REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU RECEPTA NA ZWOLNIENIE (ETAP IV) 1 Informacje o projekcie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU RECEPTA NA ZWOLNIENIE (ETAP IV) 1 Informacje o projekcie"

Transkrypt

1 REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU RECEPTA NA ZWOLNIENIE (ETAP IV) 1 Informacje o projekcie 1. Projekt RECEPTA NA ZWOLNIENIE realizowany jest przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego w partnerstwie z firmą PERFEKTA Elwira Bowers z w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Rynek Pracy Otwarty dla Wszystkich, Działanie Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr. 2. Biuro projektu mieści się w Warszawie, przy ul. Czerskiej 18/390, Warszawa, czynne w godzinach w dni robocze. 3. Projekt realizowany jest od 01 sierpnia 2013 r. do 30 czerwca 2015 r. 4. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa. 2 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki oraz sposób rekrutacji uczestników projektu RECEPTA NA ZWOLNIENIE, zwanego dalej Projektem. 2. Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego (Projektodawca) prowadzić będzie rekrutację w celu zakwalifikowania do udziału w projekcie 70 osób fizycznych (39kobiet, 31 mężczyzn) spełniających warunki kwalifikowalności określone w Regulamin określa warunki odwołania od decyzji Komisji Rekrutacyjnej. 4. Z beneficjentami/kami, którzy/re zakwalifikują się do udziału w projekcie podpisana zostanie Umowa o udzielenie wsparcia szkoleniowo doradczego, zgodnie ze wzorem opracowanym przez Instytucję Pośredniczącą. 5. Definicje i znaczenia pojęciowe a. Projektodawca Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego. b. Partner Perfekta Elwira Bowers c. Uczestnik/czka Projektu osoba zakwalifikowana do udziału w Projekcie d. Beneficjent Pomocy uczestnik/czka projektu, który/a otrzymał/a środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu e. Projekt projekt RECEPTA NA ZWOLNIENIE. f. Koordynator/ka Projektu osoba zarządzająca Projektem. g. Biuro Projektu ul. Czerska 18/390, Warszawa h. Osoba bezrobotna osoba zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna i. Pracodawca przechodzący procesy modernizacyjne i adaptacyjne pracodawca, który wprowadza zmiany mające na celu przystosowanie przedsiębiorstwa do obecnej sytuacji gospodarczej lub restrukturyzację organizacji. j. Osoba zwolniona przez pracodawcę przechodzącego procesy modernizacyjne i adaptacyjne osoba pozostająca bez zatrudnienia, której stosunek pracy wygasł lub został rozwiązany z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu. 3 Warunki kwalifikowalności Do udziału w projekcie zakwalifikowane mogą zostać osoby spełniające warunki formalne: a) posiadają miejsce zamieszkania (na podstawie Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa mazowieckiego b) zostały zwolnione z przedsiębiorstwa przechodzącego procesy adaptacyjne i modernizacyjne, którego jednostka organizacyjna (siedziba lub filia) mieści się na terenie województwa mazowieckiego których stosunek pracy wygasł lub został

2 rozwiązany z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu c) posiadały status pracownika to znaczy były zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę d) posiadają status osoby bezrobotnej e) nie posiadały wpisu do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nie były zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz nie prowadziły działalności na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową), w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu f) nie korzystają równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz w ramach Poddziałania / Działania 6.2 POKL na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej, g) których nie łączy lub łączył z Projektodawcą i/lub pracownikiem Projektodawcy lub/i Partnera uczestniczącym w procesie rekrutacji związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa (w linii prostej lub bocznej do II stopnia) i/lub związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli lub inny związek faktyczny, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do zachowania zasady bezstronności w procesie rekrutacji h) nie pozostające w ciągu ostatnich 2 lat w stosunku pracy lub innym (umowy cywilnoprawne) z Projektodawcą lub Partnerem i) które bez wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego nie rozpoczęłyby prowadzenia działalności gospodarczej j) niekarane za przestępstwa skarbowe w rozumieniu ustawy z dnia 06 czerwca 1997 Kodeks Karny, k) korzystające w pełni z praw publicznych i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. 4 Kryteria ilościowe 1. Projektodawca prowadzi rekrutację 70 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy zamierzających założyć własną działalność gospodarczą na terenie województwa mazowieckiego. W sytuacji gdy miejsce prowadzenia działalności obejmuje obszar np. całego kraju - istotne jest by siedziba firmy znajdowała się na terenie województwa mazowieckiego. 2. Projektodawca planuje rekrutację 39 kobiet i 31 mężczyzn. 5 Warunki uczestnictwa 1. Osoby starające się o zakwalifikowane do udziału w projekcie zobowiązane są do dostarczenia następujących dokumentów: a) formularz zgłoszeniowy dokument R1 b) zgoda na przetwarzanie danych osobowych dokument R2 c) deklaracja uczestnictwa w projekcie i kwalifikowalności dokument R3 d) oświadczenie o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej na terenie województwa mazowieckiego dokument R4 e) oświadczenie o nie posiadaniu wpisu do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nie zarejestrowaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz nie prowadzeniu działalności na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową), w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu dokument R4 f) oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz w ramach Poddziałania /

3 Działania 6.2 POKL na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej dokument R4 g) oświadczenie o braku połączeń z Projektodawcą i/lub pracownikiem Projektodawcy lub/i Partnera uczestniczącym w procesie rekrutacji związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa (w linii prostej lub bocznej do II stopnia) i/lub związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli lub inny związek faktyczny, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do zachowania zasady bezstronności w procesie rekrutacji dokument R4 h) oświadczenie o nie pozostawaniu w ciągu ostatnich 2 lat w stosunku pracy lub innym (umowy cywilnoprawne) z Projektodawcą lub Partnerem dokument R4 i) oświadczenie o braku możliwość rozpoczęcia działalności gospodarczej bez wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego (ograniczanie zjawiska creamingu) dokument R4 j) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa skarbowe w rozumieniu ustawy z dnia 06 czerwca 1997 Kodeks Karny dokument R4 k) oświadczenie w pełni z praw publicznych i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych dokument R4 l) oświadczenie o zwolnieniu przez pracodawcę przechodzącego procesy adaptacyjne i modernizacyjne, którego jednostka organizacyjna (siedziba lub filia) mieści się na terenie województwa mazowieckiego dokument R5 wraz z dokumentacją potwierdzającą zwolnienie przez pracodawcę przechodzącego procesy adaptacyjne i modernizacyjne (preferowane przez Projektodawcę jest oświadczenie pracodawcy dokument R6; w przypadku likwidacji zakładu pracy należy przedstawić oświadczenie dokument R7, które podlegać będzie szczegółowej weryfikacji przez personel projektu) m) oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis dokument R8 lub oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis dokument R9 n) oświadczenie o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej dokument R10 (należy dołączyć zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy) o) oświadczenie o prawdziwości danych zawartych w formularzu i załącznikach dokument R11 p) oświadczenie zapoznaniu i akceptacji warunków regulaminów i kryteriów oceny i przyznawania środków finansowych dokument R12 2. Projektodawca w uzasadnionych przypadkach ma prawo żądać dodatkowych dokumentów mających na celu potwierdzenie informacji zawartych w formularzu i załącznikach. 3. Dokumenty zgłoszeniowe składać można osobiście w biurze projektu, pocztą lub kurierem. Biuro projektu dostępne jest dla osób z niepełnosprawnością. Wzory wszystkich dokumentów dostępne są na stronie internetowej oraz w biurze projektu. Obowiązują jedynie wzory dokumentów dostępne na stronie internetowej projektu. 4. Wszystkie kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem na każdej stronie. 5. Strony składanych dokumentów powinny być ponumerowane. 6. Dopuszcza się składanie innych dokumentów niewymienionych w niniejszym regulaminie, poświadczających treści oświadczeń stanowiących składową aplikacji do uczestnictwa w projekcie. 6 Proces rekrutacji 1. Rekrutacja Etap IV trwać będzie od 07/01/2014 do 17/01/2014. O przyjęciu dokumentów decyduje data wpływu dokumentów zgłoszeniowych do biura projektu. 2. Projektodawca zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu rekrutacji oraz podziału rekrutacji na etapy. 3. Zaznacza się, iż do kompetencji personelu projektu nie należy weryfikacja kompletności złożonych dokumentów.

4 4. Ocena formalna dokumentów zgłoszeniowych dokonywana przez personel projektu obejmuje ocenę dokumentów aplikacyjnych w oparciu o Kartę Oceny Formalnej. 5. Ocena merytoryczna dokonywana jest w oparciu o Kartę Oceny Merytorycznej. 6. Zasady oceny formalnej i merytorycznej w postaci Karty Oceny Rekrutacyjnej (Karta Oceny Formalnej, Karta Oceny Merytorycznej, Podsumowanie punktacji) stanowią załącznik do niniejszego regulaminu. 7. Ocena merytoryczna dokonywana jest przez Komisję Rekrutacyjną w składzie: personel projektu, psycholog, specjaliści ds. biznesplan, specjaliści ds. marketingu. Personel projektu zapewnia przeprowadzenie rzetelnej i bezstronnej rekrutacji uczestników/czek projektu oraz gwarantuje jednolite zasady uczestnictwa dla każdego. Członkowie Komisji Rekrutacyjnej wykazywać będą się udokumentowanym doświadczeniem w reprezentowanej dziedzinie. 8. Rekrutacja składa się z następujących etapów: a) przyjmowanie dokumentów zgłoszeniowych, b) opublikowanie na stronie internetowej projektu oraz w Biurze projektu listy osób, których zgłoszenia zostały pozytywnie zakwalifikowane w wyniku oceny formalnej (Na stronie internetowej publikowane są numery formularzy rekrutacyjnych. Imiona i nazwiska kandydatów/ek i uczestników/czek nie są publikowane na stronie internetowej projektu), c) poinformowanie drogą elektroniczną o wynikach oceny formalnej wraz z uzasadnieniem powodu niespełniania wymogów formalnych, d) przeprowadzenie testów psychologicznych, e) ocena merytoryczna, f) opublikowanie na stronie internetowej projektu oraz w Biurze projektu wstępnych list rankingowych zgłoszeń, uszeregowanych według największej ilości otrzymanych punktów z uwzględnieniem podziału na kobiety i mężczyzn g) poinformowanie drogą elektroniczną osób zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych do udziału w projekcie przesłanie dokumentów określonych w 6 pkt.6, h) procedura odwoławcza według zasad określonych w 7, i) opublikowanie na stronie internetowej projektu oraz w Biurze projektu ostatecznej listy rankingowej osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie, oraz listy rezerwowej (max. 10 osób dla każdej listy). 9. Dokumenty przesyłane są drogą elektroniczną w formie PDF w dniu publikacji wstępnych list rankingowych. Kandydaci wyrażają zgodę na elektroniczną formę przekazywania informacji pisemnych poprzez akceptację niniejszego regulaminu. 10. Osoby zakwalifikowane, wycofujące się z projektu zobowiązane są do dostarczenia pisemnej rezygnacji. W przypadku braku pisemnej rezygnacji Uczestnik/czka Projektu jest zobowiązany pokryć koszty udziału w projekcie. 11. Za treść przedstawionych dokumentów wyłączną odpowiedzialność ponoszą osoby które je podpisały oraz osoby je dostarczające. 7 Procedura odwoławcza 1. Każdy Kandydat/ka może w terminie do 5 dni roboczych licząc od dnia opublikowania listy zgłoszeń poprawnych pod względem formalnym oraz wstępnych list rankingowych złożyć pisemne odwołanie od decyzji Komisji Rekrutacyjnej. 2. Odwołanie złożyć można od Karty Oceny Formalnej, Karty Oceny Merytorycznej, Podsumowania Punktacji. Odwołanie nie przysługuje od Karty Oceny Psychologa. 3. Odwołanie od oceny merytorycznej jest rozpatrywane w ciągu 3 dni roboczych przez osobę będącą członkiem Komisji Rekrutacyjnej, przy czym nie może to być ta sama osoba, która wcześniej dokonywała oceny danego kandydata. Odwołania od decyzji dotyczącej kwalifikowalności formalnej rozpatrywane są przez personel projektu.

5 4. Osoby, które wniosły odwołanie zostaną w terminie 2 dni roboczych od daty posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej lub ponownej weryfikacji formalnej poinformowane pisemnie o decyzji personelu projektu lub Komisji Rekrutacyjnej. Decyzja ta jest wiążąca i ostateczna. 5. Po zakończeniu procedury odwoławczej publikowana jest ostateczna lista rankingowa od której nie przysługuje odwołanie. 8 Kryteria oceny merytorycznej zgłoszeń 1. Formularze zgłoszeniowe przyznawane są członkom Komisji Rekrutacyjnej w drodze losowania. 2. Każdy formularz oceniany jest przez dwóch członków Komisji Rekrutacyjnej. 3. Komisja Rekrutacyjna dokonywać będzie oceny merytorycznej zgłoszeń, które uzyskały pozytywną ocenę formalną. 4. Zgłoszenie uzyska pozytywną ocenę merytoryczną, jeśli uzyska minimum 60% maksymalnej ilości punktów, tj. 36 punktów (50 punktów możliwych do uzyskania w ramach Karty Oceny Merytorycznej oraz 10 punktów możliwych do uzyskania w ramach Karty Oceny Psychologa, razem 60 punktów, 60% = 36) oraz minimum 60% punktów w każdej kategorii oceny, to znaczy: a) pomysł, wartość użytkowa: max.10, min: 6 pkt b) wykorzystanie niszy rynkowej: max.5, min: 3 pkt c) realność planowanych przedsięwzięć: max.10, min: 6 pkt d) adekwatność planowanych wydatków: max.10, min: 6 pkt e) potencjał rozwojowy: max.10, min: 6 pkt f) adekwatność doświadczenia i w wykształcenia: max.5, min: 3 pkt g) ocena psychologa: max.10, min: 6 pkt 5. Na ocenę końcową wniosku składają się: a) średnia arytmetyczna z ocen merytorycznych wystawionych przez 2 członków Komisji Rekrutacyjnej na podstawie Karty Oceny Merytorycznej b) ocena psychologa na podstawie Karty Rekrutacyjnej Oceny Psychologa 6. W przypadku dwóch lub więcej wniosków o równej liczbie punktów, wyższe miejsce na liście rankingowej otrzymuje ten, który uzyskał kolejno wyższą liczbę punktów w następujących kryteriach: pomysł na biznes, realność planowanych przedsięwzięć, adekwatność planowanych wydatków, umiejętność oszacowania wydatków inwestycyjnych, potencjał rozwojowy, wykorzystanie niszy rynkowej 7. W przypadku rozbieżności sięgających co najmniej 30% punktów pomiędzy ocenami dwóch członków Komisji Rekrutacyjnej (przy czym ocena przynajmniej jednego z nich musi wynosić minimum 60% punktów), wniosek poddawany jest dodatkowej ocenie, którą przeprowadza trzeci oceniający, wskazany przez Przewodniczącego/Zastępcę Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej. Ocena trzeciej osoby jest ostateczna i wiążąca. 9 Postanowienia końcowe 1. Regulamin obowiązuje od 27/12/ Treść regulaminu jest dostępna w biurze Projektodawcy, oraz na stronie internetowej Projektu. 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje koordynator/ka projektu. /-/ Bartosz Witkowski Prezes Zarządu Załączniki: I. Karta Oceny Rekrutacyjnej 1) Karta Oceny Formalnej 2) Karta Oceny Merytorycznej 3) Podsumowanie Punktacji

6 KARTA OCENY REKRUTACYJNEJ 1) Karta Oceny Formalnej 2) Karta Oceny Merytorycznej 3) Podsumowanie punktacji

7 KARTA OCENY FORMALNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO ARKUSZ WYPEŁNIONY PRZEZ: BENEFICJENTA (PROJEKTODAWCĘ) Numer referencyjny Formularza rekrutacyjnego Imię i nazwisko kandydata/ki /RNZ/R lp kryterium tak nie nie dotyczy 1 Czy kandydat/ka złożył/a formularz rekrutacyjny? 2 Czy kandydat/ka złożył/a zgodę na przetwarzanie danych osobowych? 3 Czy kandydat/ka złożył/a deklarację uczestnictwa w projekcie i kwalifikowalności? 4 Czy kandydat/ka złożył/a oświadczenie o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej na terenie województwa mazowieckiego? 5 Czy kandydat/ka złożył/a oświadczenie o nie posiadaniu wpisu do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nie zarejestrowaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz nie prowadzeniu działalności na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalności adwokackiej, komorniczej lub oświatowej), w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu? 6 Czy kandydat/ka złożył/a oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz w ramach Poddziałania / Działania 6.2 POKL na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej? 7 Czy kandydat/ka złożył/a oświadczenie o braku połączeń z Projektodawcą i/lub pracownikiem Projektodawcy lub/i Partnera uczestniczącym w procesie rekrutacji poprzez związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa (w linii prostej lub bocznej do II stopnia) i/lub związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli lub poprzez inny związek faktyczny, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do zachowania zasady bezstronności w procesie rekrutacji uczestników? 8 Czy kandydat/ka złożył/a oświadczenie o nie pozostawaniu w ciągu ostatnich 2 lat w stosunku pracy lub innym (umowy cywilnoprawne) z Projektodawcą lub Partnerem 9 Czy kandydat/ka złożył/a oświadczenie o braku możliwości rozpoczęcia działalności gospodarczej bez wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego 10 Czy kandydat/ka złożył/a oświadczenie o niekaralności za przestępstwa skarbowe w rozumieniu ustawy z dnia 06

8 czerwca 1997 Kodeks Karny? 11 Czy kandydat/ka złożył/a oświadczenie w pełni z praw publicznych i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych? 12 Czy kandydat/ka złożył/a oświadczenie o zwolnieniu z przedsiębiorstwa przechodzącego procesy adaptacyjne i modernizacyjne wraz z dokumentacją potwierdzającą zwolnienie przez pracodawcę przechodzącego procesy adaptacyjne i modernizacyjne lub oświadczenie likwidacji zakładu pracy, które zostało pozytywnie zweryfikowane przez Projektodawcę? 13 Czy kandydat/ka złożył/a oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis lub oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis? 14 Czy kandydat/ka złożył/a oświadczenie o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej wraz z zaświadczeniem z Powiatowego Urzędu Pracy? 15 Czy kandydat/ka złożył/a oświadczenie o prawdziwości danych zawartych w formularzu i załącznikach? 16 Czy kandydat/ka złożył/a oświadczenie o zapoznaniu i akceptacji warunków regulaminów i kryteriów oceny i przyznawania środków finansowych? 17 Czy kandydat/ka spełnia wymogi formalne i jego/jej wniosek może zostać przekazany do oceny merytorycznej? Uwagi i zastrzeżenia Data oceny formalnej Imię i nazwisko osoby dokonującej oceny formalnej Podpis osoby dokonującej oceny formalnej

9 KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO ARKUSZ WYPEŁNIONY PRZEZ: BENEFICJENTA (PROJEKTODAWCĘ) Numer referencyjny Formularza rekrutacyjnego Pełna nazwa Beneficjenta/tki pomocy Miejsce i data oceny merytorycznej Imię i nazwisko oceniającego Funkcja oceniającego /RNZ/R DEKLARACJA POUFNOŚCI I BEZSTRONNOŚCI Niniejszym oświadczam, że: - zapoznałem/am się z Regulaminem Rekrutacji oraz Przyznawania Środków Finansowych na Rozwój Przedsiębiorczości. - nie pozostaję w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia i nie jestem związany/a z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli z kandydatem/ką ubiegającą się o udział w projekcie. W przypadku stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Beneficjenta i wycofania się z oceny tego formularza rekrutacyjnego, - nie pozostaję z kandydatem/ką w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności. W przypadku stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Beneficjenta i wycofania się z oceny tego wniosku, - zobowiązuję się, że będę wypełniać moje obowiązki w sposób uczciwy i sprawiedliwy, zgodnie z posiadaną wiedzą, - zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy i zaufaniu wszystkich informacji i dokumentów ujawnionych mi lub wytworzonych przeze mnie lub przygotowanych przeze mnie w trakcie lub jako rezultat oceny i zgadzam się, że informacje te powinny być użyte tylko dla celów niniejszej oceny i nie powinny być ujawnione osobom trzecim,..., dnia.... (miejscowość i data) (podpis)

10 lp Kryterium Max. ilość punktó w 1 Pomysł, wartość użytkowa planowanej działalności gospodarczej 2 Wykorzystanie niszy rynkowej 3 Realność planowanych przedsięwzięć 4 Adekwatność planowanych wydatków, umiejętność oszacowania wydatków inwestycyjnych 5 Potencjał rozwojowy, szanse przetrwania planowanej działalności gospodarczej, 6 Adekwatność doświadczenia i wykształcenia Łącznie A. KRYTERIA MERYTORYCZNE Ocena Uzasadnienie 10 pkt OCENA DOKONYWANA NA PODSTAWIE PKT 1 KWESTIONARIUSZA ZGŁOSZENIOWEGO W CZĘŚCI 5 pkt OCENA DOKONYWANA NA PODSTAWIE PKT 2 KWESTIONARIUSZA ZGŁOSZENIOWEGO W CZĘŚCI 10 pkt OCENA DOKONYWANA NA PODSTAWIE PKT 3 KWESTIONARIUSZA ZGŁOSZENIOWEGO W CZĘŚCI 10 pkt OCENA DOKONYWANA NA PODSTAWIE PKT 4 KWESTIONARIUSZA ZGŁOSZENIOWEGO W CZĘŚCI 10 pkt OCENA DOKONYWANA NA PODSTAWIE PKT 1-6 KWESTIONARIUSZA ZGŁOSZENIOWEGO W CZĘŚCI 5 pkt OCENA DOKONYWANA NA PODSTAWIE PKT. 6 KWESTIONARIUSZA ZGŁOSZENIOWEGO W CZEŚCI 50 pkt B. OCENA PSYCHOLOGA Dokonywana na podstawie wyników testów badających predyspozycje do prowadzenia działalności gospodarczej kandydatów/ek na odrębnym formularzu. Maksymalna ilość punktów: 10

11 Imię i nazwisko PODSUMOWANIE PUNKTACJI Numer formularza referencyjnego /RNZ/R lp KRYTERIA MERYTORYCZNE Liczba punktów Pole oceny oceniający 1 oceniający 2 1 Pomysł, wartość użytkowa planowanej działalności gospodarczej Wykorzystanie niszy rynkowej Realność planowanych przedsięwzięć Adekwatność planowanych wydatków, umiejętność oszacowania wydatków inwestycjnych Potencjał rozwojowy, szanse przetrwania planowanej działalności gospodarczej Adekwatność wykształcenia i doświadczenia 5 5 Razem max Średnia arytmetyczna pkt OCENA PSYCHOLOGA lp Pole oceny Liczba punktów 1 Predyspozycje do prowadzenia własnej działalności gospodarczej 10 max 10 pkt ŁĄCZNA SUMA PUNKTÓW 60 max 60 pkt data i podpis personelu projektu

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU BIZNES STARTER

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU BIZNES STARTER PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU BIZNES STARTER 1 Informacje o projekcie 1) Projekt BIZNES STARTER realizowany

Bardziej szczegółowo

POKL.07.02.02-30-018/11

POKL.07.02.02-30-018/11 Załącznik nr 3 do Regulaminu Rekrutacji Karta oceny Formularza rekrutacyjnego osoby fizyczne uczestników projektu Samodzielni w ekonomii społecznej nr POKL.07.02.02-30-018/11 realizowanym przez Fundację

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO Strona 1 z 5 Załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji i udziału KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO do projektu Pomysł - samozatrudnienie realizowanego w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny Rynek

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO Załącznik nr 4a 1. Dane identyfikacyjne Kandydata / -tki: Nr rekrutacyjny formularza Imię i nazwisko Kandydata / - tki 2. Ocena Formalna KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO L.p. Kryteria formalne TAK

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU MISJA: FIRMA

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU MISJA: FIRMA Strona1 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU 1 Informacje o projekcie 1. Projekt realizowany jest przez firmę

Bardziej szczegółowo

Karta oceny Formularza rekrutacyjnego

Karta oceny Formularza rekrutacyjnego Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Strona 1 Karta oceny Formularza rekrutacyjnego Projekt Mój własny biznes Nr ewidencyjny Formularza rekrutacyjnego.. CZĘŚĆ I (wypełnia

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W PROJEKCIE Szkolenie-Staż-(Samo)zatrudnienie INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROJEKT: Enterprise Investment Zarządzanie Ryzykiem Katarzyna Książek IMIĘ I NAZWISKO KANDYDATA:.

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH

KARTA OCENY DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH Strona1 Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji KARTA OCENY DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH Beneficjent Numer konkursu Tytuł projektu Nr umowy o dofinansowanie projektu Nr formularza rekrutacyjnego Data złożenia

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMALNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO

KARTA OCENY FORMALNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO Załącznik nr 7 do Regulaminu rekrutacji uczestników Projekt Wiedza kluczem do sukcesu współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez GTW Project Sp. z o.o., na podstawie

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO. Fundacja Rozwoju 1/POKL/8.1.2/2014 Własna firma ze wsparciem EFS IV

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO. Fundacja Rozwoju 1/POKL/8.1.2/2014 Własna firma ze wsparciem EFS IV Załącznik nr 2 do Regulaminu projektu KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO DEKLARACJA POUFNOŚCI I BEZSTRONNOŚCI Niniejszym oświadczam, że: nie pozostaję w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa

Bardziej szczegółowo

Karta Oceny Formalnej Wniosku Uczestnika Projektu o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości

Karta Oceny Formalnej Wniosku Uczestnika Projektu o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości Projekt,,Płocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości V współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMALNEJ I MERYTORYCZNEJ

KARTA OCENY FORMALNEJ I MERYTORYCZNEJ Projekt Moja Firma Moją Szansa jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Środkowopomorską Radę Naczelnej Organizacji Technicznej w Koszalinie, na podstawie

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO Załącznik nr 3 KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO Dla osób fizycznych/grup inicjatywnych w projekcie Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dotacje i wsparcie pomostowe finansowo doradcze PO

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Imię i Nazwisko Oceniającego ocena formalna i merytoryczna formularza rekrutacyjnego:

Imię i Nazwisko Oceniającego ocena formalna i merytoryczna formularza rekrutacyjnego: Projekt EUROfirma plus współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt nr POKL.08.01.02-24-098/11

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - Etap I

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - Etap I Załącznik nr 4 KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO Dla osób prawnych w projekcie Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej ETAP I Dotacje i wsparcie pomostowe POKL 7.2.2 Arkusz wypełniany przez Beneficjenta

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMALNEJ FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO. MY PLACEMENT Alternatywy są wśród nas!

KARTA OCENY FORMALNEJ FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO. MY PLACEMENT Alternatywy są wśród nas! KARTA OCENY FORMALNEJ FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO Kandydata/ki na uczestnika/czkę projektu MY PLACEMENT Alternatywy są wśród nas! Dane identyfikacyjne: Imię i nazwisko kandydata/tki Numer formularza DEKLARACJA

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO. Kandydatki na uczestniczkę projektu. Start do biznesu.

KARTA OCENY FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO. Kandydatki na uczestniczkę projektu. Start do biznesu. KARTA OCENY FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO Kandydatki na uczestniczkę projektu Start do biznesu. Dane identyfikacyjne: Imię i nazwisko kandydatki Numer formularza DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI I POUFNOŚCI OCENIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji Uczestników/czek do Projektu INKUBATOR DOJRZAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji Uczestników/czek do Projektu INKUBATOR DOJRZAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji Uczestników/czek do Projektu INKUBATOR DOJRZAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Realizowanego w ramach Działania.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 1. DEKLARACJA POUFNOŚCI I BEZSTRONNOŚCI CZŁONKÓW KOMISJI REKRUTACYJNEJ OCENIAJĄCYCH FORMULARZ REKRUTAYCJNY W PROJEKCIE AKCELERATOR BIZNESU

CZĘŚĆ 1. DEKLARACJA POUFNOŚCI I BEZSTRONNOŚCI CZŁONKÓW KOMISJI REKRUTACYJNEJ OCENIAJĄCYCH FORMULARZ REKRUTAYCJNY W PROJEKCIE AKCELERATOR BIZNESU KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO UCZESTNIKÓW PROJEKTU AKCELERATOR BIZNESU DO DZIAŁANIA 6.2 PO KL NR NIK: /6.2/AB Beneficjent Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27 Tytuł

Bardziej szczegółowo

Karta oceny biznesplanu

Karta oceny biznesplanu Załącznik nr 14 Karta oceny biznesplanu I Członek Komisji Oceny Biznesplanów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 14 - Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy Działanie 9.3

Bardziej szczegółowo

Karta oceny wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego

Karta oceny wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego Karta oceny wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego I Członek Komisji Oceny Biznesplanów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 14- Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

Karta oceny Formularza rekrutacyjnego

Karta oceny Formularza rekrutacyjnego Karta oceny Formularza rekrutacyjnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO. MY PLACEMENT Alternatywy są wśród nas!

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO. MY PLACEMENT Alternatywy są wśród nas! KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO Kandydata/ki na uczestnika/czkę projektu MY PLACEMENT Alternatywy są wśród nas! Dane identyfikacyjne: Imię i nazwisko kandydata/tki Imię i nazwisko Oceniającego

Bardziej szczegółowo

Karty oceny biznesplanu. I Członek Komisji Oceny Biznesplanów. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata

Karty oceny biznesplanu. I Członek Komisji Oceny Biznesplanów. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata Karty oceny biznesplanu I Członek Komisji Oceny Biznesplanów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Karta Oceny Formalnej Dokumentów Rekrutacyjnych do Projektu Płocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości VI

Karta Oceny Formalnej Dokumentów Rekrutacyjnych do Projektu Płocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości VI Załącznik nr 6 do Regulaminu Rekrutacji Karta Oceny Formalnej Dokumentów Rekrutacyjnych do Projektu Płocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości VI realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filię

Bardziej szczegółowo

Karta Oceny Formalnej Wniosku o udzielenie wsparcia finansowego wraz z załącznikami

Karta Oceny Formalnej Wniosku o udzielenie wsparcia finansowego wraz z załącznikami Strona1 Załącznik nr 9 do Regulaminu przyznawania wsparcia (ścieżka A) Karta Oceny Formalnej Wniosku o udzielenie wsparcia w projekcie Zmiana szansą na zatrudnienie na Podkarpaciu realizowanego przez Fundację

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY BIZNESPLANU. w ramach

KARTA OCENY BIZNESPLANU. w ramach KARTA OCENY BIZNESPLANU w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 2020 Projekt: Adaptacja i rozwój nie zostanę bez pracy nr RPWP.06.05.00-30-0072/16 Oś Priorytetowa 6 RYNEK

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO. do projektu Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO. do projektu Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO do projektu Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach Imię i nazwisko kandydata: Nr formularza rekrutacyjnego DEKLARACJA POUFNOŚCI I BEZSTRONNOŚCI Niniejszym oświadczam,

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMALNEJ I MERYTORYCZNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO

KARTA OCENY FORMALNEJ I MERYTORYCZNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO Strona1 Załącznik nr 11 KARTA OCENY FORMALNEJ I MERYTORYCZNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO POKL.06.02.00-30-066/12 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO Załącznik nr 8 do Regulaminu rekrutacji uczestników Projekt Wiedza kluczem do sukcesu współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez GTW Project Sp. z o.o., na podstawie

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMALNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO

KARTA OCENY FORMALNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO Projekt Czas na biznes! współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Michał Drymajło, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMALNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO

KARTA OCENY FORMALNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO Załącznik nr 2.1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dotacja na START KARTA OCENY FORMALNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO Projekt Dotacja na START współfinansowany ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Rekrutacyjnej w ramach projektu Kierunek BIZNES! Działanie 5.7 Nowe

Regulamin Komisji Rekrutacyjnej w ramach projektu Kierunek BIZNES! Działanie 5.7 Nowe Regulamin Komisji Rekrutacyjnej w ramach projektu Kierunek BIZNES! Działanie 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Karta oceny formalnej Formularza Rekrutacyjnego. Data wpływu formularza... Numer identyfikacyjny formularza...

Karta oceny formalnej Formularza Rekrutacyjnego. Data wpływu formularza... Numer identyfikacyjny formularza... Załącznik nr 2 Karta oceny formalnej Formularza Rekrutacyjnego Data wpływu formularza... Numer identyfikacyjny formularza... Imię i nazwisko Kandydata/tki... Osoba oceniająca... Deklaracja bezstronności

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY BIZNES PLANU

KARTA OCENY BIZNES PLANU Załącznik nr 10 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie PRACA NA WŁASNY RACHUNEK SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO! Projekt PRACA NA WŁASNY RACHUNEK SZANSĄ NA LEPSZE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu MOJA SZANSA

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu MOJA SZANSA REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu MOJA SZANSA 1 Postanowienia ogólne 1. Regionalna Izba Gospodarcza w Starachowicach realizuje Projekt nr WND-POKL.08.01.02-26-022/11 MOJA SZANSA 2. Projekt realizowany jest

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO

KARTA OCENY FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO Strona1 Załącznik nr 2. KARTA OCENY FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 2020 Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Recepta na zwolnienie POKL.08.01.02-14-072/13 1 Postanowienia ogólne 1. Za powołanie Komisji

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMALEJ KARTY ZGŁOSZENIOWEJ DO PROJEKTU

KARTA OCENY FORMALEJ KARTY ZGŁOSZENIOWEJ DO PROJEKTU Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Zmień siebie utrzymaj (samo)zatrudnienie Projekt Zmień siebie utrzymaj (samo)zatrudnienie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ Załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie P E R S P E K T Y W Y N A ( S A M O ) Z A T R U D N I E N I E W P R O G R A M I E O U T P L A C E

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin rekrutacji uczestników w projekcie Poznański Rockefeller promocja i rozwój realizowany przez Urząd Miasta Poznania 1 Informacje o projekcie 1. Projekt przedsiębiorczości na terenie miasta Poznania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. Do projektu WŁASNY BIZNES szansą dla NIEJ i dla NIEGO

REGULAMIN REKRUTACJI. Do projektu WŁASNY BIZNES szansą dla NIEJ i dla NIEGO REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu WŁASNY BIZNES szansą dla NIEJ i dla NIEGO 1 Postanowienia ogólne 1. realizuje Projekt nr WND-POKL.06.02.00-26-015/12, WŁASNY BIZNES szansą dla NIEJ i dla NIEGO. 2. Projekt

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PO KL PROJEKTU WŁASNY BIZNES szansą dla NIE i dla NIEGO

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PO KL PROJEKTU WŁASNY BIZNES szansą dla NIE i dla NIEGO Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH DZIAŁANIA.2 PO KL PROJEKTU WŁASNY BIZNES szansą dla NIE i dla NIEGO INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROJEKT:. DANE KANDYDATA:..

Bardziej szczegółowo

w projekcie, 1 Za dzień przystąpienia do projektu należy rozumieć dzień podpisania przez uczestnika Deklaracji uczestnictwa

w projekcie, 1 Za dzień przystąpienia do projektu należy rozumieć dzień podpisania przez uczestnika Deklaracji uczestnictwa REGULAMIN REKRUTACJI do projektu pn. Wybierz swoją ścieżkę kariery realizowanego przez Centrum Języków Obcych i Edukacji POLIGLOTUS Tomasz Górski w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJI UCZESTNICTWA W II ETAPIE PROJEKTU

DEKLARACJI UCZESTNICTWA W II ETAPIE PROJEKTU DEKLARACJI UCZESTNICTWA W II ETAPIE PROJEKTU współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wsparcie metodą outplacement aktywności zawodowej kobiet w regionie lubuskim. realizowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczestników

Regulamin rekrutacji uczestników Regulamin rekrutacji uczestników W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH PODDZIAŁANIA PO KL PROJEKTU Kierunek aktywność Ścieżka - samozatrudnienie

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH PODDZIAŁANIA PO KL PROJEKTU Kierunek aktywność Ścieżka - samozatrudnienie Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH PODDZIAŁANIA 8.1.2 PO KL PROJEKTU Kierunek aktywność Ścieżka - samozatrudnienie INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROJEKT:. DANE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI do projektu MÓJ SZEF TO JA realizowanego w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. Do Projektu Własna Firma to Twoja szansa

REGULAMIN REKRUTACJI. Do Projektu Własna Firma to Twoja szansa REGULAMIN REKRUTACJI Do Projektu Własna Firma to Twoja szansa 1 Postanowienia ogólne 1. realizuje Projekt nr WND-POKL.06.02.00-26 -043/12 Własna Firma to Twoja szansa. 2. Projekt realizowany jest w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Kobieta Przedsiębiorcza Kobietą Sukcesu

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Kobieta Przedsiębiorcza Kobietą Sukcesu REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Kobieta Przedsiębiorcza Kobietą Sukcesu 1 Postanowienia ogólne 1. Regionalna Izba Gospodarcza z siedzibą w Starachowicach realizuje Projekt nr WND-POKL.06.02.00-26-025/10

Bardziej szczegółowo

Karta oceny formularza rekrutacyjnego Uczestnika Projektu pn.: Załóż biznes po pięćdziesiątce WND-RPSL /15

Karta oceny formularza rekrutacyjnego Uczestnika Projektu pn.: Załóż biznes po pięćdziesiątce WND-RPSL /15 Załącznik nr 2 Karta oceny formularza rekrutacyjnego Uczestnika Projektu pn.: Załóż biznes po pięćdziesiątce WND-RPSL.07.03.03-24-0346/15 Numer identyfikacyjny potencjalnego Uczestnika Projektu Imię i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Wierzbica z dnia 31 grudnia 2012r. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przedsiębiorcze kobiety w Gminie Wierzbica POKL.09.05.00-06-082/11 Realizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Twoja firma Twój sukces

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Twoja firma Twój sukces REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Twoja firma Twój sukces 1 Postanowienia ogólne 1. Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości realizuje Projekt nr WND-POKL.06.02.00-26- 008/10 Twoja firma Twój

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU NOWE PERSPEKTYWY

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU NOWE PERSPEKTYWY REGULAMIN PROJEKTU NOWE PERSPEKTYWY realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 8.1. Rozwój Pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o., ul. Świętojańska 53/8, 81-391 Gdynia

Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o., ul. Świętojańska 53/8, 81-391 Gdynia REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W FAZIE SZKOLENIOWO DORADCZEJ PROJEKTU MOJA FIRMA MOJE MIEJSCE PRACY - WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA W GMINACH SŁABYCH STRUKTURALNIE POWIATU

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO Załącznik nr 2 do Regulaminu Rekrutacji i Udzielania Wsparcia w Projekcie Projekt Biznes bez barier jest realizowany przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Kierunek aktywność Ścieżka - samozatrudnienie

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Kierunek aktywność Ścieżka - samozatrudnienie REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Kierunek aktywność Ścieżka - samozatrudnienie 1 Postanowienia ogólne 1. Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości realizuje Projekt nr WND-POKL.08.01.02-26-020/13

Bardziej szczegółowo

Zostań w Polsce swoim szefem!

Zostań w Polsce swoim szefem! Miasto Stołeczne Warszawa ul. Miodowa 6/8, pok. II, piętro I, 00-251 Warszawa, www.zostanszefem.vizja.pl e-mail: zostanszefem@vizja.pl tel. (22) 443 07 56, fax (22) 656 63 38 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRACY KOMISJI STAŻOWEJ

ZASADY PRACY KOMISJI STAŻOWEJ ZASADY PRACY KOMISJI STAŻOWEJ w ramach projektu nr POKL.08.02.01-28-07/13 pt. OD POMYSŁU DO INNOWACJI przy wsparciu OLSZTYŃSKIEGO PARKU NAUKOWO -TECHNOLOGICZNEGO staże naukowców w przedsiębiorstwach Warmii

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Z komputerem na 50+

Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Z komputerem na 50+ Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Z komputerem na 50+ 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin wyznacza warunki rekrutacji na szkolenia realizowane w ramach Projektu Z komputerem na 50+ przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Srebrny Biznes NR WND-POKL.08.01.02-10-093/12

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Srebrny Biznes NR WND-POKL.08.01.02-10-093/12 REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Srebrny Biznes NR WND-POKL.08.01.02-10-093/12 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 8.1. Rozwój Pracowników i przedsiębiorstw w regionie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości 1 w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu VI Rynek

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1 Postanowienia ogólne

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1 Postanowienia ogólne Załącznik nr 4 do regulaminu projektu Regulamin rekrutacji do projektu Nasze wsparcie twój biznes 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki naboru uczestników do projektu Nasze wsparcie twój

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ Jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ Jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej Załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dofinansowanie KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ Jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Projekt Elastyczny pracownik strefa wysokich kwalifikacji

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Projekt Elastyczny pracownik strefa wysokich kwalifikacji Data wpływu formularza zgłoszeniowego Podpis osoby przyjmującej formularz zgłoszeniowy Informacje wypełniane przez Realizatora FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Projekt Elastyczny pracownik strefa wysokich kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU STARTUJ Z BIZNESEM. PROJEKT STARTUJ Z BIZNESEM Nr POKL. WND-POKL.06.02.00-12-012/12

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU STARTUJ Z BIZNESEM. PROJEKT STARTUJ Z BIZNESEM Nr POKL. WND-POKL.06.02.00-12-012/12 REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU STARTUJ Z BIZNESEM PROJEKT STARTUJ Z BIZNESEM Nr POKL. WND-POKL.06.02.00-12-012/12 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu ONA I ON W BIZNESIE II

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu ONA I ON W BIZNESIE II Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI do projektu ONA I ON W BIZNESIE II 1 Postanowienia ogólne 1. AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

POKL.07.02.02-30-018/11

POKL.07.02.02-30-018/11 Załącznik nr 2 do Regulaminu Rekrutacji Formularz Rekrutacyjny dla osób prawnych uczestników projektu Samodzielni w ekonomii społecznej nr POKL.07.02.02-30-018/11 realizowanym przez Fundację im. Królowej

Bardziej szczegółowo

Akademię Kultury Informacyjnej Sp. z o.o. w Warszawie

Akademię Kultury Informacyjnej Sp. z o.o. w Warszawie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SZANSĄ NA RYNKU PRACY Nr POKL.08.01.02-14-142/13 projekt realizowany jest przez Akademię Kultury Informacyjnej Sp. z o.o. w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Skuteczny handlowiec

Regulamin projektu Skuteczny handlowiec Regulamin projektu Skuteczny handlowiec 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji w tym naboru i doboru uczestników oraz zasady uczestnictwa w projekcie pt. Skuteczny handlowiec,

Bardziej szczegółowo

Skład Komisji Konkursowej Małopolskiego Inkubatora Pomysłowości 2014

Skład Komisji Konkursowej Małopolskiego Inkubatora Pomysłowości 2014 Załącznik nr 1 do uchwały nr 960/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 9 września 2014 r. Skład Komisji Konkursowej Małopolskiego Inkubatora Pomysłowości 2014 1 Anna Kosiorowska 2 Grzegorz Sus 3

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY

FORMULARZ REKRUTACYJNY Data wpływu: Numer z rejestru formularzy: Osoba przyjmująca: I. Dane osobowe kandydata: FORMULARZ REKRUTACYJNY Imię/Imiona: Nazwisko: Płeć K M Data i miejsce urodzenia: Dowód osobisty: seria nr wydany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI i UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Cała naprzód ku zatrudnieniu. nr WND-POKL /13

REGULAMIN REKRUTACJI i UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Cała naprzód ku zatrudnieniu. nr WND-POKL /13 REGULAMIN REKRUTACJI i UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Cała naprzód ku zatrudnieniu nr WND-POKL.08.01.02-22-111/13 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU OD ZWOLNIENIA DO ZATRUDNIENIA nr projektu POKL.08.01.02-16-016/13

REGULAMIN PROJEKTU OD ZWOLNIENIA DO ZATRUDNIENIA nr projektu POKL.08.01.02-16-016/13 REGULAMIN PROJEKTU OD ZWOLNIENIA DO ZATRUDNIENIA nr projektu POKL.08.01.02-16-016/13 realizowanego w ramach Priorytetu VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie: 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU PERSPEKTYWY nr POWR /15. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU PERSPEKTYWY nr POWR /15. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU PERSPEKTYWY nr POWR.01.02.02-10-0017/15 Regulamin określa zasady, warunki i tryb rekrutacji uczestników projektu w ramach Poddziałania 1.2.2 Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Dojrzali, kompetentni w pracy

Dojrzali, kompetentni w pracy Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dojrzali, kompetentni w pracy, realizowanym przez Zakład Doskonalenia (Lider Projektu) w partnerstwie z Miastem Stołecznym Warszawa i Wojewódzkim Urzędem

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO DO PROJEKTU KIERUNEK PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO DO PROJEKTU KIERUNEK PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ ZAŁĄCZNIK NR 2 KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO DO PROJEKTU KIERUNEK PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ realizowanego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą. Definicje

REGULAMIN REKRUTACJI dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą. Definicje REGULAMIN REKRUTACJI dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą Projekt pt. Kompleksowy program wsparcia dla pracowników oświaty subregionu leszczyńskiego współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu ONA I ON W BIZNESIE

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu ONA I ON W BIZNESIE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI do projektu ONA I ON W BIZNESIE 1 Postanowienia ogólne 1. Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO UDZIAŁU W STAŻU W RAMACH PROJEKTU RESTART KARIERY

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO UDZIAŁU W STAŻU W RAMACH PROJEKTU RESTART KARIERY Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ZAŁĄCZNIK NR 1 Wypełnia Powiatowy Urząd Pracy w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI i SZKOLENIA UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU Potrafię i mogę więcej nr projektu WND-POKL..08.01.02-02-001/09

REGULAMIN REKRUTACJI i SZKOLENIA UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU Potrafię i mogę więcej nr projektu WND-POKL..08.01.02-02-001/09 REGULAMIN REKRUTACJI i SZKOLENIA UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU Potrafię i mogę więcej nr projektu WND-POKL..08.01.02-02-001/09 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Rekrutacji Uczestników/czek Projektu Kreowanie nowych miejsc pracy i przedsiębiorczości w woj. mazowieckim

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO DO PROJEKTU STREFA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH

KARTA OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO DO PROJEKTU STREFA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH Załącznik nr 2 KARTA OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO DO PROJEKTU STREFA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH realizowanego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Programu

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMALNEJ [wypełniają osoby dokonujące oceny formalnej]

KARTA OCENY FORMALNEJ [wypełniają osoby dokonujące oceny formalnej] ZAŁĄCZNIK C Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Program Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim KARTA OCENY FORMALNEJ [wypełniają osoby dokonujące

Bardziej szczegółowo

Numer Formularza Data wpływu Godzina wpływu Podpis przyjmującego FORMULARZ REKRUTACYJNY ŚCIEŻKA B

Numer Formularza Data wpływu Godzina wpływu Podpis przyjmującego FORMULARZ REKRUTACYJNY ŚCIEŻKA B Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji projektu WYPEŁNIA BIURO PROJEKTU Pieczątka Realizatora projektu 1 Lp. Lp. Nazwa I II III IV V Dane podstawowe Adres zamieszkania (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU WIEDZA NOWE MOŻLIWOŚCI NR POKL.08.01.01-30-078/09

REGULAMIN PROJEKTU WIEDZA NOWE MOŻLIWOŚCI NR POKL.08.01.01-30-078/09 REGULAMIN PROJEKTU WIEDZA NOWE MOŻLIWOŚCI NR POKL.08.01.01-30-078/09 w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW Projektu Moja Firma w Unii Europejskiej II o przyznanie wsparcia finansowego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach projektu:,,outplacement dla armii

REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach projektu:,,outplacement dla armii REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach projektu:,,outplacement dla armii Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Programu

Bardziej szczegółowo

Język obcy bilet do lepszej przyszłości Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Język obcy bilet do lepszej przyszłości Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Język obcy bilet do lepszej przyszłości, zwany dalej Regulaminem, określa zasady rekrutacji,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę!

REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę! REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę! realizowanego przez Fundację Femina Project Centrum Promocji i Rozwoju Kobiet oraz Zespół Szkół w Ostrorogu Wronki, 01.04.2014r. 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

Deklaracja uczestnictwa w Projekcie pn. Jesteś przedsiębiorczy! Zacznij działać już dziś w Koninie

Deklaracja uczestnictwa w Projekcie pn. Jesteś przedsiębiorczy! Zacznij działać już dziś w Koninie Załącznik nr 1 do Formularza rekrutacyjnego Deklaracja uczestnictwa w Projekcie pn. Jesteś przedsiębiorczy! Zacznij działać już dziś w Koninie Imię... Nazwisko.. Adres................ Ja, niżej podpisany/a,

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO Załącznik nr 5 do regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Goszczanów KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Formularz rekrutacyjny w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Formularz rekrutacyjny w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Formularz rekrutacyjny w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Tytuł projekt: Moja firma mój sukces Numer projektu: RPWP.06.03.01-30-0093/15 Poddziałanie 6.3.1 Samozatrudnienie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji i Szkoleń

Regulamin Rekrutacji i Szkoleń Regulamin Rekrutacji i Szkoleń Definicje Biuro Projektu oznacza siedzibę Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa, tel. (22) 838 32 17 wew. 115, 149, fax (22) 838

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ OFERTY WSPÓŁPRACY

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ OFERTY WSPÓŁPRACY ... Załącznik nr 3 Do Regulaminu otwartego naboru na Partnera w celu wspólnej realizacji Projektu innowacyjnego testującego pt. Śląskie Wyzwania KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ OFERTY WSPÓŁPRACY W ramach otwartego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w zadaniu 2 Dotacje i wsparcie pomostowe finansowo doradcze w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Umiejętności komputerowe kluczem do sukcesu

Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Umiejętności komputerowe kluczem do sukcesu Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Umiejętności komputerowe kluczem do sukcesu 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin wyznacza warunki rekrutacji na szkolenia realizowane w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ Załącznik nr 5: Karta Oceny Merytorycznej KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ wniosku Beneficjenta ostatecznego o otrzymanie wsparcia finansowego w ramach Projektu: Praca przede wszystkim, współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU AKTYWNOŚĆ TO PRACA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających

Bardziej szczegółowo