PRAWO PODSTAWOWE WIADOMOŚCI typy prawa, budowa normy prawnej, tworzenie prawa, funkcje prawa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRAWO PODSTAWOWE WIADOMOŚCI typy prawa, budowa normy prawnej, tworzenie prawa, funkcje prawa"

Transkrypt

1 PRAWO PODSTAWOWE WIADOMOŚCI typy prw, budow normy prwnej, tworzenie prw, funkcje prw AUTOR: Monik Muńk Prwo Zbiór norm postępowni powszechnie obowiązujących n terytorium dnego pństw, ustnowiony przez kompetentne orgny włdzy publicznej, lbo normy oprte n prktyce, czyli normy zwyczjowe, uznne przez pństwo z obowiązujące. Prwo nturlne Zbiór norm, które obowiązują cłe społeczeństwo i włdzę pństwową bez względu n to, czy są one przez tę włdzę ustnowione i uznwne. Prwo pozytywne Prwo obowiązujące w dnym pństwie, czyli ogół norm zchowni ustnowionych lub uznnych przez włdzę pństwową i zgwrntownych przymusem. System prw Ogół norm obowiązujących w dnym pństwie, chrkteryzujący się określoną strukturą i uporządkowniem (hierrchią), dzielony n części (głęzie prw), regulujące oddzielne problemtyki prwne. Wyróżnimy cztery główne systemy prw: System prw stnowionego (civil lw) tzw. trdycj kontynentln: Prwo tworzy (stnowi) upowżniony przez szczególną normę kompetencyjną (konstytucyjną) - orgn, w formie ustw, które stją się jedynym dopuszczlnym źródłem prw (dominuje w Europie) System prw precedensowego (common lw) tzw. trdycj nglossk: Źródłem prw jest nie tylko ustw, lecz również sędziowskie prwo tzw. precedens (Angli, USA, krje wspólnoty brytyjskiej Commonwelth) System prw oprty n pnującej religii: Źródłem prw jest Korn i zsdy płynące z religii islmskiej (Irn, Pkistn, Arbi Sudyjsk, Sudn) System hybrydlny (mieszny): Źródł prw zrówno z prw stnowionego i precedensowego ( Egipt, Szkocj, Jponi, RPA) - 1 -

2 Norm prwn Wypowiedź powinnościow o określonej strukturze, w efekcie istnieni której dny drest w określonych okolicznościch powinien zchowć się w określony sposób. Nruszenie normy grozi zstosowniem określonej w niej wobec drest snkcji czyli negtywnej konsekwencji. Przepis prwny Pojęcie o chrkterze technicznym, jednostk systemtyzując tekstu prwniczego (np. rtykuł, prgrf, punkt, podpunkt) Rodzje przepisów prwnych: nkzujące, zkzujące, dozwljące; smodzielne, odsyłjące, blnkietowe; bezwzględnie obowiązujące (ius cogens), względnie obowiązujące (ius dispositivum) Kżd norm jest dyrektywą, le nie kżd dyrektyw jest normą. Rodzje dyrektyw: norm (dyrektyw stnowcz) czyli dyrektyw nkzując coś lub zkzując czegoś), rozkzy, reguły, nmowy, życzeni, prośby, rdy, zleceni, wskzówki, npomnieni BUDOWA NORMY PRAWNEJ Pierwszy podził to: hipotez dyspozycj snkcj (H D S) Hipotez pozwl n określenie drest normy prwnej (do kogo i w jkich wrunkch znjduje zstosownie sformułown norm); wyróżnimy hipotezy indywidulne (mją imiennie określonego drest osobę fizyczną lub prwną) i generlne (np. wszyscy uprwnieni, osob kierując pojzdem mechnicznym...itp.) Dyspozycj określ sposób powinnego zchowni dl określonych w hipotezie drestów; powinność t wyrżon jest poprzez nkz, zkz lub dozwolenie; z punktu widzeni dyspozycji wyróżnimy normy prwne konkretne (powinne zchownie może w określonej sytucji zostć spełnione tylko rz) i bstrkcyjne Snkcj określ nstępstw prwne w przypdku zchowni sprzecznego z dyspozycją normy (czyli sytucj nruszeni prw); wyróżnimy 3 rodzje snkcjià represyjną (wymierzenie fktycznej kry), egzekucyjną (wymuszenie wykonni pewnego obowiązku prwnego), niewżności (uznnie z niewżne pewnych dziłń jko sprzecznych z prwem) Drugi podził to: Połączenie dwóch norm, normy snkcjonownej orz snkcjonującej (H D) (h d) Norm snkcjonown - określ drest i wzór nleżnego do relizcji zchowni Norm snkcjonując - to inczej snkcj Połączeni miedzy obiem normmi mogą mieć jedną z trzech form: - 2 -

3 ) koniunkcji (spójnik i ); b) wynikni normtywnego (spójnik jeżeli... to ); c) rozłącznej dysjunkcji normtywnej (spójnik lbo... lbo ). Przykłd: rt. 82 kodeksu cywilnego (k.c.) Niewżne jest oświdczenie woli złożone przez osobę, któr z jkichkolwiek powodów znjdowł się w stnie wyłączjącym świdome lbo swobodne powzięcie decyzji i wyrżenie woli. Hipotez (w tej normie n chrkter drest generlnego) - osob, któr skłd oświdczenie woli (np. sporządz testment), okolicznościmi nzwny zostł stn wyłączjący świdome lbo swobodne podjęcie decyzji (np. pod wpływem lkoholu, środk psychotropowego lub z powodu zburzeń psychicznych) Dyspozycj - to złożenie oświdczeni woli Snkcj - to niewżność oświdczeni (z powodu złożeni oświdczeni w powyższym stnie) SPOSOBY TWORZENIA PRAWA: 1. Stnowienie - konwencjonlnie doniosł czynność dokonywn przez uprwniony do tego orgn pństwo (Europ, niektóre pństw Ameryki Pd.). 2. Umow - może być zrówno źródłem prw jk i formą jego tworzeni; njczęściej będzie to umow międzynrodow. 3. Uznnie - w przeszłości odgrywło znczącą rolę; przedmiotem uznni były njczęściej normy prw zwyczjowego, niekiedy również normy prw obcego inkorporowne do dnego systemu prw krjowego. 4. Precedens prwotwórczy - norm prw powszechnie obowiązującego zostje stworzon przy okzji rozstrzygni konkretnej sprwy (system nglosski). 5. Referendum lub plebiscyt - referendum z punktu widzeni terytorilnego może mieć zsięg loklny lub ogólnokrjowy, ze względu n przedmiot możn wyróżnić referend konstytucyjne, ustwodwcze, rtyfikcyjne, dministrcyjne. Plebiscyt m podobne znczenie. Przeprowdzny byw w celu wyrżeni kceptcji przez obywteli pewnych rozwiązń ustrojowych, zsd prwnych, lub w celu uzyskni poprci dl osób sprwujących włdzę. 6. Zwyczj - wytwór długotrwłego przekonni społecznego, iż pewne dziłnie, postępownie (nieuregulowne prwnie) jest włściwe. W wyniku wieloletniej prktyki powstje treść normy. Norm t, z sprwą decyzji włdcy lub orgnu pństwowego, może zostć włączon do systemu prw skodyfikownego. WYKŁADNIA PRAWA: Wykłdni prw jest to sposób interpretcji przepisów prw. Prwo bowiem nie zwsze wyrżone jest w sposób jednoznczny, nie budzący wątpliwości. Istnieje kilk kryteriów podziłu wykłdni prw: ze względu n kryterium osoby (kto dokonuje): - 3 -

4 wykłdni utentyczn: dokonuje jej orgn, który był uprwniony do wydni interpretownego przepisu (cuius stture eius interpreter kto m moc stnowieni, ten m prwo interpretowni); powszechnie obowiązując wykłdni legln: również powszechnie obowiązując; w Polsce Trybunł Konstytucyjny, którego orzeczeni są ostteczne wykłdni sądow: dokonują sądy wszystkich instncji w przypdku wykłdni Sądu Njwyższego stje się zsdą prwną (obowiązuje wszystkie podległe mu sądy) wykłdni doktrynln: dokonywn przez przedstwicieli nuki prw (nie m mocy wiążącej) ze względu n kontekst, w którym wykłdni jest dokonywn: językow: od niej zczyn się proces interpretcyjny, le tylko wtedy, gdy występują trudności z bezpośrednim, wyrźnym rozumieniem tekstu lub przepisu prwnego (obowiązuje zsd: clr non sunt interpretnd co nie budzi wątpliwości nie powinno być interpretowne); celem jej jest sformułownie i ustlenie rzeczywistego znczeni normy prwnej. Wykłdnię językową możn podzielić według dziłów semiotyki n: semntyczną: interpretcj znczeni znków syntktyczną: nliz wewnętrznej struktury dnego język, relcjmi, jki zchodzą między poszczególnymi znkmi prgmtyczną: zewnętrzn relcj między językiem podmiotmi posługującymi się nim systemow: ustlenie znczeni normy ze względu n system prwny, do którego norm t m nleżeć, po to by stwierdzić czy norm t jest normą prwną funkcjonln: uwzględnienie celu, jkiemu m służyć norm będąc przedmiotem interpretcji. Występują więc różne hipotetyczne cele: prwny morlny ekonomiczny społeczno-polityczny porównwcz: uwzględni nie tylko przepisy i instytucje prwne prw krjowego, le dokonuje ich zestwieni (porównni) z nlogicznymi przepismi i instytucjmi innych pństw lub nwet innego systemu prwnego FUNKCJE PRAWA: orgnizcyjn: przejwi się w tworzeniu instytucjonlnych podstw życi społecznego i pństwowego. rozdziłu dóbr i usług (dystrybutywn): poleg n ingerencji prw w instytucję włsności i innych prw rzeczowych orz regulowniu zsd obrotu gospodrczego

5 wychowwcz: ksztłtuje świdomość prwną obywteli, czyli drestów norm. kontroln: wyrż się poddniem wszelkich dziłń poszczególnych jednostek społecznej kontroli. Normy prwne określją wiążące reguły postępowni. Odstąpienie od tych wzorców niesie z sobą określone konsekwencje. Funkcję tą sprwują sądy, orgny dm., orgny kontroli pństwowej. represyjn: wymierzenie kry z przestępstw. Akt normtywny- kt orgnu pństw lub innego upowżnionego podmiotu (np. orgnu orgnizcji społecznej), wydny n podstwie konstytucyjnie lub ustwowo przyznnych uprwnień, skierowny do określonych drestów. Przykłdem ktu normtywnego są np. ustwy uchwlone przez Sejm z udziłem Sentu, rozporządzeni wydwne przez prezydent, rząd orz poszczególnych ministrów. Wrunki wżności ktu normtywnego: wydnie przez włściwy orgn w przepisnym trybie, zgodność z ktmi wyższej rngi orz tzw. promulgcj, czyli ogłoszenie w specjlnym wydwnictwie (np. Dzienniku Ustw RP lub Monitorze Polskim) Hierrchi któw prwnych w Polsce: Art. 87 Konstytucji RP 1. Źródłmi powszechnie obowiązującego prw Rzeczpospolitej Polskiej są: Konstytucj, ustwy, rtyfikowne umowy międzynrodowe orz rozporządzeni. 2. Źródłmi powszechnie obowiązującego prw Rzeczpospolitej Polskiej są n obszrze dziłni orgnów, które je ustnowiły, kty prw miejscowego. Konstytucj: W polskim systemie prw jest njwyższym ktem prwnym (rt.8 ust.1). W Konstytucji zwrto zsdy pństw prwnego orz demokrcji (rt.2) oprtej n zsdzie podziłu równowgi włdzy, ustwodwczej orz sądowniczej (rt.10). Oprócz stnowieni Konstytucj przewiduje oprócz stnowieni tkże inne formy tworzeni prw, tkie jk rtyfikcj umów międzynrodowych (zwłszcz tych, których rtyfikcj wymg uprzedniej zgody wyrżonej w ustwie, orz referendum, które może z przedmiot wziąć rtyfikcję pewnego typu umów międzynrodowych (rt.90). Przepisy Konstytucji powinny być stosowne bezpośrednio, chyb że Konstytucj stnowi inczej (rt.8 ust.2). Z bezpośrednie stosownie Konstytucji odpowid Trybunł Konstytucyjny (który orzek w sprwch zgodności ustw i umów międzynrodowych z Konstytucją, zgodności przepisów prw wydnych przez centrlne orgny pństwowe z Konstytucją, zgodności z Konstytucją celów i dziłlności prtii politycznych (rt. 188)). Orzeczeni Trybunłu Konstytucyjnego mją moc powszechnie obowiązującą i są ostteczne (rt. 190 ust.1). Projekt zminy Konstytucji: 1/5 ustwowej liczby (92) posłów Sent (jko cłość) prezentowny jest ztem projekt, który n forum izby wyższej poddny jest pod głosownie; jeśli przejdzie, wtedy trfi do Mrszłk Sejmu jko projekt Sentu Prezydent RP - 5 -

6 Ustwę o zminie Konstytucji uchwl Sejm większością co njmniej 2/3 głosów w obecności co njmniej połowy ustwowej liczby posłów orz Sent bezwzględną większością w obecności co njmniej połowy ustwowej liczby sentorów (rt. 235 ust.4) Jeśli zmin Konstytucji dotyczy przepisów z rozdziłów I, II lub XII, wówczs podmioty uprwnione do wniesieni projektu ustwy o zminie Konstytucji mogą zżądć w terminie 45 dni od dni uchwleni ustwy przez Sent, przeprowdzeni referendum ztwierdzjącego (rt. 235 ust.6). Ustwy: Inicjtyw ustwodwcz przysługuje: - posłom (15) - Sentowi - Prezydentowi RP - Rdzie Ministrów Grupie co njmniej obywteli mjących prwo wybierni do Sejmu Wnioskodwcy, przedkłdjąc projekt ustwy mją obowiązek przedstwić skutki finnsowe jej wykonni (rt.118 ust.1-3). Sejm rozptruje projekt ustwy w trzech czytnich. W przypdku ustwy budżetowej inicjtyw ustwodwcz przysługuje wyłącznie Rdzie Ministrów. DROGA LEGISLACYJNA USTAW: 1. Złożenie projektu ustwy do lski mrszłkowskiej projekt ustwy przygotowny przez jeden z wymienionych w Konstytucji podmiotów, uprwnionych do przedłożeni projektu, skłąd go n ręce Mrszłk Sejmu 2. Pierwsze czytnie (w komisjch sejmowych) Uzsdnienie projektu ustwy, debt nd ogólnymi złożenimi 3. Drugie czytnie (w Sejmie) Sprwozdnie komisji n forum Sejmu, debt, zgłsznie poprwek 4. Trzecie czytnie Głosownie - wymgn zwykł większość głosów (chyb, że Konstytucj stnowi w tej kwestii inczej) 5. Sent Może przyjąć bez zmin, uchwlić poprwki w ciągu 30 dni od dni przekzni przez Mrszłk Sejmu lbo uchwlić odrzucenie jej w cłości 6. ponownie Sejm (tylko w przypdku poprwek bądź wet senckiego) Uchwłę Sentu odrzucjącą ustwę lbo poprwkę zproponowną w uchwle Sentu uwż się z przyjętą, jeśli Sejm nie odrzuci jej bezwzględną większością - 6 -

7 7. Prezydent Może podpisć ustwę w ciągu 21 dni od dni jej przedstwieni i zrządzić ogłoszenie w Dzienniku Ustw RP; przed podpisniem może wystąpić do Trybunłu Konstytucyjnego z wnioskiem w sprwie jej zgodności z Konstytucją. W przypdku stwierdzeni zgodności z Konstytucją ustwy przez TK Prezydent nie może odmówić podpisni ustwy. Jeśli jednk okże się on niezgodn z Konstytucją, Prezydent odmwi podpisni ustwy lub po konsultcji z Mrszłkiem Sejmu podpisuje ustwę z pominięciem przepisów uznnych z niezgodne z Konstytucją; może tez zwetowć i oddć do ponownego rozptrzeni przez sejm sejm może odrzucić prezydenckie weto większością 3/5 głosów, wtedy Prezydent musi podpisć ustwę w ciągu 7 dni. Rtyfikowne umowy międzynrodowe: Rtyfikcj umowy międzynrodowej i jej wypowiedzenie wymg uprzedniej zgody wyrżonej w ustwie, jeżeli umow dotyczy: pokoju, sojuszy, ukłdów politycznych lub ukłdów wojskowych wolności, prw lub obowiązków obywtelskich określonych w Konstytucji członkostw RP w orgnizcjch międzynrodowych zncznego obciążeni pństw pod względem finnsowym sprw regulownych w ustwie lub w których Konstytucj wymg ustwy Ustw wyrżjącą zgodę n rtyfikcję tkiej umowy musi zostć uchwlon przez Sejm większością 2/3 głosów orz przez Sent tką smą większością głosów lub też w ogólnokrjowym referendum. Uchwłę w sprwie wyboru trybu wyrżeni zgody n rtyfikcję podejmuje Sejm bezwzględną większością głosów. W przypdku zwykłej umowy międzynrodowej Prezes RM informuje Sejm o zmirze przedłożeni do rtyfikcji tej umowy Prezydentowi RP. Umow międzynrodow rtyfikown z uprzednią zgodą wyrżoną w ustwie m pierwszeństwo przed ustwą, jeśli ustwy tej nie d się pogodzić z umową. Rozporządzeni: Prwo do wydwni rozporządzeń przysługuje: Prezydentowi (rt. 142 ust.1) Rdzie Ministrów (rt. 146 ust. 3 pkt 2) Prezesowi RM (rt.148 pkt 3) ministrom kierującym dziłmi dm. rządowej (rt. 149 ust.20) przewodniczącym komitetów wchodzących w skłd RM (rt. 147 ust. 4, rt. 149 ust. 3) Rd Ministrów może n wniosek Prezes RM uchylić rozporządzenie wydne przez ministr lub przewodniczącego komitetu. Rozporządzeni są ktmi prwnymi cłkowicie zleżnymi od ustw. Akty prw miejscowego: Akty prw miejscowego ustnwiją n swoim obszrze dziłni orgny smorządu terytorilnego (gminne, powitowe, wojewódzkie) orz terenowe orgny dministrcji - 7 -

8 pństwowej (wojewodowie i orgny dministrcji rządowej niezespolonej). Obowiązują n obszrze dziłni orgnów, które je wydły. Do ktegorii któw prw miejscowego stnowionych przez orgny smorządu terytorilnego nleżą: przepisy powszechnie obowiązujące n obszrze gminy (powitu) przepisy porządkowe (z ich nruszenie może zostć wymierzon kr grzywny) kty plnowni (kt uchwlni budżetu gminy/powitu, progrmy gospodrcze) Do ktegorii któw prw miejscowego stnowionych przez orgny dministrcji rządowej nleżą: - te, które wydje wojewod: rozporządzeni wykonwcze: dot. spr. o chr. techniczno-orgnizcyjnym rozporządzeni porządkowe - te, które wydją orgny dministrcji rządowej niezespolonej: np. dyrektorzy urzędów morskich wydją n podstwie upowżnień zwrtych w ustwch zrządzeni i zrządzeni porządkowe, dyrektorzy prków nrodowych wydją szczegółowe zrządzeni w sprwie ochrony przyrody n terenie prku nrodowego Polsk podpisł w 1991 roku Ukłd Europejski, no mocy którego m obowiązek dostosowć prwo polski do wymogów prw unijnego. PUBLIKACJA (promulgcj, ogłsznie) AKTÓW PRAWNYCH Art. 88 Konstytucji RP: 1. Wrunkiem wejści w życie ustw, rozporządzeń orz któw prw miejscowego jest ich ogłoszenie. 2. Zsdy i tryb ogłszni któw normtywnych określ ustw. 3. Umowy międzynrodowe rtyfikowne z uprzednią zgodą wyrżoną w ustwie są ogłszne w trybie wymgnym dl ustw. Zsdy ogłszni innych umów międzynrodowych określ ustw. W RP istnieją nstępujące orgny publikcyjne (promulgcyjne): Dziennik Ustw RP wydwny przez Urząd Rdy Ministrów: ogłsz się w nim konstytucje, ustwy, rtyfikowne umowy międzynrodowe, rozporządzeni z mocą ustw, rozporządzeni orz orzeczeni Trybunłu Konstytucyjnego w sprwch zgodności z Konstytucją RP i rtyfikownymi umowmi międzynrodowymi. Ogłoszenie ktu prwnego w Dzienniku Ustw jest równoznczne z jego wejściem w życie Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski : ogłsz się w nim niektóre uchwły Zgromdzeni Nrodowego, sejmu i sentu, zrządzeni i postnowieni Prezydent RP czy zrządzeni poszczególnych członków rządu. Opublikownie - 8 -

9 ktu prwnego w Monitorze Polskim nie jest wrunkiem jego obowiązywni, o ile nie stnowią tk przepisy szczegółowe Dzienniki resortowe, którymi dysponują ministrowie: dl publikcji ich zrządzeń Wojewódzkie dzienniki urzędowe: dl prw miejscowego wydwne są przez poszczególnych wojewodów Akt prwny może być wprowdzony w życie tuż po ogłoszeniu lbo po upływie terminu wyznczonego w tym kcie (vctio legis). Przypdek ten dotyczy tych któw prwnych, których treść m szczególne znczenie dl życi obywteli i instytucji prwnych. <zsd ignornti iuris nocet nieznjomość prw szkodzi> Art. 2 Konstytucji: Rzeczpospolit Polsk jest demokrtycznym pństwem prwnym, urzeczywistnijącym zsdy sprwiedliwości społecznej ZASADY PAŃSTWA PRAWNEGO: 1) pństwo prwne jest pństwem demokrtycznym respektującym zsdę podziłu włdz 2) pństwo prwne winno respektowć zsdy sprwiedliwości 3) pństwo i włdz powinny być oprte n Konstytucji, będącej ktem njwyższej rngi 4) podstwą i grnicą dl wszelkiego dziłni pństw jest prwo 5) kżdy winien być równy wobec prw 6) gwrncje ochrony prwnej winny dwć niezwisłe sądy 7) funkcjonriusze pństwowi winni podlegć zrówno odpowiedzilności konstytucyjnej przed trybunłem stnu, jk i odpowiedzilności cywilnej i krnej 8) pństwo prwne winno pondto dziłć z posznowniem nstępujących zsd: bezpieczeństw prwnego (np. niestosowni prw z mocą wsteczną) proporcjonlności środków i celów przewidywlności orz obliczlności pństwowej ingerencji (zufni obywteli do pństw) Orgny stojące n strży prw: Trybunł Konstytucyjny (powołny w roku 1985 r.) Njwyższ Izb Kontroli Nczelny Sąd Administrcyjny (powołny w 1980 roku do kontroli leglności decyzji dm. niektórych postnowień zpdłych w postępowniu dministrcyjnym, egzekwującym i zbezpieczjącym) - 9 -

10 Rzecznik Prw Obywtelskich (powołny w 1987 roku) Krkow Rd Rdiofonii i Telewizji (powołn w 1992 roku) Prokurtur DZIEDZINY I RODZAJE PRAWA: 1) dziedziny prw: prwo mterilne: to normy, które bezpośrednio określją stosunki społeczne, czyli wskzują obowiązki orz uprwnieni podmiotów tych stosunków, którymi są zrówno osoby fizyczne, jk i osoby prwne. W niektórych przypdkch normy wskzują snkcje z przekroczenie uprwnień lub nienleżyte wykonnie obowiązków. (normy prw cywilnego, krnego, dm., prcy, konstytucyjnego itp.) prwo procedurlne (formlne): jest to ogół norm regulujących sposób urzeczywistnieni norm prw mterilnego. Są to przede wszystkim normy, które określją tryb postępowni przed sądem, orgnem dm. lub innym orgnem pństwowym. Pondto określją konsekwencje, jkie stosują orgny pństwowe z nieprzestrzegnie prw mterilnego. 2) rodzje prw: prwo międzynrodowe: publiczne (reguluje stosunki między pństwmi i innymi podmiotmi orz ustl ogólne zsdy i formy postępowni pństw we wzjemnych stosunkch prywtne (ustl jki system prwny m być stosowny w konkretnej sytucji osobistej i mjątkowej z zkresu prw cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego orz prcy. Dotyczy to m. In. Ochrony włsności intelektulnej, dochodzeni roszczeń limentcyjnych z grnicą, ekstrdycji przestępców, uznni i wykonywni orzeczeń sądowych z zkresu prw osobowego, rodzinnego itp.) prwo (międzynrodowe) europejskie: (różni się od prw międzynrodowego i wewnętrznego ze względu n istnienie utonomicznych orgnów włdzy zwierzchniej pństw Unii Europejskiej, dzięki czemu możliwe jest tworzenie obowiązującego prw w pństwch członkowskich) prwo wewnętrzne (normy regulujące dziłni w rmch pństw) prwo konstytucyjne (reguluje podstwowe zsdy ustroju politycznego pństw; dotyczy również sprw społecznych np. smorządu terytorilnego; reguluje zsdy ustroju gospodrczego; określ strukturę i zkres kompetencji orgnów pństw orz sposoby ich powoływni)

11 prwo dministrcyjne (reguluje relizcję procesów dm. w pństwie orz dziłlność i orgnizcję instytucji powodujących te procesy; normuje również tryb postępowni przed orgnmi dm. rządowej i smodzielnej) prwo cywilne (reguluje stosunki mjątkowe między równorzędnymi podmiotmi prw (os. fizyczne lub prwne) orz stosunki osobowe między obywtelmi; problemy z użytkowniem i ochroną włsności, zwrciem umowy sprzedży lub njmu, zobowiązń mjątkowych, spdków; normuje również stosunki niemjątkowe np. ochron dnych osobowych). Prwo cywilne możemy podzielić n kilk pomniejszych dziłów, z których do njwżniejszych nleżą: prwo rzeczowe (dotyczy zsd użytkowni, zstwu, hipoteki) prwo o zobowiąznich (reguluje zsdy zwierni umów) prwo spdkowe prwo utorskie i wynlzcze prwo rodzinne i opiekuńcze (normuje stosunki mjątkowe i niemjątkowe w rmch rodziny: między młżonkmi, rodzicmi dziećmi, przysposbijącymi przysposobionymi itp.; przepisy tego prw dotyczą zsd zwrci, ustni i uniewżnieni związku młżeńskiego; ustlją pojęcie włdzy rodzicielskiej orz prw i obowiązki wynikjące z tytułu jej sprwowni; określją okoliczności i zsdy relizcji obowiązku limentcyjnego; dopcj i opiek nd osobmi niepełnosprwnymi) prwo krne (obejmuje zkzy i nkzy pewnych zchowń orz reguluje stosownie przez pństwo środków przymusu w rzie ich nruszeni); wyróżni się: prwo krne mterilne (określ rodzje przestępstw orz grożące z nie kry) prwo krne procesowe (reguluje uprwnieni i obowiązki stron procesowych prwo krne wykonwcze (określ zsdy wykonywni kr orzeczonych w postępowniu krnym) prwo finnsowe (normuje funkcjonownie finnsów publicznych, których istotą jest gromdzenie i podził zsobów pieniężnych przez pństwo lub inną orgnizcję publicznoprwną (spółki cywilne i kcyjne, orgnizcje społeczne); prwo to reguluje zsdy i tryb gromdzeni orz wydtkowni środków pieniężnych przez pństwo i inne orgnizcje publicznoprwne; obejmuje ono: prwo budżetowe prwo bnkowe prwo finnsowni przedsiębiorstw i innych org. gosp. prwo ubezpieczeniowe prwo prcy (reguluje stosunki społeczne związne z prcą podejmowną dobrowolnie w celch zrobkowych orz świdczoną n rzecz prcodwcy; jego przedmiotem są m. in. sposoby nwiązni stosunku o prcę orz sposoby ustni stosunku prcy; określ prw i obowiązki prcownik i prcodwcy)

12 Innym typem prw jest prwo kościelne, które dotyczy wyłącznie członków wspólnoty Kościoł lub innej grupy wyznniowej. W wypdku Kościoł ktolickiego jest to prwo knoniczne. Jego regulcje dotyczą ustroju Kościoł, jego życi wewnętrznego, zdń związnych z nuczniem, skrmentów, któw kultu kościelnego, dóbr mterilnych tej instytucji orz snkcji kościelnych. Prwo knoniczne jest czymś innym od reguł doktryny ktolickiej, gdyż t m wymir kwestii związnych z rozumieniem istot wiry i bezpośrednio nie m chrkteru prwnego

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI I ORGANY OCHRONY PRAWNEJ W POLSCE. podstawowa charakterystyka najważniejszych instytucji

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI I ORGANY OCHRONY PRAWNEJ W POLSCE. podstawowa charakterystyka najważniejszych instytucji WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI I ORGANY OCHRONY PRAWNEJ W POLSCE podstwow chrkterystyk njwżniejszych instytucji Autor: Tomsz Mtyj Intytucje opisne w niniejszym oprcowniu: Wymir sprwiedliwości; Krjow Rd Sądownicz;

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Rodzinnych ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40; e-mil: sr@mopr.bytom.pl WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

MODELE USTROJOWE PAŃSTW DEMOKRATYCZNYCH

MODELE USTROJOWE PAŃSTW DEMOKRATYCZNYCH MODELE USTROJOWE PAŃSTW DEMOKRATYCZNYCH AUTOR: Krzysztof Niemczyk I. System rządów określ strukturę orgnizcyjną njwyższych orgnów włdzy pństwowej orz zchodzące między nimi relcje II. Ogóln klsyfikcj systemów

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO. okres świadczeniowy.. /.. Część I 1. Dane osoby ubiegającej się o świadczenia 2)

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO. okres świadczeniowy.. /.. Część I 1. Dane osoby ubiegającej się o świadczenia 2) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Alimentcyjnych i Dochodzeni Nleżności ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40;

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Rodzinnych ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40; e-mil: sr@mopr.bytom.pl WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

Statut Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Statut Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze Sttut Krkonoskiej Pństwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze Spis treści Rozdził I Podstwy prwne dziłlności orz zdni Krkonoskiej Pństwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze... 2 Rozdził II Orgnizcj Uczelni...

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 16 grudnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 16 grudnia 2004 r. Typ/orgn wydjący Rozporządzenie/Minister Infrstruktury Tytuł w sprwie szczegółowych wrunków i trybu wydwni zezwoleń n przejzdy pojzdów nienormtywnych Skrócony opis pojzdy nienormtywne Dt wydni 16 grudni

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W POLSCE

CHARAKTERYSTYKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W POLSCE www.wosnstoprocent.pl CHARAKTERYSTYKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W POLSCE główne złożeni, smorząd gminny, powitowy i wojewódzki Autor: Tomsz Mtyj Smorząd to form orgnizcji wyodrębnionej grupy społecznej,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO w roku szkolnym... I. Dne osoowe uczni / słuchcz Nzwisko..... Imion...... Imię ojc i mtki...... PESEL uczni / słuchcz Dt i miejsce urodzeni... II. Adres zmieszkni

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 z dnia 8 maja 2006 roku

Aneks Nr 1 z dnia 8 maja 2006 roku Aneks Nr 1 z dni 8 mj 2006 roku do Umowy o Prtnerstwie n rzecz Rozwoju "Wchodzenie, utrzymnie, powrót n rynek prcy osób po chorobie psychicznej" W umowie o Prtnerstwie n rzecz Rozwoju w rmch progrmu opercyjnego

Bardziej szczegółowo

MASS MEDIA. opis zjawiska i głowne funkcje

MASS MEDIA. opis zjawiska i głowne funkcje MASS MEDIA opis zjwisk i głowne funkcje Autor: Krzysztof Trobisz Mss medi, środki msowego przekzu, środki komunikowni msowego - to według encyklopedycznej definicji instytucje i posidne przez nich urządzeni

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 1. Tytuł projektu. 2. Identyfikacja rodzaju interwencji

I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 1. Tytuł projektu. 2. Identyfikacja rodzaju interwencji MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Progrm Opercyjny Innowcyjn Gospodrk Wniosek o dofinnsownie relizcji projektu 8. Oś Priorytetow: Społeczeństwo informcyjne zwiększnie innowcyjności gospodrki Dziłnie 8.2:

Bardziej szczegółowo

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej Wrocłw, dni 8 czerwc 205 r. Wydził Prw, Administrcji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocłwskiego ogłsz zpisy n Studi Podyplomowe Smorządu Terytorilnego i Gospodrki Loklnej w roku kdemickim 205/206 Nzw studiów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych Dz.U.2012.204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dni 7 lutego 2012 r. w sprwie rmowych plnów nuczni w szkołch publicznych (Dz. U. z dni 22 lutego 2012 r.) N podstwie rt. 22 ust. 2 pkt 1 ustwy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lutego 2012 r. Pozycja 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r.

Warszawa, dnia 22 lutego 2012 r. Pozycja 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Wrszw, dni 22 lutego 2012 r. Pozycj 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dni 7 lutego 2012 r. w sprwie rmowych plnów nuczni w szkołch publicznych

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. zawarte w dniu 16 maja 2014 r. w Warszawie, zwane dalej Porozumieniem, pomiędzy:

POROZUMIENIE. zawarte w dniu 16 maja 2014 r. w Warszawie, zwane dalej Porozumieniem, pomiędzy: POROZUMIENIE w sprwie przeprowdzeni pilotżu systemu komunikcji dl osób niedosłyszących (pętle indukcyjne przenośne) w jednostkch obsługujących użytkowników publicznie dostępnych usług telefonicznych orz

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie budowania Lokalnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Suwałkach

POROZUMIENIE. z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie budowania Lokalnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Suwałkach pomóżmy innym, by sobie pomogli POROZUMIENIE z dni 27 czerwc 2008 r. w sprwie budowni Loklnego Systemu Przeciwdziłni Przemocy w Rodzinie w Suwłkch zwrte pomiędzy: Mistem Suwłki z siedzibą w Suwłkch, ul

Bardziej szczegółowo

Zarządzenia Nr 60/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 września 2010 roku

Zarządzenia Nr 60/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 września 2010 roku Zrządzeni Nr 60/2010 Rektor Uniwersytetu Wrmińsko-Mzurskiego w Olsztynie z dni 10 wrześni 2010 roku w sprwie zsd udzielni pełnomocnictw w Uniwersytecie Wrmińsko-Mzurskim w Olsztynie Dziłjąc n podstwie

Bardziej szczegółowo

HISTORYCZNE FORMY DEMOKRACJI

HISTORYCZNE FORMY DEMOKRACJI HISTORYCZNE FORMY DEMOKRACJI AUTOR: Rfł Grbowski Demokrcj Demokrcj z gr. demos = lud, krtos = włdz Form ustroju pństw, w której obywtele(lud, nród) sprwują rządy bezpośrednio lub pośrednio (z pomocą wybrnych

Bardziej szczegółowo

NAUKI SPOŁECZNE PODSTAOWOWE POJĘCIA I ZAGADNIENIA. socjalizacja, więzi i role społeczne, strktury grupowe, struktura życia społecznego

NAUKI SPOŁECZNE PODSTAOWOWE POJĘCIA I ZAGADNIENIA. socjalizacja, więzi i role społeczne, strktury grupowe, struktura życia społecznego NAUKI SPOŁECZNE PODSTAOWOWE POJĘCIA I ZAGADNIENIA socjlizcj, więzi i role społeczne, strktury grupowe, struktur życi społecznego Autor: Elżbiet Czekj JEDNOSTKA i SPOŁECZEŃSTWO Człowiek jest istotą społeczną,

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wnip oraz inwestycji długoterminowych Zwieksz Stan na.

Dodatkowe informacje i objaśnienia. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wnip oraz inwestycji długoterminowych Zwieksz Stan na. STOWARZYSZENIE RYNKÓW FINANSOWYCH ACI POLSKA Afiliowne przy ACI - The Finncil Mrkets Assocition Dodtkowe informcje i objśnieni Wrszw, 21 mrzec 2014 1.1 szczegółowy zkres zmin wrtości grup rodzjowych środków

Bardziej szczegółowo

Bartosz Świątek Kancelaria Olszewski Tokarski & Wspólnicy

Bartosz Świątek Kancelaria Olszewski Tokarski & Wspólnicy 06 2.2 0. 6 5 el w Hot s r on W Shert Główne zgdnieni: Jonn Jrosz-Zugj JZP Kncelri Adwokck Jrosz-Zugj, Zij-Pisul, Zugj i Prtnerzy sp.p. Sylwester Ksprzewski Trnsportow Grup Dordcz Piotr Michłowski Kncelri

Bardziej szczegółowo

do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Dojrzała przedsiębiorczość

do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Dojrzała przedsiębiorczość Projekt współfinnsowny przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Złącznik nr do Regulminu przyznwni środków finnsowych n rozwój przedsięiorczości w projekcie Dojrzł przedsięiorczość

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie pomocy na zalesianie

WNIOSEK o przyznanie pomocy na zalesianie Agencj Restrukturyzcji i Modernizcji Rolnictw WNIOSEK o przyznnie pomocy n zlesinie 1) rok Potwierdzenie przyjęci wniosku przez Biuro Powitowe ARiMR /pieczęć/... Dt przyjęci i podpis... Znk sprwy - Schemt

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik nr 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: POKL.05.02.01 00../..

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 3 do uchwały nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r.

załącznik nr 3 do uchwały nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r. złącznik nr 3 do uchwły nr V-38-11 Rdy Miejskiej w Andrychowie z dni 24 lutego 2011 r. ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BIURO OBSŁUGI SZKOLNICTWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BIURO OBSŁUGI SZKOLNICTWA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do postępowni o udzielenie zmówieni publicznego prowdzonego w trybie przetrgu nieogrniczonego o wrtości mniejszej niż kwoty określone n podstwie rt. 11 ust. 8

Bardziej szczegółowo

Zawartość. 6. Test z ustawy Prawo o adwokaturze... 123

Zawartość. 6. Test z ustawy Prawo o adwokaturze... 123 Zwrtość Ogłoszenie w sprwie wykzu tytułów któw prwnyh n egzmin wstępny n plikję dwokką i rdowską w 2012 r... 2 1. Test z ustwy o Prokurtorii Generlnej Skru Pństw... 5 2. Test z ustwy o gospodre nieruhomośimi...

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego składanego w trybie konkursowym w ramach PO KL

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego składanego w trybie konkursowym w ramach PO KL Złącznik nr 5 Krt oceny merytorycznej Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu innowcyjnego testującego skłdnego w trybie konkursowym w rmch PO KL NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO. Część I. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO. Część I. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Rodzinnych ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40; e-mil: sr@mopr.bytom.pl WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Grant Thornton

Regulamin Sklepu Grant Thornton 1 Regulmin Sklepu Grnt Thornton Postnowieni ogólne 1 Sklep internetowy Grnt Thornton, dziłjący pod dresem http://www.sklep.grntthornton.pl, prowdzony jest przez Grnt Thornton Frąckowik Sp. z o. o. Sp.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KATOWICE NA LATA 2012 2035

SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KATOWICE NA LATA 2012 2035 PREZYDENT MIASTA KATOWICE SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KATOWICE NA LATA 2012 2035 ZA 2012 ROK Ktowice, mrzec 2013 roku SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ

Bardziej szczegółowo

a Komisją Zakładową NSZZ Solidarność Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, reprezentowaną przez: mgr Krystynę Andrzejewską

a Komisją Zakładową NSZZ Solidarność Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, reprezentowaną przez: mgr Krystynę Andrzejewską POROZUMIENIE zwrte w dniu 11 czerwc 2015 roku w sprwie zsd zwiększeni wyngrodzeń prcowników Uniwersytetu im. Adm Mickiewicz w Poznniu od 1 styczni 2015 roku pomiędzy: Uniwersytetem im. Adm Mickiewicz w

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ W postępowniu o udzielenie i obsługę długoterminowego u bnkowego w wysokości 172 zł 1 Zświdczenie o ndniu NIP Gminy Znjduje się pod ogłoszeniem o zmówieniu n udzielenie długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Pakiet aplikacyjny. Niniejszy pakiet zawiera informacje, które musisz posiadać zgłaszając swoją kandydaturę. Zawiera on:

Pakiet aplikacyjny. Niniejszy pakiet zawiera informacje, które musisz posiadać zgłaszając swoją kandydaturę. Zawiera on: Pkiet plikcyjny Stnowisko: Nr referencyjny: Specjlist ds. interwencji ekologicznych CON/2011/01 Niniejszy pkiet zwier informcje, które musisz posidć zgłszjąc swoją kndydturę. Zwier on: List do kndydtów

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Złącznik 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:... NUMER KONKURSU:... NUMER WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW 1 Nzw progrmu opercyjnego Regionlny Progrm Opercyjny Województw Łódzkiego n lt 2007-2013. 2 Numer i nzw osi priorytetowej Oś priorytetow III: Gospodrk,

Bardziej szczegółowo

U M O W A. 2 Nr dowodu osobistego. zam... zam...

U M O W A. 2 Nr dowodu osobistego. zam... zam... U M O W A Zwrt w Pile w dniu. pomiędzy : Publicznym Przedszkolem Nr 12 w Pile ul. Rej 11, reprezentownym przez Brbrę Miszczk Dyrektor Przedszkol, zwnym dlej Zleceniobiorcą / Przedszkolem, rodzicmi/ opiekunmi

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2014 r.

Warszawa, czerwiec 2014 r. SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 w 2013 ROKU Wrszw, czerwiec 2014 r. SPIS TREŚCI 1. Informcje wstępne... 4 2. Przegląd relizcji progrmu opercyjnego w okresie objętym

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:. NUMER KONKURSU 2/POKL/8.1.1/2010 TYTUŁ PROJEKTU:... SUMA KONTROLNA

Bardziej szczegółowo

smoleńska jako nierozwiązywalny konflikt?

smoleńska jako nierozwiązywalny konflikt? D y s k u s j smoleńsk jko nierozwiązywlny konflikt? Wiktor Sorl Michł Bilewicz Mikołj Winiewski Wrszw, 2014 1 Kto nprwdę stł z zmchmi n WTC lub z zbójstwem kżnej Diny? Dlczego epidemi AIDS rozpowszechnił

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. Póz. 2919 DECYZJA NR OKR-4210-38(14)/2014/404/XII/EŚ PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. Póz. 2919 DECYZJA NR OKR-4210-38(14)/2014/404/XII/EŚ PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO, dlll 10 listopd 2014 r. Elektronicznie podpisn Jnusz Włdysłw Olech Póz. 2919 Dt: 2014-11-10 14:08:59 DECYZJA NR OKR-4210-38(14)/2014/404/XII/EŚ PREZESA URZĘDU

Bardziej szczegółowo

2012 PROCEDURA BUDŻETOWA DOKUMENT POJEDNAWCZY WSPÓLNY PROJEKT

2012 PROCEDURA BUDŻETOWA DOKUMENT POJEDNAWCZY WSPÓLNY PROJEKT 2012 PROCEDURA BUDŻETOWA DOKUMENT POJEDNAWCZY WSPÓLNY PROJEKT Dok. nr 4 ******* 19.11.2011 POPRAWKI WG LINII BUDŻETOWYCH DOKUMENT SKONSOLIDOWANY (WŁĄCZENIE UZGODNIONYCH POPRAWEK DO PROJEKTU BUDŻETU LUB

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2016 1) Dziedzictwo kulturowe priorytet 3 Kultura ludowa i tradycyjna

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2016 1) Dziedzictwo kulturowe priorytet 3 Kultura ludowa i tradycyjna PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2016 1) Dziedzictwo kulturowe priorytet 3 Kultur ludow i trdycyjn I. INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA PRIORYTETEM: II. III. Deprtment Nrodowych Instytucji Kultury

Bardziej szczegółowo

Propozycja przedmiotowego systemu oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy)

Propozycja przedmiotowego systemu oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Propozycj przedmiotowego systemu ocenini wrz z określeniem wymgń edukcyjnych (zkres podstwowy) Proponujemy, by omwijąc dne zgdnienie progrmowe lub rozwiązując zdnie, nuczyciel określł do jkiego zkresu

Bardziej szczegółowo

Druk nr 738 Warszawa, 12 września 2012 r.

Druk nr 738 Warszawa, 12 września 2012 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kdencj Prezes Rdy Ministrów DSPA-4822-21(8)/12 Druk nr 738 Wrszw, 12 wrześni 2012 r. Pni Ew Kopcz Mrszłek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Sznown Pni Mrszłek Przekzuję

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAPRAWCZY DO PROGRAMU PROFILAKTYKI Zawsze bezpieczny, codziennie grzeczny SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W OPOLU NA LATA 2010-2012

PROGRAM NAPRAWCZY DO PROGRAMU PROFILAKTYKI Zawsze bezpieczny, codziennie grzeczny SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W OPOLU NA LATA 2010-2012 PROGRAM NAPRAWCZY DO PROGRAMU PROFILAKTYKI Zwsze bezpieczny, codziennie grzeczny SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W OPOLU NA LATA 2010-2012 ZAŁOŻENIA PROGRAMU: progrm m być spójny z progrmem wychowwczym szkoły,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN usług oferowanych z[ pośrednictwem serwisu internetowego Przygody i Nagrody prowadzonego pod adresem internetowym http://przygodynagrody.pl/ przez Annę Samson-Zoń działającą pod firmą Emotio

Bardziej szczegółowo

ZASADY NACZELNE USTROJU RP

ZASADY NACZELNE USTROJU RP ZASADY NACZELNE USTROJU RP Zasady naczelne ustroju RP Zawierają idee przewodnie ustawy zasadniczej. Są to normy prawne zawarte w Konstytucji, których szczególna doniosłość charakteryzuje się w tym, że

Bardziej szczegółowo

3. Rok. 19. Gmina 20. Ulica 21. Nr domu 22. Nr lokalu. 23. Miejscowość 24. Kod pocztowy 25. Poczta 26. Telefon kontaktowy

3. Rok. 19. Gmina 20. Ulica 21. Nr domu 22. Nr lokalu. 23. Miejscowość 24. Kod pocztowy 25. Poczta 26. Telefon kontaktowy Złącznik Nr 2 do Uchwły Nr X/58/2015 Rdy Gminy Słońsk z dni 27 listopd 2015 r. 1. Numer dentyfikcji Podtkowej podtnik 2. Nr dokumentu DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY 3. Rok Podstw prwn: Skłdjący: Ustw

Bardziej szczegółowo

ZAMKNIĘCIE ROKU 2016 z uwzględnieniem zmian w prawie bilansowym. dr Gyöngyvér Takáts

ZAMKNIĘCIE ROKU 2016 z uwzględnieniem zmian w prawie bilansowym. dr Gyöngyvér Takáts ZAMKNIĘCIE ROKU 2016 z uwzględnieniem zmin w prwie bilnsowym dr Gyöngyvér Tkáts Podmioty rchunkowości 1) Mikro jednostki jednostki mogące korzystć z uproszeń jednostki niemogące korzystć z uproszczeń 2)

Bardziej szczegółowo

Nowy system wsparcia rodzin z dziećmi

Nowy system wsparcia rodzin z dziećmi o Nowy system wsprci rodzin z dziećmi Projekt współfinnsowny ze środków Unii Europejskiej w rmch Europejskiego Funduszu Społecznego Brbr Kowlczyk Cele systemu wsprci rodzin z dziećmi dobro dzieci potrzebujących

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnazjum nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego nr 2 w Łukowie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnazjum nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego nr 2 w Łukowie I. ZASADY OGÓLNE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnzjum nr 2 im. ks. Stnisłw Konrskiego nr 2 w Łukowie 1. W Gimnzjum nr 2 w Łukowie nuczne są: język ngielski - etp educyjny III.1 język

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT M. ST. WARSZAWY BIURO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZEZWOLEŃ ul. CANALETTA 2 00-099 WARSZAWA

PREZYDENT M. ST. WARSZAWY BIURO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZEZWOLEŃ ul. CANALETTA 2 00-099 WARSZAWA R 1 Pieczęć kncelryjn: PREZYDENT M. ST. WARSZAWY BIURO DZIAŁANOŚCI GOSPODARCZEJ I ZEZWOEŃ ul. CANAETTA 2 00-099 WARSZAWA WNIOSEK dotyczący licencji n wykonywnie krjowego trnsortu drogowego rzeczy w zkresie:

Bardziej szczegółowo

Wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych. Projekty badawczo-rozwojowe

Wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych. Projekty badawczo-rozwojowe Progrm Dziłnie Termin Kto może skłdć wnioski Typ relizownych projektów: Wrtość dofinnsowni Stron internetow 1.1 Dziłlność bdwczo - rozwojow jednostek nukowych II kwrtł 2016 r. Wrunkiem uruchomieni konkursu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 80 /VII/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Uchwała Nr 80 /VII/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29 kwietnia 2015 r. Uhwł Nr 80 /VII/2015 Rdy Miejskiej w Rdzyminie z dni 29 kwietni 2015 r. w sprwie zminy Wieloletniej Prognozy Finnsowej Gminy Rdzymin n lt 2015 2024 N podstwie rt. 226, rt. 227, rt. 230 ust. 6 i rt. 243

Bardziej szczegółowo

Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych. nadania im nowych funkcji gospodarczych

Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych. nadania im nowych funkcji gospodarczych Progrm Dziłnie Termin Kto może skłdć wnioski Typ relizownych projektów: Wrtość dofinnsowni Stron internetow Regionlny Progrm Opercyjny Województw Mzowieckiego 1.2 Dziłlność bdwczo - rozwojow przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Realizacje zmiennych są niezależne, co sprawia, że ciąg jest ciągiem niezależnych zmiennych losowych,

Realizacje zmiennych są niezależne, co sprawia, że ciąg jest ciągiem niezależnych zmiennych losowych, Klsyczn Metod Njmniejszych Kwdrtów (KMNK) Postć ć modelu jest liniow względem prmetrów (lbo nleży dokonć doprowdzeni postci modelu do liniowości względem prmetrów), Zmienne objśnijące są wielkościmi nielosowymi,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. Przepisy ogólne. Art. 1. racjonalizatorskich. a- Art. 3.! " owych. " $ - Art. 8.

USTAWA. Przepisy ogólne. Art. 1. racjonalizatorskich. a- Art. 3.!  owych.  $ - Art. 8. Kncelri Sejmu s. 1/21 USTAWA Oprcowno n podstwie: tj. Dz.U. z 1993 r. Nr 26, poz. 117; z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 121, poz. 770. Przepisy ogólne Art. 1. ojektów rcjonliztorskich. - Art. 3.! " owych.

Bardziej szczegółowo

Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych

Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych Progrm Dziłnie Termin Kto może skłdć wsnioski Typ relizownych projektów: Wrtość dofinnsowni Stron internetow Dziłnie 1.2 Dziłlność bdwczo - rozwojow przedsiębiorstw w trybie konkursowym grudzień 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Pakiet aplikacyjny. Specjalista ds. rozliczeń i administracji [Pomorze] ADM/2011/01

Pakiet aplikacyjny. Specjalista ds. rozliczeń i administracji [Pomorze] ADM/2011/01 Pkiet plikcyjny Stnowisko: Nr referencyjny: Specjlist ds. rozliczeń i dministrcji [Pomorze] ADM/2011/01 Niniejszy pkiet zwier informcje, które musisz posidć zgłszjąc swoją kndydturę. Zwier on: List do

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 10 PODMIOTY I PRZYCZYNY KONFLIKTÓW W PRYWATYZOWANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH W POLSCE

ROZDZIAŁ 10 PODMIOTY I PRZYCZYNY KONFLIKTÓW W PRYWATYZOWANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH W POLSCE Iwon Slejko-Szyszczk ROZDZIAŁ 10 PODMIOTY I PRZYCZYNY KONFLIKTÓW W PRYWATYZOWANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH W POLSCE Wprowdzenie Konflikty są nieodłącznym elementem funkcjonowni jednostek i zbiorowości w kżdym

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Złącznik do Uchwły Nr XXXVI/685/05 Rdy Mist Szczecin z dni 30 mrc 2005r przyznwni ngród i wyróżnień Gminy Misto Szczecin dl zwodnikó

R E G U L A M I N Złącznik do Uchwły Nr XXXVI/685/05 Rdy Mist Szczecin z dni 30 mrc 2005r przyznwni ngród i wyróżnień Gminy Misto Szczecin dl zwodnikó UCHWAŁA NR XXXVI/685/05 Rdy Mist Szczecin z dni 30 mrc 2005r. w sprwie zsd i trybu ustnowieni ngród i wyróżnień przez Gminę Misto Szczecin dl zwodników, trenerów i dziłczy orz ndwni tytułu Mecens Sportu.

Bardziej szczegółowo

naciskiem na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej, dostosowując działalność podmiotów leczniczych do znowelizowanych przepisów prawa.

naciskiem na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej, dostosowując działalność podmiotów leczniczych do znowelizowanych przepisów prawa. Progrm Dziłnie Termin Kto może skłdć wsnioski Typ relizownych projektów: Wrtość dofinnsowni Stron internetow Dziłnie 1.2 Dziłlność bdwczo - rozwojow przedsiębiorstw w trybie konkursowym grudzień 2015 r.

Bardziej szczegółowo

MATeMAtyka 3 inf. Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych. Zakres podstawowy i rozszerzony. Dorota Ponczek, Karolina Wej

MATeMAtyka 3 inf. Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych. Zakres podstawowy i rozszerzony. Dorota Ponczek, Karolina Wej Dorot Ponczek, Krolin Wej MATeMAtyk 3 inf Przedmiotowy system ocenini wrz z określeniem wymgń edukcyjnych Zkres podstwowy i rozszerzony Wyróżnione zostły nstępujące wymgni progrmowe: konieczne (K), podstwowe

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia różnych ryzyk finansowych Ubezpieczenie SKOK od strat finansowych spowodowanych nieuczciwością pracowników (NPR)

Ubezpieczenia różnych ryzyk finansowych Ubezpieczenie SKOK od strat finansowych spowodowanych nieuczciwością pracowników (NPR) NFORMACJA POŚREDNKA UBEZPECZENOWEGO sporządzon zgodnie z wymogmi ustwy z dni 22 mj 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. z 2003 Nr 124, poz. 1154 z późn. zm.) określenie gent ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD III. SYSTEM ŹRÓDEŁ PRAWA W ŚWIETLE KONSTYTUCJI RP z dnia 2 kwietnia 1887 r.

WYKŁAD III. SYSTEM ŹRÓDEŁ PRAWA W ŚWIETLE KONSTYTUCJI RP z dnia 2 kwietnia 1887 r. WYKŁAD III SYSTEM ŹRÓDEŁ PRAWA W ŚWIETLE KONSTYTUCJI RP z dnia 2 kwietnia 1887 r. I. Pojęcie i rodzaje źródeł prawa II. Cechy systemu źródeł prawa w Polsce: 1. konstytucjonalizacja 2. dychotomiczny podział

Bardziej szczegółowo

Adresaci działania komunikacyjnego

Adresaci działania komunikacyjnego ZAŁĄCZNIK NR 5 Pln komunikcji. Zkłdne wskźniki w oprciu o plnowny budżet dziłń komunikcyjnych (finnsownych w rmch poddziłni Koszty bieżące i ktywizcji) orz plnowne efekty dziłń komunikcyjnych Termin Cel

Bardziej szczegółowo

3. Test z ustawy z r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz ze zm.)

3. Test z ustawy z r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz ze zm.) 3. Test z ustwy z 25.2.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2082 ze zm.) Nr 1. Zwrcie młżeństw nstępuje poprzez: jednoczesne oświdczeni kobiety i mężczyzny złożone przed kierownikiem

Bardziej szczegółowo

Metodologia szacowania wartości docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji w zakresie EFS w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa

Metodologia szacowania wartości docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji w zakresie EFS w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Metodologi szcowni wrtości docelowych dl wskźników wybrnych do relizcji w zkresie EFS w Regionlnym Progrmie percyjnym Województw Kujwsko-Pomorskiego 2014-2020 Toruń, listopd 2014 1 Spis treści I. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

POWIATOWA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH na lata 2007-2014

POWIATOWA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH na lata 2007-2014 Złącznik do uchwły nr XI/82/07 Rdy Powitu w Pułtusku Z dni 30 pździernik 2007r. POWIATOWA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH n lt 2007-2014 PUŁTUSK 2007 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 3 I CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE IIc ZAKRES PODSTAWOWY I ROZSZERZONY

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE IIc ZAKRES PODSTAWOWY I ROZSZERZONY WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE IIc ZAKRES PODSTAWOWY I ROZSZERZONY. JĘZYK MATEMATYKI oblicz wrtość bezwzględną liczby rzeczywistej stosuje interpretcję geometryczną wrtości bezwzględnej liczby

Bardziej szczegółowo

Lublin,.2017 r. Zawarta w Lublinie dnia roku pomiędzy: oraz posługującym się numerami: NIP:... REGON:...

Lublin,.2017 r. Zawarta w Lublinie dnia roku pomiędzy: oraz posługującym się numerami: NIP:... REGON:... Lublin,.2017 r. Umow n odbiór odpdów w postci produktów leczniczych, zepsutych, sfłszownych lub którym upłynął termin wżności, zwierjących w swoim skłdzie środki odurzjące, substncje psychotropowe lub

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionlnego Progrmu Opercyjnego Województw Kujwsko-Pomorskiego n lt 2007-2013 (USZCZEGÓŁOWIENIE

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki

Program Profilaktyki Progrm Profilktyki w Ośrodku dl Dzieci z Wdmi Słuchu i Mowy w Żrch im. Kornel Mkuszyńskiego 1. WSTĘP Progrm Profilktyki przeznczony jest dl uczniów kls Ośrodk dl Dzieci z Wdmi Słuchu i Mowy w Żrch Progrm

Bardziej szczegółowo

2. FUNKCJE WYMIERNE Poziom (K) lub (P)

2. FUNKCJE WYMIERNE Poziom (K) lub (P) Kls drug poziom podstwowy 1. SUMY ALGEBRAICZNE Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczjącą lub dostteczną, jeśli: rozpoznje jednominy i sumy lgebriczne oblicz wrtości liczbowe wyrżeń lgebricznych redukuje wyrzy

Bardziej szczegółowo

Okresowe Roczne Końcowe. Okres sprawozdawczy od 2007-08-02 do 2008-04-14

Okresowe Roczne Końcowe. Okres sprawozdawczy od 2007-08-02 do 2008-04-14 Sprwozdnie z projektu w rmch Sektorowego Progrmu Opercyjnego Restrukturyzcj i modernizcj sektor Ŝywnościowego orz rozwój obszrów wiejskich 2004 2006 Okresowe Roczne Końcowe Okres sprwozdwczy od 2007-08-02

Bardziej szczegółowo

4. Składkę ubezpieczeniową zaokrągla się do pełnych złotych.

4. Składkę ubezpieczeniową zaokrągla się do pełnych złotych. . Stwki tryfowe n dwunstomiesięczny okres ubezpieczeni, dl kżdego z rodzjów ubezpieczeń, określone są w kolejnych częścich tryfy. 2. Stwki podne w poszczególnych tbelch są stwkmi minimlnymi, z zstrzeżeniem

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z matematyki wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Klasa II TAK

Przedmiotowy system oceniania z matematyki wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Klasa II TAK I Postnowieni ogólne Przedmiotowy system ocenini z mtemtyki wrz z określeniem wymgń edukcyjnych (zkres podstwowy) Kls II TAK 1. Wrunkiem uzyskni pozytywnej oceny semestrlnej z mtemtyki jest: ) zliczenie

Bardziej szczegółowo

Wymagania na ocenę dopuszczającą z matematyki klasa II Matematyka - Babiański, Chańko-Nowa Era nr prog. DKOS 4015-99/02

Wymagania na ocenę dopuszczającą z matematyki klasa II Matematyka - Babiański, Chańko-Nowa Era nr prog. DKOS 4015-99/02 Wymgni n ocenę dopuszczjącą z mtemtyki kls II Mtemtyk - Bbiński, Chńko-Now Er nr prog. DKOS 4015-99/02 Temt lekcji Zkres treści Osiągnięci uczni WIELOMIANY 1. Stopień i współczynniki wielominu 2. Dodwnie

Bardziej szczegółowo

PRAWO. SEMESTR ZIMOWY 2015/2016 mgr Anna Kuchciak

PRAWO. SEMESTR ZIMOWY 2015/2016 mgr Anna Kuchciak PRAWO KONSTYTUCYJNE SEMESTR ZIMOWY 2015/2016 mgr Anna Kuchciak Art. 92 ust. 1 Konstytucji RP Rozporządzenia są wydawane przez organy wskazane w Konstytucji, na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne matematyka klasa 2 zakres podstawowy 1. SUMY ALGEBRAICZNE

Wymagania edukacyjne matematyka klasa 2 zakres podstawowy 1. SUMY ALGEBRAICZNE Wymgni edukcyjne mtemtyk kls 2 zkres podstwowy 1. SUMY ALGEBRAICZNE Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczjącą lub dostteczną, jeśli: rozpoznje jednominy i sumy lgebriczne oblicz wrtości liczbowe wyrżeń lgebricznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług przez Ten Square Games sp. z o.o. (dalej również: Regulamin ) 1. Przedmiot Regulaminu, Usługodawca

Regulamin świadczenia usług przez Ten Square Games sp. z o.o. (dalej również: Regulamin ) 1. Przedmiot Regulaminu, Usługodawca Regulmin świdzeni usług przez Ten Squre Gmes sp. z o.o. (dlej również: Regulmin ) 1. Przedmiot Regulminu, Usługodw 1 Regulmin określ zsdy korzystni z gry pod nzwą Let s fish, dostępnej on-line w szzególnośi

Bardziej szczegółowo

mgr inż. WIESŁAW Daa CYPRYŚ Zespół Usług Ekologicznych EKO PROJEKT

mgr inż. WIESŁAW Daa CYPRYŚ Zespół Usług Ekologicznych EKO PROJEKT mgr inż. WIESŁAW D CYPRYŚ Zespół Usług Ekologicznych EKO PROJEKT 35-604 Rzeszów tel./fx (017)857-51-42 ul. Irysow 11 tel. kom. 0-602-377-664 NIP 813-100-57-52 e mil: wcyprys@rz.onet.pl Uprwnieni Nr 813/93

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe DRGANIA MECHANICZNE ZAGROŻENIA I PROFILAKTYKA. Serwis internetowy BEZPIECZNIEJ CIOP-PIB

Materiały szkoleniowe DRGANIA MECHANICZNE ZAGROŻENIA I PROFILAKTYKA. Serwis internetowy BEZPIECZNIEJ CIOP-PIB Mteriły szkoleniowe DRGANIA MECHANICZNE ZAGROŻENIA I PROFILAKTYKA Serwis internetowy BEZPIECZNIEJ CIOP-PIB 1. Wprowdzenie Drgnimi nzywne są procesy, w których chrkterystyczne dl nich wielkości fizyczne

Bardziej szczegółowo

usuwa niewymierność z mianownika wyrażenia typu

usuwa niewymierność z mianownika wyrażenia typu Wymgni edukcyjne n poszczególne oceny z mtemtyki Kls pierwsz zkres podstwowy. LICZBY RZECZYWISTE podje przykłdy liczb: nturlnych, cłkowitych, wymiernych, niewymiernych, pierwszych i złożonych orz przyporządkowuje

Bardziej szczegółowo

Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce ul. Chmielna 101/102, 80-748 Gdańsk

Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce ul. Chmielna 101/102, 80-748 Gdańsk Szczególne Wrunki Uezpieczeni Posidczy Krt Członkowskich Stowrzyszeni Plnet Młodych Europäi s che Reisever si cherung AG Oddził w Polsce Nr 10.32.001 (0911) Postnowieni ogólne Prgrfy 1 20 dotyczą wszystkich

Bardziej szczegółowo

Kultura. w województwie małopolskim w 2007 roku

Kultura. w województwie małopolskim w 2007 roku Kultur w województwie młopolskim w 2007 roku Kultur w województwie młopolskim w 2007 roku Kultur w Młopolsce Wydwc Urząd Mrszłkowski Województw Młopolskiego Deprtment Kultury, Dziedzictw Nrodowego i Turystyki

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE OCHRONY W ASNOŒCI PRZEMYS OWEJ PRZEZ POLSKICH PRODUCENTÓW W PRZEMYŒLE SPO YWCZYM. Irena ¹cka

WYKORZYSTANIE OCHRONY W ASNOŒCI PRZEMYS OWEJ PRZEZ POLSKICH PRODUCENTÓW W PRZEMYŒLE SPO YWCZYM. Irena ¹cka WYKORZYSTANIE OCHRONY ROCZNIKI W ASNOŒCI NAUK ROLNICZYCH, PRZEMYS OWEJ SERIA PRZEZ G, T. 97, POLSKICH z. 4, 2010PRODUCENTÓW... 117 WYKORZYSTANIE OCHRONY W ASNOŒCI PRZEMYS OWEJ PRZEZ POLSKICH PRODUCENTÓW

Bardziej szczegółowo

Wykład 6 Dyfrakcja Fresnela i Fraunhofera

Wykład 6 Dyfrakcja Fresnela i Fraunhofera Wykłd 6 Dyfrkcj Fresnel i Frunhofer Zjwisko dyfrkcji (ugięci) świtł odkrył Grimldi (XVII w). Poleg ono n uginniu się promieni świetlnych przechodzących w pobliżu przeszkody (np. brzeg szczeliny). Wyjśnienie

Bardziej szczegółowo

ANKIETA potrzeb doskonalenia zawodowego na rok szkolny 2013/2014

ANKIETA potrzeb doskonalenia zawodowego na rok szkolny 2013/2014 06-500 Młw, ul. Reymont 4 tel. (023) 654-32-47 ANKIETA potrzeb doskonleni zwodowego n rok szkolny 2013/2014 Zespół dordców metodycznych ośrodk przystąpił do uktulnieni oferty szkoleniowej n rok szkolny

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z matematyki wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Klasa II LO

Przedmiotowy system oceniania z matematyki wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Klasa II LO I Postnowieni ogólne Przedmiotowy system ocenini z mtemtyki wrz z określeniem wymgń edukcyjnych (zkres podstwowy) Kls II LO 1. Wrunkiem uzyskni pozytywnej oceny semestrlnej z mtemtyki jest: ) zliczenie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie w sprawie wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską w 2012 r.

Ogłoszenie w sprawie wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską w 2012 r. Zwrtość Ogłoszenie w sprwie wykzu tytułów któw prwnych n egzmin wstępny n plikcję dwokcką i rdcowską w 2012 r... 2 1. Test z ustwy o Prokurtorii Generlnej Skrbu Pństw... 5 2. Test z ustwy o gospodrce nieruchomościmi...

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE

PODSTAWOWE INFORMACJE W4MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 N skróty: PODSTAWOWE INFORMACJE Progrm Opercyjny Kpitł Ludzki jest jednym z progrmów relizownych w rmch Nrodowej

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna Nr./on-line/wariant odnawialny

Umowa licencyjna Nr./on-line/wariant odnawialny Umow licencyjn Nr./on-line/wrint odnwilny zwrt w dniu w r. pomiędzy: 1) z siedzibą w.., ul.,/ wpisną/*ym do rejestru prowdzonego przez Sąd Rejonowy Wydził Gospodrczy z numerem KRS, kpitł zkłdowy/* kpitł

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Reform na lata 2008-2011

Krajowy Program Reform na lata 2008-2011 Zdni pństw w zkresie promocji ztrudnieni, łgodzeni skutków bezroboci orz ktywizcji zwodowej zwier uchwlony przez Rdę Ministrów projekt pt: KRAJOWY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA LATA 2009-2011.

Bardziej szczegółowo

Wymagania kl. 2. Uczeń:

Wymagania kl. 2. Uczeń: Wymgni kl. 2 Zkres podstwowy Temt lekcji Zkres treści Osiągnięci uczni. SUMY ALGEBRAICZNE. Sumy lgebriczne definicj jednominu pojęcie współczynnik jednominu porządkuje jednominy pojęcie sumy lgebricznej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIV/169/17 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 9 maja 2017 r.

Uchwała Nr XXXIV/169/17 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 9 maja 2017 r. Uchwł Nr XXXIV/169/17 Rdy Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dni 9 mj 2017 r. w sprwie: zwrci porozumieni o utworzeniu Klstr Energii Odnwilnej Ziemi Łużyckiej. N podstwie rt. 10 ust. 1 orz 18 ust. 2 pkt 12

Bardziej szczegółowo

ZAKON SZPITALNY ŚW. JANA BOŻEGO DUSZPASTERSTWO SŁUŻBY ZDROWIA

ZAKON SZPITALNY ŚW. JANA BOŻEGO DUSZPASTERSTWO SŁUŻBY ZDROWIA Wyniki nkiety Pytnie n. 1: Czy istnieje duszpsterstwo służy zdrowi (duszpsterstwo socjlne, zespoły duszpsterskie, rd, kpelni, wolontrit )?. n szczelu prowincjlnym..... TAK NIE. n szczelu loklnym......tak

Bardziej szczegółowo

O RELACJACH MIĘDZY GRUPĄ OBROTÓW, A GRUPĄ PERMUTACJI

O RELACJACH MIĘDZY GRUPĄ OBROTÓW, A GRUPĄ PERMUTACJI ZESZYTY NAUKOWE 7-45 Zenon GNIAZDOWSKI O RELACJACH MIĘDZY GRUPĄ OBROTÓW, A GRUPĄ PERMUTACJI Streszczenie W prcy omówiono grupę permutcji osi krtezjńskiego ukłdu odniesieni reprezentowną przez mcierze permutcji,

Bardziej szczegółowo