Plan finansowy Funduszu Socjalnego Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 2 w Katowicach. dochody

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Plan finansowy Funduszu Socjalnego Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 2 w Katowicach. dochody"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 Plan finansowy Funduszu Socjalnego Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 2 w Katowicach Wyszczególnienie wpływów 4440 Stan środków na początku roku Odpis na zakładowy fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów dochody Wyszczególnienie wydatków 4440 Odpis na fundusz mieszkaniowy 1) od nauczycieli emerytów 2) od pozostałych pracowników Świadczenie urlopowe nauczycieli (na etat zł) Koszty Odpis na zakładowy fundusz socjalny dla wszystkich pracowników Zapomogi dla nauczycieli emerytów Dofinansowanie wypoczynku letniego dla administracji i obsługi Zapomogi losowe Zapomogi socjalne Razem Paczki dla dzieci pracowników Bony dla pracowników Dofinansowanie do działalności kul. - oświatowej Razem

2 Załącznik nr 1 Plan finansowy Funduszu Socjalnego Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 2 w Katowicach Lp. Treść Dochody Koszty 1. Naliczanie Funduszu Dofinansowanie a) Stan Funduszu z roku ubiegłego b) Odpis: podstawowy na nauczycieli podstawowy na pracowników nie będących nauczycielami na emerytów i rencistów c) pozostałe zwiększenie 2. Wypoczynek dla pracowników a) Dofinansowanie do wczasów krajowych: zakupionych w biurach turystycznych organizowanych we własnym zakresie 3. Wypoczynek oraz imprezy dla dzieci a) Dofinansowanie do: Krajowych kolonii, obozów i zimowisk zielonych szkół b) paczki 4. Sport i turystyka a) Krajowe wycieczki krajoznawczo turystyczne b) Karnety na basen, wyciągi c) Bilety wstępu na imprezy sportowe 5. Działalność kulturalno oświatowa a) Bilety wstępu do kin i teatrów b) koncerty 6. Zapomogi a) zapomogi bezzwrotne b) pomoc rzeczowa 7. Cele mieszkaniowe a) Bezzwrotna pomoc na wydatki mieszkaniowe b) Pożyczki na: Zakup lokalu mieszkalnego Przystosowanie lokalu na cele mieszkaniowe Remonty i modernizację 8. Inne OGÓŁEM: 9. Rezerwa finansowa

3 Załącznik nr 2 PRELIMINARZ WYDATKÓW FUNDUSZU SOCJALNEGO W ROKU Wypłata świadczeń urlopowych dla nauczycieli Zapomogi dla nauczycieli emerytów Zapomogi losowe Zapomogi zdrowotne Zapomogi socjalne Dopłata do działalności kulturalno oświatowej Dofinansowanie wypoczynku letniego dla pracowników administracji i obsługi.%.%.%.%.%.%.% Paczki dla dzieci pracowników.%

4 Załącznik nr 3... (Nazwisko i imię)... (data urodzenia)... (adres zamieszkania)... (adres zamieszkania)... (telefon domowy) Katowice, dnia r. Komisja Socjalna w Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 2 ul. Sobańskiego 86 w Katowicach... )miejsce pracy i stanowisko w przypadku aktualnie pracujących (ostatnio przyznane świadczenie) W obecnej placówce pracuję od...r.; nie dotyczy emerytów)... (aktualne miejsce pracy w przypadku emerytów)... Zatrudnienie w wymiarze. Umowa zawarta na czas określony/nieokreślony WNIOSEK o przyznanie zapomogi losowej, socjalnej, zdrowotnej* (* niepotrzebne skreślić) Oświadczenie pracownika lub emeryta - rencisty o dochodach w rodzinie Wnioskodawca Data urodzenia wnioskodawcy Dochód brutto wnioskodawcy

5 Wykaz członków rodziny Pokrewieństwo Data urodzenia Czy uczy się (w przypadku dzieci nazwa szkoły) Dochód brutto Dochody:.. zł brutto Razem wysokość brutto na jednego członka rodziny. Ja, niżej podpisana/y.. (imię i nazwisko) informuję, że poza emeryturą rentą nie mam dochodów z innych źródeł. (Wypełniają tylko emeryci i renciści) Świadoma/y odpowiedzialności karnej art. 247 Kodeksu karnego oświadczam, że podane informacje są prawdziwe... (podpis pracownika lub emeryta) Opinia Komisji Socjalnej i Związków Zawodowych Przyznano świadczenie w wysokości.... zł (słownie:. ) Podpisy członków Komisji: DECYZJA DYREKTORA Dyrektor Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 2 w Katowicach, uwzględniając opinie Komisji, przyznaje/nie przyznaje zapomogę(i). z ZFŚS w wysokości zł.... (słownie). (data, pieczątka i podpis dyrektora)

6 Załącznik nr 4 Tabela dopuszczalnych bezzwrotnych wypłat dla pracowników Rodzaj zdarzenia losowego Wysokość bezzwrotnej zapomogi Śmierć pracownika Śmierć członka najbliższej rodziny (współmałżonek, rodzice, dzieci) Z tytułu narodzin dziecka Z tytułu zdarzenia losowego, np. zalanie mieszkania, kradzież Z tytułu trudnej sytuacji materialnej : a) dochód brutto na osobę w rodzinie do 1000zł b) dochód brutto na osobę w rodzinie od 1000zł do 1400 zł c) dochód brutto na osobę w rodzinie powyżej 1400zł do 2000,00 zł do 1500,00 zł 500,00 zł od 500,00 zł do 1200,00 zł od 800,00 zł do 1000,00 zł od 600,00 zł do 800,00 zł od 400,00 zł do 600,00 zł Z tytułu długotrwałej choroby i kosztów leczenia wysokość zapomogi jest uzależniona od przedstawionych dokumentów potwierdzających koszty leczenia, sytuację materialną, rodzinną; Z tytułu wypadku przy pracy, w drodze do pracy lub z pracy. od 400,00 zł do 1000,00 zł od 400,00 zł do 1000,00 zł

7 .. (pieczęć placówki) Katowice, dn. 20. r. Decyzja Nr.../20 z dnia r. Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 2 w Katowicach Dyrektor Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 2 w Katowicach, uwzględniając opinię Komisji socjalnej, przyznaje Pani/Panu... zapomogę socjalną z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w wysokości zł brutto (słownie:. ).... (pieczątka i podpis dyrektora)

8 Załącznik nr 5 Tabela dofinansowania do wypoczynku Lp. Dochód na osobę w rodzinie brutto (za okres I XII ubiegłego roku dane z zeznania podatkowego za ubiegły rok) Kwota dofinansowania do wypoczynku zorganizowanego Kwota dofinansowania do wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie 1. do 500 zł 600 zł zł 500 zł zł 400 zł zł 300 zł 5. powyżej 2000 zł 200 zł Tabela dofinansowania do wypoczynku dzieci i młodzieży Lp. Dochód na osobę w rodzinie brutto (za okres I XII ubiegłego roku dane z zeznania podatkowego za ubiegły rok) Kwota dofinansowania do wypoczynku 1. do 500 zł zł zł 4. powyżej 1500 zł

9 Załącznik nr 6 Dofinansowanie działalności kulturalno oświatowej i sportowo rekreacyjnej 1. Dofinansowanie do imprez, wymienionych w 11 ust. 1 pkt 1 Regulaminu wynosi: 1) przy dochodzie nie przekraczającym 900 zł na osobę a) 70%, gdy cena biletu wynosi do 80 zł b) 60%, gdy cena biletu wynosi do 140 zł 2) Przy dochodzie przekraczającym 900 zł na osobę a) 50%, gdy cena biletu wynosi do 80 zł b) 40%, gdy cena biletu wynosi do 140 zł Dofinansowanie do biletów wstępu (z 11 ust 1 pkt 1) przysługuje 3 razy w roku. 2. Dofinansowanie do świadczeń określonych w 11 ust. 1 pkt 2 Regulaminu wynosi: 1) gdy koszt osobodnia wynosi maksymalnie 120 zł, dofinansowanie wynosi: a) 60% ceny przy dochodzie nie przekraczającym 900 zł na osobę, b) 50% ceny przy dochodzie przekraczającym 900 zł na osobę, 2) Gdy koszt osobodnia przekracza kwotę 120 zł, dofinansowanie wynosi: a) 50% ceny przy dochodzie nie przekraczającym 900 zł na osobę, b) 40% ceny przy dochodzie przekraczającym 900 zł na osobę 3. Dofinansowanie do świadczeń określonych w 11 ust. 1 pkt 2 Regulaminu przysługuje 2 razy w roku, maksymalnie do 5 osobodni. 4. Karnety na basen i wyciągi narciarskie zakupuje pracodawca i są one bezpłatne. Prawo do korzystania z tych karnetów posiada każdy pracownik wraz z rodziną. Ze względu na rotacyjny charakter tej usługi, prowadzona jest ewidencja wydawania karnetów. 5. Dofinansowanie do imprez, wymienionych w 11 ust. 1 pkt 3 Regulaminu wynosi 50% ceny biletu wstępu, z tym, że osobie uprawnionej przysługuje dopłata do 2 biletów w ciągu roku kalendarzowego. 6. Dofinansowanie do działalności kulturalno oświatowej i sportowo rekreacyjnej uzależnione jest od zgromadzonych funduszy.

10 Załącznik nr 7 Zasady udzielania pomocy z ZFŚS na cele mieszkaniowe 1 1. Środki Funduszu w zakresie pomocy mieszkaniowej przeznacza się na: 1) pokrycie kosztów związanych z zakupem lokalu mieszkalnego lub uzupełnieniem wkładu mieszkaniowego, 2) przystosowanie pomieszczeń na cele mieszkaniowe, 3) remonty i modernizację: a) lokali mieszkalnych, b) domów jednorodzinnych Z pomocy na cele mieszkaniowe, o których mowa w 1, mogą korzystać pracownicy zatrudnieni na podstawie mianowania lub na czas nieokreślony po przepracowaniu, co najmniej dwóch lat w Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 2 w Katowicach (Szkoła Podstawowa Nr 32 im. Bohaterów Monte Cassino, Miejskie Przedszkole Nr 43) oraz emeryci i renciści byli pracownicy. 2. Pożyczka na cele mieszkaniowe jest przyznawana na warunkach pomocy zwrotnej. 3. Pożyczka udzielona na cele mieszkaniowe wymaga poręczenia przez dwóch żyrantów, którzy są zatrudnieni w Zespole na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony. Jeden gwarant może poręczyć maksymalnie dwie pożyczki. 4. Czas spłaty pożyczki określa się na 3 lata. 5. Pożyczki są oprocentowane w wysokości 3% w skali roku. 6. Spłata pożyczki następuje wg zasad określonych w umowie zawartej pomiędzy pożyczkobiorcą a zakładem pracy. 7. Pomoc na cele mieszkaniowe będzie udzielana zgodnie z kolejnością składanych wniosków w ramach posiadanych środków Funduszu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych można przyznać pożyczkę poza kolejnością. 8. O powtórne przyznanie pożyczki osoba uprawniona może złożyć wniosek po spłacie poprzedniej pożyczki. 9. Niespłacona pożyczka podlega natychmiastowej spłacie wraz z odsetkami w przypadku: 1) porzucenia pracy przez pracownika, 2) rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy w trybie art. 52 Kodeksu Pracy. W pozostałych przypadkach rozwiązania umowy o pracę, spłata pożyczki następuje w terminach i ratach określonych w umowie. 10. W razie zaprzestania spłat pożyczki przez pożyczkobiorcę, zobowiązania spłat przenosi się solidarnie na poręczycieli. 11. Pożyczka niespłacona przez zmarłego pożyczkobiorcę nie podlega spłacaniu przez poręczycieli. Pozostałej kwoty zadłużenia dochodzić się będzie u spadkobiercy zmarłego lub może ona ulec umorzeniu na wniosek dzieci lub rodziców zmarłego. Decyzję o umorzeniu może podjąć również dyrektor Zespołu. 3

11 1. Pożyczka na cel, o którym mowa w 1 pkt 1, wynosi 5% wartości poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż 4000 zł, 2. Podstawą udzielenia pożyczki jest przedłożenie aktu notarialnego potwierdzającego dokonanie zakupu lokalu mieszkalnego. 3. Pożyczka na cel, o którym mowa w 1 pkt 2, wynosi 5% wartości kosztorysowej przystosowania lokalu na cele mieszkaniowe, jednak nie więcej niż 3000 zł. 4. Pożyczka na cel, o którym mowa w 1 pkt 3a, wynosi do 2500 zł. 5. Pożyczka na cel, o którym mowa w 1 pkt 3b, wynosi do 3000 zł Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosków (załącznik nr 8) w sprawie pożyczki na cele mieszkaniowe sporządza się pisemną umowę według wzoru stanowiącego załącznik nr Spłata udzielonych pożyczek rozpoczyna się po upływie jednego miesiąca od dnia jej udzielenia. 2. Zawieszenie spłaty pożyczki na okres 6 miesięcy może nastąpić w szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek pożyczkobiorcy. 3. Jeżeli sytuacja materialna, rodzinna lub mieszkaniowa pożyczkobiorcy uległa znacznemu pogorszeniu, to okres spłaty pożyczki może zostać przedłużony do 5 lat. 4. Przypadki, o których mowa w pkt 2 i 3, wymagają indywidualnego rozpatrzenia przez komisję socjalną, a ostateczna decyzja należy do pracodawcy. 5

12 (Data wpływu wniosku) Załącznik nr 8 WNIOSEK o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe ze środków ZFŚS (Imię i nazwisko wnioskującego) (dokładny adres zamieszkania) (zajmowane stanowisko) CZĘŚĆ A Proszę o udzielenie pożyczki na 1 : 1) pokrycie kosztów związanych z zakupem lokalu mieszkalnego, 2) przystosowanie pomieszczeń na cele mieszkaniowe, 3) remonty i modernizację: a) lokalu mieszkalnego b) domu jednorodzinnego Oświadczam, że łącznie ze mną pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym niżej wymienione osoby, osiągające dochody brutto, które podaję zgodnie z aktualnym stanem faktycznym: Lp Imię i nazwisko Dochody łącznie Stopień pokrewieństwa Wysokość osiąganych dochodów za okres ostatnich trzech miesięcy Średni dochód przypadający na jednego członka rodziny wynosi:. Proszę o udzielenie pożyczki z ZFŚS w wysokości.. Termin spłaty pożyczki będzie określać umowa zawarta pomiędzy pracodawcą a pożyczkobiorcą. Uzasadnienie wniosku:. Załączniki do wniosku: 1. akt notarialny potwierdzający zakup lokalu mieszkalnego, 2. Orientacyjny kosztorys remontu, modernizacji mieszkania lub domu jednorodzinnego, 3. Orientacyjny kosztorys przystosowania pomieszczeń na cele mieszkaniowe. (miejscowość, data) (podpis wnioskującego) 1 Wskazać odpowiedni wariant

13 Dodatkowe informacje 2 : 1.. (data zatrudnienia wnioskującego) 2.. (rok otrzymania ostatniej pożyczki) CZĘŚĆ B Decyzja pracodawcy o przyznaniu pożyczki 1. Przyznaję pożyczkę na w wysokości zł (słownie zł.) 2. Terminy spłaty pożyczki zostaną określone w umowie w sprawie przyznania pożyczki. Uzgodniono z zakładową organizacją związkową.. (podpis przedstawiciela związku zawodowego) Decyzja pracodawcy o odmowie udzielenia pożyczki 1. Odmawiam udzielenia pożyczki (Imię i nazwisko wnioskującego) 2. Uzasadnienie odmowy przyznania pożyczki:.. Uzgodniono z zakładową organizacją związkową.. (podpis przedstawiciela związku zawodowego).. (miejscowość i data) (podpis pracodawcy) 2 Wypełniają członkowie komisji socjalnej

14 UMOWA W sprawie pożyczki na cele mieszkaniowe Załącznik nr 9 Zawarta w dniu pomiędzy:... (nazwa i adres zakładu pracy) Reprezentowanym przez: zwanym dalej Pracodawcą a Panią/Panem zatrudnioną/ym w zamieszkałą/ym w zwaną/ym dalej Pożyczkobiorcą 1 1. Zgodnie z decyzją z dnia, na podstawie załącznika nr 8 do Regulaminu ZFŚS obowiązującego w Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 2 w Katowicach została Pani/Panu przydzielona pożyczka w wysokości. Zł (słownie zł.) 2. Oprocentowanie pożyczki wynosi..% w stosunku rocznym Przyznana pożyczka podlega spłacie w całości, a okres jej spłaty wynosi 2. Początek spłaty następuje od dnia r. 3 Udzieloną pożyczkę rozkłada się na równe miesięczne raty w wysokości.. zł każda. 4 W razie nieterminowego wpłacania rat przez Pożyczkobiorcę, Pracodawca jest upoważniony do dokonywania potrąceń zaległości z wynagrodzenia Pożyczkobiorcy na zasadach określonych a art. 87 Kodeksu pracy. Niespłacona kwota pożyczki podlega natychmiastowej spłacie w przypadku gdy: a) nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy, lub b) nastąpiła sprzedaż lokalu mieszkalnego, na zakup którego udzielono pożyczki. 5

15 6 Udzielenie pożyczki, o której mowa w 1 niniejszej umowy, uzależnione jest od poręczenia, co najmniej dwóch osób będących pracownikami Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 2 w Katowicach, z którymi zawarto umowę o pracę na czas nieokreślony lub przez mianowanie Zmiana warunków zawartych w niniejszej umowie może być dokonana wyłącznie w formie pisemnej. 2. Jakiekolwiek ustne ustalenia dotyczące zmiany warunków tej umowy są nieważne. 8 Sprawy, których nie uregulowano w niniejszej umowie podlegają przepisom Regulaminu ZFŚS obowiązującego u Pracodawcy. 9 Pożyczkobiorca oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem, o którym mowa w 8 niniejszej umowy. 10 Niniejszą umowę sporządzono w jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym otrzymują: Pożyczkobiorca, Pracodawca, Poręczyciele oraz.. Poręczyciele: 1..., nr dow. osob. (Imię i nazwisko) zam , nr dow. osob. (Imię i nazwisko) zam.... W przypadku, gdy Pożyczkobiorca nie spłaci na warunkach określonych tą umową udzielonej pożyczki, wyrażamy zgodę na potrącenie zadłużenia Pożyczkobiorcy z tego tytułu z naszych wynagrodzeń. 1.. (podpis poręczyciela) 2.. (podpis poręczyciela).. (Pożyczkobiorca).. (Pracodawca)

16 Załącznik nr 10 WNIOSEK o dofinansowanie do wypoczynku urlopowego ze środków ZFŚS (Data wpływu wniosku) (Imię i nazwisko wnioskującego) (dokładny adres zamieszkania) (zajmowane stanowisko) CZĘŚĆ A Proszę o dofinansowanie do wypoczynku urlopowego w formie wczasów 1 : a) zakupionych w biurach turystycznych, b) profilaktyczno leczniczych, w tym także obejmujących leczenie uzdrowiskowe, c) organizowanych we własnym zakresie, tzw. wczasów pod gruszą. Prośba o dofinansowanie, o którym mowa, dotyczy następujących uprawnionych do korzystania ze świadczeń socjalnych w ramach ZFŚS członków mojej rodziny: Lp. Imię i nazwisko Stopień pokrewieństwa Wysokość osiąganych dochodów za okres ostatnich trzech miesięcy Dochody łącznie Średni dochód przypadający na jednego członka rodziny wynosi:... 1 Zaznaczyć odpowiedni wariant

17 CZĘŚĆ B Decyzja pracodawcy o udzieleniu dofinansowania do wypoczynku urlopowego 1. Przyznaję dofinansowanie do wypoczynku urlopowego w formie:.. 2 następującym osobom uprawnionym, wymienionym we wniosku: a).. b).. c).. d).. 2. Wysokość dofinansowania wynosi łącznie.. zł (słownie zł...) Powyższą kwotę ustalono na podstawie tabeli stanowiącej Załącznik nr 5 Regulaminu ZFŚS obowiązującego w Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 2 w Katowicach. Uzgodniono z zakładową organizacją związkową.. (podpis przedstawiciela związku zawodowego) Decyzja pracodawcy o odmowie udzielenia dofinansowania do wypoczynku urlopowego 1. Odmawiam udzielenia dofinansowania do wypoczynku urlopowego w formie: 2 następującym osobom uprawnionym, wymienionym we wniosku: a).. b).. c).. d).. 2. Odmowę uzasadniam tym, że. (podać przyczynę odmowy, zgodnie z przepisami Regulaminu ZFŚS) Uzgodniono z zakładową organizacją związkową.. (podpis przedstawiciela związku zawodowego). (miejscowość, data) (podpis pracodawcy) 2 Wybrać właściwy wariant

18 Załącznik nr 11 WNIOSEK o dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży ze środków ZFŚS (Data wpływu wniosku) (Imię i nazwisko wnioskującego) (dokładny adres zamieszkania) (zajmowane stanowisko) CZĘŚĆ A Proszę o dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży w formie 1 : a) kolonii i obozów, b) zielonych szkół organizowanych w okresie trwania roku szkolnego. Wniosek o dofinansowanie, o którym mowa, dotyczy następujących uprawnionych do korzystania ze świadczeń socjalnych w ramach ZFŚS członków mojej rodziny: Oświadczam, że łącznie ze mną pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym niżej wymienione osoby, osiągające dochody brutto, które podaję zgodnie z aktualnym stanem faktycznym: Lp. Imię i nazwisko Stopień pokrewieństwa Wysokość osiąganych dochodów za okres ostatnich trzech miesięcy Dochody łącznie Średni dochód przypadający na jednego członka rodziny wynosi:... 1 Zaznaczyć odpowiedni wariant

19 CZĘŚĆ B Decyzja pracodawcy o udzieleniu dofinansowania do wypoczynku dzieci i młodzieży 1. Przyznaję dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży w formie:.. 2 następującym osobom uprawnionym, wymienionym we wniosku: a).. b).. c).. 2. Wysokość dofinansowania wynosi łącznie.. zł (słownie zł...) Powyższą kwotę ustalono na podstawie tabeli stanowiącej Załącznik nr 5 Regulaminu ZFŚS obowiązującego w Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 2 w Katowicach. Uzgodniono z zakładową organizacją związkową.. (podpis przedstawiciela związku zawodowego) Decyzja pracodawcy o odmowie udzielenia dofinansowania do wypoczynku dzieci i młodzieży 1. Odmawiam udzielenia dofinansowania do wypoczynku dzieci i młodzieży w formie: 2 następującym osobom uprawnionym, wymienionym we wniosku: a).. b).. c).. 2. Odmowę uzasadniam tym, że. (podać przyczynę odmowy, zgodnie z przepisami Regulaminu ZFŚS) Uzgodniono z zakładową organizacją związkową.. (podpis przedstawiciela związku zawodowego). (miejscowość, data) (podpis pracodawcy) 2 Wybrać właściwy wariant

20

Plan dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2012

Plan dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2012 Załącznik nr 1 Miejskiego Przedszkola Nr 40 w Katowicach. Plan dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2012. Wyszczególnienie wpływów/wydatków 4440 Stan środków na początku roku 2011 zgodnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie I. Postanowienia ogólne 1. Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

z dnia 30 marca 2012r.

z dnia 30 marca 2012r. Zarządzenie Nr 2/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: wprowadzenie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Na podstawie art. 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODAROWANIA

REGULAMIN GOSPODAROWANIA REGULAMIN GOSPODAROWANIA Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów z siedzibą w Warszawie przy ulicy Raszyńskiej 8/10 Podstawa prawna: - Ustawa

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity stan na

Tekst jednolity stan na REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - 1 - REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 IM. MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ w Tychach Tekst jednolity stan na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 88 W KATOWICACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 88 W KATOWICACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 88 W KATOWICACH Opracowany na podstawie: 1. Ustawy z dnia 04.03.1994 o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (Dz. U. nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W OSTROROGU SPIS TREŚCI

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W OSTROROGU SPIS TREŚCI 1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W OSTROROGU SPIS TREŚCI I. PODSTAWY PRAWNE ORAZ ZAKRES... 2 1. Podstawa prawna... 2 2. Zakres... 2 II. TWORZENIE FUNDUSZU.... 2 3.Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. obowiązujący w... (nazwa placówki) Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. obowiązujący w... (nazwa placówki) Rozdział I Postanowienia ogólne (wzór) REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH obowiązujący w... (nazwa placówki) Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin został opracowany w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU SWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH IM. WINCENTEGO WITOSA W ZARZECZU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU SWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH IM. WINCENTEGO WITOSA W ZARZECZU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU SWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH IM. WINCENTEGO WITOSA W ZARZECZU I. ZASADY OGÓLNE 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie Przepisy wstępne 1. 1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwany dalej Funduszem, tworzy się na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 13/IV/2013 Rektora PWSZ w Kaliszu z dnia 25 kwietnia 2013 r. REGULAMIN

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 13/IV/2013 Rektora PWSZ w Kaliszu z dnia 25 kwietnia 2013 r. REGULAMIN Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 13/IV/2013 Rektora PWSZ w Kaliszu z dnia 25 kwietnia 2013 r. REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 315/2013

Zarządzenie Nr 315/2013 Zarządzenie Nr 315/2013 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM 1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM 2 I. PODSTAWA PRAWNA 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zwanego

Bardziej szczegółowo

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Komenda Główna Straży Ochrony Kolei

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Komenda Główna Straży Ochrony Kolei Załącznik do Decyzji nr... Komendanta Głównego Straży Ochrony Kolei z dnia...2010 roku R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. KOMENDA GŁÓWNA STRAŻY

Bardziej szczegółowo

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (Wchodzi w życie z dniem 02. 01. 2014 r.) 1 Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka. I. Postanowienia ogólne.

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka. I. Postanowienia ogólne. Załącznik do Zarządzenia Nr 2378/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 13 września 2004 r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZKLARACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZKLARACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZKLARACH I. PODSTAWA PRAWNA WYDANIA REGULAMINU 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Nowy Dwór Gdański Maj 2006 I. ZASADY OGÓLNE 1 Zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Bardziej szczegółowo

Zespołu Szkół NR 110 w Warszawie. I. Podstawy prawne tworzenia regulaminu

Zespołu Szkół NR 110 w Warszawie. I. Podstawy prawne tworzenia regulaminu REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Zespołu Szkół NR 110 w Warszawie I. Podstawy prawne tworzenia regulaminu Obwieszczenie Prezesa Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego miesięcznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Domu Pomocy Społecznej w Prudniku (tekst jednolity) POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Domu Pomocy Społecznej w Prudniku (tekst jednolity) POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Domu Pomocy Społecznej w Prudniku (tekst jednolity) POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady tworzenia zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 1. Zasady naliczania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Postanowienia wstępne

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Postanowienia wstępne REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Postanowienia wstępne 1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zwany dalej Funduszem tworzy się na podstawie przepisów: ustawy z dnia 04 marca 1994r

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Kamieńsku

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Kamieńsku REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Kamieńsku 1 I. ZASADY OGÓLNE 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany

Bardziej szczegółowo

ANEKS Nr 1 z dnia 19 września do zarządzenia R-59/2013 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego

ANEKS Nr 1 z dnia 19 września do zarządzenia R-59/2013 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego ANEKS Nr 1 z dnia 19 września do zarządzenia R-59/2013 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 578/13 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 31 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 578/13 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 31 grudnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 578/13 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie Regulaminu Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Szczecin Na podstawie art. 8 ust.

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Poczcie Polskiej S.A.

Regulamin korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Poczcie Polskiej S.A. Załącznik do Zarządzenia Nr 14 Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej z dnia 22 lutego 2006 r. (zm. Zarządzeniem Nr 72 DGPP z dnia 25.06.2007r., Uchwałą Nr 294/2010 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 14

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. z dnia 21 kwietnia 2015 roku

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. z dnia 21 kwietnia 2015 roku REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH z dnia 21 kwietnia 2015 roku Spis treści: I. Postanowienia wstępne. II. Przepisy ogólne dotyczące funduszu. III. Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A Spis treści: I. Postanowienia wstępne. II. Osoby uprawnione do korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. w Zespole Szkół nr 3 w Hrubieszowie

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. w Zespole Szkół nr 3 w Hrubieszowie Załącznik nr Do zarządzenia dyrektora Zespołu Szkół nr 3 w Hrubieszowie z dnia.. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół nr 3 w Hrubieszowie Hrubieszów 2012 r. I. ZASADY OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OBOWIĄZUJACY W

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OBOWIĄZUJACY W Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora numer 35/2014 z dnia 03 grudnia 2014r. R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OBOWIĄZUJACY W - ZESPOLE SZKÓŁ GIMNAZJUM I SZKOŁA PODSTAWOWA W

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. SANDORA PETŐFI W OSTRÓDZIE

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. SANDORA PETŐFI W OSTRÓDZIE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. SANDORA PETŐFI W OSTRÓDZIE SPIS TREŚCI Rozdział I Postanowienia ogólne s. 3 Rozdział II Zasady gospodarowania środkami ZFŚS

Bardziej szczegółowo