jak budować? Kompendium wiedzy budowlanej Budowa domu od a do z Nowość!!! ogrzewanie fazowe rewelacyjne oszczędności Marcin Dziedzic

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "jak budować? Kompendium wiedzy budowlanej Budowa domu od a do z Nowość!!! ogrzewanie fazowe rewelacyjne oszczędności Marcin Dziedzic"

Transkrypt

1 przedstawia pierwszą książkę z serii PORADNIK INWESTORA Marcin Dziedzic jak budować? Kompendium wiedzy budowlanej Budowa domu od a do z Nowość!!! ogrzewanie fazowe rewelacyjne oszczędności

2 Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment pełnej wersji całej publikacji. Aby przeczytać ten tytuł w pełnej wersji kliknij tutaj. Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez NetPress Digital Sp. z o.o., operatora sklepu na którym można nabyć niniejszy tytuł w pełnej wersji. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgody NetPress oraz wydawcy niniejszej publikacji. Zabrania się jej od-sprzedaży, zgodnie z regulaminem serwisu. Pełna wersja niniejszej publikacji jest do nabycia w sklepie internetowym Nexto.pl.

3 Autor Marcin Dziedzic Tytuł Jak budować? Kompendium wiedy budowlanej Ecopress - Wydawnictwo internetowe Copyright by Ecopress & Marcin Dziedzic, rok 2011 Autor oraz Ecopress - Wydawnictwo internetowe doło yli wszelkich stara, by zawarte w tej ksi ce informacje były kompletne i rzetelne. Nie bior jednak adnej odpowiedzialno ci ani za ich wykorzystanie, ani za zwi zane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Ecopress - Wydawnictwo internetowe nie ponosz równie adnej odpowiedzialno ci za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w ksi ce. Wszelkie prawa zastrze one. All rights reserved.

4 Bardzo dziękuję wszystkim partnerom. Bez ich zaangażownia i współpracy ta książka by nie powstała

5 Partnerzy: Porównaj, kupuj, tanio buduj Portal instalatorów kominów Producent ogrzewaczy wody, pomp ciepła, systemów solarnych Portal ogrodniczy Niepalne izolacje Nowoczesne kotłownie Portal kominkowy Stowarzyszenia Producentów Wełny Mineralnej, Szklanej i Skalnej System stropowy Stropex Portal bran owy Bartosz Chmielewski Artykuły do przedruku Producent rekuperatorów oraz wymienników gruntowych Darmowe artykułu do przedruku Ewa Libiszewskia Portal bran owy Informator bran owy Portal budowlany - projekty domów Portal bran owy Portal budowlany: Knauf sp. z o.o. Michał Mazur Times Square Public Relations EchoPR GutPR WITEX Partnersi sfera-pr Aleksander Majer Veka Polska InplusPR

6 Przedmowa Pierwszy dom dla wroga, drugi dla s siada a trzeci dla siebie. Nie bez przyczyny utarło si to powiedzenie. Jego warto ć poznały osoby, które po raz pierwszy, bez wystarczaj cej wiedzy oraz do wiadczenia, wybudowały własny dom. Nasuwa si wi c pytanie: czy tak musi być? Budowa budynku jednorodzinnego to co wspaniałego usłyszałem to od pewnego inwestora, który był w trakcie budowy swojego drugiego obiektu mieszkalnego. Perspektywa posiadania własnego domu jest czym przepi knym i ekscytuj cym dla tych, którzy zaczynaj budow. Być mo e Ty równie stoisz wła nie przed takim wyzwaniem. Pewnie sobie my lisz, jak pi knie b dzie wygl dał dom Twoich marze. Mo e cz sto zastanawiałe si, jak go zagospodarować, a mo e nawet ju wiesz i masz gotowy plan oraz projekt urz dzenia wn trza? Wiele osób jest tego zdania, e je d enie po sklepach, hurtowniach i centrach handlowych w poszukiwaniu artykułów wyko czeniowych do domu jest sam przyjemno ci wie cz c ci k prac przy budowie. Warto sobie zadać kilka pyta. - Jakie kroki trzeba podj ć, eby praca przy budowie własnego domu była przyjemno ci? - Co zrobić, eby doj ć do etapu wyko czenia budynku jednorodzinnego? - A co zrobić, eby na drodze do ko cowej fazy budowy nie stan ły ró ne trudno ci i kłopoty? - Jak unikn ć sytuacji w której problemy mog pojawić si ju na samym pocz tku inwestycji? - Jak wybudować dom nowoczesny oraz energooszcz dny? - Oraz co zrobić, eby budowa nie zamieniła si w jeden wielki koszmar, sp dzaj cy sen z oczu? Na te i wiele innych pyta odpowiada ten poradnik Jak budować?. To kompendium budowlane krok po kroku przeprowadza inwestora przez wszystkie etapy inwestycji zwi zanej z budow, sprawiaj c, e wymarzony dom stanie si czym realnym a cały proces budowlany zako czy si pomy lnie. Ksi ka ta jest pomoc dla pocz tkuj cych osób nie maj cych wiedzy budowlanej, choć nie tylko, poniewa jest napisana oczami inwestora a nie in yniera budowlanego. Je eli budujesz dom po raz pierwszy to dzi ki temu poradnikowi, wbrew powszechnie panuj cej opinii uda Ci si osi gn ć ten cel i wybudujesz wymarzony dom dla siebie a nie dla wroga. Marcin Dziedzic

7 Spis tre ci A. DZIAŁKA A. 1 Działka - od czego zacz ć? A. 1.1 Działka budowlana - kryteria wyboru...21 A Lokalizacja...21 A Przeznaczenie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego A Wielko ć działki...22 A Kształt działki A Ukształtowanie terenu...22 A Uzbrojenie...22 A Dost p do drogi publicznej...22 A Grunt A. 1.2 Gdy chcemy kupić działk...23 A. 1.3 Działka siedliskowa A Działka siedliskowa alternatywa dla budowlanej?...24 A. 1.4 Jak przekształcić działk roln w budowlan...25 A Pierwszy etap plan zagospodarowania przestrzennego A Drugi etap wniosek o zmian planu...27 A Trzeci etap wniosek o wył czenie gruntu z produkcji rolnej A. 2 Geodeta kiedy jest potrzebny? A. 2.1 Mapa geodezyjna A. 3 Projekt...29 A. 3.1 Miary, powierzchnie, kubatury...29 A. 3.2 Adaptacja projektu i zmiany w projekcie...30 A. 3.3 Poziom -1 (zalety i wady piwnic)...31 A. 4 Obowi zki osób bior cych udział w procesie budowlanym...31 A. 5 Pozwolenie na budow od A do Z...34 A. 5.1 Co i gdzie mo emy budować A. 5.2 Gdy planu zagospodarowania brak A. 5.3 Pozwolenie na budow...35 A. 6 Pozwolenie na budow na działce siedliskowo-zagrodowej...37 A. 6.1 Budowa bez pozwolenia...38 A. 6.2 Sze ć kroków, aby uzyskać pozwolenie na budow...38 A. 6.3 Dokumenty niezb dne do rozpocz cia budowy...38 A. 7 Woda i pr d na budowie...39 A. 7.1 Formalno ci przy podł czeniu do wodoci gu, budowie studni A. 7.2 Przył cze elektryczne - schemat post powania A Rodzaje Przył czy...40 A Procedura przył czenia do sieci...41 A. 8 Wyci cie drzew lub krzewów...42 B. ZACZYNAMY BUDOW...44 B. 1 System gospodarczy - czy ekipa budowlana? B. 1.1 Jak wybrać wykonawc?...44 B. 1.2 Umowa o budow obiektu mieszkalnego...45 B. 2 Rozpoczynamy budow...46 B. 3 Przemy lane budowanie...47 B. 3.1 Budowa z głow...48 B. 3.2 Instalator bardzo wa na osoba...49 B. 4 Wydatki inwestycyjne - energooszcz dno ć na etapie projektowania B. 4.1 Wła ciwie wykonany indywidualny projekt architektoniczny...50 B. 4.2 Projektant współpracuje z konstruktorem B. 5 Materiały budowlane oszcz dzamy ale nie za cen jako ci...52 B. 6 Zako czenie budowy - odbiór budynku, procedura i dokumentacja B. 7 Materiały budowlane - walory zdrowotne oraz ekologiczne...53 B. 7.1 Drewno...53

8 B. 7.2 Ceramiczne materiały budowlane...53 B. 7.3 Wyroby wapienno- piaskowe (silikaty)...54 B. 7.4 Beton komórkowy...54 B. 7.5 Keramzyt...54 B. 7.6 Betony lekkie B. 7.7 Metale...54 B. 7.8 Tworzywa sztuczne...55 B. 7.9 Farby...56 C. FUNDAMENTY, MURY C. 1 ciany zewn trzne C. 1.1 No ne ciany zewn trzne ciana jednowarstwowa C. 1.2 No ne ciany zewn trzne ciana wielowarstwowa C Podział cian wielowarstwowych C. 1.3 Oddziaływania na ciany zewn trzne...58 C. 1.4 Konstrukcje budowlane i izyka budowy - podstawowe zagadnienia...59 C Co to jest przegroda budowlana?...59 C Mostki termiczne (cieplne) C Mostki termiczne w przegrodzie C Dyfuzja - kondensacja pary wodnej...60 C Ustrój budowlany...62 C Opór cieplny R...62 C Obliczeniowy opór cieplny C Współczynnik przenikania ciepła U C Lambda...63 C. 2 Wilgoć...63 C. 2.1 Przyczyny wyst powania wilgoci...63 C. 3 ciany czy one oddychaj?...64 C. 3.1 Udział oddychania cian w usuwaniu pary wodnej z pomieszcze C. 4 Akumulacja ciepła w cianach...70 C. 5 Beton i elbet w budownictwie C. 5.1 Klasyikacja betonu...72 C. 5.2 elbet i jego zastosowanie w budownictwie...72 C. 5.3 Konstrukcje elbetowe - podział oraz zalety...73 C. 6 Fundamenty C. 6.1 Wła ciwie zbudowane fundamenty to podstawa domu C. 6.2 Badanie gruntu C. 6.3 Wykop...76 C. 6.4 ciany fundamentowe i piwniczne...77 C ciany z pełnych bloczków betonowych...78 C ciany z cegieł ceramicznych pełnych C ciany z kamienia C ciany monolityczne...79 C ciany z pustaków zasypowych...79 C ciany w deskowaniu tradycyjnym...80 C System Silka...81 C. 6.5 Straty ciepła a grubo ć cian fundamentowych...82 C. 6.6 Jak izolować fundamenty? C Izolacja pozioma i pionowa...84 C Materiały hydroizolacyjne C Masy i membrany C Papy asfaltowe...85 C Masa bitumiczna...86 C Folie hydroizolacyjne C Materiały termoizolacyjne C Polistyren ekstrudowany a styropian...87 C Polistyren ekstrudowany - zastosowanie...87

9 C Szkło piankowe...88 C Pianka poliuretanowa C Keramzyt...88 C Wełna mineralna i szklana...88 C Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów - w praktyce...89 C Izolacja przeciwwilgociowa w budynkach niepodpiwniczonych...89 C Izolacja przeciwwilgociowa w budynkach podpiwniczonych C Przykłady izolacji fundamentów...91 C. 6.7 Podłogi z keramzytu...92 C. 6.8 Zaprawy do murowania cian fundamentowych i piwnicznych...92 C. 6.9 Fundament w praktyce instrukcja krok po kroku...92 C Płyta fundamentowa Megatherm C Strop grzewczy Megatherm...96 C System fundamentowania Sundolitt...97 C. 7 Mury domu technologie i materiały C. 7.1 ciany jednowarstwowe C. 7.2 ciany dwuwarstwowe C. 7.3 ciany trójwarstwowe C ciana trójwarstwowa ze szczelin powietrzn C. 7.4 Murowanie pierwszych warstw C. 7.5 Tradycyjne zaprawy murarskie i tynkarskie C Wapno C Podział zapraw murarskich od wytrzymało ci na ciskanie C Receptury zapraw murarskich C Zaprawy ciepłochronne (termoizolacyjne) do murowania cian C. 8 ciany zewn trzne technologie materiałów C. 8.1 Ciepłe materiały konstrukcyjne C. 8.2 Przewodno ć cieplna materiałów konstrukcyjnych C Współczynnika lambda a wilgotno ć i ruch powietrza w przegrodzie C Oddychanie cian C Kondensacja pary wodnej w przegrodzie C Eksiltracja powietrza C. 8.3 Mur warstwowy C Mur warstwowy - rozwi zania C Mur trójwarstwowy - ocieplenie C. 8.4 ciany muru jednowarstwowego C. 9 Materiał budowlany na ciany C. 9.1 Beton komórkowy - gazobeton C Akumulacja cieplna a gazobeton C YTONG C. 9.2 Ceramiczne materiały budowlane C Pustaki poryzowane C. 9.3 Pustak C. 9.4 Silikaty C. 9.5 Wyroby z keramzytobetonu C. 10 Ciepłe ciany C. 11 Wznoszenie cian zewn trznych C. 12 cianki działowe - murowane C cianka szkieletowa C Izolacyjno ć akustyczna cian z płyt g-k C Konstrukcja lekkich cian szkieletowych C. 13 Fermacell systemy suchej zabudowy C Wła ciwo ci izyki budowlanej płyty fermacell C. 14 System YTONG C Alternatywa dla ciany warstwowej C Parametry techniczne bloczków...134

10 C. 15 Silka C Silka - wła ciwo ci C Silka E D. STROPY D. 1 Rodzaje stropów D. 1.1 Stropy monolityczne D. 1.2 Stropy g sto ebrowe D. 1.3 Stropy typu Filigran D. 1.4 Stropy z prefabrykowanych płyt kanałowych era skich D. 1.5 Stropy systemu YTONG D. 2 Stropy Teriva powszechnie stosowane budownictwie jednorodzinnym D. 2.1 Wła ciwo ci D. 2.2 Pustaki stropowe D. 2.3 Kształtki wie cowo-nadpro owe D. 2.4 Belki stropowe D. 3 Zasady projektowania i wykonania stropów Teriva D. 3.1 Betonowanie stropu D. 3.2 Wykonanie stropu Teriva instrukcja krok po kroku E. KOMINY E. 1 Rodzaje kominów E. 2 Warunki zabudowy kominów w elementach budowlanych E. 3 Wkłady kominowe E. 3.1 Szczelno ć przewodów kominowych E. 4 Komin z cegły podstawowe zasady budowy E. 5 Komin ceramiczny E. 6 Kominy stalowe E. 7 Kominy jedno cienne E. 8 Kominy dwu cienne E. 9 Systemy powietrzno-spalinowe E. 10 Kominy kondensacyjne E. 11 Systemy kominowe - praktyczne wskazówki E. 12 Jak dobrze zamontować wkład kominowy? E. 13 Markowy produkt czy imitacja? E Problemy i wady imitacji kominowych E. 14 Kominy Schiedel E Systemowy komin ceramiczny Schiedel E. 15 Jak zwi kszyć ci g? E. 16 Dobór rednic E. 17 Nasady kominowe F. CHEMIA BUDOWLANA F. 1 Farby F. 1.1 Rodzaje farb i ich zastosowanie F. 2 Lakiery rodzaje i zastosowanie F. 3 Bejce, grunty, impregnaty rodzaje i zastosowanie F. 4 Kleje F. 5 Masy i mieszanki tynkarskie F. 6 Zaprawy murarskie F. 7 Domieszki do betonu G. ELEWACJA G. 1 Elewacje docieplaj ce G. 1.1 Dlaczego warto ocieplać budynki? G Systemowo znaczy skutecznie G. 1.2 Materiały ociepleniowe G. 1.3 Parametry i wła ciwo ci materiałów izolacyjnych G Fizyka

11 G Lambda - współczynnik przewodzenia ciepła G. 1.4 Styropian w ocieplaniu G Zastosowania wyrobów EPS wg PN-B 20132: G. 1.5 Metoda lekka mokra (BSO bezspoinowy system ocieplenia) G Metoda lekka sucha G. 1.6 Zapobieganie mostkom termicznym podczas wykonywania ocieplenia G. 1.7 Bł dy w ocieplaniu cian zewn trznych G. 2 Rodzaje elewacji G. 2.1 Elewacje wentylowane G. 2.2 Elewacje ze szkła G Przeszklenia strukturalne G. 2.3 Elewacje kamienne G. 2.4 Elewacje drewniane G Mocowane na rusztach elewacje z desek G Elewacje wykonane z gontów G Rodzaje drewna na elewacje G. 2.5 Elewacje z betonu architektonicznego (prefabrykowane panele elewacyjne) G. 2.6 Elewacje z cegieł i bloczków G. 2.7 Elewacje na kleju H. TYNKI H. 1 Tynki zewn trzne H. 1.1 Tynki wielowarstwowe H. 1.2 Tynki cienkowarstwowe H. 1.3 Tynki specjalne - dekoracyjne H. 1.4 Jak działaj kwarcowe farby elewacyjne? H Nano-Quarz Gitter nanocz steczki w słu bie wytrzymało ci H Jaki tynk na fasad? H. 2 Tynki wewn trzne - rodzaje H. 2.1 Tradycyjne zaprawy tynkarskie H. 2.2 Receptury zapraw tynkarskich H Roboty tynkarskie H. 2.3 Tynki gipsowe H Rodzaje tynków gipsowych H Tynki maszynowe H. 2.4 Suche tynki I. OKNA I. 1 Okna naszego domu I. 1.1 Minimalna powierzchnia okien I. 1.2 Na cztery strony wiata I. 1.3 Okna typowe a robione na wymiar I. 1.4 Wygoda u ytkowania okna I Przez własno ci eksploatacyjne i bezpiecze stwo I Szczelno ć I D wi koszczelno ć I Bezpiecze stwo I. 2 Okna PVC wady i zalety I. 2.1 Proil PVC I Budowa proilu PCV ró nice mi dzy proilami I. 2.2 O co pytać przy zakupie okien PCV? I. 3 Okna drewniane I. 3.1 Rodzaje okien drewnianych I Jakie drewno wybrać? I. 3.2 Na co zwrócić uwag przy zakupie okien drewnianych? I. 4 Okna aluminiowe - idealne rozwi zanie nie tylko dla irm I. 4.1 Rodzaje okien aluminiowych...214

12 I. 5 Okna z iberglassu I. 6 Okucia - kluczem do naszego bezpiecze stwa I. 7 Epoka szyb zespolonych I. 7.1 Mo liwo ci szkła okiennego opis i rodzaj dost pnych na rynku szyb I. 7.2 Szyba, a oszcz dno ć ciepła - współczynnik k lub U I. 7.3 Szyby ochronne - bezpieczne i antywłamaniowe I Klasyikacja szyb antywłamaniowych I. 8 Zaparowane okna I. 9 Prawidłowy pomiar okien I. 10 Wymagania i zasady wobec monta u okien I. 11 Inteligentne okna J. SCHODY, DRZWI, PODŁOGI J. 1 Schody normy i zastosowanie J. 2 Podłoga w naszym domu J. 2.1 Parkiet estetyka, trwało ć i odnawialno ć J. 2.2 Panele podłogowe J. 2.3 Posadzka do warsztatu, gara u lub kotłowni J. 3 Drzwi w domu J. 3.1 Rodzaje drzwi według materiału wykonania J. 3.2 Drzwi wg polskiego prawa J. 3.3 Drzwi zewn trzne a wła ciwo ci izyczne J. 3.4 Drzwi zewn trzne - ładne i odporne na złodzieja J Drzwi antywłamaniowe K. BRAMY K. 1 Rodzaje bram gara owych K. 2 Automatyka bram gara owych sposoby na inteligentny gara K. 2.1 Automatyka z wysokim IQ K. 3 Monta bramy gara owej L. DACH L. 1 Dach naszego domu L. 1.1 Typy dachów L. 1.2 Wi ba dachowa - silny kr gosłup dachu L Rodzaje wi by dachowej L Impregnacja wi by dachowej L. 2 Prefabrykacja konstrukcji drewnianych L. 3 Wi ba dachowa z fabryki L. 3.1 Idea prefabrykowania konstrukcji drewnianych L. 3.2 Płytka kolczasta ł cznik do wykonywania wi by w fabryce L. 3.3 Wykonywanie wi by dachowej w fabryce a na placu budowy L. 3.4 Wi zary z płytkami kolczastymi nowe mo liwo ci konstrukcyjne L. 3.5 Zakup prefabrykowanej wi by dachowej L. 4 Uwarunkowania co do wyboru pokrycia L. 5 Pokrycia dachowe L. 5.1 Dach z blachy L Blachy płaskie PLX - Lindab L Blacha na r bek stoj cy - Maxi Classic RUUKKI Polska L Dachy na listw Rheinzink L Dachy w łusk Rheinzink L Akcesoria do dachów z blachy L. 5.2 Pokrycia ceramiczne L Dachówki tłumi ce d wi ki L Klamrowanie dachówek L Dachówki i ich wady L. 5.3 Pokrycia z włóknocementu L Płytki struktonit...257

13 L. 5.4 Trzcina - nowoczesna tradycja L. 5.5 Panele ceramiczno-metalowe L. 6 Izolacja dachu L. 6.1 Folie paraizolacyjne, membrany dachowe L. 6.2 Dach w warstwach L. 6.3 Stopnie izolacyjno ci warstw wst pnego krycia L. 6.4 Jak porównywać folie? L. 6.5 Folia dachowa czy deskowanie? L. 6.6 Membrany dachowe ró nych producentów L Divoroll Universal L Membrana dachowa Corotop L Membrany dachowe URSA SECO L. 6.7 Czym uszczelniać membrany dachowe? L Monta membrany dachowej L. 7 Izolacja cieplna dachu i poddasza L. 7.1 Normy L. 7.2 Wełna w budownictwie L Wła ciwo ci wełny skalnej Rockwool L. 7.3 Izolacja termiczna pomi dzy krokwiami L Ocieplenie poddasza u ytkowego z zastosowaniem produktów Rockwool L Przykłady ocieplenia dachu sko nego z produktami URSA L. 8 Wentylacja dachu L. 8.1 Prawidłowy system wentylacyjny L Wentylacja pokryć dachowych L Norma DIN L Wentylacja a izolacja cieplna mi dzy krokwiami L Dach wentylowany L Wentylacja pod FWK L Wielko ć szczeliny wentylacyjnej L Wentylacja nad FWK L Kanały wentylacyjne L Wentylacja dachów pokrytych gontem bitumicznym L Wentylacja dachów o poddaszu nieu ytkowym L Dachówki wentylacyjne wspomaganie wentylacji L. 9 Okna dachowe L. 9.1 Zasady monta u okien połaciowych L. 9.2 Okno o podwy szonej osi obrotu Fakro L. 9.3 Okno niskoemisyjne Roto Designo R8 NE L. 10 ABC układania pokrycia L Monta blachodachówki L Monta blach trapezowych L Monta blach płaskich - proil Maxi Classic RUUKKI Polska L Układanie dachówek L Colodach do dachówki, Colozinc do blachy L. 11 Rynny L Stalowa, aluminiowa, PVC, drewniana L System rynnowy Galeco L Naro niki L. 12 Podbitka dachowa L Monta podbitki dachowej L Układanie podbitki z PVC L. 13 Dachy płaskie L Technologia dla dachu płaskiego L Dach tradycyjny czy odwrócony? L Technologia wykonania L Obróbka dylatacji...295

14 L Obróbka wpustu L Dachy odwrócone L Izolacja termiczna L Izolacja dachów płaskich Rockwool L Ogród na dachu L Ro liny L Paraizolacja L Termoizolacja L Uszczelnienie dachu L Uszczelnianie bituminami L Uszczelnianie foliami PVC, EPDM, OCB L Warstwa drena owa i iltracyjna L Sposoby monta u hydroizolacji L Wizualizacje dachów płaskich M. INSTALACJA ELEKTRYCZNA M. 1 Instalacje elektryczne M. 1.1 Bezpieczne u ytkowanie instalacji elektrycznej M. 2 Tradycyjna i nowoczesna instalacja odgromowa N. WENTYLACJA, REKUPERACJA N. 1 Wentylacja N. 1.1 Czym grozi brak wentylacji? N. 1.2 Wentylacja grawitacyjna N. 1.3 Wentylacja hybrydowa N Wentylacja hybrydowa Turbowent N. 2 Rekuperacja N. 2.1 Zalety wentylacji centralnej z rekuperacj N. 2.2 Jak działa rekuperator? N. 2.3 Budowa rekuperatora N. 2.4 Oszcz dno ci na etapie projektowania N Ograniczenie kosztów ogrzewania N. 2.5 Zalecenia dla domu wyposa onego w rekuperator N. 2.6 Dobór instalacji rekuperacyjnej N. 2.7 Praca letnia N Sposoby chłodzenia domu latem N Przeponowy wymiennik ciepła N Bezprzeponowy wymiennik gruntowy N By-pass w rekuperatorze N. 2.8 Dobór rekuperatora N. 2.9 Gdzie umieszczać czerpnie i wyrzutnie? N Rekuperator a kominek N Sposób umieszczenia nawiewników O. OGRZEWANIE O. 1 Ogrzewanie O. 1.1 Komfort cieplny a rozkład temperatur w pomieszczeniu O. 1.2 Systematyka ogrzewania O. 2 Bilans cieplny budynku O. 3 Ogrzewanie fazowe irmy Feris nowo ć w ogrzewnictwie! O. 3.1 Ogrzewanie za pomoc konwekcji czy promieniowania? O. 3.2 Kompatybilno ć z innymi systemami O. 3.3 Komfort cieplny O. 3.4 Opis panelu grzewczego O Zasada działania O Przykład zjawiska przemiany fazowej O Budowa O. 3.5 Elastyczno ć...346

15 O Zastosowanie O. 3.6 Stabilizacja temperatury O. 3.7 Monta systemu w zimie O. 3.8 Panele grzewczo-chłodz ce O Zasada działania w przypadku chłodzenia O Walory zdrowotne O. 3.9 Ekologia O Klasa A++ dla energooszcz dno ci O Walory zdrowotne O Moc grzewcza paneli O Oszcz dno ci O Oszcz dno ci energetyczne ogrzewania fazowego O Oszcz dno ci energetyczne zwi zane z obni eniem temperatury powietrza w pomieszczeniu ogrzewanym O Porównanie ogrzewania fazowego z innymi systemami grzewczymi O Projektowanie ogrzewania fazowego O Przykładowe rozmieszczenia paneli grzewczych O Regulacja ogrzewania fazowego O Opis poszczególnych elementów systemu O Charakterystyka paneli podtynkowych O Grzejniki ozdobne O Zasobnik Engar unikatowe rozwi zanie na rynku ciepłowniczym O Charakterystyka zasobnika Engar O Rola zasobnika Engar O Sprawno ć oraz warunki zdrowotne O Oszcz dno ci O System Feris - Ta sza kotłownia O Czujniki O Rozdzielacze O Zawory O Zako czenie rozdziału O. 4 Grzejniki dla domu O. 4.1 Grzejniki rodzaje O. 4.2 Zakup grzejnika - porady O. 4.3 Rozmieszczenie i regulacja temperatury grzejników O Termostaty O. 5 Niskotemperaturowe ogrzewanie płaszczyznowe O. 5.1 Ogrzewanie podłogowe wodne - krok po kroku O Gwarancja i bezpieczne u ytkowanie podłogówki O Ogrzewanie podłogowe wodne a posadzka O. 6 Kotłownia O. 6.1 Jakie warunki powinno spełniać pomieszczenie kotłowni? O. 6.2 Jakie wybrać paliwo? O. 6.3 Jaki wybrać kocioł charakterystyka kotłów O Kotły kondensacyjne - szczegóły O Kotły na ekogroszek O. 6.4 Urz dzenia wchodz ce w skład kotłowni O. 6.5 System odprowadzania spalin O. 6.6 Magazyn oleju opałowego O. 6.7 Przygotowanie ciepłej wody u ytkowej (c.w.o) O. 6.8 Sterowanie kotłowni O. 7 Kolektory słoneczne O. 7.1 Energia cieplna - wykorzystanie energii słonecznej O. 7.2 Budowa kolektorów słonecznych O. 7.3 Rodzaje kolektorów O. 7.4 Poło enie, powierzchnia oraz k t nachylenia dachu...390

16 O. 7.5 Ogrzewanie wody u ytkowej oraz wspomaganie ogrzewania O. 8 Kominek O. 8.1 Czy kominek musi grzać? O. 8.2 Czym si ró ni wkłady kominkowe? O. 8.3 Konstrukcja kominków O. 8.4 Moc kominka O. 8.5 Kominek z płaszczem wodnym O. 8.6 Działanie kominka zamkni tego - dwa obiegi powietrza O. 8.7 Kominek i powietrze O Kanał nawiewny O. 8.8 Charakterystyka rodzajów drewna do palenia w kominku O Prawidłowe spalanie drewna w kominku O. 8.9 Kominek w domu energooszcz dnym O. 9 Pompa ciepła O. 9.1 Energia za darmo - czy warto zainwestować w pomp ciepła? O Komfort i bezpiecze stwo O Funkcjonalno ć dodatkowe korzy ci O. 9.2 Co wchodzi w skład instalacji zwi zanej z pomp ciepła? O. 9.3 Rodzaje pomp O. 9.4 Instalacja górnego ródła O. 9.5 Dolne ródło O. 9.6 Co nale y wzi ć pod uwag przy doborze pompy ciepła? O. 9.7 Najefektywniejsza praca pompy O. 9.8 Gruntowe pompy ciepła O Pompy gruntowe przykłady instalacji O. 9.9 Powietrzne pompy ciepła O Pompy powietrzne przykłady instalacji P. OCZYSZCZALNIE CIEKÓW P. 1 Ekologiczna oczyszczalnia cieków P. 1.1 Zasada działania oczyszczalni P. 1.2 Projekt i monta przydomowej oczyszczalni cieków P Ekologiczna oczyszczalnia cieków z drena em rozs dzaj cym P Przydomowa oczyszczalnia cieków z iltrem ro linnym P Biologiczna oczyszczalnia cieków P. 1.3 Dobór i instalacja przydomowej oczyszczalni cieków P Rodzaj oraz wielko ć oczyszczalni P. 2 Szambo - wady i zalety P. 2.1 Czujnik przepełnienia szamba Q. DOMY ENERGOOSZCZ DNE Q. 1 Budownictwo energooszcz dne Q. 1.1 Co to jest dom energooszcz dny? Q Charakterystyka domu niskoenergetycznego Q. 1.2 Podstawowe parametry cieplne dla budynku energooszcz dnego Q Współczynnik U - podstawowe informacje Q. 1.3 Technologia domów energooszcz dnych Q. 2 Dom pasywny Q. 2.1 Dlaczego dom pasywny jest wyj tkowy? Q. 2.2 Dom pasywny idea i realizacja Q. 2.3 Co oznacza okre lenie dom pasywny? Q. 2.4 Pustak ceramiczny a budownictwo energooszcz dne Q. 2.5 Dyrektywa UE w sprawie energii odnawialnej Q Białe certyikaty - co to takiego? R. OGRÓD R. 1 Ogrody zimowe - luksus dla ka dego R. 1.1 Przed przyst pieniem do projektowania

17 R. 2 Nawierzchnia w ogrodzie R. 2.1 Wła ciwe uło enie kostki betonowej, kamiennej, brukowej R. 3 Zagospodarowanie deszczówki R. 4 Projektowanie ogrodów R. 4.1 Samodzielne projektowanie ogrodu R. 4.2 Zlecenie wykonania projektu architektowi krajobrazu R. 4.3 Jak wybrać projektanta? R. 5 Zasady projektowania ogrodów R. 6 Ogrody półcienia R. 6.1 Ozdobne ro liny do półcienia R. 7 Piaskowce i wapienie R. 8 Iglaki R. 8.1 Wybieramy ro liny R. 8.2 Sadzenie R. 8.3 Zabiegi piel gnacyjne R. 9 ywopłoty zakładanie, piel gnacja R. 10 Zakładamy trawnik R Mieszanki traw R Jak wykonać siew? R. 11 Trawnik z rolki tworzenie idealnej murawy R. 12 Wykorzystanie wody deszczowej R Zagospodarowanie wody deszczowej R Woda niedoceniane dobro naturalne R Dlaczego warto gromadzić wod deszczow? R Systemy gromadzenia wody deszczowej R Podziemne systemy ogrodowe R Podziemne systemy domowo-ogrodowe R Projektowanie wielko ci zbiornika R. 13 Automatyczne nawadnianie ogrodu R Wła ciwy projekt systemu nawadniania R Linie nawadniaj ce R Ko cówki do nawadniania R Sterowniki R. 14 Tworzenie oczka wodnego R Ro liny

18 WST P» Chcesz mieć dom prawidłowo zbudowany?» Chcesz aby wszystkie instalacje w nim były wykonane poprawnie?» Zakładasz zbudowanie domu energooszcz dnego, spełniaj cego wszystkie normy budowlane?» Masz wiadomo ć o tym, e budynek powinien być ocieplony, zaizolowany oraz wentylowany i chcesz aby wszystkie te systemy były wykonane prawidłowo?» Czy chciałby aby budynek, dzi ki zastosowaniu innowacyjnych rozwi za technologicznych był domem niskoenergetycznym, a co si z tym wi e - tanim w eksploatacji?» Szukasz rozwi za, dzi ki którym całkowity koszt inwestycji b dzie ni szy od tradycyjnych?» Nie masz do wiadczenia i chciałby uzyskać pomoc na ka dym etapie budowy?» Chcesz pozyskać wiedz, która pozwoli Ci samemu porównać, wybrać i zdecydować o dost pnych rozwi zaniach i produktach jakie oferuje dzisiejszy rynek budowlany? Je eli twierdz co odpowiadasz na te pytania to znaczy, e ten poradnik jest dla Ciebie. Ksi ka ta udziela odpowiedzi na postawione tu pytania. Pomaga zaoszcz dzić du o cennego czasu, niepotrzebnych i negatywnych emocji towarzysz cych przy całym procesie oraz przede wszystkim jest pomoc w kwestii inansowej dzi ki zdobytej wiedzy unikniesz bł dów wykonawczych, co mogłoby w konsekwencji prowadzić do bardzo kosztownych przeróbek czy zmian projektowych. Dzi ki zawartym tu poradom, b dziesz mógł za pierwszym razem dokonać trafnych decyzji oraz zakupu prawidłowych materiałów budowlanych. Zaoszcz dzisz na eksperymentach i nieuczciwo ciach kryj cych si w tej bran y. Dzi ki tej wiedzy nie dasz si naci gn ć nieuczciwym podwykonawcom i stronniczym handlowcom. Poradnik ten jako pierwszy w Polsce opisuje nowy, innowacyjny oraz rewolucyjny system ogrzewania pomieszcze Ogrzewanie Fazowe Ciepłoci gowe Ogrzewanie Płaszczyznowe. Jest to samostabilizuj cy si system grzewczo-chłodz cy, który zapewnia oszcz dno ci eksploatacyjne na poziomie 60% w stosunku do standardowych rozwi za, a przy tym jest dost pny dla ka dego inwestora. Istot całego systemu jest to, e medium grzejnym nie jest woda, lecz czynnik roboczy, wykorzystuj cy zjawisko izyczne zachodz ce w niesko czono ć. Jednym z elementów systemu s panele grzewcze, których nie wypełnia woda i to nie ona ogrzewa pomieszczenia! Woda podgrzana przez ródło ciepła stanowi medium transmisyjne, które dostarcza ciepło do rdzenia panelu. Dostarczone ciepło wywołuje zjawisko izyczne, którego skutkiem jest zagrzanie si panelu to wła nie panel grzewczy wytwarza ciepło, wypromieniowuj c je na pomieszczenia i to za darmo. Przy zastosowaniu tego rozwi zania pojemno ć wodna w układzie hydraulicznym budynku zmniejsza si o 5-8 razy(80%). Zasad działania dla tego systemu jest przekazanie 17

19 ciepła do pomieszczenia w postaci subtelnego promieniowania bardzo przyjaznego dla mieszka ców. rednia temperatura wody w zasilaniu instalacji centralnego ogrzewania (c.o.) wynosi 30 C. System ten oszcz dza wszystkie ródła energii oraz stanowi magazyn niewyczerpanej energii. Poprzez swoj innowacyjno ć oraz energooszcz dno ć eksploatacyjn, koszty poniesione przy zakupie tego systemu zwracaj si bardzo szybko. Nie jest to wydatek, lecz inwestycja w przyszło ć aden inny system nie jest w stanie zapewnić tak szybkiego zwrotu inwestycji. Rozwi zanie to jest przełomem w ogrzewaniu pomieszcze, mo e zrewolucjonizować bran ogrzewnicz i hydrauliczno-instalacyjn oraz spowodować obni enie kosztów eksploatacyjnych poprzez zmniejszenie zapotrzebowania energetycznego budynków i w ostateczno ci wywrzeć pozytywny wpływ na rodowisko naturalne. Je eli my lisz o budowie własnego domu, który b dzie budynkiem tanim w eksploatacji oraz b dzie zapewniał komfort u ytkowania czyli wszystkie instalacje b d prawidłowo zaprojektowane oraz wykonane, a mieszkaj c w nim chcesz odczuwać uczucie komfortu cieplnego oraz eksploatacyjnego przy niskich nakładach inwestycyjnych oraz systemach energooszcz dnych - to ta ksi ka jest dla Ciebie. W poradniku tym mo na znale ć mi dzy innymi zagadnienia takie jak: Jakie dokumenty s niezb dne do rozpocz cia budowy, kupna działki, uzyskania warunków zabudowy, przekształcenia działki z rolnej w budowlan itp.; Jak i z czego budować opis technologii budowlanych; Opis i porównanie materiałów budowlanych dost pnych na rynku; Zagadnienia izyki budowy: dyfuzja pary wodnej, ciany konstrukcyjne, prawidłowe wła ciwo ci przegród budowlanych, akumulacja ciepła; Budowa stanu surowego od fundamentu po dach; Prawidłowe wykonanie fundamentów, cian no nych, stropów i kominów; Wewn trzne instalacje opis i charakterystyka; Tynki, farby, chemia budowlana, systemy elewacji; Efektywne grzanie urz dzenie kotłowni; Porównanie metod i technologii grzewczych w budownictwie jednorodzinnym; Charakterystyka kotłów; Opis nowej technologii ogrzewania budynków!; Systemy ogrzewania budynków; Kolektory słoneczne; Energia odnawialna w budownictwie; Budownictwo pasywne; Budownictwo energooszcz dne; Certyikat energetyczny; 18

20 Dach wykonanie, ocieplenie, izolacja, wentylacja; Okna, drzwi, podłoga, schody; Systemy kominowe, rekuperacja, wentylacja; Kominki; Pompy ciepła; Zagospodarowanie i urz dzenie ogrodu. Ksi ka zawiera informacje, które pomog inwestorowi na wszystkich etapach budowy pocz wszy od zakupu działki, a po odbiór budynku i ułatwi podj cie decyzji co do wyboru danego surowca budowlanego oraz materiału wyko czeniowego. Przybli nowe technologie w budownictwie oraz poszerz spektrum rozwi za technologicznych na poszczególnych etapach budowy, a inwestor zaoszcz dzi stresów zwi zanych z nieuczciwymi wykonawcami robót budowlanych i zyska cenny czas przy poszukiwaniu rozwi za, technologii oraz materiałów budowlanych. Ksi ka ta stanowi kompendium wiedzy budowlanej w budownictwie jednorodzinnym. Od czego zacz ć budow domu? Wiele osób, które posiadaj własny kapitał lub maj zdolno ci kredytowe, wychodz c naprzeciw wysokim cenom mieszka w centrach popularnych aglomeracji miejskich, decyduj si na ucieczk z miasta i wybudowanie domu gdzie na jego obrze ach albo w jeszcze dalszych rejonach. Niestety, niektórzy dopiero podczas ostatnich etapów budowy orientuj si, jak dobrze trzeba tak decyzje przemy leć; niekiedy okazuje si to ju zbyt pó no, a powzi te decyzje na tym etapie cz sto s ju nieodwracalne lub zbyt kosztowne, aby je zmieniać. Badania przeprowadzone w ród polskich inwestorów wykazały, e tylko 30% z nich jest wiadomych decyzji powzi tych przy budowie własnego domu. Po zrealizowaniu swojej inwestycji miało stwierdzili, e s zadowoleni z wyborów, jakich dokonali, a dom, który zbudowali, stwarza im całkowity komfort u ytkowania. Zatrwa aj ce jest to, e a 70% osób decyduj cych si na budow własnego domu, dokonuje nietrafnych decyzji spowodowanych niewiedz, dezinformacj, manipulacj oraz wprowadzeniem w bł d przez nieuczciwych instalatorów lub ekipy budowlane. Cz sto zdarza si, e im równie brakuje wiedzy w tej dziedzinie. Efektem tego oprócz frustracji inwestora mog być bł dy, których konsekwencje b d odczuwalne jeszcze przez wiele lat. Co zatem zrobić, eby ustrzec si przed rozczarowaniem, a droga do wyko czenia własnego domu nie była drog przez m k? Decyzja o budowie własnego domu to tylko pierwszy malutki krok na drodze do gotowego budynku, do którego si wprowadzimy. Droga jest długa i kr ta, w ka dym jej momencie mo emy przez nieuwag zabł dzić i zej ć na manowce, z których si ju mo emy nie 19

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Zarz dzaj ca Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka Departament Zarz dzania Programami Konkurencyjno ci i Innowacyjno ci Przewodnik po kryteriach wyboru

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Elektryków Polskich

Stowarzyszenie Elektryków Polskich ZARZ D GŁÓWNY Stowarzyszenie Elektryków Polskich OKRE LENIE WARUNKÓW POWSTAWANIA I ZASAD FUNKCJONOWANIA PRZEDSI BIORSTW MULTIINFRASTRUKTURALNYCH, ZWŁASZCZA MULTIENERGETYCZNYCH W GMINACH (internetowy skrót

Bardziej szczegółowo

Instalacja centralnego ogrzewania.

Instalacja centralnego ogrzewania. Spis tre ci. Instalacja centralnego ogrzewania. Kod CPV 45331000-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 1.16. 1.17.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY CENTRUM REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim

PROJEKT WYKONAWCZY CENTRUM REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim PAWEŁ TIEPŁOW Pracownia Projektowa, tel./fax. (0-22) 612-47-11, kom. 608-052-956 ul. Osowska 27 m. 5, 04-302 Warszawa e-mail: tieplow@wp.pl PROJEKT WYKONAWCZY CENTRUM REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRACOWNIA PROJEKTÓW I US UG BUDOWLANYCH mgr in. Miros awa Witczak K r o t o s z y n, u l. R y n e k 1 / 4 tel.(0-62) 722-82-17, tel.kom. 0 505 097 622 e-mail: ppmw@sylaba.poznan.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁA NA RZECZ ZRÓWNOWA ONEJ ENERGII (SEAP) DLA MIASTA I GMINY PIASECZNO

PLAN DZIAŁA NA RZECZ ZRÓWNOWA ONEJ ENERGII (SEAP) DLA MIASTA I GMINY PIASECZNO Zał cznik Nr 1 do Uchwały nr PLAN DZIAŁA NA RZECZ ZRÓWNOWA ONEJ ENERGII (SEAP) DLA MIASTA I GMINY PIASECZNO PROJEKT Piaseczno, listopad 2012 r. Opracowano na podstawie umowy z dnia 2 sierpnia 2012 zawartej

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTO CI PROJEKTU BUDOWLANEGO

SPIS ZAWARTO CI PROJEKTU BUDOWLANEGO STRONA TYTU OWA 1 SPIS ZAWARTO CI PROJEKTU BUDOWLANEGO STRONA TYTU OWA...1 SPIS ZAWARTO CI PROJEKTU BUDOWLANEGO...2 WYKAZ ZA CZONYCH DO PROJEKTU WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGÓ OWYMI UZGODNIE POZWOLE LUB

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie rozliczy projekt z Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko?

Jak skutecznie rozliczy projekt z Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko? Jak skutecznie rozliczy projekt z Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko? Piotr Jaworski Co to znaczy koniec? Zako czenie realizacji Projektu nale y przez to rozumie ostatni dzie okresu kwalifikowania

Bardziej szczegółowo

2. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA GMINY KLEMBÓW

2. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA GMINY KLEMBÓW Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Klembów 2 urz dnikom, jak te u wiadomienie, e jest wiele elementów tworz cych drog rozwoju i dopiero wszystkie te elementy zrealizowane w sposób prawidłowy daj sukces rozwój

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu 8. O Priorytetowa: Społecze stwo informacyjne zwi kszanie innowacyjno ci gospodarki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Tytu zadania : Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w I owej Lokalizacja : I owa ul. Piaskowa dz. Nr 739;665/1;665/2;738/1;738/2;627;667/2;741

Bardziej szczegółowo

Prawid owy monta P YTY WARSTWOWE. Stan 05-a/2007

Prawid owy monta P YTY WARSTWOWE. Stan 05-a/2007 P YTY WARSTWOWE Prawid owy monta Stan 05-a/2007 Autor i Copyright: Biuro In ynierskie Budowy Maszyn i Konstrukcji Metalowych Ing. Reinhard WIESINGER KG Ogólnie zaprzysi ony i s downie zarejstrowany rzeczoznawca

Bardziej szczegółowo

PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA. NA LATA 2012-2025 (aktualizacja).

PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA. NA LATA 2012-2025 (aktualizacja). PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA NA LATA 2012-2025 (aktualizacja). Podkowa Le na Projekt po spotkaniu w dniu 29.06.2012 Spis tre ci: Wst p...5 Okre lenie

Bardziej szczegółowo

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie.

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Zakres zlecenia: Zakres zlecenia okrela załczony projekt. W zakresie

Bardziej szczegółowo

FAZA PROJEKTU Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

FAZA PROJEKTU Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ST 00 - SPECYFIKACJA OGÓLNA Jednostka projektowa: PetroNova Jan Ostaszewski 71-016 Szczecin, ul. Braniborska 2, tel/fax +91 4646098/ 4646099, e-mail: petronova.szczecin@wp.pl INWESTOR OBIEKT, ADRES Zarz

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU. przy współpracy KRAJOWEJ AGENCJI POSZANOWANIA ENERGII S.A. z energetyką. przyjazną środowisku za pan brat.

INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU. przy współpracy KRAJOWEJ AGENCJI POSZANOWANIA ENERGII S.A. z energetyką. przyjazną środowisku za pan brat. INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU przy współpracy KRAJOWEJ AGENCJI POSZANOWANIA ENERGII S.A. z energetyką przyjazną środowisku za pan brat dom pasywny Wydawca: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju ul. Nabielaka

Bardziej szczegółowo

1. CZ OGÓLNA... 3. 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej... 3

1. CZ OGÓLNA... 3. 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej... 3 1. CZ OGÓLNA... 3 1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej 32410000-0... 3 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej... 3 1.3. Zakres robót obj tych specyfikacj techniczn 32424000-1... 3 1.4. Ogólne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA I KOLORYSTYKI CIAN ZEWN TRZNYCH WRAZ Z REMONTEM BALKONÓW w budynku wielorodzinnym przy ul. Bema 91 w Warszawie

PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA I KOLORYSTYKI CIAN ZEWN TRZNYCH WRAZ Z REMONTEM BALKONÓW w budynku wielorodzinnym przy ul. Bema 91 w Warszawie artea@artea.com.pl PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA I KOLORYSTYKI CIAN ZEWN TRZNYCH WRAZ Z REMONTEM BALKONÓW w budynku wielorodzinnym przy ul. Bema 91 w Warszawie Inwestor: Obiekt: Umowa: Zakład Gospodarowania

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W PŁOCKU NAUKI EKONOMICZNE. tom XII

ZESZYTY NAUKOWE PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W PŁOCKU NAUKI EKONOMICZNE. tom XII ZESZYTY NAUKOWE PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W PŁOCKU NAUKI EKONOMICZNE tom XII Wyzwania rozwojowe dla polskiej gospodarki w otoczeniu międzynarodowym pod red. Jacka Grzywacza i Sławomira Kowalskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI SOLARNEJ WSPOMAGAJ CEJ PRODUKCJ CIEP EJ WODY U YTKOWEJ

PROJEKT INSTALACJI SOLARNEJ WSPOMAGAJ CEJ PRODUKCJ CIEP EJ WODY U YTKOWEJ PROJEKT INSTALACJI SOLARNEJ WSPOMAGAJ CEJ PRODUKCJ CIEP EJ WODY U YTKOWEJ OBIEKT: Dom Jednorodzinny, ul. Rodzinna 1, 31-900 Kraków INWESTOR: Jan Nowak Dostawca: Piecz c i podpis: Stanis aw Kowalski Zak

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO PROGRAMU FUNKCJONALNO-U YTKOWEGO DWÓCH OBWODÓW UTRZYMANIA DROGI EKSPRESOWEJ S17 (OUS)

WYTYCZNE DO PROGRAMU FUNKCJONALNO-U YTKOWEGO DWÓCH OBWODÓW UTRZYMANIA DROGI EKSPRESOWEJ S17 (OUS) WYTYCZNE DO PROGRAMU FUNKCJONALNO-U YTKOWEGO DWÓCH OBWODÓW UTRZYMANIA DROGI EKSPRESOWEJ S17 (OUS) CZ OPISOWA 1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1.1. Podstawa opracowania Podstaw opracowania s nast puj

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ZWI ZANE Z WYKORZYSTYWANIEM WSKA NIKÓW FINANSOWYCH W PRAKTYCE YCIA GOSPODARCZEGO. 1. Wprowadzenie

PROBLEMY ZWI ZANE Z WYKORZYSTYWANIEM WSKA NIKÓW FINANSOWYCH W PRAKTYCE YCIA GOSPODARCZEGO. 1. Wprowadzenie A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 249, 2011 Paweł Kopczy ski*, Lucyna Kopczy ska** PROBLEMY ZWI ZANE Z WYKORZYSTYWANIEM WSKA NIKÓW FINANSOWYCH W PRAKTYCE YCIA GOSPODARCZEGO

Bardziej szczegółowo

Procedura przekształcania działki rolnej w budowlaną Budownictwo

Procedura przekształcania działki rolnej w budowlaną Budownictwo Procedura przekształcania działki rolnej w budowlaną Budownictwo Wzory wniosków wraz z komentarzem Copyright 2012 Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. Al. Krakowska 271, 02-133 Warszawa tel.: (22) 559

Bardziej szczegółowo

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9 Spis tre ci I. Koncepcja badania... 5 1.1 Uzasadnienie badania... 5 1.2 Cele badania... 6 1.3 Zakres przedmiotowy badania i jego uzasadnienie... 6 1.4 Obszary badawcze... 7 II. Metodologia badania... 8

Bardziej szczegółowo

UCHWA A NR LXII/764/06 RADY MIEJSKIEJ BIA EGOSTOKU

UCHWA A NR LXII/764/06 RADY MIEJSKIEJ BIA EGOSTOKU UCHWA A NR LXII/764/06 RADY MIEJSKIEJ BIA EGOSTOKU z dnia 23 pa dziernika 2006r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz ci osiedli Centrum i Sienkiewicza w Bia ymstoku (rejon ulic

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA GÓRNICZO - HUTNICZA

AKADEMIA GÓRNICZO - HUTNICZA AKADEMIA GÓRNICZO - HUTNICZA im. Stanis awa Staszica w Krakowie Wydzia Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Kierunek Elektrotechnika ukasz Mruk Analiza mo liwo ci wykorzystania niekonwencjonalnych

Bardziej szczegółowo

WY SZA SZKOŁA ZARZ DZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU

WY SZA SZKOŁA ZARZ DZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU WY SZA SZKOŁA ZARZ DZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU Marek Piotrów Projektowanie systemu do zarz dzania Autoryzowan Stacj Obsługi Subaru Promotor: Prof. Dr Hab. In. Viktor A. Vlasenko Kierunek: Zarz dzanie

Bardziej szczegółowo

z energetyką energooszczędny dom i mieszkanie przyjazną środowisku za pan brat INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU

z energetyką energooszczędny dom i mieszkanie przyjazną środowisku za pan brat INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU przy współpracy KRAJOWEJ AGENCJI POSZANOWANIA ENERGII S.A. z energetyką przyjazną środowisku za pan brat energooszczędny dom i mieszkanie Wydawca: Fundacja Instytut na rzecz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA ul. Nawojowska 118 33-300 Nowy S cz Infolinia: 0 801 13 00 23, www.novitus.pl info@novitus.pl Wydanie I NOVITUS 2010 Co powiniene zna i wiedzie przed przyst pieniem

Bardziej szczegółowo

TWOJA S.A. TWOJA S.A.

TWOJA S.A. TWOJA S.A. TWOJA S.A. Biznes Plan TWOJA S.A. dane do analizy przed : - w ciciel TWOJA S.A Opracowa : Artur Belczyk e-mail: belczyk@konsulting.info.pl 0-0-200 strona-- Spis Tre ci. STRESZCZENE. Przedmiot Biznes Planu

Bardziej szczegółowo