ARKUSZ DANYCH DOTYCZ CYCH BEZPIECZEÑSTWA (œrednia w czasie)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ARKUSZ DANYCH DOTYCZ CYCH BEZPIECZEÑSTWA (œrednia w czasie)"

Transkrypt

1 . ARKUSZ DANYCH DOTYCZ CYCH BEZPIECZEÑSTWA (œrednia w czasie) 1.1 Identyfikator produktu Nazwa produktu: Numer arkusza danych: R-409A-r Head Office:: Wilhelmsen Ships Service AS Address:: Strandveien 20, N1324 Lysaker, Norway, Tel: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane. Czynnik ch³odniczy 1.3 Dane dotycz¹ce dostawcy karty charakterystyki Nazwa dostawcy: Wilhelmsen Ships Service AS Adres dostawcy: Willem Barentszstraat AB Rotterdam The Netherlands Telefon: Faks: Osoba odpowiedzialna: Patrick Rijsdijk, Product HSE Manager, Tel.: Numer telefonu alarmowego **ONL TO BE USED IN CASE OF AN INCIDENT** NCEC: , CHEMTREC (800) American Chemistry Council , Greece Australia: Klasyfikacja substancji lub mieszaniny - Counsil Directive 1999/45/EEC Classification, packing and labelling of dangerous preparations. - Niniejszy arkusz danych dotycz¹cych bezpieczeñstwa jest zgodny z przepisami Dyrektywy o substancjach niebezpiecznych (67/548/EWG) - Regulations 1272/2008/EEC. Classification, labeling and packing of dangerous substances and preparations 2.2 Elementy oznakowania Produkt niebezpieczny dla œrodowiska - Pojemnik ciœnieniowy - Contains: Dichlorodifluoromethane (R-12), 1 Chloro-1,2,2,2-tetrafluoro-ethane (R-124), 1 Chloro-1,1- difluoroethane (R-142b) Data ostatniej zmiany 23/11/2011 1

2 Oznaczenia ryzyka - Stwarza zagro enie dla warstwy ozonowej (R59) Oznaczenia bezpieczeñstwa - Przestrzegaæ wskazówek producenta lub dostawcy dotycz¹cych odzysku lub wtórnego wykorzystania (S59) 2.3 Inne zagro enia - Zapach: S³odki zapach przypominaj¹cy eter - Wygl¹d: P³ynny gaz ciœnieniowy - W kontakcie z oczami: Mo e powodowaæ podra nienie - W kontakcie ze skór¹: Mo liwe odmro enia w zanieczyszczonych miejscach - Poprzez drogi oddechowe: Produkt dusz¹cy, Ostre nara enie na szkodliwy wp³yw mo e powodowaæ zawroty g³owy, dezorientacjê, bóle g³owy lub otêpienie, Ostre nara enie na szkodliwy wp³yw mo e powodowaæ znieczulenie - Po po³kniêciu: Nie traktowany jako potencjalne Ÿród³o zagro enia. 3.1 Mieszaniny Nazwa chemiczna Stê enie Numer CAS Numer WE Oznaczenia ryzyka ""R/H""* Symbole Dichlorodifluoromethane (R-12) 60% R59 N 1 Chloro-1,2,2,2-tetrafluoro-ethane (R-124) 25% R59 N 1 Chloro-1,1-difluoroethane (R-142b) *Patrz czêœæ 16 15% R11 F 4.1 Opis œrodków pierwszej pomocy - W PRZYPADKU DOSTANIA SIÊ NA SKÓRÊ: Zanurzyæ w zimnej wodzie/owin¹æ mokrym banda em. - W przypadku kontaktu z ciecz¹ roztopiæ zamro one czêœci przy pomocy wody. Nie próbowaæ zdejmowaæ ubrañ, które przyklei³y siê do skóry - Uzyskaæ natychmiastow¹ pomoc lekarsk¹ - - W PRZYPADKU DOSTANIA SIÊ DO OCZU: Ostro nie p³ukaæ wod¹ przez kilka minut. Wyj¹æ soczewki kontaktowe, je eli s¹ i mo na je ³atwo usun¹æ. Nadal p³ukaæ. - Zanieczyszczone oczy przemyæ natychmiast du a iloœci¹ wody przez 15 minut - Uzyskaæ natychmiastow¹ pomoc lekarsk¹ - - W PRZYPADKU DOSTANIA SIÊ DO DRÓG ODDECHOWYCH: W przypadku trudnoœci z oddychaniem, wyprowadziæ na œwie e powietrze i zapewniæ warunki do odpoczynku w pozycji umo liwiaj¹cej swobodne oddychanie. - W PRZYPADKU DOSTANIA SIÊ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadziæ na œwie e powietrze i zapewniæ warunki do odpoczynku w pozycji umo liwiaj¹cej swobodne oddychanie - Data ostatniej zmiany 23/11/2011 2

3 W miejscach o niedostatecznej wentylacji lub pomieszczeniach zamkniêtych stosowaæ pó³maskê z doprowadzeniem œwie ego powietrza lub niezale ny aparat tlenowy - Sztuczne oddychanie stosowaæ tylko w przypadku, gdy osoba poszkodowana nie oddycha - Jeœli ma siê w¹tpliwoœci lub symptomy utrzymuj¹ siê, zasiêgn¹æ porady lekarza 4.2 Najwa niejsze ostre i opóÿnione objawy oraz skutki nara enia - Mo liwe odmro enia w zanieczyszczonych miejscach - Ostre nara enie na szkodliwy wp³yw mo e powodowaæ niewydolnoœæ oddechow¹ - Ostre nara enie na szkodliwy wp³yw mo e powodowaæ zawroty g³owy, dezorientacjê, bóle g³owy lub otêpienie - Ostre nara enie na szkodliwy wp³yw mo e powodowaæ znieczulenie 4.3 Wskazania dotycz¹ce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postêpowania z poszkodowanym Do not give andrenalin or equivalent medicines. 5.1 Œrodki gaœnicze - Produkt nie jest ³atwopalny. W przypadku po aru stosowaæ œrodki gaœnicze w³aœciwe dla otaczaj¹cych warunków 5.2 Szczególne zagro enia zwi¹zane z substancj¹ lub mieszanin¹ - Poinformowaæ stra po arn¹ o potencjalnym zagro eniu spowodowanym przez wybuchaj¹ce i wylatuj¹ce w powietrze cylindry - Dym wydzielaj¹cy siê w trakcie po aru jest r¹cy. Podejmowaæ œrodki zabezpieczaj¹ce personel przed kontaktem z dymem 5.3 Informacje dla stra y po arnej - Utrzymywaæ nisk¹ temperaturê pojemników maj¹cych kontakt z ogniem poprzez spryskiwanie ich wod¹ - Dym wydzielaj¹cy siê w trakcie po aru jest r¹cy. Podejmowaæ œrodki zabezpieczaj¹ce personel przed kontaktem z dymem - Poinformowaæ stra po arn¹ o potencjalnym zagro eniu spowodowanym przez wybuchaj¹ce i wylatuj¹ce w powietrze cylindry 6.1 Indywidualne œrodki ostro noœci, wyposa enie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych - Odci¹æ Ÿród³o wycieku, jeœli mo na zrobiæ to w bezpieczny sposób - W miejscach o niedostatecznej wentylacji lub pomieszczeniach zamkniêtych stosowaæ pó³maskê z doprowadzeniem œwie ego powietrza lub niezale ny aparat tlenowy 6.2 Œrodki ochrony œrodowiska - Stwarza zagro enie dla warstwy ozonowej (R59) - Unikaæ zrzutów do œrodowiska.. Postêpowaæ zgodnie z instrukcj¹ lub kart¹ charakterystyki (S61) 6.3 Metody i materia³y zapobiegaj¹ce rozprzestrzenianiu siê ska enia i s³u ¹ce do usuwania ska enia - Odci¹æ Ÿród³o wycieku, jeœli mo na zrobiæ to w bezpieczny sposób - Pozwoliæ, aby produkt wyparowa³ - Wywietrzyæ miejsce Data ostatniej zmiany 23/11/2011 3

4 6.4 Odniesienia do innych sekcji - Brak 7.1 Œrodki ostro noœci dotycz¹ce bezpiecznego postêpowania. - Produkt do stosowania wy³¹cznie przez u ytkowników profesjonalnych - Zapewniæ wystarczaj¹c¹ wentylacjê - Unikaæ wdychania py³u/dymu/gazu/mg³y/par/rozpylonej cieczy. - Nie wprowadzaæ do oczu, na skórê lub na odzie. 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, ³¹cznie z informacjami dotycz¹cymi wszelkich wzajemnych niezgodnoœci - Przechowywaæ w ch³odnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu - Nie przechowywaæ w temperaturze powy ej 45 C 7.3 Szczególne zastosowanie(-a) koñcowe 8.1 Parametry dotycz¹ce kontroli 8.2 Œrodki zmniejszenia nara enia na dzia³anie - Zapewniæ wystarczaj¹c¹ wentylacjê Œrodki zmniejszenia nara enia na dzia³anie w miejscu pracy - W miejscach o niedostatecznej wentylacji lub pomieszczeniach zamkniêtych stosowaæ pó³maskê z doprowadzeniem œwie ego powietrza lub niezale ny aparat tlenowy - Noœ obuwie robocze podczas przenoszenia butli z gazami technicznymi. Obuwie Rêkawice Zakaz u ywania ognia Nie paliæ 9.1 Informacje na temat podstawowych w³aœciwoœci fizycznych i chemicznych - Zapach: S³odki zapach przypominaj¹cy eter - Wygl¹d: P³ynny gaz ciœnieniowy - ph - nie dotyczy - Temperatura wrzenia -35 C w 760 mm /Hg - Ciœnienie gazów C - Gêstoœæ pary (powietrze = 1) Temperatura zamarzania < -100 C w 760 mm/hg - Nierozpuszczalny w wodzie - Gêstoœæ 1395 kg/m3 w 20 C - Produkt nie jest ³atwopalny Data ostatniej zmiany 23/11/2011 4

5 - Niestabilny powy ej 250 stopni C, Temperatura samozap³onu 704 stopni C w 760 mm Hg 9.2 Inne informacje - Brak 10.1 Reaktywnoœæ - Produkt ten jest uznawany za stabilny w normalnych warunkach 10.2 Stabilnoœæ chemiczna - Produkt ten jest uznawany za stabilny w normalnych warunkach 10.3 Mo liwoœæ wystêpowania niebezpiecznych reakcji - Nie s¹ znane adne niebezpieczne reakcje, jeœli materia³ jest wykorzystywany zgodnie ze swoim przeznaczeniem 10.4 Warunki, jakich nale y unikaæ - Unikaæ przegrzewania - Nie przechowywaæ w pobli u nieos³oniêtych p³omieni ani powierzchni arz¹cych siê lub gor¹cych 10.5 Materia³y niezgodne - Unikaj kontaktu z magnezem i jego stopami zawierajacymi wiêcej ni 2% magnezu Niebezpieczne produkty rozk³adu - Wœród produktów rozpadu mog¹ znajdowaæ siê zwi¹zki halogenu 11.1 Informacje dotycz¹ce skutków toksykologicznych - Brak danych doœwiadczalnych Poprzez drogi oddechowe - Ostre nara enie na szkodliwy wp³yw mo e powodowaæ znieczulenie - Mo e powodowaæ zaburzenia oddychania, dzia³ania serca i uk³adu nerwowego W kontakcie ze skór¹ - Mo e powodowaæ odmro enia W kontakcie z oczami - Mo e powodowaæ odmro enia Po po³kniêciu - Nie traktowany jako potencjalne Ÿród³o zagro enia. Rakotwórczoœæ - Brak dowodów na dzia³anie rakotwórcze Data ostatniej zmiany 23/11/2011 5

6 12.1 Toksycznoœæ - Zgodnie z dostêpnymi danymi substancja nie jest szkodliwa dla ycia wodnego 12.2 Trwa³oœæ i zdolnoœæ do rozk³adu - Nie ulegaj¹cy ³atwo biodegradacji 12.3 Potencja³ bioakumulacyjny - Bioakumulacja komponentów tego produktu jest niezauwa alna Mobilnoœæ w glebie - Substancja jest lotna - Rozpuszczalnoœæ w wodzie 3 g/l 12.5 Wyniki oceny w³aœciwoœci PBT i vpvb 12.6 Inne niesprzyjaj¹ce czynniki - Stwarza zagro enie dla warstwy ozonowej (R59) - Ten produkt jest regulowany "Protoko³wm Montrealskim" z 1992 roku. - Gobal Warming Potential: 1290 (CO2 = 1; 100 years) - Ozone Depletion Potential: Wartoœci GWP i ODP stosownie do IPCC/ASHRAE/ARI - IPCC = Mêdzyrz¹dowy Zespó³ Specjalistów ds. Kontroli Klimatu - ASHRAE = Amerykañskie Stowarzyszenie In ynierów Ch³odnictwa, Ogrzewania i Klimatyzacji - ARI = Amerykañski Instytut Ch³odnictwa 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów - Nie wprowadzaæ do kanalizacji ani œrodowiska, dostarczaæ na sk³adowisko odpadów niebezpiecznych - Usuwanie powinno odbywaæ siê zgodnie z przepisami lokalnymi, regionalnymi i krajowymi - Przestrzegaæ wskazówek producenta lub dostawcy dotycz¹cych odzysku lub wtórnego wykorzystania (S59) Klasyfikacja - Produkt i/lub opakowanie usuwaæ jako odpad niebezpieczny 14.1 Numer UN - UN W³aœciwa nazwa przewozowa Niepalny gaz sprê ony - REFRIGERANT GAS, N.O.S. (DICHLORODIFLUOROMETHANE, Data ostatniej zmiany 23/11/2011 6

7 14.3 Klasa(-y) zagro enia w transporcie Grupa pakowania - n/a 14.5 Zagro enia dla œrodowiska - Zgodnie z dostêpnymi danymi substancja nie jest szkodliwa dla œrodowiska 14.6 Specjalne œrodki ostro noœci dla u ytkowników - Podczas transportu butle z gazem technicznym musz¹ byæ wyposa one w ko³paki ochronne zaworów Transport luzem zgodnie z za³¹cznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC - Nie dotyczy Inne informacje Przepisy drogowe/kolejowe (ADR/RID) W³aœciwa nazwa przewozowa: REFRIGERANT GAS, N.O.S. (DICHLORODIFLUOROMETHANE, Nr NZ ADR: UN1078 Klasa zagro eñ ADR: 2.2 Grupa opakowañ ADR: n/a Ryzyko podrzêdne ADR : n/a Punkt krytyczny ADR : Przepisy morskie (IMDG) W³aœciwa nazwa przewozowa: n/a REFRIGERANT GAS, N.O.S. (DICHLORODIFLUOROMETHANE, Nr NZ IMDG: UN1078 Klasa zagro eñ IMDG: 2.2 Grupa opakowañ IMDG: n/a EmS IMDG : F-C, S-V Ryzyko podrzêdne IMDG : n/a Punkt krytyczny IMDG : n/a Przepisy powietrzne (ICAO/IATA) W³aœciwa nazwa przewozowa: REFRIGERANT GAS, N.O.S. (DICHLORODIFLUOROMETHANE, Nr NZ ICAO: UN1078 Klasa zagro eñ ICAO : 2.2 Grupa opakowañ ICAO: n/a Ryzyko podrzêdne ICAO : n/a Punkt krytyczny ICAO : n/a DOT / CFR (US Department of Transportation) DOT Proper Shipping Name: Materia³ niebezpieczny: REFRIGERANT GAS, N.O.S. (DICHLORODIFLUOROMETHANE, DICHLORODIFLUOROMETHANE, 1 CHLORO-1,1DIFLUOROETHANE Klasa niebezpieczeñstwa: 2.2 Numer identyfikacyjny: UN1078 RQ produktu (lbs): n/a Ryzyko podrzêdne DOT : n/a DOT Flashpoint: n/a Data ostatniej zmiany 23/11/2011 7

8 15.1 Przepisy prawne dotycz¹ce bezpieczeñstwa, ochrony zdrowia i œrodowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny - This Safety Data Sheet has been prepared in accordance with article 31 and annex II in REACH and Directive 453/2010/EU Ocena Bezpieczeñstwa Chemicznego None Tekst kodów zwrotu R i S u ywany w tej karcie danych bezpieczeñstwa:- R11: Produkt wysoce ³atwopalny; R59: Stwarza zagro enie dla warstwy ozonowej. Informacje umieszczone na temat produktu w tym Arkuszu danych dotycz¹cych bezpieczeñstwa zosta³y opracowane na podstawie wiedzy o poszczególnych sk³adnikach Dane podane w niniejszym opracowaniu opieraj¹ siê na aktualnym stanie wiedzy i doœwiadczeniu. Arkusz danych dotycz¹cych bezpieczeñstwa opisuje produkt w zgodnie z wymogami bezpieczeñstwa i nie stanowi adnej gwarancji w odniesieniu do w³aœciwoœci produktu Dane podane w niniejszym opracowaniu dotycz¹ wy³¹cznie sytuacji, w których produkt jest u ywany zgodnie z jego odpowiednim sposobem stosowania. Produkt nie jest sprzedawany dla innych celów - stosowanie produktu w taki sposób mo e powodowaæ zagro enia nie wymienione w niniejszym arkuszu. Nie stosowaæ dla innych zastosowañ bez uzyskania porady ze strony producenta Wilhelmsen Ships Service Level 1, 39 Park Street South Melbourn, Vic 3205 Australian Tel: Emergency 24hrs: Wilhelmsen Ships Service INC 210 Edgewater Street US Staten Island New York United States Telephone daytime: (+1) Fax: (+1) Wilhelmsen Ships Service INC 2200 W. Pacific Coast Highway US Long Beach California, United States Tel (+1) Fax (+1) Wilhelmsen Ships Service INC 701 Ashland Ave. Ashland Center Two, Bay 12 US Folcroft Pennsylvania United States Tel (+1) Fax (+1) Wilhelmsen Ships Service INC New Century Drive US Pasadena Texas United States Telephone daytime: (+1) Fax: (+1) Wilhelmsen Ships Service Ltda Rua Bispo Lacerda nos.61/67 Del Catilho BR Rio de Janeiro Brazil Tel (+55) Fax (+55) Wilhelmsen Ships Service (S) Pte Ltd 186 Pandan Loop Singapore Tel (+65) Wilhelmsen Ships Service Co., Ltd Torihama-cho Kanazawa-ku Yokohama-shi JP , Japan Tel (+81) Fax (+81) Wilhelmsen Ships Service Hellas SA 100, D. Moutsopoulou & Serifou str GR Piraeus Greece Tel (+ 30) Fax (+ 30) WMS AS U.A.E. Fl 24 Executive Heights, Tecom C Sheikh Zayed Road (East) Dubai United Arab Emirates Tel (+971) Data ostatniej zmiany 23/11/2011 8

9 Data ostatniej zmiany 23/11/2011 9

ARKUSZ DANYCH DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA (średnia w czasie) Identyfikacja substancji/preparatu oraz firmy/przedsiębiorstwa

ARKUSZ DANYCH DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA (średnia w czasie) Identyfikacja substancji/preparatu oraz firmy/przedsiębiorstwa ARKUSZ DANYCH DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA (średnia w czasie) SECTION 1 Identyfikacja substancji/preparatu oraz firmy/przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa produktu: GAMAVAP Numer części produktu:

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ DANYCH DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA (średnia w czasie) Identyfikacja substancji/preparatu oraz firmy/przedsiębiorstwa

ARKUSZ DANYCH DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA (średnia w czasie) Identyfikacja substancji/preparatu oraz firmy/przedsiębiorstwa ARKUSZ DANYCH DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA (średnia w czasie) SECTION 1 Identyfikacja substancji/preparatu oraz firmy/przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Numer arkusza danych: 603068 Nazwa produktu:

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ DANYCH DOTYCZ CYCH BEZPIECZEÑSTWA (œrednia w czasie)

ARKUSZ DANYCH DOTYCZ CYCH BEZPIECZEÑSTWA (œrednia w czasie) . ARKUSZ DANYCH DOTYCZ CYCH BEZPIECZEÑSTWA (œrednia w czasie) Nazwa produktu: UNIVEX 3-3 Numer arkusza danych: 677229 1. 0. 0 Wykorzystanie substancji/preparatu: Pianotwórczy koncentrat gaœniczy Numer

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki wg (WE) 1907/2006 z pó niejszymi zmianami Loctite 7855

Karta charakterystyki wg (WE) 1907/2006 z pó niejszymi zmianami Loctite 7855 Strona 1/8 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/ mieszaniny i identyfikacja przedsi biorstwa 1.1. Identyfikator produktu: Zawiera: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 Z 263 /... Środek czyszczący w aerozolu

Karta Charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 Z 263 /... Środek czyszczący w aerozolu SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsi biorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa : D555-AE2 Z 263 /... Z Środek 263 czyszczący w aerozolu 1.2 Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki wg (WE) 1907/2006 z pó niejszymi zmianami Loctite 460

Karta charakterystyki wg (WE) 1907/2006 z pó niejszymi zmianami Loctite 460 Strona 1/8 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/ mieszaniny i identyfikacja przedsi biorstwa 1.1. Identyfikator produktu: Zawiera: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI ELEGANCE R.T.U.

KARTA CHARAKTERYSTYKI ELEGANCE R.T.U. KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu Numer produktu Identyfikacja wewnętrzna A089 EV Janitorial

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Karta charakterystyki Strona: 1/13 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu MasterAir 3012 also MICRO-AIR 301-2 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Antibac płyn do higienicznej dezynfekcji rąk 75%

KARTA CHARAKTERYSTYKI Antibac płyn do higienicznej dezynfekcji rąk 75% Antibac płyn do higienicznej dezynfekcji rąk 75% Strona 1 z 8 KARTA CHARAKTERYSTYKI Antibac płyn do higienicznej dezynfekcji rąk 75% SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

: Przemysłowe zastosowanie,zastosowanie profesjonalne,zastosowania konsumenckie : zastosowanie nierozpowszechnione stosowane w systemach zamkniętych

: Przemysłowe zastosowanie,zastosowanie profesjonalne,zastosowania konsumenckie : zastosowanie nierozpowszechnione stosowane w systemach zamkniętych Data wydania: 04/03/2004 Opracowano: 19/05/2015 Zastępuje: 01/02/2012 Wersja: 4.0 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu postać produktu

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI. Antibac dezynfekujące ściery do podłogi

KARTA CHARAKTERYSTYKI. Antibac dezynfekujące ściery do podłogi Antibac dezynfekujące ściery do podłogi Strona 1 z 8 KARTA CHARAKTERYSTYKI Antibac dezynfekujące ściery do podłogi SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Data wydania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI CHERRY BLOSSOM PREMIUM SUEDE AND NUBUCK RENOVATOR SPRAY - BLACK Aerosol

KARTA CHARAKTERYSTYKI CHERRY BLOSSOM PREMIUM SUEDE AND NUBUCK RENOVATOR SPRAY - BLACK Aerosol Aktualizacja 03/08/2012 Weryfikacja 8 Data zastępuje 03/08/2012 KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r.

Karta charakterystyki Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r. strona: 1/7 * SEKCJA 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Aktualizacja 30/07/2014 Weryfikacja 2 Data zastępuje 03/01/2013 KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki strona: 1/5 * 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI STYCCOBOND F5

KARTA CHARAKTERYSTYKI STYCCOBOND F5 KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI STYCCOBOND F1

KARTA CHARAKTERYSTYKI STYCCOBOND F1 KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu Numer produktu Identyfikacja wewnętrzna F3678 SBF1/11 1.2.

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI STYCCOBOND F12

KARTA CHARAKTERYSTYKI STYCCOBOND F12 KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu Numer produktu Identyfikacja wewnętrzna F1427 SBF12/12 1.2.

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI BÅTFERNISSA

KARTA CHARAKTERYSTYKI BÅTFERNISSA Aktualizacja 23/05/2012 Weryfikacja 2 Data zastępuje 23/05/2012 KARTA CHARAKTERYSTYKI BÅTFERNISSA SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/20 1 z 9 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa produktu: Płyn do solarów

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006

Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Strona 1 z 8 Ceresit CS 125 Numer KCH: 447420 Data aktualizacji: 14.07.2014 Data druku: 17.07.2014 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. T- Toksyczny, F+- Skrajnie atwopalny, N- Niebezpieczny dla rodowiska

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. T- Toksyczny, F+- Skrajnie atwopalny, N- Niebezpieczny dla rodowiska Etykieta produktu Oznakowanie (UE): Dotyczy Oznakowanie : Wymagane Symbole: KARTA CHARAKTERYSTYKI PALIWO RAJDOWE/BEZO OWIOWE Strona: 1/10 Symbole : Zawiera: benzyn Zwroty R: Zwroty S: T- Toksyczny, F+-

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki według Rozporządzeni (WE) nr 1907/2006

Karta charakterystyki według Rozporządzeni (WE) nr 1907/2006 Karta charakterystyki według Rozporządzeni (WE) nr 1907/2006 Strona 1 z 9 TEROSON VR 710 known as FETTSPRAY SD 400ML INTER KC Numer : 76511 Data aktualizacji: 14.10.2014 Data druku: 24.11.2014 SEKCJA 1:

Bardziej szczegółowo

MœM«SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

MœM«SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Strona : 1 ón óñj 2.2 : Gazy niepalne i 5.1 : Materiały utleniające nietrujące Niebezpieczeństwo MœM«SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PEN TIDYPEN

KARTA CHARAKTERYSTYKI PEN TIDYPEN Aktualizacja 01/10/2013 Data zastępuje 29/10/2013 1 / 8 KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodnie z rozporzadzenie (WE) Nr 1907/2006 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Art.-No. 525 0556, 525 0563 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/10 * SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu Numer artykułu: 172.075 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/7 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Datę sporządzenia karty charakterystyki: 06.01.2003 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SCREEN AND STENCIL SOLVENT Środek do mycia sit i szablonów

KARTA CHARAKTERYSTYKI SCREEN AND STENCIL SOLVENT Środek do mycia sit i szablonów Aktualizacja APRIL 2013 Weryfikacja 3 KARTA CHARAKTERYSTYKI SCREEN AND STENCIL SOLVENT Środek do mycia sit i szablonów SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1.

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa albo oznaczenie mieszaniny Numer rejestracyjny Synonimy Numer

Bardziej szczegółowo