REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KATOWICACH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KATOWICACH"

Transkrypt

1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KATOWICACH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS, zwany też Funduszem), zwany dalej regulaminem, obowiązuje w Młodzieżowym Domu Kultury w Katowicach od dnia r. 2. Regulamin został opracowany w uzgodnieniu z organizacjami związkowymi na podstawie: - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2003 r., Nr 118, poz ze zm.), - ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. z 1996 r., Nr 70, poz., 335 ze zm.) Regulamin określa: a) osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń i pomocy z ZFŚS, b) cele, na które przeznacza się środki ZFŚS, c) zasady i warunki przyznawania świadczeń i pomocy z ZFŚS. 2. ZFŚS tworzy się: a) dla nauczycieli i nauczycieli będących emerytami i rencistami z odpisu ustalonego na podstawie art. 53 Karty Nauczyciela, b) dla pracowników nie będących nauczycielami i emerytów i rencistów byłych pracowników z odpisu ustalonego na podstawie ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. 3. Środki Funduszu mogą być zwiększone poprzez: 1. Wpływy z funduszu opłat pobieranych od osób i jednostek organizacyjnych korzystających z działalności socjalnej, 2. Darowizny oraz zapisy osób fizycznych i prawnych, 3. Odsetki od środków funduszu, 4. Wpływy z oprocentowanych pożyczek na cele mieszkaniowe, 5. Wierzytelności likwidowanych zakładowych funduszy socjalnego i mieszkaniowych, 6. Przychody ze sprzedaży, dzierżawy i likwidacji środków trwałych służących działalności socjalnej, w części nie przeznaczonej na utrzymanie lub odtworzenie zakładowych obiektów socjalnych, 7. Przychody z tytułu sprzedaży i likwidacji zakładowych domów i lokali mieszkalnych w części nie przeznaczonej na utrzymanie pozostałych zakładowych zasobów mieszkalnych, 8. Inne środki określone w odrębnych przepisach. 1

2 4. 1. Środki Funduszu są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym. 2. Środki niewykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny. 3. Środkami funduszu administruje dyrektor. 5. Środki Funduszu na poszczególne formy pomocy socjalnej są przyznawane w formie pieniężnej lub rzeczowej. W przypadku świadczeń rzeczowych osoby uprawnione nie mogą ubiegać się o ich równowartość w formie ekwiwalentu pieniężnego Działalność socjalna prowadzona jest w oparciu o roczny plan dochodów i wydatków działalności socjalnej, sporządzony przez pracodawcę w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi w terminie do dnia 31 marca każdego roku. 2. Świadczenia z ZFŚS przyznaje dyrektor po zaopiniowaniu ich przez powołaną w tym celu Komisję Socjalną. 3. Komisja, o której mowa składa się z: a) dwóch przedstawicieli pracodawcy, b) po jednym przedstawicielu zakładowych organizacji związkowych działających w placówce, a w przypadku gdy w placówce nie działa żadna organizacja związkowa wybiera się jednego przedstawiciela spośród wszystkich pracowników na ogólnym zebraniu, 4. Komisja zbiera się co najmniej raz na kwartał. 5. Członkowie komisji są powiadamiani o posiedzeniu komisji z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. 6. Komisja opiniuje wnioski w składzie conajmniej 3 osobowym. 7. W posiedzeniach komisji muszą uczestniczyć przedstawiciele wszystkich organizacji związkowych działających w placówce. 8. Świadczenia mają charakter uznaniowy i przyznawane są na wniosek uprawnionego. W razie odmownego załatwienia wniosku należy podać osobie uprawnionej przyczyny odmowy na piśmie. Osoba ta może w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia wystąpić z pisemnym wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. 9. Członkowie Komisji są zobowiązani do zachowania tajemnicy z przebiegu posiedzeń. II. OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z FUNDUSZU Z działalności socjalnej finansowanej ze środków Funduszu mogą korzystać: a) pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę i mianowania, b) pracownicy przebywający na urlopach macierzyńskich, wychowawczych i dla poratowania zdrowia, c) emeryci i renciści byli pracownicy, dla których placówka była ostatnim miejscem pracy poprzedzającym pobieranie świadczenia emerytalnego lub rentowego, d) członkowie rodzin osób wymienionych w pkt. a-c, e) członkowie rodzin po zmarłych pracownikach, jeżeli byli na ich utrzymaniu, a zgon nastąpił w czasie trwania zatrudnienia. 2

3 2. Członkami rodzin uprawnionymi do korzystania ze świadczeń Funduszu, o których mowa są: a) współmałżonkowie, b) dzieci własne i przysposobione do lat 18, a jeżeli się kształcą w szkole dziennej do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jak do ukończenia 25 roku życia. III. ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU 8. Środki Funduszu przeznacza się na następujące rodzaje działalności socjalnej: 1. Wypłaty świadczenia urlopowego dla nauczycieli, 2. Dofinansowanie wczasów organizowanych we własnym zakresie wczasy pod gruszą, 3. Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, 4. Dofinansowanie biletów wstępu i karnetów na imprezy kulturalno oświatowe i sportowo - rekreacyjne, 5. Dofinansowanie wypoczynku w dni wolne od pracy, organizowanego w formie turystyki grupowej (wycieczki, rajdy, itp.), 6. Pomoc rzeczową i finansową (paczki, bony towarowe, zapomogi pieniężne), 7. Świadczenie okolicznościowe wypłacane raz w roku. 8. Zwrotne i bezzwrotne pożyczki na cele mieszkaniowe. 9. Wysokość dofinansowania z Funduszu uzależniona jest od sytuacji rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej, a w przypadku udzielania pomocy na cele mieszkaniowe również od sytuacji mieszkaniowej tej osoby. 1. Podstawą do przyznania świadczeń jest średni dochód netto przypadający na osobę w rodzinie z ostatnich trzech miesięcy. 2. Za dochód w rodzinie służący do obliczenia średniego dochodu, uważa się łączne dochody netto wszystkich osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z uwzględnieniem: a) dochodów uzyskiwanych z wynagrodzenia za pracę, b) wszelkich zasiłków i świadczeń ze Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, dla bezrobotnych, rodzinnych, alimentacyjnych c) dochodów z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, d) emerytur i rent wraz ze wszystkimi dodatkami, e) składek i zobowiązań pobieranych bezpośrednio z wynagrodzenia. 10. Osoba ubiegająca się o świadczenia z Funduszu zobowiązana jest złożyć stosowny wniosek. 1. W razie powzięcia wątpliwości co do prawdziwości danych zawartych w informacji o dochodach składający wniosek może zostać poproszony o dostarczenie dokumentów potwierdzających podane informacje. Odmowa dostarczenia takich dokumentów może skutkować nie przyznaniem świadczenia. 3

4 2. Za podawanie nieprawdziwych informacji, przyjmowanych do ustalenia wysokości dopłaty z funduszu, osoba uprawniona może być pozbawiona praw do korzystania ze świadczeń finansowych z funduszu na okres trzech lat. 11. Z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wypłacane jest świadczenie urlopowe 1. Świadczenie przysługuje nauczycielom raz w roku i jest wypłacane na podstawie odrębnych przepisów. 2. Świadczenie jest proporcjonalne do wymiaru zatrudnienia i czasu pracy pracownika. 12. Z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przyznaje się dofinansowanie do wczasów organizowanych we własnym zakresie wczasy pod gruszą. 1. Uprawnionymi do otrzymania dofinansowania są wszyscy wskazani w 7 przy czym dofinansowanie przysługujące wnioskodawcy obejmuje współmałżonka. 2. Dofinansowanie przyznaje się na wniosek uprawnionych (zał. 7) na podstawie kryterium dochodowego według załącznika nr Warunkiem przyznania świadczenia pracownikowi jest zaplanowanie co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych urlopu wypoczynkowego. W przypadku niewykorzystania urlopu świadczenie podlega zwrotowi. 4. Wniosek o przyznanie dofinansowania należy złożyć do 15 maja. 5. W przypadku pracowników uzyskujących dochód z więcej niż jednego źródła świadczenie przyznawane jest proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia w Młodzieżowym Domu Kultury w Katowicach. 13. Dzieci wymienione w 7 pkt 2 z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych mają prawo do: 1. Dofinansowania do zielonych szkół organizowanych w okresie trwania roku szkolnego (tylko dzieci klas I- III szkoły podstawowej), a) dofinansowanie przyznaje się na wniosek pracownika (zał. 9) i przysługuje jednorazowo dla dziecka, b) dofinansowanie następuje do faktycznej opłaty za pobyt dziecka i jest zależne od średniego dochodu w rodzinie na osobę według załącznika nr Paczek mikołajkowych a) paczki mikołajkowe przysługują dzieciom do ukończenia 14 roku życia b) wartość paczek ustala komisja z uwzględnieniem przeznaczonych na ten cel środków 14. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dofinansowuje działalność: kulturalno oświatową i sportowo rekreacyjnej pracowników i ich rodzin 1. Dofinansowanie działalności obejmuje: a) dofinansowanie do zakupionych przez pracodawcę biletów wstępu oraz karnetów do kin, teatrów, na koncerty, ogólnodostępne imprezy sportowe, na basen itp. 4

5 b) dofinansowanie do zorganizowanych przez pracodawcę wycieczek turystyczno krajoznawczych. 2. Dofinansowanie przyznawane jest zgodnie z załącznikiem nr 3 na wniosek pracownika 3. Do wniosku należy dołączyć oryginały faktur wystawionych na zakład pracy. 15. Z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych udzielana jest pomoc materialna i rzeczowa dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej zgodnie z załącznikiem nr Pomoc materialna oraz rzeczowa udzielana jest na wniosek pracownika (zał. 6) w formach: a) bezzwrotnej zapomogi pieniężnej, b) bonów towarowych nie podlegających wymianie na pieniądze. 2. Okolicznościami uzasadniającymi udzielenie pomocy, są w szczególności: a) wypadki losowe (np. utrata w wyniku kradzieży lub klęski żywiołowej środków materialnych i rzeczowych niezbędnych do samodzielnej egzystencji). b) niski dochód na osobę w rodzinie - dodatek mieszkaniowy dla pracownika, wypłacony jeden raz w roku kalendarzowym według załącznika nr Wysokość pomocy nie może być niższa niż 50,00 zł. 4. Każdorazowo w prawie przyznania i ustalenia wysokości podejmuje pracodawca po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Socjalnej. 16. Z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w przypadku niewykorzystanych środków finansowych do końca listopada może być wypłacone raz w roku świadczenie okolicznościowe tzw. świadczenie świąteczne 1. Uprawnionymi do otrzymania dofinansowania są wszyscy wskazani w 7 przy czym dofinansowanie przysługujące wnioskodawcy obejmuje współmałżonka. 2. Dofinansowanie przyznaje się na wniosek uprawnionych (zał. 8) na podstawie kryterium dochodowego według załącznika nr Wniosek o przyznanie dofinansowania należy złożyć do 15 listopada. 4. W przypadku pracowników uzyskujących dochód z więcej niż jednego źródła świadczenie przyznawane jest proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia w Młodzieżowym Domu Kultury w Katowicach. 5. Wysokość świadczenia każdorazowo ustala komisja socjalna biorąc pod uwagę wielkość środków oraz liczbę uprawnionych. 17. Środki Funduszu w zakresie pomocy mieszkaniowej przyznawane według załącznika nr 5. przeznacza się na: 1) dofinansowanie kosztów związanych z zakupem lokalu mieszkalnego, 2) przystosowanie pomieszczeń na cele mieszkaniowe, 3) zamianę domu lub mieszkania oraz wniesienie kaucji 4) remonty i modernizację: a) lokali mieszkalnych b) domów jednorodzinnych. 5

6 18. Z pomocy na cele mieszkaniowe, mogą korzystać osoby uprawnione, zatrudnione na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony i poprzez mianowanie, po przepracowaniu co najmniej dwóch lat w Młodzieżowym Domu Kultury w Katowicach. 19. Pomoc na cele mieszkaniowe będzie udzielana zgodnie z kolejnością składanych wniosków w ramach posiadanych środków Funduszu. 20. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosków w sprawie pożyczki na cele mieszkaniowe sporządza się pisemną umowę według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do Regulaminu. 21. Pożyczka jest oprocentowana w wysokości określonej w załączniku nr 5 od kwoty przyznanej pożyczki. Oprocentowanie pożyczki na cele mieszkaniowe jest płatne w całości w pierwszym miesiącu następującym po miesiącu przyznania pożyczki. 22. Spłata pożyczki na cele mieszkaniowe następuje w 24 miesięcznych ratach, począwszy od drugiego miesiąca następującego po miesiącu przyznania pożyczki. 23. Kolejną pożyczkę na cele mieszkaniowe można otrzymać, po całkowitej spłacie poprzedniej Pierwszeństwo w przyznawaniu pożyczki na cele mieszkaniowe przysługują osobom znajdującym się w trudnej sytuacji mieszkaniowej. 2. W uzasadnionych wypadkach okres spłaty pożyczki może być wydłużony, jednak nie dłużej jak do 36 miesięcy. 3. W szczególnie uzasadnionych wypadkach pożyczkobiorca lub obciążeni spłatami poręczyciele mogą zostać zwolnieni ze spłaty części zadłużenia (śmierć, ciężka choroba). 4. Nie spłacona kwota pożyczki staje się natychmiast wymagalna w przypadku: a) wygaśnięcia stosunku pracy, rozwiązania stosunku pracy w trybie art. 52 Kodeksu Pracy, rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub placówkę za wypowiedzeniem, b) wykorzystaniem pożyczki na inny cel niż określony w umowie. 5. W przypadku rozwiązania stosunku pracy z Pożyczkobiorcą z innych przyczyn, Pracodawca zastrzega sobie prawo ustalenia nowego trybu i sposobu spłaty pożyczki z ewentualnym ograniczeniem liczby rat i czasu spłacania należności. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy przypadków przejścia na emeryturę lub rentę oraz rozwiązania stosunku pracy w drodze wypowiedzenia za zgodą stron. 6. W przypadku nie spłacenia pożyczki przez 2 miesięcy od daty rozwiązania stosunku pracy wzywa się dłużnika na piśmie do uregulowania należności, o czym zawiadamia się także poręczycieli, a w razie nieskuteczności spłaty przez pożyczkobiorcę dokonuje się potrąceń niespłaconej pożyczki z wynagrodzeń za pracę poręczycieli. 6

7 7. W przypadku braku reakcji na wezwanie lub niemożliwości ściągnięcia niespłaconej pożyczki z wynagrodzeń za pracę poręczycieli, wszczyna się dochodzenie spłaty zadłużenia na drodze sądowej. VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Świadczenia z ZFŚS przyznawane są na pisemny wniosek osoby uprawnionej. 2. Kwalifikacja wszystkich wniosków dotyczących przyznania świadczeń należy do kompetencji powołanej przez pracodawcę Komisji Socjalnej. 3. Ostateczną decyzję w sprawie przyznania świadczeń określonych w Regulaminie podejmuje pracodawca. 4. Wnioski, o których mowa w ust. 1, które zostały rozpatrzone negatywnie, wymagają uzasadnienia pisemnego. 25. Regulamin ZFŚS udostępnia się do wglądu na żądanie każdej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu, a nadto zostanie umieszczony na tablicy ogłoszeń. 26. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Regulaminu dokonywane są na piśmie w uzgodnieniu z organizacjami związkowymi. 27. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami Regulaminu stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 28. Regulamin wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania go do wiadomości pracowników, po wcześniejszym uzgodnieniu ze związkami zawodowymi. W treści regulaminu i załączników uwzględniono zapisy aneksu nr 1 ( z dn.28 kwietnia 2009) i aneksu nr 2 (z dn. 29 marca 2010). 7

8 Załącznik nr 1 do Regulaminu ZFŚS MDK Katowice PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DZIAŁALNOŚCI SOCJALNEJ na rok 2012 Lp. Treść Dochody Planowane koszty 1. BO -2172,23 zł 2. Stan funduszu na początku roku -5151,65 zł Wykonanie a. Przeniesienie z poprzedniego roku -5151,65 zł b. Naliczenie w bieżącym roku 62676,12 zł 2. a. b. 3. a. b. 4. a. b. 5. a. Wypoczynek dla pracowników Wczasy pod gruszą Świadczenie urlopowe Wypoczynek oraz imprezy dla dzieci - zielona szkoła - paczki mikołajkowe Działalność kulturalno-oświatowa i rekreacyjno-sportowa Wycieczki krajoznawczo-turystyczne Bilety wstępu lub karnety Zapomogi - zapomogi losowe dodatek 20941,12 zł 23235,00 zł 500,00 zł 2000,00 zł 4000,00 zł 1000,00 zł 1000,00 zł mieszkaniowy 6. Świadczenie świąteczne 0 zł 7. Fundusz mieszkaniowy 10000,00 zł 8. Rezerwa finansowa OGÓŁEM 62676, ,12 zł 8

9 Załącznik nr 2 do Regulaminu ZFŚS MDK Katowice Dofinansowanie do wypoczynku pracowników oraz dzieci i młodzieży wczasy pod gruszą Lp. Dochód na osobę w rodzinie netto WCZASY POD GRUSZĄ Kwota Kwota dofinansowania dofinansowania dla pracownika dla dzieci i młodzieży 1. do 649,00 zł. max 650,00 max 400, ,00 zł. 1549,00 zł. max 600,00 max 300, ,00 zł. - powyżej max 550,00 max 260,00 Zielona szkoła 50% max 500,00 zł 50% max 400,00 zł 50% max 300,00 zł Świadczenie urlopowe wczasy pod gruszą, wypłacone pracownikowi obejmuje świadczenie pracownika i współmałżonka. Świadczenie świąteczne Lp. Dochód na osobę w rodzinie netto ŚWIADCZENIE ŚWIĄTECZNE Wskaźnik dla Wskaźnik dla pracownika dzieci i młodzieży 1. do 649,00 zł. 100% 50% ,00 zł. 1549,00 zł. 90% 45% ,00 zł. - powyżej 80% 40% Świadczenie świąteczne wypłacone pracownikowi obejmuje świadczenie pracownika i współmałżonka. 9

10 Załącznik nr 3 do Regulaminu ZFŚS MDK Katowice Dofinansowanie do działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej Wskaźnik i max kwota dofinansowania do biletów i karnetów Wskaźnik i max kwota dofinansowania do wycieczek turystycznokrajoznawczych Grupowe powyżej 15 pracowników dla pracownika grupowe dla członka rodziny 100% max 50,00 zł na rok 50% max 25,00 zł na rok 80% max 160,00 zł na rok 40% max 80,00 zł na rok Indywidualne (rodzinne) dla pracownika dla członka rodziny 80% max 40,00 zł na rok 80% max 40,00 zł na rok

11 Załącznik nr 4 do Regulaminu ZFŚS MDK Katowice Pomoc materialna i rzeczowa dla pracownika Przeznaczenie pomocy Kwota dofinansowania Wypadki losowe max 500,00 zł Dodatek mieszkaniowy Wyłącznie dla osób z dochodem poniżej 500,00 zł max 500,00 zł 11

12 Załącznik nr 5 do Regulaminu ZFŚS MDK Katowice Pożyczka na cele mieszkaniowe Przeznaczenie pożyczki Dofinansowanie kosztów związanych z zakupem lokalu mieszkalnego Kwota dofinansowania max 5000,00 zł Przystosowanie pomieszczeń na cele mieszkaniowe max 3000,00 zł Zamianę domu lub mieszkania oraz wniesienie kaucji max 3000,00 zł Remonty i modernizację: a) lokali mieszkalnych b) domów jednorodzinnych max 2500,00 zł Pożyczka jest oprocentowana w wysokości 5%. 12

13 Załącznik nr 6 do Regulaminu ZFŚS MDK Katowice WNIOSEK o przyznanie zapomogi pieniężnej /Imię i nazwisko wnioskującego/ /dokładny adres zamieszkania/ /telefon/ CZĘŚĆ A (wypełnia pracownik) Proszę o przyznanie zapomogi pieniężnej uzasadnienie: Świadomy (a) konsekwencji wynikających ze składania nieprawdziwych danych oświadczam, że dochody netto w mojej rodzinie wynoszą: (wymienić osoby i źródła dochodów) Niniejszym oświadczam, że średni dochód netto na członka mojej rodziny z ostatnich trzech miesięcy wynosi:. zł... (słownie) Oświadczenie składam w celu określenia wysokości świadczeń udzielanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Prawdziwość wyżej przedstawionych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadomy/a odpowiedzialności regulaminowej i karnej art KK. Katowice, dnia.. (podpis wnioskodawcy) 13

14 CZĘŚĆ B (wypełnia komisja) Decyzja komisji o udzieleniu zapomogi Komisja socjalna po rozpatrzeniu wniosku postanawia przyznać zapomogę pieniężną w wysokości.... zł (słownie)... /uzasadnienie/... Komisja socjalna rozpatrzyła wniosek negatywnie z uwagi na..... /uzasadnienie/.. Katowice dn. podpisy członków komisji 1) 2) 3). 4) 5) 6) CZĘŚĆ C (wypełnia pracodawca) Decyzja pracodawcy o udzieleniu zapomogi Udzielam/nie udzielam* zapomogi kwocie. zł /uzasadnienie/ (słownie).... Katowice dn.. /pieczątka i podpis pracodawcy * niepotrzebne skreślić 14

15 Załącznik nr 7 do Regulaminu ZFŚS MDK Katowice OŚWIADCZENIE O ŚREDNIM DOCHODZIE NA CZŁONKA RODZINY /Imię i nazwisko wnioskującego/ /dokładny adres zamieszkania/ /telefon/ Niniejszym oświadczam, że średni dochód netto na członka mojej rodziny z ostatnich trzech miesięcy wynosi:. zł słownie... Mój dochód pochodzi z * jednego źródła * wielu źródeł Oświadczenie składam w celu określenia wysokości świadczeń udzielanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Prawdziwość wyżej przedstawionych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadomy/a odpowiedzialności regulaminowej i karnej art KK..... (data i podpis) WNIOSEK O DOFINANSOWANIE DO WYPOCZYNKU URLOPOWEGO (WCZASY POD GRUSZĄ) ZE ŚRODKÓW ZFŚS CZĘŚĆ A (wypełnia pracownik) Proszę o dofinansowanie do wypoczynku urlopowego w formie wczasów organizowanych we własnym zakresie tzw. wczasów pod gruszą. Prośba o dofinansowanie, o którym mowa, dotyczy następujących uprawnionych do korzystania ze w/w świadczeń socjalnych w ramach ZFŚS członków mojej rodziny: Lp. Imię i nazwisko Stopień Data urodzenia pokrewieństwa 1. wnioskodawca dziecko 3. dziecko 4. dziecko * niepotrzebne skreślić. (data i podpis wnioskodawcy) 15

16 CZĘŚĆ B (wypełnia komisja) Opinia komisji socjalnej o udzieleniu dofinansowania Opiniujemy pozytywnie dofinansowanie do wypoczynku urlopowego w formie wczasów pod gruszą następującym osobom wymienionym we wniosku: Lp. Imię i nazwisko Stopień pokrewieństwa Wskaźnik Wysokość dofinansowania 1. wnioskodawca zł 2. dziecko zł 3. dziecko zł 4. dziecko zł Opiniujemy negatywnie udzielenie dofinansowania do wypoczynku urlopowego w formie wczasów pod gruszą następującym osobom wymienionym we wniosku: Odmowę uzasadniamy tym, że... Wysokość dofinansowania ustalono na podstawie załącznika nr 2 i Regulaminu ZFŚŚ obowiązującego w Młodzieżowym Domu Kultury w Katowicach. Katowice dn. podpisy członków komisji /podać przyczynę odmowy, zgodnie z przepisami Regulaminu ZFŚS/ 1) 2) 3). 4) 5) 6) CZĘŚĆ C (wypełnia pracodawca) Decyzja pracodawcy o udzieleniu dofinansowania Udzielam/nie udzielam dofinansowania do wypoczynku urlopowego w formie wczasów pod gruszą w łącznej kwocie.. zł /uzasadnienie/ (słownie).... Katowice dn.. /pieczątka i podpis pracodawcy 16

17 Załącznik nr 8 do Regulaminu ZFŚS MDK Katowice OŚWIADCZENIE O ŚREDNIM DOCHODZIE NA CZŁONKA RODZINY /Imię i nazwisko wnioskującego/ /dokładny adres zamieszkania/ /telefon/ Niniejszym oświadczam, że średni dochód netto na członka mojej rodziny z ostatnich trzech miesięcy wynosi:. zł słownie... Mój dochód pochodzi z * jednego źródła * wielu źródeł Oświadczenie składam w celu określenia wysokości świadczeń udzielanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Prawdziwość wyżej przedstawionych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadomy/a odpowiedzialności regulaminowej i karnej art KK..... (data i podpis) WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA ŚWIĄTECZNEGO Proszę o wypłatę świadczenia świątecznego CZĘŚĆ A (wypełnia pracownik) Prośba dotyczy następujących uprawnionych do korzystania ze w/w świadczeń socjalnych w ramach ZFŚS członków mojej rodziny: Lp. Imię i nazwisko Stopień Data urodzenia pokrewieństwa 1. wnioskodawca dziecko 3. dziecko 4. dziecko * niepotrzebne skreślić. (data i podpis wnioskodawcy) 17

18 CZĘŚĆ B (wypełnia komisja) Opinia komisji socjalnej o wypłacie świadczenia Opiniujemy pozytywnie wypłatę świadczenia świątecznego następującym osobom wymienionym we wniosku: Lp. Imię i nazwisko Stopień pokrewieństwa Wskaźnik Wysokość dofinansowania 1. wnioskodawca zł 2. dziecko zł 3. dziecko zł 4. dziecko zł Opiniujemy negatywnie wypłatę świadczenia świątecznego następującym osobom wymienionym we wniosku:.. Odmowę uzasadniamy tym, że... Wysokość świadczenia ustalono na podstawie Regulaminu ZFŚŚ obowiązującego w Młodzieżowym Domu Kultury w Katowicach. Katowice dn. podpisy członków komisji /podać przyczynę odmowy, zgodnie z przepisami Regulaminu ZFŚS/ 1) 2) 3). 4) 5) 6) CZĘŚĆ C (wypełnia pracodawca) Decyzja pracodawcy o wypłacie świadczenia Przyznaję/nie przyznaję* świadczenie świąteczne w łącznej kwocie.. zł /uzasadnienie/ (słownie).... Katowice dn.. /pieczątka i podpis pracodawcy * niepotrzebne skreślić 18

19 Załącznik nr 9 do Regulaminu ZFŚS MDK Katowice OŚWIADCZENIE O ŚREDNIM DOCHODZIE NA CZŁONKA RODZINY WNIOSEK o dofinansowanie ze środków ZFŚS zielonych szkół organizowanych w okresie trwania roku szkolnego /Imię i nazwisko wnioskującego/ /dokładny adres zamieszkania/ /telefon/ CZĘŚĆ A (wypełnia pracownik) Proszę o dofinansowanie ze środków ZFŚS zielonej szkoły mojego dziecka imię i nazwisko data urodzenia klasa Szkoła Oświadczam, że ubiegam się po raz pierwszy o dofinansowanie pobytu dziecka na zielonej szkole.. (data i podpis wnioskodawcy) CZĘŚĆ B (wypełnia szkoła) Zaświadcza się, że uczeń... w roku szkolnym. będzie korzystał z wyjazdu na zieloną szkołę. Koszt skierowania pokrywanego przez rodziców wynosi.zł słownie... Kwota w całości została wpłacona. dn. /pieczęć szkoły / / podpis dyrektora szkoły/ 19

20 CZĘŚĆ C (wypełnia komisja) Opinia komisji socjalnej o udzieleniu dofinansowania Opiniujemy pozytywnie/negatywnie* dofinansowanie do zielonej szkoły dla.. /imię i nazwisko dziecka/ w kwocie. zł (słownie).... Odmowę uzasadniamy tym, że... /podać przyczynę odmowy, zgodnie z przepisami Regulaminu ZFŚS/ Wysokość dofinansowania ustalono na podstawie załącznika nr 2 Regulaminu ZFŚŚ obowiązującego w Młodzieżowym Domu Kultury w Katowicach. Katowice dn. podpisy członków komisji 1) 2) 3). 4) 5) 6) CZĘŚĆ D (wypełnia pracodawca) Decyzja pracodawcy o udzieleniu dofinansowania Udzielam/nie udzielam* dofinansowania do zielonej szkoły w kwocie. zł /uzasadnienie/ (słownie).... Katowice dn.. /pieczątka i podpis pracodawcy * niepotrzebne skreślić 20

21 Załącznik nr 10 do Regulaminu ZFŚS MDK Katowice WNIOSEK O DOFINANSOWANIE DO DZIAŁALNOŚCI KULTURALNO-OŚWIATOWEJ I SPORTOWO-REKREACYJNEJ ZE ŚRODKÓW ZFŚS /Imię i nazwisko wnioskującego/ /dokładny adres zamieszkania/ /telefon/ Proszę o dofinansowanie do: CZĘŚĆ A (wypełnia pracownik) * Wycieczek turystyczno-krajoznawczych (grupowych), * Biletów i karnetów (grupowych), * Biletów i karnetów (indywidualnych), Prośba o dofinansowanie, o którym mowa, dotyczy następujących uprawnionych do korzystania ze w/w świadczeń socjalnych w ramach ZFŚS członków mojej rodziny: Lp. Imię i nazwisko Stopień pokrewieństwa 1. wnioskodawca Data urodzenia Kwota poniesionych kosztów (zł) W załączeniu: * oryginał faktury nr.wystawionej na MDK Katowice * kopia faktury zbiorczej nr wystawionej na MDK Katowice wraz. (data i podpis wnioskodawcy) * niepotrzebne skreślić 21

22 CZĘŚĆ B (wypełnia komisja) Opinia komisji socjalnej o udzieleniu dofinansowania Zgodnie z regulaminem ZFŚS opiniujemy pozytywnie dofinansowanie do * Wycieczek turystyczno-krajoznawczych (grupowych), * Biletów i karnetów (grupowych), * Biletów i karnetów (indywidualnych), następującym osobom wymienionym we wniosku: Lp. Imię i nazwisko Stopień % poniesionych Wysokość pokrewieństwa kosztów dofinansowania 1. wnioskodawca zł 2. zł 3. zł 4. zł Opiniujemy negatywnie udzielenie dofinansowania następującym osobom wymienionym we wniosku:. Odmowę uzasadniamy tym, że... Wysokość dofinansowania ustalono na podstawie załącznika nr 3 Regulaminu ZFŚŚ obowiązującego w Młodzieżowym Domu Kultury w Katowicach. Katowice dn. podpisy członków komisji /podać przyczynę odmowy, zgodnie z przepisami Regulaminu ZFŚS/ 1) 2) 3). 4) 5) 6) CZĘŚĆ C (wypełnia pracodawca) Decyzja pracodawcy o udzieleniu dofinansowania Udzielam/nie udzielam* dofinansowania do... w łącznej kwocie.. zł /uzasadnienie/ (słownie).... Katowice dn. * niepotrzebne skreślić. /pieczątka i podpis pracodawcy 22

23 Załącznik nr 11 do Regulaminu ZFŚS MDK Katowice WNIOSEK o przyznanie pożyczki środków ZFŚS /Imię i nazwisko wnioskującego/ /dokładny adres zamieszkania/ /telefon/ 1. Proszę o przyznanie mi ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pożyczki w wysokości. zł (słownie: zł) z przeznaczeniem na:. którego jestem: właścicielem, najemcą, użytkownikiem. 2. Oświadczam, że wysokość dochodu przypadającego na jednego członka mojej rodziny wynosi miesięcznie. zł (słownie:. zł). Data.. (podpis wnioskodawcy) 23

24 Komisja Socjalna Młodzieżowego Domu Kultury w Katowicach Komisja Socjalna Młodzieżowego Domu Kultury w Katowicach na posiedzeniu w dniu., protokół nr. postanowiła wystąpić z propozycją przyznania. Z ZFŚS pożyczki w wysokości (słownie: zł) spłacanej przez okres.. lat w ratach miesięcznych po.. zł. Data.. Podpisy Komisji: DECYZJA O PRZYZNANIU POŻYCZKI Nr. Data.. Na podstawie propozycji Komisji Socjalnej Młodzieżowego Domu Kultury w Katowicach z dnia. przyznaję Pani/u.. z ZFŚS pożyczkę w wysokości zł ( słownie:.. zł) i na warunkach ustalonych w umowie zawartej według zasad określonych w obowiązujących przepisach. Pożyczka podlega spłacie przez okres.. lat w ratach miesięcznych poczynając od dnia.. (Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Katowicach) 24

25 Załącznik nr 12 do Regulaminu ZFŚS MDK Katowice wzór UMOWA nr.. w sprawie pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych spisana w dniu pomiędzy: Młodzieżowym Domem Kultury w Katowicach zwanym dalej zakładem pracy, reprezentowanym przez Dyrektora -... a Panem/Panią... zamieszkałym/ą... zatrudnionym/ą w Młodzieżowym Domu Kultury w Katowicach dowód osobisty seria...wydanym przez... zwanym dalej pożyczkobiorcą. 1. W oparciu o postanowienia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Młodzieżowym Domu Kultury w Katowice, udziela się pożyczki w wysokości:... (słownie:... + odsetki:...), która przeznaczona jest na... Pożyczka jest oprocentowana w wysokości 6% Przyznana pożyczka wraz z odsetkami podlega spłacie w całości. Okres jej spłaty wynosi. rat. 2. Spłata pożyczki następuje od dnia.. do w ratach miesięcznych po: oprocentowanie:.... rata: 3. Pożyczkobiorca upoważnia zakład pracy do potrącenia należnych rat pożyczki zgodnie z 2 niniejszej umowy z przysługującego mu wynagrodzenia za pracę, miesięcznych złotych.. poczynając od dnia.., a nadto ostatniego wynagrodzenia za pracę w całości w przypadkach wymienionych w 4 pkt. a umowy. Upoważnienie to nie zwalania pracownika od dopilnowania terminowej spłaty poszczególnych rat. 4. Nie spłacona kwota pożyczki staje się natychmiast wymagalna w przypadku: a) Wygaśnięcia stosunku pracy, rozwiązania stosunku pracy w trybie art. 52 Kodeksu Pracy, rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub zakład pracy za wypowiedzeniem. b) Wykorzystania pożyczki na inny cel niż określony w umowie. 25

26 c) W sytuacji rozwiązania umowy o pracę z przyczyn wymienionych w 25 pkt.5. W przypadku drugiego zdania 25 pkt.5 spłata pożyczki będzie dokonywana na warunkach niniejszej umowy. 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają postanowienia Regulaminu ZFŚS w Młodzieżowym Domu Kultury w Katowicach oraz powszechnie obowiązujące przepisy i zasady prawa cywilnego. 6. Pożyczkobiorca oświadcza, że znane mu są postanowienia Regulaminu ZFŚS w Młodzieżowym Domu Kultury w Katowicach i niniejszej umowy, którą podpisuje. Umowa niniejsza sporządzona jest w jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje zakład pracy i jeden pożyczkobiorca. Na poręczycieli proponuję: zam.... dow. osob. seria, nr....wydany przez zam.... dow. osob. seria, nr....wydany przez... W razie nieuregulowania we właściwym terminie pożyczki zaciągniętej przez w/w ze środków ZFŚS wyrażam zgodę jako solidarnie odpowiedzialni na pokrycie należnej kwoty wraz z odsetkami z naszych wynagrodzeń.. (pieczęć placówki) Podpisy poręczycieli: Stwierdzam własnoręczność podpisów poręczycieli i pożyczkobiorcy:... (podpis pożyczkobiorcy) (podpis dyrektora placówki pieczątka imienna) Zatwierdzam umowę:... (podpis dyrektora placówki pieczątka imienna) 26

Tabele uwzględniające kwoty dofinansowania w. 2. Dofinansowanie imprez turystycznych i kulturalnych.

Tabele uwzględniające kwoty dofinansowania w. 2. Dofinansowanie imprez turystycznych i kulturalnych. Załącznik nr 1 Tabele uwzględniające kwoty dofinansowania w 2014 roku 1. Tabela wysokości dopłat do różnych form wypoczynku. Wysokość dochodu brutto w rodzinie na 1 osobę do 600 zł 601 1 500 zł 1 501 2

Bardziej szczegółowo

PRELIMINARZ PRZYCHÓDOW I WYDATKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH na...rok PLAN

PRELIMINARZ PRZYCHÓDOW I WYDATKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH na...rok PLAN Załącznik nr 1 do Regulaminu Funduszu PRELIMINARZ PRZYCHÓDOW I WYDATKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH na...rok PLAN I WYNIK FINANSOWY ZFŚS ZA ROK:... (rachunek bieżący ZFŚS - stan na 31.12

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2012

Plan dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2012 Załącznik nr 1 Miejskiego Przedszkola Nr 40 w Katowicach. Plan dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2012. Wyszczególnienie wpływów/wydatków 4440 Stan środków na początku roku 2011 zgodnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU PUBLICZNYCH PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNYCH W CZĘSTOCHOWIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU PUBLICZNYCH PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNYCH W CZĘSTOCHOWIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU PUBLICZNYCH PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNYCH W CZĘSTOCHOWIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2/2015 z dnia r. do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązującego od dnia r.

Aneks nr 2/2015 z dnia r. do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązującego od dnia r. Aneks nr 2/2015 z dnia 15.06.2015 r. do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązującego od dnia 27.05.2014 r. Na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH I.POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH I.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS, zwany też Funduszem), zwany dalej regulaminem, obowiązuje w Szkole

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK Z DNIA 2 STYCZNIA 2014 ROKU

ZARZĄDZENIE NR 1/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK Z DNIA 2 STYCZNIA 2014 ROKU ZARZĄDZENIE NR 1/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK Z DNIA 2 STYCZNIA 2014 ROKU w sprawie przyjęcia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA POMOCY Z ZFŚS NA CELE MIESZKANIOWE W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 40 W KATOWICACH UPRAWNIENI DO POMOCY MIESZKANIOWEJ

ZASADY UDZIELANIA POMOCY Z ZFŚS NA CELE MIESZKANIOWE W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 40 W KATOWICACH UPRAWNIENI DO POMOCY MIESZKANIOWEJ Załącznik nr 8 do Regulaminu ZFŚS w Miejskim Przedszkolu nr 40 w Katowicach ZASADY UDZIELANIA POMOCY Z ZFŚS NA CELE MIESZKANIOWE W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 40 W KATOWICACH UPRAWNIENI DO POMOCY MIESZKANIOWEJ

Bardziej szczegółowo

1. imię i nazwisko... zamieszkania stanowisko i wymiar zatrudnienia nr emerytury-renty w przypadku emerytów i rencistów...

1. imię i nazwisko... zamieszkania stanowisko i wymiar zatrudnienia nr emerytury-renty w przypadku emerytów i rencistów... Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej skorzystać w roku kalendarzowym z ulgowych świadczeń finansowanych z ZFŚS 1. imię i nazwisko... Załącznik nr 1 2. adres zamieszkania...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH I Liceum Ogólnokształcący im. E. Dembowskiego w Zielonej Górze Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Funduszu Socjalnego Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 2 w Katowicach

Plan finansowy Funduszu Socjalnego Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 2 w Katowicach Załącznik nr 1 Plan finansowy Funduszu Socjalnego Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 2 w Katowicach Lp. Treść Dochody Koszty 1. Naliczanie Funduszu Dofinansowanie a) Stan Funduszu z roku ubiegłego b) Odpis:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Katowicach

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Katowicach REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Katowicach Regulamin został opracowany w oparciu o: 1. Ustawę z dnia 04.03.1994r. o zakładowym funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH GIMNAZJUM NR 16 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. MARII KONOPNICKIEJ W KATOWICACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH GIMNAZJUM NR 16 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. MARII KONOPNICKIEJ W KATOWICACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH GIMNAZJUM NR 16 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. MARII KONOPNICKIEJ W KATOWICACH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY ZFŚS NA r.

PLAN FINANSOWY ZFŚS NA r. Załącznik nr 1 PLAN FINANSOWY ZFŚS NA r. Lp. Tytuł wpłaty zwiększenie funduszu Kwota w zł 1. Odpis podstawowy (na pracowników PWSZ w Nysie) 2. Odpis podstawowy (na byłych pracowników PWSZ w Nysie będących

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Katowicach

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Katowicach Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Katowicach 1 1. Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych opracowany w uzgodnieniu z organizacjami

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 DO REGULAMINU ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU

ANEKS NR 1 DO REGULAMINU ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ANEKS NR 1 DO REGULAMINU ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wprowadza się następujące zmiany: 1 I Rozdział 2 8. [osoby uprawnione] otrzymuje

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 126/2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 22 marca 2013 roku

Zarządzenie nr 126/2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 22 marca 2013 roku Zarządzenie nr 126/2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Aleksandrowie Łódzkim Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 33/2014 Burmistrza Tyszowiec z dnia 31marca 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Zarządzenie Nr 33/2014 Burmistrza Tyszowiec z dnia 31marca 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zarządzenie Nr 33/2014 Burmistrza Tyszowiec z dnia 31marca 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym

Bardziej szczegółowo

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. na.. rok

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. na.. rok Załącznik nr 1 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworze (pieczątka placówki) PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Bardziej szczegółowo

6. 1. Funduszem świadczeń socjalnych administruje dyrektor. 2. Dyrektor zespołu powołuje Komisję Socjalną, zwaną dalej Komisją w skład której wchodzą:

6. 1. Funduszem świadczeń socjalnych administruje dyrektor. 2. Dyrektor zespołu powołuje Komisję Socjalną, zwaną dalej Komisją w skład której wchodzą: i 3. Tworzy się Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zwany dalej Funduszem, którego źródłami są: 1) dla nauczycieli - odpis w wysokości ustalonej na podstawie art. 53 Karty Nauczyciela, 2) dla pracowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Katowicach

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Katowicach REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Katowicach Regulamin został opracowany w oparciu o: 1. Ustawy z dnia 4.03.1994r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń

Bardziej szczegółowo

Medyczno- Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. w Toruniu

Medyczno- Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. w Toruniu Złącznik do Zarządzenia nr 12/2013 Dyrektora Medyczno- Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu Medyczno- Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu R

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Funduszu Socjalnego Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 2 w Katowicach. dochody

Plan finansowy Funduszu Socjalnego Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 2 w Katowicach. dochody Załącznik nr 1 Plan finansowy Funduszu Socjalnego Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 2 w Katowicach Wyszczególnienie wpływów 4440 Stan środków na początku roku Odpis na zakładowy fundusz socjalny dla nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Katowice dn...20. r. (nazwisko i imię) ZOBOWIĄZANIE

Katowice dn...20. r. (nazwisko i imię) ZOBOWIĄZANIE Załącznik nr 1 Katowice dn.....20. r.. ZOBOWIĄZANIE Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych: Ustawa z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dziennik Ustaw z 2002 r. nr 101 poz. 926

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 26 W OPOLU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 26 W OPOLU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 26 W OPOLU I. Podstawy prawne: Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Edukacyjnego Nr 8 w Zielonej Górze

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Edukacyjnego Nr 8 w Zielonej Górze Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 04/16 Dyrektora Zespołu Edukacyjnego Nr 8 w Zielonej Górze z dnia 29.09.2016.r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Edukacyjnego Nr 8 w Zielonej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W GIMNAZJUM NR 10 IM. JANA PAWŁA II W RYBNIKU. tekst ujednolicony ze zmianami

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W GIMNAZJUM NR 10 IM. JANA PAWŁA II W RYBNIKU. tekst ujednolicony ze zmianami ..... REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W GIMNAZJUM NR 10 IM. JANA PAWŁA II W RYBNIKU tekst ujednolicony ze zmianami wg Aneksu nr 1 z dn. 28 grudnia 2005r., Aneksu nr 2 z dn. 28 grudnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Miejskiego Przedszkola Nr 91 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach

Regulamin. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Miejskiego Przedszkola Nr 91 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiego Przedszkola Nr 91 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych opracowany

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O SYTUACJI MATERIALNEJ, ŻYCIOWEJ I RODZINNEJ OSOBY UPRAWNIONEJ DO KORZYSTANIA Z FUNDUSZU

OŚWIADCZENIE O SYTUACJI MATERIALNEJ, ŻYCIOWEJ I RODZINNEJ OSOBY UPRAWNIONEJ DO KORZYSTANIA Z FUNDUSZU l Załącznik Nr I do Regulaminu Trzebiechów. /imię i nazwisko, adres zamieszkania/referat, stanowisko/ OŚWIADCZENIE O SYTUACJI MATERIALNEJ, ŻYCIOWEJ I RODZINNEJ OSOBY UPRAWNIONEJ DO KORZYSTANIA Z FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania świadczeń socjalnych opracowany dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Rybniku

REGULAMIN przyznawania świadczeń socjalnych opracowany dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Rybniku REGULAMIN przyznawania świadczeń socjalnych opracowany dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Rybniku czerwiec 2010 rok Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994r o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem I. Postanowienia ogólne 1 1. Zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli

Zespół Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w ZDUŃSKIEJ WOLI ul. OKRZEI 11 1 PODSTAWY PRAWNE 1. Niniejszy regulamin opracowano na podstawie: a. Ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OJRZANOWIE. 1. Podstawy prawne

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OJRZANOWIE. 1. Podstawy prawne Ojrzanów, dnia 01.09.1998 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OJRZANOWIE 1. Podstawy prawne Niniejszy regulamin opracowano na podstawie: 1. ustawy z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Tychach

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Tychach Podstawa prawna: REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Tychach 1. Ustawa z dnia 04.03.1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych ( Dz. II. z 1996

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS, zwany też Funduszem), zwany dalej regulaminem, obowiązuje w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób: 1... 2... 3... 4... 5... 6...

Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób: 1... 2... 3... 4... 5... 6... (imię i nazwisko wnioskodawcy)...... (adres zamieszkania) OŚWIADCZENIE O UZYSKANYCH DOCHODACH w.. roku Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób: 1.... 2.... 3.... 4.... 5....

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 37/2008

ZARZĄDZENIE NR 37/2008 ZARZĄDZENIE NR 37/2008 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz powołania Komisji Socjalnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W KATOWICACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W KATOWICACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W KATOWICACH Opracowany na podstawie: Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 5 w Rybniku. Podstawy prawne funkcjonowania ZFŚS

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 5 w Rybniku. Podstawy prawne funkcjonowania ZFŚS Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 1. Podstawy prawne funkcjonowania ZFŚS 1. Kodeks pracy, art. 16, art. 94 pkt. 8; 2. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 IM. UNICEF W BYTOMIU. I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 IM. UNICEF W BYTOMIU. I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 IM. UNICEF W BYTOMIU I. Postanowienia ogólne. 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają: 1) ustawa z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ŚNIADOWO

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ŚNIADOWO Załącznik do Zarządzenia nr 41/10 Wójta Gminy Śniadowo z dnia 5 lipca 2010 r. REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ŚNIADOWO I. Przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Lędziny

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Lędziny Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Lędziny I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzy się na podstawie przepisów: 1) Ustawa z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH obowiązujący w Szkole Podstawowej Nr 1 w Lubaniu Przepisy wstępne. 1 Regulamin został opracowany na podstawie: 1. Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE Tekst jednolity z dnia 22.06.2010r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin ustala zasady gospodarowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 28 im. ALOJZEGO SZEWCZYKA W RYBNIKU. Podstawy prawne

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 28 im. ALOJZEGO SZEWCZYKA W RYBNIKU. Podstawy prawne REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 28 im. ALOJZEGO SZEWCZYKA W RYBNIKU I. Podstawy prawne 1. 1) ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12/2011 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach z dnia 27 kwietnia 2011 roku

Zarządzenie Nr 12/2011 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach z dnia 27 kwietnia 2011 roku Zarządzenie Nr 12/2011 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie art. 29 ust.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR GKG.GO DYREKOTRA POWIATOWEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W POZNANIU z dnia 29 czerwca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR GKG.GO DYREKOTRA POWIATOWEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W POZNANIU z dnia 29 czerwca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR GKG.GO.0200.22.2017 DYREKOTRA POWIATOWEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W POZNANIU w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Powiatowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązujący w Gimnazjum Nr 1 w Zielonej Górze

REGULAMIN gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązujący w Gimnazjum Nr 1 w Zielonej Górze REGULAMIN gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązujący w Gimnazjum Nr 1 w Zielonej Górze Działając na podstawie art. 8 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W URZĘDZIE GMINY W KOWALU

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W URZĘDZIE GMINY W KOWALU Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 25/10 Wójta Gminy Kowal z dnia 19 sierpnia 2010r. REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W URZĘDZIE GMINY W KOWALU I. Przepisy wstępne.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZEDSZKOLA NR 3 W TYCHACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZEDSZKOLA NR 3 W TYCHACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZEDSZKOLA NR 3 W TYCHACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZEDSZKOLA NR 3 W TYCHACH RORDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ART. 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA Załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Jeleniej Góry Nr 0050.1159.2017.VII z dnia 20 września 2017 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA Zakładowy Fundusz

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej skorzystać w roku kalendarzowym z ulgowych świadczeń finansowanych z ZFŚS

Informacja o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej skorzystać w roku kalendarzowym z ulgowych świadczeń finansowanych z ZFŚS Załącznik nr 1.. (imię i nazwisko).. (adres zamieszkania).. (miejsce pracy).. (stanowisko, rodzaj umowy i wymiar zatrudnienia lub nr emerytury renty w przypadku emerytów i rencistów).. (inne dane: np.:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 w Katowicach

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 w Katowicach Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 w Katowicach I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin został opracowany w uzgodnieniu z organizacjami związkowymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W GIMNAZJUM NR 10 IM. JANA PAWŁA II W RYBNIKU. tekst ujednolicony ze zmianami na dzień 1.01.

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W GIMNAZJUM NR 10 IM. JANA PAWŁA II W RYBNIKU. tekst ujednolicony ze zmianami na dzień 1.01. ..... REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W GIMNAZJUM NR 10 IM. JANA PAWŁA II W RYBNIKU tekst ujednolicony ze zmianami na dzień 1.01.2011 wg Aneksu Nr 1 z dn. 28 grudnia 2005r., Aneksu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 w Katowicach

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 w Katowicach Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 w Katowicach I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin został opracowany w uzgodnieniu z organizacjami związkowymi

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (tekst jednolity)

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (tekst jednolity) Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (tekst jednolity) Podstawa prawna: - na podstawie art.8 ust.1 i 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowych funduszu świadczeń socjalnych( Dz.U. Nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZSPiG nr 2 w Szczyrku

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZSPiG nr 2 w Szczyrku Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZSPiG nr 2 w Szczyrku Postanowienia ogólne 1 1.Podstawy prawne działalności socjalnej określają: 1) Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. 1. Podstawę prawną Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

Załączniki do Regulaminu ZFŚS:

Załączniki do Regulaminu ZFŚS: Załącznik nr do Zarządzenia nr Załączniki do Regulaminu ZFŚS: Załącznik Nr 1: TABELA DOFINANSOWANIA WYPOCZYNKU DLA OSÓB UPRAWNIONYCH I ICH DZIECI dofinansowanie wypoczynku dofinansowanie średni dochód

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy I. Podstawy prawne wydania regulaminu 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ponicach

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ponicach REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ponicach Podstawy prawne: - ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j.

Bardziej szczegółowo

PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 IM. ARMII KRAJOWEJ W GLIWICACH 1 maja 2014 r. 1 ROZDZIAŁ I PODSTAWA PRAWNA Zakładowy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 14 kwietnia 2014 roku

Zarządzenie Nr 16 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 14 kwietnia 2014 roku Zarządzenie Nr 16 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 14 kwietnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Czemierniki Na podstawie art. 8 ust. 2 oraz

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 16/2006 Starosty Oławskiego z dnia 6 marca 2006 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 16/2006 Starosty Oławskiego z dnia 6 marca 2006 r. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 16/2006 Starosty Oławskiego z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Oławie. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO w STRZAŁKOWIE R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO w STRZAŁKOWIE R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO w STRZAŁKOWIE R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Strzałkowo 2014 1 Spis treści I. Podstawy prawne i postanowienia wstępne 3 II. Naliczanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr Or.0050.95.2013 Wójta Gminy Damasławek z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

Informuję, że w skład mojej rodziny, poza mną, wchodzą następujące osoby, uprawnione zgodnie z Regulaminem do korzystania z ZFŚS: 1...

Informuję, że w skład mojej rodziny, poza mną, wchodzą następujące osoby, uprawnione zgodnie z Regulaminem do korzystania z ZFŚS: 1... Załącznik nr 1.. (imię i nazwisko).. (adres zamieszkania).. (miejsce pracy).. (stanowisko, rodzaj umowy i wymiar zatrudnienia lub nr emerytury renty w przypadku emerytów i rencistów).. (inne dane: np.:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH

REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH I. PODSTAWA PRAWNA 1 Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Manowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Manowo Załącznik do Zarządzenia Nr 33/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 1 kwietnia 2015 roku Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Manowo Rozdział I Podstawa prawna wydania regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej nr 7 w Szczecinie I. Postanowienia ogólne 1 Podstawy prawne działalności socjalnej określają: - ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o

Bardziej szczegółowo

Plan rzeczowo finansowy ZFŚS na.. rok

Plan rzeczowo finansowy ZFŚS na.. rok Plan rzeczowo finansowy ZFŚS na.. rok Dochody Tabela nr 1 lp wyszczególnienie kwota w złotych 1 Stan funduszu na dzień 1 stycznia roku 2 Środki zaangażowane w pożyczki mieszkaniowe 3 Niewykorzystane środki

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie świadczenia z ZFŚS

WNIOSEK o przyznanie świadczenia z ZFŚS Zespół Szkół nr 7 w Poznaniu Załacznik nr 1 os. Zwycięstwa 101 61-643 Poznań Poznań,... WNIOSEK o przyznanie świadczenia z ZFŚS Proszę o przyznanie (właściwe podkreślić) : dofinansowania do wypoczynku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 W ZGIERZU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 W ZGIERZU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 W ZGIERZU I. Przepisy wstępne. 1. 1.Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych określa zasady i warunki korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. I. Postanowienia Ogólne

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. I. Postanowienia Ogólne Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych I. Postanowienia Ogólne 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Szkoły Podstawowej w Świerzawie (zwanej dalej Funduszem ) ustala zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU Z OODZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 39 W RYBNIKU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU Z OODZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 39 W RYBNIKU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU Z OODZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 39 W RYBNIKU Spis treści: I. Postanowienia ogólne ( 1-5 ) II. Osoby uprawnione do korzystania z Zakładowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 08 stycznia 2009.r REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OBOWIĄZUJĄCY W ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZYCH w Grzybnie Spis treści: I. Podstawy prawne. II. Postanowienia ogólne. III. Osoby uprawnione do korzystania z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/2012 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY. z dnia 24 lutego 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/2012 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY. z dnia 24 lutego 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 9/2012 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY w sprawie ustalenia regulaminu gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych. Na podstawie art.10 ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu

Bardziej szczegółowo

Zwracam się z uprzejmą prośbą o objęcie opieką socjalną mojego /moich dzieci: 1).. urodzonej/nego w dniu.. r., (Imię i nazwisko)

Zwracam się z uprzejmą prośbą o objęcie opieką socjalną mojego /moich dzieci: 1).. urodzonej/nego w dniu.. r., (Imię i nazwisko) Załącznik nr 1 do regulaminu ZFŚS Warszawa, dnia... r.. (Imię i nazwiska pracownika ChAT) Do Komisji Socjalnej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w miejscu Zwracam się z uprzejmą prośbą o objęcie opieką

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Nr 123/12 Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 20 lutego 2012 r.

Załącznik do zarządzenia Nr 123/12 Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 20 lutego 2012 r. Załącznik do zarządzenia Nr 123/12 Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 20 lutego 2012 r. Regulamin określający zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z zakładowego funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE. R E G U L A M I N gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE. R E G U L A M I N gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE R E G U L A M I N gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz zasady gospodarowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WIŚNIEWIE

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WIŚNIEWIE REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WIŚNIEWIE Regulamin został opracowany na podstawie przepisów: 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Dębowa Kłoda

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Dębowa Kłoda Załącznik do zarządzenia Nr 2/16 Wójta Gminy Dębowa Kłoda z dnia 18 stycznia 2016 r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Dębowa Kłoda I. Podstawy prawne oraz zakres 1 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 25 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W LUBLINIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 25 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W LUBLINIE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 25 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W LUBLINIE Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. [zakres regulacji] Regulamin zakładowego funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jastrzębi

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jastrzębi REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jastrzębi Celem niniejszego Regulaminu jest wyjaśnienie zasad gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych

Bardziej szczegółowo

Symbol dokumentu: PS 06.01/PW 8

Symbol dokumentu: PS 06.01/PW 8 Strona 1 z 7 Na podstawie ustawy z dnia 04 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( tj.dz. U. z 2012r. Nr 100, poz. 592 z późn.zm.) oraz art. 53 ust. 1, 1a i 2 ustawy z dnia 26 stycznia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 29 w Katowicach Podstawy prawne:

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 29 w Katowicach Podstawy prawne: Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 29 w Katowicach Podstawy prawne: 1) ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. nr 70,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE POŻYCZKI Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

WNIOSEK O PRZYZNANIE POŻYCZKI Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Załącznik Nr 1 Do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych WNIOSEK O PRZYZNANIE POŻYCZKI Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH... imię i nazwisko...... miejsce pracy...... stanowisko......

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Akademii Ignatianum w Krakowie

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Akademii Ignatianum w Krakowie Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Akademii Ignatianum w Krakowie I. Podstawy prawne oraz zakres 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Socjalnych (zwany dalej Regulaminem) obowiązuje w Akademii

Bardziej szczegółowo

Zespołu Szkół NR 110 w Warszawie. I. Podstawy prawne tworzenia regulaminu

Zespołu Szkół NR 110 w Warszawie. I. Podstawy prawne tworzenia regulaminu REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Zespołu Szkół NR 110 w Warszawie I. Podstawy prawne tworzenia regulaminu Obwieszczenie Prezesa Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego miesięcznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku

REGULAMIN. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku I. Podstawy prawne: REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku 1. ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWY FUNDUSZ. ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH (tekst jednolity) Gimnazjum im. gen. Mariusza Zaruskiego w Ustce

REGULAMIN ZAKŁADOWY FUNDUSZ. ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH (tekst jednolity) Gimnazjum im. gen. Mariusza Zaruskiego w Ustce Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2014 z dnia 21-01-2014 REGULAMIN ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH (tekst jednolity) Gimnazjum im. gen. Mariusza Zaruskiego w Ustce Obowiązuje od dnia 21-01-2014

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 36 im. K. K. Baczyńskiego w Katowicach

REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 36 im. K. K. Baczyńskiego w Katowicach REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 36 im. K. K. Baczyńskiego w Katowicach I. Postanowienia ogólne 1. 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają: 1) ustawa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/2013. Wójta Gminy Chynów. z dnia 8 stycznia 2013 roku

Zarządzenie Nr 2/2013. Wójta Gminy Chynów. z dnia 8 stycznia 2013 roku Zarządzenie Nr 2/2013 Wójta Gminy Chynów z dnia 8 stycznia 2013 roku w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Chynowie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie art. 33 ust. 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W URZĘDZIE GMINY W ŁAMBINOWICACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W URZĘDZIE GMINY W ŁAMBINOWICACH Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Łambinowice Nr 6/2007 z dnia 30.05.2007r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W URZĘDZIE GMINY W ŁAMBINOWICACH I. PRZEPISY

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 49/2013 Wójta Gminy Kluczewsko z dnia 25.11.2013 REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W URZĘDZIE GMINY KLUCZEWSKO ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 88 W KATOWICACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 88 W KATOWICACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 88 W KATOWICACH Opracowany na podstawie: 1. Ustawy z dnia 04.03.1994 o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (Dz. U. nr

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. pracownika Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie o średnich miesięcznych dochodach brutto na członka rodziny

OŚWIADCZENIE. pracownika Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie o średnich miesięcznych dochodach brutto na członka rodziny Załącznik Nr 1 OŚWIADCZENIE pracownika Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie o średnich miesięcznych dochodach brutto na członka rodziny Ja niżej podpisany(a).uprzedzony (a) o odpowiedzialności karnej za składanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO w KATOWICACH

REGULAMIN FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO w KATOWICACH REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych VII Liceum Ogólnokształcącego im. Harcerzy Obrońców Katowic w Katowicach I. Postanowienia ogólne 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają:

Bardziej szczegółowo