ZUO.POIS.101.WK Szczecin,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZUO.POIS.101.WK.003.013.2011 Szczecin, 14.11.2011"

Transkrypt

1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.1 priorytetu II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Projekt pn. Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego. Dotyczy umowy o dofinansowanie nr POIS /10-00 Zakład Unieszkodliwiana Odpadów Sp. z o. o. ul. Czesława Szczecin Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu ZUO.POIS.101.WK Szczecin, Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: Kontrakt nr 1: Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecioskiego Obszaru Metropolitalnego Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieo publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) zamawiający przekazuje wykonawcom treśd zapytao wraz wyjaśnieniami: Pytanie nr 3 Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z prośbą o publikację na swojej stronie (lub dołączenie do dokumentów przetargowych) treści podpisanej umowy o dofinansowanie. Wykonawca zamierza przystąpid do przetargu, stąd jego zainteresowaniem rzeczonym dokumentem. Umowa o dofinansowanie nie stanowi dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia. Pytanie nr 4 Wykonawca zawraca się z prośbą u ustalenie terminu i zorganizowanie ogólnodostępnej dla wszystkich wykonawców wizji lokalnej terenu spalarni Zgodnie z ogłoszeniem z dnia 5 października 2011 r., które zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego zamawiający zorganizował w terminach 18 i 25 października 2011 r. zebranie Wykonawców, którego przedmiotem była wizja lokalna terenu przeznaczonego pod realizację inwestycji. Informacja z zebrania Wykonawców została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. Pytanie nr 5 Rozdział 2. Warunki Szczególne Kontraktu (Klauzula 5.2) Zwracamy się z wnioskiem o zmianę treści 5.2 Warunków Szczególnych Kontraktów załączonych do IDW, poprzez skrócenie terminu na wykonanie przeglądu Dokumentacji Projektowej przez Inżyniera do 8 dni. tel , tel./fax , zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS , NIP , REGON , kapitał zakładowy wynosi zł, kapitał wpłacony wynosi zł.

2 Zgodnie z treścią w/w Klauzuli Inżynier dokonuje oceny przeglądu Dokumentacji Projektowej złożonej przez Wykonawcę w terminie 21 dni. Należy zauważyd, iż przeprowadzenie czynności sprawdzających przez Inżyniera w zakresie Dokumentacji Projektowej z oczywistych względów wymaga określenia odpowiedniego terminu na ich dokonanie. Przyjmuje się jednak, iż czynności sprawdzające przeprowadzane są w terminie nie dłuższym niż 8 dni. Termin ten jest powszechnie stosowany w umowach o roboty budowlane, których częścią jest również zaprojektowanie obiektu. Konsekwencją wydłużenia terminu na dokonanie oceny Dokumentacji do 21 dni będą niepotrzebne i niczym nieuzasadnione zmiany i przesunięcia wykonania poszczególnych elementów robót, w stosunku do normalnych, technologicznie właściwych okresów realizacji a co za tym idzie realne zagrożenie terminu wykonania zamówienia Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną modyfikację SIWZ. Zobowiązanie wykonawcy obejmuje wykonanie nie tylko projektu budowlanego w zakresie konstrukcji i architektury, ale również szeregu dokumentacji branżowych. Termin 8 dni jest terminem nierealnym na dokonanie weryfikacji dokumentacji dla tak skomplikowanego zadania inwestycyjnego. Pytanie nr 6: Wykaz Gwarancji Eksploatacyjnych. Załącznik nr 1d Zwracamy z prośbą o zróżnicowanie okresów obowiązywania gwarancji w następujący sposób: - gwarancja na maszyny i urządzeo - zgodnie z okresem gwarancji określonej w gwarancji producenta nie krócej jednak niż 24 miesiące - pozostała częśd przedmiotu umowy - 36 miesięcy Zgodnie z zapisami w Załączniku nr 1d przedmiot umowy w całości objęty jest gwarancją na okres 36 miesięcy, nie wykluczając maszyn i urządzeo. Należy jednak zauważyd, iż większośd urządzeo lub maszyn, które będą montowane w ramach przedmiotu umowy jest objęta standardowo 24- miesięczną gwarancją jakości producenta. Wydłużenie okresu gwarancji jakości przez producentów do 36 miesięcy wiąże się z obowiązkiem dodatkowej zapłaty za dostawy tych urządzeo. Dodatkowa zapłata powoduje, iż łączna cena urządzenia znacząco wzrasta, dlatego że świadczenie gwarancji w przedłużonym okresie stanowi często % wartości samego urządzenia. Wykonawca, chcąc spełnid wymagania Kontraktu, w celu uzyskania przedłużonej gwarancji jakości producentów maszyn i urządzeo zmuszony będzie do zapłaty niewspółmiernie wysokich kwot i doliczenia ich do ceny ofertowej. Działanie takie, wg oceny wykonawcy, spowoduje niepotrzebne zwiększanie ceny kontraktowej. Zamawiający dokona zróżnicowania gwarancji jakości udzielanej na przedmiot zamówienia w taki sposób, że wymagana gwarancja jakości na maszyny i urządzenia udzielana będzie zgodnie z okresem gwarancji producenta nie krócej niż 24 miesiące od wydania Świadectwa Przejęcia, a Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów udzielana będzie na okres 36 miesięcy od dnia wydania Świadectwa Przejęcia. Wobec powyższego zamawiający dokona odpowiedniej modyfikacji SIWZ. Pytanie nr 7 W załączniku nr 6 "Plan sytuacyjny_1" dołączonym do modyfikacji SIWZ z dnia r. plik AutoCAD odwołuje się do ścieżki pliku "ostrow tif, który stanowi podkład - mapę geodezyjną terenu. Ponieważ nie znajduje się on w załączniku, pliku AutoCAD nie można otworzyd w poprawnej formie. W związku z powyższym, Wykonawca zwraca się z prośbą o udostępnienie poprawnego załącznika nr 6 zawierającego oba pliki - z rozszerzeniem: dwg oraz tif. Zamawiający informuje, że w dniu 5 października 2011 r. w wyniku modyfikacji SIWZ udostępnił wykonawcom załącznik plan sytuacyjny_1 wraz ze wszystkimi niezbędnymi do poprawnej pracy załącznikami umożliwiającymi jego poprawne wykorzystanie.

3 Pytanie nr 8 Rozdział 2. Warunki Szczególne Kontraktu (Klauzula 11.13) Zgodnie z w/w klauzulą wady polegające na niedotrzymaniu parametrów procesowych objęte są rękojmią. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o podanie okresu rękojmi w tym zakresie z tytułu rękojmi za wady. Zamawiający informuje, iż w związku z wyrokami Krajowej Izby Odwoławczej zapadłymi w niniejszym postępowaniu wkrótce dokona modyfikacji SIWZ w zakresie odmiennego określenia początku biegu terminu rękojmi za wady oraz gwarancji jakości. W wyniku tej modyfikacji zmianie ulegną postanowienia: - kl Warunków Szczególnych Kontraktu, w ten sposób, iż zwrot 70% Zabezpieczenia Wykonania nastąpi w terminie 30 dni po wydaniu Świadectwa Przejęcia. - pkt ppkt 6) IDW, w ten sposób, iż ważnośd zabezpieczenia należytego wykonania umowy odniesiona zostanie do wydania Świadectwa Przejęcia; - pkt ppkt 1 IDW w ten sposób, iż zwrot 70% Zabezpieczenia Wykonania nastąpi w terminie 30 dni po wydaniu Świadectwa Przejęcia. - kl Warunków Szczególnych Kontraktu, w ten sposób, iż początkiem biegu terminu gwarancji jakości będzie wydanie Świadectwa Przejęcia; - kl Warunków Szczególnych Kontraktu, w ten sposób, iż początkiem biegu terminu rękojmi za wady będzie wydanie Świadectwa Przejęcia; Okres rękojmi za wady i gwarancji jakości (rozpoczynający się jak powyżej, tj. od wydania Świadectwa Przejęcia) wynosid będzie 36 miesięcy. Pytanie nr 9 SIWZ Częśd II (Wzór aktu umowy) - Odpowiedzialnośd odszkodowawcza Prosimy o ustalenie w Umowie limitu kar umownych za opóźnienie. W praktyce, w kontraktach na roboty budowlane limit kar umownych ustalany jest na poziomie 5% - 10% wartości umowy brutto. Brak limitu kar umownych lub jego ustalenie na nadmiernie wysokim poziomie stanowi niczym nieuzasadnioną nadmierną penalizację Wykonawcy, co za tym idzie powoduje naruszenie zasady równorzędności stron umowy cywilnoprawnej a wobec tego następuje naruszenie przepisów art. 353 *1+ K.c. w związku z art. 14 i 139 ust. 1 Pzp. Biorąc pod uwagę powyższe proponujemy wprowadzenie limitu kar umownych na poziomie 10% wartości umowy brutto. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu kar umownych. Brak kontraktowego limitu kar umownych nie stanowi penalizacji Wykonawcy, bowiem zdarzenie będące podstawą naliczenia kary umownej (niedotrzymanie Czasu na Wykonanie) jest zależne od Wykonawcy. Ponadto Zamawiający wskazuje, iż zasadą odpowiedzialności kontraktowej jest pełna odpowiedzialnośd dłużnika w granicach adekwatnego związku przyczynowo skutkowego. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, iż jego intencją nie jest nakładanie kar umownych na Wykonawcę w przypadkach, gdy niedotrzymanie Czasu na Ukooczenie nie jest zależne od przyczyn, za które ponosi odpowiedzialnośd Wykonawca. W przypadku niedotrzymania Czasu na Ukooczenie Zamawiający wnikliwie rozpatrzy wszelkie przyczyny wystąpienia tego stanu, w tym także przyczyny ekskulpujące Wykonawcę. Pytanie nr 10 SIWZ Częśd II (Wzór aktu umowy) - pkt.12.7 Kary za przekroczenie gwarantowanych rocznych kosztów eksploatacyjnych podczas eksploatacji - Odpowiedzialnośd odszkodowawcza Zwracamy się z wnioskiem o zmianę treści pkt.12.7 poprzez zmianę 10 letniego normatywnego okresu eksploatacji na okres maksymalnie 5 letni. Przeliczanie kar na okres aż 10 letniej eksploatacji

4 zakładu w przypadku przekroczenia gwarantowanych rocznych kosztów eksploatacyjnych uważamy za niczym nie uzasadnioną penalizację Wykonawcy. Chcielibyśmy podkreślid, iż zwyczajowo stosowanym okresem przeliczania kar za ww. niedotrzymanie warunków umowy jest okres 3 maksymalnie 5 letni. Zamawiający wyraża zgodę na wnioskowaną modyfikację SIWZ dotyczącą skrócenia normatywnego okresu eksploatacji przyjmowanego do obliczenia kary umownej. Wobec powyższego Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ, w wyniku której okres normatywnej eksploatacji ZTUO, który będzie brany pod uwagę do ustalania kar umownych, zostanie ustalony na 5 lat. Pytanie 11 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o umożliwienie nam wizji lokalnej na terenie planowanej inwestycji. Proponowany przez nas termin to 21/09/2011 (środa) ok. godz Prosimy o potwierdzenie w/w daty lub wyznaczenie innego dogodnego dla Paostwa terminu. Zgodnie z ogłoszeniem z dnia 5 października 2011 r., które zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego zamawiający zorganizował w terminach 18 i 25 października 2011 r. zebranie Wykonawców, którego przedmiotem była wizja lokalna terenu przeznaczonego pod realizację inwestycji. Informacja z zebrania Wykonawców została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. Pytanie 12: SIWZ Częśd II (Wzór aktu umowy) - pkt.12.9 Kary za przekroczenie gwarantowanych parametrów eksploatacyjnych podczas Prób Eksploatacyjnych - Odpowiedzialnośd odszkodowawcza. Zwracamy się z wnioskiem o zmianę treści pkt.12.9 poprzez zmianę 10 letniego normatywnego okresu eksploatacji na okres maksymalnie 5 letni. Przeliczanie kar na okres, aż 10 letniej eksploatacji zakładu w przypadku przekroczenia gwarantowanych parametrów eksploatacyjnych podczas Prób Eksploatacyjnych uważamy za niczym nie uzasadnioną penalizację Wykonawcy. Chcielibyśmy podkreślid, iż zwyczajowo stosowanym okresem przeliczania kar za ww. niedotrzymanie warunków umowy jest okres 5 maksymalnie 5 letni. Zamawiający wyraża zgodę na wnioskowaną modyfikację SIWZ dotyczącą skrócenia normatywnego okresu eksploatacji przyjmowanego do obliczenia kary umownej. Wobec powyższego Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ, w wyniku której okres normatywnej eksploatacji ZTUO, który będzie brany pod uwagę do ustalania kar umownych, zostanie ustalony na 5 lat. Pytanie 13: SIWZ Częśd III (Program Funkcjonalno-Użytkowy) - Pkt Segment waloryzacji żużli Zamawiający w punkcie podpunkt 4 wspomina o układzie transportu żużli podprocesowych z bunkra do instalacji wstępnego preparowania żużli. Prosimy o wyjaśnienie, o jaki bunkier chodzi? W woli wyjaśnienia chcemy podkreślid, iż ww. rozwiązanie nie jest konieczne, a same żużle poprocesowe po ich schłodzeniu mogą byd transportowane przez system przenośników bezpośrednio na utwardzony plac buforowy. Rozwiązanie z dodatkowym bunkrem tylko na odpady niepotrzebnie podroży całą instalację nie przynosząc wymiernych korzyści z tytułu na przykład poprawy aspektów eksploatacyjnych ZTUO. Zwracamy się z prośbą o usunięcie zapisu o konieczności budowy bunkra na żużle poprocesowe. Zamawiający dopuszcza możliwośd zaprojektowania systemu odprowadzania żużli poprzez mokry odżużlacz do bunkra żużli lub inne rozwiązanie równoważne gwarantujące bezpieczne i nieuciążliwe

5 odprowadzanie odpadów procesowych z paleniska kotła przy zachowaniu standardów ochrony środowiska. W związku z powyższym Zamawiający dokona odpowiedniej modyfikacji SIWZ. Pytanie nr 14: W PFU pkt. 4 "Wymagania budowlano-architektoniczne" Zamawiający opisuje wykooczenie ścian w hali rozładunkowej w postaci płytek ceramicznych do wys. 4m (str. 103). Czy Zamawiający dopuszcza, wykooczenie ścian farbami malarskimi lub równoważne, zapewniające zmywalnośd ścian z uwagi na charakter obiektu i odbywający się w nim ruch ciężki. Zamawiający nie przewiduje zmian SIWZ w niniejszym zakresie. Pytanie nr 15: W PFU pkt. 4 Wymagania budowlano-architektoniczne" dot. Maszynowni, instalacji do zestalania pyłów i popiołów z systemu oczyszczania spalin (str. 104) jest zapis: "Pomieszczenie będzie wykonane z zastosowaniem pustek i wypełnieo pomiędzy żelbetowymi belkami i słupami". Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie powyższego zapisu. Konstrukcja nośną pomieszczenia maszynowni ma zostad wykonana jako żelbetowa szkieletowa z wypełnieniem w postaci ścian murowanych lub żelbetowych. W związku z powyższym Zamawiający dokona odpowiedniej modyfikacji SIWZ. Pytanie nr 16: Dot. PFU pkt 4 Wymagania budowlano-architektoniczne. Czy Zamawiający dopuszcza brak połączenia sterowni z kotłownią? Wg Wykonawcy bezpośrednie połączenia pomieszczeo: sterowni z kotłownią jest nieuzasadnione z punktu widzenia technologicznego i funkcjonalno użytkowego. Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z powszechnie przyjętą praktyką, zaleca się ulokowanie stanowiska sterowniczego suwnic z chwytakami w centralnej dyspozytorni, z której istnieje możliwośd obserwowania bunkra z odpadami. Zamawiający dopuszcza brak bezpośredniego połączenia sterowni z kotłownią. W związku z powyższym zamawiający dokona odpowiedniej modyfikacji SIWZ. Pytanie nr 17: W PFU pkt. 5 "Wymagania konstrukcyjne" dot. Maszynowni (str. 107) znajduje się zapis o wykonaniu jej konstrukcji, jako żelbetowa, z żelbetu wzmocnionego dla belek. Prosimy o wyjaśnienie jakiego rodzaju wzmocnienie należy zastosowad. Prosimy również o wyjaśnienie dalszego zapisu o zastosowaniu pustek i wypełnieo. Patrz odpowiedź na pytanie 15. Pytanie nr 18: Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie Obiektów administracyjno-socjalno-edukacyjnych w technologii żelbetowej lub tradycyjnej? Przyjęcie rozwiązania konstrukcji stalowej jak dla budynku procesowego jest niewskazane dla pomieszczeo stałej pracy ludzi. Stosowniejsze będzie wzniesienie obiektu w technologii jak wyżej.

6 Zamawiający dopuszcza, by obiekty administracyjno-socjalno-edukacyjne były wykonane w technologii żelbetowej lub tradycyjnej. W związku z powyższym Zamawiający dokona odpowiedniej modyfikacji SIWZ. Pytanie nr 19: Zwracamy się z wnioskiem o modyfikację treści klauzuli 14.3 oraz klauzuli poprzez zmianę zasad wypłacania wynagrodzenia i wystawiania Przejściowych Świadectw Płatności w taki sposób, aby Przejściowe Świadectwa Płatności wystawiane były do wysokości 97% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej a ostatnie Przejściowe Świadectwo Płatności obejmowało 3% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. Zgodnie z treścią powołanych wyżej postanowieo umowy częściowe fakturowanie następuje do wysokości 90% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej a pozostała częśd tj. 10% dopiero po wydaniu Świadectwa Przejęcia. Wprowadzenie takiego sposobu wypłaty wynagrodzenia jest niczym nieuzasadnione. Wykonawca pomimo wykonania części prac przekraczających zastrzeżoną wyżej wartośd nie otrzyma wynagrodzenia na bieżąco, przez co zmuszony będzie do ponoszenia dodatkowych kosztów kredytowania tej części prac, do czasu zapłaty dokonywanej na podstawie Świadectwa Przejęcia. Wobec znacznej wartości Kontraktu niepotrzebne przetrzymywanie przez Zamawiającego wynagrodzenia za roboty powyżej limitu 90% Kwoty Kontraktowej spowoduje, iż koszty kredytowania robót zwiększą wartośd ceny ofertowej. Zamawiający nie przewiduje modyfikacji SIWZ w niniejszym zakresie. Pytanie nr 20: Zamawiający w Programie Funkcjonalno-Użytkowym wymaga zaprojektowanie bunkra żużla, jako buforowego składowania przed transportowaniem go do segmentu obróbki. Z doświadczenia Wykonawcy wynika, iż zgodnie ze sztuką budowlaną, w większości instalacji ZTPOK żużel jest transportowany bezpośrednio za pomocą przenośników do obróbki. Oczywiście, w gestii Wykonawcy pozostaje zaproponowanie rozwiązania, w celu zapewnienia pełnej dyspozycyjności w przypadku awarii przenośnika. W związku z powyższym, wnosimy o udostępnienie możliwości bezpośredniego transportu żużla do instalacji waloryzacji. Patrz odpowiedź na pytanie nr 13 Pytanie nr 21: Zamawiający w Programie Funkcjonalno-Użytkowym wymaga przeprowadzenia Prób Eksploatacyjnych trwających 12 tygodni. Zgodnie ze doświadczeniem Wykonawcy przy wykonywaniu podobnych instalacji przekształcania termicznego odpadów, Próby eksploatacyjne mające na celu zweryfikowanie parametrów gwarantowanych trwają w zależności od operatora od 1 do 2 miesięcy Okres ten jest wystarczający na zweryfikowanie prawidłowego i zgodnego z przyjętymi założeniami funkcjonowania ZTPOK. Zwracamy się, zatem z prośbą o skrócenie okresu prób eksploatacyjnych do maksymalnie 2 miesięcy. Zamawiający wyjaśnia, że w związku z przygotowywaną modyfikacją SIWZ, zmieni zapisy punktu części AI Programu Funkcjonalno Użytkowego Częśd III SIWZ, dokona skrócenia okresu przeprowadzenia prób eksploatacyjnych (sprawdzenia parametrów pracy przed wydaniem Świadectwa Przejęcia) do 8 tygodni. Pytanie 22: W Załączniku, 1b do SIWZ Wykaz Kosztów Eksploatacyjnych, Zamawiający wymaga dołączenia dokumentu potwierdzającego cenę, warunki i gotowośd odbioru pozostałości poprocesowych z oczyszczania spalin. Wykonawca robót w projekcie typu Zaprojektuj i Wybuduj" nie sprawuje funkcji

7 Operatora, i w związku z powyższym nie jest odpowiedzialny za wywóz odpadów i produktów z procesu termicznego przekształcania odpadów Dodatkowo, podczas procedury przetargowej, Oferenci nie mają możliwości uzyskania warunków odbioru od odpowiednich podmiotów. Zwracamy się, zatem z prośbą o usunięcie podpunktu i podanie orientacyjnych rynkowych cen odbioru pozostałości poprocesowych obowiązujących na dzieo ogłoszenia o zamówieniu w celu równego. W związku z przygotowywaną modyfikacją SIWZ Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania instalacji stabilizacji i zestalania odpadów, co jest wymogiem określonym w Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Wszelkie zapisy dotyczące możliwości przekazania pozostałości poprocesowych z oczyszczania spalin zewnętrznemu podmiotowi zostaną wykreślone. Pytanie nr 23: Wnioskujemy o obniżenie wysokości kar umownych przewidzianych w klauzuli 12.9 Warunków Szczególnych Kontraktu Podany sposób naliczania kar za przekroczenie gwarantowanych parametrów eksploatacyjnych według normatywnego okresu eksploatacji ustalonego na 10 lat jest wygórowany i prowadzi do rażącego uprzywilejowania Zamawiającego. Proponujemy zredukowanie normatywnego okresu eksploatacyjnego do N = 5 lat. Patrz odpowiedź na pytanie nr 12. Pytanie nr 24: Zgodnie z punktem 9 ust 9.2 ppkt 2 a, b Wykonawca ma wykazad, ze w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, w tym okresie wykonał: a) Co najmniej dwie roboty budowlane, których przedmiotem było zaprojektowanie i wybudowanie (formuła zaprojektuj i wybuduj") zakładu termicznego przekształcania stałych odpadów komunalnych (budowa lub przebudowa zakładu), z których przynajmniej jedna dotyczy budowy lub kompleksowości przebudowy lub kompleksowej modernizacji zakładu o wydatności minimum Mg/rok, b) Co najmniej jedną, robotę budowlaną, której przedmiotem było zaprojektowanie i wybudowanie (formuła zaprojektuj i wybuduj ") instalacji oczyszczania spalin typu mokrego w zakładzie termicznego przekształcania odpadów komunalnych lub przemysłowych. Czy warunek ten będzie Spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizował dwie roboty budowlany zgodnie z punktem a). z których jeden spełnia również warunek Opisany w punkcie b)? Zamawiający dopuszcza, aby wykazane w ramach potwierdzenia spełniania warunku wiedzy i doświadczenia roboty budowlane określone w a i b były zrealizowane w ramach jednego zamówienia. W związku z powyższym zamawiający dokona odpowiedniej modyfikacji SIWZ. Pytanie 25: Zgodnie z punktem 9 ust. 9 2 ppkt. 3 n) Wykonawca musi dysponowad Odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia między innymi osoby Ekspert nr 14 (Specjalista ds ochrony środowiska) Prosimy o sprecyzowanie warunku i wyjaśnienie czy wymagania dotyczące doświadczania eksperta nr 14 będą spełnione, jeżeli Wykonawca wykaże, ze osoba ta uczestniczyła w przygotowaniu dokumentnej dotyczącej oceny oddziaływania na środowisko dla budowy, co najmniej jednej instalacji termicznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych o wydajności Mg/rok zakooczone/ wydaniem ostatecznej decyzji o Środowiskowych uwarunkowaniach, jednocześnie była to inwestycje O wartości minimum PLN netto. Reasumując czy wykazanie jednej inwestycji o podanych parametrach oraz wartości będzie spełniad warunek Zamawiającego?

8 Zamawiający dopuszcza, aby wykazane w ramach potwierdzenia dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia doświadczenie Eksperta określonego w punkcie n IDW Częśd I SIWZ było zrealizowane w ramach jednego zamówienia. W związku z powyższym zamawiający dokona odpowiedniej modyfikacji SIWZ. Pytanie nr 26: Prosimy o jednoznaczne i precyzyjne /definiowanie pojęcia: Infrastruktura przemysłowa przytoczonego w punkcie 9 ust. 9.2 ppkt. 3c) e) k). Według definicji Infrastruktura" (łac. Infra= w dolnej części i struktura = układ, szyk) - to podstawowe urządzenia, budynki użyteczności publicznej i instytucie usługowe, których istnienie jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania gospodarki i społeczeostwa. Natomiast zarówno Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB) nie zawiera pojęcia infrastruktury przemysłowej, jak również nie zdefiniowano w słownictwie języka polskiego takiego pojęcia/ definicji. Prosimy o potwierdzenie, ze w ramach pojęcia infrastruktura przemysłowa mieszczą się takie obiekty jak. fabryki, zakłady przemysłowe i tym podobne. Ze względu na koniecznośd podjęcia decyzji o uczestnictwie w procedurze przetargowej, zaangażowanie zarówno w części projektowej, budowlanej i technologicznej dużej ilości kadry technicznej, poniesienie koszów przygotowania oferty, prosimy o jak najszybszą odpowiedź. Zamawiający pod pojęciem infrastruktura przemysłowa rozumie budynki przemysłowe zgodnie z definicją określoną w Prawie budowlanym. Pytanie nr 27: Zamawiający określił punkcie 6.2 Programu Funkcjonalno-Użytkowego, iż należy zaprojektowad zespół belownicy do pakowania odpadów po rozdrobnieniu. Stosowane powszechnie technologie belowania odpadów pozwalają z powodzeniem na kompaktowanie, a następnie pakowanie odpadów komunalnych bez uprzedniego ich rozdrabniania. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zastosowania rozwiązania belowania odpadów bez ich uprzedniego rozdrabniania. Zamawiający nie dopuszcza belowania odpadów bez ich rozdrabniania. Pytanie nr 28: Zamawiający w punkcie PFU wprowadza wymóg, iż w hali wyładunkowej należy wykonad sied kanalizacyjną wraz z separatorem części stałych i ropopochodnych, umożliwiającą płukanie i czyszczenie hali. Płukanie i czyszczenie posadzki na mokro będzie źródłem dodatkowych ścieków, trudnych do oczyszczenia, ponadto niespełniających parametrów do odprowadzenia ich do kanalizacji. Zważywszy na nasze doświadczenia stwierdzamy, iż metoda czyszczenia posadzki na sucho będzie równie wydajna, a wyeliminuje problem powstawania kłopotliwych ścieków, trudnych do podczyszczenia przed ich odprowadzeniem, pozwoli uniknąd produkcji ścieków trudnych do podczyszczenia. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie czyszczenia posadzki hali wyładunkowej metodą suchą. Zamawiający w punkcie PFU wprowadził wymóg metody czyszczenia posadzki na mokro. Zamawiający nie dopuszcza możliwości czyszczenia posadzki na sucho. Pytanie nr 29: Zamawiający w punkcie PFU podaje, iż zaleca się aby odcinek drogi transportowej rozdrobnionych odpadów do bunkra był równy co najmniej 10m". Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie z pominięciem 10m odcinka przenośnika, jednakże przy zachowaniu odpowiednich zabezpieczeo przeciwpożarowych?

9 Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania z pominięciem 10 m odcinka przenośnika. Pytanie nr 30: Zamawiający w punkcie PFU podaje: Kocioł odzyskowy każdej linii technologicznej spalania wykonad jako walczakowy kocioł parowy, pary przegrzanej, o obiegu naturalnym i konfigurację kotła z poziomym ciągiem konwekcyjnym, który umożliwia zastosowanie mechanicznego systemu czyszczenia powierzchni wymiany ciepła, w miejsce systemu parowego, przyspieszającego proces korozji ciągów konwekcyjnych. Zakłada się, że temperatura ta (spalin) powinna byd <650 C. Czy Zamawiający ma na myśli temperaturę na wejściu do przegrzewaczy? Prosimy o sprecyzowanie akapitu. Zamawiający wyjaśnia, że temperatura spalin na wejściu do przegrzewaczy powinna byd nie większa niż 650 O. Pytanie nr 31: Zamawiający w punkcie PFU wymaga zabezpieczenia powierzchni wymiany ciepła (rur) wszystkich stopni przegrzewacza przez tzw.cladding. Uważamy, iż, rozwiązanie to jest bardzo kosztowne i celowe jest jego stosowanie w przypadku temperatury pary przegrzanej powyżej 420 C. W przypadku podanych parametrów pary, ciśn. Min. 4Mpa oraz temperatura min. 400 C) ryzyko korozji wszystkich stopni przegrzewacza nie jest na tyle wysokie, aby zbilansowad koszt zabezpieczenia powierzchni wszystkich stopni poprzez ich napawanie. Wnosimy zmianę zapisów PFU lub ich doprecyzowanie, iż napawanie powinno byd wykonane w przypadku występowania wysokich temperatur pary przegrzanej (powyżej 420 C). Zamawiający wymaga zabezpieczenia wszystkich stopni przegrzewacza. Pytanie nr 32: Zamawiający w punkcie PFU wymaga wykonania włazów inspekcyjnych po obydwu stronach kotła. W przypadku niewielkich instalacji, podesty i włazy inspekcyjne wykonywane są jedynie po jednej stronie w celu zachowania kompaktowego układu całego budynku. Prosimy o dopuszczenie możliwości wykonania włazów po jednej stronie każdego kotła. Zamawiający dopuszcza wykonanie włazów inspekcyjnych po jednej stronie każdego kotła. W związku z powyższym Zamawiający dokona modyfikacji punktu podpunkt 11 części AI PFU Częśd III SIWZ. Pytanie nr 33: Prosimy o udostępnienie charakterystyki wody z Duoczycy pobieranej do celów chłodniczych (temperatura wody, parametry fizyko-chemiczne). Zamawiający informuje, że wykonawca przed przystąpieniem do prac projektowych pozyska we własnym zakresie wszelkie niezbędne dane, w tym również charakterystykę wody z Duoczycy. Pytanie nr 34: Prosimy o podanie strumienia odpadów wielkogabarytowych w celu odpowiedniego zaprojektowania i doboru odpowiedniej rozdrabniarki. Informacje na temat strumienia odpadów są powszechnie udostępniane przez właściwe instytucje. Pytanie nr 35:

10 Prosimy o sprecyzowanie sposobu funkcjonowania segmentu obróbki żużla: praca ciągła czy okresowa (np. 5 dni w tygodniu po 10h). Zamawiający informuje, że przy projektowaniu i wykonaniu ZTUO Wykonawca winien uwzględnid wymóg pracy układu przetwarzania żużli co najmniej 5 dni w tygodniu po 10 godzin dziennie. Wobec powyższego Zamawiający dokona odpowiedniej modyfikacji SIWZ. Pytanie nr 36: W punkcie Zamawiający wymaga, aby powietrze wtórne podawane do spalania było nie podgrzewane. Pragniemy podkreślid, iż w przypadku funkcjonowania Zakładu na odpadach o wartości opałowej niższej niż nominalna (ale w granicach wykresu spalania ZTUO), konieczne będzie zastosowanie systemu podgrzewania powietrza pierwotnego. Dodatkowo, tego typu rozwiązanie poprawia globalny bilans energetyczny instalacji, co jest zgodne z założeniami Zamawiającego określonymi w drugim akapicie punktu 7.2 (osiągnięcie jak najwyższej efektywności energetycznej). Wnosimy o umożliwienie stosowania podgrzewania powietrza wtórnego. Kwestie dotyczące pobierania i podgrzewania powietrza wtórnego pozostawia się do rozwiązania Wykonawcy na etapie opracowywania dokumentacji projektowej. Pytanie nr 37: Zamawiający w punkcie wymaga zaprojektowania systemu SNCR mając również na względzie docelowe (potencjalne) zaostrzenie standardu emisji tlenków azotu do wartości granicznej = 100 mg/nm3 (jako wartośd średniodobową)". W jaki sposób Wykonawcy mają rozumied zapis biorąc pod uwagę, iż w przypadku zastosowania metody SNCR, nie jest możliwe uzyskanie tak niskiej wartości emisyjnej nawet przy zwiększeniu stechiometrii. Dodatkowo, przy zwiększonej ilości odczynnika (w tym przypadku wody amoniakalnej), zwiększa się jednocześnie tzw. Ammonia slip, czyli emisje nieprzereagowanego amoniaku NH3. Wnosimy o sprecyzowanie zapisu. Zamawiający zgodnie z PFU pkt ppkt 11 wymaga zabudowy instalacji SNCR do redukcji tlenków azotu skutecznośd procesu SNCR musi ograniczad emisję NO x (w przeliczeniu na NO 2 ) w spalinach za kotłem do wymaganych standartów emisyjnych z instalacji spalania odpadów tj; średnio dobowe 200 mg/m 3 u, średnie 30 minutowe A 400 mg/m 3 u, B 200 mg/m 3 u. Jednocześnie w PFU pkt 5, pod tabelą 5-1 w uwadze ** ) wprowadzono wymóg: Wykonawca w dokumentacji projektowej uwzględni możliwośd rozbudowy systemu oczyszczania spalin o dobudowę instalacji DeNO x metodą SCR (selektywnej katalitycznej redukcji). Dobudowa systemu SCR nastąpi po planowanym wprowadzeniu zaostrzonego (w stosunku do obecnie wymaganego) standardu emisji tlenków azotu do wartości 100 mg/m 3 u (jako wartości średniodobowej). Pytanie nr 38: Ogłoszenie na w/w zamówienie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu Od tego dnia można było pobrad materiały/ pliki potrzebne do rozpoczęcia złożenia oferty. Niestety plik o nazwie Plan sytuacyjny_1 znajdujący się w załączniku nr 6 był pusty, tzn. nie zawierał pożądanych informacji. Dnia Zamawiający umieścił na swojej stronie (http://bip.zuo.szczecin.pl/zamowienia publiczne/2/kontrakt nr 1 budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla szczecioskiego obszaru metropolitalnego/) pytania i odpowiedzi z dnia w których to jedno z pytao dotyczyło: Pytanie nr 2: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie następującej kwestii:

11 Prosimy o ponowne udostępnienie pliku AutoCad z załącznika nr 6 Plan sytuacyjny_1", ponieważ zamieszczony plik, niestety jest błędny, a co za tym idzie nie można go otworzyd w pełnej i poprawnej formie. Zamawiający informuje, że w załączniku nr 6 do Programu Funkcjonalno Użytkowego (częśd III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) omyłkowo udostępniono nieprawidłowy plik Plan sytuacyjny_1". Zamawiający udostępni prawidłowy plik dokonując odpowiedniej modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Po raz kolejny (zaktualizowany) plik o nazwie Plan sytuacyjny_1" nie zawierał żadnych informacji, był pusty. Do dzisiejszego dnia Zamawiający nie umieścił poprawnej wersji w/w pliku, który jest konieczny, aby rozpocząd wszelkie prace projektowe. Optymalne ulokowanie zakładu (na dzieo dzisiejszy niemożliwe) względem terenu, przyłączy (wody, ścieków, energii elektrycznej itp.) ma bezpośrednie przełożenie na koocowa cenę oferty. Dlatego też, wnioskujemy o przedłużenie terminu składania ofert o termin licząc od do dnia ukazania się prawidłowej wersji pliku Plan sytuacyjny_1". Zamawiający informuje, że w dniu 5 października 2011 r. w wyniku modyfikacji SIWZ udostępnił wykonawcom załącznik plan sytuacyjny_1 wraz ze wszystkimi niezbędnymi do poprawnej pracy załącznikami umożliwiającymi jego poprawne wykorzystanie. Ponadto zamawiający informuje, że w związku z przygotowywaną modyfikacji SIWZ Zamawiający przedłuży termin składania ofert do dnia r. Pytanie nr 39: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie wątpliwości w związku z zapisami w pkt (c) SIWZ i w Klauzuli , a mianowicie: w pkt (c) SIWZ Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na spełnienie warunków udziału w postępowaniu posiadał ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej w wysokości, co najmniej 150 mln złotych, podczas gdy w klauzuli Zamawiający ustala wysokośd sumy gwarancyjnej polisy Odpowiedzialności Cywilnej na 50 mln złotych". Zamawiający informuje, że w związku z przygotowywaną modyfikacją SIWZ ujednolici zapisy SIWZ dotyczące ubezpieczenia od Odpowiedzialności Cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, przez obniżenie sumy gwarancyjnej określonej w punkcie lit. c IDW Częśd I SIWZ do poziomu PLN. Pytanie nr 40: Zwracamy się z prośba o potwierdzenie, że Zamawiający uzna na spełnienie warunku udziału w postępowaniu przedstawienie ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej PLN. Zamawiający informuje, że w związku z przygotowywaną modyfikacją SIWZ dokona obniżenia sumy gwarancyjnej określonej w punkcie lit. C IDW Częśd I SIWZ do poziomu PLN. Pytanie nr 41: Klauzula Zwracamy się uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za spełnienie warunków kontraktowych, w przypadku przedstawienia przez Wykonawcę polisy OC z tytułu prowadzenia działalności okresem ubezpieczenia na cały czas realizacji (dłuższym niż 1 rok).

12 Zamawiający dopuszcza przedstawienie polisy OC w zakresie prowadzenia działalności z okresem ubezpieczenia na cały okres realizacji. Pytanie nr 42: Klauzula Zwracamy się uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za spełnienie warunków kontraktowych, w przypadku przedstawienia przez Wykonawcę polisy OC zawodowej projektanta z okresem ubezpieczenia na cały czas realizacji(dłuższym niż 1 rok). Zamawiający dopuszcza przedstawienie polisy OC w zakresie prowadzenia działalności z okresem ubezpieczenia na cały okres realizacji. Pytanie nr 43: Uprzejmie prosimy o odpowiedź jakich obiektów Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów dotyczą zapisy PFU częśd AIII, Opis wymagao Zamawiającego w stosunku do warunków wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości specyfikacji technicznej, pkt "Wymagania dotyczące materiałów" oraz "Wykonanie robót" w akapitach "Hermetyzacja obiektów" Na podstawie opisów w nich zawartych można wnioskowad, iż dotyczą raczej przekryd zbiorników technologicznych np. na oczyszczalniach ścieków. Zamawiający wyjaśnia, że hermetyzacja obiektów w zakresie standardów technicznych należy wykonad zgodnie z wiedzą i doświadczeniem Wykonawcy. Pytanie nr 44: Zgodnie z zapisami PFU, pkt Uzgodnienia i decyzje administracyjne Wykonawca jest zobowiązany m.in. do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na etapie uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast zgodnie z pkt. 4.1 (c) Zakres Robót Wykonawca jest zobowiązany m.in. do przeprowadzenia niezbędnej procedury drugiej oceny oddziaływania na środowisko wraz z analizą i potwierdzeniem wypełnienia warunków zapisanych w Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia o nazwie ZTUO w Szczecinie (Decyzja Prezydenta Miasta Szczecina nr WGKiOŚ. II. JS/7632/I/96-30/08 z dnia ). W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Wykonawca jest zobowiązany uzyskad drugą decyzję środowiskową, czy przeprowadzid ponowną ocenę oddziaływania na środowisko? Warto podkreślid, iż procedura uzyskania drugiej decyzji środowiskowej jest czasochłonna a termin jej uzyskania niezależny od Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia drugiej oceny oddziaływania na środowisko wraz z analizą i potwierdzeniem wypełnienia warunków zapisanych w Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodny na realizację przedsięwzięcia o nazwie ZTUO w Szczecinie (Decyzja Prezydenta Miasta Szczecina nr WGKiOŚ. II. JS/7632/I/96-30/08 z dnia ). W związku z powyższym w wyniku przygotowywanej modyfikacji Zamawiający ujednolici zapisy SIWZ w niniejszym zakresie. Pytanie nr 45: Pytanie dotyczy zapisów na stronie 19 oraz na stronach 52. PFU i I/48 SIWZ: Zapis na przywołanej stronie 19.: Natomiast ścieki technologiczne należy oczyszczad w zakładowej oczyszczalni ścieków w takim stopniu, by spełnione były standardy jakości odprowadzania oczyszczonych ścieków do wód

13 powierzchniowych / /. Ze względu na status prawny wód Duoczycy, jako morskich wód wewnętrznych możliwe jest (poza spełnieniem wymagao zapisanych w Załączniku nr 5 Rozporządzenia Ministra Środowiska Dz. U. z 2006 r. nr 137, poz. 984) wykorzystanie zapisu 17 ust. 1, pkt 1 tego Rozporządzenia. jest odwołaniem do Rozporządzenia Ministra Środowiska regulującego zasady i warunki odprowadzania oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych. Z zapisu przywołanego tu paragrafu wynika, że w takiej sytuacji możliwe jest odprowadzanie oczyszczonych ścieków do wód bez konieczności wypełnienia warunku dopuszczalnej zawartości chlorków i siarczanów w oczyszczonych ściekach. Na podobną możliwośd (czy wręcz oczekiwanie Zamawiającego) jednoznacznie wskazuje analiza zapisów na stronie 21. w rozdziale 6, punkt e): e) Segment oczyszczania ścieków technologicznych wraz z odprowadzeniem ścieków oczyszczonych siecią kanalizacji przemysłowej do Duoczycy, oraz na stronie 52 w rozdziale PFU punkty 5, i 6, gdzie zapisane jest m.in.: Po procesie oczyszczania ścieki technologiczne będą zrzucane do Duoczycy. Jak w kontekście takich zapisów w Programie Funkcjonalno-Użytkowym i innych wskazanych dokumentach przetargowych należy rozumied treśd kryterium oceny ofert nr 2) a.7.5: Koniecznośd odprowadzania zasolonych ścieków technologicznych, gdzie za warianty rozwiązania, wymienione w pytaniu: P i (OŚP) - czy według oferty zachodzi potrzeba odprowadzania z instalacji (po oczyszczeniu) zasolonych ścieków technologicznych do Duoczycy przydzielana jest następująca punktacja: Nie: P i (OŚP) = 1, 80 punktu Tak: P i (OŚP) = 0, 00 punktów, co, jak wskazano, stoi w całkowitej sprzeczności z wymaganiami sformułowanymi przez Zamawiającego w PFU i innych dokumentach przetargowych? Zamawiający nie przewiduje zmian SIWZ w niniejszym zakresie. Pytanie nr 46: Pytanie dotyczy zapisu na stronie 20. PFU tabela 5-1 oraz na stronach i 32. Prosimy uprzejmie o wyjaśnienie, czy zapisy w przywołanej tabeli, zawierającej zestawienie oczekiwanych przez Zamawiającego parametrów technicznych ZTUO, w części Technologia, pozycja: Ruszt schodkowy, walcowy, posuwisto zwrotny lub ekwiwalentny, a także zapisy podobnej treści na stronie w opisie segmentu spalania odpadów w każdej linii technologicznej oraz na stronie 32. (rozdział 7.2.3, punkt 1.) można traktowad, jako oczywistą pomyłkę? W niniejszym zakresie nie doszło do oczywistej omyłki. Wykonawca może zaproponowad każdy z rodzajów rusztu. Pytanie nr 47: Pytanie dotyczy zapisu na stronie 20. PFU tabela 5-1: Prosimy uprzejmie o wyjaśnienie, czy zapis w przywołanej tabeli 5-1 z zestawieniem oczekiwanych przez Zamawiającego parametrów technicznych ZTUO, w części Technologia oczyszczania spalin, pozycja: Absorpcja HCl, HF, oraz SO 2 wskazujący na zastosowanie roztworu ługu sodowego o określonych stężeniach (25%, 50% lub stały NaOH ) wynika ze szczególnych preferencji Zamawiającego, czy też Zamawiający dopuszcza, by Wykonawca zaproponował w tym zakresie rozwiązanie technologiczne według własnego doświadczenia? Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca zaproponował przyjęcie stężenia roztworu wodorotlenku sodu (wyłącznie do procesu absorpcji SO 2 ), według własnego doświadczenia.

14 Pytanie nr 48: Pytanie dotyczy zapisu na stronie 21. PFU: Czy zapis w rozdziale 6, na stronie 21., punkt a), trzecie tiret: placu czasowego magazynowania /../ (ponad czasowo obniżoną wydajnośd spalania podczas okresów rozliczeniowych przeglądów lub awarii) można traktowad jako pomyłkę pisarską? Pytającemu chodziło zapewne o czwarty tiret. Zamawiający informuje, że w wyniku przygotowanej modyfikacji SIWZ wykreśli słowo rozliczeniowych z treści punktu 6 lit. a tiret czwarty części AI PFU Częśd III SIWZ. Pytanie nr 49: Pytanie dotyczy zapisu na stronie 21. PFU: W rozdziale 6. na wskazanej stronie, punkt c), zapisano: Segment odzysku i przetwarzania odzyskanej energii (w każdej linii technologicznej) - urządzenia techniczne do odzysku energii /../ do produkcji w kogeneracji energii elektrycznej i cieplnej z dodatkowym /../, co można interpretowad jako oczekiwanie Zamawiającego, by w każdej linii technologicznej spalania instalowad zespół turbiny kondensacyjno-upustowej wraz z generatorem. Taka interpretacja wynikająca z przytoczonego fragmentu z zapisów PFU stoi jednak w sprzeczności z zapisem w rozdziale 4 na stronie 14, gdzie wśród segmentów wspólnych dla całej instalacji ZTUO zapisano: segment przetwarzania odzyskanej energii i wprowadzenia energii elektrycznej i ciepła. Z tego fragmentu wymagao Zamawiającego wynika z kolei jednoznacznie (pomijając pomyłkowy zapis wprowadzenie energii elektrycznej zamiast wyprowadzenie energii elektrycznej ), że Zamawiający oczekuje zbudowania jednego segmentu przetwarzania odzyskanej energii (zespół turbiny i generatora) dla obydwu linii technologicznych spalania odpadów. Tak samo można też interpretowad oczekiwanie Zamawiającego przedstawione w rozdziale 7.3. W związku ze wskazanymi tu rozbieżnościami w zapisach PFU, uprzejmie prosimy o jednoznaczne sformułowanie oczekiwao (wymagao) Zamawiającego w tej kwestii. Zamawiający oczekuje, że segment przetwarzania odzyskanej energii i wyprowadzenia energii elektrycznej i ciepła będzie wspólny dla całej instalacji ZTUO (dla obu linii technologicznych spalania odpadów). W związku z powyższym Zamawiający dokona odpowiedniej modyfikacji SIWZ Pytanie nr 50: Pytanie dotyczy zapisu na stronie 21. PFU: W rozdziale 6. w punkcie f) zapisano, że: Dopuszcza się przekazywanie całego strumienia produktów spalania odpadów (żużli i popiołów) do przetwarzania i zagospodarowania specjalistycznej firmie zewnętrznej. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, czy takie rozwiązanie, przedstawione ewentualnie w ofercie, będzie przez Zamawiającego zaakceptowane. Zamawiający w wyniku przygotowywanej modyfikacji SIWZ wykreśli odpowiedni zapis zawarty w punkcie 6 lit. f) części AI PFU Częśd III SIWZ. Pytanie nr 51: Pytanie dotyczy zapisu na stronie 21. PFU: Czy dwukrotne wymienienie urządzenia/stanowiska do rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych w opisie Ogólnych właściwości funkcjonalno-użytkowych w części dotyczącej Segmentu przyjęcia i tymczasowego magazynowania dostarczonych odpadów komunalnych (punkt a) oraz w zestawieniu Pozostałych zespołów wyposażenia technologicznego i niezbędnej infrastruktury,

15 (punkt g) jest pomyłką redakcyjną, czy też Zamawiający oczekuje z pewnych względów wykonania dwóch zespołów rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych? Zamawiający nie oczekuje wykonania dwóch zespołów rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych. Pytanie nr 52: Pytanie dotyczy zapisu na stronie 22. PFU: W rozdziale 6. w punkcie g), 8 tiret zapisano, że do zadao Wykonawcy należy: Przygotowanie pod wprowadzenie ciepła przez rurociąg ciepłowniczy w kierunku sieci SEC. W związku z takim ogólnym sformułowaniem zadania (pomijając ponownie kwestię błędu pisarskiego zamiast wprowadzenie ciepła powinno zapewne byd wyprowadzenie ciepła ) i brakiem jakichkolwiek informacji na ten temat w rozdziale , prosimy uprzejmie o jednoznaczne określenie zakresu tego cząstkowego zadania dla Wykonawcy, tzn. jak należy interpretowad zacytowane tu sformułowanie: przygotowanie pod w(y)prowadzenie. Chodzi w szczególności o jednoznaczne określenie, czy zadania zestawione w załączniku 5.1: Dodatkowo, wyprowadzenie ciepła z ZTUO do sieci ciepłowniczej będzie wymagało wykonania następujących inwestycji: układ regulacji temperatury wody sieciowej wprowadzanej z ZTUO do MSC, pompownia sieciowa zapewniająca przepływ od ZTUO do A-14 z możliwością regulacji przepływu i ciśnienia dyspozycyjnego, stacja uzdatniania wody sieciowej, sied cieplna 2xDn300mm, L 2, 6 km, ewentualnie zasobnik wody sieciowej. mają byd zrealizowane w ramach projektu ZTUO, czy też jest to (będzie to) odrębne zadanie inwestycyjne wykonywane przez inny podmiot (np. SEC)? Zamawiający oczekuje od wykonawcy, iż zgodnie z określonymi wstępnymi warunkami technicznymi przyłączenia do sieci cieplnej wykonawca dokona przyłączenia ZTUO do miejskiej sieci ciepłowniczej. Miejscem przyłączenia będzie przepompownia umiejscowiona na granicy działki ZTUO. Wobec powyższego Zamawiający dokona odpowiedniej modyfikacji SIWZ. Pytanie nr 53: Pytanie dotyczy zapisu na stronie 27. PFU: Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, biorąc pod uwagę zapis w punkcie 5. (rozdział 7.1.2): 5. Czerpnie powietrza pierwotnego rozmieścid w przestrzeni bunkra odpadów i ewentualnie hali wyładunkowej w celu zminimalizowania możliwości rozprzestrzeniania się odorów w okresie ewentualnych w funkcjonowaniu linii spalania odpadów. W zespole tym przewidzied opcjonalne zainstalowanie filtra węglowego pochłaniania odorów czy intencją Zamawiającego rzeczywiście jest, żeby na kanałach powietrza pierwotnego instalowad filtr węglowy pochłaniania odorów? Zamawiający wyjaśnia, iż możliwe jest opcjonalne zaprojektowanie filtra węglowego wynikające z doświadczenia Wykonawcy. Pytanie nr 54: Pytanie dotyczy zapisu na stronie 30. PFU: W rozdziale 7.2. na stronie 30., punkt 1., jest zapis: 1. Palenisko rusztowe z zespołami załadowania i dozowania odpadów do spalania, z komorą spalania i komorą dopalania zintegrowaną z kotłem parowym. / / W tym celu zaleca się zastosowanie paleniska współprądowego, w którym przepływ spalin odbywa się zgodnie z kierunkiem przesuwania się odpadów.

16 Podobnie sformułowany wymóg odnośnie ukształtowania komory paleniskowej (komory spalania) zapisano w rozdziale 7.2.3, punkt 6, na stronie 33.: 6. / /. Zaleca się zastosowanie paleniska współprądowego, w którym przepływ spalin odbywa się zgodnie z kierunkiem przesuwania się odpadów a ich wylot znajduje się na koocu rusztu, to znaczy na wysokości pomiędzy ok. 2/3 długości rusztu a jego koocem. Takie zapisy, łącznie z kryterium oceny ofert nr 2)a.4.3.: Odległośd pokonywana przez spaliny wewnątrz paleniska, (pomijając w tym momencie bardzo nieprecyzyjne sformułowanie dotyczące określania wartości tej wielkości kryterialnej - Pi (tg)), trzeba jednak traktowad jako całkowicie nie uzasadnione - procesowo i technicznie - forsowanie konkretnego rozwiązania technicznego systemu rusztu. Takie postępowanie należałoby uznad jako działanie naruszające zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Naruszenie takie może, jak się wydaje, skutkowad nałożeniem korekty finansowej i prowadzid do uznania części wydatków za niekwalifikowane. Czy w świetle przedstawionych uwag, Zamawiający podtrzymuje takie, jak przytoczono, sformułowanie warunku kształtowania komory spalania i takie, jak przywołano, brzmienie wskazanego kryterium oceny ofert, czy też jest gotowy zamienid to kryterium i wskazane zapisy w PFU na takie, które nie stanowiłyby naruszenia zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców? Zamawiający nie przewiduje zmiany SIWZ w niniejszym zakresie. Pytanie nr 55: Pytanie dotyczy zapisu na stronie 34. PFU: W rozdziale 7.2.4, sformułowano wymagania odnośnie konfiguracji i konstrukcji kotła odzyskowego. Prosimy o wyjaśnienie warunków zapisanych w punktach 1. i 6. tego zestawienia: 1. Kocioł odzyskowy każdej linii technologicznej spalania wykonad jako walczakowy kocioł parowy, pary przegrzanej, o obiegu naturalnym i konfigurację kotła z poziomym ciągiem konwekcyjnym, który umożliwia zastosowanie mechanicznego systemu czyszczenia powierzchni wymiany ciepła, w miejsce systemu parowego, przyspieszającego proces korozji ciągów konwekcyjnych. Zakłada się, że temperatura ta (spalin) powinna byd 650 C. 6. Ściany membranowe ciągów opromieniowanych i ciągu konwekcyjnego włączyd w obieg parę wodą po stronie parownika /../. które są pod względem technicznym (a także gramatycznym) zupełnie nieczytelne. W związku z tym prosimy o jednoznaczne i nie budzące wątpliwości interpretacyjnych sformułowanie wymagao Zamawiającego w tej kwestii. Zamawiający informuje, że w związku z przygotowywaną modyfikacją SIWZ treśd podpunktu 1 i 6 punktu części AI PFU Częśd III SIWZ zostanie zmieniona na następującą: 1. Kocioł odzyskowy każdej linii technologicznej powinien byd kotłem walczakowym, pary przegrzanej, o obiegu naturalnym, z poziomym ciągiem konwekcyjnym, umożliwiającym zastosowanie mechanicznego systemu czyszczenia powierzchni wymiany ciepła. Temperatura spalin na wejściu do przegrzewacza pary powinna byd nie wyższa niż 650 o C. 6. Ściany membranowe ciągów opromieniowanych i ciąg konwekcyjny powinny byd włączone w obieg pary wodnej. Pytanie nr 56: Pytanie dotyczy zapisu na stronie 44.PFU: W rozdziale w punkcie 4.zapisano:

17 4. Skutecznośd elektrofiltra musi ograniczad emisję pyłu ogółem w spalinach za elektrofiltrem do wymaganego poziomu standardów emisyjnych z instalacji spalania odpadów, tj.: średnie dobowe 10 mg/m u, średnie 30 minutowe A 30 mg/m u, B 10 mg/m u. W Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 201 1r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U ), które zastąpiło Rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2005r. standardy emisyjne z instalacji spalania odpadów, określone są wartości graniczne stężenia emisji zanieczyszczeo na kominie. Czy tak sformułowany warunek, jak to zapisano w przytoczonym fragmencie rozdziału 7.6.3, należy interpretowad jako oczekiwanie (wymóg) Zamawiającego, aby bezpośrednio po elektrofiltrze instalowad monitoring emisji pyłów w celu weryfikowania spełniania tego warunku? Prosimy jednocześnie o wyjaśnienie podobnie sformułowanych wymagao dla absorbera HCl i HF oraz dla absorbera SO 2. Ponadto prosimy o wyjaśnienie, czy proces absorpcji tych kwaśnych składników zanieczyszczenia spalin musi byd prowadzony w dwóch oddzielnych absorberach (płuczkach), jak to opisano w rozdziale 7.6.4? Zapisy w PFU pkt 7.6 dotyczące: a) Wymogu skuteczności urządzeo ograniczających emisje: pyłów, HCl, HF i SO 2 nie odnoszą się do lokalizacji systemu monitoringu zanieczyszczeo wymaganego w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 95, poz. 558). Podane wymagane skuteczności wyłapywania w/w zanieczyszczeo odnoszą się do zdolności wyłapywania zanieczyszczeo przez poszczególne urządzenia (elektrofiltr, absorber HCl i HF, absorber SO 2 ). b) Konstrukcji kolumn/kolumny absorpcyjnej. W PFU pkt wprowadzono zapis zarówno dla absorbera HCl oraz absorbera SO 2 : Typ absorbera HCl + HF (SO 2 ) zostanie wybrany przez Wykonawcę. Z zapisów w PFU pkt wynika, że procesy absorpcji HCl + HF (absorpcja fizyczna) oraz proces absorpcji SO 2 (absorpcja z reakcją chemiczną) nie mogą byd prowadzone łącznie w jednym procesie absorpcyjnym, co jest oczywiste. Zamawiający dopuszcza prowadzenie dwóch w/w procesów w jednej Kolumnie absorpcyjnej o konstrukcji zapewniającej przeprowadzenie dwóch niezależnych procesów absorpcji fizycznej HCl + HF oraz procesu absorpcji SO 2 z reakcją chemiczną. Pytanie nr 57: Pytanie dotyczy zapisu na stronie 45 PFU: W rozdziale w punkcie 2. zapisano: W segmencie absorpcji HCl i HF oraz SO 2 zastosowad odzysk ciepła kondensacji pary wodnej ze spalin, celem zmaksymalizowania ilości odzyskanego ciepła i wykorzystania go do wstępnego podgrzania powrotnej wody w obiegu miejskiej sieci ciepłowniczej (pompy cieplne). Można założyd, że temperatura spalin po absorberach bliska będzie temperaturze nasycenia (63 0 C 65 0 C) a woda powrotna z sieci ciepłowniczej według danych z załącznika 5.1. do SIWZ-u ma temperaturę prawie równą (bliską) temperaturze tych spalin (dla warunków obliczeniowych = 65 0 C w sezonie grzewczym). Czy w świetle tych danych Zamawiający potwierdza, że w segmencie absorpcji HCl i HF oraz SO 2 sensowne jest zastosowanie odzysku ciepła kondensacji pary wodnej ze spalin? Uprzejmie prosimy również o wyjaśnienie, jak w kontekście przedstawionych wątpliwości należy interpretowad dopisek w nawiasie ( pompy cieplne ) w cytowanym fragmencie rozdziału 7.6.4, punkt 2.? Zamawiający potwierdza, że w segmencie absorpcji HCl i HF oraz SO2 sensowne jest zastosowanie odzysku ciepła kondensacji pary wodnej ze spalin.

18 Sposób rozwiązania odzysku ciepła kondensacji pary wodnej ze spalin pozostawia się w gestii Wykonawcy. Pytanie nr 58: Pytanie dotyczy zapisu na stronie 46. PFU: W rozdziale 7.6.5, w punkcie 12., Zamawiający nie dopuszcza unieszkodliwiania nasyconego węgla aktywnego przez wprowadzanie do komory spalania. Prosimy o wyjaśnienie jak należy rozumied oczekiwanie Zamawiającego, by Wykonawca podał sposób zagospodarowania zużytego (nasyconego) węgla aktywnego z procesu adsorpcji? Wykonawca powinien podad sposób zagospodarowania ( regeneracja, przetwarzanie, składowanie) zużytego węgla aktywnego z procesu adsorpcji, wyłączając unieszkodliwianie zużytego węgla aktywnego przez wprowadzenie do komory spalania. Pytanie nr 59: Pytanie dotyczy zapisu na stronie 46. PFU W zestawieniu aktów prawnych, które mają stanowid podstawę prawną do opracowania poszczególnych rozwiązao procesowych, które to zestawienie przedstawiono w rozdziale 6.1 na stronie 22. PFU, wymienia się w odniesieniu do rozwiązao w segmencie spalania zarówno Dyrektywę 2000/76/WE z dnia 4. grudnia 2000r., która została zamieniona jednobrzmiąco (w tym fragmencie) Dyrektywą 2010/75/WE z dnia 24. listopada 2010r, jak i polskie Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 marca 2002 roku (z późn. zmianami) w sprawie wymagao dotyczących prowadzenia procesu termicznego unieszkodliwiania odpadów. Te obydwa dokumenty różnią się ujęciem wymagao w sprawie jakościowej oceny produktów spalania odpadów komunalnych. Wskazane kryteria jakościowej oceny zawartośd całkowitego węgla organicznego w żużlach i popiołach paleniskowych (TOC ż ) oraz straty przy prażeniu (LOI ż ) mają byd według Dyrektyw Unii wykorzystywane alternatywnie do takiej oceny, przy czym ustalone są wartości graniczne dla obydwu tych wielkości kryterialnych. W opisie wymagao przedstawionych w rozdziale na stronie 46. wskazuje się, że do oceny jakościowej stałych pozostałości (żużli i popiołów paleniskowych) wykorzystane (sprawdzane) mają byd obydwie z tych wielkości kryterialnych jednocześnie, przy czym nie podaje się żadnych uregulowao normowych (PN-EN), według których wartośd tych wielkości kryterialnych miałaby byd wyznaczane i porównywane z wartościami granicznymi. W związku z taką niejednoznacznością w sformułowaniu wymagao Zamawiającego prosimy o wyjaśnienie: a. Czy do kontroli jakościowej stałych pozostałości (żużli i popiołów paleniskowych) wykorzystane (sprawdzane) mają byd obydwie z tych wielkości kryterialnych jednocześnie, czy też alternatywnie jedna z nich, tak jak to zapisano w Dyrektywie 2010/75/WE? b. Według jakich procedur (norm) mają byd określane wartości wykorzystywanych wielkości kryterialnych w celu porównania uzyskanych ocen tych parametrów z wartościami granicznymi? Należy podad obydwie wartości TOCż oraz Lolż celem możliwości równej oceny Wykonawców. Pytanie nr 60: Pytanie dotyczy zapisu na stronie 48. PFU: Prosimy uprzejmie o wyjaśnienie jak interpretowad oderwany od całości tekstu zapis w rozdziale na stronie 48.: Będzie możliwośd udostępniania on-line rejestrowanych wielkości emisji upoważnionym instytucjom.

19 Zamawiający wyjaśnia, że w zakresie monitoringu emisji należy przewidzied możliwośd udostępnienia on line rejestrowanych wielkości emisji upoważnionym instytucjom. W związku z powyższym w wyniku przygotowywanej modyfikacji Zamawiający zmieni treśd podpunktu 4 punktu części AI PFU Częśd III SIWZ nadając mu następujące brzmienie: W zakresie monitoringu emisji należy przewidzied możliwośd udostępnienia on line rejestrowanych wielkości emisji upoważnionym instytucjom. Pytanie nr 61: Pytanie dotyczy zapisu na stronie 48. PFU: W rozdziale podano wymagania Zamawiającego odnośnie warunków wykonania komina w instalacji ZTUO (punkty 1 6). Czy podane w tym rozdziale warunki stanowią całośd wymagao, które musi uwzględnid Wykonawca przy opracowywaniu projektu instalacji i komina? Zamawiający wyjaśnia, że określone w punkcie PFU zapisy nie stanowią całości wymagao dotyczących kominów. Pytanie nr 62: Pytanie dotyczy zapisu na stronie 48. PFU: W rozdziale Zagospodarowanie ścieków przedstawiono biorąc pod uwagę tryb w jakim zapisany jest ten fragment PFU zapewne opis jakiegoś konkretnego rozwiązania w zakresie oczyszczania ścieków (płuczkowych?) i postępowania z produktami oczyszczania ścieków płuczkowych. Czy intencją Zamawiającego jest otrzymanie takiego właśnie rozwiązania procesowo-technicznego w opracowanej i zgłoszonej w przetargu ofercie, czy też zamiast takiego rozwiązania może byd przedstawione racjonalne technicznie i bezpieczne ekologicznie rozwiązanie, opracowane według wiedzy zgłaszającego ofertę? Ponadto prosimy o wyjaśnienie jak, w kontekście tego zapisu w rozdziale , należy interpretowad opis wymagao Zamawiającego, przedstawiony w rozdziale Segment oczyszczania ścieków technologicznych, które to fragmenty PFU wyraźnie nie współgrają ze sobą? W ocenie zamawiającego nie ma potrzeby modyfikacji SIWZ w tym zakresie. Intencją zamawiającego jest otrzymanie racjonalnego technicznie i bezpiecznego ekologicznie rozwiązania opracowanego według wiedzy i doświadczenia wykonawcy. Pytanie nr 63: Pytanie dotyczy zapisu na stronie 50. PFU: Czy rzeczywiście intencją Zamawiającego jest, by strumieo odpadów o kodzie * - zużyty węgiel aktywny z oczyszczania gazów odlotowych, kierowad do procesu stabilizowania i zestalania? Niniejszy zapis jest nieprawidłowy. Wykonawca ma zaproponowad sposób zagospodarowania zużytego węgla aktywnego wyłączając unieszkodliwianie węgla aktywnego przez wprowadzenie do komory spalania. Wobec powyższego Zamawiający dokona odpowiedniej modyfikacji SIWZ. Pytanie nr 64: Pytanie dotyczy zapisu na stronie 50. PFU: W rozdziale 7.7.3, w punkcie 9. jest zapis: W przypadku zastosowania rozwiązania, polegającego na przekazaniu w całości strumieni wymienionych odpadów niebezpiecznych odrębnemu podmiotowi do przetworzenia i unieszkodliwienia należy w ramach projektu ZTUO /../. Przyjęcie tej opcji rozwiązania problemu unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych produktów oczyszczania spalin musi byd

20 udokumentowane wiążącą deklaracją (umową wstępną) przedstawioną Wykonawcy a za jego pośrednictwem Zamawiającemu, przez podmiot uprawniony do prowadzenia takiej działalności. Taka opcja rozwiązania problemu unieszkodliwiania niebezpiecznych produktów oczyszczania spalin nie była przedstawiana (sygnalizowana) w poprzedzających rozdziałach PFU (w rozdziale 4. i w rozdziale 6.) ani w SIWZ ani w Ogłoszeniu o Zamówieniu. W związku z tym prosimy o potwierdzenie, że takie rozwiązanie jest (będzie) dopuszczone przez Zamawiającego oraz o wyjaśnienie jakie warunki formalno prawne w umowie o przejęcie całego strumienia wskazanych odpadów niebezpiecznych do przetworzenia i unieszkodliwienia przez podmiot uprawniony do prowadzenia takiej działalności mogą byd przez Zamawiającego zaakceptowane. Zamawiający informuje, że w związku z przygotowywaną modyfikacją SIWZ zapis punktu podpunkt 9 PFU Częśd III SIWZ zostanie skreślony. Zamawiający nie dopuszcza przekazywania strumienia odpadów niebezpiecznych do przetworzenia i unieszkodliwienia odrębnemu podmiotowi. Pytanie nr 65: Pytanie dotyczy zapisu na stronie 50. PFU oraz na stronach 17. i 23. PFU: W rozdziale zapisane jest sformułowanie: Ponadto Zamawiający może zażądad udokumentowania skuteczności planowanych do zastosowania procedur technologicznych z wykorzystaniem warunków badao według testu ph stat zgodnie z Mitteilung LAGA EW 98. Z kontekstu zapisu w całym akapicie wynika, że Zamawiający może zażądad takiego udokumentowania już na etapie składania oferty (np. jak można przypuszczad, na podstawie udokumentowanego(-ych) przykładu(-ów) skutecznych wdrożeo takiej procedury technologicznej w innych zrealizowanych projektach). W związku z taką niejednoznacznością w opisie wymagao Zamawiającego prosimy o wyjaśnienie następujących kwestii: Czy Zamawiający żąda udokumentowania skuteczności planowanych do zastosowania procedur technologicznych poprzez badanie zgodnie z warunkami według testu ph stat. Czy właściwa jest interpretacja zapisów w PFU na przywołanych stronach, że udokumentowanie takie ma byd przedstawione przed zastosowaniem planowanej procedury technologicznej, czyli w złożonej ofercie? Zamawiający nie żąda załączenia ww. dokumentów do oferty Wykonawcy. Pytanie nr 66: Pytanie dotyczy zapisu na stronie 56. PFU i stronach następnych w rozdziale PFU: W Ogłoszeniu o Zamówieniu informuje się w punkcie II.2.1., że: /../ Kontrakt będzie wykonywany w oparciu o ramowe warunki umowy FIDIC pn. Warunki Kontraktowe dla Urządzeo oraz Projektowania i Budowy dla urządzeo elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez wykonawcę (Żółty FIDIC) Wydawnictwo SIDIR, 4 wydanie angielsko-polskie niezmienione, 200 z erratą (ISBN: wraz z warunkami szczególnymi kontraktu oraz definicjami zawartymi w Części III SIWZ. Zapisy tej samej lub bardzo podobnej treści znajdują się również w SIWZ punkty 2.2 i 4.2. Zestawienie wymagao Zamawiającego, które przedstawiono rozdziale 7.12 PFU w wielu miejscach znacząco odbiega jednak od warunków kontraktowych Żółty FIDIC lub wręcz jest z nimi sprzeczne. Niektóre zapisy, w tym układ i podział parametrów gwarancyjnych, pozbawione są logicznej spójności z zapisami w pozostałych częściach PFU i przywołanych w PFU regulacji prawnych polskich i unijnych. W związku z naszą uwagą wnioskujemy, by Zamawiający ponownie przeanalizował te zapisy, uporządkował i uspójnił je z całością materiałów przetargowych oraz przygotował w takiej wersji, aby

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Postępowanie nr AD/ZP/98/11 WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Centrum Dydaktyczne Wydziału

Bardziej szczegółowo

Niniejsza oferta zostaje złożona przez: l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów)

Niniejsza oferta zostaje złożona przez: l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) Załącznik nr 1e WYKAZ CEN Na Kontrakt nr 1 - Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

BUDOWA ZAKŁADU TERMICZNEGO UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW DLA SZCZECIŃSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO (ZTUO) Tytuł prezentacji.

BUDOWA ZAKŁADU TERMICZNEGO UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW DLA SZCZECIŃSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO (ZTUO) Tytuł prezentacji. BUDOWA ZAKŁADU TERMICZNEGO UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW DLA SZCZECIŃSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO (ZTUO) Tytuł prezentacji Podtytuł / slogan Wstęp Projekt realizowany jest przez Zakład Unieszkodliwiania

Bardziej szczegółowo

Do wiadomości Wykonawców

Do wiadomości Wykonawców ZU-227/1/JR/ZP-614/03/SB2//15 Gdynia, dnia 27.03.2015 r. Do wiadomości Wykonawców Dotyczy: przetargu nieograniczonego pod nazwą Budowa placu składowego na granicy z GCT w formie zaprojektuj i wybuduj.

Bardziej szczegółowo

Bełchatów, dn r. Wyjaśnienia do SIWZ

Bełchatów, dn r. Wyjaśnienia do SIWZ Bełchatów, dn. 30.12.2010 r. Wyjaśnienia do SIWZ Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru nad wykonaniem robót budowlanych prowadzonych w ramach

Bardziej szczegółowo

ZP Kosakowo r.

ZP Kosakowo r. ZP.272.10.2012 Kosakowo 29.05.2012 r. Wszyscy uczestnicy postepowania W związku z zaistniałymi wątpliwościami odnośnie SIWZ, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2010 nr

Bardziej szczegółowo

Teatr Narodowy Warszawa, 2 listopada 2015 r. Pl. Teatralny 3 00 077 Warszawa Nr sprawy: 31/2015

Teatr Narodowy Warszawa, 2 listopada 2015 r. Pl. Teatralny 3 00 077 Warszawa Nr sprawy: 31/2015 Teatr Narodowy Warszawa, 2 listopada 2015 r. Pl. Teatralny 3 00 077 Warszawa Nr sprawy: 31/2015 Do zainteresowanych udziałem w przetargu nieograniczonym na dostawę elektronicznego programu informacji prawnej

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o numerze sprawy UE/JRP/136/2015.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o numerze sprawy UE/JRP/136/2015. MAO/JRP/138/15 Katowice, dnia 24.02.2015r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego o numerze sprawy UE/JRP/136/2015. W związku z pytaniami wykonawców wyjaśniamy: Pytanie nr 1 Ponieważ w Prawie budowlanym nie

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Znak Sprawy: JRP/ZZOBP-1/2010 Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała Podlaska

Dotyczy: Znak Sprawy: JRP/ZZOBP-1/2010 Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała Podlaska JRP/ 62 /BP/2010 Zgodnie z Warunkami Szczegółowymi Kontraktu (Rozdział 3 Części II SIWZ) Klauzulę 8.7 uzupełnia się poprzez: Dodanie na końcu niniejszej Klauzuli 8,7 dodatkowego akapitu o treści: Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Projekt: Uporządkowanie Gospodarki Odpadami na Terenie Subregionu Konińskiego. Wojewódzkie Seminarium Szkoleniowe

Projekt: Uporządkowanie Gospodarki Odpadami na Terenie Subregionu Konińskiego. Wojewódzkie Seminarium Szkoleniowe Projekt: Uporządkowanie Gospodarki Odpadami na Terenie Subregionu Konińskiego Wojewódzkie Seminarium Szkoleniowe System regionalnych rozwiązań w gospodarce odpadami komunalnymi 24 kwiecień 2012r. POZNAŃ

Bardziej szczegółowo

Zamawiający udziela odpowiedzi na otrzymane od Wykonawców pytania:

Zamawiający udziela odpowiedzi na otrzymane od Wykonawców pytania: Łomża 13.12.2012 WIN.271.1.41.1.2012 do wszystkich zainteresowanych Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę hali targowej wraz z infrastrukturą w obrębie ulic Gen. Wł. Sikorskiego

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ SYMETRYCZNEGO ŁĄCZA INTERNETOWEGO W TECHNOLOGII ŚWIATŁOWODOWEJ.

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ SYMETRYCZNEGO ŁĄCZA INTERNETOWEGO W TECHNOLOGII ŚWIATŁOWODOWEJ. Warszawa, dnia 5.09.2012 r. Filmoteka Narodowa ul. Puławska 61 00-975 Warszawa Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ SYMETRYCZNEGO ŁĄCZA INTERNETOWEGO W TECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: RSS /ZPFSiZ /P-05/.../ 2012 Radom, dnia

Znak sprawy: RSS /ZPFSiZ /P-05/.../ 2012 Radom, dnia RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na zapytania potencjalnych oferentów:

Odpowiedzi na zapytania potencjalnych oferentów: Odpowiedzi na zapytania potencjalnych oferentów: I. Zapytanie z dnia 14/07/2016 Czy Zamawiający dopuści do udziału w przetargu firmę, która spełnia warunek na niżej: W okresie ostatnich pięciu lat przed

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa,27.03.2014 r. 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 Dyrektor Generalny

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa,27.03.2014 r. 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 Dyrektor Generalny Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa,27.03.2014 r. 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 Dyrektor Generalny BDGzp 2120A 25/AF/14 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia dot.

Bardziej szczegółowo

środowiska Warszawa, 25 lipca 2013 r.

środowiska Warszawa, 25 lipca 2013 r. Beneficjent Projektu Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej: P.U.H.P. LECH Sp. z o.o. środowiska Warszawa, 25 lipca 2013 r. Beneficjent projektu - PUHP LECH Sp. z o.o. w

Bardziej szczegółowo

Jasienica Rosielna, 8 września 2014 r.

Jasienica Rosielna, 8 września 2014 r. Jasienica Rosielna, 8 września 2014 r. Zamawiający: Gmina Jasienica Rosielna 36-220 Jasienica Rosielna 240 Dotyczy postępowania: RGG.271.12.2014 TED publication 276831-2014 (2014-08-13) Opracowanie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

W związku z wpłynięciem pytań do przetargu na ww. zadanie, zgodnie z art. 38 ust.1 i 2 prawa zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi.

W związku z wpłynięciem pytań do przetargu na ww. zadanie, zgodnie z art. 38 ust.1 i 2 prawa zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi. OI.271.1.0025.2012 Pawłowice, dn. 13.06.2012r. Odpowiedź nr 1 do przetargu: Zakup energii elektrycznej dla potrzeb budynków Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych oraz dla oświetlenia ulicznego na terenie

Bardziej szczegółowo

KRS 9, 71-504 91 886 90 65, 91 455 71 43, 0000381247, NIP 8513140503, REGON

KRS 9, 71-504 91 886 90 65, 91 455 71 43, 0000381247, NIP 8513140503, REGON ZUO.POIS.101.WK.005.004/2015 Szczecin, 13 maja 2015 r. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. ul. Czesława 9 71-504 Szczecin Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Dotyczy: Postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

wg rozdzielnika Wyjaśnienie nr 1

wg rozdzielnika Wyjaśnienie nr 1 Goleniów, 16.08.2010r. WRIP.3432/10/8/2010 wg rozdzielnika dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę Powiatowego Centrum Edukacyjno - Rewalidacyjnego

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY Wydział Informatyki

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY Wydział Informatyki Bydgoszcz 21.07.2016 WI.271.16.2016 Dotyczy zapytania ofertowego: Świadczenie usług telefonicznych dla Urzędu Miasta Bydgoszczy oraz jednostek organizacyjnych - WI.271.16.2016 Pytanie 1 Umowa Pakiet I

Bardziej szczegółowo

2. WYKONAWCA 1 : Załącznik nr 1 Formularz oferty (wzór) FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

2. WYKONAWCA 1 : Załącznik nr 1 Formularz oferty (wzór) FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Załącznik nr 1 Formularz oferty (wzór) FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO organizowanego w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Modernizacja instalacji odpylania spalin z kotłów Zakład

Bardziej szczegółowo

EAZ-MM-3402/7/11 Rzeszów, 08.03.2011r.

EAZ-MM-3402/7/11 Rzeszów, 08.03.2011r. EAZ-MM-3402/7/11 Rzeszów, 08.03.2011r. Do: uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Dotyczy: pytań złożonych do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

NIP REGON

NIP REGON ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. 26-900 Kozienice, Świerże Górne tel. +48 / 48 614 24 14 faks +48 / 48 614 35 16 NIP 812 00 05 470 REGON 670908367 www.enea-wytwarzanie.pl Świerże Górne, 10.05.2016 r. RZP-PT.2103.1.2016

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl UNIWERSYTET ŚLĄSKI Katowice, dnia 13.05.2015 r. ul. Bankowa 12, 40-007 KATOWICE NIP 634-019-71-34; REGON 000001347 UCZESTNICY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NR DZP.381.33.2015.DW WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, 22 kwietnia 2015r. VII G 211/05/15. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, nr 1

Zielona Góra, 22 kwietnia 2015r. VII G 211/05/15. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, nr 1 Zielona Góra, 22 kwietnia 2015r. P R O K U R A T U R A O K RĘGOWA W Z I E L O N E J G Ó R Z E ul. Partyzantów 42 65-950 ZIELONA GÓRA tel.: 68 329 17 00, fax: 68 329 17 48 REGON 000000448 NIP 929-14-56-582

Bardziej szczegółowo

Oczyszczalnia Ścieków w Łańcucie Wola Dalsza 375a, 37-100 Łańcut Certyfikat ISO 9001:2000 Nr FS 530641 w Laboratorium OŚ

Oczyszczalnia Ścieków w Łańcucie Wola Dalsza 375a, 37-100 Łańcut Certyfikat ISO 9001:2000 Nr FS 530641 w Laboratorium OŚ Wola Dalsza 2009-08-04 KTL 0344 / 5 / 2009 Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę i modernizację Oczyszczalni Ścieków w Łańcucie. BZP - 246638-2009

Bardziej szczegółowo

Odp. Chodzi o przekazanie dokumentacji umożliwiającej oddanie do użytkowania.

Odp. Chodzi o przekazanie dokumentacji umożliwiającej oddanie do użytkowania. 1. Szczegółowe warunki przetargu pkt 3.1. a) mówi: Wykonanie projektu budowlanego, projektów wykonawczych oraz wszelkiej niezbędnej dokumentacji technicznej, niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę

Bardziej szczegółowo

Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego Spotkanie z Radą Osiedla Kapuściska w dniu 25 października 2012r. Geneza Projektu ZTPOK

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO nr MCKZ/1/2016 na zamówienie pn.: BUDOWA BUDYNKU MEDYCZNEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO ETAP I

Dotyczy: PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO nr MCKZ/1/2016 na zamówienie pn.: BUDOWA BUDYNKU MEDYCZNEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO ETAP I Kłodzko, 2016-03-25 Wykonawcy Dotyczy: PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO nr MCKZ/1/2016 na zamówienie pn.: BUDOWA BUDYNKU MEDYCZNEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO ETAP I Informuję, że do Zamawiającego wpłynęły

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH im. Roberta Szewalskiego POLSKIEJ AKADEMII NAUK Gdańsk ul. J. Fiszera 14

INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH im. Roberta Szewalskiego POLSKIEJ AKADEMII NAUK Gdańsk ul. J. Fiszera 14 INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH im. Roberta Szewalskiego POLSKIEJ AKADEMII NAUK 80-231 Gdańsk ul. J. Fiszera 14 Tel. (centr.): 058 3460881 Fax: 058 3416144 e-mail: imp@imp.gda.pl Tel. (sekr.): 058 3416071

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 2 listopada 2016 r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Znak sprawy: NiOL/ZP/8/2016

Szczecin, dnia 2 listopada 2016 r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Znak sprawy: NiOL/ZP/8/2016 Szczecin, dnia 2 listopada 2016 r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Znak sprawy: NiOL/ZP/8/2016 Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy:

UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy: Załącznik nr 7 do SIWZ wzór umowy UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy: Szczecińskim Parkiem Naukowo Technologicznym Sp. z o.o., wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Znak Sprawy: JRP/ZZOBP-1/2010 Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała Podlaska

Dotyczy: Znak Sprawy: JRP/ZZOBP-1/2010 Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała Podlaska Biała Podlaska 10.12. 2010r JRP/ 42 /BP/2010 Dotyczy: Znak Sprawy: JRP/ZZOBP-1/2010 Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała Podlaska Zgodnie z artykułem 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa Tel. (+48 22) 244 28 58 Fax. (+48 22) 201 34 08 sekretariat@ncbir.gov.pl Warszawa dnia 20 grudnia 2011 r. DAG/262/124-3/MR/2011 WYJAŚNIENIE

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania przetargowego

Uczestnicy postępowania przetargowego ZI.ZP.271.8.2016 Wieruszów 03.08.2016r. Uczestnicy postępowania przetargowego W związku ze złożonymi zapytaniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

ZRZ /14/2011 Jasionka, 09.05.2011 r.

ZRZ /14/2011 Jasionka, 09.05.2011 r. ZRZ /14/2011 Jasionka, 09.05.2011 r. Szanowni Państwo Wszyscy Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu dotyczy: przetargu nieograniczonego na: Rozbudowę zaplecza technicznego Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wałcz, 6 września 2011 r. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w wysokości

Bardziej szczegółowo

00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969. tel.: (0 22) 522 74 79 (0 22) 522 74 72

00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969. tel.: (0 22) 522 74 79 (0 22) 522 74 72 SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY 00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969 tel.: (0 22) 522 74 79 (0 22) 522 74 72 ul. Marszałkowska 24 ul. Działdowska 1 NIP: 526-025-15-98

Bardziej szczegółowo

O D P O W I E D Z I NR 12 z dnia 23.06.2015 roku

O D P O W I E D Z I NR 12 z dnia 23.06.2015 roku O D P O W I E D Z I NR 12 z dnia 23.06.2015 roku PYTANIE NR 1 Jeżeli w trakcie realizacji okaże się, że założenia przyjęte w dokumentacji są nieprawidłowe i do wykonania jest większa ilość robót, niż wynikająca

Bardziej szczegółowo

znak: WAG-Z-2/2012 Gdańsk, dnia 4 maja 2012 r.

znak: WAG-Z-2/2012 Gdańsk, dnia 4 maja 2012 r. znak: WAG-Z-2/2012 Gdańsk, dnia 4 maja 2012 r. Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę energii elektrycznej. Do Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Polska-Kamionka: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 2016/S

Polska-Kamionka: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 2016/S 1 / 8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:161446-2016:text:pl:html Polska-Kamionka: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 2016/S 090-161446

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. z dnia 26 kwietnia 2016 r. Przewodniczący: Andrzej Niwicki

POSTANOWIENIE. z dnia 26 kwietnia 2016 r. Przewodniczący: Andrzej Niwicki Sygn. akt: KIO 532/16 Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: POSTANOWIENIE z dnia 26 kwietnia 2016 r. Przewodniczący: Andrzej Niwicki Protokolant: Paweł Puchalski po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZ NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SIWZ ORAZ MODYFIKACJA III TREŚCI SIWZ

ODPOWIEDZ NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SIWZ ORAZ MODYFIKACJA III TREŚCI SIWZ PGE EO-BM/4110-277/2016/ 1097/ MS Warszawa, dnia 27.12.2016 r. Wykonawcy w postępowaniu Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR.../2015

U M O W A NR.../2015 U M O W A NR.../2015 Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... w Łomży pomiędzy Miastem Łomża z siedzibą w Łomży, Stary Rynek 14, zwanym w treści umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Powiat Strzyżowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Strzyżowie.

Zamawiający: Powiat Strzyżowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Strzyżowie. IP 3422-18/10 Strzyżów, 08-12-2010 r... Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej zadania: Likwidacja

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Usługi remontów i konserwacji zakładów 2014/S 143-257053

Polska-Gdańsk: Usługi remontów i konserwacji zakładów 2014/S 143-257053 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:257053-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Usługi remontów i konserwacji zakładów 2014/S 143-257053 Zakład Utylizacyjny Spółka

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku Al. Jachowicza 1, Płock

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku Al. Jachowicza 1, Płock Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku Al. Jachowicza 1, 09-402 Płock 280000/271/4/2016-CZP Płock, dnia 15 lutego 2016 r. Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia. Stycznia 2017 r.

Warszawa, dnia. Stycznia 2017 r. Warszawa, dnia. Stycznia 2017 r. Informacja dla Wykonawców uczestniczących w postepowaniu o udzielenie zamówienia na : Zaprojektowanie i wybudowanie wielokondygnacyjnego parkingu podziemnego na placu Mikołaja

Bardziej szczegółowo

WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@ wod-kiel.com.

WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@ wod-kiel.com. WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl REGON 290856791 NIP 959 116 49 32 Sąd Rejonowy w Kielcach X

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW Warszawa, dnia 19.11.2014 r. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GRUPY ZAKUPOWEJ GMINY CHARSZNICA ogłoszonego w Dzienniku

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia r. sygn. DZP/K-574/2015. bip.pum.edu.pl

Szczecin, dnia r. sygn. DZP/K-574/2015. bip.pum.edu.pl sygn. DZP/K-574/2015 Szczecin, dnia 11.12.2015 r. bip.pum.edu.pl Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty, o której mowa w art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra DO-ZP.271.85.35.2016 Zielona Góra, 22 grudnia 2016 r. RISS 3405689 Wykonawcy zainteresowani udziałem w nw. postępowaniu dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE Zamawiający: GMINA WOŁOMIN ul. Ogrodowa 4 05 200 Wołomin Wołomin, dnia 27 lutego 2014 r. Nr postępowania: ZZP.271.7.2014 ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

Bardziej szczegółowo

Polska-Szczecin: Nadzór nad robotami budowlanymi 2014/S 238-419048

Polska-Szczecin: Nadzór nad robotami budowlanymi 2014/S 238-419048 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:419048-2014:text:pl:html Polska-Szczecin: Nadzór nad robotami budowlanymi 2014/S 238-419048 Mars Most Brdowski Spółka z

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa 993200/271/ IN - 446 /2014 Warszawa, dnia 15 lipca 2014 r. Informacja dla Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację

Bardziej szczegółowo

Pytania Oferentów wraz z odpowiedziami do SIWZ : Pytanie: Prosimy Zamawiającego o następującą modyfikację 2 ust 1a Umowy :

Pytania Oferentów wraz z odpowiedziami do SIWZ : Pytanie: Prosimy Zamawiającego o następującą modyfikację 2 ust 1a Umowy : Pytania Oferentów wraz z odpowiedziami do SIWZ : Prosimy Zamawiającego o następującą modyfikację 2 ust 1a Umowy : dostarczenia, montażu i uruchomienia przedmiotu umowy wraz z adaptacją pomieszczeń oraz

Bardziej szczegółowo

/PROJEKT/ U M O W A NR UM-BFZ3b-13-900- ZAWARTA DNIA 2013 ROKU W WARSZAWIE

/PROJEKT/ U M O W A NR UM-BFZ3b-13-900- ZAWARTA DNIA 2013 ROKU W WARSZAWIE Przetarg nieograniczony nr BFZ3b-073-PR-65/2013 /PROJEKT/ U M O W A NR UM-BFZ3b-13-900- ZAWARTA DNIA 2013 ROKU W WARSZAWIE Załącznik nr 5 do SIWZ pomiędzy : PKP Intercity S.A. z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

5. Oferuję wykonanie zamówienia za cenę ofertową brutto... zł (zgodnie z załącznikiem nr III )

5. Oferuję wykonanie zamówienia za cenę ofertową brutto... zł (zgodnie z załącznikiem nr III ) ZAŁĄCZNIK NR I FORMULARZ OFERTY (pieczęć Wykonawcy) 1. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy...... 2. Zarejestrowany adres Wykonawcy... Numer telefonu... Numer faksu... REGON NIP... Internet:... e-mail:... 3.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy:...... Zarejestrowany adres Wykonawcy :....Adres do korespondencji:... Numer telefonu :...

FORMULARZ OFERTOWY. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy:...... Zarejestrowany adres Wykonawcy :....Adres do korespondencji:... Numer telefonu :... Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Wykonawca* : Zarejestrowana nazwa Zarejestrowany adres Wykonawcy : Adres do korespondencji: Numer telefonu : Numer faxu : NIP : Nr konta bankowego: * w przypadku

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE DO REGULAMINU KONKURENCYJNEGO WYBORU OFERT

ZAPYTANIE DO REGULAMINU KONKURENCYJNEGO WYBORU OFERT ZAPYTANIE DO REGULAMINU KONKURENCYJNEGO WYBORU OFERT Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie treści Regulaminu konkurencyjnego Wyboru Ofert na zakup i dostawę odczynników hematologicznych wraz z dzierżawą analizatora

Bardziej szczegółowo

Wszyscy uczestnicy postępowania

Wszyscy uczestnicy postępowania Wszyscy uczestnicy postępowania Znak: P-M/Z/ /17 Data: 21.02.2017 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników do badań hematologicznych wraz z dzierżawą 2 analizatorów na okres 36 miesięcy

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ

Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ Nr postępowania: ZP 16/2015 Kraków, 15 października 2015 r. Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Krakowie, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wilno, 25 października 2013 r. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji

Bardziej szczegółowo

Toruń, 20 października 2015 r. DA.381.1.2015.DP. Do uczestników postępowania

Toruń, 20 października 2015 r. DA.381.1.2015.DP. Do uczestników postępowania DA.381.1.2015.DP Toruń, 20 października 2015 r. Do uczestników postępowania Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi dozorowania i ochrony terenu, obiektów, mienia

Bardziej szczegółowo

ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane o wartości powyżej 60.000 euro na

ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane o wartości powyżej 60.000 euro na WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O. 58-150 STRZEGOM, UL. WESOŁA 7 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS, 53-235 Wrocław, ul. Grabiszyńska 269 nr KRS 0000241233

Bardziej szczegółowo

Łasin dnia 17 grudnia 2014 roku

Łasin dnia 17 grudnia 2014 roku Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze Łasin dnia 17 grudnia 2014 roku Dotyczy: odpowiedzi na zadane pytania w przetargu nieograniczonym na Rekultywację

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ Sp. z o.o. 87-800 Włocławek, ul. Jana Kilińskiego 16

MIEJSKI ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ Sp. z o.o. 87-800 Włocławek, ul. Jana Kilińskiego 16 Włocławek, dnia 24. czerwca 2014 r. ZP/06/2014 Internet/Tablica Ogłoszeń Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP/06/2014, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZP

Umowa nr ZP Umowa nr ZP.272.32.2013 Zawarta w dniu.. r. w Tłuszczu, pomiędzy: Gminą Tłuszcz reprezentowaną przez: Pawła Marcina Bednarczyka Burmistrza, zwanego dalej Zamawiającym a... będącym płatnikiem VAT, nr NIP:...,

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Bojszowy, dn. 15.05.2014r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Budowę budynku gminnego przedszkola i żłobka oraz rozbiórkę istniejącego budynku przedszkola w Bojszowach przy

Bardziej szczegółowo

W dniu 23.02.2016 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania od Wykonawcy o następującej treści:

W dniu 23.02.2016 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania od Wykonawcy o następującej treści: Łomża, dnia 25.02.2016 r. ZGO/1/2016 dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego ciągnika

Bardziej szczegółowo

Budowa drugiej linii technologicznej do spalania odpadów medycznych w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Katowicach, przy ul.

Budowa drugiej linii technologicznej do spalania odpadów medycznych w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Katowicach, przy ul. Budowa drugiej linii technologicznej do spalania odpadów medycznych w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Katowicach, przy ul. Hutniczej 8 Beneficjent: Miasto Katowice Wartość projektu: 12.417.730,95 PLN Wartość

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW Mogielnica, dnia 10.11.2014 r. Pełnomocnik Zamawiającego: New Power Sp. z o.o. ul. Chełmżyńska 180 A 04-464 Warszawa Reprezentujący: Gminę Mogielnica ul. Rynek 1 05-640 Mogielnica ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo Pytanie 1 adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);

Szanowni Państwo Pytanie 1 adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina); Szanowni Państwo W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia pn. "Zakup energii elektrycznej dla PGK Żyrardów Sp. z o.o.", nr sprawy ZP.TT.3.2017 oraz na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uzbrojenie dla I-go etapu jest zawarte w projektach które są udostępnione na stronie www.ostroda-mtm.eu/inwestycje/

Uzbrojenie dla I-go etapu jest zawarte w projektach które są udostępnione na stronie www.ostroda-mtm.eu/inwestycje/ Gdańsk, 26 stycznia 2012 r. ZESTAW NR 2 PYTAŃ I ODPOWIEDZI do ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA WSTĘPNYCH OFERT ORAZ PROCEDURY WYBORU WYKONAWCY ROBÓT POLEGAJĄCYCH NA: Opracowaniu kompleksowej, wielobranżowej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Spółka z o.o.

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Spółka z o.o. ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Spółka z o.o. 32-050 Skawina, ul. Radziszowska 11 www.zwik.skawina.pl, Kapitał zakładowy : 59.483.000 zł KRS : 0000296154 NIP: 9442175422 Jednostka Realizująca Projekt Gospodarka

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE nr 1. z dnia 04.12.2015 r.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE nr 1. z dnia 04.12.2015 r. Nr sprawy: SNA.261.2.42.2015.MZ Częstochowa, dn. 04.12.2015 r. ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE nr 1 z dnia 04.12.2015 r. Świadczenie usługi doręczeń przekazów pieniężnych adresatom wskazanym przez Miejski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

DECYZJA KOMISJI. z dnia 23.5.2013 r.

DECYZJA KOMISJI. z dnia 23.5.2013 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 23.5.2013 C(2013) 2972 final DECYZJA KOMISJI z dnia 23.5.2013 r. dotycząca dużego projektu Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru

Bardziej szczegółowo

WZP.271.38.2012 Otwock, dnia 16.11.2012 r. wyjaśnienia do SIWZ modyfikacja SIWZ

WZP.271.38.2012 Otwock, dnia 16.11.2012 r. wyjaśnienia do SIWZ modyfikacja SIWZ PREZYDENT MIASTA OTWOCKA ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock tel.: +48 (22) 779 20 01 (do 06); fax: +48 (22) 779 42 25 www.otwock.pl e-mail: umotwock@otwock.pl WZP.271.38.2012 Otwock, dnia 16.11.2012 r.

Bardziej szczegółowo

Otwock Świerk, dnia r. Pkt. II. 4 otrzymuje brzmienie: Pkt. II. 11 i 12 otrzymuje brzmienie:

Otwock Świerk, dnia r. Pkt. II. 4 otrzymuje brzmienie: Pkt. II. 11 i 12 otrzymuje brzmienie: Otwock Świerk, dnia 22.02.2017 r. Zmiana siwz. Przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy pomieszczenia 107 na potrzeby pracowni radiochemicznej w budynku R 1 w siedzibie ZUOP w Otwocku Świerku. Pkt.

Bardziej szczegółowo

4 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową i zasadami wiedzy technicznej. 5 Wykonawca oświadcza, że z

4 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową i zasadami wiedzy technicznej. 5 Wykonawca oświadcza, że z Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (wzór) Nr.../2006 zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Dziennym Domem Pomocy Społecznej (Szczecin, ul. Łukaszewicza 6) reprezentowany przez kierownika

Bardziej szczegółowo

Projekt nr POIS.01.01.00-00-204/09 Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie Faza IV. Warszawa, dnia 27.11.2012 r.

Projekt nr POIS.01.01.00-00-204/09 Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie Faza IV. Warszawa, dnia 27.11.2012 r. Projekt nr POIS.01.01.00-00-204/09 Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie Faza IV Warszawa, dnia 27.11.2012 r. W dniu 30.12.2009 r. została zawarta Umowa o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-204/09-00

Bardziej szczegółowo

Spalarnia. odpadów? jak to działa? Jak działa a spalarnia

Spalarnia. odpadów? jak to działa? Jak działa a spalarnia Grzegorz WIELGOSIŃSKI Politechnika Łódzka Spalarnia odpadów jak to działa? a? Jak działa a spalarnia odpadów? Jak działa a spalarnia odpadów? Spalarnia odpadów komunalnych Przyjęcie odpadów, Magazynowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012 Wzór umowy Umowa nr../2012 Załącznik nr 7 zawarta w dniu.. pomiędzy Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880 PLN, który

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UNIWERSYTET ŚLĄSKI Katowice, dnia 23.02.2016 r. ul. Bankowa 12, 40-007 KATOWICE NIP 634-019-71-34; REGON 000001347 UCZESTNICY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NR DZP.381.12.2016.DW ZMIANA

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dn. 19.07.2011r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1 do Wykonawców w postępowaniu nr ZP3/2011

Wrocław, dn. 19.07.2011r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1 do Wykonawców w postępowaniu nr ZP3/2011 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1 do Wykonawców w postępowaniu nr ZP3/2011 Wrocław, dn. 19.07.2011r. Dotyczy postępowania: Wykonanie robót budowlanych oraz dostaw z montażem w ramach projektu pn. Modernizacja

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5 Wschowa, 09.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5 W związku z realizacją projektu pn.: Uruchomienie produkcji innowacyjnych stacji transformatorowych ICZ-E w przedsiębiorstwie Elektrobud S.A. w ramach Pilotażu

Bardziej szczegółowo

S7500 i. 2. Punkt 25.2 Instrukcji dla Wykonawców Częśd I Specyfikacji Istotnych Warunków

S7500 i. 2. Punkt 25.2 Instrukcji dla Wykonawców Częśd I Specyfikacji Istotnych Warunków Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.1 priorytetu II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Projekt pn. Budowa Zakładu Termicznego

Bardziej szczegółowo

Przywidz, dn r. RO.Z ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO SIWZ

Przywidz, dn r. RO.Z ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO SIWZ RO.Z 271.5.2012 Przywidz, dn. 16.04.2012r. ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO SIWZ Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami), informuje,

Bardziej szczegółowo

Do wiadomości Wykonawców

Do wiadomości Wykonawców ZU-227/1/JR/ZP-614/03/SB2//15 Gdynia, dnia 27.03.2015 r. Do wiadomości Wykonawców Dotyczy: przetargu nieograniczonego pod nazwą Budowa placu składowego na granicy z GCT w formie zaprojektuj i wybuduj.

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kraków, 29.08.2016 r. DZP 271.248/2016 DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW, DLA SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy ZAŁĄ CZNIK NR 5 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-23-96-695, w imieniu którego łącznie działają:

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin Tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13 Szczecin, dn. 05.08.2015 r. Znak sprawy: ZP/220/68/15

Bardziej szczegółowo

1.1.1 wykonania pełno branżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej i dokumentacji wykonawczej niezbędnej do:

1.1.1 wykonania pełno branżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej i dokumentacji wykonawczej niezbędnej do: Wykonanie pełno branżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę oraz wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ. Uwaga: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ. Uwaga: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. znak: WAG-Z-11/2013 Gdańsk, dnia 9 października 2013 r. Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ. Uwaga: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Dostawa energii elektrycznej.

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Dostawa energii elektrycznej. GMINA NIDZICA PLAC WOLNOŚCI 1 13-100 NIDZICA Nidzica, 18 października 2016r. Do wszystkich Wykonawców nr post.: TI. 271.6.2016 Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Pytanie: Dot. pkt. III ppkt. 7 zapytania ofertowego rozumiemy, że obecność na wizji lokalnej nie jest warunkiem złożenia oferty.

Pytanie: Dot. pkt. III ppkt. 7 zapytania ofertowego rozumiemy, że obecność na wizji lokalnej nie jest warunkiem złożenia oferty. Gdynia, 23.01.2014r. Pkt. III ppkt. 2.g zapytania ofertowego prosimy o informację, co Zamawiający rozumie pod pojęciem prac niezbędnych do wybudowania i wyposażenia Inkubatora. Niezbędnych w pojęciu Oferenta.

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH Załącznik do programu funkcyjno użytkowego Przebudowa drogi gminnej w m. Olchowo Załącznik nr 1 WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH r. Załącznik do programu funkcyjno użytkowego Przebudowa

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego

Wykonawcy, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego AZP-240/PN-p14/076/2013 strona 1 z 6 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 Dział Zamówień Publicznych tel. +48 81 445 43 92, fax +48 81 445 41 63, e-mail: dzp@kul.pl

Bardziej szczegółowo

Prosimy o przedstawienie ceny oferty w postaci tabeli:

Prosimy o przedstawienie ceny oferty w postaci tabeli: PRECIMET H.C.E. Stanisław Nysiak Łódź, dnia 23.09.2013 r. ul. Pomorska 555, 92-735 Łódź (nazwa i adres Beneficjenta) 728-025-16-80 (NIP Beneficjenta) 470570213 (REGON Beneficjenta) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo