Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze roku obrotowego 2013/2014 sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze roku obrotowego 2013/2014 sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej"

Transkrypt

1 Skonsolidowany raport półroczny za roku obrotowego sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Warszawa, dnia 12 lutego 2014 r.

2 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA JEDNOSTKOWEGO I SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Zarząd oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, załączone skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej AMBRA oraz skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe spółki AMBRA S.A. za okres od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, w zakresie zatwierdzonym przez Unię Europejską, a w sprawach nie uregulowanych powyższymi standardami, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz zgodnie z wymogami odnoszącymi się do emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych. Sprawozdanie finansowe odzwierciedla w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową oraz uzyskane wyniki finansowe. Niniejsze sprawozdanie z działalności zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Grupy Kapitałowej AMBRA oraz spółki AMBRA S.A., w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.

3 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Zarząd oświadcza również, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, tj. Mazars Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, dokonujący przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AMBRA oraz skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego spółki AMBRA S.A. za okres od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący tego przeglądu spełniają warunki do wykonania bezstronnego i niezależnego raportu z przeglądu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.

4 SPIS TREŚCI 1. KLUCZOWE WSKAŹNIKI ZA I PÓŁROCZE ROKU OBROTOWEGO SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY AMBRA ZA I PÓŁROCZE ROKU OBROTOWEGO SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ WYBRANE INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE DO SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYBRANE DANE ZE SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI AMBRA S.A. ZA I PÓŁROCZE ROKU OBROTOWEGO SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH WYBRANE INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE DO SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 46

5 1. KLUCZOWE WSKAŹNIKI ZA I PÓŁROCZE ROKU OBROTOWEGO II kwartał Dane skonsolidowane (w tys. zł) 1 Zmiana % Zmiana % Sprzedaż (średnie butelki 0,75 l) ,1% ,6% Przychody ze sprzedaży netto ,9% ,4% Zysk brutto ze sprzedaży ,7% ,5% marża % 33,5% 35,2% 32,5% 34,4% Zysk ze sprzedaży ,9% ,7% Zysk z działalności operacyjnej przed amortyzacją (EBITDA) ,2% ,3% Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) ,1% ,2% marża % 13,7% 13,8% 16,4% 16,9% Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej ,8% ,2% Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,94 0,89 5,8% 0,80 0,82-2,2% Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (34 806) (43 145) 19,3% (28 840) (11 065) -160,6% Aktywa ,1% ,1% Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej ,1% ,1% Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek ,0% ,0% netto 3 Spadek przychodów netto w półroczu o 2,9% spowodowany głównie niższą sprzedażą eksportową i w gastronomii Sprzedaż na rynku komercyjnym w Polsce wzrosła mimo utrudnionej sprzedaży do klientów hurtowych zatowarowanych przez branżę spirytusową przed podwyżką akcyzy na alkohole mocne Wyższe ceny zakupu wina przy zachowanych stabilnych cenach sprzedaży wpływają na przejściowe obniżenie marży zysku brutto ze sprzedaży do 33,5%, czyli o 1,7 punktu procentowego poniżej ubiegłego półrocza Przeprowadzone w ubiegłym roku obrotowym działania restrukturyzacyjne pozwoliły na zmniejszenie kosztów działalności operacyjnej o 2,8 mln zł Zysk z działalności operacyjnej niższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego o 1,5 mln zł, czyli o 4,1% Niższe o 19,3 mln zł zadłużenie oprocentowane netto umożliwiło zmniejszenie kosztów odsetkowych o 1,6 mln zł Dzięki niższym kosztom operacyjnym i finansowym zysk netto akcjonariuszy AMBRA S.A. wzrósł o 1,3 mln zł, czyli o 5,8% i osiągnął 23,7 mln zł 1 Kluczowe wskaźniki prezentowane są w tys. zł, jeżeli nie podano inaczej 2 Przychody ze sprzedaży netto (pomniejszone o akcyzę i opłaty handlowe) 3 Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek pomniejszone o środki pieniężne 5

6 2. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY AMBRA ZA I PÓŁROCZE ROKU OBROTOWEGO SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF 2.1. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ AKTYWA Aktywa trwałe Rok obrotowy Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne Wartość firmy z konsolidacji Długoterminowe należności handlowe i pozostałe Nieruchomości inwestycyjne Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i współzależnych Udziały i akcje Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Aktywa trwałe razem Aktywa obrotowe Zapasy Należności z tytułu podatku dochodowego Krótkoterminowe należności handlowe i pozostałe Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Aktywa obrotowe razem AKTYWA RAZEM

7 Rok obrotowy PASYWA Kapitał własny Kapitał akcyjny Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych Zysk/(strata) z lat ubiegłych Zysk netto roku bieżącego Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Udziały niekontrolujące Kapitał własny razem Zobowiązania długoterminowe Długoterminowe zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych Długoterminowe zobowiązania handlowe i pozostałe Świadczenia pracownicze Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Zobowiązania długoterminowe razem Zobowiązania krótkoterminowe Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego Krótkoterminowe zobowiązania handlowe i pozostałe Zobowiązania krótkoterminowe razem PASYWA RAZEM

8 Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą Rok obrotowy Wartość księgowa Liczba akcji zwykłych Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł) 8,83 8,43 8,56 Rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł) 8,83 8,43 8,56 8

9 2.2. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW II kwartał II kwartał Przychody brutto ze sprzedaży Opłaty handlowe (47 308) (48 103) (33 527) (34 365) Podatek akcyzowy (42 254) (39 649) (26 811) (28 321) Przychody netto ze sprzedaży Zużycie materiałów i koszt własny sprzedanych ( ) ( ) ( ) ( ) towarów Koszty marketingu, dystrybucji i prowizji (20 927) (21 580) (13 772) (15 628) Zysk brutto ze sprzedaży Pozostałe koszty działalności operacyjnej (16 781) (18 766) (9 085) (10 597) Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz (28 695) (29 688) (15 756) (16 136) Amortyzacja (5 337) (5 165) (2 645) (2 611) Zysk ze sprzedaży Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne (1 983) (4 796) (1 485) (4 391) Zysk z działalności operacyjnej Przychody finansowe z tytułu odsetek Koszty finansowe z tytułu odsetek (2 528) (4 175) (1 384) (2 338) Pozostałe przychody finansowe Pozostałe koszty finansowe (854) (760) (607) (244) Zysk brutto Podatek dochodowy bieżący (7 191) (6 597) (6 042) (5 616) Podatek dochodowy odroczony Podatek dochodowy razem (5 184) (3 466) (4 032) (2 489) Udział w zyskach/(stratach) jednostek wycenianych metodą praw własności - (2 724) - (2 724) Zysk netto z działalności kontynuowanej Cd. na następnej stronie 9

10 Cd. z poprzedniej strony II kwartał II kwartał Zysk netto, w tym: Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Udziały niekontrolujące Inne całkowite dochody (3 372) (3 201) (1 818) (1 857) Różnice kursowe z przeliczenia jednostek (2 728) (2 900) (1 515) (2 050) podporządkowanych przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych przypadające udziałom niekontrolującym (644) (301) (303) 193 Całkowite dochody, w tym: Całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej Całkowite dochody przypadające udziałom niekontrolującym

11 Zysk netto na jedną akcję zwykłą II kwartał II kwartał Zysk netto przypadający akcjonariuszom Średnia ważona liczba akcji zwykłych Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,94 0,89 0,80 0,82 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą 0,94 0,89 0,80 0,82 W związku z przepisami 102 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r. z późn. zmianami) Emitent zrezygnował z przekazywania raportu kwartalnego za drugi kwartał roku obrotowego. Powyżej przedstawione zostało skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za drugi kwartał bieżącego roku obrotowego i dane porównywalne za drugi kwartał poprzedniego roku obrotowego. 11

12 2.3. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM Kapitał akcyjny Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych Zysk/ (strata) z lat ubiegłych Zysk za rok bieżący Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Udziały niekontrolujące Kapitał własny razem Kapitał własny na początek okresu Zyski oraz straty w okresie Podział zysku (16 531) Wypłata dywidendy (10 839) - (10 839) - (10 839) Wypłata dywidendy przez spółki zależne (3 308) (3 308) Różnice kursowe z konsolidacji - - (2 728) - - (2 728) (644) (3 372) Kapitał własny na koniec okresu

13 Kapitał akcyjny Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządk owanych Zysk/ (strata) z lat ubiegłych Zysk za rok bieżący Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej Udziały niekontrolujące Kapitał własny razem Kapitał własny na początek okresu Zyski oraz straty w okresie Podział zysku (16 032) Wypłata dywidendy (10 083) - (10 083) - (10 083) Wypłata dywidendy przez spółki zależne (4 165) (4 165) Różnice kursowe z konsolidacji - - (517) - - (517) 465 (52) Kapitał własny na koniec okresu Kapitał własny na początek okresu Zyski oraz straty w okresie Podział zysku (16 032) Wypłata dywidendy (10 083) - (10 083) - (10 083) Wypłata dywidendy przez spółki zależne (2 695) (2 695) Różnice kursowe z konsolidacji - - (2 900) - - (2 900) (301) (3 201) Kapitał własny na koniec okresu

14 2.4. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Przepływy środków pieniężnych z działalności Zysk netto Korekty: Udziały niekontrolujące Amortyzacja Odpisy aktualizujące wartość niefinansowych aktywów trwałych Udział w zyskach/(stratach) jednostek ujmowanych metodą praw własności Zyski/straty z tytułu różnic kursowych Zyski/straty z działalności inwestycyjnej (176) (147) Odsetki i udziały w zyskach Podatek dochodowy bieżący Inne korekty przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej (55) (299) Zysk operacyjny przed zmianą kapitału obrotowego oraz rezerw Zmiana stanu należności ( ) ( ) Zmiana stanu zapasów (9 008) Zmiana stanu zobowiązań za wyjątkiem kredytów Zmiana stanu rezerw (1 071) (2 493) Zmiana stanu aktywów z tytułu podatku odroczonego (810) (394) Środki pieniężne netto wygenerowane na działalności operacyjnej (34 564) (39 748) Podatek zapłacony (242) (3 397) Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (34 806) (43 145) Przepływy środków pieniężnych z działalności Wpływy Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów Odsetki otrzymane Wydatki Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów (7 230) (5 620) Nabycie udziałów - (259) (7 230) (5 879) Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (6 657) (5 324) 14

15 Przepływy środków pieniężnych z działalności Wpływy Wpływy z tytułu kredytów i pożyczek Wydatki Dywidendy zapłacone (14 147) (12 778) Odsetki zapłacone (2 528) (4 175) (16 675) (16 953) Środki pieniężne netto z działalności finansowej Przepływy pieniężne netto, razem (5 975) Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych (99) (33) Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: (6 074) Środki pieniężne na początek okresu Środki pieniężne na koniec okresu

16 2.5. PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Komentarz Zarządu Pierwsze półrocze roku obrotowego było dla Grupy AMBRA trudnym okresem przede wszystkim z uwagi na słabą dynamikę rynku polskiego, a także niekorzystny rozwój rynków zagranicznych. W Polsce rynek wina w 2013 r. rósł najwolniej od wielu lat, a jego dynamika wyniosła tylko 3%, w porównaniu z prawie 8% wzrostem w roku poprzednim. Również na rynkach Czech i Rumunii obserwowaliśmy pogorszenie nastrojów konsumpcyjnych. Dodatkowymi niekorzystnymi czynnikami były na tych rynkach znacząca deprecjacja czeskiej korony w listopadzie 2013 r. o ponad 5% oraz podwyżka akcyzy na alkohole mocne w Rumunii o ponad 30%. W tych trudnych warunkach przychody netto ze sprzedaży Grupy AMBRA spadły w pierwszym półroczu roku obrotowego o 7,8 mln zł, czyli o 2,9%. Głównymi przyczynami spadku były słabe wyniki sprzedaży na rynkach zagranicznych (spadek o 3,5 mln zł w Czechach), jak również niższa sprzedaż eksportowa (głównie do Rosji) o 6,3 mln zł. Mimo podwyżki akcyzy w Rumunii przychody ze sprzedaży wzrosły na tym rynku o ok. 1,0 mln zł. Na rynku off-trade w Polsce (sprzedaż do sieci handlowych i hurtowników) Grupa AMBRA osiągnęła wzrost sprzedaży o 5,9 mln zł, co jest wynikiem zbliżonym były do tempa wzrostu tego rynku. Wzrost na rynku off-trade osiągnięty został w sytuacji wzmożonego towarowania handlu przez branżę spirytusową przed podwyżką akcyzy na alkohole, która weszła w życie od 1 stycznia 2014 r. Utrudniło to sprzedaż Grupy AMBRA do tej grupy odbiorców w Polsce w okresie listopad grudzień 2013 r. Na podstawie naszych obserwacji sytuacji w sklepach detalicznych możemy stwierdzić, że sytuacja ta nie doprowadziła do zmniejszenia dostępności naszych produktów w handlu detalicznym, co stwarza pozytywne perspektywy wzrostu sprzedaży w następnym kwartale ze względu na szacowany niższy poziom zapasów w hurcie w porównaniu do roku ubiegłego. Dodatkowym czynnikiem obniżającym dynamikę sprzedaży o 2,8 mln zł w opisywanym okresie w Polsce było odmienne ujęcie części podatku akcyzowego od towarów sprzedawanych w bieżącym okresie poprzez nowouruchomiony skład podatkowy (akcyza od tych towarów zmniejszała przychody w bieżącym okresie, podczas gdy w poprzednim okresie była ujęta jako koszt sprzedanych towarów). Zysk brutto ze sprzedaży spadł w pierwszym półroczu roku obrotowego o 7,3 mln zł, czyli o 7,7%, co było skutkiem zarówno niższej sprzedaży, jak i przejściowo wyższych cen zakupu wina (ze zbiorów 2012 r.) i innych surowców. Rentowność zysku brutto ze sprzedaży zmniejszyła się z tego powodu z 35,2% do 33,5% w porównaniu z pierwszym półroczem poprzedniego roku obrotowego. W drugim półroczu roku obrotowego rentowność zysku brutto ze sprzedaży poprawi się ze względu na obserwowane spadki cen surowców na rynkach europejskich. Dzięki przeprowadzonym w ubiegłym roku obrotowym działaniom restrukturyzacyjnym (połączenie spółek w Polsce i w Czechach pod koniec poprzedniego roku obrotowego oraz zamknięcie nierentownej winiarni w Czechach), koszty działalności operacyjnej zmniejszyły się o 2,8 mln zł. Pomimo spadku kosztów zysk operacyjny był niższy niż rok wcześniej o 1,5 mln zł, czyli o 4,1%. Pomimo pogorszenia wyniku operacyjnego Grupa AMBRA znacząco poprawiła przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, głównie dzięki optymalizacji kapitału pracującego (wdrożenie drugiego składu podatkowego oraz poprawa ściągalności należności). Dzięki temu zadłużenie oprocentowane netto zmniejszyło się o 19,3 mln zł, a koszty odsetkowe spadły o 1,6 mln zł. Czynniki te pozwoliły na poprawę 16

17 zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej, który wzrósł w pierwszym półroczu o 1,3 mln zł, czyli o 5,8%. W dalszej części roku obrotowego Grupa AMBRA oczekuje poprawy dynamiki sprzedaży dzięki dobrze rozwijającej się sprzedaży win stołowych, a także nowej marki - CYDR LUBELSKI Opis podstawowych zagrożeń i czynników ryzyka oraz sezonowości działalności W ocenie Zarządu na osiągane w przyszłości wyniki najbardziej istotny wpływ będą mieć zmiany konsumpcji wina. W oparciu o posiadane dane historyczne dotyczące wzrostu polskiego rynku wina, a także wielokrotnie niższy poziom konsumpcji per capita w porównaniu do innych krajów Europy Zarząd AMBRA S.A. przewiduje, że rynek wina w Polsce może w kolejnych latach wzrosnąć w granicach 5-10%. Trwałym i sprzyjającym wzrostowi rynku wina czynnikiem będzie również zmiana stylu życia w Polsce, w wyniku której konsumenci odchodzą od konsumpcji alkoholi mocnych, w szczególności wódki i zwiększają konsumpcję wina. Głównym zagrożeniem dla tego wzrostu mogłoby być pogorszenie ogólnej koniunktury gospodarczej w Polsce i obniżenie zamożności społeczeństwa. Rynkowa strategia Grupy AMBRA zakłada umacnianie pozycji lidera rynku wina oraz rozwój w innych dochodowych segmentach rynku alkoholi. Rozwój pozycji rynkowej odbywać się będzie głównie w oparciu o kluczowe marki takie jak CIN&CIN, DORATO, EL SOL, PICCOLO, PLISKA czy CYDR LUBELSKI i wsparty będzie intensywnymi działaniami marketingowymi. Znaczący wpływ na wyniki Grupy AMBRA w przyszłości mogą mieć również zmiany kursu złotego wobec euro, a także zmiany cen surowców i materiałów. Zakończony proces podwyżek cen powinien w perspektywie najbliższego roku zniwelować negatywny wpływu kursów walut, cena surowców i materiałów na wynik Grupy. Wpływ na wyniki finansowe w przyszłości mogą mieć także zmiany stóp procentowych, co może wpłynąć na wysokość oprocentowania kredytów bankowych, a pośrednio na wysokość kosztów finansowych działalności Grupy AMBRA. Ze względu na bezpieczny poziom zadłużenia ewentualny wzrost stóp procentowych nie powinien mieć w perspektywie najbliższego okresu istotnego negatywnego wpływu na wyniki finansowe. Z uwagi na fakt występowania znaczącej sezonowości przychodów ze sprzedaży największa część przychodów ze sprzedaży Grupy AMBRA odnotowana jest w drugim kwartale roku obrotowego, tj. czwartym kwartale roku kalendarzowego. Istotnym czynnikiem wpisanym w prowadzenie działalności gospodarczej jest ryzyko podatkowe. Jego istotą jest brak pewności, co do konsekwencji podatkowych zrealizowanych, bieżących lub przyszłych operacji gospodarczych. Wielokrotnie zmieniane i niejasne przepisy podatkowe są trudne do stosowania dla podatników, organów podatkowych i sądów. Skutkiem tego są sprzeczne rozstrzygnięcia w analogicznych sprawach. Istnieje niepewność co do podatkowych skutków planowanych działań, które często hamują interesujące inicjatywy. Spółka współpracuje na stałe z doradcami podatkowymi oraz przeprowadza przeglądy podatkowe, aby zapewnić podejmowanym decyzjom biznesowym zgodność z prawem podatkowym. W celu zabezpieczenia przed konsekwencjami odmiennej oceny skutków podatkowych transakcji przez organu podatkowe składane są wnioski o interpretację. 17

18 Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych W pierwszym półroczu roku obrotowego nie wystąpiły Informacje dotyczące wypłaconej lub zadeklarowanej dywidendy W dniu 8 października 2013 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie AMBRA S.A. podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy dla akcjonariuszy spółki AMBRA S.A. w kwocie ,92 zł. Zysk Spółki przeznaczony do podziału między akcjonariuszy wyniósł 0,43 zł na jedną akcję zwykłą. Dywidenda została wypłacona w dniu 5 listopada 2013 r Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono półroczne skrócone sprawozdanie finansowe nieujęte w tym sprawozdaniu, a mogące w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Emitenta W pierwszym półroczu roku obrotowego nie wystąpiły Informacja dotycząca zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia poprzedniego okresu sprawozdawczego W okresie od zakończenia poprzedniego okresu sprawozdawczego, tj. pierwszego kwartału roku obrotowego stan zobowiązań warunkowych nie zmienił się. Na dzień 31 grudnia 2013 r. jednostka dominująca AMBRA S.A. oraz jednostka zależna IP Brand Management Sp. z o.o. posiadały aktywa warunkowe odpowiednio w kwotach tys. zł i 104 tys. zł wynikające z prawa do amortyzacji znaków towarowych wniesionych do spółki IP Brand Management Sp. z o.o. Spółka komandytowa. W ocenie Zarządu na dzień 31 grudnia 2013 r. prawdopodobieństwo realizacji tych aktywów warunkowych nie jest wystarczające do ich rozpoznania jako aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej Emitenta, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności W pierwszym półroczu roku obrotowego nie wystąpiły. 18

19 Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta na dzień przekazania raportu półrocznego oraz wskazania zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji Emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu okresowego (kwartalnego) Według informacji posiadanych przez Spółkę na dzień przekazania niniejszego raportu akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu były następujące podmioty: Akcjonariusz Liczba akcji % głosów 1. Sektkellerei Schloss Wachenheim AG ,12 2. AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA BZ WBK ,85 W okresie od przekazania poprzedniego raportu okresowego, tj. raportu kwartalnego za pierwszy kwartał bieżącego roku obrotowego wg informacji posiadanych przez Spółkę nie nastąpiła zmiana w strukturze własności znacznych pakietów akcji Zestawienie stanu posiadania akcji Emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta na dzień przekazania raportu półrocznego wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania w okresie od przekazania poprzedniego raportu okresowego (kwartalnego) Imię i Nazwisko Funkcja Stan na dzień r. Nabycie akcji w raportowanym okresie Zbycie akcji w raportowanym okresie Stan na dzień r. Nick Reh * Przewodniczący Rady Nadzorczej Wilhelm Seiler Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Robert Ogór Prezes Zarządu Piotr Kaźmierczak Członek Zarządu * łącznie z akcjami nabytymi przez jednostki zależne (fundacja Zukunft fuer Kinder ) Stanowisko Zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok obrotowy Emitent nie publikował prognoz na rok obrotowy Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej W pierwszym półroczu roku obrotowego nie wystąpiły. 19

20 Informacje o zawarciu przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe W pierwszym półroczu roku obrotowego nie wystąpiły transakcje na warunkach innych niż rynkowe Informacje o udzieleniu przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji W pierwszym półroczu roku obrotowego nie wystąpiły Inne informacje, które zdaniem Emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Emitenta Nie wystąpiły żadne istotne wydarzenia poza opisanymi powyżej Wskazanie czynników, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału W ocenie Spółki na osiągane w przyszłości wyniki najbardziej znaczący wpływ mogą mieć zmiany kursu walut PLN, CZK i RON wobec EUR, zmiany cen surowców i materiałów oraz zmiany konsumpcji wina. 20

21 2.6. WYBRANE INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE DO SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Informacje ogólne Jednostką Dominującą Grupy Kapitałowej AMBRA jest spółka AMBRA S.A. (zwana dalej również Spółką ). Jednostka Dominująca Grupy Kapitałowej AMBRA (zwanej dalej również Grupą AMBRA ) z siedzibą w Warszawie została utworzona zgodnie ze statutem Spółki z dnia 23 sierpnia 1994 r. na czas nieoznaczony. Jednostka Dominująca Grupy Kapitałowej AMBRA została wpisana postanowieniem Sądu Rejonowego w Zamościu V Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem RHB 649 pod datą 31 sierpnia 1994 r. W dniu 6 września 2001 r. Spółka AMBRA S.A. została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Warszawie w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS Podstawowym przedmiotem działalności Jednostki Dominującej zgodnie ze statutem Spółki jest produkcja win gronowych i sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych i bezalkoholowych. Akcje AMBRA S.A. są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sektorze spożywczym. Na dzień 31 grudnia 2013 r. w skład Zarządu AMBRA S.A. wchodzili: - Robert Ogór Prezes Zarządu, - Grzegorz Nowak Wiceprezes Zarządu, - Piotr Kaźmierczak Członek Zarządu. Na dzień 31 grudnia 2013 r. w skład Rady Nadzorczej wchodzili: - Nick Reh - Przewodniczący Rady Nadzorczej, - Wilhelm Seiler - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, - Rafał Konieczny - Członek Rady Nadzorczej, - Oliver Gloden Członek Rady Nadzorczej, - Andreas Meier Członek Rady Nadzorczej, - Jarosław Szlendak Członek Rady Nadzorczej. W pierwszym półroczu roku obrotowego nie wystąpiły zmiany w składach Zarządu i Rady Nadzorczej. Czas trwania jednostki dominującej AMBRA S.A. oraz jednostek Grupy Kapitałowej jest nieoznaczony. Jednostką dominującą spółki AMBRA S.A. jest spółka Sektkellerei Schloss Wachenheim AG z siedzibą w Wachenheim (Niemcy). Jednostką dominującą najwyższego szczebla jest spółka Günther Reh AG z siedzibą w Leiwen (Niemcy). Spółka AMBRA S.A. jest jednostką dominującą grupy kapitałowej AMBRA i sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Wykaz jednostek konsolidowanych znajduje się w rozdziale niniejszego raportu. Skonsolidowany raport półroczny zawiera skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe. 21

Warszawa, dnia 9 września 2013 r.

Warszawa, dnia 9 września 2013 r. Skonsolidowany raport roczny obejmujący okres od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Warszawa, dnia 9 września 2013 r. OŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Grupy kapitałowej DROP ZA OKRES 01.01.2013 30.06.2013 Spis treści A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU B. WYBRANE DANE FINANSOWE C. PÓŁROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2011

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2011 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2011 Zawierający: Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień i za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2011 roku Śródroczne skrócone sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWYRAPORT ROCZNY KREZUSSPÓŁKA AKCYJNA. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 roku DO 30 LISTOPADA 2014 roku. Toruń, dnia 16 lutego 2015 roku

JEDNOSTKOWYRAPORT ROCZNY KREZUSSPÓŁKA AKCYJNA. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 roku DO 30 LISTOPADA 2014 roku. Toruń, dnia 16 lutego 2015 roku JEDNOSTKOWYRAPORT ROCZNY KREZUSSPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 roku DO 30 LISTOPADA 2014 roku Toruń, dnia 16 lutego 2015 roku Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE KREZUS (WG MSSF) Rok

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2014 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2014 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2014 ROKU sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

GRUPY KAPITAŁOWEJ ARCUS

GRUPY KAPITAŁOWEJ ARCUS GRUPA KAPITAŁOWA ARCUS www.arcus.pl ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE S P R AW O Z D AN I E FINAN S O W E GRUPY KAPITAŁOWEJ ARCUS Z A OKRES OD 01 S T Y CZ NI A DO 30 CZERWCA 2013 ORAZ ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ OBEJMUJĄCE OKRES od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

RAPORT PÓŁROCZNY PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. ZA OKRES 01.01.2015 30.06.2015

RAPORT PÓŁROCZNY PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. ZA OKRES 01.01.2015 30.06.2015 PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 01.01. RAPORT PÓŁROCZNY PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. ZA OKRES 01.01.2015 30.06.2015 Załączone informacje stanowią integralna część niniejszego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Decora Spółka Akcyjna. za okres 12 miesięcy 2013 roku zakończony 31. grudnia 2013 roku

Sprawozdanie finansowe Decora Spółka Akcyjna. za okres 12 miesięcy 2013 roku zakończony 31. grudnia 2013 roku Sprawozdanie finansowe: Jednostkowe Waluta sprawozdawcza: tysiące PLN Sprawozdanie finansowe Decora Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy 2013 roku zakończony 31. grudnia 2013 roku Waldemar Osuch - Prezes

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) 0 za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) SPIS TREŚCI Wybrane dane finansowe sprawozdania skonsolidowanego... 3 Wybrane

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa. Amica Wronki S.A.

Grupa Kapitałowa. Amica Wronki S.A. Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A. Rozszerzony Skonsolidowany Raport Kwartalny za okres od 1 stycznia 2013 roku 31 grudnia 2013 roku Raport śródroczny, zgodny z wymogami MSR34 Śródroczna sprawozdawczość

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe FARMACOL S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku. Katowice, 21marca 2014 roku

Jednostkowe sprawozdanie finansowe FARMACOL S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku. Katowice, 21marca 2014 roku Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku Katowice, 21marca 2014 roku str. 1 SPIS TREŚCI 1. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ... 3 2. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R. Sporządzone według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ( MSSF ) ZATWIERDZONYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY ZA ROK OD DNIA 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY ZA ROK OD DNIA 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY ZA ROK OD DNIA 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU 1 SPIS TREŚCI 1. PISMO PREZESA ZARZĄDU 2. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE (W TYS. EUR) 3. SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

RAPORT ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

RAPORT ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU RAPORT ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU 28 kwietnia 2015 roku WYBRANE DANE FINANSOWE ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. WYBRANE DANE FINANSOWE ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. W poniższej

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO GRAJEWO skorygowany R KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny R 2014 (rok) (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) dla

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy Raport Roczny Netmedia S.A. za 2012 rok

Jednostkowy Raport Roczny Netmedia S.A. za 2012 rok Jednostkowy Raport Roczny Netmedia S.A. za 2012 rok Jednostkowy raport roczny za 2012 r. (Wszystkie kwoty podane są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej) Komisja Nadzoru Finansowego Jednostkowy raport

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A.

ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A. ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A. Sporządzony w związku z: - sporządzeniem prognozy wyników na rok 2013, - sporządzeniem śródrocznych informacji finansowych zgodnie z Międzynarodowymi

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 SYNTHOS S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1 Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres zakończony 31 grudnia 2013 r. przygotowane zgodnie

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Magellan sporządzone za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku wraz z opinią niezależnego

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Magellan sporządzone za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku wraz z opinią niezależnego Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Magellan sporządzone za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Lentex S.A. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 ROKU 1 20 marca 2015 roku I. ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE LENTEX S.A. ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 ROKU DO

Bardziej szczegółowo

WYBRANE INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE... 8

WYBRANE INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE... 8 Spis treści Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Śródroczny skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 marca 2015 roku... 5 Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2010 ROKU WRAZ Z RAPORTEM Z PRZEGLĄDU NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU Skonsolidowany raport kwartalny zawiera: Podstawowe dane i wskaźniki finansowe Skrócone skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA Skystone Capital S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA Skystone Capital S.A. GRUPA KAPITAŁOWA Skystone Capital S.A. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2014 roku Sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 1/48 I. ŚRÓDROCZNE

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU (sporządzony w tys. PLN) 1 SPIS TREŚCI PISMO PREZESA ZARZĄDU DO RADY NADZORCZEJ, OBECNYCH AKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Skarbiec Holding Spółka Akcyjna

Grupa Kapitałowa Skarbiec Holding Spółka Akcyjna ZA ROK OBROTOWY OBEJMUJĄCY OKRES 18 MIESIĘCY OD DNIA 1 STYCZNIA 2014 R. DO DNIA 30 CZERWCA 2015 R. Grupa Kapitałowa Skarbiec Holding Spółka Akcyjna Spis treści I. List Prezesa Zarządu II. Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Pomagamy szybko i skutecznie odzyskać podatki za pracę za granicą RAPORT ROCZNY ZA 2012 R. JEDNOSTKOWY

Pomagamy szybko i skutecznie odzyskać podatki za pracę za granicą RAPORT ROCZNY ZA 2012 R. JEDNOSTKOWY Pomagamy szybko i skutecznie odzyskać podatki za pracę za granicą RAPORT ROCZNY ZA 2012 R. JEDNOSTKOWY POZNAŃ 2 KWIETNIA 2013 EURO-TAX.PL S.A. RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym

Bardziej szczegółowo

Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe Mostostal Warszawa S.A. za okres 01.07.2014 roku - 30.09.2014 roku

Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe Mostostal Warszawa S.A. za okres 01.07.2014 roku - 30.09.2014 roku Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe Mostostal Warszawa S.A. za okres 01.07.2014 roku - 30.09.2014 roku RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT L.P DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA Nota Działalność kontynuowana III kwartał

Bardziej szczegółowo