I. Nazwa szkoły. 2 II. Inne informacje o szkole

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. Nazwa szkoły. 2 II. Inne informacje o szkole"

Transkrypt

1 S T A T U T IV PRYWATNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KOSZALINIE Ostatnia aktualizacja została zatwierdzona na Radzie Pedagogicznej w dniu r., r., r., r. 1 I. Nazwa szkoły 1.1. Szkoła nosi nazwę: IV Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Koszalinie IV Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Koszalinie jest szkołą niepubliczną. 2 II. Inne informacje o szkole 2.1. Organem prowadzącym szkołę jest Zygmunt Czapla, zam. w Koszalinie przy ul. Wojska Polskiego Siedziba szkoły znajduje się w Koszalinie przy ul. Wojska Polskiego Cykl kształcenia w IV Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym trwa trzy lata Szkoła organizuje w zależności od potrzeb uczniów różne profile nauczania W szkole mogą być realizowane programy innowacyjne, autorskie i eksperymenty pedagogiczne Szkoła organizuje zajęcia dodatkowe z przedmiotów występujących w planie nauczania oraz nadobowiązkowe, dostosowane do zainteresowań uczniów. 3 III. Cele i zadania szkoły 3.1. Szkoła, na podstawie,,ustawy o systemie oświaty i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, w ramach przyjętego programu 1

2 wychowawczego oraz przedmiotów nauczania, realizuje następujące cele i zadania: a) wprowadza w świat wybranych dyscyplin naukowych na poziomie umożliwiającym dalsze kształcenie; b) rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania uczniów; c) wprowadza w świat kultury i sztuki; d) współdziała z rodziną wspomagając ją w wychowaniu; e) podtrzymuje poczucie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, przy zachowaniu zasad tolerancji; f) realizuje zadania wychowawcze zawarte w programie wychowawczym szkoły, g) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły z uwzględnieniem obowiązujących przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny; h) rozwija poczucie odpowiedzialności, patriotyzmu oraz szacunku dla instytucji i prawa Rzeczypospolitej Polskiej Szczegółowy zakres zadań szkoły określa organ prowadzący szkołę Szkoła zapewnia pomoc uczniom szczególnie uzdolnionym oraz uczniom wymagającym specjalnej troski Szkoła udziela uczniom pomocy psychologiczno pedagogicznej. 4 IV. Organy Szkoły 4.1. Organami szkoły są: a) Dyrektor Szkoły; b) Rada Pedagogiczna; c) Samorząd Uczniowski Kompetencje i zadania poszczególnych organów szkoły są następujące: 1. Dyrektor szkoły: a) kieruje bieżącą działalnością szkoły; 2

3 b) odpowiada za poziom dydaktyczny i wychowawczy szkoły; c) sprawuje nadzór pedagogiczny; d) kieruje pracą rady pedagogicznej; e) odpowiada za realizację uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach kompetencji stanowiących oraz realizuje zarządzenia organów nadzorujących szkołę; f) wykonuje inne zadania określone przez organ prowadzący; g) współpracuje z Radą Pedagogiczną wykonując swoje zadania; 2. Rada Pedagogiczna a) jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. W jej skład wchodzą wszyscy zatrudnieni w szkole nauczyciele, b) do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy: - konstruowanie i zatwierdzanie programów i planów pracy dydaktycznej i wychowawczej; - konstruowanie i zatwierdzenie Szkolnego Systemu Oceniania; - podejmowanie uchwał w sprawach innowacji i eksperymentów pedagogicznych; - zatwierdzanie wyników klasyfikacji i podejmowanie uchwał w sprawie promowania uczniów; c) Rada Pedagogiczna opiniuje: - organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych; - propozycje dotyczące skreśleń z listy uczniów; 2.1. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej odbywają się w czasie pozalekcyjnym: a) posiedzenia rady mogą mieć charakter zwyczajny, nadzwyczajny i szkoleniowy; b) zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku 3

4 z zatwierdzeniem wyników klasyfikacji i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb; c) zebrania zwołuje również organ prowadzący szkołę Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrań Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Głosowanie nad wnioskiem i uchwałą o ich przyjęcie może odbyć się w trybie jawnym lub tajnym Uchwały Rady Pedagogicznej obowiązują wszystkich nauczycieli, pracowników niepedagogicznych i uczniów Podstawowym dokumentem działalności Rady Pedagogicznej i jej zespołów (komisji) jest księga protokołów: a) księgę protokołów prowadzi się, przechowuje i udostępnia zgodnie z obowiązującymi przepisami Nauczyciele są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy obrad, nie ujawniania spraw, które mogą naruszać dobro uczniów, rodziców nauczycieli i innych pracowników szkoły Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę lub placówkę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne. 4

5 3. Samorząd Uczniowski. Samorząd Uczniowski może przedstawić radzie pedagogicznej lub dyrektorowi szkoły swoje wnioski i opinie dotyczące wszystkich spraw szkoły, głównie dotyczących realizacji podstawowych praw ucznia, takich jak: a) prawa do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami; b) prawa do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowania; c) prawa do organizacji działalności pozalekcyjnej; d) prawa organizowania działań kulturalnych, oświatowych, sportowych oraz rozrywkowych zgodnie z własnymi potrzebami i zainteresowaniami w ramach możliwości organizacyjno materiałowych szkoły; e) prawa wyboru opiekuna; 3.1. Szczegółowe zasady współdziałania organów szkoły określają ich regulaminy Sytuacje konfliktowe rozstrzyga dyrektor szkoły. 5 V. Organizacja szkoły 5.1. Rok szkolny rozpoczyna się 1 września każdego roku, a kończy 31 sierpnia następnego roku i dzieli się na dwa semestry. Czas ich trwania określa SSO (załącznik do Statutu) Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno -wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku 5

6 szkolnym, zajęcia obowiązkowe, dodatkowe, nadobowiązkowe, indywidualne i pozalekcyjne określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. 1. W strukturze organizacyjnej szkoły znajdują się klasy I, II i III. 2. Liczba uczniów w oddziale nie powinna przekraczać Organizację stałych obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego uwzględniającego zasady higieny pracy Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone systemem klasowo - lekcyjnym. 1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. 2. Niektóre zajęcia mogą być organizowane w zespołach międzyod - działowych. 6 VI. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły 6.1. W szkole zatrudnia się nauczycieli, pracowników administracyjnych oraz pracowników obsługi Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jej jakość i wyniki a także za bezpie - czeństwo powierzonych jego opiece uczniów. 1. Zakres zadań nauczyciela obejmuje:. a) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów poprzez stały nadzór podczas zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych, 6

7 oraz przerw międzylekcyjnych, ochrona uczniów przed skutkami demoralizacji i uzależnień; b) prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego ; c) odpowiedzialność za powierzone mienie dokonywanie jego przeglądów, kontroli i konserwacji szczególnie zaś za pomoce i konserwację sprzętu powierzonego nauczycielowi - pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny; d) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań; e) kształcenie i wychowanie uczniów w atmosferze umiłowania ojczyzny i poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, wolności słowa i szacunku dla każdego człowieka; g) dbałość o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów; h) bezstronność i obiektywizm w ocenie oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów; i) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów; j) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie wiedzy merytorycznej; 2. Nauczyciel w szczególności zobowiązany jest do: a) wyboru programu nauczania zatwierdzonego przez MEN, współudziału w konstruowaniu, opiniowaniu i wdrażaniu wewnątrzszkolnych programów nauczania, innowacji i eksperymentów pedagogicznych, a także wyboru podręczników i środków dydaktycznych oraz metod kształcenia; b) pisemnego opracowania planu nauczania w oparciu o obowiązujące programy nauczania danego przedmiotu oraz podstawy programowe, 7

8 c) realizowania zajęć dydaktycznych zgodnie z posiadanym planem nauczania dla danej klasy; d) systematycznego oceniania wiedzy i umiejętności ucznia, klasyfikowania i promowania uczniów zgodnie ze Szkolnym Systemem Oceniania ; e) wykorzystania w procesie dydaktycznym różnych form i metod aktywizujących ucznia stosowanie zasady wielopoziomowości w nauczaniu; f) sprawowania opieki nad uczniami stosownie do ich potrzeb i możliwości; g) funkcjonalnego wykorzystania pomocy naukowych; h) umożliwiania uczniom rozwoju zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych; i) ukierunkowywania uczniów w celu wyboru właściwego zawodu lub właściwej szkoły wyższej; j) prowadzenia dokumentacji szkolnej odzwierciedlającej treść i zakres pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej; 3. Opiekę nad każdym oddziałem powierza się wychowawcy, który: a) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka; b) planuje i organizuje z uczniami i ich rodzicami: - różne formy kontaktów społecznych, rozwijających jednostki oraz integrujących zespół uczniowski poprzez indywidualne kontakty z uczniami; - poznając warunki domowe ucznia; - dbając o udział rodziców w uroczystościach szkolnych zgodnie z kalendarzem szkolnym; - ustalając treści i formy zajęć realizowanych w ramach godzin do dyspozycji wychowawcy; 4. Współdziała z nauczycielami uczącymi w jednej klasie, uzgadniając i koordynując ich działania wychowawcze wobec klasy, a także 8

9 wobec tych uczniów, którym potrzebna jest indywidualna opieka (zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami). 5. Utrzymuje stały kontakt z rodzicami uczniów w celu: a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo - wychowawczych ich dzieci; b) współdziałania z nimi w celu okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci, otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach, poprzez zebrania informacyjne i dyskusyjne z rodzicami oraz indywidualne konsultacje; c) włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły poprzez lekcje otwarte i pomoc w organizowaniu imprez klasowych; d) udział w uroczystościach i wycieczkach; Wychowawca w szczególności zobowiązany jest do: a) współpracy z rodzicami; b) zapoznania rodziców i uczniów ze SSO oraz postanowieniami szczegółowymi przyjętymi na jego podstawie; c) ustalania oceny z zachowania ucznia zgodnie ze szczegółowymi kryteriami SSO; d) powiadamiania rodziców o zatwierdzonych dla ucznia semestralnych (rocznych) ocenach niedostatecznych, na miesiąc przed zakończeniem semestru i rocznych zajęć dydaktycznowychowawczych w formie pisemnej potwierdzonej własnoręcznym podpisem lub zastosowania innych procedur powiadamiania zapisanych w SSO; 2. Wychowawca prowadzi dokumentację danego oddziału: a) dokonuje wpisu do dziennika danych osobowych ucznia; b) stale kontroluje wpisy tematów lekcyjnych, ocen cząstkowych, ocen końcowych; c) przygotowuje semestralne i roczne zestawienia statystyczne; 9

10 d) wpisuje semestralne i roczne oceny do arkusza ocen; e) wypełnia dokumentację związaną z klasyfikacją i promocją uczniów (karty klasyfikacyjne, pisemne motywacje ocen nieodpowiednich zachowania); f) dokonuje innych wpisów (notatki o promowaniu, egzaminach, ukończeniu szkoły, itp.; g) wypisuje świadectwa na koniec roku szkolnego; 6.8. Nauczyciele danego bloku przedmiotów lub grup przedmiotów pokrewnych, wychowawcy klas mogą tworzyć zespoły przedmiotowe lub problemowo zadaniowe. a) cele i zadania zespołu obejmują: 1. organizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadniania decyzji w sprawie wyboru programów nauczania; 2. opracowanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania uczniów oraz sposobów diagnozowania poziomu jakości pracy szkoły; 3. organizowanie doradztwa metodycznego szczególnie dla początkujących nauczycieli; 4. współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych i w uzupełnianiu ich wyposażenia; 5. opracowywanie i opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania; 6. opracowywanie planu nauczania, programu dydaktycznego, wychowawczego. 10

11 7 VII. Uczniowie szkoły 7.1. Do klasy pierwszej IV Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego przyjmuje się absolwentów gimnazjum według zasad rekrutacji ustalonych przez organ prowadzący; 7.2. Do klasy programowo wyższej przyjmuje się ucznia na podstawie: a) świadectwa ukończenia klasy niższej, a także arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł, oraz pisemnej prośby rodziców. 1. Różnice programowe z przedmiotów objętych nauką w klasie, do której uczeń przychodzi, są uzupełnianie w czasie i według zasad ustalonych przez nauczyciela. 2. Jeżeli w klasie, do której uczeń przychodzi, naucza się innego języka obcego niż ten, którego uczył się w poprzedniej szkole, a funkcjonujący rozkład zajęć uniemożliwia mu uczęszczanie na zajęcia w tej samej szkole, uczeń może uczyć się języka obowiązującego w danym oddziale, wyrównując we własnym zakresie braki programowe do końca roku szkolnego; 7.3. Uczeń ma prawo do: a) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej: - równomierne rozłożonych godzin lekcyjnych w ciągu tygodnia; - przerw międzylekcyjnych pozwalających na regenerację sił; - możliwości wyboru kół zainteresowań działających na terenie szkoły; - przejawiania własnej inicjatywy i pomysłowości w zdobywaniu wiedzy; b) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności; 11

12 c) uzyskiwania od nauczyciela wychowawcy i dyrektora pomocy w sytuacjach trudnych; d) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczym; e) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia, a także światopoglądu i religii, jeżeli nie narusza dobra innych osób; f) rozwijania swoich zainteresowań, zdolności i talentów; g) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce zgodnie ze Szkolnym Systemem Oceniania stanowiących nieodłączną część niniejszego statutu; h) uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce; i) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych; j) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach; 7.4. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie IV Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Koszalinie oraz ustaleń władz szkolnych, a zwłaszcza dotyczących : 1. systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły; 2. przestrzegania zasad kultury współżycia w kontaktach z rówieśnikami, nauczycielami i innymi pracownikami szkoły, a szczególnie: a) przeciwstawiania się przejawom wulgarności i brutalności; b) szanowania poglądów i przekonań religijnych innych ludzi; c) okazywania szacunku dorosłym i kolegom; d) szanowania godności i nietykalności osobistej innych osób; e) nienagannego zachowania się na lekcjach i przerwach; f) dbania o honor i dobre imię szkoły, tworzenia jej tradycji; g) dbałości o swój wygląd zewnętrzny, 3. odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę, 12

13 4. dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole, a w szczególności: a) szanowanie mienia własnego i cudzego; b) nie zaśmiecania pomieszczeń; c) nie niszczenia ścian, elewacji budynku oraz sprzętu; 5. podporządkowania się zaleceniom dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, nauczycieli oraz ustaleniom rady samorządu szkolnego lub klasowego; 6. nie oddalania się w czasie trwania zajęć poza obiekt szkoły bez zgody nauczyciela; 7. usprawiedliwiania spóźnień i nieobecności w szkole; 8.dostarczania zaświadczeń lekarskich o przeciwwskazaniach zdrowotnych dotyczących zwolnienia z niektórych zajęć; 9.nieprzynoszenia do szkoły przedmiotów zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu innych; 10. dbania o zdrowie i życie swoje i innych, wystrzegania się nałogów i uzależnień; 11. pokrywania kosztów szkód materialnych wyrządzonych w obiekcie szkolnym lub sprzęcie dydaktycznym; 12. terminowego opłacania czesnego za naukę Ucznia nagradza się za : a) bardzo dobre wyniki w nauce; b) wzorowe zachowanie; c) wybitne osiągnięcia dydaktyczne oraz pracę społeczną; d) dzielność i odwagę; e) wzorową frekwencję. 1. Nagrodami są: a) pochwała wychowawcy klasy wobec klasy; b) pochwała wychowawcy wobec rodziców; c) pochwała dyrektora wobec uczniów szkoły; d) pochwała dyrektora wobec rodziców; 13

14 e) nagroda rzeczowa; f) dyplom; g) list pochwalny do rodziców; h) wpis do kroniki szkolnej; i) stypendium osoby prowadzącej Liceum; j) Medal Pamiątkowy PRIMUS Zespołu Szkół Niepublicznych CZAPLÓWKA w Koszalinie 7.6. Ucznia karze się za nieprzestrzeganie Statutu Szkoły, czyli za niewywiązywanie się z obowiązków lub naruszanie dyscypliny szkolnej. 1.Wobec ucznia można zastosować kary: a) upomnienie wychowawcy klasy; b) rozmowę pouczającą; c) zakaz reprezentowania szkoły na zewnątrz i udziału w uroczystoś - ciach szkolnych; d) upomnienie dyrektora szkoły; e) naganę dyrektora szkoły; f) przeniesienie do innej klasy w szkole; g) zawieszenie w prawach ucznia (bez 7.3; a, b, i); h) skreślenia z listy uczniów liceum; 2. skreślenie z listy uczniów może nastąpić w niżej wymienionych przypadkach: - jeśli nie odniosły skutku wcześniej nałożone kary; - jeżeli uczeń dopuścił się wybryków chuligańskich, takich jak : pobicie, wyłudzanie pieniędzy lub rzeczy, okrucieństwo względem innych uczniów; 3. informacja o ukaraniu może być podana do wiadomości na terenie szkoły; 4. dyrektor szkoły może zawiesić wykonanie kary na okres próbny (nie dłuższy niż pół roku), jeżeli uczeń zyska poręczenie wychowawcy klasy lub samorządu szkolnego; 14

15 5. szkoła ma obowiązek informowania rodziców (opiekunów prawnych) ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub udzielonej karze podczas ogólnego zebrania rodziców lub w trakcie indywidualnego spotkania z rodzicami; 7.7 Czesne za naukę określa umowa zawarta między rodzicami ucznia (opiekunami) a osobą prowadzącą Szkołę 7.8 Ucznia skreśla się z listy uczniów w przypadku nieopłacenia czesnego przez okres dwóch miesięcy. 8 VIII. Finansowanie Liceum 8.1. Organ prowadzący szkołę określa zasady prowadzenia gospodarki finansowej. 1. Liceum finansowane jest z następujących środków: - środki własne właściciela, - czesne uczniów (ustala organ prowadzący szkołę osoba prowadząca) - dotacje, - inne. 9 IX Postanowienia końcowe 9.1. Szkoła używa pieczęci okrągłych do dokumentów specjalnej rangi o następującej treści: IV Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Koszalinie 9.2. Szkoła prowadzi dokumentację szkoły, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustalonymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Szkoła przechowuje dokumentację szkoły, która jest podstawą wydawania świadectw i dokumentów, zgodnie z odrębnymi przepisami. 10 X. Zmiana Statutu 10.1 Zmian Statutu dokonuje organ prowadzący szkołę. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania. Zygmunt Czapla 15

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ MORSKICH im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Świnoujściu STATUT

ZESPÓŁ SZKÓŁ MORSKICH im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Świnoujściu STATUT ZESPÓŁ SZKÓŁ MORSKICH im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Świnoujściu STATUT Zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 28 sierpnia 2002 roku. Zmiany: 24.11.2004 r.; 20.01.2005 r.; 30.08.2006 r.; 30.03.2007r.;

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH. Tekst znowelizowany

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH. Tekst znowelizowany STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH Tekst znowelizowany I Podstawa prawna 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7.09.1991 r.(dz.u. 1996 r. Nr 67, poz. 329). 2. Rozporządzenie MENiS

Bardziej szczegółowo

Niepubliczna Szkoła Podstawowa SOKRATES w Gdańsku STATUT

Niepubliczna Szkoła Podstawowa SOKRATES w Gdańsku STATUT Niepubliczna Szkoła Podstawowa SOKRATES w Gdańsku STATUT Gdańsk 2013 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niepubliczna Szkoła Podstawowa SOKRATES w Gdańsku, zwany dalej "szkołą" działa w oparciu o: 1. Ustawę

Bardziej szczegółowo

STATUT PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ LIBER

STATUT PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ LIBER STATUT PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ LIBER Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późniejszymi zmianami). 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Człowieka Prywatna Szkoła Podstawowa w Koninie Strona 1 z 31 STATUT AKADEMII MŁODEGO CZŁOWIEKA PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONINIE

Akademia Młodego Człowieka Prywatna Szkoła Podstawowa w Koninie Strona 1 z 31 STATUT AKADEMII MŁODEGO CZŁOWIEKA PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONINIE Akademia Młodego Człowieka Prywatna Szkoła Podstawowa w Koninie Strona 1 z 31 STATUT AKADEMII MŁODEGO CZŁOWIEKA PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONINIE Akademia Młodego Człowieka Prywatna Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

S T A T U T CHRZEŚCIJAŃSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KRÓLA DAWIDA W POZNANIU. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

S T A T U T CHRZEŚCIJAŃSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KRÓLA DAWIDA W POZNANIU. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE S T A T U T CHRZEŚCIJAŃSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KRÓLA DAWIDA W POZNANIU Chrześcijańska Szkoła Podstawowa im. Króla Dawida w Poznaniu działa na podstawie: 1.Ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII / 220 / 2013 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU. z dnia 21 lutego 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIII / 220 / 2013 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU. z dnia 21 lutego 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIII / 220 / 2013 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Posadowie. Na podstawie art. 62 ust. 1 i 3 w zw. z art. 5c

Bardziej szczegółowo

Statut Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku z siedzibą w Suwałkach

Statut Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku z siedzibą w Suwałkach Statut Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku z siedzibą w Suwałkach 1 Rozdział I Podstawowe informacje o szkole 1 1. Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku z siedzibą

Bardziej szczegółowo

S T A T U T CHRZEŚCIJAŃSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ WE WROCŁAWIU

S T A T U T CHRZEŚCIJAŃSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ WE WROCŁAWIU S T A T U T CHRZEŚCIJAŃSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ WE WROCŁAWIU Chrześcijańska Szkoła Podstawowa we Wrocławiu działa na podstawie: 1. Zaświadczenia o wpisie do ewidencji Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr 47/2005.

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE tekst jednolity Rozdział l Postanowienia ogólne 1 1. Gimnazjum nr 36 w Warszawie z siedzibą przy ul. Polnej 7, zwane dalej szkołą, jest szkołą

Bardziej szczegółowo

STATUT. Publicznego Gimnazjum nr 1. im. Powstańców Śląskich. w Mikołowie

STATUT. Publicznego Gimnazjum nr 1. im. Powstańców Śląskich. w Mikołowie Strona 1 z 61 STATUT Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Śląskich w Mikołowie Statut pozytywnie zaopiniowała Rada Pedagogiczna w dniu 12.12.2013r. Strona 2 z 61 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

NR 124 IM. P O L S K I C H N O B L I S T Ó W ul. Przytulna 3, 03-083 Warszawa

NR 124 IM. P O L S K I C H N O B L I S T Ó W ul. Przytulna 3, 03-083 Warszawa G I M N A Z J U M NR 124 IM. P O L S K I C H N O B L I S T Ó W ul. Przytulna 3, 03-083 Warszawa TEKST UJEDNOLICONY Uchwalony, na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY POLICEALNEJ NR 2 WROCŁAWIU

STATUT SZKOŁY POLICEALNEJ NR 2 WROCŁAWIU STATUT SZKOŁY POLICEALNEJ NR 2 WE WROCŁAWIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Szkoła nosi nazwę Szkoła Policealna Nr 2 i wchodzi w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych. 2. Szkoła Policealna

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu

Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu STATUT Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu 2012/13 1 Rozdział I Postanowienia ogólne oraz cele i zadania Ośrodka 1 1. Ośrodek

Bardziej szczegółowo

S T A T U T SZKOŁY POLICEALNEJ MEDYCZNO SPOŁECZNEJ W INOWROCŁAWIU. z dnia 30 listopada 2001 r.

S T A T U T SZKOŁY POLICEALNEJ MEDYCZNO SPOŁECZNEJ W INOWROCŁAWIU. z dnia 30 listopada 2001 r. S T A T U T SZKOŁY POLICEALNEJ MEDYCZNO SPOŁECZNEJ W INOWROCŁAWIU z dnia 30 listopada 2001 r. Tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 01września 2010 r. 2 STATUT SZKOŁY POLICEALNEJ MEDYCZNO-SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Statut Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej im. Felicjana Dzierżanowskiego w Łańcucie

Statut Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej im. Felicjana Dzierżanowskiego w Łańcucie Zał. do Uchwały Nr 3/2007/08 Rady Pedagogicznej z dnia 30.10.2007r. w sprawie nadania statutu Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej w Łańcucie Statut Powiatowego Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

STATUT. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. K.K. BACZYŃSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE

STATUT. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. K.K. BACZYŃSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. K.K. BACZYŃSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE Spis treści 1. Statut Szkoły. str. nr 3 2. Załącznik nr 1 Regulamin dyżurów nauczycieli 3. Załącznik nr 2 Wewnątrzszkolny System Oceniania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia...

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia... Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia... Projekt w sprawie utworzenia Szkoły Policealnej Nr 1 w Ostrołęce Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 58 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Publicznej Szkoły Podstawowej nr 45 im. Janusza Kusocińskiego, Wrocław, ul. Krajewskiego 1.

S T A T U T. Publicznej Szkoły Podstawowej nr 45 im. Janusza Kusocińskiego, Wrocław, ul. Krajewskiego 1. S T A T U T Publicznej Szkoły Podstawowej nr 45 im. Janusza Kusocińskiego, Wrocław, ul. Krajewskiego 1. ROZDZIAŁ I N a z w a i t y p s z k o ł y 1.1 Szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa Nr 45 im. Janusza

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 TEKST UJEDNOLICONY po nowelizacji z dnia 6 lutego 2014 r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 PODSTAWA PRAW A Ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. G I M N A Z J U M nr 1 im. mjr. Stefana Waltera w R A D Z Y M I N I E ul. 11 Listopada 2

S T A T U T. G I M N A Z J U M nr 1 im. mjr. Stefana Waltera w R A D Z Y M I N I E ul. 11 Listopada 2 GIMNAZJUM NR 1 IM.MJR. STEFANA WALTERA UL. 11 LISTOPADA 2 05-250 RADZYMIN NIP 125-10-94-401 REGON 016068801 G.1.01205/13/14 S T A T U T G I M N A Z J U M nr 1 im. mjr. Stefana Waltera w R A D Z Y M I N

Bardziej szczegółowo

STATUT PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ INFORMATYCZNO-JĘZYKOWEJ

STATUT PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ INFORMATYCZNO-JĘZYKOWEJ STATUT PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ INFORMATYCZNO-JĘZYKOWEJ w Białymstoku Ustalony na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz 2572 z późn. zmianami). 1

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1384 Nr 217/XXXIII/04 Rady Miejskiej Łomży z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie zasad odpłatności za

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3. Organizacja oddziału przedszkolnego... 4. Rozdział II CELE I ZADANIA SZKOŁY...

STATUT SZKOŁY. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3. Organizacja oddziału przedszkolnego... 4. Rozdział II CELE I ZADANIA SZKOŁY... STATUT SZKOŁY SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 Organizacja oddziału przedszkolnego... 4 Rozdział II CELE I ZADANIA SZKOŁY... 5 Zakres i sposoby realizacji zadań opiekuńczych i dydaktyczno-wychowawczych...

Bardziej szczegółowo

STATUT Prywatnej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Toruniu

STATUT Prywatnej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Toruniu STATUT Prywatnej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Toruniu Spis treści Rozdział I Podstawowe informacje o szkole policealnej. Rozdział II Cele i zadania szkoły policealnej. Rozdział III Sposób wykonywania

Bardziej szczegółowo

STATUT II PRYWATNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KĘTRZYNIE

STATUT II PRYWATNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KĘTRZYNIE STATUT II PRYWATNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KĘTRZYNIE KĘTRZYN 2009 r. 1 OGÓLNE INFORMACJE O SZKOLE 1 1. Nazwa szkoły: II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie zwane dalej Liceum 2. Siedziba

Bardziej szczegółowo

Statut Szkoły Podstawowej Szalom Alejchem

Statut Szkoły Podstawowej Szalom Alejchem Statut Szkoły Podstawowej Szalom Alejchem Szkoła Podstawowa Szalom Alejchem działa na podstawie statutu nadanego na podstawie art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.

Bardziej szczegółowo