UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU"

Transkrypt

1 UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Toruń, dnia 2 kwietnia 2014 r. Zaproszenie do udziału w dialogu technicznym poprzedzającym ustalenie istotnych warunków zamówienia publicznego pt. Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. I. ZAPRASZAJĄCY ul. Gagarina 11 II. PODSTAWA PRAWNA Dialog techniczny prowadzony jest na podstawie art. 31a-31c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.). III. CEL I PRZEDMIOT DIALOGU TECHNICZNEGO Celem dialogu technicznego jest uzyskanie informacji w zakresie niezbędnym do precyzyjnego przygotowania opisu przedmiotu zamówienia oraz warunków umowy w postępowaniu pt. Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zapraszający będzie oczekiwał uzyskania informacji w szczególności w zakresie: wstępnego opisu przedmiotu zamówienia, możliwości objęcia ubezpieczeniem wszystkich pracowników zawodowo czynnych (zatrudnionych na umowę o pracę), braku okresu karencji, definicji utworzonych na potrzeby przedmiotowego zamówienia, określenia warunków indywidualnej kontynuacji po ustaniu stosunku pracy, organizacji składania deklaracji oraz likwidacji szkód, szacunkowej ceny (wysokości składek w poszczególnych wariantach) celem ustalenia z należytą starannością wartości zamówienia. Wstępny opis przedmiotu zamówienia zostanie przekazany zaproszonym uczestnikom dialogu wraz z informacją o zakwalifikowaniu do dialogu i o terminie pierwszego spotkania, które odbędzie się w siedzibie Zapraszającego. IV. WARUNKI I ZASADY DIALOGU TECHNICZNEGO 1. Dialog będzie miał formę indywidualnych rozmów Zespołu powołanego do przeprowadzenia dialogu z każdym z wykonawców, który odpowie na niniejsze zaproszenie do udziału w dialogu technicznym i zostanie zakwalifikowany do udziału w dialogu zgodnie z pkt. 2. Dodatkowo w czasie dialogu dopuszczalne jest przekazywanie informacji drogą elektroniczną. Strona 1 z 3

2 2. W przypadku gdy liczba zgłoszeń udziału w dialogu technicznym przekroczy siedem, Zamawiający dopuści do udziału w dialogu technicznym te siedem podmiotów, których zgłoszenia udziału zostały złożone jako pierwsze. 3. O miejscu i terminie spotkania spotkań zainteresowani zostaną poinformowani elektronicznie na adres wskazany w zgłoszeniu - z wyprzedzeniem minimum pięciu dni roboczych. 4. Dialog techniczny będzie prowadzony w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz zasady równego traktowania uczestników dialogu. 5. Dialog będzie prowadzony do momentu, gdy Zapraszający będzie w stanie określić, na podstawie uzyskanych od uczestników dialogu technicznego informacji, przedmiot zamówienia w zakresie wystarczającym dla wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem pkt Zapraszający zastrzega sobie prawo do zakończenia dialogu technicznego na każdym jego etapie bez podania przyczyn. 7. Zapraszający, po zakończeniu dialogu technicznego, zamierza przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. 8. Udział w dialogu technicznym nie jest warunkiem ubiegania się przez uczestnika w przyszłości o jakiekolwiek zamówienie publiczne. 9. W przypadku, gdy informacje przekazywane Zapraszającemu przez uczestników dialogu mają charakter tajemnicy przedsiębiorstwa, powinny one być wyraźnie zastrzeżone przez podmiot udostępniający. 10. W przypadku, gdy informacje lub materiały przekazywane Zapraszającemu przez uczestników dialogu mają charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 Nr 90 poz. 631 z późń. zm.), i Wykonawcy przysługują do nich lub ich części autorskie prawa majątkowe, uczestnik dialogu wskaże je w sposób jednoznaczny w zgłoszeniu z adnotacją, iż stanowią one przedmiot chroniony prawem autorskim. 11. Przystąpienie uczestnika do dialogu technicznego jest równoznaczne z udzieleniem zgody na wykorzystanie przez Zapraszającego przekazywanych informacji do przygotowania dokumentacji przetargowej, w tym opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia i warunków umowy. W przypadku przekazania Zapraszającemu w toku dialogu technicznego materiałów stanowiących utwór, uczestnik dialogu nieodpłatnie przenosi na Zapraszającego prawa do utworu lub jego części oraz wyraża zgodę na nieodpłatne jego wykorzystanie (w całości bądź w części) wyłącznie na potrzeby przygotowania dokumentacji przetargowej tj sporządzenia przez Zapraszającego opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia i warunków umowy, a także nieodpłatnie udziela Zapraszającemu zezwolenia na wykonywanie praw zależnych do utworu, rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworu. Podmiot przystępujący do dialogu technicznego zapewnia, że wykorzystanie utworu przez Zapraszającego nie będzie naruszało praw osób trzecich. 12. Z tytułu udziału w dialogu technicznym podmioty w nim uczestniczące nie otrzymują wynagrodzenia, ani zwrotu poniesionych kosztów. Strona 2 z 3

3 V. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM Zgłoszenie udziału w dialogu technicznym, którego wzór określa załącznik nr 1 do zaproszenia, wraz z wszelką korespondencją, należy wypełnić, zeskanować i przesłać na adres poczty elektronicznej: do dnia 8 kwietnia 2014 r. Oryginał zgłoszenia należy wysłać pocztą na adres: Biuro Zamówień Publicznych ul. Gagarina 5 Zgłoszenie musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Jeżeli uprawnienie do podpisania zgłoszenia nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru), to do zgłoszenia należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem kopię pełnomocnictwa wystawionego na pełnomocnika Wykonawcy przez osoby uprawnione do reprezentowania uwidocznione w rejestrze. Ponadto jeżeli z dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy uprawnionych jest łącznie kilka osób wniosek musi być podpisany przez wszystkie te osoby. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności w trybie dialogu konkurencyjnego. (-) mgr Justyna Morzy Kanclerz UMK Załącznik: 1. Zgłoszenie udziału w dialogu technicznym (wzór). Strona 3 z 3

4 Załącznik nr 1 miejscowość, data ul. Gagarina 11 ZGŁOSZENIE udziału w dialogu technicznym dotyczącym postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i ich rodzin pełna nazwa Wykonawcy adres siedziby Wykonawcy imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy JA (MY) NIŻEJ PODPISANY(I) NINIEJSZYM: 1) zgłaszam (zgłaszamy) nasz udział w dialogu technicznym poprzedzającym ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem będzie grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, z siedzibą w Toruniu (kod pocztowy ), przy ul. Gagarina 11, zwanego dalej Uniwersytetem ; 2) udzielam (udzielamy) bezwarunkowej zgody na nieodpłatne wykorzystanie przez Uniwersytet wszelkich przekazywanych informacji i materiałów na potrzeby przygotowania dokumentacji przetargowej, w tym opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia i warunków umowy, a także realizacji postępowania o udzielenie ww. zamówienia; 3) nieodpłatnie przenoszę (przenosimy) na Uniwersytet autorskie prawa majątkowe do utworów stanowiących przedmiot praw autorskich w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 Nr 90 poz. 631 z późń. zm.); lub ich części wyłącznie na potrzeby przygotowania i realizacji postępowania o udzielenie powyższego zamówienia, tj. w celu przygotowania dokumentacji przetargowej; 4) zezwalam (zezwalamy) na nieodpłatne korzystanie z opracowań utworów, o których mowa powyżej, na polu związanym z przygotowaniem dokumentacji przetargowej i realizacją postępowania o udzielenie ww. zamówienia publicznego, wykonywanie praw zależnych do tych utworów, jak również zapewniam (zapewniamy), że wykorzystanie utworu przez Zamawiającego nie będzie naruszało praw osób trzecich;

5 5) oświadczam (oświadczamy), że akceptuję (akceptujemy) informacje dot. udziału w dialogu technicznym określone w zaproszeniu do udziału w dialogu technicznym z dnia 2014r.; 6) informuję (informujemy), że osobą reprezentującą nas w dialogu technicznym będzie:, wszelką korespondencję prosimy kierować na adres poczty elektronicznej:. (data i podpis* osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) * - podpis(y) osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z: a) zapisami w dokumencie stwierdzającym status prawny Wykonawcy(ów) lub, b) pełnomocnictwem wchodzącym w skład wniosku. Strona 2 z 2

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM Ogłoszeniodawca: Województwo Zachodniopomorskie Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM poprzedzającym ogłoszenie postępowania

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO DIALOGU TECHNICZNEGO na usługi content marketingu

ZAŁOŻENIA DO DIALOGU TECHNICZNEGO na usługi content marketingu ZATWIERDZAM Leszek Cieśla Warszawa, dnia 30.07.2015 r. ZAŁOŻENIA DO DIALOGU TECHNICZNEGO na usługi content marketingu 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie w Internecie szeroko

Bardziej szczegółowo

Osoba wyznaczona do kontaktów: p. Stanisław Jastrzębski tel. +48 785 919 888 Adres e-mail: s.jastrzebski@kpts.com.pl

Osoba wyznaczona do kontaktów: p. Stanisław Jastrzębski tel. +48 785 919 888 Adres e-mail: s.jastrzebski@kpts.com.pl Ogłoszenie o dialogu technicznym poprzedzającym ogłoszenie postępowania w sprawie organizacji systemu dostaw paliwa skroplonego gazu ziemnego (LNG) na potrzeby własne Zamawiającego. Kujawsko-Pomorski Transport

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Znak sprawy: CPE-II-261-16/KB/14 Warszawa, 12 lutego 2014

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Ogłoszenie o dialogu technicznym poprzedzającym ogłoszenie postępowania w sprawie wyboru Operatora Infrastruktury przy realizacji projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podlaskie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM I. ZAPRASZAJĄCY OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM Nazwa: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Adres: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa tel.: (+ 48 22) 262 52 92 lub (+ 48 22) 262 52 80 fax.: (+ 48

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Certyfikat Akredytacyjny 9122.ZESP ISO 9001:2008 Łańcut, dnia lutego 2014 r. REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA

Bardziej szczegółowo

zakupu, dostawy i zainstalowania dodatkowej licencji do systemu planowania i zarządzania produkcją - 1 szt

zakupu, dostawy i zainstalowania dodatkowej licencji do systemu planowania i zarządzania produkcją - 1 szt Olkusz, dn. 05.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji nawozów i stymulatorów w formie mikro-granulatu w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ lub specyfikacja)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ lub specyfikacja) Zamawiający: REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków faks 12-422-06-36 wew. 44 NIP: 676-210-18-14 e-mail: biuro@rops.krakow.pl www.rops.krakow.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego pod nazwą:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego pod nazwą: nr postępowania: BZP.243.14.2014.BO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego pod nazwą: Przeprowadzenie usług szkoleniowych i sesji Assessment Center dla studentów

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Zamawiający: Warszawa, dnia marca 2013 roku Prokuratura Apelacyjna w Warszawie adres: 00-951 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 tel.: (22) 46-49-112, fax: (22)

Bardziej szczegółowo

Z A M A W I A J Ą C Y: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY. na USŁUGI

Z A M A W I A J Ą C Y: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY. na USŁUGI Z A M A W I A J Ą C Y: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Pl. Starynkiewicza 5 02-015 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY Przeprowadzany zgodnie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy konkurs prowadzony jest poza regulacją ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w oparciu o ogólnie obowiązujące normy prawne.

Przedmiotowy konkurs prowadzony jest poza regulacją ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w oparciu o ogólnie obowiązujące normy prawne. Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o konkursie na Brokera Ubezpieczeniowego REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W GARWOLINIE ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

Instytut Transportu Samochodowego zaprasza Państwa do udziału w przetargu nieograniczonym dotyczącym ubezpieczenia samochodów.

Instytut Transportu Samochodowego zaprasza Państwa do udziału w przetargu nieograniczonym dotyczącym ubezpieczenia samochodów. Warszawa dn. 2014-01-27 SZ-222-1/14/1/1/2014 Instytut Transportu Samochodowego zaprasza Państwa do udziału w przetargu nieograniczonym dotyczącym ubezpieczenia samochodów. Oferty zgodne ze specyfikacją

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 2 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 2 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 2 Rozdział 4. Termin wykonania

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 134 000 EURO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 134 000 EURO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 134 000 EURO PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: USŁUGA DOBROWOLNEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

S p e c y f i k a c j a I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a (SIWZ)

S p e c y f i k a c j a I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a (SIWZ) Moskorzew, dnia 28.05.2014 r. Z A T W I E R D Z A M:... (podpis) S p e c y f i k a c j a I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a (SIWZ) 1. Nazwa i adres zamawiającego. Zamawiający: Gmina

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WE WROCŁAWIU

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WE WROCŁAWIU 50-367 Wrocław, ul. Pasteura 1 Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW ul. Mikulicza - Radeckiego 5, 50-345 Wrocław fax 71 / 784-00-45 e-mail: milosz.bokrzycki@umed.wroc.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Inwestycyjne usługi bankowe i usługi powiązane 2015/S 118-215008. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Inwestycyjne usługi bankowe i usługi powiązane 2015/S 118-215008. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:215008-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Inwestycyjne usługi bankowe i usługi powiązane 2015/S 118-215008 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 IP.271.6.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak sprawy: ZZ-271-47-U-PN/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z REGULAMINU OKREŚLAJĄCEGO SPOSÓB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH O UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ W KOMPANII WĘGLOWEJ S.A.

WYCIĄG Z REGULAMINU OKREŚLAJĄCEGO SPOSÓB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH O UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ W KOMPANII WĘGLOWEJ S.A. 1 WYCIĄG Z REGULAMINU OKREŚLAJĄCEGO SPOSÓB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH O UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ W KOMPANII WĘGLOWEJ S.A. sierpień 2009 r. 2 SPIS TREŚCI Słownik pojęciowy 3 Zasady udzielania zamówień objętych

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne PEKOM S.A. ul. Św. Brata Alberta 8 68-200 Żary NIP 928-000-69-12, REGON 970023062 tel.(+48) 68 479 46 00 (01) fax.(+48) 68 479 46 02 www.pekom.com.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 Narewka GK.271.09.2012

Zamawiający: Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 Narewka GK.271.09.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Sąd Apelacyjny w Krakowie reprezentowany przez: Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej w Krakowie

ZAMAWIAJĄCY: Sąd Apelacyjny w Krakowie reprezentowany przez: Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej w Krakowie ZAMAWIAJĄCY: Sąd Apelacyjny w Krakowie reprezentowany przez: Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej w Krakowie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ) w

Bardziej szczegółowo