Cele ogólne Kształcone umiejętności Propozycje metod nauczania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Cele ogólne Kształcone umiejętności Propozycje metod nauczania"

Transkrypt

1 Roczny plan dydaktyczny przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa w zakresie podstawowym dla klasy I szkoły ponadgimnazjalnej, uwzględniający kształcone umiejętności i treści podstawy programowej Temat (rozumiany jako lekcja) Liczba godzin Treści podstawy programowej Lekcja organizacyjna 1 Dział 1. System obronności Rzeczypospolitej Polskiej Cele ogólne Kształcone umiejętności Propozycje metod nauczania Propozycje środków dydaktycznych Uwagi 1.1. Polityczne i militarne warunki bezpieczeństwa państwa Powinności obronne obywateli , 1.Zapoznanie z politycznymi oraz militarnymi warunkami gwarancji bezpieczeństwa państwa. 2.Omówienie systemu obronności RP , Przedstawienie powinności obronnych obywateli. - wymienia i uzasadnia polityczne i militarne warunki bezpieczeństwa państwa; - wskazuje i omawia główny cel bezpieczeństwa militarnego kraju; - zna pojęcia: koalicja, sojusz, NATO i UE; - przedstawia zmiany, jakie wiążą się ze wstąpieniem Polski do NATO i UE; - wskazuje i omawia poszczególne ogniwa systemu obronności RP. - wymienia i omawia powinności obronne obywateli RP; - wymienia i omawia formy powszechnego obowiązku obrony; - wie na czym polega pełnienie służby wojskowej; - wskazuje i omawia obowiązki wynikające z przydziałów kryzysowych i mobiliza- -pogadanka, -dyskusja, - burza mózgów, -dyskusja, - burza mózgów, -prezentacja -podręcznik, - zeszyt ćwiczeń, - tekst Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP, -prezentacja -podręcznik, - zeszyt ćwiczeń. 1

2 cyjnych; - rozumie pojęcia: świadczenie osobiste i świadczenie rzeczowe; -wymienia i omawia zadania obronne, które można realizować w czasie pokoju lub w czasie wojny; Dział 2. Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej 2.1. Organizacja Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (SZ RP) Zapoznanie z organizacją Sił Zbrojnych RP. 2. Omówienie zadań SZRP. 3. Przedstawienie nowej struktury w SZ RP Narodowych Sił Rezerwowych ( NSR) Rodzaje wojsk oraz służb w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej Zapoznanie z rodzajami wojsk oraz służb w Siłach Zbrojnych RP. 2.Omówienie zadań poszczególnych jednostek. - wie, kto kieruje Siłami Zbrojnymi RP w czasie pokoju i w czasie wojny; -omawia organizację SZ RP; - wymienia zadania: Szefa Sztabu Generalnego, Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych, Szefa Inspektoratu Sił Zbrojnych, dowódcy okręgu wojskowego, szefów wojewódzkich Sztabów Wojskowych, dowódcy okręgu wojskowego; -omawia rolę NSR w Wojsku Polskim; -wymienia rodzaje wojsk SZ RP; - wymienia zadania i rodzaje Wojsk Lądowych; - przedstawia zakres działań wojsk wchodzących w skład Sił Powietrznych; -wymienia zadania Marynarki Wojennej; - wyszczególnia rodzaje wojsk specjalnych; - potrafi wymienić podstawowe zadania Żandarmerii Wojskowej; -dyskusja, - burza mózgów, -dyskusja, - burza mózgów -prezentacja -podręcznik, - zeszyt ćwiczeń, - tekst Strategii Obronności RP -prezentacja -podręcznik, - zeszyt ćwiczeń. 2

3 Dział 3. Ochrona ludności i obrona cywilna 3.1. Międzynarodowe Prawo Humanitarne , Przedstawienie genezy powstania MPH. 2. Omówienie podstawowych zasad Międzynarodowego Prawa Humanitarnego. 3.Identyfikacja obiektów opatrzonych międzynarodowymi znakami ochrony zabytków. -wskazuje zakres działań służb specjalnych. - wie, kim był Henry Dunant; - omawia założenia Konwencji Genewskiej z 1864 r.; - zna zasady Międzynarodowego Prawa Humanitarnego; - wie, czym jest umowa międzynarodowa; - wymienia i omawia najważniejsze dokumenty Międzynarodowego Prawa Humanitarnego; - omawia postanowienia Konwencji Haskiej z 1954 roku; - wskazuje znaki ochrony zabytków; -wymienia zadania Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża; - uzasadnia konieczność utworzenia Międzynarodowego Prawa Humanitarnego; -wie, czym zajmował się Trybunał Norymberski; - wyjaśnia powód powołania Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze. -praca z tekstem konwencji, - praca w grupie. -teksty konwencji; - ćwiczenia multimedialna; - zdjęcia obiektów opatrzonych znakami ochrony zabytków; - logotypy MKCK; - teksty przedstawiające prace Trybunału ds. byłej Jugosławii i Rwandy. Do tego tematu został przygotowany projekt edukacyjny Systemy ostrzegania przed zagro Zapoznanie z rodzajami sygnałów alarmowych i - zna rodzaje alarmów i komunikatów ostrzegawczych; -pogadanka, - praca z tekstem, - ćwiczenia multimedial- 3

4 żeniami. obowiązkami ludności po usłyszeniu alarmu. -2. Przedstawienie zasad postępowania. - omawia zadania Obrony Cywilnej; - zna sposoby ogłaszania alarmów oraz ich odwoływania; - omawia zasady postępowania po ogłoszeniu alarmu powietrznego i alarmu o skażeniach; - przedstawia procedury postępowania po ogłoszeniu zagrożeń; - omawia cele ostrzegania ludności przed zagrożeniami; - wie, że sprawne działanie tego systemu przeciwdziała panice. - praca w grupie, -symulacja na; - nagranie sygnałów alarmowych, 3.3. Ewakuacja osób i mienia , 5.7, 3.6, Zapoznanie z podstawowymi środkami ochrony ludności. 2.Omówienie zasad ewakuacji z terenów zagrożonych. 3. Przedstawienie dróg ewakuacji w szkole, zasad ewakuacji ludności i środków materiałowych. 4. Kształtowanie umiejętności ewakuacji ewakuować - wymienia rodzaje ewakuacji; - wyjaśnia, na czym polega ewakuacja I, II i III stopnia; - zna i omawia zasady zachowania się ludności po ogłoszeniu ewakuacji; - wskazuje listę rzeczy, które należy zabrać w przypadku ewakuacji; - wyjaśnia, w jakiej sytuacji dokonuje się ewakuacji mienia; -omawia zadania władz lokalnych oraz odpowiednich służb podczas ewakuacji; - planuje samoewakuację; - potrafi ewakuować się w trybie nagłym; - zna zasady ewakuacji z budynku szkoły oraz drogi ewakuacyjne; - wyjaśnia zasady zaopatrzenia ewaku- -pogadanka, -piramida priorytetów, -symulacja multimedialna. Po zrealizowaniu zajęć zaleca się przeprowadzenie ćwiczeń ewakuacji z budynku szkoły. 4

5 się z budynku w trybie alarmowym. owanej ludności w wodę i żywność; 3.4. Sposoby ochrony zwierząt Zapoznanie ze sposobami i środkami ochrony zwierząt. - wymienia zasady obowiązujące w czasie ewakuacji zwierząt; - wymienia sposoby przystosowania i uszczelniania budynków inwentarskich; - omawia warunki, jakie należy zapewnić zwierzętom w czasie ewakuacji; - wskazuje osoby odpowiedzialne za planowanie ewakuacji zwierząt na obszarze województwa i powiatu; - omawia niezbędne ilości pożywienia, jakie należy zapewnić ewakuowanym zwierzętom; - opisuje warunki, w jakich powinny przebywać ewakuowane zwierzęta. - multimedialna. Dział 4. Zagrożenia naturalne 4.1. Zagrożenia naturalne , 4.2, Omówienie zagrożeń czasu pokoju. 2.Wyjaśnienie, na czym polega właściwe postępowanie w momentach wystąpienia poszczególnych zagrożeń. - wymienia zagrożenia naturalne; - wyjaśnia, jak należy zachować się podczas trzęsienia ziemi; - omawia, jak zachować się w przypadku wystąpienia osuwisk; -wie, jak należy zachować się w górach przed wyjściem na szlak; - potrafi prawidłowo zachować się w przypadku zejścia lawiny; - pogadanka, -symulacja, - piramida priorytetów -podręcznik, - przykładowe plany reagowania w sytuacjach kryzysowych, multimedialna. 5

6 4.2. Zagrożenia naturalne związane ze zjawiskami atmosferycznymi 4.3. Zagrożenia cywilizacyjne. 3.Wskazanie sposobów zapobiegania panice podczas zagrożeń , Przedstawienie zagrożeń czasu pokoju związanych ze zjawiskami atmosferycznymi. 2. Wyjaśnienie, na czym polega właściwe postępowanie w momentach wystąpienia poszczególnych zagrożeń , 4.2, Zapoznanie z zagrożeniami cywilizacyjnymi. 2. Wyjaśnienie, na czym polega właściwe postępowanie w momentach wystąpienia poszczególnych zagrożeń. 3.Uzasadnienie konieczności przestrzegania bezpieczeństwa własnego i innych ludzi podczas - wie, że sprawne działanie przeciwdziała panice. -potrafi przygotować dokładny plan reagowania w sytuacjach kryzysowych. - zna procedury postępowania w czasie burzy i wichury; - wymienia procedury postępowania w czasie zagrożenia powodziowego i powodzi; - potrafi udzielić pomocy osobie, która uległa przegrzaniu lub wyziębieniu; - wymienia i charakteryzuje źródła zagrożeń w najbliższym otoczeniu; -przedstawia zasady działania podczas pożaru; - zna objawy zaczadzenia; - potrafi postępować w wypadku zatrucia czadem; -potrafi zapobiegać zaczadzeniu; - wymienia źródła epidemii; - omawia procedury postępowania w czasie epidemii; -wyjaśnia, na czym polega właściwe postępowanie w momentach wystąpienia poszczególnych zagrożeń; -uzasadnia konieczność przestrzegania -symulacja, - metaplan. - drzewo decyzyjne, - symulacja - informacje internetowe dotyczące zagrożeń w miejscu zamieszkania. 6

7 różnorodnych zagrożeń. bezpieczeństwa własnego i innych ludzi podczas różnorodnych zagrożeń Zagrożenia techniczne , 4.2, 4.4, 4.5, Przedstawienie zagrożeń cywilizacyjnych. 2. Wyjaśnienie, na czym polega właściwe postępowanie w momentach wystąpienia poszczególnych zagrożeń. 3.Uzasadnienie konieczności przestrzegania bezpieczeństwa własnego i innych ludzi podczas różnorodnych zagrożeń. 4.Wyjaśnienie zasad postępowania związanego z wyszukiwaniem i wynoszeniem ofiar oraz osób zagrożonych z rejonów porażenia. - omawia procedury postępowania w przypadku katastrofy budowlanej i komunikacyjnej; -wyjaśnia zasady postępowania związane z wyszukiwaniem i wynoszeniem ofiar oraz osób zagrożonych z rejonów porażenia; -przedstawia zasady działania w przypadku awarii technicznej; - zna procedury postępowania w sytuacji uwolnienia materiałów niebezpiecznych; - wymienia i charakteryzuje źródła zagrożeń w swoim najbliższym otoczeniu; - zna tablice oznaczające materiały niebezpieczne w transporcie; - omawia przyczyny powstawania zagrożeń technicznych; -uzasadnia konieczność przestrzegania bezpieczeństwa własnego i innych ludzi podczas różnorodnych zagrożeń. - burza mózgów, - symulacja. - zdjęcia katastrof 4.5. Zagrożenie terroryzmem , Zapoznanie z zasadami postępowania w czasie zagrożenia terrorystycznego. - charakteryzuje motywy ataków terrorystycznych; - wie, jak zachować się w wypadku zamachu bombowego; - burza mózgów, Do tego tematu został przygotowany pro- 7

8 2. Wskazanie sposobów zapobiegania panice podczas zagrożeń. - omawia kryteria, które świadczą o tym, że przesyłka jest niebezpieczna; -omawia zasady postępowania z niebezpieczna przesyłką; -wie, w jaki sposób rozmawiać z osobą, która twierdzi, że podłożyła bombę. - symulacja jekt edukacyjny Zachowanie w trakcie ataku terrorystycznego Sytuacje kryzysowe w domu, szkole oraz miejscu wypoczynku , Zapoznanie z zasadami postępowania w czasie zagrożenia terrorystycznego. 2. Wskazanie sposobów zapobiegania panice podczas zagrożeń , Przedstawienie i scharakteryzowanie źródeł zagrożeń w najbliższym otoczeniu szkoły oraz domu. 2. Wyjaśnienie zasad działania w przypad- - charakteryzuje zachowanie osoby, która chce dokonać samobójczego ataku terrorystycznego; - wie, jak powinna zachować się osoba będąca zakładnikiem; - wie, jak należy zachować się podczas szturmu jednostki antyterrorystycznej; - wie, jak zachować się w sytuacji wybuchu bomby w środkach komunikacji; -wymienia i charakteryzuje motywy ataków terrorystycznych; - omawia zasady zachowania się w czasie ataku terrorystycznego na imprezie masowej; - wskazuje sposoby zapobiegania panice - wskazuje czym jest sytuacja kryzysowa; - wymienia źródła zagrożeń w najbliższym otoczeniu; - omawia sposoby zachowania się w poszczególnych sytuacjach kryzysowych; - wie, czym jest zespół stresu pourazo- -debata za i przeciw, - symulacja. -drzewo decyzyjne, Do tego działu został przygotowany projekt edukacyjny. 8

9 4.8. Zasady bezpiecznego życia: unikaj, przewiduj, reaguj. ku zagrożeń czasu pokoju, podczas przebywania w domu, szkole, miejscu rekreacji i na trasie komunikacyjnej , Przedstawienie i scharakteryzowanie źródeł zagrożeń w najbliższym otoczeniu szkoły oraz domu. 2. Omówienie trójkąta bezpieczeństwa. 3. Zapoznanie ze schematem postępowania w sytuacji kryzysowej. wego; - omawia kolejne kroki zarządzania sytuacją kryzysową; - charakteryzuje metody służące do identyfikacji zagrożeń; - ćwiczy sposoby zachowania się w wybranych sytuacjach kryzysowych; - omawia koncepcję trójkąta przestępstwa; - prezentuje model interwencji kryzysowej; - omawia sposoby przeciwdziałania panice. - omawia elementy trójkąta bezpieczeństwa; - wymienia cechy charakteru niezbędne, aby pokierować działaniami ratowniczymi; -wymienia czynniki wpływające na umiejętność zachowania się w sytuacji kryzysowej; - omawia schemat postępowania w sytuacji kryzysowej; -przedstawia sposoby przygotowania się na wystąpienie sytuacji kryzysowej. -dyskusja, -burza mózgów, - przykłady sytuacji kryzysowych materiał do pracy w grupach. Dział 5. Zagrożenia czasu wojny 5.1. Broń współczesne Przedstawienie konwencjonalnych rodzajów broni współcze- -wymienia środki zaliczane do broni pre- 9

10 go pola walki. snego pola walki. cyzyjnej; - dokonuje podziału broni współczesnego pola walki; - charakteryzuje broń współczesnego pola walki; -wyjaśnia, dlaczego współcześnie coraz większego znaczenia nabiera broń radioelektroniczna; -dyskusja, - -quiz, - krzyżówka, 5.2. Broń jądrowa i broń biologiczna Scharakteryzowanie środków masowego rażenia. 2. Zapoznanie z czynnikami rażenia broni jądrowej i ich oddziaływaniem. 3.Omówienie rodzajów broni jądrowej i biologicznej. - zna zastosowanie energii jądrowej w czasie pokoju; - omawia podział broni masowego rażenia; - charakteryzuje rodzaje broni jądrowej; - omawia podstawowe czynniki rażenia wybuchu jądrowego; - charakteryzuje rodzaje broni biologicznej, - wymienia zakażenia wywołane przez różne rodzaje broni biologicznej; - omawia oznaki ataku bronią biologiczną; - omawia sposoby przenoszenia drobnoustrojów broni biologicznej. - debata za i przeciw Do tego tematu został przygotowany projekt 5.3. Broń chemiczna Przedstawienie rodzajów i działania broni chemicznej. - omawia podział broni chemicznej; - zna podział bojowych środków trujących; - omawia rodzaje i sposób działania bo- Do tego tematu został przygotowany pro- 10

11 jowych środków trujących; - wymienia toksyczne środki przemysłowe; - zna przeznaczenie bojowych środków zapalających; jekt edukacyjny Indywidualne środki ochrony przed skażeniami lub skutkami użycia broni masowego rażenia Zapoznanie z indywidualnymi środkami ochrony przed skażeniami. - charakteryzuje indywidualne środki ochrony dróg oddechowych i skóry przed skażeniami; - przedstawia środki ochrony dróg oddechowych; -wymienia zastępcze środki ochrony dróg oddechowych; -wskazuje środki ochrony skóry; -omawia zastępcze sposoby ochrony skóry przed skażeniami. - ćwiczenia z elementami pokazu, - środki ochrony dróg oddechowych i skóry, -zastępcze, środki ochrony, 5.5. Zbiorowe środki ochrony ludności , Przedstawienie zbiorowych środków ochrony ludności przed bronią konwencjonalną. 2.Wyjaśnienie znaczenia zastępczych budowli ochronnych. - dokonuje podziału budowli ochronnych; - omawia znaczenie schronu; - wie, co to są: ukrycia, szczeliny przeciwlotnicze; -wie, jakie obiekty w jego okolicy mogą pełnić funkcje zastępczych budowli ochronnych; -zna zasady zachowania się w budowlach ochronnych. - symulacja, - burza mózgów, - zdjęcia budowli ochronnych, 11

12 5.6. Postępowanie ludności w rejonach rażenia bronią współczesnego pola walki , Wskazanie właściwego postępowania ludności w rejonach rażenia. 2.Omówienie zasad ewakuacji z terenów zagrożonych- ewakuacja III stopnia. -wie, co to jest rejon rażenia bronią konwencjonalną; - zna zasady zachowania w terenie skażonym; - wie, co to jest rejon rażenia bronią: jądrową, chemiczną, biologiczną; - wyjaśnia, na czym polega ewakuacja III stopnia; - omawia zasady zachowania się w rejonie rażenia bronią konwencjonalną, biologiczną, chemiczną. - - symulacja, - burza mózgów, Dział 6. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach 6.1. Zaplecze 1 6.1, 6.2, 1. Przedstawienie pierwszej 6.3,6.4, środków przydatnych podczas pomocy. 6.5, 6.2. Łańcuch udzielania pierwszej pomocy. przeżycia. 2. Omówienie podstawowych zasad postępowania na miejscu zdarzenia. 3.Doskonalenie umiejętności zabezpieczenia miejsca zdarzenia oraz zapewnienia bezpieczeństwa. - zna podstawowe wyposażenie apteczki; - uzasadnia, dlaczego wyposażenie apteczki może ulegać modyfikacjom; - omawia podstawowe zasady postępowania ratownika na miejscu zdarzenia; - omawia poszczególne ogniwa łańcucha przeżycia; - przedstawia zasady zapewnienia bezpieczeństwa ratownikowi, poszkodowanym i świadkom zdarzenia; - wykazuje się znajomością schematu prowadzenia rozmowy z dyspozytorem służb ratunkowych; - potrafi dokonać oceny miejsca zdarzenia oraz je zabezpieczyć; -dyskusja, -burza mózgów, - praca grupowa, -dyskusja, - pokaz, - film eduakcyjny. 12

13 6.3. Poszkodowany nieprzytomny , Zapoznanie ze wstępną oceną poszkodowanego. 2.Przedstawienie zasad postępowania z osobą nieprzytomną. 3. Kształtowanie umiejętności zastosowania pozycji bezpiecznej. - omawia schemat wzywania pomocy; - zna telefony alarmowe; - potrafi dokonać wstępnej oceny poszkodowanego; - dokonuje oceny funkcji życiowych; - zna konsekwencje utraty przytomności; - potrafi udzielić pomocy osobie nieprzytomnej; - potrafi ułożyć poszkodowanego w pozycji bezpiecznej; - wie, w jaki sposób należy zapobiegać skutkom utraty przytomności. pogadanka, -metoda 4 kroków, -symulacje. - film edukacyjny, - apteczka Poszkodowany bez czynności życiowych , Przedstawienie procedur rozpoznawania nagłego zatrzymania krążenia 2. Kształtowanie umiejętności wykonywania resuscytacji krążeniowo- oddechowej u osoby dorosłej z NZK. 3. Omówienie wskazań do zastosowania AED. - potrafi rozpoznać nagłe zatrzymanie krążenia (NZK); - prawidłowo wykonuje resuscytację krążeniowo - oddechową; - uzasadnia użycie AED (automatycznego defibrylatora zewnętrznego); - potrafi bezpiecznie obsłużyć AED; - potrafi wykonać resuscytację krążeniowo-oddechową z wykorzystaniem AED. pogadanka, -metoda 4 kroków, -symulacje. -film edukacyjny, - manekin do nauki resuscytacji krążeniowooddechowej, - AED, 13

14 6.5. Urazy kostnostawowe Urazy skórnonaczyniowe. 4. Wdrażanie do bezpiecznej obsługi AED , Zapoznanie z rodzajami urazów kostnych, obrażeń klatki piersiowej, głowy, miednicy i kręgosłupa. 2. Kształtowanie umiejętności udzielania pomocy w przypadku urazów kostno - stawowych , Zapoznanie z rodzajami krwotoków, oparzeń oraz wstrząsem pourazowym. 2. Kształtowanie umiejętności udzielania pomocy w przypadku krwoto- - wymienia rodzaje złamań; - zna zasady udzielania pierwszej pomocy przy urazach kostnych; - wie, które urazy stanowią największe zagrożenia dla życia i zdrowia; - wyjaśnia, w jakich okolicznościach dochodzi najczęściej do obrażeń klatki piersiowej, głowy i miednicy; - zna sposoby złagodzenia bólu u poszkodowanego ze złamaniami; - udziela pierwszej pomocy osobom z obrażeniami klatki piersiowej, głowy i miednicy; - wie, jak należy postępować z poszkodowanym z urazem kręgosłupa. - udziela pierwszej pomocy przy zranieniach; - zna podział oparzeń; - omawia oparzenia I, II i III stopnia; - udziela pierwszej pomocy przy obrażeniach termicznych; - omawia regułę dziewiątek stosowaną do oceny rozległości oparzeń; - pogadanka, -symulacje. -symulacje. -środki dezynfekcyjne, gaziki, maseczki do wentylacji -podręcznik, -film edukacyjny, -plansze, - zestaw do pozoracji ran, -podręcznik, - film edukacyjny, -plansze, - zestaw do 14

15 6.7.* Nagle zatrzymanie krążenia u dzieci. ków, oparzeń. 3.Uświadomienie dbałości o własne bezpieczeństwo , Przedstawienie procedur rozpoznawania nagłego zatrzymania krążenia u dzieci - odmienności postępowania. 2. Kształtowanie umiejętności wykonywania resuscytacji krążeniowo- oddechowej u dziecka z NZK. 3. Omówienie wskazań do zastosowania AED. 4. Przedstawienie postępowania w przypadku zadławienia u dziecka. - omawia zasady postępowania podczas krwotoku; - wie, dlaczego opatrunek uciskowy składa się z kilku warstw; - potrafi udzielić pomocy osobie we wstrząsie pourazowym; - dba o zapewnienie własnego bezpieczeństwa - zna najczęstsze przyczyny NZK u dzieci; - potrafi dokonać wstępnej oceny poszkodowanego; - wykonuje resuscytację krążeniowo oddechową u dzieci; - zna odmienność postępowania resuscytacyjnego u dzieci; - potrafi postępować w przypadku zadławienia u dzieci; - uzasadnia użycie AED (automatycznego defibrylatora zewnętrznego); - potrafi bezpiecznie obsłużyć AED; - potrafi wykonać resuscytację krążeniowo - oddechową z wykorzystaniem AED u dzieci. - pogadanka, -metoda 4 kroków, -symulacje. pozoracji ran, -podręcznik, -film edukacyjny, - manekin do nauki resuscytacji krążeniowooddechowej, - AED, -środki dezynfekcyjne, gaziki, maseczki do wentylacji 6.8.* 2 6.6, Przedstawienie - pogadan- -podręcznik, 15

16 Resuscytacja krążeniowooddechowa u niemowląt. procedur rozpoznawania nagłego zatrzymania krążenia u niemowląt - odmienności postępowania. 2. Kształtowanie umiejętności wykonywania resuscytacji krążeniowo- oddechowej u niemowląt z NZK. 3. Przedstawienie postępowania w przypadku zadławienia u niemowląt. - wskazuje przyczyny NZK u niemowląt; - dokonuje wstępnej oceny poszkodowanego; - wykonuje zgodnie z algorytmem resuscytację krążeniowo oddechową u niemowląt; - wykazuje odmienność postępowania u niemowląt; - potrafi udzielić pomocy w przypadku zadławienia u niemowląt. ka, -metoda 4 kroków, -symulacje. -film edukacyjny, - manekin do nauki resuscytacji krążeniowooddechowej, środki dezynfekcyjne, gaziki, maseczki do wentylacji 16

Przedstawienie zasad BHP oraz przedmiotowego systemu oceniania. Zadania obrony cywilnej i ochrony ludności

Przedstawienie zasad BHP oraz przedmiotowego systemu oceniania. Zadania obrony cywilnej i ochrony ludności Przedmiotowy system oceniania z Edukacji dla Bezpieczeństwa dla klas 2 DZIAŁ PROGRAMOWY I Przedstawienie zasad BHP oraz przedmiotowego systemu oceniania 6 5 4 3 2 X X X X X - przedstawia zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Program nauczania. Autor: Mieczysław Borowiecki

Program nauczania. Autor: Mieczysław Borowiecki Program nauczania Autor: Mieczysław Borowiecki Wstęp Program nauczania przedmiotu Edukacja dla Bezpieczeństwa opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne, przedmiot: Edukacja dla Bezpieczeństwa

Wymagania edukacyjne, przedmiot: Edukacja dla Bezpieczeństwa edukacyjne, przedmiot: Edukacja dla Bezpieczeństwa rozszerzające ROZDZIAŁ 1. OSTRZEGANIE O ZAGROŻENIACH I ALARMOWANIE wymienia przykłady środków alarmowych wymienia negatywne skutki nieuzasadnionego wszczęcia

Bardziej szczegółowo

Żyję i działam bezpiecznie Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkołach ponadgimnazjalnych

Żyję i działam bezpiecznie Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkołach ponadgimnazjalnych Jarosław Słoma Żyję i działam bezpiecznie rogram nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkołach ponadgimnazjalnych Spis treści Wstęp... 3 Charakterystyka programu... 4 Ogólne cele kształcenia... 5 Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu: Edukacja dla Bezpieczeństwa w Gimnazjum Nr 1 w Miechowie

Wymagania edukacyjne z przedmiotu: Edukacja dla Bezpieczeństwa w Gimnazjum Nr 1 w Miechowie Wymagania edukacyjne z przedmiotu: Edukacja dla Bezpieczeństwa w Gimnazjum Nr 1 w Miechowie Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca) OSTRZEGANIE O ZAGROŻENIACH I ALARMOWANIE wymienia przykłady środków

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

Przedmiotowy System Oceniania EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA rzedmiotowy System Oceniania EDUKACJA DLA BEZIECZEŃSTWA Nr oziom ROZDZIAŁ 1. OSTRZEGANIE O ZAGROŻENIACH I ALARMOWANIE 1 System wykrywania skażeń alarmowania działanie systemu wykrywania skażeń i alarmowania

Bardziej szczegółowo

E DUKACJA DLA BEZPIECZE Ń S T W A Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne

E DUKACJA DLA BEZPIECZE Ń S T W A Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne E DUKACJA DLA BEZPIECZE Ń S T W A Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca) Wymagania podstawowe (ocena dostateczna) Wymagania

Bardziej szczegółowo

Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa

Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa Jarosław Słoma Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa dla gimnazjum Wydawnictwo Nowa Era 2009 1 Spis treści Wstęp Charakterystyka programu Ogólne cele kształcenia Szczegółowe cele kształcenia i

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału wraz z planem wynikowym 1

Rozkład materiału wraz z planem wynikowym 1 Rozkład materiału wraz z planem wynikowym 1 Nr oziom ROZZIŁ 1. OSTRZEGNIE O ZGROśENIH I LRMOWNIE 1 System wykrywania skaŝeń alarmowania działanie systemu wykrywania skaŝeń i alarmowania sygnały alarmowe,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z przysposobienia obronnego

Przedmiotowy system oceniania z przysposobienia obronnego Przedmiotowy system oceniania z przysposobienia obronnego Informacje ogólne: Klasa- 1 i 2 Program nauczania- DKO-4015-1/02 Cele edukacyjne (wg podstawy programowej): 1. Nauczanie przysposobienia obronnego

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Edukacji dla bezpieczeństwa.

Przedmiotowy System Oceniania z Edukacji dla bezpieczeństwa. Przedmiotowy System Oceniania z Edukacji dla bezpieczeństwa. opracowany został na podstawie: 1. Rozporządzenia MEN i S z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i

Bardziej szczegółowo

CZYCIELA PIERWSZEJ POMOCY FACC

CZYCIELA PIERWSZEJ POMOCY FACC INFORMATOR SZKOLENIA KWALIFIKACYJNEGO DLA NAUCZYCIELI UPRAWNIAJĄCEGO DO NAUCZANIA PIERWSZEJ POMOCY W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH WRAZ Z KWALIFIKACJAMI MIĘDZYNARODOWYMI NAUCZYCIELA PIERWSZEJ POMOCY

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 lipca 2014 r. Poz. 240. DECYZJA Nr 289/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 8 lipca 2014 r.

Warszawa, dnia 9 lipca 2014 r. Poz. 240. DECYZJA Nr 289/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 8 lipca 2014 r. Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego Warszawa, dnia 9 lipca 2014 r. Poz. 240 DECYZJA Nr 289/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie Standardu Kształcenia Wojskowego dla kandydatów

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ MODULOWY PROGRAM NAUCZANIA RATOWNIK MEDYCZNY 3221061. Warszawa 2009

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ MODULOWY PROGRAM NAUCZANIA RATOWNIK MEDYCZNY 3221061. Warszawa 2009 . ir + MINISTERSTWO EDUKACJI, NARODOWEJ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ MODULOWY PROGRAM NAUCZANIA RATOWNIK MEDYCZNY 3221061 Zatwierdzam Warszawa 2009 "Projekt wsp64ilnansowany re Srodk6w Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Program kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej

Program kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA Program kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej Warszawa, 2010 r. Warszawa, dnia kwietnia 2010

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe uregulowania spraw bezpieczeństwa narodowego i obrony narodowej ustawy rozporządzenia o powszechnym obowiązku obrony RP

Szczegółowe uregulowania spraw bezpieczeństwa narodowego i obrony narodowej ustawy rozporządzenia o powszechnym obowiązku obrony RP II. PRZEPISY PRAWNE Szczegółowe uregulowania spraw bezpieczeństwa narodowego i obrony narodowej ujmują ustawy i wydane na ich podstawie rozporządzenia jako powszechnie obowiązującego prawa i można je pogrupować

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie zasad ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia

Instrukcja w sprawie zasad ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia Instrukcja w sprawie zasad ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia Warszawa, czerwiec 2008r. 2 Wprowadzam do użytku w organach obrony cywilnej Instrukcję w sprawie zasad ewakuacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 82/2012 Wójta Gminy Zielona Góra Szefa Obrony Cywilnej Gminy Zielona Góra. z dnia 16 lipiec 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 82/2012 Wójta Gminy Zielona Góra Szefa Obrony Cywilnej Gminy Zielona Góra. z dnia 16 lipiec 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 82/2012 Wójta Gminy Zielona Góra Szefa Obrony Cywilnej Gminy Zielona Góra z dnia 16 lipiec 2012 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7, art. 138

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE Wójta Gminy Janowo Szefa Obrony Cywilnej Gminy

WYTYCZNE Wójta Gminy Janowo Szefa Obrony Cywilnej Gminy Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 106/2009 Wójta Gminy Janowo Szefa OC Gminy z dnia 23 marca 2009 r. WYTYCZNE Wójta Gminy Janowo Szefa Obrony Cywilnej Gminy w sprawie tworzenia struktur, zadań, szkolenia

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE STRUKTUR OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE WOJNY I POKOJU

PRZYGOTOWANIE STRUKTUR OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE WOJNY I POKOJU KPB-4101-02/2011 Nr ewid. 5/2012/P/11/083/KPB Informacja o wynikach kontroli PRZYGOTOWANIE STRUKTUR OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE WOJNY I POKOJU MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli

Bardziej szczegółowo

PIERWSZA POMOC Z ELEMENTAMI PIELĘGNIARSTWA

PIERWSZA POMOC Z ELEMENTAMI PIELĘGNIARSTWA Projekt OPERACJA SUKCES unikatowy model kształcenia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy współfinansowany ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

OBRONA CYWILNA I OCHRONA LUDNOŚCI. Istota i zadania. Andrzej Marjański. Andrzej Marjański (64) R e f l e k s y j n i e

OBRONA CYWILNA I OCHRONA LUDNOŚCI. Istota i zadania. Andrzej Marjański. Andrzej Marjański (64) R e f l e k s y j n i e OBRONA CYWILNA I OCHRONA LUDNOŚCI Istota i zadania Andrzej Marjański R e f l e k s y j n i e "... określenie " obrona cywilna " oznacza wypełnianie wszystkich lub niektórych zadań humanitarnych, mających

Bardziej szczegółowo

SZANOWNY MIESZKAŃCU GMINY PRZYRÓW!

SZANOWNY MIESZKAŃCU GMINY PRZYRÓW! SZANOWNY MIESZKAŃCU GMINY PRZYRÓW! Zapraszam do lektury krótkiego informatora o powszechnej samoobronie i obronie cywilnej. Przedstawiam w nim podstawowe informacje, propozycje i rady dotyczące zachowań

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE RATOWNIK MEDYCZNY SYMBOL CYFROWY 322[06] I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE RATOWNIK MEDYCZNY SYMBOL CYFROWY 322[06] I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE RATOWNIK MEDYCZNY SYMBOL CYFROWY 322[06] I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia w zawodzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie Wybrane problemy gminnego zarządzania kryzysowego w czasie powodzi i usuwania jej skutków mgr inż. Jan Czech PRACA PODYPLOMOWA PROMOTOR

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO STAROSTWO POWIATOWE w DRAWSKU POMORSKIM Wydział Zarządzania Kryzysowego ZK.5532.1.2014.ZM POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ZAŁĄCZNIK FUNKCJONALNY Nr 5 Organizacja ewakuacji z obszarów zagrożonych

Bardziej szczegółowo

ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2014 ROKU

ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2014 ROKU Załącznik nr 1 Do Rocznego Planu Działania Szefa OC WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2014 ROKU WROCŁAW 2014 ZASADNICZYM CELEM DZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU OPIEKUN MEDYCZNY, 532102 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU OPIEKUN MEDYCZNY, 532102 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU OIEKUN MEDYZNY, 532102 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA W ZAKRESIE PIERWSZEJ POMOCY JAKO ELEMENT EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA. Nowa podstawa programowa

EDUKACJA W ZAKRESIE PIERWSZEJ POMOCY JAKO ELEMENT EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA. Nowa podstawa programowa EDUKACJA W ZAKRESIE PIERWSZEJ POMOCY JAKO ELEMENT EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA. Nowa podstawa programowa Marcin Rudnicki Magister bezpieczeństwa narodowego, uczestnik projektu w PCK. Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI STUDENCKIEJ DLA STUDENTÓW BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO SEMESTR 3 5

PROGRAM PRAKTYKI STUDENCKIEJ DLA STUDENTÓW BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO SEMESTR 3 5 Załącznik nr 5a PROGRAM PRAKTYKI STUDENCKIEJ DLA STUDENTÓW BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO SZCZECIŃSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ COLLEGIUM BALTICUM SEMESTR 3 5 Kierunek: Bezpieczeństwo Wewnętrzne Specjalizacja: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo