Cele ogólne Kształcone umiejętności Propozycje metod nauczania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Cele ogólne Kształcone umiejętności Propozycje metod nauczania"

Transkrypt

1 Roczny plan dydaktyczny przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa w zakresie podstawowym dla klasy I szkoły ponadgimnazjalnej, uwzględniający kształcone umiejętności i treści podstawy programowej Temat (rozumiany jako lekcja) Liczba godzin Treści podstawy programowej Lekcja organizacyjna 1 Dział 1. System obronności Rzeczypospolitej Polskiej Cele ogólne Kształcone umiejętności Propozycje metod nauczania Propozycje środków dydaktycznych Uwagi 1.1. Polityczne i militarne warunki bezpieczeństwa państwa Powinności obronne obywateli , 1.Zapoznanie z politycznymi oraz militarnymi warunkami gwarancji bezpieczeństwa państwa. 2.Omówienie systemu obronności RP , Przedstawienie powinności obronnych obywateli. - wymienia i uzasadnia polityczne i militarne warunki bezpieczeństwa państwa; - wskazuje i omawia główny cel bezpieczeństwa militarnego kraju; - zna pojęcia: koalicja, sojusz, NATO i UE; - przedstawia zmiany, jakie wiążą się ze wstąpieniem Polski do NATO i UE; - wskazuje i omawia poszczególne ogniwa systemu obronności RP. - wymienia i omawia powinności obronne obywateli RP; - wymienia i omawia formy powszechnego obowiązku obrony; - wie na czym polega pełnienie służby wojskowej; - wskazuje i omawia obowiązki wynikające z przydziałów kryzysowych i mobiliza- -pogadanka, -dyskusja, - burza mózgów, -dyskusja, - burza mózgów, -prezentacja -podręcznik, - zeszyt ćwiczeń, - tekst Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP, -prezentacja -podręcznik, - zeszyt ćwiczeń. 1

2 cyjnych; - rozumie pojęcia: świadczenie osobiste i świadczenie rzeczowe; -wymienia i omawia zadania obronne, które można realizować w czasie pokoju lub w czasie wojny; Dział 2. Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej 2.1. Organizacja Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (SZ RP) Zapoznanie z organizacją Sił Zbrojnych RP. 2. Omówienie zadań SZRP. 3. Przedstawienie nowej struktury w SZ RP Narodowych Sił Rezerwowych ( NSR) Rodzaje wojsk oraz służb w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej Zapoznanie z rodzajami wojsk oraz służb w Siłach Zbrojnych RP. 2.Omówienie zadań poszczególnych jednostek. - wie, kto kieruje Siłami Zbrojnymi RP w czasie pokoju i w czasie wojny; -omawia organizację SZ RP; - wymienia zadania: Szefa Sztabu Generalnego, Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych, Szefa Inspektoratu Sił Zbrojnych, dowódcy okręgu wojskowego, szefów wojewódzkich Sztabów Wojskowych, dowódcy okręgu wojskowego; -omawia rolę NSR w Wojsku Polskim; -wymienia rodzaje wojsk SZ RP; - wymienia zadania i rodzaje Wojsk Lądowych; - przedstawia zakres działań wojsk wchodzących w skład Sił Powietrznych; -wymienia zadania Marynarki Wojennej; - wyszczególnia rodzaje wojsk specjalnych; - potrafi wymienić podstawowe zadania Żandarmerii Wojskowej; -dyskusja, - burza mózgów, -dyskusja, - burza mózgów -prezentacja -podręcznik, - zeszyt ćwiczeń, - tekst Strategii Obronności RP -prezentacja -podręcznik, - zeszyt ćwiczeń. 2

3 Dział 3. Ochrona ludności i obrona cywilna 3.1. Międzynarodowe Prawo Humanitarne , Przedstawienie genezy powstania MPH. 2. Omówienie podstawowych zasad Międzynarodowego Prawa Humanitarnego. 3.Identyfikacja obiektów opatrzonych międzynarodowymi znakami ochrony zabytków. -wskazuje zakres działań służb specjalnych. - wie, kim był Henry Dunant; - omawia założenia Konwencji Genewskiej z 1864 r.; - zna zasady Międzynarodowego Prawa Humanitarnego; - wie, czym jest umowa międzynarodowa; - wymienia i omawia najważniejsze dokumenty Międzynarodowego Prawa Humanitarnego; - omawia postanowienia Konwencji Haskiej z 1954 roku; - wskazuje znaki ochrony zabytków; -wymienia zadania Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża; - uzasadnia konieczność utworzenia Międzynarodowego Prawa Humanitarnego; -wie, czym zajmował się Trybunał Norymberski; - wyjaśnia powód powołania Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze. -praca z tekstem konwencji, - praca w grupie. -teksty konwencji; - ćwiczenia multimedialna; - zdjęcia obiektów opatrzonych znakami ochrony zabytków; - logotypy MKCK; - teksty przedstawiające prace Trybunału ds. byłej Jugosławii i Rwandy. Do tego tematu został przygotowany projekt edukacyjny Systemy ostrzegania przed zagro Zapoznanie z rodzajami sygnałów alarmowych i - zna rodzaje alarmów i komunikatów ostrzegawczych; -pogadanka, - praca z tekstem, - ćwiczenia multimedial- 3

4 żeniami. obowiązkami ludności po usłyszeniu alarmu. -2. Przedstawienie zasad postępowania. - omawia zadania Obrony Cywilnej; - zna sposoby ogłaszania alarmów oraz ich odwoływania; - omawia zasady postępowania po ogłoszeniu alarmu powietrznego i alarmu o skażeniach; - przedstawia procedury postępowania po ogłoszeniu zagrożeń; - omawia cele ostrzegania ludności przed zagrożeniami; - wie, że sprawne działanie tego systemu przeciwdziała panice. - praca w grupie, -symulacja na; - nagranie sygnałów alarmowych, 3.3. Ewakuacja osób i mienia , 5.7, 3.6, Zapoznanie z podstawowymi środkami ochrony ludności. 2.Omówienie zasad ewakuacji z terenów zagrożonych. 3. Przedstawienie dróg ewakuacji w szkole, zasad ewakuacji ludności i środków materiałowych. 4. Kształtowanie umiejętności ewakuacji ewakuować - wymienia rodzaje ewakuacji; - wyjaśnia, na czym polega ewakuacja I, II i III stopnia; - zna i omawia zasady zachowania się ludności po ogłoszeniu ewakuacji; - wskazuje listę rzeczy, które należy zabrać w przypadku ewakuacji; - wyjaśnia, w jakiej sytuacji dokonuje się ewakuacji mienia; -omawia zadania władz lokalnych oraz odpowiednich służb podczas ewakuacji; - planuje samoewakuację; - potrafi ewakuować się w trybie nagłym; - zna zasady ewakuacji z budynku szkoły oraz drogi ewakuacyjne; - wyjaśnia zasady zaopatrzenia ewaku- -pogadanka, -piramida priorytetów, -symulacja multimedialna. Po zrealizowaniu zajęć zaleca się przeprowadzenie ćwiczeń ewakuacji z budynku szkoły. 4

5 się z budynku w trybie alarmowym. owanej ludności w wodę i żywność; 3.4. Sposoby ochrony zwierząt Zapoznanie ze sposobami i środkami ochrony zwierząt. - wymienia zasady obowiązujące w czasie ewakuacji zwierząt; - wymienia sposoby przystosowania i uszczelniania budynków inwentarskich; - omawia warunki, jakie należy zapewnić zwierzętom w czasie ewakuacji; - wskazuje osoby odpowiedzialne za planowanie ewakuacji zwierząt na obszarze województwa i powiatu; - omawia niezbędne ilości pożywienia, jakie należy zapewnić ewakuowanym zwierzętom; - opisuje warunki, w jakich powinny przebywać ewakuowane zwierzęta. - multimedialna. Dział 4. Zagrożenia naturalne 4.1. Zagrożenia naturalne , 4.2, Omówienie zagrożeń czasu pokoju. 2.Wyjaśnienie, na czym polega właściwe postępowanie w momentach wystąpienia poszczególnych zagrożeń. - wymienia zagrożenia naturalne; - wyjaśnia, jak należy zachować się podczas trzęsienia ziemi; - omawia, jak zachować się w przypadku wystąpienia osuwisk; -wie, jak należy zachować się w górach przed wyjściem na szlak; - potrafi prawidłowo zachować się w przypadku zejścia lawiny; - pogadanka, -symulacja, - piramida priorytetów -podręcznik, - przykładowe plany reagowania w sytuacjach kryzysowych, multimedialna. 5

6 4.2. Zagrożenia naturalne związane ze zjawiskami atmosferycznymi 4.3. Zagrożenia cywilizacyjne. 3.Wskazanie sposobów zapobiegania panice podczas zagrożeń , Przedstawienie zagrożeń czasu pokoju związanych ze zjawiskami atmosferycznymi. 2. Wyjaśnienie, na czym polega właściwe postępowanie w momentach wystąpienia poszczególnych zagrożeń , 4.2, Zapoznanie z zagrożeniami cywilizacyjnymi. 2. Wyjaśnienie, na czym polega właściwe postępowanie w momentach wystąpienia poszczególnych zagrożeń. 3.Uzasadnienie konieczności przestrzegania bezpieczeństwa własnego i innych ludzi podczas - wie, że sprawne działanie przeciwdziała panice. -potrafi przygotować dokładny plan reagowania w sytuacjach kryzysowych. - zna procedury postępowania w czasie burzy i wichury; - wymienia procedury postępowania w czasie zagrożenia powodziowego i powodzi; - potrafi udzielić pomocy osobie, która uległa przegrzaniu lub wyziębieniu; - wymienia i charakteryzuje źródła zagrożeń w najbliższym otoczeniu; -przedstawia zasady działania podczas pożaru; - zna objawy zaczadzenia; - potrafi postępować w wypadku zatrucia czadem; -potrafi zapobiegać zaczadzeniu; - wymienia źródła epidemii; - omawia procedury postępowania w czasie epidemii; -wyjaśnia, na czym polega właściwe postępowanie w momentach wystąpienia poszczególnych zagrożeń; -uzasadnia konieczność przestrzegania -symulacja, - metaplan. - drzewo decyzyjne, - symulacja - informacje internetowe dotyczące zagrożeń w miejscu zamieszkania. 6

7 różnorodnych zagrożeń. bezpieczeństwa własnego i innych ludzi podczas różnorodnych zagrożeń Zagrożenia techniczne , 4.2, 4.4, 4.5, Przedstawienie zagrożeń cywilizacyjnych. 2. Wyjaśnienie, na czym polega właściwe postępowanie w momentach wystąpienia poszczególnych zagrożeń. 3.Uzasadnienie konieczności przestrzegania bezpieczeństwa własnego i innych ludzi podczas różnorodnych zagrożeń. 4.Wyjaśnienie zasad postępowania związanego z wyszukiwaniem i wynoszeniem ofiar oraz osób zagrożonych z rejonów porażenia. - omawia procedury postępowania w przypadku katastrofy budowlanej i komunikacyjnej; -wyjaśnia zasady postępowania związane z wyszukiwaniem i wynoszeniem ofiar oraz osób zagrożonych z rejonów porażenia; -przedstawia zasady działania w przypadku awarii technicznej; - zna procedury postępowania w sytuacji uwolnienia materiałów niebezpiecznych; - wymienia i charakteryzuje źródła zagrożeń w swoim najbliższym otoczeniu; - zna tablice oznaczające materiały niebezpieczne w transporcie; - omawia przyczyny powstawania zagrożeń technicznych; -uzasadnia konieczność przestrzegania bezpieczeństwa własnego i innych ludzi podczas różnorodnych zagrożeń. - burza mózgów, - symulacja. - zdjęcia katastrof 4.5. Zagrożenie terroryzmem , Zapoznanie z zasadami postępowania w czasie zagrożenia terrorystycznego. - charakteryzuje motywy ataków terrorystycznych; - wie, jak zachować się w wypadku zamachu bombowego; - burza mózgów, Do tego tematu został przygotowany pro- 7

8 2. Wskazanie sposobów zapobiegania panice podczas zagrożeń. - omawia kryteria, które świadczą o tym, że przesyłka jest niebezpieczna; -omawia zasady postępowania z niebezpieczna przesyłką; -wie, w jaki sposób rozmawiać z osobą, która twierdzi, że podłożyła bombę. - symulacja jekt edukacyjny Zachowanie w trakcie ataku terrorystycznego Sytuacje kryzysowe w domu, szkole oraz miejscu wypoczynku , Zapoznanie z zasadami postępowania w czasie zagrożenia terrorystycznego. 2. Wskazanie sposobów zapobiegania panice podczas zagrożeń , Przedstawienie i scharakteryzowanie źródeł zagrożeń w najbliższym otoczeniu szkoły oraz domu. 2. Wyjaśnienie zasad działania w przypad- - charakteryzuje zachowanie osoby, która chce dokonać samobójczego ataku terrorystycznego; - wie, jak powinna zachować się osoba będąca zakładnikiem; - wie, jak należy zachować się podczas szturmu jednostki antyterrorystycznej; - wie, jak zachować się w sytuacji wybuchu bomby w środkach komunikacji; -wymienia i charakteryzuje motywy ataków terrorystycznych; - omawia zasady zachowania się w czasie ataku terrorystycznego na imprezie masowej; - wskazuje sposoby zapobiegania panice - wskazuje czym jest sytuacja kryzysowa; - wymienia źródła zagrożeń w najbliższym otoczeniu; - omawia sposoby zachowania się w poszczególnych sytuacjach kryzysowych; - wie, czym jest zespół stresu pourazo- -debata za i przeciw, - symulacja. -drzewo decyzyjne, Do tego działu został przygotowany projekt edukacyjny. 8

9 4.8. Zasady bezpiecznego życia: unikaj, przewiduj, reaguj. ku zagrożeń czasu pokoju, podczas przebywania w domu, szkole, miejscu rekreacji i na trasie komunikacyjnej , Przedstawienie i scharakteryzowanie źródeł zagrożeń w najbliższym otoczeniu szkoły oraz domu. 2. Omówienie trójkąta bezpieczeństwa. 3. Zapoznanie ze schematem postępowania w sytuacji kryzysowej. wego; - omawia kolejne kroki zarządzania sytuacją kryzysową; - charakteryzuje metody służące do identyfikacji zagrożeń; - ćwiczy sposoby zachowania się w wybranych sytuacjach kryzysowych; - omawia koncepcję trójkąta przestępstwa; - prezentuje model interwencji kryzysowej; - omawia sposoby przeciwdziałania panice. - omawia elementy trójkąta bezpieczeństwa; - wymienia cechy charakteru niezbędne, aby pokierować działaniami ratowniczymi; -wymienia czynniki wpływające na umiejętność zachowania się w sytuacji kryzysowej; - omawia schemat postępowania w sytuacji kryzysowej; -przedstawia sposoby przygotowania się na wystąpienie sytuacji kryzysowej. -dyskusja, -burza mózgów, - przykłady sytuacji kryzysowych materiał do pracy w grupach. Dział 5. Zagrożenia czasu wojny 5.1. Broń współczesne Przedstawienie konwencjonalnych rodzajów broni współcze- -wymienia środki zaliczane do broni pre- 9

10 go pola walki. snego pola walki. cyzyjnej; - dokonuje podziału broni współczesnego pola walki; - charakteryzuje broń współczesnego pola walki; -wyjaśnia, dlaczego współcześnie coraz większego znaczenia nabiera broń radioelektroniczna; -dyskusja, - -quiz, - krzyżówka, 5.2. Broń jądrowa i broń biologiczna Scharakteryzowanie środków masowego rażenia. 2. Zapoznanie z czynnikami rażenia broni jądrowej i ich oddziaływaniem. 3.Omówienie rodzajów broni jądrowej i biologicznej. - zna zastosowanie energii jądrowej w czasie pokoju; - omawia podział broni masowego rażenia; - charakteryzuje rodzaje broni jądrowej; - omawia podstawowe czynniki rażenia wybuchu jądrowego; - charakteryzuje rodzaje broni biologicznej, - wymienia zakażenia wywołane przez różne rodzaje broni biologicznej; - omawia oznaki ataku bronią biologiczną; - omawia sposoby przenoszenia drobnoustrojów broni biologicznej. - debata za i przeciw Do tego tematu został przygotowany projekt 5.3. Broń chemiczna Przedstawienie rodzajów i działania broni chemicznej. - omawia podział broni chemicznej; - zna podział bojowych środków trujących; - omawia rodzaje i sposób działania bo- Do tego tematu został przygotowany pro- 10

11 jowych środków trujących; - wymienia toksyczne środki przemysłowe; - zna przeznaczenie bojowych środków zapalających; jekt edukacyjny Indywidualne środki ochrony przed skażeniami lub skutkami użycia broni masowego rażenia Zapoznanie z indywidualnymi środkami ochrony przed skażeniami. - charakteryzuje indywidualne środki ochrony dróg oddechowych i skóry przed skażeniami; - przedstawia środki ochrony dróg oddechowych; -wymienia zastępcze środki ochrony dróg oddechowych; -wskazuje środki ochrony skóry; -omawia zastępcze sposoby ochrony skóry przed skażeniami. - ćwiczenia z elementami pokazu, - środki ochrony dróg oddechowych i skóry, -zastępcze, środki ochrony, 5.5. Zbiorowe środki ochrony ludności , Przedstawienie zbiorowych środków ochrony ludności przed bronią konwencjonalną. 2.Wyjaśnienie znaczenia zastępczych budowli ochronnych. - dokonuje podziału budowli ochronnych; - omawia znaczenie schronu; - wie, co to są: ukrycia, szczeliny przeciwlotnicze; -wie, jakie obiekty w jego okolicy mogą pełnić funkcje zastępczych budowli ochronnych; -zna zasady zachowania się w budowlach ochronnych. - symulacja, - burza mózgów, - zdjęcia budowli ochronnych, 11

12 5.6. Postępowanie ludności w rejonach rażenia bronią współczesnego pola walki , Wskazanie właściwego postępowania ludności w rejonach rażenia. 2.Omówienie zasad ewakuacji z terenów zagrożonych- ewakuacja III stopnia. -wie, co to jest rejon rażenia bronią konwencjonalną; - zna zasady zachowania w terenie skażonym; - wie, co to jest rejon rażenia bronią: jądrową, chemiczną, biologiczną; - wyjaśnia, na czym polega ewakuacja III stopnia; - omawia zasady zachowania się w rejonie rażenia bronią konwencjonalną, biologiczną, chemiczną. - - symulacja, - burza mózgów, Dział 6. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach 6.1. Zaplecze 1 6.1, 6.2, 1. Przedstawienie pierwszej 6.3,6.4, środków przydatnych podczas pomocy. 6.5, 6.2. Łańcuch udzielania pierwszej pomocy. przeżycia. 2. Omówienie podstawowych zasad postępowania na miejscu zdarzenia. 3.Doskonalenie umiejętności zabezpieczenia miejsca zdarzenia oraz zapewnienia bezpieczeństwa. - zna podstawowe wyposażenie apteczki; - uzasadnia, dlaczego wyposażenie apteczki może ulegać modyfikacjom; - omawia podstawowe zasady postępowania ratownika na miejscu zdarzenia; - omawia poszczególne ogniwa łańcucha przeżycia; - przedstawia zasady zapewnienia bezpieczeństwa ratownikowi, poszkodowanym i świadkom zdarzenia; - wykazuje się znajomością schematu prowadzenia rozmowy z dyspozytorem służb ratunkowych; - potrafi dokonać oceny miejsca zdarzenia oraz je zabezpieczyć; -dyskusja, -burza mózgów, - praca grupowa, -dyskusja, - pokaz, - film eduakcyjny. 12

13 6.3. Poszkodowany nieprzytomny , Zapoznanie ze wstępną oceną poszkodowanego. 2.Przedstawienie zasad postępowania z osobą nieprzytomną. 3. Kształtowanie umiejętności zastosowania pozycji bezpiecznej. - omawia schemat wzywania pomocy; - zna telefony alarmowe; - potrafi dokonać wstępnej oceny poszkodowanego; - dokonuje oceny funkcji życiowych; - zna konsekwencje utraty przytomności; - potrafi udzielić pomocy osobie nieprzytomnej; - potrafi ułożyć poszkodowanego w pozycji bezpiecznej; - wie, w jaki sposób należy zapobiegać skutkom utraty przytomności. pogadanka, -metoda 4 kroków, -symulacje. - film edukacyjny, - apteczka Poszkodowany bez czynności życiowych , Przedstawienie procedur rozpoznawania nagłego zatrzymania krążenia 2. Kształtowanie umiejętności wykonywania resuscytacji krążeniowo- oddechowej u osoby dorosłej z NZK. 3. Omówienie wskazań do zastosowania AED. - potrafi rozpoznać nagłe zatrzymanie krążenia (NZK); - prawidłowo wykonuje resuscytację krążeniowo - oddechową; - uzasadnia użycie AED (automatycznego defibrylatora zewnętrznego); - potrafi bezpiecznie obsłużyć AED; - potrafi wykonać resuscytację krążeniowo-oddechową z wykorzystaniem AED. pogadanka, -metoda 4 kroków, -symulacje. -film edukacyjny, - manekin do nauki resuscytacji krążeniowooddechowej, - AED, 13

14 6.5. Urazy kostnostawowe Urazy skórnonaczyniowe. 4. Wdrażanie do bezpiecznej obsługi AED , Zapoznanie z rodzajami urazów kostnych, obrażeń klatki piersiowej, głowy, miednicy i kręgosłupa. 2. Kształtowanie umiejętności udzielania pomocy w przypadku urazów kostno - stawowych , Zapoznanie z rodzajami krwotoków, oparzeń oraz wstrząsem pourazowym. 2. Kształtowanie umiejętności udzielania pomocy w przypadku krwoto- - wymienia rodzaje złamań; - zna zasady udzielania pierwszej pomocy przy urazach kostnych; - wie, które urazy stanowią największe zagrożenia dla życia i zdrowia; - wyjaśnia, w jakich okolicznościach dochodzi najczęściej do obrażeń klatki piersiowej, głowy i miednicy; - zna sposoby złagodzenia bólu u poszkodowanego ze złamaniami; - udziela pierwszej pomocy osobom z obrażeniami klatki piersiowej, głowy i miednicy; - wie, jak należy postępować z poszkodowanym z urazem kręgosłupa. - udziela pierwszej pomocy przy zranieniach; - zna podział oparzeń; - omawia oparzenia I, II i III stopnia; - udziela pierwszej pomocy przy obrażeniach termicznych; - omawia regułę dziewiątek stosowaną do oceny rozległości oparzeń; - pogadanka, -symulacje. -symulacje. -środki dezynfekcyjne, gaziki, maseczki do wentylacji -podręcznik, -film edukacyjny, -plansze, - zestaw do pozoracji ran, -podręcznik, - film edukacyjny, -plansze, - zestaw do 14

15 6.7.* Nagle zatrzymanie krążenia u dzieci. ków, oparzeń. 3.Uświadomienie dbałości o własne bezpieczeństwo , Przedstawienie procedur rozpoznawania nagłego zatrzymania krążenia u dzieci - odmienności postępowania. 2. Kształtowanie umiejętności wykonywania resuscytacji krążeniowo- oddechowej u dziecka z NZK. 3. Omówienie wskazań do zastosowania AED. 4. Przedstawienie postępowania w przypadku zadławienia u dziecka. - omawia zasady postępowania podczas krwotoku; - wie, dlaczego opatrunek uciskowy składa się z kilku warstw; - potrafi udzielić pomocy osobie we wstrząsie pourazowym; - dba o zapewnienie własnego bezpieczeństwa - zna najczęstsze przyczyny NZK u dzieci; - potrafi dokonać wstępnej oceny poszkodowanego; - wykonuje resuscytację krążeniowo oddechową u dzieci; - zna odmienność postępowania resuscytacyjnego u dzieci; - potrafi postępować w przypadku zadławienia u dzieci; - uzasadnia użycie AED (automatycznego defibrylatora zewnętrznego); - potrafi bezpiecznie obsłużyć AED; - potrafi wykonać resuscytację krążeniowo - oddechową z wykorzystaniem AED u dzieci. - pogadanka, -metoda 4 kroków, -symulacje. pozoracji ran, -podręcznik, -film edukacyjny, - manekin do nauki resuscytacji krążeniowooddechowej, - AED, -środki dezynfekcyjne, gaziki, maseczki do wentylacji 6.8.* 2 6.6, Przedstawienie - pogadan- -podręcznik, 15

16 Resuscytacja krążeniowooddechowa u niemowląt. procedur rozpoznawania nagłego zatrzymania krążenia u niemowląt - odmienności postępowania. 2. Kształtowanie umiejętności wykonywania resuscytacji krążeniowo- oddechowej u niemowląt z NZK. 3. Przedstawienie postępowania w przypadku zadławienia u niemowląt. - wskazuje przyczyny NZK u niemowląt; - dokonuje wstępnej oceny poszkodowanego; - wykonuje zgodnie z algorytmem resuscytację krążeniowo oddechową u niemowląt; - wykazuje odmienność postępowania u niemowląt; - potrafi udzielić pomocy w przypadku zadławienia u niemowląt. ka, -metoda 4 kroków, -symulacje. -film edukacyjny, - manekin do nauki resuscytacji krążeniowooddechowej, środki dezynfekcyjne, gaziki, maseczki do wentylacji 16

Wymagania podstawowe (ocena dostateczna) Wymagania rozszerzające (ocena dobra) Zna zasady pracy na. Zna zasady pracy na. kryteria oceniania.

Wymagania podstawowe (ocena dostateczna) Wymagania rozszerzające (ocena dobra) Zna zasady pracy na. Zna zasady pracy na. kryteria oceniania. Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa w zakresie podstawowym dla klasy I szkoły ponadgimnazjalnej Temat (rozumiany jako lekcja) Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca)

Bardziej szczegółowo

Cele kształcenia wymagania ogólne

Cele kształcenia wymagania ogólne Strona1 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, (str. 197 199 i 255) Załącznik nr 4 do: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w

Bardziej szczegółowo

` Ocenie podlegają wiadomości z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa na poziomie podstawowym obiązującym w klasie pierwszej liceum ogólnokształcące

` Ocenie podlegają wiadomości z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa na poziomie podstawowym obiązującym w klasie pierwszej liceum ogólnokształcące Kryteria i wymagania edukacyjne z przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa w klasie 1. Liceum Ogólnokształcącego w Ząbkowicach Śląskich poziom tylko podstawowy. ` Ocenie podlegają wiadomości z zakresu edukacji

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

WYMAGANIA EDUKACYJNE EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA WYMAGANIA EDUKACYJNE EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA Moduł I. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach Cel kształcenia III wymagania ogólne: Opanowanie zasad udzielania pierwszej pomocy uczeń umie udzielać pierwszej

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2013/2014

Rok szkolny 2013/2014 Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu Edukacja dla Bezpieczeństwa dla klasy 1 liceum Ocena Zagadnienia, uczeń : Rok szkolny 2013/2014 Dopuszczająca wymienia świadczenia obywateli w zakresie powinności

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z Edukacji dla bezpieczeństwa w klasach pierwszych

Wymagania edukacyjne z Edukacji dla bezpieczeństwa w klasach pierwszych Wymagania edukacyjne z Edukacji dla bezpieczeństwa w klasach pierwszych Na ocenę dopuszczającą uczeń: wymienia i uzasadnia polityczne oraz militarne warunki gwarancji bezpieczeństwa państwa wymienia świadczenia

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA

ZASADY OCENIANIA Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA ZASADY OCENIANIA Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA w III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.04.256.2572, z późn. zm.) 2. Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Moduł I Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach. Wymagania programowe. Lp. Temat lekcji

Moduł I Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach. Wymagania programowe. Lp. Temat lekcji Wymagania to wymagania niezbędne do dalszego rozwoju. Spełnienie tych wymagań gwarantuje uzyskanie przez ucznia oceny dostatecznej. Ocena dopuszczająca oznacza takie braki ucznia w spełnieniu wymagań podstawowych,

Bardziej szczegółowo

PLAN DYDAKTYCZNY Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA KLASA I a

PLAN DYDAKTYCZNY Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA KLASA I a PLAN DYDAKTYCZNY Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA KLASA I a 2 godziny tygodniowo (30 jednostek lekcyjnych realizowanych w drugim półroczu) DZIAŁ I: SYSTEM OBRONNY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 1. Zapoznanie z

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA Moduł I Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach Cel ogólny: przygotowanie do działania ratowniczego uczeń zna zasady prawidłowego działania w przypadku

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa. w zakresie podstawowym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej.

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa. w zakresie podstawowym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej. Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa w zakresie podstawowym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej. Temat konieczne Dział I. System Obronny Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Paweł Włoczewski/ Arkadiusz Leszkiewicz. Edukacja dla Bezpieczeństwa wymagania na poszczególne oceny

Paweł Włoczewski/ Arkadiusz Leszkiewicz. Edukacja dla Bezpieczeństwa wymagania na poszczególne oceny Paweł Włoczewski/ Arkadiusz Leszkiewicz Edukacja dla Bezpieczeństwa wymagania na poszczególne oceny w zakresie podstawowym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej Temat konieczne Dział I. System Obronny

Bardziej szczegółowo

Wynikowy plan pracy nauczyciela edukacji dla bezpieczeństwa w ZSO w Opocznie

Wynikowy plan pracy nauczyciela edukacji dla bezpieczeństwa w ZSO w Opocznie Wynikowy plan pracy nauczyciela edukacji dla bezpieczeństwa w ZSO w Opocznie Moduł I Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach Cel ogólny: przygotowanie do działania ratowniczego uczeń zna zasady prawidłowego

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU EDUKACJA DLA BEZEPIECZEŃSTWA KLASA III GIMNAZJUM

ROZKŁAD MATERIAŁU EDUKACJA DLA BEZEPIECZEŃSTWA KLASA III GIMNAZJUM ROZKŁAD MATERIAŁU EDUKACJA DLA BEZEPIECZEŃSTWA KLASA III GIMNAZJUM I. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach Nr lekcji. Temat lekcji 1. O czym będziemy się uczyć na lekcjach zasady bezpieczeństwa Kryteria

Bardziej szczegółowo

Wymagania rozszerzające (ocena dobra) Uczeń: Wymienia elementy systemu obronnego państwa; Uczeń: Opisuje elementy systemu obronnego państwa;

Wymagania rozszerzające (ocena dobra) Uczeń: Wymienia elementy systemu obronnego państwa; Uczeń: Opisuje elementy systemu obronnego państwa; Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa w zakresie podstawowym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej RCEZ w Lubartowie konieczne Dział I. System Obronny Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania i metody sprawdzania osiągnięć ucznia EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

Kryteria oceniania i metody sprawdzania osiągnięć ucznia EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA Kryteria oceniania i metody sprawdzania osiągnięć ucznia EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA Ocena Treści nauczania Zakres wiedzy, umiejętności i postaw dopuszczający - niezbędne w uczeniu się przedmiotu i w życiu;

Bardziej szczegółowo

Wynikowy plan pracy nauczyciela edukacji dla bezpieczeństwa w szkole ponadgimnazjalnej

Wynikowy plan pracy nauczyciela edukacji dla bezpieczeństwa w szkole ponadgimnazjalnej Wynikowy plan pracy nauczyciela edukacji dla bezpieczeństwa w szkole ponadgimnazjalnej Moduł I Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach Cel ogólny: przygotowanie do działania ratowniczego uczeń zna zasady prawidłowego

Bardziej szczegółowo

NaCoBeZu Edukacja dla bezpieczeństwa

NaCoBeZu Edukacja dla bezpieczeństwa Ochrona przed skutkami różnorodnych zagrożeń Ostrzeganie ludności o zagrożeniach, alarmowanie. Główne zadania ochrony ludności i obrony cywilnej Ostrzeganie ludności o zagrożeniach, alarmowanie. NaCoBeZu

Bardziej szczegółowo

Edukacja dla bezpieczeństwa

Edukacja dla bezpieczeństwa Strona1 Wyciąg z: Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego (str. 195

Bardziej szczegółowo

Kształcone umiejętności. Uczeń: Charakteryzuje strategiczne cele obronności Rzeczypospolitej Polskiej; Przedstawia uwarunkowania.

Kształcone umiejętności. Uczeń: Charakteryzuje strategiczne cele obronności Rzeczypospolitej Polskiej; Przedstawia uwarunkowania. Roczny plan dydaktyczny przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa w zakresie podstawowym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej, uwzględniający kształcone umiejętności i treści podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa. dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej.

Wymagania edukacyjne przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa. dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej. edukacyjne przedmiotu Edukacja dla dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej. Temat konieczne (ocena dopuszczająca) Dział I. System Obronny Państwa I.1. Bezpieczeństwo Państwa. Wymienia polityczne i

Bardziej szczegółowo

Edukacja Dla B WYMAGANIA EDUKACYJNE NIE)BĘDNE DO U)YSKANIA POS)C)EGÓLNYCH ŚRÓDROC)NYCH I ROC)NYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH.

Edukacja Dla B WYMAGANIA EDUKACYJNE NIE)BĘDNE DO U)YSKANIA POS)C)EGÓLNYCH ŚRÓDROC)NYCH I ROC)NYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH. Edukacja Dla B WYMAGANIA EDUKACYJNE NIE)BĘDNE DO U)YSKANIA POS)C)EGÓLNYCH ŚRÓDROC)NYCH I ROC)NYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH w zakresie podstawowym dla klasy D I S O R P I.1. Uwarunkowania i S emu Wymienia

Bardziej szczegółowo

Wymagania Edukacyjne i Kryteria Oceniania z Edukacji dla bezpieczeństwa

Wymagania Edukacyjne i Kryteria Oceniania z Edukacji dla bezpieczeństwa Wymagania Edukacyjne i Kryteria Oceniania z Edukacji dla bezpieczeństwa Wymagania Edukacyjne Moduł I Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach Cel ogólny: przygotowanie do działania ratowniczego uczeń zna zasady

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału z kryteriami oceniania obowiązujący od 1 września 2012 r.dla klas pierwszych.

Rozkład materiału z kryteriami oceniania obowiązujący od 1 września 2012 r.dla klas pierwszych. Rozkład materiału z kryteriami oceniania obowiązujący od 1 września 2012 r.dla klas pierwszych. Dział nauczania Temat jednostki lekcyjnej Cele operacyjne -uczeń konieczny dopuszczający podstawowy dostateczny

Bardziej szczegółowo

PG im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzycach Przedmiot

PG im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzycach Przedmiot KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO III etap edukacyjny PG im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzycach Przedmiot edukacja dla bezpieczeństwa Klasa......... Rok szkolny Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

Edukacja dla bezpieczeństwa

Edukacja dla bezpieczeństwa Edukacja dla bezpieczeństwa Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych Barbara Boniek Barbara Wojtaś Spis treści 1. Wstęp 3 2. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania 4 3. Treści edukacyjne 7 4.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania Edukacja dla bezpieczeństwa

Przedmiotowy System Oceniania Edukacja dla bezpieczeństwa Przedmiotowy System Oceniania Edukacja dla bezpieczeństwa Uczeń oceniany jest na lekcjach w ciągu całego okresu nauczania za pomocą różnorodnych narzędzi pomiaru dydaktycznego. 1. Przedmiotem oceny są:

Bardziej szczegółowo

Jedna godzina tygodniowo. Podręcznik- Edukacja dla bezpieczeństwa. Po prostu B.Breikopf, M.Marciniak, WSiP Warszawa 500/2012

Jedna godzina tygodniowo. Podręcznik- Edukacja dla bezpieczeństwa. Po prostu B.Breikopf, M.Marciniak, WSiP Warszawa 500/2012 Wynikowy plan pracy nauczyciela edukacji dla bezpieczeństwa w szkole ponadgimnazjalnej Przedmiotowy system oceniania i wymagania na poszczególne oceny. Jedna a tygodniowo Opracowała Małgorzata Konieckiewicz

Bardziej szczegółowo

Wynikowy plan pracy z edukacji dla bezpieczeństwa

Wynikowy plan pracy z edukacji dla bezpieczeństwa Wynikowy plan pracy z edukacji dla bezpieczeństwa I. Zagrożenia życia i zapobieganie im Temat lekcji O czym będziemy się uczyć na lekcjach zasady bezpieczeństwa Zagrożenia powodziowe Zagrożenia pożarowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne do programu Edukacja dla bezpieczeństwa Autorzy programu: Bogusław Breitkopf, Dariusz Czyżow. Modyfikacja: Stanisław Domaradzki

Wymagania edukacyjne do programu Edukacja dla bezpieczeństwa Autorzy programu: Bogusław Breitkopf, Dariusz Czyżow. Modyfikacja: Stanisław Domaradzki Wymagania edukacyjne do programu Edukacja dla bezpieczeństwa Autorzy programu: Bogusław Breitkopf, Dariusz Czyżow. Modyfikacja: Stanisław Domaradzki Gimnazjum klasa 3 I. Ochrona ludności Lp. Temat lekcji

Bardziej szczegółowo

Wiedza merytoryczna Umiejętności Wykład Ćwiczenia

Wiedza merytoryczna Umiejętności Wykład Ćwiczenia 2.3. Materiał nauczania edukacji dla bezpieczeństwa Lp. Nr tematu/nr tematu z podręcznika Temat lekcji; zagadnienia 1. T 1/1 Lekcja organizacyjna. Alarmowanie i ostrzeganie 1. Charakterystyka przedmiotu

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA PG NR 4 STAROGARD GD. KLASY: III NAUCZYCIEL: ANDRZEJ SZARMACH Wynikowy plan pracy I. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach Lp. Temat lekcji 1. O czym będziemy się uczyć na lekcjach

Bardziej szczegółowo

Wiadomości Umiejętności Postawa aktywność, pracowitość, systematyczność Samodzielnie opracowany materiał poszerzający wiadomości

Wiadomości Umiejętności Postawa aktywność, pracowitość, systematyczność Samodzielnie opracowany materiał poszerzający wiadomości Przedmiotowe Ocenianie z przedmiotu Edukacja dla Bezpieczeństwa w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. prof. J. Buzka w Węgierskiej Górce w Węgierskiej Górce I Cele edukacyjne przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z edukacji dla bezpieczeństwa kl. III. I półrocze

Wymagania edukacyjne z edukacji dla bezpieczeństwa kl. III. I półrocze Wymagania edukacyjne z edukacji dla bezpieczeństwa kl. III Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą. I półrocze Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna

Bardziej szczegółowo

2. Wynikowy plan pracy

2. Wynikowy plan pracy . Wynikowy plan pracy I. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach ponad O czym będziemy się uczyć na lekcjach zasady bezpieczeństwa wymienia główne założenia programowe przedmiotu wypowiada się na temat swoich

Bardziej szczegółowo

Ocena dobra. Ocena dobra

Ocena dobra. Ocena dobra dopuszczającą dobrą ROZDZIAŁ 1. OSTRZEGANIE O ZAGROŻENIACH I ALARMOWANIE - wymienia przykłady środków alarmowych - wymienia negatywne skutki nieuzasadnionego wszczęcia alarmu pożarowego zachować po usłyszeniu

Bardziej szczegółowo

Edukacja dla bezpieczeństwa Ocena Treści nauczania Zakres wiedzy, umiejętności i postaw dopuszczający

Edukacja dla bezpieczeństwa Ocena Treści nauczania Zakres wiedzy, umiejętności i postaw dopuszczający Edukacja dla bezpieczeństwa Ocena ucznia na zajęciach edukacji dla bezpieczeństwa musi uwzględniać praktyczne umiejętności i wiedzę teoretyczną. W ocenie osiągnięć ucznia nauczyciel uwzględnia rodzaj opanowanych

Bardziej szczegółowo

Edukacja dla bezpieczeństwa Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie

Edukacja dla bezpieczeństwa Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie Edukacja dla bezpieczeństwa Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie 1. OSTRZEGANIE O ZAGROŻENIACH I ALARMOWANIE Uczeń : opisuje sposoby ogłoszenia komunikatów alarmowych, wyjaśnia na czym polegają

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania: edukacja dla bezpieczeństwa - III Liceum Ogólnokształcące w Sosnowcu

Przedmiotowy system oceniania: edukacja dla bezpieczeństwa - III Liceum Ogólnokształcące w Sosnowcu Przedmiotowy system oceniania: edukacja dla bezpieczeństwa - III Liceum Ogólnokształcące w Sosnowcu Sprawdzanie osiągnięć ucznia jest ważnym elementem procesu edukacji. Systematyczna i obiektywna ocena

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA ZAJĘĆ ORAZ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

ORGANIZACJA ZAJĘĆ ORAZ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA ORGANIZACJA ZAJĘĆ ORAZ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA Poniższe obszary aktywności ucznia: 1. Ocenieniu podlegają: Poruszanie się w języku przedmiotu Aktywność na lekcjach

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA DLA KLAS I, II i III GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA DLA KLAS I, II i III GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA DLA KLAS I, II i III GIMNAZJUM TEMAT LEKCJI 1.System wykrywania skażeń i alarmowania. 2. Zasady zachowania się po ogłoszeniu alarmu. 3. Zadania obrony

Bardziej szczegółowo

RODZAJE WSPÓŁCZESNYCH ZAGROŻEŃ

RODZAJE WSPÓŁCZESNYCH ZAGROŻEŃ Przedmiot: Edukacja dla bezpieczeństwa według Autorskiego Programu nauczania Klasa: I Liczba godzin na realizację 30 L P PODSTAWA PROGRAMOWA TEMAT I ZAGADNIENIA 1 ZAPOZNANIE SIĘ Z PRZEDMIOTEM EDUKACJA

Bardziej szczegółowo

Załącznik do PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA z edukacji dla bezpieczeństwa

Załącznik do PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA z edukacji dla bezpieczeństwa Załącznik do PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA z edukacji dla bezpieczeństwa Dział 1.OSTRZEGANIE O ZAGROŻANIACH I ALARMOWANIE System wykrywania skażeń alarmowania wyjaśnia, jak należy się zachowaćpo usłyszeniu

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA Dla klas 3 a, 3 b, 3 e, 3 f, 3 g Rok szkolny 2015/2016

ROZKŁAD MATERIAŁU Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA Dla klas 3 a, 3 b, 3 e, 3 f, 3 g Rok szkolny 2015/2016 Renata Żółtowłos ROZKŁAD MATERIAŁU Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA Dla klas 3 a, 3 b, 3 e, 3 f, 3 g Rok szkolny 2015/2016 Lp. NR TEMATU I TEMAT Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ TEMAT LEKCJI ZAGADNIENIA PRZEWIDYWANE

Bardziej szczegółowo

Zakres wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy:

Zakres wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy: Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. Załącznik nr 1 Zakres wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne w gimnazjum z edukacji dla bezpieczeństwa. Ocena celująca

Wymagania edukacyjne w gimnazjum z edukacji dla bezpieczeństwa. Ocena celująca Wymagania edukacyjne w gimnazjum z edukacji dla bezpieczeństwa Ocena celująca opisać zagrożenia zdrowia i życia człowieka spowodowanego przez zagrożenia naturalne w regionie i w Polsce w ostatnich latach

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W KOŚCIERZYNIE UL. SIKORSKIEGO 1 NAUCZYCIELSKI DYDAKTYCZNY PLAN NAUCZANIA

POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W KOŚCIERZYNIE UL. SIKORSKIEGO 1 NAUCZYCIELSKI DYDAKTYCZNY PLAN NAUCZANIA POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W KOŚCIERZYNIE UL. SIKORSKIEGO 1 NAUCZYCIELSKI DYDAKTYCZNY PLAN NAUCZANIA Przedmiot: Edukacja dla bezpieczeństwa według Autorskiego Programu nauczania Klasa: I Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

WYMAGANIA EDUKACYJNE EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA WYMGNI EDUKYJNE EDUKJ DL EZIEZEŃSTW Nr Temat Zagadnienia (materiał nauczania) Oczekiwane wiadomości i umiejętności. lekcji Rozdział I. System obronny państwa 1. ezpieczeństwo geopolityczne położenie olski

Bardziej szczegółowo

Edukacja dla bezpieczeństwa Żyję i działam bezpiecznie Klasa 1c

Edukacja dla bezpieczeństwa Żyję i działam bezpiecznie Klasa 1c Edukacja dla bezpieczeństwa Żyję i działam bezpiecznie Klasa 1c Ogólne cele kształcenia Zgodnie z podstawą programową są to: 1. Znajomość struktury obronności państwa. Uczeń rozróżnia struktury obronności

Bardziej szczegółowo

Planowaniepracynauczyciela

Planowaniepracynauczyciela Planowaniepracynauczyciela PLANOWANIE WYNIKOWE Planowanie własnej pracy stanowi podstawę ewaluacji. Zgodnie z zasadami dydaktyki wyróżnia się trzy rodzaje planów: plany kierunkowe, plany wynikowe (etapowe)

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału wraz z planem wynikowym

Rozkład materiału wraz z planem wynikowym Rozkład materiału wraz z planem wynikowym Jeden temat odpowiada jednej godzinie lekcyjnej. Temat 25. horoby cywilizacyjne jest tematem dodatkowym. Nr lekcji Temat Zagadnienia (materiał nauczania) Oczekiwane

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału wraz z planem wynikowym

Rozkład materiału wraz z planem wynikowym Rozkład materiału wraz z planem wynikowym Jeden temat odpowiada jednej godzinie lekcyjnej. Temat 25. horoby cywilizacyjne jest tematem dodatkowym. Nr lekcji Temat Zagadnienia (materiał nauczania) Oczekiwane

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA

KRYTERIA OCEN NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA KRYTERIA OCEN NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA Dział IOstrzeganie o zagrożeniach i alarmowanie Ocena dopuszczająca -rozpoznaje rodzaje alarmów i sygnałów alarmowych -wyjaśnia jak się

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału z edukacji dla bezpieczeństwa

Rozkład materiału z edukacji dla bezpieczeństwa Rozkład materiału z edukacji dla bezpieczeństwa Rozkład materiału nauczania z edukacji dla bezpieczeństwa UWAGA: Osiągnięcia i umiejętności ponadpodstawowe ucznia zostały oznaczone boldem Lp. NR TEMATU

Bardziej szczegółowo

Autorski program nauczania przedmiotu :

Autorski program nauczania przedmiotu : Autorski program nauczania przedmiotu : edukacja dla bezpieczeństwa, realizowany w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi im. B. Limanowskiego w Warszawie w roku szkolnym 206/207 poziom

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału wraz z planem wynikowym

Rozkład materiału wraz z planem wynikowym Rozkład materiału wraz z planem wynikowym Jeden temat odpowiada jednej godzinie lekcyjnej. Temat 25. horoby cywilizacyjne jest tematem dodatkowym. Nr lekcji Temat Zagadnienia (materiał nauczania) Oczekiwane

Bardziej szczegółowo

III LO im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu

III LO im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu III LO im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu 1.Cele edukacyjne Wymagania edukacyjne i przedmiotowe zasady oceniania EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA I. Znajomość struktury obronności państwa. Uczeń rozróżnia

Bardziej szczegółowo

wyjaśnia, czemu służy system wykrywania skażeń i alarmowania - omawia zasady zachowania się ludności po ogłoszeniu alarmu lub uprzedzeniu o

wyjaśnia, czemu służy system wykrywania skażeń i alarmowania - omawia zasady zachowania się ludności po ogłoszeniu alarmu lub uprzedzeniu o ROZDZIAŁ 1. OSTRZEGANIE O ZAGROŻENIACH I ALARMOWANIE WYMAGANIA sformułowane w języku ucznia NACOBEZU KONIECZNE PODSTAWOWE ROZSZERZAJĄCE DOPEŁNIAJĄCE WYKRACZAJĄCE rozpoznaje rodzaje alarmów i sygnałów alarmowych

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA DLA PRZEDMIOTU EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA - III etap edukacyjny

PODSTAWA PROGRAMOWA DLA PRZEDMIOTU EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA - III etap edukacyjny PODSTAWA PROGRAMOWA DLA PRZEDMIOTU EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA - III etap edukacyjny Cele kształcenia wymagania ogólne I. Znajomość powszechnej samoobrony i ochrony cywilnej. Uczeń rozumie znaczenie powszechnej

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA. Dział I Ostrzeganie o zagrożeniach i alarmowanie

KRYTERIA OCEN NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA. Dział I Ostrzeganie o zagrożeniach i alarmowanie KRYTERIA OCEN NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA Dział I Ostrzeganie o zagrożeniach i alarmowanie Ocena dopuszczająca - rozpoznaje rodzaje alarmów i sygnałów alarmowych - wyjaśnia jak

Bardziej szczegółowo

Specyfika pedagogiczna nauczania dla bezpieczeństwa. mgr Henryka Skarżyńska-Judkowiak

Specyfika pedagogiczna nauczania dla bezpieczeństwa. mgr Henryka Skarżyńska-Judkowiak Specyfika pedagogiczna nauczania dla bezpieczeństwa mgr Henryka Skarżyńska-Judkowiak Edukacja dla bezpieczeństwa zastąpiła przedmiot przysposobienie obronne zgodnie ze zmianą ustawy o powszechnym obowiązku

Bardziej szczegółowo

1. Kontrola i ocena osiągnięć uczniów

1. Kontrola i ocena osiągnięć uczniów Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu Edukacja dla Bezpieczeństwa w Publicznym Gimnazjum Sióstr Urszulanek UR we Wrocławiu, w roku szkolnym 2016/2017 1. Kontrola i ocena osiągnięć uczniów Systematycznej,

Bardziej szczegółowo

Propozycje wymagań edukacyjnych na poszczególne stopnie z przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa na III etapie edukacyjnym

Propozycje wymagań edukacyjnych na poszczególne stopnie z przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa na III etapie edukacyjnym Propozycje wymagań edukacyjnych na poszczególne stopnie z przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa na III etapie edukacyjnym Opracowane na podstawie: J. Słoma, Żyje i działam bezpiecznie. Książka nauczyciela,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA. Dział I Ostrzeganie o zagrożeniach i alarmowanie

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA. Dział I Ostrzeganie o zagrożeniach i alarmowanie WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA Dział I Ostrzeganie o zagrożeniach i alarmowanie Ocena dopuszczająca - rozpoznaje rodzaje alarmów i sygnałów alarmowych - wyjaśnia

Bardziej szczegółowo

Edukacja dla bezpieczeństwa

Edukacja dla bezpieczeństwa Edukacja dla Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródokresowych i rocznych ocen klasyfikacyjnych wynikających z realizowanego programu. 1. Podstawa prawna i merytoryczna: - Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Edukacja dla bezpieczeństwa Kryteria oceniania

Edukacja dla bezpieczeństwa Kryteria oceniania Edukacja dla bezpieczeństwa Kryteria oceniania Cele kształcenia- oczekiwane osiągnięcia ucznia Ocenianie jest procesem, który pozwala na zebranie informacji o efektach pracy ucznia, a także o stopniu opanowania

Bardziej szczegółowo

Edukacja dla bezpieczeństwa PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. Rok szkolny 2015/2016. - Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania w Zespole Szkół w Osiecznej.

Edukacja dla bezpieczeństwa PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. Rok szkolny 2015/2016. - Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania w Zespole Szkół w Osiecznej. opracowany na podstawie: Edukacja dla bezpieczeństwa PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Rok szkolny 2015/2016 - Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania w Zespole Szkół w Osiecznej. Nauczanie przedmiotu w gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Planowanie pracy nauczyciela

Planowanie pracy nauczyciela Planowanie pracy nauczyciela PLANOWANIE WYNIKOWE Planowanie własnej pracy stanowi podstawę ewaluacji. Zgodnie z zasadami dydaktyki wyróżnia się trzy rodzaje planów: plany kierunkowe, plany wynikowe (etapowe)

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE DOTYCZY PRZEDMIOTU: EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA. XLV L.O. im. R. Traugutta w Warszawie. Nauczyciel: Witold Szypuła

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE DOTYCZY PRZEDMIOTU: EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA. XLV L.O. im. R. Traugutta w Warszawie. Nauczyciel: Witold Szypuła PRZEDMIOTOWE OCENIANIE DOTYCZY PRZEDMIOTU: EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA XLV L.O. im. R. Traugutta w Warszawie Nauczyciel: Witold Szypuła w roku szkolnym 2015/2016 Podstawa prawna opracowania PO: - ustawa

Bardziej szczegółowo

I SEMESTR. I. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach. Cel/ wymagania szczegółowe

I SEMESTR. I. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach. Cel/ wymagania szczegółowe Wymagania programowe na poszczególne oceny śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z Edukacji dla bezpieczeństwa w klasie III b gimnazjum Zespołu Szkół w Olecku w roku szkolnym 2011/2012 POZIOMY WYMAGAŃ

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny i metody sprawdzania osiągnięć ucznia z przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa w klasach pierwszych liceum

Kryteria oceny i metody sprawdzania osiągnięć ucznia z przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa w klasach pierwszych liceum Kryteria oceny i metody sprawdzania osiągnięć ucznia z przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa w klasach pierwszych liceum Sprawdzanie osiągnięć ucznia jest ważnym elementem procesu edukacji. Systematyczna

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z edukacji dla bezpieczeństwa w klasie III gimnazjum

Wymagania na poszczególne oceny z edukacji dla bezpieczeństwa w klasie III gimnazjum Wymagania na poszczególne oceny z edukacji dla bezpieczeństwa w klasie III gimnazjum Rozdział 1.OSTRZEGANIE O ZAGROŻENIACH I ALARMOWANIE L.p. Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra

Bardziej szczegółowo

Wymagania z przedmiotu EDUKACJJA DLA BEZZPI IECZZEŃSSTWA

Wymagania z przedmiotu EDUKACJJA DLA BEZZPI IECZZEŃSSTWA Wymagania z przedmiotu EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA Cele ogólne Uczeń: 1) przyswaja określony zasób wiadomości z zakresu bezpieczeństwa; 2) potrafi wykorzystać posiadane wiadomości podczas wykonywania zadań

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA III etap edukacyjny: gimnazjum I. Znajomość powszechnej samoobrony i ochrony cywilnej. Uczeń rozumie znaczenie powszechnej samoobrony i ochrony

Bardziej szczegółowo

Przedstawienie zasad BHP oraz przedmiotowego systemu oceniania. Zadania obrony cywilnej i ochrony ludności

Przedstawienie zasad BHP oraz przedmiotowego systemu oceniania. Zadania obrony cywilnej i ochrony ludności Przedmiotowy system oceniania z Edukacji dla Bezpieczeństwa dla klas 2 DZIAŁ PROGRAMOWY I Przedstawienie zasad BHP oraz przedmiotowego systemu oceniania 6 5 4 3 2 X X X X X - przedstawia zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Treści kształcenia i wychowania V.3. Dla gimnazjum. zagadnienia związane z realizacją programu. przewidywane osiągnięcia uczniów

Treści kształcenia i wychowania V.3. Dla gimnazjum. zagadnienia związane z realizacją programu. przewidywane osiągnięcia uczniów temat zagadnienia związane z realizacją programu przewidywane osiągnięcia uczniów uwagi System wykrywania skażeń i alarmowania Zasady zachowania się po ogłoszeniu alarmu działanie systemu wykrywania skażeń

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na ocenę z edukacji dla bezpieczeństwa

Wymagania edukacyjne na ocenę z edukacji dla bezpieczeństwa Wymagania edukacyjne na ocenę z edukacji dla bezpieczeństwa Lp. Temat lekcji 1. O czym będziemy się uczyć na lekcjach zasady bezpieczeństwa I. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach 2. Nasz klasowy kontrakt.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa Wymagania edukacyjne z przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa OSTRZEGANIE O ZAGROŻENIACH I ALARMOWANIE rozpoznaje rodzaje alarmów i sygnałów alarmowych wyjaśnia, jak należy się zachować po usłyszeniu alarmu

Bardziej szczegółowo

IV etap edukacyjny (podstawa programowa konieczna do zrealizowania w szkole ponadgimnazjalnej)

IV etap edukacyjny (podstawa programowa konieczna do zrealizowania w szkole ponadgimnazjalnej) IV etap edukacyjny (podstawa programowa konieczna do zrealizowania w szkole ponadgimnazjalnej) Cele kształcenia wymagania ogólne Znajomość struktury obronności państwa Uczeń rozróżnia struktury obronności

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu: Edukacja dla Bezpieczeństwa Gimnazjum w Zielonkach Rok szkolny 2016/2017 Klasy: III A, III B

Wymagania edukacyjne z przedmiotu: Edukacja dla Bezpieczeństwa Gimnazjum w Zielonkach Rok szkolny 2016/2017 Klasy: III A, III B edukacyjne z przedmiotu: Edukacja dla Bezpieczeństwa Gimnazjum w Zielonkach Rok szkolny 2016/2017 Klasy: III A, III B (ocena dobra) ROZDZIAŁ 1. OSTRZEGANIE O ZAGROŻENIACH I ALARMOWANIE wymienia przykłady

Bardziej szczegółowo

Treści kształcenia i wychowania V.2. Dla edukacji systematycznej. uwagi. zagadnienia związane z realizacją programu. przewidywane osiągnięcia uczniów

Treści kształcenia i wychowania V.2. Dla edukacji systematycznej. uwagi. zagadnienia związane z realizacją programu. przewidywane osiągnięcia uczniów temat zagadnienia związane z realizacją programu przewidywane osiągnięcia uczniów uwagi 2.Zasłabnięcie, utrata przytomności, zadławienia. 3. Uwaga! Wypadek! 4. Oparzenia i przegrzanie - sygnały alarmowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z edukacji dla bezpieczeństwa w gimnazjum, ocena śródroczna, roczna

Wymagania edukacyjne z edukacji dla bezpieczeństwa w gimnazjum, ocena śródroczna, roczna Wymagania edukacyjne z edukacji dla bezpieczeństwa w gimnazjum, ocena śródroczna, roczna Nr i nazwa tematu Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra Celująca 1. Alarmowanie zna rodzaje alarmów wie jakie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu Edukacja dla Bezpieczeństwa

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu Edukacja dla Bezpieczeństwa Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu Edukacja dla Bezpieczeństwa w Liceum Ogólnokształcącym Sióstr Urszulanek UR we Wrocławiu, w roku szkolnym 2015/2016 Sprawdzanie osiągnięć ucznia jest ważnym elementem

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne - Edukacja dla Bezpieczeństwa Myślę i działam bezpiecznie wyd. Nowa Era

Wymagania edukacyjne - Edukacja dla Bezpieczeństwa Myślę i działam bezpiecznie wyd. Nowa Era Wymagania edukacyjne - Edukacja dla Bezpieczeństwa Myślę i działam bezpiecznie wyd. Nowa Era I półrocze Ocena celująca opisać zagrożenia zdrowia i życia człowieka spowodowanego przez zagrożenia naturalne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z edukacji dla bezpieczeństwa dla szkół ponadgimnazjalnych.

Wymagania edukacyjne z edukacji dla bezpieczeństwa dla szkół ponadgimnazjalnych. Wymagania edukacyjne z edukacji dla bezpieczeństwa dla szkół ponadgimnazjalnych. Nr lekcji Temat Zagadnienia (materiał nauczania) Oczekiwane wiadomości i umiejętności. Rozdział I. System obronny państwa

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA DLA KLAS TRZECICH GIMNAZJUM W POSĄDZY

PLAN WYNIKOWY EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA DLA KLAS TRZECICH GIMNAZJUM W POSĄDZY PLAN WYNIKOWY EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA DLA KLAS TRZECICH GIMNAZJUM W POSĄDZY Nr i nazwa tematu Ocena dopuszczająca, uczeń potrafi: Ocena dostateczna, uczeń potrafi: Ocena dobra, uczeń potrafi: Ocena

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania Edukacja dla bezpieczeństwa

Przedmiotowy System Oceniania Edukacja dla bezpieczeństwa Przedmiotowy System Oceniania Edukacja dla Lp. Nr i nazwa tematu: dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca 1. 1.Ostrzeganie ludności o ch, alarmowanie. 2. 2. Pierwsza pomoc życia lub zdrowia

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM NR X IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ WE WROCŁAWIU

ZASADY OCENIANIA Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM NR X IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ WE WROCŁAWIU ZASADY OCENIANIA Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM NR X IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ WE WROCŁAWIU 1.Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych

Bardziej szczegółowo

INNOWACJA PEDAGOGICZNA "ABC MAŁEGO RATOWNIKA ROZKŁAD MATERIAŁU. Klasa 2

INNOWACJA PEDAGOGICZNA ABC MAŁEGO RATOWNIKA ROZKŁAD MATERIAŁU. Klasa 2 INNOWACJA PEDAGOGICZNA "ABC MAŁEGO RATOWNIKA ROZKŁAD MATERIAŁU Klasa 2 Uczeń: Treści edukacyjne potrafi ocenić sytuację w miejscu wypadku potrafi zadbać o swoje bezpieczeństwo w miejscu wypadku potrafi

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów. Edukacja dla bezpieczeństwa. III etap edukacyjny gimnazjum

Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów. Edukacja dla bezpieczeństwa. III etap edukacyjny gimnazjum Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów Cele kształcenia wymagania ogólne Edukacja dla bezpieczeństwa III etap edukacyjny gimnazjum I. Znajomość powszechnej samoobrony i obrony cywilnej.

Bardziej szczegółowo

I. Procedury oceniania bieżącego

I. Procedury oceniania bieżącego PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. WOJCIECHA KĘTRZYŃSKIEGO W GIŻYCKU Opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23

Bardziej szczegółowo

Edukacja dla bezpieczeństwa

Edukacja dla bezpieczeństwa Edukacja dla bezpieczeństwa Nauczyciel: Dorota Doskocz, Marek Andrzejewski, Nr Temat Zagadnienia/materiał nauczania Wymagania lekcji Rozdział 1, Ostrzeganie o zagrożeniach i alarmowanie Podstawa programowa

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Publiczne im. Andrzeja Wajdy w Rudnikach Edukacja dla bezpieczeństwa. Kryteria ocen

Gimnazjum Publiczne im. Andrzeja Wajdy w Rudnikach Edukacja dla bezpieczeństwa. Kryteria ocen Gimnazjum Publiczne im. Andrzeja Wajdy w Rudnikach Edukacja dla bezpieczeństwa Kryteria ocen Zagrożenia wynikające z praw przyrody. Zagrożenia wynikające z ingerencji w środowisko naturalne oraz z działalności

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne, przedmiot: Edukacja dla Bezpieczeństwa

Wymagania edukacyjne, przedmiot: Edukacja dla Bezpieczeństwa edukacyjne, przedmiot: Edukacja dla Bezpieczeństwa rozszerzające ROZDZIAŁ 1. OSTRZEGANIE O ZAGROŻENIACH I ALARMOWANIE wymienia przykłady środków alarmowych wymienia negatywne skutki nieuzasadnionego wszczęcia

Bardziej szczegółowo

EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA W GIMNAZJUM

EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA W GIMNAZJUM EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA W GIMNAZJUM WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY GRZEGORZ KOPERNIAK Temat lekcji 1. System wykrywania skażeń alarmowania 2. Zasady zachowania się po ogłoszeniu alarmu 3. Zadania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA KL. III. Ocena dostateczna Uczeń potrafi: Zna i rozumie znaczenie sygnałów alarmowych

WYMAGANIA EDUKACYJNE EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA KL. III. Ocena dostateczna Uczeń potrafi: Zna i rozumie znaczenie sygnałów alarmowych WYMAGANIA EDUKACYJNE EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA KL. III lp. Temat lekcji Ocena dopuszczająca 1. Zapoznanie z materiałem nauczania. Zasady oceniania i wymagania edukacyjne 2. Alarmowanie -wymienić sposoby

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania osiągnięć ucznia z edukacji dla bezpieczeństwa w Gimnazjum w Łobodnie

Przedmiotowy System Oceniania osiągnięć ucznia z edukacji dla bezpieczeństwa w Gimnazjum w Łobodnie Przedmiotowy System Oceniania osiągnięć ucznia z edukacji dla bezpieczeństwa w Gimnazjum w Łobodnie Ogólne cele kształcenia: 1. Znajomość powszechnej samoobrony i ochrony cywilnej. Uczeń rozumie znaczenie

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: wykazuje braki w wiedzy, które uniemożliwiają dalszy rozwój w ramach przedmiotu, nie potrafi wykonać

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA KLASA III

WYMAGANIA EDUKACYJNE EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA KLASA III WYMAGANIA EDUKACYJNE EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA KLASA III A zapamiętywanie wiadomości oznacza gotowość ucznia do przypomnienia pewnych terminów, faktów, praw, zasad działania, B zrozumienie wiadomości

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne EDB w gimnazjum

Wymagania edukacyjne EDB w gimnazjum Wymagania edukacyjne EDB w gimnazjum Lp. Temat jednostki lekcyjnej Liczba godzin Realizowane treści. Zajęcia wstępne Zajęcia poświęcone poznaniu uczniów, poziomu ich znajomości zagrożeń we współczesnym

Bardziej szczegółowo