DORADCY24 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2013 R. ZA OKRES LIPIEC WRZESIEŃ 2013 R.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DORADCY24 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2013 R. ZA OKRES LIPIEC WRZESIEŃ 2013 R."

Transkrypt

1 Wrocław, 14 listopada 2013 roku DORADCY24 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2013 R. ZA OKRES LIPIEC WRZESIEŃ 2013 R. : Raport sporządzony został przez spółkę Doradcy24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej również: Spółka, Doradcy24), zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 1 czerwca 2013 r.) Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Rolę Autoryzowanego Doradcy Spółki pełni PROFESCAPITAL Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Ofiar Oświęcimskich 15, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS

2 2 Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu raport okresowy Doradcy24 S.A. za III kwartał 2013 roku. W okresie tym Spółka pomimo utrzymującej się dekoniunktury rynkowej w branży pośrednictwa finansowego wypracowała zysk netto w kwocie 20,9 tys. PLN i zysk ze sprzedaży w kwocie 174,3 tys. PLN. Odnosząc ten wynik do zysku netto w poprzednim kwartale wynoszącego 4,4 tys. PLN oraz straty netto na poziomie 226 tys. PLN odnotowanej w analogicznym okresie 2012 roku należy z satysfakcją podkreślić, że Spółka po trzech kwartałach 2013 r. utrwaliła swój powrót na ścieżkę rentownej działalności dzięki konsekwentnie realizowanemu programowi restrukturyzacji oraz rozwojowi sprzedaży. Duży wpływ na dodatni wynik finansowy miała dalsza restrukturyzacja kosztowa, która pozwoliła obniżyć w III kwartale procentowy udział kosztów w relacji do przychodów do poziomu 95%. Warto podkreślić, że mimo zakończenia procesu restrukturyzacji kosztów, o którym pisaliśmy w poprzednim raporcie, Spółka nadal ogranicza wydatki stałe, czego przykładem jest m.in. zmniejszenie powierzchni użytkowanej przez centralę Spółki, co pozwoliło obniżyć koszty o 6,5 tys. PLN miesięcznie. Ponadto znaczący wpływ na wyniki w III kwartale miało utrzymanie wysokiego poziomu sprzedaży kredytów hipotecznych, których wolumen osiągnął poziom 126,8 mln PLN, co stanowi wzrost w stosunku do poprzedniego kwartału o 9%. Jest to wskaźnik adekwatny do przyrostu osiągniętego przez spółki skupione w Związku Firm Doradztwa Finansowego (ZFDF), ale wyższy od przyrostu kredytów hipotecznych osiągniętego przez największego konkurenta na rynku pośrednictwa finansowego, który odnotował wzrost o 1%. W minionym kwartale Spółka kontynuowała politykę rozwoju oferty produktowej i sieci sprzedaży w zakresie kredytów gotówkowych. To pozwoliło Spółce w III kwartale odnotować 33% wzrost wolumenu kredytów gotówkowych udzielonych za jej pośrednictwem w stosunku do kwartału poprzedniego. Tym samym w bankach zostały uruchomione kredyty gotówkowe na łączną kwotę 1,6 mln PLN. Jest to wysoki przyrost sprzedaży w stosunku do Spółek zrzeszonych w ZFDF, które w tym samym okresie obniżyły poziom sprzedaży kredytów gotówkowych w stosunku do II kwartału o 3%. W zakresie produktów dla małych i średnich przedsiębiorstw skuteczna kontynuacja polityki rozwoju oferty produktowej i sieci sprzedaży umożliwiła Spółce utrzymanie wysokiego poziomu sprzedaży, który wyniósł 26,4 mln PLN i był wyższy o 439% niż w II kwartale br., oraz o 226% niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Taka dynamika wzrostu sprzedaży produktów dla przedsiębiorstw jest efektem wykorzystania przez Spółkę możliwości pozyskania kredytów ze wsparciem unijnym w ramach inicjatywy JEREMIE (ang. Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises) oraz współfinansowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W linii biznesowej produktów ubezpieczeniowo-inwestycyjnych Spółka odnotowała w III kwartale 2013 roku sprzedaż na poziomie 1 mln PLN, co stanowiło spadek w stosunku do II kwartału o 29%, ale zarazem wzrost o 25% w stosunku do III kwartału roku poprzedniego. Ogromny postęp, jaki osiągnęła Spółka w sprzedaży produktów ubezpieczeniowoinwestycyjnych widać porównując wynik trzech kwartałów br. do analogicznego okresu roku ubiegłego - wzrost sprzedaży wyniósł ponad 92 %. Należy podkreślić, że tak dobry wynik w III kwartale został osiągnięty mimo wdrożenia procedur ścisłej weryfikacji klientów i doradców w procesie sprzedaży produktów ubezpieczeniowo-inwestycyjnych. Kluczowe znaczenie ma fakt, że Spółka uzyskała dodatni wynik finansowy w każdym z trzech kwartałów 2013 roku, a co ważniejsze jest on coraz wyższy z kwartału na kwartał. Oznacza to utrwalenie się trwałej tendencji do poprawy wyników, a pierwszy od półtora roku powrót w III kwartale do solidnego zysku na poziomie sprzedaży, pozwala optymistycznie patrzeć w przyszłość, planując dalszy rozwój Spółki. Z poważaniem Robert Loranc Prezes Zarządu Doradcy24 S.A. 2

3 SPIS TREŚCI 1. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NAJWAŻNIEJSZE ZASADY ZASTOSOWANE DO SPORZĄDZENIA RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT BILANS RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM INFORMACJE OGÓLNE PODSTAWOWE DANE SPÓŁKI KAPITAŁ ZAKŁADOWY ZARZĄD SPÓŁKI RADA NADZORCZA SPÓŁKI ZATRUDNIENIE STRUKTURA AKCJONARIATU KOMENTARZ ZARZĄDU EMITENTA NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE OPIS ŚWIADCZONYCH USŁUG DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI W III KWARTALE STANOWISKO ODNOŚNIE ZREALIZOWANIA PROGNOZ WYNIKÓW INFORMACJA NA TEMAT DZIAŁAŃ I PLANÓW ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ROZWÓJ SIECI SPRZEDAŻY INNE DZIAŁANIA ROZWOJOWE INNE WYDARZENIA

4 4 1. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1.1. Najważniejsze zasady zastosowane do sporządzenia raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości. Najważniejsze zasady rachunkowości zastosowane do sporządzenia wybranych danych finansowych: a. Dane finansowe sporządzone zostały w oparciu o zasady rachunkowości zgodne z Ustawą o Rachunkowości z 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami. b. Dane finansowe przedstawione w niniejszym raporcie obejmują okres od r. do r. i zostały sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości oraz, że Spółka nie zamierza, ani nie musi zaniechać działalności lub istotnie zmniejszyć jej zakresu. c. Dane finansowe obejmują wyniki jednostkowe Spółki Doradcy24 S.A. d. Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się, stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie ceny, z zachowaniem zasady ostrożności. e. Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z czystego zysku rocznego Spółki. Ponadto do kapitału zapasowego zalicza się również nadwyżkę powstałą w wyniku sprzedaży udziałów powyżej ich wartości nominalnej, po potrąceniu kosztów nabycia. f. Spółka tworzy rezerwy na koszty w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez kontrahentów oraz z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń związanych z bieżącą działalnością, których kwotę można oszacować, choć data powstania nie jest jeszcze znana. Zgodnie z Krajowym Standardem Rachunkowości nr 6 zobowiązania wynikające z przyjętych przez Spółkę niezafakturowanych usług oraz dostaw zalicza się do zobowiązań z tytułu dostaw i usług. g. Koszty sprzedanych usług są to koszty usług, które są współmierne do przychodów ze sprzedaży. h. Wartość firmy powstaje jako różnica pomiędzy ceną zakupu przedsiębiorstwa a wartością godziwą jego aktywów netto. Wartość firmy wykazywana jest w bilansie w pozycji wartości niematerialne i prawne. i. Spółka aktywuje koszty ponoszone na utworzenie baz danych prezentując je w wartościach niematerialnych i prawnych. Bazy danych wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie ceny, z zachowaniem zasady ostrożności Rachunek zysków i strat Dane obejmują pozycje za okres od 1 stycznia do 30 września 2013 roku wraz z odpowiednimi danymi porównywalnymi do analogicznego okresu roku poprzedniego. W pozycji POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE za III kwartał br. znajdują się istotne różnice w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, które wynikają z: w pozycji II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych - rezerwy utworzonej na należności jednego z Agentów w kwocie 155 tys. PLN, w pozycji III. Inne koszty operacyjne refakturowania Doradców za podnajem lokalu Spółki.. 4

5 5 Skrócony rachunek zysków i strat (w tys. PLN) PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: , , , ,2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 3 668, , , ,2 II. Zmiana stanu produktów III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (3 494,5) (11 659,9) (3 388,5) (11 479,7) I. Amortyzacja (80,4) (234,6) (81,1) (244,9) II. Zużycie materiałów i energii (26,4) (117,8) (60,5) (211,8) III. Usługi obce (2 950,0) (9 781,3) (2 625,5) (8 582,4) IV. Podatki i opłaty (9,2) (26,7) (7,5) (52,7) V. Wynagrodzenia (382,0) (1 306,9) (509,9) (2 028,2) VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (27,9) (114,6) (50,4) (146,3) VII. Pozostałe koszty rodzajowe (18,6) (78,0) (53,6) (213,4) VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY 174,3 (159,4) (214,8) (1 323,5) POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE 49,1 475,8 41,1 154,9 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - 63,1 - - II. Dotacje 12,2 42,8 6,9 9,9 III. Inne przychody operacyjne 36,9 369,9 34,2 145,0 POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE (199,9) (277,3) (48,6) (135,1) I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych (2,2) - (3,3) (1,0) (155,0) (155,0) (18,7) (43,0) III. Inne koszty operacyjne (42,7) (122,3) (26,6) (91,1) ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 23,5 39,1 (222,3) (1 303,7) PRZYCHODY FINANSOWE 0,2 1,6 5,5 65,3 I. Dywidendy i udziały w zyskach II. Odsetki 0,2 1,6 5,5 38,9 III. Zysk ze zbycia inwestycji IV. Aktualizacja wartości inwestycji ,4 V. Inne KOSZTY FINANSOWE (2,8) (12,8) (9,2) (29,7) I. Odsetki, w tym: (2,8) (12,8) (9,2) (29,7) II. Strata ze zbycia inwestycji III. Aktualizacja wartości inwestycji IV. Inne ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 20,9 27,9 (226,0) (1 268,1) WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH I. Zyski nadzwyczajne II. Straty nadzwyczajne ZYSK (STRATA) BRUTTO 20,9 27,9 (226,0) (1 268,1) PODATEK DOCHODOWY POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU ZYSK (STRATA) NETTO 20,9 27,9 (226,0) (1 268,1) 5

6 Bilans Dane obejmują pozycje na dzień 30 września 2013 roku wraz z odpowiednimi danymi porównywalnymi do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wzrost należności w pozycji II. Należności krótkoterminowe wg stanu na 30 września 2013 roku w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, wynika z powstania w III kwartale br.: należności od jednego z Agentów w kwocie 361 tys. PLN, należności od TU Open Life w kwocie 294 tys. PLN, należności od instytucji finansowych wynikających ze zwiększonych przychodów ze sprzedaży w kwocie 260 tys. PLN. Zwiększenie zobowiązań długoterminowych, wg stanu na 30 września 2013 roku w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, o 480 tys. PLN zostało spowodowane powstaniem zobowiązania w stosunku do TU GENERALI z tytułu zawarciem Porozumienia, o którym Spółka informowała w Raporcie nr 14/2013 z dnia 16 lipca 2013 roku. Na 30 września 2013 roku zobowiązanie to wynosi 579,6 tys. PLN i jest spłacane po 10 tysięcy PLN miesięcznie zgodnie z wyżej wymienionym Porozumieniem. Skrócony bilans (w tys. PLN) AKTYWA TRWAŁE 1 424, ,1 I. Wartości niematerialne i prawne 1 043,1 970,2 II. Rzeczowe aktywa trwałe 321,5 582,6 III. Należności długoterminowe - - IV. Inwestycje długoterminowe - - V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 60,1 67,3 AKTYWA OBROTOWE 2 575, ,8 I. Zapasy - - II. Należności krótkoterminowe 2 078, ,5 III. Inwestycje krótkoterminowe 452,0 547,5 IV. Krótkoterminowe rozliczenia 44,8 76,8 międzyokresowe AKTYWA OGÓŁEM 4 000, ,9 KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 1 174, ,4 I. Kapitał (fundusz) podstawowy 3 739, ,9 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy - - III. Udziały (akcje) własne - - IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 7 731, ,9 V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny - - VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe - - VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych (10 325,3) (8 871,3) VIII. Zysk (strata) netto 27,9 (1 268,1) IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku - - obrotowego ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 2 825, ,5 I. Rezerwy na zobowiązania 13,4 18,1 II. Zobowiązania długoterminowe 690,2 209,5 III. Zobowiązania krótkoterminowe 1 859, ,0 IV. Rozliczenia międzyokresowe 262,6 224,9 PASYWA OGÓŁEM 4 000, ,9 6

7 7 1.4 Rachunek przepływów pieniężnych Dane obejmują pozycje za okres od 1 stycznia do 30 września 2013 roku, wraz z odpowiednimi danymi porównywalnymi do analogicznego okresu roku poprzedniego. Skrócony rachunek przepływów pieniężnych (w tys. PLN) Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Zysk (strata) netto 20,9 27,9 (226,0) (1 268,1) Korekty razem (609,8) 296,2 (116,6) 134,5 PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (588,9) 324,1 (342,6) (1 133,6) Wpływy 2,0 158,4-169,4 Wydatki (88,8) (256,2) (67,5) (453,7) PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (86,8) (97,8) (67,5) (284,3) Wpływy Wydatki (23,8) (103,0) (43,4) (133,2) PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (23,8) (103,0) (43,4) (133,2) PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (699,5) 123,3 (453,5) (1 551,1) BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM (699,5) 123,3 (453,5) (1 551,1) ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 1 151,5 328, , ,6 ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU, W TYM 452,0 452,0 547,5 547,5 - o ograniczonej możliwości dysponowania Zestawienie zmian w kapitale własnym Wybrane dane obejmują pozycje zmian w kapitale własnym za okres od 1 lipca do 30 września 2013 roku, wraz z odpowiednimi danymi porównywalnymi do analogicznego okresu roku poprzedniego. 7

8 8 Skrócone zestawienie zmian w kapitale własnym (w tys. PLN) Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 1 153, , , ,5 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 3 739, , , ,4 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 3 739, , , ,9 Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu Udziały (akcje) własne na początek okresu Udziały (akcje) własne na koniec okresu Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 7 731, , , ,9 Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu 7 731, , , ,9 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu , Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu (10 322,7) (8 871,3) (9 504,0) (8 634,7) Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu (10 318,3) (10 325,3) (9 913,4) (8 871,3) Wynik netto 20,9 27,9 (226,0) (1 268,1) Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 1 174, , , ,4 Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku , , , ,4 2. INFORMACJE OGÓLNE 2.1. Podstawowe dane Spółki Nazwa Forma Prawna Siedziba Kraj Oznaczenie Sądu Doradcy24 Spółka Akcyjna Spółka Akcyjna ul. Prosta 36, Wrocław Polska Numer KRS Wysokość Kapitału Zakładowego Liczba Akcji Wszystkich Emisji REGON NIP Strona Internetowa Adres Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ,65 PLN, w pełni opłacony Kapitał zakładowy Kapitał zakładowy Spółki wynosi ,65 PLN (trzy miliony siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć złotych i 65/100) i dzieli się na (trzysta siedemdziesiąt trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela, w tym: 8

9 a) (sto milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A do A , o wartości nominalnej 0,01 PLN (jeden grosz) każda, b) (cztery miliony siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B do B , o wartości nominalnej 0,01 PLN (jeden grosz) każda, c) (piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach C do C o wartości nominalnej 0,01 PLN (jeden grosz) każda, d) (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach D do D o wartości nominalnej 0,01 PLN (jeden grosz) każda, e) (trzy miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D1, o numerach D do D , o wartości nominalnej 0,01 PLN (jeden grosz) każda, f) (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach E do E o wartości nominalnej 0,01 PLN (jeden grosz) każda, g) (sto trzydzieści pięć milionów sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o numerach F do F o wartości nominalnej 0,01 PLN (jeden grosz) każda, h) (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy sto) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o numerach G do G o wartości nominalnej 0,01 PLN (jeden grosz) każda, i) (dwadzieścia pięć milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o numerach H do H o wartości nominalnej 0,01 PLN (jeden grosz) każda, j) (dwadzieścia osiem milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o numerach I do I o wartości nominalnej 0,01 PLN (jeden grosz) każda, k) (pięćdziesiąt dwa miliony pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o numerach od J do J , o wartości nominalnej 0,01 PLN (jeden grosz) każda. Akcje serii A przyznane zostały akcjonariuszom w zamian za udziały posiadane przez nich w Spółce Doradcy24 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i pokryte zostały majątkiem przekształcanej spółki. Akcje serii F przyznane zostały akcjonariuszom, byłym udziałowcom spółki Creditfield Sp. z o.o. i zostały pokryte wkładem niepieniężnym w postaci 100% udziałów w tej spółce Zarząd Spółki Imię i nazwisko Robert Loranc Stanowisko Prezes Zarządu 2.4. Rada Nadzorcza Spółki Imię i nazwisko Dariusz Bąkowski Stanowisko Członek Rady Nadzorczej Na dzień 29 listopada 2013 roku zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z porządkiem obrad uwzględniającym uzupełnienie składu Rady Nadzorczej, zgodnie z KSH, o czterech nowych członków. W tym dniu zaplanowane jest również posiedzenie Rady Nadzorczej, która to spośród swojego grona ma wyłonić Przewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej Zatrudnienie (pełne etaty) Liczba pracowników Umysłowi 16 Fizyczni Struktura akcjonariatu Imię i nazwisko / nazwa Ilość akcji* Udział w kapitale* Udział w liczbie głosów na WZA* Robert Loranc ,81% 45,81% Dariusz Bąkowski ,20% 10,20% Precious Metals Investments S. A ,53% 5,53% Pozostali (free float) ,46% 38,46% Razem % 100% *) Dane na dzień sporządzenia niniejszego raportu 9

10 10 3. KOMENTARZ ZARZĄDU EMITENTA NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE 3.1. Opis świadczonych usług Doradcy24 S.A. jest ogólnopolską firmą doradztwa finansowego, niezależną od dostawców produktów finansowych. Spółka świadczy usługi pośrednictwa finansowego w zakresie produktów hipotecznych, produktów gotówkowych, polis ubezpieczeniowych i produktów oszczędnościowo-ubezpieczeniowych przeznaczonych dla klientów indywidualnych oraz przedsiębiorstw. Spółka posiada szeroką ofertę produktów, którą systematycznie dostosowuje do zmieniających się warunków rynkowych. W ramach oferowanych usług doradcy finansowi przeprowadzają analizę formalną i cenową dostępnych produktów pod kątem oczekiwań i możliwości klienta, koordynują cały proces uzyskania finansowania od momentu złożenia wniosku, poprzez uzyskanie decyzji, podpisanie umowy, do momentu uruchomienia środków. Dodatkowo, w skład kompleksowej usługi wchodzi pomoc w przygotowaniu wniosków kredytowych oraz gromadzeniu niezbędnej dokumentacji Działalność Spółki w III kwartale 2013 roku W III kwartale 2013 roku Spółka wypracowała zysk netto na poziomie 20,9 tys. PLN, w porównaniu do straty netto na poziomie 226 tys. PLN odnotowanej w analogicznym okresie 2012 roku. Spółka trzy kwartały 2013 roku zamknęła zyskiem na poziomie 27,9 tys. PLN, co stanowi poprawę wyniku o tys. PLN w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Należy podkreślić, że osiągnięty wynik za trzy kwartały jest obciążony wpływem rezerw związanych z TU GENERALI w kwocie 155 tys. PLN, co oznacza, że zysk netto bez wpływu tego obciążenia wyniósłby 183 tys. PLN. Raportem nr 14/2013 z dnia 16 lipca 2013 roku, Spółka poinformowała o podpisaniu Porozumienia z Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie szacując, iż istotny, negatywny wpływ na wynik nastąpi w III kwartale 2013 roku na poziomie PLN. Spółka zdecydowała się utworzyć w III kwartale br. rezerwę w wysokości 155 tys. PLN, uwidocznioną w rachunku zysków i strat w pozycji Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych. Zawiązana rezerwa stanowi 30% bezspornych roszczeń wobec Agenta, w związku z nieuczciwą działalnością którego Spółka zawarła porozumienie opisane powyżej. Działania prawne podjęte przez Spółkę w tej sprawie w III kwartale zwiększają prawdopodobieństwo odzyskania w przyszłości środków wypłaconych nieuczciwemu Agentowi oraz dodatkowo uzyskania zadośćuczynienia za wyrządzoną przez niego szkodę szacowaną łącznie na ok. 1,6 mln PLN. Spółka po tych doświadczeniach wypracowała model sprzedaży pozwalający efektywnie i bezpiecznie realizować wszelkie działania, do których zobowiązani są Agenci Spółki w ramach umów agencyjnych Spółki z towarzystwami ubezpieczeniowymi. Spółka po zakończeniu restrukturyzacji kosztów w II kwartale, podjęła w III kwartale kolejne kroki w kierunku obniżenia wydatków poprzez m.in. zmniejszenie powierzchni użytkowanej przez centralę, która pozwoliła obniżyć koszty o 6,5 tys. PLN miesięcznie. Dzięki tym działaniom, poziom kosztów działalności operacyjnej w stosunku do osiągniętych przychodów w III kwartale spadł do 95%. Przychody ze sprzedaży w III kwartale 2013 roku osiągnęły poziom 3.668,8 tys. PLN, co stanowiło wzrost o 16% w stosunku do III kwartału 2012 r. oraz o 31% w stosunku do poprzedniego kwartału br. i umożliwiło uzyskanie dodatniego wyniku finansowego na poziomie 20,9 tys. PLN. Natomiast w okresie trzech kwartałów narastająco przychody ze sprzedaży wyniosły ,5 tys. PLN i były wyższe o 13 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W grupie produktowej kredytów hipotecznych, które stanowią dominującą część prowadzonej działalności nastąpił 9% wzrost wartości uruchomionych umów kredytowych za pośrednictwem Spółki w stosunku do poprzedniego kwartału oraz wysoki, 24% wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Porównując trzy kwartały 2013 roku narastająco 10

11 z analogicznym okresem roku poprzedniego widoczny jest również wzrost o 9% wolumenu sprzedaży tych produktów, co w warunkach utrzymującej się na rynku recesji segmentu kredytów hipotecznych należy uznać za sukces Spółki. 11 W minionym kwartale Spółka kontynuowała politykę rozwoju oferty produktowej i sieci sprzedaży w zakresie kredytów gotówkowych. Pozwoliło to Spółce w III kwartale odnotować wzrost o 33% wolumenu kredytów gotówkowych udzielonych za jej pośrednictwem w stosunku do kwartału poprzedniego, co oznacza uruchomienie w bankach kredytów gotówkowych na łączną kwotę 1,6 mln PLN. Mimo wzrostu sprzedaży w stosunku do poprzedniego kwartału, Spółka w III kwartale obniżyła o 6% poziom sprzedaży kredytów gotówkowych w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wolumen sprzedaży kredytów gotówkowych na przestrzeni trzech kwartałów w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego przedstawia powyższy wykres. W zakresie produktów dla małych i średnich przedsiębiorstw skuteczna kontynuacja polityki rozwoju oferty produktowej i sieci sprzedaży umożliwiła Spółce utrzymanie wysokiego poziomu sprzedaży, który wyniósł 26,4 mln PLN i był wyższy o 439% niż w II kwartale br., oraz o 226% niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. 11

12 12 Natomiast narastająco w ciągu trzech kwartałów bieżącego roku sprzedaż tych produktów wyniosła 45,9 mln PLN i była wyższa o 58% niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Tak wysoki wzrost sprzedaży produktów dla przedsiębiorstw był spowodowany wykorzystaniem przez Spółkę możliwości pozyskania kredytów ze wsparciem unijnym w ramach inicjatywy JEREMIE (ang. Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises) oraz współfinansowanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W linii biznesowej produktów ubezpieczeniowo-inwestycyjnych Spółka odnotowała w III kwartale 2013 roku sprzedaż na poziomie 1 mln PLN. Porównując trzy kwartały br. z analogicznym okresem roku poprzedniego widoczny jest znaczny wzrost wolumenu sprzedaży tych produktów o ponad 92%, z poziomu 2,4 mln PLN w roku 2012 do 4,6 mln PLN w roku Należy podkreślić, że tak dobry wynik w III kwartale został osiągnięty mimo wdrożenia procedur ścisłej weryfikacji klientów i doradców w procesie sprzedaży produktów ubezpieczeniowo-inwestycyjnych. Porównanie wolumenów sprzedaży w poszczególnych grupach produktowych w odniesieniu do II kwartału 2013 roku oraz III kwartału 2012 roku przedstawiono w poniższych tabelach. Dane (w mln PLN) Q3'13 QTD Q2'13 QTD Q3'13/Q2'13 Hipoteka wypłacone kredyty 126,8 116,7 9% Wartość sprzedaży produktów gotówkowych 1,6 1,2 33% Wartość sprzedaży produktów komercyjnych 26,4 4,9 439% Wartość sprzedaży produktów inwestycyjnych 1,0 1,4-29% Dane (w mln PLN) Q3'13 QTD Q3'12 QTD Q3'13/Q3'12 Hipoteka wypłacone kredyty 126,8 102,3 24% Wartość sprzedaży produktów gotówkowych 1,6 1,7-6% Wartość sprzedaży produktów komercyjnych 26,4 8,1 226% Wartość sprzedaży produktów inwestycyjnych 1,0 0,8 25% 4. STANOWISKO ODNOŚNIE ZREALIZOWANIA PROGNOZ WYNIKÓW Zarząd Emitenta nie publikował prognoz wyników na 2013 rok. 12

13 13 5. INFORMACJA NA TEMAT DZIAŁAŃ I PLANÓW ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI 5.1. Rozwój sieci sprzedaży Na dzień 30 września 2013 roku w strukturze sprzedaży Spółki pracowało 368 osób, w tym 170 osób w Placówkach działających pod marką Doradcy24 oraz 198 osób w pozostałych placówkach partnerskich. Sieć sprzedaży Liczba doradców Liczba placówek Placówki działające pod marką Doradcy Pozostałe placówki Partnerskie Razem Spółka w III kwartale br. w dalszym ciągu rozwijała wszystkie cztery linie biznesowe, tj. kredyty hipoteczne, produkty komercyjne, produkty ubezpieczeniowe i inwestycyjne oraz produkty gotówkowe, koncentrując się za stabilnym rozwoju oraz na skutecznym wdrożeniu wcześniej pozyskanych Partnerów do sieci. Wszystkie te działania połączone z precyzyjnie realizowanym procesem obsługi klienta przełożyły się wynik III kwartału. Spółka wykorzystała również miesiące wakacyjne na przygotowanie do testowania nowego narzędzia do podniesienia jakości obsługi i skuteczności sprzedaży w linii biznesowej produktów ubezpieczeniowo-inwestycyjnych. Narzędzie będzie testowane w IV kwartale 2013 roku. Po okresie testów zapadnie decyzja o kierunku rozwoju obszaru wsparcia sprzedaży. Wcześniej wypracowany model sprzedaży nadal był ważnym elementem strategii rozwoju, przez umiejętne łączenie i współdziałanie placówek specjalistycznych w określonych grupach produktowych (zapewniających klientowi serwis w wybranych obszarach biznesowych produktów z portfela Doradcy24, np. oferujących produkty ubezpieczeniowoinwestycyjne), jak również placówek uniwersalnych zapewniających klientowi szeroki wachlarz produktów. Kontynuacja tego modelu biznesowego wpisuje się w całości w plan rozwoju sieci sprzedaży. Spółka pracowała również nad dodatkową koncepcją rozwoju sieci sprzedaży, dotyczy to linii biznesowej produktów hipotecznych oraz ubezpieczeniowych i inwestycyjnych, której pilotażowe wdrożenie planowane jest w I kwartału 2014 roku. Działania te powinny w sposób bezpośredni wpłynąć na wzrost sprzedaży. Spółka w III kwartale opracowała także kolejny etap przebudowy struktury sieci sprzedaży w celu zwiększenia synergii produktowych, który zostanie wdrożony w 2014 roku. Wcześniej wypracowany model sprzedaży nadal był ważnym elementem strategii rozwoju, przez umiejętne łączenie i współdziałanie placówek specjalistycznych w określonych grupach produktowych (zapewniających klientowi serwis w wybranych obszarach biznesowych produktów z portfela Doradcy24, np. oferujących produkty ubezpieczeniowoinwestycyjne), jak również placówek uniwersalnych zapewniających klientowi szeroki wachlarz produktów. Kontynuacja tego modelu biznesowego wpisuje się w całości w plan rozwoju sieci sprzedaży. 13

14 14 Spółka pracowała również nad dodatkową koncepcją rozwoju sieci sprzedaży, dotyczy to linii biznesowej produktów hipotecznych oraz ubezpieczeniowych i inwestycyjnych, której pilotażowe wdrożenie planowane jest w I kwartału 2014 roku. Działania te powinny w sposób bezpośredni wpłynąć na wzrost sprzedaży. Spółka w III kwartale opracowała także kolejny etap przebudowy struktury sieci sprzedaży w celu zwiększenia synergii produktowych, który zostanie wdrożony w 2014 roku Inne działania rozwojowe Spółka w 2013 roku realizuje wewnętrzny projekt rozwoju kompetencji produktowych, sprzedażowych, marketingowych i doradczych, dedykowanych sektorowi ubezpieczeniowo-inwestycyjnemu oraz mikroprzedsiębiorstwom. W ramach tego projektu Spółka wdrożyła od drugiego kwartału 2013 roku kompleksowe działania umożliwiające dynamiczne powiększanie przewagi konkurencyjnej poprzez: Zbudowanie kompetencji e-commerce oraz promocję marki w Internecie. Wzrost konkurencyjności na rynkach usług finansowych powoduje, że Spółka musi pozyskiwać klientów z najbardziej efektywnego źródła, czyli Internetu, a następnie zarządzać rentownością pozyskanych leadów. W tym obszarze Spółka realizuje działania przygotowawcze polegające na opracowaniu strony internetowej Akademii Finansowej oraz profesjonalnego LOGO tego przedsięwzięcia. Koszty tego projektu poniesione w III kwartale zamknęły się kwotą 55,6 tys. PLN i nie przekroczyły zakładanego budżetu. Narastająco za trzy kwartały br. koszty tego projektu wyniosły 114,8 tys. PLN. Rozwój sprzedaży produktów ubezpieczeniowo inwestycyjnych oraz usług dla mikroprzedsiębiorstw w dotychczasowych kanałach dystrybucji (sieć partnerów finansowych PLP, oddziały własne, contact center, sieć sprzedaży w ramach struktur MLM) poprzez optymalizację systemów motywacyjnych oraz narzędzi IT umożliwiających ciągłą poprawę efektywności pracy doradców, a także obniżenia ryzyka operacyjnego. Koszty tego projektu poniesione w III kwartale zamknęły się kwotą 17,5 tys. PLN i były znacznie niższe od zakładanego budżetu. Narastająco za trzy kwartały br. koszty tego projektu wyniosły 55,9 tys. PLN. 6. INNE WYDARZENIA Złożenie pozwu przeciwko spółce Szkoła Inwestowania Sp. z o.o. Raportem nr 23/2013 z dnia 6 listopada 2013 roku Spółka poinformowała o złożeniu do Sądu Okręgowego we Wrocławiu X Wydział Gospodarczy pozwu przeciwko Szkole Inwestowania Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Pozew dotyczy wydania nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym i nakazanie w nim, aby Szkoła Inwestowania Sp. z o.o., w ciągu dwóch tygodni od doręczenia nakazu zapłaty zapłaciła na rzecz Spółki kwotę w wysokości PLN tytułem kary umownej naliczonej w wyniku naruszenia przez Szkołę Inwestowania Sp. z o.o. postanowień umowy partnerstwa strategicznego z dnia 1 listopada 2012 roku. O podpisaniu w/w umowy Spółka informowała raportem nr 32/2012, natomiast o rozwiązaniu tej umowy w związku z niestosowaniem się do jej warunków informowała 14 marca br. raportem nr 5/

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca:

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca: Autoryzowany Doradca: Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie

Bardziej szczegółowo

Raport za III kwartał 2011. Index Copernicus International S.A.

Raport za III kwartał 2011. Index Copernicus International S.A. Raport za III kwartał 2011 Index Copernicus International S.A. Warszawa, dnia 14 listopada 2011 roku 1 Spis treści I. Pismo Zarządu... 3 II. Istotne umowy i zdarzenia w raportowanym okresie... 4 III. Wybrane

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU

RAPORT OKRESOWY ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU RAPORT OKRESOWY ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU (za okres od 01.10.2014r. do 31.12.2014r.) MBF GROUP S.A. WARSZAWA, 3 LUTEGO 2015 ROKU ul. Bysławska 82 04-994 Warszawa Tel. +48 22 350 70 98 Fax +48 22 350 70 13

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, STOCKINFO S.A. GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R.

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, STOCKINFO S.A. GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R. ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ STOCKINFO S.A. TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R. Opracowanie: Capital Kopernik S.A. ul. Matejki 42/2,

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU 15 maja 2014 r. 2 Spis treści 1. Informacje ogólne... 11 2. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu śródrocznego

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU. Wrocław, 13 sierpnia 2015 r.

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU. Wrocław, 13 sierpnia 2015 r. RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU Wrocław, 13 sierpnia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Informacje o spółce... 4 1. Wstęp... 4 2. Dane teleadresowe... 5 3. Powstanie spółki... 5 II. Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU Warszawa, 15 maja 2015 roku 1 SPIS TREŚCI 1. WYBRANE SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK

RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK (dane za okres 01-01-2011 r. - 31-12-2011 r.) Raport zawiera: 1. Pismo Prezesa Zarządu 2. Sprawozdanie Zarządu na temat działalności Spółki w 2011 roku 3. Oświadczenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT PÓŁROCZNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU (za okres od 01.01.2009 do 30.06.2009)

RAPORT PÓŁROCZNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU (za okres od 01.01.2009 do 30.06.2009) RAPORT PÓŁROCZNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU (za okres od 01.01.2009 do 30.06.2009) Wrocław, 04.08.2009 r. Spis treści I. List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy... 4 II. Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA I KWARTAŁ 2015 MIDVEN S.A.

RAPORT ZA I KWARTAŁ 2015 MIDVEN S.A. RAPORT ZA I KWARTAŁ 2015 MIDVEN S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 marca 2015 roku Warszawa, dnia 15 maja 2015 roku Spis treści SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 1.1

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) 0 za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) SPIS TREŚCI Wybrane dane finansowe sprawozdania skonsolidowanego... 3 Wybrane

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2 Do Prospektu emisyjnego Spółki ADMIRAL BOATS S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 sierpnia 2014 roku

Aneks nr 2 Do Prospektu emisyjnego Spółki ADMIRAL BOATS S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 sierpnia 2014 roku Warszawa, 16 marca 2015 r. Aneks nr 2 Do Prospektu emisyjnego Spółki ADMIRAL BOATS S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 sierpnia 2014 roku Terminy pisane wielką literą mają znaczenie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014 1 2 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 6 2. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH UJAWNIONYCH W ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM... 6 2.1. Opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1.1. WYBRANE DANE FINANSOWE W TYS. PLN ORAZ W TYS. EUR NARASTAJĄCO ZA I KWARTAŁ 2013... 4

SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1.1. WYBRANE DANE FINANSOWE W TYS. PLN ORAZ W TYS. EUR NARASTAJĄCO ZA I KWARTAŁ 2013... 4 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2013... 4 1.1. WYBRANE DANE FINANSOWE W TYS. PLN ORAZ W TYS. EUR NARASTAJĄCO ZA I KWARTAŁ 2013... 4 1.2. SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport roczny za rok 2013

Jednostkowy raport roczny za rok 2013 Jednostkowy raport roczny za rok 2013 zawierający: - Pismo Prezesa Zarządu - Wybrane jednostkowe dane finansowe przeliczone na euro - Roczne sprawozdanie finansowe Virtual Vision S.A. - Sprawozdanie Zarządu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY ARMATURA za 2009 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY ARMATURA za 2009 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY ARMATURA za 2009 rok Kraków, 22 marca 2010 SPIS TREŚCI 1. STAN PRAWNY I CHARAKTERYSTYKA GRUPY ARMATURA... 4 1.1. Opis organizacji Grupy na dzień 31 grudnia 2009

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 27 maja 2014 roku

Warszawa, 27 maja 2014 roku S P R A W O Z D A N I E Z A R Z Ą D U Z D Z I A Ł A L N O Ś C I E B C S O L I C I T O R S S P Ó Ł K A A K C Y J N A Z S I E D Z I B Ą W W A R S Z A W I E Z A O K R E S O D 1 S T Y C Z N I A 2 0 1 3 R O

Bardziej szczegółowo

RAPORT GEKOPLAST S.A. ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU. Krupski Młyn, 16 lutego 2015 r.

RAPORT GEKOPLAST S.A. ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU. Krupski Młyn, 16 lutego 2015 r. RAPORT GEKOPLAST S.A. ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU Krupski Młyn, 16 lutego 2015 r. 1. Informacje ogólne... 4 Dane Emitenta... 4 Osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta... 4 Przedmiot działalności Spółki...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport okresowy. Grupy Kapitałowej Betomax Polska S.A.

Skonsolidowany raport okresowy. Grupy Kapitałowej Betomax Polska S.A. Skonsolidowany raport okresowy Grupy Kapitałowej Betomax Polska S.A. wraz z danymi jednostkowymi za I kwartał 215r. od dnia 1 stycznia 215r. do dnia 31 marca 215r. Końskie, 15 maj 215r. 1 BETOMAX Polska

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY Sporządzone według przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Data: 14 Czerwca 2014 roku

RAPORT ROCZNY Sporządzone według przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Data: 14 Czerwca 2014 roku RAPORT ROCZNY Sporządzone według przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Data: 14 Czerwca 2014 roku 1 SPIS TREŚCI: Lp. Nr strony 1 List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy. 4 2 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. IZO-BLOK Spółka Akcyjna. z siedzibą w Chorzowie, ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów,

PROSPEKT EMISYJNY. IZO-BLOK Spółka Akcyjna. z siedzibą w Chorzowie, ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów, PROSPEKT EMISYJNY IZO-BLOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów, adres głównej strony internetowej Emitenta: www.izo-blok.pl Sporządzony w związku z ubieganiem się

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 ROKU

INFORMACJA DODATKOWA DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 ROKU INFORMACJA DODATKOWA DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 ROKU Nazwa i siedziba emitenta: REDAN SA, 94-250 Łódź, ul. Żniwna 10/14 Sąd rejestrowy i numer rejestru:

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI POWER MEDIA S.A. DO PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI POWER MEDIA S.A. DO PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI POWER MEDIA S.A. DO PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO W 2012 ROKU ZA OKRES 1 STYCZNIA 2012 30 CZERWCA 2012 Wrocław, sierpień 2012 I. Informacje Podstawowe 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ... 4 1.1 Informacje ogólne Jednostka Dominująca... 4 1.2 Organizacja Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A. GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU TORUŃ, 2012.03.18 1 SPIS TREŚCI OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL za okres rozpoczęty 1 stycznia 2014 r. a zakończony 31 grudnia 2014 r. z danymi porównywalnymi za okres rozpoczęty 1 stycznia 2013

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE

MEMORANDUM INFORMACYJNE Inwest Consulting Spółka Akcyjna ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań, www.ic.poznan.pl Spółka prawa handlowego z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowana pod numerem KRS 0000028098 2.672.400 AKCJI SERII G OFERTA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 0 I. Struktura Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. jest CAM Media S.A. ( Spółka lub Emitent ) z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo