAPORT KWARTALNY SAKANA S.A. RAPORT KWARTALNY SAKANA S.A. Za okres od 1 X 2009 do 31 XII 2009 1 SPIS TREŚCI List Przewodni 1. Oświadczenie Zarządu 2. Wstęp do sprawozdania 3. Informacje ogólne o Spółce 4. Informacje o stanie finansowym

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień

Bilans na dzień Aktywa Bilans na dzień 31-03-2012 A. Aktywa trwałe 1303126,67 1023917,75 I. Wartości niematerialne i prawne 1118299,79 941572,28 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 739 801,35 627 222,88 2 Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY GOLAB S.A.

RAPORT KWARTALNY GOLAB S.A. RAPORT KWARTALNY GOLAB S.A. IV kwartał roku 2012 obejmujący okres od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku Żagań, 4 luty 2013 roku 1 Spis Treści 1. Podstawowe informacje o spółce.....str. 4

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

PATENT FUND S.A. ul. Św. Mikołaja 8/11 biuro Wrocław KRS Jednostkowy raport kwartalny z działalności za IV kwartał 2016 r.

PATENT FUND S.A. ul. Św. Mikołaja 8/11 biuro Wrocław KRS Jednostkowy raport kwartalny z działalności za IV kwartał 2016 r. PATENT FUND S.A. ul. Św. Mikołaja 8/11 biuro 201 50-125 Wrocław KRS 0000000380227 Jednostkowy raport kwartalny z działalności za 2016 r. Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. jednostkowy ZA III KWARTAŁ 2013 R. LOYD S.A. Słowicza 16, Warszawa, 14 listopada 2013 roku

RAPORT KWARTALNY. jednostkowy ZA III KWARTAŁ 2013 R. LOYD S.A. Słowicza 16, Warszawa, 14 listopada 2013 roku jednostkowy ZA LOYD S.A. Słowicza 16, 02170 Warszawa, 14 listopada 2013 roku SPIS TREŚCI: I. JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE SPÓŁKI ZAWIERAJĄCE POZYCJE BILANSU, RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT, PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Bardziej szczegółowo

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie 1. Bilans BILANS - AKTYWA A. Aktywa trwałe 3 114 358,29 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 26 392,68 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY II KWARTAŁ 2016 r. (dane za okres r. do r.) SILESIA ONE S.A. z siedzibą w Katowicach

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY II KWARTAŁ 2016 r. (dane za okres r. do r.) SILESIA ONE S.A. z siedzibą w Katowicach JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY II KWARTAŁ 2016 r. (dane za okres 01-04-2016 r. do 30-06-2016 r.) SILESIA ONE S.A. z siedzibą w Katowicach Katowice 15.08.2016. 1 Spis treści Rozdział 1. Podsumowanie II Kwartału...3

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

stan na koniec poprz. kwartału 2005

stan na koniec poprz. kwartału 2005 Aktywa trwałe AKTYWA Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3 5 9 10 wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2005 r.

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2005 r. Warszawa, dnia 26 października 2006 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2005 r. W 2005 r. wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych 1 były znacznie

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny PARTNER-NIERUCHOMOŚCI SA I kwartał 2014r.

Raport kwartalny PARTNER-NIERUCHOMOŚCI SA I kwartał 2014r. Raport kwartalny PARTNER-NIERUCHOMOŚCI SA I kwartał 2014r. (dane za okres 01.01.2014r. do 31.03.2014r.) ŚWIĘTOCHŁOWICE, 15 maja 2014r. RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. KWARTELNE

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. jednostkowy ZA IV KWARTAŁ 2013 R. LOYD S.A. Słowicza 16, Warszawa, 14 lutego 2014 roku

RAPORT KWARTALNY. jednostkowy ZA IV KWARTAŁ 2013 R. LOYD S.A. Słowicza 16, Warszawa, 14 lutego 2014 roku jednostkowy ZA LOYD SA Słowicza 16, 02170 Warszawa, 14 lutego 2014 roku SPIS TREŚCI: I JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE SPÓŁKI ZAWIERAJĄCE POZYCJE BILANSU, RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT, PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH I ZMIAN

Bardziej szczegółowo

II KWARTAŁ ROKU 2012

II KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. II KWARTAŁ ROKU 2012 Opole, 10 sierpnia 2012 r. Raport Gwarant Agencja Ochrony S.A. za II kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Elementy rocznego sprawozdania finansowego

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Elementy rocznego sprawozdania finansowego 1 Elementy rocznego sprawozdania finansowego Źródło: Rachunkowość finansowa. Teoretyczne podstawy, red. J. Samelak, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań, s. 204. 2 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Bardziej szczegółowo

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002 TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SAQS42002 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 4 kwartały 4 kwartały narastająco / 2002 okres od 020101 do 021231 narastająco / 2001 okres od 010101 do 011231 w tys.

Bardziej szczegółowo

DEPEND S.A. RAPORT za II kwartał 2015 r. 01 kwietnia 2015 r. 30 czerwca 2015 r.

DEPEND S.A. RAPORT za II kwartał 2015 r. 01 kwietnia 2015 r. 30 czerwca 2015 r. DEPEND S.A. RAPORT za II kwartał 2015 r. 01 kwietnia 2015 r. 30 czerwca 2015 r. Spis treści 1.1. Dane Spółki... 3 1.2. Zarząd... 3 1.3. Rada Nadzorcza... 3 1.4. Akcjonariat... 4 2. Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY WEEDO SPÓŁKA AKCYJNA I KWARTAŁ 2014 r.

RAPORT KWARTALNY WEEDO SPÓŁKA AKCYJNA I KWARTAŁ 2014 r. RAPORT KWARTALNY WEEDO SPÓŁKA AKCYJNA I KWARTAŁ 2014 r. (dane za okres 01.01.2014 r. do 31.03.2014 r.) Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu

Bardziej szczegółowo

PATENT FUND S.A. ul. Św. Mikołaja 8/11 biuro Wrocław KRS

PATENT FUND S.A. ul. Św. Mikołaja 8/11 biuro Wrocław KRS PATENT FUND S.A. ul. Św. Mikołaja 8/11 biuro 201 50-125 Wrocław KRS 0000000380227 Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny z działalności za V kwartał 2015 r. Raport sporządzony zgodnie z wymogami

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2015 roku Spółki Agroma S.A. (dane za okres r r.)

RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2015 roku Spółki Agroma S.A. (dane za okres r r.) RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2015 roku Spółki Agroma S.A. (dane za okres 01.04.2015r. 30.06.2015r.) Zawartość KOMENTARZ ZARZĄDU......2 WYBRANE DANE FINANSOWE....3 BILANS....4 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH..

Bardziej szczegółowo

BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES R. Gdańsk, 26 kwietnia 2013 r. Autoryzowany Doradca

BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES R. Gdańsk, 26 kwietnia 2013 r. Autoryzowany Doradca BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.01.2013 31.03.2013 R. Gdańsk, 26 kwietnia 2013 r. Autoryzowany Doradca Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6...

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6... Strona 1 z 13 SA-Q: Data: 2011-05-16 Firma: Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. FAM Grupa Kapitałowa S.A. 54-611 Wrocław, ul. Avicenny 16 Raport nr 33/2014 Tytuł: Plan połączenia ze spółkami zależnymi Data sporządzenia: 13.08.2014, 17:58 Treść raportu: Działając na podstawie 5 ust.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Spółdzielni... za okres od 1 stycznia... do 31 grudnia... Sprawozdanie finansowe Spółdzielni składa się z: 1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego 2. Bilansu

Bardziej szczegółowo

Raport Kwartalny za okres 01.04.2014 r. - 30.06.2014 r. II kwartał 2014 r.

Raport Kwartalny za okres 01.04.2014 r. - 30.06.2014 r. II kwartał 2014 r. Raport Kwartalny za okres 01.04.2014 r. - 30.06.2014 r. II kwartał 2014 r. SPC Group S.A. 01-026 Warszawa ul. Anielewicza 25 lok. 10 www.spcsa.pl Warszawa, 14.08.2014 r. 1 S t r o n a Spis treści: 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

INCANA Spółka Akcyjna

INCANA Spółka Akcyjna INCANA Spółka Akcyjna Raport kwartalny za 4 kwartał 2011 roku Ścinawa, dn. 14. lutego 2012 r. SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 1.1 Podstawowe dane o Spółce... 3 1.2 Organy Emitenta... 3 1.3 Struktura

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY RAPORT OKRESOWY KWARTALNY POLSKA AKADEMIA RACHUNKOWOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA 01.01.2013 R. DO DNIA 31.03.2013 R. (I KWARTAŁ 2013 R.) ORAZ DANE NARASTAJĄCE ZA OKRES OD DNIA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIALALNOŚCI FIRMY RODAN SYSTEMS S.A. ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.03.2010. List Prezesa Zarządu Rodan Systems S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIALALNOŚCI FIRMY RODAN SYSTEMS S.A. ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.03.2010. List Prezesa Zarządu Rodan Systems S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIALALNOŚCI FIRMY RODAN SYSTEMS S.A. ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.03.2010 List Prezesa Zarządu Rodan Systems S.A. Szanowni Państwo, Oddajemy w ręce Państwa raport obejmujący I kwartał

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych)

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNO-REHABILITACYJNY BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) AKTYWA Stan na Stan na PASYWA 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3 Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SAQS3 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

AMICA SA-QS Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod Nr 52. Tel.

AMICA SA-QS Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod Nr 52. Tel. AMICA SAQS 2.2003 Strona 1 z 11 20060206 AMICA SAQS 2.2003 RAPORT ZŁOŻONY PRZEZ WALOR Walor Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta Sektor AMICA Elektromaszynowy Kod 64510 Miasto Ulica Wronki

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 2. KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS WYBRANE DANE w tys. zł. w tys. EURO w tys. zł. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 496,00 1 146,00 4 667,00 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 395,00 500,00 923,00

Bardziej szczegółowo

DEPEND S.A. RAPORT za I kwartał 2015 r. 01 stycznia 2015 r. 31 marca 2015 r.

DEPEND S.A. RAPORT za I kwartał 2015 r. 01 stycznia 2015 r. 31 marca 2015 r. DEPEND S.A. RAPORT za I kwartał 2015 r. 01 stycznia 2015 r. 31 marca 2015 r. Spis treści 1.1. Dane Spółki... 3 1.2. Zarząd... 3 1.3. Rada Nadzorcza... 3 1.4. Akcjonariat... 4 2. Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo