jak budować? Kompendium wiedzy budowlanej Budowa domu od a do z Nowość!!! ogrzewanie fazowe rewelacyjne oszczędności Marcin Dziedzic

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "jak budować? Kompendium wiedzy budowlanej Budowa domu od a do z Nowość!!! ogrzewanie fazowe rewelacyjne oszczędności Marcin Dziedzic"

Transkrypt

1 przedstawia pierwszą książkę z serii PORADNIK INWESTORA Marcin Dziedzic jak budować? Kompendium wiedzy budowlanej Budowa domu od a do z Nowość!!! ogrzewanie fazowe rewelacyjne oszczędności

2 Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment pełnej wersji całej publikacji. Aby przeczytać ten tytuł w pełnej wersji kliknij tutaj. Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez NetPress Digital Sp. z o.o., operatora sklepu na którym można nabyć niniejszy tytuł w pełnej wersji. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgody NetPress oraz wydawcy niniejszej publikacji. Zabrania się jej od-sprzedaży, zgodnie z regulaminem serwisu. Pełna wersja niniejszej publikacji jest do nabycia w sklepie internetowym Nexto.pl.

3 Autor Marcin Dziedzic Tytuł Jak budować? Kompendium wiedy budowlanej Ecopress - Wydawnictwo internetowe Copyright by Ecopress & Marcin Dziedzic, rok 2011 Autor oraz Ecopress - Wydawnictwo internetowe doło yli wszelkich stara, by zawarte w tej ksi ce informacje były kompletne i rzetelne. Nie bior jednak adnej odpowiedzialno ci ani za ich wykorzystanie, ani za zwi zane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Ecopress - Wydawnictwo internetowe nie ponosz równie adnej odpowiedzialno ci za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w ksi ce. Wszelkie prawa zastrze one. All rights reserved.

4 Bardzo dziękuję wszystkim partnerom. Bez ich zaangażownia i współpracy ta książka by nie powstała

5 Partnerzy: Porównaj, kupuj, tanio buduj Portal instalatorów kominów Producent ogrzewaczy wody, pomp ciepła, systemów solarnych Portal ogrodniczy Niepalne izolacje Nowoczesne kotłownie Portal kominkowy Stowarzyszenia Producentów Wełny Mineralnej, Szklanej i Skalnej System stropowy Stropex Portal bran owy Bartosz Chmielewski Artykuły do przedruku Producent rekuperatorów oraz wymienników gruntowych Darmowe artykułu do przedruku Ewa Libiszewskia Portal bran owy Informator bran owy Portal budowlany - projekty domów Portal bran owy Portal budowlany: Knauf sp. z o.o. Michał Mazur Times Square Public Relations EchoPR GutPR WITEX Partnersi sfera-pr Aleksander Majer Veka Polska InplusPR

6 Przedmowa Pierwszy dom dla wroga, drugi dla s siada a trzeci dla siebie. Nie bez przyczyny utarło si to powiedzenie. Jego warto ć poznały osoby, które po raz pierwszy, bez wystarczaj cej wiedzy oraz do wiadczenia, wybudowały własny dom. Nasuwa si wi c pytanie: czy tak musi być? Budowa budynku jednorodzinnego to co wspaniałego usłyszałem to od pewnego inwestora, który był w trakcie budowy swojego drugiego obiektu mieszkalnego. Perspektywa posiadania własnego domu jest czym przepi knym i ekscytuj cym dla tych, którzy zaczynaj budow. Być mo e Ty równie stoisz wła nie przed takim wyzwaniem. Pewnie sobie my lisz, jak pi knie b dzie wygl dał dom Twoich marze. Mo e cz sto zastanawiałe si, jak go zagospodarować, a mo e nawet ju wiesz i masz gotowy plan oraz projekt urz dzenia wn trza? Wiele osób jest tego zdania, e je d enie po sklepach, hurtowniach i centrach handlowych w poszukiwaniu artykułów wyko czeniowych do domu jest sam przyjemno ci wie cz c ci k prac przy budowie. Warto sobie zadać kilka pyta. - Jakie kroki trzeba podj ć, eby praca przy budowie własnego domu była przyjemno ci? - Co zrobić, eby doj ć do etapu wyko czenia budynku jednorodzinnego? - A co zrobić, eby na drodze do ko cowej fazy budowy nie stan ły ró ne trudno ci i kłopoty? - Jak unikn ć sytuacji w której problemy mog pojawić si ju na samym pocz tku inwestycji? - Jak wybudować dom nowoczesny oraz energooszcz dny? - Oraz co zrobić, eby budowa nie zamieniła si w jeden wielki koszmar, sp dzaj cy sen z oczu? Na te i wiele innych pyta odpowiada ten poradnik Jak budować?. To kompendium budowlane krok po kroku przeprowadza inwestora przez wszystkie etapy inwestycji zwi zanej z budow, sprawiaj c, e wymarzony dom stanie si czym realnym a cały proces budowlany zako czy si pomy lnie. Ksi ka ta jest pomoc dla pocz tkuj cych osób nie maj cych wiedzy budowlanej, choć nie tylko, poniewa jest napisana oczami inwestora a nie in yniera budowlanego. Je eli budujesz dom po raz pierwszy to dzi ki temu poradnikowi, wbrew powszechnie panuj cej opinii uda Ci si osi gn ć ten cel i wybudujesz wymarzony dom dla siebie a nie dla wroga. Marcin Dziedzic

7 Spis tre ci A. DZIAŁKA A. 1 Działka - od czego zacz ć? A. 1.1 Działka budowlana - kryteria wyboru...21 A Lokalizacja...21 A Przeznaczenie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego A Wielko ć działki...22 A Kształt działki A Ukształtowanie terenu...22 A Uzbrojenie...22 A Dost p do drogi publicznej...22 A Grunt A. 1.2 Gdy chcemy kupić działk...23 A. 1.3 Działka siedliskowa A Działka siedliskowa alternatywa dla budowlanej?...24 A. 1.4 Jak przekształcić działk roln w budowlan...25 A Pierwszy etap plan zagospodarowania przestrzennego A Drugi etap wniosek o zmian planu...27 A Trzeci etap wniosek o wył czenie gruntu z produkcji rolnej A. 2 Geodeta kiedy jest potrzebny? A. 2.1 Mapa geodezyjna A. 3 Projekt...29 A. 3.1 Miary, powierzchnie, kubatury...29 A. 3.2 Adaptacja projektu i zmiany w projekcie...30 A. 3.3 Poziom -1 (zalety i wady piwnic)...31 A. 4 Obowi zki osób bior cych udział w procesie budowlanym...31 A. 5 Pozwolenie na budow od A do Z...34 A. 5.1 Co i gdzie mo emy budować A. 5.2 Gdy planu zagospodarowania brak A. 5.3 Pozwolenie na budow...35 A. 6 Pozwolenie na budow na działce siedliskowo-zagrodowej...37 A. 6.1 Budowa bez pozwolenia...38 A. 6.2 Sze ć kroków, aby uzyskać pozwolenie na budow...38 A. 6.3 Dokumenty niezb dne do rozpocz cia budowy...38 A. 7 Woda i pr d na budowie...39 A. 7.1 Formalno ci przy podł czeniu do wodoci gu, budowie studni A. 7.2 Przył cze elektryczne - schemat post powania A Rodzaje Przył czy...40 A Procedura przył czenia do sieci...41 A. 8 Wyci cie drzew lub krzewów...42 B. ZACZYNAMY BUDOW...44 B. 1 System gospodarczy - czy ekipa budowlana? B. 1.1 Jak wybrać wykonawc?...44 B. 1.2 Umowa o budow obiektu mieszkalnego...45 B. 2 Rozpoczynamy budow...46 B. 3 Przemy lane budowanie...47 B. 3.1 Budowa z głow...48 B. 3.2 Instalator bardzo wa na osoba...49 B. 4 Wydatki inwestycyjne - energooszcz dno ć na etapie projektowania B. 4.1 Wła ciwie wykonany indywidualny projekt architektoniczny...50 B. 4.2 Projektant współpracuje z konstruktorem B. 5 Materiały budowlane oszcz dzamy ale nie za cen jako ci...52 B. 6 Zako czenie budowy - odbiór budynku, procedura i dokumentacja B. 7 Materiały budowlane - walory zdrowotne oraz ekologiczne...53 B. 7.1 Drewno...53

8 B. 7.2 Ceramiczne materiały budowlane...53 B. 7.3 Wyroby wapienno- piaskowe (silikaty)...54 B. 7.4 Beton komórkowy...54 B. 7.5 Keramzyt...54 B. 7.6 Betony lekkie B. 7.7 Metale...54 B. 7.8 Tworzywa sztuczne...55 B. 7.9 Farby...56 C. FUNDAMENTY, MURY C. 1 ciany zewn trzne C. 1.1 No ne ciany zewn trzne ciana jednowarstwowa C. 1.2 No ne ciany zewn trzne ciana wielowarstwowa C Podział cian wielowarstwowych C. 1.3 Oddziaływania na ciany zewn trzne...58 C. 1.4 Konstrukcje budowlane i izyka budowy - podstawowe zagadnienia...59 C Co to jest przegroda budowlana?...59 C Mostki termiczne (cieplne) C Mostki termiczne w przegrodzie C Dyfuzja - kondensacja pary wodnej...60 C Ustrój budowlany...62 C Opór cieplny R...62 C Obliczeniowy opór cieplny C Współczynnik przenikania ciepła U C Lambda...63 C. 2 Wilgoć...63 C. 2.1 Przyczyny wyst powania wilgoci...63 C. 3 ciany czy one oddychaj?...64 C. 3.1 Udział oddychania cian w usuwaniu pary wodnej z pomieszcze C. 4 Akumulacja ciepła w cianach...70 C. 5 Beton i elbet w budownictwie C. 5.1 Klasyikacja betonu...72 C. 5.2 elbet i jego zastosowanie w budownictwie...72 C. 5.3 Konstrukcje elbetowe - podział oraz zalety...73 C. 6 Fundamenty C. 6.1 Wła ciwie zbudowane fundamenty to podstawa domu C. 6.2 Badanie gruntu C. 6.3 Wykop...76 C. 6.4 ciany fundamentowe i piwniczne...77 C ciany z pełnych bloczków betonowych...78 C ciany z cegieł ceramicznych pełnych C ciany z kamienia C ciany monolityczne...79 C ciany z pustaków zasypowych...79 C ciany w deskowaniu tradycyjnym...80 C System Silka...81 C. 6.5 Straty ciepła a grubo ć cian fundamentowych...82 C. 6.6 Jak izolować fundamenty? C Izolacja pozioma i pionowa...84 C Materiały hydroizolacyjne C Masy i membrany C Papy asfaltowe...85 C Masa bitumiczna...86 C Folie hydroizolacyjne C Materiały termoizolacyjne C Polistyren ekstrudowany a styropian...87 C Polistyren ekstrudowany - zastosowanie...87

9 C Szkło piankowe...88 C Pianka poliuretanowa C Keramzyt...88 C Wełna mineralna i szklana...88 C Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów - w praktyce...89 C Izolacja przeciwwilgociowa w budynkach niepodpiwniczonych...89 C Izolacja przeciwwilgociowa w budynkach podpiwniczonych C Przykłady izolacji fundamentów...91 C. 6.7 Podłogi z keramzytu...92 C. 6.8 Zaprawy do murowania cian fundamentowych i piwnicznych...92 C. 6.9 Fundament w praktyce instrukcja krok po kroku...92 C Płyta fundamentowa Megatherm C Strop grzewczy Megatherm...96 C System fundamentowania Sundolitt...97 C. 7 Mury domu technologie i materiały C. 7.1 ciany jednowarstwowe C. 7.2 ciany dwuwarstwowe C. 7.3 ciany trójwarstwowe C ciana trójwarstwowa ze szczelin powietrzn C. 7.4 Murowanie pierwszych warstw C. 7.5 Tradycyjne zaprawy murarskie i tynkarskie C Wapno C Podział zapraw murarskich od wytrzymało ci na ciskanie C Receptury zapraw murarskich C Zaprawy ciepłochronne (termoizolacyjne) do murowania cian C. 8 ciany zewn trzne technologie materiałów C. 8.1 Ciepłe materiały konstrukcyjne C. 8.2 Przewodno ć cieplna materiałów konstrukcyjnych C Współczynnika lambda a wilgotno ć i ruch powietrza w przegrodzie C Oddychanie cian C Kondensacja pary wodnej w przegrodzie C Eksiltracja powietrza C. 8.3 Mur warstwowy C Mur warstwowy - rozwi zania C Mur trójwarstwowy - ocieplenie C. 8.4 ciany muru jednowarstwowego C. 9 Materiał budowlany na ciany C. 9.1 Beton komórkowy - gazobeton C Akumulacja cieplna a gazobeton C YTONG C. 9.2 Ceramiczne materiały budowlane C Pustaki poryzowane C. 9.3 Pustak C. 9.4 Silikaty C. 9.5 Wyroby z keramzytobetonu C. 10 Ciepłe ciany C. 11 Wznoszenie cian zewn trznych C. 12 cianki działowe - murowane C cianka szkieletowa C Izolacyjno ć akustyczna cian z płyt g-k C Konstrukcja lekkich cian szkieletowych C. 13 Fermacell systemy suchej zabudowy C Wła ciwo ci izyki budowlanej płyty fermacell C. 14 System YTONG C Alternatywa dla ciany warstwowej C Parametry techniczne bloczków...134

10 C. 15 Silka C Silka - wła ciwo ci C Silka E D. STROPY D. 1 Rodzaje stropów D. 1.1 Stropy monolityczne D. 1.2 Stropy g sto ebrowe D. 1.3 Stropy typu Filigran D. 1.4 Stropy z prefabrykowanych płyt kanałowych era skich D. 1.5 Stropy systemu YTONG D. 2 Stropy Teriva powszechnie stosowane budownictwie jednorodzinnym D. 2.1 Wła ciwo ci D. 2.2 Pustaki stropowe D. 2.3 Kształtki wie cowo-nadpro owe D. 2.4 Belki stropowe D. 3 Zasady projektowania i wykonania stropów Teriva D. 3.1 Betonowanie stropu D. 3.2 Wykonanie stropu Teriva instrukcja krok po kroku E. KOMINY E. 1 Rodzaje kominów E. 2 Warunki zabudowy kominów w elementach budowlanych E. 3 Wkłady kominowe E. 3.1 Szczelno ć przewodów kominowych E. 4 Komin z cegły podstawowe zasady budowy E. 5 Komin ceramiczny E. 6 Kominy stalowe E. 7 Kominy jedno cienne E. 8 Kominy dwu cienne E. 9 Systemy powietrzno-spalinowe E. 10 Kominy kondensacyjne E. 11 Systemy kominowe - praktyczne wskazówki E. 12 Jak dobrze zamontować wkład kominowy? E. 13 Markowy produkt czy imitacja? E Problemy i wady imitacji kominowych E. 14 Kominy Schiedel E Systemowy komin ceramiczny Schiedel E. 15 Jak zwi kszyć ci g? E. 16 Dobór rednic E. 17 Nasady kominowe F. CHEMIA BUDOWLANA F. 1 Farby F. 1.1 Rodzaje farb i ich zastosowanie F. 2 Lakiery rodzaje i zastosowanie F. 3 Bejce, grunty, impregnaty rodzaje i zastosowanie F. 4 Kleje F. 5 Masy i mieszanki tynkarskie F. 6 Zaprawy murarskie F. 7 Domieszki do betonu G. ELEWACJA G. 1 Elewacje docieplaj ce G. 1.1 Dlaczego warto ocieplać budynki? G Systemowo znaczy skutecznie G. 1.2 Materiały ociepleniowe G. 1.3 Parametry i wła ciwo ci materiałów izolacyjnych G Fizyka

11 G Lambda - współczynnik przewodzenia ciepła G. 1.4 Styropian w ocieplaniu G Zastosowania wyrobów EPS wg PN-B 20132: G. 1.5 Metoda lekka mokra (BSO bezspoinowy system ocieplenia) G Metoda lekka sucha G. 1.6 Zapobieganie mostkom termicznym podczas wykonywania ocieplenia G. 1.7 Bł dy w ocieplaniu cian zewn trznych G. 2 Rodzaje elewacji G. 2.1 Elewacje wentylowane G. 2.2 Elewacje ze szkła G Przeszklenia strukturalne G. 2.3 Elewacje kamienne G. 2.4 Elewacje drewniane G Mocowane na rusztach elewacje z desek G Elewacje wykonane z gontów G Rodzaje drewna na elewacje G. 2.5 Elewacje z betonu architektonicznego (prefabrykowane panele elewacyjne) G. 2.6 Elewacje z cegieł i bloczków G. 2.7 Elewacje na kleju H. TYNKI H. 1 Tynki zewn trzne H. 1.1 Tynki wielowarstwowe H. 1.2 Tynki cienkowarstwowe H. 1.3 Tynki specjalne - dekoracyjne H. 1.4 Jak działaj kwarcowe farby elewacyjne? H Nano-Quarz Gitter nanocz steczki w słu bie wytrzymało ci H Jaki tynk na fasad? H. 2 Tynki wewn trzne - rodzaje H. 2.1 Tradycyjne zaprawy tynkarskie H. 2.2 Receptury zapraw tynkarskich H Roboty tynkarskie H. 2.3 Tynki gipsowe H Rodzaje tynków gipsowych H Tynki maszynowe H. 2.4 Suche tynki I. OKNA I. 1 Okna naszego domu I. 1.1 Minimalna powierzchnia okien I. 1.2 Na cztery strony wiata I. 1.3 Okna typowe a robione na wymiar I. 1.4 Wygoda u ytkowania okna I Przez własno ci eksploatacyjne i bezpiecze stwo I Szczelno ć I D wi koszczelno ć I Bezpiecze stwo I. 2 Okna PVC wady i zalety I. 2.1 Proil PVC I Budowa proilu PCV ró nice mi dzy proilami I. 2.2 O co pytać przy zakupie okien PCV? I. 3 Okna drewniane I. 3.1 Rodzaje okien drewnianych I Jakie drewno wybrać? I. 3.2 Na co zwrócić uwag przy zakupie okien drewnianych? I. 4 Okna aluminiowe - idealne rozwi zanie nie tylko dla irm I. 4.1 Rodzaje okien aluminiowych...214

12 I. 5 Okna z iberglassu I. 6 Okucia - kluczem do naszego bezpiecze stwa I. 7 Epoka szyb zespolonych I. 7.1 Mo liwo ci szkła okiennego opis i rodzaj dost pnych na rynku szyb I. 7.2 Szyba, a oszcz dno ć ciepła - współczynnik k lub U I. 7.3 Szyby ochronne - bezpieczne i antywłamaniowe I Klasyikacja szyb antywłamaniowych I. 8 Zaparowane okna I. 9 Prawidłowy pomiar okien I. 10 Wymagania i zasady wobec monta u okien I. 11 Inteligentne okna J. SCHODY, DRZWI, PODŁOGI J. 1 Schody normy i zastosowanie J. 2 Podłoga w naszym domu J. 2.1 Parkiet estetyka, trwało ć i odnawialno ć J. 2.2 Panele podłogowe J. 2.3 Posadzka do warsztatu, gara u lub kotłowni J. 3 Drzwi w domu J. 3.1 Rodzaje drzwi według materiału wykonania J. 3.2 Drzwi wg polskiego prawa J. 3.3 Drzwi zewn trzne a wła ciwo ci izyczne J. 3.4 Drzwi zewn trzne - ładne i odporne na złodzieja J Drzwi antywłamaniowe K. BRAMY K. 1 Rodzaje bram gara owych K. 2 Automatyka bram gara owych sposoby na inteligentny gara K. 2.1 Automatyka z wysokim IQ K. 3 Monta bramy gara owej L. DACH L. 1 Dach naszego domu L. 1.1 Typy dachów L. 1.2 Wi ba dachowa - silny kr gosłup dachu L Rodzaje wi by dachowej L Impregnacja wi by dachowej L. 2 Prefabrykacja konstrukcji drewnianych L. 3 Wi ba dachowa z fabryki L. 3.1 Idea prefabrykowania konstrukcji drewnianych L. 3.2 Płytka kolczasta ł cznik do wykonywania wi by w fabryce L. 3.3 Wykonywanie wi by dachowej w fabryce a na placu budowy L. 3.4 Wi zary z płytkami kolczastymi nowe mo liwo ci konstrukcyjne L. 3.5 Zakup prefabrykowanej wi by dachowej L. 4 Uwarunkowania co do wyboru pokrycia L. 5 Pokrycia dachowe L. 5.1 Dach z blachy L Blachy płaskie PLX - Lindab L Blacha na r bek stoj cy - Maxi Classic RUUKKI Polska L Dachy na listw Rheinzink L Dachy w łusk Rheinzink L Akcesoria do dachów z blachy L. 5.2 Pokrycia ceramiczne L Dachówki tłumi ce d wi ki L Klamrowanie dachówek L Dachówki i ich wady L. 5.3 Pokrycia z włóknocementu L Płytki struktonit...257

13 L. 5.4 Trzcina - nowoczesna tradycja L. 5.5 Panele ceramiczno-metalowe L. 6 Izolacja dachu L. 6.1 Folie paraizolacyjne, membrany dachowe L. 6.2 Dach w warstwach L. 6.3 Stopnie izolacyjno ci warstw wst pnego krycia L. 6.4 Jak porównywać folie? L. 6.5 Folia dachowa czy deskowanie? L. 6.6 Membrany dachowe ró nych producentów L Divoroll Universal L Membrana dachowa Corotop L Membrany dachowe URSA SECO L. 6.7 Czym uszczelniać membrany dachowe? L Monta membrany dachowej L. 7 Izolacja cieplna dachu i poddasza L. 7.1 Normy L. 7.2 Wełna w budownictwie L Wła ciwo ci wełny skalnej Rockwool L. 7.3 Izolacja termiczna pomi dzy krokwiami L Ocieplenie poddasza u ytkowego z zastosowaniem produktów Rockwool L Przykłady ocieplenia dachu sko nego z produktami URSA L. 8 Wentylacja dachu L. 8.1 Prawidłowy system wentylacyjny L Wentylacja pokryć dachowych L Norma DIN L Wentylacja a izolacja cieplna mi dzy krokwiami L Dach wentylowany L Wentylacja pod FWK L Wielko ć szczeliny wentylacyjnej L Wentylacja nad FWK L Kanały wentylacyjne L Wentylacja dachów pokrytych gontem bitumicznym L Wentylacja dachów o poddaszu nieu ytkowym L Dachówki wentylacyjne wspomaganie wentylacji L. 9 Okna dachowe L. 9.1 Zasady monta u okien połaciowych L. 9.2 Okno o podwy szonej osi obrotu Fakro L. 9.3 Okno niskoemisyjne Roto Designo R8 NE L. 10 ABC układania pokrycia L Monta blachodachówki L Monta blach trapezowych L Monta blach płaskich - proil Maxi Classic RUUKKI Polska L Układanie dachówek L Colodach do dachówki, Colozinc do blachy L. 11 Rynny L Stalowa, aluminiowa, PVC, drewniana L System rynnowy Galeco L Naro niki L. 12 Podbitka dachowa L Monta podbitki dachowej L Układanie podbitki z PVC L. 13 Dachy płaskie L Technologia dla dachu płaskiego L Dach tradycyjny czy odwrócony? L Technologia wykonania L Obróbka dylatacji...295

14 L Obróbka wpustu L Dachy odwrócone L Izolacja termiczna L Izolacja dachów płaskich Rockwool L Ogród na dachu L Ro liny L Paraizolacja L Termoizolacja L Uszczelnienie dachu L Uszczelnianie bituminami L Uszczelnianie foliami PVC, EPDM, OCB L Warstwa drena owa i iltracyjna L Sposoby monta u hydroizolacji L Wizualizacje dachów płaskich M. INSTALACJA ELEKTRYCZNA M. 1 Instalacje elektryczne M. 1.1 Bezpieczne u ytkowanie instalacji elektrycznej M. 2 Tradycyjna i nowoczesna instalacja odgromowa N. WENTYLACJA, REKUPERACJA N. 1 Wentylacja N. 1.1 Czym grozi brak wentylacji? N. 1.2 Wentylacja grawitacyjna N. 1.3 Wentylacja hybrydowa N Wentylacja hybrydowa Turbowent N. 2 Rekuperacja N. 2.1 Zalety wentylacji centralnej z rekuperacj N. 2.2 Jak działa rekuperator? N. 2.3 Budowa rekuperatora N. 2.4 Oszcz dno ci na etapie projektowania N Ograniczenie kosztów ogrzewania N. 2.5 Zalecenia dla domu wyposa onego w rekuperator N. 2.6 Dobór instalacji rekuperacyjnej N. 2.7 Praca letnia N Sposoby chłodzenia domu latem N Przeponowy wymiennik ciepła N Bezprzeponowy wymiennik gruntowy N By-pass w rekuperatorze N. 2.8 Dobór rekuperatora N. 2.9 Gdzie umieszczać czerpnie i wyrzutnie? N Rekuperator a kominek N Sposób umieszczenia nawiewników O. OGRZEWANIE O. 1 Ogrzewanie O. 1.1 Komfort cieplny a rozkład temperatur w pomieszczeniu O. 1.2 Systematyka ogrzewania O. 2 Bilans cieplny budynku O. 3 Ogrzewanie fazowe irmy Feris nowo ć w ogrzewnictwie! O. 3.1 Ogrzewanie za pomoc konwekcji czy promieniowania? O. 3.2 Kompatybilno ć z innymi systemami O. 3.3 Komfort cieplny O. 3.4 Opis panelu grzewczego O Zasada działania O Przykład zjawiska przemiany fazowej O Budowa O. 3.5 Elastyczno ć...346

15 O Zastosowanie O. 3.6 Stabilizacja temperatury O. 3.7 Monta systemu w zimie O. 3.8 Panele grzewczo-chłodz ce O Zasada działania w przypadku chłodzenia O Walory zdrowotne O. 3.9 Ekologia O Klasa A++ dla energooszcz dno ci O Walory zdrowotne O Moc grzewcza paneli O Oszcz dno ci O Oszcz dno ci energetyczne ogrzewania fazowego O Oszcz dno ci energetyczne zwi zane z obni eniem temperatury powietrza w pomieszczeniu ogrzewanym O Porównanie ogrzewania fazowego z innymi systemami grzewczymi O Projektowanie ogrzewania fazowego O Przykładowe rozmieszczenia paneli grzewczych O Regulacja ogrzewania fazowego O Opis poszczególnych elementów systemu O Charakterystyka paneli podtynkowych O Grzejniki ozdobne O Zasobnik Engar unikatowe rozwi zanie na rynku ciepłowniczym O Charakterystyka zasobnika Engar O Rola zasobnika Engar O Sprawno ć oraz warunki zdrowotne O Oszcz dno ci O System Feris - Ta sza kotłownia O Czujniki O Rozdzielacze O Zawory O Zako czenie rozdziału O. 4 Grzejniki dla domu O. 4.1 Grzejniki rodzaje O. 4.2 Zakup grzejnika - porady O. 4.3 Rozmieszczenie i regulacja temperatury grzejników O Termostaty O. 5 Niskotemperaturowe ogrzewanie płaszczyznowe O. 5.1 Ogrzewanie podłogowe wodne - krok po kroku O Gwarancja i bezpieczne u ytkowanie podłogówki O Ogrzewanie podłogowe wodne a posadzka O. 6 Kotłownia O. 6.1 Jakie warunki powinno spełniać pomieszczenie kotłowni? O. 6.2 Jakie wybrać paliwo? O. 6.3 Jaki wybrać kocioł charakterystyka kotłów O Kotły kondensacyjne - szczegóły O Kotły na ekogroszek O. 6.4 Urz dzenia wchodz ce w skład kotłowni O. 6.5 System odprowadzania spalin O. 6.6 Magazyn oleju opałowego O. 6.7 Przygotowanie ciepłej wody u ytkowej (c.w.o) O. 6.8 Sterowanie kotłowni O. 7 Kolektory słoneczne O. 7.1 Energia cieplna - wykorzystanie energii słonecznej O. 7.2 Budowa kolektorów słonecznych O. 7.3 Rodzaje kolektorów O. 7.4 Poło enie, powierzchnia oraz k t nachylenia dachu...390

16 O. 7.5 Ogrzewanie wody u ytkowej oraz wspomaganie ogrzewania O. 8 Kominek O. 8.1 Czy kominek musi grzać? O. 8.2 Czym si ró ni wkłady kominkowe? O. 8.3 Konstrukcja kominków O. 8.4 Moc kominka O. 8.5 Kominek z płaszczem wodnym O. 8.6 Działanie kominka zamkni tego - dwa obiegi powietrza O. 8.7 Kominek i powietrze O Kanał nawiewny O. 8.8 Charakterystyka rodzajów drewna do palenia w kominku O Prawidłowe spalanie drewna w kominku O. 8.9 Kominek w domu energooszcz dnym O. 9 Pompa ciepła O. 9.1 Energia za darmo - czy warto zainwestować w pomp ciepła? O Komfort i bezpiecze stwo O Funkcjonalno ć dodatkowe korzy ci O. 9.2 Co wchodzi w skład instalacji zwi zanej z pomp ciepła? O. 9.3 Rodzaje pomp O. 9.4 Instalacja górnego ródła O. 9.5 Dolne ródło O. 9.6 Co nale y wzi ć pod uwag przy doborze pompy ciepła? O. 9.7 Najefektywniejsza praca pompy O. 9.8 Gruntowe pompy ciepła O Pompy gruntowe przykłady instalacji O. 9.9 Powietrzne pompy ciepła O Pompy powietrzne przykłady instalacji P. OCZYSZCZALNIE CIEKÓW P. 1 Ekologiczna oczyszczalnia cieków P. 1.1 Zasada działania oczyszczalni P. 1.2 Projekt i monta przydomowej oczyszczalni cieków P Ekologiczna oczyszczalnia cieków z drena em rozs dzaj cym P Przydomowa oczyszczalnia cieków z iltrem ro linnym P Biologiczna oczyszczalnia cieków P. 1.3 Dobór i instalacja przydomowej oczyszczalni cieków P Rodzaj oraz wielko ć oczyszczalni P. 2 Szambo - wady i zalety P. 2.1 Czujnik przepełnienia szamba Q. DOMY ENERGOOSZCZ DNE Q. 1 Budownictwo energooszcz dne Q. 1.1 Co to jest dom energooszcz dny? Q Charakterystyka domu niskoenergetycznego Q. 1.2 Podstawowe parametry cieplne dla budynku energooszcz dnego Q Współczynnik U - podstawowe informacje Q. 1.3 Technologia domów energooszcz dnych Q. 2 Dom pasywny Q. 2.1 Dlaczego dom pasywny jest wyj tkowy? Q. 2.2 Dom pasywny idea i realizacja Q. 2.3 Co oznacza okre lenie dom pasywny? Q. 2.4 Pustak ceramiczny a budownictwo energooszcz dne Q. 2.5 Dyrektywa UE w sprawie energii odnawialnej Q Białe certyikaty - co to takiego? R. OGRÓD R. 1 Ogrody zimowe - luksus dla ka dego R. 1.1 Przed przyst pieniem do projektowania

17 R. 2 Nawierzchnia w ogrodzie R. 2.1 Wła ciwe uło enie kostki betonowej, kamiennej, brukowej R. 3 Zagospodarowanie deszczówki R. 4 Projektowanie ogrodów R. 4.1 Samodzielne projektowanie ogrodu R. 4.2 Zlecenie wykonania projektu architektowi krajobrazu R. 4.3 Jak wybrać projektanta? R. 5 Zasady projektowania ogrodów R. 6 Ogrody półcienia R. 6.1 Ozdobne ro liny do półcienia R. 7 Piaskowce i wapienie R. 8 Iglaki R. 8.1 Wybieramy ro liny R. 8.2 Sadzenie R. 8.3 Zabiegi piel gnacyjne R. 9 ywopłoty zakładanie, piel gnacja R. 10 Zakładamy trawnik R Mieszanki traw R Jak wykonać siew? R. 11 Trawnik z rolki tworzenie idealnej murawy R. 12 Wykorzystanie wody deszczowej R Zagospodarowanie wody deszczowej R Woda niedoceniane dobro naturalne R Dlaczego warto gromadzić wod deszczow? R Systemy gromadzenia wody deszczowej R Podziemne systemy ogrodowe R Podziemne systemy domowo-ogrodowe R Projektowanie wielko ci zbiornika R. 13 Automatyczne nawadnianie ogrodu R Wła ciwy projekt systemu nawadniania R Linie nawadniaj ce R Ko cówki do nawadniania R Sterowniki R. 14 Tworzenie oczka wodnego R Ro liny

18 WST P» Chcesz mieć dom prawidłowo zbudowany?» Chcesz aby wszystkie instalacje w nim były wykonane poprawnie?» Zakładasz zbudowanie domu energooszcz dnego, spełniaj cego wszystkie normy budowlane?» Masz wiadomo ć o tym, e budynek powinien być ocieplony, zaizolowany oraz wentylowany i chcesz aby wszystkie te systemy były wykonane prawidłowo?» Czy chciałby aby budynek, dzi ki zastosowaniu innowacyjnych rozwi za technologicznych był domem niskoenergetycznym, a co si z tym wi e - tanim w eksploatacji?» Szukasz rozwi za, dzi ki którym całkowity koszt inwestycji b dzie ni szy od tradycyjnych?» Nie masz do wiadczenia i chciałby uzyskać pomoc na ka dym etapie budowy?» Chcesz pozyskać wiedz, która pozwoli Ci samemu porównać, wybrać i zdecydować o dost pnych rozwi zaniach i produktach jakie oferuje dzisiejszy rynek budowlany? Je eli twierdz co odpowiadasz na te pytania to znaczy, e ten poradnik jest dla Ciebie. Ksi ka ta udziela odpowiedzi na postawione tu pytania. Pomaga zaoszcz dzić du o cennego czasu, niepotrzebnych i negatywnych emocji towarzysz cych przy całym procesie oraz przede wszystkim jest pomoc w kwestii inansowej dzi ki zdobytej wiedzy unikniesz bł dów wykonawczych, co mogłoby w konsekwencji prowadzić do bardzo kosztownych przeróbek czy zmian projektowych. Dzi ki zawartym tu poradom, b dziesz mógł za pierwszym razem dokonać trafnych decyzji oraz zakupu prawidłowych materiałów budowlanych. Zaoszcz dzisz na eksperymentach i nieuczciwo ciach kryj cych si w tej bran y. Dzi ki tej wiedzy nie dasz si naci gn ć nieuczciwym podwykonawcom i stronniczym handlowcom. Poradnik ten jako pierwszy w Polsce opisuje nowy, innowacyjny oraz rewolucyjny system ogrzewania pomieszcze Ogrzewanie Fazowe Ciepłoci gowe Ogrzewanie Płaszczyznowe. Jest to samostabilizuj cy si system grzewczo-chłodz cy, który zapewnia oszcz dno ci eksploatacyjne na poziomie 60% w stosunku do standardowych rozwi za, a przy tym jest dost pny dla ka dego inwestora. Istot całego systemu jest to, e medium grzejnym nie jest woda, lecz czynnik roboczy, wykorzystuj cy zjawisko izyczne zachodz ce w niesko czono ć. Jednym z elementów systemu s panele grzewcze, których nie wypełnia woda i to nie ona ogrzewa pomieszczenia! Woda podgrzana przez ródło ciepła stanowi medium transmisyjne, które dostarcza ciepło do rdzenia panelu. Dostarczone ciepło wywołuje zjawisko izyczne, którego skutkiem jest zagrzanie si panelu to wła nie panel grzewczy wytwarza ciepło, wypromieniowuj c je na pomieszczenia i to za darmo. Przy zastosowaniu tego rozwi zania pojemno ć wodna w układzie hydraulicznym budynku zmniejsza si o 5-8 razy(80%). Zasad działania dla tego systemu jest przekazanie 17

19 ciepła do pomieszczenia w postaci subtelnego promieniowania bardzo przyjaznego dla mieszka ców. rednia temperatura wody w zasilaniu instalacji centralnego ogrzewania (c.o.) wynosi 30 C. System ten oszcz dza wszystkie ródła energii oraz stanowi magazyn niewyczerpanej energii. Poprzez swoj innowacyjno ć oraz energooszcz dno ć eksploatacyjn, koszty poniesione przy zakupie tego systemu zwracaj si bardzo szybko. Nie jest to wydatek, lecz inwestycja w przyszło ć aden inny system nie jest w stanie zapewnić tak szybkiego zwrotu inwestycji. Rozwi zanie to jest przełomem w ogrzewaniu pomieszcze, mo e zrewolucjonizować bran ogrzewnicz i hydrauliczno-instalacyjn oraz spowodować obni enie kosztów eksploatacyjnych poprzez zmniejszenie zapotrzebowania energetycznego budynków i w ostateczno ci wywrzeć pozytywny wpływ na rodowisko naturalne. Je eli my lisz o budowie własnego domu, który b dzie budynkiem tanim w eksploatacji oraz b dzie zapewniał komfort u ytkowania czyli wszystkie instalacje b d prawidłowo zaprojektowane oraz wykonane, a mieszkaj c w nim chcesz odczuwać uczucie komfortu cieplnego oraz eksploatacyjnego przy niskich nakładach inwestycyjnych oraz systemach energooszcz dnych - to ta ksi ka jest dla Ciebie. W poradniku tym mo na znale ć mi dzy innymi zagadnienia takie jak: Jakie dokumenty s niezb dne do rozpocz cia budowy, kupna działki, uzyskania warunków zabudowy, przekształcenia działki z rolnej w budowlan itp.; Jak i z czego budować opis technologii budowlanych; Opis i porównanie materiałów budowlanych dost pnych na rynku; Zagadnienia izyki budowy: dyfuzja pary wodnej, ciany konstrukcyjne, prawidłowe wła ciwo ci przegród budowlanych, akumulacja ciepła; Budowa stanu surowego od fundamentu po dach; Prawidłowe wykonanie fundamentów, cian no nych, stropów i kominów; Wewn trzne instalacje opis i charakterystyka; Tynki, farby, chemia budowlana, systemy elewacji; Efektywne grzanie urz dzenie kotłowni; Porównanie metod i technologii grzewczych w budownictwie jednorodzinnym; Charakterystyka kotłów; Opis nowej technologii ogrzewania budynków!; Systemy ogrzewania budynków; Kolektory słoneczne; Energia odnawialna w budownictwie; Budownictwo pasywne; Budownictwo energooszcz dne; Certyikat energetyczny; 18

20 Dach wykonanie, ocieplenie, izolacja, wentylacja; Okna, drzwi, podłoga, schody; Systemy kominowe, rekuperacja, wentylacja; Kominki; Pompy ciepła; Zagospodarowanie i urz dzenie ogrodu. Ksi ka zawiera informacje, które pomog inwestorowi na wszystkich etapach budowy pocz wszy od zakupu działki, a po odbiór budynku i ułatwi podj cie decyzji co do wyboru danego surowca budowlanego oraz materiału wyko czeniowego. Przybli nowe technologie w budownictwie oraz poszerz spektrum rozwi za technologicznych na poszczególnych etapach budowy, a inwestor zaoszcz dzi stresów zwi zanych z nieuczciwymi wykonawcami robót budowlanych i zyska cenny czas przy poszukiwaniu rozwi za, technologii oraz materiałów budowlanych. Ksi ka ta stanowi kompendium wiedzy budowlanej w budownictwie jednorodzinnym. Od czego zacz ć budow domu? Wiele osób, które posiadaj własny kapitał lub maj zdolno ci kredytowe, wychodz c naprzeciw wysokim cenom mieszka w centrach popularnych aglomeracji miejskich, decyduj si na ucieczk z miasta i wybudowanie domu gdzie na jego obrze ach albo w jeszcze dalszych rejonach. Niestety, niektórzy dopiero podczas ostatnich etapów budowy orientuj si, jak dobrze trzeba tak decyzje przemy leć; niekiedy okazuje si to ju zbyt pó no, a powzi te decyzje na tym etapie cz sto s ju nieodwracalne lub zbyt kosztowne, aby je zmieniać. Badania przeprowadzone w ród polskich inwestorów wykazały, e tylko 30% z nich jest wiadomych decyzji powzi tych przy budowie własnego domu. Po zrealizowaniu swojej inwestycji miało stwierdzili, e s zadowoleni z wyborów, jakich dokonali, a dom, który zbudowali, stwarza im całkowity komfort u ytkowania. Zatrwa aj ce jest to, e a 70% osób decyduj cych si na budow własnego domu, dokonuje nietrafnych decyzji spowodowanych niewiedz, dezinformacj, manipulacj oraz wprowadzeniem w bł d przez nieuczciwych instalatorów lub ekipy budowlane. Cz sto zdarza si, e im równie brakuje wiedzy w tej dziedzinie. Efektem tego oprócz frustracji inwestora mog być bł dy, których konsekwencje b d odczuwalne jeszcze przez wiele lat. Co zatem zrobić, eby ustrzec si przed rozczarowaniem, a droga do wyko czenia własnego domu nie była drog przez m k? Decyzja o budowie własnego domu to tylko pierwszy malutki krok na drodze do gotowego budynku, do którego si wprowadzimy. Droga jest długa i kr ta, w ka dym jej momencie mo emy przez nieuwag zabł dzić i zej ć na manowce, z których si ju mo emy nie 19

KOMPENDIUM WIEDZY BUDOWLANEJ.

KOMPENDIUM WIEDZY BUDOWLANEJ. JAK BUDOWAĆ? KOMPENDIUM WIEDZY BUDOWLANEJ. Spis treści A. DZIAŁKA A. 1. Działka - od czego zacząć? A. 1.1. Działka budowlana - kryteria wyboru A. 1.1.1 Lokalizacja A. 1.1.2 Przeznaczenie w miejscowych

Bardziej szczegółowo

Spis treści A. DZIAŁKA 22 A. 1. Działka - od czego zacząć? 22 A. 1.1. Działka budowlana - kryteria wyboru 22 A. 1.1.1 Lokalizacja 22 A. 1.1.

Spis treści A. DZIAŁKA 22 A. 1. Działka - od czego zacząć? 22 A. 1.1. Działka budowlana - kryteria wyboru 22 A. 1.1.1 Lokalizacja 22 A. 1.1. Spis treści A. DZIAŁKA 22 A. 1. Działka - od czego zacząć? 22 A. 1.1. Działka budowlana - kryteria wyboru 22 A. 1.1.1 Lokalizacja 22 A. 1.1.2 Przeznaczenie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Marcin Dziedzic. Ecopress - Wydawnictwo internetowe www.ecopress.com.pl, kontakt@ecopress.com.pl. Copyright by Ecopress & Marcin Dziedzic, rok 2011

Marcin Dziedzic. Ecopress - Wydawnictwo internetowe www.ecopress.com.pl, kontakt@ecopress.com.pl. Copyright by Ecopress & Marcin Dziedzic, rok 2011 Autor Marcin Dziedzic Tytuł Jak budować? Kompendium wiedy budowlanej Ecopress - Wydawnictwo internetowe www.ecopress.com.pl, kontakt@ecopress.com.pl Copyright by Ecopress & Marcin Dziedzic, rok 2011 Autor

Bardziej szczegółowo

Procedura przekształcania działki rolnej w budowlaną Budownictwo

Procedura przekształcania działki rolnej w budowlaną Budownictwo Procedura przekształcania działki rolnej w budowlaną Budownictwo Wzory wniosków wraz z komentarzem Copyright 2012 Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. Al. Krakowska 271, 02-133 Warszawa tel.: (22) 559

Bardziej szczegółowo

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Informacje ogólne Kiedy potrzebna jest decyzja Osoba, która składa wniosek o pozwolenie na budowę, nie musi mieć decyzji o warunkach zabudowy terenu, pod warunkiem

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SIŁOWNI TERENOWEJ

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SIŁOWNI TERENOWEJ OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SIŁOWNI TERENOWEJ 1 Dane wyjściowe 1.1 Przedmiot i podstawa opracowania Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa budowy siłowni terenowej na dz. nr ewid.

Bardziej szczegółowo

Lubicz Dolny ulica Mostowa 1

Lubicz Dolny ulica Mostowa 1 Lubicz Dolny ulica Mostowa 1 Przedmiot sprzeda y: lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni u ytkowej 40,09 m2 usytuowany na I pi trze w budynku mieszkalno-u ytkowym, posadowionym na działce, oznaczonej numerem

Bardziej szczegółowo

Badanie termowizyjne. Firma. P.U ECO-WOD-KAN Jacek Załubski. Osoba badająca: Załubski Jacek. Techników 7a 55-220 Jelcz-Laskowice.

Badanie termowizyjne. Firma. P.U ECO-WOD-KAN Jacek Załubski. Osoba badająca: Załubski Jacek. Techników 7a 55-220 Jelcz-Laskowice. Firma P.U ECOWODKAN Jacek Załubski Techników 7a 55220 JelczLaskowice Osoba badająca: Załubski Jacek Telefon: 604472922 Email: termowizja@zalubscy.pl Urządzenie Testo 882 Nr seryjny: 2141604 Obiektyw: Standard

Bardziej szczegółowo

Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska. Art.32 ust. 1. Art. 35 ust. 5. Art. 38. Art. 26. Art 27 ust. 3. Art. 27a

Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska. Art.32 ust. 1. Art. 35 ust. 5. Art. 38. Art. 26. Art 27 ust. 3. Art. 27a Najwa niejsze kompetencje organów, które odpowiadaj za powo anie i funkcjonowanie sieci obszarów Natura 2000 w Polsce oraz ustalaj ce te kompetencje artyku y ustawy o ochronie przyrody Organ Generalny

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA WRAZ Z OPISEM DO INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ OKRĘGOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW

EKSPERTYZA TECHNICZNA WRAZ Z OPISEM DO INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ OKRĘGOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW EKSPERTYZA TECHNICZNA WRAZ Z OPISEM DO INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ OKRĘGOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Zlecenie inwestora: MZK Bielsko - Biała; Dz. U. Z 2006r nr 40 poz. 275 w sprawie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE dla dokumentacji projektowo kosztorysowej robót budowlanych projektu

WARUNKI TECHNICZNE dla dokumentacji projektowo kosztorysowej robót budowlanych projektu 1 Załącznik nr 10 do SIWZ WARUNKI TECHNICZNE dla dokumentacji projektowo kosztorysowej robót budowlanych projektu Scalenie gruntów obrębu Brudzewek, gmina Chocz, powiat pleszewski 1. Nazwa zadania: Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu..

Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu.. Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu.. w którym będziemy mieszkać. Coraz więcej osób, korzystających ze standardowych projektów, decyduje się nadać swojemu

Bardziej szczegółowo

DOM MAX. Pomieszczenia. : 7 pokoi, 1 kuchnia, spiżarka, 2 łazienki, kotłownia, garderoby, garaż 2. Powierzchnia całkowita: 212,3 m Technologia:

DOM MAX. Pomieszczenia. : 7 pokoi, 1 kuchnia, spiżarka, 2 łazienki, kotłownia, garderoby, garaż 2. Powierzchnia całkowita: 212,3 m Technologia: jq2j(document).ready(function(){jq2j("#twoj_container-1 > ul").tabs({ event: 'click'});}); - Opis - Wizualizacje - Rzuty - Standardy wykończenia DOM MAX Pomieszczenia : 7 pokoi, 1 kuchnia, spiżarka, 2

Bardziej szczegółowo

System centralnego ogrzewania

System centralnego ogrzewania System centralnego ogrzewania Zadaniem systemu ogrzewania jest zapewnienie odpowiedniej temperatury powietrza wewnątrz pomieszczeń w okresie zimy. Ogrzewanie wodne Ciepło dostarczane jest do budynku (instalacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP str. 3 2. MATERIAŁY str. 3 3. SPRZĘT str. 4 4.TRANSPORT str. 4 5. WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r.

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

ST- 01.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEODEZYJNE. Specyfikacje techniczne ST-01.00 Roboty geodezyjne

ST- 01.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEODEZYJNE. Specyfikacje techniczne ST-01.00 Roboty geodezyjne 41 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST- 01.00 ROBOTY GEODEZYJNE 42 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 43 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)...43 1.2. Zakres stosowania ST...43 1.3. Zakres Robót objętych ST...43

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 lutego 2016 r. Poz. 920 UCHWAŁA NR OG-BR.0007.17.92.2016 RADY GMINY GASZOWICE z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zasad, trybu udzielania oraz

Bardziej szczegółowo

Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity

Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity Ogrzewanie podłogowe staje się coraz bardziej docenianym systemem podnoszącym komfort użytkowników mieszkań, apartamentów i domów jednorodzinnych. Niestety

Bardziej szczegółowo

Czy wybudowany dom można zaadaptować na energooszczędny?

Czy wybudowany dom można zaadaptować na energooszczędny? Czy wybudowany dom można zaadaptować na energooszczędny? Opublikowany 16 sierpnia 2016 przez MG Projekt Pracownia Architektoniczna Adaptacja starego domu na energooszczędny Czy warto zbudować dom energooszczędny?

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI OKRESOWEJ ROCZNEJ

PROTOKÓŁ KONTROLI OKRESOWEJ ROCZNEJ 1 RODZAJ PROTOKÓŁ KONTROLI OKRESOWEJ ROCZNEJ PRZEGLĄDU NR 1/BIBL/2014 PROTOKOŁU DATA 18/06/2014 WYKONANIA OBIEKT Budynek użyteczności publicznej ADRES Szubin, Kcyńska 11 WŁAŚCICIEL LUB Rejonowa Biblioteka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJA MECHANICZNA

PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJA MECHANICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. Barbara Pasowicz ul. KRAKOWSKA 1/311 39-200 DĘBICA tel.601 683 931 PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJA MECHANICZNA OBIEKT: PRZEBUDOWA LOKALI MIESZKALNYCH W BUDYNKU WIELORODZINNYM

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPRZEDA Y NIERUCHOMO CI BIUROWEJ ORAZ PRAWA WŁASNO CI LOKALI. Bielsko- Biała, ul. Partyzantów 25 i 27

INFORMACJA O SPRZEDA Y NIERUCHOMO CI BIUROWEJ ORAZ PRAWA WŁASNO CI LOKALI. Bielsko- Biała, ul. Partyzantów 25 i 27 INFORMACJA O SPRZEDA Y NIERUCHOMO CI BIUROWEJ ORAZ PRAWA WŁASNO CI LOKALI Bielsko- Biała, ul. Partyzantów 25 i 27 KONTAKT Bank Zachodni WBK S.A. Obszar Logistyki i Zarz dzania Nieruchomo ciami ul. Ofiar

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY JANÓW PODLASKI NA LATA

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY JANÓW PODLASKI NA LATA Zał cznik do uchwały Nr XII/125/16 Rady Gminy Janów Podlaski z dnia 10 wrze nia 2016 r. WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY JANÓW PODLASKI NA LATA 2016-2021 Celem niniejszego

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczno-montażowe dla lekkiego, drewnianego budownictwa szkieletowego

Wymagania techniczno-montażowe dla lekkiego, drewnianego budownictwa szkieletowego www.lech-bud.org Wymagania techniczno-montażowe dla lekkiego, drewnianego budownictwa szkieletowego 1.6. Wymagania techniczno-montażowe dla konstrukcji ścianek działowych Konstrukcja ścianki działowej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZEBUDOWY (dane wyjściowe do projektowania)

PROGRAM PRZEBUDOWY (dane wyjściowe do projektowania) PROGRAM PRZEBUDOWY (dane wyjściowe do projektowania),,przebudowa dróg gminnych nr 354, 407 i 428 etap I: odcinek o długości 0,390 km w miejscowości Trzebieszowice w km 0+000 0+390 Obiekt: Inwestor: Studium:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (WYMIANY) POKRYCIA DACHU BUDYNKU SĄDU OKRĘGOWEGO W KATOWICACH PRZY Ul. ANDRZEJA 16/18 SEGMENT WSCHODNI

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (WYMIANY) POKRYCIA DACHU BUDYNKU SĄDU OKRĘGOWEGO W KATOWICACH PRZY Ul. ANDRZEJA 16/18 SEGMENT WSCHODNI Nr: 1114/02/12 Zadanie: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Temat: PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (WYMIANY) POKRYCIA DACHU BUDYNKU SĄDU OKRĘGOWEGO W KATOWICACH PRZY Ul. ANDRZEJA 16/18 SEGMENT

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVII/543/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013 r.

Uchwała Nr XXVII/543/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013 r. dotycząca przyjęcia planu aglomeracji Orzysz. Uchwała Nr XXVII/543/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013 r. Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Gruntowy wymiennik ciepła PROVENT- GEO

Gruntowy wymiennik ciepła PROVENT- GEO Gruntowy wymiennik ciepła PROVENT- GEO Bezprzeponowy Płytowy Gruntowy Wymiennik Ciepła PROVENT-GEO to unikatowe, oryginalne rozwiązanie umożliwiające pozyskanie zawartego gruncie chłodu latem oraz ciepła

Bardziej szczegółowo

Przedstawiamy publikację opisującą innowację na rynku ciepłowniczym. Ma ona na celu zapoznanie oraz przybliżenie inwestorowi innowacyjny system

Przedstawiamy publikację opisującą innowację na rynku ciepłowniczym. Ma ona na celu zapoznanie oraz przybliżenie inwestorowi innowacyjny system Jarosław Sikorski Marcin Dziedzic Przedstawiamy publikację opisującą innowację na rynku ciepłowniczym. Ma ona na celu zapoznanie oraz przybliżenie inwestorowi innowacyjny system grzewczy jakim jest Ogrzewanie

Bardziej szczegółowo

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2.

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2. Od redakcji Niniejszy zbiór zadań powstał z myślą o tych wszystkich, dla których rozwiązanie zadania z fizyki nie polega wyłącznie na mechanicznym przekształceniu wzorów i podstawieniu do nich danych.

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Bierutowie. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Okna i drzwi

Rozbudowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Bierutowie. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Okna i drzwi SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH * * * OKNA I DRZWI 1 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej części specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Nazwa zadania: wyburzenie 9 budynków. Adres obiektu: Podzamcze, 26-060 Chęciny. Kod CPV: 45111100-9

Nazwa zadania: wyburzenie 9 budynków. Adres obiektu: Podzamcze, 26-060 Chęciny. Kod CPV: 45111100-9 Program funkcjonalno-użytkowy dla wyburzenia 9 budynków na terenach Regionalnego Centrum Naukowo- Technologicznego w Podzamczu koło Chęcin w ramach zadania p.n. Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Kędzierzyn Koźle ul. Wojska Polskiego 2 pawilon administracyjno handlowo - usługowy

Kędzierzyn Koźle ul. Wojska Polskiego 2 pawilon administracyjno handlowo - usługowy Kędzierzyn Koźle ul. Wojska Polskiego 2 pawilon administracyjno handlowo - usługowy Kędzierzyn Koźle, ul. Wojska Polskiego 2 Działki nr: 1188/33, 1188/34 Powierzchnia gruntu: 1 686 m² Działka zabudowana

Bardziej szczegółowo

Miasto i Gmina Wolsztyn poło one jest w południowo - zachodniej cz ci województwa wielkopolskiego, a blisko granicy zachodniej znacznie ułatwia

Miasto i Gmina Wolsztyn poło one jest w południowo - zachodniej cz ci województwa wielkopolskiego, a blisko granicy zachodniej znacznie ułatwia Miasto i Gmina Wolsztyn poło one jest w południowo - zachodniej cz ci województwa wielkopolskiego, a blisko granicy zachodniej znacznie ułatwia kontakt z cał Europ. Gmin zamieszkuje około 30,0 tys. mieszka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY TEMAT: ADRES: INWESTOR: BRANśA: Budowa lekkiej hali magazynowej, wiaty do przygotowania i pakowania odpadów opakowań suchych, ustawienie trzech kontenerów socjalnych oraz utwardzenie

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚC OPRACOWANIA

ZAWARTOŚC OPRACOWANIA ZAWARTOŚC OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. OBLICZENIA STATYCZNE ( w projekcie budowlanym ) III. RYSUNKI: 1. Rzut fundamentów nr K-01 2. Stopa fundamentowa St1 nr K-02 3. Stopa fundamentowa St2 i St3

Bardziej szczegółowo

RODEK RZECZOZNAWCÓW SITR Rok za enia 1974 85-030 Bydgoszcz, ul. Bol. Rumi skiego 6, pok. 8 REGON: 092355266 322-44-19 NIP: 953-153-15-22

RODEK RZECZOZNAWCÓW SITR Rok za enia 1974 85-030 Bydgoszcz, ul. Bol. Rumi skiego 6, pok. 8 REGON: 092355266 322-44-19 NIP: 953-153-15-22 RODEK RZECZOZNAWCÓW SITR Rok za enia 1974 85-030 Bydgoszcz, ul. Bol. Rumi skiego 6, pok. 8 REGON: 092355266 322-44-19 NIP: 953-153-15-22 Zlec. 102/2011 Zamawiaj cy: Agencja Nieruchomo ci Rolnych Oddzia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZE LOSOWYCH...

WNIOSEK O UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZE LOSOWYCH... WNIOSEK O UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZE LOSOWYCH I. DANE OGÓLNE 1. Nazwa firmy i adres Ubezpieczaj cego. 2. Nazwa firmy i adres Ubezpieczonego, je eli jest inn osob ni Ubezpieczaj cy. Je

Bardziej szczegółowo

Zakopane, dnia 06.06.2011 roku. Uczestnicy postępowania przetargowego

Zakopane, dnia 06.06.2011 roku. Uczestnicy postępowania przetargowego Zakopane, dnia 06.06.2011 roku Uczestnicy postępowania przetargowego dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa i modernizacja części budynku z przeznaczeniem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYRÓWNANIE POŁACI DACHU ORAZ WYMIANA POKRYCIA DACOWEGO Z ETERNITU NA BLACHĘ TRAPEZOWĄ SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST) WYKONANIA I ODBORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. WSTĘP 1.1.

Bardziej szczegółowo

OPERAT SZACUNKOWY ZAWIERAJĄCY OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ. Prawa własności do nieruchomości gruntowej zabudowanej i niezabudowanej

OPERAT SZACUNKOWY ZAWIERAJĄCY OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ. Prawa własności do nieruchomości gruntowej zabudowanej i niezabudowanej OPERAT SZACUNKOWY ZAWIERAJĄCY OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ Prawa własności do nieruchomości gruntowej zabudowanej i niezabudowanej Nr ewidencyjny działek; 333/1,337,335/2,336/2,334/1,336/1 położone: Kowary.

Bardziej szczegółowo

EnklawaDevelopmnent - Kraków - Nieruchomości, Projekty i Wykonawstwo Standard wykończenia

EnklawaDevelopmnent - Kraków - Nieruchomości, Projekty i Wykonawstwo Standard wykończenia : ZAKRES OPRACOWANIA Niniejszy opis techniczny dotyczy budynku mieszkalno-usługowego zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Twardowskiego i ul. Mitkowskiego wraz z infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Miasta Jastrzębie -Zdrój z dnia.r.

Uchwała Nr.. Rady Miasta Jastrzębie -Zdrój z dnia.r. Projekt Uchwała Nr.. Rady Miasta Jastrzębie -Zdrój z dnia.r. w sprawie zmiany Zasad przyznawania dotacji celowych ze środków budżetu miasta na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.01.01.01 GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWY

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.01.01.01 GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWY GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWY 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z geodezyjną obsługą w związku z wykonaniem

Bardziej szczegółowo

3. Przedmiot opracowania:

3. Przedmiot opracowania: 3. Przedmiot opracowania: Niniejsze opracowanie obejmuje lokalizację na działce istniejącego budynku mieszkalnego z częścią gospodarczą, budynku stodoły przeznaczonego do rozbiórki. - Podstawowe wskaźniki:

Bardziej szczegółowo

Jak zbudować dom poradnik

Jak zbudować dom poradnik Jak zbudować dom poradnik Technologie Koszty budowy Finansowanie inwestycji Domem energooszczędnym jest budynek, na którego ogrzanie zużywamy przynajmniej o 30% mniej energii niż w typowych budynkach,

Bardziej szczegółowo

GĄSKI, GMINA MIELNO, 650M OD MORZA 58 DZIAŁEK BUDOWLANYCH I REKREACYJNYCH

GĄSKI, GMINA MIELNO, 650M OD MORZA 58 DZIAŁEK BUDOWLANYCH I REKREACYJNYCH GĄSKI, GMINA MIELNO, 650M OD MORZA 58 DZIAŁEK BUDOWLANYCH I REKREACYJNYCH Najtańsza działka: 51.000zł Najmniejsza działka: 708m2 Zostały 42 wolne działki. 10 działek posiada WZ na budowę domu jednorodzinnego

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r.

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz postanowienia przekształconej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

REMONT POMIESZCZEŃ SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ STARE MIASTO PRZY UL. DOŻYNKOWEJ 9H W POZNANIU. IV. INFORMACJA BIOZ

REMONT POMIESZCZEŃ SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ STARE MIASTO PRZY UL. DOŻYNKOWEJ 9H W POZNANIU. IV. INFORMACJA BIOZ IV. INFORMACJA BIOZ Inwestor: SĄD REJONOWY POZNAŃ STARE MIASTO ul. Młyńska 1a 61-729 Poznań Projekt budowy dla inwestycji : REMONT POMIESZCZEŃ SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ STARE MIASTO PRZY UL. DOŻYNKOWEJ 9H

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR 16. Wrocław, dnia 16 lipca 2012 r. Nasz znak: IZ/3840/12/2012

INFORMACJA NR 16. Wrocław, dnia 16 lipca 2012 r. Nasz znak: IZ/3840/12/2012 Wrocław, dnia 16 lipca 2012 r. Nasz znak: IZ/3840/12/2012 INFORMACJA NR 16 Dot. : przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.: "Modernizacja budowli i urządzeń zbiornikowych wraz z budową innych obiektów

Bardziej szczegółowo

PREFABRYKOWANE STUDNIE OPUSZCZANE Z ŻELBETU ŚREDNICACH NOMINALNYCH DN1500, DN2000, DN2500, DN3200 wg EN 1917 i DIN V 4034-1

PREFABRYKOWANE STUDNIE OPUSZCZANE Z ŻELBETU ŚREDNICACH NOMINALNYCH DN1500, DN2000, DN2500, DN3200 wg EN 1917 i DIN V 4034-1 PREFABRYKOWANE STUDNIE OPUSZCZANE Z ŻELBETU ŚREDNICACH NOMINALNYCH DN1500, DN2000, DN2500, DN3200 wg EN 1917 i DIN V 4034-1 DO UKŁADANIA RUROCIĄGÓW TECHNIKAMI BEZWYKOPOWYMI 1. Rodzaje konstrukcji 1.1.

Bardziej szczegółowo

OEM Sektor produktów oryginalnych. Współpraca w celu tworzenia indywidualnych rozwiązań dla sektora OEM

OEM Sektor produktów oryginalnych. Współpraca w celu tworzenia indywidualnych rozwiązań dla sektora OEM OEM Sektor produktów oryginalnych Współpraca w celu tworzenia indywidualnych rozwiązań dla sektora OEM Oferujemy Państwu, naszym partnerom B2B, innowacyjne, indywidualne rozwiązania dopasowane do konkretnych

Bardziej szczegółowo

dr inż. Robert Geryło Seminarium Wyroby budowlane na rynku europejskim wymagania i kierunki zmian, Warszawa 16.3.2010

dr inż. Robert Geryło Seminarium Wyroby budowlane na rynku europejskim wymagania i kierunki zmian, Warszawa 16.3.2010 Nowy zakres wymagań stawianych wyrobom budowlanym związanych z efektywnościąenergetyczną budownictwa dr inż. Robert Geryło Seminarium Wyroby budowlane na rynku europejskim wymagania i kierunki zmian, Warszawa

Bardziej szczegółowo

EFEKT EKOLOGICZNY. 1. 0.Dane ogólne 1.1. Przedmiot opracowania - Obliczenie efektu ekologicznego.

EFEKT EKOLOGICZNY. 1. 0.Dane ogólne 1.1. Przedmiot opracowania - Obliczenie efektu ekologicznego. EFEKT EKOLOGICZNY 1. 0.Dane ogólne 1.1. Przedmiot opracowania - Obliczenie efektu ekologicznego. Docieplenie przegród budowlanych, tj. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie ścian zewnętrznych,

Bardziej szczegółowo

TEMAT: EKSPERTYZA TECHNICZNA DLA INWESTYCJI: REMONTU BUDYNKU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W JURGOWIE

TEMAT: EKSPERTYZA TECHNICZNA DLA INWESTYCJI: REMONTU BUDYNKU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W JURGOWIE TEMAT: EKSPERTYZA TECHNICZNA DLA INWESTYCJI: REMONTU BUDYNKU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W JURGOWIE INWESTOR: GMINA BUKOWINA TATRZAŃSKA UL. DŁUGA 144, 34-530 BUKOWINA TATRZAŃSKA ADRES INWESTYCJI: 34-532 JURGÓW

Bardziej szczegółowo

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne AERIS CA 350 VV EASE Centrala wentylacyjna najnowszej generacji wyposażona w wymiennik przeciwprądowy o wysokiej sprawności oraz unikatowe wentylatory prądu stałego wyposażone w wirniki o konstrukcji zapewniające

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany Program Dotacji do 70% na zakup zestawów solarnych.

Zintegrowany Program Dotacji do 70% na zakup zestawów solarnych. Zintegrowany Program Dotacji do 70% na zakup zestawów solarnych. Strona 1 z 5 1 ZAŁO ENIA PROGRAMOWE 1. Zintegrowany Program Dotacji do 70% na zakupu zestawów solarnych, zwany dalej Programem realizowany

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW domu "Albatros 2"

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW domu Albatros 2 1 1 Ławy fundamentowe B-20 14,74 Stopy fundamentowe B-20 2,00 Ściany fundamentowe 46,74 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm 2 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 874,04 bloczki betonowe na ścianę

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO

OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO 1. Informacje o nieruchomości Lokalizacja ogólna: Częstochowa, ulica Korfantego. Częstochowa, ulica Korfantego Źródło:

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji w OZE - PO Infrastruktura i Środowisko

Finansowanie inwestycji w OZE - PO Infrastruktura i Środowisko Finansowanie inwestycji w OZE - PO Infrastruktura i Środowisko Dofinansowanie projektów związanych z inwestycjami w OZE w ramach Polskich Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007 2013 moŝe

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ

WNIOSEK W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO KOSZALIN / SKARBU PAŃSTWA * ZABUDOWANEJ BUDYNKAMI MIESZKALNYMI LUB GARAŻAMI STANOWIĄCYMI WŁASNOŚĆ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ N-07-02 PREZYDENT

Bardziej szczegółowo

PROGRAM INWESTYCJI PRZEBUDOWY KOLEJOWEGO PRZEJŚCIA GRANICZNEGO w Braniewie

PROGRAM INWESTYCJI PRZEBUDOWY KOLEJOWEGO PRZEJŚCIA GRANICZNEGO w Braniewie 1 1. Program inwestycji: PROGRAM INWESTYCJI PRZEBUDOWY KOLEJOWEGO PRZEJŚCIA GRANICZNEGO w Braniewie a) celowość inwestycji: Program inwestycji przewiduje wykonanie nowych inwestycji oraz modernizację istniejących

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE. Domu Bajkowy

ZESTAWIENIE. Domu Bajkowy 1 mb m2 m3 szt Cena Warto 1 2 3 4 5 5a awy fundamentowe B-2 12,54 Stopy fundamentowe B-2 1,72 ciany fundamentowe 49,4 bloczki betonowe na cian o gr. 9(12)cm, bloczki betonowe na cian o gr. 24cm 923,78

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 147 Rady Miasta Konina z dnia 29 czerwca 2011 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 147 Rady Miasta Konina z dnia 29 czerwca 2011 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 147 Rady Miasta Konina z dnia 29 czerwca 2011 r. Regulamin udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CPV 45310000-3 Branża elektryczna

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CPV 45310000-3 Branża elektryczna Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CPV 45310000-3 Branża elektryczna OBIEKT: Budynki 20 i 21 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku ADRES: Gdańsk, Al. Zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 451-1 GEODEZJA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 451-1 GEODEZJA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 451-1 GEODEZJA 16 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 18 1.1. Przedmiot ST... 18 1.2. Zakres stosowania ST... 18 1.3. Określenia podstawowe... 18 1.4.

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju: Fundamenty lekkich konstrukcji stalowych

Plan rozwoju: Fundamenty lekkich konstrukcji stalowych Plan rozwoju: Fundamenty lekkich konstrukcji stalowych Konspekty wykorzystania płyt betonowych, ław fundamentowych i lekkich fundamentów palowych jako fundamentów pod budynki o lekkiej konstrukcji stalowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/117/2012 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 27 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR XVII/117/2012 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 27 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR XVII/117/2012 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla nieruchomości na terenie gminy Książ Wlkp. w

Bardziej szczegółowo

Analizowany teren znajduje się poza obszarami stanowisk archeologicznych.

Analizowany teren znajduje się poza obszarami stanowisk archeologicznych. A N A L I Z A Uzasadniająca przystąpienie do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ożarów Mazowiecki z częścią wsi Ołtarzew - teren UG/UT i stopnia zgodności przewidywanych

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Gazowa pompa ciepła firmy Panasonic

Gazowa pompa ciepła firmy Panasonic Gazowa pompa ciepła firmy Panasonic Gazowa pompa ciepła różni się od pompy ciepła zasilanej energią elektryczną tym, że jej kompresor napędzany jest przez silnik gazowy. Agregat GHP (gazowej pompy ciepła)

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

D-01.01.01. wysokościowych

D-01.01.01. wysokościowych D-01.01.01 Odtworzenie nawierzchni i punktów wysokościowych 32 Spis treści 1. WSTĘP... 34 1.1. Przedmiot SST... 34 1.2. Zakres stosowania SST... 34 1.3. Zakres robót objętych SST... 34 1.4. Określenia

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU:

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: PROJEKT SUWAŁKI 1 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: I. Opis projektu II. Część rysunkowa: 1. Projekt zagospodarowania terenu - zakres objęty przetargiem 2010 - etap IIIC...rys.nr U1/ZC 2. Zestawienie zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Inwestor: Urząd Gminy i Miasta Dobczyce 32 410 Dobczyce, ul. Rynek 26 Nazwa zadania: Odbudowa drogi gminnej w Dobczycach ulicy Laskowa zniszczonej przez intensywne opady atmosferyczne w 2009r PROGRAM FUNKCJONALNO

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO SZKIELETOWE DREWNIANE

BUDOWNICTWO SZKIELETOWE DREWNIANE BUDOWNICTWO SZKIELETOWE DREWNIANE Wady i zalety domów szkieletowych Zalety: krótki czas budowy : oko o trzech miesi cy (podobno mo na krócej); - teoretycznie powinny

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. WSTĘP. 3. 1.1 Podstawa opracowania. 3. 1.2 Cele i zakres opracowania. 3 2. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ INSTALACJI.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. WSTĘP. 3. 1.1 Podstawa opracowania. 3. 1.2 Cele i zakres opracowania. 3 2. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ INSTALACJI. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I CZĘŚĆ OPISOWA 1. WSTĘP. 3 1.1 Podstawa opracowania. 3 1.2 Cele i zakres opracowania. 3 II OPIS TECHNICZNY 2. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ INSTALACJI. 4 2.1 Opis projektowanej instalacji.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

CZĘŚĆ III - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Zamawiający: Gmina Wisznia Mała ul. Wrocławska 9 55-114 Wisznia Mała Polska tel. +48 71 312-70-25 faks +48 71 312-70-68 strona internetowa: www.wiszniamala.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/21/15 RADY GMINY W KUNICACH. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/21/15 RADY GMINY W KUNICACH. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/21/15 RADY GMINY W KUNICACH z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu usuwania, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE. Pierwszy dom

ZESTAWIENIE. Pierwszy dom 1 m m3 szt 1 3 3a 4 5 5a awy fundamentowe B-0,36 Stopy fundamentowe B-,5 ciany fundamentowe 38,00 bloczki betonowe na cian o gr. 9(1)cm 0,00 bloczki betonowe na cian o gr. 4cm 10,60 bloczki betonowe na

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJA KLIMATYZACJI POMIESZCZEŃ BIUROWYCH

PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJA KLIMATYZACJI POMIESZCZEŃ BIUROWYCH PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJA KLIMATYZACJI POMIESZCZEŃ BIUROWYCH URZĄD GMINY CZERWONAK Poznań 20.08.2007 r. 8 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Wstęp 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Przedmiot opracowania 1.3. Wykorzystana

Bardziej szczegółowo

DSZ IP 55 / 65 Dost powa Szafa Zewn trzna

DSZ IP 55 / 65 Dost powa Szafa Zewn trzna DSZ IP 55 / 65 Dost powa Szafa Zewn trzna korpus oparty o ram samono n wykonan z systemowych proþ li aluminiowych, wybór: mo liwo dowolnej konþ guracji wymiarowej malowanie farb proszkow poliestrow na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PI KNA WIE 2011

REGULAMIN KONKURSU PI KNA WIE 2011 REGULAMIN KONKURSU PI KNA WIE 2011 1. Organizacja konkursu: Konkurs Pi kna Wie 2011, zwany dalej Konkursem, organizowany jest w kategoriach Wie i Zagroda i dotyczy wsi oraz zagród poło onych w granicach

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA 2

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA 2 Łódź, dnia 8 lutego 2013 r. Administracja Nieruchomościami Łódź-Śródmieście Centrum II 90-019 Łódź. ul. Dowborczyków 5 tel. (42) 253 64 19 fax (42) 253 64 22 www.centrum2.com3.pl ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Bardziej szczegółowo

BUDYNKI PASYWNE FAKTY I MITY. Opracowanie: Magdalena Szczerba

BUDYNKI PASYWNE FAKTY I MITY. Opracowanie: Magdalena Szczerba BUDYNKI PASYWNE FAKTY I MITY Opracowanie: Magdalena Szczerba MITY Budynki bardzo drogie na etapie budowy Są droższe ale o 5-10% w zależności od wyposażenia Co generuje dodatkowe koszty Zwiększona grubość

Bardziej szczegółowo

OPIS DZIAŁKI DANE LOKALIZACYJNE. Nr ewidencyjny działki(ek) 2139/2, 2140/2 Działka znajduje się w Świnnej przy ul. Jasnej

OPIS DZIAŁKI DANE LOKALIZACYJNE. Nr ewidencyjny działki(ek) 2139/2, 2140/2 Działka znajduje się w Świnnej przy ul. Jasnej OPIS NIERUCHOMOŚCI 1. Opis i charakterystyka działek : Działki będące przedmiotem wyceny położone są w Łodygowicach przy ulicy Jasnej. Posiadają księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Żywcu o numerze BB1Z

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju miasta

Uwarunkowania rozwoju miasta AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 06 Uwarunkowania rozwoju miasta W 880.06 2/9 SPIS TREŚCI 6.1 Główne czynniki

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA ARCHITEKTURY I URBANISTYKI arch. Jolanty Kepler PROJEKT ALTANY Pi tek ul. Rynek 16

PRACOWNIA ARCHITEKTURY I URBANISTYKI arch. Jolanty Kepler PROJEKT ALTANY Pi tek ul. Rynek 16 PRACOWNIA ARCHITEKTURY I URBANISTYKI arch. Jolanty Kepler 90-629 ÓDZ, ul Lipowa 26/2 tel./fax. /o-42/ 636-46-70 jkepler@interia.pl V. PROJEKT ALTANY Adres obiektu : PI TEK dz nr 855, 879, 853/4 Inwestor

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY Archigraf MICHAŁ BRUTKOWSKI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA: ul. J. Rosołą 58 lokal 113, 02-786 Warszawa, tel./fax:0224468089, e-mail: pracownia@archigraf.eu, e-mail: mb@archigraf.eu PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE. z dnia 15 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE. z dnia 15 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości Znak sprawy: GP. 271.3.2014.AK ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający: Gmina Lubicz Adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz telefon:

Bardziej szczegółowo

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2. ROK

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2. ROK 1.Numer ewidencyjny EPN Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/69/11 Rady z dnia 20 grudnia 2011 r. DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2. ROK Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Organ podatkowy:

Bardziej szczegółowo

Wymiana nawierzchni chodników oraz dróg dojazdowych wokół budynku, rozbiórka i ponowny montaż prefabrykowanego muru oporowego

Wymiana nawierzchni chodników oraz dróg dojazdowych wokół budynku, rozbiórka i ponowny montaż prefabrykowanego muru oporowego Istotne postanowienia umowy ------------------------------------------------- W dniu. r w Jastrzębiu Zdroju pomiędzy ZLO dla Dzieci BETLEJEM zwanym dalej Zamawiającym w imieniu którego działa s. Jadwiga

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna dla przedsięwzięcia. Przygotowanie informacji dla realizacji przedsięwzięcia w aspekcie środowiskowym

Karta informacyjna dla przedsięwzięcia. Przygotowanie informacji dla realizacji przedsięwzięcia w aspekcie środowiskowym Karta informacyjna dla przedsięwzięcia Przygotowanie informacji dla realizacji przedsięwzięcia w aspekcie środowiskowym Zawartość karty informacyjnej Karta informacyjna przedsięwzięcia to dokument, składany

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Podłoża pod posadzki ST 12

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Podłoża pod posadzki ST 12 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Podłoża pod posadzki ST 12 1 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST 12 SPIS TREŚCI Przebudowa istniejącego stadionu żużlowego w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargach

Ogłoszenie o przetargach Załącznik do zarządzenia Nr 18/2015 Wójta Gminy Rudka z dnia 24.04.2015 r. Ogłoszenie o przetargach Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

TABELA WYCENY ELEMENTÓW TECHNICZNYCH ROBÓT ZWIĄZANYCH Z ROZBUDOWĄ HOTELU GRAND SAL

TABELA WYCENY ELEMENTÓW TECHNICZNYCH ROBÓT ZWIĄZANYCH Z ROZBUDOWĄ HOTELU GRAND SAL Załącznik nr 7 Do specyfikacji zamówienia na: Wykonanie robót budowlanych mających na celu rozbudowę Hotelu Grand Sal TABELA WYCENY ELEMENTÓW TECHNICZNYCH ROBÓT ZWIĄZANYCH Z ROZBUDOWĄ HOTELU GRAND SAL

Bardziej szczegółowo

Kamienica zabytkowa Lidzbark Warmiński, ul. Kopernika 38. Wspólnota Mieszkaniowa Lidzbark Warmiński, ul. Kopernika 38

Kamienica zabytkowa Lidzbark Warmiński, ul. Kopernika 38. Wspólnota Mieszkaniowa Lidzbark Warmiński, ul. Kopernika 38 INWENTARYZACJA I PROJEKT ODTWORZENIA ZABYTKOWEJ STOLARKI OKIENNEJ OBIEKT: Kamienica zabytkowa Lidzbark Warmiński, ul. Kopernika 38 INWESTOR: Wspólnota Mieszkaniowa Lidzbark Warmiński, ul. Kopernika 38

Bardziej szczegółowo