HelioDeChrome Concentrate

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "HelioDeChrome Concentrate"

Transkrypt

1 Data druku , Aktualizacja Strona 1 / Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Istotne zastosowania Produkt do zastosowania w galwanotechnice Zastosowania odradzane 1.3 Firma Konrad-Zuse-Bogen 18 / NIEMCY Telefon (+49) Fax (+49) Strona internetowa Informacje techniczne Karta Charakterystyki 1.4 Numer telefonu alarmowego organ doradczy Transporcie Telefon WF Gendorf +49 (0) Transporcie Fax WF Gendorf +49 (0) Klasyfikacja substancji lub mieszaniny Brak klasyfikacji. 2.2 Elementy oznakowania Brak. Brak. Brak. Brak. 2.3 Nie zawiera substancji PBT wzgl. vpvb. Produkt typu: Lista SVHC (Candidate List of Substances of Very High Concern for authorisation): nie

2 Data druku , Aktualizacja Strona 2 / 10 SEKCJA 4: Pierwsza pomoc 4.1 Informacje ogólne oddechowych Kontakt z oczami poszkodowanym 5.1 Leczenie objawowe. 5.2 Tlenki fosforu (POx) bariery olejowej). 6.3 ziemia okrzemkowa). 6.4 Odniesienia do innych sekcji Patrz SEKCJA 8+13

3 Data druku , Aktualizacja Strona 3 / Patrz sekcja nad którymi konieczny jest dozór w miejscu pracy (PL) 8.2 Ochrona oczu Okulary ochronne. (EN 166:2001) Ochrona skóry Inne Ochrona dróg oddechowych Ograniczenie i kontrola naturalnego Nie jest wymagane w normalnych warunkach. Nie jest wymagane w normalnych warunkach. nieoznaczony powietrza, wody i gleby.

4 Data druku , Aktualizacja Strona 4 / Stan skupienia Kolor Zapach Próg zapachu ciecz bezbarwny bezzapachowy ~ 7 Temperatura wrzenia [ C] oktanol/woda] do powietrza Temperatura topnienia [ C] Samozapalenie [ C] Temperatura rozpadu [ C] brak 1,25 (20 C / 68,0 F) mieszalny 9.2 Inne informacje Brak W normalnych warunkach otoczenia (temperatura pokojowa) stabilny nadmierne ogrzewanie 10.5

5 Data druku , Aktualizacja Strona 5 / Fosforowodór. SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne 11.1 reprodukcji Uwagi ogólne SEKCJA 12: Informacje ekologiczne Biodegradacja Brak danych ekologicznych.

6 Data druku , Aktualizacja Strona 6 / Metody unieszkodliwiania odpadów Produkt Kod substancji odpadowej (zalecany) Nieoczyszczone opakowania Kod substancji odpadowej (zalecany) opakowania z tworzyw sztucznych SEKCJA 14: Informacje o transporcie 14.1 Numer UN (numer ONZ) Transport morski wg IMDG Transport lotniczy wg IATA 14.2 Transport morski wg IMDG NOT CLASSIFIED AS "DANGEROUS GOODS" Transport lotniczy wg IATA NOT CLASSIFIED AS "DANGEROUS GOODS" 14.3 Transport morski wg IMDG Transport lotniczy wg IATA

7 Data druku , Aktualizacja Strona 7 / Grupa pakowania Transport morski wg IMDG Transport lotniczy wg IATA 14.5 brak brak Transport morski wg IMDG brak Transport lotniczy wg IATA brak

8 Data druku , Aktualizacja Strona 8 / mieszaniny EEC-PRZEPISY 1991/689 (2001/118); 1999/13; 2004/42; 648/2004; 1907/2006 (REACH); 1272/2008; 75/324/EWG (2008/47/WE); 453/2010/WE; (UE) 2015/830 TRANSPORT-PRZEPISY ADR (2015); IMDG-Code (2015, 37. Amdt.); IATA-DGR (2016) PRZEPISY NARODOWE (PL): 1. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. 2. Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2013, poz. 21). 3. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych( Dz. U. Nr 63, odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr. 16, poz. 87) niektórych substancji w powietrzu (Dz. U nr 0 poz. 1031) Nr 110, poz. 641) /155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE / /2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin /98/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w opakowaniowych. 15.Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U nr 107 poz. 679 wraz wyniku wykorzystania rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach i lakierach oraz w zatrudnianiu Brak. - VOC (1999/13/WE) 15.2

9 Data druku , Aktualizacja Strona 9 / 10 SEKCJA 16: Inne informacje 16.1 Skróty i akronimy: 16.2 Inne informacje Procedura klasyfikacji ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par transportem drogowym) RID = Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par towarów niebezpiecznych CLP = Classification, Labelling and Packaging (Przepis o klasyfikowaniu, etykietowaniu i pakowaniu; Przepis (UE) Nr 1272/2008) EINECS = European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Europejski ELINCS = European List of Notified Chemical Substances (Europejski Wykaz Notyfikowanych Substancji Chemicznych) GHS = Globally Harmonized System (System Globalnie Zharmonizowany) Lotniczego) IBC-Code = International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying przewozu niebezpiecznych chemikaliów luzem) towarów niebezpiecznych) danych) grupy populacji organizmów testowych) MARPOL = International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships REACH = Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Przepis (UE) ograniczenia chemikaliów) VOC = Volatile Organic Compounds (lotne zwiazki organiczne (LZO)) do bioakumulacji)

10 Data druku , Aktualizacja Strona 10 / 10 Zmiana 1272/2008 (CLP). ochronnego. Sekcji 8, dodano: Metody pomiaru stosowane przy wykonywaniu pomiarów na stanowisku Higieny Pracy (IFA). Sekcji 10, dodano: nadmierne ogrzewanie Copyright: Chemiebüro

KRONES celerol L

KRONES celerol L Data druku 28.09.2016, Aktualizacja 20.04.2015 Strona 1 / 10 1.1 Identyfikator produktu Nr. art.: 0902813153 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Bardziej szczegółowo

Data druku , Aktualizacja Wersja 01 Strona 1 / 9. TroLase Textures

Data druku , Aktualizacja Wersja 01 Strona 1 / 9. TroLase Textures Data druku 30.05.2016, Aktualizacja 30.05.2016 Wersja 01 Strona 1 / 9 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 1.2.1 Istotne

Bardziej szczegółowo

Data druku , Aktualizacja Strona 1 / 13

Data druku , Aktualizacja Strona 1 / 13 Data druku 24.07.2017, Aktualizacja 29.07.2016 Strona 1 / 13 1.1 Identyfikator produktu Nr. art.: 0901856148, 0902415750, 0901856218, 0901856261, 0904173452 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

KRONES celerol SP

KRONES celerol SP Data druku 24.07.2017, Aktualizacja 07.11.2016 Strona 1 / 13 1.1 Identyfikator produktu Nr. art.: 0902813203 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Bardziej szczegółowo

Data druku , Aktualizacja Strona 1 / 14. HelioChrome Rapid E

Data druku , Aktualizacja Strona 1 / 14. HelioChrome Rapid E Data druku 23.08.2016, Aktualizacja 25.05.2016 Strona 1 / 14 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 1.2.1 Istotne zastosowania

Bardziej szczegółowo

HelioChrome Classic Salt

HelioChrome Classic Salt Data druku 22.08.2016, Aktualizacja 22.08.2016 Strona 1 / 15 1.1 Identyfikator produktu Numer zarejestrowania IUPAC 01-2119458868-17-XXXX Tlenek chromu(vi) EU-INDEX 024-001-00-0 EINECS/ELINCS 215-607-8

Bardziej szczegółowo

febi Olej silnikowy "Longlife" Nr. art , 32942, 32943, 32944

febi Olej silnikowy Longlife Nr. art , 32942, 32943, 32944 Wykonano dnia: 14.02.2013, Aktualizacja 11.02.2013 Strona 1 / 10 1.1 Identyfikator produktu febi 32941 Olej silnikowy "Longlife" Nr. art. 32941, 32942, 32943, 32944 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania

Bardziej szczegółowo

arecal Edelstahlpflege Nr. art

arecal Edelstahlpflege Nr. art Data druku 26.03.2013, Aktualizacja 26.03.2013 Strona 1 / 11 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 1.2.1 Istotne zastosowania

Bardziej szczegółowo

Data druku , Aktualizacja Version 01 Strona 1 / 8. Nr. art

Data druku , Aktualizacja Version 01 Strona 1 / 8. Nr. art Data druku 09.02.2011, Aktualizacja 07.02.2011 Version 01 Strona 1 / 8 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Patrz oznaczenie

Bardziej szczegółowo

arecal Clean Nr. art

arecal Clean Nr. art Data druku 08.11.2011, Aktualizacja 31.10.2011 Version 01 Strona 1 / 9 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 1.2.1 Istotne

Bardziej szczegółowo

Data druku 24.03.2015, Aktualizacja 24.03.2015 Wersja 01 Strona 1 / 10. TroLase Reverse

Data druku 24.03.2015, Aktualizacja 24.03.2015 Wersja 01 Strona 1 / 10. TroLase Reverse Data druku 24.03.2015, Aktualizacja 24.03.2015 Wersja 01 Strona 1 / 10 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 1.2.1 Istotne

Bardziej szczegółowo

HelioChrome Wetting Agent FF

HelioChrome Wetting Agent FF Data druku 10.06.2015, Aktualizacja 10.06.2015 Strona 1 / 11 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 1.2.1 Istotne zastosowania

Bardziej szczegółowo

arecal Fillup Bohr - u. Schneidhelfer Nr. art

arecal Fillup Bohr - u. Schneidhelfer Nr. art Data druku 10.06.2015, Aktualizacja 10.06.2015 Strona 1 / 10 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 1.2.1 Istotne zastosowania

Bardziej szczegółowo

HelioChrome Wetting Agent Eco

HelioChrome Wetting Agent Eco Data druku 01.08.2014, Aktualizacja 31.07.2014 Strona 1 / 10 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 1.2.1 Istotne zastosowania

Bardziej szczegółowo

Data druku , Aktualizacja Strona 1 / 10. Nr. art

Data druku , Aktualizacja Strona 1 / 10. Nr. art Data druku 18.02.2014, Aktualizacja 12.02.2014 Strona 1 / 10 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 1.2.1 Istotne zastosowania

Bardziej szczegółowo

TRW Brake Cleaner, 5 Liter can Nr. art. XRB228H(PL)

TRW Brake Cleaner, 5 Liter can Nr. art. XRB228H(PL) Data druku 13.05.2011, Aktualizacja 13.05.2011 Version 01 Strona 1 / 10 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 1.2.1 Istotne

Bardziej szczegółowo

"2 in 1" Activator 100ml Nr. art

2 in 1 Activator 100ml Nr. art Wykonano dnia: 11.04.2012, Aktualizacja 11.04.2012 Strona 1 / 13 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 1.2.1 Istotne

Bardziej szczegółowo

Data druku , Aktualizacja Strona 1 / 11. Nr. art

Data druku , Aktualizacja Strona 1 / 11. Nr. art Data druku 02.06.2015, Aktualizacja 01.06.2015 Strona 1 / 11 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 1.2.1 Istotne zastosowania

Bardziej szczegółowo

Nr. art. 99 90 8971, 10 93 0017

Nr. art. 99 90 8971, 10 93 0017 Data druku 18.02.2014, Aktualizacja 07.02.2014 Strona 1 / 10 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 1.2.1 Istotne zastosowania

Bardziej szczegółowo

Data druku , Aktualizacja Strona 1 / 11. HelioCuMax Salt

Data druku , Aktualizacja Strona 1 / 11. HelioCuMax Salt Data druku 08.08.2014, Aktualizacja 08.08.2014 Strona 1 / 11 1.1 Identyfikator produktu Numer zarejestrowania 01-2119513203-57-XXXX IUPAC EU-INDEX 026-003-01-4 EINECS/ELINCS 231-753-5 CAS 7782-63-0 1.2

Bardziej szczegółowo

arecal dermatop Handschutzschaum Nr. art

arecal dermatop Handschutzschaum Nr. art Data druku 26.11.2014, Aktualizacja 26.11.2014 Strona 1 / 11 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 1.2.1 Istotne zastosowania

Bardziej szczegółowo

Wykonano dnia: 03.12.2012, Aktualizacja 20.11.2012 Version 01 Strona 1 / 14. Zinkspray MZN-400

Wykonano dnia: 03.12.2012, Aktualizacja 20.11.2012 Version 01 Strona 1 / 14. Zinkspray MZN-400 Wykonano dnia: 03.12.2012, Aktualizacja 20.11.2012 Version 01 Strona 1 / 14 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 1.2.1

Bardziej szczegółowo

Data druku , Aktualizacja Strona 1 / 11. Nr. art

Data druku , Aktualizacja Strona 1 / 11. Nr. art Data druku 18.02.2014, Aktualizacja 12.02.2014 Strona 1 / 11 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 1.2.1 Istotne zastosowania

Bardziej szczegółowo

Nr. art. 37402, 37401, 37400

Nr. art. 37402, 37401, 37400 Data druku 08.06.2015, Aktualizacja 08.06.2015 Strona 1 / 12 1.1 Identyfikator produktu Nr. art. 37402, 37401, 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Bardziej szczegółowo

Nr. art , 23932, 23930

Nr. art , 23932, 23930 Data druku 02.06.2015, Aktualizacja 02.06.2015 Strona 1 / 12 1.1 Identyfikator produktu Nr. art. 26748, 23932, 23930 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Nr. art , 22268, 05011, 01089, 31276, 80933

Nr. art , 22268, 05011, 01089, 31276, 80933 Data druku 01.06.2015, Aktualizacja 01.06.2015 Strona 1 / 12 1.1 Identyfikator produktu Nr. art. 22270, 22268, 05011, 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Data druku , Aktualizacja Strona 1 / 12. Nr. art

Data druku , Aktualizacja Strona 1 / 12. Nr. art Data druku 20.02.2014, Aktualizacja 20.02.2014 Strona 1 / 12 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 1.2.1 Istotne zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r.

Karta charakterystyki Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r. strona: 1/7 * SEKCJA 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Bardziej szczegółowo

Nr. art , 22268, 05011, 01089, 31276

Nr. art , 22268, 05011, 01089, 31276 Data druku 20.02.2014, Aktualizacja 20.02.2014 Strona 1 / 12 1.1 Identyfikator produktu Nr. art. 22270, 22268, 05011, 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/6 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Numer artykułu: 54164 3554164 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub

Bardziej szczegółowo

Data druku , Aktualizacja Strona 1 / 11

Data druku , Aktualizacja Strona 1 / 11 Data druku 18.02.2014, Aktualizacja 17.02.2014 Strona 1 / 11 1.1 Identyfikator produktu Nr. art. 32590 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 1.2.1

Bardziej szczegółowo

BG-Y - Smar uniwersalny Nr. art

BG-Y - Smar uniwersalny Nr. art Data druku 18.05.2016, Aktualizacja 18.05.2016 Wersja 06. Zastępuje wersję: 05 Strona 1 / 10 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu 1.2

Bardziej szczegółowo

Data druku , Aktualizacja Wersja 01 Strona 1 / 13. Aluminium Anodowane

Data druku , Aktualizacja Wersja 01 Strona 1 / 13. Aluminium Anodowane Data druku 30.03.2016, Aktualizacja 30.03.2016 Wersja 01 Strona 1 / 13 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 1.2.1 Istotne

Bardziej szczegółowo

Helio Chrome Rapid BC

Helio Chrome Rapid BC Data druku 19.02.2014, Aktualizacja 19.02.2014 Strona 1 / 12 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 1.2.1 Istotne zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/6 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Numer artykułu: 62802 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

Data druku , Aktualizacja Wersja 01 Strona 1 / 11

Data druku , Aktualizacja Wersja 01 Strona 1 / 11 Data druku 31.05.2016, Aktualizacja 31.05.2016 Wersja 01 Strona 1 / 11 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

HelioPreCopper Concentrate

HelioPreCopper Concentrate Data druku 03.09.2014, Aktualizacja 18.11.2013 Strona 1 / 12 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 1.2.1 Istotne zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/6 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu Numer katalogowy artykułu: 220-0007 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

COP - Smar miedziany Nr. art

COP - Smar miedziany Nr. art Data druku 01.06.2016, Aktualizacja 12.01.2015 Wersja 01 Strona 1 / 11 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

FIRST POLYVALENT, Comp. A

FIRST POLYVALENT, Comp. A Karta Charakterystyki 1907/2006/WE - REACH () Data druku 14.02.2014, Aktualizacja 10.04.2013 Strona 1 / 12 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa strona: 1/7 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Numer artykułu: B-I-TP610 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Numer artykułu / formuła: N065 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub

Bardziej szczegółowo

Polymix SFP, Comp. A

Polymix SFP, Comp. A Karta Charakterystyki 1907/2006/WE - REACH () Data druku 15.05.2015, Aktualizacja 10.04.2013 Strona 1 / 12 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

ECO-FIRST POLYVALENT, Comp. A

ECO-FIRST POLYVALENT, Comp. A Data druku 14.02.2014, Aktualizacja 11.04.2013 Strona 1 / 12 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 1.2.1 Istotne zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Wydrukowano dnia: 16.06.2015 Strona 1 z 6 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/6 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Numer artykułu: 63824 63901 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporząd zona zgodnie z rozporząd zeniem REACH (1907/2006), z ałącznik II

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporząd zona zgodnie z rozporząd zeniem REACH (1907/2006), z ałącznik II sporząd zona zgodnie z rozporząd zeniem REACH (1907/2006), z ałącznik II 1/10 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu - 1.2. Istotne

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/6 * SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Numer artykułu: 700571 100687 170510 100688 Numer według CAS: 12125-28-9 Numer WE:

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki strona: 1/5 * 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu Numer artykułu: 114 053, 114 012, 114 022 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Numer materiału: 112-CLP Strona 1 z 6 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki strona1/6 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikatory produktu Nazwa handlowa produktu: IPS d.sign Glaze and Stain Liquid Numer CAS: 107-88-0 Numer

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r.

Karta charakterystyki Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r. strona: 1/8 * SEKCJA 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r.

Karta charakterystyki Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r. strona: 1/8 * SEKCJA 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/6 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Numer artykułu: 63746 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/6 * SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Numer artykułu: 700791 100683 700792 100682 Numer według CAS: 1309-48-4 Numer WE:

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/6 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu Numer katalogowy artykułu: 1422842, 1422832, 1422834, 1422835, 1422823, 1422822, 1422843, 1422822EDU,

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/5 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu Numer katalogowy artykułu: 531-2211, 531-2212, 531-2213, 531-2214, 531-2215 Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

23.07.2015 KIT COMPONENTS

23.07.2015 KIT COMPONENTS Bio-Rad 23.07.2015 KIT COMPONENTS Product name: Access HCV Ab US QC Product code: 34339 Article number Description Quantity Symbols 3439A Access HCV Ab US QC - Negative QC1 (2.5 ml) 3 3439B Access HCV

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r.

Karta charakterystyki Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r. strona: 1/8 * SEKCJA 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/6 * SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Numer artykułu: 180590 Numer według CAS: 7772-98-7 Numer WE: 231-867-5 1.2 Istotne

Bardziej szczegółowo

EmuRA Uniwersal. Informacje o składnikach 3.1. Charakterystyka chemiczna Mieszanka składników bezpiecznych pochodzenia naturalnego.

EmuRA Uniwersal. Informacje o składnikach 3.1. Charakterystyka chemiczna Mieszanka składników bezpiecznych pochodzenia naturalnego. 1 2 3 4 5 Identyfikacja produktu i przedsiębiorstwa 1.1. Nazwa handlowa 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji lub mieszaniny oraz zastosowanie odradzane Środek zapobiegający przyleganiu.

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/6 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Numer artykułu: 2303100 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Numer materiału: 140-CLP Strona 1 z 6 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nr CAS: Nr WE: 66402-68-4 266-340-9 1.2. Istotne

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki strona1/5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikatory produktu Nazwa handlowa produktu: IPS PressVest - Liquid 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r.

Karta charakterystyki Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r. strona: 1/8 * SEKCJA 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Bardziej szczegółowo

arecal dermatop Handschutzschaum Nr. art.:

arecal dermatop Handschutzschaum Nr. art.: Data druku 29.12.2016, Aktualizacja 29.12.2016 Wersja 06. Zastępuje wersję: 05 Strona 1 / 11 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nr.

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa preparatu: VariDur 10 Powder Numer artykułu: 111027 / 111031 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/6 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 oraz 453/2010/WE

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 oraz 453/2010/WE strona: 1/7 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Nr. art Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Nr. art Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Data druku 18.09.2014, Aktualizacja 18.09.2014 Wersja 04. Zastępuje wersję: 03 Strona 1 / 10 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu 1.2

Bardziej szczegółowo

Nr. art Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Nr. art Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Data druku 18.09.2014, Aktualizacja 18.09.2014 Wersja 04. Zastępuje wersję: 03 Strona 1 / 10 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu 1.2

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki strona1/5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikatory produktu Nazwa handlowa produktu: IPS Classic / IPS Classic V: Dentin, Intensive Dentin, Incisal,

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/6 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Numer katalogowy artykułu: 7316221 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

Data druku , Aktualizacja Strona 1 / 13

Data druku , Aktualizacja Strona 1 / 13 Data druku 29.05.2015, Aktualizacja 29.05.2015 Strona 1 / 13 1.1 Identyfikator produktu febi 06162 Olej hydrauliczny centralny mineralny (zielony) Nr. art. 06162, 86162 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa preparatu: MetaDi Fluid (Dialub SW) Numer artykułu: 155001 / 155003 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/6 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/ przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: UHU stic 8,2g Tray GR//CZ/H 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r.

Karta charakterystyki Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r. strona: 1/8 * SEKCJA 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r.

Karta charakterystyki Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r. strona: 1/8 * SEKCJA 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Bardziej szczegółowo

KRONES colfix HM

KRONES colfix HM Data druku 19.04.2016, Aktualizacja 12.04.2016 Strona 1 / 14 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 1.2.1 Istotne zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r.

Karta charakterystyki Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r. strona: 1/8 * SEKCJA 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/6 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: Metanephrines by HC Test Mix Numer katalogowy artykułu: 195-6024 1.2

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/6 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Numer katalogowy artykułu: 1485029, 9702234 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r.

Karta charakterystyki Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r. strona: 1/8 SEKCJA 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/7 * SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Numer artykułu: 100623 100624 100626 100628 100630 100631 102528 105638 208090 700866

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/6 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Wydrukowano dnia: 06.10.2014 Strona 1 z 6 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Numer materiału: 42,0510,0013 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/6 * SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Numer artykułu: 193350 101166 102525 Numer według CAS: 8001-79-4 Numer WE: 232-293-8

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/8 * SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/ przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Numer artykułu: D-266 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU (ROZPORZĄDZENIE (WE) n 1907/2006 - REACH)Data : 23/01/2014 Strona 1/5 KARTA CHARAKTERYSTYKI (Rozporządzenie REACH (WE) nr 1907/2006 - nr 453/2010) SEKCJA 1 : IDENTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Numer WE Numer CAS Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Numer WE Numer CAS Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Wersja: 2.0 pl Zastępuje wersję z: 29.10.2015 Wersja: (1.0) data sporządzenia: 29.10.2015 Aktualizacja: 15.03.2017 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/7 * SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Numer artykułu: A-1059 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/6 * SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Numer artykułu: 100229 117443 700105 100230 104984 101235 Numer według CAS: 471-34-1

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/6 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Numer artykułu: 60493 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej UE/2015/830 wraz ze sprostowaniami z dnia 28 maja 2015r.

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej UE/2015/830 wraz ze sprostowaniami z dnia 28 maja 2015r. KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej UE/2015/830 wraz ze sprostowaniami z dnia 28 maja 2015r. SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/7 * SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 oraz 453/2010/WE

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 oraz 453/2010/WE strona: 1/6 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/6 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Numer katalogowy artykułu: BC34 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/7 * 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu Numer artykułu: 700476 103311 Numer według CAS: 50-70-4 Numer WE: 200-061-5 Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/5 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/6 * SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Numer artykułu: 178900 100782 Numer według CAS: 144-55-8 Numer WE: 205-633-8 1.2

Bardziej szczegółowo