ARKUSZ DANYCH DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA (średnia w czasie) Identyfikacja substancji/preparatu oraz firmy/przedsiębiorstwa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ARKUSZ DANYCH DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA (średnia w czasie) Identyfikacja substancji/preparatu oraz firmy/przedsiębiorstwa"

Transkrypt

1 ARKUSZ DANYCH DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA (średnia w czasie) SECTION 1 Identyfikacja substancji/preparatu oraz firmy/przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Numer arkusza danych: Nazwa produktu: WEARBRO FLUX 262 PF Numer części produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane. Topnik spawalniczy 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Head Office: Wilhelmsen Ships Service AS Strandveien 20, N1324 Lysaker, Norway Tel: (47) Supplier: Wilhelmsen Ships Service AS Willem Barentszstraat AB Rotterdam Telephone: Fax: The Netherlands Other suppliers SEE SECTION 16!!! For quotations contact your local Customer Services Osoba odpowiedzialna: Product HSE Manager, Tel.: Numer telefonu alarmowego ONLY TO BE USED IN CASE OF AN INCIDENT NCEC: , CHEMTREC (800) American Chemistry Council , Greece Australia: Giftinformasjonsentralen in Norway Tel.: Wilhelmsen Ships Service, Melbourne, AUSTRALIA Emergency 24hrs: **FOR QUOTATIONS PLEASE CONTACT YOUR LOCAL CUSTOMER SERVICES** SECTION 2 Ocena zagrożeń 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny Classification according to Regulation (EC) No 1272/2008 Symbole: GHS08 Może działać szkodliwie na płodność lub dziecko w łonie matki (H360) Repr. 1B Classification according to Directive 67/548/EEC or Directive 1999/45EC Symbole: T Może upośledzać płodność (R60) Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki (R61) 2.2 Elementy oznakowania Datasheet Number R v

2 SECTION 2 Ocena zagrożeń (...) Toxic Classification according to Directive 67/548/EEC or Directive 1999/45EC zawiera: boric acid Oznaczenia ryzyka Może upośledzać płodność (R60) Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki (R61) Oznaczenia bezpieczeństwa Unikać narażenia przed użyciem zapoznać się z instrukcją (S53) Nie wprowadzać do kanalizacji, zużyty produkt oraz opakowanie dostarczać na składowisko odpadów niebezpiecznych lub specjalnych (S29/56) Nosić odpowiednią odzież ochronną (S36) W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza jeżeli to możliwe pokaż opakowanie lub etykietę (S45) 2.3 Inne zagrożenia ***SUBSTANCES OF VERY HIGH CONCERN (SVHC) ACCORDING TO REACH, ARTICLE 57***: Boric Acid, CAS: Nie jest to trwały bioakumulatywny toksyczny środek chemiczny (PBT) według załącznika XIII do rozporządzenia REACH SECTION 3 Skład/informacje dotyczące składników 3.1 Mieszaniny boric acid Stężenie: 2530% Numer CAS: Numer WE: Oznaczenia ryzyka """"R/H"""": H360FD, R60,R61 Symbole: GHS08, T Kategorie: Repr. 1B SECTION 4 Pierwsza pomoc 4.1 Opis środków pierwszej pomocy W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: W przypadku trudności z oddychaniem, wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie (P304+P341). W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać (P305+P351+P338). Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza (P313). W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem (P302+P352). Jeśli ma się wątpliwości lub symptomy utrzymują się, zasięgnąć porady lekarza W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem (P301+P310). 4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia Datasheet Number R v

3 SECTION 4 Pierwsza pomoc (...) 4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym Leczyć symptomy SECTION 5 Ochrona przeciwpożarowa 5.1 Środki gaśnicze Produkt nie jest łatwopalny. W przypadku pożaru stosować środki gaśnicze właściwe dla otaczających warunków 5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną Podczas pożaru może wydzielać szkodliwe i toksyczne opary 5.3 Informacje dla straży pożarnej Nosić nadciśnieniowy aparat tlenowy SECTION 6 Środki zapobiegania przypadkowemu uwolnieniu 6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych Nosić odzież ochronną zgodnie z Częścią Środki ochrony środowiska Nie dopuścić do dostawania się substancji do systemów kanalizacji i cieków wodnych Nie spłukiwać rozlanego materiału do jakichkolwiek publicznych systemów wodnych 6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia Zebrać wyciek przy pomocy ziemi lub piasku 6.4 Odniesienia do innych sekcji Patrz część 13 SECTION 7 Postępowanie i składowanie 7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania. Nosić odzież ochronną zgodnie z Częścią Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności Przechowywać w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu 7.3 Szczególne zastosowanie(a) końcowe SECTION 8 Kontrola narażenia / środki ochrony indywidualnej 8.1 Parametry dotyczące kontroli 8.2 Środki zmniejszenia narażenia na działanie Dla tego produktu nie są wymagane żadne specjalne środki bezpieczeństwa 8.3 Środki zmniejszenia narażenia na działanie w miejscu pracy Zapewnić wystarczającą wentylację Nie jest wymagana ochrona dróg oddechowych jeżeli zapewniona zostanie odpowiednia wentylacja/wydzielanie, w innym przypadku należy założyć zatwierdzoną maskę przeciwpyłową Nosić rękawiczki gumowe Datasheet Number R v

4 SECTION 8 Kontrola narażenia / środki ochrony indywidualnej (...) Penetration time of glove material: The exact break trough time has to be found out by the manufacturer of the protective gloves and has to be observed. Gloves SECTION 9 Właściwości fizyczne i chemiczne 9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych Wygląd: pasta, biały, częściowo rozpuszczalny w wodzie Zapach: Charakterystyczny zapach ph: ph: 6 (10 g/l H2O; 20 C) Temperatura wrzenia/zakres temperatur wrzenia: >100 C Prężność pary: Prężność pary 23 hpa w 20 stopniach C Gęstość: Gęstość 1.3 g/cm3 w 20 stopniach C 9.2 Inne informacje SECTION 10 Trwałość i reaktywność 10.1 Reaktywność Produkt ten jest uznawany za stabilny w normalnych warunkach 10.2 Stabilność chemiczna Uważany za niezmienny w normalnych warunkach 10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji Nie są znane żadne niebezpieczne reakcje, jeśli materiał jest wykorzystywany zgodnie ze swoim przeznaczeniem 10.4 Warunki, jakich należy unikać Dla tego produktu nie są wymagane żadne specjalne środki bezpieczeństwa 10.5 Materiały niezgodne Brak 10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu Nie są znane żadne niebezpieczne produkty rozpadu SECTION 11 Informacje toksykologiczne 11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych LD50 (dawka śmiertelna) (doustnie, szczur) 2660 mg/kg 11.2 W kontakcie z oczami Ostre narażenie na szkodliwy wpływ może powodować podrażnienie 11.3 W kontakcie ze skórą Ostre narażenie na szkodliwy wpływ może powodować podrażnienie 11.4 Po połknięciu, jednak produkt musi być uważany za szkodliwy 11.5 Poprzez drogi oddechowe Ostre narażenie na szkodliwy wpływ może powodować podrażnienie Datasheet Number R v

5 SECTION 12 Informacje ekologiczne 12.1 Toksyczność Niedostępne 12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu 12.3 Potencjał bioakumulacyjny 12.4 Mobilność w glebie 12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vpvb Nie jest to trwały bioakumulatywny toksyczny środek chemiczny (PBT) według załącznika XIII do rozporządzenia REACH 12.6 Inne niesprzyjające czynniki SECTION 13 Uwagi dotyczące unieszkodliwienia 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów Usuwanie powinno odbywać się zgodnie z przepisami lokalnymi, regionalnymi i krajowymi Nie wprowadzać do kanalizacji ani środowiska, dostarczać na składowisko odpadów niebezpiecznych SECTION 14 Informacje dotyczące transportu 14.1 Numer UN 14.2 Właściwa nazwa przewozowa 14.3 Klasa(y) zagrożenia w transporcie 14.4 Grupa pakowania 14.5 Zagrożenia dla środowiska Zgodnie z dostępnymi danymi substancja nie jest szkodliwa dla środowiska 14.6 Specjalne środki ostrożności dla użytkowników Dla tego produktu nie są wymagane żadne specjalne środki bezpieczeństwa 14.7 Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC SECTION 15 Informacje dotyczące przepisów 15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny Niniejszy arkusz danych dotyczących bezpieczeństwa jest zgodny z przepisami Dyrektywy WE 1907/ /2010 ***SUBSTANCES OF VERY HIGH CONCERN (SVHC) ACCORDING TO REACH, ARTICLE 57***: CAS: , boric acid 15.2 Ocena Bezpieczeństwa Chemicznego None Datasheet Number R v

6 SECTION 16 Inne informacje Tekst niepodany w kodach wyrażeń, jeśli używane są one w innych miejscach w niniejszej karcie charakterystyki: H360FD: Może działać szkodliwie na płodność. Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki. R60: Może upośledzać płodność. R61: Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki. Informacje umieszczone na temat produktu w tym Arkuszu danych dotyczących bezpieczeństwa zostały opracowane na podstawie wiedzy o poszczególnych składnikach Dane podane w niniejszym opracowaniu dotyczą wyłącznie sytuacji, w których produkt jest używany zgodnie z jego odpowiednim sposobem stosowania. Produkt nie jest sprzedawany dla innych celów stosowanie produktu w taki sposób może powodować zagrożenia nie wymienione w niniejszym arkuszu. Nie stosować dla innych zastosowań bez uzyskania porady ze strony producenta Dane podane w niniejszym opracowaniu opierają się na aktualnym stanie wiedzy i dooewiadczeniu. Arkusz danych dotyczących bezpieczeństwa opisuje produkt w zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i nie stanowi żadnej gwarancji w odniesieniu do właoeciwooeci produktu The most uptodate version of this MSDS can be found on OTHER CONTACT INFORMATION MAJOR CHEMICAL OFFICES Wilhelmsen Ships Service Level 17, 636 St Kilda Road Melbourne Vic 3004 AUSTRALIA Tel: Emergency 24hrs: Wilhelmsen Ships Service INC 210 Edgewater Street US10305 Staten Island New York United States Telephone daytime: (+1) Fax: (+1) Wilhelmsen Ships Service INC 2200 W. Pacific Coast Highway US90810 Long Beach California, United States Tel (+1) Fax (+1) Wilhelmsen Ships Service INC 701 Ashland Ave. Ashland Center Two, Bay 12 US Folcroft Pennsylvania United States Tel (+1) Fax (+1) Wilhelmsen Ships Service INC New Century Drive US77507 Pasadena Texas United States Telephone daytime: (+1) Fax: (+1) Wilhelmsen Ships Service Ltd. Unit 3A NewtonsCourt Crossways DA2 6QL Dartford, Kent United Kingdom Tel (+44) Fax (+44) Wilhelmsen Ships Service Ltda Rua Bispo Lacerda nos.61/67 Del Catilho BR Rio de Janeiro Brazil Tel (+55) Fax (+55) Wilhelmsen Ships Service (S) Pte Ltd 186 Pandan Loop Singapore Tel (+65) Wilhelmsen Ships Service Co., Ltd 1231 Torihamacho Kanazawaku Yokohamashi JP , Japan Tel (+81) Fax (+81) Wilhelmsen Ships Service Hellas SA 100, D. Moutsopoulou & Serifou str GR Piraeus Greece Tel (+ 30) Fax (+ 30) Wilhelmsen Ships Service AS U.A.E. Fl 24 Executive Heights, Tecom C Sheikh Zayed Road (East) Dubai United Arab Emirates Tel (+971) Wilhelmsen Ships Service AS, Willem Barentszstraat AB RotterdamAlbrandswaard, the Netherlands. Tel (+31) Datasheet Number R v

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/7 * SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Numer artykułu: 700332 103159 100205 Numer według CAS: 1303-96-4 Numer WE: 215-540-4

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowanie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa strona: 1/8 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Numer artykułu: 2111, 2112, 2115 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/6 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu Numer artykułu: 209333 Opis: Tabletka kalibracyjna Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

Sopro Topas DFE - Dekoracyjna fuga epoksydowa (wszystkie kolory) składnik B.

Sopro Topas DFE - Dekoracyjna fuga epoksydowa (wszystkie kolory) składnik B. 1. Identyfikacja mieszaniny: Identyfikacja producenta i dystrybutora 1.1. Identyfikator produktu: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji oraz zastosowanie odradzane: Dekoracyjna fuga epoksydowa.

Bardziej szczegółowo

HYDRANAL-Coulomat AG-H

HYDRANAL-Coulomat AG-H sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/200 z dnia 20 maja 200 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 grudnia 2006 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Strona 1 z 11 Siarczan miedzi pięciowodny techniczny. Nr aktualizacji / Data aktualizacji: 10 / 10.05.2013r.

Karta charakterystyki Strona 1 z 11 Siarczan miedzi pięciowodny techniczny. Nr aktualizacji / Data aktualizacji: 10 / 10.05.2013r. Karta charakterystyki Strona 1 z 11 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu: Nazwa handlowa: SIARCZAN MIEDZI PIĘCIOWODNY TECHNICZNY Nazwa

Bardziej szczegółowo

S e k c j a 1 : I d e n t yf i k a c j a s u b s t a n c j i / m i e s z a n i n y i i d e n t yf i k a c j a p r z e d s i ę b i o r s tw a

S e k c j a 1 : I d e n t yf i k a c j a s u b s t a n c j i / m i e s z a n i n y i i d e n t yf i k a c j a p r z e d s i ę b i o r s tw a [Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) oraz 453/2010] S e k c j a 1 : I d e n t yf i k a c j a s u b s t a n c j i / m i e s z a n i n y i i d e n t yf i k a c j a p r z e d s i ę

Bardziej szczegółowo

CARBOPOR REIBPUTZ (różne uziarnienie)

CARBOPOR REIBPUTZ (różne uziarnienie) 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa produktu: CarboPor Reibeputz 10 ; 15 ; 20; 30 Zastosowanie: Producent: Dystrybutor: Tynk fasadowy Synthesa Chemie GmbH Dirnbergerstraße

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO MOC - OBRZUTKA CEMENTOWA Strona 1 z 6

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO MOC - OBRZUTKA CEMENTOWA Strona 1 z 6 Strona 1 z 6 1. Identyfikacja substancji/preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa: Zastosowanie: Producent: Wydział udzielający informacji: Zaprawa przeznaczona jest do maszynowego lub ręcznego wykonywania

Bardziej szczegółowo

Data aktualizacji: 08.09.2011 r.

Data aktualizacji: 08.09.2011 r. Sek cj a 1: I d en t yfika c j a s u b st an cj i / m i es za n i n y i id e n tyf i ka cj a p rze d si ę b i o rs twa 11 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: PASTA OŁOWIOWA Nazwa chemiczna: odpady powstające

Bardziej szczegółowo

+48 25 675 15 00 (w czasie godzin pracy, tj. od 8:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku)

+48 25 675 15 00 (w czasie godzin pracy, tj. od 8:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku) INFORMACJA BHP DLA STYROPIANU ZAWIERAJĄCEGO SUBSTANCJĘ ZMNIEJSZAJĄCĄ PALNOŚĆ Styropian (EPS) zawierający substancję zmniejszającą palność Data pierwszego wydania: Styczeń 2009 r. Korekta (nr i data): -

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BHP DLA STYROPIANU ZAWIERAJĄCEGO SUBSTANCJĘ ZMNIEJSZAJĄCĄ PALNOŚD

INFORMACJA BHP DLA STYROPIANU ZAWIERAJĄCEGO SUBSTANCJĘ ZMNIEJSZAJĄCĄ PALNOŚD INFORMACJA BHP DLA STYROPIANU ZAWIERAJĄCEGO SUBSTANCJĘ ZMNIEJSZAJĄCĄ PALNOŚD Styropian (EPS), zawierający substancję zmniejszającą palnośd Data pierwszego wydania: Styczeo 2009 Korekta (nr i data) : ----------------

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna praca z rozpuszczalnikami Praktyki bezpiecznej pracy poradnik

Bezpieczna praca z rozpuszczalnikami Praktyki bezpiecznej pracy poradnik Bezpieczna praca z rozpuszczalnikami Praktyki bezpiecznej pracy poradnik Dokument ten został przetłumaczony i zaadoptowany za zgodą Health and Safety Executive (HSE), z oryginału opublikowanego przez ww.

Bardziej szczegółowo

Podczas produkcji kompozytów, wszystkie komponenty powinny być stosowane prawidłowo by uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko oraz ludzkie zdrowie.

Podczas produkcji kompozytów, wszystkie komponenty powinny być stosowane prawidłowo by uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko oraz ludzkie zdrowie. Podczas produkcji kompozytów, wszystkie komponenty powinny być stosowane prawidłowo by uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko oraz ludzkie zdrowie. Najważniejszym monomerem nienasyconych żywic poliestrowych

Bardziej szczegółowo

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej Spis treści WSTĘP... 3 1. Warunki prowadzenia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWY SPRZĘT LABORATORYJNY ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY, REGULAMIN PRACOWNI, WARUNKI ZALICZENIA

PODSTAWOWY SPRZĘT LABORATORYJNY ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY, REGULAMIN PRACOWNI, WARUNKI ZALICZENIA 1 PODSTAWOWY SPRZĘT LABORATORYJNY ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY, REGULAMIN PRACOWNI, WARUNKI ZALICZENIA CEL ĆWICZENIA Zapoznanie studenta z zasadami pracy i zagrożeniami jakie mogą wystąpić na

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 15.1.2011 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 12/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie materiałów i

Bardziej szczegółowo

TOMIGAN FORTE 102,5 SE

TOMIGAN FORTE 102,5 SE 1 Posiadacz zezwolenia: ADAMA Polska Sp. z o.o., ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, tel.: +48 22 395 66 60, infolinia: +48 22 395 66 66, fax +48 22 395 66 67, e-mail: biuro@adama.com, www.adama.com Podmioty

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Osoby należące do fachowego

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 11 poz. 84 USTAWA. z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych 1)

Dz.U. 2001 Nr 11 poz. 84 USTAWA. z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/24 Dz.U. 2001 Nr 11 poz. 84 USTAWA z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych 1) Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1222, z 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 maja 2012 r. Poz. 619 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 29 maja 2012 r.

Warszawa, dnia 31 maja 2012 r. Poz. 619 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 29 maja 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia maja 0 r. Poz. 69 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ ) z dnia 9 maja 0 r. w sprawie prowadzenia kursów z zakresu

Bardziej szczegółowo

PORADNIK ZASADY POSTĘPOWANIA I ZACHOWANIA SIĘ LUDNOŚCI NA WYPADEK RÓŻNYCH ZAGROŻEŃ

PORADNIK ZASADY POSTĘPOWANIA I ZACHOWANIA SIĘ LUDNOŚCI NA WYPADEK RÓŻNYCH ZAGROŻEŃ GMINA CZERWIEŃSK PORADNIK ZASADY POSTĘPOWANIA I ZACHOWANIA SIĘ LUDNOŚCI NA WYPADEK RÓŻNYCH ZAGROŻEŃ CZERWIEŃSK 2014 r. Rodzaje alarmów i sygnały alarmowe określa załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli prawidłowości wprowadzania do obrotu i oznakowania płynów do spryskiwaczy szyb samochodowych, akumulatorów, samochodowych, opon

Informacja z kontroli prawidłowości wprowadzania do obrotu i oznakowania płynów do spryskiwaczy szyb samochodowych, akumulatorów, samochodowych, opon INFORMACJA Z KONTROLI PRAWID OWOŒCI WPROWADZANIA DO OBROTU I OZNAKOWANIA P YNÓW DO SPRYSKIWACZY SZYB SAMOCHODOWYCH, AKUMULATORÓW SAMOCHODOWYCH, OPON ORAZ CZÊŒCI I PRZEDMIOTÓW WYPOSA ENIA PODLEGAJ CYCH

Bardziej szczegółowo

Ogólne informacje dotyczące prowadzenia produkcji i sprzedaży w ramach działalności (marginalnej, lokalnej i ograniczonej) MLO produktów mlecznych

Ogólne informacje dotyczące prowadzenia produkcji i sprzedaży w ramach działalności (marginalnej, lokalnej i ograniczonej) MLO produktów mlecznych Ogólne informacje dotyczące prowadzenia produkcji i sprzedaży w ramach działalności (marginalnej, lokalnej i ograniczonej) MLO produktów mlecznych Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia

Bardziej szczegółowo

ZASADY POSTĘPOWANIA I ZACHOWANIA SIĘ NA WYPADEK RÓŻNYCH ZAGROŻEŃ

ZASADY POSTĘPOWANIA I ZACHOWANIA SIĘ NA WYPADEK RÓŻNYCH ZAGROŻEŃ URZĄD GMINY RUDZINIEC ZASADY POSTĘPOWANIA I ZACHOWANIA SIĘ NA WYPADEK RÓŻNYCH ZAGROŻEŃ www.rudziniec.pl e-mail: gmina@rudziniec.pl RUDZINIEC 2011 Opracował: Inspektor ds. Obrony Cywilnej Szanowny Czytelniku

Bardziej szczegółowo

Informacja dla przedsiębiorców na temat moŝliwości prowadzenia produkcji i sprzedaŝy produktów pochodzenia zwierzęcego

Informacja dla przedsiębiorców na temat moŝliwości prowadzenia produkcji i sprzedaŝy produktów pochodzenia zwierzęcego Informacja dla przedsiębiorców na temat moŝliwości prowadzenia produkcji i sprzedaŝy produktów pochodzenia zwierzęcego wyprodukowanych w gospodarstwie w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej

Bardziej szczegółowo

Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy

Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy Halina Turlejska Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna 30 02-930

Bardziej szczegółowo

W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy należy uzupełnić publikatory zmian.

W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy należy uzupełnić publikatory zmian. Lp. Przepis Zgłaszający uwagę 1 Uwaga ogólna Ministerstwo Finansów 2 Uwaga ogólna Ministerstwo Spraw Zagranicznych 3 Uwaga ogólna Instytut Ochrony Środowiska Treść uwagi W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/55 Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw 1),2) Art. 1. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo

Bardziej szczegółowo