Raport z realizacji polityki zrównoważonego rozwoju w 2011 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport z realizacji polityki zrównoważonego rozwoju w 2011 r."

Transkrypt

1 Raport z realizacji polityki zrównoważonego rozwoju w 2011 r. Kraków 2012

2 Szanowni Państwo, Już piąty raz z rzędu mam przyjemność przedstawić Państwu informację na temat działań, jakie w roku 2011 POL-AM-PACK S.A. podejmowała, realizując przyjętą kilka lat temu Strategię Zrównoważonego Rozwoju. Zarówno Akcjonariusze POL-AM-PACK S.A., jak i Zarząd i Pracownicy włożyli w ostatnim roku wiele energii i wysiłku, aby realizować przyjęte cele biznesowe nie rezygnując z działań na rzecz środowiska naturalnego i społeczności lokalnych, w jakich żyjemy i pracujemy. Serdecznie zapraszam do lektury sprawozdania, opisującego realizację naszych strategii i celów pozabiznesowych w ubiegłym roku. Kraków, 25 kwietnia 2012 r. Michał Zygmunt, Prezes Zarządu POL-AM-PACK S.A.

3 Wprowadzenie W roku 2006 POL-AM-PACK S.A. przyjęła do stosowania Strategię Zrównoważonego Rozwoju, rozumianą przez nas jako dążenie do sukcesu w biznesie, realizację oczekiwań naszych Klientów oraz maksymalizację zysku, przy równoczesnej dbałości o środowisko naturalne oraz zachowaniu odpowiedzialności za otoczenie społeczne, w którym funkcjonujemy. Założona Strategia ta jest konsekwentnie realizowana do dnia dzisiejszego, a obszary realizacji Strategii i jej cele nie uległy zmianie wciąż znajdują się pośród nich dbałość o środowisko naturalne, w szczególności jakość powietrza i wód oraz warunki życia lokalnych społeczności - zarówno naszych Pracowników i ich rodzin, jak i osób mieszkających i pracujących w sąsiedztwie naszych zakładów. Szczegóły działań, jakie POL-AM-PACK S.A. podejmowała w 2011 roku w tych obszarach, zostały przedstawione na kolejnych stronach niniejszego raportu.

4 Gospodarka wodnościekowa i gospodarka odpadami W latach ubiegłych POL-AM-PACK S.A. dokonała szeregu inwestycji w swym Oddziale Huta Szkła Orzesze, związanych z poprawą efektywności wykorzystywania mediów przez zainstalowany tam park maszynowy. Dokonane inwestycje pozwoliły na uzyskiwanie znacznych oszczędności poszczególnych mediów. W szczególności, dzięki zastosowaniu zamkniętego obiegu wody technologicznej, zaoszczędzono ponad m3 wody pitnej, która w przypadku obiegu otwartego zostałaby zużyta, zanieczyszczona i odprowadzona do kanalizacji ściekowej. Dla porównania, norma zużycia wody dla przeciętnego gospodarstwa domowego wynosi około 15 m3 miesięcznie1, co oznacza, że w samym tylko 2011 roku POL-AM-PACK S.A. zaoszczędziła ilość wody, zużywaną rocznie przez 45 gospodarstw domowych średniej wielkości blok lub osiedle domów jednorodzinnych! W naszej opinii kwestia racjonalnego wykorzystania zasobów wody jest szczególnie istotna na Górnym Śląsku, gdzie dekady intensywnie prowadzonego wydobycia węgla kamiennego doprowadziły do licznych zaburzeń stanu wód. Z drugiej strony, oszczędność wody przekłada się bezpośrednio na redukcję ilości ścieków, odprowadzanych z zakładu. Od momentu nabycia Huty Szkła Orzesze przez POL-AM-PACK S.A. rozpoczęliśmy również systematyczne działania w celu zwiększania wolumenu odpadów szklanych, poddawanych recyklingowi. Dzięki zwiększaniu zdolności produkcyjnych w zakresie odzysku i recyklingu oraz rozwojowi sieci współpracujących z nami firm zbierających odpady szklane, w roku 2011 POL-AM- PACK S.A. ilość odpadów szklanych, jakie zostały poddane recyklingowi w naszym zakładzie osiągnęła prawie 48 tysięcy ton. Jest to de facto cała osiągalna dla zakładu masa odpadów, jaką można zebrać z rynku w odległościach od zakładu, racjonalnie uzasadniających ich transport (obciążenie środowiska, związane z transportem odpadów z większych odległości jest nieadekwatne do uzyskiwanych korzyści środowiskowych). Ponadto, wpływ procesów administracyjnych naszej Spółki był sukcesywnie zmniejszany poprzez ograniczenia ilości zużywanego papieru i tonerów. Z roku na rok ilości wykorzystywanych przez nas materiałów biurowych są ograniczane. Bezustannie szukamy kolejnych pomysłów i przestrzeni do wprowadzenia kolejnych rozwiązań, pozwalających na ograniczanie naszego wpływu na środowisko. W naszych działaniach współpracujemy z naszymi partnerami zarówno spośród spółek wchodzących w skład Grupy CAN-PACK, jak i podmiotów działających poza nią. Za pośrednictwem 1 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8/2002, poz. 70)

5 KOBA Organizacja Odzysku S.A przeprowadziliśmy liczne akcje edukacyjne, promujące m.in. segregację odpadów oraz odzysk i recykling takie jak na przykład Eko Akcja Szkła Segregacja. W jej trakcie konsumenci, którzy przynieśli do wyznaczonych punktów zbiórki odpady szklane, nagradzani byli sadzonkami roślin ogrodowych. Zebrane odpady szklane poddane zostały recyklingowi. Ochrona klimatu i atmosfery W roku 2011 POL-AM-PACK S.A. prowadziła działalność gospodarczą w ramach struktury organizacyjnej, złożonej z czterech jednostek: Biura Zarządu w Krakowie, Oddziału Huta Szkła Orzesze w Orzeszu oraz Oddziału Narzędziownia i Oddziału Serwis Opakowań, obu zlokalizowanych w Brzesku. Z racji przedmiotu działalności, najistotniejszy wpływ na stan klimatu i atmosfery ma działalność Oddziału Huta Szkła Orzesze w Orzeszu, którego podstawowym przedmiotem działalności jest produkcja opakowań szklanych. Emisja gazów cieplarnianych (głównie dwutlenku węgla) stanowi najpoważniejszy potencjalny efekt uboczny produkcji szkła opakowaniowego, jednakże wykorzystanie nowoczesnych technologii pozwala w bardzo poważnym stopniu zniwelować to oddziaływania, dlatego POL-AM- PACK S.A. jako przedsiębiorstwo przykładające istotną wagę do kwestii zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska podejmuje wielokierunkowe działania w celu ograniczenia emisyjności produkcji, zarówno na etapie projektowania i realizowania projektów inwestycyjnych, jak i na etapie eksploatacji instalacji produkcyjnych. W roku 2011 Zarząd i Akcjonariusze POL-AM-PACK S.A. podjęli decyzję o wyłączeniu działającego od ponad dziesięciu lat szklarskiego pieca W-1 i zastąpieniu go piecem nowocześniejszym, o znacznie niższych parametrach energetycznych i emisyjnych. Nowy piec szklarski, którego budowa rozpoczęła się jesienią 2011 roku pozwoli sprostać rosnącym oczekiwaniom klientów przy jednoczesnym obniżeniu jednostkowej konsumpcji gazu i energii elektrycznej oraz emisji dwutlenku węgla. Szacuje się, że emisyjność produkcji na nowym piecu, po jego uruchomieniu w połowie 2012 roku, będzie około 30% niższa, niż na piecu wykorzystywanym dotąd. W celu dalszej poprawy efektywności energetycznej zakładu oraz redukcji emisji pyłów, piec zostanie wyposażony w system odzyskiwania energii, który pozwoli na wykorzystanie ciepła odpadowego do ogrzewania wody użytkowej i pomieszczeń zakładu, a także pozwoli obniżyć emisję pyłów o, szacunkowo, około 60 %. Ponadto, jak informowaliśmy w latach ubiegłych, wokół zakładu zasadzonych zostało kilkaset drzew i krzewów na terenie Spółki, ale dostępnym również dla osób nie zatrudnionych w POL-AM-

6 PACK S.A. Obecnie sadzonki te, już kilkuletnie, pieczołowicie pielęgnowane przez naszych pracowników, tworzą już zagajnik, który w przyszłości stać się może atrakcyjnym miejscem spacerów i wypoczynku dla mieszkańców Orzesza. Środowisko akustyczne Działalność produkcyjna, prowadzona w Oddziałach POL-AM-PACK S.A. może być niekiedy uciążliwa dla naszych najbliższych sąsiadów, ze względu na hałas, powstający w trakcie procesów produkcyjnych. Rozumiejąc ich sytuację i troszcząc się o poprawę komfortu ich życia, dokładamy starań, aby zredukować oddziaływania akustyczne do poziom nie wyższego, niż poziom tła. Wielowymiarowe działania prowadzone są zwłaszcza w Oddziale Huta Szkła Orzesze. Aby zapewnić mieszkańcom pobliskich miejscowości - Orzesza i Ornontowic - komfort akustyczny, podjęliśmy szereg działań inwestycyjnych, z których najpoważniejsze wiąże się z przebudową hali pieca szklarskiego W-1. Korzystając z faktu, że piec szklarski W-1 został wygaszony w celu zastąpienia go urządzeniem o niższej emisyjności, rozpoczęliśmy prace na hali produkcyjnej tego wydziału w celu jej modernizacji i dodatkowego wytłumienia. Część urządzeń produkcyjnych jest zastępowana nowoczesnymi maszynami o niższym poziomie hałasu, poprawiono izolacyjność przegród akustycznych, wstawiane są nowe okna i drzwi, a wentylatory, mogące generować uciążliwy hałas będą wyposażone w tłumiki dźwięku, zaprojektowane, dostarczone i zainstalowane przez wyspecjalizowaną firmę. Unikanie dyskryminacji, równouprawnienie Polityka personalna POL-AM-PACK S.A., a więc planowanie zapotrzebowania na personel, rekrutacja w formie wewnętrznej i zewnętrznej, system podnoszenia kwalifikacji, ocena pracy pracownika, zasady wynagradzania personelu bezwzględnie realizuje zasady równego traktowania pracowników i nie dyskryminowania ich ze względu na płeć, rasę, pochodzenie czy wiek. Nasza polityka kadrowa ma na celu zapewnienie najwyższych standardów równego traktowania i równych szans wszystkich pracowników. Nad tym wszystkim czuwa zewnętrzny podmiot, specjalizujący się w prowadzeniu na najwyższym poziomie procesów rekrutacji - spółka CANPACK Personel Service Sp. z o.o. W ostatnim roku blisko jedną trzecią naszego personelu stanowiły kobiety. Zważywszy na profil działalność naszej spółki (zakład przemysłowy) taka struktura zatrudnienia jest wyjątkowa, również

7 biorąc pod uwagę uwarunkowania lokalne - kobiety na Górnym Śląsku nieczęsto znajdują zatrudnienie w zakładach produkcyjnych. Rozumiejąc konieczność kształcenia kadr oraz aktualizacji wiedzy, często kierujemy naszych pracowników na liczne szkolenia zawodowe, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Szkolenia są realizowane na podstawie planu szkoleń, który tworzony jest każdy rok, na podstawie wniosków szefów poszczególnych działów. Także dzięki inwestycjom w nowe technologie i zakupom nowoczesnych, innowacyjnych maszyn, umiejętności naszych pracowników co roku rosną, pozwalając nam pozostać liderem w branży szklarskiej, a pracownikom doskonalić ich umiejętności. Interakcje ze społeczeństwem POL-AM-PACK S.A. nadal ściśle współpracuje z funkcjonującymi w naszym otoczeniu licznymi organizacjami pozarządowymi. W ostatnim roku kontynuowaliśmy naszą wieloletnią współpracę z Okręgiem Katowickim Polskiego Związku Wędkarskiego, w ramach której POL-AM-PACK S.A. finansuje wzbogacanie ichtiofauny okolicznych zbiorników wodnych. Wspieramy również piłkarską młodzież z Miejskiego Klubu Sportowego Sokół w Orzeszu, który został wsparty przez nas w roku 2011 znacznymi kwotami. Finansowanie działalności Klubu przez POL-AM-PACK S.A. pozwoliło młodym piłkarzom nie tylko na dalsze treningi, udział w zawodach sportowych, ale również na zakup strojów sportowych. Wierząc iż podstawą rozwoju naszej Spółki jest zespół doskonałych pracowników, staramy się wspierać ich wypoczynek i życie rodzinne. W ostatnim roku przeznaczyliśmy kwotę kilkuset tysięcy złotych na rozmaite świadczenia na rzecz Pracowników jednostek organizacyjnych POL-AM-PACK S.A., dzięki czemu udało się ufundować blisko tysiąc paczek okolicznościowych, kilkaset dofinansowań do wyjazdów urlopowych, a także korzystne pożyczki i bezzwrotne zapomogi dla osób dotkniętych przez zdarzenia losowe lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Znacznym zainteresowaniem cieszył się również działający w Spółce Fundusz Mieszkaniowo-Rozwojowy, z którego udzielono pożyczki o wartości kilkuset tysięcy złotych, przeznaczone na realizację celów mieszkaniowych pracowników Spółki. POL-AM-PACK S.A. prowadzi również działalność społeczną poprzez Fundację Promocji Zdrowia, której jest jednym z założycieli. Wśród celów statutowych Fundacji są m.in.: - finansowanie operacji, zabiegów i badań medycznych, terapii, konsultacji specjalistycznych, rehabilitacji, zakup sprzętu rehabilitacyjnego i lekarstw - finansowanie profilaktyki zdrowotnej, aktywnego wypoczynku, imprez rekreacyjnych i sportowych, propagowanie zdrowego stylu życia,

8 - dofinansowywanie zakupu sprzętu medycznego, działalności placówek opieki zdrowotnej i naukowych badań medycznych, - organizowanie i udzielanie doraźnej pomocy finansowej i rzeczowej dla osób chorych oraz osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, - finansowanie kształcenia oraz udzielanie pomocy osobom podnoszącym lub zmieniającym kwalifikacje zawodowe. Wszystkich, pragnących dowiedzieć się więcej na temat realizacji zasad zrównoważonego rozwoju w POL-AMPACK S.A. prosimy o kontakt z Panem Maciejem Dudzicem,

ArcelorMittal Poland Odpowiedzialność Biznesu Raport 2010

ArcelorMittal Poland Odpowiedzialność Biznesu Raport 2010 Odpowiedzialność Biznesu Raport 2010 www.arcelormittal.com/poland Al. Józefa Piłsudskiego 92 41-308 Dąbrowa Górnicza tel: (32) 776 66 66 fax: (32) 776 82 00 Opinie dotyczące raportu prosimy przesyłać na

Bardziej szczegółowo

R A P O R T E K O L O G I C Z N Y 2 0 0 7

R A P O R T E K O L O G I C Z N Y 2 0 0 7 R A P O R T E K O L O G I C Z N Y 2 0 0 7 R A P O R T E K O L O G I C Z N Y 2 0 0 7 Szanowni Czytelnicy! Jednym z celów zawartych w misji ANWILU SA jest dążenie do wzrostu wartości Spółki przy zachowaniu

Bardziej szczegółowo

Strategia Społecznej Odpowiedzialności. Imperial Tobacco Polska S.A. Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A.

Strategia Społecznej Odpowiedzialności. Imperial Tobacco Polska S.A. Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Imperial Tobacco Polska S.A. i Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Imperial Tobacco Polska i Imperial Tobacco Polska

Bardziej szczegółowo

ZrównoważonyrozwójRWEwPolsce

ZrównoważonyrozwójRWEwPolsce ZrównoważonyrozwójRWEwPolsce Raport2010 RWE Polska ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 00-347 Warszawa T +48 22 821 41 31 F +48 22 821 33 29 RAPORT 2010 01 SPIS TREŚCI Prezes Zarządu RWE Polska o odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Raport społecznej odpowiedzialności Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.

Raport społecznej odpowiedzialności Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. 2013 Raport społecznej odpowiedzialności Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. Zawartość A. List Prezesa Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.... 2 B. Branża górnictwa węgla kamiennego w Polsce... 3 C. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Raport Odpowiedzialności Społecznej FARM FRITES POLAND SA

Raport Odpowiedzialności Społecznej FARM FRITES POLAND SA Raport Odpowiedzialności Społecznej FARM FRITES POLAND SA 2012-2013 Informacja o raporcie Niniejszy dokument jest pierwszym raportem firmy Farm Frites Poland SA (FFP), dotyczącym zrównoważonego rozwoju

Bardziej szczegółowo

Raport Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact w 2011 r.

Raport Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact w 2011 r. Raport Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact w 2011 r. Communication on Progress Szanowni Państwo, Warszawa, 30.03.2012 r. 1 Szanowni

Bardziej szczegółowo

Raport Zrównoważonego Rozwoju RWE Polska 2011

Raport Zrównoważonego Rozwoju RWE Polska 2011 Zrównoważony rozwój w RWE Polska Strategia zrównoważonego rozwoju stanowi integralną część strategii biznesowej RWE Polska. Zarząd RWE Polska zatwierdza kierunek działań strategicznych oraz otrzymuje roczne

Bardziej szczegółowo

R A P O R T E K O L O G I C Z N Y 2 0 0 9

R A P O R T E K O L O G I C Z N Y 2 0 0 9 R A P O R T E K O L O G I C Z N Y 2 0 0 9 Szanowni Czytelnicy! Warunkiem skutecznej polityki ekologicznej jest przede wszystkim respektowanie zasad zrównoważonego rozwoju we wszystkich obszarach działalności

Bardziej szczegółowo

Grupa ČEZ. Energia bez granic. Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006. Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 BIG

Grupa ČEZ. Energia bez granic. Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006. Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 BIG CYAN MAGENTA YELLOW BLACK BIG BIG BIG BIG BIG BIG CYAN MAGENTA YELLOW BLACK Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 Grupa ČEZ Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006 Energia bez granic CYAN MAGENTA

Bardziej szczegółowo

RAPORT. w zakresie postępów we wdrażaniu zasad. Inicjatywy Global Compact: Communication on Progress COP

RAPORT. w zakresie postępów we wdrażaniu zasad. Inicjatywy Global Compact: Communication on Progress COP RAPORT w zakresie postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact: Communication on Progress COP Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Informacje o firmie... 5 3. 10 zasad Global Compact w działalności

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA 2013 EDF POLSKA S.A. ODDZIAŁ WYBRZEŻE W GDAŃSKU

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA 2013 EDF POLSKA S.A. ODDZIAŁ WYBRZEŻE W GDAŃSKU DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA 2013 EDF POLSKA S.A. ODDZIAŁ WYBRZEŻE W GDAŃSKU 2 SZANOWNI PAŃSTWO, Celem deklaracji środowiskowej jest przekazanie opinii publicznej i wszystkim zainteresowanym stronom informacji

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA. Wydanie V. Zatwierdził: Prezes Zarządu. Jacek Koźlecki. Data: 14.10.2010 r.

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA. Wydanie V. Zatwierdził: Prezes Zarządu. Jacek Koźlecki. Data: 14.10.2010 r. Wydanie V Zatwierdził: Prezes Zarządu Jacek Koźlecki Data: 14.10.2010 r. Leszcze 2010 1 Wydawca: Dolina Nidy sp. z o. o. Leszcze 15, 28-400 Pińczów www.dolina-nidy..com.pl e-mail: biuro@dolina-nidy.com.pl

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Środowiskowa

Deklaracja Środowiskowa Deklaracja Środowiskowa PL.2.10-001-25 Wydanie 2 Trębaczew, lipiec 2011 1. Cel i zakres deklaracji. 2. Krótka charakterystyka Cementowni Warta S.A. 2.1 Lokalizacja Zakładu. 2.2 Stosowana technologia. 2.3

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CEMENTOWNIA CHEŁM. Deklaracja Środowiskowa za rok 2013

ZAKŁAD CEMENTOWNIA CHEŁM. Deklaracja Środowiskowa za rok 2013 ZAKŁAD CEMENTOWNIA CHEŁM Deklaracja Środowiskowa za rok WPROWADZENIE Publikując czwarte już wydanie Deklaracji Środowiskowej dla Zakładu Cementownia Chełm, chcielibyśmy przedstawić Państwu, jak wiele inwestycji

Bardziej szczegółowo

RAPORT ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ Przedsiębiorstwa Wielobranżowego KOSZ Sp. z o.o. DZIELNA, KWIECIEŃ 2008

RAPORT ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ Przedsiębiorstwa Wielobranżowego KOSZ Sp. z o.o. DZIELNA, KWIECIEŃ 2008 RAPORT ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ Przedsiębiorstwa Wielobranżowego KOSZ Sp. z o.o. DZIELNA, KWIECIEŃ 2008 Spis treści 1. Profil przedsiębiorstwa i działalność biznesowa... 4 1.1. Zakres raportu... 4

Bardziej szczegółowo

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 344/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 1 kwietnia 2014 r. Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Kraków, kwiecień 2014

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Środowiskowa

Deklaracja Środowiskowa Deklaracja Środowiskowa Wydanie 1 Trębaczew, lipiec 21 1 1. Cel i zakres deklaracji. 2. Krótka charakterystyka Cementowni Warta S.A. 2.1 Lokalizacja Zakładu. 2.2 Stosowana technologia. 2.3 Asortyment produkowanych

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Busko Zdrój na lata 2015-2025

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Busko Zdrój na lata 2015-2025 Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Busko Zdrój na lata 2015-2025 "Rozwój jest tym, co czynią jednostki i grupy społeczne, a nie tym, co jest robione dla nich" Busko Zdrój Grudzień 2014 1 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Opracowanie sporządził: Łukasz Trześniewski lukasz@biznesinpro.pl www.biznesinpro.pl

Bardziej szczegółowo

Raport zrównoważonego rozwoju RWE Polska i RWE Stoen Operator 2013

Raport zrównoważonego rozwoju RWE Polska i RWE Stoen Operator 2013 RWE Polska Raport zrównoważonego rozwoju RWE Polska i RWE Stoen Operator 2013 RWE Polska RWE Stoen Operator ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 00-347 Warszawa www.rwe.pl ul. Piękna 46 00-672 Warszawa www.rwestoenoperator.pl

Bardziej szczegółowo

Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Polska Korporacja Recyklingu

Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Polska Korporacja Recyklingu 1 Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Polska Korporacja Recyklingu 2 Z inicjatywy Zarządu i dzięki wsparciu ze środków polsko-szwajcarskiego programu współpracy został przygotowany raport Społecznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W BIZNESIE ZA LATA 2010-2014 FICOMIRRORS POLSKA

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W BIZNESIE ZA LATA 2010-2014 FICOMIRRORS POLSKA RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W BIZNESIE ZA LATA 2010-2014 FICOMIRRORS POLSKA z dnia 10 lutego 2015 WSTĘP Przedstawiony raport podsumowuje działania firmy Ficomirrors Polska (FMP) podejmowane w obszarze

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy projektów złożonych w ramach I naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR

Skrócone opisy projektów złożonych w ramach I naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR Skrócone opisy projektów złożonych w ramach I naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR Projekt 1 Przedsiębiorca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, specjalizującą się

Bardziej szczegółowo

Ekologia to Czysty Biznes

Ekologia to Czysty Biznes Ekologia to Czysty Biznes czyli jak zarabiać chroniąc środowisko naturalne dobre praktyki Fundacja Partnerstwo dla Środowiska 2010 -1- Ekologia to Czysty Biznes czyli jak zarabiać chroniąc środowisko naturalne

Bardziej szczegółowo

Global Compact 2013. Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact

Global Compact 2013. Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact Global Compact 2013 Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact Spis treści Poczta Polska S.A.. 3 Poczta Polska a prawa człowieka.. 4 Poczta Polska a środowisko

Bardziej szczegółowo

Raport odpowiedzialności społecznej Hortimex za rok 2013. Lipiec 2014

Raport odpowiedzialności społecznej Hortimex za rok 2013. Lipiec 2014 Raport odpowiedzialności społecznej Hortimex za rok 2013 Lipiec 2014 w raporcie 1. WPROWADZENIE 1 1.1. List Prezesa 1 1.2. O raporcie 2 2. O FIRMIE 3 2.1. Charakterystyka działalności 3 2.2. Kalendarium

Bardziej szczegółowo

Zakład Cementownia Chełm. Deklaracja Środowiskowa za rok 2011 Cemex Polska Sp. z o.o.

Zakład Cementownia Chełm. Deklaracja Środowiskowa za rok 2011 Cemex Polska Sp. z o.o. Zakład Cementownia Chełm Deklaracja Środowiskowa za rok 2011 Cemex Polska Sp. z o.o. Wprowadzenie W CEMEX Polska uznajemy środowisko, które dostarcza nam wielu surowców i paliw do produkcji, za jednego

Bardziej szczegółowo

k0,033 Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. ul. Teatralna 49 66-400 Gorzów Wlkp.

k0,033 Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. ul. Teatralna 49 66-400 Gorzów Wlkp. k0,033 2013 D e Deklaracja k l a r a c j a Ś r o Środowiskowa d o w i s k o w a Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. ul. Teatralna 49 66-400 Gorzów Wlkp. 0 Spis treści Słowo wstępne... 2 1. Ogólne informacje

Bardziej szczegółowo