WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO"

Transkrypt

1 MPU-ORZ3/ /Zpe/08 WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Wykz dotyczy projektu miejscowego plnu zgospodrowni przestrzennego Podolny Zchód E w Poznniu Lp. Dt Nzwisko i imię, nzw jednostki orgnizcyjnej i dres zgłszjącego Treść Oznczenie rozptrzeni nie B. W. Turkiewicz Ul. Chochołowsk Poznń Dziłk nr 58 7MN/U Tereny MN/U Stowrzyszenie Zielone Podolny Ul. Krtusk 40 Prosimy o nniesienie zminy w ww. projekcie. Niżej wym. mieszkńcom zleży n poszerzeniu wjzdu n ulicę Chochołowską, o dziłkę nr 58, której włścicielem jest misto. Dziłk nr 58 zostł ogrodzon płotem przez włściciel dziłki nr 59, przez co mmy utrudniony wąski wjzd i wyjzd z ulicy, zwłszcz mj go smochody dostwcze i ciężrowe, przyjeżdżjące do 4 zkłdów wrszttowych znjdujących się n ul. Chochołowskiej. W związku z powyższym prosimy o pozytywne rozptrzenie nszej prośby przy zminie projektu miejscowego plnu. do plnu Podolny Zchód E Jko przedstwiciele loklnego społeczeństw obywtelskiego Przyjęte rozwiąznie jest kontynucją ustleń mpzp Podolny Zchód, dziłk jest włsnością prywtną Obszr plnu Propozycj zpisu w 5 pkt4 lit. d, 12 pkt 2 lit.i, pkt3 lit.h, pkt 4

2 Dt Nzwisko i imię, nzw jednostki orgnizcyjnej i dres zgłszjącego Treść Oznczenie rozptrzeni nie Poznń Podoln skłdmy do wyłożonego mpzp Podolny Zchód E i wnioskujemy o nstępujące zminy ; > 5 pkt 4 lit, d) stosownie zkzu wjzdu stosownie rozwiązń smochodów ciężrowych o zmierzjących do dopuszczlnej msie cłkowitej ogrniczeni lub przekrczjącej 3,5 t. (Zgodnie z obowiązującym dotychczs mpzp Podolny Zchód, zbrni się wjzdu n teren objęty plnem pojzdów smochodowych o łdowności powyżej 3,51 z wyeliminowni przejzdu smochodów ciężrowych o dopuszczlnej msie cłkowitej przekrczjącej 3,5 t wyjątkiem pojzdów uprzywilejownych - 10 pkt l lit.k) - brk podstw, by to zmienić.) > 12 pkt 2 lit, i) stosownie zkzu wjzdu smochodów ciężrowych o dopuszczlnej msie cłkowitej przekrczjącej 3,5 t. (Zgodnie z obowiązującym dotychczs mpzp Podolny Zchód, zbrni się wjzdu n teren objęty plnem pojzdów smochodowych o łdowności powyżej 3,5 t z wyjątkiem pojzdów uprzywilejownych - 10 pkt l lit. k) brk podstw, by to zmienić.) > 12 pkt 3 lit, h) lit. d, pkt5 lit.d - nieuwzględnienie dotyczy propozycji zpisu zkzu - ze względu n dopuszczony zkres regulcji mpzp zstosowno zpis: stosownie rozwiązń zmierzjących do ogrniczeni lub wyeliminowni przejzdu smochodów ciężrowych o dopuszczlnej msie cłkowitej przekrczjącej 3,5 t

3 Dt Nzwisko i imię, nzw jednostki orgnizcyjnej i dres zgłszjącego Treść Oznczenie rozptrzeni nie stosownie zkzu wjzdu smochodów ciężrowych o dopuszczlnej msie cłkowitej przekrczjącej 3,5 t. (Zgodnie z obowiązującym dotychczs mpzp Podolny Zchód, zbrni się wjzdu n teren objęty plnem pojzdów smochodowych o łdowności powyżej 3,5 t z wyjątkiem pojzdów uprzywilejownych - 10 pkt l lit. k) brk podstw, by to zmienić.) > 12 pkt 4 lit, d) stosownie zkzu wjzdu smochodów ciężrowych o dopuszczlnej msie cłkowitej przekrczjącej 3,5 t. (Zgodnie z obowiązującym dotychczs mpzp Podolny Zchód, zbrni się wjzdu n teren objęty plnem pojzdów smochodowych o łdowności powyżej 3,5 t z wyjątkiem pojzdów uprzywilejownych - 10 pkt l lit.k) - brk podstw, by to zmienić.) Stosownie zkzu loklizcji miejsc postojowych dl loklizcj miejsc postojowych W ustlenich do wszystkich terenów przeznczonych pod zbudowę zpisno wymgny normtyw miejsc postojowych, loklizcj miejsc postojowych

4 Dt Nzwisko i imię, nzw jednostki orgnizcyjnej i dres zgłszjącego Treść Oznczenie rozptrzeni nie smochodów, tkże n jezdni. Prkownie pojzdów nleży zpewnić w grnicch włsnej dziłki. dopuszczon zostł jko element uspokojeni ruchu orz n pieszo-jezdnich (Zgodnie z obowiązującym dotychczs mpzp Podolny Zchód, prkownie pojzdów (w tym klientów) orz dowóz towru nleży zpewnić w grnicch włsnej dziłki - 5 pkt 2 lit. o), 6 pkt 2 lit. g), 7 pkt 3 lit. e) orz 8 pkt 2 lit. d) - brk podstw, by to zmienić.) > 12 pkt 5 lit, d) stosownie zkzu wjzdu smochodów ciężrowych o dopuszczlnej msie cłkowitej przekrczjącej 3,5 t. (Zgodnie z obowiązującym dotychczs mpzp Podolny Zchód, zbrni się wjzdu n teren objęty plnem pojzdów smochodowych o łdowności powyżej 3,5 t z wyjątkiem pojzdów uprzywilejownych - 10 pkt l lit.k) brk podstw, by to zmienić.) > 20 Poniewż w związku z uchwleniem Ustlenie wysokości zminy plnu miejscowego stwki w wysokośći Podolny Zchód E nie wzrosł 30% dopuszczon zostł jko element uspokojeni ruchu orz n pieszojezdnich Nieuwzględnienie propozycji zpisu w 20 - ustlenie stwki służącej nliczeniu opłty z tytułu wzrostu wrtości nieruchomości

5 Dt Nzwisko i imię, nzw jednostki orgnizcyjnej i dres zgłszjącego Treść Oznczenie rozptrzeni nie wrtość nieruchomości - nie ustl się stwki służącej nliczeniu opłty z tytułu wzrostu wrtości nieruchomości. > Podtrzymujemy zgłoszony wcześniej wniosek o zplnownie ulicy Szczwnickiej jko ścieżki pieszej i rowerowej obsługującej 03KD-L 03KD-L drog publiczn klsy loklne mieszkńców Podoln. Ruch smochodowy powinien być dopuszczony jedynie n odcinku od ulicy Druskiennickiej do ulicy Rbczńskiej (do 3,5 t). > Nie loklizowć prkingu buforowego dl pojzdów smochodowych przy przystnku kolejowym Podolny. Przystnek kolejowy Podolny Poz obszrem powinien służyć tylko loklnej społeczności - dojście do przystnku zjmie mieszkńcom do kilkunstu minut i wystrczy prking dl rowerów. > Zloklizowć prking buforowy dl pojzdów smochodowych przy stcji kolejowej Strzeszyn. Stcj kolejow Strzeszyn_powinn służyć głównie mieszkńcom z Poz obszrem dlszej okolicy (np. Suchy Ls, z kierunku Obornik) - tutj jest konieczny prking buforowy, by wynik z ustwy o plnowniu i zgospodrowniu przestrzennym nieuwzględnienie dotyczącej klsy ul.szczwnickiej ze względu n potrzebę obsługi terenów U/P i politykę trnsportową mist,- konieczność zpewnieni dostępu do przystnku kolejowego, w tym tkże komunikcji utobusowej poz obszrem plnu poz obszrem plnu, sporządzne oprcowni plnistyczne uwzględnij tką

6 Dt Nzwisko i imię, nzw jednostki orgnizcyjnej i dres zgłszjącego Treść Oznczenie rozptrzeni nie nie wprowdzć dodtkowego ruchu możliwość smochodowego n ulice wewnątrz osiedl. > Zplnowć pieszo-jezdnię n cłej długości ulicy Krtuskiej. Ulic Krtusk jest ulicą prowdzącą do kościoł - o njwiększym ruchu pieszych n cłym Osiedlu Podolny. Pln powinien zmierzć Poz obszremj Poz obszrem plnu do zpewnieni mksymlnego bezpieczeństw ludzi w drodze do i z kościoł Rd Osiedl Podolny w Poznniu Ul. Druskienick Poznń Obszr plnu Rd Osiedl Podolny przyjęł w drodze uchwły, że nie wnosi żdnych uwg do plnu zgospodrowni terenów Podolny-Zchód D i E. Tk decyzj zostł podjęt, poniewż z punktu widzeni rdnych osiedl, którzy również są mieszkńcmi tej pięknej dzielnicy Mist i reprezentuj ą j ej mieszkńców, rozwiązni dotyczące usprwnieni wjzdu i wyjzdu z Osiedl, tkże szybszego i tńszego dojzdu do Centrum Mist Poznni są priorytetem. Rd Osiedl dziłjąc w imieniu mieszkńców Osiedl wyrż poprcie dl budowy przystnku/ peronu PKP, n wysokości ulic Horcego- Owidiusz. Również budow w tym miejscu młego prkingu dl osób korzystjących z kolejki w zncznym stopniu usprwni-

7 Dt Nzwisko i imię, nzw jednostki orgnizcyjnej i dres zgłszjącego Treść Oznczenie rozptrzeni nie w godzinch szczytu komunikcyjnegodojzd ludzi do i z prcy, zrówno w kierunku Centrum Poznni jk i Mist Oborniki. Rd Osiedl Podolny prgnie zuwżyć, że budow przystnku/ peronu PKP w miejscu zproponownym przez Miejską Prcownię Urbnistyczną, w njwiększym stopniu odpowid potrzebom Osiedl, które zmieszkuje blisko 8,6 tysiąc mieszkńców Hnn i Zdzisłw Silni Ul. Truskwieck 5/ Poznń dres kontktowy: Os. Tysiącleci 4/ Poznń Popiermy: 1. Poprowdzenie ulicy Szczwnickiej wzdłuż torów kolejowych nie ingerując w gruncie nszej dziłki, 2. Zmknięcie ul. Truskwieckiej od Druskienickiej z wjzdem do ul. Rbczńskiej. Wnioskujemy: 1. Z n toczący się proces podziłu dziłki (zniesienie współwłsności 50/50)2 MN/U, wnosimy o zniesienie minimlnego wymiru frontu dziłki do 12 m od ulicy Szczewnickiej, 2. Wnioskujemy o nie plnownie n wysokości nszej dziłki ztoczek utobusowych orz stcji szynobusu i proponujemy loklizcję przy skrzyżowniu Szczwnick Dz. 21, rk. 5, obr. Golęciń 2MN/U powierzchni dziłek przeznczonych pod zbudowę mieszkniową wolno stojącą nie może być mniejsz niż 500 m 2, szerokość frontu dziłki nie może być mniejsz niż 18 m powierzchni dziłek przeznczonych pod zbudowę mieszkniową bliźniczą nie może być mniejsz niż 400 m 2, szerokość frontu dziłki nie może być mniejsz niż 12 m w części w częsci Ad.1uwzględnienie dotyczy tylko dz. Dz. 21, rk. 5, obr. Golęciń i poleg n dopuszczeniu dl terenu 2MN/U minimlnej szerokości frontu dziłki 11m dl dziłek przeznczonych pod zbudowę bliźniczą

8 Dt Nzwisko i imię, nzw jednostki orgnizcyjnej i dres zgłszjącego Treść Oznczenie rozptrzeni nie Druskienick, 3. Wnioskujemy o jk njszybsze zmknięcie ul. Truskwieckiej od ulicy Druskienickiej i modernizcję nwierzchni (potworny kurz) Romuld Wiącek- Czernig Rfł Czernig Ul. Prorok Poznń N podstwie rt. 18 ust. l ustwy z dni 27 mrc 2003 r. o plnowniu i zgospodrowniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, póz. 717 ze zm.) niniejszym wnosimy o dokonnie zmin w projekcie uchwły Rdy Mist Poznni w sprwie miejscowego plnu zgospodrowni przestrzennego obszru Podolny Zchód E" w Poznniu poprzez: 1. Przywrócenie przeznczeni dziłki nr ewid. 2/2 Przy ul. Druskiennickiej 17, której jesteśmy włścicielmi, zgodnie z obowiązującym mpzp 2. rezygncję z poszerzni ul. Druskiennickiej i pozostwienie prmetrów tej ulicy w obecnym ksztłcie 3. rezygncj z tworzeni n terenie nieruchomości przy ul. Druskiennickiej 17 obszru 2E dl funkcji energetycznych 4. zpewnienie obsługi komunikcyjnej nieruchomości położonej przy ul. Druskiennickiej 17- od ulicy Druskiennickiej, zgodnie z zpismi Dz. 2/2, rk. 5, obr. Golęcin 6MN/U 01-KD-Z MN/U powierzchni zbudowy nie więcej niż 30%, powierzchni biologicznie czynn nie mniejsz niż 25%, ustlony normtyw miejsc postojowych w części w części Nie dotyczy zkresu regulcji mpzp d.1 n terenie MN/U możliw jest loklizcj budynków usługowych. Ogrniczenie powierzchni zbudowy do 30% zstosowno w celu stworzenie wrunków dl zpewnieni wymgnej ilości miejsc postojowych i możliwość zgospodrowni dziłki zielenią Ogrniczenie powierzchni zbudowy budynków usługowychzstosowno n skutek uwzględnieni wniosków mieszkńców. d.2 uwzględnienie częściowe poprzez

9 Dt Nzwisko i imię, nzw jednostki orgnizcyjnej i dres zgłszjącego Treść Oznczenie rozptrzeni nie obowiązującego mpzp Ad. 1 Dziłkę przy ul. Druskiennickiej 17 zkupiliśmy z zmirem wybudowni NZOZu - zkłdu opieki medycznej. Obecnie trwją prce projektowe. Zostł zwrt umow o przyłączenie do sieci ENEA. Prce projektowe są mocno zwnsowne. Trwj ą uzgodnieni międzybrnżowe, które muszą uwzględnić ktulne wymgni stwine przez Nrodowy Fundusz Zdrowi. W przypdku uchwleni plnu, który uniemożliwi relizcję projektownego obiektu domgmy się wykupu przez misto cłej nieruchomości wrz ze zwrotem poniesionych nkłdów n projektownie Powierzchni zbudowy 30%, nie więcej niż 300 m 2 Udził powierzchni biologicznie czynnej w zgospodrowniu dziłek - nie mniejszy orz odszkodowni dl ENEA itd. niż 25%, przy czym co Prosimy o uwzględnienie tych njmniej 15% wydtków w prognozie skutków finnsowych uchwleni mpzp. Zpisy dotychczsowego mpzp są zgodne z projektownym zmierzeniem budowlnym i dltego prosimy o utrzymnie tych zpisów i umożliwienie powierzchni dziłki musi stnowić grunt rodzimy, zgospodrowny drzewmi, krzewmi i zielenią niską dokończeni nszej inwestycji n przedmiotowym terenie. W szczególności dotyczy: Rezygncji z ogrniczni powierzchni zbudowy, rezygncj z nrzucni powierzchnie Teren infrstruktury technicznej elektroenergetyki 2E zloklizowny jest n zmniejszenie poszerzeni o ok. 2,5m w stosunku do projektu plnu wyłożonego do publicznego wgledu d. 3 teren 2E- nie dotyczy wnioskownej dziłki loklizcj n sąsiedniejdziłce.

10 Dt Nzwisko i imię, nzw jednostki orgnizcyjnej i dres zgłszjącego Treść Oznczenie rozptrzeni nie terenów zielonych, rezygncji ze zminy wytycznych dotyczących tworzeni miejsc postojowych. Ad.2 Nsz dotychczsow korespondencj z ZDM orz Geopoz wskzuje, że ZDM nie plnuje poszerzeni ulicy Druskiennickiej. Obecne jk i projektowne ntężenie ruchu w tym rejonie nie uzsdni konieczności poszerzeni ulicy. Byłby to wyjątkowo nieuzsdniony wydtek. Mjąc n uwdze brk pieniędzy przeznczonych n przedmiotową rozbudowę w WPI, wydje się nieuzsdnione blokownie prywtnych nieruchomości i ogrnicznie swobody inwestowni. Prosimy o rozwżenie skromniejszej rozbudowy ulicy Druskiennickiej, stosownie do możliwości finnsowych ZDM Ad.3 Dl potrzeb projektownego obiektu usługowego zostł już zwrt umow o przyłączenie do sieci ENEA, któr nie przewiduje konieczności budowy trfostcji w tym terenie. W związku z tym nie wyrżmy zgody n przezncznie frgmentu nszej nieruchomości n potrzeby elektroenergetyczne innych inwestorów. dziłce nr 3, rk. 5, obr. Golęcin

11 Dt Nzwisko i imię, nzw jednostki orgnizcyjnej i dres zgłszjącego Treść Oznczenie rozptrzeni nie Prosimy o rozwżenie możliwości ustwieni trfostcji w miejscu powiąznym z inwestycjmi, którym będzie służył Ad. 4 Prosimy o jednoznczne i precyzyjne określenie dostępu do drogi publicznej ulicy Druskiennickiej dl nieruchomości o nr ewid. nlogicznie do zpisów obowiązującego mpzp. Informujemy, że obecnie projektowny jest wjzd w oprciu o zpisy obowiązującego mpzp Mieszkńcy Podoln Wg złączonej listy My mieszkńcy Podoln, poniżej podpisni, skłdmy nstępujące do wyłożonych plnów Podolny Zchód D i E orz wnioski do oprcowywnych plnów Podolny Zchód B i C. 1. Uwg-wniosek o ndnie ulicy Szczwnickiej n odcinku od ul. Druskiennickiej do ul. Rbczńskiej sttutu drogi dojzdowej n odcinku ulic Rbczńsk - Morszyńsk sttusu pieszo-jezdni zmist proponownego w w/w plnch sttutu drogi loklnej. 2. Uwg-wniosek o ndnie ul. Zkopińskiej n cłej jej długości sttutu drogi dojzdowej zmist proponownego w plnch sttutu drogi loklnej. 3. Uwg do loklizcji w miejscowym Obszr plnu 03-KD-L 02-KD-L 03 drog publiczn klsy loklnej 02-KD- drog publiczn klsy loklnej d. 1 nie ze względu n koniieczność obsługi terenów U/P orz politykę trnsportową mist- konieczność zpewnieni dostępu do przystnku kolejowego, w tym tkże komunikcji utobusowej d.2 nie ze względu n,- konieczność

12 Dt Nzwisko i imię, nzw jednostki orgnizcyjnej i dres zgłszjącego Treść Oznczenie rozptrzeni nie plnie zbudowy Podolny-Zchód D przystnku kolejowego Podolny- Zchód. 4. Uwg o wykreślenie z miejscowego plnu zbudowy Podolny-Zchód D prkingu, tzw. Buforowego do obsługi przystnku Podolny-Zchód. Ad. l Uwżmy, że ndnie ul. Szczwnickiej poz obszrem poz obszrem sttutu drogi loklnej spowoduje gwłtowny wzrost ilości przejeżdżjących smochodów tą ulicą, w tym dużej ilości smochodów ciężrowych. Argument twórców nowego plnu miejscowego, iż pln zwier informcje o elementch uspokojeni ruchu orz o znkch drogowych ogrniczjących ruch i tonż, ns nie przekonuje. O elementch uspokojeni ruchu orz oznczeniu dróg nie decydują zpisy Miejscowego plnu, przepisy odrębne Ministerstw Infrstruktury. Jeżeli sttus drogi umożliwi trnsport ciężrowy powyżej 3,5 tony, to zchodzi obw, że ogrniczenie do 3,5 tony może zostć zniesione decyzją Zrządu Dróg Miejskich. Sttus drogi loklnej umożliwi wybudownie 15 metrowej szerokości ps jezdni, który poprowdzony w kierunku stcji zpewnieni komunikcji utobusowej d.3 i 4 poz obszrem plnu

13 Dt Nzwisko i imię, nzw jednostki orgnizcyjnej i dres zgłszjącego Treść Oznczenie rozptrzeni nie kolejowej Podolny-Strzeszyn, może w przyszłości zostć włączony do plnownej obwodnicy Suchego Lsu, tzw. Nowobornickiej. Ulic Nowoobornick zgodnie z plnem Podolny Zchód A, m przebiegć w sąsiedztwie ulicy Biskupińskiej, dlej wzdłuż torów Poznń-Pił, łączyć się z obwodnicą mist Poznni, tzw. IV rmą. W ten sposób, może powstć w przyszłości skrót z w/w obwodnicy przez Nowoobornick, dlej Szczwnicką, do ulicy Lechickiej. Nsze obwy potwierdzją informcje z prsy, że prezydent m. Poznni złożył wniosek o zminę przebiegu IV rmy komunikcyjnej, co może oznczć, że włdze mist chcą zrezygnowć z wykonni części północno-wschodniej IV rmy i wykorzystć frgment III rmy. Ozncz to, po pierwsze wpuszczenie trnzytu do mist, po drugie oddzielenie Strzeszyn, Podoln i Piątkow od Winogrd wielopsmową trsą szybkiego ruchu. Po trzecie, przez zminę pierwotnie zprojektownej IV rmy poprzez Nowoobornick krzyżującą się z Biskupińską, zwiększony ruch zostnie wtłoczony n Podolny i Strzeszyn.

14 Dt Nzwisko i imię, nzw jednostki orgnizcyjnej i dres zgłszjącego Treść Oznczenie rozptrzeni nie Zplnownie ul. Szczwnickiej o tkich prmetrch jk proponuje Miejsk Prcowni Urbnistyczn m służyć w przyszłości do rozłdowni tego ruchu przez nsze osiedle. Aktulnie Szczwnick jest spokojną polną drogą, gdzie mieszkńcy Podoln spcerują z psmi, jeżdżą n rowerch. Jest jedną z osttnich ulic Podoln gdzie możn spcerowć bez większego ryzyk potrąceni przez smochód, tych przejeżdżjących przez nszą dzielnice z obcymi rejestrcjmi, jest corz więcej! Ad. 2 Nsz wniosek-uwgę do plnu Podolny zchód D o zminę sttusu ul. Zkopińskiej z, proponownego przez MPU, jko drogi loklnej n drogę dojzdową, rgumentujemy tk smo, jk w przypdku ul. Szczwnickiej. Dodtkowo nleży ndmienić, że ulic Zkopińsk, ze względu n istniejący tm strodrzew lipowy i ksztnowy, powinn być pod szczególną ochroną przed intensywnym ruchem smochodowym. Ad. 3 Uwg do loklizcji w Miejscowym Plnie Podolny Zchód D przystnku kolejowego Podolny Zchód.

15 Dt Nzwisko i imię, nzw jednostki orgnizcyjnej i dres zgłszjącego Treść Oznczenie rozptrzeni nie Jeszcze do niedwn sm przystnek Podolny-Zchód, le bez prkingu, tzw. buforowego w proponownym przez MPU miejscu, byłby do zkceptowni przez społeczność Podoln. Niestety, dzisij sytucj zmienił się zsdniczo. Prezydent m. Poznni wydł decyzje o wrunkch zbudowy, n mocy których, wzdłuż ul. Druskiennickiej, n gruntch po skłdzie opłu orz chłodni, w niedlekiej przyszłości powstną osiedl z 4-piętrową zbudową, gdzie docelowo może zmieszkć tyś. ludzi. Tym smym loklizcj przystnku w obecnie zplnownym miejscu, tk brdzo oddlonym od mogącego powstć osiedl, spowoduje w dużej części Podoln znczny ruch pieszy i smochodowy. Dodtkowo, duży prking przy stcji będzie zchęcł mieszkńców z okolic Poznni do wjzdu n Podolny i pozostwieni n nich swoich smochodów, nstępnie podróży koleją do centrum mist. Jeżeli twórcy miejscowego plnu Podolny Zchód D uwżją, że przystnek Podolny-Zchód jest nieodzowny, to wnioskujemy o przesunięcie j ego loklizcji do ul.rbczńskiej.z przystnkiem dl Szyno-Busu w tym miejscu przemwi wiele rgumentów.

16 Dt Nzwisko i imię, nzw jednostki orgnizcyjnej i dres zgłszjącego Treść Oznczenie rozptrzeni nie Niedleko trw budow szkoły dl Strzeszyn. W tym miejscu rozpoczyn się zbudow Strzeszyn. Loklizcj przystnku n końcu ul.rbczńskiej zpewni dobry dojzd od strony Podoln ul. Druskiennicką.W tej loklizcji będzie mógł on służyć w przyszłości społeczności nowego osiedl przy ul. Druskiennickiej, mieszkńcom Strzeszyn i Podoln, tkże odwiedzjącym pobliski cmentrz. Aktulnie, tereny te są nieużytkiem. W bezpośrednim ich sąsiedztwie nie m zbudowy mieszkniowej, więc zloklizowny tm przystnek nie będzie utrudnił nikomu życi. Argument zwolenników przystnku, że w strym miejscu przy ul. Krynickiej jest go łtwiej uruchomić jest nszym zdniem nieprwdziwy,poniewż stre perony w tym miejscu zostły dwno rozebrne. Zrówno loklizcj przystnku proponown przez MPU jk loklizcj wskzywn powyżej przez ns wymusz konieczność wybudowni nowych peronów! Jednkże w przypdku uniewżnieni orz wstrzymni wydwni nowych decyzji o wrunkch zbudowy dl terenów położonych przy ul. Druskiennickiej, przez prezydent m. Poznni, które

17 Dt Nzwisko i imię, nzw jednostki orgnizcyjnej i dres zgłszjącego Treść Oznczenie rozptrzeni nie umożliwiją zprojektownie w tym miejscu osiedl domów wielorodzinnych, wielokondygncyjnych, loklizcj przystnku Szyno-Busu w miejscu proponownym MPU nie będzie budzić Nszych zstrzeżeń. Ad. 4 Nie zgdzmy się n prking, tzw. buforowy w miejscu proponownym przez pln, tj. przy zbiegu ul. Krynickiej ze Szczwnickąz nstępujących powodów: po pierwsze, spowoduje on intensyfikcję ruchu smochodowego w w/w części Podoln. Wielu mieszkńców zmist dojść do stcji kolejowej, czsmi tylko kilkset metrów, będzie dojeżdżł do niej smochodem. Prking będzie tkże wykorzystywny przez mieszkńców okolic Poznni, którzy dlszą podróż do centrum mist będą odbywli koleją. Dl tej grupy podróżnych odpowiednie prkingi powinny być zplnowne jeszcze przed wjzdem do mist. Po drugie obwimy się, że w/w prking będzie ściągł podejrzny element" do nszej dzielnicy. Już dzisij niezbudowny teren przy przejściu przez tory do Strzeszyn, który to włśnie m być w przyszłości w/w prkingiem stnowi

18 Dt Nzwisko i imię, nzw jednostki orgnizcyjnej i dres zgłszjącego Treść Oznczenie rozptrzeni nie problem dl okolicznych mieszkńców. Wieczormi zjeżdżją się smochody, młodzież zchowuje się głośno, tk, że wielokrotnie mieszkńcy okolicznych domów musieli interweniowć n Policji. Podsumownie Wywołując prce nd nowym plnem Podolny-Zchód intencją mieszkńców było doprecyzownie zpisów, które jsno określłyby sposób zgospodrowni nieruchomości i normtywy nowobudownych budynków w celu zpobieżeni ndmiernej intensyfikcji zbudowy. Zuwżmy, że w nowych plnch Podolny-Zchód D i E orz B i C pojwiły się zpisy, które mogą spowodowć wzmożony ruch smochodowy i kolejowy. Z przykrością stwierdzmy, że w wyniku wieloletniego zniedbni przez włdze mist Poznni rozwiązni problemu zkorkownej ulicy Obornickiej, w nowych plnch Podolny-Zchód B, C, D i E próbuje się szukć tymczsowych rozwiązń tego problemu. Wszystko to, niestety, kosztem społeczności Podoln. Jko dowód tej tezy może służyć przykłd ulicy Strzeszyńskiej, n której już dziś obserwujemy znczny wzrost liczby

19 7. Dt Nzwisko i imię, nzw jednostki orgnizcyjnej i dres zgłszjącego Treść Oznczenie rozptrzeni nie smochodów z zmiejscową rejestrcją, co gorsze, smochody ciężrowe wielkogbrytowe trktują ją jko trnzyt. Wykorzystmy wszystkie możliwości prw, by zpobiec zpisom w plnie miejscowym, które uczynią z Podoln szchownicę dróg lterntywnych dl zkorkownej Obornickiej. Odpowiedzi dotyczące sposobu rozpoznni przedstwionych powyżej uwg do wyłożonego MPZP Podolny- Zchód D i E prosimy przesłć n dresy podne n liście osób podpisnych orz do Kncelri rdców prwnych Custodi" ul. Bóżnicz 12/1 Poznń Edyt Simm Alicj Gronowsk Ul. Czorsztyńsk Poznń orz mieszkńcy Podoln osiedl Podolny Zchód D i E Zgodnie z rt.18 ustwy o plnowniu i zgospodrowniu przestrzennym z 27 mrc 2003r.(Dz.U.Nr 80 poz.717 z późn.zm.) skłdmy nstępujące do w/w projektów plnów: Dotyczy dziłek terenów nleżących do części Podolny Zchód D i Podolny Zchód E, w tym: -dziłek mieszkńcówwg złącznik nr l -dziłek -ulic, oznczonych w projekcie plnów: w Plnie Zpd : 01KD-Z,02-KD-L,03KD- L,04KD-D,05KD-D,O6KD-D,07KD- D,08KD-D,09KD-D,10KD-D, 11KD- D,12KD-D,13KD-D,14KD-D,15KD- Obszr plnu : 01KD-Z,02KD-L,03KD- L,04KD-D,05KD-D,06- KD-D,07KD-D,08KD- D,09KD-Dxs,10KD-Dxs, llkd-dxs,12kd- Dxs,I3KD-Dxs; d.1,2 i3 nieuwzględnienie w zkresie proponownego zpisu, zsięg terenów U/P ogrniczony do terenów n których wydno prwomocne decyzje d.4 nieuwzględnienie

20 Dt Nzwisko i imię, nzw jednostki orgnizcyjnej i dres zgłszjącego Treść Oznczenie rozptrzeni nie D,16KD-D,17KD-D,18KD-D,19KD- Dp,20KD-Dxs, 21 KD-Dxs,22 KD- Dxs,23KD-Dxs, 24KD-Dxs,25 KD-Dxs,26 KD-Dxs,27 KD-DxS,28 KD-Dxs, 29 KD- Dxs,30 KD-Dxs; w Plnie Zpe : 01KD-Z,02KD-L,03KD- L,04KD-D,05KD-D,06-KD-D,07KD- D,08KD-D,09KD-Dxs,10KD-Dxs, llkd- Dxs,12KD-Dxs,I3KD-Dxs; Treść uwg: My, mieszkńcy osiedl Podolny Zchód D i E (wg złącznik) wnosimy : l) o wpisnie w projektch miejscowego plnu zgospodrowni przestrzennego dl terenów Podolny Zchód D i Podolny Zchód E funkcji mieszkniowej jko wiodącej, czyli wpisnie tk, jk jest to wpisne w obowiązującym plnie zgospodrowni Podolny Zchód (w Uchwle Rdy Mist Poznni nr LI/4846/l11/2000 z dni 29 sierpni 2000r.) 2) o przeznczenie w/w terenów pod zbudowę dróg i obiektów, które są nieuciążliwe dl osiedl mieszkniowego l i 2 rodzinnego, 3) wnosimy o rewitlizcję terenów i przywrócenie chrkteru osiedl mieszkniowego l- i 2-rodzinnego tm, gdzie ten chrkter zostł nruszony dotyczy: - propozycji zpisu zkzu - ze względu n dopuszczony zkres regulcji mpzp zstosowno zpis: stosownie rozwiązń zmierzjących do ogrniczeni lub wyeliminowni przejzdu smochodów ciężrowych o dopuszczlnej msie cłkowitej przekrczjącej 3,5t ; - nie zstosowni ww. ogrniczeni dl ulic: Szczwnickiej, Truskwieckiej, Chochołowskiej orz odcinków ulic Rbczńskiej i Czorsztyńskiej, ze względu n obsługę terenów U/P; - klsy drogi dojzdowej dl ul. Szczwnickiej ze względu n politykę

21 Dt Nzwisko i imię, nzw jednostki orgnizcyjnej i dres zgłszjącego Treść Oznczenie rozptrzeni nie poprzez budowę obiektów n cele niemieszklne orz poprzez budowę obiektów uciążliwych dl osiedl mieszkniowego (tzn. niezgodnie z dotychczsowym plnem zgospodrowni) 4) o ndnie sttusu dróg dojzdowych bądź pieszo jezdni dl niżej wymienionych ulic i wprowdzenie dl nich zkzu wjzdu smochodmi ciężrowymi powyżej 3.5 tony l. ul. Busk - n wszystkich odcinkch 2. ul. Czorsztyńsk -n wszystkich odcinkch 3. ul. Chochołowsk 4. ul. Krwieńsk 5. ul. Rbczńsk-n wszystkich odcinkch 6. ul. Truskwieck Drogi publiczne: Ul. Busk - 08KD-D od strony ul. Szczwnickiej do obsługi 2 dziłek nr 98 orz 85, dlej KD-Dxs, ul Czorsztyńsk 04KD- D, Ul. Chochołowsk 12Kd-Dxs, ul. Krwieńsk 05KD-D, ul. Rbczńsk od ul. Szczwnickiej do w części w części w części w części w części w części w części w części 7. ul Szczwnick orz o ustlenie w tych ulicch ogrniczeni prędkości jk dl ulic Krwieńskiej 07KD-D dlej 13KD-Dxs, ul. Truskwieck wewnątrz osiedlowych 06KD-D-klsy 5) o wprowdzenie w nowym plnie 5U/P dojzdowej zgospodrowni zkzu wyjzdu dl wszelkich smochodów z terenu obecnej firmy Piekrz"( dwniej Krtodruk") w ulicę Buską i ul.czorsztyńską. Wjeżdżjące obecnie smochody TIR-y przez ul.czorsztyńską stnowią zgrożenie dl życi i zdrowi (kierowcy smochodów ul. Szczwnick 03KD-L- klsy loklnej w części w części trnsportową mist,- konieczność zpewnieni dostępu do przystnku kolejowego, w tym tkże komunikcji utobusowej, - ogrniczeni prędkości. d.5 nieuwzględnienie dotyczy smochodów osobowych, orz odcink ul.czorsztyńskiej

22 Dt Nzwisko i imię, nzw jednostki orgnizcyjnej i dres zgłszjącego Treść Oznczenie rozptrzeni nie jdących ul.czorsztyńską nie widzą wjeżdżjących i wyjeżdżjących tyłem TIR-ów z przyczepą w poprzek ulicy Czorsztyńskiej). 6) 0 likwidcję w projekcie plnu zgospodrowni przestrzennego zprojektownego w smym środku między dommi 1-rodzinnymi prkingu i stcji kolejowej dl obsługi przyszłego osiedl wysokich domów wielorodzinnych (między ul.lutycką i Druskiennicką) -obiektów niezmiernie uciążliwych dl budownictw mieszkniowego 1-rodzinnego, które generują wzmożony ruch smochodowy n wszystkich uliczkch nszego osiedl, (jest to uszczegółowienie punktu l dotyczącego wiodącej funkcji mieszkniowej złącznik nr 1) Cłe osiedle Podolny Zchód D utrci swój chrkter o funkcji mieszklnej, jeżeli cły ruch smochodowy z osiedl wysokich domów wielorodzinnych -zbudowy wielkomiejskiej (tj.z osiedl między ul.szczwnicką i Druskiennicką) do i ze stcji kolejowej będzie odbywć się kosztem spokoju mieszkńców osiedli Podolny D i E, wprost przez ciche uliczki dojzdowe do ich domów. Loklizcj tkich obiektów jk Poz obszrem d.6 poz obszrem plnu d7 nieuwzględnienie dotyczy propozycji zpisu zkzu - ze względu n dopuszczony zkres regulcji mpzp zstosowno zpis: stosownie rozwiązń zmierzjących do ogrniczeni lub wyeliminowni przejzdu smochodów ciężrowych o dopuszczlnej msie

23 Dt Nzwisko i imię, nzw jednostki orgnizcyjnej i dres zgłszjącego Treść Oznczenie rozptrzeni nie przystnek kolejowy i prking dl obsługi tego wielkiego osiedl powinn być wyznczon jk njbliżej tego osiedl, w miejscu o jk njmniejszej uciążliwości, tzn. tuż przy tym wielkomiejskim osiedlu. Usytuownie prkingu i stcji kolejowej tuż przy osiedlu wybudownym między u!.druskiennicką Lutycką pozwoli n korzystnie z nich tkże mieszkńcom Osiedl Greckiego. 7) o ustlenie zkzu przejzdu smochodmi ciężrowymi powyżej 3.5ton (TIR-mi) z ulicy Lutyckiej poprzez ulicę Szczwnickg skrótem do ul.biskupińskiej, 8) wnosimy o zplnownie ruchu smochodów ciężrowych powyżej 3,5tony tylko w ulicch Strzeszyńskiej i ul. Obornickiej tj. w tych ulicch, w których ten ruch od lt już się odbyw 9/ wnosimy o wprowdzenie w nowym plnie n terenie Podolny Zchód D i Podolny Zchód E zkzu budowy i instlowni wież i msztów telefonii komórkowej orz stcji przekźnikowych telefonii komórkowych. Tylko tkie zpisy w plnie zpewnią mieszkńcom spokój i zchownie dotychczsowego chrkteru tego osiedl dopuszczenie loklizcji stcji bzowych telefonii komórkowej wyłącznie n terench 1U/P, 2U/P i 3U/P, o wysokości do 30 m nd poziomem terenu częściowo cłkowitej przekrczjącej 3,5 t dl części dróg w projekcie plnu, w tki sposób, by w przyszłości w mksymlny sposób ogrniczyć wjzd i uniemożliwić trnzyt smochodów ciężrowych d.8 ulice poz obszrem plnu d. 9 w projekcie plnu dopuszczono loklizcję stcji bzowych telefonii komórkowej wyłącznie n terench 1U/P, 2U/P, 3U/P przed uzyskniem decyzji pozwoleni n budowę stcji bzowych telefonii komórkowych, inwestor zobowiązny jest do

24 8. Dt Nzwisko i imię, nzw jednostki orgnizcyjnej i dres zgłszjącego Treść Oznczenie rozptrzeni nie tzn. osiedl mieszkniowego domków jednorodzinnych orz pozwolą n utrzymnie klimtu bezpieczeństw i kmerlności orz wymgń ochrony środowisk i wymgń dotyczących ogrniczeni hłsu, przysługujących osiedlom o tkiej nzwie BWS P.H.U. Włodzimierz Słomiński Ul. Truskwieck Poznń Rozwiązni dotyczące komunikcji przyjęte w mpzp dl obszru Podolny Zchód E są zsdne i konieczne. Proszę jednk o ponowne rozptrzenie kwestii zniesieni zkzu wjzdu smochodów ciężrowych powyżej 3,5 t. Porusznie się ww. pojzdów n ulicy Truskwieckiej w znczący sposób ułtwiłoby funkcjonownie osób prowdzących dziłlność gospodrczą w tym miejscu. Wnoszę również o rozptrzenie propozycji uczynieni z ulicy Truskwieckiej, ulicy przelotowej np. jednokierunkowej. Jko mieszkniec orz osob prowdząc w tym dziłlność mm podstwy sądzić, że powyższe rozwiązni w zncznym stopniu ułtwi dojzd, wyjzd z posesji, ich użytkownie orz polepszy drożność ruchu. Dz. 13, rk. 5, obr. Golęcin 06KD-D 06 KD-D drog klsy dojzdowej, loklizcj plcu do zwrcni n zkończeniu jezdni i spełnieni szeregu wymogów określonych ustwą z dni 27 kwietni 2001 r. Prwo ochrony środowisk (Dz. U.z 2006 r. Nr 129 poz. 902); d.2nieuwzględnienie by nie tworzyć lterntywy dl ul. Szczwnickiej, ochronę istniejącej zbudowy mieszkniowej w południowej części ul. Truskwieckiej, zpisnie ulicy jko jednokierunkowej jest niemożliwe ze względu n dopuszczony zkres regulcji mpzp

25 9. Dt Nzwisko i imię, nzw jednostki orgnizcyjnej i dres zgłszjącego Treść Oznczenie rozptrzeni nie PIECOBIOGAZ S.A. Obszr plnu Ul. Truskwieck Poznń 06KD-D PIECOBIOGAZ S.A. zwrc się z prośbą o uwzględnienie w mpzp interesów przedsiębiorców prowdzących dziłlność przy ul. Truskwieckiej i dopuszczenie n tej ulicy oznkowni przewidującego możliwość ruchu pojzdów o łdowności powyżej 3,5 t. Dopuszczenie ruchu pojzdów o tkiej łdowności nie będzie miło negtywnego n wrunki zmieszkni innych włścicieli dziłek, gdyż ruch ten będzie odbywł się spordycznie. 06 KD-D drog klsy dojzdowej, loklizcj plcu do zwrcni n zkończeniu jezdni MITU S.P.L. Ul. Truskwieck 7/ Poznń Jk njbrdziej popierm przyjęte w plnie rozwiązni dotyczące komunikcji smochodowej w obrębie ulicy Truskwieckiej. Szczególnie zsdnym jest pln otwrci tej ulicy dl ruchu pojzdów powyżej 3,5t. co umożliwi normlne funkcjonownie firm mjących swoje siedziby włśnie przy ulicy Truskwieckiej. Według mnie jedynym minusem plnu jest zblokownie wyjzdu z ulicy Truskwieckiej n ulicę Obszr plnu 06KD-D 06 KD-D drog klsy dojzdowej, loklizcj plcu do zwrcni n zkończeniu jezdni d 2 nieuwzględnienie, by nie tworzyć lterntywy dl ul. Szczwnickiej, ochronę istniejącej zbudowy mieszkniowej w południowej części ul. Truskwieckiej, zpisnie ulicy jko jednokierunkowej jest niemożliwe ze

26 Dt Nzwisko i imię, nzw jednostki orgnizcyjnej i dres zgłszjącego Treść Oznczenie rozptrzeni nie Druskiennicką. Proponowłbym jednk umożliwienie zjdu z ulicy Truskwieckiej, przy złożeniu że będzie on ulicą jednokierunkową, od ulicy Rbczńskiej do Druskiennickiej. Unikniemy w ten sposób niepotrzebnego ntężeni ruchu pojzdów, które zwrcjąc będą dwukrotnie przejeżdżć ulicą Truskwiecką. Dl uspokojeni ruchu n skrzyżowniu ulic Druskiennickiej i Truskwieckiej, możn wprowdzić nkz skrętu w prwo przy wyjeździe z Truskwieckiej. względu n dopuszczony zkres regulcji mpzp Jonn Petz Ul. Zkopińsk Poznń 1.Wnoszę o zminę linii zbudowy obowiązującej n terenie 3MN wzdłuż ul. Zkopińskiej n linię nieprzekrczlną. Lini zbudowy wzdłuż ul. Zkopińskiej (symbol 02KD-L) jest ksztłtown w sposób zróżnicowny - n pewnych odcinkch jko nieprzekrczln, n innych jko obowiązując, nie uwzględnijąc istniejącej zbudowy. Wyznczone w projekcie plnu linie zbudowy nie wynikją z linii wyznczonych przez istniejącą już zbudowę, do której mogłby nwiązywć Obszr plnu Nieprzekrczln lini zbudowy w odległości 5,5 m od ul. Zkopińskiej d.2 nie ze względu n potrzebę prowdzeni komunikcji utobusowej d.3 nieuwzglednion dopuszczenie odprowdzenie wód opdowych i roztopowych n terenie 02KD zpisno ze względu n potrzebę ochrony drzew w ul.zkopińskiej,

27 Dt Nzwisko i imię, nzw jednostki orgnizcyjnej i dres zgłszjącego Treść Oznczenie rozptrzeni nie zbudow now. 2. Wnoszę o zminę klsy drogi - ul. Zkopińskiej symbol 02KD- L n klsę niższą, czyli n drogę klsy dojzdowej, bez prowdzeni komunikcji utobusowej. Ulic Szczwnick w projekcie plnu m klsę L - symbol 03KD-L. m prowdzić ruch loklny w dzielnicy, w tym tkże utobusowy. 3. Wnioskuję o odprowdzenie wód opdowych i roztopowych z terenu 02KD-L ul. Zkopińskiej wyłącznie do sieci knlizcji deszczowej, nie jk to jest ujęte w projekcie uchwły 5 pkt l l. Skoro przewiduje się szerokość ul. Zkopińskiej n 12.0 m. sieci infrstruktury powinny być loklizowne tylko w linich rozgrniczjących drogi wnioskuję o wykreślenie z 19 pkt 4. dopuszczenie zgospodrowni wód opdowych i roztopowych n terench MN, MN/U, U i U/P, zgodnie z przepismi odrębnymi w przypdku brku technicznej możliwości relizcji sieci n terench dróg, dopuszczenie loklizcji tej sieci poz psmi drogowymi, n terench przyległych Mrek Zlewski Ul. Zkopińsk Poznń 1. W nwiązniu do wcześniej zgłsznych ustnie zstrzeżeń podczs spotkń konsultcyjnych mieszkńców orz pism kierownych do MPU z dni orz chciłbym ponownie wnieść sprzeciw wobec Obszr plnu 5MN nieprzekrczln lini zbudowy od ul. Druskiennickiej 2,5 m. ogrniczoną przestrzeń w której możn prowdzić prce budowlne. Uwg w sprwie wykreśleni 19 pkt 4, nie ze względu n stn istniejący, uwrunkowni przestrzenne i włsnościowe d.1uwzględnienie poprzez przesunięcie linii rozgrniczjącej o około 2,5m, tj. w odległości 5m od elewcji budynku.

28 Dt Nzwisko i imię, nzw jednostki orgnizcyjnej i dres zgłszjącego Treść Oznczenie rozptrzeni nie złożonego w oprcowywnym plnie zgospodrowni rozwiązniu konkretnie n przebiegjącej zbyt blisko mojego budynku mieszklnego linii rozgrniczjącej n nrożniku ulicy Druskiennickiej i Zkopińskiej. Jk n rzie jedynym efektem moich wcześniejszych zbiegów jest korekt któr Pństwo dokonli /pismo MPU-Z3/ /ZpD / W strym rozwiązniu linie rozgrniczjące przebiegły od 7,5 do 9,0m od grnicy dziłki obecnie 7,0 m więc rozwiąznie jest z mojego punktu widzeni brdziej niekorzystne. Jk sugerowłem w swoich wcześniejszych pismch orz podczs wizyty w Prcowni orz w rozmowie z Pnem A. Deskurem dl mnie ndrzędn sprwą ze względu n konieczność wykonni niezbędnych prc remontowych przy fundmentch i bezpieczeństwo budowli jest odległość grnicy dziłki od ściny budynku. W zproponownym przez Pństw rozwiązniu ścin budynku

29 Dt Nzwisko i imię, nzw jednostki orgnizcyjnej i dres zgłszjącego Treść Oznczenie rozptrzeni nie znjduje się w odległości tylko 2,5 m od grnicy dziłki co jest nie do przyjęci i nie może zyskć mojej probty. Chciłbym ndmienić że budynek jest jednym z pierwszych budownych w tym rejonie i widoczny n wszystkich mpch. Był budowny zgodnie z pozwoleniem n budowę i obowiązującymi ogrniczenimi w tym czsie dotyczącymi rejonu fortecznego n którym się znjdowł, tkże w zkresie fundmentów. Z tego też powodu przy wszystkich później prowdzonych prcch projektowych infrstruktury fkt loklizcji budynku powinien być z nleżytą uwgą y. Co się tkiego stło w chwili obecnej, że wszystkie służby miejskie chciłyby po njmniejszej linii oporu przeforsowć prwem silniejszego wygodne rozwiąznie i umieścić podziemną infrstrukturę w psie drogowym, kosztem mojej dziłki i bezpieczeństw mojej nie uwzględnijąc moich rcji i ogrniczjąc moje możliwości. Przez 40 lt i podczs

30 Dt Nzwisko i imię, nzw jednostki orgnizcyjnej i dres zgłszjącego Treść Oznczenie rozptrzeni nie wcześniejszego projektowni nikomu to nie przeszkdzło. A może nleżło się zstnowić jk zmniejszyć niebezpieczeństwo jkie stnowi dl budynku poprowdzon tk blisko rur wodociągow 300mm. Zresztą chyb się nie mylę że tego rodzju życzeni odnośnie cłej infrstruktury nie są do spełnieni w obecnym stnie. Pisząc mm ndzieję że uwzględnią Pństwo moje słuszne i odpowiednio zrekomendują moją prośbę odnośnie zminy linii zbudowy w tym miejscu Minimln odległość grnicy dziłki od ściny budynku któr może zyskć moją probtę to 5,0-6,0 m i jest to rozwiąznie kompromisowe które moim zdniem jest do osiągnięci. 2. Ze względu n położenie nieruchomości i związne z tym uciążliwości szczególnie hłs, kurz i występujące drgni gruntu duży ruch smochodowy wnioskuję również o zminę zpisu w Propozycji Uchwły Rdy Mist Poznni 8 p 4 c tk by wzdłuż mojej dziłki tzn dopuszczenie loklizcji ogrodzeń do wysokości 1,5 m, przy czym n wysokości powyżej 0,5 m nleży stosowć ogrodzenie żurowe, z uwzględnieniem 5 pkt 4 lit. d tiret pierwsze

31

PRAWO PODSTAWOWE WIADOMOŚCI typy prawa, budowa normy prawnej, tworzenie prawa, funkcje prawa

PRAWO PODSTAWOWE WIADOMOŚCI typy prawa, budowa normy prawnej, tworzenie prawa, funkcje prawa PRAWO PODSTAWOWE WIADOMOŚCI typy prw, budow normy prwnej, tworzenie prw, funkcje prw AUTOR: Monik Muńk Prwo Zbiór norm postępowni powszechnie obowiązujących n terytorium dnego pństw, ustnowiony przez kompetentne

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pozwolenie na stosowanie gospodarczej procedury celnej/szczególnego przeznaczenia. 1. Wnioskodawca Zarezerwowane do celów władzy celnej

Wniosek o pozwolenie na stosowanie gospodarczej procedury celnej/szczególnego przeznaczenia. 1. Wnioskodawca Zarezerwowane do celów władzy celnej Oryginł WSPÓLNOTA EUROPEJSKA WZÓR Wniosek o pozwolenie n stosownie gospodrczej procedury celnej/szczególnego przeznczeni Przy wypełniniu niniejszego formulrz, proszę posługiwć się odpowiednimi przypismi

Bardziej szczegółowo

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DOTYCZĄCYCH PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU OSIEDLE OFICERSKIE.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DOTYCZĄCYCH PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU OSIEDLE OFICERSKIE. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady z dnia ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DOTYCZĄCYCH PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU OSIEDLE OFICERSKIE. CZĘŚĆ 1 Projekt

Bardziej szczegółowo

Uwzględniona. 2 Mieszkaniec/mieszkanka konsultacje@wola.waw.pl

Uwzględniona. 2 Mieszkaniec/mieszkanka konsultacje@wola.waw.pl Lp. Autor Kanał komunikacji Treść (pisownia oryginalna) Uwaga Uwaga nie 1 Mieszkaniec/mieszkanka konsultacje@wola.waw.pl Chciałbym wyrazić swój niepokój nierzetelną formą prowadzenia konsultacji w sprawie

Bardziej szczegółowo

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza Nowy Sącz - 51.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza Nowy Sącz - 51. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miasta Nowego Sącza z dnia Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza Nowy Sącz - 51.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa Prawo budowlane, zwana dalej ustawą, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania,

Bardziej szczegółowo

Program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości dla miasta Poznania

Program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości dla miasta Poznania Program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości dla miasta Poznania Zróbmy to po poznańsku! Celem opracowania programu Prawa i Sprawiedliwości dla Poznania jest przedstawienie mieszkańcom Poznania realnej alternatywy

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Narzędzia i techniki konsultacji społecznych Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Podręcznik współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja

Bardziej szczegółowo

Lp. Treść uwagi. Sposób uwzględnienia uwagi Uwaga uwzględniona. Uzasadnienie rekomendacji

Lp. Treść uwagi. Sposób uwzględnienia uwagi Uwaga uwzględniona. Uzasadnienie rekomendacji Raport z konsultacji społecznych Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego, które odbyły się w dniach 06-20 marca 2014r. w Gorzowie Wlkp.,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/83 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Odnośnik

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/114 Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z

Bardziej szczegółowo

Twój pomysł, europejskie pieniądze

Twój pomysł, europejskie pieniądze Twój pomysł, europejskie pieniądze Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 33/629/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 marca 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Dokument przyjęty

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020

Załącznik nr 1 do Sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 Załącznik nr 1 do Sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 Lp. 1 osoba fizyczna strona 24 i 25. Kompleksowa modernizacja

Bardziej szczegółowo

MOJE PIERWSZE PRAWO JAZDY KARTA ROWEROWA PODRĘCZNIK MŁODEGO ROWERZYSTY

MOJE PIERWSZE PRAWO JAZDY KARTA ROWEROWA PODRĘCZNIK MŁODEGO ROWERZYSTY Samorząd Województwa Mazowieckiego MOJE PIERWSZE PRAWO JAZDY KARTA ROWEROWA PODRĘCZNIK MŁODEGO ROWERZYSTY MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Drodzy Młodzi Przyjaciele, Moje pierwsze prawo jazdy karta

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.1. Ustawa - Prawo budowlane, zwana dalej ustawą, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania,

Bardziej szczegółowo

-Ograniczenie zagrożeń ekologicznych stwarzanych przez przemysł

-Ograniczenie zagrożeń ekologicznych stwarzanych przez przemysł Program Rewitalizacji Strzemieszyc (Propozycje do dyskusji) Strzemieszyce należą do obszarów silnie zdegradowanych na skutek działania przemysłu i wieloletnich zaniedbań. W ramach rewitalizacji powinny

Bardziej szczegółowo

Ustalenia projektu planu. Oznaczenie nieruchomości. IVA3/3 KDD-G IVA5KDL-G IV4/1KDL-G nieuwzględniona nieuwzględniona. dz.

Ustalenia projektu planu. Oznaczenie nieruchomości. IVA3/3 KDD-G IVA5KDL-G IV4/1KDL-G nieuwzględniona nieuwzględniona. dz. WYKAZ UWAG ZŁOŻONYCH DO PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA LUBLIN CZĘŚĆ IV WE FRAGMENCIE OBEJMUJĄCYM TEREN SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ EURO-PARK MIELEC Lp. Data

Bardziej szczegółowo

miejsce w Programie sekcja 1.1 l.p. uwaga autor odniesienie IZ

miejsce w Programie sekcja 1.1 l.p. uwaga autor odniesienie IZ l.p. uwaga autor odniesienie IZ 1. str. 4 Koncentracja tematyczna została zdefiniowana poprzez 11 celów: ( ) 8. Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników (oprócz działań systemowych). Proszę o wyjaśnienie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr /2015 z dnia 2015 r. PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 22 grudnia 2014 r. Spis treści Wykaz skrótów... 3 1. Wstęp... 4 2. Diagnoza - stan obecny i proponowane

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020 PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020 16 GRUDNIA 2014 R. 1 SPIS TREŚCI 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO

Bardziej szczegółowo

Działaj w przestrzeni! Jak zorganizować wydarzenie w przestrzeni publicznej w Warszawie

Działaj w przestrzeni! Jak zorganizować wydarzenie w przestrzeni publicznej w Warszawie Działaj w przestrzeni! Jak zorganizować wydarzenie w przestrzeni publicznej w Warszawie ORGANIZATORKO, ORGANIZATORZE! Jednym z kluczowych etapów organizacji wydarzenia w przestrzeni publicznej jest uzyskanie

Bardziej szczegółowo

Krajobraz Polski dobrem publicznym potrzeba zmian w zarzàdzaniu krajobrazem

Krajobraz Polski dobrem publicznym potrzeba zmian w zarzàdzaniu krajobrazem KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ BIULETYN FORUM DEBATY PUBLICZNEJ SAMORZĄD TERYTORIALNY DLA POLSKI Krajobraz Polski dobrem publicznym potrzeba zmian w zarzàdzaniu krajobrazem NUMER 34 CZERWIEC

Bardziej szczegółowo

Plan Zmian 2014-2019. Program Twojego Ruchu P R O J E K T

Plan Zmian 2014-2019. Program Twojego Ruchu P R O J E K T Plan Zmian 2014-2019 Program Twojego Ruchu P R O J E K T Szanowna Obywatelko, Drogi Wyborco, Zaczynasz właśnie czytać program Twojego Ruchu. Składa się nań sto konkretnych rozwiązań, które wyrwą nas z

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a.

USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a. Kancelaria Sejmu s. 1/23 USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa normuje: 1) podatek od nieruchomości; 2) podatek od środków transportowych;

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r.

Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/112 Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z z dnia 18 lipca 2001 r. 2005 r. Nr 239, poz. 2019, Nr 267, poz. Prawo wodne 1) 2255, z 2006 r. Nr 170,

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLVII-443-14 Rady Miejskiej z dnia 29.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Andrychów, maj 2014 1 Podręczny słowniczek trudniejszych terminów wybranych z tekstu

Bardziej szczegółowo

Miejsce w tekście I Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1. Strona 5, wskazany akapit. Treść uwagi. Odpowiedź na uwagę

Miejsce w tekście I Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1. Strona 5, wskazany akapit. Treść uwagi. Odpowiedź na uwagę Załącznik nr 2. Zestawienie uwag i odpowiedzi na uwagi do Prognozy oddziaływania na środowisko dla Polityki morskiej Rzeczpospolitej Polskiej do roku 2020 Lp. I Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1.

Bardziej szczegółowo