Zgierz, dnia 8 stycznia 2018 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zgierz, dnia 8 stycznia 2018 roku"

Transkrypt

1 Zgierz, dnia 8 stycznia 2018 roku OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM poprzedzającym ogłoszenie postępowania w sprawie wyboru wykonawcy przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego związanego z budową przez partnera prywatnego i partnera publicznego budynków mieszkalnych na nieruchomościach należących do Gminy Miasta Zgierz 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Miasta Zgierz Urząd Miasta Zgierz plac Jana Pawła II Zgierz Zwany dalej Zamawiającym" lub partnerem publicznym" Osoba wyznaczona do kontaktu w ramach niniejszego dialogu technicznego: Artur Augustyniak - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Zgierza ds. nadzoru - tel , adres 2. Numer sprawy: NM /M Podstawa prawna: Dialog techniczny prowadzony jest na podstawie art. 3 la - 31c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz z późniejszymi zmianami - dalej ustawa PZP lub ustawa Prawo zamówień publicznych) oraz zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym ogłoszeniu. 4. Uczestnicy dialogu technicznego Uczestnikami dialogu technicznego mogą być w szczególności podmioty działające w branży budownictwa mieszkaniowego (działalność deweloperska). W tym celu Zamawiający na etapie dialogu technicznego nie wnosi o przedłożenie żadnych dokumentów potwierdzających doświadczenie w ww. zakresie. Do udziału w dialogu technicznym Zamawiający zaprosi wszystkie podmioty jo udziałem. 1

2 5. Przedmiot dialogu technicznego oraz cel prowadzenia dialogu: Zamawiający jako partner publiczny w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego podjął czynności celem przygotowania się do wszczęcia postępowania niezbędnego do wyłonienia partnera prywatnego w ramach przedsięwzięcia polegającego na realizacji budownictwa mieszkaniowego na terenie Miasta Zgierza na cele komercyjnej sprzedaży w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego" (dalej jako Przedsięwzięciem"). Poniżej krótki zarys i opis planowanego przedsięwzięcia, który to opis służyć ma Uczestnikom dialogu technicznego do przemyślenia potencjalnych ryzyk, wskazań i kosztów jakie wiążą się z planowana inwestycją. W ramach planowanego przedsięwzięcia partner publiczny rozważa możliwość założenia spółki celowej, w której jednym wspólnikiem byłby partner publiczny, a drugim wspólnikiem byłby partner prywatny. Przedmiotem działalności spółki byłoby budownictwo mieszkalne na terenie Miasta Zgierz na cele komercyjnej sprzedaży, gdzie zysk uzyskiwany przez Miasto Zgierz przeznaczany byłby na celem gospodarki komunalnej. W tym celu zawiązana zostanie spółka kapitałowa - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której partner publicznych i partner prywatny będą posiadali udziały w równych częściach. Organami spółki będą Zarząd i Rada Nadzorcza, do których powołane zostaną osoby wskazane przez podmiot publiczny i podmiot prywatny. Zakres Przedsięwzięcia obejmuje zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie budynków mieszkalnych, a następnie ich sprzedaż komercyjna. Rozważana konstrukcja wkładów do spółki to: partner publiczny mógłby wnieść aportem prawo własności wyselekcjonowanych nieruchomości znajdujących się w jednej lokalizacji na terenie Gminy Miasto Zgierz, natomiast partner prywatny wniósłby wkład pieniężny odpowiadający wartości wniesionego przez partnera publicznego wkładu niepieniężnego. Wkład pieniężny stanowiłby zabezpieczenie środków do wybudowania pierwszego etapu inwestycji. Zabudowa objęta niniejszym Przedsięwzięciem dotyczy w przewadze zabudowy mieszkaniowej (mała zabudowa wielorodzinna lub zabudowa jednorodzinna) oraz możliwość niewielkich lokali użytkowych. Przedsięwzięcie podzielone zostałoby na kilka etapów - zysk uzyskany przez spółkę celową z pierwszego etapu w znaczącej części przeznaczony zostałby na budowę kolejnego etapu. Pozostała część zysku osiągniętego przez spółkę celową - zostałaby podzielona między partnera prywatnego i publicznego, z czego Zamawiający swoją część zysku zamierza przeznaczyć na realizację celów gospodarki i polityki komunalnej na miasta Zgierz (w szczególności remonty, modernizacje lokali komunalnych).

3 Podział zysku z kolejnych etapów Przedsięwzięcia odbywać się będzie według analogicznych zasad. Celem przeprowadzenia dialogu technicznego objętego niniejszym ogłoszeniem jest określenie możliwości znalezienia partnerów prywatnych zainteresowanych w/w Przedsięwzięciem, a także określenia ryzyk i elementów Przedsięwzięcia, których partner publiczny może nie dostrzegać na obecnym etapie. Konieczne jest omówienie reali wolnego rynku w zakresie możliwości realizacji niniejszego Przedsięwzięcia, uzyskania 2 informacji o uśrednionych, wstępnych kosztach realizacji (budowy) lm budownictwa mieszkaniowego w warunkach niniejszej inwestycji, a także możliwości popytu w zakresie takich nieruchomości - co pozwoli na określenie zakresu pierwszego etapu, które to określenie jest niezbędne do prawidłowego ustalenia warunków udziału w postępowaniu. Niniejszy dialog techniczny ma bowiem również na celu umożliwienie Zamawiającemu w sposób prawidłowy (tj. proporcjonalny do zakresu przedsięwzięcia) określić warunki udziału w postępowaniu, które muszą być dookreślone na pierwszy etapie planowanego postępowania w trybie dialogu konkurencyjnego - zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych. Szczegóły dotyczące potencjalnej spółki celowej będą dokładnie dookreślane na etapie postępowania przetargowego, po wyłonieniu konkretnych oferentów, którzy spełnią wstępne warunki udziału w postępowaniu. Zastrzega się, iż informacje zawarte w niniejszym dokumencie są jedynie informacjami wstępnymi - mają charakter poglądowy, co oznacza, że mogą ulec zmianie w toku prowadzonego dialogu technicznego. Wstępnie planowane jest przeprowadzenie w kolejnym kroku postępowania w trybie ustawy prawo zamówień publicznych - w trybie dialogu konkurencyjnego, zgodnie z art. 60a i n. ustawy PZP. 6. Zasady prowadzenia dialogu technicznego a) Dialog techniczny prowadzony jest w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie potencjalnych wykonawców i oferowanych przez nich rozwiązań. b) Dialog techniczny prowadzony jest w języku polskim. Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. c) Zamawiający, po zakończeniu dialogu technicznego, zamierza przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą PZP, lecz Zamawiający nie jest do tego zobowiązany. Wybór partnera prywatnego zostanie potencjalnie dokonany w ramach odrębnego postępowania opisanego powyżej. 3

4 d) Za udział w dialogu technicznym podmioty, które zgłosiły zainteresowanie nie otrzymają wynagrodzenia oraz zwrotu kosztów związanych z przygotowaniem i udziałem w dialogu. e) O zakończeniu dialogu Zamawiający niezwłocznie informuje uczestniczące w nim podmioty. f) Przystąpienie podmiotu do dialogu technicznego jest równoznaczne z udzieleniem bezwarunkowej zgody na wykorzystanie przekazywanych w trakcie dialogu technicznego informacji oraz utworów stanowiących przedmiot praw autorskich na potrzeby przygotowania i realizacji wskazanego powyżej planowanego zamówienia. Stanowi zezwolenie na rozporządzanie i korzystanie z opracowań tych utworów, jak również stanowi zapewnienie ze strony Uczestnika dialogu, że wykorzystanie utworu przez Zamawiającego nie będzie naruszało praw osób trzecich. g) Podmiot ubiegający się o dopuszczenie do udziału w dialogu udziela bezwarunkowej zgody na wykorzystanie przez Zamawiającego udzielanych informacji w treści przyszłych specyfikacji istotnych warunków zamówienia i innych dokumentów wynikających z procedur udzielania zamówień publicznych. h) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia dialogu na każdym jego etapie bez podania przyczyny. i) Udział w dialogu nie jest warunkiem ubiegania się w przyszłości o zamówienie publiczne. j) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca prowadzenia dialogu - w takiej sytuacji zostanie Uczestnikom przekazana stosowana informacja, k) Uczestnik dialogu ma prawo zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Dla skuteczności dokonanego zastrzeżenia należy informacje takie zawrzeć odrębnie od informacji jawnych. 1) Wniosek oraz składane wraz z wnioskiem oświadczenia i dokumenty muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu ubiegającego się o dopuszczenie do udziału w dialogu. Jeżeli uprawnienie do podpisania wniosku nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny podmiotu ubiegającego się o dopuszczenie do udziału w dialogu (odpisu z właściwego rejestru), do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo wystawione na reprezentanta podmiotu ubiegającego się o dopuszczenie do udziału w dialogu przez osoby do tego umocowane. Wskazanie miejsca i terminu składania wniosków o dopuszczenie do dialogu technicznego wraz z opisem warunków udziału w dialogu technicznym Wszystkie podmioty zainteresowane udziałem w dialogu technicznym proszone są o złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym w terminie do dnia roku do godziny Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Do wniosku należy załączyć właściwe dokumenty potwierdzające umocowanie danej osoby do działania w imieniu Uczestnika.

5 Wnioski mogą być: a) przesłane do Zamawiającego drogą pocztową na adres Zamawiającego z dopiskiem na kopercie Dialog techniczny nr sprawy NM /M.2018", b) wnioski mogą być złożone osobiście w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie Skarbnika i Sekretarza Miasta, pokój 105, c) bądź przesłane w formie elektronicznej (w formacie pdf) na adres poczty elektronicznej Zamawiającego W przypadku przesłania wniosku i dokumentów załączonych do wniosku w formie elektronicznej - Uczestnik dialogu zobowiązany jest na posiedzenie w zakresie dialogu technicznego przynieść ze sobą oryginały dokumentów celem ich okazania Zamawiaj ącemu. Każdy Uczestnik, który złożył wniosek o udział w dialogu technicznym zgodnie z przesłankami opisanymi w niniejszym ogłoszeniu - uznaje się za dopuszczony do udziału w dialogu. Zamawiający podejmie kontakt jedynie z uczestnikami, którzy ze względów formalnych nie mogą być dopuszczeni do udziału w postępowaniu. Informację o braku dopuszczenia do udziału w dialogu technicznego - Zamawiający przekaże zgłaszającemu się podmiotowi najpóźniej w dniu r. do godz przed rozpoczęciem dialogu technicznego. Dialog techniczny odbędzie się w formie panelu dyskusyjnego - posiedzenia w siedzibie Urzędu Miasta Zgierz, plac Jana Pawła II 16, Zgierz , sala w dniu roku (czwartek) godzina Ze spotkania w ramach dialogu technicznego sporządzony zostanie pisemny protokół. Zamawiający przewiduje, iż dialog techniczny zakończy się po odbyciu w/w spotkania. Zamawiający na obecnym etapie nie przewiduje dalszych czynności, które mogą być prowadzone w ramach dialogu technicznego. W spotkaniu ze strony Zamawiającego uczestniczyć będzie Komisja wyznaczona przez Zamawiającego. Członkowie Komisji zostaną przedstawieni na w/w spotkaniu przez przedstawiciela Zamawiającego. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu przepisów ustawy PZP, w szczególności nie stanowi postępowania w trybie dialogu konkurencyjnego. To jedynie etap przed ewentualnym wszczęciem postępowania przetargowego w trybie dialogu konkurencyjnego w ramach ustawy PZP oraz w ramach Partnerstwa publiczno-prywatnego. Niniejsze ogłoszenie na obecnym etapie nie jest również ogłoszeniem postępowania na wybór partnera prywatnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r., Nr 19, wybór koncesjonariusza w rozumieniu ustawy z dnia 9 5

6 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U r., Nr 19, poz. 101 ze zm.). 6

7 ZAŁĄCZNIK NR 1 Wniosek o dopuszczenie do udziału w Dialogu Technicznym Działając w imieniu, w odpowiedzi na Ogłoszenie o Dialogu Technicznym nr sprawy NM /M.2018 z dnia 8 stycznia 2018 roku - składam niniejszym Zgłoszenie do udziału w Dialogu Technicznym organizowanym przez Gminę Miasta Zgierz - Urząd Miasta Zgierz, Plac Jana Pawła II 16, Zgierz poprzedzającym ogłoszenie postępowania w sprawie wyboru wykonawcy przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego związanego z budową przez partnera prywatnego i partnera publicznego budynków mieszkalnych na nieruchomościach należących do Gminy Miasta Zgierz. Zgłaszający: Nazwa Adres Nr tel. Nr faksu Adres Dane osoby upoważnionej przez Zgłaszającego do kontaktów: Imię i nazwisko Pełniona funkcja Nr tel. Nr faksu Adres W związku ze Zgłoszeniem do udziału w Dialogu Technicznym oświadczam, iż: 1) jestem należycie umocowany/a do reprezentowania Zgłaszającego na dowód czego przedkładam dokument potwierdzający moje umocowanie w załączeniu do niniejszego wniosku: 2) zapoznałem się z treścią Ogłoszenia o Dialogu Technicznym z dnia 8 stycznia 2018 roku i w całości akceptuję jego postanowienia; 3) wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie przez Urząd Miasta Zgierz informacji zawartych w niniejszym Zgłoszeniu dla celów Dialogu lub Postępowania; 4) udzielam bezwarunkowej zgody na wykorzystywanie informacji przekazywanych w toku Dialogu, w tym również informacji stanowiących przedmiot praw autorskich Zgłaszającego, na potrzeby przeprowadzenia Postępowania, którego przedmiotem będzie realizacja przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego związanego z budową przez partnera prywatnego i partnera publicznego budynków ieszkalnych na nieruchomościach należących do Gminy Miasta Zgierz. Niniejsza *oda obejmuje w szczególności zgody na wykorzystanie ww. informacji i materiałów

8 niezbędnych do przygotowania opisu przedmiotu Zamówienia, specyfikacji istotnych warunków Zamówienia lub określenia warunków umowy dla Zamówienia. W imieniu Zgłaszającego: (podpis i pieczęć Zgłaszającego) 8

Ogłoszenie o dialogu technicznym. poprzedzającym wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie:

Ogłoszenie o dialogu technicznym. poprzedzającym wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie: Ogłoszenie o dialogu technicznym poprzedzającym wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie: Zakup usług medycznych dla pracowników PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. i członków

Bardziej szczegółowo

I. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego (podmiotu prowadzącego dialog techniczny):

I. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego (podmiotu prowadzącego dialog techniczny): Ogłoszenie o dialogu technicznym z dnia 14.07.2016 r poprzedzającym wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem będzie świadczenie kompleksowych usług wydruku w wybranych obiektach

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM POLSKA AGENCJA PRASOWA S.A. ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa tel. centr. (+48 22) 509 22 22 www.pap.pl OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM Dialog techniczny prowadzony jest na podstawie art. 31a 31d ustawy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO I. Informacja wstępna: Nazwa i adres Zamawiającego Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno Tel. 65 529 90 96, fax. 65

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM Dialog techniczny prowadzony jest na podstawie art. 31a 31c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ CEL PRZEPROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o dialogu technicznym poprzedzającym wszczęcie postępowania. o udzielenie zamówienia publicznego na:

Ogłoszenie o dialogu technicznym poprzedzającym wszczęcie postępowania. o udzielenie zamówienia publicznego na: Brzesko, 23 sierpnia 2017r. Ogłoszenie o dialogu technicznym poprzedzającym wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawy sprzętu mechanicznego i elektronicznego, stołów laboratoryjnych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM POPRZEDZAJĄCYM WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA :

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM POPRZEDZAJĄCYM WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA : OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM POPRZEDZAJĄCYM WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA : Nowoczesny system dostępu do oferty Muzeum Sztuki w Łodzi Nr sprawy: Data: 14 11 2016 ------------- Podpis

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM Znak pisma: KCBTiK 170/18 Warszawa, dn. 25.05.2018 r. OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM I. ZAPRASZAJĄCY Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek ul. Chałubińskiego 5, 02-004 Warszawa. II. PODSTAWA PRAWNA

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o dialogu technicznym. poprzedzającym wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego w sprawie:

Ogłoszenie o dialogu technicznym. poprzedzającym wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego w sprawie: Ogłoszenie o dialogu technicznym poprzedzającym wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego w sprawie: Dostęp do Programu Sportowego dla Pracowników PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM poprzedzającym ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie wyboru Wykonawcy na wynajem powierzchni biurowej dostosowanej do potrzeb i charakteru

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM Dialog techniczny dotyczący wdrożenia, utrzymania i modyfikacji systemu I. ZAMAWIAJĄCY Instytut Transportu Samochodowego ul. Jagiellońska 80 03-301 Warszawa NIP 5250008382

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM Polskie Koleje Państwowe S.A. Centrala ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa Departament Zakupów i Administracji tel.: +48 22 474 91 77 fax. +48 22 474 94 02 e-mail: przetargi@pkp.pl Warszawa, 26.10.2015

Bardziej szczegółowo

Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem

Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem Zakopane, 31.05.2016 r. Zaproszenie do udziału w dialogu technicznym mogącym poprzedzać wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie rozbudowy skoczni narciarskiej Wielka Krokiew

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM Polskie Koleje Państwowe S.A. Centrala ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa Departament Eksploatacji Nieruchomości tel.: +48 22 474 91 44 fax. +48 22 474 90 34 e-mail: sekretariat.kndu@pkp.pl Warszawa,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO Opole, dnia 11.02.2014r. OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Miasto Opole Urząd Miasta Opola ul. Rynek Ratusz, 45-015 Opole II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM nr: 03/2019

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM nr: 03/2019 Pruszków 23.05.2019 r. OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM nr: 03/2019 I. ZAMAWIAJĄCY Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie sp. z o.o. na podstawie art. 31c Ustawy PZP ogłasza dialog techniczny na dostawę

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o dialogu technicznym nr 1

Ogłoszenie o dialogu technicznym nr 1 Ogłoszenie o dialogu technicznym nr 1 I. Zamawiający: Park Naukowo-Technologiczny w Opolu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą pod adresem: 45-839 Opole, ul. Technologiczna 2, wpisanej do

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o dialogu technicznym poprzedzającym ogłoszenie postępowania w sprawie usługi: leasing zwrotny nieruchomości

Ogłoszenie o dialogu technicznym poprzedzającym ogłoszenie postępowania w sprawie usługi: leasing zwrotny nieruchomości Ogłoszenie o dialogu technicznym poprzedzającym ogłoszenie postępowania w sprawie usługi: leasing zwrotny nieruchomości Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. (zwany dalej Zapraszającym / Zamawiającym)

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Toruń, dnia 2 kwietnia 2014 r. Zaproszenie do udziału w dialogu technicznym poprzedzającym ustalenie istotnych warunków zamówienia publicznego pt. Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM 1. Zapraszający Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy 05-420 Józefów, ul. Nadwiślańska 213

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM Ogłoszeniodawca: Województwo Zachodniopomorskie Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM poprzedzającym ogłoszenie postępowania

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM Polskie Koleje Państwowe S.A. Centrala ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa Departament Zakupów i Administracji tel.: +48 22 474 91 77 fax. +48 22 474 94 02 e-mail: przetargi@pkp.pl Warszawa, 04.09.2015

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra DO-ZP.271.45.3.2016 RISS 3292174 Zielona Góra, 8 lipca 2016r. INFORMACJA O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO Zamawiający: Miasto

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO

INFORMACJA O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO Polskie Koleje Państwowe S.A. Centrala Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa Biuro Zakupów tel.: +48 22 474 91 41 e-mail: przetargi@pkp.pl I. ZAMAWIAJĄCY INFORMACJA O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM dotyczące dostaw odzieży i obuwia ochronnego oraz Środków Ochrony Indywidualnej dla pracowników Warszawa, dn. 03.11.2017 r. I. ZAMAWIAJĄCY Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO

INFORMACJA O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO Polskie Koleje Państwowe S.A. Centrala Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa Biuro Zakupów tel.: +48 22 474 91 41 e-mail: przetargi@pkp.pl I. ZAMAWIAJĄCY INFORMACJA O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO W GRUPIE KAPITAŁOWEJ PGNiG TERMIKA

REGULAMIN PROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO W GRUPIE KAPITAŁOWEJ PGNiG TERMIKA REGULAMIN PROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO W GRUPIE KAPITAŁOWEJ PGNiG TERMIKA SPIS TREŚCI: 1 Cel... 2 2 Zakres... 2 3 Definicje... 2 4 Zawartość merytoryczna... 2 4.1 Przebieg Dialogu technicznego... 2

Bardziej szczegółowo

Wydanie: Ilość załączników: Ilość stron: REGULAMIN PROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO W GRUPIE KAPITAŁOWEJ PGNiG TERMIKA

Wydanie: Ilość załączników: Ilość stron: REGULAMIN PROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO W GRUPIE KAPITAŁOWEJ PGNiG TERMIKA Rodzaj dokumentu: Oznaczenie dokumentu: Wydanie: Ilość załączników: Ilość stron: Regulamin R-025 6 (5) Osoba odpowiedzialna za dokument: Właściciel dokumentu: Ważny od: Aneta Jędrzejczyk Aneta Jędrzejczyk

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM P.G.K. Termy Uniejów Sp. z o.o. w Uniejowie Ul. Polna 37, 99-210 Uniejów Tel.: 63 288 80 71 e-mail: termy@uniejow.pl PGK DT 271.4.2017 OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM Poprzedzającym POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM I. ZAMAWIAJĄCY Teatr Powszechny w Łodzi OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM II. DANE KONTAKTOWE ZAMAWIAJĄCEGO 91-069 Łódź, ul. Legionów 21 NIP: 724-000-46-79 tel.: +48 42 633-25-39 fax.: +48 42 636-18-14

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 13 lutego 2014 r. Warszawa, dnia 13 lutego 2014 r. Ogłoszenie o dialogu technicznym poprzedzającym ogłoszenie postępowania w sprawie wyboru wykonawcy usługi polegającej na całodobowej ochronie fizycznej osób i mienia świadczonej

Bardziej szczegółowo

Częstochowa, IZ OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM

Częstochowa, IZ OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM Częstochowa, 2015.05.27 IZ.271.36.2015 OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM I. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Częstochowa ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa, woj. śląskie, tel. 34 3707100, faks 34 3707170. NIP:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM I. ZAMAWIAJĄCY Zamawiającym jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa, tel. 22 667 17 04 lub 05, fax 22 667 17 33 lub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO. przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

REGULAMIN PROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO. przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. REGULAMIN PROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 1. Przedmiot regulacji Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dialogu technicznego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO poprzedzającego wszczęcie postępowania o

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO poprzedzającego wszczęcie postępowania o Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi http://zim.lodz.bip-e.pl/zim/ogloszeni/8731,ogloszenie-o-zamiarze-przeprowadzenia-dialogu-technicznego-poprze dzajacego-wszcz.html 2019-01-21, 02:27 Wtorek, 27 listopada

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM 1 Warszawa, 19.08.2014 r. ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM poprzedzającym wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Zapasowe Centrum Danych dla Systemu Informacji o Szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM 24 listopada 2015 r. I. ZAMAWIAJĄCY Ministerstwo Spraw Zagranicznych al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa II. DEFINICJE Ilekroć w niniejszym ogłoszeniu jest mowa o: OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM 1)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM I. ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ II. DANE KONTAKTOWE ZAMAWIAJĄCEGO WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ 00-637 WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJI O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIU DIALOGU ORAZ O JEGO PRZEDMIOCIE / OGŁOSZENIE

INFORMACJI O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIU DIALOGU ORAZ O JEGO PRZEDMIOCIE / OGŁOSZENIE CENTRALA Departament Zakupów i Administracji ul. Szczęśliwicka 62 00-973 Warszawa Tel.: +48 (22) 4749401 Fax: +48 (22) 4749402 www.pkpsa.pl e-mail: kpda@pkp.pl Znak postępowania: KPDA/2015/WNP-002948/DT

Bardziej szczegółowo

1 Oznaczenie Zamawiającego

1 Oznaczenie Zamawiającego Gdańsk, dnia 20.11.2017 r. Ogłoszenie o dialogu technicznym poprzedzającym ogłoszenie postępowania na zaprojektowanie i wdrożenie nowego systemu pobierania opłat za przejazdy komunikacją publiczną w województwie

Bardziej szczegółowo

Osoba wyznaczona do kontaktów: p. Stanisław Jastrzębski tel. +48 785 919 888 Adres e-mail: s.jastrzebski@kpts.com.pl

Osoba wyznaczona do kontaktów: p. Stanisław Jastrzębski tel. +48 785 919 888 Adres e-mail: s.jastrzebski@kpts.com.pl Ogłoszenie o dialogu technicznym poprzedzającym ogłoszenie postępowania w sprawie organizacji systemu dostaw paliwa skroplonego gazu ziemnego (LNG) na potrzeby własne Zamawiającego. Kujawsko-Pomorski Transport

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM Polskie Koleje Państwowe S.A. Centrala ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa Biuro Zamówień i Przetargów tel.: +48 22 474 91 41 fax. +48 22 474 91 77 e-mail: przetargi@pkp.pl Warszawa, 20.04.2016 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin Dialogu Technicznego

Regulamin Dialogu Technicznego Regulamin Dialogu Technicznego 1 1. Regulamin określa zasady prowadzenia przez Zamawiającego Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dr. Janusza Daaba 41-940 Piekary Śląskie ul.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM NR: PGO/DG/01/2017

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM NR: PGO/DG/01/2017 OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM NR: PGO/DG/01/2017 I. ZAMAWIAJĄCY Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. ul. ks. Piotra Skargi 11 22 100 Chełm NIP: 563-22-08-163 REGON: 060019330 KRS: 0000233476

Bardziej szczegółowo

Polska-Podkowa Leśna: Roboty budowlane 2018/S Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane

Polska-Podkowa Leśna: Roboty budowlane 2018/S Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:383860-2018:text:pl:html Polska-Podkowa Leśna: Roboty budowlane 2018/S 169-383860 Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Legal Basis: Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM (znak sprawy: BOU-IV )

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM (znak sprawy: BOU-IV ) OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM (znak sprawy: BOU-IV.272.13.2018) I. ZAMAWIAJĄCY Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa II. DANE KONTAKTOWE ZAMAWIAJĄCEGO Mazowiecki Urząd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA DIALOGU TECHNICZNEGO W ZARZĄDZIE ZIELENI MIEJSKIEJ W KRAKOWIE NA POTRZEBY POSTĘPOWAŃ W TRYBIE PPP I KONCESJI

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA DIALOGU TECHNICZNEGO W ZARZĄDZIE ZIELENI MIEJSKIEJ W KRAKOWIE NA POTRZEBY POSTĘPOWAŃ W TRYBIE PPP I KONCESJI Załącznik do Zarządzenia nr 4/2018 Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie z dnia 01.02.2018r. REGULAMIN PRZEPROWADZANIA DIALOGU TECHNICZNEGO W ZARZĄDZIE ZIELENI MIEJSKIEJ W KRAKOWIE NA POTRZEBY

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera do realizacji projektu w ramach Regionalnego Operacyjnego Województwa Łódzkiego na

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera do realizacji projektu w ramach Regionalnego Operacyjnego Województwa Łódzkiego na Ogłoszenie o otwartym naborze partnera do realizacji projektu w ramach Regionalnego Operacyjnego Województwa Łódzkiego na wspólnej Programu lata 2014-2020 Oś Priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności,

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak: 1/MOS/2016 pn:

O F E R T A. Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak: 1/MOS/2016 pn: Załącznik nr 1 do SIWZ Firma Wykonawcy 1 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Garwolinie O F E R T A Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE....... (imię i nazwisko lub nazwa Uczestnika Konkursu występującego samodzielnie i jego siedziba lub miejsce zamieszkania

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM W PRZEDMIOCIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA:

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM W PRZEDMIOCIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA: OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM W PRZEDMIOCIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA: pn.: Rewitalizacja obiektu starej papierni i dworku przy ul. Szyperskiej 8-9, budowa przystani rzecznej na cyplu rzeki Warty przy

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 18 stycznia 2018 r. Numer sprawy ZIM-RRII

Łódź, dnia 18 stycznia 2018 r. Numer sprawy ZIM-RRII Numer sprawy ZIM-RRII.50077.11.1.3.2018 Łódź, dnia 18 stycznia 2018 r. OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO poprzedzającego wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O D I A L O G U T E C H N I C Z N Y M CENTRALNY SYSTEM SPRZEDAŻY BILETÓW

O G Ł O S Z E N I E O D I A L O G U T E C H N I C Z N Y M CENTRALNY SYSTEM SPRZEDAŻY BILETÓW I. ZAMAWIAJĄCY O G Ł O S Z E N I E O D I A L O G U T E C H N I C Z N Y M "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wileńskiej 14a, 03-414 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Zaproszenie do składania ofert Nazwa zamówienia: Wykonanie Usług Remontowo - Malarskich w pomieszczeniach Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach Zamawiający: Samodzielny Publiczny

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Publiczne Zaproszenie do Negocjacji

OGŁOSZENIE Publiczne Zaproszenie do Negocjacji Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 40/2014 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia negocjacji, w przedmiocie objęcia przez Inwestora nowych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE ZAŁĄCZNIK NR 1 WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE Konkursu (*) niniejszym składam (składamy) wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie. imię i nazwisko / nazwa Uczestnika (Uczestników) Konkursu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego na wdrożenie Architektury Korporacyjnej IT w Ministerstwie Sprawiedliwości

OGŁOSZENIE o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego na wdrożenie Architektury Korporacyjnej IT w Ministerstwie Sprawiedliwości OGŁOSZENIE o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego na wdrożenie Architektury Korporacyjnej IT w Ministerstwie Sprawiedliwości Warszawa, 18 listopada 2014r. Spis treści 1 Wstęp... 3 2 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO Departament Administracji OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO poprzedzającego wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: Usługę leasingu pojazdów dla

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE CELU I PRZEDMIOTU DIALOGU TECHNICZNEGO

INFORMACJE DOTYCZĄCE CELU I PRZEDMIOTU DIALOGU TECHNICZNEGO I. INFORACJE OGÓLNE Nazwa oraz adres Zamawiającego. Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa Państwowy Instytut Badawczy ul. Kolska 12, 01-045 Warszawa tel.: +48 223808200 Faks: +48 223808391 e-mail: zamowienia.publiczne@nask.pl

Bardziej szczegółowo

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 1 z 14 2018-12-18, 14:27 Ogłoszenie nr 662725-N-2018 z dnia 2018-12-18 r. Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia: zapewnienie sali konferencyjnej, miejsc noclegowych oraz realizacja usług gastronomicznych

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO DIALOGU TECHNICZNEGO

ZAPROSZENIE DO DIALOGU TECHNICZNEGO ZAPROSZENIE DO DIALOGU TECHNICZNEGO 1. ZAPRASZAJĄCY: Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Spółka z o.o., 02-593 Warszawa, ul. J.J. Rostafińskich 1, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY.... ( pieczątka Oferenta ) (data )

FORMULARZ OFERTY.... ( pieczątka Oferenta ) (data ) ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTY...... ( pieczątka Oferenta ) (data ) Samorządowy Zakład Budżetowy Gminne Wodociągi i Kanalizacja w Sianowie ul. Słowackiego 5C 76 004 Sianów Nawiązując do ogłoszenia o przetargu

Bardziej szczegółowo

Toruń, ul. Chrobrego 105/107 NIP: Wykonawca Lp. Nazwa Wykonawcy(-ów) Adres(-y) i NIP Wykonawca nr 1 Wykonawca nr 2 Wykonawca nr 3

Toruń, ul. Chrobrego 105/107 NIP: Wykonawca Lp. Nazwa Wykonawcy(-ów) Adres(-y) i NIP Wykonawca nr 1 Wykonawca nr 2 Wykonawca nr 3 Załącznik nr 1 do IDW Formularz Oferty nr 1 nr 2 nr 3 a a a Działając w imieniu (ów) składam(-y) Ofertę na realizację na rzecz Zamawiającego zamówienia publicznego polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do udziału w dialogu technicznym

Zaproszenie do udziału w dialogu technicznym NASK Źródło: http://www.nask.pl/pl/aktualnosci/wydarzenia/wydarzenia-2016/280,zaproszenie-do-udzialu-w-dialogu-technicznym.ht ml Wygenerowano: Poniedziałek, 16 stycznia 2017, 16:40 Zaproszenie do udziału

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO REGULAMIN PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO 1 Definicje Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1. Dialogu rozumie się przez to dialog techniczny unormowany przepisami art. 31a -31c ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

9) wybór Potencjalnego Nabywcy i podpisanie Umowy zbycia udziałów. 3. W negocjacjach jako Potencjalni Nabywcy nie mogą uczestniczyć:

9) wybór Potencjalnego Nabywcy i podpisanie Umowy zbycia udziałów. 3. W negocjacjach jako Potencjalni Nabywcy nie mogą uczestniczyć: Załącznik nr 1 do Wniosku Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 29.11.2018 r. o wyrażenie zgody na zbycie udziałów spółki pod firmą Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. PROCEDURA ZBYCIA UDZIAŁÓW W

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA DIALOGU TECHNICZNEGO. 1 Definicje

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA DIALOGU TECHNICZNEGO. 1 Definicje 1 Załącznik nr 4 REGULAMIN PRZEPROWADZANIA DIALOGU TECHNICZNEGO Regulamin określa zasady prowadzenia przez Zamawiającego Dialogu technicznego, poprzedzającego Postępowanie lub Postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO

REGULAMIN PROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO REGULAMIN PROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO poprzedzającego ogłoszenie o zamówieniu na przygotowanie narzędzi służących do promocji marki Zamawiającego oraz jego produktów w Internecie. 1 Definicje Ilekroć

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Definicje

REGULAMIN. 1 Definicje REGULAMIN przeprowadzenia dialogu technicznego dla zadania pn.: Wyłonienie Operatora współpracującego w zakresie pozwalającym na określenie pożądanych funkcji, a następnie ich wdrożenie z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

WZÓR OŚWIADCZENIA WYKONAWCY (ŁĄCZNIE WSZYSTKICH PARTNERÓW) O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU*

WZÓR OŚWIADCZENIA WYKONAWCY (ŁĄCZNIE WSZYSTKICH PARTNERÓW) O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU* załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia WZÓR OŚWIADCZENIA WYKONAWCY (ŁĄCZNIE WSZYSTKICH PARTNERÓW) O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU* Zakład Północny a Adres a a Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkanych na terenie Gminy Alwernia

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkanych na terenie Gminy Alwernia Załącznik nr 1 wzór formularza ofertowego OFERTA FORMULARZ OFERTOWY Dla przetargu nieograniczonego na usługę: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkanych na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

IV. Warunki udziału Dialogu

IV. Warunki udziału Dialogu Warszawa, 09 stycznia 2015 r. EF101b-9000-1-2/1/EO/15 Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego (dalej Dialog ) I. Cele Dialogu Celem Dialogu jest m.in.: 1. Pozyskanie informacji niezbędnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu ofert wraz z negocjacjami na najem powierzchni reklamowych na Stadionie Narodowym w Warszawie

Regulamin konkursu ofert wraz z negocjacjami na najem powierzchni reklamowych na Stadionie Narodowym w Warszawie Regulamin konkursu ofert wraz z negocjacjami na najem powierzchni reklamowych na Stadionie Narodowym w Warszawie 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin konkursu ofert wraz z negocjacjami na najem powierzchni

Bardziej szczegółowo

na usługę tłumaczenia pisemnego do dnia do godz.12:00 w wersji papierowej

na usługę tłumaczenia pisemnego do dnia do godz.12:00 w wersji papierowej 1 Zapytanie ofertowe rozeznanie rynku nr RC/A/2018 na usługę tłumaczenia pisemnego Promocja zagraniczna multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej SidlyCare Projekt współfinansowany z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES OGŁOSZENIODAWCY

I. NAZWA I ADRES OGŁOSZENIODAWCY Ogłoszeniodawca: Województwo Zachodniopomorskie Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM poprzedzającym ogłoszenie postępowania

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM NR 2/2019. Wymagania wobec modułów komunikacji zastępczej M2M dla

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM NR 2/2019. Wymagania wobec modułów komunikacji zastępczej M2M dla OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM NR 2/2019 Wymagania wobec modułów komunikacji zastępczej M2M dla liczników energii elektrycznej zdalnego odczytu ENERGA-OPERATOR S.A. Zamawiający ENERGA OPERATOR S.A. ul.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Strona 1 z 20 Ogłoszenie nr 639865-N-2018 z dnia r. Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia: Zapewnienie sal konferencyjnych, miejsc noclegowych oraz realizacja usług gastronomicznych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Nazwa przetargu:

OFERTA. Nazwa przetargu: Pieczęć firmowa wykonawcy: lub Nazwa wykonawcy: OFERTA Nazwa przetargu: Prace wykończeniowe w lokalach mieszkalnych i usługowych w budynku mieszkalno-usługowym przy ul. Jana Pawła II 16 i ul. Mikołowskiej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi. Sporządzenie opinii o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi. Sporządzenie opinii o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego Częstochowa, 2017-07-05 GK.271.2.2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Sporządzenie opinii o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Rzeszowa: Modernizacja i wyposażenie zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 8 w Rzeszowie przy ul. Dąbrowskiego 66A

Urząd Miasta Rzeszowa: Modernizacja i wyposażenie zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 8 w Rzeszowie przy ul. Dąbrowskiego 66A Ogłoszenie nr 551133-N-2018 z dnia 2018-04-27 r. Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa: Modernizacja i wyposażenie zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 8 w Rzeszowie przy ul. Dąbrowskiego 66A OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej ZESPÓŁ MIESZKANIOWY LEŚNY DWÓR w Zielonej Górze wraz z zapleczem

Bardziej szczegółowo

WZÓR WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (WOD)

WZÓR WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (WOD) Wniosek o dopuszczenie do udziału WOD Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. ul. Kilińskiego 25a 58-200 Dzierżoniów Polska tel. +48 74 832 37 01 do 04 fax. +48 74 832 37 05 http://www.wik.dzierzoniow.pl

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Formularz wniosku... pieczęć Wykonawcy WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. ul. Kwiatka 5 09-400 Płock Nawiązując do ogłoszenia o przetargu

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Strona 1 z 15. Ogłoszenie nr N-2018 z dnia r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Strona 1 z 15. Ogłoszenie nr N-2018 z dnia r. Strona 1 z 15 Ogłoszenie nr 533113-N-2018 z dnia r. Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia: Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie sali konferencyjnej i realizacja usług gastronomicznych na

Bardziej szczegółowo

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 1 z 13 2019-03-11, 11:46 Ogłoszenie nr 523638-N-2019 z dnia 2019-03-11 r. Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia: zapewnienie sali konferencyjnej, miejsc noclegowych oraz realizacja usług gastronomicznych

Bardziej szczegółowo

WZÓR OŚWIADCZENIA WYKONAWCY (ŁĄCZNIE WSZYSTKICH PARTNERÓW) O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU*

WZÓR OŚWIADCZENIA WYKONAWCY (ŁĄCZNIE WSZYSTKICH PARTNERÓW) O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU* załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia WZÓR OŚWIADCZENIA WYKONAWCY (ŁĄCZNIE WSZYSTKICH PARTNERÓW) O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU* Wykonawca Nazwa Adres oświadczamy,

Bardziej szczegółowo

WZÓR OŚWIADCZENIA WYKONAWCY (ŁĄCZNIE WSZYSTKICH PARTNERÓW) O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU*

WZÓR OŚWIADCZENIA WYKONAWCY (ŁĄCZNIE WSZYSTKICH PARTNERÓW) O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU* załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia WZÓR OŚWIADCZENIA WYKONAWCY (ŁĄCZNIE WSZYSTKICH PARTNERÓW) O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU* NR POSTĘPOWANIA: EZ11-Ez6-2110/23/2014

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM Biuro Zamówień i Przetargów tel.: +48 22 474 91 41 e-mail: przetargi@pkp.pl Znak pisma: KIZ01.21.19.2017.RG/5 UNP: 2017-0143196 Warszawa, 29.03.2017 r. OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM I. ZAMAWIAJĄCY Polskie

Bardziej szczegółowo

I. Nazwa (firma) i adres organizatora konsultacji rynkowych

I. Nazwa (firma) i adres organizatora konsultacji rynkowych Ogłoszenie o konsultacjach rynkowych nr 1/2018 z dnia 8 stycznia 2018 r., mogących poprzedzić postępowanie zmierzające do wyboru podmiotu realizującego inwestycję, polegającą na rewitalizacji kamienic

Bardziej szczegółowo

Polska-Nysa: Usługi bankowe i inwestycyjne 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Nysa: Usługi bankowe i inwestycyjne 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:237129-2017:text:pl:html -Nysa: Usługi bankowe i inwestycyjne 2017/S 118-237129 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy ul. Bema Warszawa

FORMULARZ OFERTY Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy ul. Bema Warszawa pieczęć wykonawcy/lidera wykonawców występujących wspólnie Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy ul. Bema 70 01-225 Warszawa Nazwa, siedziba,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czystemiasto.pl Kalisz: Usługa ubezpieczenia majątkowego oraz odpowiedzialności cywilnej Związku

Bardziej szczegółowo

Polska-Świerże Górne: Kukurydza 2019/S Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Świerże Górne: Kukurydza 2019/S Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1 / 13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:53892-2019:text:pl:html Polska-Świerże Górne: Kukurydza 2019/S 024-053892 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe Dostawy Legal Basis: Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 40697-2016 z dnia 2016-04-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kalisz Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie rekultywacji kwatery nr 1 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne

Bardziej szczegółowo

odpowiedzialnością z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej ul. Daszyńskiego 5, Środa Wielkopolska.

odpowiedzialnością z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej ul. Daszyńskiego 5, Środa Wielkopolska. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 40/2014 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia negocjacji, w przedmiocie objęcia przez Inwestora nowych

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Nazwa przetargu:

OFERTA. Nazwa przetargu: Pieczęć firmowa wykonawcy: lub Nazwa wykonawcy: OFERTA Nazwa przetargu: Adaptacja pomieszczeń dwóch lokali użytkowych w budynku przy ul. Chorzowskiej 42 w Gliwicach na siedzibę Rady Osiedla Zatorze. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU PARTNERA /PARTNERÓW

REGULAMIN NABORU PARTNERA /PARTNERÓW REGULAMIN NABORU PARTNERA /PARTNERÓW I. CEL I ZAKRES PARTNERSTWA 1. Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie i realizacja Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA DIALOGU TECHNICZNEGO W MIEJSKIM ZAKŁADZIE KOMUNIKACJI SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W SŁUPSKU

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA DIALOGU TECHNICZNEGO W MIEJSKIM ZAKŁADZIE KOMUNIKACJI SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W SŁUPSKU REGULAMIN PRZEPROWADZANIA DIALOGU TECHNICZNEGO W MIEJSKIM ZAKŁADZIE KOMUNIKACJI SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W SŁUPSKU Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa: 1 Definicje 1) Dialogu rozumie się przez to dialog

Bardziej szczegółowo

na budowę dróg w mieście budowa drogi w ulicy Stawowej w Nysie

na budowę dróg w mieście budowa drogi w ulicy Stawowej w Nysie ... Adres......... Nazwa Wykonawcy telefon... faks... E-mail... Adres......... Nazwa Wykonawcy Pełnomocnik (dotyczy Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia) telefon... faks... E-mail... na budowę

Bardziej szczegółowo