RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA OBSERWACYJNEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA OBSERWACYJNEGO"

Transkrypt

1 RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA OBSERWACYJNEGO dotyczącego terapii zakażeń układu moczowego W przypadku jakiegokolwiek prezentowania, udostępniania, bądź rozpowszechniania raportu bądź jego części firma VALEANT Pharmaceuticals International jest zobowiązana do podawania firmy Quality Audit House jako autora raportów. Firma Quality Audit House zobowiązuje się do niewykorzystywania wyników programu bez wcześniejszej zgody firmy VALEANT Pharmaceuticals International.

2 Cele badania Główny cel Uzyskanie informacji na temat profilu pacjentów leczących się z powodu zakażenia układu moczowego lewofloksacyną. Szczegółowe cele Diagnoza zgłaszanych przez pacjentów objawów ZUM; Rozpoznanie postaci ZUM występujących u pacjentów; Ustalenie dotychczasowej oraz aktualnej terapii. 2

3 Czas i zakres trwania badania Czas trwania Badanie przeprowadzono od stycznia do sierpnia 2013 roku. Zakres W badaniu uczestniczyło pacjentów. Badanie zostało zrealizowane na terenie całej Polski przez 120 lekarzy badaczy. 3

4 Etapy realizacji badań 1) Dobór uczestników badania w badaniu uczestniczyli pacjenci, u których lekarz niezależnie od przeprowadzonego badania, zdecydował się na włączenie do terapii lewofloksacyny. Dobór uczestników badania był rezultatem niezależnej decyzji lekarza, który na podstawie stanu zdrowia pacjenta, włączał go do badania. Wszyscy pacjenci wyrazili werbalną zgodę na udział w badaniu. 2) Przeprowadzenie przez lekarza wywiadu kwestionariuszowego z pacjentem na podstawie obserwacji i rozmowy z pacjentem, lekarz wypełniał kwestionariusz wywiadu i jednocześnie oceniał stan zdrowia chorego. Fakt wzięcia udziału w badaniu nie nakładał na badacza żadnych ograniczeń w zakresie należytego i profesjonalnego wykonywania przez badacza zawodu lekarza, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, zasadami etyki zawodowej oraz wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, a w szczególności w żaden sposób nie ograniczał dowolności badacza w wyborze konkretnej terapii lub produktu leczniczego dla jego pacjentów. Fakt wypełnienia kwestionariusza badania nie mógł mieć wpływu na wybór zastosowanej terapii. 4

5 Uczestnicy badania 120 lekarzy pacjentów W badaniu mogli wziąć udział lekarze posiadający prawo wykonywania zawodu lekarza, którzy uzyskali wpis do rejestru prowadzonego przez właściwą okręgową radę lekarską i nie zostali zawieszeni w prawie wykonywania zawodu lekarza albo ograniczeni w wykonywaniu określonych czynności medycznych. Lekarz do badania zapraszał pacjentów leczonych z powodu zakażeń układu moczowego. Następnie, wybrani pacjenci wspólnie z lekarzem, wypełniali kwestionariusz dotyczący tematyki prowadzonego projektu badawczego. W przypadku pacjentów w wieku poniżej 18. roku życia, odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu udzielali ich opiekunowie. Wszyscy pacjenci oraz opiekunowie pacjentów mających mniej niż 18 lat wyrazili werbalną zgodę na udział w przedsięwzięciu badawczym. 5

6 Opis badania Przebieg badania Metodologia Analiza wyników Podsumowanie badania Technika badawcza wywiad kwestionariuszowy W celu przeprowadzenia badania zastosowano wystandaryzowaną technikę badawczą w postaci wywiadu kwestionariuszowego. Narzędziem służącym do realizacji badania był kwestionariusz wywiadu. 6

7 Opis badania Przebieg badania Metodologia Analiza wyników Podsumowanie badania Kwestionariusz wywiadu wystandaryzowane narzędzie badawcze Standaryzacja polega na wypełnieniu przez wszystkich lekarzy - badaczy wspólnie z pacjentami, tego samego kwestionariusza. Jedną z jej głównych zalet jest możliwość liczenia zjawisk wynikających z zebranych danych. 7

8 Opis badania Przebieg badania Metodologia Analiza wyników Podsumowanie badania Budowa kwestionariusza wywiadu Metryczka Diagnostyka i rozpoznanie Dotychczasowa terapia ZUM Aktualnie zalecona terapia ZUM Kwestionariusz wywiadu składał się z czterech części. Pierwsza zawierała pytania charakteryzujące pacjenta, jak: płeć, wiek. Diagnostyka i rozpoznanie gromadziła informacje o występujących u chorego objawach i rodzaju ZUM. Uzyskane dane z ostatnich bloków pytań ( Dotychczasowa terapia ZUM, Aktualnie zalecona terapia ZUM ) pozwoliły na zweryfikowanie dotychczasowych i zalecanych schematów terapeutycznych u pacjenta. 8

9 Raport końcowy Raport wykonany na podstawie przesłanego do firmy Quality Audit House Sp. z o.o. raportu zbiorczego, który jednocześnie był potwierdzeniem przeprowadzenia badania z pacjentami przez lekarza - badacza. Dane z raportu zostały przedstawione w formie zbiorczej. Wszystkie tabele i wykresy procentowane są do wszystkich ważnych przypadków. 9

10 Płeć 60,0% 48,9% 51,1% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Kobieta Mężczyzna W badaniu obserwacyjnym dotyczącym terapii zakażeń układu moczowego nie zauważono znaczącego zróżnicowania ze względu na płeć. Mężczyźni stanowili 51,1% badanych. W literaturze wskazuje się, iż to kobiety są bardziej narażone na choroby układu moczowego ze względu na krótką cewkę moczową oraz małą odległość pomiędzy odbytem a ujściem cewki moczowej (Drabczyk R., Zakażenia układu moczowego, mp.pl). Natomiast u mężczyzn problemy te pojawiają się na wskutek przerostu gruczołu krokowego utrudniającego odpływ moczu z pęcherza (Różański W., Lipiński M., Zakażenia układu moczowego, esculap.pl). CHARAKTERYSTYKA PACJENTA 10

11 18 lat lat lat lat lat lat lat 76 lat Wiek 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 1,3% 3,6% 7,3% 14,2% 15,1% 17,0% 21,2% 20,3% Osoby w wieku lat stanowiły dominującą część w strukturze wieku pacjentów (41,5%). Najmniej było osób najmłodszych (do 18. roku życia) 1,3% oraz najstarszych (powyżej 76 lat) 3,6%. Zakażenia układu moczowego stanowią około 10-20% wszystkich zakażeń pozaszpitalnych i około 40-50% zakażeń szpitalnych w populacji dorosłych pacjentów (Bochniewska V. i in., Zakażenie układu moczowego u dzieci, Pediatria i Medycyna Rodzinna 2012, 8 (1).) CHARAKTERYSTYKA PACJENTA 11

12 Objawy ZUM 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% częstomocz 79,2% objawy dyzuryczne 77,5% nokturia 45,3% ból w okolicy nadłonowej 34,1% gorączka ból brzucha 10,0% 18,1% Objaw Goldflama + 28,0% ból w okolicy lędźwiowej 8,5% +/- 30,0% nudności/wymioty 4,3% - 42,0% Wielokrotny wybór. Wady układu moczowego oraz współwystępowanie innych chorób nasilają odczuwanie klinicznych objawów ZUM u pacjenta. Można się również spotkać z bezobjawowym ZUM, pomimo iż w moczu znajduje się dużo bakterii (Bochniewska V. i in., Zakażenie układu moczowego u dzieci, Pediatria i Medycyna Rodzinna 2012, 8 (1)). W niniejszym badaniu najwięcej pacjentów zgłaszało częstomocz (79,2%) oraz objawy dyzuryczne (77,5%). Ponadto, u 28,0% chorych wykryto objaw Goldflama. Należy zaznaczyć, iż jest to ból w okolicach nerek wywołany poprzez lekkie uderzenie pięścią w dolną część pleców i może świadczyć o zakażeniu nerek (Drabczyk R., Zakażenia układu moczowego, mp.pl). DIAGNOSTYKA I ROZPOZNANIE 12

13 Objawy ZUM a wiek pacjenta Udział Objawy ZUM 18 lat lat lat lat lat lat lat 76 lat 79,2% częstomocz 1,4% 5,6% 13,9% 17,6% 20,4% 22,6% 15,0% 3,5% 77,5% objawy dyzuryczne 1,5% 8,3% 15,9% 17,1% 21,0% 19,8% 13,3% 3,1% 45,3% nokturia 0,3% 4,1% 14,1% 17,1% 20,9% 18,2% 20,0% 5,3% 34,1% ból w okolicy nadłonowej 1,2% 6,6% 9,4% 19,5% 16,0% 19,5% 21,5% 6,3% 18,1% gorączka 1,5% 10,4% 23,7% 19,3% 19,3% 14,1% 6,7% 5,0% 10,0% ból brzucha 0,0% 9,3% 9,3% 6,7% 2,7% 22,7% 45,3% 4,0% 8,5% ból w okolicy lędźwiowej 0,0% 7,8% 9,4% 18,8% 26,6% 14,1% 14,1% 9,2% 4,3% nudności/wymioty 3,1% 3,0% 6,3% 21,9% 37,5% 6,3% 15,6% 6,3% Skorelowano objawy ZUM zgłaszane przez pacjentów z ich wiekiem. Stwierdza się, iż powyższe objawy były charakterystyczne dla grupy wiekowej lat. W literaturze wskazuje się, że u dzieci najczęściej występują takie objawy jak m.in.: ból brzucha, wymioty, ból okolicy lędźwiowej, gorączka, częstomocz (Kurpas D., Kiliś-Pstrusińska K., Nawracające zakażenia układu moczowego w praktyce lekarza rodzinnego zasady diagnostyki i terapii, esculap.pl). Jednakże w niniejszym badaniu wyniki te nie znalazły odzwierciedlenia głównie z powodu niskiego udziału w próbie badawczej osób najmłodszych. DIAGNOSTYKA I ROZPOZNANIE 13

14 25,0% 21,8% 20,0% 15,0% 14,2% 3,9% 0,1% Wielokrotny wybór. Postać ZUM zapalenie stercza zapalenie cewki moczowej nawracające zapalenie pęcherza moczowego niepowikłane zapalenie pęcherza moczowego niepowikłane odmiedniczkowe zapalenie nerek powikłane ZUM posocznica moczowa (urosepsa) W przypadku 1/4 badanych najczęstszą postacią ZUM było zapalenie stercza. Co ważne, zakażenia układu moczowego są jednym z przejawów łagodnego rozrostu gruczołu krokowego (Lipiński M., Różański W., Łagodny rozrost stercza etiopatogeneza, diagnostyka i leczenie, esculap.pl). Głównym powodem wizyty lekarskiej dla blisko 22% pacjentów było zapalenie cewki moczowej. Zaś nawracające zapalenie pęcherza moczowego zostało zdiagnozowane u 1/5 chorych. Nieleczone może prowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia nerek (Mastalerz-Migas A., Problemy diagnostyki i terapii nawracających infekcji układu moczowego, esculap.pl). DIAGNOSTYKA I ROZPOZNANIE 14

15 Postać ZUM a wiek pacjentów Udział Postać ZUM 18 lat lat lat lat lat lat lat 76 lat 25,0% zapalenie stercza 0,0% 8,1% 16,1% 14,9% 26,2% 21,1% 13,0% 0,6% 21,8% zapalenie cewki moczowej 1,8% 6,4% 4,5% 11,8% 19,1% 40,0% 22,7% 2,7% 20,0% nawracające zapalenie cewki moczowej 0,0% 2,7% 18,9% 27,1% 20,9% 18,9% 6,8% 4,7% Korelacji poddano najczęściej występujące u chorych postacie ZUM z wiekiem badanych. Zapalenie stercza dotykało częściej mężczyzn w wieku lat (47,3%). Znajduje to potwierdzenie w literaturze, w której podkreśla się, iż źródłem zakażeń układu moczowego u mężczyzn po 50. roku życia jest najczęściej zapalenie gruczołu krokowego (Mastalerz-Migas A., Problemy diagnostyki i terapii nawracających infekcji układu moczowego, esculap.pl). Najwięcej pacjentów leczonych z powodu zapalenia cewki moczowej było w wieku lat (40,0%). Zaś, nawracające zapalenie cewki moczowej było częściej diagnozowane u latków (27,1%). DIAGNOSTYKA I ROZPOZNANIE 15

16 Postać ZUM a płeć pacjentów Udział Postać ZUM Kobieta Mężczyzna 25,0% zapalenie stercza 0,0% 100,0% 21,8% zapalenie cewki moczowej 39,3% 60,7% 20,0% nawracające zapalenie cewki moczowej 84,9% 15,1% Skorelowano najczęściej występujące u pacjentów przejawy ZUM z płcią badanych. Z przeprowadzonej korelacji wynika, iż zapalenie cewki moczowej było częściej charakterystyczne dla mężczyzn (60,7%). Kobiety zaś, zdecydowanie częściej chorowały na nawracające zapalenie cewki moczowej. Potwierdzają to również badania epidemiologiczne doszukujące się przyczyn tego faktu w aktywności seksualnej kobiet, ich budowie anatomicznej, menopauzie, czy nietrzymaniu moczu (Rydzewska-Rosołowska A., Zakażenie układu moczowego w praktyce lekarza rodzinnego, esculap.pl). DIAGNOSTYKA I ROZPOZNANIE 16

17 Postać ZUM a wiek oraz płeć pacjentów zapalenie stercza zapalenie cewki moczowej nawracające zapalenie pęcherza moczowego lat lat lat 100,0% mężczyzn 60,7% mężczyzn 84,9% kobiet W powyższej analizie wykorzystano najczęściej występujące u pacjentów postacie ZUM oraz towarzyszące im dominujące kategorie wiekowe. Wykazano, iż mężczyźni chorujący na zapalenie cewki moczowej stanowili 60,7% osób w wieku lat. Blisko 85% kobiet w wieku lat było leczonych z powodu nawracającego zapalenia pęcherza moczowego. DIAGNOSTYKA I ROZPOZNANIE 17

18 Postać a objawy ZUM Udział Postać/Objawy ZUM częstomocz objawy dyzuryczne ból w okolicy nokturia nadłonowej gorączka ból brzucha ból w okolicy lędźwiowej nudności/wymioty 25,0% zapalenie stercza 73,8% 78,8% 47,5% 25,6% 4,4% 40,0% 1,9% 7,5% 21,8% zapalenie cewki moczowej 82,0% 86,5% 42,3% 9,9% 2,7% 14,4% 1,8% 12,6% 20,0% nawracające zapalenie cewki moczowej 79,7% 75,0% 45,9% 15,5% 2,0% 38,5% 7,4% 2,0% Wśród osób chorujących na powyższe najczęściej występujące u pacjentów postacie ZUM dostrzeżono najczęściej występujące objawy dyzuryczne (75%-87%), częstomocz (74%-82%) oraz nokturię (42%-48%). Na szczególną uwagę zasługują znaczące odsetki chorych z zapaleniem stercza oraz z nawracającym zapaleniem cewki moczowej, którzy skarżyli się na ból brzucha (kolejno: 40,0%; 38,5%). DIAGNOSTYKA I ROZPOZNANIE 18

19 Odsetek dotychczas leczonych: 56,6% Dotychczasowa terapia cyprofloksacyna (72,5%) norfloksacyna (27,5%) gentamycyna (100,0%) cefuroksym (75,0%) ceftriakson (25,0%) Preparat Wartości nitrofurantoina 23,0% amoksycylina + klawulonian trimetoprim + sulfametoksazol 15,8% 14,6% fluorochinolon 9,5% amoksycylina 2,6% aminoglikozyd 1,1% cefalosporyna 0,9% doksycyklina 0,3% nie dotyczy 43,4% Wielokrotny wybór. Dotychczas leczonych z powodu zakażeń układu moczowego było 56,6% pacjentów. Nitrofurantoina była tym preparatem, który stosowano najczęściej (23,0%). DOTYCHCZASOWA TERAPIA ZUM 19

20 Postać ZUM a dotychczasowa terapia Udział Postać ZUM nitrofurantoina amoksycylina + klawulonian trimetoprim + sulfametoksazol fluorochinolon amoksycylina aminoglikozyd cefalosporyna doksycyklina 25,0% 21,8% 20,0% zapalenie stercza zapalenie cewki moczowej nawracające zapalenie pęcherza moczowego 11,4% 27,8% 5,7% 7,6% 0,0% 0,6% 0,0^ 0,6% 24,8% 21,1% 14,7% 1,8% 0,0% 0,0% 1,8% 0,0% 50,3% 11,6% 27,2% 22,4% 4,1% 0,0% 2,7% 0,0% Skorelowano najczęściej występujące u pacjentów postacie zakażenia układu moczowego z dotychczasowym leczeniem. W terapii zapalenia stercza, 27,8% mężczyzn stosowało dotychczas amoksycylinę + klawulonian. Najwięcej osób leczonych z powodu zapalenia cewki moczowej oraz nawracającego zapalenia pęcherza moczowego aplikowało nitrofurantoinę (kolejno: 24,8%; 50,3%). DOTYCHCZASOWA TERAPIA ZUM 20

21 Dotychczasowa terapia a postać ZUM Udział Terapia zapalenie stercza zapalenie cewki moczowej nawracające zapalenie pęcherza moczowego niepowikłane zapalenie pęcherza moczowego niepowikłane odmiedniczkowe zapalenie nerek powikłane ZUM posocznica moczowa (urosepsa) 23,0% nitrofurantoina 10,8% 16,2% 44,3% 15,6% 1,2% 12,0% 0,0% 15,8% 14,6% amoksycylina + klawulonian trimetoprim + sulfametoksazol 37,9% 19,8% 14,7% 3,4% 3,4% 20,7% 0,0% 8,3% 16,2% 37,0% 10,2% 1,9% 27,8% 0,0% Powyższej korelacji poddano najczęściej stosowane dotychczas przez chorych preparaty. Najwięcej osób stosujących dotychczas w terapii amoksycylinę + klawulonian chorowało na zapalenie stercza (37,9%). Zaś Ci, którym aplikowano nitrofurantoinę oraz trimetoprim + sulfametoksazol leczeni byli w większości na nawracające zapalenie pęcherza moczowego (odpowiednio: 44,3%; 37,0%). DOTYCHCZASOWA TERAPIA ZUM 21

22 Aktualna terapia dobowa dawka lewofloksacyny 1 x 250 mg/dobę 2 x 250 mg/dobę 30,4% 6,3% 56,4% 6,9% 1 x 500 mg/dobę 2 x 500 mg/ dobę Najczęściej lewofloksacyna była przepisywana 1 raz dziennie w dawce 500 mg (56,4%). Pacjenci, którym zalecono ją 1 raz dziennie w dawce 250 mg stanowili blisko 1/3 ogółu (30,4%). AKTUALNIE ZALECONA TERAPIA ZUM 22

23 Aktualna terapia schematy terapeutyczne monoterapia 96,7% terapia skojarzona 3,3% Schematy terapeutyczne Udział w terapii ogółem Udział w terapii skojarzonej lewofloksacyna 96,7% - lewofloksacyna + Diclofenac [GlaxoSmithKline] 1,7% 54,2% lewofloksacyna + Furoxin [Lek AM] 0,4% 12,5% lewofloksacyna + Urinal [Walmark] 0,4% 12,5% lewofloksacyna + Flucovazol [Actavis] 0,3% 8,3% pozostałe 0,5% 12,5% Prawie wszyscy pacjenci zostali poddani wyłącznie monoterapii (96,7%). Lewofloksacyna w skojarzeniu została przepisana zaledwie 3,3% chorym, przy czym najczęściej przepisywanym lekiem był Diclofenac [GlaxoSmithKline] 54,2%. Innymi zalecanymi preparatami były: Żuravit [Herbapol], Dicoflor [Vitis Pharma], Tritace [Sanofi/Zentiva]. AKTUALNIE ZALECONA TERAPIA ZUM 23

24 50,0% 45,0% Czas trwania terapii 45,6% Czas trwania terapii dla największego odsetka chorych wynosił 7 10 dni (45,6%). 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 15,3% 15,4% 15,0% 10,0% 5,0% 5,5% 3,2% 0,0% 3 dni 4-6 dni 7-10 dni dni dni > 28 dni AKTUALNIE ZALECONA TERAPIA ZUM 24

25 Monoterapia a czas trwania terapii Udział Schematy terapeutyczne 3 dni 4-6 dni 7-10 dni dni dni > 28 dni 96,7% lewofloksacyna 5,6% 15,6% 46,8% 15,2% 13,9% 2,9% Z czasem trwania terapii skorelowano tylko monoterapię ze względu na jej dominującą pozycję w schematach leczenia pacjentów z zakażeniem układu moczowego. Mając na uwadze fakt, iż 1/4 badanych była leczona z powodu zapalenia stercza, którego terapia zwykle trwa 28 dni (charakterystyka produktu leczniczego lewofloksacyna, mp.pl), stwierdza się, iż w przypadku blisko połowy chorych monoterapia lewofloksacyną miała trwać przez 7-10 dni (46,8%). Okres trwania terapii przez dni dotyczył 13,9% pacjentów. Wysoki odsetek chorych leczonych przez 7-10 dni może tłumaczyć fakt, iż około 1/5 chorych była leczona z powodu zapalenia cewki moczowej oraz nawracającego zapalenia pęcherza moczowego, w przypadku których chorób okres terapii wynosi 7-10 dni. Aczkolwiek należy tutaj zaznaczyć, że ten okres leczenia dotyczy tylko powikłanych zakażeń układu moczowego (charakterystyka produktu leczniczego lewofloksacyna, mp.pl). Zatem można przypuszczać, iż u znaczącego odsetka pacjentów współistniały czynniki ryzyka, którymi są czynnościowe lub anatomiczne nieprawidłowości układu moczowego bądź zakażenia związane z obecnością schorzenia prowadzące do wzrostu ryzyka zachorowania bądź niepowodzenia terapii (Kraśnicki K., Wolski Z., Powikłane zakażenia układu moczowego, Przegląd Urologiczny 2009/5 (57)). Wartym zauważenia jest także odsetek pacjentów z zaleconą terapią trwającą 4-6 dni (15,6%) oraz dni (15,2%). AKTUALNIE ZALECONA TERAPIA ZUM 25

26 Opis badania Przebieg badania Metodologia badania Analiza wyników Podsumowanie Podsumowanie Głównym celem niniejszego badania było uzyskanie informacji na temat profilu pacjentów leczących się z powodu zakażenia układu moczowego lewofloksacyną. Specyfika zakażeń układu moczowego polega na tym, iż stanowią one drugą pod względem częstości, po zakażeniach dróg oddechowych, przyczynę zgłaszania się chorych do lekarza pierwszego kontaktu. Stwierdza się również, iż występują one częściej u osób dorosłych, zwłaszcza kobiet. Zachorowalność na nie wzrasta wraz z wiekiem (Kurpas D., Kiliś-Pstrusińska K., Nawracające zakażenia układu moczowego w praktyce lekarza rodzinnego zasady diagnostyki i terapii, esculap.pl). Podobne wnioski zostały wyprowadzone z analiz niniejszego badania. Najwięcej było osób w wieku lat. Nie stwierdzono natomiast znaczącej różnicy ze względu na płeć. Zdecydowana większość chorych zgłaszała takie objawy ZUM jak częstomocz i objawy dyzuryczne, które były charakterystyczne (wraz z pozostałymi objawami) dla najliczniejszej grupy wiekowej, tj. osób w wieku lat. Do najczęściej występujących postaci ZUM należały: zapalenie stercza wśród mężczyzn w wieku lat, zapalenie cewki moczowej pośród znaczącego odsetka mężczyzn w wieku lat, nawracające zapalenie pęcherza moczowego spośród zdecydowanej większości kobiet mających lat. Badania epidemiologiczne potwierdzają, iż 27% kobiet ma ponowne zakażenie w ciągu 6 miesięcy, a 2,7% dwa kolejne epizody ZUM w tym samym czasie (Rydzewska-Rosołowska A., Zakażenie układu moczowego w praktyce lekarza rodzinnego, esculap.pl). Najczęstszymi objawami towarzyszącymi owym postaciom ZUM był częstomocz, objawy dyzuryczne, nokturia. 26

27 Opis badania Przebieg badania Metodologia badania Analiza wyników Podsumowanie Podsumowanie Cel leczenia ZUM skupiony jest na wyjałowieniu dróg moczowych oraz zapewnieniu fizjologicznych warunków spływu moczu (Bochniewska V. i in., Zakażenie układu moczowego u dzieci, Pediatria i Medycyna Rodzinna 2012, 8 (1).). Odpowiedni dobór schematu terapeutycznego pozwala na pozbycie się nieprzyjemnych objawów. W dotychczasowej terapii najwięcej chorych stosowało następujące preparaty: nitrofurantoina, amoksycylina + klawulonian, trimetoprim + sulfametoksazol. W terapii zapalenia stercza, istotny odsetek mężczyzn stosował amoksycylinę + klawulonian. Najwięcej osób leczonych z powodu zapalenia cewki moczowej oraz nawracającego zapalenia pęcherza moczowego aplikowało nitrofurantoinę. W przypadku aktualnego leczenia, lekarze przepisywali prawie wszystkim chorym monoterapię w postaci lewofloksacyny w większości w dawce 500 mg 1 x na dobę. W terapii uzupełniającej dominował preparat Diclofenac [GlaxoSmithKline]. U znaczącego odsetka osób okres terapii wynosił 7-10 dni. 27

28 W przypadku jakiegokolwiek prezentowania, udostępniania, bądź rozpowszechniania raportu bądź jego części firma VALEANT Pharmaceuticals International jest zobowiązana do podawania firmy Quality Audit House jako autora raportów. Firma Quality Audit House zobowiązuje się do niewykorzystywania wyników programu bez wcześniejszej zgody firmy VALEANT Pharmaceuticals International.

RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA

RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA dotyczącego dodatkowych czynników współistniejących z nadciśnieniem tętniczym mających wpływ na wybór nebiwololu w leczeniu polskiej populacji pacjentów z NT W przypadku jakiegokolwiek

Bardziej szczegółowo

na temat BPH RAPORT KOŃCOWY Z PROGRAMU EDUKACYJNEGO

na temat BPH RAPORT KOŃCOWY Z PROGRAMU EDUKACYJNEGO RAPORT KOŃCOWY Z PROGRAMU EDUKACYJNEGO na temat BPH W przypadku jakiegokolwiek prezentowania, udostępniania, bądź rozpowszechniania raportu bądź jego części firma VALEANT Pharmaceuticals International

Bardziej szczegółowo

Przegląd epidemiologiczny metod diagnostyki i leczenia łagodnego rozrostu stercza na terenie Polski.

Przegląd epidemiologiczny metod diagnostyki i leczenia łagodnego rozrostu stercza na terenie Polski. Przegląd epidemiologiczny metod diagnostyki i leczenia łagodnego rozrostu stercza na terenie Polski. Program MOTO-BIP /PM_L_0257/ Ocena wyników programu epidemiologicznego. Dr n. med. Bartosz Małkiewicz

Bardziej szczegółowo

Znaczenie obecności schorzeń towarzyszących łagodnemu rozrostowi stercza w podejmowaniu decyzji terapeutycznych przez polskich urologów.

Znaczenie obecności schorzeń towarzyszących łagodnemu rozrostowi stercza w podejmowaniu decyzji terapeutycznych przez polskich urologów. Znaczenie obecności schorzeń towarzyszących łagodnemu rozrostowi stercza w podejmowaniu decyzji terapeutycznych przez polskich urologów. Program DAL-SAFE /ALFUS_L_01798/ Ocena wyników programu epidemiologicznego.

Bardziej szczegółowo

Zakażenia układu moczowego u dzieci. Zofia Konarska Klinika Pediatrii WUM

Zakażenia układu moczowego u dzieci. Zofia Konarska Klinika Pediatrii WUM Zakażenia układu moczowego u dzieci Zofia Konarska Klinika Pediatrii WUM Plan wędrówki Kilka definicji Rekomendacje, siła zaleceń Omówienie przypadków dzieci z ZUM w świetle rekomendacji Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Zakażenia układu moczowego

Zakażenia układu moczowego Zakażenia układu moczowego Zakażenia układu moczowego SPIS TREŚCI CO TO JEST UKŁAD MOCZOWY? nerka moczowód pęcherz moczowy cewka moczowa zobacz więcej NA CZYM POLEGA ZAKAŻENIE UKŁADU MOCZOWEGO? pałeczka

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA dotyczącego profilu klinicznego i terapeutycznego pacjentów leczonych levetiracetamem

RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA dotyczącego profilu klinicznego i terapeutycznego pacjentów leczonych levetiracetamem RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA dotyczącego profilu klinicznego i terapeutycznego pacjentów leczonych Opis badania Przebieg badania Analiza wyników Podsumowanie Cele badania Głównym celem badania była ocena profilu

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEFROLOGII DZIECIĘCEJ (PTNFD)

ZALECENIA POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEFROLOGII DZIECIĘCEJ (PTNFD) ZALECENIA POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEFROLOGII DZIECIĘCEJ (PTNFD) DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA Z DZIECKIEM Z ZAKAŻENIEM UKŁADU MOCZOWEGO Zasady leczenia Grupa Ekspertów PTNFD ZALECENIE 4. Postępowanie z dzieckiem

Bardziej szczegółowo

Wytyczne postępowania dla lekarzy POZ i lekarzy medycyny pracy w zakresie raka nerki, pęcherza moczowego i prostaty 2011

Wytyczne postępowania dla lekarzy POZ i lekarzy medycyny pracy w zakresie raka nerki, pęcherza moczowego i prostaty 2011 Wytyczne postępowania dla lekarzy POZ i lekarzy medycyny pracy w zakresie raka nerki, pęcherza moczowego i prostaty 2011 Wytyczne postępowania dla lekarzy POZ i lekarzy medycyny pracy w zakresie raka nerki,

Bardziej szczegółowo

Etiologia i częstość występowania monosymptomatycznego i niemonosymptomatycznego moczenia nocnego w populacji dzieci polskich

Etiologia i częstość występowania monosymptomatycznego i niemonosymptomatycznego moczenia nocnego w populacji dzieci polskich Etiologia i częstość występowania monosymptomatycznego i niemonosymptomatycznego moczenia nocnego w populacji dzieci polskich dr n. med. Agata Korzeniecka - Kozerska Założenia TRUDNOŚCI Z USTALENIEM CZY

Bardziej szczegółowo

Zakażenia układu moczowego (ZUM)

Zakażenia układu moczowego (ZUM) KURS ATESTACYJNY, Katowice Zakażenia układu moczowego (ZUM) Jan Duława Klinika Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych Śląski Uniwersytet Medyczny Katowice Definicja ZUM Obecność drobnoustrojów w drogach

Bardziej szczegółowo

Zadanie pytania klinicznego (PICO) Wyszukanie i selekcja wiarygodnej informacji. Ocena informacji o metodzie leczenia

Zadanie pytania klinicznego (PICO) Wyszukanie i selekcja wiarygodnej informacji. Ocena informacji o metodzie leczenia Praktykowanie EBM Krok 1 Krok 2 Krok 3 Krok 4 Zadanie pytania klinicznego (PICO) Wyszukanie i selekcja wiarygodnej informacji Ocena informacji o metodzie leczenia Podjęcie decyzji klinicznej na podstawie

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z badania dotyczącego obserwacji zależności nasilenia objawów alergicznego nieżytu nosa od współwystępowania innych chorób o podłożu

Raport końcowy z badania dotyczącego obserwacji zależności nasilenia objawów alergicznego nieżytu nosa od współwystępowania innych chorób o podłożu Raport końcowy z badania dotyczącego obserwacji zależności nasilenia objawów alergicznego nieżytu nosa od współwystępowania innych chorób o podłożu alergicznym Celem badania była obserwacja zależności

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki Gruźlicy Płuc i Nowotworów Układu Oddechowego w 2007 roku.

Podsumowanie realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki Gruźlicy Płuc i Nowotworów Układu Oddechowego w 2007 roku. Podsumowanie realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki Gruźlicy Płuc i Nowotworów Układu Oddechowego w 2007 roku. Wojewódzki Program Profilaktyki Gruźlicy Płuc i Nowotworów Układu Oddechowego został

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o chorobach i raku gruczołu krokowego

Podstawowe informacje o chorobach i raku gruczołu krokowego W TROSCE O PACJENTA CHOREGO NA RAKA GRUCZOŁU KROKOWEGO Ogólnopolski program edukacyjny Podstawowe informacje o chorobach i raku gruczołu krokowego Program realizowany pod patronatem Polskiego Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

Badanie efektywności wibroakustycznej metody leczenia w kompleksowej terapii chorych na przerost gruczołu krokowego

Badanie efektywności wibroakustycznej metody leczenia w kompleksowej terapii chorych na przerost gruczołu krokowego Wojskowa Akademia Medyczna im. S.M. Kirowa, Sankt Petersburg, Rosja prof. dr n. med. Siergiej Borysowicz Pietrow, dr n. med. Nikołaj Siemionowicz Lewkowskij, dr n. med. Anatolij Iwanowicz Kurtow, dr n.

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 1. Rozliczenie środków finansowych z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki Gruźlicy Płuc i Nowotworów Układu Oddechowego

Tabela Nr 1. Rozliczenie środków finansowych z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki Gruźlicy Płuc i Nowotworów Układu Oddechowego Informacja dla Zarządu Województwa Łódzkiego na temat realizacji w 2004 roku Wojewódzkiego Programu Profilaktyki Gruźlicy Płuc i Nowotworów Układu Oddechowego Wojewódzki Program Profilaktyki Gruźlicy Płuc

Bardziej szczegółowo

Antybiotykoterapia empiryczna. Małgorzata Mikaszewska-Sokolewicz

Antybiotykoterapia empiryczna. Małgorzata Mikaszewska-Sokolewicz Antybiotykoterapia empiryczna Małgorzata Mikaszewska-Sokolewicz W szpitalu o ogólnym profilu zakażenia stwierdza się u 15-20% pacjentów Zakażenia pozaszpitalne 10-15% Zakażenia szpitalne 5% Prawie wszyscy

Bardziej szczegółowo

Urologia. Szanowni Państwo,

Urologia. Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, Zdaję sobie sprawę, że nie każdego stać na leczenie prywatne, dlatego przez cały czas staram się, zarówno przez swoje staranne, wieloletnie wykształcenie, wiedzę i doświadczenie zawodowe,

Bardziej szczegółowo

Badania laboratoryjne (i inne) są wykonywane w jednych z najlepszych na świecie laboratoriów.

Badania laboratoryjne (i inne) są wykonywane w jednych z najlepszych na świecie laboratoriów. {jcomments off} BADANIA KLINICZNE 1. W badaniach klinicznych testuje się nowe leki. 2. Badania kliniczne są często jedyną okazją do podjęcia leczenia w przypadku nieskuteczności lub niskiej sktutecznosći

Bardziej szczegółowo

Medycyna rodzinna - opis przedmiotu

Medycyna rodzinna - opis przedmiotu Medycyna rodzinna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Medycyna rodzinna Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-MRodz Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil praktyczny Rodzaj

Bardziej szczegółowo

ANEKS III Zmiany w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego i ulotki dla pacjenta

ANEKS III Zmiany w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego i ulotki dla pacjenta ANEKS III Zmiany w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego i ulotki dla pacjenta Uwaga: Konieczna może być późniejsza aktualizacja charakterystyki produktu leczniczego i ulotki dla pacjenta

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka i leczenie nowotworów nerki, pęcherza moczowego i gruczołu krokowego. Zarys Projektu

Diagnostyka i leczenie nowotworów nerki, pęcherza moczowego i gruczołu krokowego. Zarys Projektu Diagnostyka i leczenie nowotworów nerki, pęcherza moczowego i gruczołu krokowego Zarys Projektu Dr n. med. Roman Sosnowski Klinika Nowotworów Układu Moczowego, Centrum Onkologii Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Przykłady opóźnień w rozpoznaniu chorób nowotworowych u dzieci i młodzieży Analiza przyczyn i konsekwencji

Przykłady opóźnień w rozpoznaniu chorób nowotworowych u dzieci i młodzieży Analiza przyczyn i konsekwencji PROGRAM POPRAWY WCZESNEGO WYKRYWANIA I DIAGNOZOWANIA NOWOTWORÓW U DZIECI W PIĘCIU WOJEWÓDZTWACH POLSKI Przykłady opóźnień w rozpoznaniu chorób nowotworowych u dzieci i młodzieży Analiza przyczyn i konsekwencji

Bardziej szczegółowo

Podstawowe wiadomości o nowotworach nerki, pęcherza moczowego i prostaty

Podstawowe wiadomości o nowotworach nerki, pęcherza moczowego i prostaty Podstawowe wiadomości o nowotworach nerki, pęcherza moczowego i prostaty Człowiek najlepsza inwestycja Projekt pn. Opracowanie i wdrożenie programu profilaktycznego w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów

Bardziej szczegółowo

30. DWULETNIA OBSERWACJI WYNIKÓW PROFILAKTYKI I LECZENIA OSTEOPOROZY. PROGRAM POMOST

30. DWULETNIA OBSERWACJI WYNIKÓW PROFILAKTYKI I LECZENIA OSTEOPOROZY. PROGRAM POMOST 30. DWULETNIA OBSERWACJI WYNIKÓW PROFILAKTYKI I LECZENIA OSTEOPOROZY. PROGRAM POMOST Przedlacki J, Księżopolska-Orłowska K, Grodzki A, Sikorska-Siudek K, Bartuszek T, Bartuszek D, Świrski A, Musiał J,

Bardziej szczegółowo

PACJENT W GABINECIE MEDYCYNY ESTETYCZNEJ - OCZEKIWANIA I ŹRÓDŁA INFORMACJI

PACJENT W GABINECIE MEDYCYNY ESTETYCZNEJ - OCZEKIWANIA I ŹRÓDŁA INFORMACJI PODYPLOMOWA SZKOŁA MEDYCYNY ESTETYCZNEJ POLSKIEGO TOWARZYSTWA LEKARSKIEGO W WARSZAWIE EDYCJA 2009-2011 PACJENT W GABINECIE MEDYCYNY ESTETYCZNEJ - OCZEKIWANIA I ŹRÓDŁA INFORMACJI Lek. med. Piotr Siennicki

Bardziej szczegółowo

DiabControl RAPORT KOŃCOWY

DiabControl RAPORT KOŃCOWY DiabControl OCENA WSPÓŁPRACY PACJENTA CHOREGO NA CUKRZYCĘ TYPU 2 Z LEKARZEM PROWADZĄCYM W ZAKRESIE COMPLIANCE, OBSERWACJA ZJAWISKA DYSFAGII (TRUDNOŚCI W POŁYKANIU) RAPORT KOŃCOWY Październik 214 Autor

Bardziej szczegółowo

Lek. Marcin Polok. Katedra i Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej UM we Wrocławiu. Ocena skuteczności operacyjnego leczenia wodonercza u dzieci

Lek. Marcin Polok. Katedra i Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej UM we Wrocławiu. Ocena skuteczności operacyjnego leczenia wodonercza u dzieci Lek. Marcin Polok Katedra i Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej UM we Wrocławiu Ocena skuteczności operacyjnego leczenia wodonercza u dzieci Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny

Bardziej szczegółowo

Informacja prasowa. Ruszył drugi cykl spotkań edukacyjnych dla chorych na szpiczaka mnogiego

Informacja prasowa. Ruszył drugi cykl spotkań edukacyjnych dla chorych na szpiczaka mnogiego Informacja prasowa Ruszył drugi cykl spotkań edukacyjnych dla chorych na szpiczaka mnogiego Warszawa, 28 października Chorzy na szpiczaka mnogiego w Polsce oraz ich bliscy mają możliwość uczestniczenia

Bardziej szczegółowo

Rejestr codziennej praktyki lekarskiej dotyczący cy leczenia nadciśnienia nienia tętniczego t tniczego. czynnikami ryzyka sercowo- naczyniowego

Rejestr codziennej praktyki lekarskiej dotyczący cy leczenia nadciśnienia nienia tętniczego t tniczego. czynnikami ryzyka sercowo- naczyniowego Rejestr codziennej praktyki lekarskiej dotyczący cy leczenia nadciśnienia nienia tętniczego t tniczego współwyst występującego z innymi czynnikami ryzyka sercowo- naczyniowego Nr rejestru: HOE 498_9004

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU BADAŃ PRZESIEWOWYCH MOJE DZIECKO NIE CHRAPIE WYKONYWANEGO PRZEZ FUNDACJĘ ZDROWY SEN. PROGRAM POD PATRONATEM

RAPORT Z PRZEBIEGU BADAŃ PRZESIEWOWYCH MOJE DZIECKO NIE CHRAPIE WYKONYWANEGO PRZEZ FUNDACJĘ ZDROWY SEN. PROGRAM POD PATRONATEM RAPORT Z PRZEBIEGU BADAŃ PRZESIEWOWYCH MOJE DZIECKO NIE CHRAPIE WYKONYWANEGO PRZEZ FUNDACJĘ ZDROWY SEN. PROGRAM POD PATRONATEM WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY Warszawa dnia 2014-05-08 Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Problemy kostne u chorych ze szpiczakiem mnogim doświadczenia własne

Problemy kostne u chorych ze szpiczakiem mnogim doświadczenia własne Problemy kostne u chorych ze szpiczakiem mnogim doświadczenia własne dr n.med. Piotr Wojciechowski Szpiczak Mnogi Szpiczak Mnogi (MM) jest najczęstszą przyczyną pierwotnych nowotworów kości u dorosłych.

Bardziej szczegółowo

Zapalenie ucha środkowego

Zapalenie ucha środkowego Zapalenie ucha środkowego Poradnik dla pacjenta Dr Maciej Starachowski Ostre zapalenie ucha środkowego. Co to jest? Ostre zapalenie ucha środkowego jest rozpoznawane w przypadku zmian zapalnych w uchu

Bardziej szczegółowo

ANEKS III UZUPEŁNIENIA DO CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO ORAZ ULOTKI PLA PACJENTA

ANEKS III UZUPEŁNIENIA DO CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO ORAZ ULOTKI PLA PACJENTA ANEKS III UZUPEŁNIENIA DO CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO ORAZ ULOTKI PLA PACJENTA 42 UZUPEŁNIENIA ZAWARTE W ODPOWIEDNICH PUNKTACH CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO DLA PRODUKTÓW ZAWIERAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Zaburzenia emocjonalne, behawioralne, poznawcze oraz jakość życia u dzieci i młodzieży z wrodzonym zakażeniem HIV STRESZCZENIE

Zaburzenia emocjonalne, behawioralne, poznawcze oraz jakość życia u dzieci i młodzieży z wrodzonym zakażeniem HIV STRESZCZENIE Autor: Tytuł: Promotor: lek. Anna Zielińska Zaburzenia emocjonalne, behawioralne, poznawcze oraz jakość życia u dzieci i młodzieży z wrodzonym zakażeniem HIV dr hab. Anita Bryńska STRESZCZENIE WSTĘP: W

Bardziej szczegółowo

Prawo a choroby zakaźne dr n. med. Marta Rorat

Prawo a choroby zakaźne dr n. med. Marta Rorat Prawo a choroby zakaźne dr n. med. Marta Rorat Katedra i Zakład Medycyny Sądowej, Zakład Prawa Medycznego UM we Wrocławiu Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób

Bardziej szczegółowo

ZAKAŻENIE DRÓG MOCZOWYCH - ZAPOBIEGANIE I LECZENIE PORADNIK DLA PACJENTEK I PACJENTÓW

ZAKAŻENIE DRÓG MOCZOWYCH - ZAPOBIEGANIE I LECZENIE PORADNIK DLA PACJENTEK I PACJENTÓW Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich ZAKAŻENIE DRÓG MOCZOWYCH - ZAPOBIEGANIE I LECZENIE PORADNIK DLA PACJENTEK I PACJENTÓW Projekt Edukacji

Bardziej szczegółowo

Oporność na antybiotyki w Unii Europejskiej Dane zaprezentowane poniżej zgromadzone zostały w ramach programu EARS-Net, który jest koordynowany przez

Oporność na antybiotyki w Unii Europejskiej Dane zaprezentowane poniżej zgromadzone zostały w ramach programu EARS-Net, który jest koordynowany przez Informacja o aktualnych danych dotyczących oporności na antybiotyki na terenie Unii Europejskiej Październik 2013 Główne zagadnienia dotyczące oporności na antybiotyki przedstawione w prezentowanej broszurze

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych Rada Przejrzystości Stanowisko Rady Przejrzystości nr 5/2012 z dnia 27 lutego 2012 r. w zakresie zakwalifikowania/niezasadności zakwalifikowania leku Valdoxan (agomelatinum)

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA

RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA dotyczącego profilu klinicznego, terapeutycznego oraz demograficznego pacjentów stosujących desloratadynę Przebieg badania Analiza wyników Podsumowanie Cele badania GŁÓWNY CEL

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie u zarządzania rzyzkiem dla produktu leczniczego Cartexan przeznaczone do publicznej wiadomości

Podsumowanie u zarządzania rzyzkiem dla produktu leczniczego Cartexan przeznaczone do publicznej wiadomości Podsumowanie u zarządzania rzyzkiem dla produktu leczniczego Cartexan przeznaczone do publicznej wiadomości Omówienie rozpowszechnienia choroby Rosnąca oczekiwana długość życia i starzejące się społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

SYLABUS x 8 x

SYLABUS x 8 x SYLABUS Nazwa przedmiotu/modułu Wydział Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Forma studiów Język przedmiotu Reumatologia Lekarski I Lekarski Jednolite magisterskie 5-letnie Stacjonarne polski Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do procedury opracowywania i okresowego przeglądu programów kształcenia II WYDZIAŁ LEKARSKI. Rok: IV.

Załącznik nr 2 do procedury opracowywania i okresowego przeglądu programów kształcenia II WYDZIAŁ LEKARSKI. Rok: IV. 1. Metryczka Nazwa Wydziału: Program kształcenia (Kierunek studiów, poziom i profil kształcenia, forma studiów np.: Zdrowie publiczne I stopnia profil praktyczny, studia stacjonarne): Rok akademicki: 2015/2016

Bardziej szczegółowo

WZW TYPU B CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ? CZY WYKORZYSTAŁEŚ WSYSTKIE DOSTĘPNE ŚRODKI ABY USTRZEC SIĘ PRZED WIRUSOWYM ZAPALENIEM WĄTROBY TYPU B?

WZW TYPU B CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ? CZY WYKORZYSTAŁEŚ WSYSTKIE DOSTĘPNE ŚRODKI ABY USTRZEC SIĘ PRZED WIRUSOWYM ZAPALENIEM WĄTROBY TYPU B? WZW TYPU B CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ? CZY WYKORZYSTAŁEŚ WSYSTKIE DOSTĘPNE ŚRODKI ABY USTRZEC SIĘ PRZED WIRUSOWYM ZAPALENIEM WĄTROBY TYPU B? ZDOBĄDŹ INFORMACJE! ZASZCZEP SIĘ! ZDOBĄDŹ OCHRONĘ! szczepionka przeciw

Bardziej szczegółowo

Ocena ogólna: Raport całkowity z okresu od 04.05.2007 do 15.11.2007

Ocena ogólna: Raport całkowity z okresu od 04.05.2007 do 15.11.2007 W Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej ABC medic Praktyka Grupowa Lekarzy Rodzinnych w Zielonej Górze w okresie od 04.05.2007-15.11.2007 została przeprowadzona ocena efektów klinicznych u pacjentów

Bardziej szczegółowo

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35)

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) 1. Kryteria kwalifikacji: ŚWIADCZENIOBIORCY 1.1. Leczenie interferonem beta: 1) rozpoznanie postaci rzutowej stwardnienia rozsianego oparte na kryteriach

Bardziej szczegółowo

ANTYBIOTYKOTERAPIA W WYBRANYCH ZAKAŻENIACH

ANTYBIOTYKOTERAPIA W WYBRANYCH ZAKAŻENIACH ANTYBIOTYKOTERAPIA W WYBRANYCH ZAKAŻENIACH Opracowały: dr n. med. Małgorzata Berezińska i dr n. med. Agnieszka Wolska PACIORKOWCOWE ZAPALENIE GARDŁA I MIGDAŁKÓW PODNIEBIENNYCH (angina paciorkowcowa) S.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Profilaktyczny Wczesnego Wykrywania Raka Prostaty na lata

Powiatowy Program Profilaktyczny Wczesnego Wykrywania Raka Prostaty na lata Załącznik do Uchwały Nr XVIII/187/2012 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 30 sierpnia 2012 r. Powiatowy Program Profilaktyczny Wczesnego Wykrywania Raka Prostaty na lata 2012-2013 BRZESKO 2012 Opracował Zespół

Bardziej szczegółowo

Dlaczego tak późno trafiamy do reumatologa?

Dlaczego tak późno trafiamy do reumatologa? Dlaczego tak późno trafiamy do reumatologa? Wyniki najnowszego badania Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher. Wczesne rozpoznanie Ustalenie

Bardziej szczegółowo

Choroby wewnętrzne - diabetologia Kod przedmiotu

Choroby wewnętrzne - diabetologia Kod przedmiotu Choroby wewnętrzne - diabetologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Choroby wewnętrzne - diabetologia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-ChW-D Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY Z OGÓLNOPOLSKIEGO BADANIA ARGOPRO. Zastosowanie i bezpieczeństwo preparatu ARGOSULFAN 400 g

RAPORT KOŃCOWY Z OGÓLNOPOLSKIEGO BADANIA ARGOPRO. Zastosowanie i bezpieczeństwo preparatu ARGOSULFAN 400 g RAPORT KOŃCOWY Z OGÓLNOPOLSKIEGO BADANIA ARGOPRO Zastosowanie i bezpieczeństwo preparatu ARGOSULFAN 400 g Spis treści 1. Opis ogólnopolskiego badania ARGOPRO 3 Cele badania Zakres badania Czas trwania

Bardziej szczegółowo

Marzena Woźniak Temat rozprawy: Ocena, monitorowanie i leczenie zakrzepicy żylnej w okresie ciąży i połogu Streszczenie

Marzena Woźniak Temat rozprawy: Ocena, monitorowanie i leczenie zakrzepicy żylnej w okresie ciąży i połogu Streszczenie Marzena Woźniak Rozprawa doktorska na stopień doktora nauk medycznych Temat rozprawy: Ocena, monitorowanie i leczenie zakrzepicy żylnej w okresie ciąży i połogu Streszczenie Okresy ciąży i połogu są wymieniane

Bardziej szczegółowo

Audyt Bezpieczna Klinika - innowacyjne narzędzie analizy ryzyka prawnego działalności szpitala. dr Marek Koenner, radca prawny

Audyt Bezpieczna Klinika - innowacyjne narzędzie analizy ryzyka prawnego działalności szpitala. dr Marek Koenner, radca prawny Audyt Bezpieczna Klinika - innowacyjne narzędzie analizy ryzyka prawnego działalności szpitala dr Marek Koenner, radca prawny Przesłanki Audytu rosnąca liczba postępowań w sprawach o błędy medyczne, zarówno

Bardziej szczegółowo

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35)

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 589 Poz. 86 Załącznik B.29. LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) 1. Kryteria kwalifikacji: ŚWIADCZENIOBIORCY 1.1. Leczenie interferonem beta: 1) rozpoznanie

Bardziej szczegółowo

Inwazyjna choroba meningokokowa. Posocznica (sepsa) meningokokowa

Inwazyjna choroba meningokokowa. Posocznica (sepsa) meningokokowa Inwazyjna choroba meningokokowa Posocznica (sepsa) meningokokowa Sepsa, posocznica, meningokoki to słowa, które u większości ludzi wzbudzają niepokój. Każdy z nas: rodzic, opiekun, nauczyciel, dorosły

Bardziej szczegółowo

ANEKS III UZUPEŁNIENIA DO CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO ORAZ ULOTKI PLA PACJENTA

ANEKS III UZUPEŁNIENIA DO CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO ORAZ ULOTKI PLA PACJENTA ANEKS III UZUPEŁNIENIA DO CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO ORAZ ULOTKI PLA PACJENTA 25 UZUPEŁNIENIA ZAWARTE W ODPOWIEDNICH PUNKTACH CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO DLA PRODUKTÓW ZAWIERAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Stosowanie preparatu BioCardine900 u chorych. z chorobą wieńcową leczonych angioplastyką naczyń

Stosowanie preparatu BioCardine900 u chorych. z chorobą wieńcową leczonych angioplastyką naczyń Jan Z. Peruga, Stosowanie preparatu BioCardine900 u chorych z chorobą wieńcową leczonych angioplastyką naczyń wieńcowych II Katedra Kardiologii Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 1 Jednym

Bardziej szczegółowo

Przeziębienia - badanie ankietowe dotyczące zagadnień związanych z infekcjami sezonowymi.

Przeziębienia - badanie ankietowe dotyczące zagadnień związanych z infekcjami sezonowymi. Raport z badania ankietowego Przeziębienia - badanie ankietowe dotyczące zagadnień związanych z infekcjami sezonowymi. Strona 1/32 Spis treści Komentarz autora..................................................

Bardziej szczegółowo

Pytania z zakresu ginekologii i opieki ginekologicznej

Pytania z zakresu ginekologii i opieki ginekologicznej Pytania z zakresu ginekologii i opieki ginekologicznej - 2017 1. Proszę wymienić zagrożenia zdrowotne dla kobiety jakie mogą wystąpić w okresie okołomenopauzalnym. 2. Proszę omówić rolę położnej w opiece

Bardziej szczegółowo

WZW TYPU B CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ? CZY WYKORZYSTAŁEŚ WSZYSTKIE DOSTĘPNE ŚRODKI ABY USTRZEC SIĘ PRZED WIRUSOWYM ZAPALENIEM WĄTROBY TYPU B?

WZW TYPU B CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ? CZY WYKORZYSTAŁEŚ WSZYSTKIE DOSTĘPNE ŚRODKI ABY USTRZEC SIĘ PRZED WIRUSOWYM ZAPALENIEM WĄTROBY TYPU B? SZCZEPIONKA WZW TYPU B CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ? CZY WYKORZYSTAŁEŚ WSZYSTKIE DOSTĘPNE ŚRODKI ABY USTRZEC SIĘ PRZED WIRUSOWYM ZAPALENIEM WĄTROBY TYPU B? ZDOBĄDŹ INFORMACJE! ZASZCZEP SIĘ! ZDOBĄDŹ OCHRONĘ!

Bardziej szczegółowo

Zarząd Powiatu Bieruńsko Lędzińskiego

Zarząd Powiatu Bieruńsko Lędzińskiego Ogłoszenie o konkursie z dnia 7.07.2010 r. Działając na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 8

Bardziej szczegółowo

Postrzeganie preparatów stosowanych w antykoncepcji hormonalnej

Postrzeganie preparatów stosowanych w antykoncepcji hormonalnej Postrzeganie preparatów stosowanych w antykoncepcji hormonalnej Niniejsze opracowanie zostało przygotowane przez firmę Sequence HC Partners Sp. z o.o. Sequence HC Partners Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Postrzeganie preparatów stosowanych w leczeniu kandydozy pochwy

Postrzeganie preparatów stosowanych w leczeniu kandydozy pochwy Postrzeganie preparatów stosowanych w leczeniu kandydozy pochwy 1 Niniejsze studium zostało przygotowane przez firmę Sequence HC Partners Sp. z o.o. Firma Sequence HC Partners Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla studentów V roku

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla studentów V roku PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla studentów V roku 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Nefrologia 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek )

Bardziej szczegółowo

ZAKAŻENIA SZPITALNE. Michał Pytkowski Zdrowie Publiczne III rok

ZAKAŻENIA SZPITALNE. Michał Pytkowski Zdrowie Publiczne III rok ZAKAŻENIA SZPITALNE Michał Pytkowski Zdrowie Publiczne III rok REGULACJE PRAWNE WHO Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

RAPORT Badanie urodynamiczne - doświadczenia pacjentów

RAPORT Badanie urodynamiczne - doświadczenia pacjentów RAPORT Badanie urodynamiczne - doświadczenia pacjentów RAPORT ZOSTAŁ PRZYGOTOWANY POD AUSPICJAMI STOWARZYSZENIA OSÓB Z NTM UROCONTI, W RAMACH KAMPANII EDUKACYJNO-INFORMACYJNEJ NTM NORMALNIE ŻYĆ Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA Z PEDIATRII ROK IV SEMESTR LETNI 2016/2017 Endokrynologia/nefrologia Plan zajęć

ZAJĘCIA Z PEDIATRII ROK IV SEMESTR LETNI 2016/2017 Endokrynologia/nefrologia Plan zajęć ZAJĘCIA Z PEDIATRII ROK IV SEMESTR LETNI 2016/2017 Endokrynologia/nefrologia Plan zajęć Obowiązujące podręczniki: 1. Pediatria, Kawalec, Grenda, Ziółkowska. 2013, 2. Pediatria. Podręcznik do Lekarskiego

Bardziej szczegółowo

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35)

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) Załącznik B.29. LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) 1. Kryteria kwalifikacji: ŚWIADCZENIOBIORCY 1.1. Leczenie interferonem beta: 1) wiek od 12 roku życia; 2) rozpoznanie postaci rzutowej stwardnienia

Bardziej szczegółowo

Zaburzenia nerwicowe pod postacią somatyczną

Zaburzenia nerwicowe pod postacią somatyczną Zaburzenia nerwicowe pod postacią somatyczną Mikołaj Majkowicz Zakład Psychologii Klinicznej Katedry Chorób Psychicznych AMG Zaburzenia występujące pod postacią somatyczną Główną cechą zaburzeń pod postacią

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku. Pierwszego stopnia (licencjackie) Praktyczny. Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku. Pierwszego stopnia (licencjackie) Praktyczny. Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające/wymagania wstępne: Nazwa modułu / przedmiotu (przedmiot lub grupa przedmiotów) Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 42/ZiSS/07 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 16 stycznia 2007 roku

Zarządzenie Nr 42/ZiSS/07 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 16 stycznia 2007 roku Zarządzenie Nr 42/ZiSS/07 a z dnia 16 stycznia 2007 roku w sprawie: zatwierdzenia programów profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia przewidzianych do realizacji w 2007 roku. Na podstawie; - art. 4 ust.1

Bardziej szczegółowo

Choroby wewnętrzne - gastroenterologia Kod przedmiotu

Choroby wewnętrzne - gastroenterologia Kod przedmiotu Choroby wewnętrzne - gastroenterologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Choroby wewnętrzne - gastroenterologia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-ChW-G Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu

Bardziej szczegółowo

Epidemiologia. Definicje Zakażenia układu moczowego

Epidemiologia. Definicje Zakażenia układu moczowego Zakażenia układu moczowego dr n. med. Daniel. Śliż III Klinika Chorób wewnętrznych i Kardiologii Kierownik Kliniki: prof. ndzw. dr. hab. n med. Artur Mamcarz Epidemiologia () jest jedną z najczęstszych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 53/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Program profilaktyki raka piersi

Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 53/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Program profilaktyki raka piersi Program profilaktyki raka piersi 1 I. UZASADNIENIE CELOWOŚCI WDROŻENIA PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA PIERSI, zwanego dalej Programem. 1. Opis problemu zdrowotnego. Rak piersi jest najczęściej występującym

Bardziej szczegółowo

pieczątka zakładu opieki zdrowotnej lub praktyki lekarskiej Miejscowość i data...

pieczątka zakładu opieki zdrowotnej lub praktyki lekarskiej Miejscowość i data... pieczątka zakładu opieki zdrowotnej lub praktyki lekarskiej Miejscowość i data... Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej osobie wymagającej

Bardziej szczegółowo

Zapalenia płuc u dzieci

Zapalenia płuc u dzieci Zapalenia płuc u dzieci Katarzyna Krenke Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego Warszawski Uniwersytet Medyczny Zapalenie płuc - definicja 1. Objawy wskazujące na ostre zakażenie (gorączka,

Bardziej szczegółowo

uzyskano tylko w 13 przypadkach gruźlicy PŁUC tzn. w 21,0% przypadków gruźlicy u dzieci

uzyskano tylko w 13 przypadkach gruźlicy PŁUC tzn. w 21,0% przypadków gruźlicy u dzieci Sytuacja epidemiologiczna gruźlicy w Polsce 2012/2013 Dane o zachorowaniach na gruźlicę w Polsce pochodzą z Krajowego Rejestru Zachorowań na Gruźlicę, który prowadzony jest w Instytucie Gruźlicy i Chorób

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko Pacjenta:..PESEL/Data urodzenia:... FORMULARZ ZGODY. Imię i nazwisko Pacjenta:... Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego:...

Imię i nazwisko Pacjenta:..PESEL/Data urodzenia:... FORMULARZ ZGODY. Imię i nazwisko Pacjenta:... Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego:... FORMULARZ ZGODY I Informacje o osobach uprawnionych do wyrażenia zgody Imię i nazwisko Pacjenta:... Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego:... PESEL/Data urodzenia Pacjenta:... II Nazwa procedury medycznej

Bardziej szczegółowo

STOŚCI ZABURZEŃ FUNKCJI SEKSUALNYCH U MĘŻCZYZN Z ŁAGODNYM ROZROSTEM STERCZA (BPH)

STOŚCI ZABURZEŃ FUNKCJI SEKSUALNYCH U MĘŻCZYZN Z ŁAGODNYM ROZROSTEM STERCZA (BPH) OCENA CZĘSTO STOŚCI ZABURZEŃ FUNKCJI SEKSUALNYCH U MĘŻCZYZN Z ŁAGODNYM ROZROSTEM STERCZA (BPH) / PM_L_0203 - SeFAl / Ocena wyników w programu epidemiologicznego chorych poddawanych leczeniu farmakologicznemu

Bardziej szczegółowo

Choroby wewnętrzne - pulmonologia Kod przedmiotu

Choroby wewnętrzne - pulmonologia Kod przedmiotu Choroby wewnętrzne - pulmonologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Choroby wewnętrzne - pulmonologia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-ChW-P Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek

Bardziej szczegółowo

Aneks III. Zmiany w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego i ulotkach dla pacjenta

Aneks III. Zmiany w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego i ulotkach dla pacjenta Aneks III Zmiany w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego i ulotkach dla pacjenta Uwaga: Konieczna może być późniejsza aktualizacja zmian w charakterystyce produktu leczniczego i ulotce

Bardziej szczegółowo

na temat Alergicznego Nieżytu Nosa

na temat Alergicznego Nieżytu Nosa RAPORT KOŃCOWY Z PROGRAMU EDUKACYJNEGO na temat Alergicznego Nieżytu Nosa W przypadku jakiegokolwiek prezentowania, udostępniania, bądź rozpowszechniania raportu bądź jego części firma ADAMED jest zobowiązana

Bardziej szczegółowo

ZAPOBIEGANIE ROZWOJOWI NIEDOWIDZENIA - WCZESNE WYKRYWANIE WAD WZROKU I ZEZA U DZIECI

ZAPOBIEGANIE ROZWOJOWI NIEDOWIDZENIA - WCZESNE WYKRYWANIE WAD WZROKU I ZEZA U DZIECI ZAPOBIEGANIE ROZWOJOWI NIEDOWIDZENIA - WCZESNE WYKRYWANIE WAD WZROKU I ZEZA U DZIECI Celem Programu jest zapobieganie rozwojowi niedowidzenia i poprawa funkcji narządu wzroku u dzieci w wieku 4-5 lat z

Bardziej szczegółowo

Aneks I Wnioski naukowe i podstawy zmiany warunków pozwoleń na dopuszczenie do obrotu

Aneks I Wnioski naukowe i podstawy zmiany warunków pozwoleń na dopuszczenie do obrotu Aneks I Wnioski naukowe i podstawy zmiany warunków pozwoleń na dopuszczenie do obrotu Wnioski naukowe Uwzględniając sprawozdanie oceniające PRAC w sprawie okresowych raportów o bezpieczeństwie (PSUR) dotyczących

Bardziej szczegółowo

I. Cukrzycowa choroba nerek (nefropatia cukrzycowa)

I. Cukrzycowa choroba nerek (nefropatia cukrzycowa) Spis treści 1. Wprowadzenie 13 Wstęp do wydania II 16 I. Cukrzycowa choroba nerek (nefropatia cukrzycowa) 2. Podstawowa charakterystyka struktury i czynności nerek 21 3. Czynniki wpływające na rozwój uszkodzenia

Bardziej szczegółowo

WZW C rok po przełomie. Dr hab. med. Anna Piekarska, Prof. UM Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii UM w Łodzi Szpital Biegańskiego w Łodzi

WZW C rok po przełomie. Dr hab. med. Anna Piekarska, Prof. UM Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii UM w Łodzi Szpital Biegańskiego w Łodzi WZW C rok po przełomie Dr hab. med. Anna Piekarska, Prof. UM Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii UM w Łodzi Szpital Biegańskiego w Łodzi Transmisja HCV w Polsce Zakażenia krwiopochodne drogą płciową

Bardziej szczegółowo

CHOROBY WEWNĘTRZNE CHOROBY UKŁADU MOCZOWEGO

CHOROBY WEWNĘTRZNE CHOROBY UKŁADU MOCZOWEGO CHOROBY WEWNĘTRZNE CHOROBY UKŁADU MOCZOWEGO Dr hab. n. med. Dariusz Moczulski Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrodiabetologii Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM ul. Żeromskiego 113, Łódź Objawy chorób

Bardziej szczegółowo

Koszty opieki psychiatrycznej w Polsce. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 2 grudnia 2016 r.

Koszty opieki psychiatrycznej w Polsce. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 2 grudnia 2016 r. Koszty opieki psychiatrycznej w Polsce Jerzy Gryglewicz Warszawa, 2 grudnia 2016 r. Projekty badawcze Uczelni Łazarskiego,,Depresja analiza kosztów ekonomicznych i społecznych 2014 r.,,schizofrenia analiza

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko Pacjenta:..PESEL/Data urodzenia:... FORMULARZ ZGODY. Imię i nazwisko Pacjenta:... Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego:...

Imię i nazwisko Pacjenta:..PESEL/Data urodzenia:... FORMULARZ ZGODY. Imię i nazwisko Pacjenta:... Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego:... FORMULARZ ZGODY I Informacje o osobach uprawnionych do wyrażenia zgody Imię i nazwisko Pacjenta:... Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego:... PESEL/Data urodzenia Pacjenta:... II Nazwa procedury medycznej

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dla produktu leczniczego Dobenox przeznaczone do publicznej wiadomości.

Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dla produktu leczniczego Dobenox przeznaczone do publicznej wiadomości. VI.2 Plan Zarządzania Ryzykiem dla produktów kwalifikowanych jako "Well established use" zawierających Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dla produktu leczniczego Dobenox przeznaczone do publicznej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIX/169/2008 Rady Miasta Marki z dnia 18 czerwca 2008 roku

Uchwała Nr XIX/169/2008 Rady Miasta Marki z dnia 18 czerwca 2008 roku Uchwała Nr XIX/169/2008 Rady Miasta Marki z dnia 18 czerwca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację programu zdrowotnego w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie, dla mieszkańców Miasta

Bardziej szczegółowo

Narzędzie pracy socjalnej nr 14 Wywiad z osobą długotrwale chorą 1 Przeznaczenie narzędzia:

Narzędzie pracy socjalnej nr 14 Wywiad z osobą długotrwale chorą 1 Przeznaczenie narzędzia: Narzędzie pracy socjalnej nr 14 Wywiad z osobą długotrwale chorą 1 Przeznaczenie narzędzia: Etap I (1b) Ocena / Diagnoza (Pogłębienie wiedzy o sytuacji związanej z problemem osoby/ rodziny) Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

ANEKS III Zmiany w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego i ulotki dla pacjenta

ANEKS III Zmiany w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego i ulotki dla pacjenta ANEKS III Zmiany w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego i ulotki dla pacjenta Uwaga: Konieczna może być późniejsza aktualizacja charakterystyki produktu leczniczego i ulotki dla pacjenta

Bardziej szczegółowo

ZAPOBIEGANIE ROZWOJOWI NIEDOWIDZENIA WCZESNE WYKRYWANIE WAD WZROKU I ZEZA U DZIECI

ZAPOBIEGANIE ROZWOJOWI NIEDOWIDZENIA WCZESNE WYKRYWANIE WAD WZROKU I ZEZA U DZIECI ZAPOBIEGANIE ROZWOJOWI NIEDOWIDZENIA WCZESNE WYKRYWANIE WAD WZROKU I ZEZA U DZIECI Celem Programu jest zapobieganie rozwojowi niedowidzenia i poprawa funkcji narządu wzroku u dzieci w wieku 4-5 lat z terenu

Bardziej szczegółowo

Choroby zakaźne i pasożytnicze Kod przedmiotu

Choroby zakaźne i pasożytnicze Kod przedmiotu Choroby zakaźne i pasożytnicze - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Choroby zakaźne i pasożytnicze Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-ChZiP Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski

Bardziej szczegółowo

Celem Tygodnia Szczepień w Polsce jest podkreślanie roli szczepień powszechnych i indywidualnych poprzez:

Celem Tygodnia Szczepień w Polsce jest podkreślanie roli szczepień powszechnych i indywidualnych poprzez: W dniach 22-26 kwietnia obchodzimy, już po raz IX, Europejski Tydzień Szczepień. Jest to inicjatywa Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), realizowana i koordynowana na poziomie lokalnym przez poszczególne

Bardziej szczegółowo

WCZESNE OBJAWY CHOROBY NOWOTWOROWEJ U DZIECI

WCZESNE OBJAWY CHOROBY NOWOTWOROWEJ U DZIECI WCZESNE OBJAWY CHOROBY NOWOTWOROWEJ U DZIECI Elżbieta Adamkiewicz-Drożyńska Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Początki choroby nowotworowej u dzieci Kumulacja wielu zmian genetycznych

Bardziej szczegółowo

Możliwy konflikt interesu

Możliwy konflikt interesu Możliwy konflikt interesu Udział w komitetach doradczych i wykładach związanych z: AbbVie, Bristol-MyersSquibb, Gilead, Janssen, Merck, Novartis, Roche Epidemiologia i Terapia 3 Charakterystyka polskich

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY Rodziców uczniów. klas VII na spotkanie

ZAPRASZAMY Rodziców uczniów. klas VII na spotkanie ZAPRASZAMY Rodziców uczniów klas VII na spotkanie PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) ósma edycja 2017-2018 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu Dolnośląskie

Bardziej szczegółowo