REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE"

Transkrypt

1 REGULAMIN Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo 1 DEFINICJE BOK PPUC: Biuro Obsługi Klientów Usługodawcy z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, w Warszawie. Kontakt z BOK PPUC możliwy jest pod numerem telefonu: i em pod adresem: Dane Użytkownika: wszelkie dane, również dane osobowe, które Użytkownik wprowadza w celu lub w trakcie korzystania z Usługi, a także Neorachunki Użytkownika. Envelo: prowadzona przez Usługodawcę platforma internetowa oferująca dostęp do określonych usług, w postaci zorganizowanego systemu teleinformatycznego, utrzymywana przez Usługodawcę oraz dostępna pod adresem internetowym Faktura elektroniczna: Mailbox: Moje konto: Neorachunek: Konsument: Przedsiębiorca: Regulamin: System Informatyczny: faktura elektroniczna w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa podatkowego, wystawiona przez Wystawcę(ów) zaakceptowanego(ych) przez Użytkownika oraz dystrybuowana przez Usługodawcę. udostępniana Użytkownikowi indywidualna skrzynka na wiadomości elektroniczne dotyczące usług oferowanych w ramach Envelo, funkcjonalnie powiązana z Moim kontem, służąca otrzymywaniu, przechowywaniu oraz pobieraniu systemowych wiadomości elektronicznych w ramach Envelo oraz Neorachunków. prowadzone dla Użytkownika przez Usługodawcę w ramach Envelo na podstawie odrębnej umowy pod unikalną nazwą [login] indywidualne, interaktywne konto (profil Użytkownika), umożliwiające korzystanie z usług oferowanych w ramach Envelo, w tym Usługi Neorachunków. nazwa handlowa Faktury elektronicznej, określona na potrzeby niniejszego Regulaminu przez Usługodawcę lub nazwa Usługi Neorachunków. Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu cywilnego. Użytkownik posiadający status przedsiębiorcy w rozumieniu właściwych przepisów obowiązującego prawa. Użytkownik niebędący Konsumentem. niniejszy Regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami. system teleinformatyczny pozostający w dyspozycji Usługodawcy wykorzystywany do świadczenia Usługi, obejmujący sprzęt komputerowy, serwery, urządzenia peryferyjne i oprogramowanie. Strona 1 z 11

2 Umowa: Usługa: Usługodawca: Użytkownik: Wystawca: Aktywacja Subskrypcji: umowa o korzystanie z Usługi. usługa świadczona drogą elektroniczną Użytkownikowi przez Usługodawcę, polegająca na zapewnieniu możliwości otrzymywania przez Użytkownika do Mailbox faktur elektronicznych (na potrzeby niniejszego regulaminu nazywanych Neorachunkami ) wystawianych przez ich Wystawców subskrybowanych przez Użytkownika, ale dystrybuowanych przez Usługodawcę. Usługa świadczona jest tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, tj. Użytkownikiem Usługi mogą być tylko osoby fizyczne Konsumenci zamieszkali na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub Przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: , kapitał zakładowy ,00 zł., NIP: osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, osoba prawna (w której imieniu działa osoba należycie upoważniona), lub inny podmiot, który według obowiązujących przepisów może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania po skutecznym zawarciu Umowy. W przypadku osób fizycznych nie posiadających zdolności do czynności prawnych lub osób fizycznych z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych, Użytkownik powinien być należycie reprezentowany przez przedstawiciela ustawowego lub odpowiednio działać za zgodą takiego przedstawiciela ustawowego. Użytkownik może korzystać z Usługi w imieniu własnym, a w przypadku korzystania z Usługi w imieniu osoby trzeciej konieczne jest posiadanie w tym zakresie odpowiedniego upoważnienia. Użytkownik może korzystać z Usługi jako Konsument lub Przedsiębiorca. Użytkownik w trakcie rejestracji (zawierania Umowy) określa swój status i może go później zmienić. Przedsiębiorca (lub inny podmiot uprawniony / zobowiązany do wystawiania faktur VAT), który łącznie: (i) świadczy określone usługi na rzecz Użytkownika (na podstawie odrębnej umowy z Użytkownikiem) i który wystawia mu z tego tytułu faktury VAT oraz (ii) który jednocześnie na podstawie odrębnej umowy zawartej z Usługodawcą zlecił Usługodawcy dystrybuowanie w jego imieniu faktur elektronicznych (Neorachunków) do Użytkowników, którzy dokonali Aktywacji Subskrypcji. Interaktywna lista Wystawców, w imieniu których Usługodawca jest upoważniony do przesyłania Neorachunków, jest dostępna w ramach funkcjonalności Usługi. elektroniczny wniosek Użytkownika złożony za pośrednictwem interaktywnego formularza dostępnego w ramach funkcjonalności Usługi, kierowany do określonego przez Użytkownika Wystawcy Neorachunków o przesyłanie Neorachunków Użytkownika na jego Mailbox. Aktualna lista Wystawców jest dostępna w ramach funkcjonalności Usługi. Strona 2 z 11

3 Dezaktywacja Subskrypcji: Subskrypcja: elektroniczna decyzja Użytkownika dotycząca rezygnacji z uprzednio wyrażonej akceptacji na otrzymywanie Neorachunków od danego Wystawcy lub elektroniczna decyzja Wystawcy o niewysyłaniu Użytkownikowi Neorachunków. podstawowa funkcjonalność Usługi, polegająca na dostarczaniu Użytkownikowi przez Usługodawcę Neorachunków wystawionych przez Wystawcę, określonego przez Użytkownika w Aktywacji Subskrypcji (zaakceptowanej przez wskazanego Wystawcę). 2 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 2.1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz.U. z 2013 nr, poz. 1422) Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ustala niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin określa warunki i zasady korzystania przez Użytkowników z Usługi Każdy może w dowolnym czasie (w tym uprzednio, tj. przed zawarciem Umowy) nieodpłatnie zapoznać się z treścią Regulaminu. Treść Regulaminu można drukować, utrwalać oraz zwielokrotniać dowolną techniką na dowolnych nośnikach Regulamin jest udostępniony przed zawarciem Umowy w postaci pozwalającej na jego utrwalanie, przechowywanie i odtwarzanie (tj. w formacie dokumentu HTML) Regulamin jest dostępny do przeglądania oraz pobrania na Envelo: w zakładce Regulamin. Dodatkowo, na żądanie Użytkownika lub kandydata na Użytkownika, Usługodawca prześle Użytkownikowi (lub kandydatowi na Użytkownika) kopię Regulaminu w postaci elektronicznej na wskazany przez Użytkownika (kandydata na Użytkownika) adres poczty elektronicznej Korzystanie z Usługi (Subskrypcji) dla Użytkownika jest możliwe w związku z posiadaniem przez Użytkownika w ramach Envelo Mojego konta oraz nie powoduje powstania po stronie Użytkownika jakichkolwiek dodatkowych płatności na rzecz Usługodawcy. Korzystanie z Usługi jest dobrowolne. 3 ZAWARCIE UMOWY 3.1. Umowa o świadczenie Usługi zawarta zostaje zgodnie z procedurą określoną w niniejszym rozdziale Regulaminu W celu zawarcia Umowy konieczna jest uprzednia rejestracja Użytkownika na Envelo za pośrednictwem elektronicznego formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę pod adresem internetowym poprzez utworzenie Mojego konta (w tym poprzez akceptację przez Użytkownika odrębnego regulaminu Mojego konta) W trakcie rejestracji Użytkownik zobowiązany jest do dokonania wyboru spośród kolejnych pól formularza rejestracyjnego oraz do wpisania w odpowiednich polach formularza rejestracyjnego Strona 3 z 11

4 podstawowych danych koniecznych do świadczenia Usługi na jego rzecz, a w szczególności imienia i nazwiska, danych do kontaktu (adresu /telefonu, adresu) Zawarcie Umowy z Użytkownikiem następuje z chwilą łącznego spełnienia dwóch określonych poniżej warunków: poprawnego wypełnienia przez Użytkownika pól formularza rejestracyjnego, koniecznych do prawidłowej realizacji Usługi przez Usługodawcę i założenie Mojego konta; uprzedniego zapoznania się z oraz wyrażenia przez Użytkownika zgody na treść Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza Usługi (tzw. checkbox ) Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika w sposób opisany w pkt powyżej, jest równoznaczna ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, że: uprzednio zapoznał się z Regulaminem i akceptuje bez zastrzeżeń wszystkie zawarte w nim postanowienia; Umowę zawarł w sposób dobrowolny; dane podane przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym, o którym mowa powyżej, są poprawne i zgodne ze stanem rzeczywistym Brak akceptacji Regulaminu skutkuje brakiem możliwości zawarcia Umowy Na treść Umowy z Użytkownikiem składa się Regulamin oraz wypełniony przez Użytkownika formularz rejestracyjny Umowa zawarta jest na czas nieoznaczony, a Usługodawca nie określa minimalnego okresu, na jaki zawarta może zostać Umowa. 4 FUNKCJONALNOŚCI USŁUGI 4.1. Po zakończeniu procedury zawarcia Umowy (rejestracji w ramach Usługi) Użytkownik otrzymuje indywidualny i niepowtarzalny identyfikator Mailboxa (tzw. Envelo ID), dostępny w ramach Mojego konta. Użytkownik w okresie obowiązywania Umowy ma stałą możliwość podglądu, pobrania, zapisania oraz wydruku Neorachunków doręczonych na jego Mailbox Neorachunki są udostępniane Użytkownikowi wyłącznie w formacie PDF (Portable Document Format) wyłącznie po stronie Użytkownika leży zapewnienie sobie odpowiedniego (legalnego) oprogramowania obsługującego wymieniony format Neorachunków. Neorachunki są dostarczane Użytkownikowi jako załączniki do wiadomości elektronicznych Wystawcy kierowanych do Użytkownika W ramach funkcjonalności Usługi Użytkownik może dowolnie dokonywać Aktywacji Subskrypcji oraz Dezaktywacji Subskrypcji Neorachunków pochodzących od Wystawcy lub Wystawców. Każdorazowo w ramach Aktywacji Subskrypcji Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych od danego Wystawcy oraz cofa ją w ramach Dezaktywacji Subskrypcji Doręczenie Użytkownikowi Neorachunku danego Wystawcy następuję z chwilą, gdy wiadomość elektroniczna zawierająca Neorachunek zostaje przesłana przez Usługodawcę na indywidualną skrzynkę Mailbox Użytkownika i pozostaje tam gotowa do zapoznania się z nią przez Użytkownika. Strona 4 z 11

5 4.5. Udostępniana Użytkownikowi Usługi indywidualna skrzynka Mailbox w ramach swych funkcjonalności umożliwia wysyłanie do Użytkownika również wiadomości elektronicznych Wystawcy oraz powiadomień w ramach Envelo pochodzących od Usługodawcy Usługodawca nie ma wpływu na przyczyny oraz terminy Dezaktywacji Subskrypcji przez danego Wystawcę. Usługodawca niniejszym informuje Użytkownika, że Wystawca może dezaktywować Subskrypcję danemu Użytkownikowi np. w wypadku rozwiązania umowy łączącej Wystawcę z Użytkownikiem. Odpowiednia wiadomość jest wysyłana Użytkownikowi na jego Mailbox w momencie Dezaktywacji Subskrypcji przez Wystawcę Subskrypcja w stosunku do danego Wystawcy wygasa w każdym przypadku z chwilą rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku prawnego pomiędzy Użytkownikiem a Wystawcą będącego podstawą Subskrypcji. W przypadku rozwiązania Umowy pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem automatycznie wygasają wszystkie dotychczasowe Subskrypcje Z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu pkt poniżej Usługodawca zobowiązuje się względem Użytkownika, że Neorachunki otrzymane przez Użytkownika pozostają na jego Mailbox przez okres 6 lat, licząc od zakończenia roku kalendarzowego, w którym ww. Neorachunki zostały przesłane do skrzynki Mailbox Użytkownika pod warunkiem obowiązywania Umowy z Użytkownikiem. Po upływie tego okresu Neorachunki Użytkownika mogą być na trwałe usunięte z Systemu Informatycznego Usługodawcy Użytkownik w ramach funkcjonalności Usługi może wskazać adres , na który będą przychodziły powiadomienia o dostarczeniu na skrzynkę Mailbox Neorachunków lub innych wiadomości elektronicznych Użytkownik może w ramach udostępnionych mu funkcjonalności Usługi samodzielnie wybrać przekierowanie na stronę internetową podmiotu trzeciego pozwalającą mu dokonanie online płatności za dany Neorachunek. Istnienie powyższej funkcjonalności zapewnić może jednak wyłącznie Wystawca (a nie Usługodawca) i zależy ona od zawarcia przez Wystawcę odpowiedniej umowy z podmiotem świadczącym tego rodzaju usługi płatności elektronicznych Usługodawca informuje, że możliwe jest usuwanie z Mailboxa przez Użytkownika jedynie wiadomości elektronicznych nie zawierających Neorachunków. 5 WYMOGI TECHNICZNE 5.1. Do korzystania z Usługi wymagane jest: posiadanie dostępu do Internetu z poprawnie funkcjonującą i skonfigurowaną przeglądarką internetową umożliwiającą dostęp do stron WWW, adresu oraz innego oprogramowania wymaganego do korzystania z Usługi, w szczególności oprogramowania umożliwiającego odczytywanie plików w formacie pdf. Usługa jest dostępna na niżej wymienionych przeglądarkach internetowych: Microsoft Internet Explorer wersja 8.X lub wyższa Mozilla Firefox wersja 3.6 lub wyższa Google Chrome wersja 13.X lub wyższa Strona 5 z 11

6 Opera wersja 10.X lub wyższa Safari wersja 5.X lub wyższa Do korzystania z niektórych funkcjonalności Usługi, w celu osiągnięcia ich pełnej wydajności, może być konieczne włączenie przez Użytkownika w przeglądarce internetowej obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java, Java Script, Flash oraz mechanizmu Cookies Korzystanie z niektórych funkcjonalności Usługi może wymagać spełnienia dodatkowych warunków technicznych, o czym Użytkownik zostanie poinformowany przed skorzystaniem z nich Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niezawinioną przez siebie utratę treści i danych Użytkownika, która jest spowodowana awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami, pozostającymi poza zasięgiem Usługodawcy, a związanymi ze sprzętem lub oprogramowaniem Użytkownika Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, oprogramowaniu, systemie teleinformatycznym, usługach podmiotów trzecich lub infrastrukturze telekomunikacyjnej, z której korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają lub utrudniają Użytkownikowi korzystanie z Usługi. 6 PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA 6.1. W trakcie rejestracji, o której mowa w pkt powyżej, a także w trakcie korzystania z Usługi, Użytkownik jest zobowiązany do podawania prawidłowych Danych Użytkownika. Dane Użytkownika powinny być dokładne, aktualne i nie mogą wprowadzać w błąd. Powyższe stanowi wymóg konieczny dla Usługodawcy w celu zagwarantowania prawidłowego procesu świadczenia Usługi Użytkownik w ramach Usługi ma dostęp do swoich danych (Dane Użytkownika). Może je modyfikować i aktualizować, z wyłączeniem Neorachunków. Zasady przetwarzania danych osobowych są uregulowane w dokumencie Polityka Prywatności dostępnym pod adresem internetowym jak również na stronie głównej Envelo Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. Korzystanie z Usługi powinno następować zgodnie z jej przeznaczeniem Podczas korzystania z Usługi należy przestrzegać przepisów prawa, dobrych obyczajów i zasad współżycia społecznego, bez naruszania praw przysługujących osobom trzecim Użytkownik nie może przenosić praw i obowiązków, które uzyskał na podstawie Umowy, na inne osoby Warunki rozwiązania Umowy przez Użytkownika są opisane w 10 Regulaminu. 7 ZAKAZ DZIAŁAŃ BEZPRAWNYCH Strona 6 z 11

7 7.1. W związku ze świadczeniem Usługi przez Usługodawcę Użytkownik nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym. W szczególności żadna osoba nie może wprowadzać lub przechowywać w ramach Usługi jakichkolwiek materiałów naruszających przepisy prawa, dobre obyczaje lub prawa osób trzecich Żaden Użytkownik nie może korzystać z Usługi w celach sprzecznych z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami oraz powszechnie przyjętymi zasadami postępowania w sieci internetowej. 8 PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY Usługodawca w ramach BOK PPUC zapewnia Użytkownikom pomoc techniczną związaną z funkcjonalnościami Usługi. 8.1 Usługodawca zapewnia dostępność Usługi, w tym jej obsługę techniczną, a jednocześnie sprawuje kontrolę nad prawidłowym korzystaniem z Usługi przez poszczególnych Użytkowników. 8.2 Usługodawca jest uprawniony do czasowego wstrzymania funkcjonowania Usługi w celu dokonania napraw konserwacyjnych i przeglądów technicznych. W takim przypadku Usługodawca dołoży starań, żeby wstrzymanie funkcjonowania platformy Envelo lub wybranych jej funkcjonalności nie trwało dłużej niż przez okres jednorazowo 5 dni roboczych. Użytkownik zostanie o powyższej okoliczności odpowiednio wcześniej poinformowany za pomocą wiadomości wysłanej na adres podany podczas rejestracji Mojego konta. 8.3 Usługodawca jest uprawniony do czasowego wstrzymania funkcjonowania procesu świadczenia Usługi lub jej funkcjonalności, a także całego Envelo w przypadku wystąpienia awarii technicznej, o czym Użytkownik zostanie poinformowany w drodze komunikatu dostępnego na stronie głównej Envelo lub po zalogowaniu się do Mojego konta. Wstrzymanie funkcjonowania Usługi nie powinno trwać dłużej niż 10 dni roboczych, a w przypadku wystąpienia poważnych skutków awarii Usługodawca dołoży możliwych starań, aby wstrzymanie funkcjonowania Envelo nie trwało dłużej niż kolejne 10 dni roboczych 9 OBSŁUGA UŻYTKOWNIKA PRZEZ BOK PPUC 9.1 Usługodawca zapewnia Użytkownikowi kontakt z BOK PPUC w Dni Robocze, w godzinach od 8:00 do 20:00 oraz pod numerem telefonu: (koszt połączenia według taryfy operatora, za pomocą którego Użytkownik łączy się z BOK PPUC na wskazany numer) i drogą elektroniczną na adres: 9.2 Użytkownik może zgłaszać do BOK PPUC problemy techniczne, pytania i wątpliwości związane z funkcjonowaniem Usługi. Każdy Użytkownik, kontaktując się z BOK PPUC, powinien podać swoje dane kontaktowe i przedstawić dokładny opis problemu. 10 Strona 7 z 11

8 ROZWIĄZANIE UMOWY 10.1 Użytkownik może wypowiedzieć Umowę bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia Usługodawca może rozwiązać Umowę z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia z następujących przyczyn: podjęcia przez Usługodawcę decyzji o zaprzestaniu świadczenia Usługi; podjęcia przez Usługodawcę decyzji o zaprzestaniu prowadzenia działalności, w związku z decyzją Usługodawcy o zmianie przedmiotu działalności w całości lub w części; podjęcia przez Usługodawcę decyzji o całkowitym zaprzestaniu prowadzenia działalności; naruszenia przez Użytkownika jakiegokolwiek postanowienia Umowy; naruszenia przez Użytkownika jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu; stwierdzenia Usługodawcy, że działania Użytkownika stanowią naruszenie przepisów prawa lub praw innych osób albo grożą takim naruszeniem; stwierdzenie Usługodawcy, że Użytkownik prowadzi działania naruszające lub zagrażające bezpieczeństwu Systemu Informatycznego; Użytkownik prowadzi działania naruszające lub mogące naruszać renomę lub dobre imię Usługodawcy; z innych ważnych przyczyn Z chwilą rozwiązania Umowy Użytkownik traci dostęp do wszelkich Danych Użytkownika, a wszystkie dotychczas wprowadzone przez niego Dane Użytkownika zostaną skasowane Z zastrzeżeniem postanowienia pkt 4.6 Regulaminu powyżej Usługodawca informuje, że przedmiotem Usługi nie jest w żadnym wypadku tworzenie kopii zapasowych Danych Użytkownika, w szczególności wystawionych dla niego Neorachunków. W związku z powyższym Użytkownik powinien we własnym zakresie posiadać kopię zapasową Danych Użytkownika W przypadku rozwiązania Umowy Użytkownik traci dostęp do skrzynki Mailbox, na którą otrzymywał Neorachunki. W takim przypadku w okresie wypowiedzenia Umowy Użytkownik zobowiązany jest do pobrania wszystkich wystawionych i doręczonych mu w ramach Envelo Neorachunków na wypadek konieczności późniejszego wykorzystania ich np. w przypadku kontroli skarbowej. 11 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA 11.1 Użytkownik, który korzysta z Usługi, jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa własności intelektualnej, w szczególności przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 roku nr 90 poz. 631 ze zmianami ) oraz Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz. 1410). Użytkownik jest zobowiązany do poszanowania praw własności intelektualnej, które przysługują podmiotom trzecim. Strona 8 z 11

9 12 SIŁA WYŻSZA, PRAWO WŁAŚCIWE, SĄD WŁAŚCIWY 12.1 Ani Usługodawca, ani Użytkownik nie odpowiadają za opóźnienie, niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie Usługi, które nastąpiło w wyniku zdarzenia będącego siłą wyższą Prawem właściwym w rozumieniu postanowień Regulaminu jest prawo polskie Wszelkie spory mogące wyniknąć ze świadczenia Usługi będą rozstrzygane przez sądy powszechne zgodnie z właściwością ogólną W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 13 ODPOWIEDZIALNOŚĆ 13.1 W ramach świadczonej Usługi Usługodawca nie tworzy, nie weryfikuje ani w żaden sposób nie zmienia jakichkolwiek danych wprowadzanych przez Użytkownika, w szczególności dotyczy to zarówno Danych Użytkownika zdefiniowanych powyżej, jak i wszelkich efektów uzyskanych przez Użytkownika przy wykorzystaniu funkcjonalności dostępnych w ramach Usługi Użytkownik ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za treść oraz skutki swojego korzystania z wprowadzonych przez siebie Danych Użytkownika W świetle ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Usługodawca nie jest inicjatorem przekazu Danych Użytkownika przez Użytkownika w związku z dostępem do Usług i korzystaniem z nich, nie wybiera odbiorcy przekazów Danych Użytkownika ani nie wybiera i nie modyfikuje Danych Użytkownika. To oznacza, że Usługodawca zapewni tylko zasoby techniczne w formie możliwości dostępu do Usługi, a o ich wykorzystaniu decyduje wyłącznie Użytkownik. Usługodawca nie monitoruje zawartości Danych Użytkownika Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za stosunki pomiędzy Użytkownikiem a Wystawcą. W szczególności Usługodawca nie odpowiada za treść Neorachunków oraz wiadomości adresowanych przez Wystawcę do Użytkownika. Jakiekolwiek zastrzeżenia dotyczące treści Neorachunków lub innych wiadomości Wystawcy powinna być kierowana przez Użytkownika bezpośrednio do Wystawcy. Strona 9 z REKLAMACJE 14.1 Użytkownik uprawniony jest do składania reklamacji dotyczących świadczenia Usługi przez Usługodawcę Reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe Użytkownika i opis problemu Reklamacja powinna zostać dostarczona Usługodawcy na następujący adres poczty elektronicznej Usługodawcy: lub przesłana na adres pocztowy: ul. Stanisława Żaryna 2 C, w Warszawie.

10 14.4 Reklamacje będą rozpatrywane w kolejności ich wpływania do Usługodawcy Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie do 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji Usługodawca udzieli Użytkownikowi odpowiedzi w sprawie reklamacji. Odpowiedź zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej lub adres do doręczeń podany przez Użytkownika w reklamacji. W przypadku gdy reklamacja nie zawiera danych pozwalających na przesłanie Użytkownikowi odpowiedzi na reklamację, pozostanie do odbioru przez Użytkownika w lokalu Usługodawcy Usługodawca informuje, że wszelkie błędy w treści poszczególnych Neorachunków (nieprawidłowe dane Użytkownika, błędy dotyczące kwot na Neorachunku) powinny być kierowane do Wystawcy danego Neorachunku i nie mogą być one przedmiotem reklamacji w zakresie korzystania z Usługi. 15 ZMIANA REGULAMINU 15.1 Usługodawca uprawniony jest do dokonania zmiany postanowień Regulaminu w przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących ważnych powodów: konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów prawa, w szczególności nowych (zmienionych) przepisów prawa; konieczności dostosowania działalności Usługodawcy do zaleceń (nakazów/orzeczeń/postanowień/wytycznych) decyzji upoważnionego organu administracji państwowej lub samorządowej, lub orzeczenia sądowego; zmiany danych Usługodawcy (np. numeru wpisu do KRS, adresu itp.); wprowadzenia nowych usług lub zmiany sposobu świadczenia Usługi; zmiany parametrów technicznych Usługi; zmiany warunków technicznych świadczenia Usługi (np. wprowadzenie nowych wymagań technicznych); powstania nowych lub zmiana ryzyk związanych z korzystaniem z Usługi; konieczności dostosowania Regulaminu do najlepszych praktyk związanych ze świadczeniem Usługi, w tym najlepszych praktyk w zakresie ochrony praw Użytkowników Usługodawca poinformuje o dokonaniu zmiany Regulaminu poprzez wyświetlenie informacji o dokonanych zmianach Regulaminu wraz z jednolitym tekstem Regulaminu w ramach indywidulanego Mailboxa oraz zamieszczenie nowej wersji Regulaminu (wraz z oznaczonymi zmianami) w ramach platformy Envelo. Uważa się, że Użytkownik wyraził zgodę na nową treść Regulaminu, jeżeli nie wypowiedział Umowy w terminie do 14 dni od chwili otrzymania wiadomości o zmianie Regulaminu. 16 OGRANICZENIA WYNIKAJĄCE ZE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Strona 10 z 11

11 16.1 Użytkownik potwierdza, że ma świadomość, iż korzystanie z Usługi jako usługi świadczonej drogą elektroniczną wiąże się z zagrożeniami dotyczącymi przekazywania danych poprzez Internet Usługodawca przy świadczeniu Usługi wykorzystuje metody zabezpieczenia przekazu danych zwyczajowo przyjęte na rynku ze względu na właściwości Usługi, które mają na celu uniemożliwienie dostępu do danych osobom nieuprawnionym. 17 DANE OSOBOWE 17.1 Administratorem danych osobowych Użytkowników podanych w związku z korzystaniem z Usługi jest Usługodawca (Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, Warszawa). Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu świadczenia Usługi, w celu wyjaśnienia okoliczności ewentualnego korzystania z Usługi niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami prawa (niedozwolone korzystanie) oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do świadczenia Usługi. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Zasady przetwarzania danych osobowych są uregulowane w dokumencie Polityka Prywatności dostępnym pod adresem internetowym jak również na stronie głównej Envelo. 18 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 18.1 Usługa z uwagi na swój charakter nie może zostać zwrócona Użytkownik wyraża niniejszym zgodę na rozpoczęcie świadczenia mu Usługi bezpośrednio po zawarciu Umowy, a zatem przed upływem 10-dniowego terminu do odstąpienia od Umowy Regulamin wchodzi w życie z dniem r. Strona 11 z 11

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne REGULAMIN korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU 1 Postanowienia Wstępne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN nabywania neoznaczka w ramach Envelo DEFINICJE. 801 500 200 i drogą elektroniczną pod adresem: bok@envelo.pl.

REGULAMIN nabywania neoznaczka w ramach Envelo DEFINICJE. 801 500 200 i drogą elektroniczną pod adresem: bok@envelo.pl. REGULAMIN nabywania neoznaczka w ramach Envelo 1 DEFINICJE Zmieniono definicję: BOK PPUC Biuro Obsługi Klientów PPUC z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, 02-593 w Warszawie. Kontakt z BOK

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 II. WYMAGANIA TECHNICZNE ŚWIADCZONYCH USŁUG 4 III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU YOU CAN DRIVE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele)

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) I. Definicje Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) 1. Samsung E-Sklep(by Morele) lub Samsung E-Sklep usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Klientom przeglądanie Treści, zawieranie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów należących do Grupa Pracuj S.A. DEFINICJE Usługodawca Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę działającą pod firmą AGM REALITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru Internetowego Ergo Kantor 1 Postanowienia ogólne. Definicje

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru Internetowego Ergo Kantor 1 Postanowienia ogólne. Definicje Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru Internetowego Ergo Kantor 1 Postanowienia ogólne. Definicje 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PROAUTO.

REGULAMIN USŁUGI PROAUTO. REGULAMIN USŁUGI PROAUTO. 1. Postanowienia ogólne Usługę świadczy T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, przy ul. Marynarskiej 12, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DATA WYDANIA REGULAMINU: 25.12.2014 I. Definicje Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia

Bardziej szczegółowo

1. DEFINICJE I OBJAŚNIENIA

1. DEFINICJE I OBJAŚNIENIA Regulamin Usługi "Gdzie Jest Dziecko Bezpieczna Rodzina" dla Abonentów Play (Postpaid/ Prepaid/ Mix) na podstawie "Oferty Promocyjnej usługi Przychodzący SMS/MMS specjalny" obowiązuje od 17.12.2014 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin prenumeraty czasopisma National Geographic Odkrywca

Regulamin prenumeraty czasopisma National Geographic Odkrywca Regulamin prenumeraty czasopisma National Geographic Odkrywca 1 Postanowienia ogólne 1. Na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Wydawca umożliwia - poprzez Formularz udostępniony na

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy Aleo

Regulamin platformy Aleo Regulamin platformy Aleo Niniejszy Regulamin platformy Aleo obowiązuje w zakresie użytkowania Platformy zdefiniowanej poniżej oraz reguluje stosunki prawne pomiędzy Państwem a ING Usługi dla Biznesu S.A.

Bardziej szczegółowo

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.lotari.pl prowadzony jest przez Franc Gardiner Spółka z

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.lotari.pl prowadzony jest przez Franc Gardiner Spółka z REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.lotari.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Franc Gardiner Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świdnicy, ul. Składowa 3, 58-100

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZENBOX.PL. ( Regulamin )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZENBOX.PL. ( Regulamin ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZENBOX.PL ( Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne 1. Postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie świadczenia usług Zenbox.pl, stanowią regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Kazimierz Konieczny, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Wielobranżowa "KELMAN- MEBLE"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://mbazaar.pl/o-mbazaar/regulamin/ http://mbazaar.pl/o-mbazaar/regulamin/regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.indexcopernicus.com. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.indexcopernicus.com. 1 Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.indexcopernicus.com. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa w szczególności: a. warunki korzystania z serwisu www.indexcopernicus.com,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA SU-MA MAREK SUŁKOWSKI

REGULAMIN FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA SU-MA MAREK SUŁKOWSKI REGULAMIN FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA SU-MA MAREK SUŁKOWSKI UL. SIEWNA 30, 31-231 KRAKÓW NIP. 679-002-43-56 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.lampy-ogrodowe.pl SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU WWW.LEWANDOWSKIOFFICIAL.COM

REGULAMIN SERWISU WWW.LEWANDOWSKIOFFICIAL.COM REGULAMIN SERWISU WWW.LEWANDOWSKIOFFICIAL.COM 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Usługodawcę Usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PLUS. 1 Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PLUS. 1 Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PLUS 1 Definicje 1. Dzień roboczy każdy dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 2. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep

REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zakres i warunki świadczenia Usług Comarch ERP e-sklep przez firmę Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL

Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) (zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POOLMATE.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POOLMATE.PL Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://poolmate.pl/regulamin Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Regulaminu Serwisu Internetowego TVN dla Użytkowników korzystających z Konta w Serwisie TVN

Załącznik do Regulaminu Serwisu Internetowego TVN dla Użytkowników korzystających z Konta w Serwisie TVN REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO KONTAKT TVN 24 Załącznik do Regulaminu Serwisu Internetowego TVN dla Użytkowników korzystających z Konta w Serwisie TVN 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin Kontakt

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO EYESITY.COM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz (zwany dalej Regulaminem) określa zasady i

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego i aplikacji świadczonych przez DP Polska S.A.

Regulamin serwisu internetowego i aplikacji świadczonych przez DP Polska S.A. Regulamin serwisu internetowego i aplikacji świadczonych przez DP Polska S.A. I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego działającego pod adresem

Bardziej szczegółowo