' " . - -,, '"' : ' MiEJSKi ZAKtAD KOMUNALNY. L. dz Polanica-Zdrqj ul. Spacerowa 2 tel fax Polanica-Zdroj,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "' " . - -,, '"' : ' MiEJSKi ZAKtAD KOMUNALNY. L. dz. 57-320 Polanica-Zdrqj ul. Spacerowa 2 tel. 74865 1780 fax 7486901 61. Polanica-Zdroj, 2011-03-24"

Transkrypt

1 SO 9001:200 L. dz. MiEJSKi ZAKtAD KOMUNALNY POLANCY-ZDRCJu' SPObXA z o.o. Zarejestrowana w S^dzie Rejonowym dla Wrocfawia-Fabrycznej we WrocJawiu, X Wydziaf Gospodarczy KRS nr , kapitaf zakjadowy 599 SOQzl, kapitaf wpfacony 100 OOOzf; NP ,, '"' : ' ' ' ". ''. ;.- ' "'.:.c-f' L*...**% ' "-.^V^",... \*&*' ' * '..- >'" ''- Dotyczy: sprawozdawczosci rocznej Polanica-Zdroj, Szanowny Pan Jerzy Terlecki Burmistrz Miasta Polanica-Zdroj Reprezentant Zgromadzenia Wspolnikow wlasciciela spolki MZKw Polanicy-Zdroju Sp. z o.o Polanica-Zdrqj ul. Spacerowa 2 tel fax Zarza^d Miejskiego Zakladu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Spolka z o.o. przeklada w zala^czeniu nastejmja^ce dokumenty stanowia^ce rocznq. sprawozdawczosc Spolki zgodnie z art. 45 ust 1 i 2 Ustawy o rachunkowosci z dnia 29 wrzesnia 1994r. (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 76 poz. 694 z pozn. zmianami) w zwia^zku z 16 pkt. 1 Aktu Zalozycielskiego Spolki z ograniczona^ odpowiedzialnoscia^ z dnia r.: 1. Bilansnadzien r. 2. Rachunek zyskow i strat na dzien Or sporzajdzony w wariancie porownawczym 3. nformacj? dodatkowa^ do sprawozdania finansowego 4. Sprawozdanie zarza^du z dzialalnosci Spotki Jednoczesnie realizuja^c postanowienia Zarza^dzeniu Burmistrza Miasta Nr 87/2006 z dnia 29 grudnia 2006r w sprawie sporzajdzania skonsolidowanego bilansu Gminy Polanica- Zdroj zala_czamy do sprawozdawczosci wykaz said naleznosci od jednostek powia^zanych. Do wiadomosci: - Rada Nadzorcza MZK w Polanicy Zdroju Sp. z o.o. - Rada Pracownikow MZK przy w Polanicy Zdroju Sp. z o.o. Sekretariat: Oddzial Gospodarki Mieszkaniowej: Oddzial Oczyszczania Miasta: Oddzial Wodoci^gow i Kanalizacji: Polanica-Zdroj ul. Spacerowa 2 tel fax Polanica-Zdroj ul. Spacerowa 2 tel Polanica-Zdroj ul, Polna 1 tel./fax Polanica-Zdroj ul. Klodzka tel./fax vwwv.mzk-polanica.pl

2 System PROBT - FK Data: Czas: 12:30: Miejski Zaklad Kcmunalny w Polanicy Zdroju Sp. z o.o. Spacerowa Polanica-Zdroj Strona: BLANS - AKTYWA pozycjal bilansul grudzien 2009 grudzien 2010 nazwa pozycji bilansu Ml Mil M12! 1 AA13 1! AA14 AA2 M21 M21A M21B AA21C M21D M21E! AA22 AA23 M3 AA31 1 AA32 AA4 AA41 A&42 1 AA43 A&43A AA43A1J M43A2! M43A3 AA43A4 1 AA43B AR43B1 M43B2 AA43B3 A&43B4 A&44! AA5 AA51 AA52 KB AB1 [ ABU AB12 f AB13 AB14 AB15 AB2 AB21 2,274, ,485, A. AKTYWA. TRHftLE 4, , i. Wartosci niematerialne i prawne i 1. Koszty zakoriczonych prac rozwojowych 1 2. Wartosc firmy 4, , nne wartosci niematerialne i prawne 4. Zaliczki na wartosci niematerialne i prawne 2,269, ,481, Rzeczowe aktywa trwale 1,834, ,777, ] 1. Srodki trwale 234,00! 223, a) grunty (w tym prawo uzytkowania wieczystego gruntu) 965, , b) budynki, lokale i obiekty inzynierii ladowej i wodnej 74, , c) urzadzenia techniczne i maszyny 554, , d) srodki transportu 5, , e) inne srodki trwale 434, , Srodki trwale w budowie 3. Zaliczki na srodki trwale w budowie. Naleznosci dlugoterminowe 1. CM jednostek powia.zanych 2. Od pozostalych jednostek V. nwestycje dlugoterminowe 1. Nieruchomoscl i 2. Wartosci niematerialne i prawne } 3. Dlugoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiazanych 1 - udzialy lub akcje - inne papiery wartosciowe [ - udzielone pozyczki - inne dlugoterminowe aktywa f inansowe b) w pozostalych jednostkach - udzialy lub akcje - inne papiery wartosciowe - udzielone pozyczki - inne dlugoterminowe aktywa f inansowe 4. nne inwestycje dlugoterminowe V. Dlugoterminowe rozliczenia miedzyokresowe 1. Aktywa z tytulu odroczonego podatku dochodowego 2. nne rozliczenia miedzyokresowe 2,028, ,512, B. AKTYKA CBROTOWE 59,760.73! 59, Zapasy 59, , Materialy ] 2. Polprodukty i produkty w toku 3. Produkty gotowe [ 4. Towary i 5. Zaliczki na dostawy 1,395, ,379, [. Naleznosci krotkoterminowe 173, , Naleznosci od jednostek powia.zanych

3 System PROBT - FK Data: Czas: 12:30:47 Miejski Zaklad Komunalny w Polanicy Zdroju Sp. z o.o. Spacerowa Polanica-Zdroj Stro; BLANS - AKTYWA pozycjaj bilansul grudzieri 2009 [ grudzien nazwa pozycji bilansu 1 AB21A 122, AB21A1 1 AB21A2 1 AB21B 122, , AB22 \ AB22A 1,221, , AB22A1 1 AB22A2 1 AB22B j 1 AB22C 1 AB22D 946, , ,538.60! ] 1 AB3 549, AB31 549, AB31A 1 AB31A1 1 AB31A21 1 AB31A3 1 AB31A4 1 AB31B 1 AB31B1 1 AB31B2 1 AB31B3 1 AB31B4 1 AB31C 1 1 AB31C1! 549, , j! 1 AB31C2 39, AB31C3 7, AB32 AB4 1 23, RAZEM : 4,302, , , , ,237, ,007, ,007, , , , , , , , , , , ,997, a) z tytulu dostaw i uslug, o okresie splaty: 1 - do 12 miesiecy - powyzej 12 miesiecy b) inne j 2. Naleznosci od pozostalych jednostek a) z tytulu dostaw i uslug, o okresie splaty: 1 - do 12 miesiecy - powyzej 12 miesiecy b) z tytulu podatkow, dotacji, eel i innych swiadczen j c) inne 1 d) dochodzone na drodze sadowej nwestycje krotkoterminowe 1. Krotkoterminowe aktywa f inansowe a) w jedostkach powiazanych 1 - udzialy lub akcje - inne papiery wartosciowe! - udzielone pozyczki j - inne krotkoterminowe aktywa finansowe 1 b) w pozostalych jednostkach - udzialy lub akcje - inne papiery wartosciowe - udzielone pozyczki ] - inne krotkoterminowe aktywa finansowe c) srodki pieniezne i inne aktywa pieniezne j - srodki pieniezne w kasie i na rachunkach - inne srodki pieniezne - inne aktywa pieniezne 2. nne inwestycje krotkoterminowe V. Krotkoterminowe rozliczenia miedzyokresowe i ogolem aktywa (A+B)

4 System PROBT - FK Data: Czas: 12: 30: 47 Mie j ski Zaklad Komunalny w Polanicy Zdro ju Sp. z o. o. Spacerowa Polanica-Zdroj Strona: BLANS - PASYWA pozycjal [bilansul grudzieri 2009! grudzieri 2010 nazwa pozycji bilansu PA PM PA2 PA3! PA4 PAS! PA6! PA7 [ PAS i PA9 PB PB1 PB11 PB12 PB121 PB122 PB13 PB131 PB132 PB2 PB21 PB22 PB22A PB22B PB22C PB22D PB3 PB31 PB31A PB31A1 PB31A2 PBS B PB32 PB32A PB32B PB32C PB32D PB32D1 PB32D2! PB32E PB32F PB32G PB32H PB32! PB33 2,344, ,438, A. KAPTAL (FONDUSZ) WtASNY 1,599,80 1,599,80. Kapital (fundusz) podstawowy. Nalezne wplaty na kapital podstawowy (wielkosc ujemna) j. Udzialy (akcje) wlasne (wielkosc ujemna) 70, , V. Kapital (fundusz) zapasowy V. Kapital (fundusz) z aktualizacji wyceny 285,00 28 V. Pozostale kapitaly (fundusze) rezerwowe -28, V. Zysk (strata) z lat ubieglych 417, , JV. Zysk (strata) netto X. Odpisy z zysku netto w cia_gu roku obrotowego (wielkosc ujemna) 1,957, ,558, B. ZOBOWAZANA KEZERWY NA ZCBOHAZANA. Rezerwy na zobowiazania 1. Rezerwa z tytuiu odroczonego podatku dochodowego i ] 2. Rezerwa na swiadczenia emerytalne i podobne ] - dlugoterminowa 1 ] - krotkoterminowa j 3. Pozostale rezerwy - dlugoterminowe - krotkoterminowe 316, , Zobowiazania dlugoterminowe 1. Wobec jednostek powiazanych 316, , j 2. Wobec pozostalych jednostek 316, , j a) kredyty i pozyczki i b) zobowiazania z tytuiu emisji dluznych papierow wartosciowych c) inne zobowiazania finansowe d) inne 1,641, ,269, Zobowiazania krotkoterminowe 212, , Wobec jednostek powiazanych 97, a) z tytuiu dostaw i uslug, o okresie wymagalnosci: do 12 miesiecy - powyzej 12 miesiecy 114, , b) inne 1,389, ,057, j 2. Wobec pozostalych jednostek 174, j a) kredyty i pozyczki b) zobowiazania z tytuiu emisji dluznych papierow wartosciowyen c) inne zobowiazania finansowe 685, , d) z tytuiu dostaw i uslug, o okresie wymagalnoscit 685, , do 12 miesiecy - powyzej 12 miesiecy [ 28, e) zaliczki otrzymane na dostawy j f) zobowiazania wekslowe 405, , g) z tytuiu podatkow, eel, ubezpieczeri i innych swiadczeri 220, , h) z tytuiu wynagrodzen 54, , j i) inne 39, i 44, Fundusze specjalne

5 System PROBT - FK Data: Czas: 12:30:47 Miejski Zaklad Komunalny w Polanicy Zdroju Sp. z o.o. Spacerowa Polanica-Zdroj Strona: BLANS - PASYWA pozycjal bilansul grudzieii 2009 grudzieri 2010 nazwa pozycji bilansu V. Rozliczenia miedzyokresowe i 1. Ujernna wartosc firmy 2. nne rozliczenia miedzyokresowe - dlugoterminowe - krotkoterminowe 3,997, ogolem pasywa (A+B) Sporza.dzil: Kierownik jednostki: CZLON ^KJZARZADU data Anna

6 System PROBT - FK Data: Czas : 09:11:45 Miejski Zaklad Komunalny w Polanicy Zdroju Sp. z o.o. Spacerowa Polanica-Zdroj Strona: RACHUNEK ZYSKOW STRAT pozycjaj bilansul grudzieii 2009 grudzieri 2010 nazwa pozycji bilansu RA 6,900, ,054, A. PRZYCHCDY NETTO ZE SPRZEDAZY ZROWNANE Z NM, W TYM:! RAO 1,389, ,469, od jednostek powia_zanych Rfll 6,885, , Przychody netto ze sprzedazy produktow RA2-2, , Zmiana stanu produktow (zwiekszenie-wartosc dodatnia, zmniejszenie-ujemna RA3 1 i. Koszt wytworzenia produktow na wlasne potrzeby jednostki RA4 18, j 19, V. Przychody netto ze sprzedazy towarow i materialow RB 6,372, ,955, B. KDSZTY DZAtANOSC OPERACYJNEJ RB 146, , Amortyzacja 1 RB2 j 1,510, ,465, Zuzycie materialow i energii RB3! 1,157, i 1,697, Dslugi obce RB4 836, , V. Podatki i oplaty, w tym: RB41 - podatek akcyzowy RB5 j 2,155, ,266, V. Wynagrodzenia RB6 476, , V. Dbezpieczenia i inne swiadczenia ] RB7 76, , ] V. Pozostale koszty rodzajowe RB8 12, , V. Wartosc sprzedanych towarow i materialow PC 528, , C. ZYSK (STRATA) NA SPRZECftZY (A-B) RD 75, , ]D. POZOSTAtE ERZYCHCDY OPERACYJNE RD1 [ 47, Zysk ze zbycia niefinansowych aktywow trwalych j RD2 [ j. Dotacje [ RD3 75, [ 77, nne przychody operacyjne RE 103, , E. POZOSTALE KDSZTY OPERACYJNE RE1 24, Strata ze zbycia niefinansowych aktywow trwalych RE2 1. Aktualizacja wartosci aktywow niefinansowych RE3 103, , nne koszty operacyjne RF 500, , F. ZYSK (STRATA) Z DZAtANDSC OPERACYJNEJ (C+D-E) RG 28, , G. PRZYCHCDY FNANSOHE RG1 [. Dywidendy i udzialy w zyskach, w tym: RG11! - od jednostek powiazanych RG2 28, , Odsetki, w tym: RG od jednostek powia_zanych ] RG3. Zysk ze zbycia inwestycji RG4 [ V. Aktualizacja wartosci inwestycji [ RG5 [ V. nne RH 29, , H. KDSZTY FNANSOWE RH1 [ , Odsetki, w tym: RH11! - dla jednostek powia_zanych ] RH2. Strata ze zbycia inwestycji RH3. Aktualizacja wartosci inwestycji RH4 j 29, , V. nne R 499, , ZYSK (STRATA) NA DZALALNOSC GOSPOOARCZEJ (F+G-H) RJ J. WYNK ZDARZEN NADZWYCZAJNYCH (J..-J..) RJ Zyski nadzwyczajne RJ2 1. Straty nadzwyczajne RK 500, , K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (rij)

7 System PROBT - FK Data: Czas : 09:11:45 Miejski Zaklad Komunalny w Polanicy Zdroju Sp. z o.o. Spacerowa Polanica-Zdroj Strona: RACHUNEK ZYSKOW STRAT pozycjal bilansul grudzieri 2009 grudzien 2010 nazwa pozycji bilansu 1 RL 82, FM RN 417, , , L. PCOATEK DOCHCCOWY M. EOZOSTALE CBOWAZKDKE ZfrNEJSZENA ZYSKU (ZWEKSZENA STRATY) N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M) Sporzadzil: data i CZfc Kierownik jednostki: (M

8 nformacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Miejskiego Zakladu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Spolka z o.o. na dzien r.. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. 1. Miejski Zaklad Komunalny w Polanicy-Zdroju Spolka z o.o. jest zarejestrowana w Rejonowym dla Wroclawia-Fabrycznej we Wroclawiu, X Wydzial Gospodarczy KRS , kapital zakladowy zl, kapital wplacony zl, NP Rokiem obrotowym MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o. o. jest okres od do r. 3. Ewidencj? i rozliczenie kosztow prowadzi si? wedlug rodzajow na kontach zespolu 4 oraz wedlug typow dzialalnosci na kontach zespolu Przedmioty o okresie uzywania dluzszym niz rok, o wartosci poczajkowej nie przekraczaj^cej jednostkowo kwoty 3500 zl, odpisuje si? w miesia^cu ich zakupu w koszty dzialalnosci, ktorej majq. sluzyc, jako zuzycie materialow. 5. Przedmioty o okresie uzywania dluzszym niz rok o wartosci poczatkowej powyzej 3500 zl zalicza si? do srodkow trwalych, ktore sa^ amortyzowane metoda^ liniowa^. Ustala si? dla no wo nabytych srodkow trwalych nastejmjajce okresy amortyzacji: - dla fabrycznie nowych srodkow trwalych - wynikaja^ce z zala^cznika nr 1 do Ustawy o podatku dochodowym od osob prawnych (tj. Dz. U. 54 poz. 654 z pozn. zmianami) - dla uzywanych srodkow trwalych - oki-esy amortyzacji nie moga^ bye krotsze niz okreslone w art. 16j Ustawy o podatku dochodowym od osob prawnych (tj. Dz. U. 54 poz. 654 z pozn. zmianami); stawki indywidualne dla tych srodkow trwalych zatwierdza Zarza^d Spolki przed pierwszym ich wprowadzeniem do ewidencji. Dla uzywanych srodkow trwalych otrzymanych aportem od Gminy Polanica-Zdrqj. ustalono indywidualne stawki amortyzacji przyjmuja^c olcres amortyzacji: - dla grupa 4, 5, 8-24 miesia^ce - dla grupy 7-30 miesi?cy dla pojazdow uzytkowanych powyzej 5 lat oraz 60 miesie_cy dla pojazdow uzytkowanych ponizej 5 lat - dla grupy 2-10 lat - dla grupy 1-20 lat 6. Wartosci niematerialne i prawne o cenie jednostkowej nie przekraczaj^cej kwoty 3500 zl odpisuje si? jednorazowo, w pelnej wartosci w koszty. Pozostale wartosci niematerialne i prawne sa^ amortyzowane wedlug zasad i stawek podatkowych. 7. W roku 2010 MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o. o. prowadzila ksi?gi rachunkowe przy uzyciu komputera poslugujajc si? programem fmansowo-ksi?gowym PROBT. 8. Sprawozdanie finansowe za kazdy rok obrotowy zawiera: bilans, rachunek zyskow i strat w wariancie porownawczym, informacj? dodatkowa^ oraz sprawozdanie z dzialalnosci jednostki. C

9 9. Aktywa i pasywa MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o. o. wyceniane 33. na dzien bilansowy w sposob nast^puja^cy: srodki trwale oraz wartosci niematerialne i prawne - wedlug cen nabycia, kosztow wytworzenia lub wartosci przeszacowanej (po aktualizacji wyceny) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a takze o odpisy z tytulu trwalej utraty wartosci; naleznosci w kwocie wymagajajcej zaplaty, z zachowaniem ostroznosci; zobowiajzania - w kwocie wyraagaja^cej zaplaty; rezerwy - w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartosci; kapitaly ( fundusze) wlasne oraz pozostale aktywa i pasywa w wartosci nominalnej 10. Umowy leasingu kwalifikuje si? wedlug zasad okreslonych w ustawie o podatku dochodowym od osob prawnych. 11. Sprawozdanie fmansowe nie podlega obowiajzkowi badania w trybie art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowosci. 12. Sprawozdanie fmansowe zostalo sporzajdzone w oparciu o zalozenie kontynuacji dzialalnosci gospodarczej przez MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o. o. w daja^cej si? przewidziec przysziosci i nie istnieja^ okolicznosci wskazuja^ce na zagrozenie kontynuowania dalszej dzialalnosci.. Dodatkowe informacje i objasnienia 1. W pozycji bilansu A.A. Aktywa trwale - wykazano wartosc rzeczowych aktywow trwalych w kwocie ,76 zt., na ktora^ sklada si? wartosc srodkow trwalych, wartosci niematerialnych i prawnych otrzymanych oraz srodkow trwalych w budowie pomniejszona o umorzenie. Zakres zmian wartosci poczajtkowej tych skladnikow majaj:ku w roku 2010 prezentuje ponizsze zestawienie: Nazwa grupy skladnikow majatku l Wartosci niematerialne i prawne Srodki trwale podlegajajce amortyzacji Drobne srodki trwale Srodki trwale w budowie Konto Wartosc poczajkowa brutto na , , , ,67 Zwi^kszenie wartosci pocza_tkowej z tytutu _przychodow , , , ,05 Razem wartosc poczajkowa Zmniejszenie wartosci poczatkowej z tytulu zbycia lub likwidacji , ,06 [mvestycje przekazane do uzytkowania - ' ,03 Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5) , , ,

10 Zakres zmian w umorzeniach prezentuje ponizsze zestawienie: Nazwa grupy skiadnikow majajku i Wartosci niematerialne i prawne Srodki trwaie podlegajajce amortyzacji Drobne srodki trwaie Konto 2 071/10 071/ Wartosc umorzenia na , , ,38 Zwi^kszenie umorzenia z tytuhi odpisow amortyzacyj ny ch , , ,83 Razem umorzenie Zmniejszenie umorzenia z tytulu zbycia lub likwidacji , ,06 Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5) , , ,53 2. Pozycja A.B. Aktywa obrotowe zawiera wartosc zapasow materialow w magazynach na kwot? ,96 zl 3. Pozycja A.B.2 Aktywa obrotowe zawiera wartosc naleznosci krotkoterminowych ( ,58 zl), w tym od jednostek powiazanych, o ktorych mowa w Zarzajdzeniu Burmistrza Miasta Nr 87/2006 z dnia 29 grudnia 2006r ,84 zl (poz. A.B. 21) oraz od pozostalych jednostek ,74 zl (poz. A.B. 22) 4. W pozycji A.B.22.D. wykazano naleznosci dochodzone na drodze sajdowej w kwocie ,19 zl obejmuja^ce wartosc nominalnq. naleznosci skierowanych do postejpowania sajdowego i egzekucyjnego ( ,03 zl) pomniejszona^ o odpisy aktualizujajce te naleznosci (76.444,84 zl) 5. Pozycja A.B.31 Aktywa obrotowe zawiera wartosc srodkow pieni^znych zgromadzonych w kasie (7.462,63 zl) oraz na rachunkach bankowych podstawowym (limit debetowy wykorzystany do kwoty ,78 zl) i rachunkach pomocniczych, w tym srodki Funduszu Swiadczen Socjalnych (2.506,99 zl) i Funduszu kaucji mieszkaniowych (39.342,33 zl), a takze zdeponowane w kasie zagraniczne srodki platnicze w kwocie euro o wartosci 5.652,75 zl. 6. Pozycja A.B.4. Aktywa obrotowe to krotkoterminowe rozliczenia mie_dzyokresowe w wysokosci ,91 zl dotyczajce zakupu prenumeraty prasy na rok 2011 (kwota 1.808,41 zl), rozliczenia czynszu inicjalnego umow leasingowych proporcjonalnie do okresu trwania tych umow (8.535,10 zl), skladek OC, AC, NW dotyczajcych ubezpieczeh obejmujajcych rok 2011 (6,373,15 zl) oraz naliczonych lecz nie zaplaconych odsetek od kredytu inwestycyjnego (57,25 zl)

11 7. Pozycja P.B.2 Pasywa zawiera kwot zobowiajzan dlugoterminowych z tytulu zaciaj*niejego w Banku PEKAO SA kredytu inwestycyjnego, na dzien Or. pozostala do splaty kwota ,26 zl 8. Pozycja P.B.3 Pasywa zawiera kwot zobowiajzan krotkoterminowych w wysokosci ,51 zl, w tym wobec jednostek powiajzanych ,11 zl (pozycja P.B.31) oraz jednostek pozostalych ,38 zl (pozycja P.B.32) 9. Pozycja P.B. 32.D. Pasywa zawiera kwot zobowiajzan krotkoterminowych z tytulu dostaw i uslug wobec pozostalych kontrahentow, natomiast pozycja P.B.32.E. kwote_ zaliczki otrzymanej na poczet uslug w roku Pozycja P.B.32.G. Pasywa zawiera kwot podatku dochodowego od osob od osob fizycznych PT-4 (27.321,00 zl), podatku od nieruchomosci (3.096,00 zl), ubezpieczen spolecznych ( ,38 zl), skladek na PFRON (216,00 zl), oplat za korzystanie ze srodowiska (95.981,00 zl), oraz podatku naliczonego VAT (30.183,67 zl) 11. Pozycja P.B Pasywow zawiera zobowiajzanie z tytulu potra_cen dokonywanych z list plac - skladki NSZZ,,Solidarnosc" (586,59 zl), skladki i potrajcenia pozyczek do PKZP (9.153,20 zl), oraz ubezpieczenia osobowe (3.588,00 zl), 12. Struktura wlasnosci kapitalu podstawowego wykazanego w pozycji P.A.. Pasywa - wynosila: Gmina Polanica-Zdrqj - 100% Zmiany w kapitale podstawowym nie wystapily. 13. Rodzajem przewazaj^cej dzialalnosci MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. jest dzialalnosc z zakresie gospodarki komunalnej obejmujajca dostaw^ wody, odbior i oczyszczanie sciekow, zarza^dzanie i administrowania zasobami mieszkaniowymi gminnymi oraz wlasnosciowymi, odbior, wywoz i skladowanie odpadow stalych i plynnych oraz oczyszczanie ulic i chodnikow. Nowym rodzajem dzialalnosci wprowadzonym w 201 Or. sa^ uslugi parkingowe swiadczone na wybudowanym przez MZK parkingu przy ul..tana Pawla. 14. Pozycja R.A. rachunku zyskow i strat obejmuje wszystkie przychody dzialalnosci podstawowej oraz przychody ze sprzedazy materialow, w tym roznego rodzaju pojemnikow na odpady stale Struktur^ przychodow w poszczegolnych rodzajach dzialalnosci prezentuje ponizsza tabela:

12 Przychody netto ze sprzedazy Dostawa wody Odbior i oczyszczanie sciekow Oczyszczanie miasta Wywoz i skladowanie odpadow stalych i plynnych Administrowanie zasobem gminnym Zarzajizanie nieruchomosciami Uslugi odplatne na zlecenie Uslugi parkingowe Razem Poprzedni rok obrachunkowy (2009) , , , , , , , ,74 Bieza^cy rok obrotowy (2010) , , , , , , , , , Pozycja R.A.2 rachunku zyskow i strat - zmiana stanu produktow obejmuje roznic? pomie_dzy wartosci^. rozliczen miedzyokresowych czynnych na poczaj;ek i koniec roku 16. Pozycja R.B. rachunku zyskow i strat - koszty podstawowej dzialalnosci operacyjnej przedstawione w rozbiciu na koszty rodzajowe 17. Pozycja R.D. rachunku zyskow i strat - pozostale przychody operacyjne obejmuje kwoty uzyskane z dzierzawy majajtku spolki, prowadzema w imieniu gminy czynnosci windykacyjnych dotyczajcych said zlikwidowanego zakladu budzetowego. przychodow ze zbycia aktywow trwalych oraz rozwiajzania rezerw i odpisow aktualizuj^cych naleznosci 18. Pozycja R.E. rachunku zyskow i strat - pozostale koszty operacyjne obejmuje umorzenia i odpisy aktualizujajce naleznosci, wydatki na oplaty sa^dowe i komornicze, koszty prowadzonych czynnosci windykacyjnych i darowizny przekazane na podstawie uchwal Zarzajdu Spolki oraz koszty zbycia aktywow trwalych 19. W pozycji R.H.4 rachunku zyskow i strat wykazano koszty obslugi zaciqgni?tego kredytu inwestycyjnego oraz odsetki od linii debetowej 20. Wynik finansowy - zysk brutto w pozycji R.K. Rachunku zyskow i slrat wynosi ,10 zl i rozni si? od zysku netto wykazanego w pozycji R.N. Rachunku zyskow i strat o kwot ,00 zl stanowia^ca^podatek dochodowy od osob prawnych wynikaja^cy z zaznania CT Wynik finansowy zaprezentowany w rachunku zyskow i strat ( zl) nie odpowiada bezposrednio dochodowi podatkowemu wykazanemu w zeznaniu rocznym CT-8 ( ,37 zl). Do kwoty przychodow podatkowych nie zalicza si^ naliczonych lecz nie otrzymanych odsetek za zwlok? oraz rozwiajzania rezerw na odpisy aktualizujajce

13 naleznosci, ktorych uprzednio nie zaliczono do kosztow uzyskania przychodow. Ponadto do podatkowych kosztow uzyskania przychodow nie wszystkie koszty dzialalnosci mogq. bye zaliczone, np.: nie zalicza si$ do kosztow podatkowych kwot niewyplaconych wynagrodzen i skladek na ubezpieczenia spoleczne - wynagrodzenia w MZK w Polanicy- Zdroju Sp. z o.o. 33. wyplacane dnia 10 -go nastejmego miesi^ca, zaplaconych odsetek za zwtok? od zalegtosci budzetowych, odpisow aktualizujaj^ych naleznosci, kosztow reprezentacji, skladek na Pahstwowy fundusz Rehabilitacji Osob Niepehiosprawnych, itp. Szczegolowy wykaz roznic prezentuje ponizsza tabela: Lp Nazwa Zysk bilansowy brutto Przychody trwale niewliczane do podstawy opodatkowania Przychody przejsciowo niewliczane do podstawy opodatkowania Koszty trwale niestanowia^ce kosztow uzyskania przychodow Koszty przejsciowo niestanowiajce kosztow uzyskania przychodu Dochod podatkowy Dochod zwolniony z opodatkowania Cz^sc straty z lat ubieglych Odliczenia od dochodu Podstawa opodatkowania Podatek dochodowy za rok obrotowy Dane za rok obrotowy ,10-109, , , , ,32-6, , Zarzqd Spolki proponuje kwot^ zysku netto w wysokosci ,10 zl przeznaczyc na kapital zapasowy na dalsze finansowanie zadania inwestycyjnego.,budowa punktu przeladunkowego odpadow", ktore b^dzie kontynuowane w roku 2011 ze wzgl^du na uzyskane dofmansowanie z RPO. 23. W wyzej wymienionym roku obrotowym przeci^tne zatrudnienie wynosilo w podziale na grupy zawodowe :

14 Oddziat / rodzaj dziatalnosci place brutto przecietne zatrudnienie w etatach przecietne wynagrodzenie % do roku 2009 MZKrok ,83 56, ,64 107,96% w tym: siec wod-kan oczyszczlnia grupa remontowo - budowlana oczyszczanie miasta , , ,60 1 9,00 4, , ,47 107,93% 111,65% 2918,72 103,34% wywoz nieczystosci statych utrzymanie wysypiska , ,90 9,88 1, ,30 110,66% 2863,33 122,63% wywoz nieczystosci pfynnych odczytywacze administracja OWiK rozliczenia wody i nieczystosci administracja OGM administracja OOM administracja MZK bez zarzajdu i zarza^d + prokurent segregacja odpadow , , , , , , , ,00 1,00 2,00 3,50 2,00 4,00 1,42 5,58 3, , , , , , , , ,75 117,50% 94,95% 94,60% 101,30% 115,18% 82,32% 109,08% 109,99% % 24. Zdarzenia z lat ubieglych. Zdarzenia z lat ubieglych nie wystejduja^ w bilansie, 25. Bilans oraz rachunek zyskow i strat zawieraja^ informacje dotycza.ce rozliczen z jednostkami powiajzanymi, o ktorych mowa w Zarzajizeniu Burmistrza Miasta Nr 87/2006 z dnia 29 grudnia 2006r.: wartosc sprzedazy uslug komunalnych ,46 zl wartosc odsetek za zwloke_ wartosc naleznosci wartosc zobowiajzaii 0,92 zl ,84 zl (w tym z tytulu dostaw i uslug ,47 zl) ,10 zl (w tym z tytulu dostaw i uslug zl) Polanica-Zdroj, dnia r.

15 Wykaz said dotyczapych rozliczeri z jednostkami powiazanymi nadzien Lp. 200/ /4/ /3/ / /3/1 2 Wykaz jednostek powiazanych Dostawa wody, odbior sciekow, oczyszczanie miasta oraz wywoz nieczystosci statych Urzad Miejski - saldo dot. UM, OSP, BPM Szkota Podstawowa Mr 2 Przedszkole Nr 1 Gimnazjum Osrodek Pomocy Spotecznej Miejska Biblioteka Publiczna Miejskie Centrum Kultury Rozrachunki z budzetami Urzad Miejski - dodatki mieszkaniowe Urza_d Miejski - rozliczenie zlecenia na zarzajdzanie i administrowanie - brak srodkow na pokrycie swiadczeh Urzad Miejski - rozliczenie zlecenia na zarzajdzanie i administrowanie - wynagrodzenie zarzajdcy dotyczgce niezwindykowanej cz^sci czynszow za lata 2007 i 2008 Pozostate rozrachunki Urza_d Miejski - doptata do Spotki na podstawie Uchwaly Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspolnikow z dnia r. Pozostate naleznosci za ustugi Urzad Miejski - F:00201/2010 i 00226/ positki Miejska Biblioteka Publiczna razem w tym: dostawy pozostate Naleznosci , , ,47 0, , ,99 989, , ,84 Lp /4/ /4/ / /4/6 Wykaz zobowiazati wobec jednostek powiazanych wg stanu na dzieii Q10r. Wykaz jednostek powiazanych Urza^d Miejski - mylnie skieowane ptatnosci dot. zlikwidowanego MZK Urza^d Miejski - rozliczenie zlecenia - wartosc zalegtych czynszow Urzajd Miejski - faktury za dzierzaw? Urzqd Miejski - odsetki od czynszow razem Zobowiazania , ,10 Polanica-Zdroj, w tym: dostawy pozostate A :ZARZADU ,10 ixrzijnska

16 SPRAWOZDANE ZARZADU Z DZALALNOSC SPOLK ZA ROK 2010 NA ZWYCZAJNE ZGROMADZENE WSPOLNKOW MZK w Polanicy-Zdroju SP. Z O.O. Ogolna ocena sytuacji jednostki na przestrzeni okresu sprawozdawczego Okres sprawozdawczy obejmuja^cy 12 miesi^cy: jest kolejnym rokiem dzialalnosci spolki. Dzialania Zarza^du spolki skupialy si? na czynnosciach zwia^zanych z ugruntowaniem pozycji spolki na rynku lokalnym, poszukiwaniem nowych rynkow uslug i nowych kontrahentow, rozszerzeniu zakresu swiadczonych uslug poprzez eksploatacj? miejsc postojowych na parkingu przy ul. Jana Pawla oraz stacji przeladunkowej odpadow stalych. W zakresie gospodarki komunalnej Spolka realizowala pelen zakres uslug zwiajzanych z wypelnianiem ustawowych obowiajzkow gminy zwiajzanych z zaspakajaniem zbiorowych potrzeb spolecznosci lokalnej. Spolka przeznaczala w calosci przychody ze sprzedazy na pokrycie kosztow biezajaej eksploatacji i nieprzerwane swiadczenie uslug oraz fmansowanie rozpocz^tych zadan inwestycyjnych. W planie fmansowym na 201 Or. Spolka planowala zysk netto w kwocie zl. Wynikalo to z konstrukcji taryf oplat za wod^ i scieki oraz ustalonych zarza^dzeniem Burmistrza stawek oplat za wywoz nieczystosci stalych, do ktorych spolka zaproponowala wprowadzenie narzutu zysku do planowanych kosztow dzialalnosci. Zaplanowany zysk byl przeznaczony na realizacj? zadan inwestycyjnych i rozwqj Spolki. Ocena otoczenia jednostki w gospodarce i w branzy Rynek uslug swiadczonych przez MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb spolecznosci lokalnej jest rynkiem ograniczonym do rzeczywistych potrzeb mieszkancow. Spolka nie ma wyplywu na rzeczywista^ ilosc pobieranej wody i odprowadzanych sciekow, rzeczywista^ ilosc nagromadzonych odpadow stalych, czy tez liczb? zarza^dzanych nieruchomosci. Pozyskiwanie nowych kontrahentow na terenie Polanicy-Zdroju jest mozliwe w przypadku budowy nowych obiektow lub wykonania przez Gmin? Miejska^ nowych sieci wodocia^gowo - kanalizacyjnych. Dzialania Zarza^du zmierzajajce do rozszerzenia rynku swiadczonych uslug dotyczyly rowniez rynkow

17 zewn^trznych tj., uzyskania koncesji za wywoz nieczystosci plynnych z terenu gminy Bystrzyca Klodzka i zawarcia umow na taka^ushig? z podmiotami dzialaja^cymi w sajsiednich gminach oraz pozyskania zlecen na dodatkowe zadania, ktorych wykonywanie byloby mozliwe przy wykorzystaniu posiadanego sprze_tu i umiej^tnosci zalogi. Ocena wlasnego potencjalu Wielkosc sprzedazy w okresie sprawozdawczym W 2010 roku sprzedaz dotyczyla nastejduja^cych typow dzialalnosci: dostawy wody i odbioru oraz oczyszczania sciekow uslug zwiajzanych z zarzajdzaniem i administrowaniem nieruchomosciami odbioru i skladowania nieczystosci staiych oraz oczyszczania miasta wywozu nieczystosci plynnych i udrazniania kanalizacji robot budowlano - instalacyjnych i remontow wykonywanych na odr^bne zlecenia Lp. 1 2 ") 4 5 Sprzedaz wartosciowa w zl Dostawa wody i odbior oraz oczyszczanie sciekow uslugi zwi^zane z zarzajdzaniem i administrowaniem nieruchomosciami odbior i skladowanie nieczystosci staiych i plynnych oraz oczyszczanie miasta roboty budowlano - instalacyjne i remonty wykonywane na odre_bne zlecenia Uslugi parkingowe , , , , ,41 Posiadane zamowienia na przyszly okres Spolka posiada umowy zawarte na czas nieokreslony na dostawy wody i odbior sciekow oraz wywoz nieczystosci staiych z mieszkancami miasta oraz podmiotami prowadza_cymi dzialalnosc gospodarcza^ w Polanicy-Zdroju.

18 Potencjal bazy materialno-technicznej Spolka obecnie posiada aktywa trwaie o wartosci netto ,76 zl. Cze_sc majatku stanowi aport otrzymany od gminy Polanica-Zdroj. W 2010 zostaly zakupione nowe srodki trwaie o la^cznej wartosci ,66 zl (sa. to m.in. zestawy komputerowe, piaskarka ciajnikowa, przecinarka do asfaltu, plug do KOMATSU, pompa gl?binowa) oraz uzywane srodki trwaie (samochod NSSAN Navara). Ponadto w 2010r. kontynuowano budow? stacji przeladunkowej odpadow oraz zawarto dwie umowy leasingowe na zakup 2 szt. Parkometrow i koparko ladowark? KOMATSU. Zakupy te zwi?kszyly mozliwosci swiadczenia uslug zarowno na terenie Polanicy-Zdroju jak i rynkach zewn?trznych. Ponadto swiadczenie uslug w zakresie dostawy wody, odbioru i oczyszczania sciekow, skladowania odpadow stalych odbywa si? przy wykorzystaniu majatku gminnego dzierzawionego na podstawie umow zawartych w dniu 18 maja 2009r. Ocena zasobow ludzkich Zatrudnienie w Spolce w roku 2010 utrzymywalo si? na stalym poziomie gwarantuja^cym nieprzerwane swiadczenie uslug, natomiast w okresach skumulowania prac, np. sprzaj;anie miasta po zimie, odsniezanie ulic i chodnikow po intensywnych opadach sniegu, sprzajtanie opadlych lisci do wykonywania uslug Spolka zatrudnia dodatkowo pracownikow na czas okreslony lub w ramach umow cywilno-prawnych. Na koniec okresu sprawozdawczego zatrudnienie wynosilo 56 osob, w tym 19 osob to pracownicy administracyno zarzajdzaja^cy i 37 osob pracownicy bezposrednio zatrudnieni przy swiadczeniu uslug. nwestycje W roku 2010 zostaly poczynione zakupy inwestycyjne w zakresie nabycia srodkow trwalych na kwot? la^cznq ,05 zl, oraz wartosci niematerialnych i prawnych na kwot? ,35 zl, w tym: - zakupy nowych srodkow trwalych, o ktorych mowa wyzej ,66 zl - zakup NSSAN Navara zl - modernizacja sciany wschodniej budynku socjalno - garazowego ,87 zl

19 - modernizacja oswietlenia bazy przy ul. Polnej zl - termomodernizacja dachu garazy ,50 zl - monitoring bzy przy ul. Polnej zl - budowa stacji przeladunkowej odpadow (inwestycja niezakonczona) ,02 zl - umowa leasingowa na zakup 2 szt. Parkometrow zl - umowa leasingowa na zakup koparko - ladowarki KOMATSU z! - zakup oprogramowania komputerowego ,35 zl Zadania inwestycyjne byly finansowane z wplywow biezajcych oraz kredytu bankowego. Przewidywany rozwoj Spolki Kierunki rozwoju w roku i strategia dzialania Spolka zamierza kontynuowac dotychczasowa^ dzialalnosc w pelnym zakresie uslug komunalnych oraz pozyskiwac dodatkowe zlecenia na zadania mozliwe do wykonania przy wykorzystaniu posiadanego sprzejtu i zasobow ludzkich. W zwiajzku z pianowanym w 2011 roku zakonczeniem budowy na bazie przy ul. Polnej stacji przeladunkowe dla odpadow stalych Spolka podejmie dzialania zmierzaj^ce do pozyskania dodatkowego strumienia odpadow z sa^siednich gmin. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa Spolki Aktualna sytuacja finansowa Spolki na koniec roku obrotowego 2010 Spolka zakonczyla rok obrotowy zyskiem brutto w wysokosci ,10 zl. oraz zyskiem netto w kwocie ,10 zl. Spolka nie osia^gn^la zysku na pianowanych poziomie ze wzgle_du na utrate_ w cia^gu 201 Or. rynku uslug na wywoz odpadow w sq.siednich gminach.. Wyszczegolnienie (w zl) Przychody netto ze sprzedazy Wynik dzialalnosci gospodarczej Wynik brutto Wynik netto , , , ,10 4

20 Planowane dzialania i wyniki ekonomiczne na rok 2011 W roku 2011 Spolka b^dzie da^zyc optymalnego wykorzystania nowo wybudowanej stacji przeladunkowej odpadow oraz poprawy jakosci swiadczonych uslug. W planie finansowym przyj^to nast^puj^ce zalozenia. Wyszczegolnienie (w tys. zj) Planowany przychod calkowity Planowane koszty lajczne Planowana strata brutto Planowany zysk netto , ,7-129,9 0,0 Zalozenie straty na dzialalnosci gospodarczej w kwocie zl. wynika z faktu, ze wprowadzona Uchwalq. Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia r. gorna stawka oplat za wywoz odpadow komunalnych jest nizsza od proponowanej przez MZK. Zdaniem Zarzajiu istnieja^ przeslanki, ktore w trakcie roku umozliwi^ zmniejszenie rzeczywistych kosztow zwia^zanych z gospodarka^ odpadami w zwia^zku z wykorzystaniem cz^sci odpadow tzw. warstwy podsitowej z linii przesiewania odpadow na cele rekultywacyjne. Tym samym ulegnie zmniejszeniu ilosc odpadow wywozona z terenu miasta na wysypisko zintegrowane oraz oplaty wnoszone za skladowanie tych odpadow. Dzialania te sa^ uzaleznione od terminu zakonczenia inwestycji oraz uzyskania zmiany decyzji Urz^du Marszalkowskiego w sprawie rekultywacji wysypiska. Sporza^dzono w Polamcy-Zdroju, dnia (podpisy czlonkow Zarzqau

Zaklad Kornunalny w Polanicy Zdroju Sp. z o.o. Spacerowa 2 57-320 Polanica-Zdroj. BILANS - AKTYWA Na podstawie niezaksiegowanych danych

Zaklad Kornunalny w Polanicy Zdroju Sp. z o.o. Spacerowa 2 57-320 Polanica-Zdroj. BILANS - AKTYWA Na podstawie niezaksiegowanych danych System PROBT - FK Data: 203.09.6 Czas: 0:24:00 i.ol. Miejski 020206230 Zaklad Kornunalny w Polanicy Zdroju Sp. z o.o. BLANS - AKTYWA Na podstawie niezaksiegowanych danych pozycjal!bilansu grudzien 202

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAL 2010 ROKU

RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAL 2010 ROKU RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAL 2010 ROKU NOTORIA SERWIS S.A. ul. Miedziana 3a/17, 00-814 Warszawa tel. +48 22 654-22-45, fax. +48 022 654-22-46 NIP 525-21-52-769, Regon 016200212 Spólka

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE NORMALNE PANSTWO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKONCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

STOWARZYSZENIE NORMALNE PANSTWO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKONCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU STOWARZYSZENIE NORMALNE PANSTWO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKONCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU Warszawa, marzec 2013 Stowarzyszenie Normalne Paristwo Wprowadzenie do sprawozdania fmansowego A. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Analizowane okresy (w ujęciu rocznym) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

Uchwala nr XLVI/255/10 Rady Powiatu Wolowskiego' z dnia 4 pazdziernika 2010 r.

Uchwala nr XLVI/255/10 Rady Powiatu Wolowskiego' z dnia 4 pazdziernika 2010 r. Uchwala nr XLVI/255/10 Rady Powiatu Wolowskiego' z dnia 4 pazdziernika 2010 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego #> Powiatowego Zespolu Zakladów Opieki Zdrowotnej w likwidacji

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny ROK: 2012 Ul. Omankowskiej 1 NIP: 627-227-26-90 Aktywa Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12 Rok ubiegły - A Aktywa trwałe 2243,85

Bardziej szczegółowo

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Wariant porównawczy T r e ś ć nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: 117 776 811,24 99 659 055,93 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24

Bardziej szczegółowo

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00 AKTYWA - A Aktywa trwałe 2.450,00 0,00 - I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Wartość firmy 0,00 0,00 3 Inne wartości niematerialne i prawne 0,00

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

Aleksandra Antonowicz Prezes Zarzadu

Aleksandra Antonowicz Prezes Zarzadu Fundacja ARTYKUt 25 ul Krolewicza Kazimierza 2H/5 70-550 Szczecin NIP 851X161155 REGON 320986789 Fundacja Artykul 25 (Nazwa jednostki) Rachunek wynikow REGON: 320986789 (Numer statystyczny) na dzieh 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZAŁĄCZNIK Nr 5 BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO Nazwa i adres BILANS Adresat jednostki sprawozdawczej jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego... sporządzony...

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji FUNDACJA POMOCY DZIECIOM POSZKODOWANYM W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH "WRÓĆ" 82-107 JANTAR GDAŃSKA 1 0000129427 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

dla Stowarzyszenia Muzycznego " CANTABILE" w Chojnicach

dla Stowarzyszenia Muzycznego  CANTABILE w Chojnicach Sprawozdanie Finansowe za 2007rok dla Stowarzyszenia Muzycznego " CANTABLE" w Chojnicach WPROWADZENE DO SPRAWOZDANA FNANSOWEGO 1. Nazwa: Stowarzyszenie Muzyczne "CANTABLE" w Chojnicach Siedziba: ul.matki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku Na podstawie art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NRV/23/15 RADY GMIN ZAPOLICE z dnia 27 marca 2015 r.

UCHWALA NRV/23/15 RADY GMIN ZAPOLICE z dnia 27 marca 2015 r. RADA GMNY ZAPOLCE ul. Plac Straiacki 5 98-6 ZAPOLCE pow.zdunskowolski, woj.tbdzkie UCHWALA NRV/23/5 RADY GMN ZAPOLCE z dnia 27 marca 205 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania go za 204 rok Gminnego

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Bank Spółdzielczy w Starej Białej Nazwa firmy: INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne

Bardziej szczegółowo

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r. Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

IV Inwestycje. KLUB SZACHOWY "JA VENA HANCZA" 16-400 SUWALKI UL.NONIEWIc:ZA 42 NIP: 844-10-57-789 BILANS. na dzien 31.12.2012 r.

IV Inwestycje. KLUB SZACHOWY JA VENA HANCZA 16-400 SUWALKI UL.NONIEWIc:ZA 42 NIP: 844-10-57-789 BILANS. na dzien 31.12.2012 r. KLUB SZACHOWY "JA VENA HANCZA" 16-400 SUWALKI UL.NONIEWIc:ZA 42 NIP: 844-10-57-789 BILANS na dzien 31.12.2012 r. (w zl) AKTYWA Stan na koniec P ASYW A Stan na koniec 2011 2012 2011 2012 (Wvszczególnienie)

Bardziej szczegółowo

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B ... REGON: 200640383 (Nazwa jednostki) Rachunek zysków i strat (Numer statystyczny) na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości Pozycja

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974 Bilans na dzień 31 grudnia 2014 roku Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego Lp Nazwa Na 31.12.2013 Na 31.12.2014 1 AKTYWA 2 A. Aktywa trwałe 0,00 zł 0,00 zł 3 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 15/2010. Zamiar połączenia z podmiotem zależnym. Plan połączenia

Raport bieżący nr 15/2010. Zamiar połączenia z podmiotem zależnym. Plan połączenia Raport bieżący nr 15/2010 Zamiar połączenia z podmiotem zależnym. Plan połączenia Zarząd EUROCASH Spółka Akcyjna z siedzibą w Komornikach ( Eurocash ) zawiadamia o zamiarze połączenia Eurocash z podmiotem

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM spółki pod firmą: Zakład Gospodarki Komunalnej. na dzień 30 września 2015 r.

OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM spółki pod firmą: Zakład Gospodarki Komunalnej. na dzień 30 września 2015 r. Załącznik nr 6 Do Planu Połączenia Spółek pod firmą: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzegu Dolnym oraz Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12. FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63 Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 SPIS TREŚCI: I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.. str. 2 3 II.

Bardziej szczegółowo

Rachunek wynikdw sporzadzony zgodnie z zatacznikiern do rozporzadzenia Ministra Finansdw z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539) "Koci Pazur"

Rachunek wynikdw sporzadzony zgodnie z zatacznikiern do rozporzadzenia Ministra Finansdw z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539) Koci Pazur FUNDACJA DLA ZWIERZAT ul. Kmieca 17 61-654 Poznari Rachunek wynikow REGON: 300336759 NIP:9721138696 KRS:0000258643 nadzieri 31.12.2011 r. Rachunek wynikdw sporzadzony zgodnie z zatacznikiern do rozporzadzenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010 BYDGOSKIE TOWARZYSTWO HIPOTERAPEUTYCZNE MYŚLĘCINEK ul. Gdańska 173-175 85-674 Bydgoszcz tel. 0-692-17-10-73 Bydgoszcz, 17.03.2011 Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA OSRODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 02-026 Warszawa ul. Raszynska 32/44 lok. 140

FUNDACJA OSRODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 02-026 Warszawa ul. Raszynska 32/44 lok. 140 FUNDACJA OSRODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 02-026 Warszawa ul. Raszynska 32/44 lok. 140 SPRA WOZDANIE FINANSOWE 2010 OSWIADCZENIE ZARZAJ2Jl Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA 31.12.2009r.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA 31.12.2009r. Poz. RACHUNEK ZYSKÓW STRAT ZA 31.12.2009r. Wyszczególnienie Rok ubiegły 2008 Rok bieżący 2009 A Przychody z działalności statutowej 189.686,18 285.332,22 Składki brutto określone statutem 3.352,00 3.490,00

Bardziej szczegółowo

F-01/1-01. kwartat. Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym. rok 2010 PKD: oraz o nakladach na srodki trwale

F-01/1-01. kwartat. Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym. rok 2010 PKD: oraz o nakladach na srodki trwale REGON: PKD: 8-4 ID 774 7Z KROSNO GtdWNY URZAD STATYSTYCZNY, al. NlepodlegtoSci 8, -95 Warszawa F-/- Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakladach na srodki trwale kwartat II

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 R. INFORMACJA DODATKOWA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 R. INFORMACJA DODATKOWA SPRAWOZDANIE FUNDACJI DLA ZWIEZĄT ARGOS ZA 2012 ROK (nr KRS 0000286138) SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 R. INFORMACJA DODATKOWA Fundacja dla Zwierząt Argos, 04-886 Warszawa, ul Garncarska 37a, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r. Sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r. I. Rachunek wyników Fundacja Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS Numer A Nazwa pozycji Wartość za rok ubiegly Wartość za rok obecny Przychody

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji YouHaveIt 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji YouHaveIt 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012 SPRAWOZDANE FNANSOWE Fundacji YouHavet 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012 Fundacja zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla m.st. Toruń w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji STOWARZYSZENIE "ICH LEPSZE JUTRO" 33-100 TARNÓW JANA KOCHANOWSKIEGO 30 0000237677 2) podstawowy przedmiot działalności organizacji

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.)

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Załącznik Nr 4 do planu połączenia Spółek SUWARY S.A., Boryszew ERG S.A. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Zgodnie z art. 499 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, do planu

Bardziej szczegółowo

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie "TEEN CHALLENGE" Chrześcijańska Misja Społeczna Broczyna 11 77-235 Trzebielino NIP 842-13-31-951 Rachunek wyników sporządzony za 2005 r. REGON 770682701 Wyszczególnienie 1 A. Przychody z działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11 561 115,45 I. Wartości niematerialne i prawne

9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11 561 115,45 I. Wartości niematerialne i prawne BILANS WYKONANIE Lp Wyszczególnienie wg stanu na dzień 31.12 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 AKTYWA A. Aktywa trwałe 9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji YouHaveIt

Sprawozdanie finansowe Fundacji YouHaveIt Sprawozdanie finansowe Fundacji YouHavet za rok 2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. nformacje ogólne Siedziba: Toruń, ul. Browarna 6 Organ prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział

Bardziej szczegółowo

1999-2002 przychód z powyzszego tytulu ksiegowany byl

1999-2002 przychód z powyzszego tytulu ksiegowany byl 8349 SPRAWOZDANIE FINANSOWE POWSZECHNETOWARZYSTWO EMERYTALNE"DOM" Spólka Akcyjna 00-805 Warszawa, ul. Chmielna 85/87 tel. (0-22) 582-89-00; fax 582-89-50 REGON013284645 PKD (EKD) 6602 Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Fundacja ARTeria Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Środki trwałe oraz wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie finansowe TOWARZYSTWO DEMOKRATYCZNE WSCHÓD z siedzibą 00-355 Warszawa, ul.tamka 34/14 za okres od dnia 2014-01-01 do dnia 2014-12-31 na które składa się: Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

INFORMAC JA DODATKOWA

INFORMAC JA DODATKOWA Polska Fundacja Dla Afryki Krowoderska 24/3 31-142 Krakow NIP - 676-245-44-87 REGON - 122539954 KRS - 0000415325 INFORMAC JA DODATKOWA Zal^cznik do bilansu oraz rachunku zysku i strat za rok 2012 Polska

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych Wartość brutto Lp. Określenie grupy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJA DONUM SPES UŚCIE SOLNE 174 32-813 UŚCIE SOLNE NIP: 628-221-40-04 REGON: 120963091 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres obrotowy od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

II. BILANS. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3

II. BILANS. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3 A K T Y W A A. Aktywa trwałe II. BILANS w zł i gr. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3 I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Fundacja Już czas Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 Poz. 13927. P.T.H.U. PRYMA 1 Hanna Gosk w Łomży. [BMSiG-10045/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. P.T.H.U. PRYMA 1 HANNA GOSK

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH ZA ROK 2011 SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH ZA ROK 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności Jednostki w roku obrotowym była: a) Działalność statutowa Fundacji

Bardziej szczegółowo

MSIG 193/2014 (4572) poz. 13526 13526

MSIG 193/2014 (4572) poz. 13526 13526 Poz. 13526. VOSTER w Zarzeczu. [BMSiG-13334/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE VOSTER w Zarzeczu, ul. Mickiewicza 155, 37-400 Nisko za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA TEZEUSZ 34-734 KASINKA MALA 657. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012-31.12.2012

FUNDACJA TEZEUSZ 34-734 KASINKA MALA 657. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012-31.12.2012 FUNDACJA TEZEUSZ 34-734 KASINKA MALA 657 Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012-31.12.2012 SPIS TRESCI: I TT. in. IV. WST^P - OSWIADCZEME BILANS RACHUNEK WYNIKOW INFORMACJA DODATKOWA OSWIADCZENIE ZARZ4DU

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 5944. Wrotek Zbigniew w Toruniu. [BMSiG-5623/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2012 r. Wrotek Zbigniew 87-100 Toruń, ul. Dworcowa 3d tel. 0-56/ 657

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja 2012-01-01 2012-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 113,944.34 299,580.16 7,231,572.32 PASYWA

BILANS. Stan na. Pozycja 2012-01-01 2012-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 113,944.34 299,580.16 7,231,572.32 PASYWA TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE 00-666 WARSZAWA NOAKOWSKIEGO 4 0000154454 BILANS sporządzony na dzień: 2012-12-31 Pozycja AKTYWA 2012-01-01 2012-12-31 A. Aktywa trwałe 1,664,419.88 1,975,107.41

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres: na dzień 31 grudnia 2012 r

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres: na dzień 31 grudnia 2012 r WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres: na dzień 31 grudnia 01 r Nazwa: Fundacja Instytut Architektury Siedziba: 30-318 Kraków, ul. Bałuckiego 5B/6 Zarząd Fundacji Instytut Architektury przedstawia

Bardziej szczegółowo

90-502 t6di ul. Zeromskiego 85/25 tel. (042) 637 46 24 NIP 7272609457 REGON 473207690

90-502 t6di ul. Zeromskiego 85/25 tel. (042) 637 46 24 NIP 7272609457 REGON 473207690 ul. Zeromskiego 85/25 90502 Lodz NIP 7272609457 Rachunek zyskow i strat nadzieri Urza^d Skarbowy A. Przychody netto ze sprzedazy i zrownanie z nimi w tym: od jednostek powiqzanych 1. Przychody netto ze

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

Kwota za rok 2012 2013 A. Przychody z działalności statutowej 388048,08 386670,60 I Składki brutto określone statutem 0,00 0,00

Kwota za rok 2012 2013 A. Przychody z działalności statutowej 388048,08 386670,60 I Składki brutto określone statutem 0,00 0,00 Stowarzyszenie WARKA ul. Gośniewska 46, 05-660 Warka NIP 7971851483 Rachunek wyników za 2013 rok sporządzony na podstawie Rozporządzenia MF z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA FUNDACJI INSTYTUTU LUDWIGA VON MISESA

INFORMACJA DODATKOWA FUNDACJI INSTYTUTU LUDWIGA VON MISESA INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31 grudnia 2010 r. do sprawozdania finansowego FUNDACJI INSTYTUTU LUDWIGA VON MISESA Warszawa 2011 r. CZĘŚĆ PIERWSZA WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 3396. Firma HandlowoUsługowa GÓRECKI Bronisław Górecki w Żorach. [BMSiG2962/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK GÓRECKI FIRMA HANDLOWOUSŁUGOWA

Bardziej szczegółowo

BILANS... REGON: (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014r. 510252942

BILANS... REGON: (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014r. 510252942 BILANS... REGON: (nazwa jednostki) na dzień 31.1.014r. 510594 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001 (DZ. U. 137poz. 1539) Wiersz AKTYWA Wiersz PASYWA

Bardziej szczegółowo

WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA

WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA Sródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2015 do 30.06.2015 WB ELECTRONICS S. A. ul. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Strona 1 z 3

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

INFORMACJA DODATKOWA. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego INFORMACJA DODATKOWA A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1) Jednostka zobowiązana do sporządzenia sprawozdania: Stowarzyszenie Przyjaciół Książki dla Młodych z siedzibą przy ulicy Koszykowej 26/28,

Bardziej szczegółowo

MSIG 206/2015 (4837) poz. 16155 16155

MSIG 206/2015 (4837) poz. 16155 16155 Poz. 16155. Przedsiębiorstwo Rolno-Spożywcze w Kałdusie. [BMSiG-11166/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2014 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego I. Przedsiębiorstwo Rolno-Spożywcze jest osobą fizyczną

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Ruch na Rzecz Godności Osób Niepełnosprawnych WYZWANIE z siedzibą w Bydgoszczy ul. Dworcowa 87/8 SPRAWOZDANIE FINANSOWE z działalności stowarzyszenia za rok 2011 SKŁADAJĄCE SIĘ Z : 1. BILANS NA DZIEŃ 31.12.2011

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Spółdzielni... za okres od 1 stycznia... do 31 grudnia... Sprawozdanie finansowe Spółdzielni składa się z: 1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego 2. Bilansu

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI"

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 Fundacja "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010rok 2 1.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł):

Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł): Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł): Aktywa trwałe AKTYWA Kapitał własny PASYWA Środki trwałe 40.000 Kapitał zakładowy 100.000

Bardziej szczegółowo

BILANS NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R.

BILANS NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. BILANS NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. jednostka sprawozdawcza AKTYWA początek roku Stan na koniec roku PASYWA początek roku Stan na koniec roku 2 3 4 6 7 8 A. Aktywa trwałe 134.704,49 132.610,14 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. NAZWA ORGANIZACJI - Stowarzyszenie "Pro-Arte" Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne Przedmioty o

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI KORPORACJA HA!ART ZA ROK 2013 FUNDACJA KORPORACJA HA!ART NIP 6772229728 REGON 356840715

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI KORPORACJA HA!ART ZA ROK 2013 FUNDACJA KORPORACJA HA!ART NIP 6772229728 REGON 356840715 SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI KORPORACJA HA!ART ZA ROK 2013 FUNDACJA KORPORACJA HA!ART NIP 6772229728 REGON 356840715 SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI KORPORACJA HA!ART ZA ROK 2013 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2011 r. zawiera wszelkie istotne informacje określone w art. 48 ustawy o rachunkowości z

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2010 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" Olsztyn 2010 rok

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2010 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI Olsztyn 2010 rok SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 010 ROK FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 Olsztyn 010 rok Fundacja "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr) Wiersz. Roku bieżącego

BILANS. Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr) Wiersz. Roku bieżącego w ó j t g m in y d ą b r ó w k a 05-252 DĄBRÓWKA T. Kościuszki 14 pow. wołomiński. woj. mazowieckie 0050.27.2015 ZARZĄDZENIE NR 27/2015 WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

2 653,86 13 384,50 I Wartości niematerialne i prawne I Fundusz statutowy 1,45

2 653,86 13 384,50 I Wartości niematerialne i prawne I Fundusz statutowy 1,45 Knyszyńskie Towarzystwo Regionalne BILANS REGON: 200006344 im. Zygmunta Augusta na dzień 31.12.2010 r. Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA...

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA... w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum w Wodzisławiu Śląskim za 2005 rok. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego sporządzonego na dzień 31.12.2009 r. Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 XII 2012 r. Warszawa, marzec 2013 r. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. informacje ogólne Fundacja Projekt: Polska jest organizacją działającą

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA TEZEUSZ 34-734 KASINKA MALA 657

FUNDACJA TEZEUSZ 34-734 KASINKA MALA 657 Fundacja Tezeusz 34-734 Kasinka Mata 657 tel. 018 33 13 613 e-mail: fundacja@tezeus2.pl www.tezeusz.pl NIP 7372137354 REGON 120826282 nr konta 691160 2202 OOQQ 0001 2779 4346 FUNDACJA TEZEUSZ 34-734 KASINKA

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie VOX HUMANA

Stowarzyszenie VOX HUMANA Stowarzyszenie VOX HUMANA 01-604 Warszawa, ul. Promyka 5/162 NIP: 525-234-40-49 KRS: 0000226173 Warszawa, dnia 14 marca 2013 r. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok. 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo