Wniosek o pozwolenie na stosowanie gospodarczej procedury celnej/szczególnego przeznaczenia. 1. Wnioskodawca Zarezerwowane do celów władzy celnej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wniosek o pozwolenie na stosowanie gospodarczej procedury celnej/szczególnego przeznaczenia. 1. Wnioskodawca Zarezerwowane do celów władzy celnej"

Transkrypt

1 Oryginł WSPÓLNOTA EUROPEJSKA WZÓR Wniosek o pozwolenie n stosownie gospodrczej procedury celnej/szczególnego przeznczeni Przy wypełniniu niniejszego formulrz, proszę posługiwć się odpowiednimi przypismi wyjśnijącymi 1. Wnioskodwc Zrezerwowne do celów włdzy celnej 2. Procedur(-y) celn(-e) 3. Rodzj wniosku 5. Miejsce i rodzj księgowości/ewidencji 4. Formulrze kontynucyjne 6. Termin wżności pozwoleni 7. Towry przeznczone do ojęci procedurą celną Kod CN Wyszczególnienie Ilość Wrtość 8. Produkty kompenscyjne lu przetworzone Kod CN Wyszczególnienie Współczynnik produktywności 9. Dne szczegółowe plnownych dziłń 10. Wrunki ekonomiczne 11. Urząd (-y) celny (-e) c ojęci zkończeni urząd (-y) kontrolny (-e) 12. Identyfikcj 13. Termin zkończeni (miesiące) 16. Informcje dodtkowe Procedury uproszczone 15. Trnsfer Podpis..... Dt... Imię i nzwisko...

2 OBJAŚNIENIA Tytuł 1 Dne szczegółowe, które powinny zostć podne w poszczególnych polch formulrzy wniosków Uwg ogóln: Odesłni do przepisów odnoszą się do przepisów wykonwczych do Kodeksu Celnego, chy, że zostło stwierdzone inczej. 1. Wnioskodwc Nleży podć pełną nzwę i dres wnioskodwcy. Wnioskodwcą jest oso, której m zostć wydne pozwolenie. 2. Procedur (-y) celn (-e) Nleży podć procedurę celną/procedury celne, którymi miłyy zostć ojęte towry wymienione w polu 7. Poniżej zmieszczone są włściwe procedury celne: swoodny orót ze szczególnym przeznczeniem skłd celny uszlchetninie czynne system zwieszeń uszlchetninie czynne system ceł zwrotnych przetwrznie pod kontrolą celną odprw czsow uszlchetninie ierne Jeżeli wnioskodwc skłd wniosek o pozwolenie n stosownie więcej niż jednej procedury celnej (pozwolenie zintegrowne), zś formulrz nie spełni wymogów (np. z powodu fktu, że towry, które mją yć ojęte procedurmi celnymi nie są tkie sme dl kżdej z procedur), nleży użyć oddzielnych formulrzy. 3. Rodzj wniosku Rodzj wniosku musi koniecznie zostć podny w tym polu w formie przynjmniej jednego z nstępujących kodów: 1 = pierwszy wniosek 2 = wniosek o zminę lu przedłużenie pozwoleni (wskzć tkże numer odpowiedniego pozwoleni) 3 = wniosek o pojedyncze pozwolenie 4 = wniosek o kolejne pozwolenie (uszlchetninie czynne) 4. Formulrze kontynucyjne Nleży wpisć liczę złączonych formulrzy kontynucyjnych. Zmieszczone zostły formulrze kontynucyjne dl nstępujących procedur celnych: skłdu celnego, uszlchetnini czynnego (o ile jest to konieczne) orz uszlchetnini iernego (o ile jest to konieczne) 5. Miejsce i rodzj księgowni/ewidencji Nleży podć miejsce księgowości. Jest to miejsce, gdzie przechowywne są mteriły dotyczące księgowości hndlowej, podtkowej lu innej wnioskodwcy lu prowdzone w imieniu wnioskodwcy. Nleży tkże sprecyzowć rodzj księgowni przez podnie szczegółów dotyczących używnego systemu. Nleży podć również rodzj ewidencji (ewidencj towrow), któr ędzie używn dl procedury celnej. Ewidencj musi zwierć wszelkie niezędne informcje i szczegóły techniczne, umożliwijące orgnom celnym ndzór i kontrolę nd procedurą celną.

3 Jeśli przewidywne jest korzystnie ze skłdu celnego typu B, pol 5 nie wypełni się. W przypdku odprwy czsowej, pole 5 wypełni się jedynie w przypdku, gdy wymgją tego orgny celne. W przypdku wniosku o pojedyncze pozwolenie, nleży wskzć miejsce i rodzj głównej księgowości. 6. Termin wżności pozwoleni W polu 6 nleży wskzć wnioskowną dtę, od której pozwolenie powinno zcząć oowiązywć (dzień/ miesiąc/ rok). Co do zsdy pozwolenie oowiązuje od dni wydni. W tkim przypdku nleży wpisć dt wydni. Dt upływu terminu wżności pozwoleni może zostć wskzn w polu Towry przeznczone do ojęci procedurą celną Kod CN Wyszczególnienie Ilość Wrtość Kod CN Wypełnić zgodnie z Nomenklturą Scloną (kod CN = osiem cyfr). Wyszczególnienie Ilość Wyszczególnienie towrów ozncz opis hndlowy i/lu techniczny. Wpisć szcunkową ilość towrów przeznczonych do ojęci procedurą celną. Wrtość Wpisć szcunkową wrtość w euro lu innej wlucie towrów przeznczonych do ojęci procedurą celną. Uwgi: Szczególne przeznczenie: 1. Jeśli wniosek dotyczy towrów innych niż określone poniżej w pkt 2, w polu Kod CN nleży wpisć, w rzie potrzey, kod TARIC (10- lu 14-cyfrowy). 2. Jeśli wniosek dotyczy towrów ojętych przepismi specjlnymi (część A i B) zwrtymi w Postnowienich Wstępnych Nomenkltury Sclonej (towry mjące zstosownie w niektórych ktegorich sttków, łodzi i innych jednostek pływjących orz przy wierceniu lu produkcji pltform/smolotów cywilnych i towrów n użytek lotnictw cywilnego), kody CN nie są wymgne. Wnioskodwcy powinni wpisć w pole Wyszczególnienie, n przykłd: Cywilny sttek powietrzny i jego części/przepisy specjlne, CN - część B. Dlej nie jest konieczne podwnie dnych szczegółowych dotyczących kodu CN, ilości i wrtości towrów; Skłd celny: Jeśli wniosek oejmuje większą ilość sztuk różnych towrów, możn wpisć słowo różne w polu Kod CN. W tkim przypdku chrkter towrów, które ędą skłdowne nleży opisć w polu Wyszczególnienie. Nie jest konieczne podwnie dnych szczegółowych dotyczących kodu CN, ilości orz wrtości towrów; Uszlchetninie czynne i ierne: Kod CN: Może zostć podny kod czterocyfrowy. Jednkże konieczne jest podnie ośmiocyfrowego kodu w przypdku, gdy: mją yć użyte towry ekwiwlentne lu stndrdowy system wyminy, znjduje zstosownie rt. 586 ust. 2, wrunki ekonomiczne są oznczone kodmi 01, 10, 11, 31 lu 99, rne są pod uwgę mleko i przetwory mleczne określone w rt. 1 rozporządzeni Rdy (WE) nr 1255/1999 i kod 30 jest stosowny w odniesieniu do sytucji określonych w podpodziłch 2, 5

4 i 7 tego kodu lu wymgją tego orgny celne zgodnie z rt. 499 kpit pierwszy. Wyszczególnienie: Opis hndlowy i/lu techniczny powinien yć wystrczjąco jsny orz szczegółowy, y umożliwić wydnie decyzji dotyczącej wniosku. W przypdkch, gdzie plnowne jest użycie towrów ekwiwlentnych lu stndrdowego systemu wyminy, nleży podć szczegóły dotyczące jkości hndlowej orz prmetrów technicznych towrów. Ilość: Informcj t nie musi yć wpisywn w stosunku do uszlchetnini czynnego, w przypdku, gdy kodem wpisnym w odniesieniu do wrunków ekonomicznych jest kod 30, o ile nie jest plnowne zstosownie towrów ekwiwlentnych. Jednkże dn ilość musi yć wskzn, gdy oejmuje przetwrznie pszenicy durum w celu wytworzeni mkronu lo, gdy musi yć podny ośmiocyfrowy kod dl mlek i przetworów mlecznych. Wrtość: Informcj t nie musi yć wpisywn w przypdku, gdy nie jest wymgne wpisnie ilości, chy, że wnioskodwc zmierz skorzystć z kodu 30 (wrtość de minimis). 8. Produkty kompenscyjne lu przetworzone Kod CN Wyszczególnienie Współczynnik produktywności Uwg ogóln: Nleży podć szczegóły dotyczące wszystkich produktów kompenscyjnych pochodzących z opercji, wskzując odpowiednio główny produkt kompenscyjny (Min Compensting Product - MCP) lu wtórny produkt kompenscyjny (Secondry Compensting Product - SCP). Kod CN i wyszczególnienie: Ptrz uwgi do pol 7. Współczynnik produktywności: Nleży wskzć przewidywny współczynnik produktywności lu metodę, przy użyciu której współczynnik ten m yć oliczony. W przypdku ryczłtowych współczynników produktywności, nleży porównć złącznik 69 i wskzć odpowiednią liczę porządkową. 9. Dne szczegółowe plnownych dziłń Opisć chrkter plnownych dziłń (np. dne szczegółowe opercji w rmch umowy o przetworzenie roocze lu rodzj zwyczjowych ziegów), którym mją zostć poddne towry w rmch procedury celnej. Nleży wskzć tkże odpowiednie miejsce lu miejsc. Jeżeli w polu 2 wnioskuje się o więcej niż jedną procedurę, opis musi jsno wskzywć czy towry mją zostć poddne procedurom celnym lterntywnie czy kolejno. Jeśli zngżown jest więcej niż jedn dministrcj celn, wskzć nzwę lu nzwy Pństw Członkowskich, jk również miejsc. W przypdku szczególnego przeznczeni wpisć zmierzone szczególne przeznczenie i miejsce lu miejsc, gdzie towry zostną przypisne do zmierzonego dl nich szczególnego przeznczeni. W rzie potrzey, nleży wpisć nzwę, dres i funkcję innych zinteresownych opertorów. Jeśli przewiduje się przeniesienie prw i oowiązków (rt. 82 ust. 2 i 90 Kodeksu), nleży umieścić w polu 9, jeśli to możliwe, dne szczegółowe dotyczące drest przeniesieni. 10. Wrunki ekonomiczne Wnioskodwc musi podć powody spełnieni wrunków ekonomicznych. W szczególności zś dl: skłdu celnego, że istnieje gospodrcz potrze skłdowni, uszlchetnini czynnego przez użycie przynjmniej jednego z dwucyfrowych kodów podnych w dodtku dl kżdego kodu CN, który zostł wskzny w polu 7,

5 przetwrzni pod kontrolą celną, że zstosownie zsoów niewspólnotowych umożliwi stworzenie lu utrzymnie dziłlności przetwórczej we Wspólnocie. W przypdku: szczególnego przeznczeni pole 10 nie jest wypełnine, odprwy czsowej jest konieczne wskznie rtykułu lu rtykułów, n mocy których skłdny jest wniosek o pozwolenie orz podnie szczegółów dotyczących włściciel towrów opisnych w polu 7, uszlchetnini iernego, nleży wypełnić pole 10 jedynie wtedy, gdy jest to wymgne przez orgny celne n mocy rt. 585 ust. 1; 11. Urząd (-y) celny (-e) ojęci zkończeni c urząd (-y) kontrolny (-e) Wskzć proponowny urząd lu urzędy celne. W przypdku szczególnego przeznczeni pole 11 nie jest wypełnine. 12. Identyfikcj W polu 12 nleży wpisć zmierzone środki pozwljące n ustlenie tożsmości, przy użyciu przynjmniej jednego z nstępujących kodów: 1 = numer seryjny lu numer producent 2 = złożenie plom, pieczęci, odcisków, lu innych znków wyróżnijących 3 = rkusz informcyjny INF 4 = pornie próek, ilustrcje lu opisy techniczne 5 = przeprowdzenie nliz 6 = dokument informcyjny zmieszczony w złączniku 104 (stosowny jedynie dl uszlchetnini iernego) 7 = inne środki pozwljące n ustlenie tożsmości (wyjśnić w polu 16 informcje dodtkowe ) 8 = ez środków pozwljących n stwierdzenie tożsmości zgodnie z rt. 139 kpit drugi Kodeksu (stosowny jedynie do odprwy czsowej) W przypdku skłdu celnego wypełnienie jest konieczne jedynie w odniesieniu do towrów wstępnie finnsownych lu, jeśli wymgją tego orgny celne. Pole 12 nie jest wypełnine w przypdku uszlchetnieni czynnego z wykorzystniem towrów ekwiwlentnych, uszlchetnini iernego z wykorzystniem stndrdowego systemu wyminy lu tm, gdzie stosuje się rt. 586 ust. 2. Zmist tego, wypełni się pole 18 formulrz kontynucyjnego uszlchetninie czynne lo pol 19 lu 21 formulrz kontynucyjnego uszlchetninie ierne. 13. Termin zkończeni (miesiące) Podć przewidywny termin wymgny dl przeprowdzeni opercji w rmch wnioskownej (pole 2) procedury celnej lu procedur celnych. Termin ten rozpoczyn się w momencie ojęci towrów procedurą celną. Kończy się, kiedy produktom lu towrom zostnie ndne nowe dopuszczlne przeznczenie celne, w zleżności od sprwy, w celu uiegni się o zwrot nleżności przywozowych po uszlchetnieniu czynnym (system ceł zwrotnych), lu w celu uzyskni cłkowitego lu częściowego zwolnieni z nleżności przywozowych w momencie dopuszczeni do swoodnego orotu po uszlchetniniu iernym. W przypdku szczególnego przeznczeni nleży podć termin, który ędzie potrzeny do

6 przypisni produktom zmierzonego szczególnego przeznczeni lu do trnsferu towrów do innego posidcz pozwoleni. W przypdku skłdu celnego, termin ten jest nieogrniczony, stąd pole zostwi się niewypełnione. W przypdku uszlchetnini czynnego: w przypdku gdy termin zkończeni wygs w określonym dniu dl wszystkich towrów ojętych procedurą w dnym okresie, pozwolenie może określć, że termin zkończeni jest utomtycznie przedłużny n wszystkie towry wciąż ojęte procedurą w tym dniu. Jeżeli to uproszczenie jest wymgne nleży wpisć: rt. 542 ust. 2 i podć szczegóły w polu Procedury uproszczone Pole 14: W przypdku zmiru korzystni z uproszczonej procedury ojęci, nleży podć przynjmniej jeden z poniższych kodów: 1 = niekompletne zgłoszenie celne (rt. 253 ust. 1) 2 = uproszczone zgłoszenie celne (rt. 253 ust. 2) 3 = procedur w miejscu z przedstwieniem towrów (rt. 253 ust. 3) 4 = procedur w miejscu ez przedstwieni towrów (rt. 253 ust. 3) Pole 14: Jeśli zmierz się wykorzystć uproszczoną procedurę zkończeni, nleży podć szczegóły przy użyciu przynjmniej jednego z poniższych kodów: Jk dl pol 14. W przypdku procedury szczególnego przeznczeni, pole 14 nie ędzie wypełnine. 15. Trnsfer Jeśli zmierz się dokonć trnsferu towrów lu produktów, nleży wskzć proponowne formlności trnsferowe, przy użyciu przynjmniej jednego z poniższych kodów: 1 = ez formlności celnych między różnymi miejscmi określonymi w pozwoleniu ędącym przedmiotem wniosku 2 = trnsfer z urzędu ojęci do pomieszczeń lu miejsc zstosowni lu przetworzeni, nleżących do wnioskodwcy ądź opertor n mocy zgłoszeni o ojęcie procedurą celną 3 = trnsfer do urzędu wyprowdzeni w celu powrotnego wywozu odywjący się z zstosowniem procedury celnej 4 = trnsfer od jednego posidcz pozwoleni do drugiego, zgodnie z złącznikiem 68. W polu 16 wskzć sugerowną procedurę. 5 = egzemplrz kontrolny T5 (stosowny tylko dl szczególnego przeznczeni) 6 = inne dokumenty (stosowne tylko dl szczególnego przeznczeni; opisć w polu 16). Trnsfer nie jest możliwy, jeśli miejsce wysyłki lu przyyci towrów jest skłdem typu B. 16. Informcje dodtkowe Podć wszystkie dodtkowe informcje, które mogą yć użyteczne.

7 17. Podpis... Dt... Imię i nzwisko... Przy wypełniniu formulrz kontynucyjnego, zmist powyższego wypełnić jedynie stosowne pole (22, 23 lu 26).

ZAŁĄCZNIK 67 FORMULARZ WNIOSKU I POZWOLENIA. (art. 497 i 505) UWAGI OGÓLNE

ZAŁĄCZNIK 67 FORMULARZ WNIOSKU I POZWOLENIA. (art. 497 i 505) UWAGI OGÓLNE ZAŁĄCZNIK 67 FORMULARZ WNIOSKU I POZWOLENIA (art. 497 i 505) UWAGI OGÓLNE 1. Układ wzorów nie jest wiążący; oznacza to, że na przykład zamiast kratek, Państwa Członkowskie mogą zastosować formularze o

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA. Tytuł 1. Dane szczegółowe, które mają zostać podane w poszczególnych polach formularzy wniosków

OBJAŚNIENIA. Tytuł 1. Dane szczegółowe, które mają zostać podane w poszczególnych polach formularzy wniosków OBJAŚNIENIA Tytuł 1 Dane szczegółowe, które mają zostać podane w poszczególnych polach formularzy wniosków Uwaga ogólna: Odniesienia dotyczą przepisów wykonawczych do Kodeksu Celnego, chyba, że zostało

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pozwolenie na stosowanie gospodarczej procedury celnej/szczególnego przeznaczenia. 1. Wnioskodawca Zarezerwowane do celów władzy celnej

Wniosek o pozwolenie na stosowanie gospodarczej procedury celnej/szczególnego przeznaczenia. 1. Wnioskodawca Zarezerwowane do celów władzy celnej WSPÓLNOTA EUROPEJSKA WZÓR Wniosek o pozwolenie na stosowanie gospodarczej procedury celnej/szczególnego przeznaczenia Przy wypełnianiu niniejszego formularza, proszę posługiwać się odpowiednimi przypisami

Bardziej szczegółowo

Jednocześnie w Części VI Szczególne przypadki postępowania, dodaje się pkt 22 w brzmieniu:

Jednocześnie w Części VI Szczególne przypadki postępowania, dodaje się pkt 22 w brzmieniu: Departament Polityki Celnej Ministerstwa Finansów uprzejmie informuje, że w Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych w wersji 1.13 z dnia 27.12.2010 r., w Części IV Kody stosowane w formularzach Sekcja

Bardziej szczegółowo

PRAWO PODSTAWOWE WIADOMOŚCI typy prawa, budowa normy prawnej, tworzenie prawa, funkcje prawa

PRAWO PODSTAWOWE WIADOMOŚCI typy prawa, budowa normy prawnej, tworzenie prawa, funkcje prawa PRAWO PODSTAWOWE WIADOMOŚCI typy prw, budow normy prwnej, tworzenie prw, funkcje prw AUTOR: Monik Muńk Prwo Zbiór norm postępowni powszechnie obowiązujących n terytorium dnego pństw, ustnowiony przez kompetentne

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MPU-ORZ3/7322-47-204/Zpe/08 WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Wykz dotyczy projektu miejscowego plnu zgospodrowni przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/22 USTAWA z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 229, poz. 2275, z 2007 r. Nr 35, poz. 215. Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 273/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie prekursorów narkotykowych

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 273/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie prekursorów narkotykowych ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 273/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie prekursorów narkotykowych (Tekst mający znaczenie dla EOG) PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla upowaŝnionych eksporterów w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych z zastosowaniem procedury uproszczonej w systemie ECS

Instrukcja dla upowaŝnionych eksporterów w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych z zastosowaniem procedury uproszczonej w systemie ECS Wersja 1.1 Instrukcja dla upowaŝnionych eksporterów w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych z zastosowaniem procedury uproszczonej w systemie ECS A. Informacje ogólne Od dnia 31 sierpnia 2007 r., w związku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r.

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej 1) Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

KORZYSTANIE Z FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU KONTROLI IMPORTU (ICS)

KORZYSTANIE Z FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU KONTROLI IMPORTU (ICS) KORZYSTANIE Z FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU KONTROLI IMPORTU (ICS) INSTRUKCJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW (WERSJA 1.0) Opracowano w Departamencie Polityki Celnej Warszawa marzec 2010 r. 1 Spis treści INSTRUKCJA DLA

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY RADZI..

URZĄD SKARBOWY RADZI.. URZĄD SKARBOWY RADZI.. JEDNORAZOWA AMORTYZACJA - POMOC DE MINIMIS Przepisy ustaw podatkowych, o których mowa w art. 22k ust. 7-11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt NOWA PERSPEKTYWA 1 Informacje o Projekcie 1. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Deutsche Bank Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Rozdział I: Postanowienia ogólne 1 Zakres regulacji

Bardziej szczegółowo

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zakresie, rodzaju prowadzonej działalności, przewidywanej liczbie pracowników oraz złożenia informacji o środkach i procedurach, jakie zostały przezeń przedsięwzięte w celu spełnienia wymagań wynikających

Bardziej szczegółowo

(Komunikaty) KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA

(Komunikaty) KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA 2.8.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 223/1 (Komunikaty) KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UN EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA Wytyczne w sprawie szczegółów różnych kategorii

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA EWIDENCJI ODPADÓW PRZEZ PROWADZĄCEGO STACJĘ DEMONTAŻU

ZASADY PROWADZENIA EWIDENCJI ODPADÓW PRZEZ PROWADZĄCEGO STACJĘ DEMONTAŻU ZASADY PROWADZENIA EWIDENCJI ODPADÓW PRZEZ PROWADZĄCEGO STACJĘ DEMONTAŻU Beata B. Kłopotek Departament Gospodarki Odpadami Warszawa, 27 października 2011 r. Plan prezentacji 1. Podstawowe akty prawne;

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 767/2008. z dnia 9 lipca 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 767/2008. z dnia 9 lipca 2008 r. 1 z 27 2014-06-09 14:20 Wydruk z 2014.06.09 Dz.U.UE.L.2008.218.60 - Wizowy System Informacyjny (VIS) oraz wymiana danych pomiędzy państwami członkowskimi na temat wiz krótkoterminowych (rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Stan na 2 stycznia 2014 r. Warszawa 2014 Aleje Jerozolimskie 181 02-222 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 63 poz. 636. USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2001 Nr 63 poz. 636. USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 Dz.U. 2001 Nr 63 poz. 636 Opracowano na podstawie tj. Dz. z 2013 r. 1069. USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Celem ustawy jest zapewnienie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2009 Nr 3 poz. 11 USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r.

Dz.U. 2009 Nr 3 poz. 11 USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. Kancelaria Sejmu s. 1/210 Dz.U. 2009 Nr 3 poz. 11 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 752, 1559, 1662, 1877, z 2015 r. poz. 18, 211. Kancelaria Sejmu s.

Bardziej szczegółowo

W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy należy uzupełnić publikatory zmian.

W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy należy uzupełnić publikatory zmian. Lp. Przepis Zgłaszający uwagę 1 Uwaga ogólna Ministerstwo Finansów 2 Uwaga ogólna Ministerstwo Spraw Zagranicznych 3 Uwaga ogólna Instytut Ochrony Środowiska Treść uwagi W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl Kraków: Dostawa leków według 3 pakietów: - Pakiet 1 - Leki różne; - Pakiet

Bardziej szczegółowo

INTRASTAT WIADOMOŚCI OGÓLNE OBRÓT TOWAROWY PODLEGAJĄCY ZGŁOSZENIU

INTRASTAT WIADOMOŚCI OGÓLNE OBRÓT TOWAROWY PODLEGAJĄCY ZGŁOSZENIU INTRASTAT WIADOMOŚCI OGÓLNE System INTRASTAT jest to system statystyki obrotów towarowych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej. System ten funkcjonuje w Unii Europejskiej od 1993 r. i jest

Bardziej szczegółowo

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej Spis treści WSTĘP... 3 1. Warunki prowadzenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 stycznia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 20 1407 Poz. 103 103 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na

Bardziej szczegółowo