REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH obowiązujący w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tarnowie.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH obowiązujący w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tarnowie."

Transkrypt

1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH obowiązujący w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tarnowie. Podstawa prawna wydania regulaminu 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994 roku o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych ( tekst jednolity: Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz.335 z późniejszymi zmianami), 2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 roku o Związkach Zawodowych (Dz. U. z 2006 r. nr 97 poz.854) z późniejszymi zmianami. 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 1994 roku w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. nr 43 poz.168, Dz. U. Nr 19 z 1995 r. poz. 94, Dz. U. Nr 134z1997r. poz. 889). 4. Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 września 1993 roku w sprawie zasad udzielania pomocy finansowej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na zmniejszenie wydatków mieszkaniowych, wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych (MP nr 48 poz.462). 5. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzednim, ogłaszane w dzienniku urzędowym Monitor Polski przed dniem 20 lutego danego roku. 6. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 Karta Nauczyciela z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2006 roku nr 97 poz.674 z późniejszymi zmianami). 7. Inne podstawy prawne i zasady powszechnie obowiązujące w zakresie organizowania działalności socjalnej finansowanej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. 1

2 Postanowienia ogólne 1 1. Podstawę prawną gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zwanego dalej Funduszem stanowią przepisy ustawy o ZFŚS, niniejszy regulamin oraz zatwierdzony coroczny plan wydatków. 2. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany dalej regulaminem określa: a) zasady naliczania, podział i warunki przyznawania świadczeń funduszu socjalnego, b) osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń: pomocy socjalnej i mieszkaniowej, c) cele, na które przeznacza się środki Funduszu. 3. Treść regulaminu jest ogólnie dostępna i podana do wiadomości pracowników na tablicy ogłoszeń Źródłami Funduszu są; a) dla nauczycieli - odpis w wysokości ustalonej na podstawie art. 53 ustawy Karty Nauczyciela jako iloczyn przeciętnej planowanej w danym roku kalendarzowym liczby nauczycieli w przeliczeniu na pełny etat i 110% kwoty bazowej, o której mowa w art.30 ust.3 KN b) dla pozostałych pracowników odpis w wysokości 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim ( lub w drugim półroczu, jeżeli stanowiło to kwotę wyższą) na każdego pracownika administracji i obsługi w przeliczeniu na pełne etaty, c) dla emerytów i rencistów nauczycieli odpis w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur i rent, d) dla emerytów i rencistów nie nauczycieli - odpis w wysokości 6,25% na każdą osobę, e) ponadto zwiększenia, których źródłami są: - darowizny oraz zapisy osób fizycznych i prawnych, - odsetki od środków Funduszu, - wpływy z oprocentowania pożyczek udzielanych na cele mieszkaniowe - inne środki określone w odrębnych przepisach Ze środków Funduszu w terminie do 31 sierpnia każdego roku wypłacane jest nauczycielom świadczenie urlopowe w wysokości odpisu podstawowego, o którym mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ustalone proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym. 2

3 2. Pozostałe środki Funduszu po wypłaceniu świadczenia urlopowego nauczycielom, zostają podzielone: a) 70% na cele socjalne b) 30% na pożyczki mieszkaniowe Środki Funduszu są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym. 2. Pracodawca zobowiązany jest przekazać na konto Funduszu : a) 75% odpisów w terminie do dnia 31 maja danego roku, b) 25% odpisów w terminie do dnia 30 września danego roku. 3. Środki niewykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny. 4. Wydatkowanie środków Funduszu następuje na podstawie Regulaminu ZFŚS uzgodnionego ze związkami zawodowymi (przedstawicielem pracowników) i rocznym planem wydatków ZFŚS. 5. Środki Funduszu na poszczególne formy pomocy socjalnej są przyznawane w formie pieniężnej Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, administruje Dyrektor CKZiU. 2. Dyrektor CKZiU w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną i pozostałymi pracownikami szkoły powołuje Komisje Socjalną do spraw związanych z gospodarowaniem Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, zwanej dalej Komisją w skład której wchodzą z urzędu przedstawiciele działających w szkole związków zawodowych. 3. Decyzje w sprawie przyznania świadczeń podejmuje Dyrektor wraz z powołaną Komisją. 4. Plan wydatkowania Funduszu po uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi podlega zatwierdzeniu przez dyrektora CKZiU. 5. Plan wydatkowania jest ustalany corocznie w terminie do 1 miesiąca po otrzymaniu naliczenia odpisu na ZFŚS zawiera podział środków funduszu na poszczególne rodzaje działalności. 6. Podział Funduszu może ulec zmianie po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi. 7. Świadczenie socjalne dla dyrektora szkoły zatwierdza wicedyrektor szkoły lub główny księgowy. 8. Świadczenia z Funduszu nie mają charakteru roszczeniowego tylko uznaniowy, przyznawane są na pisemny wniosek uprawnionego, przełożonego, opiekuna lub organizacji związkowej. 9. Przyznanie i wysokość świadczenia (dofinansowania) ze środków Funduszu uzależniona jest od sytuacji życiowej, materialnej, rodzinnej, a w przypadku pomocy mieszkaniowej również od sytuacji mieszkaniowej. 3

4 10. Fundusz jest funduszem spożycia zbiorowego i nie korzystanie z niego nie daje pracownikowi lub emerytowi (renciście) podstawy do żądania jakiegokolwiek ekwiwalentu. Osoby uprawnione do korzystania z funduszu 6 1. Osobami uprawnionymi do korzystania z Funduszu są: a) pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania na zastępstwo bez względu na wymiar czasu pracy, b) pracownicy przebywający na urlopach macierzyńskich, wychowawczych i dla poratowania zdrowia, c) emeryci i renciści - byli pracownicy zakładu, z którymi zakład pracy rozwiązał stosunek pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, d) członkowie rodzin osób wymienionych w pkt. a -c, e) członkowie rodzin po zmarłych pracownikach, jeżeli byli na ich utrzymaniu, a zgon nastąpił w czasie trwania zatrudnienia. 2. Członkami rodzin uprawnionymi do korzystania ze świadczeń Funduszu są: a) współmałżonek, b) dzieci własne, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, dzieci współmałżonka, a także pozostające na utrzymaniu osoby uprawnionej rodzeństwo w wieku do 18 lat, a jeżeli kształcą się w szkole to do ukończenia nauki, nie dłużej niż do ukończenia 25 lat. 3. Uprawnienia do korzystania z funduszu, jako członkowie rodziny tracą osoby wymienione w 6 ust. 2 ppkt. b w przypadku wstąpienia w związek małżeński. 4. Pierwszeństwo w otrzymaniu świadczeń, mają pracownicy, dla których szkoła jest podstawowym miejscem pracy. Pozostali tylko zgodnie z decyzją Komisji Socjalnej. 4

5 Przeznaczenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 7 1. Środki Funduszu przeznacza się na : a) dofinansowanie świadczeń wczasowo wypoczynkowych, b) zapomogi losowe pieniężne (bezzwrotne) osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej oraz w szczególnych przypadkach losowych, c) dofinansowanie leczenia sanatoryjnego i wczasów profilaktyczno-leczniczych, d) dofinansowanie wypoczynku sobotnio-niedzielnego, e) dofinansowanie działalności kulturalno-oświatowej w postaci imprez okolicznościowych, artystycznych oraz zakupu biletów i karnetów na takie imprezy, f) pomoc mieszkaniowa w formie pożyczek mieszkaniowych zwrotnych. 2. Środki nie wydatkowane w danym roku na cele wymienione w pkt. 1, przekazane będą na zwiększenie rezerwy Funduszu. Warunki przyznawania świadczeń socjalnych 8 1. Przyznanie i wysokość pomocy (dofinansowania) ze środków Funduszu uzależniona jest od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej, a w przypadku pomocy mieszkaniowej również od sytuacji mieszkaniowej. 2. Świadczenia udzielane są na wniosek osób uprawnionych i mają charakter uznaniowy - zgodny z decyzją Komisji. 3. Wniosek źle wypełniony lub złożony po ustalonym terminie bądź do którego nie dołączono wymaganych dokumentów nie będzie rozpatrywany. 4. Podstawą do przyznania świadczeń stanowią wszelkie dochody przypadające na osobę w rodzinie wykazany w oświadczeniu majątkowym pracownika ( załącznik nr 1 ) 5. Podstawą ustalenia średniego dochodu przypadającego na członka rodziny są łączne dochody brutto współmałżonków z roku kalendarzowego poprzedzającego wniosek o uzyskanie świadczenia socjalnego udokumentowane kopią zeznania podatkowego PIT. Od dochodu odlicza się sumę płaconych alimentów. 6. Oświadczenie majątkowe należy złożyć do 25 maja każdego roku lub w innym terminie podanym do powszechnej wiadomości. 5

6 7. Niezłożenie takiego oświadczenia jest podstawą odmowy przekazania świadczeń z Funduszu, ponieważ nie ma możliwości ustalenia sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika. 8. Wymagane złożenie informacji o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika pozostaje w zgodzie z art.23 ust.1 ustawy z 20 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz.926 ze zm.) 9. Oświadczenie jest dokumentem w świetle art. 245 kodeksu postępowania cywilnego, a prawdziwość danych w nim zawartych potwierdzona własnoręcznym podpisem osoby składającej oświadczenie może być weryfikowana w trybie art. 253 kodeksu postępowania cywilnego. Przeznaczenie i podział Funduszu 9 Kwota naliczonego odpisu na Fundusz w danym roku podlega podziałowi na realizację dwóch celów: 1. pomoc mieszkaniową przeznacza się 30% Funduszu 2. świadczeń socjalnych przeznacza się 70% Funduszu, w tym na: a) pomoc finansową - 10% b) wypoczynek pracowników i członków rodzin 60% Zasady przyznawania pomocy mieszkaniowej Z ogólnej kwoty ZFŚS wydziela się 30 % funduszu na cele mieszkaniowe. 2. Każdy pracownik szkoły może skorzystać z pożyczki przeznaczonej na cele mieszkaniowe 3. W przypadku zatrudnienia w Szkole kilku członków rodziny wspólnie zamieszkujących, pożyczkę na cele mieszkaniowe można udzielić każdemu z nich. 4. Pożyczkę mieszkaniową można otrzymać nie częściej ni z raz na trzy lata. 5. Czas spłaty pożyczek nie może przekraczać trzech lat. 6. Spłata pożyczki rozpoczyna się nie później niż po upływie trzech miesięcy od daty otrzymania pożyczki. 7. Pożyczki na cele mieszkaniowe podlegają oprocentowaniu w wysokości 1% w stosunku rocznym. Kwota z tytułu oprocentowania powiększa środki Funduszu. 6

7 8. Podstawę przyznania pożyczki na cele mieszkaniowe stanowi umowa ( załącznik nr 2) zawarta z pożyczkobiorcą, w której określa się wysokość pożyczki, warunki jej udzielenia i spłaty. Umowę podpisuje pożyczkobiorca i dwóch poręczycieli. Zgodność podpisów poręczycieli stwierdza Dyrektor Szkoły. Czynności operacyjne i gotówkowe wykonuje księgowość szkoły. 9. Pracownik otrzymujący pożyczkę zobowiązany jest wyrażenia pisemnej zgody na potrącanie rat (wynikających z tytułu spłaty pożyczki ) z wynagrodzenia za pracę i zasiłku z ubezpieczenia społecznego. 10. Emeryci i renciści wpłacają ustalone raty z odsetkami w terminie ustalonym w umowie do kasy Szkoły lub przekazem na konto Szkoły. 11. Udzielenie każdej pożyczki podlega uprzedniemu zabezpieczeniu przez dwóch poręczycieli, którymi mogą być wyłącznie pracownicy Szkoły zatrudnieni na czas nieokreślony. 12. W razie zaprzestania spłaty pożyczki przez pożyczkobiorcę zobowiązania spłaty przenosi się solidarnie na poręczycieli. 13. Z chwilą rozwiązania stosunku pracy niespłacona pożyczka udzielona z ZFŚS podlega natychmiastowej spłacie w całości. Obowiązku natychmiastowej spłaty pożyczki nie stosuje się do pracowników przechodzących na emeryturę lub rentę. 14. W nadzwyczajnych i uzasadnionych przypadkach Dyrektor Szkoły ma prawo odstąpić od natychmiastowej spłaty, rozkładając ją na raty, po uzgodnieniu z Komisją Socjalną i za zgodą dotychczasowych poręczycieli lub przedstawieniu nowych. 15. W nadzwyczajnych i uzasadnionych oraz udokumentowanych przypadkach losowych Dyrektor Szkoły ma prawo umorzyć część lub całość pożyczki, po uzgodnieniu z Komisją Socjalną. 16. Umorzenie w całości lub części przyznanej pożyczki na cele mieszkaniowe może być zastosowane wobec pożyczkobiorców zmarłych, których rodziny nie są w stanie spłacić pozostałego zadłużenia. Umorzenie następuje na wniosek najbliższej rodziny lub poręczycieli. 17. Wnioski o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe ( załącznik nr 3) należy kierować do Dyrektora Szkoły i składać do upoważnionego członka Komisji Socjalnej, gdzie są rejestrowane w kolejności zgłoszeń. 18. Wnioski o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe podlegają rozpatrzeniu, w kolejności ich składania, po uprzednim sprawdzeniu uprawnień wnioskodawcy. 7

8 Zasady przyznawania pomocy świadczeń socjalnych: Warunkiem przyznania świadczenia jest złożenie do Komisji : a) wniosku o przyznanie świadczenia ( załącznik nr 4), b) zaświadczenia o kontynuowaniu nauki przez dzieci w wieku lat, c) inne zaświadczenia i dowody ( o poniesionych kosztach i stratach, prawie do mieszkania i dowody w postaci faktur i rachunków.), d) do zapomogi zdrowotnej należy dołączyć zaświadczenie od lekarza specjalisty, faktury za leki lub inne dowody pozostawania w stałym leczeniu. 2. Dofinansowanie wypoczynku pracowników: a) Każdy nauczyciel uprawniony do korzystania z Funduszu otrzymuje ze środków funduszu świadczenie urlopowe na zasadach określonych w przepisie art. 53 ust. 1a Karty Nauczyciela b) Z dofinansowania do wypoczynku w formie wczasów pracowniczych lub wypoczynku w czasie wolnym od pracy tzw. wczasy pod gruszą osoba uprawniona może korzystać nie częściej niż raz na rok c) Z dofinansowania do wypoczynku sobotnio-niedzielnego mogą korzystać czynni pracownicy szkoły dwa razy do roku. d) Dzieci i młodzież uprawnione do korzystania z Funduszu z dofinansowania do wypoczynku mogą korzystać jeden raz w roku, w wysokości 75% współczynnika dofinansowania ustalonego dla rodzica (pracownika), e) Maksymalna wysokość dofinansowania do wypoczynku uzależniona jest w każdym roku od możliwości Funduszu. f) Wysokość dofinansowania uzależnia się od dochodu na jednego członka rodziny, g) Średni miesięczny dochód na jednego członka rodziny przyjmuje się na podstawie oświadczenia dochodowego pracownika o dochodach brutto wszystkich osób znajdujących się na wspólnym utrzymaniu w roku poprzednim. h) Przez osoby znajdujące się na wspólnym utrzymaniu rozumie się uprawnionego do korzystania z Funduszu wymienionego w 6 pkt.1oraz pkt.2 3. Kwota bazowa dofinansowania obliczana jest każdorazowo jako iloraz kwoty przeznaczonej na dofinansowanie przez sumę współczynników przypadających na wszystkich uprawnionych do świadczenia. 8

9 4. Wysokość dofinansowania do wypoczynku jest uzależniona od dochodu na członka rodziny wyliczonego na podstawie oświadczenia dochodowego o którym mowa 8 pkt.4 według następujących zasad: a) Podstawą ustalenia współczynnika dofinansowania dla pracownika jest kwota przeciętnego wynagrodzenia z IV kwartału roku poprzedniego dalej oznaczona P b) Współczynniki obliczane są zgodnie z tabelą poniżej: WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA DO WYPOCZYNKU powyżej do współczynnik dofinansowania miesięczny dochód na członka rodziny 40% z P 1 40% z P 60% z P 0,9 60% z P 80% z P 0,8 80% z P 100% z P 0,7 100% z P 120% z P 0,6 120% z P 130% z P 0,5 130% z P 0, Osoby ubiegające się o dofinansowanie wypoczynku dla siebie bądź członka rodziny składają wnioski na odpowiednich drukach (załącznik nr 4). 2. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie majątkowe ( załącznik nr 1 ) 3. Niezłożenie dokumentów, których mowa w pkt. 1-2 w odpowiednim terminie jest równoznaczne z rezygnacją ze świadczenia. 9

10 Pomoc losowa i finansowa Pomoc świadczona jest w formie jednorazowej zapomogi pieniężnej. 2. O pomoc finansową może występować sam zainteresowany, dotknięty wypadkiem losowym lub znajdujący się w wyjątkowo ciężkiej sytuacji materialnej, związek zawodowy albo Komisja Socjalna 3. Umotywowanie podania o przyznanie zapomogi losowej należy składać do Komisji Socjalnej 4. Świadczenia finansowe, losowe są uznaniową formą pomocy osobom znajdującym się w sytuacji o której mowa w pkt.2, a ich wysokość i termin przyznania może być uzależniony również od wysokości środków pieniężnych znajdujących się w dyspozycji Funduszu w momencie ubiegania się o świadczenie. 5. O przyznanie usługi lub świadczenia może również występować dyrektor, bezpośredni przełożony, lub przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej Do wniosku należy dołączyć: a) W przypadku przewlekłej choroby - zaświadczenie od lekarza, b) W przypadku śmierci członka rodziny - kserokopię odpisu skróconego aktu zgonu ( o pomoc można ubiegać się do 3 miesięcy od śmierci), c) W przypadku indywidualnych zdarzeń losowych ( kradzież, pożar, zalanie lub innego zdarzenia losowego) odpowiednie dokumenty: zaświadczenie odpowiedniego organu, oświadczenie świadka, kopia protokołu itp.( o pomoc można ubiegać się do 3 miesięcy od danego wydarzenia) 2. Wysokość przyznawanych zapomóg: a) Maksymalna wysokość zapomogi losowej zł b) Maksymalna wysokość pomocy w trudnej sytuacji materialnej 300zł 3. Zapomoga losowa, finansowa może być przyznana tej samej osobie jeden raz w roku kalendarzowym, o ile nie zachodzą szczególne okoliczności przemawiające za częstszym przyznaniem świadczeń. 10

11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE Działalność socjalna prowadzona jest w oparciu o zatwierdzony roczny plan. 2. Usługi i świadczenia socjalne dla uprawnionych osób ewidencjonuje przewodniczący Komisji Socjalnej. 3. Na wniosek osoby uprawnionej regulamin wraz z załącznikami powinien być udostępniony do wglądu na każde żądanie Posiedzenia komisji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w kwartale Regulamin obowiązuje od dnia uzgodnienia z zakładowymi organizacjami związkowymi(przedstawicielem pracowników). 2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Regulaminu dokonywane są na piśmie w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi pod rygorem nieważności. 3. Wnioski o przyznanie świadczenia, o udzielenie pożyczki mieszkaniowej oraz umowa pożyczki na cele mieszkaniowe stanowią załączniki do niniejszego regulaminu. 4. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami Regulaminu stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa Obsługę finansową księgową prowadzi Główny Księgowy Szkoły. 11

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. obowiązujący w... (nazwa placówki) Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. obowiązujący w... (nazwa placówki) Rozdział I Postanowienia ogólne (wzór) REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH obowiązujący w... (nazwa placówki) Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin został opracowany w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół nr 66 w Warszawie ul. Myśliwiecka 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zwanego dalej Funduszem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie Wstęp 1 1. Dyrektor VII Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Szczecinie ustanawia Regulamin Zakładowego

Bardziej szczegółowo

Stan prawny na dzień: 31.03.2014 r.

Stan prawny na dzień: 31.03.2014 r. REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH Stan prawny na dzień: 31.03.2014 r. PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (Wchodzi w życie z dniem 02. 01. 2014 r.) 1 Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZKLARACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZKLARACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZKLARACH I. PODSTAWA PRAWNA WYDANIA REGULAMINU 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWACZEGO POD NAZWĄ

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWACZEGO POD NAZWĄ REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWACZEGO POD NAZWĄ CENTRUM AUTYZMU I CAŁOŚCIOWYCH ZABURZEŃ ROZWOJOWYCH W KRAKOWIE I Podstawa prawna opracowania regulaminu:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OBOWIĄZUJĄCY W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCACYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ZATORZE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OBOWIĄZUJĄCY W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCACYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ZATORZE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OBOWIĄZUJĄCY W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCACYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ZATORZE ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin został opracowany

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 23/2010 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

ZARZĄDZENIE NR 23/2010 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZARZĄDZENIE NR 23/2010 STAROSTY RAWSKIEGO w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

Tekst jednolity REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Załącznik do zarządzenia nr R.021.12.15 z dnia 2 lutego 2015 r. Tekst jednolity REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie: 1. ustawy z

Bardziej szczegółowo

I. Podstawy prawne II. Postanowienia ogólne 1 2 III. Tworzenie Funduszu 1

I. Podstawy prawne II. Postanowienia ogólne 1 2 III. Tworzenie Funduszu 1 I. Podstawy prawne 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych opracowany został na podstawie przepisów: 1) Ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, 2) Ustawy

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OBOWIĄZUJACY W

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OBOWIĄZUJACY W Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora numer 35/2014 z dnia 03 grudnia 2014r. R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OBOWIĄZUJACY W - ZESPOLE SZKÓŁ GIMNAZJUM I SZKOŁA PODSTAWOWA W

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ, CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GRONOWIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ, CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GRONOWIE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ, CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GRONOWIE I. PODSTAWA PRAWNA 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół, Centrum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A Spis treści: I. Postanowienia wstępne. II. Osoby uprawnione do korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Interwencyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej dla Chłopców w Krakowie R E G U L A M I N

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Interwencyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej dla Chłopców w Krakowie R E G U L A M I N R E G U L A M I N Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w IPOW dla Chłopców w Krakowie POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy Regulamin obowiązuje w IPOW dla Chłopców w Krakowie ul. Naczelna 12 i został opracowany

Bardziej szczegółowo

Zakład pracy Dom Pomocy Społecznej Jesień Życia, reprezentowany przez Dyrektora,

Zakład pracy Dom Pomocy Społecznej Jesień Życia, reprezentowany przez Dyrektora, REGULAMIIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIIADCZEŃ SOCJALNYCH I. ZASADY OGÓLNE 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany dalej Regulaminem, opracowany został na podstawie: 1) ustawy z dnia 4

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz przyznawania tych świadczeń w Zespole Szkół w Cmolasie

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz przyznawania tych świadczeń w Zespole Szkół w Cmolasie REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz przyznawania tych świadczeń w Zespole Szkół w Cmolasie Regulamin określa zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zespołu Szkół im. Marii Grzegorzewskiej w Piekarach Śląskich. Obowiązujący od dnia...

R e g u l a m i n. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zespołu Szkół im. Marii Grzegorzewskiej w Piekarach Śląskich. Obowiązujący od dnia... R E G U L A M I N Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół im. Marii Grzegorzewskiej w Piekarach Śląskich. 1 R e g u l a m i n Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół im.

Bardziej szczegółowo

ZASADY TWORZENIA ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

ZASADY TWORZENIA ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 1 R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH MIEJSKIEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W KOSZALINIE Podstawą opracowania Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 578/13 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 31 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 578/13 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 31 grudnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 578/13 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie Regulaminu Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Szczecin Na podstawie art. 8 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie I. Postanowienia ogólne 1. Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM 1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM 2 I. PODSTAWA PRAWNA 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zwanego

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity stan na

Tekst jednolity stan na REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - 1 - REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 IM. MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ w Tychach Tekst jednolity stan na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 2 W GDYNI - obowiązuje od dnia 07.05.1998r. & 1.

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 2 W GDYNI - obowiązuje od dnia 07.05.1998r. & 1. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 2 W GDYNI - obowiązuje od dnia 07.05.1998r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. & 1. Regulamin Z.F.Ś.S. określony został

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ 1 tekst ujednolicony z dnia 20 grudnia 2012 roku R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ Rozdział I. DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNA I. PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Zasady tworzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Szkoły Podstawowej nr 20 im. T. Rejtana w Katowicach, marzec 2008r. I. Zasady ogólne 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych opracowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEO SOCJALNYCH W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. STANISŁAWA WYSPIAOSKIEGO W BIECZU

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEO SOCJALNYCH W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. STANISŁAWA WYSPIAOSKIEGO W BIECZU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEO SOCJALNYCH W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. STANISŁAWA WYSPIAOSKIEGO W BIECZU 1 Niniejszy regulamin ustala zasady tworzenia i formy wykorzystania środków Zakładowego

Bardziej szczegółowo

Zespołu Szkół NR 110 w Warszawie. I. Podstawy prawne tworzenia regulaminu

Zespołu Szkół NR 110 w Warszawie. I. Podstawy prawne tworzenia regulaminu REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Zespołu Szkół NR 110 w Warszawie I. Podstawy prawne tworzenia regulaminu Obwieszczenie Prezesa Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego miesięcznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 22 WE WROCŁAWIU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 22 WE WROCŁAWIU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 22 WE WROCŁAWIU Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 4.03.1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tj. Dz. U. z 1996.

Bardziej szczegółowo