Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze roku obrotowego 2013/2014 sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze roku obrotowego 2013/2014 sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej"

Transkrypt

1 Skonsolidowany raport półroczny za roku obrotowego sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Warszawa, dnia 12 lutego 2014 r.

2 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA JEDNOSTKOWEGO I SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Zarząd oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, załączone skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej AMBRA oraz skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe spółki AMBRA S.A. za okres od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, w zakresie zatwierdzonym przez Unię Europejską, a w sprawach nie uregulowanych powyższymi standardami, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz zgodnie z wymogami odnoszącymi się do emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych. Sprawozdanie finansowe odzwierciedla w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową oraz uzyskane wyniki finansowe. Niniejsze sprawozdanie z działalności zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Grupy Kapitałowej AMBRA oraz spółki AMBRA S.A., w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.

3 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Zarząd oświadcza również, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, tj. Mazars Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, dokonujący przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AMBRA oraz skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego spółki AMBRA S.A. za okres od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący tego przeglądu spełniają warunki do wykonania bezstronnego i niezależnego raportu z przeglądu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.

4 SPIS TREŚCI 1. KLUCZOWE WSKAŹNIKI ZA I PÓŁROCZE ROKU OBROTOWEGO SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY AMBRA ZA I PÓŁROCZE ROKU OBROTOWEGO SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ WYBRANE INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE DO SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYBRANE DANE ZE SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI AMBRA S.A. ZA I PÓŁROCZE ROKU OBROTOWEGO SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH WYBRANE INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE DO SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 46

5 1. KLUCZOWE WSKAŹNIKI ZA I PÓŁROCZE ROKU OBROTOWEGO II kwartał Dane skonsolidowane (w tys. zł) 1 Zmiana % Zmiana % Sprzedaż (średnie butelki 0,75 l) ,1% ,6% Przychody ze sprzedaży netto ,9% ,4% Zysk brutto ze sprzedaży ,7% ,5% marża % 33,5% 35,2% 32,5% 34,4% Zysk ze sprzedaży ,9% ,7% Zysk z działalności operacyjnej przed amortyzacją (EBITDA) ,2% ,3% Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) ,1% ,2% marża % 13,7% 13,8% 16,4% 16,9% Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej ,8% ,2% Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,94 0,89 5,8% 0,80 0,82-2,2% Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (34 806) (43 145) 19,3% (28 840) (11 065) -160,6% Aktywa ,1% ,1% Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej ,1% ,1% Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek ,0% ,0% netto 3 Spadek przychodów netto w półroczu o 2,9% spowodowany głównie niższą sprzedażą eksportową i w gastronomii Sprzedaż na rynku komercyjnym w Polsce wzrosła mimo utrudnionej sprzedaży do klientów hurtowych zatowarowanych przez branżę spirytusową przed podwyżką akcyzy na alkohole mocne Wyższe ceny zakupu wina przy zachowanych stabilnych cenach sprzedaży wpływają na przejściowe obniżenie marży zysku brutto ze sprzedaży do 33,5%, czyli o 1,7 punktu procentowego poniżej ubiegłego półrocza Przeprowadzone w ubiegłym roku obrotowym działania restrukturyzacyjne pozwoliły na zmniejszenie kosztów działalności operacyjnej o 2,8 mln zł Zysk z działalności operacyjnej niższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego o 1,5 mln zł, czyli o 4,1% Niższe o 19,3 mln zł zadłużenie oprocentowane netto umożliwiło zmniejszenie kosztów odsetkowych o 1,6 mln zł Dzięki niższym kosztom operacyjnym i finansowym zysk netto akcjonariuszy AMBRA S.A. wzrósł o 1,3 mln zł, czyli o 5,8% i osiągnął 23,7 mln zł 1 Kluczowe wskaźniki prezentowane są w tys. zł, jeżeli nie podano inaczej 2 Przychody ze sprzedaży netto (pomniejszone o akcyzę i opłaty handlowe) 3 Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek pomniejszone o środki pieniężne 5

6 2. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY AMBRA ZA I PÓŁROCZE ROKU OBROTOWEGO SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF 2.1. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ AKTYWA Aktywa trwałe Rok obrotowy Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne Wartość firmy z konsolidacji Długoterminowe należności handlowe i pozostałe Nieruchomości inwestycyjne Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i współzależnych Udziały i akcje Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Aktywa trwałe razem Aktywa obrotowe Zapasy Należności z tytułu podatku dochodowego Krótkoterminowe należności handlowe i pozostałe Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Aktywa obrotowe razem AKTYWA RAZEM

7 Rok obrotowy PASYWA Kapitał własny Kapitał akcyjny Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych Zysk/(strata) z lat ubiegłych Zysk netto roku bieżącego Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Udziały niekontrolujące Kapitał własny razem Zobowiązania długoterminowe Długoterminowe zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych Długoterminowe zobowiązania handlowe i pozostałe Świadczenia pracownicze Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Zobowiązania długoterminowe razem Zobowiązania krótkoterminowe Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego Krótkoterminowe zobowiązania handlowe i pozostałe Zobowiązania krótkoterminowe razem PASYWA RAZEM

8 Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą Rok obrotowy Wartość księgowa Liczba akcji zwykłych Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł) 8,83 8,43 8,56 Rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł) 8,83 8,43 8,56 8

9 2.2. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW II kwartał II kwartał Przychody brutto ze sprzedaży Opłaty handlowe (47 308) (48 103) (33 527) (34 365) Podatek akcyzowy (42 254) (39 649) (26 811) (28 321) Przychody netto ze sprzedaży Zużycie materiałów i koszt własny sprzedanych ( ) ( ) ( ) ( ) towarów Koszty marketingu, dystrybucji i prowizji (20 927) (21 580) (13 772) (15 628) Zysk brutto ze sprzedaży Pozostałe koszty działalności operacyjnej (16 781) (18 766) (9 085) (10 597) Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz (28 695) (29 688) (15 756) (16 136) Amortyzacja (5 337) (5 165) (2 645) (2 611) Zysk ze sprzedaży Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne (1 983) (4 796) (1 485) (4 391) Zysk z działalności operacyjnej Przychody finansowe z tytułu odsetek Koszty finansowe z tytułu odsetek (2 528) (4 175) (1 384) (2 338) Pozostałe przychody finansowe Pozostałe koszty finansowe (854) (760) (607) (244) Zysk brutto Podatek dochodowy bieżący (7 191) (6 597) (6 042) (5 616) Podatek dochodowy odroczony Podatek dochodowy razem (5 184) (3 466) (4 032) (2 489) Udział w zyskach/(stratach) jednostek wycenianych metodą praw własności - (2 724) - (2 724) Zysk netto z działalności kontynuowanej Cd. na następnej stronie 9

10 Cd. z poprzedniej strony II kwartał II kwartał Zysk netto, w tym: Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Udziały niekontrolujące Inne całkowite dochody (3 372) (3 201) (1 818) (1 857) Różnice kursowe z przeliczenia jednostek (2 728) (2 900) (1 515) (2 050) podporządkowanych przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych przypadające udziałom niekontrolującym (644) (301) (303) 193 Całkowite dochody, w tym: Całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej Całkowite dochody przypadające udziałom niekontrolującym

11 Zysk netto na jedną akcję zwykłą II kwartał II kwartał Zysk netto przypadający akcjonariuszom Średnia ważona liczba akcji zwykłych Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,94 0,89 0,80 0,82 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą 0,94 0,89 0,80 0,82 W związku z przepisami 102 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r. z późn. zmianami) Emitent zrezygnował z przekazywania raportu kwartalnego za drugi kwartał roku obrotowego. Powyżej przedstawione zostało skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za drugi kwartał bieżącego roku obrotowego i dane porównywalne za drugi kwartał poprzedniego roku obrotowego. 11

12 2.3. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM Kapitał akcyjny Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych Zysk/ (strata) z lat ubiegłych Zysk za rok bieżący Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Udziały niekontrolujące Kapitał własny razem Kapitał własny na początek okresu Zyski oraz straty w okresie Podział zysku (16 531) Wypłata dywidendy (10 839) - (10 839) - (10 839) Wypłata dywidendy przez spółki zależne (3 308) (3 308) Różnice kursowe z konsolidacji - - (2 728) - - (2 728) (644) (3 372) Kapitał własny na koniec okresu

13 Kapitał akcyjny Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządk owanych Zysk/ (strata) z lat ubiegłych Zysk za rok bieżący Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej Udziały niekontrolujące Kapitał własny razem Kapitał własny na początek okresu Zyski oraz straty w okresie Podział zysku (16 032) Wypłata dywidendy (10 083) - (10 083) - (10 083) Wypłata dywidendy przez spółki zależne (4 165) (4 165) Różnice kursowe z konsolidacji - - (517) - - (517) 465 (52) Kapitał własny na koniec okresu Kapitał własny na początek okresu Zyski oraz straty w okresie Podział zysku (16 032) Wypłata dywidendy (10 083) - (10 083) - (10 083) Wypłata dywidendy przez spółki zależne (2 695) (2 695) Różnice kursowe z konsolidacji - - (2 900) - - (2 900) (301) (3 201) Kapitał własny na koniec okresu

14 2.4. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Przepływy środków pieniężnych z działalności Zysk netto Korekty: Udziały niekontrolujące Amortyzacja Odpisy aktualizujące wartość niefinansowych aktywów trwałych Udział w zyskach/(stratach) jednostek ujmowanych metodą praw własności Zyski/straty z tytułu różnic kursowych Zyski/straty z działalności inwestycyjnej (176) (147) Odsetki i udziały w zyskach Podatek dochodowy bieżący Inne korekty przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej (55) (299) Zysk operacyjny przed zmianą kapitału obrotowego oraz rezerw Zmiana stanu należności ( ) ( ) Zmiana stanu zapasów (9 008) Zmiana stanu zobowiązań za wyjątkiem kredytów Zmiana stanu rezerw (1 071) (2 493) Zmiana stanu aktywów z tytułu podatku odroczonego (810) (394) Środki pieniężne netto wygenerowane na działalności operacyjnej (34 564) (39 748) Podatek zapłacony (242) (3 397) Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (34 806) (43 145) Przepływy środków pieniężnych z działalności Wpływy Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów Odsetki otrzymane Wydatki Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów (7 230) (5 620) Nabycie udziałów - (259) (7 230) (5 879) Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (6 657) (5 324) 14

15 Przepływy środków pieniężnych z działalności Wpływy Wpływy z tytułu kredytów i pożyczek Wydatki Dywidendy zapłacone (14 147) (12 778) Odsetki zapłacone (2 528) (4 175) (16 675) (16 953) Środki pieniężne netto z działalności finansowej Przepływy pieniężne netto, razem (5 975) Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych (99) (33) Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: (6 074) Środki pieniężne na początek okresu Środki pieniężne na koniec okresu

16 2.5. PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Komentarz Zarządu Pierwsze półrocze roku obrotowego było dla Grupy AMBRA trudnym okresem przede wszystkim z uwagi na słabą dynamikę rynku polskiego, a także niekorzystny rozwój rynków zagranicznych. W Polsce rynek wina w 2013 r. rósł najwolniej od wielu lat, a jego dynamika wyniosła tylko 3%, w porównaniu z prawie 8% wzrostem w roku poprzednim. Również na rynkach Czech i Rumunii obserwowaliśmy pogorszenie nastrojów konsumpcyjnych. Dodatkowymi niekorzystnymi czynnikami były na tych rynkach znacząca deprecjacja czeskiej korony w listopadzie 2013 r. o ponad 5% oraz podwyżka akcyzy na alkohole mocne w Rumunii o ponad 30%. W tych trudnych warunkach przychody netto ze sprzedaży Grupy AMBRA spadły w pierwszym półroczu roku obrotowego o 7,8 mln zł, czyli o 2,9%. Głównymi przyczynami spadku były słabe wyniki sprzedaży na rynkach zagranicznych (spadek o 3,5 mln zł w Czechach), jak również niższa sprzedaż eksportowa (głównie do Rosji) o 6,3 mln zł. Mimo podwyżki akcyzy w Rumunii przychody ze sprzedaży wzrosły na tym rynku o ok. 1,0 mln zł. Na rynku off-trade w Polsce (sprzedaż do sieci handlowych i hurtowników) Grupa AMBRA osiągnęła wzrost sprzedaży o 5,9 mln zł, co jest wynikiem zbliżonym były do tempa wzrostu tego rynku. Wzrost na rynku off-trade osiągnięty został w sytuacji wzmożonego towarowania handlu przez branżę spirytusową przed podwyżką akcyzy na alkohole, która weszła w życie od 1 stycznia 2014 r. Utrudniło to sprzedaż Grupy AMBRA do tej grupy odbiorców w Polsce w okresie listopad grudzień 2013 r. Na podstawie naszych obserwacji sytuacji w sklepach detalicznych możemy stwierdzić, że sytuacja ta nie doprowadziła do zmniejszenia dostępności naszych produktów w handlu detalicznym, co stwarza pozytywne perspektywy wzrostu sprzedaży w następnym kwartale ze względu na szacowany niższy poziom zapasów w hurcie w porównaniu do roku ubiegłego. Dodatkowym czynnikiem obniżającym dynamikę sprzedaży o 2,8 mln zł w opisywanym okresie w Polsce było odmienne ujęcie części podatku akcyzowego od towarów sprzedawanych w bieżącym okresie poprzez nowouruchomiony skład podatkowy (akcyza od tych towarów zmniejszała przychody w bieżącym okresie, podczas gdy w poprzednim okresie była ujęta jako koszt sprzedanych towarów). Zysk brutto ze sprzedaży spadł w pierwszym półroczu roku obrotowego o 7,3 mln zł, czyli o 7,7%, co było skutkiem zarówno niższej sprzedaży, jak i przejściowo wyższych cen zakupu wina (ze zbiorów 2012 r.) i innych surowców. Rentowność zysku brutto ze sprzedaży zmniejszyła się z tego powodu z 35,2% do 33,5% w porównaniu z pierwszym półroczem poprzedniego roku obrotowego. W drugim półroczu roku obrotowego rentowność zysku brutto ze sprzedaży poprawi się ze względu na obserwowane spadki cen surowców na rynkach europejskich. Dzięki przeprowadzonym w ubiegłym roku obrotowym działaniom restrukturyzacyjnym (połączenie spółek w Polsce i w Czechach pod koniec poprzedniego roku obrotowego oraz zamknięcie nierentownej winiarni w Czechach), koszty działalności operacyjnej zmniejszyły się o 2,8 mln zł. Pomimo spadku kosztów zysk operacyjny był niższy niż rok wcześniej o 1,5 mln zł, czyli o 4,1%. Pomimo pogorszenia wyniku operacyjnego Grupa AMBRA znacząco poprawiła przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, głównie dzięki optymalizacji kapitału pracującego (wdrożenie drugiego składu podatkowego oraz poprawa ściągalności należności). Dzięki temu zadłużenie oprocentowane netto zmniejszyło się o 19,3 mln zł, a koszty odsetkowe spadły o 1,6 mln zł. Czynniki te pozwoliły na poprawę 16

17 zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej, który wzrósł w pierwszym półroczu o 1,3 mln zł, czyli o 5,8%. W dalszej części roku obrotowego Grupa AMBRA oczekuje poprawy dynamiki sprzedaży dzięki dobrze rozwijającej się sprzedaży win stołowych, a także nowej marki - CYDR LUBELSKI Opis podstawowych zagrożeń i czynników ryzyka oraz sezonowości działalności W ocenie Zarządu na osiągane w przyszłości wyniki najbardziej istotny wpływ będą mieć zmiany konsumpcji wina. W oparciu o posiadane dane historyczne dotyczące wzrostu polskiego rynku wina, a także wielokrotnie niższy poziom konsumpcji per capita w porównaniu do innych krajów Europy Zarząd AMBRA S.A. przewiduje, że rynek wina w Polsce może w kolejnych latach wzrosnąć w granicach 5-10%. Trwałym i sprzyjającym wzrostowi rynku wina czynnikiem będzie również zmiana stylu życia w Polsce, w wyniku której konsumenci odchodzą od konsumpcji alkoholi mocnych, w szczególności wódki i zwiększają konsumpcję wina. Głównym zagrożeniem dla tego wzrostu mogłoby być pogorszenie ogólnej koniunktury gospodarczej w Polsce i obniżenie zamożności społeczeństwa. Rynkowa strategia Grupy AMBRA zakłada umacnianie pozycji lidera rynku wina oraz rozwój w innych dochodowych segmentach rynku alkoholi. Rozwój pozycji rynkowej odbywać się będzie głównie w oparciu o kluczowe marki takie jak CIN&CIN, DORATO, EL SOL, PICCOLO, PLISKA czy CYDR LUBELSKI i wsparty będzie intensywnymi działaniami marketingowymi. Znaczący wpływ na wyniki Grupy AMBRA w przyszłości mogą mieć również zmiany kursu złotego wobec euro, a także zmiany cen surowców i materiałów. Zakończony proces podwyżek cen powinien w perspektywie najbliższego roku zniwelować negatywny wpływu kursów walut, cena surowców i materiałów na wynik Grupy. Wpływ na wyniki finansowe w przyszłości mogą mieć także zmiany stóp procentowych, co może wpłynąć na wysokość oprocentowania kredytów bankowych, a pośrednio na wysokość kosztów finansowych działalności Grupy AMBRA. Ze względu na bezpieczny poziom zadłużenia ewentualny wzrost stóp procentowych nie powinien mieć w perspektywie najbliższego okresu istotnego negatywnego wpływu na wyniki finansowe. Z uwagi na fakt występowania znaczącej sezonowości przychodów ze sprzedaży największa część przychodów ze sprzedaży Grupy AMBRA odnotowana jest w drugim kwartale roku obrotowego, tj. czwartym kwartale roku kalendarzowego. Istotnym czynnikiem wpisanym w prowadzenie działalności gospodarczej jest ryzyko podatkowe. Jego istotą jest brak pewności, co do konsekwencji podatkowych zrealizowanych, bieżących lub przyszłych operacji gospodarczych. Wielokrotnie zmieniane i niejasne przepisy podatkowe są trudne do stosowania dla podatników, organów podatkowych i sądów. Skutkiem tego są sprzeczne rozstrzygnięcia w analogicznych sprawach. Istnieje niepewność co do podatkowych skutków planowanych działań, które często hamują interesujące inicjatywy. Spółka współpracuje na stałe z doradcami podatkowymi oraz przeprowadza przeglądy podatkowe, aby zapewnić podejmowanym decyzjom biznesowym zgodność z prawem podatkowym. W celu zabezpieczenia przed konsekwencjami odmiennej oceny skutków podatkowych transakcji przez organu podatkowe składane są wnioski o interpretację. 17

18 Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych W pierwszym półroczu roku obrotowego nie wystąpiły Informacje dotyczące wypłaconej lub zadeklarowanej dywidendy W dniu 8 października 2013 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie AMBRA S.A. podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy dla akcjonariuszy spółki AMBRA S.A. w kwocie ,92 zł. Zysk Spółki przeznaczony do podziału między akcjonariuszy wyniósł 0,43 zł na jedną akcję zwykłą. Dywidenda została wypłacona w dniu 5 listopada 2013 r Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono półroczne skrócone sprawozdanie finansowe nieujęte w tym sprawozdaniu, a mogące w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Emitenta W pierwszym półroczu roku obrotowego nie wystąpiły Informacja dotycząca zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia poprzedniego okresu sprawozdawczego W okresie od zakończenia poprzedniego okresu sprawozdawczego, tj. pierwszego kwartału roku obrotowego stan zobowiązań warunkowych nie zmienił się. Na dzień 31 grudnia 2013 r. jednostka dominująca AMBRA S.A. oraz jednostka zależna IP Brand Management Sp. z o.o. posiadały aktywa warunkowe odpowiednio w kwotach tys. zł i 104 tys. zł wynikające z prawa do amortyzacji znaków towarowych wniesionych do spółki IP Brand Management Sp. z o.o. Spółka komandytowa. W ocenie Zarządu na dzień 31 grudnia 2013 r. prawdopodobieństwo realizacji tych aktywów warunkowych nie jest wystarczające do ich rozpoznania jako aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej Emitenta, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności W pierwszym półroczu roku obrotowego nie wystąpiły. 18

19 Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta na dzień przekazania raportu półrocznego oraz wskazania zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji Emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu okresowego (kwartalnego) Według informacji posiadanych przez Spółkę na dzień przekazania niniejszego raportu akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu były następujące podmioty: Akcjonariusz Liczba akcji % głosów 1. Sektkellerei Schloss Wachenheim AG ,12 2. AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA BZ WBK ,85 W okresie od przekazania poprzedniego raportu okresowego, tj. raportu kwartalnego za pierwszy kwartał bieżącego roku obrotowego wg informacji posiadanych przez Spółkę nie nastąpiła zmiana w strukturze własności znacznych pakietów akcji Zestawienie stanu posiadania akcji Emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta na dzień przekazania raportu półrocznego wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania w okresie od przekazania poprzedniego raportu okresowego (kwartalnego) Imię i Nazwisko Funkcja Stan na dzień r. Nabycie akcji w raportowanym okresie Zbycie akcji w raportowanym okresie Stan na dzień r. Nick Reh * Przewodniczący Rady Nadzorczej Wilhelm Seiler Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Robert Ogór Prezes Zarządu Piotr Kaźmierczak Członek Zarządu * łącznie z akcjami nabytymi przez jednostki zależne (fundacja Zukunft fuer Kinder ) Stanowisko Zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok obrotowy Emitent nie publikował prognoz na rok obrotowy Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej W pierwszym półroczu roku obrotowego nie wystąpiły. 19

20 Informacje o zawarciu przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe W pierwszym półroczu roku obrotowego nie wystąpiły transakcje na warunkach innych niż rynkowe Informacje o udzieleniu przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji W pierwszym półroczu roku obrotowego nie wystąpiły Inne informacje, które zdaniem Emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Emitenta Nie wystąpiły żadne istotne wydarzenia poza opisanymi powyżej Wskazanie czynników, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału W ocenie Spółki na osiągane w przyszłości wyniki najbardziej znaczący wpływ mogą mieć zmiany kursu walut PLN, CZK i RON wobec EUR, zmiany cen surowców i materiałów oraz zmiany konsumpcji wina. 20

21 2.6. WYBRANE INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE DO SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Informacje ogólne Jednostką Dominującą Grupy Kapitałowej AMBRA jest spółka AMBRA S.A. (zwana dalej również Spółką ). Jednostka Dominująca Grupy Kapitałowej AMBRA (zwanej dalej również Grupą AMBRA ) z siedzibą w Warszawie została utworzona zgodnie ze statutem Spółki z dnia 23 sierpnia 1994 r. na czas nieoznaczony. Jednostka Dominująca Grupy Kapitałowej AMBRA została wpisana postanowieniem Sądu Rejonowego w Zamościu V Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem RHB 649 pod datą 31 sierpnia 1994 r. W dniu 6 września 2001 r. Spółka AMBRA S.A. została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Warszawie w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS Podstawowym przedmiotem działalności Jednostki Dominującej zgodnie ze statutem Spółki jest produkcja win gronowych i sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych i bezalkoholowych. Akcje AMBRA S.A. są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sektorze spożywczym. Na dzień 31 grudnia 2013 r. w skład Zarządu AMBRA S.A. wchodzili: - Robert Ogór Prezes Zarządu, - Grzegorz Nowak Wiceprezes Zarządu, - Piotr Kaźmierczak Członek Zarządu. Na dzień 31 grudnia 2013 r. w skład Rady Nadzorczej wchodzili: - Nick Reh - Przewodniczący Rady Nadzorczej, - Wilhelm Seiler - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, - Rafał Konieczny - Członek Rady Nadzorczej, - Oliver Gloden Członek Rady Nadzorczej, - Andreas Meier Członek Rady Nadzorczej, - Jarosław Szlendak Członek Rady Nadzorczej. W pierwszym półroczu roku obrotowego nie wystąpiły zmiany w składach Zarządu i Rady Nadzorczej. Czas trwania jednostki dominującej AMBRA S.A. oraz jednostek Grupy Kapitałowej jest nieoznaczony. Jednostką dominującą spółki AMBRA S.A. jest spółka Sektkellerei Schloss Wachenheim AG z siedzibą w Wachenheim (Niemcy). Jednostką dominującą najwyższego szczebla jest spółka Günther Reh AG z siedzibą w Leiwen (Niemcy). Spółka AMBRA S.A. jest jednostką dominującą grupy kapitałowej AMBRA i sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Wykaz jednostek konsolidowanych znajduje się w rozdziale niniejszego raportu. Skonsolidowany raport półroczny zawiera skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe. 21

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał roku obrotowego 2014/2015 sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał roku obrotowego 2014/2015 sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Skonsolidowany raport kwartalny za roku obrotowego sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Warszawa, dnia 12 listopada 2014 r. SPIS TREŚCI 1. KLUCZOWE WSKAŹNIKI ZA I

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał roku obrotowego 2015/2016 sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał roku obrotowego 2015/2016 sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Skonsolidowany raport kwartalny za roku obrotowego 2015/2016 sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Warszawa, dnia 12 listopada 2015 r. SPIS TREŚCI 1. KLUCZOWE WSKAŹNIKI

Bardziej szczegółowo

Siedziba w Chorzowie ul. J. Maronia Chorzów tel.: fax: E L K O P S.A.

Siedziba w Chorzowie ul. J. Maronia Chorzów tel.: fax: E L K O P S.A. E L K O P S.A. SKRÓCONE PÓŁROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 30 CZERWCA ROKU I ZA 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH DNIA 30 CZERWCA r. Chorzów, 29 sierpnia roku Strona 1 z 11 SKRÓCONE JEDNOSTKOWE

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu QSr IV/2006

Załącznik do Raportu QSr IV/2006 Załącznik do Raportu QSr IV/2006 1. Sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. za czwarty kwartał 2006 roku Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR ustalone przez NBP 31.12.2006 31.12.2005 Kurs na koniec

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze roku obrotowego 2014/2015 sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze roku obrotowego 2014/2015 sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Skonsolidowany raport półroczny za roku obrotowego sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Warszawa, dnia 14 lutego 2015 r. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku Lublin, 1 marca 2013 roku Spis treści: Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 08OCTAVA QSr 1/2016 1 / 2016 rok dla za 1 2016 MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 2016-05-12 OCTAVA SA 08OCTAVA 00-131 Warszawa 2 lok 54 (ulica) (numer) (telefon) (fax) (e-mail) (www) 010986677 (NIP)

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za III kwartał 2015 r.

Informacja dodatkowa za III kwartał 2015 r. Informacja dodatkowa za III kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2014

Raport półroczny SA-P 2014 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A.

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A. RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A. Prezentowane dane finansowe ecard Spółka Akcyjna za I kwartał 2015 r. zostały sporządzone zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 I. Przychody netto ze

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA za pierwsze półrocze 2011 roku

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA za pierwsze półrocze 2011 roku Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA za pierwsze półrocze 2011 BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy za III kwartał 2016 roku. Megaron S.A. Szczecin,

Raport okresowy za III kwartał 2016 roku. Megaron S.A. Szczecin, Raport okresowy za III kwartał 2016 roku Megaron S.A. Szczecin, 14.11.2016 S S t r o n a 1 Spis treści Dane finansowe za III kwartał 2016 roku... 2 1. Bilans... 2 2. Pozycje pozabilansowe... 4 3. Rachunek

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2014 roku Mysłowice, 25 lipca 2014 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III Wybrane dane finansowe ( rok bieżący ) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III kw 2005 (kwartał/rok) w tys. zł w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r.

Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r. Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 lipca 2012 roku do 30 września 2012 roku

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 lipca 2012 roku do 30 września 2012 roku ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 lipca 2012 roku do 30 września 2012 roku Lublin, 14 listopada 2012 roku Spis treści: Wprowadzenie... 5

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2004 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od początku roku obrotowego 2004 oraz dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002 TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SAQS42002 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 4 kwartały 4 kwartały narastająco / 2002 okres od 020101 do 021231 narastająco / 2001 okres od 010101 do 011231 w tys.

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2004 2003 2004 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 579 534 517 794 128 268 116 427 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 12.11.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 31.12.2007 AKTYWA Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3 Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SAQS3 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY IV KWARTAŁ 2014

RAPORT KWARTALNY IV KWARTAŁ 2014 PEMUG S.A. ul. Wł. Reymonta 24 40-029 Katowice NIP: 634-019-84-58 RAPORT KWARTALNY PEMUG S.A. IV KWARTAŁ 2014 Katowice, 26-02-2015 r. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE za okres 01.01.2016 30.09.2016 roku Śródroczne skrócone skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS WYBRANE DANE w tys. zł. w tys. EURO w tys. zł. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 496,00 1 146,00 4 667,00 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 395,00 500,00 923,00

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn.

Bardziej szczegółowo

AMICA SA-QS Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod Nr 52. Tel.

AMICA SA-QS Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod Nr 52. Tel. AMICA SAQS 2.2003 Strona 1 z 11 20060206 AMICA SAQS 2.2003 RAPORT ZŁOŻONY PRZEZ WALOR Walor Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta Sektor AMICA Elektromaszynowy Kod 64510 Miasto Ulica Wronki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA FINANSOWA 01.07.2015 -- 30.09.2015 RAPORT KWARTALNY 1 CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Informacje dodatkowe do SAQ II/2006 Podstawa prawna 91 ust 6 RMF z 19/10/2005 1/ Wybrane dane finansowe, przeliczone na euro zostały zaprezentowane na początku SAQ II/2006 2/ Spółka nie tworzy grupy kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2016 roku

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2016 roku Wawel S.A. 1 Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2016 roku Wawel S.A. 2 1. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta. Emitent nie jest jednostką dominującą w stosunku do innych podmiotów

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 25.02.2009 BILANS w tys. PLN AKTYWA Aktywa trwałe 378 954 279 352 Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A.

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A. Rozdział IX Informacje datkowe IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2005 Formularz SA-Q 1/2005 ( I/kwartał/2005 ) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej,

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych INSTAL - LUBLIN Spółka

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku (zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 Dz. U. Nr 209, poz. 1744) 1.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2013 roku Wawel S.A. 1 Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2013 roku Wawel S.A. 2 1. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta. Emitent nie jest jednostką dominującą w stosunku do innych podmiotów

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r.

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Otmuchów, 12 listopada 2010r. Spis treści 1 Informacje wstępne...

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK

Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Zysk (strata) przed opodatkowaniem Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK w tys. zł w tys. EUR 2 89 6 132 88 1 593 Przepływy

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2015

RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2015 PEMUG S.A. ul. Wł. Reymonta 24 40-029 Katowice NIP: 634-019-84-58 RAPORT KWARTALNY PEMUG S.A. I KWARTAŁ 2015 Katowice, 14-05-2015 r. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE w TYS. PLN w TYS. PLN w TYS. EUR w TYS. EUR

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał roku obrotowego 2016/2017 sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał roku obrotowego 2016/2017 sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Skonsolidowany raport kwartalny za roku obrotowego sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Warszawa, dnia 10 listopada 2016 r. SPIS TREŚCI 1. KLUCZOWE WSKAŹNIKI ZA I

Bardziej szczegółowo

Spis treści do sprawozdania finansowego

Spis treści do sprawozdania finansowego (kwoty w tabelach wyrażone są w złotych, o ile nie podano inaczej) Spis treści do sprawozdania finansowego Nota Strona Bilans 3 Rachunek zysków i strat 4 Zestawienie zmian w kapitale własnym 5 Rachunek

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł CCC SAQSr 4/2004 Skonsolidowany raport kwartalny SAQSr 4 / 2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI DREWEX S.A. ZA OKRES: III KWARTAŁ 2009 ROK. SA-Q 3/2009

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI DREWEX S.A. ZA OKRES: III KWARTAŁ 2009 ROK. SA-Q 3/2009 INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI DREWEX S.A. ZA OKRES: III KWARTAŁ 2009 ROK. SA-Q 3/2009 1 Wstęp Informacje uzupełniające do skróconego kwartalnego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON

GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2012 r. obejmujący okres od 1 lipca 2012 r. do 30 września 2012 r. WIELUŃ 14.11.2012 r. 1 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6...

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6... Strona 1 z 13 SA-Q: Data: 2011-05-16 Firma: Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM

Bardziej szczegółowo

stan na koniec poprz. kwartału 2005

stan na koniec poprz. kwartału 2005 Aktywa trwałe AKTYWA Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3 5 9 10 wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01012008 do 30062008 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01012008 do 30062008 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 29.02.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 30.09.2007 30.09.2006 AKTYWA Aktywa

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA SUWARY

GRUPA KAPITAŁOWA SUWARY GRUPA KAPITAŁOWA SUWARY SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2014 ROKU ZAWIERAJĄCE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

PÓŁROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PÓŁROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ZA OKRES 01.01.2010 30.06.2010 1 WPROWADZENIE DO PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. INFORMACJE O SPÓŁCE Spółka DROP S.A. powstała z przekształcenia

Bardziej szczegółowo

BUDOPOL WROCŁAW S.A. w upadłości układowej (do dnia r. w upadłości likwidacyjnej) SPRAWOZDANIE FINANSOWE

BUDOPOL WROCŁAW S.A. w upadłości układowej (do dnia r. w upadłości likwidacyjnej) SPRAWOZDANIE FINANSOWE BUDOPOL WROCŁAW S.A. w upadłości układowej (do dnia 17.04.2015r. w upadłości likwidacyjnej) SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2015 ROKU (dane finansowe nieaudytowane)

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.

Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r. Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.) Wymagane Informacje: 1. Wybrane dane finansowe, zawierające

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo