RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA"

Transkrypt

1 RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA dotyczącego dodatkowych czynników współistniejących z nadciśnieniem tętniczym mających wpływ na wybór nebiwololu w leczeniu polskiej populacji pacjentów z NT W przypadku jakiegokolwiek prezentowania, udostępniania, bądź rozpowszechniania raportu bądź jego części firma VALEANT Pharmaceuticals International jest zobowiązana do podawania firmy Quality Audit House jako autora raportów. Firma Quality Audit House zobowiązuje się do niewykorzystywania wyników programu bez wcześniejszej zgody firmy VALEANT Pharmaceuticals International.

2 Przebieg badania Analiza wyników Podsumowanie Cele badania Głównym celem badania było określenie wpływu czynników współistniejących z nadciśnieniem tętniczym na wybór nebiwololu w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Szczegółowe cele badawcze opierały się na ustaleniu: oceny ryzyka sercowo-naczyniowego na podstawie skali SCORE oraz czynników ryzyka sercowo-naczyniowego; chorób współistniejących z nadciśnieniem tętniczym u badanych; czynników występujących u pacjentów, które zadecydowały o wyborze nebiwololu w leczeniu; ścieżek leczenia farmakologicznego. 2

3 Przebieg badania Analiza wyników Podsumowanie Czas i zakres trwania badania CZAS TRWANIA ZAKRES Badanie zrealizowano na terenie całej Polski od kwietnia do lipca 2013 roku. W badaniu wzięło udział pacjentów oraz 387 lekarzy-badaczy. 3

4 Przebieg badania Analiza wyników Podsumowanie Etapy realizacji badania 1) Dobór uczestników badania w badaniu uczestniczyli pacjenci z nadciśnieniem tętniczym, u których lekarz ze względu na dodatkowe czynniki współistniejące, podjął niezależną decyzję o rozpoczęciu terapii nebiwololem. Wszyscy badani wyrazili werbalną zgodę na udział w projekcie badawczym. 2) Przeprowadzenie przez lekarza wywiadu kwestionariuszowego z pacjentem na podstawie obserwacji i rozmowy z pacjentem, lekarz wypełniał kwestionariusz wywiadu. Fakt wzięcia udziału w badaniu nie nakładał na badacza żadnych ograniczeń w zakresie należytego i profesjonalnego wykonywania przez badacza zawodu lekarza, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, zasadami etyki zawodowej oraz wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, a w szczególności w żaden sposób nie ograniczał dowolności badacza w wyborze konkretnej terapii lub produktu leczniczego dla jego pacjentów. Fakt wypełnienia kwestionariusza badania nie mógł mieć wpływu na wybór zastosowanej terapii. 4

5 Przebieg badania Analiza wyników Podsumowanie Uczestnicy badania W badaniu mogli wziąć udział lekarze posiadający prawo wykonywania zawodu Lekarze lekarza, którzy uzyskali wpis do rejestru prowadzonego przez właściwą okręgową radę lekarską i nie zostali zawieszeni w prawie wykonywania zawodu lekarza albo ograniczeni w wykonywaniu określonych czynności medycznych. Do badania lekarz zapraszał pacjentów ze zdiagnozowanym nadciśnieniem tętniczym. Pacjenci U pacjentów nie stwierdzono żadnych przeciwskazań do stosowania nebiwololu. Wszyscy uczestnicy badania wyrazili werbalną zgodę na udział w przedsięwzięciu badawczym. 5

6 Przebieg badania Metodologia badania Analiza wyników Podsumowanie Technika badawcza wywiad kwestionariuszowy W celu przeprowadzenia badania zastosowano wystandaryzowaną technikę badawczą w postaci wywiadu kwestionariuszowego. Narzędziem służącym do realizacji badania był kwestionariusz wywiadu. Wywiad kwestionariuszowy 6

7 Przebieg badania Metodologia badania Analiza wyników Podsumowanie Kwestionariusz wywiadu wystandaryzowane narzędzie badawcze Standaryzacja polega na wypełnieniu przez wszystkich lekarzy - badaczy wspólnie z pacjentami, tego samego kwestionariusza. Jedną z jej głównych zalet jest możliwość liczenia zjawisk wynikających ze zgromadzonych danych. Kwestionariusz wywiadu 7

8 Raport końcowy Raport wykonany na podstawie przesłanego do firmy Quality Audit House Sp. z o.o. raportu zbiorczego, który jednocześnie był potwierdzeniem przeprowadzenia badania z pacjentami przez lekarza - badacza. Dane z raportu zostały przedstawione w formie zbiorczej. Wszystkie tabele i wykresy procentowane są do wszystkich ważnych przypadków. 8

9 Płeć 55,2% 60,0% 44,8% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Kobieta Mężczyzna W badaniu dotyczącym czynników współistniejących z nadciśnieniem tętniczym mających wpływ na wybór w terapii nebiwololu wzięło udział więcej mężczyzn (55,2%). DANE PACJENTA 9

10 Wiek 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35 lat lat lat 4,2% 16,2% 24,1% lat lat 76 lat 6,5% 19,8% 29,2% Znaczący udział w badaniu stanowiły osoby w wieku lat (29,2%). Pacjentów mających lat było 24,1%. Literatura przedmiotowa potwierdza, iż wraz z wiekiem rośnie odsetek chorych na nadciśnienie tętnicze. Podwyższone ciśnienie tętnicze u starszych osób wiąże się z większym ryzykiem wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych (Adamska-Dyniweska H. i in., Zasady postepowania w nadciśnieniu tętniczym, esculap.pl). DANE PACJENTA 10

11 Statystyka wieku Statystyka wieku Dane Wartości (liczba lat) Średnia 57,05 Mediana 58 Dominanta 60 Odchylenie standardowe 12,60 Minimum 19 Maksimum 92 Kwartyle 25% 48 50% 58 75% 66 Średnia wieku badanych wynosiła około 57 lat (± około 13 lat). Dominowali pacjenci 60 letni (dominanta). Najmłodszy uczestnik badania miał 19 lat, a najstarszy 92 lata. Warto dodać, że dzieląc pacjentów na 4 grupy liczące po 25% jednostek, pierwszą grupę stanowili respondenci do 48. roku życia, kolejną od 48 lat do 58 lat. Trzecią grupę stanowiły osoby do 66. roku życia, a ostatnią od 66 lat do 92 lat. DANE PACJENTA 11

12 Miejsce zamieszkania 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0% małe miasto (do 10 tys. mieszkańców) 18,9% miasto średniej wielkości ( tys. mieszkańców) 29,4% duże miasto (ponad 100 tys. mieszkańców) 41,1% wieś 10,6% Zdecydowana większość badanych to mieszkańcy miast (89,4%). Znaczący odsetek pacjentów zamieszkiwał duże miasta (41,1% ogółu). DANE PACJENTA 12

13 Body Mass Index (BMI) BMI STATUS Udział badanych < 18,5 niedowaga 0,2% 18,5 24,9 waga prawidłowa 17,5% 25,0 29,9 nadwaga 47,4% 30,0 34,9 otyłość I stopnia 27,2% 35,0 39,9 otyłość II stopnia 6,2% 40 otyłość III stopnia 1,5% Z przeprowadzanych analiz wynika, że w grupie pacjentów dominowały osoby z indeksem BMI wskazującym na zawyżoną masę ciała w stosunku do wzrostu (82,3%), w tym 47,4% osób miało nadwagę, a 34,9% otyłość stopniowalną. Liczne badania epidemiologiczne potwierdzają zależność między otyłością a nadciśnieniem tętniczym. Otóż, ryzyko wystąpienia nadciśnienia tętniczego wzrasta dwukrotnie przy 20% nadwadze i jest tym większe, im chory jest młodszy (Pupek-Musialik D., Otyłość jako problem medyczny i społeczny. Nowe trendy terapii, esculap.pl). DANE PACJENTA 13

14 Ciśnienie tętnicze WARTOŚĆ (mmhg) STATUS * Udział badanych / / / /<90 nadciśnienie tętnicze 1. stopnia nadciśnienie tętnicze 2. stopnia nadciśnienie tętnicze 3. stopnia izolowane skurczowe nadciśnienie tętnicze 39,1% 33,8% 8,6% 18,5% * Wg ESH/ESC Analiza wartości ciśnienia tętniczego pacjentów wykazała, iż w przypadku 39,1% chorych rozpoznano łagodne nadciśnienie tętnicze. Osoby z nadciśnieniem tętniczym 2. stopnia stanowiły 1/3 ogółu (33,8%). DANE PACJENTA 14

15 45,0% Okres leczenia nadciśnienia tętniczego 36,8% 44,0% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 19,2% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% < 1 rok 2-4 lata > 5 lat Okres leczenia nadciśnienia tętniczego u najwyższego odsetka pacjentów wynosił ponad 5 lat (44,0%). Respondenci, którzy leczyli się 2-4 lata stanowili 36,8% ogółu. DANE PACJENTA 15

16 Klasyfikacja nadciśnienia tętniczego 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 1. stopień 28,0% 2. stopień 53,7% 3. stopień 16,1% izolowane skurczowe 2,2% Lekarze u ponad połowy badanych rozpoznali nadciśnienie tętnicze 2. stopnia (53,7%). Łagodne nadciśnienie tętnicze występowało u 28,0% chorych. DANE PACJENTA 16

17 Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego według SCORE przeciętne 12,3% niskie 17,4% umiarkowane 36,9% wysokie 29,1% bardzo wysokie 4,3% Aktualnie w określaniu ryzyka sercowo-naczyniowego zaleca się podejście uwzględniające całościową etiologię chorób układu krążenia, wzajemne przenikanie się i nasilanie poszczególnych czynników ryzyka oraz proces leczenia (Kawecka-Jaszcz K., Jankowski P., Ocena całkowitego ryzyka sercowo-naczyniowego, esculap.pl). W ocenie ryzyka sercowo-naczyniowego przeważało umiarkowane ryzyko (36,9%). Wysokie ryzyko sercowo-naczyniowe dotyczyło 29,1% badanych. DIAGNOZA 17

18 Czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% zaburzenia lipidowe 72,5% palenie tytoniu otyłość brzuszna przedwczesne choroby sercowo-naczyniowe w rodzinie 41,8% 38,1% 50,7% upośledzona tolerancja glukozy 22,4% Inne 3,2% Wielokrotny Wybór Głównym czynnikiem ryzyka sercowo-naczyniowego były zaburzenia lipidowe (72,5%). Połowa pacjentów paliła tytoń. Otyłość brzuszna stanowiła czynnik ryzyka u 41,8% chorych. U ponad 38% badanych wystąpiły przedwczesne choroby sercowonaczyniowe w rodzinie. W kategorii inne znalazły się m.in. brak aktywności fizycznej, brak diety, stres. DIAGNOZA 18

19 Choroby współistniejące z nadciśnieniem tętniczym zespół metaboliczny choroba niedokrwienna serca cukrzyca niewydolność serca choroba naczyń obwodowych choroba naczyniowa mózgu choroba nerek Inne 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0% 50,0% 7,6% 6,4% 4,5% 15,1% 22,7% 30,8% 45,7% 45,3% Wielokrotny Wybór Zbliżony odsetek pacjentów z nadciśnieniem tętniczym chorował również na zespół metaboliczny oraz chorobę niedokrwienną serca (po około 45%). Można przypuszczać, iż te dwie choroby współistniały ze sobą. Zespół metaboliczny tworzą m.in. otyłość brzuszna, niskie stężenie HDL, czy właśnie nadciśnienie tętnicze (Sznajderman M., Odrębności leczenia nadciśnienia tętniczego współistniejącego z zaburzeniami metabolicznymi, esculap.pl). Osoby z cukrzycą stanowiły blisko 1/3 zbiorowości (30,8%). Należy podkreślić, iż ryzyko zawału serca u osób z cukrzycą jest 3-5-krotnie wyższe (Niedziałej J. i in., Porównanie skuteczności leczenia nadciśnienia tętniczego u pacjentów ze współistniejącą cukrzycą typu 2 i bez cukrzycy, Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 2012, Tom 18, Nr 1). Do innych chorób zaliczono m.in. nadczynność i niedoczynność tarczycy oraz przerost gruczołu krokowego. DIAGNOZA 19

20 65,0% Etap leczenia nebiwololem 70,0% 60,0% 50,0% 35,0% na mniejszą (88,1%) 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% na większą (11,9%) 0,0% kontynuacja zmiana dawki Pacjenci, którzy kontynuowali terapię nebiwololem stanowili 65,0% ogółu. W przypadku 35,0% chorych, którym lekarze zmienili dawkę, w zdecydowanej większości zmniejszyli dawkowanie (88,1%). ZASTOSOWANE POSTĘPOWANIE FARMAKOLOGICZNE 20

21 Zalecona dobowa dawka nebiwololu 2,5 mg 15,4% 5 mg 75,6% 10 mg 9,0% Zwykle stosuje się 5 mg leku na dobę (charakterystyka produktu leczniczego nebiwolol,mp.pl). Taką dawkę zalecono zdecydowanej większości pacjentom (75,6%). Dwukrotnie mniejszą dawkę leku miało zażywać 15,4% chorych, a dwukrotnie większą 9,0%. ZASTOSOWANE POSTĘPOWANIE FARMAKOLOGICZNE 21

22 Zalecona terapia Monoterapia = 17,6%; Terapia skojarzona = 82,4% inhibitor konwertazy angiotensyny (59,9%) diuretyk tiazydowy/tiazydopodobny (41,0%) antagonista wapnia (38,3%) antagonista receptora angiotensynowego (25,5%) Inny lek (20,6%) Wielokrotny Wybór Zdecydowana większość pacjentów została poddana terapii skojarzonej (82,4%). Wśród preparatów zastosowanych w skojarzeniu z nebiwololem dominowały inhibitory konwertazy angiotensyny (59,9%). ZASTOSOWANE POSTĘPOWANIE FARMAKOLOGICZNE 22

23 Schematy terapeutyczne Terapia ogółem Terapia skojarzona nebiwolol 17,6% - nebiwolol + inhibitor konwertazy angiotensyny 14,2% 17,2% nebiwolol + inhibitor konwertazy angiotensyny + diuretyk tiazydowy/tiazydopodobny 9,3% 11,3% nebiwolol + inhibitor konwertazy angiotensyny + antagonista wapnia 8,4% 10,1% nebiwolol + inhibitor konwertazy angiotensyny + antagonista wapnia + diuretyk tiazydowy/tiazydopodobny 6,8% 8,3% nebiwolol + antagonista receptora angiotensynowego 6,8% 8,3% nebiwolol + antagonista wapnia 4,1% 5,0% nebiwolol + antagonista receptora angiotensynowego + diuretyk tiazydowy/tiazydopodobny Największy udział w terapii skojarzonej miał schemat złożony z nebiwololu i inhibitora konwertazy angiotensyny (17,2%). W przypadku 11,3% badanych lekarze zalecili opcję: nebiwolol + inhibitor konwertazy angiotensyny + diuretyk tiazydowy/tiazydopodobny. Schemat: nebiwolol + inhibitor konwertazy angiotensyny + antagonista wapnia zalecono 10,1% chorych. 4,0% 4,9% Inne 28,8% 34,9% ZASTOSOWANE POSTĘPOWANIE FARMAKOLOGICZNE 23

24 Udział Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego SCORE a schematy terapeutyczne Ocena ryzyka sercowonaczyniowego SCORE nebiwolol nebiwolol + inhibitor konwertazy angiotensyny nebiwolol + inhibitor konwertazy angiotensyny + diuretyk tiazydowy/ tiazydopodobny nebiwolol + inhibitor konwertazy angiotensyny + antagonista wapnia nebiwolol + inhibitor konwertazy angiotensyny + antagonista wapnia + diuretyk tiazydowy/ tiazydopodobny nebiwolol + antagonista receptora angiotensynowego Pozostałe schematy 12,3% przeciętne 42,1% 15,1% 8,7% 2,4% 2,4% 6,3% 23,0% 17,4% niskie 36,3% 21,2% 1,7% 7,3% 1,7% 8,9% 22,9% 36,9% umiarkowane 13,7% 15,8% 10,0% 7,4% 6,6% 6,6% 39,9% 29,1% wysokie 2,7% 9,0% 12,0% 11,4% 11,0% 6,7% 47,2% 4,3% bardzo wysokie 0,0% 4,5% 15,9% 13,6% 13,6% 4,5% 47,9% Skorelowano ocenę ryzyka sercowo-naczyniowego z najczęściej zalecanymi opcjami leczenia. Monoterapia została zastosowana w przypadku znaczącego odsetka osób z przeciętnym i niskim ryzykiem sercowo-naczyniowym (kolejno: 42,1%; 36,3%). Blisko 16% chorych z umiarkowanym ryzykiem sercowo-naczyniowym stosowało schemat: nebiwolol + inhibitor konwertazy angiotensyny. Zaś, znaczącemu odsetkowi chorych o wysokim i bardzo wysokim ryzyku sercowo-naczyniowym lekarze zalecili nebiwolol w skojarzeniu z inhibitorem konwertazy angiotensyny i diuretykiem tiazydowym/tiazydopodobnym (kolejno: 12,0%; 15,9%). ZASTOSOWANE POSTĘPOWANIE FARMAKOLOGICZNE 24

25 Schematy terapeutyczne a czynniki ryzyka sercowo - naczyniowego Udział Schematy terapeutyczne zaburzenia lipidowe palenie tytoniu otyłość brzuszna Korelacji poddano opcje terapeutyczne oraz poszczególne czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego występujące u pacjentów. Jak można zauważyć, ponad połowa pacjentów stosujących monoterapię paliła tytoń (54,2%). Zaś, w przypadku zdecydowanej większości osób stosujących terapię skojarzoną, głównym czynnikiem ryzyka były zaburzenia lipidowe. przedwczesne choroby sercowonaczyniowe w rodzinie upośledzona tolerancja glukozy 17,6% nebiwolol 43,8% 54,2% 26,4% 36,8% 11,8% 1,4% 14,2% nebiwolol + inhibitor konwertazy angiotensyny 63,1% 51,8% 37,6% 36,2% 15,6% 1,4% 9,3% 8,4% 6,8% nebiwolol + inhibitor konwertazy angiotensyny + diuretyk tiazydowy/tiazydopodobny nebiwolol + inhibitor konwertazy angiotensyny + antagonista wapnia nebiwolol + inhibitor konwertazy angiotensyny + antagonista wapnia + diuretyk tiazydowy/tiazydopodobny ZASTOSOWANE POSTĘPOWANIE FARMAKOLOGICZNE Inne 84,5% 36,1% 51,5% 41,2% 32,0% 3,1% 80,2% 48,8% 61,6% 36,0% 30,2% 0,0% 91,5% 52,1% 50,7% 39,4% 40,8% 2,8% 6,8% nebiwolol + antagonista receptora angiotensynowego 72,3% 52,3% 46,2% 35,4% 15,4% 0,0% 4,1% nebiwolol + antagonista wapnia 69,0% 52,4% 23,8% 33,3% 4,8% 2,4% 4,0% nebiwolol + antagonista receptora angiotensynowego + diuretyk tiazydowy/tiazydopodobny 82,9% 48,8% 34,1% 53,7% 24,4% 4,9% 28,8% Inne 79,3% 53,1% 42,9% 38,1% 24,8% 6,5% 25

26 Czynniki wpływające na wybór nebiwololu Czynniki mające istotne znaczenie w decyzji o stosowaniu nebiwololu w leczeniu nadciśnienia tętniczego Wielokrotny Wybór tachykardia (36,5%) Największy udział wśród wszystkich młody wiek pacjenta (33,1%) zespół metaboliczny (29,8%) czynników wpływających na decyzję o wyborze nebiwololu miała występująca u 36,5% badanych tachykardia. Młody wiek pacjenta okazał się decydującym symptomem krążenie hiperkinetyczne (21,2%) cukrzyca (21,0%) u 1/3 chorych. W przypadku blisko 30% chorych istotnym czynnikiem był zespół metaboliczny. O wyborze nebiwololu u 21,2% inne zaburzenia rytmu (20,5%) pacjentów zadecydowało wystąpienie zaburzenia erekcji (19,5%) niewydolność serca (18,4%) krążenia hiperkinetycznego. Cukrzyca była istotnym czynnikiem u 21,0% osób. Inne zaburzenia rytmu zostały uwzględnione przy wyborze terapii u 1/5 badanych. Do innych przebyte powikłania sercowo-naczyniowe (16,8%) czynników lekarze zaliczyli m.in. złe Inne czynniki (1,7%) samopoczucie pacjenta, dodatni wywiad rodzinny. DIAGNOZA 26

27 Schematy terapeutyczne a czynniki decydujące o wyborze nebiwololu Udział Schematy terapeutyczne tachykardia młody wiek zespół metaboliczny krążenie hiperkinetyczne cukrzyca inne zaburzenia rytmu zaburzenia erekcji niewydolność serca 17,6% nebiwolol 43,3% 68,0% 7,9% 28,7% 5,1% 15,2% 25,3% 1,1% 3,9% przebyte powikłania sercowonaczyniowe 14,2% nebiwolol + inhibitor konwertazy angiotensyny 32,0% 42,2% 16,3% 21,8% 17,0% 12,9% 27,9% 6,8% 8,2% 9,3% 8,4% 6,8% nebiwolol + inhibitor konwertazy angiotensyny + diuretyk tiazydowy/tiazydopodobny nebiwolol + inhibitor konwertazy angiotensyny + antagonista wapnia nebiwolol + inhibitor konwertazy angiotensyny + antagonista wapnia + diuretyk tiazydowy/tiazydopodobny 36,6% 6,5% 30,1% 20,4% 25,8% 26,9% 14,0% 36,6% 23,7% 36,5% 25,9% 48,2% 23,5% 18,8% 11,8% 17,6% 7,1% 15,3% 33,8% 11,3% 40,8% 15,5% 38,0% 31,0% 21,1% 38,0% 28,2% 6,8% nebiwolol + antagonista receptora angiotensynowego 28,2% 40,8% 26,8% 23,9% 16,9% 9,9% 15,5% 11,3% 7,0% 4,1% nebiwolol + antagonista wapnia 31,7% 43,9% 31,7% 36,6% 12,2% 14,6% 26,8% 9,8% 4,9% 4,0% nebiwolol + antagonista receptora angiotensynowego + diuretyk tiazydowy/tiazydopodobny 57,1% 31,0% 28,6% 7,1% 14,3% 26,2% 11,9% 9,5% 19,0% 28,8% Inne 35,2% 20,5% 42,3% 16,4% 30,5% 27,9% 14,8% 31,5% 27,9% Skorelowano schematy terapeutyczne z czynnikami, które miały wpływ na wybór terapii nebiwololem. Biorąc pod uwagę najczęściej wybierane opcje terapeutyczne zauważa się, iż w przypadku monoterapii oraz schematu: nebiwolol + inhibitor konwertazy angiotensyny zazaważył młody wiek pacjenta (kolejno: 68,0%; 42,2%). DIAGNOZA 27

28 Liczba czynników wpływających na wybór nebiwololu 2 czynniki (35,4%) 3 czynniki (28,6%) 1 czynnik (28,4%) Analiza ilości występujących u pacjentów czynników, które wpłynęły na wybór terapii nebiwololem wykazała, iż w przypadku największego odsetka chorych zadecydowały 2 czynniki (35,4%). U zbliżonego odsetka osób zadecydowały 3 czynniki lub 1 czynnik (kolejno: 28,6%; 28,4%). 4 czynniki (5,4%) 5 czynników (2,2%) DIAGNOZA 28

29 Właściwości nebiwololu mające znaczenie w terapii skuteczność hipotensyjna właściwości kardioprotekcyjne dobra tolerancja leczenia brak wpływu na funkcje seksualne poprawianie wydolności fizycznej działanie antyoksydacyjne zmniejszenie ryzyka zakrzepowego nie zaburzanie snu 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 32,7% 28,8% 19,8% 16,5% 10,3% Zadanie doktorów polegało na wyborze trzech właściwości nebiwololu, które ich zdaniem stanowiły największe znaczenie w leczeniu nadciśnienia tętniczego u pacjentów. Zdecydowana większość badaczy wybrała skuteczność hipotensyjną leku (84,7%). Zbliżony odsetek osób wybrał właściwości kardioprotekcyjne oraz dobrą tolerancję leczenia (po około 58%). Można przypuszczać, iż te aspekty były najczęściej razem wybierane. Dla znaczącego odsetka osób istotne znaczenie miał brak wpływu na funkcje seksualne (32,7%). Blisko 29% lekarzy zaznaczyło poprawianie wydolności fizycznej. DIAGNOZA 58,3% 58,0% 84,7% Wielokrotny Wybór 29

30 Schematy terapeutyczne a właściwości nebiwololu Udział Schematy terapeutyczne skuteczność hipotensyjna właściwości kardioprotekcyjne dobra tolerancja leczenia 17,6% nebiwolol 90,6% 44,4% 62,2% 14,2% nebiwolol + inhibitor konwertazy angiotensyny 83,8% 56,1% 69,6% 9,3% 8,4% 6,8% 6,8% nebiwolol + inhibitor konwertazy angiotensyny + diuretyk tiazydowy/tiazydopodobny 81,4% 67,0% 56,7% nebiwolol + inhibitor konwertazy angiotensyny + antagonista wapnia 79,3% 58,6% 55,2% nebiwolol + inhibitor konwertazy angiotensyny + antagonista wapnia + diuretyk tiazydowy/tiazydopodobny 88,7% 60,6% 50,7% nebiwolol + antagonista receptora angiotensynowego 81,7% 53,5% 46,5% 4,1% nebiwolol + antagonista wapnia 87,8% 43,9% 73,2% 4,0% nebiwolol + antagonista receptora angiotensynowego + diuretyk tiazydowy/tiazydopodobny 90,5% 61,9% 57,1% 28,8% Inne 82,9% 66,9% 53,5% Skorelowano schematy terapeutyczne z trzema najpopularniejszymi właściwościami nebiwololu w opinii lekarzy. Można zauważyć, iż w przypadku każdego schematu terapeutycznego przeważała skuteczność hipotensyjna. DIAGNOZA 30

31 Przebieg badania Analiza wyników Podsumowanie Podsumowanie Głównym celem niniejszego badania było określenie czynników współistniejących z nadciśnieniem tętniczym mających wpływ na wybór nebiwololu w leczeniu nadciśnienia tętniczego. W próbie badawczej przeważali mężczyźni, osoby w wieku lat, mieszkańcy dużych miast, pacjenci z zawyżoną masą ciała w stosunku do wzrostu oraz osoby z nadciśnieniem tętniczym 2. stopnia, leczące się z powodu nadciśnienia tętniczego ponad 5 lat. Polskie badania epidemiologiczne pokazują, iż kwestia profilaktyki, kontroli oraz leczenia nadciśnienia tętniczego jest wysoce niezadowalająca. W przypadku około połowy osób poniżej 65 lat schorzenie to nie jest rozpoznawane, a jedynie co 3-4 chory jest skutecznie leczony. Również wskazuje się na wysoki odsetek osób z nadciśnieniem tętniczym, u których współwystępuje otyłość, zaburzenia lipidowe oraz glukozy, a także cukrzyca (Sznajderman M., Odrębności leczenia nadciśnienia tętniczego współistniejącego z zaburzeniami metabolicznymi, esculap.pl). W ocenie lekarzy według skali SCORE, w przypadku znaczącego odsetka osób ryzyko sercowo-naczyniowe znajdowało się na poziomie umiarkowanym. Głównym czynnikiem owego ryzyka u zdecydowanej większości badanych były zaburzenia lipidowe, ponad połowa osób paliła tytoń. Zaburzenia metaboliczne oraz choroba niedokrwienna serca to dwie główne współistniejące wraz z nadciśnieniem tętniczym choroby. Znaczący odsetek osób chorował także na cukrzycę. 31

32 Przebieg badania Analiza wyników Podsumowanie Podsumowanie W literaturze przedmiotu podaje się, iż leki blokujące receptory beta adrenergiczne należą do jednych z najczęściej stosowanych preparatów w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Podkreśla się ich wysoką skuteczność hipotensyjną, neutralność metaboliczną i działanie wazodylatacyjne. Nebiwolol należący do tej grupy leków jest zalecany głównie ze względu na korzystny wpływ na funkcję śródbłonka i uwalnianie tlenku azotu (Januszewicz A., Współczesne miejsce leków beta adrenolitycznych w terapii nadciśnienia tętniczego, esculap.pl). Większość pacjentów kontynuowała leczenie nebiwololem. Lekarze zalecili zdecydowanej większości osób 5 mg na dobę nebiwololu. Terapii skojarzonej została poddana zdecydowana większość chorych. Nebiwolol najczęściej był zalecany w skojarzeniu z inhibitorami konwertazy angiotensyny. Monoterapię najczęściej zalecano osobom o przeciętnym oraz niskim ryzyku sercowo-naczyniowym. Najczęstszymi czynnikami stanowiącymi o wyborze nebiwololu w leczeniu były: tachykardia, młody wiek oraz zespół metaboliczny. Nebiwolol był wybierany w terapii nadciśnienia tętniczego przeważnie ze względu na wysoką skuteczność hipotensyjną. Reasumując, należy podkreślić, iż nebiwolol spełnił oczekiwania pacjentów oraz lekarzy. Jest to szczególnie istotne, gdyż skuteczność leczenia oraz dobra tolerancja leku leży w centrum zainteresowania pacjentów, lekarzy oraz przedstawicieli firmy Valeant. 32

33 W przypadku jakiegokolwiek prezentowania, udostępniania, bądź rozpowszechniania raportu bądź jego części firma VALEANT Pharmaceuticals International jest zobowiązana do podawania firmy Quality Audit House jako autora raportów. Firma Quality Audit House zobowiązuje się do niewykorzystywania wyników programu bez wcześniejszej zgody firmy VALEANT Pharmaceuticals International.

Rejestr codziennej praktyki lekarskiej dotyczący cy leczenia nadciśnienia nienia tętniczego t tniczego. czynnikami ryzyka sercowo- naczyniowego

Rejestr codziennej praktyki lekarskiej dotyczący cy leczenia nadciśnienia nienia tętniczego t tniczego. czynnikami ryzyka sercowo- naczyniowego Rejestr codziennej praktyki lekarskiej dotyczący cy leczenia nadciśnienia nienia tętniczego t tniczego współwyst występującego z innymi czynnikami ryzyka sercowo- naczyniowego Nr rejestru: HOE 498_9004

Bardziej szczegółowo

Karta badania profilaktycznego w Programie profilaktyki chorób układu krążenia

Karta badania profilaktycznego w Programie profilaktyki chorób układu krążenia Pieczątka świadczeniodawcy nr umowy z NFZ Karta badania profilaktycznego w Programie profilaktyki chorób układu krążenia Uwaga! Kartę należy wypełnić drukowanymi literami, twierdzące odpowiedzi na pytania

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA OBSERWACYJNEGO

RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA OBSERWACYJNEGO RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA OBSERWACYJNEGO dotyczącego terapii zakażeń układu moczowego W przypadku jakiegokolwiek prezentowania, udostępniania, bądź rozpowszechniania raportu bądź jego części firma VALEANT

Bardziej szczegółowo

NADCIŚNIENIE ZESPÓŁ METABOLICZNY

NADCIŚNIENIE ZESPÓŁ METABOLICZNY NADCIŚNIENIE ZESPÓŁ METABOLICZNY Poradnik dla pacjenta i jego rodziny Konsultacja: prof. dr hab. med. Zbigniew Gaciong CO TO JEST ZESPÓŁ METABOLICZNY Nadciśnienie tętnicze (inaczej podwyższone ciśnienie

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA dotyczącego profilu klinicznego i terapeutycznego pacjentów leczonych levetiracetamem

RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA dotyczącego profilu klinicznego i terapeutycznego pacjentów leczonych levetiracetamem RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA dotyczącego profilu klinicznego i terapeutycznego pacjentów leczonych Opis badania Przebieg badania Analiza wyników Podsumowanie Cele badania Głównym celem badania była ocena profilu

Bardziej szczegółowo

Aneks III. Zmiany w odpowiednich punktach skróconej charakterystyki produktu leczniczego i ulotce dla pacjenta.

Aneks III. Zmiany w odpowiednich punktach skróconej charakterystyki produktu leczniczego i ulotce dla pacjenta. Aneks III Zmiany w odpowiednich punktach skróconej charakterystyki produktu leczniczego i ulotce dla pacjenta. Uwaga: Niniejsze zmiany w odpowiednich punktach skróconej charakterystyki produktu leczniczego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 53/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Program profilaktyki chorób układu krążenia

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 53/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Program profilaktyki chorób układu krążenia Program profilaktyki chorób układu krążenia 1 I. UZASADNIENIE CELOWOŚCI WDROŻENIA PROGRAMU PROFILAKTYKI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA, zwanego dalej Programem. 1. Opis problemu zdrowotnego. Choroby układu krążenia

Bardziej szczegółowo

na temat BPH RAPORT KOŃCOWY Z PROGRAMU EDUKACYJNEGO

na temat BPH RAPORT KOŃCOWY Z PROGRAMU EDUKACYJNEGO RAPORT KOŃCOWY Z PROGRAMU EDUKACYJNEGO na temat BPH W przypadku jakiegokolwiek prezentowania, udostępniania, bądź rozpowszechniania raportu bądź jego części firma VALEANT Pharmaceuticals International

Bardziej szczegółowo

DiabControl RAPORT KOŃCOWY

DiabControl RAPORT KOŃCOWY DiabControl OCENA WSPÓŁPRACY PACJENTA CHOREGO NA CUKRZYCĘ TYPU 2 Z LEKARZEM PROWADZĄCYM W ZAKRESIE COMPLIANCE, OBSERWACJA ZJAWISKA DYSFAGII (TRUDNOŚCI W POŁYKANIU) RAPORT KOŃCOWY Październik 214 Autor

Bardziej szczegółowo

Karta badania profilaktycznego w Programie profilaktyki chorób układu krążenia

Karta badania profilaktycznego w Programie profilaktyki chorób układu krążenia Pieczątka świadczeniodawcy nr umowy z NFZ Karta badania profilaktycznego w Programie profilaktyki chorób układu krążenia Uwaga! Kartę należy wypełnić drukowanymi literami, twierdzące odpowiedzi na pytania

Bardziej szczegółowo

Znaczenie obecności schorzeń towarzyszących łagodnemu rozrostowi stercza w podejmowaniu decyzji terapeutycznych przez polskich urologów.

Znaczenie obecności schorzeń towarzyszących łagodnemu rozrostowi stercza w podejmowaniu decyzji terapeutycznych przez polskich urologów. Znaczenie obecności schorzeń towarzyszących łagodnemu rozrostowi stercza w podejmowaniu decyzji terapeutycznych przez polskich urologów. Program DAL-SAFE /ALFUS_L_01798/ Ocena wyników programu epidemiologicznego.

Bardziej szczegółowo

Materiały edukacyjne. Diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego

Materiały edukacyjne. Diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego Materiały edukacyjne Diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego Klasyfikacja ciśnienia tętniczego (mmhg) (wg. ESH/ESC )

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Przyczyny nadciśnienia tętniczego Bogdan Wyrzykowski... 13

Spis treści. 1. Przyczyny nadciśnienia tętniczego Bogdan Wyrzykowski... 13 Spis treści 1. Przyczyny nadciśnienia tętniczego Bogdan Wyrzykowski........ 13 Genetyczne uwarunkowania pierwotnego nadciśnienia tętniczego..... 14 Nadciśnienie monogeniczne..................................

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa Badanie pacjenta z chorobami sercowo-naczyniowymi... 13

Spis treści. Przedmowa Badanie pacjenta z chorobami sercowo-naczyniowymi... 13 Spis treści Przedmowa................ 11 1. Badanie pacjenta z chorobami sercowo-naczyniowymi.................. 13 Najważniejsze problemy diagnostyczne....... 13 Ból w klatce piersiowej........... 14 Ostry

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI I WCZESNEGO WYKRYWANIA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA

PROGRAM PROFILAKTYKI I WCZESNEGO WYKRYWANIA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA PROGRAM PROFILAKTYKI I WCZESNEGO WYKRYWANIA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA - 2006 1. UZASADNIENIE POTRZEBY PROGRAMU Choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów w Polsce i na świecie. Umieralność z tego

Bardziej szczegółowo

Śmiertelność przypisana w tys; całość Ezzatti M. Lancet 2002; 360: 1347

Śmiertelność przypisana w tys; całość Ezzatti M. Lancet 2002; 360: 1347 Nadciśnienie tętnicze Prewencja i leczenie Prof. dr hab. med. Danuta Czarnecka I Klinika Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego Uniwersytet Jagielloński, Kraków Warszawa.07.04.2013

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PROFILU METABOLICZNEGO PACJENTÓW Z PRZEWLEKŁĄ NIEWYDOLNOŚCIĄ SERCA I WSPÓŁISTNIEJĄCYM MIGOTANIEM PRZEDSIONKÓW

ANALIZA PROFILU METABOLICZNEGO PACJENTÓW Z PRZEWLEKŁĄ NIEWYDOLNOŚCIĄ SERCA I WSPÓŁISTNIEJĄCYM MIGOTANIEM PRZEDSIONKÓW ANALIZA PROFILU METABOLICZNEGO PACJENTÓW Z PRZEWLEKŁĄ NIEWYDOLNOŚCIĄ SERCA I WSPÓŁISTNIEJĄCYM MIGOTANIEM PRZEDSIONKÓW Rozprawa doktorska Autor: lek. Marcin Wełnicki Promotor: prof. dr hab. n. med Artur

Bardziej szczegółowo

Raport z rejestru REG-DIAB ocena wybranych aspektów leczenia chorych na cukrzycę typu 2 w warunkach codziennej praktyki lekarskiej w Polsce

Raport z rejestru REG-DIAB ocena wybranych aspektów leczenia chorych na cukrzycę typu 2 w warunkach codziennej praktyki lekarskiej w Polsce Raport z rejestru REG-DIAB ocena wybranych aspektów leczenia chorych na cukrzycę typu 2 w warunkach codziennej praktyki lekarskiej w Polsce Badanie nr: GLIME_L_00670 przeprowadzenie i opracowanie wyników

Bardziej szczegółowo

CMC/2015/03/WJ/03. Dzienniczek pomiarów ciśnienia tętniczego i częstości akcji serca

CMC/2015/03/WJ/03. Dzienniczek pomiarów ciśnienia tętniczego i częstości akcji serca CMC/2015/03/WJ/03 Dzienniczek pomiarów ciśnienia tętniczego i częstości akcji serca Dane pacjenta Imię:... Nazwisko:... PESEL:... Rozpoznane choroby: Nadciśnienie tętnicze Choroba wieńcowa Przebyty zawał

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl Wygenerowano: /14:10: listopada - Światowym Dniem Walki z Cukrzycą

Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl Wygenerowano: /14:10: listopada - Światowym Dniem Walki z Cukrzycą 14 listopada - Światowym Dniem Walki z Cukrzycą Cukrzyca jest chorobą, która staje się obecnie jednym z najważniejszych problemów dotyczących zdrowia publicznego. Jest to przewlekły i postępujący proces

Bardziej szczegółowo

Aneks I. Wnioski naukowe i podstawy zmiany warunków pozwolenia (pozwoleń) na dopuszczenie do obrotu

Aneks I. Wnioski naukowe i podstawy zmiany warunków pozwolenia (pozwoleń) na dopuszczenie do obrotu Aneks I Wnioski naukowe i podstawy zmiany warunków pozwolenia (pozwoleń) na dopuszczenie do obrotu 1 Wnioski naukowe Uwzględniając raport oceniający komitetu PRAC w sprawie okresowych raportów o bezpieczeństwie

Bardziej szczegółowo

Narodowy Test Zdrowia Polaków

Narodowy Test Zdrowia Polaków Raport z realizacji projektu specjalnego MedOnet.pl: Narodowy Test Zdrowia Polaków Autorzy: Bartosz Symonides 1 Jerzy Tyszkiewicz 1 Edyta Figurny-Puchalska 2 Zbigniew Gaciong 1 1 Katedra i Klinika Chorób

Bardziej szczegółowo

Rejestr codziennej praktyki lekarskiej w zakresie leczenia choroby wieńcowej

Rejestr codziennej praktyki lekarskiej w zakresie leczenia choroby wieńcowej Rejestr codziennej praktyki lekarskiej w zakresie leczenia choroby wieńcowej Badanie Nr: BETAX_L_01459 Autorzy: Dr hab. n. med. Marek Kuch, Klinika Kardiologii, Uniwersytet Medyczny w Warszawie Michał

Bardziej szczegółowo

Produkty złożone (combo) stosowane w nadciśnieniu tętniczym a system refundacji leków ocena potencjału oszczędności

Produkty złożone (combo) stosowane w nadciśnieniu tętniczym a system refundacji leków ocena potencjału oszczędności Produkty złożone (combo) stosowane w nadciśnieniu tętniczym a system refundacji leków ocena potencjału oszczędności MIEJ SERCE I PATRZAJ W SERCE... I TĘTNICE HEALTH PROJECT MANAGEMENT 23 maja 2016 r. Nieprzestrzeganie

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z badania dotyczącego obserwacji zależności nasilenia objawów alergicznego nieżytu nosa od współwystępowania innych chorób o podłożu

Raport końcowy z badania dotyczącego obserwacji zależności nasilenia objawów alergicznego nieżytu nosa od współwystępowania innych chorób o podłożu Raport końcowy z badania dotyczącego obserwacji zależności nasilenia objawów alergicznego nieżytu nosa od współwystępowania innych chorób o podłożu alergicznym Celem badania była obserwacja zależności

Bardziej szczegółowo

Kompleksowy program zmniejszania zachorowalności na choroby związane ze stylem życia na terenie powiatu wieruszowskiego.

Kompleksowy program zmniejszania zachorowalności na choroby związane ze stylem życia na terenie powiatu wieruszowskiego. Kompleksowy program zmniejszania zachorowalności na choroby związane ze stylem życia na terenie powiatu wieruszowskiego. Konferencja otwierająca realizację projektu. Wieruszów, 28.04.2015 DLACZEGO PROFILAKTYKA?

Bardziej szczegółowo

Aneks II. Niniejsza Charakterystyka Produktu Leczniczego oraz ulotka dla pacjenta stanowią wynik procedury arbitrażowej.

Aneks II. Niniejsza Charakterystyka Produktu Leczniczego oraz ulotka dla pacjenta stanowią wynik procedury arbitrażowej. Aneks II Zmiany dotyczące odpowiednich punktów Charakterystyki Produktu Leczniczego oraz ulotki dla pacjenta przedstawione przez Europejską Agencję Leków (EMA) Niniejsza Charakterystyka Produktu Leczniczego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do materiałów informacyjnych PRO

Załącznik nr 3 do materiałów informacyjnych PRO SZCZEGÓŁOWY OPIS ŚWIADCZEŃ I ZASAD ICH UDZIELANIA ORAZ WYMAGANIA WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW W PROGRAMIE PROFILAKTYKI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA 1. OPIS ŚWIADCZEŃ 1) objęcie przez świadczeniodawcę Programem świadczeniobiorców,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 38/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Program profilaktyki chorób układu krążenia

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 38/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Program profilaktyki chorób układu krążenia Program profilaktyki chorób układu krążenia 1 I. UZASADNIENIE CELOWOŚCI WDROŻENIA PROGRAMU PROFILAKTYKI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA, zwanego dalej Programem. 1. Opis problemu zdrowotnego. Choroby układu krążenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM RAZEM DLA SERCA Karta Badania Profilaktycznego

PROGRAM RAZEM DLA SERCA Karta Badania Profilaktycznego PROGRAM RAZEM DLA SERCA Karta Badania Profilaktycznego ETAP I (wypełni pielęgniarka) Imię i nazwisko:... Adres:... PESEL Wzrost:...cm Wykształcenie:... Masa ciała:...kg Zawód wykonywany:... Obwód talii:...cm

Bardziej szczegółowo

Marcin Leszczyk SKN przy Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WUM

Marcin Leszczyk SKN przy Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WUM Marcin Leszczyk SKN przy Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WUM Definicja NS to zespół kliniczny, w którym wskutek dysfunkcji serca jego pojemność minutowa jest zmniejszona w stosunku do zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

Przegląd epidemiologiczny metod diagnostyki i leczenia łagodnego rozrostu stercza na terenie Polski.

Przegląd epidemiologiczny metod diagnostyki i leczenia łagodnego rozrostu stercza na terenie Polski. Przegląd epidemiologiczny metod diagnostyki i leczenia łagodnego rozrostu stercza na terenie Polski. Program MOTO-BIP /PM_L_0257/ Ocena wyników programu epidemiologicznego. Dr n. med. Bartosz Małkiewicz

Bardziej szczegółowo

LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO SILDENAFILEM I EPOPROSTENOLEM (TNP) (ICD-10 I27, I27.0)

LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO SILDENAFILEM I EPOPROSTENOLEM (TNP) (ICD-10 I27, I27.0) Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 719 Poz. 27 Załącznik B.68. LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO SILDENAFILEM I EPOPROSTENOLEM (TNP) (ICD-10 I27, I27.0) ŚWIADCZENIOBIORCY I. Terapia sildenafilem

Bardziej szczegółowo

Nadciśnienie tętnicze. Prezentacja opracowana przez lek.med. Mariana Słombę

Nadciśnienie tętnicze. Prezentacja opracowana przez lek.med. Mariana Słombę Nadciśnienie tętnicze Prezentacja opracowana przez lek.med. Mariana Słombę EPIDEMIOLOGIA: Odsetek nadciśnienia tętniczego w populacji Polski w wieku średnim (36-64 lat) wynosi 44-46% wśród mężczyzn i 36-42%

Bardziej szczegółowo

CUKRZYCA U OSOBY W WIEKU STARCZYM. Klinika Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Dr med. Ewa Janeczko-Sosnowska

CUKRZYCA U OSOBY W WIEKU STARCZYM. Klinika Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Dr med. Ewa Janeczko-Sosnowska CUKRZYCA U OSOBY W WIEKU STARCZYM Klinika Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Dr med. Ewa Janeczko-Sosnowska CHARAKTERYSTYKA PACJENTA Wiek 82 lata Cukrzyca typu 2 leczona insuliną Choroba wieńcowa, stan

Bardziej szczegółowo

Rozpowszechnienie dyslipidemiii leczenie zaburzeń lipidowych wśród lekarzy POZ

Rozpowszechnienie dyslipidemiii leczenie zaburzeń lipidowych wśród lekarzy POZ Rozpowszechnienie dyslipidemiii leczenie zaburzeń lipidowych wśród lekarzy POZ w Polsce. Badanie LIPIDOGRAM 5 LAT dr n. med. Jacek Jóźwiak KLRWP, Poznań 2013 Cel Celem strategicznym badań LIPIDOGRAM była

Bardziej szczegółowo

Pułapki farmakoterapii nadciśnienia tętniczego. Piotr Rozentryt III Katedra i Kliniczny Oddział Kardiologii Śląskie Centrum Chorób Serca, Zabrze

Pułapki farmakoterapii nadciśnienia tętniczego. Piotr Rozentryt III Katedra i Kliniczny Oddział Kardiologii Śląskie Centrum Chorób Serca, Zabrze Pułapki farmakoterapii nadciśnienia tętniczego Piotr Rozentryt III Katedra i Kliniczny Oddział Kardiologii Śląskie Centrum Chorób Serca, Zabrze Leczenie nadciśnienia tętniczego versus leczenie chorego

Bardziej szczegółowo

Nadciśnienie tętnicze a otyłość - jak leczyć?

Nadciśnienie tętnicze a otyłość - jak leczyć? Nadciśnienie tętnicze a otyłość - jak leczyć? Prof. dr hab. Danuta Pupek-Musialik Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Zaburzeń Metabolicznych i Nadciśnienia Tętniczego Nadciśnienie tętnicze

Bardziej szczegółowo

ZAANGAŻOWANIE W PRZEBIEG LECZENIA U CHORYCH ZE SCHIZOFRENIĄ PODDANYCH TERAPII PRZECIWPSYCHOTYCZNEJ

ZAANGAŻOWANIE W PRZEBIEG LECZENIA U CHORYCH ZE SCHIZOFRENIĄ PODDANYCH TERAPII PRZECIWPSYCHOTYCZNEJ ZAANGAŻOWANIE W PRZEBIEG LECZENIA U CHORYCH ZE SCHIZOFRENIĄ PODDANYCH TERAPII PRZECIWPSYCHOTYCZNEJ Raport z Programu Edukacyjno-Badawczego Październik 2017 Założenia programu Małe zaangażowanie w przebieg

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Przedmowa przewodnicz¹cego Rady Naukowej Czasopisma Aptekarskiego... 13. Rozdzia³ 1

SPIS TREŒCI. Przedmowa przewodnicz¹cego Rady Naukowej Czasopisma Aptekarskiego... 13. Rozdzia³ 1 SPIS TREŒCI Przedmowa przewodnicz¹cego Rady Naukowej Czasopisma Aptekarskiego........................... 13 Rozdzia³ 1 NADCIŒNIENIE TÊTNICZE JAKO PROBLEM ZDROWOTNY prof. dr hab. n. farm. S³awomir Lipski,

Bardziej szczegółowo

Kamiren (Doxazosinum) 1 mg, 2 mg, 4 mg tabletki

Kamiren (Doxazosinum) 1 mg, 2 mg, 4 mg tabletki Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. - Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. - Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna

Bardziej szczegółowo

Ocena ogólna: Raport całkowity z okresu od 04.05.2007 do 15.11.2007

Ocena ogólna: Raport całkowity z okresu od 04.05.2007 do 15.11.2007 W Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej ABC medic Praktyka Grupowa Lekarzy Rodzinnych w Zielonej Górze w okresie od 04.05.2007-15.11.2007 została przeprowadzona ocena efektów klinicznych u pacjentów

Bardziej szczegółowo

Aktywność sportowa po zawale serca

Aktywność sportowa po zawale serca Aktywność sportowa po zawale serca Czy i jaki wysiłek fizyczny jest zalecany? O prozdrowotnych aspektach wysiłku fizycznego wiadomo już od dawna. Wysiłek fizyczny o charakterze aerobowym (dynamiczne ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA SZCZEGÓŁOWE MATERIAŁY INFORMACYJNE O PRZEDMIOCIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZAWARCIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ w rodzaju: programy profilaktyczne i promocja zdrowia

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA SKUTECZNEJ SAMOKONTROLI W CUKRZYCY. Cukrzyca co powinniśmy wiedzieć

AKADEMIA SKUTECZNEJ SAMOKONTROLI W CUKRZYCY. Cukrzyca co powinniśmy wiedzieć AKADEMIA SKUTECZNEJ SAMOKONTROLI W CUKRZYCY Cukrzyca co powinniśmy wiedzieć Cukrzyca jest chorobą metaboliczną, której głównym objawem jest podwyższone stężenie glukozy we krwi (hiperglikemia). Stan taki

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie:

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: DIETETYK przygotowany w ramach projektu Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży hotelarsko-turystycznej Priorytet III. Wysoka jakość

Bardziej szczegółowo

Hipercholesterolemia najgorzej kontrolowany czynnik ryzyka w Polsce punkt widzenia lekarza rodzinnego

Hipercholesterolemia najgorzej kontrolowany czynnik ryzyka w Polsce punkt widzenia lekarza rodzinnego XVI Kongres Medycyny Rodzinnej Kielce, 2 5 czerwca 2016 Prof. UJ dr hab. med. Adam Windak Kierownik Zakładu Medycyny Rodzinnej CM UJ Wiceprezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce Hipercholesterolemia

Bardziej szczegółowo

Czy po badaniu ADVANCE leczenie hipotensyjne chorych na cukrzycę stanie się bardziej advanced zaawansowane?

Czy po badaniu ADVANCE leczenie hipotensyjne chorych na cukrzycę stanie się bardziej advanced zaawansowane? KOMENTARZ Czy po badaniu ADVANCE leczenie hipotensyjne chorych na cukrzycę stanie się bardziej advanced zaawansowane? Andrzej Tykarski Przedstawione na Kongresie ESC w Wiedniu i opublikowane jednocześnie

Bardziej szczegółowo

Lek. Zbigniew Gugnowski Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Medycyny Rodzinnej NZOZ Poradnia Lekarzy Medycyny Rodzinnej Giżycko

Lek. Zbigniew Gugnowski Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Medycyny Rodzinnej NZOZ Poradnia Lekarzy Medycyny Rodzinnej Giżycko Nadciśnienie Tętnicze Lek. Zbigniew Gugnowski Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Medycyny Rodzinnej NZOZ Poradnia Lekarzy Medycyny Rodzinnej Giżycko Definicja Nadciśnienie tętnicze, choroba nadciśnieniowa,

Bardziej szczegółowo

Valsamix Amlodipine + Valsartan, 5 mg + 80 mg, 5 mg mg, 10 mg mg, tabletki powlekane

Valsamix Amlodipine + Valsartan, 5 mg + 80 mg, 5 mg mg, 10 mg mg, tabletki powlekane Plan zarządzania ryzykiem dla produktu leczniczego Valsamix Amlodipine + Valsartan, 5 mg + 80 mg, 5 mg + 160 mg, 10 mg + 160 mg, tabletki powlekane Nr procedury NL/H/3460/001-003/DC Tłumaczenie na język

Bardziej szczegółowo

Leczenie nadciśnienia tętniczego - krok po kroku

Leczenie nadciśnienia tętniczego - krok po kroku Leczenie nadciśnienia tętniczego - krok po kroku Prof. dr hab. med. Danuta Pupek-Musialik Kierownik Katedry Chorób Wewnętrznych, Zaburzeń Metabolicznych i Nadciśnienia Tętniczego Uniwersytet Medyczny w

Bardziej szczegółowo

Nowe leki w terapii niewydolności serca.

Nowe leki w terapii niewydolności serca. Nowe leki w terapii niewydolności serca. Michał Ciurzyński Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo Zatorowej

Bardziej szczegółowo

LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO SILDENAFILEM, EPOPROSTENOLEM I MACYTENTANEM (TNP) (ICD-10 I27, I27.0)

LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO SILDENAFILEM, EPOPROSTENOLEM I MACYTENTANEM (TNP) (ICD-10 I27, I27.0) Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 731 Poz. 66 Załącznik B.68. LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO SILDENAFILEM, EPOPROSTENOLEM I MACYTENTANEM (TNP) (ICD-10 I27, I27.0) ŚWIADCZENIOBIORCY I. Terapia

Bardziej szczegółowo

Aneks III Zmiany w charakterystyce produktu leczniczego oraz w ulotce dla pacjenta

Aneks III Zmiany w charakterystyce produktu leczniczego oraz w ulotce dla pacjenta Aneks III Zmiany w charakterystyce produktu leczniczego oraz w ulotce dla pacjenta Uwaga: Niniejsze zmiany do streszczenia charakterystyki produktu leczniczego i ulotki dla pacjenta są wersją obowiązującą

Bardziej szczegółowo

Leczenie nadciśnienia tętniczego u dorosłych chorych na cukrzycę

Leczenie nadciśnienia tętniczego u dorosłych chorych na cukrzycę ZALECENIA ISSN 1640 8497 Stanowisko American Diabetes Association Leczenie nadciśnienia tętniczego u dorosłych chorych na cukrzycę Treatment of hypertension in adults with diabetes Przedrukowano za zgodą

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWNE. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2016r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich

PODSTAWY PRAWNE. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2016r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich LEKI 75+ PODSTAWY PRAWNE Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2016r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich Resort zdrowia opublikował zmiany w wykazie leków refundowanych,

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE I EDYCJI POLSKIEGO PROJEKTU 400 MIAST

PODSUMOWANIE I EDYCJI POLSKIEGO PROJEKTU 400 MIAST PODSUMOWANIE I EDYCJI POLSKIEGO PROJEKTU 400 MIAST Pierwsza edycja Polskiego Projektu 400 Miast została zrealizowana w latach 2003-2006, w tym czasie: przeprowadziliśmy działania PP400M w 311 miastach

Bardziej szczegółowo

Streszczenie mgr Agnieszka Kotwica

Streszczenie mgr Agnieszka Kotwica Streszczenie mgr Agnieszka Kotwica Słowa kluczowe: rehabilitacja uzdrowiskowa, dysfunkcje narządu ruchu, ból, jakość życia Zdrowie na podstawie definicji prezentowanej, przez WHO oznacza całkowity brak

Bardziej szczegółowo

... Dzienniczek Badań. Centrum Promocji Zdrowia i Edukacji Ekologicznej Warszawa Bemowo 2010

... Dzienniczek Badań. Centrum Promocji Zdrowia i Edukacji Ekologicznej Warszawa Bemowo 2010 ... Dzienniczek Badań Centrum Promocji Zdrowia i Edukacji Ekologicznej Warszawa Bemowo 2010 ... lekarz prowadzący imię nazwisko wiek adres MASA CIAŁ A Masę ciała można ocenić na podstawie wskaźnika BMI

Bardziej szczegółowo

2 Porady w zakresie obrazu chorobowego

2 Porady w zakresie obrazu chorobowego Rozdział 2 2 Porady w zakresie obrazu chorobowego W niniejszym rozdziale przedstawiona jest choroba nadciśnieniowa, choroba wieńcowa serca i niewydolność mięśnia sercowego. Dodatkowe ryzyko wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Migotanie przedsionków czynniki ograniczające dostępności do współczesnej terapii

Migotanie przedsionków czynniki ograniczające dostępności do współczesnej terapii Migotanie przedsionków czynniki ograniczające dostępności do współczesnej terapii Piotr Pruszczyk, Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Warszawski Uniwersytet Medyczny Centrum Diagnostyki i Leczenia

Bardziej szczegółowo

LECZENIE WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW HEMODIALIZOWANYCH ICD-10 N

LECZENIE WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW HEMODIALIZOWANYCH ICD-10 N Załącznik nr 42 do zarządzenia Nr 59/2011/DGL Prezesa NFZ z dnia 10 października 2011 roku Nazwa programu: LECZENIE WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW HEMODIALIZOWANYCH ICD-10 N 25.8 Inne zaburzenia

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARMIŃSKO MAZURSKI W OLSZTYNIE

UNIWERSYTET WARMIŃSKO MAZURSKI W OLSZTYNIE UNIWERSYTET WARMIŃSKO MAZURSKI W OLSZTYNIE Katarzyna Myszka Podgórska Ocena częstości występowania zespołu metabolicznego u osób z przypadkowo wykrytymi guzami nadnerczy z prawidłową aktywnością hormonalną

Bardziej szczegółowo

Epidemiologia chorób serca i naczyń

Epidemiologia chorób serca i naczyń Warszawa, 8.10.2007 Epidemiologia chorób serca i naczyń Codziennie w Polsce, na choroby układu sercowo-naczyniowego umiera średnio 476 osób. Co prawda w latach 90. udało się zahamować bardzo duży wzrost

Bardziej szczegółowo

LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO SILDENAFILEM, EPOPROSTENOLEM I MACYTENTANEM (TNP) (ICD-10 I27, I27.0)

LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO SILDENAFILEM, EPOPROSTENOLEM I MACYTENTANEM (TNP) (ICD-10 I27, I27.0) Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 893 Poz. 133 Załącznik B.68. LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO SILDENAFILEM, EPOPROSTENOLEM I MACYTENTANEM (TNP) (ICD-10 I27, I27.0) ŚWIADCZENIOBIORCY I. Terapia

Bardziej szczegółowo

VI.2 Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dla produktu Zanacodar Combi przeznaczone do publicznej wiadomości

VI.2 Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dla produktu Zanacodar Combi przeznaczone do publicznej wiadomości VI.2 Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dla produktu Zanacodar Combi przeznaczone do publicznej wiadomości VI.2.1 Omówienie rozpowszechnienia choroby Szacuje się, że wysokie ciśnienie krwi jest przyczyną

Bardziej szczegółowo

inwalidztwo rodzaj pracy

inwalidztwo rodzaj pracy Zdrowie jest najważniejsze Wykłady wraz z konsultacjami medycznymi realizowane przez Stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi Bogufałów Źródło Baryczy w ramach wspierania realizacji zadania publicznego przez

Bardziej szczegółowo

RAPORT PRACA ZDROWIE EKONOMIA PERSPEKTYWA WSZYSTKO DLA TWOJEGO ZDROWIA. Medicover 2017

RAPORT PRACA ZDROWIE EKONOMIA PERSPEKTYWA WSZYSTKO DLA TWOJEGO ZDROWIA. Medicover 2017 RAPORT PRACA ZDROWIE EKONOMIA PERSPEKTYWA 2012-2016 WSZYSTKO DLA TWOJEGO ZDROWIA Medicover 2017 METODOLOGIA 1 Tylko pracownicy firm 2 Osoby w wieku 18-67 lat 3 Szerokoprofilowa opieka z dostępem do: Medycyny

Bardziej szczegółowo

I. Cukrzycowa choroba nerek (nefropatia cukrzycowa)

I. Cukrzycowa choroba nerek (nefropatia cukrzycowa) Spis treści 1. Wprowadzenie 13 Wstęp do wydania II 16 I. Cukrzycowa choroba nerek (nefropatia cukrzycowa) 2. Podstawowa charakterystyka struktury i czynności nerek 21 3. Czynniki wpływające na rozwój uszkodzenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Nadciśnienie tętnicze od A do Z 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek )

Bardziej szczegółowo

Aneks I Wnioski naukowe i podstawy zawieszenia pozwolenia na dopuszczenie do obrotu przedstawione przez Europejską Agencję Leków

Aneks I Wnioski naukowe i podstawy zawieszenia pozwolenia na dopuszczenie do obrotu przedstawione przez Europejską Agencję Leków Aneks I Wnioski naukowe i podstawy zawieszenia pozwolenia na dopuszczenie do obrotu przedstawione przez Europejską Agencję Leków 1 Wnioski naukowe Ogólne podsumowanie oceny naukowej dotyczącej kwasu nikotynowego/laropiprantu

Bardziej szczegółowo

Nazwa programu LECZENIE NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ ICD - 10 D75.2 - nadpłytkowość samoistna Dziedzina medycyny: hematologia.

Nazwa programu LECZENIE NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ ICD - 10 D75.2 - nadpłytkowość samoistna Dziedzina medycyny: hematologia. Załącznik nr 10 do Zarządzenia Nr 59/2011/DGL Prezesa NFZ z dnia 10 października 2011 roku Nazwa programu LECZENIE NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ ICD - 10 D75.2 - nadpłytkowość samoistna Dziedzina medycyny:

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE KATEDRA I KLINIKA REUMATOLOGII I UKŁADOWYCH CHORÓB TKANKI ŁĄCZNEJ PRACA DOKTORSKA.

UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE KATEDRA I KLINIKA REUMATOLOGII I UKŁADOWYCH CHORÓB TKANKI ŁĄCZNEJ PRACA DOKTORSKA. UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE KATEDRA I KLINIKA REUMATOLOGII I UKŁADOWYCH CHORÓB TKANKI ŁĄCZNEJ PRACA DOKTORSKA Małgorzata Biskup Czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego u chorych na reumatoidalne zapalenie

Bardziej szczegółowo

Czynniki ryzyka w chorobach układu krążenia

Czynniki ryzyka w chorobach układu krążenia Czynniki ryzyka w chorobach układu krążenia mgr Anna Śliwka Projekt Twoje SERCE Twoim ŻYCIEM jest współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz środków budżetu państwa w

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I Definicja, epidemiologia i koszty otyłości. Część II Etiologia i patogeneza otyłości

Spis treści. Część I Definicja, epidemiologia i koszty otyłości. Część II Etiologia i patogeneza otyłości Spis treści Część I Definicja, epidemiologia i koszty otyłości Rozdział 1. Wprowadzenie: problematyka otyłości w ujęciu historycznym i współczesnym..................................... 15 Problematyka

Bardziej szczegółowo

Aneks II. Uzupełnienia odpowiednich punktów Charakterystyki Produktu Leczniczego i Ulotki dla pacjenta

Aneks II. Uzupełnienia odpowiednich punktów Charakterystyki Produktu Leczniczego i Ulotki dla pacjenta Aneks II Uzupełnienia odpowiednich punktów Charakterystyki Produktu Leczniczego i Ulotki dla pacjenta 7 Dla produktów zawierających inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę (inhibitory ACE) benazepryl,

Bardziej szczegółowo

Nadciśnienie tętnicze u chorych z cukrzycą - groźny duet. prof. Włodzimierz J. Musiał

Nadciśnienie tętnicze u chorych z cukrzycą - groźny duet. prof. Włodzimierz J. Musiał Nadciśnienie tętnicze u chorych z cukrzycą - groźny duet. prof. Włodzimierz J. Musiał Plan wykładu Epidemiologia Jaki wpływ ma współwystępowanie nadciśnienia u chorych z cukrzycą Do jakich wartości obniżać

Bardziej szczegółowo

Zespół Metaboliczny w praktyce chirurga naczyniowego

Zespół Metaboliczny w praktyce chirurga naczyniowego Zespół Metaboliczny w praktyce chirurga naczyniowego Wacław Karakuła Katedra i Klinika Chirurgii Naczyń i Angiologii U.M. w Lublinie Kierownik Kliniki prof. Tomasz Zubilewicz Lublin, 27.02.2016 Zespół

Bardziej szczegółowo

Leczenie nadciśnienia tętniczego u dorosłych chorych na cukrzycę

Leczenie nadciśnienia tętniczego u dorosłych chorych na cukrzycę ZALECENIA ISSN 1640 8497 Stanowisko American Diabetes Association Leczenie nadciśnienia tętniczego u dorosłych chorych na cukrzycę Hypertension management in adults with diabetes Przedrukowano za zgodą

Bardziej szczegółowo

Idea opieki farmaceutycznej Idea opieki farmaceutycznej narodziła się Stanach Zjednoczonych w latach 90- tych XX w., Jest to proces w którym

Idea opieki farmaceutycznej Idea opieki farmaceutycznej narodziła się Stanach Zjednoczonych w latach 90- tych XX w., Jest to proces w którym Idea opieki farmaceutycznej Idea opieki farmaceutycznej narodziła się Stanach Zjednoczonych w latach 90- tych XX w., Jest to proces w którym farmaceuta współpracuje z pacjentem oraz innym personelem medycznym,

Bardziej szczegółowo

Barbara Ślusarska, Monika Połetek Wczesne wykrywanie czynników ryzyka chorób układu krążenia : rola pielęgniarki

Barbara Ślusarska, Monika Połetek Wczesne wykrywanie czynników ryzyka chorób układu krążenia : rola pielęgniarki Barbara Ślusarska, Monika Połetek Wczesne wykrywanie czynników ryzyka chorób układu krążenia : rola pielęgniarki Acta Scientifica Academiae Ostroviensis nr 28, 11-17 2007 Wczesne Wykrywanie Czynników Ryzyka

Bardziej szczegółowo

Aktywność fizyczna u chorych z nadciśnieniem tętniczym II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK

Aktywność fizyczna u chorych z nadciśnieniem tętniczym II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK Aktywność fizyczna u chorych z nadciśnieniem tętniczym II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK 2014 1 Rozpowszechnienie nadciśnienia tętniczego ( 140/90 mmhg) Rozpowszechnienie nadciśnienia tętniczego UWAGA NATPOL

Bardziej szczegółowo

ZASADY SKORZYSTANIA Z PROGRAMÓW

ZASADY SKORZYSTANIA Z PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE w POZ Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, iż w ramach praktyki lekarza POZ realizowane są następujące programy: 1. Program profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Stosowanie preparatu BioCardine900 u chorych. z chorobą wieńcową leczonych angioplastyką naczyń

Stosowanie preparatu BioCardine900 u chorych. z chorobą wieńcową leczonych angioplastyką naczyń Jan Z. Peruga, Stosowanie preparatu BioCardine900 u chorych z chorobą wieńcową leczonych angioplastyką naczyń wieńcowych II Katedra Kardiologii Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 1 Jednym

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PATOFIZJOLOGICZNE

PODSTAWY PATOFIZJOLOGICZNE PODSTAWY PATOFIZJOLOGICZNE Patogeneza nadciśnienia tętniczego 17 Układ renina-angiotensyna-aldosteron 18 Angiotensyna II 20 Tkankowy układ renina-angiotensyna 22 Aldosteron 23 Układ współczulno-nadnerczowy

Bardziej szczegółowo

Ciśnienie tętnicze klucz do zdrowego serca. ciśnienia tętniczego składa się z dwóch odczytów ciśnienie skurczowe i rozkurczowe.

Ciśnienie tętnicze klucz do zdrowego serca. ciśnienia tętniczego składa się z dwóch odczytów ciśnienie skurczowe i rozkurczowe. Świadomość naszego zdrowia to oprócz odczuwania dolegliwości, wiedza na temat podstawowych parametrów pozwalających ocenić, czy nasz organizm funkcjonuje prawidłowo. Zapoznaj się z nimi i regularnie kontroluj

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... Skróty...

Przedmowa... Skróty... VII Przedmowa.............................................................. Skróty................................................................... Przedmowa..............................................................

Bardziej szczegółowo

RAPORT. - Warszawa, sierpień 2013 -

RAPORT. - Warszawa, sierpień 2013 - RAPORT ZACHOWANIA TERAPEUTYCZNE LEKARZY DOTYCZĄCE TERAPII PREPARATAMI Z GRUPY ANTAGONISTÓW RECEPTORA AT1 DLA ANGIOTENSYNY II (SARTANÓW) ORAZ PREPARATAMI Z GRUPY INHIBITORY ENZYMU KONWERTUJĄCEGO ANGIOTENSYNĘ

Bardziej szczegółowo

6.2. Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dotyczącego produktu leczniczego DUOKOPT przeznaczone do wiadomości publicznej

6.2. Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dotyczącego produktu leczniczego DUOKOPT przeznaczone do wiadomości publicznej 6.2. Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dotyczącego produktu leczniczego DUOKOPT przeznaczone do wiadomości publicznej 6.2.1. Podsumowanie korzyści wynikających z leczenia Co to jest T2488? T2488

Bardziej szczegółowo

PRACA. ZDROWIE. EKONOMIA.

PRACA. ZDROWIE. EKONOMIA. ŁÓDZKIE PRACA. ZDROWIE. EKONOMIA. PERSPEKTYWA 2009-2013 PRACA.ZDROWIE.EKONOMIA AGENDA ZDROWOTNY PORTRET PRACOWNIKÓW EKONOMICZNE ASPEKTY CHOROBY METODOLOGIA 1. TYLKO PRACOWNICY FIRM 2. OSOBY W WIEKU 18

Bardziej szczegółowo

Denerwacja nerek stan wiedzy 2013. Prof. dr hab. med. Andrzej Januszewicz Klinika Nadciśnienia Tętniczego Instytut Kardiologii

Denerwacja nerek stan wiedzy 2013. Prof. dr hab. med. Andrzej Januszewicz Klinika Nadciśnienia Tętniczego Instytut Kardiologii Denerwacja nerek stan wiedzy 2013 Prof. dr hab. med. Andrzej Januszewicz Klinika Nadciśnienia Tętniczego Instytut Kardiologii Katowice, 21 listopada 2013 2009 Lancet. 2009;373:1275-1281 Pierwsza ocena

Bardziej szczegółowo

Mefelor 50/5 mg Tabletka o przedłużonym uwalnianiu. Metoprololtartrat/Felodipi n AbZ 50 mg/5 mg Retardtabletten

Mefelor 50/5 mg Tabletka o przedłużonym uwalnianiu. Metoprololtartrat/Felodipi n AbZ 50 mg/5 mg Retardtabletten ANEKS I WYKAZ NAZW, POSTACI FARMACEUTYCZNYCH, MOCY PRODUKTÓW LECZNICZYCH, DRÓG PODANIA, WNIOSKODAWCÓW, POSIADACZY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH Państwo członkowskie Podmiot

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE WE WŁODAWIE

STAROSTWO POWIATOWE WE WŁODAWIE Znak sprawy: WO. 272.1.20.2015.BT Włodawa, dnia 28.05.2015 r. Z A P R O S Z E N I E do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie szkoleń/warsztatów dla uczestników projektu Serce i rozum program profilaktyczny

Bardziej szczegółowo

Pytania i dopowiedzi na temat analizy nie-selektywnych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) oraz ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego.

Pytania i dopowiedzi na temat analizy nie-selektywnych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) oraz ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego. 18 października 2012 EMA/653433/2012 EMEA/H/A-5(3)/1319 Pytania i dopowiedzi na temat analizy nie-selektywnych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) oraz ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego.

Bardziej szczegółowo

Jolanta B. Prokop Katedra i Klinika Kardiologii UNIWERSYTET MEDYCZNY w BIAŁYSTOKU Prezentacja przypadku Poznań 2014

Jolanta B. Prokop Katedra i Klinika Kardiologii UNIWERSYTET MEDYCZNY w BIAŁYSTOKU Prezentacja przypadku Poznań 2014 Jolanta B. Prokop Katedra i Klinika Kardiologii UNIWERSYTET MEDYCZNY w BIAŁYSTOKU Prezentacja przypadku Poznań 2014 Chorzy z NT - występowanie cukrzycy jest 2,5x częstsze w porównaniu do osób bez NT NATPOL

Bardziej szczegółowo

CZWARTEK 5 października 2006

CZWARTEK 5 października 2006 5 października 2006 www.10zjazdptnt.viamedica.pl 25 10.00 11.30 SALA C SESJA OTWARTA DLA PUBLICZNOŚCI I PRASY Dieta a nadciśnienie tętnicze Kalina Kawecka-Jaszcz (Kraków), Andrzej Januszewicz (Warszawa)

Bardziej szczegółowo

Postrzeganie preparatów stosowanych w antykoncepcji hormonalnej

Postrzeganie preparatów stosowanych w antykoncepcji hormonalnej Postrzeganie preparatów stosowanych w antykoncepcji hormonalnej Niniejsze opracowanie zostało przygotowane przez firmę Sequence HC Partners Sp. z o.o. Sequence HC Partners Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Nadciśnienie tętnicze punkt widzenia lekarza i dietetyka. prof. nadzw. dr hab. n. med. J. Niegowska dr inż. D. Gajewska

Nadciśnienie tętnicze punkt widzenia lekarza i dietetyka. prof. nadzw. dr hab. n. med. J. Niegowska dr inż. D. Gajewska Nadciśnienie tętnicze punkt widzenia lekarza i dietetyka prof. nadzw. dr hab. n. med. J. Niegowska dr inż. D. Gajewska Wszechnica Żywieniowa SGGW Warszawa 2016 Ciśnienie tętnicze krwi Ciśnienie wywierane

Bardziej szczegółowo

Wytyczne ACCF/AHA 2010: Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego u bezobjawowych dorosłych

Wytyczne ACCF/AHA 2010: Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego u bezobjawowych dorosłych Wytyczne ACCF/AHA 2010: Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego u bezobjawowych dorosłych Jednym z pierwszych i podstawowych zadań lekarza jest prawidłowa i rzetelna ocena ryzyka oraz rokowania pacjenta. Ma

Bardziej szczegółowo

Osoby z cukrzycą pomagają innym prewencja cukrzycy w rodzinie

Osoby z cukrzycą pomagają innym prewencja cukrzycy w rodzinie 3 Osoby z cukrzycą pomagają innym prewencja cukrzycy w rodzinie Samokontrolne, przesiewowe rozpoznanie ryzyka stanu przedcukrzycowego lub cukrzycy utajonej mogą wykonać pacjenci w swoich rodzinach. W praktyce

Bardziej szczegółowo