RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA OBSERWACYJNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA OBSERWACYJNEGO"

Transkrypt

1 RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA OBSERWACYJNEGO dotyczącego terapii zakażeń układu moczowego W przypadku jakiegokolwiek prezentowania, udostępniania, bądź rozpowszechniania raportu bądź jego części firma VALEANT Pharmaceuticals International jest zobowiązana do podawania firmy Quality Audit House jako autora raportów. Firma Quality Audit House zobowiązuje się do niewykorzystywania wyników programu bez wcześniejszej zgody firmy VALEANT Pharmaceuticals International.

2 Cele badania Główny cel Uzyskanie informacji na temat profilu pacjentów leczących się z powodu zakażenia układu moczowego lewofloksacyną. Szczegółowe cele Diagnoza zgłaszanych przez pacjentów objawów ZUM; Rozpoznanie postaci ZUM występujących u pacjentów; Ustalenie dotychczasowej oraz aktualnej terapii. 2

3 Czas i zakres trwania badania Czas trwania Badanie przeprowadzono od stycznia do sierpnia 2013 roku. Zakres W badaniu uczestniczyło pacjentów. Badanie zostało zrealizowane na terenie całej Polski przez 120 lekarzy badaczy. 3

4 Etapy realizacji badań 1) Dobór uczestników badania w badaniu uczestniczyli pacjenci, u których lekarz niezależnie od przeprowadzonego badania, zdecydował się na włączenie do terapii lewofloksacyny. Dobór uczestników badania był rezultatem niezależnej decyzji lekarza, który na podstawie stanu zdrowia pacjenta, włączał go do badania. Wszyscy pacjenci wyrazili werbalną zgodę na udział w badaniu. 2) Przeprowadzenie przez lekarza wywiadu kwestionariuszowego z pacjentem na podstawie obserwacji i rozmowy z pacjentem, lekarz wypełniał kwestionariusz wywiadu i jednocześnie oceniał stan zdrowia chorego. Fakt wzięcia udziału w badaniu nie nakładał na badacza żadnych ograniczeń w zakresie należytego i profesjonalnego wykonywania przez badacza zawodu lekarza, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, zasadami etyki zawodowej oraz wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, a w szczególności w żaden sposób nie ograniczał dowolności badacza w wyborze konkretnej terapii lub produktu leczniczego dla jego pacjentów. Fakt wypełnienia kwestionariusza badania nie mógł mieć wpływu na wybór zastosowanej terapii. 4

5 Uczestnicy badania 120 lekarzy pacjentów W badaniu mogli wziąć udział lekarze posiadający prawo wykonywania zawodu lekarza, którzy uzyskali wpis do rejestru prowadzonego przez właściwą okręgową radę lekarską i nie zostali zawieszeni w prawie wykonywania zawodu lekarza albo ograniczeni w wykonywaniu określonych czynności medycznych. Lekarz do badania zapraszał pacjentów leczonych z powodu zakażeń układu moczowego. Następnie, wybrani pacjenci wspólnie z lekarzem, wypełniali kwestionariusz dotyczący tematyki prowadzonego projektu badawczego. W przypadku pacjentów w wieku poniżej 18. roku życia, odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu udzielali ich opiekunowie. Wszyscy pacjenci oraz opiekunowie pacjentów mających mniej niż 18 lat wyrazili werbalną zgodę na udział w przedsięwzięciu badawczym. 5

6 Opis badania Przebieg badania Metodologia Analiza wyników Podsumowanie badania Technika badawcza wywiad kwestionariuszowy W celu przeprowadzenia badania zastosowano wystandaryzowaną technikę badawczą w postaci wywiadu kwestionariuszowego. Narzędziem służącym do realizacji badania był kwestionariusz wywiadu. 6

7 Opis badania Przebieg badania Metodologia Analiza wyników Podsumowanie badania Kwestionariusz wywiadu wystandaryzowane narzędzie badawcze Standaryzacja polega na wypełnieniu przez wszystkich lekarzy - badaczy wspólnie z pacjentami, tego samego kwestionariusza. Jedną z jej głównych zalet jest możliwość liczenia zjawisk wynikających z zebranych danych. 7

8 Opis badania Przebieg badania Metodologia Analiza wyników Podsumowanie badania Budowa kwestionariusza wywiadu Metryczka Diagnostyka i rozpoznanie Dotychczasowa terapia ZUM Aktualnie zalecona terapia ZUM Kwestionariusz wywiadu składał się z czterech części. Pierwsza zawierała pytania charakteryzujące pacjenta, jak: płeć, wiek. Diagnostyka i rozpoznanie gromadziła informacje o występujących u chorego objawach i rodzaju ZUM. Uzyskane dane z ostatnich bloków pytań ( Dotychczasowa terapia ZUM, Aktualnie zalecona terapia ZUM ) pozwoliły na zweryfikowanie dotychczasowych i zalecanych schematów terapeutycznych u pacjenta. 8

9 Raport końcowy Raport wykonany na podstawie przesłanego do firmy Quality Audit House Sp. z o.o. raportu zbiorczego, który jednocześnie był potwierdzeniem przeprowadzenia badania z pacjentami przez lekarza - badacza. Dane z raportu zostały przedstawione w formie zbiorczej. Wszystkie tabele i wykresy procentowane są do wszystkich ważnych przypadków. 9

10 Płeć 60,0% 48,9% 51,1% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Kobieta Mężczyzna W badaniu obserwacyjnym dotyczącym terapii zakażeń układu moczowego nie zauważono znaczącego zróżnicowania ze względu na płeć. Mężczyźni stanowili 51,1% badanych. W literaturze wskazuje się, iż to kobiety są bardziej narażone na choroby układu moczowego ze względu na krótką cewkę moczową oraz małą odległość pomiędzy odbytem a ujściem cewki moczowej (Drabczyk R., Zakażenia układu moczowego, mp.pl). Natomiast u mężczyzn problemy te pojawiają się na wskutek przerostu gruczołu krokowego utrudniającego odpływ moczu z pęcherza (Różański W., Lipiński M., Zakażenia układu moczowego, esculap.pl). CHARAKTERYSTYKA PACJENTA 10

11 18 lat lat lat lat lat lat lat 76 lat Wiek 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 1,3% 3,6% 7,3% 14,2% 15,1% 17,0% 21,2% 20,3% Osoby w wieku lat stanowiły dominującą część w strukturze wieku pacjentów (41,5%). Najmniej było osób najmłodszych (do 18. roku życia) 1,3% oraz najstarszych (powyżej 76 lat) 3,6%. Zakażenia układu moczowego stanowią około 10-20% wszystkich zakażeń pozaszpitalnych i około 40-50% zakażeń szpitalnych w populacji dorosłych pacjentów (Bochniewska V. i in., Zakażenie układu moczowego u dzieci, Pediatria i Medycyna Rodzinna 2012, 8 (1).) CHARAKTERYSTYKA PACJENTA 11

12 Objawy ZUM 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% częstomocz 79,2% objawy dyzuryczne 77,5% nokturia 45,3% ból w okolicy nadłonowej 34,1% gorączka ból brzucha 10,0% 18,1% Objaw Goldflama + 28,0% ból w okolicy lędźwiowej 8,5% +/- 30,0% nudności/wymioty 4,3% - 42,0% Wielokrotny wybór. Wady układu moczowego oraz współwystępowanie innych chorób nasilają odczuwanie klinicznych objawów ZUM u pacjenta. Można się również spotkać z bezobjawowym ZUM, pomimo iż w moczu znajduje się dużo bakterii (Bochniewska V. i in., Zakażenie układu moczowego u dzieci, Pediatria i Medycyna Rodzinna 2012, 8 (1)). W niniejszym badaniu najwięcej pacjentów zgłaszało częstomocz (79,2%) oraz objawy dyzuryczne (77,5%). Ponadto, u 28,0% chorych wykryto objaw Goldflama. Należy zaznaczyć, iż jest to ból w okolicach nerek wywołany poprzez lekkie uderzenie pięścią w dolną część pleców i może świadczyć o zakażeniu nerek (Drabczyk R., Zakażenia układu moczowego, mp.pl). DIAGNOSTYKA I ROZPOZNANIE 12

13 Objawy ZUM a wiek pacjenta Udział Objawy ZUM 18 lat lat lat lat lat lat lat 76 lat 79,2% częstomocz 1,4% 5,6% 13,9% 17,6% 20,4% 22,6% 15,0% 3,5% 77,5% objawy dyzuryczne 1,5% 8,3% 15,9% 17,1% 21,0% 19,8% 13,3% 3,1% 45,3% nokturia 0,3% 4,1% 14,1% 17,1% 20,9% 18,2% 20,0% 5,3% 34,1% ból w okolicy nadłonowej 1,2% 6,6% 9,4% 19,5% 16,0% 19,5% 21,5% 6,3% 18,1% gorączka 1,5% 10,4% 23,7% 19,3% 19,3% 14,1% 6,7% 5,0% 10,0% ból brzucha 0,0% 9,3% 9,3% 6,7% 2,7% 22,7% 45,3% 4,0% 8,5% ból w okolicy lędźwiowej 0,0% 7,8% 9,4% 18,8% 26,6% 14,1% 14,1% 9,2% 4,3% nudności/wymioty 3,1% 3,0% 6,3% 21,9% 37,5% 6,3% 15,6% 6,3% Skorelowano objawy ZUM zgłaszane przez pacjentów z ich wiekiem. Stwierdza się, iż powyższe objawy były charakterystyczne dla grupy wiekowej lat. W literaturze wskazuje się, że u dzieci najczęściej występują takie objawy jak m.in.: ból brzucha, wymioty, ból okolicy lędźwiowej, gorączka, częstomocz (Kurpas D., Kiliś-Pstrusińska K., Nawracające zakażenia układu moczowego w praktyce lekarza rodzinnego zasady diagnostyki i terapii, esculap.pl). Jednakże w niniejszym badaniu wyniki te nie znalazły odzwierciedlenia głównie z powodu niskiego udziału w próbie badawczej osób najmłodszych. DIAGNOSTYKA I ROZPOZNANIE 13

14 25,0% 21,8% 20,0% 15,0% 14,2% 3,9% 0,1% Wielokrotny wybór. Postać ZUM zapalenie stercza zapalenie cewki moczowej nawracające zapalenie pęcherza moczowego niepowikłane zapalenie pęcherza moczowego niepowikłane odmiedniczkowe zapalenie nerek powikłane ZUM posocznica moczowa (urosepsa) W przypadku 1/4 badanych najczęstszą postacią ZUM było zapalenie stercza. Co ważne, zakażenia układu moczowego są jednym z przejawów łagodnego rozrostu gruczołu krokowego (Lipiński M., Różański W., Łagodny rozrost stercza etiopatogeneza, diagnostyka i leczenie, esculap.pl). Głównym powodem wizyty lekarskiej dla blisko 22% pacjentów było zapalenie cewki moczowej. Zaś nawracające zapalenie pęcherza moczowego zostało zdiagnozowane u 1/5 chorych. Nieleczone może prowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia nerek (Mastalerz-Migas A., Problemy diagnostyki i terapii nawracających infekcji układu moczowego, esculap.pl). DIAGNOSTYKA I ROZPOZNANIE 14

15 Postać ZUM a wiek pacjentów Udział Postać ZUM 18 lat lat lat lat lat lat lat 76 lat 25,0% zapalenie stercza 0,0% 8,1% 16,1% 14,9% 26,2% 21,1% 13,0% 0,6% 21,8% zapalenie cewki moczowej 1,8% 6,4% 4,5% 11,8% 19,1% 40,0% 22,7% 2,7% 20,0% nawracające zapalenie cewki moczowej 0,0% 2,7% 18,9% 27,1% 20,9% 18,9% 6,8% 4,7% Korelacji poddano najczęściej występujące u chorych postacie ZUM z wiekiem badanych. Zapalenie stercza dotykało częściej mężczyzn w wieku lat (47,3%). Znajduje to potwierdzenie w literaturze, w której podkreśla się, iż źródłem zakażeń układu moczowego u mężczyzn po 50. roku życia jest najczęściej zapalenie gruczołu krokowego (Mastalerz-Migas A., Problemy diagnostyki i terapii nawracających infekcji układu moczowego, esculap.pl). Najwięcej pacjentów leczonych z powodu zapalenia cewki moczowej było w wieku lat (40,0%). Zaś, nawracające zapalenie cewki moczowej było częściej diagnozowane u latków (27,1%). DIAGNOSTYKA I ROZPOZNANIE 15

16 Postać ZUM a płeć pacjentów Udział Postać ZUM Kobieta Mężczyzna 25,0% zapalenie stercza 0,0% 100,0% 21,8% zapalenie cewki moczowej 39,3% 60,7% 20,0% nawracające zapalenie cewki moczowej 84,9% 15,1% Skorelowano najczęściej występujące u pacjentów przejawy ZUM z płcią badanych. Z przeprowadzonej korelacji wynika, iż zapalenie cewki moczowej było częściej charakterystyczne dla mężczyzn (60,7%). Kobiety zaś, zdecydowanie częściej chorowały na nawracające zapalenie cewki moczowej. Potwierdzają to również badania epidemiologiczne doszukujące się przyczyn tego faktu w aktywności seksualnej kobiet, ich budowie anatomicznej, menopauzie, czy nietrzymaniu moczu (Rydzewska-Rosołowska A., Zakażenie układu moczowego w praktyce lekarza rodzinnego, esculap.pl). DIAGNOSTYKA I ROZPOZNANIE 16

17 Postać ZUM a wiek oraz płeć pacjentów zapalenie stercza zapalenie cewki moczowej nawracające zapalenie pęcherza moczowego lat lat lat 100,0% mężczyzn 60,7% mężczyzn 84,9% kobiet W powyższej analizie wykorzystano najczęściej występujące u pacjentów postacie ZUM oraz towarzyszące im dominujące kategorie wiekowe. Wykazano, iż mężczyźni chorujący na zapalenie cewki moczowej stanowili 60,7% osób w wieku lat. Blisko 85% kobiet w wieku lat było leczonych z powodu nawracającego zapalenia pęcherza moczowego. DIAGNOSTYKA I ROZPOZNANIE 17

18 Postać a objawy ZUM Udział Postać/Objawy ZUM częstomocz objawy dyzuryczne ból w okolicy nokturia nadłonowej gorączka ból brzucha ból w okolicy lędźwiowej nudności/wymioty 25,0% zapalenie stercza 73,8% 78,8% 47,5% 25,6% 4,4% 40,0% 1,9% 7,5% 21,8% zapalenie cewki moczowej 82,0% 86,5% 42,3% 9,9% 2,7% 14,4% 1,8% 12,6% 20,0% nawracające zapalenie cewki moczowej 79,7% 75,0% 45,9% 15,5% 2,0% 38,5% 7,4% 2,0% Wśród osób chorujących na powyższe najczęściej występujące u pacjentów postacie ZUM dostrzeżono najczęściej występujące objawy dyzuryczne (75%-87%), częstomocz (74%-82%) oraz nokturię (42%-48%). Na szczególną uwagę zasługują znaczące odsetki chorych z zapaleniem stercza oraz z nawracającym zapaleniem cewki moczowej, którzy skarżyli się na ból brzucha (kolejno: 40,0%; 38,5%). DIAGNOSTYKA I ROZPOZNANIE 18

19 Odsetek dotychczas leczonych: 56,6% Dotychczasowa terapia cyprofloksacyna (72,5%) norfloksacyna (27,5%) gentamycyna (100,0%) cefuroksym (75,0%) ceftriakson (25,0%) Preparat Wartości nitrofurantoina 23,0% amoksycylina + klawulonian trimetoprim + sulfametoksazol 15,8% 14,6% fluorochinolon 9,5% amoksycylina 2,6% aminoglikozyd 1,1% cefalosporyna 0,9% doksycyklina 0,3% nie dotyczy 43,4% Wielokrotny wybór. Dotychczas leczonych z powodu zakażeń układu moczowego było 56,6% pacjentów. Nitrofurantoina była tym preparatem, który stosowano najczęściej (23,0%). DOTYCHCZASOWA TERAPIA ZUM 19

20 Postać ZUM a dotychczasowa terapia Udział Postać ZUM nitrofurantoina amoksycylina + klawulonian trimetoprim + sulfametoksazol fluorochinolon amoksycylina aminoglikozyd cefalosporyna doksycyklina 25,0% 21,8% 20,0% zapalenie stercza zapalenie cewki moczowej nawracające zapalenie pęcherza moczowego 11,4% 27,8% 5,7% 7,6% 0,0% 0,6% 0,0^ 0,6% 24,8% 21,1% 14,7% 1,8% 0,0% 0,0% 1,8% 0,0% 50,3% 11,6% 27,2% 22,4% 4,1% 0,0% 2,7% 0,0% Skorelowano najczęściej występujące u pacjentów postacie zakażenia układu moczowego z dotychczasowym leczeniem. W terapii zapalenia stercza, 27,8% mężczyzn stosowało dotychczas amoksycylinę + klawulonian. Najwięcej osób leczonych z powodu zapalenia cewki moczowej oraz nawracającego zapalenia pęcherza moczowego aplikowało nitrofurantoinę (kolejno: 24,8%; 50,3%). DOTYCHCZASOWA TERAPIA ZUM 20

21 Dotychczasowa terapia a postać ZUM Udział Terapia zapalenie stercza zapalenie cewki moczowej nawracające zapalenie pęcherza moczowego niepowikłane zapalenie pęcherza moczowego niepowikłane odmiedniczkowe zapalenie nerek powikłane ZUM posocznica moczowa (urosepsa) 23,0% nitrofurantoina 10,8% 16,2% 44,3% 15,6% 1,2% 12,0% 0,0% 15,8% 14,6% amoksycylina + klawulonian trimetoprim + sulfametoksazol 37,9% 19,8% 14,7% 3,4% 3,4% 20,7% 0,0% 8,3% 16,2% 37,0% 10,2% 1,9% 27,8% 0,0% Powyższej korelacji poddano najczęściej stosowane dotychczas przez chorych preparaty. Najwięcej osób stosujących dotychczas w terapii amoksycylinę + klawulonian chorowało na zapalenie stercza (37,9%). Zaś Ci, którym aplikowano nitrofurantoinę oraz trimetoprim + sulfametoksazol leczeni byli w większości na nawracające zapalenie pęcherza moczowego (odpowiednio: 44,3%; 37,0%). DOTYCHCZASOWA TERAPIA ZUM 21

22 Aktualna terapia dobowa dawka lewofloksacyny 1 x 250 mg/dobę 2 x 250 mg/dobę 30,4% 6,3% 56,4% 6,9% 1 x 500 mg/dobę 2 x 500 mg/ dobę Najczęściej lewofloksacyna była przepisywana 1 raz dziennie w dawce 500 mg (56,4%). Pacjenci, którym zalecono ją 1 raz dziennie w dawce 250 mg stanowili blisko 1/3 ogółu (30,4%). AKTUALNIE ZALECONA TERAPIA ZUM 22

23 Aktualna terapia schematy terapeutyczne monoterapia 96,7% terapia skojarzona 3,3% Schematy terapeutyczne Udział w terapii ogółem Udział w terapii skojarzonej lewofloksacyna 96,7% - lewofloksacyna + Diclofenac [GlaxoSmithKline] 1,7% 54,2% lewofloksacyna + Furoxin [Lek AM] 0,4% 12,5% lewofloksacyna + Urinal [Walmark] 0,4% 12,5% lewofloksacyna + Flucovazol [Actavis] 0,3% 8,3% pozostałe 0,5% 12,5% Prawie wszyscy pacjenci zostali poddani wyłącznie monoterapii (96,7%). Lewofloksacyna w skojarzeniu została przepisana zaledwie 3,3% chorym, przy czym najczęściej przepisywanym lekiem był Diclofenac [GlaxoSmithKline] 54,2%. Innymi zalecanymi preparatami były: Żuravit [Herbapol], Dicoflor [Vitis Pharma], Tritace [Sanofi/Zentiva]. AKTUALNIE ZALECONA TERAPIA ZUM 23

24 50,0% 45,0% Czas trwania terapii 45,6% Czas trwania terapii dla największego odsetka chorych wynosił 7 10 dni (45,6%). 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 15,3% 15,4% 15,0% 10,0% 5,0% 5,5% 3,2% 0,0% 3 dni 4-6 dni 7-10 dni dni dni > 28 dni AKTUALNIE ZALECONA TERAPIA ZUM 24

25 Monoterapia a czas trwania terapii Udział Schematy terapeutyczne 3 dni 4-6 dni 7-10 dni dni dni > 28 dni 96,7% lewofloksacyna 5,6% 15,6% 46,8% 15,2% 13,9% 2,9% Z czasem trwania terapii skorelowano tylko monoterapię ze względu na jej dominującą pozycję w schematach leczenia pacjentów z zakażeniem układu moczowego. Mając na uwadze fakt, iż 1/4 badanych była leczona z powodu zapalenia stercza, którego terapia zwykle trwa 28 dni (charakterystyka produktu leczniczego lewofloksacyna, mp.pl), stwierdza się, iż w przypadku blisko połowy chorych monoterapia lewofloksacyną miała trwać przez 7-10 dni (46,8%). Okres trwania terapii przez dni dotyczył 13,9% pacjentów. Wysoki odsetek chorych leczonych przez 7-10 dni może tłumaczyć fakt, iż około 1/5 chorych była leczona z powodu zapalenia cewki moczowej oraz nawracającego zapalenia pęcherza moczowego, w przypadku których chorób okres terapii wynosi 7-10 dni. Aczkolwiek należy tutaj zaznaczyć, że ten okres leczenia dotyczy tylko powikłanych zakażeń układu moczowego (charakterystyka produktu leczniczego lewofloksacyna, mp.pl). Zatem można przypuszczać, iż u znaczącego odsetka pacjentów współistniały czynniki ryzyka, którymi są czynnościowe lub anatomiczne nieprawidłowości układu moczowego bądź zakażenia związane z obecnością schorzenia prowadzące do wzrostu ryzyka zachorowania bądź niepowodzenia terapii (Kraśnicki K., Wolski Z., Powikłane zakażenia układu moczowego, Przegląd Urologiczny 2009/5 (57)). Wartym zauważenia jest także odsetek pacjentów z zaleconą terapią trwającą 4-6 dni (15,6%) oraz dni (15,2%). AKTUALNIE ZALECONA TERAPIA ZUM 25

26 Opis badania Przebieg badania Metodologia badania Analiza wyników Podsumowanie Podsumowanie Głównym celem niniejszego badania było uzyskanie informacji na temat profilu pacjentów leczących się z powodu zakażenia układu moczowego lewofloksacyną. Specyfika zakażeń układu moczowego polega na tym, iż stanowią one drugą pod względem częstości, po zakażeniach dróg oddechowych, przyczynę zgłaszania się chorych do lekarza pierwszego kontaktu. Stwierdza się również, iż występują one częściej u osób dorosłych, zwłaszcza kobiet. Zachorowalność na nie wzrasta wraz z wiekiem (Kurpas D., Kiliś-Pstrusińska K., Nawracające zakażenia układu moczowego w praktyce lekarza rodzinnego zasady diagnostyki i terapii, esculap.pl). Podobne wnioski zostały wyprowadzone z analiz niniejszego badania. Najwięcej było osób w wieku lat. Nie stwierdzono natomiast znaczącej różnicy ze względu na płeć. Zdecydowana większość chorych zgłaszała takie objawy ZUM jak częstomocz i objawy dyzuryczne, które były charakterystyczne (wraz z pozostałymi objawami) dla najliczniejszej grupy wiekowej, tj. osób w wieku lat. Do najczęściej występujących postaci ZUM należały: zapalenie stercza wśród mężczyzn w wieku lat, zapalenie cewki moczowej pośród znaczącego odsetka mężczyzn w wieku lat, nawracające zapalenie pęcherza moczowego spośród zdecydowanej większości kobiet mających lat. Badania epidemiologiczne potwierdzają, iż 27% kobiet ma ponowne zakażenie w ciągu 6 miesięcy, a 2,7% dwa kolejne epizody ZUM w tym samym czasie (Rydzewska-Rosołowska A., Zakażenie układu moczowego w praktyce lekarza rodzinnego, esculap.pl). Najczęstszymi objawami towarzyszącymi owym postaciom ZUM był częstomocz, objawy dyzuryczne, nokturia. 26

27 Opis badania Przebieg badania Metodologia badania Analiza wyników Podsumowanie Podsumowanie Cel leczenia ZUM skupiony jest na wyjałowieniu dróg moczowych oraz zapewnieniu fizjologicznych warunków spływu moczu (Bochniewska V. i in., Zakażenie układu moczowego u dzieci, Pediatria i Medycyna Rodzinna 2012, 8 (1).). Odpowiedni dobór schematu terapeutycznego pozwala na pozbycie się nieprzyjemnych objawów. W dotychczasowej terapii najwięcej chorych stosowało następujące preparaty: nitrofurantoina, amoksycylina + klawulonian, trimetoprim + sulfametoksazol. W terapii zapalenia stercza, istotny odsetek mężczyzn stosował amoksycylinę + klawulonian. Najwięcej osób leczonych z powodu zapalenia cewki moczowej oraz nawracającego zapalenia pęcherza moczowego aplikowało nitrofurantoinę. W przypadku aktualnego leczenia, lekarze przepisywali prawie wszystkim chorym monoterapię w postaci lewofloksacyny w większości w dawce 500 mg 1 x na dobę. W terapii uzupełniającej dominował preparat Diclofenac [GlaxoSmithKline]. U znaczącego odsetka osób okres terapii wynosił 7-10 dni. 27

28 W przypadku jakiegokolwiek prezentowania, udostępniania, bądź rozpowszechniania raportu bądź jego części firma VALEANT Pharmaceuticals International jest zobowiązana do podawania firmy Quality Audit House jako autora raportów. Firma Quality Audit House zobowiązuje się do niewykorzystywania wyników programu bez wcześniejszej zgody firmy VALEANT Pharmaceuticals International.

Zakażenia układu moczowego

Zakażenia układu moczowego Zakażenia układu moczowego Zakażenia układu moczowego SPIS TREŚCI CO TO JEST UKŁAD MOCZOWY? nerka moczowód pęcherz moczowy cewka moczowa zobacz więcej NA CZYM POLEGA ZAKAŻENIE UKŁADU MOCZOWEGO? pałeczka

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA dotyczącego profilu klinicznego i terapeutycznego pacjentów leczonych levetiracetamem

RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA dotyczącego profilu klinicznego i terapeutycznego pacjentów leczonych levetiracetamem RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA dotyczącego profilu klinicznego i terapeutycznego pacjentów leczonych Opis badania Przebieg badania Analiza wyników Podsumowanie Cele badania Głównym celem badania była ocena profilu

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEFROLOGII DZIECIĘCEJ (PTNFD)

ZALECENIA POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEFROLOGII DZIECIĘCEJ (PTNFD) ZALECENIA POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEFROLOGII DZIECIĘCEJ (PTNFD) DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA Z DZIECKIEM Z ZAKAŻENIEM UKŁADU MOCZOWEGO Zasady leczenia Grupa Ekspertów PTNFD ZALECENIE 4. Postępowanie z dzieckiem

Bardziej szczegółowo

Wytyczne postępowania dla lekarzy POZ i lekarzy medycyny pracy w zakresie raka nerki, pęcherza moczowego i prostaty 2011

Wytyczne postępowania dla lekarzy POZ i lekarzy medycyny pracy w zakresie raka nerki, pęcherza moczowego i prostaty 2011 Wytyczne postępowania dla lekarzy POZ i lekarzy medycyny pracy w zakresie raka nerki, pęcherza moczowego i prostaty 2011 Wytyczne postępowania dla lekarzy POZ i lekarzy medycyny pracy w zakresie raka nerki,

Bardziej szczegółowo

Etiologia i częstość występowania monosymptomatycznego i niemonosymptomatycznego moczenia nocnego w populacji dzieci polskich

Etiologia i częstość występowania monosymptomatycznego i niemonosymptomatycznego moczenia nocnego w populacji dzieci polskich Etiologia i częstość występowania monosymptomatycznego i niemonosymptomatycznego moczenia nocnego w populacji dzieci polskich dr n. med. Agata Korzeniecka - Kozerska Założenia TRUDNOŚCI Z USTALENIEM CZY

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki Gruźlicy Płuc i Nowotworów Układu Oddechowego w 2007 roku.

Podsumowanie realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki Gruźlicy Płuc i Nowotworów Układu Oddechowego w 2007 roku. Podsumowanie realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki Gruźlicy Płuc i Nowotworów Układu Oddechowego w 2007 roku. Wojewódzki Program Profilaktyki Gruźlicy Płuc i Nowotworów Układu Oddechowego został

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o chorobach i raku gruczołu krokowego

Podstawowe informacje o chorobach i raku gruczołu krokowego W TROSCE O PACJENTA CHOREGO NA RAKA GRUCZOŁU KROKOWEGO Ogólnopolski program edukacyjny Podstawowe informacje o chorobach i raku gruczołu krokowego Program realizowany pod patronatem Polskiego Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka i leczenie nowotworów nerki, pęcherza moczowego i gruczołu krokowego. Zarys Projektu

Diagnostyka i leczenie nowotworów nerki, pęcherza moczowego i gruczołu krokowego. Zarys Projektu Diagnostyka i leczenie nowotworów nerki, pęcherza moczowego i gruczołu krokowego Zarys Projektu Dr n. med. Roman Sosnowski Klinika Nowotworów Układu Moczowego, Centrum Onkologii Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Podstawowe wiadomości o nowotworach nerki, pęcherza moczowego i prostaty

Podstawowe wiadomości o nowotworach nerki, pęcherza moczowego i prostaty Podstawowe wiadomości o nowotworach nerki, pęcherza moczowego i prostaty Człowiek najlepsza inwestycja Projekt pn. Opracowanie i wdrożenie programu profilaktycznego w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów

Bardziej szczegółowo

ANTYBIOTYKOTERAPIA W WYBRANYCH ZAKAŻENIACH

ANTYBIOTYKOTERAPIA W WYBRANYCH ZAKAŻENIACH ANTYBIOTYKOTERAPIA W WYBRANYCH ZAKAŻENIACH Opracowały: dr n. med. Małgorzata Berezińska i dr n. med. Agnieszka Wolska PACIORKOWCOWE ZAPALENIE GARDŁA I MIGDAŁKÓW PODNIEBIENNYCH (angina paciorkowcowa) S.

Bardziej szczegółowo

ZAKAŻENIE DRÓG MOCZOWYCH - ZAPOBIEGANIE I LECZENIE PORADNIK DLA PACJENTEK I PACJENTÓW

ZAKAŻENIE DRÓG MOCZOWYCH - ZAPOBIEGANIE I LECZENIE PORADNIK DLA PACJENTEK I PACJENTÓW Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich ZAKAŻENIE DRÓG MOCZOWYCH - ZAPOBIEGANIE I LECZENIE PORADNIK DLA PACJENTEK I PACJENTÓW Projekt Edukacji

Bardziej szczegółowo

30. DWULETNIA OBSERWACJI WYNIKÓW PROFILAKTYKI I LECZENIA OSTEOPOROZY. PROGRAM POMOST

30. DWULETNIA OBSERWACJI WYNIKÓW PROFILAKTYKI I LECZENIA OSTEOPOROZY. PROGRAM POMOST 30. DWULETNIA OBSERWACJI WYNIKÓW PROFILAKTYKI I LECZENIA OSTEOPOROZY. PROGRAM POMOST Przedlacki J, Księżopolska-Orłowska K, Grodzki A, Sikorska-Siudek K, Bartuszek T, Bartuszek D, Świrski A, Musiał J,

Bardziej szczegółowo

Lek. Marcin Polok. Katedra i Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej UM we Wrocławiu. Ocena skuteczności operacyjnego leczenia wodonercza u dzieci

Lek. Marcin Polok. Katedra i Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej UM we Wrocławiu. Ocena skuteczności operacyjnego leczenia wodonercza u dzieci Lek. Marcin Polok Katedra i Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej UM we Wrocławiu Ocena skuteczności operacyjnego leczenia wodonercza u dzieci Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny

Bardziej szczegółowo

Przykłady opóźnień w rozpoznaniu chorób nowotworowych u dzieci i młodzieży Analiza przyczyn i konsekwencji

Przykłady opóźnień w rozpoznaniu chorób nowotworowych u dzieci i młodzieży Analiza przyczyn i konsekwencji PROGRAM POPRAWY WCZESNEGO WYKRYWANIA I DIAGNOZOWANIA NOWOTWORÓW U DZIECI W PIĘCIU WOJEWÓDZTWACH POLSKI Przykłady opóźnień w rozpoznaniu chorób nowotworowych u dzieci i młodzieży Analiza przyczyn i konsekwencji

Bardziej szczegółowo

Problemy kostne u chorych ze szpiczakiem mnogim doświadczenia własne

Problemy kostne u chorych ze szpiczakiem mnogim doświadczenia własne Problemy kostne u chorych ze szpiczakiem mnogim doświadczenia własne dr n.med. Piotr Wojciechowski Szpiczak Mnogi Szpiczak Mnogi (MM) jest najczęstszą przyczyną pierwotnych nowotworów kości u dorosłych.

Bardziej szczegółowo

ANEKS III UZUPEŁNIENIA DO CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO ORAZ ULOTKI PLA PACJENTA

ANEKS III UZUPEŁNIENIA DO CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO ORAZ ULOTKI PLA PACJENTA ANEKS III UZUPEŁNIENIA DO CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO ORAZ ULOTKI PLA PACJENTA 42 UZUPEŁNIENIA ZAWARTE W ODPOWIEDNICH PUNKTACH CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO DLA PRODUKTÓW ZAWIERAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Inwazyjna choroba meningokokowa. Posocznica (sepsa) meningokokowa

Inwazyjna choroba meningokokowa. Posocznica (sepsa) meningokokowa Inwazyjna choroba meningokokowa Posocznica (sepsa) meningokokowa Sepsa, posocznica, meningokoki to słowa, które u większości ludzi wzbudzają niepokój. Każdy z nas: rodzic, opiekun, nauczyciel, dorosły

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie u zarządzania rzyzkiem dla produktu leczniczego Cartexan przeznaczone do publicznej wiadomości

Podsumowanie u zarządzania rzyzkiem dla produktu leczniczego Cartexan przeznaczone do publicznej wiadomości Podsumowanie u zarządzania rzyzkiem dla produktu leczniczego Cartexan przeznaczone do publicznej wiadomości Omówienie rozpowszechnienia choroby Rosnąca oczekiwana długość życia i starzejące się społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do procedury opracowywania i okresowego przeglądu programów kształcenia II WYDZIAŁ LEKARSKI. Rok: IV.

Załącznik nr 2 do procedury opracowywania i okresowego przeglądu programów kształcenia II WYDZIAŁ LEKARSKI. Rok: IV. 1. Metryczka Nazwa Wydziału: Program kształcenia (Kierunek studiów, poziom i profil kształcenia, forma studiów np.: Zdrowie publiczne I stopnia profil praktyczny, studia stacjonarne): Rok akademicki: 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych Rada Przejrzystości Stanowisko Rady Przejrzystości nr 5/2012 z dnia 27 lutego 2012 r. w zakresie zakwalifikowania/niezasadności zakwalifikowania leku Valdoxan (agomelatinum)

Bardziej szczegółowo

Dlaczego tak późno trafiamy do reumatologa?

Dlaczego tak późno trafiamy do reumatologa? Dlaczego tak późno trafiamy do reumatologa? Wyniki najnowszego badania Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher. Wczesne rozpoznanie Ustalenie

Bardziej szczegółowo

Informacja prasowa. Ruszył drugi cykl spotkań edukacyjnych dla chorych na szpiczaka mnogiego

Informacja prasowa. Ruszył drugi cykl spotkań edukacyjnych dla chorych na szpiczaka mnogiego Informacja prasowa Ruszył drugi cykl spotkań edukacyjnych dla chorych na szpiczaka mnogiego Warszawa, 28 października Chorzy na szpiczaka mnogiego w Polsce oraz ich bliscy mają możliwość uczestniczenia

Bardziej szczegółowo

Zapalenie ucha środkowego

Zapalenie ucha środkowego Zapalenie ucha środkowego Poradnik dla pacjenta Dr Maciej Starachowski Ostre zapalenie ucha środkowego. Co to jest? Ostre zapalenie ucha środkowego jest rozpoznawane w przypadku zmian zapalnych w uchu

Bardziej szczegółowo

SYLABUS x 8 x

SYLABUS x 8 x SYLABUS Nazwa przedmiotu/modułu Wydział Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Forma studiów Język przedmiotu Reumatologia Lekarski I Lekarski Jednolite magisterskie 5-letnie Stacjonarne polski Rodzaj

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY Z OGÓLNOPOLSKIEGO BADANIA ARGOPRO. Zastosowanie i bezpieczeństwo preparatu ARGOSULFAN 400 g

RAPORT KOŃCOWY Z OGÓLNOPOLSKIEGO BADANIA ARGOPRO. Zastosowanie i bezpieczeństwo preparatu ARGOSULFAN 400 g RAPORT KOŃCOWY Z OGÓLNOPOLSKIEGO BADANIA ARGOPRO Zastosowanie i bezpieczeństwo preparatu ARGOSULFAN 400 g Spis treści 1. Opis ogólnopolskiego badania ARGOPRO 3 Cele badania Zakres badania Czas trwania

Bardziej szczegółowo

Ocena ogólna: Raport całkowity z okresu od 04.05.2007 do 15.11.2007

Ocena ogólna: Raport całkowity z okresu od 04.05.2007 do 15.11.2007 W Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej ABC medic Praktyka Grupowa Lekarzy Rodzinnych w Zielonej Górze w okresie od 04.05.2007-15.11.2007 została przeprowadzona ocena efektów klinicznych u pacjentów

Bardziej szczegółowo

Stosowanie preparatu BioCardine900 u chorych. z chorobą wieńcową leczonych angioplastyką naczyń

Stosowanie preparatu BioCardine900 u chorych. z chorobą wieńcową leczonych angioplastyką naczyń Jan Z. Peruga, Stosowanie preparatu BioCardine900 u chorych z chorobą wieńcową leczonych angioplastyką naczyń wieńcowych II Katedra Kardiologii Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 1 Jednym

Bardziej szczegółowo

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35)

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) 1. Kryteria kwalifikacji: ŚWIADCZENIOBIORCY 1.1. Leczenie interferonem beta: 1) rozpoznanie postaci rzutowej stwardnienia rozsianego oparte na kryteriach

Bardziej szczegółowo

Postrzeganie preparatów stosowanych w antykoncepcji hormonalnej

Postrzeganie preparatów stosowanych w antykoncepcji hormonalnej Postrzeganie preparatów stosowanych w antykoncepcji hormonalnej Niniejsze opracowanie zostało przygotowane przez firmę Sequence HC Partners Sp. z o.o. Sequence HC Partners Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35)

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 589 Poz. 86 Załącznik B.29. LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) 1. Kryteria kwalifikacji: ŚWIADCZENIOBIORCY 1.1. Leczenie interferonem beta: 1) rozpoznanie

Bardziej szczegółowo

ANEKS III UZUPEŁNIENIA DO CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO ORAZ ULOTKI PLA PACJENTA

ANEKS III UZUPEŁNIENIA DO CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO ORAZ ULOTKI PLA PACJENTA ANEKS III UZUPEŁNIENIA DO CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO ORAZ ULOTKI PLA PACJENTA 25 UZUPEŁNIENIA ZAWARTE W ODPOWIEDNICH PUNKTACH CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO DLA PRODUKTÓW ZAWIERAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Przeziębienia - badanie ankietowe dotyczące zagadnień związanych z infekcjami sezonowymi.

Przeziębienia - badanie ankietowe dotyczące zagadnień związanych z infekcjami sezonowymi. Raport z badania ankietowego Przeziębienia - badanie ankietowe dotyczące zagadnień związanych z infekcjami sezonowymi. Strona 1/32 Spis treści Komentarz autora..................................................

Bardziej szczegółowo

Zaburzenia nerwicowe pod postacią somatyczną

Zaburzenia nerwicowe pod postacią somatyczną Zaburzenia nerwicowe pod postacią somatyczną Mikołaj Majkowicz Zakład Psychologii Klinicznej Katedry Chorób Psychicznych AMG Zaburzenia występujące pod postacią somatyczną Główną cechą zaburzeń pod postacią

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 53/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Program profilaktyki raka piersi

Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 53/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Program profilaktyki raka piersi Program profilaktyki raka piersi 1 I. UZASADNIENIE CELOWOŚCI WDROŻENIA PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA PIERSI, zwanego dalej Programem. 1. Opis problemu zdrowotnego. Rak piersi jest najczęściej występującym

Bardziej szczegółowo

STOŚCI ZABURZEŃ FUNKCJI SEKSUALNYCH U MĘŻCZYZN Z ŁAGODNYM ROZROSTEM STERCZA (BPH)

STOŚCI ZABURZEŃ FUNKCJI SEKSUALNYCH U MĘŻCZYZN Z ŁAGODNYM ROZROSTEM STERCZA (BPH) OCENA CZĘSTO STOŚCI ZABURZEŃ FUNKCJI SEKSUALNYCH U MĘŻCZYZN Z ŁAGODNYM ROZROSTEM STERCZA (BPH) / PM_L_0203 - SeFAl / Ocena wyników w programu epidemiologicznego chorych poddawanych leczeniu farmakologicznemu

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY

ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 66/2007/DSOZ ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY 1. Opis problemu zdrowotnego Rak szyjki macicy jest szóstym*, co do częstości, nowotworem u kobiet

Bardziej szczegółowo

Aneks III. Zmiany w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego i ulotkach dla pacjenta

Aneks III. Zmiany w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego i ulotkach dla pacjenta Aneks III Zmiany w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego i ulotkach dla pacjenta Uwaga: Konieczna może być późniejsza aktualizacja zmian w charakterystyce produktu leczniczego i ulotce

Bardziej szczegółowo

Aneks I Wnioski naukowe i podstawy zmiany warunków pozwoleń na dopuszczenie do obrotu

Aneks I Wnioski naukowe i podstawy zmiany warunków pozwoleń na dopuszczenie do obrotu Aneks I Wnioski naukowe i podstawy zmiany warunków pozwoleń na dopuszczenie do obrotu Wnioski naukowe Uwzględniając sprawozdanie oceniające PRAC w sprawie okresowych raportów o bezpieczeństwie (PSUR) dotyczących

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Finaster, 5 mg, tabletki powlekane (Finasteridum) <[logo podmiotu odpowiedzialnego]>

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Finaster, 5 mg, tabletki powlekane (Finasteridum) <[logo podmiotu odpowiedzialnego]> ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Finaster, 5 mg, tabletki powlekane (Finasteridum) Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku. - Należy zachować

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla studentów V roku

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla studentów V roku PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla studentów V roku 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Nefrologia 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek )

Bardziej szczegółowo

ZAKAŻENIA SZPITALNE. Michał Pytkowski Zdrowie Publiczne III rok

ZAKAŻENIA SZPITALNE. Michał Pytkowski Zdrowie Publiczne III rok ZAKAŻENIA SZPITALNE Michał Pytkowski Zdrowie Publiczne III rok REGULACJE PRAWNE WHO Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

I. Cukrzycowa choroba nerek (nefropatia cukrzycowa)

I. Cukrzycowa choroba nerek (nefropatia cukrzycowa) Spis treści 1. Wprowadzenie 13 Wstęp do wydania II 16 I. Cukrzycowa choroba nerek (nefropatia cukrzycowa) 2. Podstawowa charakterystyka struktury i czynności nerek 21 3. Czynniki wpływające na rozwój uszkodzenia

Bardziej szczegółowo

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35)

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) Załącznik B.29. LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) 1. Kryteria kwalifikacji: ŚWIADCZENIOBIORCY 1.1. Leczenie interferonem beta: 1) wiek od 12 roku życia; 2) rozpoznanie postaci rzutowej stwardnienia

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY

ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 57/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 października 2009 r. I. CZĘŚĆ A. ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY 1. Opis problemu

Bardziej szczegółowo

uzyskano tylko w 13 przypadkach gruźlicy PŁUC tzn. w 21,0% przypadków gruźlicy u dzieci

uzyskano tylko w 13 przypadkach gruźlicy PŁUC tzn. w 21,0% przypadków gruźlicy u dzieci Sytuacja epidemiologiczna gruźlicy w Polsce 2012/2013 Dane o zachorowaniach na gruźlicę w Polsce pochodzą z Krajowego Rejestru Zachorowań na Gruźlicę, który prowadzony jest w Instytucie Gruźlicy i Chorób

Bardziej szczegółowo

VI.2 Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dotyczącego produktu leczniczego Vancomycin Actavis przeznaczone do publicznej wiadomości

VI.2 Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dotyczącego produktu leczniczego Vancomycin Actavis przeznaczone do publicznej wiadomości VI.2 Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dotyczącego produktu leczniczego Vancomycin Actavis przeznaczone do publicznej wiadomości VI.2.1. Omówienie rozpowszechnienia choroby Zakażenia takie jak: zapalenie

Bardziej szczegółowo

ZAPOBIEGANIE ROZWOJOWI NIEDOWIDZENIA - WCZESNE WYKRYWANIE WAD WZROKU I ZEZA U DZIECI

ZAPOBIEGANIE ROZWOJOWI NIEDOWIDZENIA - WCZESNE WYKRYWANIE WAD WZROKU I ZEZA U DZIECI ZAPOBIEGANIE ROZWOJOWI NIEDOWIDZENIA - WCZESNE WYKRYWANIE WAD WZROKU I ZEZA U DZIECI Celem Programu jest zapobieganie rozwojowi niedowidzenia i poprawa funkcji narządu wzroku u dzieci w wieku 4-5 lat z

Bardziej szczegółowo

pieczątka zakładu opieki zdrowotnej lub praktyki lekarskiej Miejscowość i data...

pieczątka zakładu opieki zdrowotnej lub praktyki lekarskiej Miejscowość i data... pieczątka zakładu opieki zdrowotnej lub praktyki lekarskiej Miejscowość i data... Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej osobie wymagającej

Bardziej szczegółowo

VI.2 Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dotyczącego produktu leczniczego Omnisolvan przeznaczone do publicznej wiadomości

VI.2 Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dotyczącego produktu leczniczego Omnisolvan przeznaczone do publicznej wiadomości VI.2 Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dotyczącego produktu leczniczego Omnisolvan przeznaczone do publicznej wiadomości VI.2.1 Omówienie rozpowszechnienia choroby Nadmierne wydzielanie śluzu w drogach

Bardziej szczegółowo

Postrzeganie preparatów stosowanych w leczeniu kandydozy pochwy

Postrzeganie preparatów stosowanych w leczeniu kandydozy pochwy Postrzeganie preparatów stosowanych w leczeniu kandydozy pochwy 1 Niniejsze studium zostało przygotowane przez firmę Sequence HC Partners Sp. z o.o. Firma Sequence HC Partners Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

CHOROBY WEWNĘTRZNE CHOROBY UKŁADU MOCZOWEGO

CHOROBY WEWNĘTRZNE CHOROBY UKŁADU MOCZOWEGO CHOROBY WEWNĘTRZNE CHOROBY UKŁADU MOCZOWEGO Dr hab. n. med. Dariusz Moczulski Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrodiabetologii Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM ul. Żeromskiego 113, Łódź Objawy chorób

Bardziej szczegółowo

Narzędzie pracy socjalnej nr 14 Wywiad z osobą długotrwale chorą 1 Przeznaczenie narzędzia:

Narzędzie pracy socjalnej nr 14 Wywiad z osobą długotrwale chorą 1 Przeznaczenie narzędzia: Narzędzie pracy socjalnej nr 14 Wywiad z osobą długotrwale chorą 1 Przeznaczenie narzędzia: Etap I (1b) Ocena / Diagnoza (Pogłębienie wiedzy o sytuacji związanej z problemem osoby/ rodziny) Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Aneks II Zmiany w drukach informacyjnych produktów leczniczych zarejestrowanych w procedurze narodowej

Aneks II Zmiany w drukach informacyjnych produktów leczniczych zarejestrowanych w procedurze narodowej Aktualizacja ChPL i ulotki dla produktów leczniczych zawierających jako substancję czynną immunoglobulinę anty-t limfocytarną pochodzenia króliczego stosowaną u ludzi [rabbit anti-human thymocyte] (proszek

Bardziej szczegółowo

WCZESNE OBJAWY CHOROBY NOWOTWOROWEJ U DZIECI

WCZESNE OBJAWY CHOROBY NOWOTWOROWEJ U DZIECI WCZESNE OBJAWY CHOROBY NOWOTWOROWEJ U DZIECI Elżbieta Adamkiewicz-Drożyńska Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Początki choroby nowotworowej u dzieci Kumulacja wielu zmian genetycznych

Bardziej szczegółowo

Meningokoki trzeba myśleć na zapas

Meningokoki trzeba myśleć na zapas Meningokoki trzeba myśleć na zapas prof. dr hab. med. Jacek Wysocki dr n. med. Ilona Małecka Katedra i Zakład Profilaktyki Zdrowotnej Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka i monitorowanie cukrzycy i chorób nerek

Diagnostyka i monitorowanie cukrzycy i chorób nerek Diagnostyka i monitorowanie cukrzycy i chorób nerek Business Development Manager Konferencja naukowo-szkoleniowa Ryn Badania laboratoryjne w chorobach nerek Wyzwaniem dla współczesnej medycyny jest badanie

Bardziej szczegółowo

Konferencja SAMOLECZENIE A EDUKACJA ZDROWOTNA, POLITYKA ZDROWOTNA, ETYKA Kraków, 20.04.2009 r.

Konferencja SAMOLECZENIE A EDUKACJA ZDROWOTNA, POLITYKA ZDROWOTNA, ETYKA Kraków, 20.04.2009 r. Piotr Burda Biuro In formacji T oksykologicznej Szpital Praski Warszawa Konferencja SAMOLECZENIE A EDUKACJA ZDROWOTNA, POLITYKA ZDROWOTNA, ETYKA Kraków, 20.04.2009 r. - Obejmuje stosowanie przez pacjenta

Bardziej szczegółowo

ANEKS III Zmiany w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego i ulotki dla pacjenta

ANEKS III Zmiany w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego i ulotki dla pacjenta ANEKS III Zmiany w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego i ulotki dla pacjenta Uwaga: Konieczna może być późniejsza aktualizacja charakterystyki produktu leczniczego i ulotki dla pacjenta

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja ChPL i ulotki dla produktów leczniczych zawierających jako substancję czynną hydroksyzynę.

Aktualizacja ChPL i ulotki dla produktów leczniczych zawierających jako substancję czynną hydroksyzynę. Aktualizacja ChPL i ulotki dla produktów leczniczych zawierających jako substancję czynną hydroksyzynę. Aneks III Poprawki do odpowiednich punktów Charakterystyki Produktu Leczniczego i Ulotki dla pacjenta

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z PSYCHOLOGII KLINICZNEJ 1

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z PSYCHOLOGII KLINICZNEJ 1 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 164 A/09 Senatu WUM z dnia 30 listopada 2009 r. PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z PSYCHOLOGII KLINICZNEJ 1 I. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE ZAKRES WIEDZY TEORETYCZNEJ 1.

Bardziej szczegółowo

Testy dla kobiet w ciąży. Zakażenie HIV i AIDS u dzieci.

Testy dla kobiet w ciąży. Zakażenie HIV i AIDS u dzieci. Testy dla kobiet w ciąży. Zakażenie HIV i AIDS u dzieci. dr n. med. Agnieszka Ołdakowska Klinika Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego Warszawski Uniwersytet Medyczny Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie

Bardziej szczegółowo

ZAPOBIEGANIE ROZWOJOWI NIEDOWIDZENIA WCZESNE WYKRYWANIE WAD WZROKU I ZEZA U DZIECI

ZAPOBIEGANIE ROZWOJOWI NIEDOWIDZENIA WCZESNE WYKRYWANIE WAD WZROKU I ZEZA U DZIECI ZAPOBIEGANIE ROZWOJOWI NIEDOWIDZENIA WCZESNE WYKRYWANIE WAD WZROKU I ZEZA U DZIECI Celem Programu jest zapobieganie rozwojowi niedowidzenia i poprawa funkcji narządu wzroku u dzieci w wieku 4-5 lat z terenu

Bardziej szczegółowo

Audyt Bezpieczna Klinika - innowacyjne narzędzie analizy ryzyka prawnego działalności szpitala. dr Marek Koenner, radca prawny

Audyt Bezpieczna Klinika - innowacyjne narzędzie analizy ryzyka prawnego działalności szpitala. dr Marek Koenner, radca prawny Audyt Bezpieczna Klinika - innowacyjne narzędzie analizy ryzyka prawnego działalności szpitala dr Marek Koenner, radca prawny Przesłanki Audytu rosnąca liczba postępowań w sprawach o błędy medyczne, zarówno

Bardziej szczegółowo

Cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek

Cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek Cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek Krzysztof Letachowicz Katedra i Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu Kierownik: Prof. dr hab. Marian Klinger Cewkowo-śródmiąższowe

Bardziej szczegółowo

PAMIĘTAJ O ZDROWIU! ZBADAJ SIĘ

PAMIĘTAJ O ZDROWIU! ZBADAJ SIĘ PAMIĘTAJ O ZDROWIU! ZBADAJ SIĘ Przewodnik po programach profilaktycznych finansowanych przez NFZ Lepiej zapobiegać niż leczyć Program profilaktyki chorób układu krążenia Choroby układu krążenia są główną

Bardziej szczegółowo

Wiedzy jak na lekarstwo! Czyli Polacy o chorobach autoimmunologicznych.

Wiedzy jak na lekarstwo! Czyli Polacy o chorobach autoimmunologicznych. Warszawa, dn. 26.08.2013 Informacja prasowa Wiedzy jak na lekarstwo! Czyli Polacy o chorobach autoimmunologicznych. Aż 75% Polaków nie wie, czym są choroby autoimmunologiczne. Tylko niewielki odsetek badanych

Bardziej szczegółowo

Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych w 2010 r.

Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych w 2010 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 30 sierpnia 2011 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Ochrona zdrowia w gospodarstwach

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka mikrobiologiczna zakażeń krwi Paweł Zwierzewicz

Diagnostyka mikrobiologiczna zakażeń krwi Paweł Zwierzewicz Diagnostyka mikrobiologiczna zakażeń krwi Paweł Zwierzewicz Diagnostyka mikrobiologiczna sepsy oferta firmy biomerieux Automatyczne analizatory do posiewów krwi Automatyczne analizatory do identyfikacji

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2014 r. (poz. ) Załącznik nr 1 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp.

Bardziej szczegółowo

Czy to nawracające zakażenia układu oddechowego, czy może nierozpoznana astma oskrzelowa? Zbigniew Doniec

Czy to nawracające zakażenia układu oddechowego, czy może nierozpoznana astma oskrzelowa? Zbigniew Doniec Czy to nawracające zakażenia układu oddechowego, czy może nierozpoznana astma oskrzelowa? Zbigniew Doniec Klinika Pneumonologii, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc OT w Rabce-Zdroju Epidemiologia Zakażenia

Bardziej szczegółowo

Czy wybór antybiotyku jest trudnym pytaniem dla neonatologa?

Czy wybór antybiotyku jest trudnym pytaniem dla neonatologa? 0/0/205 Czy wybór antybiotyku jest trudnym pytaniem dla neonatologa? Krystyna Bober Olesińska Klinika Neonatologii WUM 2 Struktura oddziałów neonatologicznych na Mazowszu 53 - oddziały Stopień referencyjności

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Hyplafin 5 mg, tabletki powlekane. Finasteridum

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Hyplafin 5 mg, tabletki powlekane. Finasteridum ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Hyplafin 5 mg, tabletki powlekane Finasteridum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYKA ZAGROŻEŃ MENINGOKOKOWYCH. 07.06.2010r

PROFILAKTYKA ZAGROŻEŃ MENINGOKOKOWYCH. 07.06.2010r PROFILAKTYKA ZAGROŻEŃ MENINGOKOKOWYCH 07.06.2010r MENINGOKOKI INFORMACJE OGÓLNE Meningokoki to bakterie z gatunku Neisseria meningitidis zwane również dwoinkami zapalenia opon mózgowych. Wyodrębniono kilka

Bardziej szczegółowo

PYTANIA TESTOWE Z MEDYCYNY RODZINNEJ

PYTANIA TESTOWE Z MEDYCYNY RODZINNEJ PYTANIA TESTOWE Z MEDYCYNY RODZINNEJ 2005 1. Klasyczne badanie tabakierki anatomicznej jest szczególnie przydatne celem wykrycia: a. tkliwości kości śródstopia. b. tkliwości palca serdecznego. c. tkliwości

Bardziej szczegółowo

Neurologia Organizacja i wycena świadczeń. Danuta Ryglewicz Instytut Psychiatrii i Neurologii Warszawa

Neurologia Organizacja i wycena świadczeń. Danuta Ryglewicz Instytut Psychiatrii i Neurologii Warszawa Neurologia Organizacja i wycena świadczeń Danuta Ryglewicz Instytut Psychiatrii i Neurologii Warszawa Choroby neurologiczne wg. WHO Bardzo wysokie wskażniki rozpowszechnienia aktualnie na świecie u miliarda

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY

ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 81/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17grudnia 2013 r. ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY I. CZĘŚĆ A. 1. Opis problemu zdrowotnego

Bardziej szczegółowo

u Czynniki ryzyka wystąpienia zakrzepicy? - przykłady cech osobniczych i stanów klinicznych - przykłady interwencji diagnostycznych i leczniczych

u Czynniki ryzyka wystąpienia zakrzepicy? - przykłady cech osobniczych i stanów klinicznych - przykłady interwencji diagnostycznych i leczniczych 1 TROMBOFILIA 2 Trombofilia = nadkrzepliwość u Genetycznie uwarunkowana lub nabyta skłonność do występowania zakrzepicy żylnej, rzadko tętniczej, spowodowana nieprawidłowościami hematologicznymi 3 4 5

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 grudnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 grudnia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 269 15687 Poz. 1597 1597 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych Na

Bardziej szczegółowo

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35)

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) Załącznik B.29. LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) 1. Kryteria kwalifikacji: ŚWIADCZENIOBIORCY 1.1. Leczenie interferonem beta: 1) rozpoznanie postaci rzutowej stwardnienia rozsianego oparte

Bardziej szczegółowo

SYLABUS I II III IV X V VI 1 2 3 4 5 6 7 X 8 X 9 10 11 12. 60, w tym: 20 - wykłady, 10 - seminaria, 30 ćwiczenia, 15 fakultety

SYLABUS I II III IV X V VI 1 2 3 4 5 6 7 X 8 X 9 10 11 12. 60, w tym: 20 - wykłady, 10 - seminaria, 30 ćwiczenia, 15 fakultety Nazwa przedmiotu/modułu Wydział Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Forma studiów Język przedmiotu Lekarski I Lekarski Jednolite magisterskie Stacjonarne J. polski SYLABUS CHOROBY ZAKAŹNE Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Idea opieki farmaceutycznej Idea opieki farmaceutycznej narodziła się Stanach Zjednoczonych w latach 90- tych XX w., Jest to proces w którym

Idea opieki farmaceutycznej Idea opieki farmaceutycznej narodziła się Stanach Zjednoczonych w latach 90- tych XX w., Jest to proces w którym Idea opieki farmaceutycznej Idea opieki farmaceutycznej narodziła się Stanach Zjednoczonych w latach 90- tych XX w., Jest to proces w którym farmaceuta współpracuje z pacjentem oraz innym personelem medycznym,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY OBJAWY, ROZPOZNAWANIE I LECZENIE

CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY OBJAWY, ROZPOZNAWANIE I LECZENIE CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA ROZDZIA 4 NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY OBJAWY, ROZPOZNAWANIE I LECZENIE Arkadiusz Jeziorski W Polsce do lekarzy onkologów zgłasza się rocznie ponad 130 tysięcy nowych pacjentów; około 80 tysięcy

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki Zdrowotnej

Program Profilaktyki Zdrowotnej Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/56/2011 Program Profilaktyki Zdrowotnej Realizowany w roku 2011 pod nazwą Badania wad postawy wśród dzieci klas pierwszych szkół podstawowych miasta Tczewa w ramach programu

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Hyplafin 5 mg, tabletki powlekane. Finasteridum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Hyplafin 5 mg, tabletki powlekane. Finasteridum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Hyplafin 5 mg, tabletki powlekane Finasteridum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

ZASADY SKORZYSTANIA Z PROGRAMÓW

ZASADY SKORZYSTANIA Z PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE w POZ Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, iż w ramach praktyki lekarza POZ realizowane są następujące programy: 1. Program profilaktyki

Bardziej szczegółowo

HCV. Rola samorządów w profilaktyce i diagnostyce

HCV. Rola samorządów w profilaktyce i diagnostyce Opis projektu HCV. Rola samorządów i diagnostyce Projekt cyklu debat edukacyjnych z interesariuszami systemu ochrony zdrowia w obszarze profilaktyki wzwc DOBRE PROGRAMY ZDROWOTNE.PL Kraków 2015 HCV. Rola

Bardziej szczegółowo

LECZENIE BIOLOGICZNE CHORÓB

LECZENIE BIOLOGICZNE CHORÓB LECZENIE BIOLOGICZNE CHORÓB REUMATYCZNYCH U PACJENTÓW 65+ Włodzimierz Samborski Katedra Reumatologii i Rehabilitacji Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu LECZENIE BIOLOGICZNE CHORÓB REUMATYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 69/2007/DSOZ z dnia 25 września 2007 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 69/2007/DSOZ z dnia 25 września 2007 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Informacje ogólne o programach profilaktycznych realizowanych przez lekarza poz i pielęgniarkę poz na podstawie umów zawartych o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w Podstawowej Opiece Zdrowotnej 1.

Bardziej szczegółowo

Co to jest termografia?

Co to jest termografia? Co to jest termografia? Słowo Termografia Pochodzi od dwóch słów "termo" czyli ciepło i "grafia" rysować, opisywać więc termografia to opisywanie przy pomocy temperatury zmian zachodzących w naszym organiźmie

Bardziej szczegółowo

DEKA SMARTLIPO - LASER LIPOLISI - ADIPOCYTOLIZA LASEROWA IMIĘ I NAZWISKO PACJENTA. Osoba kontaktowa TEL. TEL. KOM.

DEKA SMARTLIPO - LASER LIPOLISI - ADIPOCYTOLIZA LASEROWA IMIĘ I NAZWISKO PACJENTA. Osoba kontaktowa TEL. TEL. KOM. DEKA SMARTLIPO - LASER LIPOLISI - ADIPOCYTOLIZA LASEROWA IMIĘ I NAZWISKO PACJENTA Data urodzenia Wiek Waga kg Wzrost cm Leczony obszar.. Wymiary dotyczące obszaru- obwód.. Osoba kontaktowa Zawód ADRES

Bardziej szczegółowo

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35)

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) Załącznik B.29. LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) ŚWIADCZENIOBIORCY 1.Kryteria kwalifikacji 1.1 Leczenia interferonem beta: 1) wiek od 12 roku życia; 2) rozpoznanie postaci rzutowej stwardnienia

Bardziej szczegółowo

Rozprawa Doktorska. dr n. med. Waldemar Lasota. Streszczenie:

Rozprawa Doktorska. dr n. med. Waldemar Lasota. Streszczenie: Rozprawa Doktorska dr n. med. Waldemar Lasota Potrzeby promocji zdrowia i profilaktyki w oparciu o epidemiologiczną analizę wybranych cech zdrowotnych i społecznych mężczyzn z łagodnym rozrostem gruczołu

Bardziej szczegółowo

NADCIŚNIENIE ZESPÓŁ METABOLICZNY

NADCIŚNIENIE ZESPÓŁ METABOLICZNY NADCIŚNIENIE ZESPÓŁ METABOLICZNY Poradnik dla pacjenta i jego rodziny Konsultacja: prof. dr hab. med. Zbigniew Gaciong CO TO JEST ZESPÓŁ METABOLICZNY Nadciśnienie tętnicze (inaczej podwyższone ciśnienie

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl Wygenerowano: /14:10: listopada - Światowym Dniem Walki z Cukrzycą

Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl Wygenerowano: /14:10: listopada - Światowym Dniem Walki z Cukrzycą 14 listopada - Światowym Dniem Walki z Cukrzycą Cukrzyca jest chorobą, która staje się obecnie jednym z najważniejszych problemów dotyczących zdrowia publicznego. Jest to przewlekły i postępujący proces

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Część A - Opis przedmiotu kształcenia. II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Lekarski

SYLABUS. Część A - Opis przedmiotu kształcenia. II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Lekarski SYLABUS Nazwa modułu/przedmiotu : Wydział: Kierunek studiów: Część A - Opis przedmiotu kształcenia. Nefrologia Kod modułu LK.3.E.008 II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Lekarski Specjalności:

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób nowotworowych oraz opinie konsultantów krajowych i wojewódzkich na temat rozwoju onkologii

Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób nowotworowych oraz opinie konsultantów krajowych i wojewódzkich na temat rozwoju onkologii Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób nowotworowych oraz opinie konsultantów krajowych i wojewódzkich na temat rozwoju onkologii IV posiedzenie Zespołu do spraw Bezpieczeństwa Zdrowotnego przy Wojewodzie

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAJĘĆ W RAMACH SPECJALIZACJI Z PIELEGNIARSTWA GINEKOLOGICZNEGO

PLAN ZAJĘĆ W RAMACH SPECJALIZACJI Z PIELEGNIARSTWA GINEKOLOGICZNEGO PLAN ZAJĘĆ W RAMACH SPECJALIZACJI Z PIELEGNIARSTWA GINEKOLOGICZNEGO w dniach 12.09.2014 13.09.2014 Data Godziny Osoba prowadząca Miejsce realizacji zajęć Forma zajęć Liczba godz. 12.09.14 (piątek ) 9.00-12.45

Bardziej szczegółowo

Trendy na rynku leków. Wpływ aktualnych przepisów na ordynację lekarską i postawy lekarzy KONFERENCJA LEKI 2015

Trendy na rynku leków. Wpływ aktualnych przepisów na ordynację lekarską i postawy lekarzy KONFERENCJA LEKI 2015 Trendy na rynku leków. Wpływ aktualnych przepisów na ordynację lekarską i postawy lekarzy KONFERENCJA LEKI 15 27 października 15 Wpływ nowego prawa na ordynację lekarską Ustawa Refundacyjna w istotny sposób

Bardziej szczegółowo

Epidemiologia zakażenia HIV. Specyfika pacjenta zakażonego.

Epidemiologia zakażenia HIV. Specyfika pacjenta zakażonego. Epidemiologia zakażenia HIV. Specyfika pacjenta zakażonego. dr med. Monika Bociąga-Jasik 1981 stwierdza się liczne przypadki pneumocystozowego zapalenia płuc i mięska Kaposiego u młodych, dotychczas zdrowych

Bardziej szczegółowo

PRACA ZALICZENIOWA Z PRAKTYK ZAWODOWYCH ODDZIAL GINEGOLOGICZNO POŁOŻNICZY

PRACA ZALICZENIOWA Z PRAKTYK ZAWODOWYCH ODDZIAL GINEGOLOGICZNO POŁOŻNICZY W.S.H.E w Łodzi Kierunek Pielęgniarstwo Poziom B Mariola Krakowska Nr Albumu 42300 PRACA ZALICZENIOWA Z PRAKTYK ZAWODOWYCH ODDZIAL GINEGOLOGICZNO POŁOŻNICZY TEMAT PRACY: UDZIAŁ PIELĘGNIARKI W PROFILAKTYCE

Bardziej szczegółowo