ARKUSZ DANYCH DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA (średnia w czasie) Identyfikacja substancji/preparatu oraz firmy/przedsiębiorstwa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ARKUSZ DANYCH DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA (średnia w czasie) Identyfikacja substancji/preparatu oraz firmy/przedsiębiorstwa"

Transkrypt

1 ARKUSZ DANYCH DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA (średnia w czasie) SECTION 1 Identyfikacja substancji/preparatu oraz firmy/przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa produktu: GAMAVAP Numer części produktu: (25Ltr) 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane. Wykorzystanie substancji/preparatu: Uzdatnianie wody 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Name of Supplier: Head Office: Wilhelmsen Ships Service AS Strandveien 20, N1324 Lysaker, Norway Tel: (47) Supplier: Wilhelmsen Ships Service AS Willem Barentszstraat AB Rotterdam Telephone: Fax: The Netherlands Other suppliers SEE SECTION 16!!! For quotations contact your local Customer Services Osoba odpowiedzialna: Product HSE Manager, Telefon: Tel.: Numer telefonu alarmowego Emergency Telephone: ONLY TO BE USED IN CASE OF AN INCIDENTNCEC: , CHEMTREC (800) American Chemistry Council , Greece Australia: Giftinformasjonsentralen in Norway Tel.: Wilhelmsen Ships Service, Melbourne, AUSTRALIA Emergency 24hrs: **FOR QUOTATIONS PLEASE CONTACT YOUR LOCAL CUSTOMER SERVICES** SECTION 2 Ocena zagrożeń 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny Produkt nie klasyfikowany 2.2 Elementy oznakowania Frazy zagrożenia Zapobiegawczy Zwroty Nie dotyczy 2.3 Inne zagrożenia Nie przewiduje się zagrożenia w normalnych warunkach stosowania Nie jest to trwały bioakumulatywny toksyczny środek chemiczny (PBT) według załącznika XIII do rozporządzenia REACH Datasheet Number v

2 SECTION 2 Ocena zagrożeń (...) Wygląd: Ciecz, jasny, żółty, rozpuszcza się w wodzie Zapach: Charakterystyczny zapach SECTION 3 Skład/informacje dotyczące składników 3.1 Mieszaniny NONE CLASSIFIED INGREDIENTS Stężenie: 100% Numer CAS: Nie dotyczy Numer WE: Nie dotyczy Oznaczenia ryzyka """"R/H"""": Nie dotyczy Symbole: Nie dotyczy Kategorie: Nie dotyczy SECTION 4 Pierwsza pomoc 4.1 Opis środków pierwszej pomocy W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem (P302+P352). W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać (P305+P351+P338). W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów (P301+P330+P331). Podać dużą ilość wody do picia Istnieje małe prawdopodobieństwo inhalacji tego produktu 4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia Ostre narażenie na szkodliwy wpływ może powodować podrażnienie 4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym Brak dostępnych informacji SECTION 5 Ochrona przeciwpożarowa 5.1 Środki gaśnicze Produkt nie jest łatwopalny. W przypadku pożaru stosować środki gaśnicze właściwe dla otaczających warunków 5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną 5.3 Informacje dla straży pożarnej Nosić aparat tlenowy SECTION 6 Środki zapobiegania przypadkowemu uwolnieniu 6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych Nosić odzież ochronną zgodnie z Częścią Środki ochrony środowiska Datasheet Number v

3 SECTION 6 Środki zapobiegania przypadkowemu uwolnieniu (...) 6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia Zebrać wyciek przy pomocy ziemi lub piasku Umyć miejsce wycieku wodą z detergentem 6.4 Odniesienia do innych sekcji Brak SECTION 7 Postępowanie i składowanie 7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania. Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież (P262). 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności Chronić przed temperaturami ujemnymi 7.3 Szczególne zastosowanie(a) końcowe Aby uzyskać dodatkowe informacje, należy skontaktować się z dostawcą SECTION 8 Kontrola narażenia / środki ochrony indywidualnej 8.1 Parametry dotyczące kontroli 8.2 Środki zmniejszenia narażenia na działanie 8.3 Środki zmniejszenia narażenia na działanie w miejscu pracy Nosić okulary ochronne zapewniające pełną ochronę oczu Nosić plastikowe lub gumowe rękawiczki Penetration time of glove material: The exact break trough time has to be found out by the manufacturer of the protective gloves and has to be observed. SECTION 9 Właściwości fizyczne i chemiczne 9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych Wygląd: Ciecz, jasnożółty, mieszalny z wodą Zapach: Bezwonny Temperatura wrzenia/zakres temperatur wrzenia: Temperatura wrzenia 100 C Gęstość: Gęstość g/cm3 w 20 stopniach C ph: ph Inne informacje Brak dostępnych informacji SECTION 10 Trwałość i reaktywność 10.1 Reaktywność Nie są znane żadne niebezpieczne reakcje, jeśli materiał jest wykorzystywany zgodnie ze swoim przeznaczeniem 10.2 Stabilność chemiczna Uważany za niezmienny w normalnych warunkach Datasheet Number v

4 SECTION 10 Trwałość i reaktywność (...) 10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji Nie są znane żadne niebezpieczne reakcje, jeśli materiał jest wykorzystywany zgodnie ze swoim przeznaczeniem 10.4 Warunki, jakich należy unikać 10.5 Materiały niezgodne Brak 10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu Nie są znane żadne niebezpieczne produkty rozpadu SECTION 11 Informacje toksykologiczne 11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych LD50 (dawka śmiertelna) (doustnie, szczur) >3000 mg/kg 11.2 W kontakcie z oczami Ostre narażenie na szkodliwy wpływ może powodować podrażnienie 11.3 W kontakcie ze skórą Ostre narażenie na szkodliwy wpływ może powodować podrażnienie 11.4 Po połknięciu Brak zagrożeń 11.5 Poprzez drogi oddechowe SECTION 12 Informacje ekologiczne 12.1 Toksyczność LC50 (stężenie śmiertelne) (ryba) (Polycarboxylate) >2500 mg/l (96 godz.) Biodegradability. OECDtest. 28 days 20% Diethylhydroxylamine Ten produkt nie zawiera substancji klasyfikowanych w EU jako niebezpieczne dla środowiska Trwałość i zdolność do rozkładu Nie ulegający łatwo biodegradacji 12.3 Potencjał bioakumulacyjny 12.4 Mobilność w glebie Całkowicie rozpuszczalny w wodzie 12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vpvb Nie jest to trwały bioakumulatywny toksyczny środek chemiczny (PBT) według załącznika XIII do rozporządzenia REACH 12.6 Inne niesprzyjające czynniki Zgodnie z dostępnymi danymi substancja nie jest szkodliwa dla środowiska SECTION 13 Uwagi dotyczące unieszkodliwienia 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów Usuwanie powinno odbywać się zgodnie z przepisami lokalnymi, regionalnymi i krajowymi 13.2 Klasyfikacja Europejska klasa odpadu : n/a Datasheet Number v

5 SECTION 14 Informacje dotyczące transportu Produkt nie klasyfikowany jako niebezpieczny w transporcie 14.1 UN Nr NZ: Nie dotyczy Właściwa nazwa przewozowa: Nie dotyczy Klasa zagrożeń: Nie dotyczy Grupa opakowań: Nie dotyczy 14.2 Zagrożenia dla środowiska Produkt nie klasyfikowany 14.3 Specjalne środki ostrożności dla użytkowników Produkt nie klasyfikowany 14.4 Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC 14.5 Przepisy drogowe/kolejowe (ADR/RID) Nr NZ ADR: Nie dotyczy Właściwa nazwa przewozowa: Nie dotyczy Klasa zagrożeń ADR: Nie dotyczy Grupa opakowań ADR: Nie dotyczy 14.6 Przepisy morskie (IMDG) Nr NZ IMDG: Nie dotyczy Właściwa nazwa przewozowa: Nie dotyczy Klasa zagrożeń IMDG: Nie dotyczy Grupa opakowań IMDG: Nie dotyczy EmS IMDG : Nie dotyczy 14.7 Przepisy powietrzne (ICAO/IATA) Nr NZ ICAO: Nie dotyczy Właściwa nazwa przewozowa: Nie dotyczy Klasa zagrożeń ICAO: Nie dotyczy Grupa opakowań ICAO: Nie dotyczy 14.8 DOT / CFR (US Department of Transportation) Numer identyfikacyjny: Nie dotyczy DOT Proper Shipping Name: Nie dotyczy Etykiety DOT : Nie dotyczy RQ produktu (lbs): Nie dotyczy SECTION 15 Informacje dotyczące przepisów 15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny Niniejszy arkusz danych dotyczących bezpieczeństwa jest zgodny z przepisami Dyrektywy WE 1907/ /2010 Counsil Directive 1999/45/EEC Classification, packing and labelling of dangerous preparations. Regulations 1272/2008/EEC. Classification, labeling and packing of dangerous substances and preparations Patrz aktualne przepisy Dyrektywy o substancjach niebezpiecznych (67/548/EWG) 15.2 Ocena Bezpieczeństwa Chemicznego None Datasheet Number v

6 SECTION 16 Inne informacje Informacje umieszczone na temat produktu w tym Arkuszu danych dotyczących bezpieczeństwa zostały opracowane na podstawie wiedzy o poszczególnych składnikach Dane podane w niniejszym opracowaniu dotyczą wyłącznie sytuacji, w których produkt jest używany zgodnie z jego odpowiednim sposobem stosowania. Produkt nie jest sprzedawany dla innych celów stosowanie produktu w taki sposób może powodować zagrożenia nie wymienione w niniejszym arkuszu. Nie stosować dla innych zastosowań bez uzyskania porady ze strony producenta Dane podane w niniejszym opracowaniu opierają się na aktualnym stanie wiedzy i dooewiadczeniu. Arkusz danych dotyczących bezpieczeństwa opisuje produkt w zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i nie stanowi żadnej gwarancji w odniesieniu do właoeciwooeci produktu The most uptodate version of this MSDS can be found on OTHER CONTACT INFORMATION MAJOR CHEMICAL OFFICES Wilhelmsen Ships Service Level 17, 636 St Kilda Road Melbourne Vic 3004 AUSTRALIA Tel: Emergency 24hrs: Wilhelmsen Ships Service INC 210 Edgewater Street US10305 Staten Island New York United States Telephone daytime: (+1) Fax: (+1) Wilhelmsen Ships Service INC 2200 W. Pacific Coast Highway US90810 Long Beach California, United States Tel (+1) Fax (+1) Wilhelmsen Ships Service INC 701 Ashland Ave. Ashland Center Two, Bay 12 US Folcroft Pennsylvania United States Tel (+1) Fax (+1) Wilhelmsen Ships Service INC New Century Drive US77507 Pasadena Texas United States Telephone daytime: (+1) Fax: (+1) Wilhelmsen Ships Service Ltd. Unit 3A NewtonsCourt Crossways DA2 6QL Dartford, Kent United Kingdom Tel (+44) Fax (+44) Wilhelmsen Ships Service Ltda Rua Bispo Lacerda nos.61/67 Del Catilho BR Rio de Janeiro Brazil Tel (+55) Fax (+55) Wilhelmsen Ships Service (S) Pte Ltd 186 Pandan Loop Singapore Tel (+65) Wilhelmsen Ships Service Co., Ltd 1231 Torihamacho Kanazawaku Yokohamashi JP , Japan Tel (+81) Fax (+81) Wilhelmsen Ships Service Hellas SA 100, D. Moutsopoulou & Serifou str GR Piraeus Greece Tel (+ 30) Fax (+ 30) Wilhelmsen Ships Service AS U.A.E. Fl 24 Executive Heights, Tecom C Sheikh Zayed Road (East) Dubai United Arab Emirates Tel (+971) Wilhelmsen Ships Service AS, Willem Barentszstraat AB RotterdamAlbrandswaard, the Netherlands. Tel (+31) Datasheet Number v

ARKUSZ DANYCH DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA (średnia w czasie) Identyfikacja substancji/preparatu oraz firmy/przedsiębiorstwa

ARKUSZ DANYCH DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA (średnia w czasie) Identyfikacja substancji/preparatu oraz firmy/przedsiębiorstwa ARKUSZ DANYCH DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA (średnia w czasie) SECTION 1 Identyfikacja substancji/preparatu oraz firmy/przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Numer arkusza danych: 603068 Nazwa produktu:

Bardziej szczegółowo

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane ! SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r.

Karta charakterystyki Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r. strona: 1/7 * SEKCJA 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PROJEKT 02, 04, 07, 20

KARTA CHARAKTERYSTYKI PROJEKT 02, 04, 07, 20 Aktualizacja 10/02/2012 Weryfikacja 1 KARTA CHARAKTERYSTYKI PROJEKT 02, 04, 07, 20 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/7 * SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Numer artykułu: 700332 103159 100205 Numer według CAS: 1303-96-4 Numer WE: 215-540-4

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Kit Components. Bio-Plex Pro - Cell Signaling Assays

Kit Components. Bio-Plex Pro - Cell Signaling Assays 02/11/2015 Product code 171v50025m 171v50031m 171v50032m 171v50033m 171v50034m 171v50035m 171v50036m 171v50037m 171v50038m 171v50039m 171v50040m 171v50041m 171v50026m 171v50027m 171v50028m 171v50029m 171v50030m

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Art.-No. 525 0556, 525 0563 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SCREEN AND STENCIL SOLVENT Środek do mycia sit i szablonów

KARTA CHARAKTERYSTYKI SCREEN AND STENCIL SOLVENT Środek do mycia sit i szablonów Aktualizacja APRIL 2013 Weryfikacja 3 KARTA CHARAKTERYSTYKI SCREEN AND STENCIL SOLVENT Środek do mycia sit i szablonów SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1.

Bardziej szczegółowo

karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/7 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Datę sporządzenia karty charakterystyki: 06.01.2003 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: ZN 30 Repair Numer produktu: 45448 Numer karty charakterystyki: 0369 1.2. Istotne

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/6 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu Numer artykułu: 209333 Opis: Tabletka kalibracyjna Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

karta charakterystyki preparatu (substancji) niebezpiecznej zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

karta charakterystyki preparatu (substancji) niebezpiecznej zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/7 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY DRIUDOX DRAINAGE POWDER

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY DRIUDOX DRAINAGE POWDER Sekcja 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Środek do udrażniania rur

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/7 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ DANYCH DOTYCZ CYCH BEZPIECZEÑSTWA (œrednia w czasie)

ARKUSZ DANYCH DOTYCZ CYCH BEZPIECZEÑSTWA (œrednia w czasie) . ARKUSZ DANYCH DOTYCZ CYCH BEZPIECZEÑSTWA (œrednia w czasie) Nazwa produktu: UNIVEX 3-3 Numer arkusza danych: 677229 1. 0. 0 Wykorzystanie substancji/preparatu: Pianotwórczy koncentrat gaœniczy Numer

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa strona: 1/8 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Numer artykułu: 2111, 2112, 2115 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

Wersja 2.0 Aktualizacja 10.07.2015 Wydrukowano dnia 13.07.2015. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Wersja 2.0 Aktualizacja 10.07.2015 Wydrukowano dnia 13.07.2015. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa { error: graphic file not found: C:\Program Files\SAP\FrontEnd\sapgui\W WI\graphics\defl.png } SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ Tlenek glinu Microgrit, seria tlenków glinowych

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ Tlenek glinu Microgrit, seria tlenków glinowych KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ Tlenek glinu Microgrit, seria tlenków glinowych Rozdział 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/20 1 z 9 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa produktu: Płyn do solarów

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/6 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Numer artykułu: 0922 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Inne nazwa handlowa : 791442; 505534; 505532 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 11 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ GE Healthcare KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ Spełnia wymagania przepisów EC 1907/2006 (REACH), Załącznik II Polska SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY Preparat do udrażniania rur i odpływów kanalizacyjnych Rohrfrei

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY Preparat do udrażniania rur i odpływów kanalizacyjnych Rohrfrei Sekcja 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Środek do udrażniania rur

Bardziej szczegółowo

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), Załącznik II, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez rozporządzenie (WE) nr 453/2010 Europa KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny

Bardziej szczegółowo

Sekcja 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Sekcja 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Sekcja 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki WYTWÓRNIA LABORATORIUM ul. Wł. Żeleńskiego 45 Tel. (12) 6333353 EUCERYNY FARMACEUTYCZNE 31353 Kraków Fax. (12) 6335658 Karta Charakterystyki (zgodnie z Rozporządzeniem Komisji UE nr 453/2010, zmieniającym

Bardziej szczegółowo

ŚRODEK DO USUWANIA SILIKONU

ŚRODEK DO USUWANIA SILIKONU SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie

Bardziej szczegółowo