PROSPEKT INFORMACYJNY DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI SPÓŁEK EKSPORTOWYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROSPEKT INFORMACYJNY DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI SPÓŁEK EKSPORTOWYCH"

Transkrypt

1 PROSPEKT INFORMACYJNY DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI SPÓŁEK EKSPORTOWYCH Fundusz posługuje się skrótem nazwy: DWS Polska FIO Akcji Spółek Eksportowych Fundusz nie posługiwał się do dnia sporządzenia Prospektu inną nazwą. Organ reprezentujący Fundusz: DWS Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Aleja Armii Ludowej Warszawa, Polska Fundusz prowadzi działalność zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe. Prospekt został sporządzony w Warszawie, 24 września 2007 roku na podstawie art. 219 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2004 roku w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, a także skrótu tego prospektu. Daty kolejnych aktualizacji: 3 grudnia 2007 roku, 18 lutego 2008 roku, 20 marca 2008 roku. Data ostatniej aktualizacji: 02 kwietnia 2008 roku

2 ROZDZIAŁ I. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE I.1. Towarzystwo 1) Firma, siedziba i adres Towarzystwa DWS Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Aleja Armii Ludowej 26, Warszawa, Polska 2) Imiona, nazwiska i funkcja osób fizycznych działających w imieniu Towarzystwa Jan Mieczkowski, Prezes Zarzadu Piotr Linke, Wiceprezes Zarządu 3) Oświadczenia osób działających w imieniu Towarzystwa Informacje zawarte w prospekcie są prawdziwe i rzetelne oraz nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w prospekcie jest wymagane przepisami rozporządzenia. Wedle mojej najlepszej wiedzy nie istnieją, poza ujawnionymi w prospekcie, okoliczności, które mogłyby wywrzeć znaczący wpływ na sytuację prawną, majątkową i finansową Funduszu. Jan Mieczkowski Prezes Zarządu Informacje zawarte w prospekcie są prawdziwe i rzetelne oraz nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w prospekcie jest wymagane przepisami rozporządzenia. Wedle mojej najlepszej wiedzy nie istnieją, poza ujawnionymi w prospekcie, okoliczności, które mogłyby wywrzeć znaczący wpływ na sytuację prawną, majątkową i finansową Funduszu. Piotr Linke Wiceprezes Zarządu 2/54

3 I.2. Podmiot sporządzający Prospekt 1) Firma lub imię i nazwisko oraz siedziba, wraz z numerami telekomunikacyjnymi podmiotu sporządzającego Prospekt DWS Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Aleja Armii Ludowej 26, Warszawa, Polska Tel: Fax: ) Części Prospektu, za których sporządzenie jest odpowiedzialny podmiot sporządzający Prospekt Sporządzający Prospekt jest odpowiedzialny za sporządzenie wszystkich części Prospektu. 3) Imiona i nazwiska osób fizycznych działających w imieniu podmiotu sporządzającego Prospekt. Jan Mieczkowski, Prezes Zarzadu Piotr Linke, Wiceprezes Zarządu 4) Oświadczenie osób działających w imieniu podmiotu sporządzającego Prospekt Prospekt został sporządzony z zachowaniem należytej staranności zawodowej. Informacje zawarte w tych częściach Prospektu, za których sporządzenie jest odpowiedzialny podmiot sporządzający prospekt, są prawdziwe i rzetelne oraz nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w prospekcie jest wymagane przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2004 roku w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, a także skrótu tego prospektu. Jan Mieczkowski Prezes Zarządu Prospekt został sporządzony z zachowaniem należytej staranności zawodowej. Informacje zawarte w tych częściach Prospektu, za których sporządzenie jest odpowiedzialny podmiot sporządzający prospekt, są prawdziwe i rzetelne oraz nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w prospekcie jest wymagane przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2004 roku w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, a także skrótu tego prospektu. Piotr Linke Wiceprezes Zarządu 3/54

4 ROZDZIAŁ II. DANE O TOWARZYSTWIE II.1. Firma, kraj siedziby, siedziba i adres Towarzystwa wraz z numerami telekomunikacyjnymi, adresem głównej strony internetowej i adresem poczty elektronicznej DWS Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Polska Adres: Aleja Armii Ludowej 26, Warszawa, Polska Tel: Fax: Adres głównej strony internetowej: Adres poczty elektronicznej: II.2. Data i numer decyzji Komisji Nadzoru Finansowego na wykonywanie działalności przez Towarzystwo Decyzja Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 9 października 1997 roku, nr KPW / II.3. Oznaczenie sądu rejestrowego i numer, pod którym Towarzystwo jest zarejestrowane, oraz data wpisu do rejestru Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Numer KRS: Data zarejestrowania w KRS: 28 listopada 2001 roku. Przed datą zarejestrowania w KRS, Towarzystwo było zarejestrowane w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XVI Wydział Gospodarczy Rejestrowy, pod numerem RHB II.4. Wysokość kapitału własnego Towarzystwa, w tym wysokość składników kapitału własnego na ostatni dzień bilansowy Kapitał własny Towarzystwa na dzień 31 grudnia 2006 roku wynosi ,57 PLN i składa się z: - kapitału zakładowego w wysokości: ,00 PLN - kapitał zapasowy w wysokości: ,01 PLN - kapitał z aktualizacji wyceny w wysokości : ,01 PLN - zysk netto roku ,55 PLN Dane zostały zbadane przez biegłego rewidenta. II.5. Sposób i termin opłacenia kapitału zakładowego Towarzystwa Kapitał zakładowy Towarzystwa dzieli się na akcji imiennych zwykłych, w pełni opłaconych, o wartości nominalnej 10 zł. każda, w tym: a) akcji imiennych serii A opłaconych przed zarejestrowaniem Towarzystwa w rejestrze handlowym, b) akcji imiennych serii B, c) akcji imiennych serii C, Akcje w całości pokryto wkładem pieniężnym. II.6. Firma oraz siedziba akcjonariuszy Towarzystwa, wraz z podaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, jeżeli akcjonariusz posiada co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy DWS Holding&Service GmbH z siedzibą we Frankfurcie nad Menem, Niemcy. Akcjonariusz posiada głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Towarzystwa, co stanowi 100% ogólnej liczby głosów. II.7. Firma i siedziba podmiotu dominującego wobec Towarzystwa, ze wskazaniem cech tej dominacji 1) DWS Holding&Service GmbH z siedzibą we Frankfurcie nad Menem, Niemcy. Podmiot posiada 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Towarzystwa. II.8. Firma i siedziba podmiotu bezpośrednio lub pośrednio dominującego w stosunku do podmiotu, o którym mowa w ust. 7, ze wskazaniem cech tej dominacji 1) DB Financial Service Holding GmbH z siedzibą we Frankfurcie nad Menem, Niemcy. 4/54

5 Podmiot posiada 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu udziałowców DWS Holding & Service GmbH z siedzibą we Frankfurcie nad Menem, Niemcy. 2) DB Capital Markets GmbH, z siedzibą we Frankfurcie nad Menem, Niemcy. Podmiot posiada 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu udziałowców podmiotu, o którym mowa w pkt 1. 3) Deutsche Bank AG z siedzibą we Frankfurcie nad Menem, Niemcy. Podmiot posiada 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu udziałowców podmiotu, o którym mowa w pkt 2. II.9. Imiona i nazwiska członków zarządu Towarzystwa, ze wskazaniem pełnionych funkcji w zarządzie 1) Jan Mieczkowski, Prezes Zarządu 2) Piotr Linke, Wiceprezes Zarządu II.10. Imiona i nazwiska członków rady nadzorczej towarzystwa, ze wskazaniem przewodniczącego 1) Thomas Gerhardt, Przewodniczący 2) Udo Behrenwaldt, 3) Tim Koevenig 4) Markus Kohlenbach II.11. Imiona i nazwiska prokurentów Towarzystwa, ze wskazaniem rodzaju udzielonej prokury 1) Joanna Sworowska, prokura łączna wraz z członkiem zarządu Towarzystwa 2) Tomasz Sokołowski, prokura łączna wraz z członkiem zarządu Towarzystwa II.12. Imiona i nazwiska osób fizycznych zarządzających funduszami, ze wskazaniem funduszy, którymi zarządzają, oraz doradców inwestycyjnych, ze wskazaniem pełnionych w Towarzystwie funkcji oraz numerów licencji doradców inwestycyjnych 1) Tomasz Bartmiński Dyrektor Departamentu Inwestycji, Szef Sekcji Instrumentów Dłużnych, doradca inwestycyjny, licencja nr 164 Zarządza funduszami: DWS Polska FIO Płynna Lokata, DWS Polska FIO Płynna Lokata Plus. 2) Jarosław Niedzielewski Szef Sekcji Instrumentów Akcyjnych, doradca inwestycyjny, licencja nr 110 Zarządza funduszami: DWS Polska FIO Akcji, DWS Polska FIO Akcji Plus, DWS Polska FIO Top 50 Europa, DWS Polska FIO Zrównoważony, DWS Polska FIO Zabezpieczenia Emerytalnego. 3) Zbigniew Wójtowicz Szef Sekcji Portfeli Indywidualnych, doradca inwestycyjny, licencja nr 170 Zarządza funduszami: DWS Polska FIO Dłużnych Papierów Wartościowych, DWS Polska FIO Konwergencji. 4) Monika Kalwasińska Zarządzający, analityk Zarządza funduszami: DWS Polska SFIO Euroobligacji, DWS Polska FIO Bezpiecznego Wzrostu Plus. 5) Tomasz Filipiak Zarządzający Zarządza funduszami: DWS Polska FIO Top 25 Małych Spółek, DWS Polska FIO Top 50 Małych i Średnich Spółek Plus, DWS Polska FIO Akcji Spółek Eksportowych. II.13. Opis posiadanych przez osoby wymienione w pkt II.9 II.12 kwalifikacji do wykonywania funkcji w Towarzystwie oraz informacje o pełnionych przez te osoby funkcjach poza Towarzystwem, jeżeli ta okoliczność może mieć znaczenie dla sytuacji uczestników Funduszu 5/54

6 II.13.1 ZARZĄD Jan Mieczkowski Prezes Zarządu Ukończył Akademię Handlu Światowego we Frankfurcie nad Menem. Jest dyplomowanym handlowcem handlu zagranicznego. W latach był zatrudniony jako analityk i doradca inwestycyjny w Hornblower Fisher AG Ffm. W latach pracował jako dealer rynku pieniężnego i walutowego. W 1990 roku zajmował stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Rynku Pieniężnego w Deutsche Bank AG - Konzern-IBJ. Od sierpnia 1995 do grudnia 2000 r. pracował jako dyrektor Departamentu Skarbca w Deutsche Bank Polska S.A. Od maja 1998 roku pełnił funkcję członka Zarządu DWS Polska TFI S.A, odpowiedzialnego za pion inwestycyjny i marketing. Od maja 2001 do grudnia Prezes Deutsche Asset Management S.A. W październiku 2003 roku objął funkcję Prezesa Zarządu DWS Polska TFI S.A. Piotr Linke Wiceprezes Zarządu Ukończył studia na Wydziale Finansów w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie Szkoła Główna Handlowa) oraz studia podyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1986 roku pracuje w instytucjach finansowych. W latach był zatrudniony w Banku Handlowym S.A. w departamencie środkowoeuropejskim i w departamencie gospodarki pieniężnej. W latach pracował w Banku Creditanstalt S.A. w Warszawie jako dyrektor departamentu skarbca. Od października 1998 roku pełnił funkcję członka Zarządu DWS Polska TFI S.A. W październiku 2003 roku objął funkcję Wiceprezesa Zarządu Towarzystwa. II.13.2 RADA NADZORCZA Thomas Gerhardt Przewodniczący Rady Nadzorczej W 1992 ukończył studia ekonomiczne w Johann-Wolfgang-Goethe Universität we Frankfurcie nad Menem. W 1993 roku pracował jako assistant auditor w KPMG. Pracę w DWS Investments Frankfurt w Departamencie Zarządzania Funduszami Akcji rozpoczął w grudniu 1993 roku. Zarządza funduszami azjatyckimi i rynków wschodzących. Pełni funkcję Head of Global Emerging Markets. W skład Rady Nadzorczej DWS Polska TFI S.A. został powołany w marcu 2007 roku. Pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Towarzystwa. Udo Behrenwaldt - Członek Rady Nadzorczej Ukończył studia ekonomiczne i zarządzania na uczelniach we Frankfurcie nad Menem i Saarbrücken w Niemczech. W latach pracował jako doradca i strateg inwestycyjny w Bank für Gemeinwirtschaft z siedzibą we Frankfurcie nad Menem; od 1970 do 1972 roku zarządzał funduszem The Japan and Formula Selection Fund z siedzibą w Madrycie, Hiszpania; potem w latach zarządzał funduszami grupy DWS w Niemczech. W latach był dyrektorem zarządzającym grupą DWS a dodatkowo w latach pełnił funkcję rzecznika tej grupy. Ponadto zarządzał od 1988 roku funduszem DB Investment Management S.A z siedzibą w Luksemburgu. Od listopada 2001 do 2002 pełnił funkcję CEO Europe Departamentu Asset managemet w Deutsche Bank. W roku 2002 był rzecznikiem Zarządu Federalnego Związku Niemieckich Funduszy Inwestycyjnych. Od marca 2003 r. pełni funkcję Wiceprezesa Deutsche Asset Management i Doradcy DB Trust. W skład Rady Nadzorczej Towarzystwa został powołany w czerwcu 1999 roku. Tim Koevenig Członek Rady Nadzorczej. W 1992 roku ukończył studia w zakresie ekonomii i zarządzania na Uniwersytecie w Kolonii. Karierę zawodową rozpoczął w Deutsche Bank, jako asystent głównego ekonomisty Grupy DB. W latach Senior Portfolio Manager w DWS Investments, Frankfurt. W latach Head of Marketing and Sales w DB Fund Management w Singapurze. Przez kolejne dwa lata pracował w Allianz Asset Management w Monachium jako Deputy Head of Sales. Od 2001 roku pracuje w strukturach DWS Investments, Frankfurt na stanowiskach: : Head of Sales Structured Product Europe, : Head of Institutional Sales, European Sector Head for Financial Institution. W latach : Członek Zarządu DWS Investments Schweiz and DeAM Switzerland w Zurichu, Head Distribution Switzerland. Od roku 2007 pełni funkcję Head of Northern and Eastern Europe w DWS Investments, Frankfurt. W marcu 2007 roku został powołany w skład Rady Nadzorczej DWS Polska TFI S.A. Markus Kohlenbach Członek Rady Nadzorczej W roku 1994 ukończył studia ekonomiczne na Westfälische Wilhelms-University of Münster. Karierę zawodową rozpoczął w roku 1987 w BHF Bank we Frankfurcie, gdzie pracował do roku W latach pracował w Institute for Mathematics, a także (1992/3) w Institute for Accounting na Uniwersytecie w Münster. W DWS Investments, Frankfurt pracuje od 1995 roku pełniąc kolejno funkcje: Head of Emerging Markets High Yield Fund Management ( ), Head of Portfolio Management International Fixed Income (od 2003 roku), Global Head of Rates i Global Head of Retail for Investment-grade Fixed Income (od listopada 2006). Od marca 2007 Członek Rady Nadzorczej DWS Polska TFI S.A. II.13.3 PROKURENCI Joanna Sworowska Prokurent, Dyrektor Departamentu Księgowości Funduszy Ukończyła Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Od grudnia 1997 roku związana z DWS Polska TFI S.A. Od października 2000 roku pełni funkcję Dyrektora Departamentu Księgowości Funduszy. Od grudnia 2006 pełni funkcję prokurenta 6/54

7 Towarzystwa. Tomasz Sokołowski Prokurent, Dyrektor Departamentu Prawnego Ukończył prawo i filologię polską na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie. W latach zatrudniony w Urzędzie Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi, gdzie brał udział w procesie licencyjnym otwartych funduszy emerytalnych. Od 2002 do 2006 roku pracował w Urzędzie Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, odpowiedzialny za kontrole funduszy emerytalnych. W 2005 roku ekspert Rady Europy w Republice Macedonii w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Od 2006 roku zatrudniony w DWS Polska Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych SA na stanowisku Dyrektora Departamentu Prawnego. Od grudnia 2006 roku pełni funkcję prokurenta w Towarzystwie. II.13.4 OSOBY ZARZĄDZAJĄCE FUNDUSZAMI ORAZ DORADCY INWESTYCYJNI Tomasz Bartmiński Dyrektor Departamentu Inwestycji, Szef Sekcji Instrumentów Dłużnych Licencję maklera posiada od 1994 roku, doradcy inwestycyjnego od 2000 roku. Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W latach pracował w Banku Handlowym S.A. Oddział w Lublinie jako inspektor w Wydziale Kredytów i Gwarancji oraz jako analityk na Samodzielnym Stanowisku Oceny Ryzyka. Od 1997 zatrudniony w TFI Skarbiec początkowo w charakterze analityka, a nastepnie na stanowisku Młodszego Zarządzającego Funduszem. Był m.in. osobą współodpowiedzialną za zarządzanie pierwszym w Polsce zamkniętym funduszem inwestycyjnym ZFI SEZAM. Od 2000 roku jest pracownikiem DWS Polska TFI S.A. gdzie od 2001 roku pełni funkcję Szefa Sekcji Zarządzania Instrumentami Dłużnymi, a od 2006 Dyrektora Departamentu Inwestycji. Jarosław Niedzielewski Szef Sekcji Instrumentów Akcyjnych Jest doradcą inwestycyjnym od 1997 roku. Absolwent kierunku Finanse i Bankowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W 1997 roku pracował jako analityk w Fidelia TFP S.A. Następnie od początku 1998 roku był zatrudniony w ABB TFP S.A. na stanowisku zarządzającego funduszem. Od kwietnia 1999 roku pracuje jako zarządzający funduszami akcji w DWS Polska TFI S.A. Od 1 września 2005 r. pełni funkcję Szefa Sekcji Instrumentów Akcyjnych. Zbigniew Wójtowicz Szef Sekcji Portfeli Indywidualnych, Zarządzający Licencję maklera papierów wartościowych posiada od 1998 roku, doradcy inwestycyjnego od 2000 roku. W 2000 roku ukończył studia w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, zaś w 2002 studia na Internationales Hochschulinstitut w Zittau (Niemcy). W lipcu 2004 uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. W latach zarządzający funduszami i portfelami klientów prywatnych w Millennium Domu Maklerskim S.A. Od lipca 2004 roku zatrudniony w Towarzystwie na stanowisku zarządzającego funduszami. Od 1 września 2005 r. pełni funkcję Szefa Sekcji Portfeli Indywidualnych. Monika Kalwasińska Zarządzający Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie. Od 1999 roku do września 2005 roku pracowała w Citibank (Poland) S.A, a następnie po fuzji w roku 2001 w Banku Handlowym w Warszawie na stanowisku dealera w Departamencie Skarbu. W obrębie Departamentu Skarbu była kolejno zatrudniona w dziale dealerów ds. obsługi klientów banku, następnie w zespole obsługi inwestorów oraz zespole zarządzania aktywami i pasywami Banku. W październiku 2005 roku dołączyła do DWS Polska TFI S.A. rozpoczynając pracę na stanowisku analityka, od września 2006 pracuje na stanowisku zarządzający/analityk. Tomasz Filipiak Zarządzający Wykształcenie wyższe ekonomiczne. W latach studiował na Uniwersytecie Łódzkim na Wydziale Ekonomiczno Socjologicznym, kierunek Finanse i Bankowość. Od 1994 roku posiada licencję Maklera Papierów Wartościowych nr 900. Od czerwca 1995 roku rozpoczął pracę jako analityk finansowy w Domu Inwestycyjnym Guziejewski i Albrecht S.A. w Łodzi. Od kwietnia 1997 r. kierownik Wydziału Analiz w HSBC G&A Securities Polska S.A. Od czerwca 1998 r. analityk finansowy w Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie. Od kwietnia 1999 r. zatrudniony w Pioneer Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym S.A. jako analityk finansowy w Wydziale Zarządzania Aktywami, następnie od kwietnia 2001 w Pekao Pioneer PTE S.A. (przejęcie Pioneer PTE S.A.) jako analityk/dealer portfela akcji. Od maja 2005 r. do lutego 2007 zarządzający funduszem akcyjnym oraz portfelami indywidualnymi w Millennium TFI S.A. Od maja 2007 zatrudniony w DWS TFI S.A. jako zarządzający funduszami małych i średnich spółek. II.14. Nazwy i zwięzłe charakterystyki innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, nieobjętych Prospektem, ze wskazaniem celu inwestycyjnego i głównych zasad polityki inwestycyjnej każdego z funduszy 1) DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty Zrównoważony Celem inwestycyjnym DWS Polska FIO Zrównoważony jest stabilny i długoterminowy wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat, realizowany poprzez ich aktywne lokowanie w papiery wartościowe zarówno związane z podwyższonym ryzykiem, jak i w papiery wartościowe o umiarkowanym poziomie ryzyka. Podwyższony stopień ryzyka inwestycji oznacza, że wartość Jednostek Uczestnictwa Funduszu może ulegać istotnym wahaniom w zależności od sytuacji rynkowej. Powierzone środki pieniężne są w zasadniczej części lokowane w akcje i w dłużne papiery wartościowe. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia 7/54

8 założonego celu. Udział akcji oraz innych instrumentów opartych o akcje, takie jak prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i instrumenty pochodne, z zastrzeżeniem Art. 8 ust. 2 Statutu Funduszu, będzie zawierał się w przedziale od 40% do 65% wartości Aktywów Netto Funduszu. Pozostała część Aktywów Funduszu jest lokowane w dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego. 2) DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Celem inwestycyjnym DWS Polska FIO Akcji jest dynamiczny wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat, realizowany poprzez ich aktywne lokowanie w papiery wartościowe o podwyższonym poziomie ryzyka. Podwyższony stopień ryzyka inwestycji oznacza, że wartość Jednostek Uczestnictwa Funduszu może ulegać istotnym wahaniom w zależności od sytuacji rynkowej. Powierzone środki pieniężne są w zasadniczej części lokowane w akcje. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia założonego celu. Udział akcji oraz innych instrumentów opartych o akcje, takie jak prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i instrumenty pochodne, z zastrzeżeniem Art. 8 ust. 2 Statutu Funduszu, będzie zawierał się w przedziale od 70% do 100% wartości Aktywów Netto Funduszu. 3) DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Plus Celem inwestycyjnym DWS Polska FIO Akcji Plus jest dynamiczny wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat, realizowany poprzez ich aktywne lokowanie w papiery wartościowe o podwyższonym stopniu ryzyka. Podwyższony stopień ryzyka inwestycji oznacza, że wartość Jednostek Uczestnictwa Funduszu może ulegać istotnym wahaniom w zależności od sytuacji rynkowej. Powierzone środki pieniężne są lokowane w akcje, przy czym poziom tych lokat jest uzależniony od bieżącej koniunktury rynkowej. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia założonego celu. Udział akcji oraz innych instrumentów opartych o akcje, jak prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i instrumenty pochodne, z zastrzeżeniem Art. 8 ust. 2 Statutu Funduszu, będzie zawierał się w przedziale od 50% do 100% wartości Aktywów Netto Funduszu. 4) DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty Zabezpieczenia Emerytalnego Celem inwestycyjnym DWS Polska FIO Zabezpieczenia Emerytalnego jest wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia założonego celu. Nie mniej niż 60 % Aktywów Netto Funduszu jest lokowane w dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego. Udział akcji oraz innych instrumentów opartych o akcje, takie jak prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i instrumenty pochodne, z zastrzeżeniem Art. 8 ust. 2 Statutu Funduszu, będzie zawierał się w przedziale od 5% do 40% wartości Aktywów Netto Funduszu. 5) DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty Dłużnych Papierów Wartościowych Celem inwestycyjnym DWS Polska FIO Dłużnych Papierów Wartościowych jest stabilny wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat, realizowany poprzez ich aktywne lokowanie w papiery wartościowe o umiarkowanym poziomie ryzyka. Pomimo umiarkowanego poziomu ryzyka inwestycji, wartość Jednostek Uczestnictwa Funduszu może ulegać istotnym wahaniom w zależności od sytuacji rynkowej. Powierzone środki pieniężne są w zasadniczej części lokowane w dłużne papiery wartościowe. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia założonego celu. Nie mniej niż 80% Aktywów Netto Funduszu będzie lokowana w dłużne papiery wartościowe denominowane w walucie polskiej. 6) DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty Płynna Lokata Celem inwestycyjnym DWS Polska FIO Płynna Lokata jest wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat, realizowany poprzez ich aktywne lokowanie głównie w instrumenty finansowe rynku pieniężnego, których termin zapadalności lub okres odsetkowy nie przekracza jednego roku, charakteryzujące się dodatkowo niskim poziomem ryzyka. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia założonego celu. Nie mniej niż 80% Aktywów Netto Funduszu będzie lokowane w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty finansowe, których termin zapadalności lub okres odsetkowy nie przekracza jednego roku. 7) DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty Płynna Lokata Plus Celem inwestycyjnym DWS Polska FIO Płynna Lokata Plus jest wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat, realizowany poprzez ich aktywne lokowanie głównie w instrumenty finansowe rynku pieniężnego, których termin zapadalności lub okres odsetkowy nie przekracza jednego roku, charakteryzujące się dodatkowo niskim poziomem ryzyka. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia założonego celu. Nie mniej niż 80% Aktywów Netto Funduszu będzie lokowane w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty finansowe, których termin zapadalności lub okres odsetkowy nie przekracza jednego roku. 8) DWS Polska Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Euroobligacji Celem inwestycyjnym DWS Polska SFIO Euroobligacji jest wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat, realizowany poprzez ich aktywne lokowanie głównie w denominowane w EURO papiery wartościowe o charakterze dłużnym, charakteryzujące się dodatkowo niskim poziomem ryzyka kredytowego. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia założonego celu. Nie mniej niż 80% Aktywów Funduszu będzie lokowana w denominowane w EURO dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty 8/54

9 finansowe, emitowane przez podmioty posiadające ocenę wiarygodności kredytowej na poziomie inwestycyjnym ( investment grade rating) w rozumieniu standardów agencji ratingowych Standard & Poor s Corporation lub Moody s Investors Service lub Fitch Investors Service. Wpłaty do Funduszu mogą być dokonywane w EURO i złotych polskich. Uczestnikami DWS Polska SFIO Euroobligacji mogą zostać osoby fizyczne oraz spółki prawa handlowego. 9) DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty Top 50 Europa Celem inwestycyjnym DWS Polska FIO Top 50 Europa jest dynamiczny wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat, realizowany poprzez ich aktywne lokowanie w papiery wartościowe o podwyższonym stopniu ryzyka. Podwyższony stopień ryzyka inwestycji oznacza, że wartość Jednostek Uczestnictwa Funduszu może ulegać istotnym wahaniom w zależności od sytuacji rynkowej. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia założonego celu. Nie mniej niż 60 % Aktywów Funduszu będzie lokowane w akcje europejskich emitentów, przy czym okresowo, w sytuacjach wystąpienia załamania gospodarki lub rynków finansowych udział akcji w Aktywach Funduszu może zostać ograniczony. Europejskimi emitentami w rozumieniu Statutu Funduszu są podmioty posiadające siedzibę w Europie, lub podmioty których działalność jest skupiona na rynku europejskim, przy czym za taki uważa się podmiot, którego większość zysków pochodzi z rynku europejskiego lub większość jego sprzedaży jest na nim dokonywana. Ogólna liczba emitenów, jest ograniczona do 50-ciu. Wpłaty do Funduszu mogą być dokonywane w EURO i złotych polskich. 10) DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty Konwergencji Celem inwestycyjnym DWS Polska FIO Konwergencji jest wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat, realizowany poprzez ich aktywne lokowanie w dłużne papiery wartościowe charakteryzujące się znaczną wrażliwością na zmiany rynkowych stóp procentowych i kursu złotego. W związku z powyższym wartość Jednostek Uczestnictwa Funduszu może ulegać istotnym wahaniom w zależności od sytuacji rynkowej. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia założonego celu. Nie mniej niż 80% Aktywów Netto Funduszu będzie lokowana w dłużne papiery wartościowe denominowane w walutach krajów państw kandydujących do członkostwa w europejskiej unii walutowej. Lokaty funduszu koncentrują się na dłużnych papierach wartościowych o dobrej wiarygodności kredytowej, charakteryzujących się znaczną wrażliwością na zmiany rynkowych stóp procentowych. Lokaty Funduszu będą dobierane pod kątem maksymalizacji potencjalnych korzyści wynikających z procesu konwergencji gospodarek państw kandydujących do członkostwa w europejskiej unii walutowej do gospodarek państw strefy EURO, rozumianego jako wyrównywanie się wysokości stóp procentowych. 11) DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty Top 25 Małych Spółek Celem inwestycyjnym DWS Polska FIO Top 25 Małych Spółek jest dynamiczny wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat, realizowany poprzez ich aktywne lokowanie w papiery wartościowe o podwyższonym poziomie ryzyka. Podwyższony stopień ryzyka inwestycji oznacza, że wartość Jednostek Uczestnictwa Funduszu może ulegać istotnym wahaniom w zależności od sytuacji rynkowej. Powierzone środki pieniężne są w zasadniczej części lokowane w akcje. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia założonego celu. Nie mniej niż 70% Aktywów Netto Funduszu, z zastrzeżeniem Art. 8 ust. 2 Statutu Funduszu, będzie lokowane w akcje emitentów wchodzących w skład indeksu DWS MS publikowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., oraz inne instrumenty oparte o te akcje, takie jak prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i instrumenty pochodne. 12) DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty Top 50 Małych i Średnich Spółek Plus Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat, realizowany poprzez ich aktywne lokowanie w papiery wartościowe o podwyższonym poziomie ryzyka inwestycyjnego. Podwyższony poziom ryzyka inwestycyjnego oznacza, że wartość Jednostek Uczestnictwa Funduszu może ulegać istotnym wahaniom w zależności od sytuacji rynkowej. Powierzone środki pieniężne są w zasadniczej części lokowane w akcje. Fundusz jest funduszem akcyjnym. Nie mniej niż 70% Aktywów Netto Funduszu będzie lokowane w akcje oraz prawa do akcji i prawa poboru dopuszczone do obrotu, lub nabywane w obrocie pierwotnym, lub w pierwszej ofercie publicznej, jeżeli warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu oraz gdy dopuszczenie do tego obrotu jest zapewnione w okresie nie dłuższym niż rok od dnia, w którym po raz pierwszy nastąpi zaoferowanie tych papierów na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub w państwie członkowskim, a także na rynku zorganizowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Istambule (Istambul Stock Exchange), lub Giełdzie Papierów Wartościowych Rosyjskiego Systemu Handlu (Russian Trading System Stock Exchange) lub Moskiewskiej Międzybankowej Giełdzie Walutowej (Moscow Interbank Currency Exchange); o kapitalizacji rynkowej w dniu dokonania inwestycji niższej niż jeden miliard euro. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. Z posiadanymi jednostkami uczestnictwa Funduszu nie wiąże się gwarancja wypłaty określonej kwoty z tytułu umorzenia jednostek uczestnictwa. 13) DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty Bezpiecznego Wzrostu Plus Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz inwestuje głównie w instrumenty rynku pieniężnego, których termin zapadalności lub okres odsetkowy nie przekracza jednego roku, dodatkowo charakteryzujące się niskim poziomem ryzyka kredytowego. W niewielkim stopniu - nie więcej niż 15% wartości Aktywów Funduszu inwestowane jest w akcje i instrumenty oparte o akcje (prawa poboru, prawa do akcji) Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. Z posiadanymi jednostkami uczestnictwa Funduszu nie wiąże się gwarancja wypłaty określonej kwoty z tytułu umorzenia jednostek uczestnictwa. 9/54

10 II.15. Określenie rodzajów działalności, na których wykonywanie Towarzystwo posiada zezwolenie lub które wykonuje na podstawie art. 45 ust. 2a ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych. Towarzystwo posiada zezwolenie: 1) na wykonywanie działalności, o której mowa w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2005 roku o funduszach inwestycyjnych, której przedmiotem jest tworzenie funduszy inwestycyjnych i zarządzanie nimi, w tym pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowanie ich wobec osób trzecich oraz zarządzanie zbiorczym portfelem papierów wartościowych, 2) na wykonywanie działalności, o której mowa w art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 maja 2005 roku o funduszach inwestycyjnych, której przedmiotem jest zarządzanie cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenia, 3) na wykonywanie działalności, o której mowa w art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 maja 2005 roku o funduszach inwestycyjnych, której przedmiotem jest doradztwo w zakresie obrotu papierami wartościowymi. Towarzystwo nie wykonuje działalności określonej w art. 45 ust. 2a ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych. II.16. Wskazanie obowiązków Towarzystwa, których wykonywanie może być powierzone innym podmiotom. Towarzystwo w drodze umowy może powierzyć innemu podmiotowi wykonywanie następujących obowiązków: 1) zarządzanie Funduszem, 2) prowadzenie ksiąg rachunkowych Funduszu, 3) pośredniczenie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa Funduszu. Na dzień sporządzenia Prospektu Towarzystwo powierzyło prowadzenie ksiąg rachunkowych Funduszu, w zakresie prowadzenia Rejestru Uczestników podmiotowi, o którym mowa w rozdziale V.1. Na dzień sporządzenia Prospektu Towarzystwo powierzyło pośredniczenie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa Funduszu podmiotom, o których mowa w rozdziale V.2. II.17. Informacje o utworzeniu oddziałów i o zakresie wykonywanej działalności przez towarzystwo na terytorium państw członkowskich. Towarzystwo nie posiada oddziałów i nie prowadzi działalności na terytorium państw członkowskich. ROZDZIAŁ III. DANE O FUNDUSZU III.1. Data i numer decyzji Komisji Nadzoru Finansowego o udzieleniu zezwolenia na utworzenie Funduszu KNF udzieliła zezwolenia na utworzenie DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Spółek Eksportowych decyzją Nr DFL/4032/87/13/07/VI/U/ /SP z dnia 9 października 2007 roku. III.2. Data i numer wpisu Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych Fundusz został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 332, postanowieniem sądu rejestrowego z dnia 9 listopada 2007 roku. III.3. Data rozpoczęcia działalności przez Fundusz powierniczy - w przypadku funduszu powstałego z przekształcenia funduszu powierniczego w fundusz inwestycyjny otwarty Fundusz został utworzony jako fundusz inwestycyjny otwarty. III.4. Osobowość prawna Funduszu Fundusz jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie zebranych środków w określone w ustawie i Statucie Funduszu papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz inne prawa majątkowe. III.5. Zwięzła charakterystyka konstrukcji Funduszu Fundusz nie został utworzony jako fundusz posiadający szczególną konstrukcję w rozumieniu Działu VI ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych. III.6. Charakterystyka jednostek uczestnictwa zbywanych przez Fundusz III.6.1. Charakterystyka jednostek uczestnictwa różnych kategorii Fundusz zbywa wyłącznie jednostki uczestnictwa kategorii A. III.6.2. Podstawowe cechy jednostki uczestnictwa Jednostki Uczestnictwa Funduszu nie mogą być zbywane przez Uczestnika na rzecz osób trzecich, podlegają dziedziczeniu i mogą być przedmiotem zastawu. 10/54

11 III.7. Zwięzłe określenie praw uczestników Funduszu Uczestnik ma prawo do: 1) nabywania i żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa, oraz wypłaty środków pieniężnych z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa, w wysokości określonej w Statucie Funduszu, 2) składania innych oświadczeń woli związanych z uczestnictwem w Funduszu w zakresie przewidzianym Ustawą lub Statutem, 3) wypłaty środków pieniężnych proporcjonalnie do liczby jednostek Uczestnictwa posiadanych przez Uczestnika, pozostałych w wypadku likwidacji Funduszu po zbyciu Aktywów Funduszu, ściągnięciu należności Funduszu i zaspokojeniu wierzycieli Funduszu, 4) żądania dostarczenia prospektu informacyjnego wraz ze Statutem oraz rocznego i półrocznego sprawozdania finansowego Funduszu, 5) wglądu do rejestru Funduszu, 6) kierowania do Funduszu wniosków i zażaleń. III.8. Zasady przeprowadzania zapisów na jednostki uczestnictwa III.8.1. Zasady, miejsca i terminy składania zapisów na jednostki uczestnictwa oraz dokonywania wpłat w ramach zapisów Towarzystwo dokonało na zasadzie wyłączności zapisu na Jednostki Uczestnictwa i wpłaty w wysokości złotych w terminie 14 dni od dnia następującego po dniu doręczenia zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na utworzenie Funduszu. III.8.2. Wskazanie terminu przydziału jednostek uczestnictwa Przydział jednostek uczestnictwa nastąpił w terminie 14 dni od dnia dokonania wpłaty na jednostki uczestnictwa kategorii A. III.8.3. Wskazanie przypadków, w których Towarzystwo jest obowiązane niezwłocznie zwrócić wpłaty do Funduszu Towarzystwo jest zobowiązane do zwrotu wpłat na jednostki uczestnictwa wraz z odsetkami naliczonymi przez Depozytariusza, za okres od dnia wpłaty na rachunek prowadzony przez depozytariusza do dnia wystąpienia jednej z następujących przesłanek: 1) w którym postanowienie sądu o odmowie wpisu funduszu inwestycyjnego do rejestru funduszy inwestycyjnych stało się prawomocne lub 2) w którym decyzja Komisji o cofnięciu zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego stała się ostateczna, lub 3) upływu terminu, po którym wygasa zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na utworzenie Funduszu. Zezwolenie na utworzenie Funduszu wygasa, jeżeli: 1) Towarzystwo nie zbierze wpłat na jednostki uczestnictwa w wysokości i terminie określonym w pkt III ) przed upływem 6 miesięcy, licząc od dnia doręczenia zezwolenia na jego utworzenie, Towarzystwo nie złożyło wniosku o wpisanie Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych. III.9 Sposób i szczegółowe warunki zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa III.9.1 Zasady prowadzenia Rejestru Uczestnika III Zasady otwierania Rejestru Uczestnika Rejestr Uczestnika otwierany jest na podstawie zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa z wyłączeniem zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa złożonego przez dokonanie wyłącznie wpłaty środków na rachunek Funduszu lub zlecenia konwersji Jednostek Uczestnictwa lub zlecenia transferu Jednostek Uczestnictwa. Rejestr Uczestnika oznaczony jest unikalnym numerem oznaczającym: - Fundusz i kategorię Jednostek Uczestnictwa, dla których jest prowadzony Rejestr Uczestnika, - Uczestnika, dla którego jest prowadzony Rejestr Uczestnika, - Dystrybutora, który obsługuje Rejestr Uczestnika, - Typ Rejestru Uczestnika. Wszelkich transakcji dotyczących Jednostek Uczestnictwa zapisanych w Rejestrze Uczestnika, otwartego na podstawie zlecenia przyjętego przez danego Dystrybutora, można dokonywać za pośrednictwem danego Dystrybutora, za pośrednictwem DWS Phone, DWS Online i w siedzibie Towarzystwa. Dystrybutor może odmówić przyjęcia zlecenia dotyczącego Jednostek Uczestnictwa zapisanych w Rejestrze Uczestnika, otwartym na podstawie zlecenia przyjętego przez innego Dystrybutora. Rejestr Uczestnika, który został zamknięty, może zostać ponownie otwarty na zasadach opisanych powyżej. III Zasady obsługi i prowadzenia Rejestru Uczestnika 11/54

12 W Rejestrze Uczestnika zapisywane są Jednostki Uczestnictwa funduszu jednej kategorii. Zlecenia dotyczące Jednostek Uczestnictwa zapisanych w Rejestrach Uczestnika mogą być składane za pośrednictwem Dystrybutora. III Zasady zamykania Rejestru Uczestnika Rejestr Uczestnika pozostaje otwarty przez okres 5 lat od dnia odkupienia wszystkich Jednostek Uczestnictwa i po tym okresie zostaje zamknięty. Rejestr Uczestnika o saldzie zerowym może zostać zamknięty w każdym czasie na życzenie Uczestnika. Rejestr Uczestnika, otwarty na podstawie zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa, na nabycie których nie została dokonana wpłata w terminie ważności zlecenia, zostaje zamknięty po upływie terminu ważności zlecenia nabycia. III.9.2 Sposób i szczegółowe warunki zbywania jednostek uczestnictwa Fundusz jest obowiązany do zbywania Jednostek Uczestnictwa uprawnionym do nabywania danej kategorii Jednostek Uczestnictwa bez ograniczeń, z wyłączeniem sytuacji, w których zgodnie ze Statutem Funduszu, Fundusz może zawiesić zbywanie Jednostek Uczestnictwa. Umowa zbycia Jednostek Uczestnictwa danej kategorii zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Towarzystwo lub Agenta Transferowego pisemnego zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa lub Zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa złożonego za pośrednictwem serwisu DWS Online oraz wpływu środków pieniężnych przeznaczonych na nabycie Jednostek Uczestnictwa tej kategorii na rachunek bankowy Funduszu przeznaczony na wpłaty na Jednostki Uczestnictwa tej kategorii. Wpłaty na Jednostki Uczestnictwa każdej kategorii są dokonywane na odrębny rachunek bankowy Funduszu. Jednostki Uczestnictwa są zbywane przez Fundusz bezpośrednio lub za pośrednictwem Dystrybutorów. Fundusz zbywa i odkupuje Jednostki Uczestnictwa w każdym Dniu Wyceny. Minimalna wpłata początkowa do Funduszu. Pierwsza wpłata do Funduszu nie może być mniejsza niż 100 złotych, a każda następna wpłata nie może być niższa niż 50 złotych. Jako pierwsza wpłata do Funduszu jest traktowana wpłata dokonywana na Rejestr Uczestnika o saldzie zerowym. Nabywca Jednostek Uczestnictwa staje się Uczestnikiem Funduszu w Dniu Wyceny, w którym nastąpiło zbycie Jednostek Uczestnictwa. Zbycie Jednostek Uczestnictwa następuje w chwili wpisania do Rejestru Uczestników liczby Jednostek Uczestnictwa nabytych za dokonaną wpłatę. Zbycie Jednostek Uczestnictwa, z zastrzeżeniem transakcji konwersji Jednostek Uczestnictwa, dokonywanej w drugim Dniu Wyceny od dnia otrzymania przez Towarzystwo lub Agenta Transferowego zlecenia konwersji, następuje w kolejnym Dniu Wyceny, po dniu, w którym została dokonana wpłata na rachunek Funduszu na Jednostki Uczestnictwa oraz Towarzystwo lub Agent Transferowy otrzymali zlecenie nabycia, chyba, że opóźnienie jest skutkiem okoliczności, za które Towarzystwo, Fundusz lub Agent Transferowy nie ponoszą odpowiedzialności. Zlecenie nabycia ważne jest przez okres 30 dni, od daty otrzymania zlecenia przez Towarzystwo lub Agenta Transferowego. Wpłata na Jednostki Uczestnictwa danej kategorii będąca przedmiotem zlecenia nabycia, powinna wpłynąć na rachunek Funduszu w terminie ważności zlecenia. Jednostki Uczestnictwa zapisywane są w Rejestrze Uczestnika, którego numer wskazany jest w zleceniu nabycia. W przypadku zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa, w którym nie wskazano numeru Rejestru Uczestnika, Jednostki Uczestnictwa zapisywane są w Rejestrze Uczestnika obsługiwanym przez Dystrybutora, który przyjmuje zlecenie nabycia Jednostek Uczestnictwa. W przypadku braku Rejestru Uczestnika, o którym mowa w zdaniu poprzednim, na podstawie otrzymanego zlecenia nabycia, zostanie otwarty nowy Rejestr Uczestnika obsługiwany przez Dystrybutora, który przyjmuje zlecenie nabycia Jednostek Uczestnictwa. Uczestnik Funduszu oraz osoba, która przestała być Uczestnikiem Funduszu w wyniku odkupienia wszystkich Jednostek Uczestnictwa może nabywać Jednostki Uczestnictwa przez dokonanie wpłaty środków pieniężnych na rachunek Funduszu. Przy czym osoba, która przestała być Uczestnikiem Funduszu może dokonać nabycia Jednostek Uczestnictwa poprzez dokonanie wpłaty środków w okresie 5 lat od daty odkupienia wszystkich Jednostek Uczestnictwa. Wpłata środków na rachunek Funduszu jest równoznaczna ze złożeniem zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa. III.9.3 Sposób i szczegółowe warunki odkupywania jednostek uczestnictwa Uczestnicy Funduszu mogą żądać odkupienia przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa. Z chwilą odkupienia Jednostki Uczestnictwa są umarzane z mocy prawa. Jednostki Uczestnictwa są odkupywane przez Fundusz bezpośrednio lub za pośrednictwem Dystrybutorów. Jednostki Uczestnictwa Funduszu nie są indywidualnie oznaczane, w związku z tym Fundusz odkupuje kolejno Jednostki Uczestnictwa zapisane w danym Rejestrze Uczestnika począwszy od nabytych najwcześniej (FIFO). Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa w każdym Dniu Wyceny. Jednostki Uczestnictwa zostają odkupione na podstawie pisemnego zlecenia złożonego na formularzu udostępnianym przez Fundusz, poprzez zlecenie złożone telefonicznie za pośrednictwem serwisu transakcyjnego DWS Phone lub za pośrednictwem internetowego serwisu transakcyjnego DWS Online. Zlecenie odkupienia zawiera następujące żądania: - odkupienia określonej liczby Jednostek Uczestnictwa zapisanych w danym Rejestrze Uczestnika lub 12/54

13 - odkupienia takiej liczby Jednostek Uczestnictwa zapisanych w danym Rejestrze Uczestnika, która zapewni uzyskanie określonej kwoty pieniężnej lub - odkupienia wszystkich Jednostek Uczestnictwa zapisanych w danym Rejestrze Uczestnika. Zlecenie odkupienia powinno zawierać informacje dotyczące konta bankowego lub adres Dystrybutora, do którego mają być przekazane środki pieniężne pochodzące z odkupienia, chyba, że Uczestnik Funduszu złożył stałą dyspozycję przekazywania środków z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa na określony rachunek bankowy. Zlecenie odkupienia Jednostek Uczestnictwa powinno zawierać informacje dotyczące numeru Rejestru Uczestnika, z którego Jednostki Uczestnictwa mają zostać wykreślone. W przypadku zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa, w którym nie wskazano numeru Rejestru Uczestnika, zlecenie może nie zostać zrealizowane. W przypadku, gdy w Dniu Wyceny okaże się, że: - kwota określona w zleceniu odkupienia jest wyższa od kwoty możliwej do uzyskania z odkupienia wszystkich Jednostek Uczestnictwa zapisanych w danym Rejestrze Uczestnika, lub - liczba Jednostek Uczestnictwa wskazana w zleceniu odkupienia jest wyższa niż liczba Jednostek Uczestnictwa zapisanych w danym Rejestrze Uczestnika, lub - w wyniku odkupienia wartość Jednostek Uczestnictwa zapisanych w danym Rejestrze Uczestnika byłaby mniejsza niż minimalna wpłata początkowa w Funduszu, to wówczas odkupieniu podlegają wszystkie Jednostki Uczestnictwa zapisane w danym Rejestrze Uczestnika. Odkupienie Jednostek Uczestnictwa następuje w chwili wpisania do Rejestru Uczestników liczby odkupionych Jednostek Uczestnictwa i kwoty należnej Uczestnikowi z tytułu ich odkupienia. Odkupienie Jednostek Uczestnictwa, z zastrzeżeniem transakcji konwersji Jednostek Uczestnictwa, dokonywanej w drugim Dniu Wyceny od dnia otrzymania przez Towarzystwo lub Agenta Transferowego zlecenia konwersji, następuje w kolejnym Dniu Wyceny od dnia otrzymania przez Fundusz zlecenia odkupienia, chyba że opóźnienie jest skutkiem okoliczności, za które Towarzystwo, Fundusz lub Agent Transferowy nie ponoszą odpowiedzialności. III.9.4 Sposób i szczegółowe warunki konwersji jednostek uczestnictwa na jednostki uczestnictwa innego funduszu oraz wysokość opłat z tym związanych Do zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa w drodze ich konwersji, stosuje się odpowiednio zasady dotyczące zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa określone w pkt III.9.2. i III.9.3, z uwzględnieniem poniższych zasad. Jednostki uczestnictwa danej kategorii Funduszu mogą być konwertowane na jednostki uczestnictwa takiej samej kategorii innego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo ("Fundusz Docelowy"). Konwersja jest dokonywana poprzez jednoczesne odkupienie jednostek uczestnictwa danej kategorii Funduszu i zbycie jednostek uczestnictwa tej samej kategorii Funduszu Docelowego. Konwersja jest dokonywana w drugim Dniu Wyceny następującym po dniu otrzymania przez Towarzystwo lub Agenta Transferowego zlecenia konwersji. Konwersja Jednostek Uczestnictwa jest dokonywana na podstawie zlecenia Uczestnika Funduszu złożonego na formularzu udostępnianym przez Fundusz za pośrednictwem Dystrybutora, poprzez zlecenie złożone telefonicznie za pośrednictwem serwisu DWS Phone lub za pośrednictwem internetowego serwisu transakcyjnego DWS Online. Zlecenie konwersji Jednostek Uczestnictwa powinno zawierać informacje dotyczące numeru Rejestru Uczestnika w Funduszu oraz numeru Rejestru Uczestnika w Funduszu Docelowym. W przypadku zlecenia konwersji Jednostek Uczestnictwa bez wskazania numeru Rejestru Uczestnika w Funduszu, zlecenie może nie zostać zrealizowane. W przypadku zlecenia konwersji Jednostek Uczestnictwa w Funduszu Docelowym, Jednostki Uczestnictwa zapisywane są w Rejestrze Uczestnictwa obsługiwanym przez Dystrybutora, który przyjmuje zlecenie konwersji Jednostek Uczestnictwa. W przypadku braku Rejestru Uczestnika, o którym mowa w zdaniu poprzednim, na podstawie otrzymanego zlecenia konwersji, zostanie otwarty nowy Rejestr Uczestnika obsługiwany przez Dystrybutora, który przyjmuje zlecenie konwersji Jednostek Uczestnictwa. W przypadku, gdy w Dniu Wyceny okaże się, że: - kwota określona w zleceniu konwersji jest wyższa od kwoty możliwej do uzyskania z odkupienia wszystkich Jednostek Uczestnictwa zapisanych w danym Rejestrze Uczestnika, lub - liczba Jednostek Uczestnictwa wskazana w zleceniu konwersji jest wyższa niż liczba Jednostek Uczestnictwa zapisanych w danym Rejestrze Uczestnika, lub - w wyniku odkupienia wartość Jednostek Uczestnictwa zapisanych w Rejestrze Uczestnika byłaby mniejsza niż minimalna wpłata początkowa w Funduszu, to wówczas konwersji podlegają wszystkie Jednostki Uczestnictwa zapisane w danym Rejestrze Uczestnika. Zbycie jednostek uczestnictwa w Funduszu Docelowym w drodze konwersji Jednostek Uczestnictwa podlega opłacie manipulacyjnej zgodnie z Prospektem Informacyjnym Funduszu Docelowego. Konwersja jest możliwa tylko w przypadku, jeśli wartość odkupywanych Jednostek Uczestnictwa Funduszu w wyniku konwersji jest nie mniejsza niż minimalna: 1) wpłata początkowa do Funduszu Docelowego, w przypadku, gdy w Rejestrze Uczestnika, w którym w wyniku konwersji Jednostek Uczestnictwa mają zostać zapisane Jednostki Uczestnictwa, nie są zapisane żadne Jednostki Uczestnictwa ani ich ułamkowe części lub 2) kolejna wpłata do Funduszu Docelowego, w przypadku, gdy w Rejestrze Uczestnika, w którym w wyniku konwersji Jednostek 13/54

14 Uczestnictwa mają zostać zapisane Jednostki Uczestnictwa, są zapisane Jednostki Uczestnictwa lub ich ułamkowe części. III.9.5 Sposób i szczegółowe warunki transferu Jednostek Uczestnictwa Jednostki Uczestnictwa danej kategorii mogą być transferowane pomiędzy różnymi Rejestrami Uczestnika w tym samym Funduszu. Transfer Jednostek Uczestnictwa nie powoduje obowiązków podatkowych ani nie jest obarczony opłatą manipulacyjną. Transfer jest dokonywany w Dniu Wyceny, w którym Towarzystwo lub Agent Transferowy otrzymali zlecenie do godziny lub kolejnym Dniu Wyceny od dnia otrzymania przez Towarzystwo lub Agenta Transferowego zlecenia transferu, jeśli Towarzystwo lub Agent Transferowy otrzymali zlecenie po godzinie Transfer Jednostek Uczestnictwa jest dokonywany na podstawie zlecenia Uczestnika Funduszu złożonego na formularzu udostępnianym przez Fundusz za pośrednictwem Dystrybutora, poprzez zlecenie złożone telefonicznie za pośrednictwem serwisu DWS Phone lub za pośrednictwem internetowego serwisu transakcyjnego DWS Online. Zlecenie transferu Jednostek Uczestnictwa powinno zawierać informacje dotyczące numeru Rejestru Uczestnika, z którego Jednostki Uczestnictwa mają zostać przetransferowane oraz numeru Rejestru Uczestnika, do którego Jednostki Uczestnictwa mają zostać przetransferowane. W przypadku zlecenia transferu Jednostek Uczestnictwa bez wskazania numeru Rejestru Uczestnika, z którego Jednostki Uczestnictwa mają zostać przetransferowane, zlecenie nie będzie realizowane. W przypadku zlecenia transferu Jednostek Uczestnictwa bez wskazanego numeru Rejestru Uczestnika, do którego mają być przetransferowane Jednostki Uczestnictwa, Jednostki Uczestnictwa zapisywane są w Rejestrze Uczestnictwa obsługiwanym przez Dystrybutora, który przyjmuje zlecenie transferu Jednostek Uczestnictwa. W przypadku braku Rejestru Uczestnika, o którym mowa w zdaniu poprzednim, na podstawie otrzymanego zlecenia transferu, zostanie otwarty nowy Rejestr Uczestnika obsługiwany przez Dystrybutora, który przyjmuje zlecenie transferu Jednostek Uczestnictwa. III.9.6 Sposób i szczegółowe warunki wypłat kwot z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa lub wypłat dochodów Funduszu Wypłata środków z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa następuje przelewem na rachunek bankowy Uczestnika, wskazany Funduszowi przez Uczestnika. Wypłata następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia odkupienia Jednostek Uczestnictwa. Wypłaty z tytułu świadczenia dla Uczestników, o którym jest mowa w art. 10 Statutu Funduszu są dokonywane w terminach określonych w umowie z Uczestnikiem. III.9.7 Sposób i szczegółowe warunki spełniania świadczeń należnych z tytułu nieterminowych realizacji zleceń uczestników funduszu oraz błędnej wyceny aktywów netto na jednostkę uczestnictwa W przypadku powstania wobec Uczestników zobowiązań z tytułu nieterminowego realizowania zleceń, albo z tytułu błędnej wyceny jednostek uczestnictwa, zobowiązania są pokrywane przez Towarzystwo, albo podmiot współpracujący z Towarzystwem, z którego winy powstało zobowiązanie. Za zobowiązania powstałe na skutek działania lub zaniechania podmiotu pośredniczącego w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, będącego bankiem krajowym lub instytucją kredytową, wszelką odpowiedzialność ponosi ten bank, chyba, że szkoda jest wynikiem okoliczności, za które bank krajowy lub instytucja kredytowa nie ponoszą odpowiedzialności. Pokrycie zobowiązania następuje niezwłocznie po ustaleniu jego wysokości, poprzez nabycie na rzecz Uczestnika dodatkowych jednostek uczestnictwa za kwotę zobowiązania, lub poprzez przelew środków pieniężnych na rachunek Uczestnika. Jednostki uczestnictwa są nabywane po cenie z dnia pokrycia zobowiązania, tym samym wartość nabytych jednostek uczestnictwa na dzień pokrycia zobowiązana jest równa kwocie zobowiązania. Uczestnik otrzymuje potwierdzenie nabycia jednostek uczestnictwa lub wypłaty środków na pokrycie zobowiązania z tytułu nieterminowej realizacji zlecenia lub błędnej wyceny aktywów netto na jednostkę uczestnictwa, niezwłocznie po dokonaniu wypłaty tych środków. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w przekazywaniu zleceń lub wpłat na jednostki uczestnictwa, które wynikają z okoliczności, na które Towarzystwo nie ma wpływu, w szczególności, gdy opóźnienia jest związane z działaniem lub awarią systemu rozliczeń bankowych, poczty polskiej, firm kurierskich lub systemów elektronicznych. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania podmiotów pośredniczących w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, będących bankami krajowymi lub instytucjami kredytowymi. III.10. Okoliczności, w których Fundusz może zawiesić zbywanie lub odkupywanie jednostek uczestnictwa III Zawieszenie zbywania jednostek uczestnictwa Fundusz może zawiesić zbywanie Jednostek Uczestnictwa, jeżeli nie można dokonać wiarygodnej wyceny istotnej części Aktywów Funduszu z przyczyn niezależnych od Funduszu - na okres nie dłuższy niż 2 tygodnie. W przypadku, o którym mowa powyżej, za zgodą i na warunkach określonych przez Komisję, zbywanie Jednostek Uczestnictwa może zostać zawieszone na okres dłuższy niż 2 tygodnie, nieprzekraczający jednak 2 miesięcy. Fundusz niezwłocznie po podjęciu decyzji o zawieszeniu zbywania Jednostek Uczestnictwa zamieści informację o tym fakcie oraz o planowanym terminie przywrócenia zbywania Jednostek Uczestnictwa na stronie internetowej Towarzystwa: 14/54

15 Fundusz ogłosi o wznowieniu zbywania Jednostek Uczestnictwa na stronie internetowej Towarzystwa: III Zawieszenie odkupywania jednostek uczestnictwa Fundusz może zawiesić odkupywanie Jednostek Uczestnictwa na 2 tygodnie, jeżeli: 1) w okresie ostatnich 2 tygodni suma wartości odkupionych przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa oraz Jednostek Uczestnictwa, których odkupienia zażądano, stanowi kwotę przekraczającą 10% wartości Aktywów Funduszu albo 2) nie można dokonać wiarygodnej wyceny istotnej części aktywów Funduszu z przyczyn niezależnych od Funduszu. W przypadkach, o których mowa powyżej, za zgodą i na warunkach określonych przez Komisję: 1) odkupywanie Jednostek Uczestnictwa może zostać zawieszone na okres dłuższy niż 2 tygodnie, nieprzekraczający jednak 2 miesięcy; 2) Fundusz może odkupywać Jednostki Uczestnictwa w ratach w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy, przy zastosowaniu proporcjonalnej redukcji lub przy dokonywaniu wypłat z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa. Fundusz niezwłocznie po podjęciu decyzji o zawieszeniu odkupywania Jednostek Uczestnictwa zmieści informację o tym fakcie oraz o planowanym terminie przywrócenia odkupywania Jednostek Uczestnictwa na stronie internetowej Towarzystwa: III.11. Określenie rynków, na których są zbywane jednostki uczestnictwa Jednostki uczestnictwa Funduszu są zbywane na rynku polskim. III. 12. Zasady polityki inwestycyjnej Funduszu III Cel inwestycyjny Funduszu Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat, realizowany poprzez ich aktywne lokowanie w papiery wartościowe o podwyższonym poziomie ryzyka inwestycyjnego. Podwyższony poziom ryzyka inwestycyjnego oznacza, że wartość Jednostek Uczestnictwa Funduszu może ulegać istotnym wahaniom w zależności od sytuacji rynkowej. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego. III Określenie głównych kategorii lokat Funduszu Nie mniej niż 70% Aktywów Funduszu Netto będzie lokowane w akcje oraz instrumenty oparte o akcje (prawa poboru, prawa do akcji) spółek polskich emitentów, którzy uzyskują przychody z eksportu towarów bądź usług. Pozostała część Aktywów Funduszu może być lokowana w inne instrumenty finansowe zgodnie z Ustawą, wskazane w art. 8 Statutu Funduszu. III Podstawowe kryteria doboru lokat do portfela inwestycyjnego Funduszu 1) Ocena perspektyw regionów i poszczególnych rynków lokalnych przy uwzględnieniu wpływu głównych wskaźników aktywności gospodarczej, stabilności cenowej, poziomu stóp procentowych i prowadzonej polityki gospodarczej na zachowanie się cen instrumentów finansowych. 2) Ocena perspektyw poszczególnych sektorów i branż pod kątem ich zyskowności, efektywności i korelacji z zachowaniem się Produktu Krajowego Brutto 3) Ocena perspektyw ekonomicznych spółek, przy szczególnym uwzględnieniu spodziewanej dynamiki rozwoju, pozycji rynkowej, oferowanych produktów, poziomu zarządzania, polityki wypłat dywidend i wzrostu wyników finansowych 4) Ocena możliwości wzrostu lub ryzyka spadku ceny papieru wartościowego 5) Ocena zdolności emitenta do terminowego regulowania swoich należności 6) Płynność dokonywanej inwestycji, w tym w relacji do płynności innych lokat Funduszu 7) Możliwość zabezpieczenia inwestycji pod względem ryzyka utraty jej wartości, 8) Ryzyko kursowe waluty, w przypadku inwestycji zagranicznych, 9) Spełnienie zasad dywersyfikacji lokat. III Emitent, gwarant lub poręczyciel papierów wartościowych, w które Fundusz może lokować powyżej 35% wartości aktywów Funduszu 1) Skarb Państwa, 2) Narodowy Bank Polski, 3) Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, 4) Europejski Bank Inwestycyjny III Dane o procentowym udziale w portfelu poszczególnych instrumentów finansowych według stanu na koniec ostatniego roku obrotowego. 15/54

16 Na dzień sporządzenia prospektu Fundusz nie prowadził działalności. III Zmienność wartości aktywów netto portfela inwestycyjnego Funduszu Wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Funduszu będzie charakteryzować się dużą zmiennością wynikającą ze składu portfela lub z prowadzonej techniki zarządzania portfelem, w szczególności polegającej na częstych zmianach ogólnego zaangażowania w akcje w portfelu Funduszu. III Techniki inwestycyjne, których przedmiotem są instrumenty finansowe, wykorzystywane przez fundusz; zawieranie umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne III Poza transakcjami buy-sell back i sell-buy back Fundusz nie wykorzystuje w swojej polityce inwestycyjnej żadnych innych złożonych technik inwestycyjnych. III Cel zawieranych umów mających za przedmiot instrumenty pochodne Fundusz przy uwzględnieniu celu inwestycyjnego Funduszu może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne w celu sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym lub ograniczenia ryzyka inwestycyjnego. III Wpływ zawarcia umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, na ryzyko związane z przyjętą polityką inwestycyjną Fundusz dołoży wszelkich starań, aby zawarte umowy, których przedmiotem są instrumenty pochodne przyczyniały się do realizacji przyjętej polityki inwestycyjnej i ograniczały jej ryzyko. III Podmioty, których papiery wartościowe i wierzytelności mogą być przedmiotem lokat funduszu, o których mowa w art. 107 ust. 2 pkt 1 ustawy lub z którymi fundusz może zawrzeć umowę, o której mowa w art. 107 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy, jeżeli dokonania lokaty lub zawarcia umowy wymaga interes uczestników funduszu, a dokonanie lokaty lub zawarcie umowy nie spowoduje wystąpienia konfliktu interesów. III Przedmiotem lokat funduszu mogą być papiery wartościowe i wierzytelności następujących podmiotów, o których mowa w art. 107 ust, 2 pkt 1 ustawy: 1) Deutsche Bank AG 2) DB Capital Markets GmbH 3) DB Financial Service Holding GmbH 4) DWS Holding&Service GmbH 5) Deutsche Bank Polska S.A. 6) Spółki zależne, należące do Grupy Deutsche Bank III Fundusz może zawierać umowy, o których mowa w art. 107 ust. 2 pkt 2 i 3 z następującymi podmiotami pod warunkiem iż interes uczestników funduszu wymaga dokonania lokaty lub zawarcia umowy a dokonanie lokaty lub zawarcie umowy nie spowoduje wystąpienia konfliktu interesów. 1) Deutsche Bank AG 2) Deutsche Bank Polska S.A. III.13. Opis ryzyka inwestycyjnego III Opis ryzyka związanego z inwestowaniem przez Fundusz w poszczególne instrumenty finansowe III Ryzyko rynkowe Ryzyko rynkowe jest to ryzyko związane z możliwością spadku wartości lokat w wyniku niekorzystnego kształtowania się kursów rynkowych papierów wartościowych będących przedmiotem lokat, które mogą przełożyć się z kolei na spadek wartości jednostek uczestnictwa. Głównym typem ryzyka rynkowego w przypadku Funduszu jest zmienność ogólnej koniunktury na rynkach akcji w krajach będących przedmiotem lokat (ryzyko ogólne) oraz zmienność kursów rynkowych poszczególnych akcji (ryzyko specyficzne). Ryzyko rynkowe jest większe w przypadku akcji niż dłużnych papierów wartościowych. Ryzyko rynkowe ma istotne znaczenie na wyniki Funduszu, w związku z lokowaniem zasadniczej części Aktywów Funduszu w akcje, w szczególności akcje małych i średnich spółek, które historycznie na giełdach światowych, charakteryzowała większa zmienność kursów akcji, lecz przy wyższej średniej stopie zwrotu. Składnikiem ryzyka rynkowego jest także ryzyko stóp procentowych polegające na wrażliwości kursów papierów wartościowych będących przedmiotem lokat Funduszu na zmiany rynkowych stóp procentowych. Wzrost rynkowych stóp procentowych oznacza spadek kursów papierów dłużnych o oprocentowaniu stałym. Ten rodzaj ryzyka wzrasta wraz z wydłużaniem okresu do terminu wykupu i może wpłynąć na spadek wartości Aktywów Funduszu oraz jednostek uczestnictwa. Ten rodzaj ryzyka posiada mniejsze znaczenie dla wyników Funduszu, ponieważ lokaty w dłużne papiery wartościowe stanowią niewielką część Aktywów Funduszu. III Ryzyko kredytowe Inwestycje Funduszy obarczone są ryzykiem kredytowym, czyli ryzykiem niewypłacalności emitentów papierów wartościowych w 16/54

17 zależności od ich wiarygodności kredytowej i związanym z tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty wartości danych składników aktywów przez Fundusz. Zmiana pozycji finansowej emitenta na rynku lub perspektyw jego rozwoju może mieć negatywny wpływ na cenę emitowanych instrumentów dłużnych. Wiąże się ono również z niebezpieczeństwem niespłacenia przez emitenta jego zobowiązań przewidzianych harmonogramem emisji, w szczególności zaniechaniem spłaty należności z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych. Analogiczne ryzyko spłaty zobowiązania występuje w przypadku złożenia lokaty bankowej i odnosi się do wypłacalności banku. Powyżej opisane sytuacje mogą negatywnie wpływać na wartość Aktywów Funduszu i jednostek uczestnictwa. III Ryzyko rozliczenia Transakcje zawarte przez Fundusz mogą nie zostać rozliczone w terminach zgodnych z zawartymi umowami, co może wpłynąć na zwiększenie kosztów Funduszu związanych z finansowaniem nierozliczonych transakcji. III Ryzyko płynności Ryzyko płynności lokat polega na braku możliwości sprzedaży lub zakupu papierów wartościowych w krótkim okresie, w znacznej ilości i bez istotnego wpływania na poziom cen rynkowych, co może negatywnie wpływać na wartość Aktywów Funduszu. III Ryzyko walutowe Źródłem powyższego ryzyka są inwestycje w aktywa denominowane w walucie obcej. Fluktuacje kursów walutowych mogą przyczynić się do wzrostu lub spadku zyskowności inwestycji zagranicznych. Możliwa jest również sytuacja całkowitego zniwelowania ewentualnego zysku lub straty poprzez tożsamą wartościowo zmianę kursu walutowego, co wprost będzie wpływało na zmniejszenie wartości Aktywów Funduszu i jednostek uczestnictwa. Ryzyko walutowe ma istotne znaczenie dla wyników Funduszu, ponieważ istotna część lokat denominowana jest w walucie obcej. Fundusz nie będzie dążył do ograniczenia ryzyka walutowego. III Ryzyko związane z przechowywaniem aktywów Aktywa Funduszu, przechowywane na podstawie właściwej umowy przez Depozytariusza, stanowią własność funduszu i nie wchodzą do masy upadłości w przypadku ogłoszenia upadłości Depozytariusza. Istnieje jednak ryzyko, że w sytuacji czasowego lub trwałego zaprzestania świadczenia usług przez Depozytariusza lub ich świadczenia w sposób niewłaściwy, nie będzie możliwe w całości lub w części realizowanie założonej polityki i strategii inwestycyjnej. III Ryzyko związane z koncentracją aktywów lub rynków Istnieje ryzyko wywierania znacznego wpływu na wyniki Funduszu przez inwestycje w poszczególnych składnikach lokat, ze względu na ich duży udział w aktywach Funduszu. W celu ograniczenia tego ryzyka Fundusz będzie stosował zasadę dywersyfikacji w granicach określonych w Statucie Funduszu, chyba, że głównym przedmiotem lokat są jednostki uczestnictwa zagraniczych funduszy inwestycyjnych, stosujących w swoich portfelach zasadę dywersyfikacji aktywów. III Ryzyko niedopuszczenia papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku regulowanym W przypadku papierów wartościowych emitenta nabywanych na rynku pierwotnym lub pierwszej ofercie publicznej istnieje ryzyko, że nie zostaną spełnione warunki dopuszczenia ich do obrotu na rynku regulowanym, w szczególności notowań giełdowych. W takiej sytuacji płynność dokonanej inwestycji będzie ograniczona i może mieć to niekorzystny wpływ na wycenę tych papierów wartościowych. III Ryzyko makroekonomiczne Sytuacja finansowa emitentów jest w dużym stopniu uzależniona od stanu koniunktury gospodarczej w krajach emitentów, w Europie i na świecie. W warunkach gospodarki rynkowej inwestycje narażone są na szereg ryzyk związanych z niebezpieczeństwem zahamowania wzrostu gospodarczego, produkcji przemysłowej, popytu globalnego. Związane z tym zmiany stóp procentowych oraz innych wskaźników ekonomicznych mogą spowodować ujemną stopę zwrotu z inwestycji kapitałowych i w rezultacie obniżenie wartości Aktywów Funduszu, a tym samym spadek wartości jednostek uczestnictwa. III Ryzyko zmian w regulacjach prawnych Zmiany obowiązującego prawa, szczególnie w zakresie podatków, ceł, działalności gospodarczej oraz udzielanych koncesji i zezwoleń mogą istotnie wpływać na ceny akcji i dłużnych instrumentów finansowych, jak również mieć wpływ na kondycję finansową emitentów, co może negatywnie wpływać na wartość Aktywów Funduszu. Ponadto, zmiany przepisów prawnych regulujących zasady funkcjonowania rynku finansowego, w szczególności dotyczące funduszy inwestycyjnych mogą wpływać w sposób negatywny na działalność tychże funduszy oraz na prawa ich uczestników. III Ryzyko wyceny Aktywów Funduszu Zasady wyceny Aktywów Funduszu są szczegółowo określone rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych, które zakłada możliwość odstąpienia od określonych w nim metod wyceny wyłącznie, jeżeli nie znajdują one zastosowania dla danych aktywów finansowych. W związku z powyższym, nadzwyczajne wydarzenia wywołujące gwałtowną reakcję na rynku finansowym, jak np. katastrofy, akty terroru lub incydentalne transakcje zawierane po cenach odbiegających od wartości godziwej, mogą powodować, że dokonana w ten sposób wycena Aktywów Funduszu i w konsekwencji 17/54

18 wartość Aktywów Funduszu i jednostek uczestnictwa może odbiegać od ich rzeczywistej wartości (wartości godziwej). III Ryzyko wyceny związane z wyborem rynku głównego dla zagranicznych papierów wartościowych Zasady wyceny Aktywów Funduszu zawarte w Statucie Funduszu zakładają, iż w przypadku papierów zagranicznych notowanych na kilku rynkach, podstawą ich wyceny będą informacje udostępniane przez serwis Bloomberg. Istnieje więc ryzyko, iż notowania będące podstawą do wyceny danych papierów wartościowych będą niereprezentatywne, a dokonana na ich podstawie wycena nie będzie odzwierciedlała wartości godziwej tychże papierów wartościowych. Tym samym może to spowodować, iż dokonana w ten sposób wycena Aktywów Funduszu i w konsekwencji wartość Aktywów Funduszu i jednostek uczestnictwa może odbiegać od ich rzeczywistej wartości (wartości godziwej). III Ryzyko dokonywania lokat w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Aktywa Funduszu mogą być lokowane w jednostki uczestnictwa jednego funduszu inwestycyjnego otwartego lub tytułów uczestnictwa funduszu zagranicznego lub instytucji wspólnego inwestowania, a także w przypadku funduszy inwestycyjnych otwartych, funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania z wydzielonymi subfunduszami, w jednostki uczestnictwa tych subfunduszy. Ryzyko związane z możliwością spadku wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa funduszu lub subfunduszu, w którym zostały ulokowane Aktywa Funduszu, w wyniku niekorzystnego kształtowania się kursów rynkowych papierów wartościowych będących przedmiotem lokat funduszu lub subfunduszu, mogą przełożyć się z kolei na spadek wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa Funduszu. III Opis ryzyka związanego z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa Funduszu III Ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa, z uwzględnieniem czynników mających wpływ na poziom ryzyka związanego z inwestycją Ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa, z uwzględnieniem czynników mających wpływ na poziom ryzyka związanego z inwestycją, wynika z braku możliwości przewidzenia przyszłych zmian wartości składników portfela, a tym samym oszacowania przyszłej wartości jednostki uczestnictwa. Na osiągnięte wyniki Funduszu wpływa wiele zmiennych ekonomicznych, których przyszłe zachowanie jest trudne do dokładnego oszacowania, i różny może być ich wpływ na lokaty Funduszu w danej sytuacji rynkowej. Ryzyko to zmniejsza się wraz z wydłużaniem przyjętego okresu utrzymywania inwestycji (horyzont inwestycyjny), ponieważ mniejszą rolę odgrywają krótkookresowe wahania koniunktury rynkowej, na które może mieć wpływ wiele czynników, w tym także czynników pozaekonomicznych. Na stopę zwrotu z inwestycji w jednostkę uczestnictwa ma także wpływ wybór właściwego momentu inwestycji. Ryzyko wyboru złego momentu inwestycji może być organiczne poprzez rozłożenie w czasie zakupu jednostek uczestnictwa (zasada średniej ceny). Uczestnik Funduszu ponosi ryzyko dokonania złego wyboru funduszu, pod względem ponoszonego ryzyka inwestycyjnego, w stosunku do własnych preferencji ryzyka (profil inwestora). Ryzyko można zmniejszyć poprzez właściwą ocenę własnej awersji lub skłonności do ponoszenia ryzyka przez inwestora, z uwzględnieniem bieżącej i oczekiwanej struktury ryzyka i płynności całości portfela oszczędności inwestora (skłonność do ryzyka, preferencja płynności). Osiągnięta stopa zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa Funduszu zależy również od opłat związanych z zakupem lub sprzedażą jednostek uczestnictwa, oraz od podatków, w przypadku osiągnięcia zysku z inwestycji. III Ryzyko związane z zawarciem określonych umów Uczestnik powinien brać pod uwagę możliwość wpływu na wartość Jednostki Uczestnictwa umów związanych z zabezpieczaniem inwestycji Funduszu lub umów dotyczących jednostek Funduszu. III Ryzyko związane ze szczególnymi warunkami zawartych przez Fundusz transakcji Uczestnik powinien brać pod uwagę możliwość wpływu na wartość Jednostki Uczestnictwa transakcji związanych z nabywaniem i zbywaniem aktywów Funduszu, w szczególności możliwość zawarcia transakcji na warunkach niestandardowych, a także możliwość opóźnień w ich realizacji bądź rozliczeniu, spowodowanych czynnikami niezależnymi od Towarzystwa. III Ryzyko związane z udzielonymi gwarancjami Ryzyko jest ograniczone, w związku z faktem, iż Fundusz nie udziela gwarancji innym podmiotom. III Ryzyko wystąpienia szczególnych okoliczności, na wystąpienie których uczestnik Funduszu nie ma wpływu lub ma ograniczony wpływ III Ryzyko otwarcia likwidacji Funduszu, Uczestnik Funduszu powinien brać pod uwagę możliwość otwarcia likwidacji Funduszu, na którą to okoliczność nie będzie miał wpływu. III Ryzyko przejęcia zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo Uczestnik Funduszu powinien brać pod uwagę możliwość przejęcia zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo, na którą to okoliczność nie będzie miał wpływu. 18/54

19 III Ryzyko zmiany Depozytariusza Uczestnik Funduszu powinien brać pod uwagę możliwość zmiany Depozytariusza, na którą to okoliczność nie będzie miał wpływu. III Ryzyko zmiany podmiotu obsługującego Fundusz, Uczestnik Funduszu powinien brać pod uwagę możliwość zmiany podmiotu obsługującego Fundusz, na którą to okoliczność nie będzie miał wpływu. III Ryzyko połączenia Funduszu z innym funduszem, Uczestnik Funduszu powinien brać pod uwagę możliwość połączenie Funduszu z innym funduszem, na którą to okoliczność nie będzie miał wpływu. III Ryzyko przekształcenie specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego w fundusz inwestycyjny otwarty Ryzyko nie występuje, ponieważ Fundusz został utworzony jako fundusz inwestycyjny otwarty. III Ryzyko zmiany polityki inwestycyjnej Funduszu Uczestnik Funduszu powinien brać pod uwagę możliwość zmiany polityki inwestycyjnej Funduszu, na którą to okoliczność nie będzie miał wpływu. III Ryzyko niewypłacalności gwaranta Fundusz ani inny podmiot nie gwarantują określonej stopy zwrotu. III Ryzyko inflacji Uczestnicy funduszu powinni brać pod uwagę możliwość wzrostu ogólnego poziomu cen w gospodarce, która prowadzi do spadku siły nabywczej powierzonych Funduszowi środków pieniężnych. Inflacja obniża osiąganą realną stopę zwrotu z inwestycji, tzn. stopę zwrotu po uwzględnieniu tempa wzrostu cen, mierzonej przykładowo indeksem cen konsumpcyjnych. III Ryzyko związanego z regulacjami prawnymi dotyczącymi Funduszu, w szczególności w zakresie prawa podatkowego. Ryzyko to wynika z możliwości zmian uregulowań prawnych dotyczących rynku kapitałowego, w szczególności takich jak opodatkowanie zysków kapitałowych, wpływających na pogorszenie opłacalności inwestowania na tym rynku. III.14. Profil inwestora Fundusz polecany jest szczególnie inwestorom oczekującym wysokiego zwrotu z inwestycji i jednocześnie akceptującym ryzyko znacznych wahań wartości jednostki uczestnictwa, wynikających ze zmian kursów akcji na giełdzie. III.15. Informacje na temat obowiązków podatkowych Funduszu lub jego uczestników, ze wskazaniem obowiązujących przepisów, w tym informację, czy z posiadaniem jednostek uczestnictwa wiąże się konieczność uiszczania podatku dochodowego III.15.1 Obowiązki podatkowe Funduszu Fundusz jako osoba prawna podlega ustawie z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 pkt 10 tejże ustawy fundusz inwestycyjny jest zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych. Oznacza to, iż dochody osiągane przez Fundusz na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej nie są obciążane podatkiem dochodowym od osób prawnych. Zasady opodatkowania dochodów Funduszu związanych z lokowaniem aktywów poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są regulowane przepisami kraju, w którym są osiągane dochody i zależą od tychże przepisów oraz postanowień umowy o zapobieżeniu podwójnemu opodatkowaniu, której stronami są Rzeczpospolita Polska i dany kraj. III.15.2 Obowiązki podatkowe uczestników Funduszu III Osoby prawne Zgodnie z treścią art. 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych osoby prawne zobowiązane są do zapłacenia podatku dochodowego, od dochodu uzyskanego z tytułu udziału w funduszu inwestycyjnym. Zgodnie z treścią art. 16 ust. 1 pkt 8 tej ustawy przy ustalaniu dochodu ze zbycia jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego lub przy ich umorzeniu (w przypadku likwidacji funduszu) wydatki poniesione na nabycie tych jednostek uczestnictwa stanowią koszt uzyskania przychodów. Powyższe oznacza, że uczestnicy Funduszu będący osobami prawnymi zobowiązani są zapłacić podatek dochodowy, jeśli kwota uzyskana przy odkupieniu jednostek uczestnictwa przewyższa kwotę wydatkowaną na nabycie tych jednostek. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania przez Uczestnika Funduszu zbycia jednostek uczestnictwa na rzecz Funduszy lub ich umorzenia w przypadku likwidacji Funduszy. Wzrost wartości jednostek uczestnictwa po nabyciu, a przed ich odkupieniem lub umorzeniem nie powoduje powstania obowiązku podatkowego. 19/54

20 Zgodnie z treścią art. 3 ust 2 wspomnianej ustawy podatnicy będący osobami prawnymi niemającymi siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu z tytułu podatku dochodowego tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Sposób opodatkowania oraz stawka podatku mająca zastosowanie w stosunku do tych osób może być inna od zasad i stawek stosowanych w odniesieniu do polskich podmiotów ze względu na treść umów międzynarodowych w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu, łączących Rzeczpospolitą Polską i kraje, w których dane podmioty mają siedzibę lub zarząd. Zatem dla dokonania oceny zakresu zobowiązań podatkowych osób prawnych nie mających siedziby lub zarządu w Rzeczypospolitej Polskiej konieczne jest uwzględnienie treści odpowiednich umów. Ze względu na fakt, iż obowiązki podatkowe zależą od indywidualnej sytuacji uczestnika Funduszu i miejsca dokonywania inwestycji, w celu ustalenia obowiązków podatkowych, wskazane jest zasięgnięcie porady doradcy podatkowego lub prawnego. III Osoby fizyczne Na podstawie art. 30 a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów uzyskanych przez osoby fizyczne z tytułu udziału w funduszach kapitałowych (do tychże funduszy zalicza się Fundusz) jest pobierany podatek dochodowy. Na dzień sporządzenia Prospektu stawka podatku wynosi 19%. Na podstawie art. 30 a ust. 1 pkt 10 i 11 zryczałtowany podatek dochodowy jest pobierany od: a) dochodu oszczędzającego na indywidualnym koncie emerytalnym z tytułu zwrotu, w rozumieniu przepisów o indywidualnych kontach emerytalnych, środków zgromadzonych na tym koncie, b) dochodu uczestnika pracowniczego programu emerytalnego z tytułu zwrotu środków zgromadzonych w ramach programu, w rozumieniu przepisów o pracowniczych programach emerytalnych. Powyższe przepisy dotyczą osób oszczędzających na indywidualnym koncie emerytalnym prowadzonym przez Fundusz oraz osób, którzy gromadzą środki w ramach pracowniczego programu emerytalnego prowadzonego w formie umowy z Funduszem. Podatek pobierany jest z uwzględnieniem zapisów umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, przy czym zastosowanie tychże przepisów jest możliwe po przedstawieniu przez podatnika zaświadczenia o jego miejscu zamieszkania lub siedzibie za granicą do celów podatkowych (certyfikat rezydencji). Certyfikat powinien zostać przedstawiony przed lub wraz ze złożeniem żądania odkupienia jednostek uczestnictwa, przy czym Fundusz nie będzie uznawał certyfikatów rezydencji, które mają datę odleglejszą niż 3 miesiące od daty złożenia żądania. Dodatkowo Fundusz może żądać, aby uczestnik złożył oświadczenie, iż dane widniejące na certyfikacie rezydencji są aktualne. Zgodnie z art. 30a ust. 3 wspomnianej ustawy dochód, o którym mowa wyżej nie jest pomniejszany o straty z tytułu uczestnictwa w funduszach kapitałowych poniesione w roku podatkowym i latach poprzednich. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 58 ustawy przytoczonej na wstępie, wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych są wypłaty: a) transferowe środków zgromadzonych w ramach pracowniczego programu emerytalnego do innego pracowniczego programu emerytalnego lub na indywidualne konto emerytalne w rozumieniu przepisów o indywidualnych kontach emerytalnych, b) środków zgromadzonych w pracowniczym programie emerytalnym dokonane na rzecz uczestnika lub osób uprawnionych do tych środków po śmierci uczestnika, c) środków zgromadzonych w grupowej formie ubezpieczenia na życie związanej z funduszem inwestycyjnym lub w innej formie grupowego gromadzenia środków na cele emerytalne dla pracowników - do pracowniczego programu emerytalnego, zgodnie z przepisami o pracowniczych programach emerytalnych. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 58a ustawy przytoczonej na wstępie, wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych są dochody z tytułu oszczędzania na indywidualnym koncie emerytalnym, w rozumieniu przepisów o indywidualnych kontach emerytalnych, uzyskane w związku z: a) gromadzeniem i wypłatą środków przez oszczędzającego, b) wypłatą środków dokonaną na rzecz osób uprawnionych do tych środków po śmierci oszczędzającego, c) wypłatą transferową - z tym że zwolnienie nie ma zastosowania w przypadku, gdy oszczędzający gromadził oszczędności na więcej niż jednym indywidualnym koncie emerytalnym, chyba że przepisy te przewidują taką możliwość. Jedną z możliwości jest oszczędzanie na więcej niż jednym indywidualnym koncie emerytalnym, jeżeli wszystkie konta są prowadzone przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo. Podatek jest pobierany w formie zryczałtowanej przez Fundusz w chwili odkupienia jednostek uczestnictwa i odprowadzany do właściwych organów podatkowych. Dniem uzyskania dochodu jest dzień wypłaty środków pieniężnych przez Fundusz. Fundusz odkupuje kolejno jednostki uczestnictwa począwszy od nabytych najwcześniej (FIFO) Ze względu na fakt, iż obowiązki podatkowe zależą od indywidualnej sytuacji Uczestnika Funduszu i miejsca dokonywania inwestycji, w celu ustalenia obowiązków podatkowych, wskazane jest zasięgnięcie porady doradcy podatkowego lub prawnego. 20/54

PROSPEKT INFORMACYJNY DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PŁYNNA LOKATA PLUS

PROSPEKT INFORMACYJNY DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PŁYNNA LOKATA PLUS PROSPEKT INFORMACYJNY DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PŁYNNA LOKATA PLUS Fundusz posługuje się skrótem nazwy: DWS Polska FIO Płynna Lokata Plus Fundusz do dnia 14 czerwca 2005 roku posługiwał się

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO

PROSPEKT INFORMACYJNY DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO PROSPEKT INFORMACYJNY DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO Fundusz posługuje się skrótem nazwy: DWS Polska FIO Zabezpieczenia Emerytalnego Fundusz nie posługiwał się do dnia

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI SPÓŁEK EKSPORTOWYCH

PROSPEKT INFORMACYJNY DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI SPÓŁEK EKSPORTOWYCH PROSPEKT INFORMACYJNY DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI SPÓŁEK EKSPORTOWYCH Fundusz posługuje się skrótem nazwy: DWS Polska FIO Akcji Spółek Eksportowych Fundusz nie posługiwał się do dnia

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PŁYNNA LOKATA PLUS

PROSPEKT INFORMACYJNY DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PŁYNNA LOKATA PLUS PROSPEKT INFORMACYJNY DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PŁYNNA LOKATA PLUS Fundusz posługuje się skrótem nazwy: DWS Polska FIO Płynna Lokata Plus Fundusz do dnia 14 czerwca 2005 roku posługiwał się

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY TOP 50 EUROPA

PROSPEKT INFORMACYJNY DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY TOP 50 EUROPA PROSPEKT INFORMACYJNY DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY TOP 50 EUROPA Fundusz posługuje się skrótem nazwy: DWS Polska FIO Top 50 Europa Fundusz do dnia 10 września 2002 roku posługiwał się nazwą

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY DWS POLSKA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY EUROOBLIGACJI

PROSPEKT INFORMACYJNY DWS POLSKA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY EUROOBLIGACJI PROSPEKT INFORMACYJNY DWS POLSKA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY EUROOBLIGACJI Fundusz posługuje się skrótem nazwy: DWS Polska SFIO Euroobligacji Fundusz do dnia 10 września 2002 roku posługiwał

Bardziej szczegółowo

Ponadto zmiany dotyczą:

Ponadto zmiany dotyczą: Działając na podstawie 30 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrow z dnia 13 września 2004 roku w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy.

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy. SUPERFUND Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Ul. Dzielna 60, 01 029 Warszawa Infolinia: 0 801 588 188 Tel. 22 556 88 60, Fax. 22 556 88 80 superfundtfi@superfund.com www.superfund.pl Ogłoszenie z dnia

Bardziej szczegółowo

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Fundusz PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty Opinia niezależnego biegłego rewidenta List do Uczestników Funduszu Połączone sprawozdanie finansowe Oświadczenie Banku

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY INVESTOR PŁYNNA LOKATA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

PROSPEKT INFORMACYJNY INVESTOR PŁYNNA LOKATA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PROSPEKT INFORMACYJNY INVESTOR PŁYNNA LOKATA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Fundusz posługuje się odpowiednikiem nazwy w języku angielskim: Investor Liquid Deposit Open-Ended Investment Fund. Fundusz posługuje

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY DWS PARASOL SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

PROSPEKT INFORMACYJNY DWS PARASOL SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PROSPEKT INFORMACYJNY DWS PARASOL SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Fundusz może używać odpowiednika nazwy w języku angielskim DWS Umbrella Specialized Open-Ended Fund. Fundusz może używać skróconej

Bardziej szczegółowo

Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym SKOK Parasol FIO z dnia 30 maja 2012 r.

Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym SKOK Parasol FIO z dnia 30 maja 2012 r. Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym SKOK Parasol FIO z dnia 30 maja 2012 r. STRONA TYTUŁOWA: - w ostatnim zdaniu dodaje się: 30 maja 2012 r. ; ROZDZIAŁ II - pkt 4 otrzymuje brzmienie: 4. Wysokość

Bardziej szczegółowo

DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PŁYNNA LOKATA

DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PŁYNNA LOKATA SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PŁYNNA LOKATA Fundusz posługuje się odpowiednikiem nazwy w języku angielskim: DWS Poland Open-Ended Investment Fund Liquid Deposit.

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa Towarzystwa, dane pozwalające na bezpośredni kontakt Klienta z Towarzystwem oraz informacja o zezwoleniu posiadanym przez Towarzystwo

1. Nazwa Towarzystwa, dane pozwalające na bezpośredni kontakt Klienta z Towarzystwem oraz informacja o zezwoleniu posiadanym przez Towarzystwo Informacje dla Inwestorów dotyczące Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA oraz usług świadczonych przez Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Skrót nazwy: Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego FIO lub Pioneer MiS FIO

Skrót nazwy: Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego FIO lub Pioneer MiS FIO SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK RYNKU POLSKIEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY zwany dalej Funduszem Skrót nazwy: Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego FIO lub

Bardziej szczegółowo

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2012

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2012 2 3 4 AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PIENIĘŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS AKCYJNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

Allianz Akcji. Kluczowe informacje dla Inwestorów. Kategorie jednostek uczestnictwa: A, B, C, D. Cele i polityka inwestycyjna

Allianz Akcji. Kluczowe informacje dla Inwestorów. Kategorie jednostek uczestnictwa: A, B, C, D. Cele i polityka inwestycyjna Kluczowe informacje dla Inwestorów Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla Inwestorów dotyczące tego subfunduszu. Nie są to materiały marketingowe. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem

Bardziej szczegółowo

Tabela funkcjonalności kanałów dostępu Fundusze Inwestycyjne

Tabela funkcjonalności kanałów dostępu Fundusze Inwestycyjne Tabela funkcjonalności kanałów dostępu Fundusze Inwestycyjne Zakres obsługi: I. ODDZIAŁ Fundusze Inwestycyjne TFI Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz S.A. Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy

Bardziej szczegółowo

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku 2 3 4 5 6 AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PIENIĘŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS AKCYJNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS

Bardziej szczegółowo

Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego

Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Statut określa cele i zasady funkcjonowania Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego, zwanego dalej Funduszem.

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. Rozdział 2

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. Rozdział 2 UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 65 003 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000005751, NIP 554-100-15-22 Kapitał zakładowy

Bardziej szczegółowo

Informacja o zamiarze połączenia DWS Polska FIO Płynna Lokata Plus z DWS Polska FIO Płynna Lokata

Informacja o zamiarze połączenia DWS Polska FIO Płynna Lokata Plus z DWS Polska FIO Płynna Lokata Informacja o zamiarze połączenia DWS Polska FIO Płynna Lokata Plus z DWS Polska FIO Płynna Lokata DWS Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 26, informuje

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu KBC PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Warszawa, 20 lipca 2012 r.

Ogłoszenie o zmianie statutu KBC PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Warszawa, 20 lipca 2012 r. Ogłoszenie o zmianie statutu KBC PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Warszawa, 20 lipca 2012 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC PARASOL Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy

Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ( Towarzystwo ) działając

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. art. 12 ust. 10 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 10. W związku z określonym celem

Bardziej szczegółowo

STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK

STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK (tekst jednolity obowiązujący od dnia 22 kwietnia 2015 roku) I. Postanowienia ogólne 1. Podstawa prawna działalności Funduszu 1. Aviva Otwarty

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY. Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Małych i Średnich Spółek. (Millennium FIO Małych i Średnich Spółek)

PROSPEKT INFORMACYJNY. Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Małych i Średnich Spółek. (Millennium FIO Małych i Średnich Spółek) PROSPEKT INFORMACYJNY Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Małych i Średnich Spółek (Millennium FIO Małych i Średnich Spółek) Organem Funduszu jest Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka

Bardziej szczegółowo

Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym SKOK Parasol FIO

Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym SKOK Parasol FIO Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym SKOK Parasol FIO Strona tytułowa: w ostatnim zdaniu dodaje się:, 28 maja 2010 r. Rozdział I: w pkt 1 wykreśla się wyrażenie: Rafał Matusiak Prezes Zarządu

Bardziej szczegółowo

Instytucje rynku kapitałowego

Instytucje rynku kapitałowego Instytucje rynku kapitałowego Współczesny, regulowany rynek kapitałowy nie mógłby istnieć bez instytucji, które zajmują się jego nadzorowaniem, zapewnieniem bezpieczeństwa obrotu, a także pośredniczeniem.

Bardziej szczegółowo

Skrót nazwy: Pioneer Średnich Spółek Rynku Polskiego FIO lub Pioneer SSRP FIO

Skrót nazwy: Pioneer Średnich Spółek Rynku Polskiego FIO lub Pioneer SSRP FIO SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER ŚREDNICH SPÓŁEK RYNKU POLSKIEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY zwany dalej Funduszem Skrót nazwy: Pioneer Średnich Spółek Rynku Polskiego FIO lub Pioneer SSRP FIO Siedziba

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą SKOK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Etyczny 1, zwany dalej Funduszem. Fundusz może używać

Bardziej szczegółowo

Prospekt Informacyjny. Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Prospekt Informacyjny. Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Prospekt Informacyjny Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PROSPEKT INFORMACYJNY INVESTOR PARASOL SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Fundusz może używać odpowiednika

Bardziej szczegółowo

Tabela funkcjonalności kanałów dostępu Fundusze Inwestycyjne

Tabela funkcjonalności kanałów dostępu Fundusze Inwestycyjne Tabela funkcjonalności kanałów dostępu Fundusze Inwestycyjne Zakres obsługi: I. ODDZIAŁ Fundusze Inwestycyjne TFI Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz S.A. Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 4 ZASADY I TERMINY WYCENY JEDNOSTEK FUNDUSZU 4. 1. Wycena Jednostki Funduszu polega na obliczeniu wartości Jednostki UFK.

ROZDZIAŁ 4 ZASADY I TERMINY WYCENY JEDNOSTEK FUNDUSZU 4. 1. Wycena Jednostki Funduszu polega na obliczeniu wartości Jednostki UFK. PKOBP/Regulamin_UFK/06-2015/B REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH OFEROWANYCH W RAMACH UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DLA KLIENTÓW PKO BP S.A. Stanowiący integralną

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. Cel inwestycyjny Subfunduszu. Przedmiot lokat Subfunduszu

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. Cel inwestycyjny Subfunduszu. Przedmiot lokat Subfunduszu WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami. Subfundusz SKOK Akcji, zwany

Bardziej szczegółowo

2. Fundusz jest przeznaczony dla osób oczekujących długoterminowego wzrostu wartości oszczędności, które decyzję co do struktury aktywów Funduszu

2. Fundusz jest przeznaczony dla osób oczekujących długoterminowego wzrostu wartości oszczędności, które decyzję co do struktury aktywów Funduszu OGŁOSZENIE Zarząd ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna informuje, że Komisja Nadzoru Finansowego decyzją nr DLU/WFE/612/22/5/14/KM z dnia 8 września 2014 roku wyraziła zgodę na zmianę Statutu

Bardziej szczegółowo

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 Poznań, dnia 29 października 2015 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. o zmianach statutu Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

OGŁOSZENIE. o zmianach statutu Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty OGŁOSZENIE z dnia 1 lutego 2016 roku o zmianach statutu Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu Conerga Green ENERGY Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie o zmianie statutu Conerga Green ENERGY Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Warszawa, dnia 18 czerwca 2015 roku Ogłoszenie o zmianie statutu Conerga Green ENERGY Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY. PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO PAPIERÓW DŁUŻNYCH POLONEZ, PZU FIO POLONEZ)

PROSPEKT INFORMACYJNY. PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO PAPIERÓW DŁUŻNYCH POLONEZ, PZU FIO POLONEZ) PROSPEKT INFORMACYJNY PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO PAPIERÓW DŁUŻNYCH POLONEZ, ) działającego uprzednio pod nazwą: PZU Otwarty Fundusz Inwestycyjny Papierów Dłużnych

Bardziej szczegółowo

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady Działania Funduszy i Planów Inwestycyjnych Załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Prospekt Informacyjny

Prospekt Informacyjny Prospekt Informacyjny Legg Mason Akcji Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Fundusz może używać nazwy Legg Mason Akcji FIO lub LM Akcji FIO. Do 1 października 2006 roku Fundusz działał pod nazwą Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

Regulaminy. inwestycje. ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi

Regulaminy. inwestycje. ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi inwestycje Regulaminy ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi indeks PIF/11/07/01 Spis treści Regulamin Ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 28 października 2011 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 28 października 2011 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 28 października 2011 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC Parasol Funduszu

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE INWESTYCYJNE

FUNDUSZE INWESTYCYJNE FUNDUSZE INWESTYCYJNE SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO INVESTOR AKCJI DUŻYCH SPÓŁEK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Fundusz posługuje się odpowiednikiem nazwy w języku angielskim: Investor Equities Large Caps

Bardziej szczegółowo

Prospekt Informacyjny

Prospekt Informacyjny 25 mm 25 mm 25 mm Prospekt Informacyjny Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty 105 mm 25 mm 25 mm MetaPro Bold 31 pt. odst. 37 pt., odst. po 15 pt. MetaPro Bold 22 pt. odst. 25 pt. 105 mm PROSPEKT

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI PLUS

PROSPEKT INFORMACYJNY DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI PLUS PROSPEKT INFORMACYJNY DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI PLUS Fundusz posługuje się skrótem nazwy: DWS Polska FIO Akcji Plus Fundusz do dnia 2 lipca 1999 roku posługiwał się nazwą DWS Polska

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian do Prospektu Informacyjnego Copernicus Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Wykaz zmian do Prospektu Informacyjnego Copernicus Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Wykaz zmian do Prospektu Informacyjnego Copernicus Funduszu Inwestycyjnego Otwartego 1. Na stronie tytułowej wykreśla się poprzednią nazwę Subfunduszu Akcji Dywidendowych: poprzednia nazwa Dłużnych Papierów

Bardziej szczegółowo

Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Statut określa cele i zasady funkcjonowania Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego, zwanego dalej Funduszem.

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianie statutu. Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Informacja o zmianie statutu. Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Informacja o zmianie statutu Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Senior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Senior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Legg Mason Tel. +48 (22) 337 66 00 Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Faks +48 (22) 337 66 99 pl. Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa www.leggmason.pl Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Senior Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji 1. Wycena Aktywów Funduszu oraz ustalenie Wartości Aktywów

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w programie oszczędnościowoinwestycyjnym

Regulamin uczestnictwa w programie oszczędnościowoinwestycyjnym Regulamin uczestnictwa w programie oszczędnościowoinwestycyjnym Lokata Plus z dnia 05.07.2012 r. Art. 1 [Definicje] 1. W niniejszy Regulaminie użyto następujących wyrażeń i definicji: 1) Bank bank, będący

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER ZABEZPIECZONY RYNKU POLSKIEGO SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER ZABEZPIECZONY RYNKU POLSKIEGO SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER ZABEZPIECZONY RYNKU POLSKIEGO SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY zwany dalej Funduszem Skrót nazwy: Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO lub PZRP

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE INWESTYCYJNE

FUNDUSZE INWESTYCYJNE FUNDUSZE INWESTYCYJNE SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO INVESTOR ZRÓWNOWAŻONY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Fundusz posługuje się odpowiednikiem nazwy w języku angielskim: Investor Balanced Open- Ended Investment

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiamy wyciąg z aktu notarialnego ze wskazaniem szczegółowych zmian w Statutach poszczególnych Funduszy.

Poniżej przedstawiamy wyciąg z aktu notarialnego ze wskazaniem szczegółowych zmian w Statutach poszczególnych Funduszy. Uprzejmie informujemy, iż na mocy aktu notarialnego z dnia 27 stycznia 2009 r. nastąpiła zmiana Statutów następujących Funduszy zarządzanych przez DWS Polska TFI S.A.: DWS Polska FIO Zrównoważony, DWS

Bardziej szczegółowo

( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący

( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0 24 946 694 1. Lokaty 0 24 946 694 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 0 0 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 31 MAJA 2013 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 31 MAJA 2013 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 31 MAJA 2013 R. Niniejszym Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianach

Bardziej szczegółowo

Caspar Asset Management S.A. Warszawa, 8 grudnia 2011 r.

Caspar Asset Management S.A. Warszawa, 8 grudnia 2011 r. Caspar Asset Management S.A. Warszawa, 8 grudnia 2011 r. Przedmiot działalności Caspar Asset Management S.A. powstała w sierpniu 2009 roku. Na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 26 maja

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE INWESTYCYJNE

FUNDUSZE INWESTYCYJNE FUNDUSZE INWESTYCYJNE SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO INVESTOR PARASOL SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Fundusz posługuje się odpowiednikiem nazwy w języku angielskim Investor Umbrella Specialized

Bardziej szczegółowo

Połączone sprawozdanie finansowe PKO Zabezpieczenia Emerytalnego specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty

Połączone sprawozdanie finansowe PKO Zabezpieczenia Emerytalnego specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty Połączone sprawozdanie finansowe PKO Zabezpieczenia Emerytalnego specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku. LIST DO UCZESTNIKÓW Szanowni Państwo, Przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianie statutu. Pioneer Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Informacja o zmianie statutu. Pioneer Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Informacja o zmianie statutu Pioneer Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Fundusz & Perspektywa. 2. Pozostałe terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie nadane im w OWU.

Fundusz & Perspektywa. 2. Pozostałe terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie nadane im w OWU. UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 44 730 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000005751, NIP 554-100- 15-22 Kapitał zakładowy

Bardziej szczegółowo

Prospekt Informacyjny. Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Prospekt Informacyjny. Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Prospekt Informacyjny Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PROSPEKT INFORMACYJNY INVESTOR PARASOL SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Fundusz może używać odpowiednika

Bardziej szczegółowo

2. Rozdział VI Informacje o Towarzystwie, pkt 2.3 Prokurenci oraz osoby zarządzające aktywami Funduszu, str 72 Brzmienie dotychczasowe:

2. Rozdział VI Informacje o Towarzystwie, pkt 2.3 Prokurenci oraz osoby zarządzające aktywami Funduszu, str 72 Brzmienie dotychczasowe: Warszawa, dnia 1 października 2012 r. Komunikat aktualizujący nr 3 do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii B BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Sektora Nieruchomości 2 BPH Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. Na podstawie 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

L.p. Nazwa Subfunduszu UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Data utworzenia

L.p. Nazwa Subfunduszu UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Data utworzenia Wprowadzenie Nazwa Funduszu UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zwany dalej Funduszem. Fundusz został utworzony 6 lipca 2007 r. i zarejestrowany pod numerem RFi 305. Fundusz jest otwartym funduszem

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Planu Systematycznego Oszczędzania w Investors TFI S.A.

Regulamin. Planu Systematycznego Oszczędzania w Investors TFI S.A. Regulamin Planu Systematycznego Oszczędzania w Investors TFI S.A. SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne... 2 1. Przedmiot Regulaminu... 2 2. Definicje... 2 Zasady i warunki przystąpienia do PSO... 2 3. Umowa

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. art. 12 ust. 2 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 2. Cel Subfunduszu Global Partners Kredyt

Bardziej szczegółowo

Prospekt Informacyjny

Prospekt Informacyjny Prospekt Informacyjny Legg Mason Akcji Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Fundusz może używać nazwy LM Akcji FIO Do 1 października 2006 roku Fundusz działał pod nazwą Fundusz Inwestycyjny Otwarty CitiAkcji

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH Obowiązuje od 5.11.2012 r. ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH W związku z rozszerzeniem oferty Towarzystwa o nowe ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe przedstawiamy Aneks do Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Prospekt Informacyjny. Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Prospekt Informacyjny. Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Prospekt Informacyjny Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PROSPEKT INFORMACYJNY INVESTOR PARASOL SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Fundusz może używać odpowiednika

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny. IPOPEMA m-indeks FIO 2015-07-07

Prospekt informacyjny. IPOPEMA m-indeks FIO 2015-07-07 Prospekt informacyjny IPOPEMA m-indeks FIO 2015-07-07 2 PROSPEKT INFORMACYJNY IPOPEMA m-indeks FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Fundusz może używać skróconej nazwy w brzmieniu: IPOPEMA m-indeks FIO Firma i

Bardziej szczegółowo

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: 801 123 801 lub (+48) 61 885 19 19

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: 801 123 801 lub (+48) 61 885 19 19 BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: 801 123 801 lub (+48) 61 885 19 19 Poznań, dnia 25 maja 2015 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach:

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach: ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach: ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji Dolarowych ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji Euro Poniższe zmiany

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1) FUNDUSZ Nazwa i typ Funduszu: DWS Fundusz Inwestycyjny Mieszany Stabilnego Wzrostu. Fundusz

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat Millennium TFI

Tabela Opłat Millennium TFI Tabela Opłat Millennium TFI Fundusze Millennium oferują jednostki uczestnictwa kategorii A, od których opłaty manipulacyjne pobierane są przy nabyciach oraz jednostki uczestnictwa kategorii B, od których

Bardziej szczegółowo

AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PIENIĘŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS AKCYJNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

I. Strona tytułowa: II. Rozdział I SKOK FIO Fundusz Funduszy. SKOK FIO Obligacji. III. Rozdział II

I. Strona tytułowa: II. Rozdział I SKOK FIO Fundusz Funduszy. SKOK FIO Obligacji. III. Rozdział II Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym Funduszy: SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Funduszu Funduszy i SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji I. Strona tytułowa: Na stronie tytułowej zmieniono

Bardziej szczegółowo

Uprzejmie informujemy, iż na mocy aktu notarialnego z dnia

Uprzejmie informujemy, iż na mocy aktu notarialnego z dnia Uprzejmie informujemy, iż na mocy aktu notarialnego z dnia 16 lipca 2009 r. nastąpiła zmiana Statutów następujących Funduszy zarządzanych przez DWS Polska TFI S.A.: DWS Polska FIO Zrównoważony, DWS Polska

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 15 czerwca 2015 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 15 czerwca 2015 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 15 czerwca 2015 roku Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Subfunduszu Sprawozdanie finansowe Subfunduszu na dzień 13 lipca 2010 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus

Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus Warszawa, 2014-07-18 Na podstawie 42 pkt 4 statutu Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego Pocztylion Plus ( Fundusz ) Pocztylion-Arka Powszechne Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Regulaminy Plan Inwestycyjny AXA Premia

Regulaminy Plan Inwestycyjny AXA Premia inwestycje Regulaminy Plan Inwestycyjny AXA Premia ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną

Bardziej szczegółowo

Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego

Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Statut określa cele i zasady funkcjonowania Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego, zwanego dalej Funduszem.

Bardziej szczegółowo

Arka BZ WBK Ochrony Kapitału Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Arka BZ WBK Ochrony Kapitału Fundusz Inwestycyjny Otwarty PROSPEKT INFORMACYJNY Arka BZ WBK Ochrony Kapitału Fundusz Inwestycyjny Otwarty fundusz inwestycyjny może używać nazwy Arka BZ WBK Ochrony Kapitału FIO do dnia 3 sierpnia 2004 roku fundusz inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa Towarzystwa, dane pozwalające na bezpośredni kontakt Klienta z Towarzystwem oraz informacja o zezwoleniu posiadanym przez Towarzystwo

1. Nazwa Towarzystwa, dane pozwalające na bezpośredni kontakt Klienta z Towarzystwem oraz informacja o zezwoleniu posiadanym przez Towarzystwo Informacje dla Inwestorów dotyczące Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA oraz usług świadczonych przez Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA. Informacje

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO 1 sierpnia 2016 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie Nazwa Funduszu Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą UniSystem Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zwany dalej Funduszem. Fundusz moŝe uŝywać nazwy skróconej UniSystem FIZ. Fundusz został

Bardziej szczegółowo

I. OPŁATY MANIPULACYJNE. 1.Wspólna Tabela Opłat Manipulacyjnych. Wartość wpłaty w PLN *** 500.000 mniej niż 1.000.00. 3.000 - mniej niż 10.

I. OPŁATY MANIPULACYJNE. 1.Wspólna Tabela Opłat Manipulacyjnych. Wartość wpłaty w PLN *** 500.000 mniej niż 1.000.00. 3.000 - mniej niż 10. Wspólna Tabela Opłat dla funduszy Millennium, ING, Investors oraz Legg Mason przy transakcjach, w których pośredniczy Bank Millennium (dotyczy segmentu Prestige i Segmentu Bankowości Prywatnej) I. OPŁATY

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY INWESTYCYJNY OTWARTY

PROSPEKT INFORMACYJNY INWESTYCYJNY OTWARTY PROSPEKT INFORMACYJNY IPOPEMA m-indeks FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Fundusz może używać skróconej nazwy w brzmieniu: IPOPEMA m-indeks FIO Firma i siedziba Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych: IPOPEMA Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY. PZU Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Globalnych Inwestycji (PZU SFIO Globalnych Inwestycji)

PROSPEKT INFORMACYJNY. PZU Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Globalnych Inwestycji (PZU SFIO Globalnych Inwestycji) PROSPEKT INFORMACYJNY PZU Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Globalnych Inwestycji (PZU SFIO Globalnych Inwestycji) działającego uprzednio pod nazwą: PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

PPE/Regulamin UFK/05-2014/G

PPE/Regulamin UFK/05-2014/G PPE/Regulamin UFK/05-2014/G REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH TYPU E OFEROWANYCH W RAMACH GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PPE PRO Stanowiący integralną

Bardziej szczegółowo

Statut Pioneer Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Statut Pioneer Funduszu Inwestycyjnego Otwartego reklama???? Informacja o zamiarze połączenia subfunduszu Pioneer Stabilnego Wzrostu z subfunduszem Pioneer Wzrostu i Dochodu Mix 40, subfunduszu Pioneer Zrównoważony z subfunduszem Pioneer Wzrostu Mix

Bardziej szczegółowo