PROSPEKT INFORMACYJNY DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI SPÓŁEK EKSPORTOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROSPEKT INFORMACYJNY DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI SPÓŁEK EKSPORTOWYCH"

Transkrypt

1 PROSPEKT INFORMACYJNY DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI SPÓŁEK EKSPORTOWYCH Fundusz posługuje się skrótem nazwy: DWS Polska FIO Akcji Spółek Eksportowych Fundusz nie posługiwał się do dnia sporządzenia Prospektu inną nazwą. Organ reprezentujący Fundusz: DWS Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Aleja Armii Ludowej Warszawa, Polska Fundusz prowadzi działalność zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe. Prospekt został sporządzony w Warszawie, 24 września 2007 roku na podstawie art. 219 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2004 roku w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, a także skrótu tego prospektu. Daty kolejnych aktualizacji: 3 grudnia 2007 roku, 18 lutego 2008 roku, 20 marca 2008 roku. Data ostatniej aktualizacji: 02 kwietnia 2008 roku

2 ROZDZIAŁ I. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE I.1. Towarzystwo 1) Firma, siedziba i adres Towarzystwa DWS Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Aleja Armii Ludowej 26, Warszawa, Polska 2) Imiona, nazwiska i funkcja osób fizycznych działających w imieniu Towarzystwa Jan Mieczkowski, Prezes Zarzadu Piotr Linke, Wiceprezes Zarządu 3) Oświadczenia osób działających w imieniu Towarzystwa Informacje zawarte w prospekcie są prawdziwe i rzetelne oraz nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w prospekcie jest wymagane przepisami rozporządzenia. Wedle mojej najlepszej wiedzy nie istnieją, poza ujawnionymi w prospekcie, okoliczności, które mogłyby wywrzeć znaczący wpływ na sytuację prawną, majątkową i finansową Funduszu. Jan Mieczkowski Prezes Zarządu Informacje zawarte w prospekcie są prawdziwe i rzetelne oraz nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w prospekcie jest wymagane przepisami rozporządzenia. Wedle mojej najlepszej wiedzy nie istnieją, poza ujawnionymi w prospekcie, okoliczności, które mogłyby wywrzeć znaczący wpływ na sytuację prawną, majątkową i finansową Funduszu. Piotr Linke Wiceprezes Zarządu 2/54

3 I.2. Podmiot sporządzający Prospekt 1) Firma lub imię i nazwisko oraz siedziba, wraz z numerami telekomunikacyjnymi podmiotu sporządzającego Prospekt DWS Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Aleja Armii Ludowej 26, Warszawa, Polska Tel: Fax: ) Części Prospektu, za których sporządzenie jest odpowiedzialny podmiot sporządzający Prospekt Sporządzający Prospekt jest odpowiedzialny za sporządzenie wszystkich części Prospektu. 3) Imiona i nazwiska osób fizycznych działających w imieniu podmiotu sporządzającego Prospekt. Jan Mieczkowski, Prezes Zarzadu Piotr Linke, Wiceprezes Zarządu 4) Oświadczenie osób działających w imieniu podmiotu sporządzającego Prospekt Prospekt został sporządzony z zachowaniem należytej staranności zawodowej. Informacje zawarte w tych częściach Prospektu, za których sporządzenie jest odpowiedzialny podmiot sporządzający prospekt, są prawdziwe i rzetelne oraz nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w prospekcie jest wymagane przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2004 roku w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, a także skrótu tego prospektu. Jan Mieczkowski Prezes Zarządu Prospekt został sporządzony z zachowaniem należytej staranności zawodowej. Informacje zawarte w tych częściach Prospektu, za których sporządzenie jest odpowiedzialny podmiot sporządzający prospekt, są prawdziwe i rzetelne oraz nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w prospekcie jest wymagane przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2004 roku w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, a także skrótu tego prospektu. Piotr Linke Wiceprezes Zarządu 3/54

4 ROZDZIAŁ II. DANE O TOWARZYSTWIE II.1. Firma, kraj siedziby, siedziba i adres Towarzystwa wraz z numerami telekomunikacyjnymi, adresem głównej strony internetowej i adresem poczty elektronicznej DWS Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Polska Adres: Aleja Armii Ludowej 26, Warszawa, Polska Tel: Fax: Adres głównej strony internetowej: Adres poczty elektronicznej: II.2. Data i numer decyzji Komisji Nadzoru Finansowego na wykonywanie działalności przez Towarzystwo Decyzja Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 9 października 1997 roku, nr KPW / II.3. Oznaczenie sądu rejestrowego i numer, pod którym Towarzystwo jest zarejestrowane, oraz data wpisu do rejestru Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Numer KRS: Data zarejestrowania w KRS: 28 listopada 2001 roku. Przed datą zarejestrowania w KRS, Towarzystwo było zarejestrowane w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XVI Wydział Gospodarczy Rejestrowy, pod numerem RHB II.4. Wysokość kapitału własnego Towarzystwa, w tym wysokość składników kapitału własnego na ostatni dzień bilansowy Kapitał własny Towarzystwa na dzień 31 grudnia 2006 roku wynosi ,57 PLN i składa się z: - kapitału zakładowego w wysokości: ,00 PLN - kapitał zapasowy w wysokości: ,01 PLN - kapitał z aktualizacji wyceny w wysokości : ,01 PLN - zysk netto roku ,55 PLN Dane zostały zbadane przez biegłego rewidenta. II.5. Sposób i termin opłacenia kapitału zakładowego Towarzystwa Kapitał zakładowy Towarzystwa dzieli się na akcji imiennych zwykłych, w pełni opłaconych, o wartości nominalnej 10 zł. każda, w tym: a) akcji imiennych serii A opłaconych przed zarejestrowaniem Towarzystwa w rejestrze handlowym, b) akcji imiennych serii B, c) akcji imiennych serii C, Akcje w całości pokryto wkładem pieniężnym. II.6. Firma oraz siedziba akcjonariuszy Towarzystwa, wraz z podaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, jeżeli akcjonariusz posiada co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy DWS Holding&Service GmbH z siedzibą we Frankfurcie nad Menem, Niemcy. Akcjonariusz posiada głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Towarzystwa, co stanowi 100% ogólnej liczby głosów. II.7. Firma i siedziba podmiotu dominującego wobec Towarzystwa, ze wskazaniem cech tej dominacji 1) DWS Holding&Service GmbH z siedzibą we Frankfurcie nad Menem, Niemcy. Podmiot posiada 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Towarzystwa. II.8. Firma i siedziba podmiotu bezpośrednio lub pośrednio dominującego w stosunku do podmiotu, o którym mowa w ust. 7, ze wskazaniem cech tej dominacji 1) DB Financial Service Holding GmbH z siedzibą we Frankfurcie nad Menem, Niemcy. 4/54

5 Podmiot posiada 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu udziałowców DWS Holding & Service GmbH z siedzibą we Frankfurcie nad Menem, Niemcy. 2) DB Capital Markets GmbH, z siedzibą we Frankfurcie nad Menem, Niemcy. Podmiot posiada 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu udziałowców podmiotu, o którym mowa w pkt 1. 3) Deutsche Bank AG z siedzibą we Frankfurcie nad Menem, Niemcy. Podmiot posiada 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu udziałowców podmiotu, o którym mowa w pkt 2. II.9. Imiona i nazwiska członków zarządu Towarzystwa, ze wskazaniem pełnionych funkcji w zarządzie 1) Jan Mieczkowski, Prezes Zarządu 2) Piotr Linke, Wiceprezes Zarządu II.10. Imiona i nazwiska członków rady nadzorczej towarzystwa, ze wskazaniem przewodniczącego 1) Thomas Gerhardt, Przewodniczący 2) Udo Behrenwaldt, 3) Tim Koevenig 4) Markus Kohlenbach II.11. Imiona i nazwiska prokurentów Towarzystwa, ze wskazaniem rodzaju udzielonej prokury 1) Joanna Sworowska, prokura łączna wraz z członkiem zarządu Towarzystwa 2) Tomasz Sokołowski, prokura łączna wraz z członkiem zarządu Towarzystwa II.12. Imiona i nazwiska osób fizycznych zarządzających funduszami, ze wskazaniem funduszy, którymi zarządzają, oraz doradców inwestycyjnych, ze wskazaniem pełnionych w Towarzystwie funkcji oraz numerów licencji doradców inwestycyjnych 1) Tomasz Bartmiński Dyrektor Departamentu Inwestycji, Szef Sekcji Instrumentów Dłużnych, doradca inwestycyjny, licencja nr 164 Zarządza funduszami: DWS Polska FIO Płynna Lokata, DWS Polska FIO Płynna Lokata Plus. 2) Jarosław Niedzielewski Szef Sekcji Instrumentów Akcyjnych, doradca inwestycyjny, licencja nr 110 Zarządza funduszami: DWS Polska FIO Akcji, DWS Polska FIO Akcji Plus, DWS Polska FIO Top 50 Europa, DWS Polska FIO Zrównoważony, DWS Polska FIO Zabezpieczenia Emerytalnego. 3) Zbigniew Wójtowicz Szef Sekcji Portfeli Indywidualnych, doradca inwestycyjny, licencja nr 170 Zarządza funduszami: DWS Polska FIO Dłużnych Papierów Wartościowych, DWS Polska FIO Konwergencji. 4) Monika Kalwasińska Zarządzający, analityk Zarządza funduszami: DWS Polska SFIO Euroobligacji, DWS Polska FIO Bezpiecznego Wzrostu Plus. 5) Tomasz Filipiak Zarządzający Zarządza funduszami: DWS Polska FIO Top 25 Małych Spółek, DWS Polska FIO Top 50 Małych i Średnich Spółek Plus, DWS Polska FIO Akcji Spółek Eksportowych. II.13. Opis posiadanych przez osoby wymienione w pkt II.9 II.12 kwalifikacji do wykonywania funkcji w Towarzystwie oraz informacje o pełnionych przez te osoby funkcjach poza Towarzystwem, jeżeli ta okoliczność może mieć znaczenie dla sytuacji uczestników Funduszu 5/54

6 II.13.1 ZARZĄD Jan Mieczkowski Prezes Zarządu Ukończył Akademię Handlu Światowego we Frankfurcie nad Menem. Jest dyplomowanym handlowcem handlu zagranicznego. W latach był zatrudniony jako analityk i doradca inwestycyjny w Hornblower Fisher AG Ffm. W latach pracował jako dealer rynku pieniężnego i walutowego. W 1990 roku zajmował stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Rynku Pieniężnego w Deutsche Bank AG - Konzern-IBJ. Od sierpnia 1995 do grudnia 2000 r. pracował jako dyrektor Departamentu Skarbca w Deutsche Bank Polska S.A. Od maja 1998 roku pełnił funkcję członka Zarządu DWS Polska TFI S.A, odpowiedzialnego za pion inwestycyjny i marketing. Od maja 2001 do grudnia Prezes Deutsche Asset Management S.A. W październiku 2003 roku objął funkcję Prezesa Zarządu DWS Polska TFI S.A. Piotr Linke Wiceprezes Zarządu Ukończył studia na Wydziale Finansów w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie Szkoła Główna Handlowa) oraz studia podyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1986 roku pracuje w instytucjach finansowych. W latach był zatrudniony w Banku Handlowym S.A. w departamencie środkowoeuropejskim i w departamencie gospodarki pieniężnej. W latach pracował w Banku Creditanstalt S.A. w Warszawie jako dyrektor departamentu skarbca. Od października 1998 roku pełnił funkcję członka Zarządu DWS Polska TFI S.A. W październiku 2003 roku objął funkcję Wiceprezesa Zarządu Towarzystwa. II.13.2 RADA NADZORCZA Thomas Gerhardt Przewodniczący Rady Nadzorczej W 1992 ukończył studia ekonomiczne w Johann-Wolfgang-Goethe Universität we Frankfurcie nad Menem. W 1993 roku pracował jako assistant auditor w KPMG. Pracę w DWS Investments Frankfurt w Departamencie Zarządzania Funduszami Akcji rozpoczął w grudniu 1993 roku. Zarządza funduszami azjatyckimi i rynków wschodzących. Pełni funkcję Head of Global Emerging Markets. W skład Rady Nadzorczej DWS Polska TFI S.A. został powołany w marcu 2007 roku. Pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Towarzystwa. Udo Behrenwaldt - Członek Rady Nadzorczej Ukończył studia ekonomiczne i zarządzania na uczelniach we Frankfurcie nad Menem i Saarbrücken w Niemczech. W latach pracował jako doradca i strateg inwestycyjny w Bank für Gemeinwirtschaft z siedzibą we Frankfurcie nad Menem; od 1970 do 1972 roku zarządzał funduszem The Japan and Formula Selection Fund z siedzibą w Madrycie, Hiszpania; potem w latach zarządzał funduszami grupy DWS w Niemczech. W latach był dyrektorem zarządzającym grupą DWS a dodatkowo w latach pełnił funkcję rzecznika tej grupy. Ponadto zarządzał od 1988 roku funduszem DB Investment Management S.A z siedzibą w Luksemburgu. Od listopada 2001 do 2002 pełnił funkcję CEO Europe Departamentu Asset managemet w Deutsche Bank. W roku 2002 był rzecznikiem Zarządu Federalnego Związku Niemieckich Funduszy Inwestycyjnych. Od marca 2003 r. pełni funkcję Wiceprezesa Deutsche Asset Management i Doradcy DB Trust. W skład Rady Nadzorczej Towarzystwa został powołany w czerwcu 1999 roku. Tim Koevenig Członek Rady Nadzorczej. W 1992 roku ukończył studia w zakresie ekonomii i zarządzania na Uniwersytecie w Kolonii. Karierę zawodową rozpoczął w Deutsche Bank, jako asystent głównego ekonomisty Grupy DB. W latach Senior Portfolio Manager w DWS Investments, Frankfurt. W latach Head of Marketing and Sales w DB Fund Management w Singapurze. Przez kolejne dwa lata pracował w Allianz Asset Management w Monachium jako Deputy Head of Sales. Od 2001 roku pracuje w strukturach DWS Investments, Frankfurt na stanowiskach: : Head of Sales Structured Product Europe, : Head of Institutional Sales, European Sector Head for Financial Institution. W latach : Członek Zarządu DWS Investments Schweiz and DeAM Switzerland w Zurichu, Head Distribution Switzerland. Od roku 2007 pełni funkcję Head of Northern and Eastern Europe w DWS Investments, Frankfurt. W marcu 2007 roku został powołany w skład Rady Nadzorczej DWS Polska TFI S.A. Markus Kohlenbach Członek Rady Nadzorczej W roku 1994 ukończył studia ekonomiczne na Westfälische Wilhelms-University of Münster. Karierę zawodową rozpoczął w roku 1987 w BHF Bank we Frankfurcie, gdzie pracował do roku W latach pracował w Institute for Mathematics, a także (1992/3) w Institute for Accounting na Uniwersytecie w Münster. W DWS Investments, Frankfurt pracuje od 1995 roku pełniąc kolejno funkcje: Head of Emerging Markets High Yield Fund Management ( ), Head of Portfolio Management International Fixed Income (od 2003 roku), Global Head of Rates i Global Head of Retail for Investment-grade Fixed Income (od listopada 2006). Od marca 2007 Członek Rady Nadzorczej DWS Polska TFI S.A. II.13.3 PROKURENCI Joanna Sworowska Prokurent, Dyrektor Departamentu Księgowości Funduszy Ukończyła Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Od grudnia 1997 roku związana z DWS Polska TFI S.A. Od października 2000 roku pełni funkcję Dyrektora Departamentu Księgowości Funduszy. Od grudnia 2006 pełni funkcję prokurenta 6/54

7 Towarzystwa. Tomasz Sokołowski Prokurent, Dyrektor Departamentu Prawnego Ukończył prawo i filologię polską na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie. W latach zatrudniony w Urzędzie Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi, gdzie brał udział w procesie licencyjnym otwartych funduszy emerytalnych. Od 2002 do 2006 roku pracował w Urzędzie Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, odpowiedzialny za kontrole funduszy emerytalnych. W 2005 roku ekspert Rady Europy w Republice Macedonii w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Od 2006 roku zatrudniony w DWS Polska Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych SA na stanowisku Dyrektora Departamentu Prawnego. Od grudnia 2006 roku pełni funkcję prokurenta w Towarzystwie. II.13.4 OSOBY ZARZĄDZAJĄCE FUNDUSZAMI ORAZ DORADCY INWESTYCYJNI Tomasz Bartmiński Dyrektor Departamentu Inwestycji, Szef Sekcji Instrumentów Dłużnych Licencję maklera posiada od 1994 roku, doradcy inwestycyjnego od 2000 roku. Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W latach pracował w Banku Handlowym S.A. Oddział w Lublinie jako inspektor w Wydziale Kredytów i Gwarancji oraz jako analityk na Samodzielnym Stanowisku Oceny Ryzyka. Od 1997 zatrudniony w TFI Skarbiec początkowo w charakterze analityka, a nastepnie na stanowisku Młodszego Zarządzającego Funduszem. Był m.in. osobą współodpowiedzialną za zarządzanie pierwszym w Polsce zamkniętym funduszem inwestycyjnym ZFI SEZAM. Od 2000 roku jest pracownikiem DWS Polska TFI S.A. gdzie od 2001 roku pełni funkcję Szefa Sekcji Zarządzania Instrumentami Dłużnymi, a od 2006 Dyrektora Departamentu Inwestycji. Jarosław Niedzielewski Szef Sekcji Instrumentów Akcyjnych Jest doradcą inwestycyjnym od 1997 roku. Absolwent kierunku Finanse i Bankowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W 1997 roku pracował jako analityk w Fidelia TFP S.A. Następnie od początku 1998 roku był zatrudniony w ABB TFP S.A. na stanowisku zarządzającego funduszem. Od kwietnia 1999 roku pracuje jako zarządzający funduszami akcji w DWS Polska TFI S.A. Od 1 września 2005 r. pełni funkcję Szefa Sekcji Instrumentów Akcyjnych. Zbigniew Wójtowicz Szef Sekcji Portfeli Indywidualnych, Zarządzający Licencję maklera papierów wartościowych posiada od 1998 roku, doradcy inwestycyjnego od 2000 roku. W 2000 roku ukończył studia w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, zaś w 2002 studia na Internationales Hochschulinstitut w Zittau (Niemcy). W lipcu 2004 uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. W latach zarządzający funduszami i portfelami klientów prywatnych w Millennium Domu Maklerskim S.A. Od lipca 2004 roku zatrudniony w Towarzystwie na stanowisku zarządzającego funduszami. Od 1 września 2005 r. pełni funkcję Szefa Sekcji Portfeli Indywidualnych. Monika Kalwasińska Zarządzający Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie. Od 1999 roku do września 2005 roku pracowała w Citibank (Poland) S.A, a następnie po fuzji w roku 2001 w Banku Handlowym w Warszawie na stanowisku dealera w Departamencie Skarbu. W obrębie Departamentu Skarbu była kolejno zatrudniona w dziale dealerów ds. obsługi klientów banku, następnie w zespole obsługi inwestorów oraz zespole zarządzania aktywami i pasywami Banku. W październiku 2005 roku dołączyła do DWS Polska TFI S.A. rozpoczynając pracę na stanowisku analityka, od września 2006 pracuje na stanowisku zarządzający/analityk. Tomasz Filipiak Zarządzający Wykształcenie wyższe ekonomiczne. W latach studiował na Uniwersytecie Łódzkim na Wydziale Ekonomiczno Socjologicznym, kierunek Finanse i Bankowość. Od 1994 roku posiada licencję Maklera Papierów Wartościowych nr 900. Od czerwca 1995 roku rozpoczął pracę jako analityk finansowy w Domu Inwestycyjnym Guziejewski i Albrecht S.A. w Łodzi. Od kwietnia 1997 r. kierownik Wydziału Analiz w HSBC G&A Securities Polska S.A. Od czerwca 1998 r. analityk finansowy w Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie. Od kwietnia 1999 r. zatrudniony w Pioneer Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym S.A. jako analityk finansowy w Wydziale Zarządzania Aktywami, następnie od kwietnia 2001 w Pekao Pioneer PTE S.A. (przejęcie Pioneer PTE S.A.) jako analityk/dealer portfela akcji. Od maja 2005 r. do lutego 2007 zarządzający funduszem akcyjnym oraz portfelami indywidualnymi w Millennium TFI S.A. Od maja 2007 zatrudniony w DWS TFI S.A. jako zarządzający funduszami małych i średnich spółek. II.14. Nazwy i zwięzłe charakterystyki innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, nieobjętych Prospektem, ze wskazaniem celu inwestycyjnego i głównych zasad polityki inwestycyjnej każdego z funduszy 1) DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty Zrównoważony Celem inwestycyjnym DWS Polska FIO Zrównoważony jest stabilny i długoterminowy wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat, realizowany poprzez ich aktywne lokowanie w papiery wartościowe zarówno związane z podwyższonym ryzykiem, jak i w papiery wartościowe o umiarkowanym poziomie ryzyka. Podwyższony stopień ryzyka inwestycji oznacza, że wartość Jednostek Uczestnictwa Funduszu może ulegać istotnym wahaniom w zależności od sytuacji rynkowej. Powierzone środki pieniężne są w zasadniczej części lokowane w akcje i w dłużne papiery wartościowe. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia 7/54

8 założonego celu. Udział akcji oraz innych instrumentów opartych o akcje, takie jak prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i instrumenty pochodne, z zastrzeżeniem Art. 8 ust. 2 Statutu Funduszu, będzie zawierał się w przedziale od 40% do 65% wartości Aktywów Netto Funduszu. Pozostała część Aktywów Funduszu jest lokowane w dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego. 2) DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Celem inwestycyjnym DWS Polska FIO Akcji jest dynamiczny wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat, realizowany poprzez ich aktywne lokowanie w papiery wartościowe o podwyższonym poziomie ryzyka. Podwyższony stopień ryzyka inwestycji oznacza, że wartość Jednostek Uczestnictwa Funduszu może ulegać istotnym wahaniom w zależności od sytuacji rynkowej. Powierzone środki pieniężne są w zasadniczej części lokowane w akcje. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia założonego celu. Udział akcji oraz innych instrumentów opartych o akcje, takie jak prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i instrumenty pochodne, z zastrzeżeniem Art. 8 ust. 2 Statutu Funduszu, będzie zawierał się w przedziale od 70% do 100% wartości Aktywów Netto Funduszu. 3) DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Plus Celem inwestycyjnym DWS Polska FIO Akcji Plus jest dynamiczny wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat, realizowany poprzez ich aktywne lokowanie w papiery wartościowe o podwyższonym stopniu ryzyka. Podwyższony stopień ryzyka inwestycji oznacza, że wartość Jednostek Uczestnictwa Funduszu może ulegać istotnym wahaniom w zależności od sytuacji rynkowej. Powierzone środki pieniężne są lokowane w akcje, przy czym poziom tych lokat jest uzależniony od bieżącej koniunktury rynkowej. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia założonego celu. Udział akcji oraz innych instrumentów opartych o akcje, jak prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i instrumenty pochodne, z zastrzeżeniem Art. 8 ust. 2 Statutu Funduszu, będzie zawierał się w przedziale od 50% do 100% wartości Aktywów Netto Funduszu. 4) DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty Zabezpieczenia Emerytalnego Celem inwestycyjnym DWS Polska FIO Zabezpieczenia Emerytalnego jest wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia założonego celu. Nie mniej niż 60 % Aktywów Netto Funduszu jest lokowane w dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego. Udział akcji oraz innych instrumentów opartych o akcje, takie jak prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i instrumenty pochodne, z zastrzeżeniem Art. 8 ust. 2 Statutu Funduszu, będzie zawierał się w przedziale od 5% do 40% wartości Aktywów Netto Funduszu. 5) DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty Dłużnych Papierów Wartościowych Celem inwestycyjnym DWS Polska FIO Dłużnych Papierów Wartościowych jest stabilny wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat, realizowany poprzez ich aktywne lokowanie w papiery wartościowe o umiarkowanym poziomie ryzyka. Pomimo umiarkowanego poziomu ryzyka inwestycji, wartość Jednostek Uczestnictwa Funduszu może ulegać istotnym wahaniom w zależności od sytuacji rynkowej. Powierzone środki pieniężne są w zasadniczej części lokowane w dłużne papiery wartościowe. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia założonego celu. Nie mniej niż 80% Aktywów Netto Funduszu będzie lokowana w dłużne papiery wartościowe denominowane w walucie polskiej. 6) DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty Płynna Lokata Celem inwestycyjnym DWS Polska FIO Płynna Lokata jest wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat, realizowany poprzez ich aktywne lokowanie głównie w instrumenty finansowe rynku pieniężnego, których termin zapadalności lub okres odsetkowy nie przekracza jednego roku, charakteryzujące się dodatkowo niskim poziomem ryzyka. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia założonego celu. Nie mniej niż 80% Aktywów Netto Funduszu będzie lokowane w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty finansowe, których termin zapadalności lub okres odsetkowy nie przekracza jednego roku. 7) DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty Płynna Lokata Plus Celem inwestycyjnym DWS Polska FIO Płynna Lokata Plus jest wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat, realizowany poprzez ich aktywne lokowanie głównie w instrumenty finansowe rynku pieniężnego, których termin zapadalności lub okres odsetkowy nie przekracza jednego roku, charakteryzujące się dodatkowo niskim poziomem ryzyka. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia założonego celu. Nie mniej niż 80% Aktywów Netto Funduszu będzie lokowane w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty finansowe, których termin zapadalności lub okres odsetkowy nie przekracza jednego roku. 8) DWS Polska Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Euroobligacji Celem inwestycyjnym DWS Polska SFIO Euroobligacji jest wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat, realizowany poprzez ich aktywne lokowanie głównie w denominowane w EURO papiery wartościowe o charakterze dłużnym, charakteryzujące się dodatkowo niskim poziomem ryzyka kredytowego. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia założonego celu. Nie mniej niż 80% Aktywów Funduszu będzie lokowana w denominowane w EURO dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty 8/54

9 finansowe, emitowane przez podmioty posiadające ocenę wiarygodności kredytowej na poziomie inwestycyjnym ( investment grade rating) w rozumieniu standardów agencji ratingowych Standard & Poor s Corporation lub Moody s Investors Service lub Fitch Investors Service. Wpłaty do Funduszu mogą być dokonywane w EURO i złotych polskich. Uczestnikami DWS Polska SFIO Euroobligacji mogą zostać osoby fizyczne oraz spółki prawa handlowego. 9) DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty Top 50 Europa Celem inwestycyjnym DWS Polska FIO Top 50 Europa jest dynamiczny wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat, realizowany poprzez ich aktywne lokowanie w papiery wartościowe o podwyższonym stopniu ryzyka. Podwyższony stopień ryzyka inwestycji oznacza, że wartość Jednostek Uczestnictwa Funduszu może ulegać istotnym wahaniom w zależności od sytuacji rynkowej. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia założonego celu. Nie mniej niż 60 % Aktywów Funduszu będzie lokowane w akcje europejskich emitentów, przy czym okresowo, w sytuacjach wystąpienia załamania gospodarki lub rynków finansowych udział akcji w Aktywach Funduszu może zostać ograniczony. Europejskimi emitentami w rozumieniu Statutu Funduszu są podmioty posiadające siedzibę w Europie, lub podmioty których działalność jest skupiona na rynku europejskim, przy czym za taki uważa się podmiot, którego większość zysków pochodzi z rynku europejskiego lub większość jego sprzedaży jest na nim dokonywana. Ogólna liczba emitenów, jest ograniczona do 50-ciu. Wpłaty do Funduszu mogą być dokonywane w EURO i złotych polskich. 10) DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty Konwergencji Celem inwestycyjnym DWS Polska FIO Konwergencji jest wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat, realizowany poprzez ich aktywne lokowanie w dłużne papiery wartościowe charakteryzujące się znaczną wrażliwością na zmiany rynkowych stóp procentowych i kursu złotego. W związku z powyższym wartość Jednostek Uczestnictwa Funduszu może ulegać istotnym wahaniom w zależności od sytuacji rynkowej. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia założonego celu. Nie mniej niż 80% Aktywów Netto Funduszu będzie lokowana w dłużne papiery wartościowe denominowane w walutach krajów państw kandydujących do członkostwa w europejskiej unii walutowej. Lokaty funduszu koncentrują się na dłużnych papierach wartościowych o dobrej wiarygodności kredytowej, charakteryzujących się znaczną wrażliwością na zmiany rynkowych stóp procentowych. Lokaty Funduszu będą dobierane pod kątem maksymalizacji potencjalnych korzyści wynikających z procesu konwergencji gospodarek państw kandydujących do członkostwa w europejskiej unii walutowej do gospodarek państw strefy EURO, rozumianego jako wyrównywanie się wysokości stóp procentowych. 11) DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty Top 25 Małych Spółek Celem inwestycyjnym DWS Polska FIO Top 25 Małych Spółek jest dynamiczny wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat, realizowany poprzez ich aktywne lokowanie w papiery wartościowe o podwyższonym poziomie ryzyka. Podwyższony stopień ryzyka inwestycji oznacza, że wartość Jednostek Uczestnictwa Funduszu może ulegać istotnym wahaniom w zależności od sytuacji rynkowej. Powierzone środki pieniężne są w zasadniczej części lokowane w akcje. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia założonego celu. Nie mniej niż 70% Aktywów Netto Funduszu, z zastrzeżeniem Art. 8 ust. 2 Statutu Funduszu, będzie lokowane w akcje emitentów wchodzących w skład indeksu DWS MS publikowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., oraz inne instrumenty oparte o te akcje, takie jak prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i instrumenty pochodne. 12) DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty Top 50 Małych i Średnich Spółek Plus Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat, realizowany poprzez ich aktywne lokowanie w papiery wartościowe o podwyższonym poziomie ryzyka inwestycyjnego. Podwyższony poziom ryzyka inwestycyjnego oznacza, że wartość Jednostek Uczestnictwa Funduszu może ulegać istotnym wahaniom w zależności od sytuacji rynkowej. Powierzone środki pieniężne są w zasadniczej części lokowane w akcje. Fundusz jest funduszem akcyjnym. Nie mniej niż 70% Aktywów Netto Funduszu będzie lokowane w akcje oraz prawa do akcji i prawa poboru dopuszczone do obrotu, lub nabywane w obrocie pierwotnym, lub w pierwszej ofercie publicznej, jeżeli warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu oraz gdy dopuszczenie do tego obrotu jest zapewnione w okresie nie dłuższym niż rok od dnia, w którym po raz pierwszy nastąpi zaoferowanie tych papierów na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub w państwie członkowskim, a także na rynku zorganizowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Istambule (Istambul Stock Exchange), lub Giełdzie Papierów Wartościowych Rosyjskiego Systemu Handlu (Russian Trading System Stock Exchange) lub Moskiewskiej Międzybankowej Giełdzie Walutowej (Moscow Interbank Currency Exchange); o kapitalizacji rynkowej w dniu dokonania inwestycji niższej niż jeden miliard euro. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. Z posiadanymi jednostkami uczestnictwa Funduszu nie wiąże się gwarancja wypłaty określonej kwoty z tytułu umorzenia jednostek uczestnictwa. 13) DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty Bezpiecznego Wzrostu Plus Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz inwestuje głównie w instrumenty rynku pieniężnego, których termin zapadalności lub okres odsetkowy nie przekracza jednego roku, dodatkowo charakteryzujące się niskim poziomem ryzyka kredytowego. W niewielkim stopniu - nie więcej niż 15% wartości Aktywów Funduszu inwestowane jest w akcje i instrumenty oparte o akcje (prawa poboru, prawa do akcji) Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. Z posiadanymi jednostkami uczestnictwa Funduszu nie wiąże się gwarancja wypłaty określonej kwoty z tytułu umorzenia jednostek uczestnictwa. 9/54

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO Legg Mason Akcji Funduszu Inwestycyjnego Otwartego; Legg Mason Zrównoważony Środkowoeuropejski Funduszu Inwestycyjnego Otwartego; Legg Mason Senior Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY PIONEER AKTYWNEJ ALOKACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY zwany dalej Funduszem Nazwa skrócona Funduszu: Pioneer Aktywnej Alokacji FIO Poprzednie nazwy Funduszu: Nie dotyczy. Firma i

Bardziej szczegółowo

PIONEER OBLIGACJI SKARBOWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

PIONEER OBLIGACJI SKARBOWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PROSPEKT INFORMACYJNY PIONEER OBLIGACJI SKARBOWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY zwany dalej Funduszem Nazwa skrócona Funduszu: Pioneer Obligacji Skarbowych FIO Poprzednie nazwy Funduszu: Nie dotyczy Firma

Bardziej szczegółowo

SKOK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Etyczny 1 (skrót - SKOK SFIO Etyczny1) Poprzednie nazwy Funduszu nie dotyczy

SKOK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Etyczny 1 (skrót - SKOK SFIO Etyczny1) Poprzednie nazwy Funduszu nie dotyczy Prospekt informacyjny SKOK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Etyczny 1 (skrót - SKOK SFIO Etyczny1) Poprzednie nazwy Funduszu nie dotyczy Organem Funduszu jest: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

SKOK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Etyczny 1 (skrót - SKOK SFIO Etyczny1) Poprzednie nazwy Funduszu nie dotyczy

SKOK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Etyczny 1 (skrót - SKOK SFIO Etyczny1) Poprzednie nazwy Funduszu nie dotyczy Prospekt informacyjny SKOK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Etyczny 1 (skrót - SKOK SFIO Etyczny1) Poprzednie nazwy Funduszu nie dotyczy Organem Funduszu jest: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

7. Imiona i nazwiska: a) członków Zarządu Towarzystwa - Tomasz Bogutyn Prezes Zarządu - Marcin Jarkiewicz - Wiceprezes Zarządu - Michał Stępniewski

7. Imiona i nazwiska: a) członków Zarządu Towarzystwa - Tomasz Bogutyn Prezes Zarządu - Marcin Jarkiewicz - Wiceprezes Zarządu - Michał Stępniewski Prospekt informacyjny PKO/CREDIT SUISSE SKARBOWY - FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY 1. Nazwa Funduszu. Fundusz działa pod nazwą PKO/CREDIT SUISSE Skarbowy fundusz inwestycyjny otwarty i w dalszej części prospektu

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY. SKARBIEC-TOP Funduszy Akcji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SKARBIEC-TOP Funduszy Akcji SFIO)

PROSPEKT INFORMACYJNY. SKARBIEC-TOP Funduszy Akcji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SKARBIEC-TOP Funduszy Akcji SFIO) PROSPEKT INFORMACYJNY SKARBIEC-TOP Funduszy Akcji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SKARBIEC-TOP Funduszy Akcji SFIO) SKARBIEC-TOP Funduszy Stabilnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Bardziej szczegółowo

7. Imiona i nazwiska: a) członków Zarządu Towarzystwa - Tomasz Bogutyn Prezes Zarządu - Marcin Jarkiewicz - Wiceprezes Zarządu - Michał Stępniewski

7. Imiona i nazwiska: a) członków Zarządu Towarzystwa - Tomasz Bogutyn Prezes Zarządu - Marcin Jarkiewicz - Wiceprezes Zarządu - Michał Stępniewski Prospekt informacyjny PKO/CREDIT SUISSE ZRÓWNOWAŻONY - FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY 1. Nazwa Funduszu. Fundusz działa pod nazwą PKO/CREDIT SUISSE Zrównoważony fundusz inwestycyjny otwarty i w dalszej części

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny Funduszu SKOK FIO Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy funduszu nie dotyczy

Prospekt informacyjny Funduszu SKOK FIO Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy funduszu nie dotyczy Prospekt informacyjny Funduszu SKOK FIO Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy funduszu nie dotyczy Organem funduszu inwestycyjnego jest: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY. SKARBIEC-ALTERNATYWNY Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SKARBIEC-ALTERNATYWNY SFIO)

PROSPEKT INFORMACYJNY. SKARBIEC-ALTERNATYWNY Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SKARBIEC-ALTERNATYWNY SFIO) PROSPEKT INFORMACYJNY SKARBIEC-ALTERNATYWNY Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SKARBIEC-ALTERNATYWNY SFIO) SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY Data i miejsce sporządzenia Prospektu: 11 października 2006 r., Warszawa Data i miejsce sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu: 29 maja 2015 r., Warszawa PROSPEKT INFORMACYJNY (nazwa skrócona:

Bardziej szczegółowo

Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Credit Agricole FIO)

Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Credit Agricole FIO) PROSPEKT INFORMACYJNY Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Credit Agricole FIO) Fundusz jest funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami: (1) Credit Agricole Stabilnego Wzrostu

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY Commercial Union Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Commercial Union FIO) Fundusz jest funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami: 1. CU Depozyt Plus 2. CU Obligacji

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny Prospekt informacyjny SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty (skrót - SKOK PARASOL FIO) Oznaczenia Subfunduszy: 1) SKOK Stabilny ZA, 2) SKOK Obligacji, 3) SKOK Akcji, 4) SKOK Gotówkowy, 5) SKOK Etyczny

Bardziej szczegółowo

ING Subfundusz Papierów Dłużnych Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L)

ING Subfundusz Papierów Dłużnych Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty WRZESIEŃ 2010 Prospekt Informacyjny ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Fundusz może używać nazwy ING SFIO z wydzielonymi subfunduszami: ING

Bardziej szczegółowo

ING PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Fundusz może używać nazwy ING Parasol FIO z wydzielonymi subfunduszami:

ING PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Fundusz może używać nazwy ING Parasol FIO z wydzielonymi subfunduszami: ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty MAJ 2012 Prospekt Informacyjny ING PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Fundusz może używać nazwy ING Parasol FIO z wydzielonymi subfunduszami: ING Subfundusz Gotówkowy

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny Prospekt informacyjny SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty (skrót - SKOK PARASOL FIO) Oznaczenia Subfunduszy: 1) SKOK Aktywny ZA, 2) SKOK Stabilny ZA, 3) SKOK Obligacji, 4) SKOK Akcji, 5) SKOK Gotówkowy,

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY. SKARBIEC Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SKARBIEC FIO)

PROSPEKT INFORMACYJNY. SKARBIEC Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SKARBIEC FIO) PROSPEKT INFORMACYJNY SKARBIEC Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SKARBIEC FIO) Oznaczenia subfunduszy: Subfundusz Pieniężny SKARBIEC-KASA Subfundusz Instrumentów Dłużnych SKARBIEC-OBLIGACJA Subfundusz Dłużnych

Bardziej szczegółowo

ING PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Fundusz może używać nazwy ING Parasol FIO z wydzielonymi subfunduszami:

ING PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Fundusz może używać nazwy ING Parasol FIO z wydzielonymi subfunduszami: ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty WRZESIEŃ 2014 Prospekt Informacyjny ING PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Fundusz może używać nazwy ING Parasol FIO z wydzielonymi subfunduszami: ING Subfundusz

Bardziej szczegółowo

ING PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Fundusz może używać nazwy ING Parasol FIO z wydzielonymi subfunduszami:

ING PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Fundusz może używać nazwy ING Parasol FIO z wydzielonymi subfunduszami: ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty LISTOPAD 2013 Prospekt Informacyjny ING PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Fundusz może używać nazwy ING Parasol FIO z wydzielonymi subfunduszami: ING Subfundusz

Bardziej szczegółowo

ING PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Fundusz może używać nazwy ING Parasol FIO z wydzielonymi subfunduszami:

ING PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Fundusz może używać nazwy ING Parasol FIO z wydzielonymi subfunduszami: ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty MAJ 2014 Prospekt Informacyjny ING PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Fundusz może używać nazwy ING Parasol FIO z wydzielonymi subfunduszami: ING Subfundusz Gotówkowy

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY SUPERFUND SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY (SUPERFUND SFIO)

PROSPEKT INFORMACYJNY SUPERFUND SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY (SUPERFUND SFIO) PROSPEKT INFORMACYJNY SUPERFUND SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY (SUPERFUND SFIO) FUNDUSZ JEST SPECJALISTYCZNYM FUNDUSZEM INWESTYCYJNYM OTWARTYM Z WYDZIELONYMI SUBFUNDUSZAMI: SUPERFUND RED

Bardziej szczegółowo

Fundusz prowadzi działalność zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe.

Fundusz prowadzi działalność zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe. PROSPEKT INFORMACYJNY sporządzony na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu

Bardziej szczegółowo

NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. (działający uprzednio pod nazwą ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty)

NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. (działający uprzednio pod nazwą ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty) NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (działający uprzednio pod nazwą ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty) Data prospektu NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (działający

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty - skrócona nazwa - Allianz FIO z wydzielonymi Subfunduszami: - Allianz Akcji, - Allianz Akcji Plus, - Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek,

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny. BPH Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Total Profit. (BPH SFIO Total Profit. poprzednia nazwa BPH SFIO Płynnościowy)

Prospekt informacyjny. BPH Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Total Profit. (BPH SFIO Total Profit. poprzednia nazwa BPH SFIO Płynnościowy) Prospekt informacyjny sporządzony na podstawie art. 220 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny PKO Parasolowy - fundusz inwestycyjny otwarty 1. Nazwa Funduszu. Fundusz działa pod nazwą PKO Parasolowy - fundusz inwestycyjny otwarty i w dalszej części prospektu zwany jest Funduszem. Fundusz może używać

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych 1) Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych 1) Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/149 USTAWA z dnia 27 maja 2004 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 146, poz. 1546. o funduszach inwestycyjnych 1) Dział I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC QUICK EXPOSURE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC QUICK EXPOSURE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC QUICK EXPOSURE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (w organizacji) z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 85/87 strona internetowa: www.kbctfi.pl Organem

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych 1) Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych 1) Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 146, poz. 1546, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 183, poz. 1537 i 1538, Nr

Bardziej szczegółowo