' " . - -,, '"' : ' MiEJSKi ZAKtAD KOMUNALNY. L. dz Polanica-Zdrqj ul. Spacerowa 2 tel fax Polanica-Zdroj,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "' " . - -,, '"' : ' MiEJSKi ZAKtAD KOMUNALNY. L. dz. 57-320 Polanica-Zdrqj ul. Spacerowa 2 tel. 74865 1780 fax 7486901 61. Polanica-Zdroj, 2011-03-24"

Transkrypt

1 SO 9001:200 L. dz. MiEJSKi ZAKtAD KOMUNALNY POLANCY-ZDRCJu' SPObXA z o.o. Zarejestrowana w S^dzie Rejonowym dla Wrocfawia-Fabrycznej we WrocJawiu, X Wydziaf Gospodarczy KRS nr , kapitaf zakjadowy 599 SOQzl, kapitaf wpfacony 100 OOOzf; NP ,, '"' : ' ' ' ". ''. ;.- ' "'.:.c-f' L*...**% ' "-.^V^",... \*&*' ' * '..- >'" ''- Dotyczy: sprawozdawczosci rocznej Polanica-Zdroj, Szanowny Pan Jerzy Terlecki Burmistrz Miasta Polanica-Zdroj Reprezentant Zgromadzenia Wspolnikow wlasciciela spolki MZKw Polanicy-Zdroju Sp. z o.o Polanica-Zdrqj ul. Spacerowa 2 tel fax Zarza^d Miejskiego Zakladu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Spolka z o.o. przeklada w zala^czeniu nastejmja^ce dokumenty stanowia^ce rocznq. sprawozdawczosc Spolki zgodnie z art. 45 ust 1 i 2 Ustawy o rachunkowosci z dnia 29 wrzesnia 1994r. (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 76 poz. 694 z pozn. zmianami) w zwia^zku z 16 pkt. 1 Aktu Zalozycielskiego Spolki z ograniczona^ odpowiedzialnoscia^ z dnia r.: 1. Bilansnadzien r. 2. Rachunek zyskow i strat na dzien Or sporzajdzony w wariancie porownawczym 3. nformacj? dodatkowa^ do sprawozdania finansowego 4. Sprawozdanie zarza^du z dzialalnosci Spotki Jednoczesnie realizuja^c postanowienia Zarza^dzeniu Burmistrza Miasta Nr 87/2006 z dnia 29 grudnia 2006r w sprawie sporzajdzania skonsolidowanego bilansu Gminy Polanica- Zdroj zala_czamy do sprawozdawczosci wykaz said naleznosci od jednostek powia^zanych. Do wiadomosci: - Rada Nadzorcza MZK w Polanicy Zdroju Sp. z o.o. - Rada Pracownikow MZK przy w Polanicy Zdroju Sp. z o.o. Sekretariat: Oddzial Gospodarki Mieszkaniowej: Oddzial Oczyszczania Miasta: Oddzial Wodoci^gow i Kanalizacji: Polanica-Zdroj ul. Spacerowa 2 tel fax Polanica-Zdroj ul. Spacerowa 2 tel Polanica-Zdroj ul, Polna 1 tel./fax Polanica-Zdroj ul. Klodzka tel./fax vwwv.mzk-polanica.pl

2 System PROBT - FK Data: Czas: 12:30: Miejski Zaklad Kcmunalny w Polanicy Zdroju Sp. z o.o. Spacerowa Polanica-Zdroj Strona: BLANS - AKTYWA pozycjal bilansul grudzien 2009 grudzien 2010 nazwa pozycji bilansu Ml Mil M12! 1 AA13 1! AA14 AA2 M21 M21A M21B AA21C M21D M21E! AA22 AA23 M3 AA31 1 AA32 AA4 AA41 A&42 1 AA43 A&43A AA43A1J M43A2! M43A3 AA43A4 1 AA43B AR43B1 M43B2 AA43B3 A&43B4 A&44! AA5 AA51 AA52 KB AB1 [ ABU AB12 f AB13 AB14 AB15 AB2 AB21 2,274, ,485, A. AKTYWA. TRHftLE 4, , i. Wartosci niematerialne i prawne i 1. Koszty zakoriczonych prac rozwojowych 1 2. Wartosc firmy 4, , nne wartosci niematerialne i prawne 4. Zaliczki na wartosci niematerialne i prawne 2,269, ,481, Rzeczowe aktywa trwale 1,834, ,777, ] 1. Srodki trwale 234,00! 223, a) grunty (w tym prawo uzytkowania wieczystego gruntu) 965, , b) budynki, lokale i obiekty inzynierii ladowej i wodnej 74, , c) urzadzenia techniczne i maszyny 554, , d) srodki transportu 5, , e) inne srodki trwale 434, , Srodki trwale w budowie 3. Zaliczki na srodki trwale w budowie. Naleznosci dlugoterminowe 1. CM jednostek powia.zanych 2. Od pozostalych jednostek V. nwestycje dlugoterminowe 1. Nieruchomoscl i 2. Wartosci niematerialne i prawne } 3. Dlugoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiazanych 1 - udzialy lub akcje - inne papiery wartosciowe [ - udzielone pozyczki - inne dlugoterminowe aktywa f inansowe b) w pozostalych jednostkach - udzialy lub akcje - inne papiery wartosciowe - udzielone pozyczki - inne dlugoterminowe aktywa f inansowe 4. nne inwestycje dlugoterminowe V. Dlugoterminowe rozliczenia miedzyokresowe 1. Aktywa z tytulu odroczonego podatku dochodowego 2. nne rozliczenia miedzyokresowe 2,028, ,512, B. AKTYKA CBROTOWE 59,760.73! 59, Zapasy 59, , Materialy ] 2. Polprodukty i produkty w toku 3. Produkty gotowe [ 4. Towary i 5. Zaliczki na dostawy 1,395, ,379, [. Naleznosci krotkoterminowe 173, , Naleznosci od jednostek powia.zanych

3 System PROBT - FK Data: Czas: 12:30:47 Miejski Zaklad Komunalny w Polanicy Zdroju Sp. z o.o. Spacerowa Polanica-Zdroj Stro; BLANS - AKTYWA pozycjaj bilansul grudzieri 2009 [ grudzien nazwa pozycji bilansu 1 AB21A 122, AB21A1 1 AB21A2 1 AB21B 122, , AB22 \ AB22A 1,221, , AB22A1 1 AB22A2 1 AB22B j 1 AB22C 1 AB22D 946, , ,538.60! ] 1 AB3 549, AB31 549, AB31A 1 AB31A1 1 AB31A21 1 AB31A3 1 AB31A4 1 AB31B 1 AB31B1 1 AB31B2 1 AB31B3 1 AB31B4 1 AB31C 1 1 AB31C1! 549, , j! 1 AB31C2 39, AB31C3 7, AB32 AB4 1 23, RAZEM : 4,302, , , , ,237, ,007, ,007, , , , , , , , , , , ,997, a) z tytulu dostaw i uslug, o okresie splaty: 1 - do 12 miesiecy - powyzej 12 miesiecy b) inne j 2. Naleznosci od pozostalych jednostek a) z tytulu dostaw i uslug, o okresie splaty: 1 - do 12 miesiecy - powyzej 12 miesiecy b) z tytulu podatkow, dotacji, eel i innych swiadczen j c) inne 1 d) dochodzone na drodze sadowej nwestycje krotkoterminowe 1. Krotkoterminowe aktywa f inansowe a) w jedostkach powiazanych 1 - udzialy lub akcje - inne papiery wartosciowe! - udzielone pozyczki j - inne krotkoterminowe aktywa finansowe 1 b) w pozostalych jednostkach - udzialy lub akcje - inne papiery wartosciowe - udzielone pozyczki ] - inne krotkoterminowe aktywa finansowe c) srodki pieniezne i inne aktywa pieniezne j - srodki pieniezne w kasie i na rachunkach - inne srodki pieniezne - inne aktywa pieniezne 2. nne inwestycje krotkoterminowe V. Krotkoterminowe rozliczenia miedzyokresowe i ogolem aktywa (A+B)

4 System PROBT - FK Data: Czas: 12: 30: 47 Mie j ski Zaklad Komunalny w Polanicy Zdro ju Sp. z o. o. Spacerowa Polanica-Zdroj Strona: BLANS - PASYWA pozycjal [bilansul grudzieri 2009! grudzieri 2010 nazwa pozycji bilansu PA PM PA2 PA3! PA4 PAS! PA6! PA7 [ PAS i PA9 PB PB1 PB11 PB12 PB121 PB122 PB13 PB131 PB132 PB2 PB21 PB22 PB22A PB22B PB22C PB22D PB3 PB31 PB31A PB31A1 PB31A2 PBS B PB32 PB32A PB32B PB32C PB32D PB32D1 PB32D2! PB32E PB32F PB32G PB32H PB32! PB33 2,344, ,438, A. KAPTAL (FONDUSZ) WtASNY 1,599,80 1,599,80. Kapital (fundusz) podstawowy. Nalezne wplaty na kapital podstawowy (wielkosc ujemna) j. Udzialy (akcje) wlasne (wielkosc ujemna) 70, , V. Kapital (fundusz) zapasowy V. Kapital (fundusz) z aktualizacji wyceny 285,00 28 V. Pozostale kapitaly (fundusze) rezerwowe -28, V. Zysk (strata) z lat ubieglych 417, , JV. Zysk (strata) netto X. Odpisy z zysku netto w cia_gu roku obrotowego (wielkosc ujemna) 1,957, ,558, B. ZOBOWAZANA KEZERWY NA ZCBOHAZANA. Rezerwy na zobowiazania 1. Rezerwa z tytuiu odroczonego podatku dochodowego i ] 2. Rezerwa na swiadczenia emerytalne i podobne ] - dlugoterminowa 1 ] - krotkoterminowa j 3. Pozostale rezerwy - dlugoterminowe - krotkoterminowe 316, , Zobowiazania dlugoterminowe 1. Wobec jednostek powiazanych 316, , j 2. Wobec pozostalych jednostek 316, , j a) kredyty i pozyczki i b) zobowiazania z tytuiu emisji dluznych papierow wartosciowych c) inne zobowiazania finansowe d) inne 1,641, ,269, Zobowiazania krotkoterminowe 212, , Wobec jednostek powiazanych 97, a) z tytuiu dostaw i uslug, o okresie wymagalnosci: do 12 miesiecy - powyzej 12 miesiecy 114, , b) inne 1,389, ,057, j 2. Wobec pozostalych jednostek 174, j a) kredyty i pozyczki b) zobowiazania z tytuiu emisji dluznych papierow wartosciowyen c) inne zobowiazania finansowe 685, , d) z tytuiu dostaw i uslug, o okresie wymagalnoscit 685, , do 12 miesiecy - powyzej 12 miesiecy [ 28, e) zaliczki otrzymane na dostawy j f) zobowiazania wekslowe 405, , g) z tytuiu podatkow, eel, ubezpieczeri i innych swiadczeri 220, , h) z tytuiu wynagrodzen 54, , j i) inne 39, i 44, Fundusze specjalne

5 System PROBT - FK Data: Czas: 12:30:47 Miejski Zaklad Komunalny w Polanicy Zdroju Sp. z o.o. Spacerowa Polanica-Zdroj Strona: BLANS - PASYWA pozycjal bilansul grudzieii 2009 grudzieri 2010 nazwa pozycji bilansu V. Rozliczenia miedzyokresowe i 1. Ujernna wartosc firmy 2. nne rozliczenia miedzyokresowe - dlugoterminowe - krotkoterminowe 3,997, ogolem pasywa (A+B) Sporza.dzil: Kierownik jednostki: CZLON ^KJZARZADU data Anna

6 System PROBT - FK Data: Czas : 09:11:45 Miejski Zaklad Komunalny w Polanicy Zdroju Sp. z o.o. Spacerowa Polanica-Zdroj Strona: RACHUNEK ZYSKOW STRAT pozycjaj bilansul grudzieii 2009 grudzieri 2010 nazwa pozycji bilansu RA 6,900, ,054, A. PRZYCHCDY NETTO ZE SPRZEDAZY ZROWNANE Z NM, W TYM:! RAO 1,389, ,469, od jednostek powia_zanych Rfll 6,885, , Przychody netto ze sprzedazy produktow RA2-2, , Zmiana stanu produktow (zwiekszenie-wartosc dodatnia, zmniejszenie-ujemna RA3 1 i. Koszt wytworzenia produktow na wlasne potrzeby jednostki RA4 18, j 19, V. Przychody netto ze sprzedazy towarow i materialow RB 6,372, ,955, B. KDSZTY DZAtANOSC OPERACYJNEJ RB 146, , Amortyzacja 1 RB2 j 1,510, ,465, Zuzycie materialow i energii RB3! 1,157, i 1,697, Dslugi obce RB4 836, , V. Podatki i oplaty, w tym: RB41 - podatek akcyzowy RB5 j 2,155, ,266, V. Wynagrodzenia RB6 476, , V. Dbezpieczenia i inne swiadczenia ] RB7 76, , ] V. Pozostale koszty rodzajowe RB8 12, , V. Wartosc sprzedanych towarow i materialow PC 528, , C. ZYSK (STRATA) NA SPRZECftZY (A-B) RD 75, , ]D. POZOSTAtE ERZYCHCDY OPERACYJNE RD1 [ 47, Zysk ze zbycia niefinansowych aktywow trwalych j RD2 [ j. Dotacje [ RD3 75, [ 77, nne przychody operacyjne RE 103, , E. POZOSTALE KDSZTY OPERACYJNE RE1 24, Strata ze zbycia niefinansowych aktywow trwalych RE2 1. Aktualizacja wartosci aktywow niefinansowych RE3 103, , nne koszty operacyjne RF 500, , F. ZYSK (STRATA) Z DZAtANDSC OPERACYJNEJ (C+D-E) RG 28, , G. PRZYCHCDY FNANSOHE RG1 [. Dywidendy i udzialy w zyskach, w tym: RG11! - od jednostek powiazanych RG2 28, , Odsetki, w tym: RG od jednostek powia_zanych ] RG3. Zysk ze zbycia inwestycji RG4 [ V. Aktualizacja wartosci inwestycji [ RG5 [ V. nne RH 29, , H. KDSZTY FNANSOWE RH1 [ , Odsetki, w tym: RH11! - dla jednostek powia_zanych ] RH2. Strata ze zbycia inwestycji RH3. Aktualizacja wartosci inwestycji RH4 j 29, , V. nne R 499, , ZYSK (STRATA) NA DZALALNOSC GOSPOOARCZEJ (F+G-H) RJ J. WYNK ZDARZEN NADZWYCZAJNYCH (J..-J..) RJ Zyski nadzwyczajne RJ2 1. Straty nadzwyczajne RK 500, , K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (rij)

7 System PROBT - FK Data: Czas : 09:11:45 Miejski Zaklad Komunalny w Polanicy Zdroju Sp. z o.o. Spacerowa Polanica-Zdroj Strona: RACHUNEK ZYSKOW STRAT pozycjal bilansul grudzieri 2009 grudzien 2010 nazwa pozycji bilansu 1 RL 82, FM RN 417, , , L. PCOATEK DOCHCCOWY M. EOZOSTALE CBOWAZKDKE ZfrNEJSZENA ZYSKU (ZWEKSZENA STRATY) N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M) Sporzadzil: data i CZfc Kierownik jednostki: (M

8 nformacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Miejskiego Zakladu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Spolka z o.o. na dzien r.. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. 1. Miejski Zaklad Komunalny w Polanicy-Zdroju Spolka z o.o. jest zarejestrowana w Rejonowym dla Wroclawia-Fabrycznej we Wroclawiu, X Wydzial Gospodarczy KRS , kapital zakladowy zl, kapital wplacony zl, NP Rokiem obrotowym MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o. o. jest okres od do r. 3. Ewidencj? i rozliczenie kosztow prowadzi si? wedlug rodzajow na kontach zespolu 4 oraz wedlug typow dzialalnosci na kontach zespolu Przedmioty o okresie uzywania dluzszym niz rok, o wartosci poczajkowej nie przekraczaj^cej jednostkowo kwoty 3500 zl, odpisuje si? w miesia^cu ich zakupu w koszty dzialalnosci, ktorej majq. sluzyc, jako zuzycie materialow. 5. Przedmioty o okresie uzywania dluzszym niz rok o wartosci poczatkowej powyzej 3500 zl zalicza si? do srodkow trwalych, ktore sa^ amortyzowane metoda^ liniowa^. Ustala si? dla no wo nabytych srodkow trwalych nastejmjajce okresy amortyzacji: - dla fabrycznie nowych srodkow trwalych - wynikaja^ce z zala^cznika nr 1 do Ustawy o podatku dochodowym od osob prawnych (tj. Dz. U. 54 poz. 654 z pozn. zmianami) - dla uzywanych srodkow trwalych - oki-esy amortyzacji nie moga^ bye krotsze niz okreslone w art. 16j Ustawy o podatku dochodowym od osob prawnych (tj. Dz. U. 54 poz. 654 z pozn. zmianami); stawki indywidualne dla tych srodkow trwalych zatwierdza Zarza^d Spolki przed pierwszym ich wprowadzeniem do ewidencji. Dla uzywanych srodkow trwalych otrzymanych aportem od Gminy Polanica-Zdrqj. ustalono indywidualne stawki amortyzacji przyjmuja^c olcres amortyzacji: - dla grupa 4, 5, 8-24 miesia^ce - dla grupy 7-30 miesi?cy dla pojazdow uzytkowanych powyzej 5 lat oraz 60 miesie_cy dla pojazdow uzytkowanych ponizej 5 lat - dla grupy 2-10 lat - dla grupy 1-20 lat 6. Wartosci niematerialne i prawne o cenie jednostkowej nie przekraczaj^cej kwoty 3500 zl odpisuje si? jednorazowo, w pelnej wartosci w koszty. Pozostale wartosci niematerialne i prawne sa^ amortyzowane wedlug zasad i stawek podatkowych. 7. W roku 2010 MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o. o. prowadzila ksi?gi rachunkowe przy uzyciu komputera poslugujajc si? programem fmansowo-ksi?gowym PROBT. 8. Sprawozdanie finansowe za kazdy rok obrotowy zawiera: bilans, rachunek zyskow i strat w wariancie porownawczym, informacj? dodatkowa^ oraz sprawozdanie z dzialalnosci jednostki. C

9 9. Aktywa i pasywa MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o. o. wyceniane 33. na dzien bilansowy w sposob nast^puja^cy: srodki trwale oraz wartosci niematerialne i prawne - wedlug cen nabycia, kosztow wytworzenia lub wartosci przeszacowanej (po aktualizacji wyceny) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a takze o odpisy z tytulu trwalej utraty wartosci; naleznosci w kwocie wymagajajcej zaplaty, z zachowaniem ostroznosci; zobowiajzania - w kwocie wyraagaja^cej zaplaty; rezerwy - w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartosci; kapitaly ( fundusze) wlasne oraz pozostale aktywa i pasywa w wartosci nominalnej 10. Umowy leasingu kwalifikuje si? wedlug zasad okreslonych w ustawie o podatku dochodowym od osob prawnych. 11. Sprawozdanie fmansowe nie podlega obowiajzkowi badania w trybie art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowosci. 12. Sprawozdanie fmansowe zostalo sporzajdzone w oparciu o zalozenie kontynuacji dzialalnosci gospodarczej przez MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o. o. w daja^cej si? przewidziec przysziosci i nie istnieja^ okolicznosci wskazuja^ce na zagrozenie kontynuowania dalszej dzialalnosci.. Dodatkowe informacje i objasnienia 1. W pozycji bilansu A.A. Aktywa trwale - wykazano wartosc rzeczowych aktywow trwalych w kwocie ,76 zt., na ktora^ sklada si? wartosc srodkow trwalych, wartosci niematerialnych i prawnych otrzymanych oraz srodkow trwalych w budowie pomniejszona o umorzenie. Zakres zmian wartosci poczajtkowej tych skladnikow majaj:ku w roku 2010 prezentuje ponizsze zestawienie: Nazwa grupy skladnikow majatku l Wartosci niematerialne i prawne Srodki trwale podlegajajce amortyzacji Drobne srodki trwale Srodki trwale w budowie Konto Wartosc poczajkowa brutto na , , , ,67 Zwi^kszenie wartosci pocza_tkowej z tytutu _przychodow , , , ,05 Razem wartosc poczajkowa Zmniejszenie wartosci poczatkowej z tytulu zbycia lub likwidacji , ,06 [mvestycje przekazane do uzytkowania - ' ,03 Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5) , , ,

10 Zakres zmian w umorzeniach prezentuje ponizsze zestawienie: Nazwa grupy skiadnikow majajku i Wartosci niematerialne i prawne Srodki trwaie podlegajajce amortyzacji Drobne srodki trwaie Konto 2 071/10 071/ Wartosc umorzenia na , , ,38 Zwi^kszenie umorzenia z tytuhi odpisow amortyzacyj ny ch , , ,83 Razem umorzenie Zmniejszenie umorzenia z tytulu zbycia lub likwidacji , ,06 Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5) , , ,53 2. Pozycja A.B. Aktywa obrotowe zawiera wartosc zapasow materialow w magazynach na kwot? ,96 zl 3. Pozycja A.B.2 Aktywa obrotowe zawiera wartosc naleznosci krotkoterminowych ( ,58 zl), w tym od jednostek powiazanych, o ktorych mowa w Zarzajdzeniu Burmistrza Miasta Nr 87/2006 z dnia 29 grudnia 2006r ,84 zl (poz. A.B. 21) oraz od pozostalych jednostek ,74 zl (poz. A.B. 22) 4. W pozycji A.B.22.D. wykazano naleznosci dochodzone na drodze sajdowej w kwocie ,19 zl obejmuja^ce wartosc nominalnq. naleznosci skierowanych do postejpowania sajdowego i egzekucyjnego ( ,03 zl) pomniejszona^ o odpisy aktualizujajce te naleznosci (76.444,84 zl) 5. Pozycja A.B.31 Aktywa obrotowe zawiera wartosc srodkow pieni^znych zgromadzonych w kasie (7.462,63 zl) oraz na rachunkach bankowych podstawowym (limit debetowy wykorzystany do kwoty ,78 zl) i rachunkach pomocniczych, w tym srodki Funduszu Swiadczen Socjalnych (2.506,99 zl) i Funduszu kaucji mieszkaniowych (39.342,33 zl), a takze zdeponowane w kasie zagraniczne srodki platnicze w kwocie euro o wartosci 5.652,75 zl. 6. Pozycja A.B.4. Aktywa obrotowe to krotkoterminowe rozliczenia mie_dzyokresowe w wysokosci ,91 zl dotyczajce zakupu prenumeraty prasy na rok 2011 (kwota 1.808,41 zl), rozliczenia czynszu inicjalnego umow leasingowych proporcjonalnie do okresu trwania tych umow (8.535,10 zl), skladek OC, AC, NW dotyczajcych ubezpieczeh obejmujajcych rok 2011 (6,373,15 zl) oraz naliczonych lecz nie zaplaconych odsetek od kredytu inwestycyjnego (57,25 zl)

11 7. Pozycja P.B.2 Pasywa zawiera kwot zobowiajzan dlugoterminowych z tytulu zaciaj*niejego w Banku PEKAO SA kredytu inwestycyjnego, na dzien Or. pozostala do splaty kwota ,26 zl 8. Pozycja P.B.3 Pasywa zawiera kwot zobowiajzan krotkoterminowych w wysokosci ,51 zl, w tym wobec jednostek powiajzanych ,11 zl (pozycja P.B.31) oraz jednostek pozostalych ,38 zl (pozycja P.B.32) 9. Pozycja P.B. 32.D. Pasywa zawiera kwot zobowiajzan krotkoterminowych z tytulu dostaw i uslug wobec pozostalych kontrahentow, natomiast pozycja P.B.32.E. kwote_ zaliczki otrzymanej na poczet uslug w roku Pozycja P.B.32.G. Pasywa zawiera kwot podatku dochodowego od osob od osob fizycznych PT-4 (27.321,00 zl), podatku od nieruchomosci (3.096,00 zl), ubezpieczen spolecznych ( ,38 zl), skladek na PFRON (216,00 zl), oplat za korzystanie ze srodowiska (95.981,00 zl), oraz podatku naliczonego VAT (30.183,67 zl) 11. Pozycja P.B Pasywow zawiera zobowiajzanie z tytulu potra_cen dokonywanych z list plac - skladki NSZZ,,Solidarnosc" (586,59 zl), skladki i potrajcenia pozyczek do PKZP (9.153,20 zl), oraz ubezpieczenia osobowe (3.588,00 zl), 12. Struktura wlasnosci kapitalu podstawowego wykazanego w pozycji P.A.. Pasywa - wynosila: Gmina Polanica-Zdrqj - 100% Zmiany w kapitale podstawowym nie wystapily. 13. Rodzajem przewazaj^cej dzialalnosci MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. jest dzialalnosc z zakresie gospodarki komunalnej obejmujajca dostaw^ wody, odbior i oczyszczanie sciekow, zarza^dzanie i administrowania zasobami mieszkaniowymi gminnymi oraz wlasnosciowymi, odbior, wywoz i skladowanie odpadow stalych i plynnych oraz oczyszczanie ulic i chodnikow. Nowym rodzajem dzialalnosci wprowadzonym w 201 Or. sa^ uslugi parkingowe swiadczone na wybudowanym przez MZK parkingu przy ul..tana Pawla. 14. Pozycja R.A. rachunku zyskow i strat obejmuje wszystkie przychody dzialalnosci podstawowej oraz przychody ze sprzedazy materialow, w tym roznego rodzaju pojemnikow na odpady stale Struktur^ przychodow w poszczegolnych rodzajach dzialalnosci prezentuje ponizsza tabela:

12 Przychody netto ze sprzedazy Dostawa wody Odbior i oczyszczanie sciekow Oczyszczanie miasta Wywoz i skladowanie odpadow stalych i plynnych Administrowanie zasobem gminnym Zarzajizanie nieruchomosciami Uslugi odplatne na zlecenie Uslugi parkingowe Razem Poprzedni rok obrachunkowy (2009) , , , , , , , ,74 Bieza^cy rok obrotowy (2010) , , , , , , , , , Pozycja R.A.2 rachunku zyskow i strat - zmiana stanu produktow obejmuje roznic? pomie_dzy wartosci^. rozliczen miedzyokresowych czynnych na poczaj;ek i koniec roku 16. Pozycja R.B. rachunku zyskow i strat - koszty podstawowej dzialalnosci operacyjnej przedstawione w rozbiciu na koszty rodzajowe 17. Pozycja R.D. rachunku zyskow i strat - pozostale przychody operacyjne obejmuje kwoty uzyskane z dzierzawy majajtku spolki, prowadzema w imieniu gminy czynnosci windykacyjnych dotyczajcych said zlikwidowanego zakladu budzetowego. przychodow ze zbycia aktywow trwalych oraz rozwiajzania rezerw i odpisow aktualizuj^cych naleznosci 18. Pozycja R.E. rachunku zyskow i strat - pozostale koszty operacyjne obejmuje umorzenia i odpisy aktualizujajce naleznosci, wydatki na oplaty sa^dowe i komornicze, koszty prowadzonych czynnosci windykacyjnych i darowizny przekazane na podstawie uchwal Zarzajdu Spolki oraz koszty zbycia aktywow trwalych 19. W pozycji R.H.4 rachunku zyskow i strat wykazano koszty obslugi zaciqgni?tego kredytu inwestycyjnego oraz odsetki od linii debetowej 20. Wynik finansowy - zysk brutto w pozycji R.K. Rachunku zyskow i slrat wynosi ,10 zl i rozni si? od zysku netto wykazanego w pozycji R.N. Rachunku zyskow i strat o kwot ,00 zl stanowia^ca^podatek dochodowy od osob prawnych wynikaja^cy z zaznania CT Wynik finansowy zaprezentowany w rachunku zyskow i strat ( zl) nie odpowiada bezposrednio dochodowi podatkowemu wykazanemu w zeznaniu rocznym CT-8 ( ,37 zl). Do kwoty przychodow podatkowych nie zalicza si^ naliczonych lecz nie otrzymanych odsetek za zwlok? oraz rozwiajzania rezerw na odpisy aktualizujajce

13 naleznosci, ktorych uprzednio nie zaliczono do kosztow uzyskania przychodow. Ponadto do podatkowych kosztow uzyskania przychodow nie wszystkie koszty dzialalnosci mogq. bye zaliczone, np.: nie zalicza si$ do kosztow podatkowych kwot niewyplaconych wynagrodzen i skladek na ubezpieczenia spoleczne - wynagrodzenia w MZK w Polanicy- Zdroju Sp. z o.o. 33. wyplacane dnia 10 -go nastejmego miesi^ca, zaplaconych odsetek za zwtok? od zalegtosci budzetowych, odpisow aktualizujaj^ych naleznosci, kosztow reprezentacji, skladek na Pahstwowy fundusz Rehabilitacji Osob Niepehiosprawnych, itp. Szczegolowy wykaz roznic prezentuje ponizsza tabela: Lp Nazwa Zysk bilansowy brutto Przychody trwale niewliczane do podstawy opodatkowania Przychody przejsciowo niewliczane do podstawy opodatkowania Koszty trwale niestanowia^ce kosztow uzyskania przychodow Koszty przejsciowo niestanowiajce kosztow uzyskania przychodu Dochod podatkowy Dochod zwolniony z opodatkowania Cz^sc straty z lat ubieglych Odliczenia od dochodu Podstawa opodatkowania Podatek dochodowy za rok obrotowy Dane za rok obrotowy ,10-109, , , , ,32-6, , Zarzqd Spolki proponuje kwot^ zysku netto w wysokosci ,10 zl przeznaczyc na kapital zapasowy na dalsze finansowanie zadania inwestycyjnego.,budowa punktu przeladunkowego odpadow", ktore b^dzie kontynuowane w roku 2011 ze wzgl^du na uzyskane dofmansowanie z RPO. 23. W wyzej wymienionym roku obrotowym przeci^tne zatrudnienie wynosilo w podziale na grupy zawodowe :

14 Oddziat / rodzaj dziatalnosci place brutto przecietne zatrudnienie w etatach przecietne wynagrodzenie % do roku 2009 MZKrok ,83 56, ,64 107,96% w tym: siec wod-kan oczyszczlnia grupa remontowo - budowlana oczyszczanie miasta , , ,60 1 9,00 4, , ,47 107,93% 111,65% 2918,72 103,34% wywoz nieczystosci statych utrzymanie wysypiska , ,90 9,88 1, ,30 110,66% 2863,33 122,63% wywoz nieczystosci pfynnych odczytywacze administracja OWiK rozliczenia wody i nieczystosci administracja OGM administracja OOM administracja MZK bez zarzajdu i zarza^d + prokurent segregacja odpadow , , , , , , , ,00 1,00 2,00 3,50 2,00 4,00 1,42 5,58 3, , , , , , , , ,75 117,50% 94,95% 94,60% 101,30% 115,18% 82,32% 109,08% 109,99% % 24. Zdarzenia z lat ubieglych. Zdarzenia z lat ubieglych nie wystejduja^ w bilansie, 25. Bilans oraz rachunek zyskow i strat zawieraja^ informacje dotycza.ce rozliczen z jednostkami powiajzanymi, o ktorych mowa w Zarzajizeniu Burmistrza Miasta Nr 87/2006 z dnia 29 grudnia 2006r.: wartosc sprzedazy uslug komunalnych ,46 zl wartosc odsetek za zwloke_ wartosc naleznosci wartosc zobowiajzaii 0,92 zl ,84 zl (w tym z tytulu dostaw i uslug ,47 zl) ,10 zl (w tym z tytulu dostaw i uslug zl) Polanica-Zdroj, dnia r.

15 Wykaz said dotyczapych rozliczeri z jednostkami powiazanymi nadzien Lp. 200/ /4/ /3/ / /3/1 2 Wykaz jednostek powiazanych Dostawa wody, odbior sciekow, oczyszczanie miasta oraz wywoz nieczystosci statych Urzad Miejski - saldo dot. UM, OSP, BPM Szkota Podstawowa Mr 2 Przedszkole Nr 1 Gimnazjum Osrodek Pomocy Spotecznej Miejska Biblioteka Publiczna Miejskie Centrum Kultury Rozrachunki z budzetami Urzad Miejski - dodatki mieszkaniowe Urza_d Miejski - rozliczenie zlecenia na zarzajdzanie i administrowanie - brak srodkow na pokrycie swiadczeh Urzad Miejski - rozliczenie zlecenia na zarzajdzanie i administrowanie - wynagrodzenie zarzajdcy dotyczgce niezwindykowanej cz^sci czynszow za lata 2007 i 2008 Pozostate rozrachunki Urza_d Miejski - doptata do Spotki na podstawie Uchwaly Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspolnikow z dnia r. Pozostate naleznosci za ustugi Urzad Miejski - F:00201/2010 i 00226/ positki Miejska Biblioteka Publiczna razem w tym: dostawy pozostate Naleznosci , , ,47 0, , ,99 989, , ,84 Lp /4/ /4/ / /4/6 Wykaz zobowiazati wobec jednostek powiazanych wg stanu na dzieii Q10r. Wykaz jednostek powiazanych Urza^d Miejski - mylnie skieowane ptatnosci dot. zlikwidowanego MZK Urza^d Miejski - rozliczenie zlecenia - wartosc zalegtych czynszow Urzajd Miejski - faktury za dzierzaw? Urzqd Miejski - odsetki od czynszow razem Zobowiazania , ,10 Polanica-Zdroj, w tym: dostawy pozostate A :ZARZADU ,10 ixrzijnska

16 SPRAWOZDANE ZARZADU Z DZALALNOSC SPOLK ZA ROK 2010 NA ZWYCZAJNE ZGROMADZENE WSPOLNKOW MZK w Polanicy-Zdroju SP. Z O.O. Ogolna ocena sytuacji jednostki na przestrzeni okresu sprawozdawczego Okres sprawozdawczy obejmuja^cy 12 miesi^cy: jest kolejnym rokiem dzialalnosci spolki. Dzialania Zarza^du spolki skupialy si? na czynnosciach zwia^zanych z ugruntowaniem pozycji spolki na rynku lokalnym, poszukiwaniem nowych rynkow uslug i nowych kontrahentow, rozszerzeniu zakresu swiadczonych uslug poprzez eksploatacj? miejsc postojowych na parkingu przy ul. Jana Pawla oraz stacji przeladunkowej odpadow stalych. W zakresie gospodarki komunalnej Spolka realizowala pelen zakres uslug zwiajzanych z wypelnianiem ustawowych obowiajzkow gminy zwiajzanych z zaspakajaniem zbiorowych potrzeb spolecznosci lokalnej. Spolka przeznaczala w calosci przychody ze sprzedazy na pokrycie kosztow biezajaej eksploatacji i nieprzerwane swiadczenie uslug oraz fmansowanie rozpocz^tych zadan inwestycyjnych. W planie fmansowym na 201 Or. Spolka planowala zysk netto w kwocie zl. Wynikalo to z konstrukcji taryf oplat za wod^ i scieki oraz ustalonych zarza^dzeniem Burmistrza stawek oplat za wywoz nieczystosci stalych, do ktorych spolka zaproponowala wprowadzenie narzutu zysku do planowanych kosztow dzialalnosci. Zaplanowany zysk byl przeznaczony na realizacj? zadan inwestycyjnych i rozwqj Spolki. Ocena otoczenia jednostki w gospodarce i w branzy Rynek uslug swiadczonych przez MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb spolecznosci lokalnej jest rynkiem ograniczonym do rzeczywistych potrzeb mieszkancow. Spolka nie ma wyplywu na rzeczywista^ ilosc pobieranej wody i odprowadzanych sciekow, rzeczywista^ ilosc nagromadzonych odpadow stalych, czy tez liczb? zarza^dzanych nieruchomosci. Pozyskiwanie nowych kontrahentow na terenie Polanicy-Zdroju jest mozliwe w przypadku budowy nowych obiektow lub wykonania przez Gmin? Miejska^ nowych sieci wodocia^gowo - kanalizacyjnych. Dzialania Zarza^du zmierzajajce do rozszerzenia rynku swiadczonych uslug dotyczyly rowniez rynkow

17 zewn^trznych tj., uzyskania koncesji za wywoz nieczystosci plynnych z terenu gminy Bystrzyca Klodzka i zawarcia umow na taka^ushig? z podmiotami dzialaja^cymi w sajsiednich gminach oraz pozyskania zlecen na dodatkowe zadania, ktorych wykonywanie byloby mozliwe przy wykorzystaniu posiadanego sprze_tu i umiej^tnosci zalogi. Ocena wlasnego potencjalu Wielkosc sprzedazy w okresie sprawozdawczym W 2010 roku sprzedaz dotyczyla nastejduja^cych typow dzialalnosci: dostawy wody i odbioru oraz oczyszczania sciekow uslug zwiajzanych z zarzajdzaniem i administrowaniem nieruchomosciami odbioru i skladowania nieczystosci staiych oraz oczyszczania miasta wywozu nieczystosci plynnych i udrazniania kanalizacji robot budowlano - instalacyjnych i remontow wykonywanych na odr^bne zlecenia Lp. 1 2 ") 4 5 Sprzedaz wartosciowa w zl Dostawa wody i odbior oraz oczyszczanie sciekow uslugi zwi^zane z zarzajdzaniem i administrowaniem nieruchomosciami odbior i skladowanie nieczystosci staiych i plynnych oraz oczyszczanie miasta roboty budowlano - instalacyjne i remonty wykonywane na odre_bne zlecenia Uslugi parkingowe , , , , ,41 Posiadane zamowienia na przyszly okres Spolka posiada umowy zawarte na czas nieokreslony na dostawy wody i odbior sciekow oraz wywoz nieczystosci staiych z mieszkancami miasta oraz podmiotami prowadza_cymi dzialalnosc gospodarcza^ w Polanicy-Zdroju.

18 Potencjal bazy materialno-technicznej Spolka obecnie posiada aktywa trwaie o wartosci netto ,76 zl. Cze_sc majatku stanowi aport otrzymany od gminy Polanica-Zdroj. W 2010 zostaly zakupione nowe srodki trwaie o la^cznej wartosci ,66 zl (sa. to m.in. zestawy komputerowe, piaskarka ciajnikowa, przecinarka do asfaltu, plug do KOMATSU, pompa gl?binowa) oraz uzywane srodki trwaie (samochod NSSAN Navara). Ponadto w 2010r. kontynuowano budow? stacji przeladunkowej odpadow oraz zawarto dwie umowy leasingowe na zakup 2 szt. Parkometrow i koparko ladowark? KOMATSU. Zakupy te zwi?kszyly mozliwosci swiadczenia uslug zarowno na terenie Polanicy-Zdroju jak i rynkach zewn?trznych. Ponadto swiadczenie uslug w zakresie dostawy wody, odbioru i oczyszczania sciekow, skladowania odpadow stalych odbywa si? przy wykorzystaniu majatku gminnego dzierzawionego na podstawie umow zawartych w dniu 18 maja 2009r. Ocena zasobow ludzkich Zatrudnienie w Spolce w roku 2010 utrzymywalo si? na stalym poziomie gwarantuja^cym nieprzerwane swiadczenie uslug, natomiast w okresach skumulowania prac, np. sprzaj;anie miasta po zimie, odsniezanie ulic i chodnikow po intensywnych opadach sniegu, sprzajtanie opadlych lisci do wykonywania uslug Spolka zatrudnia dodatkowo pracownikow na czas okreslony lub w ramach umow cywilno-prawnych. Na koniec okresu sprawozdawczego zatrudnienie wynosilo 56 osob, w tym 19 osob to pracownicy administracyno zarzajdzaja^cy i 37 osob pracownicy bezposrednio zatrudnieni przy swiadczeniu uslug. nwestycje W roku 2010 zostaly poczynione zakupy inwestycyjne w zakresie nabycia srodkow trwalych na kwot? la^cznq ,05 zl, oraz wartosci niematerialnych i prawnych na kwot? ,35 zl, w tym: - zakupy nowych srodkow trwalych, o ktorych mowa wyzej ,66 zl - zakup NSSAN Navara zl - modernizacja sciany wschodniej budynku socjalno - garazowego ,87 zl

19 - modernizacja oswietlenia bazy przy ul. Polnej zl - termomodernizacja dachu garazy ,50 zl - monitoring bzy przy ul. Polnej zl - budowa stacji przeladunkowej odpadow (inwestycja niezakonczona) ,02 zl - umowa leasingowa na zakup 2 szt. Parkometrow zl - umowa leasingowa na zakup koparko - ladowarki KOMATSU z! - zakup oprogramowania komputerowego ,35 zl Zadania inwestycyjne byly finansowane z wplywow biezajcych oraz kredytu bankowego. Przewidywany rozwoj Spolki Kierunki rozwoju w roku i strategia dzialania Spolka zamierza kontynuowac dotychczasowa^ dzialalnosc w pelnym zakresie uslug komunalnych oraz pozyskiwac dodatkowe zlecenia na zadania mozliwe do wykonania przy wykorzystaniu posiadanego sprzejtu i zasobow ludzkich. W zwiajzku z pianowanym w 2011 roku zakonczeniem budowy na bazie przy ul. Polnej stacji przeladunkowe dla odpadow stalych Spolka podejmie dzialania zmierzaj^ce do pozyskania dodatkowego strumienia odpadow z sa^siednich gmin. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa Spolki Aktualna sytuacja finansowa Spolki na koniec roku obrotowego 2010 Spolka zakonczyla rok obrotowy zyskiem brutto w wysokosci ,10 zl. oraz zyskiem netto w kwocie ,10 zl. Spolka nie osia^gn^la zysku na pianowanych poziomie ze wzgle_du na utrate_ w cia^gu 201 Or. rynku uslug na wywoz odpadow w sq.siednich gminach.. Wyszczegolnienie (w zl) Przychody netto ze sprzedazy Wynik dzialalnosci gospodarczej Wynik brutto Wynik netto , , , ,10 4

20 Planowane dzialania i wyniki ekonomiczne na rok 2011 W roku 2011 Spolka b^dzie da^zyc optymalnego wykorzystania nowo wybudowanej stacji przeladunkowej odpadow oraz poprawy jakosci swiadczonych uslug. W planie finansowym przyj^to nast^puj^ce zalozenia. Wyszczegolnienie (w tys. zj) Planowany przychod calkowity Planowane koszty lajczne Planowana strata brutto Planowany zysk netto , ,7-129,9 0,0 Zalozenie straty na dzialalnosci gospodarczej w kwocie zl. wynika z faktu, ze wprowadzona Uchwalq. Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia r. gorna stawka oplat za wywoz odpadow komunalnych jest nizsza od proponowanej przez MZK. Zdaniem Zarzajiu istnieja^ przeslanki, ktore w trakcie roku umozliwi^ zmniejszenie rzeczywistych kosztow zwia^zanych z gospodarka^ odpadami w zwia^zku z wykorzystaniem cz^sci odpadow tzw. warstwy podsitowej z linii przesiewania odpadow na cele rekultywacyjne. Tym samym ulegnie zmniejszeniu ilosc odpadow wywozona z terenu miasta na wysypisko zintegrowane oraz oplaty wnoszone za skladowanie tych odpadow. Dzialania te sa^ uzaleznione od terminu zakonczenia inwestycji oraz uzyskania zmiany decyzji Urz^du Marszalkowskiego w sprawie rekultywacji wysypiska. Sporza^dzono w Polamcy-Zdroju, dnia (podpisy czlonkow Zarzqau

Kancelaria Biegfych Rewident6w

Kancelaria Biegfych Rewident6w Kancelaria Biegfych Rewident6w Spolka Akcyjna OPINIA I RAPORT ZBADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r, Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chalubinskiego w Zakopanem VI.

Bardziej szczegółowo

Ka nee I a ria Bi e gl ego R e w i denta m g r JaninaPrzytu!\l - Wrofrska 31-710 Krakow, ol.b.wstydliweg()8 te[.!f;l.x 012-645-66-Q5 OPINIA I RAPORT

Ka nee I a ria Bi e gl ego R e w i denta m g r JaninaPrzytu!\l - Wrofrska 31-710 Krakow, ol.b.wstydliweg()8 te[.!f;l.x 012-645-66-Q5 OPINIA I RAPORT Ka nee a ria Bi e gl ego R e w i denta m g r JaninaPrzytu!\l - Wrofrska 31-710 Krakow, ol.b.wstydliweg()8 te[.!f;l.x 012-645-66-Q5 OPNA RAPORT z badania sprawozdania finansowego za okres 1.01.-31.12.2008

Bardziej szczegółowo

OPINIA wraz z raportem

OPINIA wraz z raportem D BIURO KONSULTINGOWE REWIZJIIDORADZTWA GOSPODARCZEGO Podmiat uprawniony do badania sprawozdah finansowych AUDIT DOR 85087 Bydgoszcz, ui. Gojowa 34 tel. 3429197, tel./fax 3453163 email :bilans@aucbtclof.com.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe" Fundacji Hospicyjnej" z siedziba w Gdansku za rok 2007.

Sprawozdanie finansowe Fundacji Hospicyjnej z siedziba w Gdansku za rok 2007. ,,Fundacja Hospicyjna" ul. Chodowieckiego 1O Sprawozdanie finansowe" Fundacji Hospicyjnej" z siedziba w Gdansku za rok 2007. Zgodnie z art. 45 ust.2 ustawy o rachunkowosci z dnia 29 wrzesnia 1994 roku

Bardziej szczegółowo

Pan. PrzewodniczqCy. dotyczy: przekazanie Radzie Miasta Konina sprawozdania finansowego miasta Konina za 2014 rok, celem rozpatrzenia i zatwierdzenia.

Pan. PrzewodniczqCy. dotyczy: przekazanie Radzie Miasta Konina sprawozdania finansowego miasta Konina za 2014 rok, celem rozpatrzenia i zatwierdzenia. PREZYDENT MIASTA KONINA 62-00 Konin, plac Wolnosci 1, tel.{0-63) 240-11-11, fax (0-63) 242-99-20, e-mail: um_konin@konet.pl, http://www.konin.pl Konin, dnia 23 kwietnia 201 roku BU.303. 206.201 Urz^d Miejski

Bardziej szczegółowo

Sp61ka z ograniczonq_ odpowiedzialnosciq_ SP6t.KA KOMANDYTOWA OPINIA I RAPORT. NIEZALEZNEGO BIEGt.EGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sp61ka z ograniczonq_ odpowiedzialnosciq_ SP6t.KA KOMANDYTOWA OPINIA I RAPORT. NIEZALEZNEGO BIEGt.EGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO l, L \ ) u u R A FN Sp61ka z ograniczonq_ odpowiedzialnosciq_ SP6t.KA KOMANDYTOWA 41-200 Sosnowiec, u/. Kiliflskiego 54/11113, tel.: 32-266-94-21, telefax: 32-266-84-14 http://www.rafin.com.p/ e-mail:biuro@rafin.com.pl

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2003

Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2003 POCZTA Od : EM DUDA Brygida Rowinska Data odbioru : 2004-08-10 22:58:22 Do : EM Kancelaria Publiczna KOMISJA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH I GIELD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2003 (zgodnie z 57 ust. 2

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAL 2010 ROKU

RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAL 2010 ROKU RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAL 2010 ROKU NOTORIA SERWIS S.A. ul. Miedziana 3a/17, 00-814 Warszawa tel. +48 22 654-22-45, fax. +48 022 654-22-46 NIP 525-21-52-769, Regon 016200212 Spólka

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ELEKTROCIEPLOWNI "SEDZIN" S.A.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ELEKTROCIEPLOWNI SEDZIN S.A. SEDZIN SA-R 2006 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ELEKTROCIEPLOWNI "SEDZIN" S.A. 1. Informacje ogólne Elektrocieplownia "Sedzin" SA Ul. Malobadzka 141,42-500 Sedzin Podstawowym przedmiotem dzialalnosci

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS 3/2003

Formularz SA-QS 3/2003 POCZTA Od : EM DUDA Brygida Rowinska Data odbioru : 2003-11-13 09:15:11 Do : EM Kancelaria Publiczna KOMISJA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH I GIELD Formularz SA-QS 3/2003 (dla emitentów papierów wartosciowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 r. - 31.12.2012 r.

Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 r. - 31.12.2012 r. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012r. 31.12.2012r. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012r. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 r. - 31.12.2012 r. Warszawa, 29 luty 2012r. na które

Bardziej szczegółowo

Tlumaczenie. Spis tresci

Tlumaczenie. Spis tresci Tlumaczenie AGORA SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1.01.2000 DO 30.06.2000 ORAZ OD 1.01.1999 DO 30.06.1999 przygotowane zgodnie z MIEDZYNARODOWYMI STANDARDAMI RACHUNKOWOSCI Tlumaczenie

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa BioMaxima SA

Grupa Kapitałowa BioMaxima SA Grupa Kapitałowa BioMaxima SA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie zawiera: Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH I GIELD Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2005

KOMISJA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH I GIELD Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2005 KOMISJA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH I GIELD Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2005 (zgodnie z 93 ust.2 i 94 ust. 1 Rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Warszawa, 31 stycznia 2013 roku 1 APIS SA Sprawozdanie finansowe za rok kończący

Bardziej szczegółowo

Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A. Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy od 01.01.2014 do 31.12.2014

Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A. Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy od 01.01.2014 do 31.12.2014 Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A. Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy od 01.01.2014 do 31.12.2014 1 I. Sprawozdania finansowe... 5 1. Bilans na dzień 31.12.2014 roku... 5 2. Rachunek zysków

Bardziej szczegółowo

AGORA SA (poprzednio AGORA-GAZETA SP. Z O.O.) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1.01.99 DO 30.06.99 ORAZ OD 1.01.98 DO 30.06.

AGORA SA (poprzednio AGORA-GAZETA SP. Z O.O.) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1.01.99 DO 30.06.99 ORAZ OD 1.01.98 DO 30.06. AGORA SA (poprzednio AGORA-GAZETA SP. Z O.O.) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1.01.99 DO 30.06.99 ORAZ OD 1.01.98 DO 30.06.98 Spis tresci Skonsolidowany bilans 1 Skonsolidowany rachunek

Bardziej szczegółowo

Sosnowiec, dnia 22 stycznia 2014 roku. KP/2/FE/20i3/PZP/fax-25/234/fax-26/ 338/fax-29/fax-3o/fax-4o/fax-49/20i4

Sosnowiec, dnia 22 stycznia 2014 roku. KP/2/FE/20i3/PZP/fax-25/234/fax-26/ 338/fax-29/fax-3o/fax-4o/fax-49/20i4 tel. (32) 292 55 90 do 92 / faks: (32) 292 46 38; e-mail: sekretariatorpwik.sosnowiec.pl KP/2/FE/20i3/PZP/fax-25/234/fax-26/ 338/fax-29/fax-3o/fax-4o/fax-49/20i4 Sosnowiec, dnia 22 stycznia 2014 roku Do

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE Poz. 8411. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. [BMSiG-7732/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU 33-300 Nowy Sącz,

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. SP ZOZ CENTRUM PEDIATRII W SOSNOWCU IM. JANA PAWŁA II Sosnowiec ul. G. Zapolskiej 3

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. SP ZOZ CENTRUM PEDIATRII W SOSNOWCU IM. JANA PAWŁA II Sosnowiec ul. G. Zapolskiej 3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SP ZOZ CENTRUM PEDIATRII W SOSNOWCU IM. JANA PAWŁA II Sosnowiec ul. G. Zapolskiej 3 za rok obrotowy kończący się w dniu 3 grudnia 2014 roku Sosnowiec, marzec 2015

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA POLTAX Sp zo o. 03949 Warszawa.!1. wan.iy I1A lok.3 tel : +48 (22)6165511.61655121 lax: +48 (22) 616609s e ma l: biuro@pol-iax.pl wwur por-ra).pl Ld< 66/u /,to (-fuselaj;o,2r*o.og sz OPINIA NIEZALEZNEGO

Bardziej szczegółowo

RAPORT GRAPHIC S.A. za 2013 rok

RAPORT GRAPHIC S.A. za 2013 rok RAPORT GRAPHIC S.A. za 213 rok (okres od 1.1.213 do 31.12.213 r.) KATOWICE, 3. maja 214 r. SPIS TREŚCI: LIST PREZESA ZARZĄDU... 4 WYBRANE DANE FINANSOWE... 5 2.1 Wybrane dane z rachunku zysków i strat...

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny. im. Ludwika Rydygiera w Krakowie SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2008 ROK

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny. im. Ludwika Rydygiera w Krakowie SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2008 ROK Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 2 SKONSOLIDOWANY BILANS - A K T Y W A...

Bardziej szczegółowo

J E D N O S T K O W Y I S K O N S O L I D O W A N Y R A P O R T O K R E S O W Y A R T N E W S S. A.

J E D N O S T K O W Y I S K O N S O L I D O W A N Y R A P O R T O K R E S O W Y A R T N E W S S. A. J E D N O S T K O W Y I S K O N S O L I D O W A N Y R A P O R T O K R E S O W Y A R T N E W S S. A. za okres 01.10.2014 r. - 31.12.2014 r. Data raportu: 13 luty 2015 r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2010

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2010 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2010 OBEJMUJĄCE : 1. WPROWADZENIE DO SPROWAZDANIA FINANSOWEGO 2. BILANS 3. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 5. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004

Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 KOMISJA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH i GIELD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 57 ust. 1 pkt. 3 Rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 16 pazdziernika 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z 2002

Bardziej szczegółowo

A. WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

A. WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A. WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. INFORMACJE OGÓLNE Nazwa Spółki: Lena Lighting S.A. Siedziba Spółki mieści się przy: ul. Kórnickiej 52 63-000 Środa Wlkp. Spółce nadano numer statystyczny

Bardziej szczegółowo