REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU RECEPTA NA ZWOLNIENIE (ETAP IV) 1 Informacje o projekcie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU RECEPTA NA ZWOLNIENIE (ETAP IV) 1 Informacje o projekcie"

Transkrypt

1 REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU RECEPTA NA ZWOLNIENIE (ETAP IV) 1 Informacje o projekcie 1. Projekt RECEPTA NA ZWOLNIENIE realizowany jest przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego w partnerstwie z firmą PERFEKTA Elwira Bowers z w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Rynek Pracy Otwarty dla Wszystkich, Działanie Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr. 2. Biuro projektu mieści się w Warszawie, przy ul. Czerskiej 18/390, Warszawa, czynne w godzinach w dni robocze. 3. Projekt realizowany jest od 01 sierpnia 2013 r. do 30 czerwca 2015 r. 4. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa. 2 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki oraz sposób rekrutacji uczestników projektu RECEPTA NA ZWOLNIENIE, zwanego dalej Projektem. 2. Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego (Projektodawca) prowadzić będzie rekrutację w celu zakwalifikowania do udziału w projekcie 70 osób fizycznych (39kobiet, 31 mężczyzn) spełniających warunki kwalifikowalności określone w Regulamin określa warunki odwołania od decyzji Komisji Rekrutacyjnej. 4. Z beneficjentami/kami, którzy/re zakwalifikują się do udziału w projekcie podpisana zostanie Umowa o udzielenie wsparcia szkoleniowo doradczego, zgodnie ze wzorem opracowanym przez Instytucję Pośredniczącą. 5. Definicje i znaczenia pojęciowe a. Projektodawca Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego. b. Partner Perfekta Elwira Bowers c. Uczestnik/czka Projektu osoba zakwalifikowana do udziału w Projekcie d. Beneficjent Pomocy uczestnik/czka projektu, który/a otrzymał/a środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu e. Projekt projekt RECEPTA NA ZWOLNIENIE. f. Koordynator/ka Projektu osoba zarządzająca Projektem. g. Biuro Projektu ul. Czerska 18/390, Warszawa h. Osoba bezrobotna osoba zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna i. Pracodawca przechodzący procesy modernizacyjne i adaptacyjne pracodawca, który wprowadza zmiany mające na celu przystosowanie przedsiębiorstwa do obecnej sytuacji gospodarczej lub restrukturyzację organizacji. j. Osoba zwolniona przez pracodawcę przechodzącego procesy modernizacyjne i adaptacyjne osoba pozostająca bez zatrudnienia, której stosunek pracy wygasł lub został rozwiązany z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu. 3 Warunki kwalifikowalności Do udziału w projekcie zakwalifikowane mogą zostać osoby spełniające warunki formalne: a) posiadają miejsce zamieszkania (na podstawie Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa mazowieckiego b) zostały zwolnione z przedsiębiorstwa przechodzącego procesy adaptacyjne i modernizacyjne, którego jednostka organizacyjna (siedziba lub filia) mieści się na terenie województwa mazowieckiego których stosunek pracy wygasł lub został

2 rozwiązany z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu c) posiadały status pracownika to znaczy były zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę d) posiadają status osoby bezrobotnej e) nie posiadały wpisu do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nie były zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz nie prowadziły działalności na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową), w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu f) nie korzystają równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz w ramach Poddziałania / Działania 6.2 POKL na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej, g) których nie łączy lub łączył z Projektodawcą i/lub pracownikiem Projektodawcy lub/i Partnera uczestniczącym w procesie rekrutacji związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa (w linii prostej lub bocznej do II stopnia) i/lub związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli lub inny związek faktyczny, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do zachowania zasady bezstronności w procesie rekrutacji h) nie pozostające w ciągu ostatnich 2 lat w stosunku pracy lub innym (umowy cywilnoprawne) z Projektodawcą lub Partnerem i) które bez wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego nie rozpoczęłyby prowadzenia działalności gospodarczej j) niekarane za przestępstwa skarbowe w rozumieniu ustawy z dnia 06 czerwca 1997 Kodeks Karny, k) korzystające w pełni z praw publicznych i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. 4 Kryteria ilościowe 1. Projektodawca prowadzi rekrutację 70 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy zamierzających założyć własną działalność gospodarczą na terenie województwa mazowieckiego. W sytuacji gdy miejsce prowadzenia działalności obejmuje obszar np. całego kraju - istotne jest by siedziba firmy znajdowała się na terenie województwa mazowieckiego. 2. Projektodawca planuje rekrutację 39 kobiet i 31 mężczyzn. 5 Warunki uczestnictwa 1. Osoby starające się o zakwalifikowane do udziału w projekcie zobowiązane są do dostarczenia następujących dokumentów: a) formularz zgłoszeniowy dokument R1 b) zgoda na przetwarzanie danych osobowych dokument R2 c) deklaracja uczestnictwa w projekcie i kwalifikowalności dokument R3 d) oświadczenie o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej na terenie województwa mazowieckiego dokument R4 e) oświadczenie o nie posiadaniu wpisu do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nie zarejestrowaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz nie prowadzeniu działalności na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową), w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu dokument R4 f) oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz w ramach Poddziałania /

3 Działania 6.2 POKL na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej dokument R4 g) oświadczenie o braku połączeń z Projektodawcą i/lub pracownikiem Projektodawcy lub/i Partnera uczestniczącym w procesie rekrutacji związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa (w linii prostej lub bocznej do II stopnia) i/lub związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli lub inny związek faktyczny, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do zachowania zasady bezstronności w procesie rekrutacji dokument R4 h) oświadczenie o nie pozostawaniu w ciągu ostatnich 2 lat w stosunku pracy lub innym (umowy cywilnoprawne) z Projektodawcą lub Partnerem dokument R4 i) oświadczenie o braku możliwość rozpoczęcia działalności gospodarczej bez wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego (ograniczanie zjawiska creamingu) dokument R4 j) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa skarbowe w rozumieniu ustawy z dnia 06 czerwca 1997 Kodeks Karny dokument R4 k) oświadczenie w pełni z praw publicznych i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych dokument R4 l) oświadczenie o zwolnieniu przez pracodawcę przechodzącego procesy adaptacyjne i modernizacyjne, którego jednostka organizacyjna (siedziba lub filia) mieści się na terenie województwa mazowieckiego dokument R5 wraz z dokumentacją potwierdzającą zwolnienie przez pracodawcę przechodzącego procesy adaptacyjne i modernizacyjne (preferowane przez Projektodawcę jest oświadczenie pracodawcy dokument R6; w przypadku likwidacji zakładu pracy należy przedstawić oświadczenie dokument R7, które podlegać będzie szczegółowej weryfikacji przez personel projektu) m) oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis dokument R8 lub oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis dokument R9 n) oświadczenie o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej dokument R10 (należy dołączyć zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy) o) oświadczenie o prawdziwości danych zawartych w formularzu i załącznikach dokument R11 p) oświadczenie zapoznaniu i akceptacji warunków regulaminów i kryteriów oceny i przyznawania środków finansowych dokument R12 2. Projektodawca w uzasadnionych przypadkach ma prawo żądać dodatkowych dokumentów mających na celu potwierdzenie informacji zawartych w formularzu i załącznikach. 3. Dokumenty zgłoszeniowe składać można osobiście w biurze projektu, pocztą lub kurierem. Biuro projektu dostępne jest dla osób z niepełnosprawnością. Wzory wszystkich dokumentów dostępne są na stronie internetowej oraz w biurze projektu. Obowiązują jedynie wzory dokumentów dostępne na stronie internetowej projektu. 4. Wszystkie kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem na każdej stronie. 5. Strony składanych dokumentów powinny być ponumerowane. 6. Dopuszcza się składanie innych dokumentów niewymienionych w niniejszym regulaminie, poświadczających treści oświadczeń stanowiących składową aplikacji do uczestnictwa w projekcie. 6 Proces rekrutacji 1. Rekrutacja Etap IV trwać będzie od 07/01/2014 do 17/01/2014. O przyjęciu dokumentów decyduje data wpływu dokumentów zgłoszeniowych do biura projektu. 2. Projektodawca zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu rekrutacji oraz podziału rekrutacji na etapy. 3. Zaznacza się, iż do kompetencji personelu projektu nie należy weryfikacja kompletności złożonych dokumentów.

4 4. Ocena formalna dokumentów zgłoszeniowych dokonywana przez personel projektu obejmuje ocenę dokumentów aplikacyjnych w oparciu o Kartę Oceny Formalnej. 5. Ocena merytoryczna dokonywana jest w oparciu o Kartę Oceny Merytorycznej. 6. Zasady oceny formalnej i merytorycznej w postaci Karty Oceny Rekrutacyjnej (Karta Oceny Formalnej, Karta Oceny Merytorycznej, Podsumowanie punktacji) stanowią załącznik do niniejszego regulaminu. 7. Ocena merytoryczna dokonywana jest przez Komisję Rekrutacyjną w składzie: personel projektu, psycholog, specjaliści ds. biznesplan, specjaliści ds. marketingu. Personel projektu zapewnia przeprowadzenie rzetelnej i bezstronnej rekrutacji uczestników/czek projektu oraz gwarantuje jednolite zasady uczestnictwa dla każdego. Członkowie Komisji Rekrutacyjnej wykazywać będą się udokumentowanym doświadczeniem w reprezentowanej dziedzinie. 8. Rekrutacja składa się z następujących etapów: a) przyjmowanie dokumentów zgłoszeniowych, b) opublikowanie na stronie internetowej projektu oraz w Biurze projektu listy osób, których zgłoszenia zostały pozytywnie zakwalifikowane w wyniku oceny formalnej (Na stronie internetowej publikowane są numery formularzy rekrutacyjnych. Imiona i nazwiska kandydatów/ek i uczestników/czek nie są publikowane na stronie internetowej projektu), c) poinformowanie drogą elektroniczną o wynikach oceny formalnej wraz z uzasadnieniem powodu niespełniania wymogów formalnych, d) przeprowadzenie testów psychologicznych, e) ocena merytoryczna, f) opublikowanie na stronie internetowej projektu oraz w Biurze projektu wstępnych list rankingowych zgłoszeń, uszeregowanych według największej ilości otrzymanych punktów z uwzględnieniem podziału na kobiety i mężczyzn g) poinformowanie drogą elektroniczną osób zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych do udziału w projekcie przesłanie dokumentów określonych w 6 pkt.6, h) procedura odwoławcza według zasad określonych w 7, i) opublikowanie na stronie internetowej projektu oraz w Biurze projektu ostatecznej listy rankingowej osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie, oraz listy rezerwowej (max. 10 osób dla każdej listy). 9. Dokumenty przesyłane są drogą elektroniczną w formie PDF w dniu publikacji wstępnych list rankingowych. Kandydaci wyrażają zgodę na elektroniczną formę przekazywania informacji pisemnych poprzez akceptację niniejszego regulaminu. 10. Osoby zakwalifikowane, wycofujące się z projektu zobowiązane są do dostarczenia pisemnej rezygnacji. W przypadku braku pisemnej rezygnacji Uczestnik/czka Projektu jest zobowiązany pokryć koszty udziału w projekcie. 11. Za treść przedstawionych dokumentów wyłączną odpowiedzialność ponoszą osoby które je podpisały oraz osoby je dostarczające. 7 Procedura odwoławcza 1. Każdy Kandydat/ka może w terminie do 5 dni roboczych licząc od dnia opublikowania listy zgłoszeń poprawnych pod względem formalnym oraz wstępnych list rankingowych złożyć pisemne odwołanie od decyzji Komisji Rekrutacyjnej. 2. Odwołanie złożyć można od Karty Oceny Formalnej, Karty Oceny Merytorycznej, Podsumowania Punktacji. Odwołanie nie przysługuje od Karty Oceny Psychologa. 3. Odwołanie od oceny merytorycznej jest rozpatrywane w ciągu 3 dni roboczych przez osobę będącą członkiem Komisji Rekrutacyjnej, przy czym nie może to być ta sama osoba, która wcześniej dokonywała oceny danego kandydata. Odwołania od decyzji dotyczącej kwalifikowalności formalnej rozpatrywane są przez personel projektu.

5 4. Osoby, które wniosły odwołanie zostaną w terminie 2 dni roboczych od daty posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej lub ponownej weryfikacji formalnej poinformowane pisemnie o decyzji personelu projektu lub Komisji Rekrutacyjnej. Decyzja ta jest wiążąca i ostateczna. 5. Po zakończeniu procedury odwoławczej publikowana jest ostateczna lista rankingowa od której nie przysługuje odwołanie. 8 Kryteria oceny merytorycznej zgłoszeń 1. Formularze zgłoszeniowe przyznawane są członkom Komisji Rekrutacyjnej w drodze losowania. 2. Każdy formularz oceniany jest przez dwóch członków Komisji Rekrutacyjnej. 3. Komisja Rekrutacyjna dokonywać będzie oceny merytorycznej zgłoszeń, które uzyskały pozytywną ocenę formalną. 4. Zgłoszenie uzyska pozytywną ocenę merytoryczną, jeśli uzyska minimum 60% maksymalnej ilości punktów, tj. 36 punktów (50 punktów możliwych do uzyskania w ramach Karty Oceny Merytorycznej oraz 10 punktów możliwych do uzyskania w ramach Karty Oceny Psychologa, razem 60 punktów, 60% = 36) oraz minimum 60% punktów w każdej kategorii oceny, to znaczy: a) pomysł, wartość użytkowa: max.10, min: 6 pkt b) wykorzystanie niszy rynkowej: max.5, min: 3 pkt c) realność planowanych przedsięwzięć: max.10, min: 6 pkt d) adekwatność planowanych wydatków: max.10, min: 6 pkt e) potencjał rozwojowy: max.10, min: 6 pkt f) adekwatność doświadczenia i w wykształcenia: max.5, min: 3 pkt g) ocena psychologa: max.10, min: 6 pkt 5. Na ocenę końcową wniosku składają się: a) średnia arytmetyczna z ocen merytorycznych wystawionych przez 2 członków Komisji Rekrutacyjnej na podstawie Karty Oceny Merytorycznej b) ocena psychologa na podstawie Karty Rekrutacyjnej Oceny Psychologa 6. W przypadku dwóch lub więcej wniosków o równej liczbie punktów, wyższe miejsce na liście rankingowej otrzymuje ten, który uzyskał kolejno wyższą liczbę punktów w następujących kryteriach: pomysł na biznes, realność planowanych przedsięwzięć, adekwatność planowanych wydatków, umiejętność oszacowania wydatków inwestycyjnych, potencjał rozwojowy, wykorzystanie niszy rynkowej 7. W przypadku rozbieżności sięgających co najmniej 30% punktów pomiędzy ocenami dwóch członków Komisji Rekrutacyjnej (przy czym ocena przynajmniej jednego z nich musi wynosić minimum 60% punktów), wniosek poddawany jest dodatkowej ocenie, którą przeprowadza trzeci oceniający, wskazany przez Przewodniczącego/Zastępcę Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej. Ocena trzeciej osoby jest ostateczna i wiążąca. 9 Postanowienia końcowe 1. Regulamin obowiązuje od 27/12/ Treść regulaminu jest dostępna w biurze Projektodawcy, oraz na stronie internetowej Projektu. 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje koordynator/ka projektu. /-/ Bartosz Witkowski Prezes Zarządu Załączniki: I. Karta Oceny Rekrutacyjnej 1) Karta Oceny Formalnej 2) Karta Oceny Merytorycznej 3) Podsumowanie Punktacji

6 KARTA OCENY REKRUTACYJNEJ 1) Karta Oceny Formalnej 2) Karta Oceny Merytorycznej 3) Podsumowanie punktacji

7 KARTA OCENY FORMALNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO ARKUSZ WYPEŁNIONY PRZEZ: BENEFICJENTA (PROJEKTODAWCĘ) Numer referencyjny Formularza rekrutacyjnego Imię i nazwisko kandydata/ki /RNZ/R lp kryterium tak nie nie dotyczy 1 Czy kandydat/ka złożył/a formularz rekrutacyjny? 2 Czy kandydat/ka złożył/a zgodę na przetwarzanie danych osobowych? 3 Czy kandydat/ka złożył/a deklarację uczestnictwa w projekcie i kwalifikowalności? 4 Czy kandydat/ka złożył/a oświadczenie o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej na terenie województwa mazowieckiego? 5 Czy kandydat/ka złożył/a oświadczenie o nie posiadaniu wpisu do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nie zarejestrowaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz nie prowadzeniu działalności na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalności adwokackiej, komorniczej lub oświatowej), w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu? 6 Czy kandydat/ka złożył/a oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz w ramach Poddziałania / Działania 6.2 POKL na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej? 7 Czy kandydat/ka złożył/a oświadczenie o braku połączeń z Projektodawcą i/lub pracownikiem Projektodawcy lub/i Partnera uczestniczącym w procesie rekrutacji poprzez związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa (w linii prostej lub bocznej do II stopnia) i/lub związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli lub poprzez inny związek faktyczny, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do zachowania zasady bezstronności w procesie rekrutacji uczestników? 8 Czy kandydat/ka złożył/a oświadczenie o nie pozostawaniu w ciągu ostatnich 2 lat w stosunku pracy lub innym (umowy cywilnoprawne) z Projektodawcą lub Partnerem 9 Czy kandydat/ka złożył/a oświadczenie o braku możliwości rozpoczęcia działalności gospodarczej bez wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego 10 Czy kandydat/ka złożył/a oświadczenie o niekaralności za przestępstwa skarbowe w rozumieniu ustawy z dnia 06

8 czerwca 1997 Kodeks Karny? 11 Czy kandydat/ka złożył/a oświadczenie w pełni z praw publicznych i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych? 12 Czy kandydat/ka złożył/a oświadczenie o zwolnieniu z przedsiębiorstwa przechodzącego procesy adaptacyjne i modernizacyjne wraz z dokumentacją potwierdzającą zwolnienie przez pracodawcę przechodzącego procesy adaptacyjne i modernizacyjne lub oświadczenie likwidacji zakładu pracy, które zostało pozytywnie zweryfikowane przez Projektodawcę? 13 Czy kandydat/ka złożył/a oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis lub oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis? 14 Czy kandydat/ka złożył/a oświadczenie o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej wraz z zaświadczeniem z Powiatowego Urzędu Pracy? 15 Czy kandydat/ka złożył/a oświadczenie o prawdziwości danych zawartych w formularzu i załącznikach? 16 Czy kandydat/ka złożył/a oświadczenie o zapoznaniu i akceptacji warunków regulaminów i kryteriów oceny i przyznawania środków finansowych? 17 Czy kandydat/ka spełnia wymogi formalne i jego/jej wniosek może zostać przekazany do oceny merytorycznej? Uwagi i zastrzeżenia Data oceny formalnej Imię i nazwisko osoby dokonującej oceny formalnej Podpis osoby dokonującej oceny formalnej

9 KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO ARKUSZ WYPEŁNIONY PRZEZ: BENEFICJENTA (PROJEKTODAWCĘ) Numer referencyjny Formularza rekrutacyjnego Pełna nazwa Beneficjenta/tki pomocy Miejsce i data oceny merytorycznej Imię i nazwisko oceniającego Funkcja oceniającego /RNZ/R DEKLARACJA POUFNOŚCI I BEZSTRONNOŚCI Niniejszym oświadczam, że: - zapoznałem/am się z Regulaminem Rekrutacji oraz Przyznawania Środków Finansowych na Rozwój Przedsiębiorczości. - nie pozostaję w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia i nie jestem związany/a z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli z kandydatem/ką ubiegającą się o udział w projekcie. W przypadku stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Beneficjenta i wycofania się z oceny tego formularza rekrutacyjnego, - nie pozostaję z kandydatem/ką w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności. W przypadku stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Beneficjenta i wycofania się z oceny tego wniosku, - zobowiązuję się, że będę wypełniać moje obowiązki w sposób uczciwy i sprawiedliwy, zgodnie z posiadaną wiedzą, - zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy i zaufaniu wszystkich informacji i dokumentów ujawnionych mi lub wytworzonych przeze mnie lub przygotowanych przeze mnie w trakcie lub jako rezultat oceny i zgadzam się, że informacje te powinny być użyte tylko dla celów niniejszej oceny i nie powinny być ujawnione osobom trzecim,..., dnia.... (miejscowość i data) (podpis)

10 lp Kryterium Max. ilość punktó w 1 Pomysł, wartość użytkowa planowanej działalności gospodarczej 2 Wykorzystanie niszy rynkowej 3 Realność planowanych przedsięwzięć 4 Adekwatność planowanych wydatków, umiejętność oszacowania wydatków inwestycyjnych 5 Potencjał rozwojowy, szanse przetrwania planowanej działalności gospodarczej, 6 Adekwatność doświadczenia i wykształcenia Łącznie A. KRYTERIA MERYTORYCZNE Ocena Uzasadnienie 10 pkt OCENA DOKONYWANA NA PODSTAWIE PKT 1 KWESTIONARIUSZA ZGŁOSZENIOWEGO W CZĘŚCI 5 pkt OCENA DOKONYWANA NA PODSTAWIE PKT 2 KWESTIONARIUSZA ZGŁOSZENIOWEGO W CZĘŚCI 10 pkt OCENA DOKONYWANA NA PODSTAWIE PKT 3 KWESTIONARIUSZA ZGŁOSZENIOWEGO W CZĘŚCI 10 pkt OCENA DOKONYWANA NA PODSTAWIE PKT 4 KWESTIONARIUSZA ZGŁOSZENIOWEGO W CZĘŚCI 10 pkt OCENA DOKONYWANA NA PODSTAWIE PKT 1-6 KWESTIONARIUSZA ZGŁOSZENIOWEGO W CZĘŚCI 5 pkt OCENA DOKONYWANA NA PODSTAWIE PKT. 6 KWESTIONARIUSZA ZGŁOSZENIOWEGO W CZEŚCI 50 pkt B. OCENA PSYCHOLOGA Dokonywana na podstawie wyników testów badających predyspozycje do prowadzenia działalności gospodarczej kandydatów/ek na odrębnym formularzu. Maksymalna ilość punktów: 10

11 Imię i nazwisko PODSUMOWANIE PUNKTACJI Numer formularza referencyjnego /RNZ/R lp KRYTERIA MERYTORYCZNE Liczba punktów Pole oceny oceniający 1 oceniający 2 1 Pomysł, wartość użytkowa planowanej działalności gospodarczej Wykorzystanie niszy rynkowej Realność planowanych przedsięwzięć Adekwatność planowanych wydatków, umiejętność oszacowania wydatków inwestycjnych Potencjał rozwojowy, szanse przetrwania planowanej działalności gospodarczej Adekwatność wykształcenia i doświadczenia 5 5 Razem max Średnia arytmetyczna pkt OCENA PSYCHOLOGA lp Pole oceny Liczba punktów 1 Predyspozycje do prowadzenia własnej działalności gospodarczej 10 max 10 pkt ŁĄCZNA SUMA PUNKTÓW 60 max 60 pkt data i podpis personelu projektu

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy. 1 Przepisy ogólne

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy. 1 Przepisy ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy 1 Przepisy ogólne 1. Firma Consultor Sp. z o.o. realizuje projekt nr POKL.06.02.00-12-076/12 Dobre perspektywy 2. Projekt jest realizowany

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 01/2013. Dyrektora Środkowopomorskiej Rady Naczelnej Organizacji Technicznej w Koszalinie z dnia 11 lutego 2013 r.

Zarządzenie nr 01/2013. Dyrektora Środkowopomorskiej Rady Naczelnej Organizacji Technicznej w Koszalinie z dnia 11 lutego 2013 r. Zarządzenie nr 01/2013 Dyrektora Środkowopomorskiej Rady Naczelnej Organizacji Technicznej w Koszalinie z dnia 11 lutego 2013 r. Regulamin rekrutacji do projektu MOJA FIRMA - MOJĄ SZANSĄ II Nr projektu

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZOSTAŃ ZATRUDNIONY realizowanego przez WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK oraz EUROSOLUTIONS JAN DYMEK nr projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA Nr UDA POKL 8.1.2-14-105/14 Realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU STREFA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH. Słownik pojęć

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU STREFA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH. Słownik pojęć REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU STREFA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE

KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE REGULAMIN PROJEKTU KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE GRUPA 2: DOTACJE NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin w projekcie KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU pn. Zawodowe skrzydła II

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU pn. Zawodowe skrzydła II 1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Rarytas J. i R. Markowscy Spółka Jawna REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

Projekt Młodzi w Świecie Biznesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Młodzi w Świecie Biznesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Młodzi w Świecie Biznesu realizowanego w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. W ramach Priorytety VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich

REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. W ramach Priorytety VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE W ramach Priorytety VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uczestnictwa w Projekcie Mój pierwszy biznes II edycja

Regulamin Uczestnictwa w Projekcie Mój pierwszy biznes II edycja Regulamin Uczestnictwa w Projekcie Mój pierwszy biznes II edycja Rozdział I postanowienia ogólne i definicje 1.Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: PGD Sp. z o.o. w Białymstoku Projekt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA ORAZ UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO z dnia 10.01.2014r. dot. projektu pt. Unijna Firmolandia

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA ORAZ UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO z dnia 10.01.2014r. dot. projektu pt. Unijna Firmolandia REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA ORAZ UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO z dnia 10.01.2014r. dot. projektu pt. Unijna Firmolandia 1 - Postanowienia ogólne 1. Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu realizuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW Projekt Powrót na rynek pracy IV czas na nowy start współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mój własny biznes, POKL.06.02.00-30-020/12 Strona 1 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU z dnia 25.02.2013r. dot. projektu pn. Sam Sobie Szefem II

REGULAMIN PROJEKTU z dnia 25.02.2013r. dot. projektu pn. Sam Sobie Szefem II REGULAMIN PROJEKTU z dnia 25.02.2013r. dot. projektu pn. Sam Sobie Szefem II 1 - Postanowienia ogólne 1. Placówka Kształcenia Zawodowego Katarzyna Zacharska-Całka wraz z Partnerami Miejskim Urzędem Pracy

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E N A P O D K A R P A C I U Z A T R U D N I J S I Ę S A M! w r a m a c h P r o g r a m u O p e r a c y j n e g o K a p

Bardziej szczegółowo

Karta Oceny Formalnej Wniosku Uczestnika Projektu o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości

Karta Oceny Formalnej Wniosku Uczestnika Projektu o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości Projekt,,Płocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości V współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych

Bardziej szczegółowo

45+ - Zintegrowany projekt wsparcia samozatrudnienia osób po 45 roku życia.

45+ - Zintegrowany projekt wsparcia samozatrudnienia osób po 45 roku życia. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI PROJEKT STARTUJ Z BIZNESEM III edycja

REGULAMIN REKRUTACJI PROJEKT STARTUJ Z BIZNESEM III edycja REGULAMIN REKRUTACJI PROJEKT STARTUJ Z BIZNESEM III edycja Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do projektu Startuj z biznesem

Regulamin rekrutacji do projektu Startuj z biznesem Wydanie 1 z dnia 30.05.2014r. Regulamin rekrutacji do projektu Startuj z biznesem 1 Informacje ogólne 1. Projekt Startuj z biznesem jest realizowany w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia Biuro Projektu: REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia WND-POKL.08.01.02-18-090/14 Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI /zgodny z Wytycznymi nr 12/

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI /zgodny z Wytycznymi nr 12/ REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI /zgodny z Wytycznymi nr 12/ w projekcie pn. Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 2 realizowanym przez Stowarzyszenie Promocja Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA projektu Wsparcie na starcie realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes!

Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes! Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes! 1 Informacja ogólne 1. Projekt pn. Czas na biznes! współfinansowany jest

Bardziej szczegółowo

MINIMALNY ZAKRES REGULAMINU PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

MINIMALNY ZAKRES REGULAMINU PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ MINIMALNY ZAKRES REGULAMINU PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ projektu systemowego pn. Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. Adaptacja i zatrudnienie realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA Regulamin wyboru uczestników oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu pt.

Bardziej szczegółowo

dotyczy projektu pt. Janowski przedsiębiorca realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim INFORMACJE OGÓLNE

dotyczy projektu pt. Janowski przedsiębiorca realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim INFORMACJE OGÓLNE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Na rok 2009 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia dotyczy projektu pt. realizowanego

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ dla Beneficjentów (Projektodawców) i uczestników projektu ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim (dotyczące

Bardziej szczegółowo