REGULAMIN Świadczenia usługi Moje konto w ramach Envelo DEFINICJE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN Świadczenia usługi Moje konto w ramach Envelo DEFINICJE"

Transkrypt

1 REGULAMIN Świadczenia usługi Moje konto w ramach Envelo 1 DEFINICJE BOK PPUC: Dane Użytkownika: Biuro Obsługi Klientów Usługodawcy z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, w Warszawie. Kontakt z BOK PPUC możliwy jest pod numerami: (+48) lub (opłata za połączenie według taryfy dostawcy usług telekomunikacyjnych, z której korzysta Użytkownik) lub mailem na adres: wszelkie dane tekstowe, graficzne, zdjęcia, w tym również dane osobowe, które Użytkownik wprowadza w trakcie korzystania z Usługi. Envelo: prowadzona przez Usługodawcę platforma internetowa, w postaci zorganizowanego systemu teleinformatycznego, utrzymywana przez Usługodawcę oraz dostępna pod adresem internetowym Moje konto: Konsument: Przedsiębiorca: Regulamin: Rejestracja: System Informatyczny: Umowa: Usługa: prowadzone dla Użytkownika przez Usługodawcę pod unikalną nazwą [login] indywidualne, interaktywne konto, w którym gromadzone są informacje na temat działań podejmowanych przez Użytkownika w ramach Envelo oraz umożliwiające zalogowanemu Użytkownikowi korzystanie z funkcjonalności dostępnych w ramach Mojego konta. za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Uz ytkownik posiadający status przedsiębiorcy w rozumieniu włas ciwych przepiso w obowiązującego prawa. niniejszy Regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami. określona w paragrafie 3 Regulaminu procedura utworzenia Mojego konta. system teleinformatyczny pozostający w dyspozycji Usługodawcy wykorzystywany do świadczenia Usługi, obejmujący w szczególności sprzęt komputerowy, serwery, urządzenia peryferyjne. umowa o korzystanie z Usługi. usługa świadczona drogą elektroniczną Użytkownikowi przez Usługodawcę polegająca na udostępnieniu Użytkownikowi Mojego konta wraz z jego wszystkimi funkcjonalnościami. Usługa jest dostępna tylko dla Użytkowników, będących Konsumentem lub Przedsiębiorcą. Wyłącznie w odniesieniu do Użytkownika o statusie Przedsiębiorcy konieczny jest wymóg posiadania siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Usługodawca informuje, że w zależności od wyboru dokonanego przez Użytkownika na Strona 1 z 11

2 etapie rejestracji Mojego konta pewne funkcjonalnos ci dostępne w ramach korzystania z Usługi mogą byc zro z nicowane dla Uz ytkownika będącego Konsumentem lub Uz ytkownika będącego Przedsiębiorcą. Usługodawca: Użytkownik: Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: , kapitał zakładowy ,00 zł, NIP: osoba fizyczna lub osoba prawna (w której imieniu działa osoba należycie upoważniona) posiadająca zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób fizycznych nie posiadających zdolności do czynności prawnych lub osób fizycznych z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych, Użytkownik powinien być należycie reprezentowany przez przedstawiciela ustawowego lub odpowiednio działać za zgodą takiego przedstawiciela ustawowego. Użytkownik może korzystać z Usługi w imieniu własnym, a w przypadku korzystania z Usługi w imieniu osoby trzeciej konieczne jest posiadanie w tym zakresie odpowiedniego upoważnienia. Użytkownik może korzystać z Usługi jako Konsument lub Przedsiębiorca. W powyższym celu Użytkownik w trakcie procedury korzystania z Usługi proszony jest o odpowiednie określenie swojego statusu. 2 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 2.1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ustala niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin określa warunki i zasady korzystania przez Użytkowników z Usługi Każdy może nieodpłatnie zapoznać się z treścią Regulaminu. Treść Regulaminu można drukować, utrwalać oraz zwielokrotniać dowolną techniką na dowolnych nośnikach Regulamin jest udostępniony przed zawarciem Umowy w postaci pozwalającej na jego utrwalanie, przechowywanie i odtwarzanie (tj. w formacie dokumentu HTML) Regulamin jest dostępny do przeglądania oraz pobrania na Envelo: w zakładce Regulamin. Dodatkowo, na żądanie Użytkownika, Usługodawca prześle Użytkownikowi kopię Regulaminu w postaci elektronicznej na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej Korzystanie z Usługi Mojego Konta jest nieodpłatne Korzystanie z Usług jest dobrowolne. 3 ZAWARCIE UMOWY 3.1. Umowa o świadczenie Usługi zostaje zawarta zgodnie z procedurą określoną w niniejszym rozdziale Regulaminu. Strona 2 z 11

3 3.2. W celu zawarcia Umowy konieczna jest uprzednia Rejestracja Użytkownika za pośrednictwem elektronicznego formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę pod adresem internetowym W trakcie Rejestracji Użytkownik jest zobowiązany do dokonania wyboru spośród kolejnych interaktywnych pól formularza rejestracyjnego, a także do wpisania w odpowiednich polach formularza rejestracyjnego podstawowych danych koniecznych do świadczenia Usługi na jego rzecz, a w szczególności imienia i nazwiska, danych do kontaktu (adresu /telefonu, adresu) Zawarcie Umowy z Użytkownikiem następuje z chwilą łącznego spełnienia określonych poniżej warunków: poprawnego wypełnienia przez Użytkownika pól formularza rejestracyjnego, koniecznych do prawidłowej realizacji Usługi przez Usługodawcę; wyrażenia przez Użytkownika zgody na treść Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza Usługi (tzw. checkbox ); aktywowania Mojego konta poprzez link aktywacyjny wysłany na podany przez Użytkownika adres Łączne spełnienie warunków określonych w pkt 3.4. powyżej skutkuje zawarciem Umowy pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, której przedmiotem jest nieodpłatne świadczenie Użytkownikowi Usługi. Zawarcie Umowy następuje z chwilą spełnienia wskazanych warunków Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika w sposób opisany w pkt powyżej jest równoznaczna ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, że: zapoznał się z Regulaminem i akceptuje bez zastrzeżeń wszystkie zawarte w nim postanowienia; do Umowy przystąpił w sposób dobrowolny; dane zawarte w formularzu Usługi są zgodne ze stanem rzeczywistym i poprawne Brak akceptacji Regulaminu skutkuje brakiem możliwości zawarcia Umowy Na treść Umowy z Użytkownikiem składa się Regulamin oraz wypełniony przez Użytkownika formularz rejestracyjny Umowa zawarta jest na czas nieoznaczony, a Usługodawca nie określa minimalnego okresu, na jaki zawarta może zostać Umowa Usługodawca zaleca, żeby Użytkownik będący Konsumentem sprawdził przed rozpoczęciem korzystania z danej usługi dostępnej za pośrednictwem Mojego Konta czy przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy zawieranej na odległość, o czym Usługodawca szczegółowo informuje w Regulaminie oraz w regulaminach poszczególnych usług, jak i w trakcie procesu zamawiania danej usługi z wykorzystaniem Mojego Konta. Co do zasady Użytkownik będący Konsumentem, który zawarł Umowę na odległość o daną Usługę może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy o daną Usługę bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem postanowień punktów Regulaminu. Jeśli Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia ze względu na istotę Usługi, wówczas bieg terminu do odstąpienia od Umowy o daną Usługę biegnie od dnia zawarcia tej Umowy. Użytkownik będący Konsumentem może odstąpić od Umowy o daną Usługę, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od tej Umowy, przy czym do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Usługodawca zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o daną Usługę drogą elektroniczną poprzez wysłanie oświadczenia na adres lub na stronie przy czym wówczas Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Użytkownikowi na jego Moje Konto lub wskazany przez Użytkownika adres e- mail potwierdzenie otrzymania tak złożonego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o daną Usługę. Strona 3 z 11

4 Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy o daną Usługę może zostać złożone również z wykorzystaniem wzoru formularza odstąpienia od Umowy dostępnego na lecz skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe W przypadku odstąpienia przez Użytkownika będącego Konsumentem od Umowy o daną Usługę zgodnie z postanowieniami punktu Regulaminu, Umowę tę uważa się za niezawartą, przy czym Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od Umowy o daną Usługę, zwrócić Użytkownikowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Usługodawca dokona zwrotu płatności na rzecz Użytkownika w sposób, który nie wiąże się dla Użytkownika z żadnymi kosztami. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Użytkownika do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Użytkownika dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Użytkownik będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, a jeżeli wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę, wówczas Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Użytkownikowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Użytkownik ma obowiązek zwrócić rzecz Usługodawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Usługodawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy o daną Usługę, przy czym do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Użytkownik będący Konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy Jeżeli Użytkownik będący Konsumentem wykonuje prawo odstąpienia od Umowy o daną Usługę po zgłoszeniu Usługodawcy żądania wykonania danej Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy o daną Usługę, wówczas Użytkownik ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od tej Umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie o daną Usługę ceny lub wynagrodzenia Prawo odstąpienia od Umowy o daną Usługę nie przysługuje Użytkownikowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do Umowy: O świadczenie Usługi, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy; W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Użytkownika lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy o daną Usługę i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od danej Umowy Usługodawca informuje, że Użytkownikowi będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o korzystanie z Mojego Konta jako umowy zawieranej na odległość, albowiem w związku z podaniem przez Użytkownika indywidualnych i spersonalizowanych danych przy zakładaniu Mojego Konta Użytkownik otrzymuje świadczenie nieprefabrykowane i odpowiadające zindywidualizowanym potrzebom Użytkownika, a jednocześnie wraz z aktywowaniem Mojego Konta świadczenie zostaje spełnione przez Usługodawcę przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, na co Użytkownik wyraża zgodę. 4 Strona 4 z 11

5 FUNKCJONALNOŚCI DOSTĘPNE W MOIM KONCIE 4.1. Usługodawca zapewnia zarejestrowanemu Użytkownikowi możliwość dostępu do Usługi i w tym zakresie udostępnia mu odpowiednią infrastrukturę techniczną oraz moc obliczeniową platformy Envelo W ramach Mojego konta zarejestrowany Użytkownik może wykorzystywać następujące funkcjonalności: Książka adresowa, Galeria, Kalendarz, Archiwum, Moje projekty Użytkownik zalogowany do Mojego konta, korzystając z funkcjonalności, o których mowa w pkt 4.2 powyżej, ma możliwość ułatwionego i szybszego skorzystania z odrębnych usług szczegółowych dostępnych na Envelo. Warunki korzystania dotyczące każdej z usług, o których mowa w zdaniu poprzednim, są uregulowane w odrębnych regulaminach. 5 WYMOGI TECHNICZNE 5.1. Do korzystania z Usługi wymagane jest: posiadanie dostępu do Internetu z poprawnie funkcjonującą i skonfigurowaną przeglądarką internetową umożliwiającą dostęp do stron WWW, adresu oraz innego oprogramowania wymaganego do korzystania z Usługi, w szczególności oprogramowania Adobe Reader (preferowana jest najnowsza wersja). Usługa jest dostępna na niżej wymienionych przeglądarkach internetowych: Microsoft Internet Explorer wersja 8.X lub wyższa; Mozilla Firefox wersja 3.6 lub wyższa; Google Chrome wersja 13.X lub wyższa; Opera wersja 10.X lub wyższa; Safari wersja 5.X lub wyższa Do korzystania z niektórych funkcjonalności Usługi, w celu osiągnięcia ich pełnej wydajności, może być konieczne włączenie przez Użytkownika w przeglądarce internetowej obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java, Java Script, Flash oraz mechanizmu Cookies Korzystanie z niektórych funkcjonalności Usługi może wymagać spełnienia dodatkowych warunków technicznych, o czym Użytkownik zostanie poinformowany przed skorzystaniem z nich Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niezawinioną przez siebie utratę treści i danych Użytkownika, która jest spowodowana awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami, pozostającymi poza zasięgiem Usługodawcy, a związanymi ze sprzętem Użytkownika Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, systemie teleinformatycznym lub infrastrukturze telekomunikacyjnej, z której korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają lub utrudniają Użytkownikowi korzystanie z Usługi. 6 PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA 6.1. Rejestracja oraz założenie Mojego konta jest całkowicie dobrowolne Użytkownik może posiadać tylko jedno Moje konto na Envelo. Użytkownik może usunąć Moje konto w każdej chwili, bez podawania przyczyn. Strona 5 z 11

6 6.3. W trakcie korzystania z Usługi Użytkownik jest zobowiązany do każdorazowego podawania prawidłowych danych. Dane powinny być dokładne, aktualne i nie mogą wprowadzać w błąd. Powyższe stanowi wymóg konieczny dla Usługodawcy w celu zagwarantowania prawidłowego procesu świadczenia Usługi Użytkownik w ramach Usługi ma dostęp do swoich danych (Dane Użytkownika). Może je modyfikować i aktualizować. Zasady przetwarzania danych osobowych są uregulowane w dokumencie Polityka Prywatności dostępnym pod adresem internetowym a także na stronie głównej Envelo Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. Korzystanie z Usługi powinno następować zgodnie z jej przeznaczeniem Podczas korzystania z Usługi należy przestrzegać przepisów prawa, dobrych obyczajów i zasad współżycia społecznego, bez naruszania praw przysługujących osobom trzecim Usługodawca rekomenduje, aby Użytkownik przyczyniał się do prawidłowego funkcjonowania Envelo poprzez niezwłoczne powiadamianie go o każdym znanym mu przypadku podejrzenia naruszenia, właściwego naruszenia, a także uzyskania nieautoryzowanego dostępu do Envelo Użytkownik nie może przenosić praw i obowiązków, które uzyskał na podstawie Umowy na inne osoby Warunki rozwiązania Umowy przez Użytkownika są opisane w 10 Regulaminu. 7 ZAKAZ DZIAŁAŃ BEZPRAWNYCH 7.1. W związku z korzystaniem z Mojego Konta lub korzystaniem z Usług dostępnych poprzez Moje Konto Użytkownik nie może używać lub dostarczać treści o charakterze bezprawnym. Żadna osoba nie może wprowadzać do lub przechowywać w ramach Envelo jakichkolwiek materiałów naruszających przepisy prawa, dobre obyczaje lub prawa osób trzecich. W szczególności Użytkownik nie może wprowadzać do Envelo ani przetwarzać w ramach jakiejkolwiek Usługi dostępnej za pomocą Mojego Konta jakichkolwiek materiałów lub treści: Naruszających prawo, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje, w tym materiałów o charakterze pornograficznym, rasistowskim, zawierających treści uważanych powszechnie za wulgarne lub obraźliwe; Naruszających lub mogących naruszyć prawa innych osób, a w szczególności majątkowe lub osobiste prawa autorskie, tajemnicę przedsiębiorstwa, prawa własności przemysłowej, prawa do wizerunku lub inne dobra osobiste innych osób, w tym Usługodawcy, podmiotu z Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej S.A. lub innych Użytkowników; Naruszających lub mogących naruszyć prawa do znaków towarowych, oznaczeń geograficznych, oznaczeń przedsiębiorstwa, prawa do firmy lub jakichkolwiek innych chronionych oznaczeń pochodzenia towarów lub usług Żaden Użytkownik nie może korzystać z Mojego Konta oraz z jakiejkolwiek Usługi dostępnej poprzez Moje Konto w celach sprzecznych z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami oraz powszechnie przyjętymi zasadami postępowania (w tym zasadami tzw. n-etykiety, czyli obiektywnymi zasadami bezpiecznego i nieszkodzącego innym postępowania w ramach korzystania z Internetu lub posługiwania elektronicznymi profilami).. Strona 6 z 11

7 8 PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY 8.1 Usługodawca zapewnia Użytkownikom w ramach BOK PPUC pomoc techniczną związaną z funkcjonowaniem Usługi. 8.2 Usługodawca zapewnia dostępność Usługi i jego funkcjonalności, w tym obsługę techniczną, a jednocześnie sprawuje kontrolę nad prawidłowym korzystaniem z Usługi przez poszczególnych Użytkowników. 8.3 Usługodawca jest uprawniony do czasowego wstrzymania funkcjonowania Usługi, wybranych Usług lub ich funkcjonalności, a także całego Envelo w celu dokonania napraw konserwacyjnych i przeglądów technicznych. W takim przypadku Usługodawca dołoży starań, żeby wstrzymanie funkcjonowania platformy Envelo lub wybranych jej funkcjonalności nie trwało dłużej niż przez okres 5 dni roboczych. Użytkownik zostanie o powyższej okoliczności odpowiednio wcześniej poinformowany za pośrednictwem powiadomienia em. 8.4 Usługodawca jest uprawniony do czasowego wstrzymania funkcjonowania procesu świadczenia Usługi, Mojego konta, wybranych funkcjonalności Mojego konta, a także całego Envelo, w przypadku wystąpienia awarii technicznej, o czym Użytkownik zostanie poinformowany za pomocą komunikatu dostępnego na stronie głównej Envelo lub po zalogowaniu się do Mojego konta. Wstrzymanie funkcjonowania Mojego konta, jego funkcjonalności lub całego Envelo nie powinno trwać dłużej niż 10 dni roboczych, a w przypadku wystąpienia poważnych skutków awarii Usługodawca dołoży możliwych starań, aby wstrzymanie funkcjonowania Envelo nie trwało dłużej niż kolejne 10 dni roboczych. 9 OBSŁUGA UŻYTKOWNIKA PRZEZ BOK PPUC 9.1 Usługodawca zapewnia Użytkownikowi kontakt z BOK PPUC w Dni Robocze, w godzinach od 8:00 do 20:00 oraz pod numerami: (+48) lub (opłata za połączenie według taryfy dostawcy usług telekomunikacyjnych, z której korzysta Użytkownik) i drogą elektroniczną na adres: 9.2 Użytkownik może zgłaszać do BOK PPUC problemy techniczne, pytania i wątpliwości związane z funkcjonowaniem Usługi, Mojego konta lub Envelo. Każdy Użytkownik, kontaktując się z BOK PPUC, powinien podać swoje dane kontaktowe i przedstawić dokładny opis problemu. 10 ROZWIĄZANIE UMOWY 10.1 Użytkownik może wypowiedzieć Umowę bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia Usługodawca może rozwiązać Umowę z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. W szczególności Usługodawca może wypowiedzieć umowę z jednej z następujących przyczyn: podjęcia przez Usługodawcę decyzji o zaprzestaniu świadczenia Usługi; podjęcia przez Usługodawcę decyzji o zaprzestaniu prowadzenia działalności, w związku z decyzją Usługodawcy o zmianie przedmiotu działalności w całości lub w części; Strona 7 z 11

8 podjęcia przez Usługodawcę decyzji o całkowitym zaprzestaniu prowadzenia działalności; naruszenia przez Użytkownika jakiegokolwiek postanowienia Umowy; naruszenia przez Użytkownika jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu; stwierdzenia Usługodawcy, że działania Użytkownika stanowią naruszenie przepisów prawa lub praw innych osób albo grożą takim naruszeniem; stwierdzenia Usługodawcy, że Użytkownik prowadzi działania naruszające lub zagrażające bezpieczeństwu Systemu Informatycznego; prowadzenia przez Użytkownika działań naruszających lub mogących naruszać renomę lub dobre imię Usługodawcy; z innych ważnych przyczyn 10.4 Z chwilą rozwiązania Umowy Użytkownik traci dostęp do wszelkich Danych Użytkownika, a wszystkie dotychczas wprowadzone przez niego Dane Użytkownika zostaną skasowane Usługodawca informuje, że przedmiotem Usługi Moje konto nie jest w żadnym wypadku tworzenie kopii zapasowych Danych Użytkownika. W związku z tym Użytkownik powinien we własnym zakresie posiadać kopię zapasową Danych Użytkownika. 11 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA 11.1 Użytkownik, który korzysta z Mojego Konta lub dostępnych z jej pomocą Usług, jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa własności intelektualnej, w szczególności regulacji dotyczących praw autorskich i praw pokrewnych oraz praw własności przemysłowej. Użytkownik jest zobowiązany do poszanowania praw własności intelektualnej, które przysługują podmiotom trzecim Zabronione jest dalsze przekazywanie, odsprzedawanie, modyfikowanie, kopiowanie i udostępnianie w celach komercyjnych jakichkolwiek materiałów i treści dostępnych w ramach Envelo, Usług oraz Mojego Konta Wszelkie prawa własności intelektualnej związane z Envelo, w szczególności prawa do elementów graficznych, logotypów, ilustracji, zdjęć, layoutu strony internetowej wszelkich treści umieszczonych na stronie internetowej a także do koncepcji działania, rozwiązań technicznych, funkcjonalności, oprogramowania komputerowego, baz danych, dokumentacji oprogramowania, itp. przysługują wyłącznie Usługodawcy, podmiotom z nim współpracującym, w tym podmiotom z grupy kapitałowej Poczta Polska S.A W zakresie, w jakim jest to niezbędne do korzystania z Mojego Konta lub Usług, Usługodawca udziela Użytkownikowi niewyłącznej i nieprzenaszalnej licencji na korzystanie z oprogramowania służącego do korzystania z Mojego Konta lub danej Usługi w zakresie korzystania ich funkcji zgodnie z ich przeznaczeniem Użytkownik oświadcza, że w stosunku do treści (w tym Danych Użytkownika), które zamieszcza i przechowuje w związku z korzystaniem z Mojego Konta lub danej Usługi, dysponuje odpowiednimi uprawnieniami, w szczególności w zakresie zgodnego z prawem korzystania z autorskich praw majątkowych oraz praw pokrewnych.. 12 Strona 8 z 11

9 SIŁA WYŻSZA, PRAWO WŁAŚCIWE, SĄD WŁAŚCIWY 12.1 Ani Usługodawca, ani Użytkownik nie odpowiadają za opóźnienie, niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie zobowiązania, które nastąpiło w wyniku zdarzenia będącego siłą wyższą Prawem właściwym w rozumieniu postanowień Regulaminu jest prawo obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Wszelkie spory mogące wyniknąć ze świadczenia Usługi będą rozstrzygane przez sądy powszechne zgodnie z właściwością ogólną.. 13 ODPOWIEDZIALNOŚĆ 13.1 W ramach wykonywania umowy o korzystanie z Mojego Konta lub świadczonej Usługi Usługodawca nie tworzy, nie weryfikuje ani w żaden sposób nie zmienia jakichkolwiek danych lub treści wprowadzanych przez Użytkownika, w szczególności dotyczy to zarówno Danych Użytkownika, jak i wszelkich efektów uzyskanych przez Użytkownika przy wykorzystaniu funkcjonalności dostępnych w ramach Envelo, Mojego Konta lub danej Usługi Użytkownik ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za treść oraz skutki swojego korzystania z wprowadzonych przez siebie treści lub Danych Użytkownika W świetle regulacji dotyczących świadczenia usług drogą elektroniczną Usługodawca nie jest inicjatorem przekazu Danych Użytkownika przez Użytkownika w związku z dostępem do Mojego Konta lub Usług i korzystaniem z nich, nie wybiera odbiorcy przekazów Danych Użytkownika, nie wybiera ani nie modyfikuje Danych Użytkownika (hosting). To oznacza, że Usługodawca zapewnia tylko zasoby techniczne w formie możliwości dostępu do Mojego Konta lub Usług, a o ich wykorzystaniu decyduje wyłącznie Użytkownik. Usługodawca nie monitoruje zawartości treści ani Danych Użytkownika.. 14 REKLAMACJE 14.1 Użytkownik uprawniony jest do składania reklamacji dotyczących świadczenia Usługi przez Usługodawcę Reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe Użytkownika i opis problemu Reklamacja powinna zostać doręczona Usługodawcy na następujący adres poczty elektronicznej Usługodawcy: lub przesłana na adres pocztowy: ul. Stanisława Żaryna 2 C, w Warszawie Reklamacje będą rozpatrywane w kolejności ich wpływania do Usługodawcy Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie do 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji Usługodawca udzieli Użytkownikowi odpowiedzi w sprawie reklamacji. Odpowiedź zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej lub adres do doręczeń podany przez Użytkownika w reklamacji. W przypadku gdy reklamacja nie zawiera danych pozwalających na przesłanie Użytkownikowi odpowiedzi na reklamację, pozostanie do odbioru przez Użytkownika w lokalu Usługodawcy. 15 Strona 9 z 11

10 ZMIANA REGULAMINU 15.1 Usługodawca uprawniony jest do dokonania zmiany postanowień Regulaminu na zasadach określonych dla usług świadczonych drogą elektroniczną. W szczególności Usługodawca może dokonać zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących ważnych powodów: Konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów prawa; Konieczności dostosowania działalności Usługodawcy do zaleceń (nakazów /orzeczeń /postanowień /wytycznych) decyzji upoważnionego organu administracji państwowej lub samorządowej albo orzeczenia sądowego; Zmiany danych podmiotów opisanych w Regulaminie (np. numeru wpisu do KRS, adresu itp.) lub zmiany podmiotów wskazanych w Regulaminie; Wprowadzenia nowych usług lub zmiany sposobu świadczenia Usług lub korzystania z Mojego Konta; Zmiany parametrów technicznych korzystania z Mojego Konta lub Usługi; Zmiany warunków technicznych świadczenia Usług (np. wprowadzenie nowych wymagań technicznych); Powstania nowych lub zmiana ryzyk związanych z korzystaniem ze Skrzynki Envelo lub Usług; Konieczności dostosowania Regulaminu do najlepszych praktyk związanych ze świadczeniem Usług, w tym najlepszych praktyk w zakresie ochrony praw Użytkowników Usługodawca poinformuje o dokonaniu zmiany Regulaminu poprzez wyświetlenie informacji o dokonanych zmianach Regulaminu wraz z jednolitym tekstem Regulaminu w ramach Mojego Konta oraz na Envelo. Uważa się, że Użytkownik wyraził zgodę na nową treść Regulaminu, jeżeli nie wypowiedział umowy o korzystanie z Mojego Konta w terminie do 14 dni od momentu otrzymania wiadomości o zmianie Regulaminu lub jeśli po zmianie Regulaminu zawarł Umowę o korzystanie z danej Usługi dostępnej z wykorzystaniem Mojego Konta.. 16 OGRANICZENIA WYNIKAJĄCE ZE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 16.1 Użytkownik potwierdza, że ma świadomość, iż korzystanie z Mojego Konta, jako usługi świadczonej drogą elektroniczną, oraz Usług dostępnych z wykorzystaniem Mojego Konta wiąże się z zagrożeniami dotyczącymi przekazywania danych poprzez Internet. Użytkownik zapewnia sobie możliwość dostępu do Internetu we własnym zakresie i na warunkach określonych w umowie z dostawcą usług dostępu do Internetu. Użytkownik jest również odpowiedzialny za odpowiednie zabezpieczenie (aktualne oprogramowanie, adekwatne oprogramowanie antywirusowe, itp.) sprzętu oraz oprogramowania, za pomocą których korzysta z dostępu do Internetu, Usługodawca przy świadczeniu Usługi wykorzystuje metody zabezpieczenia przekazu danych zwyczajowo przyjęte na rynku ze względu na właściwości Usług, które mają na celu uniemożliwienie dostępu do danych osobom nieuprawnionym.. 17 DANE OSOBOWE 17.1 Administratorem danych osobowych Użytkowników podanych w związku z korzystaniem z Usługi jest Usługodawca (Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Strona 10 z 11

11 Żaryna 2 C, Warszawa). Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu świadczenia Usługi, we własnym celu marketingowym Usługodawcy, w celu wyjaśnienia okoliczności ewentualnego korzystania z Usługi niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami prawa (niedozwolone korzystanie) oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do świadczenia Usługi. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Zasady przetwarzania danych osobowych są uregulowane w dokumencie Polityka Prywatności dostępnym pod adresem internetowym a także na stronie głównej Envelo. 18 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 18.1 Ilekroć w Regulaminie mowa jest o dniu roboczym to rozumie się przez to dzień od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 r. Strona 11 z 11

REGULAMIN. Świadczenia usługi Moje konto w ramach Envelo

REGULAMIN. Świadczenia usługi Moje konto w ramach Envelo REGULAMIN Świadczenia usługi Moje konto w ramach Envelo 1 DEFINICJE BOK PPUC: Dane Użytkownika: Biuro Obsługi Klientów Usługodawcy z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, 02-593 w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE REGULAMIN Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo 1 DEFINICJE BOK PPUC: Biuro Obsługi Klientów Usługodawcy z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, 02-593 w Warszawie. Kontakt z BOK PPUC

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Świadczenia usługi neokartka w ramach Envelo DEFINICJE

REGULAMIN. Świadczenia usługi neokartka w ramach Envelo DEFINICJE REGULAMIN Świadczenia usługi neokartka w ramach Envelo 1 DEFINICJE Adresat: Awers: BOK PPUC: Data nadania: Dane Użytkownika: wskazana przez Użytkownika w formularzu Usługi osoba fizyczna, osoba prawna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Świadczenia usługi neokartka w ramach Envelo

REGULAMIN Świadczenia usługi neokartka w ramach Envelo 1 DEFINICJE Adresat: Awers: REGULAMIN Świadczenia usługi neokartka w ramach Envelo wskazana przez Użytkownika w formularzu Usługi osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne REGULAMIN korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU 1 Postanowienia Wstępne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN nabywania neoznaczka w ramach Envelo DEFINICJE

REGULAMIN nabywania neoznaczka w ramach Envelo DEFINICJE REGULAMIN nabywania neoznaczka w ramach Envelo 1 DEFINICJE BOK PPUC: Dane Klienta (lub Dane Użytkownika): Biuro Obsługi Klientów Usługodawcy z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 02-685 Warszawa.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. korzystania z usługi neokartka w ramach Envelo. Postanowienia Wstępne

REGULAMIN. korzystania z usługi neokartka w ramach Envelo. Postanowienia Wstępne REGULAMIN korzystania z usługi neokartka w ramach Envelo 1 Postanowienia Wstępne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania przez Użytkowników z Usługi Neokartka poprzez Platformę Envelo.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. nabywania neoznaczka w ramach Envelo DEFINICJE

REGULAMIN. nabywania neoznaczka w ramach Envelo DEFINICJE REGULAMIN nabywania neoznaczka w ramach Envelo 1 DEFINICJE BOK PPUC: Biuro Obsługi Klientów PPUC z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, 02-593 w Warszawie. Kontakt z BOK możliwy jest pod numerem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN nabywania neoznaczka w ramach Envelo DEFINICJE

REGULAMIN nabywania neoznaczka w ramach Envelo DEFINICJE REGULAMIN nabywania neoznaczka w ramach Envelo 1 DEFINICJE Zmieniono następujące definicje: BOK PPUC: Dane Klienta: Envelo: Moje konto: neoznaczek: Klient: Biuro Obsługi Klientów Poczta Polska Usługi Cyfrowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Świadczenia usługi Neofaktura w ramach Envelo

REGULAMIN Świadczenia usługi Neofaktura w ramach Envelo REGULAMIN Świadczenia usługi Neofaktura w ramach Envelo 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do Umowy produktowej (dalej: Umowa ) zawieranej pomiędzy PPUC a Klientem w zakresie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN nabywania neoznaczka w ramach Envelo DEFINICJE. 801 500 200 i drogą elektroniczną pod adresem: bok@envelo.pl.

REGULAMIN nabywania neoznaczka w ramach Envelo DEFINICJE. 801 500 200 i drogą elektroniczną pod adresem: bok@envelo.pl. REGULAMIN nabywania neoznaczka w ramach Envelo 1 DEFINICJE Zmieniono definicję: BOK PPUC Biuro Obsługi Klientów PPUC z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, 02-593 w Warszawie. Kontakt z BOK

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług stanowi podstawę świadczenia usług drogą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Bernadetę Kowalik prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą EKO-STYL Bernadeta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL Soudal Sp. z o.o. z siedzibą w Cząstkowie Mazowieckim, ul. Gdańska 7, 05-152 Czosnów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Justynę Meresińską-Pokrzyk prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą ANMERA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej www.elstilo.com.pl jest prowadzony przez Przedsiębiorstwo el12 spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu,

Bardziej szczegółowo

1. Definicje... 1. 2. Usługi... 3. 3. Rejestracja... 4. 4. Obowiązki Użytkownika Usług... 5 5. Zasady zawierania Transakcji... 6

1. Definicje... 1. 2. Usługi... 3. 3. Rejestracja... 4. 4. Obowiązki Użytkownika Usług... 5 5. Zasady zawierania Transakcji... 6 REGULAMIN NuPlays Ostatnia aktualizacja: 24.12.2014 Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego pod nazwą NuPlays prowadzonego w domenie nuplays.pl przez NuPlays S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele)

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) I. Definicje Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) 1. Samsung E-Sklep(by Morele) lub Samsung E-Sklep usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Klientom przeglądanie Treści, zawieranie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Postanowienia ogólne. Definicje

REGULAMIN. I. Postanowienia ogólne. Definicje REGULAMIN I. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie stanowią regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną - w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002

Bardziej szczegółowo

Regulamin można utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie go w formacie

Regulamin można utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie go w formacie Regulamin można utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie go w formacie PDF i zapisanie w pamięci komputera ze strony internetowej:

Bardziej szczegółowo

Regulamin można utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie go w formacie

Regulamin można utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie go w formacie Regulamin można utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie go w formacie PDF i zapisanie w pamięci komputera ze strony internetowej:

Bardziej szczegółowo

Regulamin można utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie go w formacie

Regulamin można utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie go w formacie Regulamin można utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie go w formacie PDF i zapisanie w pamięci komputera ze strony internetowej:

Bardziej szczegółowo

Regulamin można utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie go w formacie

Regulamin można utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie go w formacie Regulamin można utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie go w formacie PDF i zapisanie w pamięci komputera ze strony internetowej:

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele)

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) I. Definicje II. Postanowienia ogólne III. Konto IV. Zawieranie Umów sprzedaży na odległość V. Ustawowe prawo odstąpienia od Umowy VI. Usługi dodane VII.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ASAJ

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ASAJ 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ASAJ Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem http://www.sklep.asaj.pl/ prowadzony jest przez ASAJ Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO prezencik-art.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO prezencik-art.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO prezencik-art.pl Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego prezencik-art.pl (zwanego dalej:

Bardziej szczegółowo

1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.lasermax.pl/sklep prowadzony jest przez firmę LASERMAX Sp z o.o.

1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.lasermax.pl/sklep prowadzony jest przez firmę LASERMAX Sp z o.o. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY LASERMAX SP Z O.O. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.lasermax.pl/sklep prowadzony jest przez firmę LASERMAX Sp z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SWISSLAB.PL. 1 Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SWISSLAB.PL. 1 Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SWISSLAB.PL 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Swiss-Lab Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem sklepu

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 2 Definicje

Certyfikat. 2 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Radosława Witana prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo