-Ograniczenie zagrożeń ekologicznych stwarzanych przez przemysł

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "-Ograniczenie zagrożeń ekologicznych stwarzanych przez przemysł"

Transkrypt

1 Program Rewitalizacji Strzemieszyc (Propozycje do dyskusji) Strzemieszyce należą do obszarów silnie zdegradowanych na skutek działania przemysłu i wieloletnich zaniedbań. W ramach rewitalizacji powinny zostać przywrócone podstawowe funkcje zdrowotne, rekreacyjne i kulturalne. Program powinien zostać skoordynowany z Programem Ochrony Środowiska Miasta Dąbrowa Górnicza i "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowy Górniczej". Wnioskujemy o objęcie Programem Rewitalizacji, Strategią Rozwoju Miasta i innymi programami strategicznymi całego obszaru dzielnic Strzemieszyce Wielkie i Strzemieszyce Małe. Założenia programu: -Ograniczenie zagrożeń ekologicznych stwarzanych przez przemysł -Stworzenie warunków do rekreacji i sportu -Oddzielenie osiedli mieszkaniowych od stref przemysłowych, ograniczenie inwestycji na terenach przeinwestowanych (np. Fabryczna) - Zalesienia w strefach ochronnych wokół zakładów -Ograniczenie uciążliwości zakładów przemysłowych - Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych i starszych. Ma to za zadanie zmienić sposób myślenia o wykorzystaniu przestrzeni publicznej, przyrodniczo-leśnej w celach turystycznych, rekreacyjnych i rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych i starszych oraz wypracowania metod pracy z osobami niepełnosprawnymi służących rehabilitacji z wykorzystaniem elementów sylwoterapii. Celem działania jest również integracja społeczna przedstawicieli środowisk nie związanych z problematyką osób niepełnosprawnych. W procesie udostępniania środowiska przyrodniczego dla jak najszerszej grupy użytkowników, w tym dla osób niepełnosprawnych, konieczne jest m.in. uświadomienie odmiennych potrzeb tych grup odbiorców. W procesie rehabilitacji i organizacji aktywnego wypoczynku dla osób niepełnosprawnych niezbędne jest uświadomienie opiekunom, wolontariuszom istniejących już możliwości wykorzystania infrastruktury leśnej dla tych celów. Ale najpierw trzeba otworzyć przestrzenie leśne otaczające Strzemieszyce dla mieszkańców. Przedstawione propozycje mają charakter strukturalny, pozwalający na stworzenie innego układu dostępu mieszkańców do wymienionych funkcji. Są różne środki i kierunki osiągnięcia podanych celów. Różna jest perspektywa czasowa. Ale może warto opracować plan, który będzie stopniowo realizowany i uporządkuje działania. Takie działania podjęło Stowarzyszenie Samorządne Strzemieszyce, chcąc oprócz walki o czyste powietrze i środowisko mniej uciążliwe

2 dla mieszkańców pokazać, że w Strzemieszycach można mieszkać inaczej i warunki życia można zmienić. 1.Połączenie Parku im. Jacka Kuronia w Sosnowcu z lasem na Sulnie. Istnieje możliwość połączenia Parku w Sosnowcu z lasem w Strzemieszycach - Sulnie w jeden kompleks wypoczynkowy. Konieczne jest wytyczenie geodezyjne połączeń z ul. Hotelowa i ul. Grabocińską i wykonanie infrastruktury Las na Sulnie na granicy z Sosnowcem pomiędzy ulicą Kazimierzowska a Grabocińską w niektórych opracowaniach UM został określony jako teren parkowy. Problemem pozostaje dojście do lasu od strony Strzemieszyc, ponieważ brak jest jakiejkolwiek drogi, co jednak nie jest niewykonalne. Obszar ten posiada duży potencjał ze względu na możliwość połączenia z Parkiem im. Jacka Kuronia w Sosnowcu-Kazimierzu, z którego licznie korzystają mieszkańcy Dąbrowy Górniczej. Wykonanie dojścia od strony ul. Grabocińskiej i od strony ul. Hotelowej stworzyłoby w tym miejscu możliwości do rekreacji dla mieszkańców, których brak. Również powinno rozmawiać się z PKP na temat dalszego funkcjonowania toru kolejowego do stacji towarowej Staszic. 2. Park Srocza Góra Istnieją możliwości stworzenia miejsca do wypoczynku wokół stanowiska dokumentacyjnego Srocza Góra Srocza Góra otrzymała status stanowiska dokumentacyjnego 19 grudnia 2007 r. uchwałą nr XXI/339/07 Rady Miejskiej

3 w Dąbrowie Górniczej. Stanowisko znajduje się na wzniesieniu o wysokości 329,5 m n.p.m. na pograniczu Strzemieszyc Wielkich i Małych, dzielnic Dąbrowy Górniczej. Celem ochrony jest zachowanie odsłonięcia triasowej formacji geologicznej ze względu na jej walory naukowe i dydaktyczne. Odsłonięcie to ma długość 300 m i występuje w zachodniej części Sroczej Góry. Umożliwia ono obserwację osadów środkowego triasu sprzed 200 mln lat, w odmianie charakterystycznej dla Europy Środkowej w postaci dolnego wapienia muszlowego. W północnej części Sroczej Góry znajdują się dwie jaskinie, będące wynikiem eksploatacji wapienia z okresu od lat przed II wojną światową do lat 70. XX w. Na proces powstawania wspomnianych jaskiń mają także wpływ zamróz i samoistne obrywanie się bloków skalnych wewnątrz, a także w małym stopniu zjawiska krasowe [2]. Na Sroczej Górze utworzono ścieżkę dydaktyczną, umożliwiającą zapoznanie się z informacjami dotyczącymi tego miejsca.

4 Tereny wokół Sroczej Góry mają potencjał stworzenia parku, po wyjaśnieniu problemów własnościowych ZALESIENIA Podczas budowy Huty Katowice obsadzono częściowo teren strefy ochronnej drzewami, tworząc obszar leśny. Nie zostało to dokończone i w związku z budową nowych zakładów konieczne jest uzupełnienie zalesienia ochronnego w Strzemieszycach Małych w Strzemieszycach w celu oddzielenia obszarów przemysłowych od mieszkalnych. Dotyczy to oddzielenia Koksowni i Lipówki oraz ArcelorMittal Poland od domów. W Strzemieszycach Alcelor " Mittal " powinien ponadto uzupełnić zadrzewienie między Hutą, a: ul. Grzybową, Puszkina, Jodłową, Świerczyną i Składową. Kiedyś była strefa ochronna dla huty, później ją zniesiono ze szkodą dla mieszkańców. Również teren pomiędzy Saint-Gobain a domami mieszkalnymi i DSS RECYKLING i starym PREFBET-em, który jeszcze nie jest zajęty przez zakłady i zniszczony. 6.ŚCIEŻKI ROWEROWE I SPACEROWE Duży obszar leśny wzdłuż DK94 stwarza możliwości do przygotowania ścieżek rowerowych i spacerowych, ścieżek do walking nordic pomiędzy ulicami cmentarną i Jamki z połączeniem ich ze Szlakiem Metalurgów i wapiennikiem Bordowicza Przebieg całego szlaku wg głównych miejscowości: DĄBROWA GÓRNICZA Gołonóg PKP - Wzgórze Gołonoskie Sanktuarium MB Anielskiej - przejście pod droga ekspresową S1 - DĄBROWA GÓRNICZA Jamki - przejście przez Drogę Krajową 94

5 Bytom-Kraków - DĄBROWA GÓRNICZA Strzemieszyce Dąbrowa Górnicza Południe PKP - przejście pod linią kolejową Katowice-Kozłów - SOSNOWIEC Ostrowy Górnicze - SOSNOWIEC Kol. Cieśle - SOSNOWIEC Kol. Wągródka - SOSNOWIEC Stare Maczki styk z pieszym żółtym Szlakiem Pustynnym Sosnowiec Maczki Olkusz Szlak wymaga uporządkowania. Do wyjaśnienia pozostają sprawy własnościowe. 7.CENTRUM REKREACJI TOR ROWEROWY Została zgłoszona przez młodzież, która reprezentuje Bartosz Woszkowski wybudowania na miejscu dawnej oczyszczalni propozycja zespołu torów rowerowych, w tym toru do BMX Racing Terenów po oczyszczalni przy ul. Szałasowizna i Łuszczaka. Uzasasdnia ten projekt potrzeba rozszerzenia bazy sportowo-rekreacyjnej w Strzemieszycach. Teren mógłby być wykorzystany do instalacji róznych obiektów rekreacyjnych przeznaczonych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

6 Powstanie toru miałoby na celu stworzenie ogólnodostępnego miejsca rekreacji oraz stworzenie nowej przestrzeni miejskiej. Pumptrack jest torem w całości wykonanym z materiałów naturalnych, takich jak ziemia i kamień, w związku z czym jest w pełni przyjazny dla środowiska. Charakter tego toru powoduje, że jest on bezpieczny i umożliwia korzystanie z niego szerokiemu gronu rowerzystów, od dzieci, poprzez młodzież i dorosłych, aż po osoby starsze. Tor mógłby służyć zarówno mieszkańcom dzielnicy, jak i całemu miastu, w którym nie ma takiego obiektu. Przykłady pokazują tor w Pruszczu Gdańskim długości 265 m, który kosztował zł.

7

8 8. HOTELOWA - ZMIANA PLANU ZAGOSPODAROWANIA Na ulicy Hotelowej ma miejsce lokalny konflikt pomiedzy zakładem METRANS a mieszkańcami. Tło tego konfliktu sięga błędów w planie zagospodarowania przestrzennego Jak można na terenie osiedla budować zakład przemysłowy, który jest uciążliwy dla mieszkańców. Niszczy się w ten sposób warunki do zamieszkania i tworzy źródło lokalnych konfliktów. Tereny Sulna są terenami wybitnie mieszkaniowymi i wraz z terenami przy ul. Grabocińskiej stanowią możliwości rozwoju w przyszłości na tym obszarze osiedla mieszkaniowego. Rozwój przemysłu niweczy perspektywy rozwoju dla tej dzielnicy i jest wbrew interesom zarówno miasta, jak i mieszkańców. To powinny być, ze względu na ich odległość od centrum, historię i możliwości rozbudowy, tereny perspektywiczne dla przyszłości miasta. Dodatkowe szanse stwarza prawdopodobna likwidacja połączenia kolejowego ze Staszicem, które od roku nie jest używane. Uważamy, że władze miasta mają możliwości negocjacji z ArcelorMittal Poland przeznaczenia tego terenu i uzgodnienia rozwiązania korzystnego dla miasta. Konieczna jest zmiana przeznaczenia tego rejonu na działalność mieszkaniowo-usługową. 9. ŚCIEŻKI ROWEROWE WZDŁUŻ GŁÓWNYCH ULIC POŁĄCZENIA MIĘDZYDZIELNICOWE W przyjętej Uchwałą Rady Miejskiej Polityce Rowerowej Miasta Dąbrowa Górnicza są zapisy: Podstawą transportu rowerowego będzie system tras i ścieżek rowerowych spełniających następujące kryteria, opierające się na europejskich doświadczeniach:

9 spójności poprzez zapewnienie powiązań zasadniczych źródeł i celów podróży rowerowych oraz powiązań miejskich dróg rowerowych z układem sąsiednich miast i regionu, bezpośredniości poprzez oferowanie użytkownikom połączeń ułatwiających szybkie poruszanie się po mieście, w sposób konkurencyjny w stosunku do samochodu, wygody poprzez stosowanie wysokich standardów projektowania i wykonania (w zakresie rozwiązań geometrycznych i technologicznych), bezpieczeństwa ruchu poprzez minimalizowanie punktów kolizji z ruchem samochodowym oraz preferowanie budowy tras rowerowych niezależnych od ciągów ruchu pieszego, atrakcyjności poprzez czytelność układu tras i ścieżek rowerowych dla użytkownika, dobre powiązanie z funkcjami miasta i odpowiadanie na potrzeby użytkowników. W Strzemieszycach podczas realizacji Projektu Uporządkowania Gospodarki Wodno- Ściekowej wykonano prawie pełną rewitalizację dróg, ale zabrało wyobraźni i popełniono błędy, które doprowadziły do ograniczenia możliwości poruszania się rowerem po głównych ulicach. Wąskie ulice, wysokie krawężniki, brak poboczy utrudniają jazdę i powodują, że jest ona niebezpieczna. Konieczne jest stworzenie kompleksowego projektu ścieżek rowerowych, który byłby stopniowo wdrażany i umożliwiłby w przyszłości bezpieczne poruszanie się po dzielnicy. Należy również uwzględnić, że rower nie służy tylko do rekreacji, ale jest też nadal środkiem transportu. 10. FABRYCZNA: WYELIMINOWANIE ZAGROŻEŃ EKOLOGICZNYCH Ulica Fabryczna stała się miejscem, w którym nastąpiło w ogromnej skali skumulowanie niekorzystnych zjawisk związanych z rozwojem zakładów, których działanie i uciążliwość jest źródłem ciągłych konfliktów.

10 FABRYCZNA Ulica stanowi dojazd do firm: DSS Recykling, Miner, Zenmar, Kazet, Trans-Ziem i innych. Nawierzchnia jest pokryta kostką, co zwieksza hałas. Dla ograniczenia niekorzystnego wpływu przemysłu konieczne jest: - zamknięcie produkcji w halach wytłumionych dźwiękowo i ograniczenie hałasu - ograniczenie dopuszczalnego tonażu samochodów - przedłużenie ulicy Szklanych Domów do ulicy Magazynowej i skierowaniez tego kierunku transportu ciężkiego - utrzymanie na obecnym poziomie poziomu produkcji bez nowych inwestycji - przywrócenie sposobu użytkowania zgodnie z Planem zagospodarowania przestrzennego 11.WYWIERZYSKA Realizowana rewitalizacja w ramach budżetu obywatelskiego Projekt zakłada renowację ok. 639 m² alejek spacerowych oraz utwardzenie ok. 182 m² pod parking oraz przygotowanie dokumentacji technicznej. Zakres prac obejmuje wymianę obrzeży, wykonanie podbudowy oraz położenie kostki. Projekt przewiduje także doposażenie placu zabaw w następujące urządzenie zabawowe: dwa kiwaki,

11 huśtawkę podwójną, zestaw zabawowy lokomotywa, regulamin, ławkę i kosz na odpady. W ramach projektu przewiduje się również nasadzenie roślinności ozdobnej wraz z rewitalizacją istniejącego trawnika. Szacunkowy koszt: ,00 zł Pomnik Przyrody Wywierzyska w Strzemieszycach Wielkich [15] utworzony został uchwałą Rady Miejskiej w maju 1996 r. Jest to obszar o powierzchni 1,3 ha. Źródła niosą wodę wapniowo-magnezową. Podobnie jak w innych źródełkach strzemieszyckich woda nie jest jednak zdatna do picia z uwagi na obecność w niej bakterii koli [16]. Wydajność źródeł to 50 litrów/sekundę. Źródła położone są na wysokości 290 m n.p.m. Obszar ich zasilania nie jest ustalony. Najważniejsze elementy fauny to: wypławek kątogłowy, źródlarka karpacka, kiełż zdrojowy, pstrąg potokowy Najważniejsze elementy flory: Cratoeuron commutatum rzadki już mech, związany z zimnymi wodami węglanowymi, Wywłócznik kłosowy Na terenie Wywierzysk funkcjonwała w XIX w. płuczka galmanu Strzemeska (zakład wzbogacania rud), której zabudowania według dokumentów archiwalnych zlokalizowane były przy trakcie bitym z Dąbrowy do Olkusza. Oddalone od kopalni Anna o 2 wiorsty, od Sławkowa wiorst 4. (...) Założona została przy źródłach wód sączących się ze stopy góry Kawiej, które w tem miejscu tworzą stawiki. Początkowo przemywano w niej galman z kopalń Anna, Leonidas, Józef, Jerzy i Ulisses, a po wybudowaniu innych tego typu zakładów płuczka ta obsługiwała tylko kopalnie Anna i Leonidas. Z inwentarza spłuczki, sporządzonego w 1835 r. dowiadujemy się, że składała się ona z murowanego domu sztygara oraz drewnianego budynku samej płuczki, w którym znajdowały się skrzynie dubeltowe do płukania galmanu, do tego półskrzynki do nasypywania galmanu, rynny z tarcic przez które woda z pobliskiego stawku płynie, rury drewniane, upust o dwóch stawidłach, rynsztok brukowany z trzech stron mieszkania. Oprócz skrzyń, w których płukano duże kawałki rudy zakład ten posiadał też tzw. przeciery, w których płukano miał galmanowy używając sit drucianych [17]. Płuczkę Strzemeską zamknięto w 1893 r. Później teren ten znacznie przekształcono w związku z regulacją stawów i budową alejek parkowych, dlatego po dawnym zakładzie wzbogacania galmanu nie pozostały już żadne ślady [.

12 12.REWITALIZACJA TERENU STREM Obszar po Zakładach Chemicznych STREM ma bogatą przeszłość jako teren przemysłowy. Obecnie jest miejscem lokalizacji zakładów uciążliwych dla środowiska, co jest przedmiotem licznych konfliktów.dla tego obszaru nie ma Planu zagospodarowania przestrzennego. Konieczne jest wprowadzenie zmian w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowy Górniczej przyjętego Uchwałą Nr XXIII/374/08 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 stycznia 2008 roku dla obszaru po dawnych zakładach STREM i wprowadzenie na tym statusu użytkowania tereny usług różnych Jest to uzasadnione bliskim położeniem obok osiedla mieszkaniowego. Skutki działalności zakładów przemysłowych nie mogą niszczyć środowiska naturalnego i uniemożliwiać zamieszkiwanie ludziom. Teren po zakładach STREM jest wprawdzie terenem po dawnym zakładzie przemysłowym, ale obecnie zmieniły się warunki i przy tak dużej koncentracji przemysłu w Strzemieszycach i w Strzemieszycach Małych nie powinno dopuszczać się do dalszych inwestycji zakładów o dużym stopniu uciążliwości dla otoczenia.

13 STREM 13.UŻYTEK EKOLOGICZNY PRZEŁAJKA Jest to inicjatywa mieszkańców dotycząca ochrony przyrody, którą stanowi wniosek o uznanie za użytek ekologiczny pn.,, Kumaki w Przełajce obszaru położonego w rejonie ulicy Przełajka i Rodzinna. Proponowane miejsce utworzenia użytku ekologicznego.

14 Miejsce to charakteryzuje się bogatą florą i fauną. Płytkie rozlewiska są idealnym miejscem siedliskiem kumaków, jak też innych zwierząt i roślin. W bezpośredniej okolicy zamieszkują bobry, kaczki krzyżówki i łyski, łabędzie. W okresie od wczesnej wiosny do późnej jesieni swoje lęgowiska mają tu czajki, perkozy, czaple białe i siwe. Przebywają też czasowo kormorany czarne. Rejon ten jest idealnym miejscem do spacerów mieszkańców i edukacji przyrodniczej dzieci. Ostatnio pojawiły się w tym miejscu bobry. 14. Obiekty pojedyncze Dworzec kolejowy Dworzec kolejowy i zespół stacyjny obejmuje obszar o powierzchni ponad 70 ha. Rewitalizacja tego obszaru ze względu na centralne położenie w dzielnicy jest kluczowa dla przyszłości Strzemieszyc. Konieczne jest jak najszybciej uregulowanie kwestii własnościowych. W ramach rewitalizacji proponujemy: - podział geodezyjny i wykorzystanie terenu na działalność usługową, zabudowę mieszkaniową i funkcje rekreacyjne - wykonanie przejazdu przez tory kolejowe w miejscu, w którym był po wojnie - odbudowę budynku dworca kolejowego. Istotna jest zwłaszcza odbudowa dworca kolejowego. Warto przypomnieć pomysły jego wykorzystania zgłoszone w piśmie do Pani Wicepremier E. Bieńkowskiej.

15 Należą do nich : -Wyremontowanie budynku wspólnie z miastem i przeznaczenie go na cele kulturalne i społeczne. W Strzemieszycach były kiedyś dwa domy kultury, kino i wszystko zostało zlikwidowane. -Utworzenie muzeum. Może razem z parowozownią, bo jest to unikalny zespół stacyjny. W województwie śląskim jest tylko skansen w Pyskowicach. Może przenieść jako filię część Muzeum Kolejnictwa z Warszawy, które ma problemy lokalowe. Można wykorzystać wymienioną infrastrukturę i pozbierać stare elementy wyposażenia z innych miejsc, żeby zachować przynajmniej niektóre elementy. Skanseny kolejowe są tworzone dosyć chaotycznie i być może celowe było zgromadzenie w jednym miejscu jednej grupy pojazdów szynowych. -Stworzenie regionalnego Muzeum Techniki lub rozwoju przemysłu. W Dąbrowie Górniczej nadal produkuje się obręcze kolejowe. Jest zaplecze naukowe w postaci Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej w Katowicach. Jest jedyna w województwie śląskim szkoła o kierunku technika kolejnictwa w Sosnowcu. Są muzea, które nie eksponują swoich wszystkich zbiorów. Są urządzenia, które warto zachować. Tylko nie ma gdzie, więc stworzenie takiego miejsca jest potrzebne. Jest możliwe wprowadzenie nowych technik audiowizualnych, które obecnie są stosowane w muzeach. - Wykorzystanie do celów dydaktycznych. - Stworzenie warsztatów remontu starych parowozów na bazie części parowozowni. - Utworzenie centrum modelarstwa kolejowego, które jest popularne, a jest prezentowane tylko na okolicznościowych wystawach. Kolej obok hutnictwa i górnictwa stanowiła filar rozwoju tych ziem w końcu XIX i do połowy XX wieku. W Strzemieszycach znajduje się również stara parowozownia i

16 most kratownicowy. Tutaj znajdowało się przecięcie dwóch ważnych linii kolejowych : Warszawsko-Wiedeńskiej i Iwangorodzko-Dąbrowskiej. Wszystkie obiekty powstały na początku lat osiemdziesiątych XIX wieku. Kino Paw

17 Pierwszym kinem w Strzemieszycach było nieme kino "Iluzjon", otwarte na początku XX wieku przy ulicy Warszawskiej, będącej główną ulicą wioski, łączącą dwie trasy kolejowe. Kino "PAW" w Strzemieszycach Wielkich przy ulicy Warszawskiej, działało w latach Kino obecnie nie istnieje, a budynek popada w ruinę. Projektowana przebudowa biblioteki na dom kultury zakłada stworzenie Sali na 100 osób. Jest to za mało. Sala Kina Paw ma ponad 500 miejsc. Taka sala jest konieczna dla organizacji koncertów, występów czy spotkań. Jej włączenie do domu kultury jest konieczne, aby dom spełniał swoje podstawowe funkcje. Kino jest obecnie w rękach prywatnych, ale właściciele deklarują jego bezpłatne przekazanie na cele kulturalne dzielnicy. Konieczna jest ocena kosztów remontu. Dworzec Południowy przy ul. Orkana - ten Warszawsko Wiedeński i teren kolejowy przy linii Ząbkowice-Szczakowa W ramach remontu linii kolejowej Zawiercie Szczakowa pownno zmienić się związany z nią obszar kolejowy i leżący obok, czyli : - przeprowadzić remont dworca południowego - przeprowadzić remont przejścia przez tory i peronu - uporządkować terenu po obu stronach dworca, wzdłuż Rakówki i dawne stawy przy Narutowicza - założyć po obu stronach ekrany dźwiekochłonne

18 Dom Kultury w Strzemieszycach Małych Budynek dawnego domu kultury w Strzemieszycach Małych popada w coraz wiekszą riune. Obecnie znajduje się w prywatnych rękach. Konieczne jest podjecie rozmów z włascicielem co do jego przyszłości. Ul. Puszkina Mieszkańcy ul. Puszkina od lat domagają się podjęcia działan rewitalizacji ulicy. Dotyczy to: -budowy chodnika i remontu nawierzchni -udroznienia rowów odwadniających - wymiany wodociągu azbestowo-cementowego. Sa to działania, które muszą zostać wykonane kompleksowo. Przy podejmowanych pracach dla całej dzielnicy nie powinno pozostawiac się takich enklaw zaniedbania.

19 Propozycje uzupełnienia programu, uwabi, wskazanie kierunków rozwoju i możliwości wykonania prosimy zgłaszać do Zarządu Stowarzyszenia Samorządne Strzemieszyce. Zebrał i opracował: Jerzy Reszke Dabrowa Górnicza Strzemieszyce, dn r.

Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Stowarzyszenie Samorządne Strzemieszyce -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 42-530 Dąbrowa Górnicza-Strzemieszyce ul. Warszawska 43b

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stowarzyszenie -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Stowarzyszenie Samorządne Strzemieszyce -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 42-530 Dąbrowa Górnicza-Strzemieszyce ul. Warszawska 43b

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WERYFIKACJI I OPINIOWANIA PROPOZYCJI PROJEKTÓW W DZIELNICY NR 11 (STRZEMIESZYCE WIELKIE) KWOTA PRZYZNANA DLA DZIELNICY 523 886,38 zł

INFORMACJA Z WERYFIKACJI I OPINIOWANIA PROPOZYCJI PROJEKTÓW W DZIELNICY NR 11 (STRZEMIESZYCE WIELKIE) KWOTA PRZYZNANA DLA DZIELNICY 523 886,38 zł INFORMACJA Z WERYFIKACJI I OPINIOWANIA PROPOZYCJI PROJEKTÓW W DZIELNICY NR 11 (STRZEMIESZYCE WIELKIE) KWOTA PRZYZNANA DLA DZIELNICY 523 886,38 zł Lp. WNIOSKODAWCA TYTUŁ ZADANIA LOKALIZACJA SZACUNKOWY KOSZT*

Bardziej szczegółowo

Szlak Metalurgów (czarny)

Szlak Metalurgów (czarny) Strzemieszyce rowerowe W Dąbrowie Górniczej mówi się i pisze głównie o ścieżkach rowerowych w centrum i koło Pogorii. Strzemieszyce mają ciekawe tereny, które odpowiednio wykorzystane mogą stanowić miejsce

Bardziej szczegółowo

Strzemieszyce Wielkie dzielnica nr 11

Strzemieszyce Wielkie dzielnica nr 11 LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Strzemieszyce Wielkie dzielnica nr 11 Kwota dla dzielnicy: 523 886,38 zł Liczba złożonych projektów: 30 Liczba projektów

Bardziej szczegółowo

Strzemieszyce Wielkie dzielnica nr 21

Strzemieszyce Wielkie dzielnica nr 21 DZIELNICOWE FORUM MIESZKAŃCÓW Strzemieszyce Wielkie dzielnica nr 21 Kwota dla dzielnicy: 313 942,80zł Kwota złożonych projektów: 1 415 645,50zł Liczba złożonych projektów: 12 01.10.2013 r. godz. 18.00

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Samorządne Strzemieszyce

Stowarzyszenie Samorządne Strzemieszyce Stowarzyszenie Samorządne Strzemieszyce -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 42-530 Dąbrowa Górnicza-Strzemieszyce ul. Warszawska 43b

Bardziej szczegółowo

II Warsztat Kolbuszowa. Gminny Program Rewitalizacji r.

II Warsztat Kolbuszowa. Gminny Program Rewitalizacji r. II Warsztat Kolbuszowa Gminny Program Rewitalizacji 29.10.2015r. Spis treści KIERUNKI DZIAŁAŃ WSCHÓD... 2 PROJEKTY WSCHÓD... 3 KIERUNKI DZIAŁAŃ WOKÓŁ CENTRUM... 5 PROJEKTY WOKÓŁ CENTRUM... 6 KIERUNKI DZIAŁAŃ

Bardziej szczegółowo

Strzemieszyce Wielkie dzielnica nr 11

Strzemieszyce Wielkie dzielnica nr 11 LISTA PROJEKTÓW DO DYSKUSJI NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Strzemieszyce Wielkie dzielnica nr 11 08.09.2014 r. godz. 17.00 Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Strzemieszycka 390 Projekty realizowane w ramach

Bardziej szczegółowo

Strzemieszyce Wielkie dzielnica nr 12

Strzemieszyce Wielkie dzielnica nr 12 LISTA PROJEKTÓW PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Strzemieszyce Wielkie dzielnica nr 12 Kwota dla dzielnicy: 511 698,90 zł Liczba złożonych projektów: 19 Liczba projektów pod głosowanie:

Bardziej szczegółowo

NOWA GALERIA HANDLOWA W CENTRUM PRUSZCZA GDAŃSKIEGO

NOWA GALERIA HANDLOWA W CENTRUM PRUSZCZA GDAŃSKIEGO NOWA GALERIA HANDLOWA W CENTRUM PRUSZCZA GDAŃSKIEGO 4000m 2 POWIERZCHNI HANDLOWEJ Mamy przyjemność zaoferować Państwu powierzchnię komercyjną w obiekcie typu convenience, którego lokalizacja znajduję się

Bardziej szczegółowo

Ząbkowice dzielnica nr 21

Ząbkowice dzielnica nr 21 LISTA PROJEKTÓW DO DYSKUSJI NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Ząbkowice dzielnica nr 21 14.09.2015 r. godz. 17.00 Dom Kultury Ząbkowice, ul. Chemiczna 2 Projekty realizowane w ramach II edycji Dąbrowskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/1069/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia "Polityki Rowerowej Miasta Katowice"

UCHWAŁA NR XLVI/1069/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia Polityki Rowerowej Miasta Katowice UCHWAŁA NR XLVI/1069/14 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia "Polityki Rowerowej Miasta Katowice" Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Tworzeń dzielnica nr 26

Tworzeń dzielnica nr 26 DZIELNICOWE FORUM MIESZKAŃCÓW Tworzeń dzielnica nr 26 Kwota dla dzielnicy: 147 404,40 zł Kwota złożonych projektów: 10 274 900,00 zł Liczba złożonych projektów: 10 15.10.2013 r. godz. 17.00 Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Projekt Obywatelski 2016

Projekt Obywatelski 2016 Projekt Obywatelski 2016 Mieszkamy nad Biał(k)ą Adaptacja bulwarów rzeki Białej na tereny rekreacyjne w dzielnicach Mikuszowice Krakowskie i Śląskie. Stowarzyszenie Mieszkańców Mikuszowic Krakowskich.

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji terenów powojskowych m. Olsztyn

Lokalny Program Rewitalizacji terenów powojskowych m. Olsztyn _ TEREN D Strzelnica wojskowa w Lesie Miejskim 1. Identyfikacja obszaru Położenie w mieście Teren leży w południowej części miasta wewnątrz Lasu Miejskiego. Dojazd do terenu aleją Wojska Polskiego. Związki

Bardziej szczegółowo

Geotermia w Gminie Olsztyn

Geotermia w Gminie Olsztyn Geotermia w Gminie Olsztyn Tomasz Kucharski Wójt Gminy Olsztyn Europejski Kongres Gospodarczy Katowice, 18 maja 2011 r. Gmina Olsztyn Gmina Olsztyn położona jest niespełna 10 km od Częstochowy. Zajmuje

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ DLA POTRZEB BUDOWY KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY UL. ASNYKA W KATOWICACH

OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ DLA POTRZEB BUDOWY KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY UL. ASNYKA W KATOWICACH OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ DLA POTRZEB BUDOWY KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY UL. ASNYKA W KATOWICACH LOKALIZACJA TERENÓW SPORTOWYCH W SKALI MIASTA Opracowywany obszar graniczy od

Bardziej szczegółowo

Cieszyn, Październik 2006 r.

Cieszyn, Październik 2006 r. Cieszyn, Październik 2006 r. Struktura finansowania projektu : Całkowity koszt projektu 208 tys. złotych Dofinansowanie z EFRR 156 tys. złotych (75%) Budżet miasta Cieszyn 52 tys. złotych (25%) Cele projektu

Bardziej szczegółowo

Budżet obywatelski we Wrzeszczu Dolnym Edycja 2012 OPIS PROJEKTU

Budżet obywatelski we Wrzeszczu Dolnym Edycja 2012 OPIS PROJEKTU 1. Podstawowe informacje a) Tytuł projektu: Budżet obywatelski we Wrzeszczu Dolnym Edycja 2012 OPIS PROJEKTU Remont placów zabaw w Parku Nad Strzyżą w Dolnym Wrzeszczu (projekt połączony) b) Pomysłodawca/y:

Bardziej szczegółowo

ALEJE dzielnica nr 10

ALEJE dzielnica nr 10 LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW ALEJE dzielnica nr 10 Kwota dla dzielnicy: 358 249,60 zł Liczba złożonych projektów: 15 Liczba projektów do głosowania :

Bardziej szczegółowo

1 Liczba głosów: 244. 2 Liczba głosów: 239

1 Liczba głosów: 244. 2 Liczba głosów: 239 Wełnowiec - Józefowiec Pula środków finansowych przeznaczona na jednostkę pomocniczą: 822 653,00 zł Wartość zadań wybranych przez mieszkańców: 810 650,00 zł 1 Liczba głosów: 244 L/8/11/2015 Budowa ścieżki

Bardziej szczegółowo

Analiza SWOT. Plan rewitalizacji Miasta Nałęczów

Analiza SWOT. Plan rewitalizacji Miasta Nałęczów Plan rewitalizacji Miasta Nałęczów Ewelina Szantyka Cel strategiczny: Osiągnięcie trwałego rozwoju społecznego i gospodarczego, przy utrzymaniu uzdrowiskowego charakteru Nałęczowa, poprzez wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

temat Plac zabaw i miejsce rekreacji "Ogródek Jordanowski 2016" adres Gdańsk / Dolne Miasto / ul. Toruńska, dz. nr 541 PROJEKT KONCEPCYJNY

temat Plac zabaw i miejsce rekreacji Ogródek Jordanowski 2016 adres Gdańsk / Dolne Miasto / ul. Toruńska, dz. nr 541 PROJEKT KONCEPCYJNY temat Plac zabaw i miejsce rekreacji "Ogródek Jordanowski 2016" adres Gdańsk / Dolne Miasto / ul. Toruńska, dz. nr 541 stadium PROJEKT KONCEPCYJNY zakres URBANISTYKA autor mgr inż. arch. Michał Zawer współpraca

Bardziej szczegółowo

Gołonóg dzielnica nr 16

Gołonóg dzielnica nr 16 LISTA PROJEKTÓW DO DYSKUSJI NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Gołonóg dzielnica nr 16 21.09.2015 r. godz. 17.00 Szkoła Podstawowa nr 18, Al. J. Piłsudskiego 73 Projekty realizowane w ramach II edycji

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 7A PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MPZP REZERWAT ŻURAWINIEC W POZNANIU DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA Fot. 1. Lasy komunalne wejście od strony ul. Umultowskiej Fot. 2.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 610/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku

UCHWAŁA NR 610/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku UCHWAŁA NR 610/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla realizacji gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Częstochowa

Bardziej szczegółowo

BUDŻET OBYWATELSKI LISTA POMYSŁÓW ODRZUCONYCH

BUDŻET OBYWATELSKI LISTA POMYSŁÓW ODRZUCONYCH BUDŻET OBYWATELSKI LISTA POMYSŁÓW ODRZUCONYCH 1. Siłownia zewnętrzna np. w Parku Lasockiego Projekt siłowni plenerowej został poddany głosowaniu, natomiast nie ma możliwości montażu siłowni w Parku Lasockiego

Bardziej szczegółowo

CZĘSTOCHOWA UL. JAGIELLOŃSKA 1

CZĘSTOCHOWA UL. JAGIELLOŃSKA 1 OFERTA NAJMU POWIERZCHNI D L C E N T E R P O I N T CZĘSTOCHOWA UL. JAGIELLOŃSKA 1 Catchment area planowanej inwestycji jest zamieszkały przez blisko 281 971 mieszkańców. Częstochowa należy do miast o dużym

Bardziej szczegółowo

Mydlice Północne dzielnica nr 15

Mydlice Północne dzielnica nr 15 LISTA PROJEKTÓW DO DYSKUSJI NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Mydlice Północne dzielnica nr 15 11.10.2016 r. godz. 17.00 Centrum Aktywności Obywatelskiej ul. Sienkiewicza 6 A PODSUMOWANIE DĄBROWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Gołonóg dzielnica nr 5

Gołonóg dzielnica nr 5 LISTA PROJEKTÓW DO DYSKUSJI NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Gołonóg dzielnica nr 5 06.09.2016 r. godz. 17.00 Szkoła Podstawowa nr 18, Al. J. Piłsudskiego 73 PODSUMOWANIE DĄBROWSKIEGO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW. Reden-Adamiecki. dzielnica nr 4

LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW. Reden-Adamiecki. dzielnica nr 4 LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Reden-Adamiecki dzielnica nr 4 Kwota dla dzielnicy: 453 648,90 zł Liczba złożonych projektów: 10 Liczba projektów do głosowania:

Bardziej szczegółowo

Dąbrowa Górnicza - Śródmieście ZałoŜenia strategii rozwoju przestrzennego dzielnicy. Warsztaty Charette Sesja 3

Dąbrowa Górnicza - Śródmieście ZałoŜenia strategii rozwoju przestrzennego dzielnicy. Warsztaty Charette Sesja 3 Dąbrowa Górnicza - Śródmieście ZałoŜenia strategii rozwoju przestrzennego dzielnicy Warsztaty Charette Sesja 3 1 Organizatorzy warsztatów Miasto Dąbrowa Górnicza Śląski Związek Gmin i Powiatów 2 Program

Bardziej szczegółowo

Lp. Wnioskodawca: Tytuł projektu: Szacunkowy koszt: TWÓJ GŁOS: Miejsca postojowe dla mieszkańców Miasta Dąbrowa Górnicza Kasprzaka 38

Lp. Wnioskodawca: Tytuł projektu: Szacunkowy koszt: TWÓJ GŁOS: Miejsca postojowe dla mieszkańców Miasta Dąbrowa Górnicza Kasprzaka 38 Karta do głosowania dla Dzielnicy: KASPRZAK KWOTA DLA DZIELNICY W BUDŻECIE NA 2014 r. 326 252,16 zł liczbę od 0 do 10 punktów dla wybranych projektów. Proszę pamiętać, iż łącznie dysponuje Pan/Pani 10

Bardziej szczegółowo

Projekt Obywatelski 2017

Projekt Obywatelski 2017 Projekt Obywatelski 2017 Mieszkamy nad Biał(k)ą Adaptacja bulwarów rzeki Białej na tereny rekreacyjne w dzielnicach Mikuszowice Krakowskie i Śląskie. Stowarzyszenie Mieszkańców Mikuszowic Krakowskich.

Bardziej szczegółowo

PARK GRABOCIN ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ UL. GRABOCIŃSKIEJ W STRZEMIESZYCACH

PARK GRABOCIN ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ UL. GRABOCIŃSKIEJ W STRZEMIESZYCACH ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PARK GRABOCIN ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ UL. GRABOCIŃSKIEJ W STRZEMIESZYCACH RAPORT POWARSZTATOWY ORAZ KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU [PROJEKT DO KONSULTACJI

Bardziej szczegółowo

ZDEGRADOWANE OBSZARY MIEJSKIE I POPRZEMYSŁOWE

ZDEGRADOWANE OBSZARY MIEJSKIE I POPRZEMYSŁOWE Skutki DRZEWO PROBLEMÓW Negatywny odbiór społeczny Ograniczone rozwoju Nieład urbanistyczny Niewykorzystany potencjał Patologie Mała konkurencyjność Brak zagospodarowania Brak zainteresowania ze strony

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA PROBLEMU

IDENTYFIKACJA PROBLEMU PREZENTACJA IDENTYFIKACJA PROBLEMU Problematyka rewitalizacji terenów zdegradowanych dotyczy każdego regionu poprzemysłowego. Również władze Miasta Piekary Śląskie zauważyły, że problem terenów przekształconych

Bardziej szczegółowo

Reden dzielnica nr 5

Reden dzielnica nr 5 DZIELNICOWE FORUM MIESZKAŃCÓW Reden dzielnica nr 5 04.09.2014 r. godz. 17.00 I Liceum Ogólnokształcące im. Waleriana Łukasińskiego ul. Kopernika 40 Projekty realizowane w ramach I edycji DBP: - Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/102/2003 Rady Gminy Pawłowice z dnia 27 czerwca 2003 r.

Uchwała Nr VIII/102/2003 Rady Gminy Pawłowice z dnia 27 czerwca 2003 r. Uchwała Nr VIII/102/2003 Rady Gminy Pawłowice z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Pawłowice obejmującej część sołectwa

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA GMINY STRONIE ŚLĄSKIE

OFERTA INWESTYCYJNA GMINY STRONIE ŚLĄSKIE OFERTA INWESTYCYJNA GMINY STRONIE ŚLĄSKIE Listopad 2005 r. 1. SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIE ZABUDOWANEJ STRONIE ŚLĄSKIE WIEŚ Obszar do zagospodarowania: Nieruchomość nie zabudowana, położona w peryferyjnej

Bardziej szczegółowo

Ścieżka dydaktyczna Łąki Nowohuckie i Lasek Mogilski w Krakowie.

Ścieżka dydaktyczna Łąki Nowohuckie i Lasek Mogilski w Krakowie. Ścieżka dydaktyczna Łąki Nowohuckie i Lasek Mogilski w Krakowie. Łąki Nowohuckie Mapa Łąk Nowohuckich, na której niebieską linią zaznaczona jest trasa ścieżki dydaktycznej. Łąki Nowohuckie Łąki Nowohuckie

Bardziej szczegółowo

Stary Gołonóg dzielnica nr 25

Stary Gołonóg dzielnica nr 25 LISTA PROJEKTÓW DO DYSKUSJI NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Stary Gołonóg dzielnica nr 25 26.09.2016 r. godz. 17.00 Zespól Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul. Prusa 3 PODSUMOWANIE DĄBROWSKIEGO BUDŻETU

Bardziej szczegółowo

Budżet obywatelski we Wrzeszczu Dolnym. Edycja 2013 OPIS PROJEKTU

Budżet obywatelski we Wrzeszczu Dolnym. Edycja 2013 OPIS PROJEKTU Budżet obywatelski we Wrzeszczu Dolnym Edycja 2013 OPIS PROJEKTU ZAZIELEŃMY DOLNY WRZESZCZ 1. Podstawowe informacje a) Tytuł projektu: Zazieleńmy Dolny Wrzeszcz b) Pomysłodawca/y: Barbara Zgórska, Monika

Bardziej szczegółowo

Mydlice Południowe dzielnica nr 8

Mydlice Południowe dzielnica nr 8 LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Mydlice Południowe dzielnica nr 8 Kwota dla dzielnicy: 583 166,86 zł Liczba złożonych projektów: 28 Liczba projektów do

Bardziej szczegółowo

,,Zagospodarowanie Zalewu Czerwona Woda wraz z terenami przyległymi. Zgorzelec, 2 kwietnia 2014 r.

,,Zagospodarowanie Zalewu Czerwona Woda wraz z terenami przyległymi. Zgorzelec, 2 kwietnia 2014 r. ,,Zagospodarowanie Zalewu Czerwona Woda wraz z terenami przyległymi. Zgorzelec, 2 kwietnia 2014 r. OBSZAR PLANOWANY DO ZAGOSPODAROWANIA Zalew Czerwona Woda położony jest w południowo- wschodniej części

Bardziej szczegółowo

LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW. Gołonóg dzielnica nr 16

LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW. Gołonóg dzielnica nr 16 LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Gołonóg dzielnica nr 16 Kwota dla dzielnicy: 308 001,45zł Liczba złożonych projektów: 7 Liczba projektów do głosowania:

Bardziej szczegółowo

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI. Fot. Michał Szelest

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI. Fot. Michał Szelest PIOTRKÓW TRYBUNALSKI Piotrków Trybunalski jest drugim w województwie łódzkim centrum przemysłowym, usługowym, edukacyjnym i kulturalnym. Miasto liczy 76 tysięcy mieszkańców. Największym atutem Piotrkowa

Bardziej szczegółowo

NOWA CEGIELNIA STABŁOWICKA Sport, rekreacja, wypoczynek. Cel projektu: PRZYSTOSOWANIE ISTNIEJĄCEGO STAWU CEGIELNIA STABŁOWICKA DO CELÓW REKREACJI

NOWA CEGIELNIA STABŁOWICKA Sport, rekreacja, wypoczynek. Cel projektu: PRZYSTOSOWANIE ISTNIEJĄCEGO STAWU CEGIELNIA STABŁOWICKA DO CELÓW REKREACJI Wroclaw, 03.03.2014 r. NOWA CEGIELNIA STABŁOWICKA Sport, rekreacja, wypoczynek Cel projektu: PRZYSTOSOWANIE ISTNIEJĄCEGO STAWU CEGIELNIA STABŁOWICKA DO CELÓW REKREACJI 1. Lokalizacja inwestycji ul. Główna/

Bardziej szczegółowo

Plany mobilności miejskiej dla dzielnic

Plany mobilności miejskiej dla dzielnic Plany mobilności miejskiej dla dzielnic II Regionalne Seminarium Mobilny Śląsk Katowice, dnia 2 marca 2015 r. inż. Tobiasz Nykamowicz Problemy układu komunikacyjnego osiedli mieszkaniowych (dzielnic) Problemy

Bardziej szczegółowo

LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW

LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW MYDLICE POŁUDNIOWE dzielnica nr 9 Kwota dla dzielnicy: 569 574,75 zł Liczba złożonych projektów: 17 Liczba projektów do

Bardziej szczegółowo

OPIS KONCEPCJI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO W PIEKARACH ŚLĄSKICH KOZŁOWEJ GÓRZE W REJONIE ULIC ZAMKOWEJ I

OPIS KONCEPCJI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO W PIEKARACH ŚLĄSKICH KOZŁOWEJ GÓRZE W REJONIE ULIC ZAMKOWEJ I OPIS KONCEPCJI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO W PIEKARACH ŚLĄSKICH KOZŁOWEJ GÓRZE W REJONIE ULIC ZAMKOWEJ I TARNOGÓRSKIEJ 1 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 2 POŁOŻENIE 3 ANALIZA

Bardziej szczegółowo

Linia otwocka - Rekomendacje SISKOM dla niewielkich prac remontowych

Linia otwocka - Rekomendacje SISKOM dla niewielkich prac remontowych Linia otwocka - Rekomendacje SISKOM dla niewielkich prac remontowych Adam Piotr Zając, Piotr Kostrzewa Warszawa, 09/04/2014 mapabarier.siskom.waw.pl Agenda 1. O projekcie 2. Warszawa Olszynka Grochowska

Bardziej szczegółowo

- STAN - ZADANIA - PLANY

- STAN - ZADANIA - PLANY POLITYKA PRZESTRZENNA MIASTA PIŁY - STAN - ZADANIA - PLANY Informacja przedstawiona przez Prezydenta Miasta Piły na IX Sesji Rady Miasta Piły w dniu 31 maja 2011r., (pkt 20 porządku obrad, druk nr 90).

Bardziej szczegółowo

PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33

PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33 33. PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33 POWIERZCHNIA: NAZWA: 327.11 ha PIASKI POŁUDNIE KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do utrzymania i uzupełnienia, z

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr do Uchwały RM Nr XXXII/611/2009. Strona 1 z 7

Załącznik Nr do Uchwały RM Nr XXXII/611/2009. Strona 1 z 7 Załącznik Nr do Uchwały RM Nr XXXII/611/2009 Projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych Beneficjent Gmina Mikołów Lp. Program Nazwa projektu Lata realizacji Pozycja

Bardziej szczegółowo

Kasprzak dzielnica nr 13 24.09.2014 godz. 17.00

Kasprzak dzielnica nr 13 24.09.2014 godz. 17.00 DZIELNICOWE FORUM MIESZKAŃCÓW Kasprzak dzielnica nr 13 24.09.2014 godz. 17.00 Szkoła Podstawowa nr 12 ul. Tysiąclecia 25 Projekty realizowane w ramach I edycji DBP: Ścieżki spacerowe Lasu Nowe Podlesie

Bardziej szczegółowo

Mydlice Północne dzielnica nr 9

Mydlice Północne dzielnica nr 9 DZIELNICOWE FORUM MIESZKAŃCÓW Mydlice Północne dzielnica nr 9 25.09.2014 r. godz. 17.00 Zespół Szkół Sportowych ul. Chopina 34 Projekty realizowane w ramach I edycji DBP: Budowa parkingu na Osiedlu Mydlice

Bardziej szczegółowo

Praca Mieszkanie. II GRUPA DOSTĘPNOŚĆ I IZOLACJA Powiązania pożądane

Praca Mieszkanie. II GRUPA DOSTĘPNOŚĆ I IZOLACJA Powiązania pożądane II GRUPA DOSTĘPNOŚĆ I IZOLACJA Powiązania pożądane Praca Mieszkanie znaczenie czas i koszty dojazdów i powrotów, koszty inwestycji w infrastrukturę drogową i okołodrogową, koszty utrzymania infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Projekt nr 1. Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Jaracza i Kilińskiego OBSZAR OGRANICZONY ULICAMI: MAPA - KOLEJNA STRONA

Projekt nr 1. Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Jaracza i Kilińskiego OBSZAR OGRANICZONY ULICAMI: MAPA - KOLEJNA STRONA Projekt nr 1 OBSZAR OGRANICZONY ULICAMI: Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Jaracza i Kilińskiego MAPA - KOLEJNA STRONA Mapa: Koncepcja zagospodarowania obszaru, o którym mowa w Projekcie nr 1 Kwartał: ul.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW ANKIETY

ANALIZA WYNIKÓW ANKIETY ANALIZA WYNIKÓW ANKIETY dot. analizy popytu na usługi związane z realizacją projektu pn. Budowa systemu ścieżek rowerowych w Elblągu: Fromborska Zajazd Krasny Las W celu zebrania opinii na temat popytu

Bardziej szczegółowo

Nowy przebieg drogi krajowej nr 91 odcinek Trasy Wschodniej od Pl. Daszyńskiego do ul. Grudziądzkiej w Toruniu

Nowy przebieg drogi krajowej nr 91 odcinek Trasy Wschodniej od Pl. Daszyńskiego do ul. Grudziądzkiej w Toruniu Nowy przebieg drogi krajowej nr 91 odcinek Trasy Wschodniej od Pl. Daszyńskiego do ul. Grudziądzkiej w Toruniu PLAN PREZENTACJI WSTĘP CZĘŚĆ I OPRACOWANIE URBANISTYCZNE Wnioski z przeprowadzonych analiz

Bardziej szczegółowo

Dąbrowa Górnicza Śródmieście. Założenia do strategii rozwoju przestrzennego dzielnicy

Dąbrowa Górnicza Śródmieście. Założenia do strategii rozwoju przestrzennego dzielnicy Śląski Związek Gmin i Powiatów Miasto Dąbrowa Górnicza Dąbrowa Górnicza Śródmieście Założenia do strategii rozwoju przestrzennego dzielnicy Opracowanie: Dr hab. inż. arch. Piotr Lorens Współpraca redakcyjna:

Bardziej szczegółowo

1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Miasto Świnoujście.

1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Miasto Świnoujście. Załącznik Nr 1 do Uchwały. Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Miasto Świnoujście wraz z oceną postępów w opracowywaniu planów miejscowych i programem ich sporządzania. I. Stan istniejący

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY W ROZWOJU MIASTA

PRIORYTETY W ROZWOJU MIASTA PRIORYTETY W ROZWOJU MIASTA 1. Konkurencyjność i innowacyjność gospodarki 2. Integracja wspólnot lokalnych 3. Atrakcyjność środowiska zamieszkania 4. RóŜnorodność form spędzania wolnego czasu 5. Sprawność

Bardziej szczegółowo

43. TONIE JEDNOSTKA: 43

43. TONIE JEDNOSTKA: 43 43. TONIE JEDNOSTKA: 43 POWIERZCHNIA: NAZWA: 708.32 ha TONIE KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna istniejąca z możliwością uzupełnień wzdłuż ul. Władysława Łokietka

Bardziej szczegółowo

Rozstrzygnięcie : uwzględniono

Rozstrzygnięcie : uwzględniono Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Iławy. Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyłożony

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2 Miasto / Gmina Popielów Powiat opolski Województwo opolskie Powierzchnia nieruchomości Maksymalna dostępna powierzchnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 grudnia 2012 r. Poz. 5261 UCHWAŁA NR XXV/84/217/2012 RADY GMINY SUSZEC z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zmiany części miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

Tematy prac inżynierskich dla studentów VI semestru kierunku Architektura Krajobrazu w semestrze letnim 2011/2012

Tematy prac inżynierskich dla studentów VI semestru kierunku Architektura Krajobrazu w semestrze letnim 2011/2012 Tematy prac inżynierskich dla studentów VI semestru kierunku Architektura Krajobrazu w semestrze letnim 2011/2012 doc. dr inż. arch. Artur Buława - Gabryszewski Tel kom: 603 185 431 1. Projekty zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

INICJATYWA ZIELONEGO PARKU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

INICJATYWA ZIELONEGO PARKU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Regeneracja i zagospodarowanie terenów przemysłowych INICJATYWA ZIELONEGO PARKU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W USTRONIU ZAWARTOŚĆ: 1. część opisowa; 2. część rysunkowa: - wizja projektowa, - szkice przygotowała

Bardziej szczegółowo

Położenie obszaru. Projekt rewitalizacji. Warszawa. Uwarunkowania położenia 2011-02-07. ul. Okopowa. Żoliborz. Śródmieście. Wola.

Położenie obszaru. Projekt rewitalizacji. Warszawa. Uwarunkowania położenia 2011-02-07. ul. Okopowa. Żoliborz. Śródmieście. Wola. Projekt rewitalizacji Warszawa ul. Okopowa Malwina Wysocka nr 38080 Położenie obszaru Dzielnica: Wola Na granicy z Żoliborzem i Śródmieściem Ograniczony ulicami: Stawki, Okopową oraz Al. Jana Pawła II

Bardziej szczegółowo

ŁĘKNICE - DZIEWIĄTY dzielnica nr 9

ŁĘKNICE - DZIEWIĄTY dzielnica nr 9 DZIELNICOWE FORUM MIESZKAŃCÓW ŁĘKNICE - DZIEWIĄTY dzielnica nr 9 Kwota dla dzielnicy: 184 677,28 zł Lista złożonych projektów: 10 04.09.2013 r. godz. 17.00, Zespół Szkół nr 4, ul. Łęknice 35 Autor: Czesław

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały RM Nr XXIV/402/2008. Strona 1 z 7

Załącznik do Uchwały RM Nr XXIV/402/2008. Strona 1 z 7 Załącznik do Uchwały RM Nr XXIV/402/2008. Projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych Beneficjent Gmina Mikołów Lp. Program Nazwa projektu Lata realizacji Pozycja w

Bardziej szczegółowo

Urząd d Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Polityki Lokalowej

Urząd d Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Polityki Lokalowej 2. Rozbudowa hali sportowej Ośrodka Sztuk Walk Dalekiego Wschodu i Rekreacji Fizycznej przy ul. Korkowej 78 w Marysinie Wawerskim (Beneficjent: KRS Stadion TKKF) 3. Przebudowa i adaptacja pomieszczeń pod

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Wrocław ul. Małachowskiego 1-9 grunt zabudowany budynkami biurowo -magazynowymi NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Kliknij i zlokalizuj na mapie Cena: 10 036 000,00 zł Powierzchnia gruntu: 0,4235 ha Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 611/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku

UCHWAŁA NR 611/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku UCHWAŁA NR 611/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla realizacji gazociągów wysokiego ciśnienia DN 200. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW MYDLICE POŁUDNIOWE. dzielnica nr 2

LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW MYDLICE POŁUDNIOWE. dzielnica nr 2 LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW MYDLICE POŁUDNIOWE dzielnica nr 2 Kwota dla dzielnicy: 359 599,84 zł Liczba złożonych projektów: 20 Liczba projektów do

Bardziej szczegółowo

Mydlice Południowe dzielnica nr 14

Mydlice Południowe dzielnica nr 14 LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Mydlice Południowe dzielnica nr 14 Kwota dla dzielnicy: 567 182,52 zł Liczba zgłoszonych projektów: 14 Liczba projektów

Bardziej szczegółowo

REDEN dzielnica nr 5

REDEN dzielnica nr 5 LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW REDEN dzielnica nr 5 Kwota dla dzielnicy: 263 533,04 zł Liczba złożonych projektów: 14 Liczba projektów do głosowania: 10

Bardziej szczegółowo

DZ. U. W. E. Nr 2 poz. 14 z r. UCHWAŁA NR XXII / 405 / 96 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 1996r.

DZ. U. W. E. Nr 2 poz. 14 z r. UCHWAŁA NR XXII / 405 / 96 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 1996r. DZ. U. W. E. Nr 2 poz. 14 z 31. 01. 97r. UCHWAŁA NR XXII / 405 / 96 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 1996r. Druk Nr 7 / XXII w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla

Bardziej szczegółowo

Rowerem przez las czyli leśne trasy rowerowe wokół Zielonej Góry

Rowerem przez las czyli leśne trasy rowerowe wokół Zielonej Góry Rowerem przez las czyli leśne trasy rowerowe wokół Zielonej Góry Zielona Góra, 26 września 2013 O pomyśle Lasy Nadleśnictwa Zielona Góra otaczają miasto Zielona Góra od strony Zachodniej, obejmują również

Bardziej szczegółowo

Kasprzak dzielnica nr 6

Kasprzak dzielnica nr 6 LISTA PROJEKTÓW DO DYSKUSJI NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Kasprzak dzielnica nr 6 13.10.2016 r. godz. 17.00 Szkoła Podstawowa nr 12 ul.tysiąclecia 25 PODSUMOWANIE DĄBROWSKIEGO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWNIA DZIAŁKI

PROJEKT ZAGOSPODAROWNIA DZIAŁKI PROJEKT ZAGOSPODAROWNIA DZIAŁKI dla inwestycji: R e w i t a l i z a c j a p a r k u w c e n t r u m g m i n y C z a r n a z uwzględnieniem przebudowy traktów pieszych i zieleni urządzonej, budowy oświetlenia

Bardziej szczegółowo

Mydlice Północne dzielnica nr 9

Mydlice Północne dzielnica nr 9 LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Mydlice Północne dzielnica nr 9 Kwota dla dzielnicy: 420 145,54 zł Liczba złożonych projektów: 10 Liczba projektów do głosowania:

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Wrocław ul. Małachowskiego 11 grunt zabudowany budynkiem magazynowo usługowym NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Kliknij i zlokalizuj na mapie Cena: 2 859 000,00 zł Powierzchnia gruntu: 0, 2804 ha Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00 Wydatki majątkowe Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/735/2010 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/608/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

Budowa dróg dojazdowych do strefy aktywności gospodarczej w Bielawie

Budowa dróg dojazdowych do strefy aktywności gospodarczej w Bielawie Wnioskodawca Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 24/K/9.1/2009 Całkowita wartość Tytuł projektu projektu w PLN Kwota dofinansowania w PLN Gmina Bielawa Budowa dróg dojazdowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2012 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Subcentrum Południe w Katowicach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

- teren zieleni cennej przyrodniczo.

- teren zieleni cennej przyrodniczo. 2 Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o: 1) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą Uchwałę Rady Miejskiej Będzina; 2) planie - należy przez to rozumieć komplet ustaleń, dotyczących

Bardziej szczegółowo

Nazwa projektu: Rewitalizacja miasta Redy poprzez zagospodarowanie i odnowę parku nad rzeką Reda.

Nazwa projektu: Rewitalizacja miasta Redy poprzez zagospodarowanie i odnowę parku nad rzeką Reda. Nazwa projektu: Rewitalizacja miasta Redy poprzez zagospodarowanie i odnowę parku nad rzeką Reda. Program operacyjny, w ramach którego inwestycja jest realizowana: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa

Bardziej szczegółowo

Spotkanie warsztatowe dotyczące opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wielka Wieś

Spotkanie warsztatowe dotyczące opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wielka Wieś Spotkanie warsztatowe dotyczące opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wielka Wieś Jacek Kwiatkowski, Marcin Papuga Fundacja Małopolska Izba Samorządowa Wielka Wieś, 19 stycznia 2017 r. email:

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany Projekt Przekształcania Kluczowych Przestrzeni Publicznych Obszaru Funkcjonalnego Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic

Zintegrowany Projekt Przekształcania Kluczowych Przestrzeni Publicznych Obszaru Funkcjonalnego Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic Zintegrowany Projekt Przekształcania Kluczowych Przestrzeni Publicznych Obszaru Funkcjonalnego Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic Opracowanie wykonane w ramach projektu Zintegrowane podejście do problemów

Bardziej szczegółowo

STAWKI. Położenie w lewobrzeżnej części miasta, w obszarze wyznaczonym: SPOTKANIA PREZYDENTA TORUNIA Z MIESZKAŃCAMI 2016

STAWKI. Położenie w lewobrzeżnej części miasta, w obszarze wyznaczonym: SPOTKANIA PREZYDENTA TORUNIA Z MIESZKAŃCAMI 2016 Stawki obszar 4,7% Stawki mieszkańcy 4,6% Położenie w lewobrzeżnej części miasta, w obszarze wyznaczonym: linią Wisły przedłużeniem mostu drogowego wzdłuż ul. Idzikowskiego do granicy miasta granicą miasta

Bardziej szczegółowo

LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW. Reden-Adamiecki. dzielnica nr 22

LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW. Reden-Adamiecki. dzielnica nr 22 LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Reden-Adamiecki dzielnica nr 22 Kwota dla dzielnicy: 451 015,92 zł Liczba złożonych projektów: 6 Liczba projektów do głosowania:

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja. Rewitalizacja terenów zieleni w Toruniu. Szczepan Burak, Anna Karmienko Wydział Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta Torunia

Rewitalizacja. Rewitalizacja terenów zieleni w Toruniu. Szczepan Burak, Anna Karmienko Wydział Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta Torunia Rewitalizacja Rewitalizacja terenów zieleni w Toruniu Szczepan Burak, Anna Karmienko Wydział Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta Torunia ECO METROPOLIS III Międzynarodowy Kongres Ekologii Miast 19-20.05.2015

Bardziej szczegółowo

Analiza parkowania i bilans miejsc postojowych w mieście Siechnice

Analiza parkowania i bilans miejsc postojowych w mieście Siechnice GMINA ŚWIĘTA KATARZYNA Ul. Żernicka 17, 55-010 Święta Katarzyna Analiza parkowania - bilans miejsc postojowych w mieście Siechnice SoftGIS ul. Parkowa 25 51-616 Wrocław Lipiec 2006r. 1 SPIS TREŚCI 1. Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

Katalog projektów lokalnych. JP 9 Osiedle Tysiąclecia

Katalog projektów lokalnych. JP 9 Osiedle Tysiąclecia Katalog projektów lokalnych JP 9 Osiedle Tysiąclecia L/2/9/2015 Budowa miejsca wypoczynkowego i rekreacyjnego dla dzieci i dorosłych na terenie Skweru Oszka wraz z remontem i urządzeniem parkingu samochodowego

Bardziej szczegółowo

Ankieta dotycząca rewitalizacji Gminy Konstancin-Jeziorna

Ankieta dotycząca rewitalizacji Gminy Konstancin-Jeziorna Ankieta dotycząca rewitalizacji Gminy Konstancin-Jeziorna Szanowny Mieszkańcu Gminy Konstancin-Jeziorna! Zapraszam do wypełnienia anonimowej ankiety, której celem jest poznanie Państwa opinii na temat

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM REMONTOWY DLA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH ZLOKALIZOWANYCH W STREFIE WIELKOMIEJSKIEJ ŁODZI NA LATA 2011-2014 OBSZAR DZIAŁANIA Programem objęty

Bardziej szczegółowo