PROSPEKT INFORMACYJNY DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PŁYNNA LOKATA PLUS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROSPEKT INFORMACYJNY DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PŁYNNA LOKATA PLUS"

Transkrypt

1 PROSPEKT INFORMACYJNY DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PŁYNNA LOKATA PLUS Fundusz posługuje się skrótem nazwy: DWS Polska FIO Płynna Lokata Plus Fundusz do dnia 14 czerwca 2005 roku posługiwał się nazwą DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego Plus. Organ reprezentujący Fundusz: DWS Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Aleja Armii Ludowej Warszawa, Polska Fundusz prowadzi działalność zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe. Prospekt został sporządzony w Warszawie, w dniu 14 grudnia 2004 roku na podstawie art. 219 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2004 roku w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, a także skrótu tego prospektu. Daty kolejnych aktualizacji: 29 grudnia 2004 roku, 15 maja 2005 roku, 14 czerwca 2005 roku, 30 czerwca 2005 roku, 26 września 2005 roku, 12 grudnia 2005 roku, 31 stycznia 2006 roku, 1 marca 2006 roku, 23 marca 2006 roku, 9 maja 2006 roku, 31 maja 2006 roku, 1 sierpnia 2006 roku, 18 września 2006 roku, 19 grudnia 2006 roku, 29 grudnia 2006 roku, 2 stycznia 2007 roku, 8 stycznia 2007 roku, 17 stycznia 2007 roku, 8 marca 2007 roku, 2 kwietnia 2007 roku, 14 maja 2007 roku, 3 lipca 2007 roku, 1 sierpnia 2007 roku, 1 października 2007 roku. Data ostatniej aktualizacji: 3 grudnia 2007 roku.

2 ROZDZIAŁ I. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE I.1. Towarzystwo 1) Firma, siedziba i adres Towarzystwa DWS Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Aleja Armii Ludowej 26, Warszawa, Polska 2) Imiona, nazwiska i funkcja osób fizycznych działających w imieniu Towarzystwa Jan Mieczkowski, Prezes Zarządu Piotr Linke, Wiceprezes Zarządu 3) Oświadczenia osób działających w imieniu Towarzystwa Informacje zawarte w prospekcie są prawdziwe i rzetelne oraz nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w prospekcie jest wymagane przepisami rozporządzenia. Wedle mojej najlepszej wiedzy nie istnieją, poza ujawnionymi w prospekcie, okoliczności, które mogłyby wywrzeć znaczący wpływ na sytuację prawną, majątkową i finansową Funduszu. Jan Mieczkowski Prezes Zarządu Informacje zawarte w prospekcie są prawdziwe i rzetelne oraz nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w prospekcie jest wymagane przepisami rozporządzenia. Wedle mojej najlepszej wiedzy nie istnieją, poza ujawnionymi w prospekcie, okoliczności, które mogłyby wywrzeć znaczący wpływ na sytuację prawną, majątkową i finansową Funduszu. Piotr Linke Wiceprezes Zarządu 2/74

3 I.2. Podmiot sporządzający Prospekt 1) Firma lub imię i nazwisko oraz siedziba, wraz z numerami telekomunikacyjnymi podmiotu sporządzającego Prospekt DWS Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Aleja Armii Ludowej 26, Warszawa, Polska Tel: Fax: ) Części Prospektu, za których sporządzenie jest odpowiedzialny podmiot sporządzający Prospekt Sporządzający Prospekt jest odpowiedzialny za sporządzenie wszystkich części Prospektu. 3) Imiona i nazwiska osób fizycznych działających w imieniu podmiotu sporządzającego Prospekt. Jan Mieczkowski, Prezes Zarządu Piotr Linke, Wiceprezes Zarządu 4) Oświadczenie osób działających w imieniu podmiotu sporządzającego Prospekt Prospekt został sporządzony z zachowaniem należytej staranności zawodowej. Informacje zawarte w tych częściach Prospektu, za których sporządzenie jest odpowiedzialny podmiot sporządzający prospekt, są prawdziwe i rzetelne oraz nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w prospekcie jest wymagane przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2004 roku w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, a także skrótu tego prospektu. Jan Mieczkowski Prezes Zarządu Prospekt został sporządzony z zachowaniem należytej staranności zawodowej. Informacje zawarte w tych częściach Prospektu, za których sporządzenie jest odpowiedzialny podmiot sporządzający prospekt, są prawdziwe i rzetelne oraz nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w prospekcie jest wymagane przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2004 roku w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, a także skrótu tego prospektu. Piotr Linke Wiceprezes Zarządu 3/74

4 ROZDZIAŁ II. DANE O TOWARZYSTWIE II.1. Firma, kraj siedziby, siedziba i adres Towarzystwa wraz z numerami telekomunikacyjnymi, adresem głównej strony internetowej i adresem poczty elektronicznej DWS Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Polska Adres: Aleja Armii Ludowej 26, Warszawa, Polska Tel: Fax: Adres głównej strony internetowej: Adres poczty elektronicznej: II.2. Data i numer decyzji Komisji Nadzoru Finansowego na wykonywanie działalności przez Towarzystwo Decyzja Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 9 października 1997 roku, nr KPW / II.3. Oznaczenie sądu rejestrowego i numer, pod którym Towarzystwo jest zarejestrowane, oraz data wpisu do rejestru Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Numer KRS: Data zarejestrowania w KRS: 28 listopada 2001 roku. Przed datą zarejestrowania w KRS, Towarzystwo było zarejestrowane w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XVI Wydział Gospodarczy Rejestrowy, pod numerem RHB II.4. Wysokość kapitału własnego Towarzystwa, w tym wysokość składników kapitału własnego na ostatni dzień bilansowy Kapitał własny Towarzystwa na dzień 31 grudnia 2006 roku wynosi ,57 PLN i składa się z: - kapitału zakładowego w wysokości: ,00 PLN - kapitał zapasowy w wysokości: ,01 PLN - kapitał z aktualizacji wyceny w wysokości : ,01 PLN - zysk netto roku ,55 PLN Dane zostały zbadane przez biegłego rewidenta. II.5. Sposób i termin opłacenia kapitału zakładowego Towarzystwa Kapitał zakładowy Towarzystwa dzieli się na akcji imiennych zwykłych, w pełni opłaconych, o wartości nominalnej 10 zł. każda, w tym : a) akcji imiennych serii A opłaconych przed zarejestrowaniem Towarzystwa w rejestrze handlowym., b) akcji imiennych serii B, c) akcji imiennych serii C, Akcje w całości pokryto wkładem pieniężnym. II.6. Firma oraz siedziba akcjonariuszy Towarzystwa, wraz z podaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, jeżeli akcjonariusz posiada co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy DWS Holding&Service GmbH z siedzibą we Frankfurcie nad Menem, Niemcy. Akcjonariusz posiada głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Towarzystwa, co stanowi 100% ogólnej liczby głosów. II.7. Firma i siedziba podmiotu dominującego wobec Towarzystwa, ze wskazaniem cech tej dominacji 1) DWS Holding&Service GmbH z siedzibą we Frankfurcie nad Menem, Niemcy. Podmiot posiada 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Towarzystwa. II.8. Firma i siedziba podmiotu bezpośrednio lub pośrednio dominującego w stosunku do podmiotu, o którym mowa w ust. 7, ze wskazaniem cech tej dominacji 1) DB Financial Service Holding GmbH z siedzibą we Frankfurcie nad Menem, Niemcy. 4/74

5 Podmiot posiada 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu udziałowców DWS Holding & Service GmbH z siedzibą we Frankfurcie nad Menem, Niemcy. 2) DB Capital Markets GmbH, z siedzibą we Frankfurcie nad Menem, Niemcy. Podmiot posiada 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu udziałowców podmiotu, o którym mowa w pkt 1. 3) Deutsche Bank AG z siedzibą we Frankfurcie nad Menem, Niemcy. Podmiot posiada 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu udziałowców podmiotu, o którym mowa w pkt 2. II.9. Imiona i nazwiska członków zarządu Towarzystwa, ze wskazaniem pełnionych funkcji w zarządzie 1) Jan Mieczkowski, Prezes Zarządu 2) Piotr Linke, Wiceprezes Zarządu II.10. Imiona i nazwiska członków rady nadzorczej towarzystwa, ze wskazaniem przewodniczącego 1) Thomas Gerhardt, Przewodniczący 2) Udo Behrenwaldt, 3) Tim Koevenig 4) Markus Kohlenbach II.11. Imiona i nazwiska prokurentów Towarzystwa, ze wskazaniem rodzaju udzielonej prokury 1) Joanna Sworowska, prokura łączna wraz z członkiem zarządu Towarzystwa 2) Tomasz Sokołowski, prokura łączna wraz z członkiem zarządu Towarzystwa II.12. Imiona i nazwiska osób fizycznych zarządzających funduszami, ze wskazaniem funduszy, którymi zarządzają, oraz doradców inwestycyjnych, ze wskazaniem pełnionych w Towarzystwie funkcji oraz numerów licencji doradców inwestycyjnych 1) Tomasz Bartmiński Dyrektor Departamentu Inwestycji, Szef Sekcji Instrumentów Dłużnych, doradca inwestycyjny, licencja nr 164 Zarządza funduszami: DWS Polska FIO Płynna Lokata, DWS Polska FIO Płynna Lokata Plus. 2) Jarosław Niedzielewski Szef Sekcji Instrumentów Akcyjnych, doradca inwestycyjny, licencja nr 110 Zarządza funduszami: DWS Polska FIO Akcji, DWS Polska FIO Akcji Plus, DWS Polska FIO Top 50 Europa, DWS Polska FIO Zrównoważony, DWS Polska FIO Zabezpieczenia Emerytalnego. 3) Zbigniew Wójtowicz Szef Sekcji Portfeli Indywidualnych, doradca inwestycyjny, licencja nr 170 Zarządza funduszami: DWS Polska FIO Dłużnych Papierów Wartościowych, DWS Polska FIO Konwergencji. 4) Monika Kalwasińska Zarządzający, analityk Zarządza funduszami: DWS Polska SFIO Euroobligacji, DWS Polska FIO Bezpiecznego Wzrostu Plus 5) Tomasz Filipiak Zarządzający Zarządza funduszami: DWS Polska FIO Top 25 Małych Spółek, DWS Polska FIO Top 50 Małych i Średnich Spółek Plus, DWS Polska FIO Akcji Spółek Eksportowych. II.13. Opis posiadanych przez osoby wymienione w pkt II.9 II.12 kwalifikacji do wykonywania funkcji w Towarzystwie oraz informacje o pełnionych przez te osoby funkcjach poza Towarzystwem, jeżeli ta okoliczność może mieć znaczenie dla sytuacji uczestników Funduszu II.13.1 ZARZĄD 5/74

6 Jan Mieczkowski Prezes Zarządu Ukończył Akademię Handlu Światowego we Frankfurcie nad Menem. Jest dyplomowanym handlowcem handlu zagranicznego. W latach był zatrudniony jako analityk i doradca inwestycyjny w Hornblower Fisher AG Ffm. W latach pracował jako dealer rynku pieniężnego i walutowego. W 1990 roku zajmował stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Rynku Pieniężnego w Deutsche Bank AG - Konzern-IBJ. Od sierpnia 1995 do grudnia 2000 r. pracował jako dyrektor Departamentu Skarbca w Deutsche Bank Polska S.A. Od maja 1998 roku pełnił funkcję członka Zarządu DWS Polska TFI S.A, odpowiedzialnego za pion inwestycyjny i marketing. Od maja 2001 do grudnia Prezes Deutsche Asset Management S.A. W październiku 2003 roku objął funkcję Prezesa Zarządu DWS Polska TFI S.A. Piotr Linke Wiceprezes Zarządu Ukończył studia na Wydziale Finansów w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie Szkoła Główna Handlowa) oraz studia podyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1986 roku pracuje w instytucjach finansowych. W latach był zatrudniony w Banku Handlowym S.A. w departamencie środkowoeuropejskim i w departamencie gospodarki pieniężnej. W latach pracował w Banku Creditanstalt S.A. w Warszawie jako dyrektor departamentu skarbca. Od października 1998 roku pełnił funkcję członka Zarządu DWS Polska TFI S.A. W październiku 2003 roku objął funkcję Wiceprezesa Zarządu Towarzystwa. II.13.2 RADA NADZORCZA Thomas Gerhardt Przewodniczący Rady Nadzorczej W 1992 ukończył studia ekonomiczne w Johann-Wolfgang-Goethe Universität we Frankfurcie nad Menem. W 1993 roku pracował jako assistant auditor w KPMG. Pracę w DWS Investments Frankfurt w Departamencie Zarządzania Funduszami Akcji rozpoczął w grudniu 1993 roku. Zarządza funduszami azjatyckimi i rynków wschodzących. Pełni funkcję Head of Global Emerging Markets. W skład Rady Nadzorczej DWS Polska TFI S.A. został powołany w marcu 2007 roku. Pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Towarzystwa. Udo Behrenwaldt - Członek Rady Nadzorczej Ukończył studia ekonomiczne i zarządzania na uczelniach we Frankfurcie nad Menem i Saarbrücken w Niemczech. W latach pracował jako doradca i strateg inwestycyjny w Bank für Gemeinwirtschaft z siedzibą we Frankfurcie nad Menem; od 1970 do 1972 roku zarządzał funduszem The Japan and Formula Selection Fund z siedzibą w Madrycie, Hiszpania; potem w latach zarządzał funduszami grupy DWS w Niemczech. W latach był dyrektorem zarządzającym grupą DWS a dodatkowo w latach pełnił funkcję rzecznika tej grupy. Ponadto zarządzał od 1988 roku funduszem DB Investment Management S.A z siedzibą w Luksemburgu. Od listopada 2001 do 2002 pełnił funkcję CEO Europe Departamentu Asset managemet w Deutsche Bank. W roku 2002 był rzecznikiem Zarządu Federalnego Związku Niemieckich Funduszy Inwestycyjnych. Od marca 2003 r. pełni funkcję Wiceprezesa Deutsche Asset Management i Doradcy DB Trust. W skład Rady Nadzorczej Towarzystwa został powołany w czerwcu 1999 roku. Tim Koevenig Członek Rady Nadzorczej. W 1992 roku ukończył studia w zakresie ekonomii i zarządzania na Uniwersytecie w Kolonii. Karierę zawodową rozpoczął w Deutsche Bank, jako asystent głównego ekonomisty Grupy DB. W latach Senior Portfolio Manager w DWS Investments, Frankfurt. W latach Head of Marketing and Sales w DB Fund Management w Singapurze. Przez kolejne dwa lata pracował w Allianz Asset Management w Monachium jako Deputy Head of Sales. Od 2001 roku pracuje w strukturach DWS Investments, Frankfurt na stanowiskach: : Head of Sales Structured Product Europe, : Head of Institutional Sales, European Sector Head for Financial Institution. W latach : Członek Zarządu DWS Investments Schweiz and DeAM Switzerland w Zurichu, Head Distribution Switzerland. Od roku 2007 pełni funkcję Head of Northern and Eastern Europe w DWS Investments, Frankfurt. W marcu 2007 roku został powołany w skład Rady Nadzorczej DWS Polska TFI S.A. Markus Kohlenbach Członek Rady Nadzorczej W roku 1994 ukończył studia ekonomiczne na Westfälische Wilhelms-University of Münster. Karierę zawodową rozpoczął w roku 1987 w BHF Bank we Frankfurcie, gdzie pracował do roku W latach pracował w Institute for Mathematics, a także (1992/3) w Institute for Accounting na Uniwersytecie w Münster. W DWS Investments, Frankfurt pracuje od 1995 roku pełniąc kolejno funkcje: Head of Emerging Markets High Yield Fund Management ( ), Head of Portfolio Management International Fixed Income (od 2003 roku), Global Head of Rates i Global Head of Retail for Investment-grade Fixed Income (od listopada 2006). Od marca 2007 Członek Rady Nadzorczej DWS Polska TFI S.A. II.13.3 PROKURENCI Joanna Sworowska Prokurent, Dyrektor Departamentu Księgowości Funduszy 6/74

7 Ukończyła Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Od grudnia 1997 roku związana z DWS Polska TFI S.A. Od października 2000 roku pełni funkcję Dyrektora Departamentu Księgowości Funduszy. Od grudnia 2006 pełni funkcję prokurenta Towarzystwa. Tomasz Sokołowski Prokurent, Dyrektor Departamentu Prawnego Ukończył prawo i filologię polską na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie. W latach zatrudniony w Urzędzie Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi, gdzie brał udział w procesie licencyjnym otwartych funduszy emerytalnych. Od 2002 do 2006 roku pracował w Urzędzie Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, odpowiedzialny za kontrole funduszy emerytalnych. W 2005 roku ekspert Rady Europy w Republice Macedonii w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Od 2006 roku zatrudniony w DWS Polska Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych SA na stanowisku Dyrektora Departamentu Prawnego. Od grudnia 2006 roku pełni funkcję prokurenta w Towarzystwie. II.13.4 OSOBY ZARZĄDZAJĄCE FUNDUSZAMI ORAZ DORADCY INWESTYCYJNI Tomasz Bartmiński Dyrektor Departamentu Inwestycji, Szef Sekcji Instrumentów Dłużnych Licencję maklera posiada od 1994 roku, doradcy inwestycyjnego od 2000 roku. Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W latach pracował w Banku Handlowym S.A. Oddział w Lublinie jako inspektor w Wydziale Kredytów i Gwarancji oraz jako analityk na Samodzielnym Stanowisku Oceny Ryzyka. Od 1997 zatrudniony w TFI Skarbiec początkowo w charakterze analityka, a nastepnie na stanowisku Młodszego Zarządzającego Funduszem. Był m.in. osobą współodpowiedzialną za zarządzanie pierwszym w Polsce zamkniętym funduszem inwestycyjnym ZFI SEZAM. Od 2000 roku jest pracownikiem DWS Polska TFI S.A. gdzie od 2001 roku pełni funkcję Szefa Sekcji Zarządzania Instrumentami Dłużnymi, a od 2006 Dyrektora Departamentu Inwestycji. Jarosław Niedzielewski Szef Sekcji Instrumentów Akcyjnych Jest doradcą inwestycyjnym od 1997 roku. Absolwent kierunku Finanse i Bankowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W 1997 roku pracował jako analityk w Fidelia TFP S.A. Następnie od początku 1998 roku był zatrudniony w ABB TFP S.A. na stanowisku zarządzającego funduszem. Od kwietnia 1999 roku pracuje jako zarządzający funduszami akcji w DWS Polska TFI S.A. Od 1 września 2005 r. pełni funkcję Szefa Sekcji Instrumentów Akcyjnych. Zbigniew Wójtowicz Szef Sekcji Portfeli Indywidualnych, Zarządzający Licencję maklera papierów wartościowych posiada od 1998 roku, doradcy inwestycyjnego od 2000 roku. W 2000 roku ukończył studia w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, zaś w 2002 studia na Internationales Hochschulinstitut w Zittau (Niemcy). W lipcu 2004 uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. W latach zarządzający funduszami i portfelami klientów prywatnych w Millennium Domu Maklerskim S.A. Od lipca 2004 roku zatrudniony w Towarzystwie na stanowisku zarządzającego funduszami. Od 1 września 2005 r. pełni funkcję Szefa Sekcji Portfeli Indywidualnych. Monika Kalwasińska Zarządzający Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie. Od 1999 roku do września 2005 roku pracowała w Citibank (Poland) S.A, a następnie po fuzji w roku 2001 w Banku Handlowym w Warszawie na stanowisku dealera w Departamencie Skarbu. W obrębie Departamentu Skarbu była kolejno zatrudniona w dziale dealerów ds. obsługi klientów banku, następnie w zespole obsługi inwestorów oraz zespole zarządzania aktywami i pasywami Banku. W październiku 2005 roku dołączyła do DWS Polska TFI S.A. rozpoczynając pracę na stanowisku analityka, od września 2006 pracuje na stanowisku zarządzający/analityk. Tomasz Filipiak Zarządzający Wykształcenie wyższe ekonomiczne. W latach studiował na Uniwersytecie Łódzkim na Wydziale Ekonomiczno Socjologicznym, kierunek Finanse i Bankowość. Od 1994 roku posiada licencję Maklera Papierów Wartościowych nr 900. Od czerwca 1995 roku rozpoczął pracę jako analityk finansowy w Domu Inwestycyjnym Guziejewski i Albrecht S.A. w Łodzi. Od kwietnia 1997 r. kierownik Wydziału Analiz w HSBC G&A Securities Polska S.A. Od czerwca 1998 r. analityk finansowy w Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie. Od kwietnia 1999 r. zatrudniony w Pioneer Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym S.A. jako analityk finansowy w Wydziale Zarządzania Aktywami, następnie od kwietnia 2001 w Pekao Pioneer PTE S.A. (przejęcie Pioneer PTE S.A.) jako analityk/dealer portfela akcji. Od maja 2005 r. do lutego 2007 zarządzający funduszem akcyjnym oraz portfelami indywidualnymi w Millennium TFI S.A. Od maja 2007 zatrudniony w DWS TFI S.A. jako zarządzający funduszami małych i średnich spółek. II.14. Nazwy i zwięzłe charakterystyki innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, nieobjętych Prospektem, ze wskazaniem celu inwestycyjnego i głównych zasad polityki inwestycyjnej każdego z funduszy 1) DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty Zrównoważony Celem inwestycyjnym DWS Polska FIO Zrównoważony jest stabilny i długoterminowy wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat, realizowany poprzez ich aktywne lokowanie w papiery wartościowe zarówno związane z podwyższonym ryzykiem, jak i w papiery wartościowe o umiarkowanym poziomie ryzyka. Podwyższony stopień ryzyka inwestycji oznacza, że 7/74

8 wartość Jednostek Uczestnictwa Funduszu może ulegać istotnym wahaniom w zależności od sytuacji rynkowej. Powierzone środki pieniężne są w zasadniczej części lokowane w akcje i w dłużne papiery wartościowe. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia założonego celu. Udział akcji oraz innych instrumentów opartych o akcje, takie jak prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i instrumenty pochodne, z zastrzeżeniem Art. 8 ust. 2 Statutu Funduszu, będzie zawierał się w przedziale od 40% do 65% wartości Aktywów Netto Funduszu. Pozostała część Aktywów Funduszu jest lokowane w dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego. 2) DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Celem inwestycyjnym DWS Polska FIO Akcji jest dynamiczny wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat, realizowany poprzez ich aktywne lokowanie w papiery wartościowe o podwyższonym poziomie ryzyka. Podwyższony stopień ryzyka inwestycji oznacza, że wartość Jednostek Uczestnictwa Funduszu może ulegać istotnym wahaniom w zależności od sytuacji rynkowej. Powierzone środki pieniężne są w zasadniczej części lokowane w akcje. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia założonego celu. Udział akcji oraz innych instrumentów opartych o akcje, takie jak prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i instrumenty pochodne, z zastrzeżeniem Art. 8 ust. 2 Statutu Funduszu, będzie zawierał się w przedziale od 70% do 100% wartości Aktywów Netto Funduszu. 3) DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Plus Celem inwestycyjnym DWS Polska FIO Akcji Plus jest dynamiczny wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat, realizowany poprzez ich aktywne lokowanie w papiery wartościowe o podwyższonym stopniu ryzyka. Podwyższony stopień ryzyka inwestycji oznacza, że wartość Jednostek Uczestnictwa Funduszu może ulegać istotnym wahaniom w zależności od sytuacji rynkowej. Powierzone środki pieniężne są lokowane w akcje, przy czym poziom tych lokat jest uzależniony od bieżącej koniunktury rynkowej. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia założonego celu. Udział akcji oraz innych instrumentów opartych o akcje, jak prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i instrumenty pochodne, z zastrzeżeniem Art. 8 ust. 2 Statutu Funduszu, będzie zawierał się w przedziale od 50% do 100% wartości Aktywów Netto Funduszu. 4) DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty Zabezpieczenia Emerytalnego Celem inwestycyjnym DWS Polska FIO Zabezpieczenia Emerytalnego jest wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia założonego celu. Nie mniej niż 60 % Aktywów Netto Funduszu jest lokowane w dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego. Udział akcji oraz innych instrumentów opartych o akcje, takie jak prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i instrumenty pochodne, z zastrzeżeniem Art. 8 ust. 2 Statutu Funduszu, będzie zawierał się w przedziale od 5% do 40% wartości Aktywów Netto Funduszu. 5) DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty Dłużnych Papierów Wartościowych Celem inwestycyjnym DWS Polska FIO Dłużnych Papierów Wartościowych jest stabilny wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat, realizowany poprzez ich aktywne lokowanie w papiery wartościowe o umiarkowanym poziomie ryzyka. Pomimo umiarkowanego poziomu ryzyka inwestycji, wartość Jednostek Uczestnictwa Funduszu może ulegać istotnym wahaniom w zależności od sytuacji rynkowej. Powierzone środki pieniężne są w zasadniczej części lokowane w dłużne papiery wartościowe. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia założonego celu. Nie mniej niż 80% Aktywów Netto Funduszu będzie lokowana w dłużne papiery wartościowe denominowane w walucie polskiej. 6) DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty Płynna Lokata Celem inwestycyjnym DWS Polska FIO Płynna Lokata jest wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat, realizowany poprzez ich aktywne lokowanie głównie w instrumenty finansowe rynku pieniężnego, których termin zapadalności lub okres odsetkowy nie przekracza jednego roku, charakteryzujące się dodatkowo niskim poziomem ryzyka. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia założonego celu. Nie mniej niż 80% Aktywów Netto Funduszu będzie lokowane w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty finansowe, których termin zapadalności lub okres odsetkowy nie przekracza jednego roku. 7) DWS Polska Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Euroobligacji Celem inwestycyjnym DWS Polska SFIO Euroobligacji jest wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat, realizowany poprzez ich aktywne lokowanie głównie w denominowane w EURO papiery wartościowe o charakterze dłużnym, charakteryzujące się dodatkowo niskim poziomem ryzyka kredytowego. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia założonego celu. Nie mniej niż 80% Aktywów Funduszu będzie lokowana w denominowane w EURO dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty finansowe, emitowane przez podmioty posiadające ocenę wiarygodności kredytowej na poziomie inwestycyjnym ( investment grade rating) w rozumieniu standardów agencji ratingowych Standard & Poor s Corporation lub Moody s Investors Service lub Fitch Investors Service. Wpłaty do Funduszu mogą być dokonywane w EURO i złotych polskich. Uczestnikami DWS Polska SFIO Euroobligacji mogą zostać osoby fizyczne oraz spółki prawa handlowego. 8) DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty Top 50 Europa 8/74

9 Celem inwestycyjnym DWS Polska FIO Top 50 Europa jest dynamiczny wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat, realizowany poprzez ich aktywne lokowanie w papiery wartościowe o podwyższonym stopniu ryzyka. Podwyższony stopień ryzyka inwestycji oznacza, że wartość Jednostek Uczestnictwa Funduszu może ulegać istotnym wahaniom w zależności od sytuacji rynkowej. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia założonego celu. Nie mniej niż 60 % Aktywów Funduszu będzie lokowane w akcje europejskich emitentów, przy czym okresowo, w sytuacjach wystąpienia załamania gospodarki lub rynków finansowych udział akcji w Aktywach Funduszu może zostać ograniczony. Europejskimi emitentami w rozumieniu Statutu Funduszu są podmioty posiadające siedzibę w Europie, lub podmioty których działalność jest skupiona na rynku europejskim, przy czym za taki uważa się podmiot, którego większość zysków pochodzi z rynku europejskiego lub większość jego sprzedaży jest na nim dokonywana. Ogólna liczba emitenów, jest ograniczona do 50-ciu. Wpłaty do Funduszu mogą być dokonywane w EURO i złotych polskich. 9) DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty Konwergencji Celem inwestycyjnym DWS Polska FIO Konwergencji jest wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat, realizowany poprzez ich aktywne lokowanie w dłużne papiery wartościowe charakteryzujące się znaczną wrażliwością na zmiany rynkowych stóp procentowych i kursu złotego. W związku z powyższym wartość Jednostek Uczestnictwa Funduszu może ulegać istotnym wahaniom w zależności od sytuacji rynkowej. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia założonego celu. Nie mniej niż 80% Aktywów Netto Funduszu będzie lokowana w dłużne papiery wartościowe denominowane w walutach krajów państw kandydujących do członkostwa w europejskiej unii walutowej. Lokaty funduszu koncentrują się na dłużnych papierach wartościowych o dobrej wiarygodności kredytowej, charakteryzujących się znaczną wrażliwością na zmiany rynkowych stóp procentowych. Lokaty Funduszu będą dobierane pod kątem maksymalizacji potencjalnych korzyści wynikających z procesu konwergencji gospodarek państw kandydujących do członkostwa w europejskiej unii walutowej do gospodarek państw strefy EURO, rozumianego jako wyrównywanie się wysokości stóp procentowych. 10) DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty Top 25 Małych Spółek Celem inwestycyjnym DWS Polska FIO Top 25 Małych Spółek jest dynamiczny wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat, realizowany poprzez ich aktywne lokowanie w papiery wartościowe o podwyższonym poziomie ryzyka. Podwyższony stopień ryzyka inwestycji oznacza, że wartość Jednostek Uczestnictwa Funduszu może ulegać istotnym wahaniom w zależności od sytuacji rynkowej. Powierzone środki pieniężne są w zasadniczej części lokowane w akcje. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia założonego celu. Nie mniej niż 70% Aktywów Netto Funduszu, z zastrzeżeniem Art. 8 ust. 2 Statutu Funduszu, będzie lokowane w akcje emitentów wchodzących w skład indeksu DWS MS publikowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., oraz inne instrumenty oparte o te akcje, takie jak prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i instrumenty pochodne. 11) DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty Top 50 Małych i Średnich Spółek Plus Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat, realizowany poprzez ich aktywne lokowanie w papiery wartościowe o podwyższonym poziomie ryzyka inwestycyjnego. Podwyższony poziom ryzyka inwestycyjnego oznacza, że wartość Jednostek Uczestnictwa Funduszu może ulegać istotnym wahaniom w zależności od sytuacji rynkowej. Powierzone środki pieniężne są w zasadniczej części lokowane w akcje. Fundusz jest funduszem akcyjnym. Nie mniej niż 70% Aktywów Netto Funduszu będzie lokowane w akcje oraz prawa do akcji i prawa poboru dopuszczone do obrotu, lub nabywane w obrocie pierwotnym, lub w pierwszej ofercie publicznej, jeżeli warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu oraz gdy dopuszczenie do tego obrotu jest zapewnione w okresie nie dłuższym niż rok od dnia, w którym po raz pierwszy nastąpi zaoferowanie tych papierów na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub w państwie członkowskim, a także na rynku zorganizowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Istambule (Istambul Stock Exchange), lub Giełdzie Papierów Wartościowych Rosyjskiego Systemu Handlu (Russian Trading System Stock Exchange) lub Moskiewskiej Międzybankowej Giełdzie Walutowej (Moscow Interbank Currency Exchange); o kapitalizacji rynkowej w dniu dokonania inwestycji niższej niż jeden miliard euro. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. Z posiadanymi jednostkami uczestnictwa Funduszu nie wiąże się gwarancja wypłaty określonej kwoty z tytułu umorzenia jednostek uczestnictwa. 12) DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty Bezpiecznego Wzrostu Plus Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz inwestuje głównie w instrumenty rynku pieniężnego, których termin zapadalności lub okres odsetkowy nie przekracza jednego roku, dodatkowo charakteryzujące się niskim poziomem ryzyka kredytowego. W niewielkim stopniu - nie więcej niż 15% wartości Aktywów Funduszu inwestowane jest w akcje i instrumenty oparte o akcje (prawa poboru, prawa do akcji) Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. Z posiadanymi jednostkami uczestnictwa Funduszu nie wiąże się gwarancja wypłaty określonej kwoty z tytułu umorzenia jednostek uczestnictwa. 13) DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Spółek Eksportowych Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat, realizowany poprzez ich aktywne lokowanie w papiery wartościowe o podwyższonym poziomie ryzyka inwestycyjnego. Podwyższony poziom ryzyka inwestycyjnego oznacza, że wartość Jednostek Uczestnictwa Funduszu może ulegać istotnym wahaniom w zależności od sytuacji rynkowej. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego. 9/74

10 Nie mniej niż 70% Aktywów Funduszu Netto jest lokowane w akcje oraz instrumenty oparte o akcje (prawa poboru, prawa do akcji) spółek polskich emitentów, którzy uzyskują przychody z eksportu towarów bądź usług. Pozostała część Aktywów Funduszu może być lokowana w inne instrumenty finansowe zgodnie z Ustawą, wskazane w art. 8 Statutu Funduszu. II.15. Określenie rodzajów działalności, na których wykonywanie Towarzystwo posiada zezwolenie lub które wykonuje na podstawie art. 45 ust. 2a ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych. Towarzystwo posiada zezwolenie: 1) na wykonywanie działalności, o której mowa w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2005 roku o funduszach inwestycyjnych, której przedmiotem jest tworzenie funduszy inwestycyjnych i zarządzanie nimi, w tym pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowanie ich wobec osób trzecich oraz zarządzanie zbiorczym portfelem papierów wartościowych, 2) na wykonywanie działalności, o której mowa w art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 maja 2005 roku o funduszach inwestycyjnych, której przedmiotem jest zarządzanie cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenia, 3) na wykonywanie działalności, o której mowa w art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 maja 2005 roku o funduszach inwestycyjnych, której przedmiotem jest doradztwo w zakresie obrotu papierami wartościowymi. Towarzystwo nie prowadzi działalności określonej w art. 45 ust. 2a ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych. II.16. Wskazanie obowiązków Towarzystwa, których wykonywanie może być powierzone innym podmiotom. Towarzystwo w drodze umowy może powierzyć innemu podmiotowi wykonywanie następujących obowiązków: 1) zarządzanie Funduszem, 2) prowadzenie ksiąg rachunkowych Funduszu, 3) pośredniczenie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa Funduszu. Na dzień sporządzenia Prospektu Towarzystwo powierzyło prowadzenie ksiąg rachunkowych Funduszu, w zakresie prowadzenia Rejestru Uczestników podmiotowi, o którym mowa w rozdziale V.1. Na dzień sporządzenia Prospektu Towarzystwo powierzyło pośredniczenie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa Funduszu podmiotom, o których mowa w rozdziale V.2. II.17. Informacje o utworzeniu oddziałów i o zakresie wykonywanej działalności przez towarzystwo na terytorium państw członkowskich. Towarzystwo nie posiada oddziałów i nie prowadzi działalności na terytorium państw członkowskich. ROZDZIAŁ III. DANE O FUNDUSZU III.1. Data i numer decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego) o udzieleniu zezwolenia na utworzenie Funduszu KPWiG (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego) udzieliła zezwolenia na utworzenie DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego Plus decyzją Nr DFN-409/11-24/00 z dnia 21 czerwca 2000 roku. III.2. Data i numer wpisu Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych Fundusz został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 75 postanowieniem sądu rejestrowego z dnia 24 sierpnia 2000 roku. III.3. Data rozpoczęcia działalności przez Fundusz powierniczy - w przypadku funduszu powstałego z przekształcenia funduszu powierniczego w fundusz inwestycyjny otwarty Fundusz został utworzony jako fundusz inwestycyjny otwarty. III.4. Osobowość prawna Funduszu Fundusz jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie zebranych środków w określone w ustawie i Statucie Funduszu papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz inne prawa majątkowe. III.5. Zwięzła charakterystyka konstrukcji Funduszu Fundusz nie został utworzony jako fundusz posiadający szczególną konstrukcję w rozumieniu Działu VI ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych. III.6. Charakterystyka jednostek uczestnictwa zbywanych przez Fundusz III.6.1. Charakterystyka jednostek uczestnictwa różnych kategorii 10/74

11 Fundusz zbywa wyłącznie jednostki uczestnictwa kategorii A. III.6.2. Podstawowe cechy jednostki uczestnictwa Jednostki uczestnictwa Funduszu nie mogą być zbywane przez uczestnika na rzecz osób trzecich, podlegają dziedziczeniu i mogą być przedmiotem zastawu. III.7. Zwięzłe określenie praw uczestników Funduszu Uczestnik ma prawo do: 1) nabywania i żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa, oraz wypłaty środków pieniężnych z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa, w wysokości określonej w Statucie Funduszu, 2) składania innych oświadczeń woli związanych z uczestnictwem w Funduszu w zakresie przewidzianym Ustawą lub Statutem, 3) wypłaty środków pieniężnych proporcjonalnie do liczby jednostek Uczestnictwa posiadanych przez Uczestnika, pozostałych w wypadku likwidacji Funduszu po zbyciu Aktywów Funduszu, ściągnięciu należności Funduszu i zaspokojeniu wierzycieli Funduszu, 4) żądania dostarczenia prospektu informacyjnego wraz ze Statutem oraz rocznego i półrocznego sprawozdania finansowego Funduszu, 5) wglądu do rejestru Funduszu, 6) kierowania do Funduszu wniosków i zażaleń. III.8. Zasady przeprowadzania zapisów na jednostki uczestnictwa III.8.1. Zasady, miejsca i terminy składania zapisów na jednostki uczestnictwa oraz dokonywania wpłat w ramach zapisów Jedyny akcjonariusz Towarzystwa DWS Holding & Service GmbH dokonał na zasadzie wyłączności zapisu na Jednostki Uczestnictwa i wpłaty w wysokości złotych w terminie 14 dni od dnia następującego po dniu doręczenia zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisji Nadzoru Finansowego) na utworzenie Funduszu. III.8.2. Wskazanie terminu przydziału jednostek uczestnictwa Przydział jednostek uczestnictwa nastąpił w terminie 14 dni od dnia dokonania wpłaty na jednostki uczestnictwa kategorii A. III.8.3. Wskazanie przypadków, w których Towarzystwo jest obowiązane niezwłocznie zwrócić wpłaty do Funduszu Towarzystwo jest zobowiązane do zwrotu wpłat na jednostki uczestnictwa wraz z odsetkami naliczonymi przez Depozytariusza, za okres od dnia wpłaty na rachunek prowadzony przez depozytariusza do dnia wystąpienia jednej z następujących przesłanek: 1) w którym postanowienie sądu o odmowie wpisu funduszu inwestycyjnego do rejestru funduszy inwestycyjnych stało się prawomocne lub 2) w którym decyzja Komisji o cofnięciu zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego stała się ostateczna, lub 3) upływu terminu, po którym wygasa zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego (dawniej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd) na utworzenie Funduszu. Zezwolenie na utworzenie Funduszu wygasa, jeżeli: 1) Towarzystwo nie zbierze wpłat na jednostki uczestnictwa w wysokości i terminie określonym w pkt III ) przed upływem 6 miesięcy, licząc od dnia doręczenia zezwolenia na jego utworzenie, Towarzystwo nie złożyło wniosku o wpisanie Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych. III.9. Sposób i szczegółowe warunki zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa III.9.1 Zasady prowadzenia Rejestru Uczestnika III Zasady otwierania Rejestru Uczestnika Rejestr Uczestnika otwierany jest na podstawie zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa z wyłączeniem zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa złożonego przez dokonanie wyłącznie wpłaty środków na rachunek Funduszu lub zlecenia konwersji Jednostek Uczestnictwa lub zlecenia transferu Jednostek Uczestnictwa. Rejestr Uczestnika oznaczony jest unikalnym numerem oznaczającym: - Fundusz i kategorię Jednostek Uczestnictwa, dla których jest prowadzony Rejestr Uczestnika, - Uczestnika, dla którego jest prowadzony Rejestr Uczestnika, - Dystrybutora, który obsługuje Rejestr Uczestnika, - Typ Rejestru Uczestnika. 11/74

12 Wszelkich transakcji dotyczących Jednostek Uczestnictwa zapisanych w Rejestrze Uczestnika, otwartego na podstawie zlecenia przyjętego przez danego Dystrybutora, można dokonywać za pośrednictwem danego Dystrybutora, za pośrednictwem DWS Phone, DWS Online i w siedzibie Towarzystwa. Dystrybutor może odmówić przyjęcia zlecenia dotyczącego Jednostek Uczestnictwa zapisanych w Rejestrze Uczestnika, otwartym na podstawie zlecenia przyjętego przez innego Dystrybutora. Rejestr Uczestnika, który został zamknięty, może zostać ponownie otwarty na zasadach opisanych powyżej. III Zasady obsługi i prowadzenia Rejestru Uczestnika W Rejestrze Uczestnika zapisywane są Jednostki Uczestnictwa funduszu jednej kategorii. Zlecenia dotyczące Jednostek Uczestnictwa zapisanych w Rejestrach Uczestnika mogą być składane za pośrednictwem Dystrybutora. III Zasady zamykania Rejestru Uczestnika Rejestr Uczestnika pozostaje otwarty przez okres 5 lat od dnia odkupienia wszystkich Jednostek Uczestnictwa i po tym okresie zostaje zamknięty. Rejestr Uczestnika o saldzie zerowym może zostać zamknięty w każdym czasie na życzenie Uczestnika. Rejestr Uczestnika, otwarty na podstawie zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa, na nabycie których nie została dokonana wpłata w terminie ważności zlecenia, zostaje zamknięty po upływie terminu ważności zlecenia nabycia. III.9.2. Sposób i szczegółowe warunki zbywania jednostek uczestnictwa Fundusz jest obowiązany do zbywania Jednostek Uczestnictwa osobom uprawnionym do nabywania danej kategorii Jednostek Uczestnictwa bez ograniczeń, z wyłączeniem sytuacji, w których zgodnie ze Statutem Funduszu, Fundusz może zawiesić zbywanie Jednostek Uczestnictwa. Umowa zbycia Jednostek Uczestnictwa danej kategorii zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Fundusz pisemnego zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa danej kategorii lub Zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa złożonego za pośrednictwem serwisu DWS Online oraz wpływu środków pieniężnych przeznaczonych na nabycie Jednostek Uczestnictwa tej kategorii na rachunek bankowy Funduszu przeznaczony na wpłaty na Jednostki Uczestnictwa tej kategorii. Wpłaty na Jednostki Uczestnictwa każdej kategorii są dokonywane na odrębny rachunek bankowy Funduszu. Jednostki Uczestnictwa są zbywane przez Fundusz bezpośrednio lub za pośrednictwem Dystrybutorów. Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa w każdym Dniu Wyceny. Minimalna wpłata początkowa do Funduszu. Pierwsza wpłata do Funduszu nie może być mniejsza niż złotych, a każda następna wpłata nie może być niższa niż złotych. Jako pierwsza wpłata do Funduszu jest traktowana wpłata dokonywana na Rejestr Uczestnika o saldzie zerowym. Nabywca Jednostek Uczestnictwa staje się Uczestnikiem Funduszu w Dniu Wyceny, w którym nastąpiło zbycie Jednostek Uczestnictwa. Zbycie Jednostek Uczestnictwa następuje w chwili wpisania do Rejestru Uczestników liczby Jednostek Uczestnictwa nabytych za dokonaną wpłatę. Zbycie Jednostek Uczestnictwa, z zastrzeżeniem transakcji konwersji Jednostek Uczestnictwa, dokonywanej w drugim Dniu Wyceny od dnia otrzymania przez Fundusz zlecenia konwersji, następuje: a) w przypadku gdy Fundusz otrzymał wpłatę na jednostki uczestnictwa oraz zlecenie nabycia w danym Dniu Wyceny nie później niż o godzinie w tym samym Dniu Wyceny, b) w przypadku gdy Fundusz otrzymał wpłatę na jednostki uczestnictwa oraz zlecenie nabycia w danym Dniu Wyceny, przy czym wpłatę lub zlecenie otrzymał po godzinie w następnym Dniu Wyceny, chyba że opóźnienie jest skutkiem okoliczności, za które Towarzystwo lub Fundusz nie ponoszą odpowiedzialności. Jednostki Uczestnictwa zapisywane są w Rejestrze Uczestnika, którego numer wskazany jest w zleceniu nabycia. W przypadku zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa, w którym nie wskazano numeru Rejestru Uczestnika, Jednostki Uczestnictwa zapisywane są w Rejestrze Uczestnika obsługiwanym przez Dystrybutora, który przyjmuje zlecenie nabycia Jednostek Uczestnictwa. W przypadku braku Rejestru Uczestnika, o którym mowa w zdaniu poprzednim, na podstawie otrzymanego zlecenia nabycia, zostanie otwarty nowy Rejestr Uczestnika obsługiwany przez Dystrybutora, który przyjmuje zlecenie nabycia Jednostek Uczestnictwa. Uczestnik Funduszu oraz osoba, która przestała być Uczestnikiem Funduszu w wyniku odkupienia wszystkich Jednostek Uczestnictwa może nabywać Jednostki Uczestnictwa przez dokonanie wpłaty środków pieniężnych na rachunek Funduszu. Przy czym osoba, która przestała być Uczestnikiem Funduszu może dokonać nabycia Jednostek Uczestnictwa poprzez dokonanie wpłaty środków w okresie 5 lat od daty odkupienia wszystkich Jednostek Uczestnictwa. Wpłata środków na rachunek Funduszu jest równoznaczna ze złożeniem zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa. III.9.3. Sposób i szczegółowe warunki odkupywania jednostek uczestnictwa Uczestnicy Funduszu mogą żądać odkupienia przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa. Z chwilą odkupienia Jednostki Uczestnictwa są umarzane z mocy prawa. 12/74

13 Jednostki Uczestnictwa są odkupywane przez Fundusz bezpośrednio lub za pośrednictwem Dystrybutorów. Jednostki Uczestnictwa Funduszu nie są indywidualnie oznaczane, w związku z tym Fundusz odkupuje kolejno Jednostki Uczestnictwa zapisane w danym Rejestrze Uczestnika począwszy od nabytych najwcześniej (FIFO). Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa w każdym Dniu Wyceny. Jednostki Uczestnictwa zostają odkupione na podstawie pisemnego zlecenia złożonego na formularzu udostępnianym przez Fundusz, poprzez zlecenie złożone telefonicznie za pośrednictwem serwisu transakcyjnego DWS Phone lub za pośrednictwem internetowego serwisu transakcyjnego DWS Online. Zlecenie odkupienia zawiera następujące żądania: - odkupienia określonej liczby Jednostek Uczestnictwa zapisanych w danym Rejestrze Uczestnika lub - odkupienia takiej liczby Jednostek Uczestnictwa zapisanych w danym Rejestrze Uczestnika, która zapewni uzyskanie określonej kwoty pieniężnej lub - odkupienia wszystkich Jednostek Uczestnictwa zapisanych w danym Rejestrze Uczestnika. Zlecenie odkupienia powinno zawierać informacje dotyczące konta bankowego lub adres Dystrybutora, do którego mają być przekazane środki pieniężne pochodzące z odkupienia, chyba że Uczestnik Funduszu złożył stałą dyspozycję przekazywania środków z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa na określony rachunek bankowy. Zlecenie odkupienia Jednostek Uczestnictwa powinno zawierać informacje dotyczące numeru Rejestru Uczestnika, z którego Jednostki Uczestnictwa mają zostać wykreślone. W przypadku zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa, w którym nie wskazano numeru Rejestru Uczestnika, zlecenie może nie zostać zrealizowane. W przypadku, gdy w Dniu Wyceny okaże się, że: - kwota określona w zleceniu odkupienia jest wyższa od kwoty możliwej do uzyskania z odkupienia wszystkich Jednostek Uczestnictwa zapisanych w danym Rejestrze Uczestnika, lub - liczba Jednostek Uczestnictwa wskazana w zleceniu odkupienia jest wyższa niż liczba Jednostek Uczestnictwa zapisanych w danym Rejestrze Uczestnika, lub - w wyniku odkupienia wartość Jednostek Uczestnictwa zapisanych w danym Rejestrze Uczestnika byłaby mniejsza niż minimalna wpłata początkowa w Funduszu, to wówczas odkupieniu podlegają wszystkie Jednostki Uczestnictwa zapisane w danym Rejestrze Uczestnika. Odkupienie Jednostek Uczestnictwa następuje w chwili wpisania do Rejestru Uczestników informacji o odkupieniu Jednostek Uczestnictwa. Odkupienie Jednostek Uczestnictwa, z zastrzeżeniem transakcji konwersji Jednostek Uczestnictwa, dokonywanej w drugim Dniu Wyceny od dnia otrzymania przez Fundusz zlecenia konwersji, następuje: a) w przypadku gdy Fundusz otrzymał zlecenie odkupienia w danym Dniu Wyceny nie później niż o godzinie w tym samym Dniu Wyceny, b) w przypadku gdy Fundusz otrzymał zlecenie odkupienia w danym Dniu Wyceny po godzinie w następnym Dniu Wyceny, chyba że opóźnienie jest skutkiem okoliczności, za które Towarzystwo lub Fundusz nie ponoszą odpowiedzialności. III.9.4. Sposób i szczegółowe warunki konwersji jednostek uczestnictwa na jednostki uczestnictwa innego funduszu oraz wysokość opłat z tym związanych Do zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa w drodze ich konwersji, stosuje się odpowiednio zasady dotyczące zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa określone w pkt III.9.2. i III.9.3, z uwzględnieniem poniższych zasad. Jednostki Uczestnictwa danej kategorii Funduszu mogą być konwertowane na jednostki uczestnictwa takiej samej kategorii innego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo ("Fundusz Docelowy"). Konwersja jest dokonywana poprzez jednoczesne odkupienie jednostek uczestnictwa danej kategorii Funduszu i zbycie jednostek uczestnictwa tej samej kategorii Funduszu Docelowego. Konwersja jest dokonywana w drugim Dniu Wyceny od dnia otrzymania przez Fundusz zlecenia konwersji. Konwersja Jednostek Uczestnictwa jest dokonywana na podstawie zlecenia Uczestnika Funduszu złożonego na formularzu udostępnianym przez Fundusz za pośrednictwem Dystrybutora, poprzez zlecenie złożone telefonicznie za pośrednictwem serwisu DWS Phone lub za pośrednictwem internetowego serwisu transakcyjnego DWS Online. Zlecenie konwersji Jednostek Uczestnictwa powinno zawierać informacje dotyczące numeru Rejestru Uczestnika w Funduszu oraz numeru Rejestru Uczestnika w Funduszu Docelowym. W przypadku zlecenia konwersji Jednostek Uczestnictwa bez wskazania numeru Rejestru Uczestnika w Funduszu, zlecenie nie będzie realizowane. W przypadku zlecenia konwersji Jednostek Uczestnictwa w Funduszu Docelowym, Jednostki Uczestnictwa zapisywane są w Rejestrze Uczestnictwa obsługiwanym przez Dystrybutora, który przyjmuje zlecenie konwersji Jednostek Uczestnictwa. W przypadku braku Rejestru Uczestnika, o którym mowa w zdaniu poprzednim, na podstawie otrzymanego zlecenia konwersji, zostanie otwarty nowy Rejestr Uczestnika obsługiwany przez Dystrybutora, który przyjmuje zlecenie konwersji Jednostek Uczestnictwa. W przypadku, gdy w Dniu Wyceny okaże się, że: 13/74

14 - kwota określona w zleceniu konwersji jest wyższa od kwoty możliwej do uzyskania z odkupienia wszystkich Jednostek Uczestnictwa zapisanych w danym Rejestrze Uczestnika, lub - liczba Jednostek Uczestnictwa wskazana w zleceniu konwersji jest wyższa niż liczba Jednostek Uczestnictwa zapisanych w danym Rejestrze Uczestnika, lub - w wyniku odkupienia wartość Jednostek Uczestnictwa zapisanych w Rejestrze Uczestnika byłaby mniejsza niż minimalna wpłata początkowa w Funduszu, to wówczas konwersji podlegają wszystkie Jednostki Uczestnictwa zapisane w danym Rejestrze Uczestnika. Zbycie jednostek uczestnictwa w Funduszu Docelowym w drodze konwersji Jednostek Uczestnictwa podlega opłacie manipulacyjnej zgodnie z Prospektem Informacyjnym Funduszu Docelowego. Konwersja jest możliwa tylko w przypadku, jeśli środki wpływające do Funduszu Docelowego w wyniku odkupienia Jednostek Uczestnictwa Funduszu są nie mniejsze niż minimalna wpłata początkowa w Funduszu Docelowym. III.9.5 Sposób i szczegółowe warunki transferu Jednostek Uczestnictwa Jednostki Uczestnictwa danej kategorii mogą być transferowane pomiędzy różnymi Rejestrami Uczestnika w tym samym Funduszu. Transfer Jednostek Uczestnictwa nie powoduje obowiązków podatkowych ani nie jest obarczony opłatą manipulacyjną. Transfer jest dokonywany w Dniu Wyceny, w którym Fundusz otrzymał zlecenie do godziny lub kolejnym Dniu Wyceny od dnia otrzymania przez Fundusz zlecenia transferu, jeśli Fundusz otrzymał zlecenie po godzinie Transfer Jednostek Uczestnictwa jest dokonywany na podstawie zlecenia Uczestnika Funduszu złożonego na formularzu udostępnianym przez Fundusz za pośrednictwem Dystrybutora, poprzez zlecenie złożone telefonicznie za pośrednictwem serwisu DWS Phone lub za pośrednictwem internetowego serwisu transakcyjnego DWS Online. Zlecenie transferu Jednostek Uczestnictwa powinno zawierać informacje dotyczące numeru Rejestru Uczestnika, z którego Jednostki Uczestnictwa mają zostać przetransferowane oraz numeru Rejestru Uczestnika, do którego Jednostki Uczestnictwa mają zostać przetransferowane. W przypadku zlecenia transferu Jednostek Uczestnictwa bez wskazania numeru Rejestru Uczestnika, z którego Jednostki Uczestnictwa mają zostać przetransferowane, zlecenie nie będzie realizowane. W przypadku zlecenia transferu Jednostek Uczestnictwa bez wskazanego numeru Rejestru Uczestnika, do którego mają być przetransferowane Jednostki Uczestnictwa, Jednostki Uczestnictwa zapisywane są w Rejestrze Uczestnictwa obsługiwanym przez Dystrybutora, który przyjmuje zlecenie transferu Jednostek Uczestnictwa. W przypadku braku Rejestru Uczestnika, o którym mowa w zdaniu poprzednim, na podstawie otrzymanego zlecenia transferu, zostanie otwarty nowy Rejestr Uczestnika obsługiwany przez Dystrybutora, który przyjmuje zlecenie transferu Jednostek Uczestnictwa. III.9.6. Sposób i szczegółowe warunki wypłat kwot z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa lub wypłat dochodów Funduszu Wypłata środków z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa następuje przelewem na rachunek bankowy Uczestnika, wskazany Funduszowi przez Uczestnika. Wypłata następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia odkupienia Jednostek Uczestnictwa. Wypłaty z tytułu świadczenia dla uczestników, o którym jest mowa w art. 10 Statutu Funduszu są dokonywane w terminach określonych w umowie z Uczestnikiem. III.9.7. Sposób i szczegółowe warunki spełniania świadczeń należnych z tytułu nieterminowych realizacji zleceń uczestników funduszu oraz błędnej wyceny aktywów netto na jednostkę uczestnictwa W przypadku powstania wobec Uczestników zobowiązań z tytułu nieterminowego realizowania zleceń, albo z tytułu błędnej wyceny jednostek uczestnictwa, zobowiązania są pokrywane przez Towarzystwo, albo podmiot współpracujący z Towarzystwem, z którego winy powstało zobowiązanie. Za zobowiązania powstałe na skutek działania lub zaniechania podmiotu pośredniczącego w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, będącego bankiem krajowym lub instytucją kredytową, wszelką odpowiedzialność ponosi ten bank, chyba, że szkoda jest wynikiem okoliczności, za które benk krajowy lub instytucja kredytowa nie ponoszą odpowiedzialności. Pokrycie zobowiązania następuje niezwłocznie po ustaleniu jego wysokości, poprzez nabycie na rzecz Uczestnika dodatkowych jednostek uczestnictwa za kwotę zobowiązania, lub poprzez przelew środków pieniężnych na rachunek Uczestnika. Jednostki uczestnictwa są nabywane po cenie z dnia pokrycia zobowiązania, tym samym wartość nabytych jednostek uczestnictwa na dzień pokrycia zobowiązana jest równa kwocie zobowiązania. Uczestnik otrzymuje potwierdzenie nabycia jednostek uczestnictwa lub wypłaty środków na pokrycie zobowiązania z tytułu nieterminowej realizacji zlecenia lub błędnej wyceny aktywów netto na jednostkę uczestnictwa, niezwłocznie po dokonaniu wypłaty tych środków. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w przekazywaniu zleceń lub wpłat na jednostki uczestnictwa, które wynikają z okoliczności, na które Towarzystwo nie ma wpływu, w szczególności, gdy opóźnienia jest związane z działaniem lub awarią systemu rozliczeń bankowych, poczty polskiej, firm kurierskich lub systemów elektronicznych. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania podmiotów pośredniczących w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, będących bankami krajowymi lub instytucjami kredytowymi. III.10. Okoliczności, w których Fundusz może zawiesić zbywanie lub odkupywanie jednostek uczestnictwa 14/74

PROSPEKT INFORMACYJNY DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI SPÓŁEK EKSPORTOWYCH

PROSPEKT INFORMACYJNY DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI SPÓŁEK EKSPORTOWYCH PROSPEKT INFORMACYJNY DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI SPÓŁEK EKSPORTOWYCH Fundusz posługuje się skrótem nazwy: DWS Polska FIO Akcji Spółek Eksportowych Fundusz nie posługiwał się do dnia

Bardziej szczegółowo

Prospekt Informacyjny. Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Prospekt Informacyjny. Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Prospekt Informacyjny Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PROSPEKT INFORMACYJNY INVESTOR PARASOL SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Fundusz może używać odpowiednika

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO Legg Mason Akcji Funduszu Inwestycyjnego Otwartego; Legg Mason Zrównoważony Środkowoeuropejski Funduszu Inwestycyjnego Otwartego; Legg Mason Senior Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY PIONEER AKTYWNEJ ALOKACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY zwany dalej Funduszem Nazwa skrócona Funduszu: Pioneer Aktywnej Alokacji FIO Poprzednie nazwy Funduszu: Nie dotyczy. Firma i

Bardziej szczegółowo

PIONEER OBLIGACJI SKARBOWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

PIONEER OBLIGACJI SKARBOWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PROSPEKT INFORMACYJNY PIONEER OBLIGACJI SKARBOWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY zwany dalej Funduszem Nazwa skrócona Funduszu: Pioneer Obligacji Skarbowych FIO Poprzednie nazwy Funduszu: Nie dotyczy Firma

Bardziej szczegółowo

SKOK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Etyczny 1 (skrót - SKOK SFIO Etyczny1) Poprzednie nazwy Funduszu nie dotyczy

SKOK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Etyczny 1 (skrót - SKOK SFIO Etyczny1) Poprzednie nazwy Funduszu nie dotyczy Prospekt informacyjny SKOK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Etyczny 1 (skrót - SKOK SFIO Etyczny1) Poprzednie nazwy Funduszu nie dotyczy Organem Funduszu jest: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy Funduszu nie dotyczy

SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy Funduszu nie dotyczy Prospekt informacyjny SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy Funduszu nie dotyczy Organem Funduszu jest: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

SKOK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Etyczny 1 (skrót - SKOK SFIO Etyczny1) Poprzednie nazwy Funduszu nie dotyczy

SKOK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Etyczny 1 (skrót - SKOK SFIO Etyczny1) Poprzednie nazwy Funduszu nie dotyczy Prospekt informacyjny SKOK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Etyczny 1 (skrót - SKOK SFIO Etyczny1) Poprzednie nazwy Funduszu nie dotyczy Organem Funduszu jest: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

7. Imiona i nazwiska: a) członków Zarządu Towarzystwa - Tomasz Bogutyn Prezes Zarządu - Marcin Jarkiewicz - Wiceprezes Zarządu - Michał Stępniewski

7. Imiona i nazwiska: a) członków Zarządu Towarzystwa - Tomasz Bogutyn Prezes Zarządu - Marcin Jarkiewicz - Wiceprezes Zarządu - Michał Stępniewski Prospekt informacyjny PKO/CREDIT SUISSE SKARBOWY - FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY 1. Nazwa Funduszu. Fundusz działa pod nazwą PKO/CREDIT SUISSE Skarbowy fundusz inwestycyjny otwarty i w dalszej części prospektu

Bardziej szczegółowo

7. Imiona i nazwiska: a) członków Zarządu Towarzystwa - Tomasz Bogutyn Prezes Zarządu - Marcin Jarkiewicz - Wiceprezes Zarządu - Michał Stępniewski

7. Imiona i nazwiska: a) członków Zarządu Towarzystwa - Tomasz Bogutyn Prezes Zarządu - Marcin Jarkiewicz - Wiceprezes Zarządu - Michał Stępniewski Prospekt informacyjny PKO/CREDIT SUISSE ZRÓWNOWAŻONY - FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY 1. Nazwa Funduszu. Fundusz działa pod nazwą PKO/CREDIT SUISSE Zrównoważony fundusz inwestycyjny otwarty i w dalszej części

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY. SKARBIEC-TOP Funduszy Akcji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SKARBIEC-TOP Funduszy Akcji SFIO)

PROSPEKT INFORMACYJNY. SKARBIEC-TOP Funduszy Akcji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SKARBIEC-TOP Funduszy Akcji SFIO) PROSPEKT INFORMACYJNY SKARBIEC-TOP Funduszy Akcji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SKARBIEC-TOP Funduszy Akcji SFIO) SKARBIEC-TOP Funduszy Stabilnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny Funduszu SKOK FIO Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy funduszu nie dotyczy

Prospekt informacyjny Funduszu SKOK FIO Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy funduszu nie dotyczy Prospekt informacyjny Funduszu SKOK FIO Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy funduszu nie dotyczy Organem funduszu inwestycyjnego jest: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY. SKARBIEC-ALTERNATYWNY Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SKARBIEC-ALTERNATYWNY SFIO)

PROSPEKT INFORMACYJNY. SKARBIEC-ALTERNATYWNY Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SKARBIEC-ALTERNATYWNY SFIO) PROSPEKT INFORMACYJNY SKARBIEC-ALTERNATYWNY Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SKARBIEC-ALTERNATYWNY SFIO) SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY Data i miejsce sporządzenia Prospektu: 11 października 2006 r., Warszawa Data i miejsce sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu: 29 maja 2015 r., Warszawa PROSPEKT INFORMACYJNY (nazwa skrócona:

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny Prospekt informacyjny SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty (skrót - SKOK PARASOL FIO) Oznaczenia Subfunduszy: 1) SKOK Aktywny ZA, 2) SKOK Stabilny ZA, 3) SKOK Obligacji, 4) SKOK Akcji, 5) SKOK Gotówkowy,

Bardziej szczegółowo

Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Credit Agricole FIO)

Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Credit Agricole FIO) PROSPEKT INFORMACYJNY Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Credit Agricole FIO) Fundusz jest funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami: (1) Credit Agricole Stabilnego Wzrostu

Bardziej szczegółowo

SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy Funduszu nie dotyczy

SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy Funduszu nie dotyczy Prospekt informacyjny SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy Funduszu nie dotyczy Organem Funduszu jest: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY. SKARBIEC Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SKARBIEC FIO)

PROSPEKT INFORMACYJNY. SKARBIEC Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SKARBIEC FIO) PROSPEKT INFORMACYJNY SKARBIEC Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SKARBIEC FIO) Oznaczenia subfunduszy: Subfundusz Pieniężny SKARBIEC-KASA Subfundusz Instrumentów Dłużnych SKARBIEC-OBLIGACJA Subfundusz Dłużnych

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY Commercial Union Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Commercial Union FIO) Fundusz jest funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami: 1. CU Depozyt Plus 2. CU Obligacji

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny Twoje inwestycje Prospekt informacyjny Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Aviva Investors Depozyt Plus Aviva Investors Obligacji Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus Aviva Investors Stabilnego

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE INWESTYCYJNE

FUNDUSZE INWESTYCYJNE FUNDUSZE INWESTYCYJNE SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO INVESTOR ZRÓWNOWAŻONY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Fundusz posługuje się odpowiednikiem nazwy w języku angielskim: Investor Balanced Open- Ended Investment

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY. SKARBIEC Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SKARBIEC FIO)

PROSPEKT INFORMACYJNY. SKARBIEC Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SKARBIEC FIO) PROSPEKT INFORMACYJNY SKARBIEC Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SKARBIEC FIO) Oznaczenia subfunduszy: Subfundusz Pieniężny SKARBIEC-KASA Subfundusz Instrumentów Dłużnych SKARBIEC-OBLIGACJA Subfundusz Dłużnych

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY PZU

PROSPEKT INFORMACYJNY PZU PROSPEKT INFORMACYJNY PZU Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Globalnych Inwestycji () który działał wcześniej pod nazwą: PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Funduszy Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny Prospekt informacyjny SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty (skrót - SKOK PARASOL FIO) Oznaczenia Subfunduszy: 1) SKOK Stabilny ZA, 2) SKOK Obligacji, 3) SKOK Akcji, 4) SKOK Gotówkowy, 5) SKOK Etyczny

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny Prospekt informacyjny SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty (skrót - SKOK PARASOL FIO) Oznaczenia Subfunduszy: 1) SKOK Aktywny ZA, 2) SKOK Stabilny ZA, 3) SKOK Obligacji, 4) SKOK Akcji, 5) SKOK Gotówkowy,

Bardziej szczegółowo

ING Subfundusz Papierów Dłużnych Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L)

ING Subfundusz Papierów Dłużnych Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty WRZESIEŃ 2010 Prospekt Informacyjny ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Fundusz może używać nazwy ING SFIO z wydzielonymi subfunduszami: ING

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY. SKARBIEC Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SKARBIEC FIO)

PROSPEKT INFORMACYJNY. SKARBIEC Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SKARBIEC FIO) PROSPEKT INFORMACYJNY SKARBIEC Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SKARBIEC FIO) Oznaczenia subfunduszy: Subfundusz Pieniężny SKARBIEC-KASA Subfundusz Instrumentów Dłużnych SKARBIEC-OBLIGACJA Subfundusz Dłużnych

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabywaniu jednostek uczestnictwa funduszy zarządzanych przez Idea TFI

Tabela opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabywaniu jednostek uczestnictwa funduszy zarządzanych przez Idea TFI Tabela opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabywaniu jednostek uczestnictwa funduszy zarządzanych przez Idea TFI Fundusz Idea Premium SFIO Idea Obligacji Subfundusz Idea Ochrony Kapitału Subfundusz

Bardziej szczegółowo

ING PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Fundusz może używać nazwy ING Parasol FIO z wydzielonymi subfunduszami:

ING PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Fundusz może używać nazwy ING Parasol FIO z wydzielonymi subfunduszami: ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty MAJ 2012 Prospekt Informacyjny ING PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Fundusz może używać nazwy ING Parasol FIO z wydzielonymi subfunduszami: ING Subfundusz Gotówkowy

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny Prospekt informacyjny sporządzony na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2004 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu

Bardziej szczegółowo