Plan rzeczowo finansowy ZFŚS na.. rok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Plan rzeczowo finansowy ZFŚS na.. rok"

Transkrypt

1 Plan rzeczowo finansowy ZFŚS na.. rok Dochody Tabela nr 1 lp wyszczególnienie kwota w złotych 1 Stan funduszu na dzień 1 stycznia roku 2 Środki zaangażowane w pożyczki mieszkaniowe 3 Niewykorzystane środki na rachunku bankowym 4 Odpis w.. roku 5 Kwota do wykorzystania w roku Załącznik nr 1 do regulaminu ZFŚS Środki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce przeznacza się na poszczególne zadania socjalne w następujący sposób: Wydatki Tabela nr 2 lp przeznaczenie środków kwota 1 Pomoc rzeczowa i finansowa Pomoc w związku ze zwiększonymi wydatkami w okresie wiosenno 2 letnim lub jesienno zimowym: - BONY 3 Pomoc na cele mieszkaniowe 4 Usługi i świadczenia na rzecz różnych form wypoczynku Świadczenia wczasowo-wypoczynkowe organizowane we własnym 5 zakresie (co dwa lata) termin złożenia wniosku warunki

2 6 7 Usługi i świadczenia w zakresie działalności kulturalno oświatowej, sportowo rekreacyjnej Inne imprezy: 1) zabawa noworoczna z upominkami dla dzieci uprawnionych pracowników w wieku do 14 lat 2) piknik/ kulig dla wszystkich uprawnionych do korzystania z funduszu 3) wypoczynek zorganizowany przez pracodawcę w formie turystyki grupowej (np. wycieczki) 8 Rezerwa na wydatki przyszłych okresów x Razem x x Uwaga: W razie potrzeby mogą nastąpić przesunięcia wydatków w poszczególnych pozycjach planu. Tabela dopłat z ZFŚS do różnych rodzajów usług wypoczynkowych na rok Tabela nr 3 Lp Wysokość przychodu na osobę w rodzinie wczasów pracowniczych % wskaźnika dopłaty z Funduszu do: Sanatorium, wczasów profilaktycznoleczniczych wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 18 lat Dopłata do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie co dwa lata (zł).

3 Lp Wysokość przychodu na osobę w rodzinie Inne dopłaty z ZFŚS Tabela nr 4 Rodzaj świadczenia Kwota pomocy/dofinansowania (brutto) Komisja ZFŚS: Dyrektor:

4 Załącznik nr 2 do regulaminu ZFŚS Sokółka, dnia... Imię i nazwisko pracownika O ś w i a d c z e n i e m a j ą t k o w e W sprawie przychodu brutto (łącznie z kosztami uzyskania przychodu) uzyskanego w roku.. przez wszystkich członków rodziny uprawnionych do korzystania z funduszu. I Oświadczam, iż znajduję się w grupie o najwyższym przychodzie przypadającym na jednego członka rodziny, w związku z czym przysługują mi najniższe świadczenia z funduszu... Podpis pracownika II Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań oświadczam, że dochody brutto (łącznie z kosztami uzyskania przychodu) uzyskane w roku przez moją rodzinę wyniosły: lp 1. Wynagrodzenie jakie otrzymałem w PZD Sokółka -.zł 2. Dodatkowy przychód -.zł 3. Przychód z gospodarstwa rolnego, ilość ha przeliczeniowych.ha x zł =..zł 4. Przychód pozostałych członków rodziny: Imię i nazwisko Data urodzenia Stopień pokrewieństwa Przychód Dokument potwierdzający

5 .. Podpis pracownika 1. Podstawowym dokumentem przy ustalaniu rocznego przychodu dla osób podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych jest kopia rocznej informacji podatkowej PIT 37 o dochodach za ubiegły rok. 2. Dla osób prowadzących gospodarstwo rolne, przyjmuje się zasadę, że z jednego hektara przeliczeniowego (na podstawie zaświadczenia z gminy) uzyskuje się przychód ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 3. W celu weryfikacji w czasie składania oświadczenia II należy okazać do wglądu odpowiednie dokumenty potwierdzające wiarygodność zadeklarowanego przychodu ( kopia deklaracji podatkowej za rok poprzedni z datą wpływu do Urzędu Skarbowego, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o przychodach, itp.) 4. W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania bądź utraty dochodu lub innych zmian mających wpływ na prawo do świadczenia lub jego wysokość należy złożyć nowe oświadczenie. Adnotacje komisji socjalnej Oświadczenie zweryfikowane pod kątem zgodności. Uwagi :. Sokółka, dnia Komisja:

6 Załącznik nr 3 do regulaminu ZFŚS..., dnia... (imię nazwisko)... (stanowisko) Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce Wniosek o przyznanie świadczenia wczasowo - wypoczynkowego Zwracam się z prośbą o dofinansowanie ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych świadczenia wczasowo wypoczynkowego organizowanego we własnym zakresie w...roku.... podpis wnioskodawcy

7 Załącznik nr 4 do regulaminu ZFŚS..., dnia... (imię nazwisko)... (stanowisko) Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce Wniosek o przyznanie świadczenia na rzecz różnych form wypoczynku Zwracam się z prośbą o dofinansowanie ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych świadczenia: (rodzaj świadczenia) dla. (imię i nazwisko osoby uprawnionej do korzystania ze świadczenia) Forma wypoczynku.. Termin wypoczynku. Koszt wypoczynku Załączniki: 1... podpis wnioskodawcy

8 Załącznik nr 5 do regulaminu ZFŚS OŚWIADCZENIE Imię i nazwisko... Miejsce zamieszkania... Ja niżej podpisany (na), niniejszym oświadczam, że w okresie ostatnich 3 miesięcy średni dochód brutto w rodzinie wyniósł...z tego na 1 członka rodziny wyniósł... Prawdziwość wyżej przedstawionych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadomy (a) odpowiedzialności regulaminowej i karnej data podpis

9 Załącznik nr 6 do regulaminu ZFŚS......, dnia... (imię nazwisko)... (adres) Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce Wniosek o udzielenie świadczenia z ZFŚS 1. Proszę o udzielenie mi świadczeń w formie... Uzasadnienie... Załączniki: (podpis wnioskodawcy)

10 Załącznik nr 7 do regulaminu ZFŚS UMOWA w sprawie pożyczki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Umowa zawarta w Sokółce dnia... pomiędzy Powiatowym Zarządem Dróg w Sokółce ul. Torowa 12, Sokółka reprezentowanym przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce Grzegorza Pula zwanym w dalszej części Pożyczkodawcą, a Panią /em/... zam.... zwanym dalej Pożyczkobiorcą o następującej treści: 1 Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy na warunkach określonych w niniejszej umowie oraz na zasadach określonych w regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce pożyczki, ze środków funduszu, w kwocie...(słownie złotych:... ) z przeznaczeniem na... 2 Pożyczka udzielona jest na okres... miesięcy. Pożyczka oprocentowana jest w wysokości 2 % w stosunku rocznym, według stałej stopy procentowej. Pożyczka wraz z oprocentowaniem w łącznej kwocie...złotych podlega spłacie począwszy od miesiąca... roku, w równych ratach miesięcznych po... zł każda, przy czym pierwsza rata w wysokości...zł 3 Pożyczkobiorca zobowiązany jest do wpłacania rat o których mowa w 2 do kasy Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce ul. Torowa 12, Sokółka, do dnia każdego miesiąca. 4. Niespłacona pożyczka podlega natychmiastowej spłacie wraz z odsetkami w przypadku: 1) porzucenia pracy przez pracownika, 2) rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy w trybie art. 52 Kodeksu pracy, 3) stwierdzenia, że pożyczka została przyznana na podstawie nieprawdziwych danych. W pozostałych przypadkach rozwiązania umowy o pracę, spłata pożyczki następuje w terminach i ratach określonych w umowie Jako formę zabezpieczenia spłaty pożyczki strony ustanawiają poręczenie dokonane przez dwóch pracowników PZD, o których mowa w 24 ust 3 regulaminu ZFŚS w PZD. 2. Poręczycielami są następujące osoby:

11 1).zam. 2).zam. 6 W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się Regulamin ZFŚS oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 7 Zmiana warunków umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nie ważności. 8 Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron (pożyczkobiorca) (pożyczkodawca) OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELI W razie nieuregulowania we właściwym terminie pożyczki zaciągniętej przez ze środków ZFŚS w kwocie... złotych, wyrażamy zgodę jako solidarnie odpowiedzialni do pokrycia należnej kwoty. 1. Pan (i)... zam.... Stwierdzam własnoręczność podpisu (podpis Poręczyciela) (podpis i pieczęć stwierdzającego) 2. Pan (i)... zam.... Stwierdzam własnoręczność podpisu (podpis Poręczyciela) (podpis i pieczęć stwierdzającego)

12 Załącznik nr 8 do regulaminu ZFŚS......, dnia... (imię nazwisko)... (adres) Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce Wniosek o udzielenie pożyczki na cele mieszkaniowe 1. Proszę o udzielenie pożyczki z przeznaczeniem na... w wysokości, którą zobowiązuję się spłacić w. miesięcznych ratach w kasie Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce, na zasadach określonych w umowie. 2. Jestem zatrudniona/y w PZD od dnia., na czas 3. Poręczyciele : 1). 2). 4. Załączniki: 1).. 2). 3) 4)... podpis wnioskodawcy

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie Przepisy wstępne 1. 1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwany dalej Funduszem, tworzy się na podstawie

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2012

Plan dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2012 Załącznik nr 1 Miejskiego Przedszkola Nr 40 w Katowicach. Plan dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2012. Wyszczególnienie wpływów/wydatków 4440 Stan środków na początku roku 2011 zgodnie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka. I. Postanowienia ogólne.

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka. I. Postanowienia ogólne. Załącznik do Zarządzenia Nr 2378/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 13 września 2004 r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 672/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2014 r.

Zarządzenie Nr 672/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2014 r. Zarządzenie Nr 672/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie wprowadzające Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Kaliszu. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W INSTYTUCIE FILOZOFII I SOCJOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W INSTYTUCIE FILOZOFII I SOCJOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W INSTYTUCIE FILOZOFII I SOCJOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK 1 1. Fundusz Świadczeń Socjalnych w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN (zwanym dalej Fundusz)

Bardziej szczegółowo

... (podpis Pracodawcy)

... (podpis Pracodawcy) (do art. 8 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych) WZORY: ZARZĄDZENIA PRACODAWCY WPROWADZAJĄCEGO REGULAMIN ZFŚS, REGULAMINU ZFŚS ORAZ ZAŁ ĄCZNIKÓW DO TEGO REGULAMINU Uwaga! W treści zaproponowanych

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR..

UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. W dniu...została zawarta umowa pomiędzy: Towarzystwem Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ulicy Okopowej

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR. Zawarta w dniu. roku w Mielcu pomiędzy : Agencją Rozwoju Regionalnego MARR Spółka Akcyjna z siedzibą 39-300 Mielec, ul. Chopina 18 wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NR...

UMOWA POŻYCZKI NR... UMOWA POŻYCZKI NR... W dniu... roku w Katowicach pomiędzy Funduszem Górnośląskim S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul.sokolskiej 8, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestrze Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR..

UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. W dniu...została zawarta umowa pomiędzy Małopolskim Funduszem Ekonomii Społecznej z siedzibą w.. wpisanym/ną pod numerem KRS:.. do Rejestru., prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. 1. Podstawę prawną Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II 1 Przez użyte określenia należy rozumieć: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1) absolwent niezatrudnionego

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO UMOWY POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR..

ANEKS DO UMOWY POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. ANEKS DO UMOWY POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. zawartej w dniu.w.. pomiędzy: z siedzibą w..wpisanym/ną pod numerem KRS:.. do Rejestru., prowadzonego przez.., NIP.., wysokość kapitału

Bardziej szczegółowo

UMOWA pożyczki FdS/yy/lp

UMOWA pożyczki FdS/yy/lp UMOWA pożyczki FdS/yy/lp (pożyczka dla MŚP) dniu......r. w Katowicach pomiędzy Funduszem Górnośląskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Katowicach przy ul. Sokolskiej 8 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.3, zasady udzielania przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady, warunki i tryb udzielania oraz spłaty pożyczek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II 1 Przez użyte określenia należy rozumieć: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1) absolwent niezatrudnionego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II 1 Przez użyte określenia należy rozumieć: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1) absolwent niezatrudnionego

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI Nr./mm/rr/FŚ .. Krajowym Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości 26-200 Końskie,

UMOWA POŻYCZKI Nr./mm/rr/FŚ .. Krajowym Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości 26-200 Końskie, UMOWA POŻYCZKI Nr./mm/rr/FŚ zawarta w dniu.. sporządzona na podstawie decyzji Komisji Pożyczkowej z dnia. pomiędzy Krajowym Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości, z siedzibą 26-200 Końskie, ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NR [ ] ] w Warszawie pomiędzy:

UMOWA POŻYCZKI NR [ ] ] w Warszawie pomiędzy: UMOWA POŻYCZKI NR [ ] W dniu [ ] w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Regionalnym Funduszem Pożyczkowym Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-682, ul. Hoża 86 lok. 209, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: 15.01.2014 r. Podpisy Zarządu: Jacek Gębala, Tadeusz Dubiański,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH Załącznik do Uchwały Nr 111/2014 Zarządu BS w Lubartowie z dnia 23 października 2014 roku REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin udzielania kredytów studenckich z dopłatami z Funduszu Pożyczek

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ

UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ zawarta w w dniu, pomiędzy: ZAPLO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy:

UMOWA POŻYCZKI nr zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 UMOWA POŻYCZKI nr zawarta

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura w sprawie: regulaminu udzielania pożyczek przez konsorcjum w składzie: Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZKI KLASYCZNA PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZKI KLASYCZNA PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZKI KLASYCZNA PRZEZ WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU P O S T A N O W I E N I A O G Ó L N E 1 Regulamin niniejszy

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Umowa Pożyczki nr../2012 z dnia..2012 r. zawarta pomiędzy: zarejestrowaną siedzibą w:., KRS:., REGON:..., NIP:..., reprezentowaną przez:

WZÓR. Umowa Pożyczki nr../2012 z dnia..2012 r. zawarta pomiędzy: zarejestrowaną siedzibą w:., KRS:., REGON:..., NIP:..., reprezentowaną przez: Umowa Pożyczki nr../2012 z dnia..2012 r. zawarta pomiędzy:., zarejestrowaną siedzibą w:., KRS:., REGON:..., NIP:..., reprezentowaną przez: 1)... 2)... zwanym dalej Pożyczkobiorcą a Koszalińską Agencją

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW NIEKONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ WESOŁA

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW NIEKONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ WESOŁA REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW NIEKONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ WESOŁA Strona 1/8 I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.2,

Bardziej szczegółowo