DORADCY24 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2013 R. ZA OKRES LIPIEC WRZESIEŃ 2013 R.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DORADCY24 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2013 R. ZA OKRES LIPIEC WRZESIEŃ 2013 R."

Transkrypt

1 Wrocław, 14 listopada 2013 roku DORADCY24 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2013 R. ZA OKRES LIPIEC WRZESIEŃ 2013 R. : Raport sporządzony został przez spółkę Doradcy24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej również: Spółka, Doradcy24), zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 1 czerwca 2013 r.) Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Rolę Autoryzowanego Doradcy Spółki pełni PROFESCAPITAL Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Ofiar Oświęcimskich 15, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS

2 2 Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu raport okresowy Doradcy24 S.A. za III kwartał 2013 roku. W okresie tym Spółka pomimo utrzymującej się dekoniunktury rynkowej w branży pośrednictwa finansowego wypracowała zysk netto w kwocie 20,9 tys. PLN i zysk ze sprzedaży w kwocie 174,3 tys. PLN. Odnosząc ten wynik do zysku netto w poprzednim kwartale wynoszącego 4,4 tys. PLN oraz straty netto na poziomie 226 tys. PLN odnotowanej w analogicznym okresie 2012 roku należy z satysfakcją podkreślić, że Spółka po trzech kwartałach 2013 r. utrwaliła swój powrót na ścieżkę rentownej działalności dzięki konsekwentnie realizowanemu programowi restrukturyzacji oraz rozwojowi sprzedaży. Duży wpływ na dodatni wynik finansowy miała dalsza restrukturyzacja kosztowa, która pozwoliła obniżyć w III kwartale procentowy udział kosztów w relacji do przychodów do poziomu 95%. Warto podkreślić, że mimo zakończenia procesu restrukturyzacji kosztów, o którym pisaliśmy w poprzednim raporcie, Spółka nadal ogranicza wydatki stałe, czego przykładem jest m.in. zmniejszenie powierzchni użytkowanej przez centralę Spółki, co pozwoliło obniżyć koszty o 6,5 tys. PLN miesięcznie. Ponadto znaczący wpływ na wyniki w III kwartale miało utrzymanie wysokiego poziomu sprzedaży kredytów hipotecznych, których wolumen osiągnął poziom 126,8 mln PLN, co stanowi wzrost w stosunku do poprzedniego kwartału o 9%. Jest to wskaźnik adekwatny do przyrostu osiągniętego przez spółki skupione w Związku Firm Doradztwa Finansowego (ZFDF), ale wyższy od przyrostu kredytów hipotecznych osiągniętego przez największego konkurenta na rynku pośrednictwa finansowego, który odnotował wzrost o 1%. W minionym kwartale Spółka kontynuowała politykę rozwoju oferty produktowej i sieci sprzedaży w zakresie kredytów gotówkowych. To pozwoliło Spółce w III kwartale odnotować 33% wzrost wolumenu kredytów gotówkowych udzielonych za jej pośrednictwem w stosunku do kwartału poprzedniego. Tym samym w bankach zostały uruchomione kredyty gotówkowe na łączną kwotę 1,6 mln PLN. Jest to wysoki przyrost sprzedaży w stosunku do Spółek zrzeszonych w ZFDF, które w tym samym okresie obniżyły poziom sprzedaży kredytów gotówkowych w stosunku do II kwartału o 3%. W zakresie produktów dla małych i średnich przedsiębiorstw skuteczna kontynuacja polityki rozwoju oferty produktowej i sieci sprzedaży umożliwiła Spółce utrzymanie wysokiego poziomu sprzedaży, który wyniósł 26,4 mln PLN i był wyższy o 439% niż w II kwartale br., oraz o 226% niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Taka dynamika wzrostu sprzedaży produktów dla przedsiębiorstw jest efektem wykorzystania przez Spółkę możliwości pozyskania kredytów ze wsparciem unijnym w ramach inicjatywy JEREMIE (ang. Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises) oraz współfinansowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W linii biznesowej produktów ubezpieczeniowo-inwestycyjnych Spółka odnotowała w III kwartale 2013 roku sprzedaż na poziomie 1 mln PLN, co stanowiło spadek w stosunku do II kwartału o 29%, ale zarazem wzrost o 25% w stosunku do III kwartału roku poprzedniego. Ogromny postęp, jaki osiągnęła Spółka w sprzedaży produktów ubezpieczeniowoinwestycyjnych widać porównując wynik trzech kwartałów br. do analogicznego okresu roku ubiegłego - wzrost sprzedaży wyniósł ponad 92 %. Należy podkreślić, że tak dobry wynik w III kwartale został osiągnięty mimo wdrożenia procedur ścisłej weryfikacji klientów i doradców w procesie sprzedaży produktów ubezpieczeniowo-inwestycyjnych. Kluczowe znaczenie ma fakt, że Spółka uzyskała dodatni wynik finansowy w każdym z trzech kwartałów 2013 roku, a co ważniejsze jest on coraz wyższy z kwartału na kwartał. Oznacza to utrwalenie się trwałej tendencji do poprawy wyników, a pierwszy od półtora roku powrót w III kwartale do solidnego zysku na poziomie sprzedaży, pozwala optymistycznie patrzeć w przyszłość, planując dalszy rozwój Spółki. Z poważaniem Robert Loranc Prezes Zarządu Doradcy24 S.A. 2

3 SPIS TREŚCI 1. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NAJWAŻNIEJSZE ZASADY ZASTOSOWANE DO SPORZĄDZENIA RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT BILANS RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM INFORMACJE OGÓLNE PODSTAWOWE DANE SPÓŁKI KAPITAŁ ZAKŁADOWY ZARZĄD SPÓŁKI RADA NADZORCZA SPÓŁKI ZATRUDNIENIE STRUKTURA AKCJONARIATU KOMENTARZ ZARZĄDU EMITENTA NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE OPIS ŚWIADCZONYCH USŁUG DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI W III KWARTALE STANOWISKO ODNOŚNIE ZREALIZOWANIA PROGNOZ WYNIKÓW INFORMACJA NA TEMAT DZIAŁAŃ I PLANÓW ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ROZWÓJ SIECI SPRZEDAŻY INNE DZIAŁANIA ROZWOJOWE INNE WYDARZENIA

4 4 1. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1.1. Najważniejsze zasady zastosowane do sporządzenia raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości. Najważniejsze zasady rachunkowości zastosowane do sporządzenia wybranych danych finansowych: a. Dane finansowe sporządzone zostały w oparciu o zasady rachunkowości zgodne z Ustawą o Rachunkowości z 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami. b. Dane finansowe przedstawione w niniejszym raporcie obejmują okres od r. do r. i zostały sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości oraz, że Spółka nie zamierza, ani nie musi zaniechać działalności lub istotnie zmniejszyć jej zakresu. c. Dane finansowe obejmują wyniki jednostkowe Spółki Doradcy24 S.A. d. Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się, stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie ceny, z zachowaniem zasady ostrożności. e. Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z czystego zysku rocznego Spółki. Ponadto do kapitału zapasowego zalicza się również nadwyżkę powstałą w wyniku sprzedaży udziałów powyżej ich wartości nominalnej, po potrąceniu kosztów nabycia. f. Spółka tworzy rezerwy na koszty w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez kontrahentów oraz z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń związanych z bieżącą działalnością, których kwotę można oszacować, choć data powstania nie jest jeszcze znana. Zgodnie z Krajowym Standardem Rachunkowości nr 6 zobowiązania wynikające z przyjętych przez Spółkę niezafakturowanych usług oraz dostaw zalicza się do zobowiązań z tytułu dostaw i usług. g. Koszty sprzedanych usług są to koszty usług, które są współmierne do przychodów ze sprzedaży. h. Wartość firmy powstaje jako różnica pomiędzy ceną zakupu przedsiębiorstwa a wartością godziwą jego aktywów netto. Wartość firmy wykazywana jest w bilansie w pozycji wartości niematerialne i prawne. i. Spółka aktywuje koszty ponoszone na utworzenie baz danych prezentując je w wartościach niematerialnych i prawnych. Bazy danych wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie ceny, z zachowaniem zasady ostrożności Rachunek zysków i strat Dane obejmują pozycje za okres od 1 stycznia do 30 września 2013 roku wraz z odpowiednimi danymi porównywalnymi do analogicznego okresu roku poprzedniego. W pozycji POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE za III kwartał br. znajdują się istotne różnice w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, które wynikają z: w pozycji II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych - rezerwy utworzonej na należności jednego z Agentów w kwocie 155 tys. PLN, w pozycji III. Inne koszty operacyjne refakturowania Doradców za podnajem lokalu Spółki.. 4

5 5 Skrócony rachunek zysków i strat (w tys. PLN) PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: , , , ,2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 3 668, , , ,2 II. Zmiana stanu produktów III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (3 494,5) (11 659,9) (3 388,5) (11 479,7) I. Amortyzacja (80,4) (234,6) (81,1) (244,9) II. Zużycie materiałów i energii (26,4) (117,8) (60,5) (211,8) III. Usługi obce (2 950,0) (9 781,3) (2 625,5) (8 582,4) IV. Podatki i opłaty (9,2) (26,7) (7,5) (52,7) V. Wynagrodzenia (382,0) (1 306,9) (509,9) (2 028,2) VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (27,9) (114,6) (50,4) (146,3) VII. Pozostałe koszty rodzajowe (18,6) (78,0) (53,6) (213,4) VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY 174,3 (159,4) (214,8) (1 323,5) POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE 49,1 475,8 41,1 154,9 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - 63,1 - - II. Dotacje 12,2 42,8 6,9 9,9 III. Inne przychody operacyjne 36,9 369,9 34,2 145,0 POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE (199,9) (277,3) (48,6) (135,1) I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych (2,2) - (3,3) (1,0) (155,0) (155,0) (18,7) (43,0) III. Inne koszty operacyjne (42,7) (122,3) (26,6) (91,1) ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 23,5 39,1 (222,3) (1 303,7) PRZYCHODY FINANSOWE 0,2 1,6 5,5 65,3 I. Dywidendy i udziały w zyskach II. Odsetki 0,2 1,6 5,5 38,9 III. Zysk ze zbycia inwestycji IV. Aktualizacja wartości inwestycji ,4 V. Inne KOSZTY FINANSOWE (2,8) (12,8) (9,2) (29,7) I. Odsetki, w tym: (2,8) (12,8) (9,2) (29,7) II. Strata ze zbycia inwestycji III. Aktualizacja wartości inwestycji IV. Inne ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 20,9 27,9 (226,0) (1 268,1) WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH I. Zyski nadzwyczajne II. Straty nadzwyczajne ZYSK (STRATA) BRUTTO 20,9 27,9 (226,0) (1 268,1) PODATEK DOCHODOWY POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU ZYSK (STRATA) NETTO 20,9 27,9 (226,0) (1 268,1) 5

6 Bilans Dane obejmują pozycje na dzień 30 września 2013 roku wraz z odpowiednimi danymi porównywalnymi do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wzrost należności w pozycji II. Należności krótkoterminowe wg stanu na 30 września 2013 roku w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, wynika z powstania w III kwartale br.: należności od jednego z Agentów w kwocie 361 tys. PLN, należności od TU Open Life w kwocie 294 tys. PLN, należności od instytucji finansowych wynikających ze zwiększonych przychodów ze sprzedaży w kwocie 260 tys. PLN. Zwiększenie zobowiązań długoterminowych, wg stanu na 30 września 2013 roku w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, o 480 tys. PLN zostało spowodowane powstaniem zobowiązania w stosunku do TU GENERALI z tytułu zawarciem Porozumienia, o którym Spółka informowała w Raporcie nr 14/2013 z dnia 16 lipca 2013 roku. Na 30 września 2013 roku zobowiązanie to wynosi 579,6 tys. PLN i jest spłacane po 10 tysięcy PLN miesięcznie zgodnie z wyżej wymienionym Porozumieniem. Skrócony bilans (w tys. PLN) AKTYWA TRWAŁE 1 424, ,1 I. Wartości niematerialne i prawne 1 043,1 970,2 II. Rzeczowe aktywa trwałe 321,5 582,6 III. Należności długoterminowe - - IV. Inwestycje długoterminowe - - V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 60,1 67,3 AKTYWA OBROTOWE 2 575, ,8 I. Zapasy - - II. Należności krótkoterminowe 2 078, ,5 III. Inwestycje krótkoterminowe 452,0 547,5 IV. Krótkoterminowe rozliczenia 44,8 76,8 międzyokresowe AKTYWA OGÓŁEM 4 000, ,9 KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 1 174, ,4 I. Kapitał (fundusz) podstawowy 3 739, ,9 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy - - III. Udziały (akcje) własne - - IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 7 731, ,9 V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny - - VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe - - VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych (10 325,3) (8 871,3) VIII. Zysk (strata) netto 27,9 (1 268,1) IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku - - obrotowego ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 2 825, ,5 I. Rezerwy na zobowiązania 13,4 18,1 II. Zobowiązania długoterminowe 690,2 209,5 III. Zobowiązania krótkoterminowe 1 859, ,0 IV. Rozliczenia międzyokresowe 262,6 224,9 PASYWA OGÓŁEM 4 000, ,9 6

7 7 1.4 Rachunek przepływów pieniężnych Dane obejmują pozycje za okres od 1 stycznia do 30 września 2013 roku, wraz z odpowiednimi danymi porównywalnymi do analogicznego okresu roku poprzedniego. Skrócony rachunek przepływów pieniężnych (w tys. PLN) Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Zysk (strata) netto 20,9 27,9 (226,0) (1 268,1) Korekty razem (609,8) 296,2 (116,6) 134,5 PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (588,9) 324,1 (342,6) (1 133,6) Wpływy 2,0 158,4-169,4 Wydatki (88,8) (256,2) (67,5) (453,7) PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (86,8) (97,8) (67,5) (284,3) Wpływy Wydatki (23,8) (103,0) (43,4) (133,2) PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (23,8) (103,0) (43,4) (133,2) PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (699,5) 123,3 (453,5) (1 551,1) BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM (699,5) 123,3 (453,5) (1 551,1) ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 1 151,5 328, , ,6 ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU, W TYM 452,0 452,0 547,5 547,5 - o ograniczonej możliwości dysponowania Zestawienie zmian w kapitale własnym Wybrane dane obejmują pozycje zmian w kapitale własnym za okres od 1 lipca do 30 września 2013 roku, wraz z odpowiednimi danymi porównywalnymi do analogicznego okresu roku poprzedniego. 7

8 8 Skrócone zestawienie zmian w kapitale własnym (w tys. PLN) Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 1 153, , , ,5 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 3 739, , , ,4 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 3 739, , , ,9 Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu Udziały (akcje) własne na początek okresu Udziały (akcje) własne na koniec okresu Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 7 731, , , ,9 Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu 7 731, , , ,9 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu , Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu (10 322,7) (8 871,3) (9 504,0) (8 634,7) Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu (10 318,3) (10 325,3) (9 913,4) (8 871,3) Wynik netto 20,9 27,9 (226,0) (1 268,1) Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 1 174, , , ,4 Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku , , , ,4 2. INFORMACJE OGÓLNE 2.1. Podstawowe dane Spółki Nazwa Forma Prawna Siedziba Kraj Oznaczenie Sądu Doradcy24 Spółka Akcyjna Spółka Akcyjna ul. Prosta 36, Wrocław Polska Numer KRS Wysokość Kapitału Zakładowego Liczba Akcji Wszystkich Emisji REGON NIP Strona Internetowa Adres Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ,65 PLN, w pełni opłacony Kapitał zakładowy Kapitał zakładowy Spółki wynosi ,65 PLN (trzy miliony siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć złotych i 65/100) i dzieli się na (trzysta siedemdziesiąt trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela, w tym: 8

9 a) (sto milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A do A , o wartości nominalnej 0,01 PLN (jeden grosz) każda, b) (cztery miliony siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B do B , o wartości nominalnej 0,01 PLN (jeden grosz) każda, c) (piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach C do C o wartości nominalnej 0,01 PLN (jeden grosz) każda, d) (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach D do D o wartości nominalnej 0,01 PLN (jeden grosz) każda, e) (trzy miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D1, o numerach D do D , o wartości nominalnej 0,01 PLN (jeden grosz) każda, f) (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach E do E o wartości nominalnej 0,01 PLN (jeden grosz) każda, g) (sto trzydzieści pięć milionów sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o numerach F do F o wartości nominalnej 0,01 PLN (jeden grosz) każda, h) (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy sto) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o numerach G do G o wartości nominalnej 0,01 PLN (jeden grosz) każda, i) (dwadzieścia pięć milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o numerach H do H o wartości nominalnej 0,01 PLN (jeden grosz) każda, j) (dwadzieścia osiem milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o numerach I do I o wartości nominalnej 0,01 PLN (jeden grosz) każda, k) (pięćdziesiąt dwa miliony pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o numerach od J do J , o wartości nominalnej 0,01 PLN (jeden grosz) każda. Akcje serii A przyznane zostały akcjonariuszom w zamian za udziały posiadane przez nich w Spółce Doradcy24 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i pokryte zostały majątkiem przekształcanej spółki. Akcje serii F przyznane zostały akcjonariuszom, byłym udziałowcom spółki Creditfield Sp. z o.o. i zostały pokryte wkładem niepieniężnym w postaci 100% udziałów w tej spółce Zarząd Spółki Imię i nazwisko Robert Loranc Stanowisko Prezes Zarządu 2.4. Rada Nadzorcza Spółki Imię i nazwisko Dariusz Bąkowski Stanowisko Członek Rady Nadzorczej Na dzień 29 listopada 2013 roku zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z porządkiem obrad uwzględniającym uzupełnienie składu Rady Nadzorczej, zgodnie z KSH, o czterech nowych członków. W tym dniu zaplanowane jest również posiedzenie Rady Nadzorczej, która to spośród swojego grona ma wyłonić Przewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej Zatrudnienie (pełne etaty) Liczba pracowników Umysłowi 16 Fizyczni Struktura akcjonariatu Imię i nazwisko / nazwa Ilość akcji* Udział w kapitale* Udział w liczbie głosów na WZA* Robert Loranc ,81% 45,81% Dariusz Bąkowski ,20% 10,20% Precious Metals Investments S. A ,53% 5,53% Pozostali (free float) ,46% 38,46% Razem % 100% *) Dane na dzień sporządzenia niniejszego raportu 9

10 10 3. KOMENTARZ ZARZĄDU EMITENTA NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE 3.1. Opis świadczonych usług Doradcy24 S.A. jest ogólnopolską firmą doradztwa finansowego, niezależną od dostawców produktów finansowych. Spółka świadczy usługi pośrednictwa finansowego w zakresie produktów hipotecznych, produktów gotówkowych, polis ubezpieczeniowych i produktów oszczędnościowo-ubezpieczeniowych przeznaczonych dla klientów indywidualnych oraz przedsiębiorstw. Spółka posiada szeroką ofertę produktów, którą systematycznie dostosowuje do zmieniających się warunków rynkowych. W ramach oferowanych usług doradcy finansowi przeprowadzają analizę formalną i cenową dostępnych produktów pod kątem oczekiwań i możliwości klienta, koordynują cały proces uzyskania finansowania od momentu złożenia wniosku, poprzez uzyskanie decyzji, podpisanie umowy, do momentu uruchomienia środków. Dodatkowo, w skład kompleksowej usługi wchodzi pomoc w przygotowaniu wniosków kredytowych oraz gromadzeniu niezbędnej dokumentacji Działalność Spółki w III kwartale 2013 roku W III kwartale 2013 roku Spółka wypracowała zysk netto na poziomie 20,9 tys. PLN, w porównaniu do straty netto na poziomie 226 tys. PLN odnotowanej w analogicznym okresie 2012 roku. Spółka trzy kwartały 2013 roku zamknęła zyskiem na poziomie 27,9 tys. PLN, co stanowi poprawę wyniku o tys. PLN w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Należy podkreślić, że osiągnięty wynik za trzy kwartały jest obciążony wpływem rezerw związanych z TU GENERALI w kwocie 155 tys. PLN, co oznacza, że zysk netto bez wpływu tego obciążenia wyniósłby 183 tys. PLN. Raportem nr 14/2013 z dnia 16 lipca 2013 roku, Spółka poinformowała o podpisaniu Porozumienia z Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie szacując, iż istotny, negatywny wpływ na wynik nastąpi w III kwartale 2013 roku na poziomie PLN. Spółka zdecydowała się utworzyć w III kwartale br. rezerwę w wysokości 155 tys. PLN, uwidocznioną w rachunku zysków i strat w pozycji Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych. Zawiązana rezerwa stanowi 30% bezspornych roszczeń wobec Agenta, w związku z nieuczciwą działalnością którego Spółka zawarła porozumienie opisane powyżej. Działania prawne podjęte przez Spółkę w tej sprawie w III kwartale zwiększają prawdopodobieństwo odzyskania w przyszłości środków wypłaconych nieuczciwemu Agentowi oraz dodatkowo uzyskania zadośćuczynienia za wyrządzoną przez niego szkodę szacowaną łącznie na ok. 1,6 mln PLN. Spółka po tych doświadczeniach wypracowała model sprzedaży pozwalający efektywnie i bezpiecznie realizować wszelkie działania, do których zobowiązani są Agenci Spółki w ramach umów agencyjnych Spółki z towarzystwami ubezpieczeniowymi. Spółka po zakończeniu restrukturyzacji kosztów w II kwartale, podjęła w III kwartale kolejne kroki w kierunku obniżenia wydatków poprzez m.in. zmniejszenie powierzchni użytkowanej przez centralę, która pozwoliła obniżyć koszty o 6,5 tys. PLN miesięcznie. Dzięki tym działaniom, poziom kosztów działalności operacyjnej w stosunku do osiągniętych przychodów w III kwartale spadł do 95%. Przychody ze sprzedaży w III kwartale 2013 roku osiągnęły poziom 3.668,8 tys. PLN, co stanowiło wzrost o 16% w stosunku do III kwartału 2012 r. oraz o 31% w stosunku do poprzedniego kwartału br. i umożliwiło uzyskanie dodatniego wyniku finansowego na poziomie 20,9 tys. PLN. Natomiast w okresie trzech kwartałów narastająco przychody ze sprzedaży wyniosły ,5 tys. PLN i były wyższe o 13 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W grupie produktowej kredytów hipotecznych, które stanowią dominującą część prowadzonej działalności nastąpił 9% wzrost wartości uruchomionych umów kredytowych za pośrednictwem Spółki w stosunku do poprzedniego kwartału oraz wysoki, 24% wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Porównując trzy kwartały 2013 roku narastająco 10

11 z analogicznym okresem roku poprzedniego widoczny jest również wzrost o 9% wolumenu sprzedaży tych produktów, co w warunkach utrzymującej się na rynku recesji segmentu kredytów hipotecznych należy uznać za sukces Spółki. 11 W minionym kwartale Spółka kontynuowała politykę rozwoju oferty produktowej i sieci sprzedaży w zakresie kredytów gotówkowych. Pozwoliło to Spółce w III kwartale odnotować wzrost o 33% wolumenu kredytów gotówkowych udzielonych za jej pośrednictwem w stosunku do kwartału poprzedniego, co oznacza uruchomienie w bankach kredytów gotówkowych na łączną kwotę 1,6 mln PLN. Mimo wzrostu sprzedaży w stosunku do poprzedniego kwartału, Spółka w III kwartale obniżyła o 6% poziom sprzedaży kredytów gotówkowych w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wolumen sprzedaży kredytów gotówkowych na przestrzeni trzech kwartałów w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego przedstawia powyższy wykres. W zakresie produktów dla małych i średnich przedsiębiorstw skuteczna kontynuacja polityki rozwoju oferty produktowej i sieci sprzedaży umożliwiła Spółce utrzymanie wysokiego poziomu sprzedaży, który wyniósł 26,4 mln PLN i był wyższy o 439% niż w II kwartale br., oraz o 226% niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. 11

12 12 Natomiast narastająco w ciągu trzech kwartałów bieżącego roku sprzedaż tych produktów wyniosła 45,9 mln PLN i była wyższa o 58% niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Tak wysoki wzrost sprzedaży produktów dla przedsiębiorstw był spowodowany wykorzystaniem przez Spółkę możliwości pozyskania kredytów ze wsparciem unijnym w ramach inicjatywy JEREMIE (ang. Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises) oraz współfinansowanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W linii biznesowej produktów ubezpieczeniowo-inwestycyjnych Spółka odnotowała w III kwartale 2013 roku sprzedaż na poziomie 1 mln PLN. Porównując trzy kwartały br. z analogicznym okresem roku poprzedniego widoczny jest znaczny wzrost wolumenu sprzedaży tych produktów o ponad 92%, z poziomu 2,4 mln PLN w roku 2012 do 4,6 mln PLN w roku Należy podkreślić, że tak dobry wynik w III kwartale został osiągnięty mimo wdrożenia procedur ścisłej weryfikacji klientów i doradców w procesie sprzedaży produktów ubezpieczeniowo-inwestycyjnych. Porównanie wolumenów sprzedaży w poszczególnych grupach produktowych w odniesieniu do II kwartału 2013 roku oraz III kwartału 2012 roku przedstawiono w poniższych tabelach. Dane (w mln PLN) Q3'13 QTD Q2'13 QTD Q3'13/Q2'13 Hipoteka wypłacone kredyty 126,8 116,7 9% Wartość sprzedaży produktów gotówkowych 1,6 1,2 33% Wartość sprzedaży produktów komercyjnych 26,4 4,9 439% Wartość sprzedaży produktów inwestycyjnych 1,0 1,4-29% Dane (w mln PLN) Q3'13 QTD Q3'12 QTD Q3'13/Q3'12 Hipoteka wypłacone kredyty 126,8 102,3 24% Wartość sprzedaży produktów gotówkowych 1,6 1,7-6% Wartość sprzedaży produktów komercyjnych 26,4 8,1 226% Wartość sprzedaży produktów inwestycyjnych 1,0 0,8 25% 4. STANOWISKO ODNOŚNIE ZREALIZOWANIA PROGNOZ WYNIKÓW Zarząd Emitenta nie publikował prognoz wyników na 2013 rok. 12

13 13 5. INFORMACJA NA TEMAT DZIAŁAŃ I PLANÓW ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI 5.1. Rozwój sieci sprzedaży Na dzień 30 września 2013 roku w strukturze sprzedaży Spółki pracowało 368 osób, w tym 170 osób w Placówkach działających pod marką Doradcy24 oraz 198 osób w pozostałych placówkach partnerskich. Sieć sprzedaży Liczba doradców Liczba placówek Placówki działające pod marką Doradcy Pozostałe placówki Partnerskie Razem Spółka w III kwartale br. w dalszym ciągu rozwijała wszystkie cztery linie biznesowe, tj. kredyty hipoteczne, produkty komercyjne, produkty ubezpieczeniowe i inwestycyjne oraz produkty gotówkowe, koncentrując się za stabilnym rozwoju oraz na skutecznym wdrożeniu wcześniej pozyskanych Partnerów do sieci. Wszystkie te działania połączone z precyzyjnie realizowanym procesem obsługi klienta przełożyły się wynik III kwartału. Spółka wykorzystała również miesiące wakacyjne na przygotowanie do testowania nowego narzędzia do podniesienia jakości obsługi i skuteczności sprzedaży w linii biznesowej produktów ubezpieczeniowo-inwestycyjnych. Narzędzie będzie testowane w IV kwartale 2013 roku. Po okresie testów zapadnie decyzja o kierunku rozwoju obszaru wsparcia sprzedaży. Wcześniej wypracowany model sprzedaży nadal był ważnym elementem strategii rozwoju, przez umiejętne łączenie i współdziałanie placówek specjalistycznych w określonych grupach produktowych (zapewniających klientowi serwis w wybranych obszarach biznesowych produktów z portfela Doradcy24, np. oferujących produkty ubezpieczeniowoinwestycyjne), jak również placówek uniwersalnych zapewniających klientowi szeroki wachlarz produktów. Kontynuacja tego modelu biznesowego wpisuje się w całości w plan rozwoju sieci sprzedaży. Spółka pracowała również nad dodatkową koncepcją rozwoju sieci sprzedaży, dotyczy to linii biznesowej produktów hipotecznych oraz ubezpieczeniowych i inwestycyjnych, której pilotażowe wdrożenie planowane jest w I kwartału 2014 roku. Działania te powinny w sposób bezpośredni wpłynąć na wzrost sprzedaży. Spółka w III kwartale opracowała także kolejny etap przebudowy struktury sieci sprzedaży w celu zwiększenia synergii produktowych, który zostanie wdrożony w 2014 roku. Wcześniej wypracowany model sprzedaży nadal był ważnym elementem strategii rozwoju, przez umiejętne łączenie i współdziałanie placówek specjalistycznych w określonych grupach produktowych (zapewniających klientowi serwis w wybranych obszarach biznesowych produktów z portfela Doradcy24, np. oferujących produkty ubezpieczeniowoinwestycyjne), jak również placówek uniwersalnych zapewniających klientowi szeroki wachlarz produktów. Kontynuacja tego modelu biznesowego wpisuje się w całości w plan rozwoju sieci sprzedaży. 13

14 14 Spółka pracowała również nad dodatkową koncepcją rozwoju sieci sprzedaży, dotyczy to linii biznesowej produktów hipotecznych oraz ubezpieczeniowych i inwestycyjnych, której pilotażowe wdrożenie planowane jest w I kwartału 2014 roku. Działania te powinny w sposób bezpośredni wpłynąć na wzrost sprzedaży. Spółka w III kwartale opracowała także kolejny etap przebudowy struktury sieci sprzedaży w celu zwiększenia synergii produktowych, który zostanie wdrożony w 2014 roku Inne działania rozwojowe Spółka w 2013 roku realizuje wewnętrzny projekt rozwoju kompetencji produktowych, sprzedażowych, marketingowych i doradczych, dedykowanych sektorowi ubezpieczeniowo-inwestycyjnemu oraz mikroprzedsiębiorstwom. W ramach tego projektu Spółka wdrożyła od drugiego kwartału 2013 roku kompleksowe działania umożliwiające dynamiczne powiększanie przewagi konkurencyjnej poprzez: Zbudowanie kompetencji e-commerce oraz promocję marki w Internecie. Wzrost konkurencyjności na rynkach usług finansowych powoduje, że Spółka musi pozyskiwać klientów z najbardziej efektywnego źródła, czyli Internetu, a następnie zarządzać rentownością pozyskanych leadów. W tym obszarze Spółka realizuje działania przygotowawcze polegające na opracowaniu strony internetowej Akademii Finansowej oraz profesjonalnego LOGO tego przedsięwzięcia. Koszty tego projektu poniesione w III kwartale zamknęły się kwotą 55,6 tys. PLN i nie przekroczyły zakładanego budżetu. Narastająco za trzy kwartały br. koszty tego projektu wyniosły 114,8 tys. PLN. Rozwój sprzedaży produktów ubezpieczeniowo inwestycyjnych oraz usług dla mikroprzedsiębiorstw w dotychczasowych kanałach dystrybucji (sieć partnerów finansowych PLP, oddziały własne, contact center, sieć sprzedaży w ramach struktur MLM) poprzez optymalizację systemów motywacyjnych oraz narzędzi IT umożliwiających ciągłą poprawę efektywności pracy doradców, a także obniżenia ryzyka operacyjnego. Koszty tego projektu poniesione w III kwartale zamknęły się kwotą 17,5 tys. PLN i były znacznie niższe od zakładanego budżetu. Narastająco za trzy kwartały br. koszty tego projektu wyniosły 55,9 tys. PLN. 6. INNE WYDARZENIA Złożenie pozwu przeciwko spółce Szkoła Inwestowania Sp. z o.o. Raportem nr 23/2013 z dnia 6 listopada 2013 roku Spółka poinformowała o złożeniu do Sądu Okręgowego we Wrocławiu X Wydział Gospodarczy pozwu przeciwko Szkole Inwestowania Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Pozew dotyczy wydania nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym i nakazanie w nim, aby Szkoła Inwestowania Sp. z o.o., w ciągu dwóch tygodni od doręczenia nakazu zapłaty zapłaciła na rzecz Spółki kwotę w wysokości PLN tytułem kary umownej naliczonej w wyniku naruszenia przez Szkołę Inwestowania Sp. z o.o. postanowień umowy partnerstwa strategicznego z dnia 1 listopada 2012 roku. O podpisaniu w/w umowy Spółka informowała raportem nr 32/2012, natomiast o rozwiązaniu tej umowy w związku z niestosowaniem się do jej warunków informowała 14 marca br. raportem nr 5/

DORADCY24 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2013 R. ZA OKRES PAŹDZIERNIK - GRUDZIEŃ 2013 R.

DORADCY24 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2013 R. ZA OKRES PAŹDZIERNIK - GRUDZIEŃ 2013 R. Wrocław, 14 lutego 2014 roku DORADCY24 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2013 R. ZA OKRES PAŹDZIERNIK - GRUDZIEŃ 2013 R. : Raport sporządzony został przez spółkę Doradcy24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

DORADCY24 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA II KWARTAŁ 2015 R. ZA OKRES KWIECIEŃ CZERWIEC 2015 R.

DORADCY24 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA II KWARTAŁ 2015 R. ZA OKRES KWIECIEŃ CZERWIEC 2015 R. Wrocław, 6 sierpnia 2015 r. DORADCY24 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA II KWARTAŁ 2015 R. ZA OKRES KWIECIEŃ CZERWIEC 2015 R. Raport sporządzony został przez spółkę Doradcy24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

DORADCY24 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2014 R. ZA OKRES STYCZEŃ MARZEC 2014 R.

DORADCY24 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2014 R. ZA OKRES STYCZEŃ MARZEC 2014 R. Wrocław, 15 maja 2014 rok DORADCY24 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2014 R. ZA OKRES STYCZEŃ MARZEC 2014 R. : Raport sporządzony został przez spółkę Doradcy24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej również:

Bardziej szczegółowo

DORADCY24 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2015 R. ZA OKRES STYCZEŃ MARZEC 2015 R. Wrocław, 7 maja 2015 r.

DORADCY24 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2015 R. ZA OKRES STYCZEŃ MARZEC 2015 R. Wrocław, 7 maja 2015 r. Wrocław, 7 maja 2015 r. DORADCY24 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2015 R. ZA OKRES STYCZEŃ MARZEC 2015 R. Raport sporządzony został przez spółkę Doradcy24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej również:

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4 2.1.

Bardziej szczegółowo

DORADCY24 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2015 R. ZA OKRES PAŹDZIERNIK GRUDZIEŃ 2015 R. Wrocław, 24 styczeń 2016 r.

DORADCY24 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2015 R. ZA OKRES PAŹDZIERNIK GRUDZIEŃ 2015 R. Wrocław, 24 styczeń 2016 r. Wrocław, 24 styczeń 2016 r. DORADCY24 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2015 R. ZA OKRES PAŹDZIERNIK GRUDZIEŃ 2015 R. Raport sporządzony został przez spółkę Doradcy24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Venture Incubator S.A. Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Wrocław,13 maja 2014 r. Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. PORTFEL INWESTYCYJNY... 2 3. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK Autoryzowany Doradca Wrocław, 16 kwietnia 2014 r. SPIS TREŚCI RAPORTU ROCZNEGO Doradcy24 S.A. 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY ZA III KWARTAŁ ROKU 2015 GRUPA HRC S.A.

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY ZA III KWARTAŁ ROKU 2015 GRUPA HRC S.A. RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY ZA III KWARTAŁ ROKU 2015 GRUPA HRC S.A. Warszawa, dnia 13 listopada 2015 r. Raport GRUPA HRC S.A. za III kwartał roku 2015 został przygotowany zgodnie z aktualnym

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ ZMIAN DO TREŚCI RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2014 PLANET SOFT SA

PROTOKÓŁ ZMIAN DO TREŚCI RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2014 PLANET SOFT SA PROTOKÓŁ ZMIAN DO TREŚCI RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2014 PLANET SOFT SA Strona 1 z 21 ZMIANA NR 1. PKT 2 STR 5 L.p. Wyszczególnienie Na dzień 31.12.2014r. Na dzień 31.12.2013r. 1834 A Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

ZA IV KWARTAŁ 2009 roku

ZA IV KWARTAŁ 2009 roku RAPORT KWARTALNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA IV KWARTAŁ 2009 roku Dane finansowe zawarte w niniejszym raporcie obejmują wyłącznie spółkę Doradzy24 S.A. ( Spółka ) która jest podmiotem dominującym grupy kapitałowej.

Bardziej szczegółowo

RAPORT za II kwartał 2015 roku 01.04.2015r. 30.06.2015r.

RAPORT za II kwartał 2015 roku 01.04.2015r. 30.06.2015r. ACARTUS S.A. RAPORT za II kwartał 2015 roku 01.04.2015r. 30.06.2015r. Spis treści: 1. Informacje podstawowe o Spółce, profil działalności, zatrudnienie, struktura akcjonariatu. 2. Wybrane dane finansowe.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY ZA IV KWARTAŁ ROKU 2014 GRUPA HRC S.A.

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY ZA IV KWARTAŁ ROKU 2014 GRUPA HRC S.A. RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY ZA IV KWARTAŁ ROKU 2014 GRUPA HRC S.A. Warszawa, dnia 13 lutego 2015 r. Raport GRUPA HRC S.A. za IV kwartał roku 2014 został przygotowany zgodnie z aktualnym

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji YouHaveIt

Sprawozdanie finansowe Fundacji YouHaveIt Sprawozdanie finansowe Fundacji YouHavet za rok 2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. nformacje ogólne Siedziba: Toruń, ul. Browarna 6 Organ prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU obejmujący sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 marca 2013 roku I. Informacje ogólne Firma: Power Price Forma prawna: Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. FAM Grupa Kapitałowa S.A. 54-611 Wrocław, ul. Avicenny 16 Raport nr 33/2014 Tytuł: Plan połączenia ze spółkami zależnymi Data sporządzenia: 13.08.2014, 17:58 Treść raportu: Działając na podstawie 5 ust.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIALALNOŚCI FIRMY RODAN SYSTEMS S.A. ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.03.2010. List Prezesa Zarządu Rodan Systems S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIALALNOŚCI FIRMY RODAN SYSTEMS S.A. ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.03.2010. List Prezesa Zarządu Rodan Systems S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIALALNOŚCI FIRMY RODAN SYSTEMS S.A. ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.03.2010 List Prezesa Zarządu Rodan Systems S.A. Szanowni Państwo, Oddajemy w ręce Państwa raport obejmujący I kwartał

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 2. KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

DORADCY24 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOOCZONY 31 MARCA 2010 ROKU. Warszawa, 13 maja 2010 roku

DORADCY24 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOOCZONY 31 MARCA 2010 ROKU. Warszawa, 13 maja 2010 roku DORADCY24 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOOCZONY 31 MARCA 2010 ROKU Warszawa, 13 maja 2010 roku Szanowni Państwo, Przedstawiamy raport okresowy za I kwartał 2010 roku. Raport ten podsumowuje

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU (za okres od 01.10.2010 do 31.12.2010) Wrocław, 14.02.2011r. Wrocław, 14.02.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Poniżej przekazujemy

Bardziej szczegółowo

BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES R. Gdańsk, 26 kwietnia 2013 r. Autoryzowany Doradca

BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES R. Gdańsk, 26 kwietnia 2013 r. Autoryzowany Doradca BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.01.2013 31.03.2013 R. Gdańsk, 26 kwietnia 2013 r. Autoryzowany Doradca Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011

RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011 RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011 Warszawa, 14 1 lutego 2012 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 42 90 85, fax. (22) 5 88 5 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla m.st.

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Spółdzielni... za okres od 1 stycznia... do 31 grudnia... Sprawozdanie finansowe Spółdzielni składa się z: 1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego 2. Bilansu

Bardziej szczegółowo

RAPORT za IV kwartał 2014 roku 01.10.2014r. 31.12.2014r.

RAPORT za IV kwartał 2014 roku 01.10.2014r. 31.12.2014r. ACARTUS S.A. RAPORT za IV kwartał 2014 roku 01.10.2014r. 31.12.2014r. Spis treści: 1. Informacje podstawowe o Spółce, profil działalności, zatrudnienie, struktura akcjonariatu. 2. Wybrane dane finansowe.

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY RAPORT OKRESOWY KWARTALNY POLSKA AKADEMIA RACHUNKOWOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA 01.01.2013 R. DO DNIA 31.03.2013 R. (I KWARTAŁ 2013 R.) ORAZ DANE NARASTAJĄCE ZA OKRES OD DNIA

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY III KWARTAŁ 2013 ROKU

SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY III KWARTAŁ 2013 ROKU SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY III KWARTAŁ 2013 ROKU za okres od 01.07.2013 do 30.09.2013 roku Solec Kujawski, dnia 14 listopada 2013 roku 1 Spis treści: 1. Grupa kapitałowa spółka zależna...3

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

DEPEND S.A. RAPORT za II kwartał 2015 r. 01 kwietnia 2015 r. 30 czerwca 2015 r.

DEPEND S.A. RAPORT za II kwartał 2015 r. 01 kwietnia 2015 r. 30 czerwca 2015 r. DEPEND S.A. RAPORT za II kwartał 2015 r. 01 kwietnia 2015 r. 30 czerwca 2015 r. Spis treści 1.1. Dane Spółki... 3 1.2. Zarząd... 3 1.3. Rada Nadzorcza... 3 1.4. Akcjonariat... 4 2. Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013

KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013 KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013 1. Podstawowe informacje o Spółce 1.1. Dane Spółki Firma: Forma prawna: Siedziba: Adres: Lokaty Budowlane Spółka

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

DEPEND S.A. RAPORT za I kwartał 2015 r. 01 stycznia 2015 r. 31 marca 2015 r.

DEPEND S.A. RAPORT za I kwartał 2015 r. 01 stycznia 2015 r. 31 marca 2015 r. DEPEND S.A. RAPORT za I kwartał 2015 r. 01 stycznia 2015 r. 31 marca 2015 r. Spis treści 1.1. Dane Spółki... 3 1.2. Zarząd... 3 1.3. Rada Nadzorcza... 3 1.4. Akcjonariat... 4 2. Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/15/VII/2016 z dnia 8 czerwca 2016 roku BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU I. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu

PLAN POŁĄCZENIA. CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu Warszawa, dnia 14.01.2013r. PLAN POŁĄCZENIA CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz CUBE. Corporate Release S.A. z siedzibą w Warszawie Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 1.07.2014 r. do 30.09.2014 r. wraz z danymi porównywalnymi... 3

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 1.07.2014 r. do 30.09.2014 r. wraz z danymi porównywalnymi... 3 RAPORT ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU READ-GENE Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie za okres od 01.07.2014 r. do 30.09.2014 r. wraz z danymi porównywalnymi Szczecin, 14 listopada 2014 r. SPIS TREŚCI: Skrócone

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1 Warszawa, dnia 25 października r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze r. 1 W końcu grudnia 2009 r. funkcjonowały 62 spółdzielcze kasy oszczędnościowokredytowe.

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU (za okres od 01.04.2011 do 30.06.2011) Wrocław, 04.08.2011r. Wrocław, 04.08.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Przekazuję Państwu Raport

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q

Raport kwartalny SA-Q KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny SA-Q 2 / 2005 kwartał / rok (zgodnie z 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów

Bardziej szczegółowo

Zarząd EUROSYSTEM SA z siedzibą w Chorzowie w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu okresowego za pierwszy kwartał 2015 roku.

Zarząd EUROSYSTEM SA z siedzibą w Chorzowie w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu okresowego za pierwszy kwartał 2015 roku. Serwisy Zamknięte GPW https://4brokernet.gpw.pl/4bn_prd/index.php/pl/,danainfo=.alpedp9hu2vjr19nr43r8... Strona 1 z 2 20150515 Serwisy Zamknięte GPW ktg@eurosystem.com.pl ktg@eurosystem.com.pl (Emitenci)

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 2. KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji YouHaveIt 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji YouHaveIt 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012 SPRAWOZDANE FNANSOWE Fundacji YouHavet 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012 Fundacja zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla m.st. Toruń w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA OKRES: Od 1 lipca 2010 r. do 30 września 2010 r.

RAPORT KWARTALNY ZA OKRES: Od 1 lipca 2010 r. do 30 września 2010 r. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES: Od 1 lipca 2010 r. do 30 września 2010 r. Spis treści: PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 1. KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 3 1.1. Podstawowe informacje o spółce... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6...

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6... Strona 1 z 13 SA-Q: Data: 2011-05-16 Firma: Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

I KWARTAŁ ROKU 2015. Warszawa, 14 maja 2015 r.

I KWARTAŁ ROKU 2015. Warszawa, 14 maja 2015 r. RAPORT KWARTALNY POLMAN S.A. I KWARTAŁ ROKU 2015 Warszawa, 14 maja 2015 r. Raport za IV kwartał roku 2014 został przygotowany przez emitenta zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin Alternatywnego

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI W III kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa MNI S.A. (Grupa MNI) odnotowała dobre

Bardziej szczegółowo

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006 Skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe "BEEF-SAN" ZAKŁADY MIĘSNE S.A.-QSr 3/2006 w tyś. zł BILANS kwartału /2006 2006.06.30 poprzed. kwartału /2006 kwartału /2005 2005.06.30 poprzed. kwartału /2005

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU (dane 01-01-2013 r. - 31-03-2013 r.) Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2012 roku. Adam Skrzypek Prezes Zarządu 2013-02-14

Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2012 roku. Adam Skrzypek Prezes Zarządu 2013-02-14 Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2012 roku Adam Skrzypek Prezes Zarządu 2013-02-14 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 2 1.1. Podstawowe dane o spółce... 2 2.STRUKTURA AKCJONARIATU

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Energii S.A.

Europejski Fundusz Energii S.A. SKONSOLIDOWANY I JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY Europejski Fundusz Energii S.A. IV KWARTAŁ 2014 ROKU Bydgoszcz, 11.02.2015 r. Raport Europejski Fundusz Energii S.A. za IV kwartał roku 2014 został przygotowany

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA NOKAUT.PL SP. Z O.O. ORAZ SKLEPY FIRMOWE.PL SP. Z O.O. 30 PAŹDZIERNIKA 2015 R.

PLAN POŁĄCZENIA NOKAUT.PL SP. Z O.O. ORAZ SKLEPY FIRMOWE.PL SP. Z O.O. 30 PAŹDZIERNIKA 2015 R. PLAN POŁĄCZENIA NOKAUT.PL SP. Z O.O. ORAZ SKLEPY FIRMOWE.PL SP. Z O.O. 30 PAŹDZIERNIKA 2015 R. Zarządy spółek NOKAUT.PL sp. z o.o. oraz SKLEPY FIRMOWE.PL sp. z o.o. działając na podstawie art. 498 i art.

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy Edison S.A.

Raport okresowy Edison S.A. Raport okresowy Edison S.A. II kwartał 2014 r. Kraków, 14 sierpnia 2014 www.edison.pl biznes bez papieru Spis treści 1. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe. 2. Informacje o zasadach przyjętych przy

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok 1. Fundacja PRO ADVICE ma siedzibę w Piotrkowie Trybunalski, terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Wpisu dokonano w Sadzie

Bardziej szczegółowo

Raport Kwartalny za okres 01.04.2014 r. - 30.06.2014 r. II kwartał 2014 r.

Raport Kwartalny za okres 01.04.2014 r. - 30.06.2014 r. II kwartał 2014 r. Raport Kwartalny za okres 01.04.2014 r. - 30.06.2014 r. II kwartał 2014 r. SPC Group S.A. 01-026 Warszawa ul. Anielewicza 25 lok. 10 www.spcsa.pl Warszawa, 14.08.2014 r. 1 S t r o n a Spis treści: 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY RAPORT OKRESOWY KWARTALNY POLSKA AKADEMIA RACHUNKOWOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA 01.07.2012 R. DO DNIA 30.09.2012 R. (III KWARTAŁ 2012 R.) ORAZ DANE NARASTAJĄCE ZA OKRES OD DNIA

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta TABLEO S.A. ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Raport kwartalny z działalności emitenta tel./fax +48 896487559 +48 896482131 e-mail: biuro@tableo.pl http://tableo.pl Iława, dnia 14.02.2013 r. IV kwartał 2012

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok)

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) Wybrane dane finansowe IV kwartał 2007 od 01.01.2007 do 31.12.2007 IV kwartał 2006 od 01.01.2006 do 31.12.2006

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012 RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012 Warszawa, 15 1 maja 2012 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 423 90 85, fax. (22) 353 88 53 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny MARSOFT S.A. obejmujący okres od 1 lipca 2013r. do 30 września 2013r.

Raport kwartalny MARSOFT S.A. obejmujący okres od 1 lipca 2013r. do 30 września 2013r. Raport kwartalny. obejmujący okres od 1 lipca 2013r. do 30 września 2013r. Szanowni Państwo. W imieniu. przedstawiam Państwu raport za III kwartał 2013 roku. Pragnę podziękować wszystkim za okazane nam

Bardziej szczegółowo

SILESIA ONE S.A. z siedzibą w Katowicach

SILESIA ONE S.A. z siedzibą w Katowicach JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2015 r. (dane za okres 01-01-2015 r. do 31-03-2015 r.) SILESIA ONE S.A. z siedzibą w Katowicach dawniej Jurajski Dom Brokerski S.A. w siedzibą w Częstochowie KATOWICE,

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław NIP: 912 167 95 21 REGON: 932057381 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok obrotowy od 1 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku Wrocław, czerwiec 2016 rok Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2014 r. BOA S.A. Raport za II kwartał 214 roku RAPORT KWARTALNY BOA S.A. ZA OKRES II KWARTAŁU 214 ROKU OD DNIA 1-4-214 ROKU DO DNIA 3-6-214 ROKU Warszawa, dnia 14 sierpnia 214 r. BOA S.A. Raport kwartalny za II

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

HydroPhi Technologies Europe S.A.

HydroPhi Technologies Europe S.A. HydroPhi Technologies Europe S.A. Skonsolidowany raport okresowy za trzeci kwartał 2015 roku 16 listopada 2015 r. SPIS TREŚCI INFORMACJE OGÓLNE... 3 Podstawowe dane o Spółce... 3 Organy Emitenta... 3 3

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. skonsolidowany. za I kwartał 2015. 15 maja 2015

RAPORT KWARTALNY. skonsolidowany. za I kwartał 2015. 15 maja 2015 RAPORT KWARTALNY skonsolidowany za I kwartał 2015 3 15 maja 2015 SPIS TREŚCI: I. Skonsolidowane dane finansowe spółki zawierające pozycje bilansu, rachunku zysków i strat, przepływów pieniężnych i zmian

Bardziej szczegółowo