INFORMATOR INSTYTUTU BIOTECHNOLOGII WYDZIAŁU BIOTECHNOLOGII I NAUK O ŚRODOWISKU Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMATOR INSTYTUTU BIOTECHNOLOGII WYDZIAŁU BIOTECHNOLOGII I NAUK O ŚRODOWISKU Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie"

Transkrypt

1 INFORMATOR INSTYTUTU BIOTECHNOLOGII WYDZIAŁU BIOTECHNOLOGII I NAUK O ŚRODOWISKU Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie Lublin 2015

2 Spis treści 1. Instytut Biotechnologii KUL jego utworzenie i organizacja 2. O studiach 3. Katedra Biologii Molekularnej 4. Katedra Bionanomateriałów 5. Katedra Fizjologii i Biotechnologii Roślin 6. Katedra Fizjologii Zwierząt i Toksykologii 7. Katedra Biochemii i Chemii Środowiska Kontakty Instytut Biotechnologii Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II ul. Konstantynów 1 "I Lublin Dyrektor Instytutu Biotechnologii dr hab. Ewa Skórzyńska-Polit, prof. KUL tel Sekretariat mgr Iwona Kuta-Wysmulska tel Komitet Redakcyjny Aleksandra Seta-Koselska Paweł Adamek Ewa Skórzyńska-Polit przewodniczący 2

3 1. Instytut Biotechnologii KUL jego utworzenie i organizacja Biotechnologia jest bardzo dynamicznie rozwijającą się, nowoczesną dziedziną o dużym znaczeniu praktycznym, wykorzystującą i integrującą zdobycze wielu lat badań różnych dyscyplin nauk przyrodniczych takich jak biologia, fizyka czy chemia oraz technicznych. Z wytworami biotechnologii mamy do czynienia na każdym kroku, stosuje się je w przemyśle, ochronie środowiska, medycynie i w produkcji żywności. Biotechnologia staje się kluczową dziedziną nauki, służącą poszukiwaniu nowych środków leczniczych, szczepionek i środków diagnostycznych. Jej istotę stanowi zastosowanie organizmów, systemów i procesów biologicznych do potrzeb przemysłu. Przemysł biotechnologiczny intensywnie rozwija się od ponad 30 lat w wysoko uprzemysłowionych krajach europejskich. Pragnieniem naszego Instytutu jest aktywne uczestnictwo w rozwijaniu tego przemysłu również w Polsce, między innymi poprzez kształcenie specjalistów w tej dziedzinie w ramach kierunku studiów stacjonarnych: BIOTECHNOLOGIA. Instytut Biotechnologii KUL został powołany do życia w Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym decyzją Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego dn. 1 października 2009 roku. Instytut utworzyły Katedry wchodzące wcześniej w skład Instytutu Ochrony Środowiska: Katedra Biologii Molekularnej (powołana do życia 1 września 1998 r.), Katedra Fizjologii Zwierząt i Toksykologii (utworzona w 1992 r.), Katedra Biochemii i Chemii Środowiska (powstała w roku akademickim 1998/1999) oraz Katedra Fizjologii i Biotechnologii Roślin (utworzona 1 marca 2009 r.). Następnie została utworzona Katedra Bionanomateriałów (powołana do życia 1 marca 2010 roku). W tym czasie trwała budowa nowoczesnego Budynku Biotechnologii z funduszy UE. Uroczyste otwarcie i poświęcenie budynku odbyło się w dn. 16 czerwca 2011 r. Zorganizowana została wtedy konferencja Biotechnologia szanse i zagrożenia, Lublin,

4 Pod koniec stycznia 2012 r. przeniesiono sprzęt i aparaturę poszczególnych katedr do nowego budynku. Zajęcia dydaktyczne i badania naukowe rozpoczęto w nowych laboratoriach od dnia 1 lutego 2012 r. Nowy Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku w składzie: Instytut Biotechnologii oraz Interdyscyplinarne Centrum Badań Naukowych został utworzony dn. 16 lutego 2013 r. Pierwszym Dziekanem Wydziału w dn. 20 lutego 2013 r. został wybrany prof. dr hab. Ryszard Szyszka. Dn. 21 lutego 2013 r. na stanowisko Dyrektora Instytutu Biotechnologii został wybrany prof. dr hab. Piotr Staszczuk. Od 8 października 2013 r. funkcje Dyrektora Instytutu pełni dr hab. Ewa Skórzyńska-Polit, prof. KUL. 4

5 2. O studiach Instytut Biotechnologii prowadzi trzyletnie studia zawodowe I stopnia oraz dwuletnie studia magisterskie II stopnia. Przedmioty objęte programem studiów podzielone są na moduły, w ramach których student musi otrzymać odpowiednią liczbę punktów ECTS i jest to podstawowym kryterium dopuszczenia do egzaminu dyplomowego. Studenci zaliczają przedmioty w systemie punktowym zgodnym z Europejskim Systemem Transferu Punktów (ECTS), co umożliwia realizację części studiów na innych uczelniach, krajowych i zagranicznych stosujących ten system. Dla studentów organizowane są także specjalne kursy stacjonarne i wyjazdowe (np. szkoły letnie), w których także biorą udział specjaliści zagraniczni. Studenci wykonują prace dyplomowe w różnych zespołach, np.: biochemii, biologii molekularnej, bionanomateriałów, biochemii wirusów, toksykologii, immunologii, enzymologii, biotechnologii roślin i biotechnologii środowiskowej. Po uzyskaniu wymaganej liczby punktów, wykonaniu i napisaniu pracy dyplomowej oraz egzaminie dyplomowym, absolwenci uzyskują tytuł licencjata biotechnologii. Następnie mogą kontynuować studia stacjonarne magisterskie (II stopnia). Studia stacjonarne I stopnia Zasady rekrutacji: Nowa matura Konkurs świadectw dojrzałości: punktowany wynik z biologii. Stara matura Egzamin pisemny: test z biologii. Matura międzynarodowa Zasady przyjmowania kandydatów posiadających dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie. 5

6 Studia stacjonarne II stopnia Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia z biotechnologii lub studiów I stopnia/magisterskich na kierunkach: biologia, mikrobiologia, ochrona środowiska. Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie. Absolwenci naszego Instytutu mogą pracować w różnorodnych laboratoriach naukowych, naukowo-wdrożeniowych, diagnostycznych i przemysłowych. Instytut Biotechnologii KUL skupia naukowców z wielu dziedzin nauk biologicznych i chemicznych. Obecnie strukturę Instytutu tworzy pięć zespołów naukowo-badawczych dysponujących wysokim potencjałem intelektualnym i nowoczesną aparaturą naukową. Aby zapewnić właściwe kształcenie biotechnologów uniwersytet posiada nowoczesne zaplecze dydaktyczno-technologiczne, które w roku akademickim 2011/2012 wzbogacone zostało o nowoczesny i dobrze wyposażony w nowoczesną aparaturę naukowo-badawczą gmach Instytutu. 6

7 3. Katedra Biologii Molekularnej Kierownik prof. dr hab. Ryszard Szyszka Pracownicy: dr hab. Danuta Kruszewska, prof. KUL dr hab. Hieronim Golczyk, adiunkt dr inż. Andrea Baier, adiunkt dr Kamila Filipiak, asystent dr Monika Jach, adiunkt dr Monika Janeczko, asystent dr Elżbieta Kochanowicz, asystent dr Konrad Kubiński, adiunkt dr Maciej Mastyk, adiunkt dr Marek Pilecki, starszy wykładowca dr Ewa Sajnaga, adiunkt dr Robert Świder, asystent mgr Ewa Alikowska, asystent mgr Jarosław Ludian, starszy referent techniczny Pracownicy Katedry (od lewej): Ryszard Szyszka, Marek Pilecki, Elżbieta Mazur, Rafał Zieliński, Ewa Sajnaga, Konrad Kubiński, Monika Janeczko, Katarzyna Domańska Od momentu powstania Instytutu Biotechnologii w ramach katedry działają trzy grupy badawcze, których działalność wypunktowano poniżej. Katedra wyposażona jest w wyspecjalizowane pomieszczenia takie jak chłodnie (+4 C), pokoje termostatowane, pracownia izotopowa. Pracownie te 7

8 wyposażone są w wysokiej jakości specjalistyczną aparaturę naukową, taką jak: ultrawirówka i chłodzone wirówki szybkoobrotowe, miniwirówki szybkoobrotowe, aparat do wysokosprawnej chromatografii cieczowej HPLC/FPLC Äkta Purifier, chromatografy do klasycznej chromatografii cieczowej, wytrząsarkę termostatowaną do prowadzenia hodowli płynnych, urządzenia do elektroforezy jedno- i dwukierunkowej, rozdziału elektroforetycznego białek i DNA, techniki transferu elektroforetycznego półsuchego i izoelektroogniskowania, aparaty do prowadzenia reakcji PCR i RT PCR, autoklawy laboratoryjne, komory laminarne, spektrofotometry, cytometr przepływowy, liczniki scyntylacyjne i inne. Działalność badawcza katedry skupia się w zakresie szeroko pojętej enzymologii. Pracownie działające w ramach Katedry to: Laboratorium Modelowania Molekularnego i Syntezy Organicznej Tematyka naukowa: Projektowanie leków Poszukiwanie nowych molekularnych celów terapeutycznych Realizacja projektu Inhibitory kinazy CK2 Realizacja projektu Inhibitory Sulfatazy Steroidowej Badania nad białkiem Syntazy tymidylanowej oraz szlaku syntezy tymidylanu Współpraca naukowa: San Pablo CEU University University of Cologne Politechnika Gdańska National Academy of Science, Ukraine Institute of Cell Biology Gdański Uniwersytet Medyczny ADAMED, Pieńków k/warszawy. Lipopharm.pl 8

9 Pracownia Biochemii Białek i Enzymologii Tematyka naukowa: Badanie struktury, funkcji i regulacji kinaz białkowych (kinazy białkowej CK2 i PKC) Poszukiwanie modulatorów CK2 o znaczeniu antynowotworowym Badanie wybranych enzymów systemu replikacyjnego wirusa HCV Inhibitory NTPazy/helikazy HCV jako potencjalne środki antywirusowe. Współpraca naukowa: University of Maryland, Baltimore County, Baltimore, USA Prof. dr hab. Zygmunt Kazimierzuk, SGGW; Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN Babita Agrawal, PhD, Univ. of Alberta, Edmonton, Canada Sophia Kouyanou-Koutsoukou, PhD, National and Kapodestrian University of Athens, Greece Andriy Golub, PhD, Department of Combinatorial Chemistry, Institute of Molecular Biology and Genetics of NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine Rostyslav Stoika, PhD, National Academy of Science, Ukraine Institute of Cell Biology ADAMED, Pieńków k/warszawy. Pracownia Cytogenetyki Molekularnej Tematyka naukowa: Badania cyto-molekularne nad strukturą i organizacją genomu eukariotycznego oraz nad przebiegiem cyklu komórkowego. Opracowanie mapy genetycznej i poznanie struktury kariotypu/ chromosomów wybranych roślin medycznych/przemysłowych jako element niezbędny dla programów genetycznego ulepszania odmian/ras pod kątem ich użyteczności w przemyśle farmaceutycznym lub kosmetycznym. 9

10 Badania nad chromosomową mutagenezą i zaburzeniami cyklu komórkowego zachodzącymi spontanicznie i spowodowanymi czynnikami zewnętrznymi, w tym skażeniem środowiska. Zastosowanie technik mikroskopii fluorescencyjnej w badaniu fosforylacji białek cytoplazmatycznych i jądrowych in vivo w komórkach drożdży, liniach komórkowych/tkankach nowotworowych oraz w komórkach roślinnych. Badania mają znaczenie dla wyjaśnienia roli fosforylacji kluczowych białek w cyklu komórkowym, m.in. dla opracowania inhibitorów kinazy białkowej CK2. Współpraca naukowa: Instytut Fizjologii Molekularnej Roślin Maxa Plancka w Poczdamie-Golm Laboratorium Cytogenetyki i Cytometrii Instytutu Botaniki Eksperymentalnej w Ołomuńcu Biocentrum Uniwersytetu Ludwika Maksymiliana w Monachium Zakład Biologii Komórkowej i Genetyki na Uniwersytecie Alcalá de Henares w Madrycie Realizowane w ramach katedry projekty naukowe i ekspertyzy: 1. Inhibitory kinaz białkowych jako potencjalne leki przeciwnowotworowe i przeciwwirusowe, PBZ-MIN- 014/P05/ , 2. Inhibition of HCV as an Opportunistic HIV Coinfection. National Institute of Health, Bethesda, USA, No. 1R01GM A1, 2009, 3. ONCO - 3CLA biotechnologiczny, kierowany lek przeciwnowotworowy (od 2012) 4. Realizacja projektu offsetowego Ministerstwa Gospodarki Projektowanie, synteza i badanie właściwości inhibitorów kinazy CK2 jak i receptorów estrogenu w latach , 5. Realizacja grantu NCN Inhibitory Sulfatazy Steroidowej na lata , 6. Projekt badawczy PARP pt. Suplementy diety na bazie drożdży Yarrowia lipolytica (od 2012). 10

11 Publikacje Katedry Biologii Molekularnej 1. Baier A., Alikowska E., Szyszka R Yeast Asf1 protein as modulator of protein kinase CK2 activity. In: Ahmed K, Issinger O-G, Szyszka R. (Eds.). Protein Kinase CK2 Cellular Function in Normal and Disease States. Advances in Biochemistry in Health and Disease 12. Springer International Publishing. DOI / Demkowicz S, Kozak W, Daśko M, Masłyk M, Kubiński K, Rachon J Phosphate and Thiophosphate Biphenyl Analogs as Steroid Sulfatase Inhibitors. Drug Development Research, DOI: /ddr Kozak W, Daśko M., Wołos A, Masłyk M, Kubiński K, Składanowski A., Misiak M., Rachon J., Demkowicz S Synthesis and steroid sulfatase inhibitory activities of N-alkanoyl tyramine phosphates and thiophosphates. RSC Advances 5 (41): DOI: /C5RA01614B. 4. Zapico JM, Puckowska A, Filipiak K, Coderch C, de Pascual- Teresa B, Ramos A Org Biomol Chem. Design and synthesis of potent hydroxamate inhibitors with increased selectivity within the gelatinase family. 13(1): DOI: /C4OB01516A. 5. Fabre B, Filipiak K, Díaz N, Zapico JM, Suárez D, Ramos A, de Pascual-Teresa B An integrated computational and experimental approach to gaining selectivity for MMP-2 within the gelatinase subfamily. Chembioche 15(3): Filipiak K, Kubiński K, Hellman U, Ramos A, de Pascual-Teresa B Human protein kinase CK2 phosphorylates matrix metalloproteinase 2 and inhibits its activity. Chembiochem 15(13): Filipiak K, Hidalgo M, Silvan JM, Fabre B, Carbajo RJ, Pineda- Lucena A, Ramos A, de Pascual-Teresa B, de Pascual-Teresa S Dietary gallic acid and anthocyanin cytotoxicity on human fibrosarcoma HT1080 cells. A study on the mode of action. Food Funct. 5(2): Fuentes I., Stegemann S., Golczyk H., Karcher D., Bock R Horizontal genome transfer as an asexual path to the formation of new species. Nature 511: DOI: /nature

12 9. Golczyk H., Massouh A., Greiner S Translocations of chromosome end-segments and facultative heterochromatin promote meiotic ring formation in evening primroses. Plant Cell 26: DOI: /tpc Golczyk H., Greiner S., Wanner G., Weihe A., Bock R, Börner T., Herrmann R.G Chloroplast DNA in mature and senescing leaves - a reappraisal. Plant Cell 26: DOI: /tpc Kozak W, Daśko M., Masłyk M., Pieczykolan J.S., Gielniewski B., Rachon J., Demkowicz S Phosphate tricyclic coumarin analogs as steroid sulfatase inhibitors: synthesis and biological activity. RCS Adv 4 (84): Pieczykolan JS, Kubiński K, Masłyk M, Pawlak SD, Pieczykolan A, Rózga PK, Szymanik M, Gałązka M, Teska-Kamińska M, Zerek B, Bukato K,Poleszak K, Jaworski A, Strożek W, Swider R, Zieliński R AD-O53.2-a novel recombinant fusion protein combining the activities of TRAIL/Apo2L and Smac/Diablo, overcomes resistance of human cancer cells to TRAIL/Apo2L, Invest New Drugs 32 (6), Ward DN, Talley DC, Tavag M, Menji S, Schaughency P, Baier A, Smith PJ. UK-1 and structural analogs are potent inhibitors of hepatitis C virus replication Bioorg Med Chem Lett. 15;24(2): Zhang N, Zhang P, Baier A, Cova L, Hosmane RS Dual inhibition of HCV and HIV by ring-expanded nucleosides containing the 5:7-fused imidazo[4,5-e][1,3]diazepine ring system. In vitro results and implications. Bioorg Med Chem Lett. 24(4): Fabre B, Filipiak K, Zapico JM, Díaz N, Carbajo RJ, Schott AK, Martínez-Alcázar MP, Suárez D, Pineda-Lucena A, Ramos A, de Pascual-Teresa B Progress towards water-soluble triazolebased selective MMP-2 inhibitors. Org Biomol Chem. 14;11(38): Golczyk H Cytogenetics of Tradescantia spathacea (syn. Rhoeo spathacea): A review. Annales Universitatis Marie Curie- Skłodowska. Sectio C 68 (1): DOI: /v y. 12

13 17. Hartjen P, Höchst B, Heim D, von der Kammer H, Lucke J, Reinholz M, Baier A, Smeets R, Wege H, Borowski P, Schulze Zur Wiesch J The NTPase/helicase domain of hepatitis C virus nonstructural protein 3 inhibits protein kinase C independently of its NTPase activity. Cell Mol Biol Lett. 18(3): DOI: /s Jach M., Łoś R., Maj M., Malm A. (2013) Probiotics technological and manufacturing aspects. Post. Mikrobiol. 52, 2, Jach M., Sajnaga E., Kozak E., Malm A Use of yeasts for prevention and therapy. Curr. Issues Pharm. Med. Sci., 26 (2), Sajnaga E., Jach M., Szyszka R Biopierwiastki Sn, Mn, I, Cr, Zn, Cu, Fe funkcje biologiczne, zapotrzebowanie i suplementacja. Drożdże wzbogacone minerałami. W: Na pograniczu chemii i biologii, H. Koroniak i J. Barciszewski (wyd). Wyd. Naukowe UAM, Poznań 21. Demkowicz S., Filipiak K., Maslyk M., Ciepielski J., de Pascual Teresa S, Martín-Santamaría S, de Pascual-Teresa B, Ramos A New Clicked Full Agonists of the Estrogen Receptor, RSC Adv.: 3, Sajnaga E., Szyszka R., Kubiński K Site-directed mutagenesis in the research of protein kinases the case of protein CK2. W: Genetic manipulation of DNA and protein, D. Figurski (Ed.). In Tech,

14 14

15 4. Katedra Bionanomateriałów Kierownik - prof. dr hab. Piotr Staszczuk Pracownicy: dr Ludomir Kwietniewski, adiunkt mgr Magdalena Rycyk, asystent mgr Paweł Adamek, asystent dr Beata Jazurek-Zenatti, adiunkt Pracownicy Katedry: (od lewej) dr Ludomir Kwietniewski, mgr Magdalena Rycyk, prof. Piotr Staszczuk, mgr Dagmara Zimmerman, mgr Paweł Adamek 15

16 Tematyka naukowa: Otrzymywanie, badania właściwości fizykochemicznych (m. in. adorpcyjnych i porowatości) oraz zastosowanie nanomateriałów w zaawansowanej technologii: materiały tlenkowe, materiały węglowe (m. in. ZnO, Ag, nanorurki węglowe, fulereny, grafen) materiały organiczne (leki) i polimerowe (kompozyty) adsorbenty modyfikowane proteinami i enzymami (powierzchnie inteligentne, tzw. smart surfaces) kompozyty naturalne, mineralne, polimerowe, metalowe określanie aktywności biologicznej substancji metodą chromatograficzną badanie mechanizmu retencji w RP-HPLC Stosowane techniki pomiarowe: Analiza termiczna TG, DTA, Q-TG, Q-DTA (aparat Derivatograph Q- 1500D z programem Derivat), DSC oraz metody łączone, sorptomat, AFM, EDX, metody próżniowe, chromatografia gazowa i cieczowa HPLC. Współpraca naukowa: Dr. D. Sternik, dr. M. Błachnio, UMCS, Lublin Dr. G.W. Chądzyński, Politechnika Wrocławska Dr. E. Kowalska, Instytut Elektroniki, Warszawa Prof. V. Tertykh, National Academy of Science, Ukraine Dr. V.V. Kutarov, Odessa University, Ukraine Prof. R. Gladyshevskii, Lviv University, Ukraine Dr. R.A. Zeigler, NASA, Huston, USA Prof. E. Robens, Mainz University, Germany Dr. S.A.A. Jayaweera, Tessidee University, England Prof. Y.X. Zhu, Beijing University, China 16

17 Publikacje Katedry Bionanomateriałów: 1. P. Staszczuk, D. Zimmerman-Rysz, Studies of modified carbon nanotubes by means of thermogravimetry Q-TG and sorptometry techniques, J. Therm. Anal. & Cal., DOI /s , vol. 118, Issue 2, pp , P. Staszczuk, M.Rycyk, Studies of Adsorption and Total Heretogeneity Properties of Pure and Modified Carbon Nanotube Surfacs, J. Thermal Anal.& Cal., DOI: /s , vol. 114, Issue 3, pp , G.W. Chądzyński, P. Staszczuk, D. Sternik, M. Błachnio, Studies of physicochemical properties and fractal dimensions od MgB 2 superconductor surface, J. Therm. Anal. & Cal., vol. 108(3), 2012, P. Staszczuk, Thermogravimetry Q-TG Studies of Surface Properties of Lunar Nanoparticles, J. Thermal Anal.&Cal., vol. 106, no2, 2011, , DOI /s L. Kwietniewski, The Effect of the Chain Lenght of Bonded Phase of Retention of Aromatic Solutes in RP LC with Pure Water as Mobile Phase, J. Liquid Chromatogr. & Rel. Techn., 33(20), 2010, L. Kwietniewski, Determination of Solute Retention in RPLC with Pure Water as Effluent Using a Numerical Method Based on the Ościk's Equation,J. Liquid Chromatogr. & Rel. Techn, 33(3), 2010, P. Staszczuk, D. Sternik, Guest Editors, Conference Issue (Proceedings): 32 nd International Vacuum Microbalance and Theremoanalytical Techniques Conference, Kazimierz Dolny, Poland, June 22-24, 2009, J. Thermal Anal.& Cal., vol. 101, no.2., 2010, P. Staszczuk, D. Sternik, Preface, J. Thermal Anal.& Cal., vol.101, no.2, 2010,

18 5. Katedra Fizjologii i Biotechnologii Roślin Kierownik dr hab. Ewa Skórzyńska-Polit, prof. KUL Pracownicy: dr Aleksandra Seta-Koselska, adiunkt mgr Agnieszka Betlej, asystent mgr Paweł Patrzylas, asystent mgr Mariusz Spaczyński, asystent Pracownicy Katedry (od lewej): Aleksandra Seta-Koselska, Agnieszka Betlej, Ewa Skórzyńska-Polit, Mariusz Spaczyński, Paweł Patrzylas. Katedra została powołana decyzją Senatu KUL w marcu 2009 r. Kierownictwo Katedry zostało powierzone nowozatrudnionej dr hab. Ewie Skórzyńskiej-Polit, zaś pierwszych dwoje asystentów zostało zatrudnionych od września 2009 r. Cała trójka weszła do pustych tymczasowych pomieszczeń Katedry, gdzie zaczęli organizowanie od 18

19 podstaw laboratorium fizjologii i biotechnologii roślin. W 2010 roku została zorganizowana Pracownia fizjologii roślin (rozbudowana następnie o pracownię biotechnologii roślin), a od 2011 roku działa już Pracownia roślinnych kultur in vitro. Tematyka badawcza w Katedrze dotyczy: roślinnych substancji biologicznie czynnych, metabolicznej i molekularnej odpowiedzi roślin na abiotyczne czynniki stresowe. W Pracowni roślinnych kultur in vitro prowadzone są badania nad optymalizacją warunków hodowli i rozwoju w warunkach in vitro roślin z rodziny Asteraceae (rudbekia, aksamitka), Phaseolus coccineus odm. Jaś Piękny, oraz lnu zwyczajnego (Linum usitatissimum L.). Prace mają na celu otrzymanie sterylnych i wolnych od patogenów roślin, jak również kultur komórkowych i tkankowych, wykorzystywanych następnie jako materiał wyjściowy do badań nad pozyskiwaniem metabolitów wtórnych oraz badań reakcji roślin na czynniki stresowe prowadzonych w Pracowni fizjologii i biotechnologii roślin. Metabolity wtórne uzyskane z roślin w warunkach in vitro będą mogły znaleźć zastosowanie jako leki, środki ochrony roślin, naturalne inhibitory bądź stymulatory wzrostu innych roślin i mikroorganizmów. W Pracowni fizjologii roślin prowadzone są obecnie badania nad mechanizmami obronnymi u roślin wyższych. Poznanie na poziomie molekularnym odpowiedzi roślin na działanie czynników stresowych ułatwi pracę nad naturalnymi biopreparatami wykorzystującymi roślinne substancje biologicznie czynne. W latach r. w Katedrze pod opieką pracowników, dwanaście osób uzyskało tytuł magistra oraz dwadzieścia sześć obroniło prace licencjackie. Aparatura naukowo-badawcza: komora laminarna ESCO FCZ-4A1, autoklaw, szafy fitotronowe, zestawy do elektroforezy poziomej i pionowej, aparat do wizualizacji żeli Fusion FX7, termocykler do PCR Biometra, zestaw do blottingu, inkubator CO 2, spektofotometr UV-VIS Jasco z przystawką termostatowaną, wagi analityczne, wytrząsarki, urządzenia chłodnicze, wirówki, naczynie Dewara 19

20 Współpraca z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi: Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS (Lublin), Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński (Kraków), Instytut Agrofizyki PAN (Lublin). Realizowane w ramach katedry projekty naukowe: 1. Udział wodoronadtlenków kwasów tłuszczowych w reakcjach nadwrażliwości (HR) u roślin wyższych grant wewnętrzny KUL. 2. Wyprowadzenie hodowli zawiesinowej Linum usitatissimum (L) grant wewnętrzny KUL 3. Wpływ egzogennych elicytorów na syntezę lignanów u lnu Linum usitatissimum (L.) grant wewnętrzny KUL 4. Wpływ elicytorów na aktywność enzymów zaangażowanych w reakcje obronne u roślin grant wewnętrzny KUL 5. Zmiany aktywności enzymów szlaku fenylopropanoidowego w komórkach lnu Linum usitatissimum (L.) pod wpływem estru metylowego kwasu jasmonowego (MeJA) oraz kwasu salicylowego (SA) grant wewnętrzny KUL 6. Wpływ kwasu giberelinowego (GA3) oraz kwasu abscysynowego (ABA) na aktywność enzymów syntezy związków fenolowych w komórkach lnu Linum usitatissimum (L.) grant wewnętrzny KUL 7. Elementy PCD u roślin wyższych w stresie metali ciężkich grant wewnętrzny KUL 8. Mitochondria roślinne marker toksycznego oddziaływania jonów metali? grant wewnętrzny KUL 9. Zmiany aktywności enzymatycznych czynników antyoksydacyjnych w czasie śmierci komórki w warunkach stresu metali ciężkich grant wewnętrzny KUL 10. Zmiany w poziomie nieenzymatycznych czynników antyoksydacyjnych w czasie śmierci komórki w warunkach stresu metali ciężkich grant wewnętrzny KUL 11. Aktywność SOD w obecności melatoniny i w warunkach stresu abiotycznego u roślin wyższych grant wewnętrzny KUL 12. Optymalizacja warunków hodowli in vitro aksamitki rozpierzchłej (Tagetes patula L.) i aksamitki drobnej (Tagetes minuta) grant 20

21 wewnętrzny KUL 13. Aktywność wybranych czynników antyoksydacyjnych u rudbekii w odpowiedzi na Cd grant wewnętrzny KUL Wykaz publikacji: 1. Koselski M., Dziubinska H., Seta-Koselska A., Trebacz K. 2015, A nitrate-permeable ion channel in the tonoplast of the moss Physcomitrella patens. Planta DOI /s Seta-Koselska A., Szczuka E., Spaczyński M., Skorzynska-Polit E. 2015, Activity and localization of lipoxygenase in the ovule of Larix kaempferi (Lamb.) Carr. during megasporogenesis, Plant Growth Regulation 76: Seta-Koselska A., Szczuka E., Skórzyńska-Polit E., Domaciuk M., Giełwanowska I. 2014, Roadside larch trees (Larix Mill.) and its female generative organs as a biomonitor of air pollution. Pol. J. Environ. Stud. 23: Patrzylas P., Seta-Koselska A., Spaczyński M., Betlej A., Skórzyńska-Polit E Autofagia u roślin w warunkach stresu Postępy Biologii Komórki 41: Spaczyński M., Seta-Koselska A., Patrzylas P., Betlej A., Skórzyńska-Polit E Phytodegradation and biodegradation in rhizosphere as efficient methods of reclamation of soil contaminated by organic chemicals, Acta Agrophysica 19: Seta-Koselska A., Skórzyńska-Polit E., Betlej A., Patrzylas P., Spaczyński M Pochodne kwasu jasmonowego w terapii przeciwnowotworowej. [w] Na pograniczu chemii i biologii, H. Koroniak, J. Barciszewski (Eds.), T. XXVI. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, pp Drążkiewicz M., Skórzyńska-Polit E., Krupa Z Effect of BSO-supplemented heavy metals on antioxidant enzymes in Arabidopsis thaliana. Ecotoxicol. Environ. Saf. 73: Patrzylas P., Skórzyńska-Polit E Programowana śmierć komórek roślinnych jako efekt działania czynników stresowych. [w] Na pograniczu chemii i biologii, H. Koroniak, J. Barciszewski (Eds.), T. XXIV. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, pp Seta-Koselska A., Skórzyńska-Polit E Metabolizm 21

22 wodoronadtlenków kwasów tłuszczowych w szlaku lipooksygenazowym u roślin wyższych. [w] Na pograniczu chemii i biologii, H. Koroniak, J. Barciszewski (Eds.), T. XXIV. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, pp Skórzyńska-Polit E. Drążkiewicz M., Krupa Z Lipid peroxidation, anthocyanin content and activity of glutathione-stransferase in Arabidopsis thaliana under Cd and Cu stress. Acta Physiol. Plant., 32: Skórzyńska-Polit E The apoplast -external barrier of plant cell to biotic and abiotic stress (in above -ground part of plant) [in] Compartmentation of responses to stress in higher plants, true or false. Maksymiec W. (Ed.), Transworld Research Network, ISBN: , pp Skórzyńska-Polit E Lipoksygenaza roślinna enzym użyteczny w biotechnologii? [w] Na pograniczu chemii i Biologii, tom XXII. Koroniak H., Barciszewski J. (Eds.), Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, pp Seta A., Skórzyńska-Polit E., Szczuka E., Giełwanowska I Lipoksygenaza w komórkach roślinnych budowa i funkcja. Post. Biol. Kom., 36:

23 6. Katedra Fizjologii Zwierząt i Toksykologii Kierownik dr hab. Anna Rymuszka Pracownicy: dr Anna Sierosławska, starszy wykładowca dr Adam Bownik, adiunkt mgr Agnieszka Welman, starszy referent techniczny Anna Rymuszka Anna Sierosławska Adam Bownik Agnieszka Welman Katedra Fizjologii Zwierząt i Toksykologii została utworzona w 1992 r., początkowo jako Katedra Biologii Ogólnej, z inicjatywy prof. dr hab. Marii Studnickiej. Dn. 1 października 2009 roku Katedra weszła w skład utworzonego w ramach Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Instytutu Biotechnologii, a następnie, w roku 2012, wraz z całym Instytutem Biotechnologii, została przeniesiona do nowo 23

24 utworzonego Wydziału Biotechnologii i Nauk o Środowisku. W chwili obecnej tematyka badawcza Katedry obejmuje zagadnienia związane z immunobiotechnologią, cytofizjologią i toksykologią molekularną. W latach r. w Katedrze pod opieką pracowników, powstały 23 prace magisterskie, a 35 osób obroniło prace licencjackie. Pracownie działające w ramach Katedry to: Laboratorium Ekotoksykologii W pracowni wykonywana jest identyfikacja jakościowa i ilościowa różnego typu związków w próbkach biologicznych i środowiskowych (HPLC, ELISA). Wykonywane są również oznaczenia stopnia toksyczności ksenobiotyków za pomocą biotestów (rośliny, wodne bezkręgowce, glony). Wyposażenie pracowni stanowi: chromatograf cieczowy Prominence Shimadzu, system szybkiego odparowywania próbek w strumieniu azotu RapidVap LABCONCO, spektrofotometr UV-Vis z przystawką na długie kuwety, fitotron, myjka ultradźwiękowa Ultron U-505, homogenizator ultradźwiękowy Omni Ruptor 4000, urządzenia chłodnicze Pracownia cytologii W pracowni prowadzone są prace w zakresie oceny genotoksycznego oddziaływania substancji różnego pochodzenia z użyciem komórek prokariotycznych i eukariotycznych. Wykonywane są takie badania, jak test Amesa, test umuc, test kometkowy, test mikrojądrowy. Wyposażenie pracowni stanowi: komora laminarna Hereus, spektrofotometr UV-Vis BioRad, SmartSpec, kołyska laboratoryjna z inkubatorem Heidolph Inkubator 1000, zestaw do elektroforezy Comet Assay, inkubator Heraeus, inkubator z wytrząsarką StatFax 2 200, Inkubator z wytrząsaniem SI- 45, cieplarka laboratoryjna Salvislab Incucenter IC80, inkubator CO 2 LabLine, urządzenia chłodnicze 24

25 Pracownia hodowli komórkowych W pracowni utrzymywane są hodowle komórek linii stałych oraz hodowle pierwotne komórek uzyskiwanych z tkanek zwierząt kręgowych. Możliwe jest również bankowanie komórek w ciekłym azocie. Wyposażenie pracowni stanowi: komora laminarną ESCO Infinity, klasa II BIOHAZARD, wyposażona w filtr SULPA, inkubator CO2 Mini Galaxy A, wirówka z chłodzeniem MPW 370, mikroskop odwrócony Olympus, łaźnia wodna, autoklaw HG-50, naczynie Dewara Air Liquide GT11, lodówka Laboratorium cytofizjologii z pracownią mikroskopową W pracowni wykonywane i analizowane są różnego typu preparaty mikroskopowe, w tym wybarwiane fluorescencyjnie. Prowadzone są analizy w zakresie szerokiej gamy parametrów biochemicznych płynów biologicznych. Możliwa jest ocena różnorodnych parametrów cytofizjologicznych z zastosowaniem technik opartych o pomiar luminometryczny/fluorymetryczny/ spektrofotometryczny. Izolowany jest materiał genetyczny (DNA, RNA) do dalszej analizy. Wykonywany jest rozdział elektroforetyczny białek. Wyposażenie pracowni stanowią: mikroskop fluorescencyjny odwrócony Nikon Eclipse Ti, mikroskop fluorescencyjny Nikon Eclipse 80i, czytnik FluoStar Omega czytnik mikropłytek o funkcjach spektrofotometru, luminometru i fluorymetru, komora laminarna FASTER TWO, fluorescencyjny licznik komórek NucleoCounter, urządzenie do izolacji kwasów nukleinowych i białek Maxwell 16, analizator biochemiczny VetTest 8008, zestaw do elektroforetycznego rozdziału białek (Westernblotting), waga analityczna Rad-Wag, wytwornica i kruszarka do lodu, urządzenia chłodnicze 25

Polska-Lublin: Aparatura kontrolna i badawcza 2015/S 059-103111

Polska-Lublin: Aparatura kontrolna i badawcza 2015/S 059-103111 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:103111-2015:text:pl:html Polska-Lublin: Aparatura kontrolna i badawcza 2015/S 059-103111 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Biotechnology in Environmental Protection. Kod Punktacja ECTS* 1

KARTA KURSU. Biotechnology in Environmental Protection. Kod Punktacja ECTS* 1 KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Biotechnologia w ochronie środowiska Biotechnology in Environmental Protection Kod Punktacja ECTS* 1 Koordynator Prof. dr hab. Maria Wędzony Zespół dydaktyczny: Prof.

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki, Instytut Biochemii

Uniwersytet Łódzki, Instytut Biochemii Życie jest procesem chemicznym. Jego podstawą są dwa rodzaje cząsteczek kwasy nukleinowe, jako nośniki informacji oraz białka, które tę informację wyrażają w postaci struktury i funkcji komórek. http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1959/press.html?print=1

Bardziej szczegółowo

Zasady przeprowadzania pisemnego egzaminu dyplomowego na studiach I stopnia na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej

Zasady przeprowadzania pisemnego egzaminu dyplomowego na studiach I stopnia na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej Załącznik do Uchwały RWCh Nr 36/2015 z dnia 18.11.2015 r. Zasady przeprowadzania pisemnego egzaminu dyplomowego na studiach I stopnia na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej Tekst jednolity obejmuje

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 31/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr 31/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr 31/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie utworzenia kierunku genetyka i biologia eksperymentalna - studia pierwszego stopnia oraz zmieniająca uchwałę w sprawie

Bardziej szczegółowo

Kierunek Międzywydziałowy - Inżynieria Biomedyczna. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna. Specjalność:

Kierunek Międzywydziałowy - Inżynieria Biomedyczna. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna. Specjalność: Kierunek Międzywydziałowy - Inżynieria Biomedyczna Specjalność: CHEMIA W MEDYCYNIE CHEMIA W MEDYCYNIE Studia mają charakter interdyscyplinarny, łączą treści programowe m.in. takich obszarów, jak: Analityka

Bardziej szczegółowo

katedra fizjologii i biochemii zwierząt

katedra fizjologii i biochemii zwierząt katedra fizjologii i biochemii zwierząt RYS HISTORYCZNY Powstanie Katedry 1951 r Z chwilą utworzenia Wydziału Zootechnicznego Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu (rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych

Bardziej szczegółowo

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII W OBSZARZE OZE. BioProcessLab. Dr inż. Karina Michalska

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII W OBSZARZE OZE. BioProcessLab. Dr inż. Karina Michalska CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII W OBSZARZE OZE BioProcessLab Dr inż. Karina Michalska PLAN PREZENTACJI 1.Opieka merytoryczna 2.Obszar badawczy 3.Wyposażenie 4.Oferta współpracy OPIEKA MERYTORYCZNA 1. Praca

Bardziej szczegółowo

CHEMIA I TECHNOLOGIA KOSMETYKÓW CHARAKTERYSTYKA SPECJALNOŚCI

CHEMIA I TECHNOLOGIA KOSMETYKÓW CHARAKTERYSTYKA SPECJALNOŚCI CHEMIA I TECHNOLOGIA KOSMETYKÓW CHARAKTERYSTYKA SPECJALNOŚCI Podstawy biotechnologii Chemia koloidów Fizykochemia emulsji Chemia surowców kosmetycznych Surowce naturalne stosowane w produktach kosmetycznych

Bardziej szczegółowo

1. Biotechnologia i inżynieria genetyczna zagadnienia wstępne 13

1. Biotechnologia i inżynieria genetyczna zagadnienia wstępne 13 Spis treści Przedmowa 11 1. Biotechnologia i inżynieria genetyczna zagadnienia wstępne 13 1.1. Wprowadzenie 13 1.2. Biotechnologia żywności znaczenie gospodarcze i społeczne 13 1.3. Produkty modyfikowane

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Aparatura

Spis treści. Aparatura Spis treści Aparatura I. Podstawowe wyposażenie laboratoryjne... 13 I.I. Probówki i naczynia laboratoryjne... 13 I.II. Pipety... 17 I.II.I. Rodzaje pipet automatycznych... 17 I.II.II. Techniki pipetowania...

Bardziej szczegółowo

II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Kierunek: BIOMEDYCYNA 2015-2018 Poziom studiów: pierwszy stopień Profil: Praktyczny SEMESTR I

II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Kierunek: BIOMEDYCYNA 2015-2018 Poziom studiów: pierwszy stopień Profil: Praktyczny SEMESTR I II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Kierunek: BIOMEDYCYNA 2015-2018 Poziom studiów: pierwszy stopień Profil: Praktyczny SEMESTR I PRZEDMIOT Chemia ogólna EFEKTY KSZTAŁCENIA 1. posiada wiedzę

Bardziej szczegółowo

Podstawy biotechnologii. SYLABUS A. Informacje ogólne

Podstawy biotechnologii. SYLABUS A. Informacje ogólne Podstawy biotechnologii SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EIB-2-206-BN-s Punkty ECTS: 3. Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Specjalność: Bionanotechnologie

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EIB-2-206-BN-s Punkty ECTS: 3. Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Specjalność: Bionanotechnologie Nazwa modułu: Genetyka molekularna Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EIB-2-206-BN-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Inżynieria Biomedyczna

Bardziej szczegółowo

10. 11. Histologia. 12. Bioetyka 13. 14. 15. 1,5 45 16. 0,5 4 17. 0,5 2 18. 0,5 3 19. Matematyka ze statystyką Mathematics and Statistics

10. 11. Histologia. 12. Bioetyka 13. 14. 15. 1,5 45 16. 0,5 4 17. 0,5 2 18. 0,5 3 19. Matematyka ze statystyką Mathematics and Statistics PLAN STUDIÓW - I rok - Biotechnologia specjalność biotechnologia medyczna (studia I stopnia) STUDY PLAN I year - Biotechnology program, specialty in Medical Biotechnology (first cycle) Matematyka ze statystyką

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Biologia eksperymentalna i środowiskowa

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Biologia eksperymentalna i środowiskowa KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Biologia eksperymentalna i środowiskowa Nazwa Nazwa w j. ang. Wybrane problemy biologii molekularnej kwasy nukleinowe Selected problems of molecular biology

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Wydział Biologii PASJA TO NIEUSTAJĄCY ROZWÓJ. STUDIUJ Z NAMI I UCZYŃ Z NIEJ SPOSÓB NA ŻYCIE. O WYDZIALE Wydział Biologii funkcjonuje samodzielnie od 1984 r.

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Środowiska II stopnia (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) dr hab. Lidia Dąbek, prof. PŚk.

Inżynieria Środowiska II stopnia (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) dr hab. Lidia Dąbek, prof. PŚk. Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Wydział Lekarski LEKARSKI. Collegium Medicum w Bydgoszczy

Wydział Lekarski LEKARSKI. Collegium Medicum w Bydgoszczy Czas trwania studiów LEKARSKI jednolite magisterskie 6 lat nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Poziomu przedmiotu W 1 liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu

Bardziej szczegółowo

Seminarium Wpływ realizacji pobytów stażowych (szkoleniowych) na rozwój potencjału dydaktycznego postdoców i doktorantów

Seminarium Wpływ realizacji pobytów stażowych (szkoleniowych) na rozwój potencjału dydaktycznego postdoców i doktorantów Seminarium Wpływ realizacji pobytów stażowych (szkoleniowych) na rozwój potencjału dydaktycznego postdoców i doktorantów 7 wrzesień 2011 roku sala Rady Wydziału, ul. Oczapowskiego 1A Projekt POKL. 04.01.01-00-178/09

Bardziej szczegółowo

Studiapierwszego stopnia

Studiapierwszego stopnia Ramowe plany nauczania dla studentów wszystkich specjalności rozpoczynających studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku akademickim 2014/15. Zawierają spis przedmiotów

Bardziej szczegółowo

Program studiów doktoranckich. Ogólna charakterystyka studiów doktoranckich

Program studiów doktoranckich. Ogólna charakterystyka studiów doktoranckich Program studiów doktoranckich Ogólna charakterystyka studiów doktoranckich Jednostka prowadząca studia doktoranckie: Nazwa studiów doktoranckich Nazwa studiów doktoranckich w języku angielskim: Wydział

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, woj. lubelskie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, woj. lubelskie, 1 z 9 2008-12-30 13:09 Lublin: Dostawa aparatury naukowo-badawczej dla poszczególnych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 30 części. Numer ogłoszenia: 267668-2008;

Bardziej szczegółowo

Techniki molekularne w mikrobiologii SYLABUS A. Informacje ogólne

Techniki molekularne w mikrobiologii SYLABUS A. Informacje ogólne Techniki molekularne w mikrobiologii A. Informacje ogólne Elementy sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Rodzaj Rok studiów

Bardziej szczegółowo

BIOTECHNOLOGIA I BIOLOGIA EKSPERYMENTALNA ROŚLIN

BIOTECHNOLOGIA I BIOLOGIA EKSPERYMENTALNA ROŚLIN BIOTECHNOLOGIA I BIOLOGIA EKSPERYMENTALNA ROŚLIN Udział w międzynarodowych projektach badawczych: Rodzaj projektu: międzynarodowy, współfinansowany Nr grantu: 2904/FAO/IAEA/2013/0 Temat: Pakiet narzędzi

Bardziej szczegółowo

BIOTECHNOLOGIA W KOSMETOLOGII SŁAWOMIR WIERZBA

BIOTECHNOLOGIA W KOSMETOLOGII SŁAWOMIR WIERZBA BIOTECHNOLOGIA W KOSMETOLOGII SŁAWOMIR WIERZBA TREŚĆ WYKŁADÓW Budowa i biologia skóry. Typy skóry. Funkcje skóry. Układ odpornościowy skóry. Starzenie się skóry. Przenikanie przez skórę. Absorpcja skórna.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYKŁADÓW I ĆWICZEŃ w roku akademickim 2006/2007. STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE na kierunku ANALITYKA MEDYCZNA (studia 5-letnie)

PROGRAM WYKŁADÓW I ĆWICZEŃ w roku akademickim 2006/2007. STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE na kierunku ANALITYKA MEDYCZNA (studia 5-letnie) Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum PROGRAM WYKŁADÓW I ĆWICZEŃ w roku akademickim 2006/2007 STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE na kierunku ANALITYKA MEDYCZNA (studia 5-letnie) I ROK STACJONARNE

Bardziej szczegółowo

Katedra Epizootiologii. Wyposażenie i możliwości badawcze

Katedra Epizootiologii. Wyposażenie i możliwości badawcze Katedra Epizootiologii Wyposażenie i możliwości badawcze Pracownia diagnostyki molekularnej chorób zakaźnych Pracownia diagnostyki chorób zwierząt mięsożernych Kolekcja szczepów Kolekcja materiału genetycznego

Bardziej szczegółowo

Kierunek: ochrona środowiska

Kierunek: ochrona środowiska rok studiów: I studia stacjonarne pierwszego stopnia rok akademicki 2014/2015 w ćw kon lab EC zal egz w ćw kon lab EC zal egz 1 Bezpieczeństwo pracy i ergonomia 2 Ochrona własności intelektualnej 3 Przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

Program sesji sprawozdawczej Warszawa, 27-29.10.2010 Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk. 27.10.2010 środa.

Program sesji sprawozdawczej Warszawa, 27-29.10.2010 Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk. 27.10.2010 środa. 27.10.2010 środa 09:00 otwarcie sesji sprawozdawczej Prowadzenie obrad: Prof. Wojciech Bal 09:10 10:30 Wielkoskalowe projekty naukowo-badawcze 1 10:30 10:50 przerwa na kawę 10:50 11:05 Laboratorium Medycyny

Bardziej szczegółowo

Metody analizy jakościowej i ilościowej lipidów powierzchniowych i wewnętrznych owadów

Metody analizy jakościowej i ilościowej lipidów powierzchniowych i wewnętrznych owadów Metody analizy jakościowej i ilościowej lipidów powierzchniowych i wewnętrznych owadów Dr Marek Gołębiowski INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA I ZDROWIA CZŁOWIEKA ZAKŁAD ANALIZY ŚRODOWISKA WYDZIAŁ CHEMII, UNIWERSYTET

Bardziej szczegółowo

Forum BIZNES- NAUKA Obserwatorium. Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu. NANO jako droga do innowacji

Forum BIZNES- NAUKA Obserwatorium. Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu. NANO jako droga do innowacji Forum BIZNES- NAUKA Obserwatorium Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu NANO jako droga do innowacji Uniwersytet Śląski w Katowicach Oferta dla partnerów biznesowych Potencjał badawczy Założony w

Bardziej szczegółowo

May 21-23, 2012 Białystok, Poland

May 21-23, 2012 Białystok, Poland 6 th International Forum May 21-23, 2012 Białystok, Poland Distribution of EU funds in Warmia and Mazury Voivodship Bożena Wrzeszcz Zwada Warmia and MazuryVoivodship Marshal's Office (Poland) Forum is

Bardziej szczegółowo

KOŁO NAUKOWE IMMUNOLOGII. Mikrochimeryzm badania w hodowlach leukocytów in vitro

KOŁO NAUKOWE IMMUNOLOGII. Mikrochimeryzm badania w hodowlach leukocytów in vitro KOŁO NAUKOWE IMMUNOLOGII Mikrochimeryzm badania w hodowlach leukocytów in vitro Koło Naukowe Immunolgii kolo_immunologii@biol.uw.edu.pl kolo_immunologii.kn@uw.edu.pl CEL I PRZEDMIOT PROJEKTU Celem doświadczenia

Bardziej szczegółowo

Biochemia SYLABUS A. Informacje ogólne

Biochemia SYLABUS A. Informacje ogólne Biochemia A. Informacje ogólne Elementy sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów /semestr Wymagania

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Program kształcenia Studia Podyplomowe Zdrowa żywność, nowoczesne technologie i biznes

Uniwersytet Łódzki Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Program kształcenia Studia Podyplomowe Zdrowa żywność, nowoczesne technologie i biznes Uniwersytet Łódzki Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Program kształcenia Studia Podyplomowe Zdrowa żywność, nowoczesne technologie i biznes Łódź, 2012 1. Nazwa: Studia Podyplomowe Zdrowa żywność, nowoczesne

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Podstawy toksykologii. Kod Punktacja ECTS* 1

KARTA KURSU. Podstawy toksykologii. Kod Punktacja ECTS* 1 KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Podstawy toksykologii Basis of toxicology Kod Punktacja ECTS* 1 Koordynator Dr hab. Grzegorz Formicki Zespół dydaktyczny Prof. dr bab Peter Massanyi Dr hab. Grzegorz Formicki

Bardziej szczegółowo

Klub Młodego Wynalazcy - Laboratoria i wyposażenie. Pracownia genetyki

Klub Młodego Wynalazcy - Laboratoria i wyposażenie. Pracownia genetyki Klub Młodego Wynalazcy - Laboratoria i wyposażenie Zadbaliśmy o to, żeby wyposażenie w Klubie Młodego Wynalazcy było w pełni profesjonalne. Ważne jest, aby dzieci i młodzież, wykonując doświadczenia korzystały

Bardziej szczegółowo

Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie:

Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: Ekspert: PATRYCJA WROSZ Autorka opracowań metod jakościowych i ilościowych wykorzystujących spektroskopię IR i NIR, a także prelegent i szkoleniowiec, audytor wewnętrzny systemu HACCP i BRC/IFS oraz audytor

Bardziej szczegółowo

Oferta badawcza. XVI Forum Klastra Bioenergia dla Regionu 20 maja 2015r. dr inż. Anna Zamojska-Jaroszewicz

Oferta badawcza. XVI Forum Klastra Bioenergia dla Regionu 20 maja 2015r. dr inż. Anna Zamojska-Jaroszewicz Oferta badawcza XVI Forum Klastra Bioenergia dla Regionu 20 maja 2015r. dr inż. Anna Zamojska-Jaroszewicz Struktura organizacyjna PIMOT Przemysłowy Instytut Motoryzacji Pion Paliw i Energii Odnawialnej

Bardziej szczegółowo

Stem Cells Spin S.A. Debiut na rynku NewConnect 24 sierpnia 2011

Stem Cells Spin S.A. Debiut na rynku NewConnect 24 sierpnia 2011 Stem Cells Spin S.A. Debiut na rynku NewConnect 24 sierpnia 2011 Spółka biotechnologiczna zawiązana w lutym 2009r. Cel Spółki - komercjalizacja wynalazków wyprowadzanie, sposób hodowli i zastosowanie komórek

Bardziej szczegółowo

W kręgu immunologii. Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk im. Ludwika Hirszfelda Centrum Doskonałości: IMMUNE

W kręgu immunologii. Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk im. Ludwika Hirszfelda Centrum Doskonałości: IMMUNE W kręgu immunologii Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk im. Ludwika Hirszfelda Centrum Doskonałości: IMMUNE http://www.iitd.pan.wroc.pl Wrocław, ul. R. Weigla 12 Dojazd:

Bardziej szczegółowo

Elbląski Park Technologiczny Centra Badawcze

Elbląski Park Technologiczny Centra Badawcze Elbląski Park Technologiczny Centra Badawcze c Elbląski Park Technologiczny Centrum Metaloznawstwa Centrum Transferu Technologii Informatycznych Centrum Jakości Środowiska Laboratorium Zaawansowanych Analiz

Bardziej szczegółowo

Drobnoustroje w ochronie środowiska SYLABUS A. Informacje ogólne

Drobnoustroje w ochronie środowiska SYLABUS A. Informacje ogólne Drobnoustroje w ochronie środowiska A. Informacje ogólne Elementy sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Rodzaj Rok studiów

Bardziej szczegółowo

Biologia. Opis kierunku

Biologia. Opis kierunku Opis kierunku jest to gałąź nauki zajmująca się badaniem Ŝycia. Nauka ta skupia się na charakterystyce, klasyfikacji oraz zachowaniu organizmów Ŝywych, jak równieŝ sposobie powstawania nowych gatunków

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Badań i Rozwoju krajowe - badania stosowane, Lp. Rodzaj programu Nr umowy Tytuł projektu Nazwa Wykonawcy Data rozpoczęcia projektu Data zakończenia projektu Całkowita wartość projektu

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 2

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 2 KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. BIOCHEMIA BIOCHEMISTRY Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator Prof. dr hab. Maria Filek Zespół dydaktyczny dr Anna Barbasz dr Elżbieta Rudolphi-Skórska dr Apolonia Sieprawska

Bardziej szczegółowo

kod w SID Wydział Geograficzno - Biologiczny

kod w SID Wydział Geograficzno - Biologiczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2009/2010 (Po korekcie zatwierdzonej na posiedzeniu Rady ydziału w dniu 29.06.2011 r.) data zatwierdzenia przez Radę ydziału w SID pieczęć i

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt EUROBIOL pt. Rozszerzenie i udoskonalenie oferty edukacyjnej skierowanej do osób spoza uczelni oraz podwyższanie jakości nauczania i kompetencji kadry akademickiej nr POKL 04.01.01-00-178/09 Człowiek

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 51

Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 51 Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 51 KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 9 października 2014 r. o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na inwestycje w zakresie

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Biofarma i Centrum Biotechnologii Politechniki Śląskiej. Konferencja Nauka.Infrastruktura.Biznes

Konsorcjum Biofarma i Centrum Biotechnologii Politechniki Śląskiej. Konferencja Nauka.Infrastruktura.Biznes Konsorcjum Biofarma i Centrum Biotechnologii Politechniki Śląskiej Konferencja Nauka.Infrastruktura.Biznes Konsorcjum Śląska Biofarma Głównym celem zawiązania konsorcjum Śląska BIO FARMA, było nawiązanie

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu: Data wydruku: 23.01.2016. Dla rocznika: 2015/2016. Kierunek: Opis przedmiotu. Dane podstawowe. Efekty i cele. Opis.

Sylabus przedmiotu: Data wydruku: 23.01.2016. Dla rocznika: 2015/2016. Kierunek: Opis przedmiotu. Dane podstawowe. Efekty i cele. Opis. Sylabus przedmiotu: Specjalność: W: Aktywność biologiczna naturalnych związków organicznych Wszystkie specjalności Data wydruku: 23.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO 1 z 7

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO 1 z 7 Poznań, dnia 28.04.2014 r. BioVentures Institute Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Promienista 83 60 141 Poznań Zapytanie ofertowe nr 01/2014 Projekt Nowa technologia wytwarzania szczepionek

Bardziej szczegółowo

NZ.1.10. PROFIL KSZTAŁCENIA praktyczny TYP PRZEDMIOTU obligatoryjny Forma studiów. Wybrane procesy biochemiczne. Selected biochemical processes

NZ.1.10. PROFIL KSZTAŁCENIA praktyczny TYP PRZEDMIOTU obligatoryjny Forma studiów. Wybrane procesy biochemiczne. Selected biochemical processes Tabela 1. Metryka przedmiotu programowego- cele i efekty kształcenia POZIOM KSZTAŁCENIA POZIOM VI/ STUDIA I STOPNIA NR PRZEDMIOTU W PROGRAMIE NZ.1.10. PROFIL KSZTAŁCENIA praktyczny TYP PRZEDMIOTU obligatoryjny

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Wartość netto (zł) kol. (3) x kol. (4) (1) (2) (3) (4) (5) 1 Łaźnia wodna z wytrząsaniem 1

FORMULARZ OFERTOWY. Wartość netto (zł) kol. (3) x kol. (4) (1) (2) (3) (4) (5) 1 Łaźnia wodna z wytrząsaniem 1 Postępowanie nr BZP.2420.24.20.GK pieczęć wykonawcy Nazwa wykonawcy: strona Załącznik nr do SIWZ Z ogólnej liczby stron Adres: NIP: REGON: Telefon: Faks: FORMULARZ OFERTOWY I. Niniejszym, po zapoznaniu

Bardziej szczegółowo

Dzieje Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. wydanie II rozszerzone pod redakcją Andrzeja Koteckiego, Tadeusza Szulca, Jakuba Tyszkiewicza

Dzieje Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. wydanie II rozszerzone pod redakcją Andrzeja Koteckiego, Tadeusza Szulca, Jakuba Tyszkiewicza Dzieje Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wydanie II rozszerzone pod redakcją Andrzeja Koteckiego, Tadeusza Szulca, Jakuba Tyszkiewicza Wrocław 2011 Spis treści Słowo wstępne... 5 Dublany...11 Szkoła

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 48/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 30 stycznia 2013 r.

Uchwała nr 48/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 30 stycznia 2013 r. Uchwała nr 48/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie: określenia efektów kształcenia dla kierunku ochrona środowiska o profilu ogólnoakademickim prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Testy Genetyczne w Praktyce Dietetyka

Testy Genetyczne w Praktyce Dietetyka VitaGenum sp. z o.o. serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu pt. Testy Genetyczne w Praktyce Dietetyka które odbędzie się dnia 24 stycznia 2015 r. w godzinach 9.00 13.00 w sali konferencyjnej zielonej

Bardziej szczegółowo

Testy Genetyczne w Praktyce Dietetyka

Testy Genetyczne w Praktyce Dietetyka VitaGenum sp. z o.o. serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu pt. Testy Genetyczne w Praktyce Dietetyka które odbędzie się dnia 7 marca 2015 r. w godzinach 9.00 11.30 w sali konferencyjnej B Hotel Centrum

Bardziej szczegółowo

Wydział Przyrodniczy. Kierunek BIOLOGIA. www.ib.uph.edu.pl

Wydział Przyrodniczy. Kierunek BIOLOGIA. www.ib.uph.edu.pl Wydział Przyrodniczy Kierunek BIOLOGIA www.ib.uph.edu.pl BIOLOGIA Kierunek z ponad 40-letnią tradycją, który posiada pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Bardziej szczegółowo

Metody przechowywania i utrwalania bioproduktów KOLEKCJE SZCZEPÓW

Metody przechowywania i utrwalania bioproduktów KOLEKCJE SZCZEPÓW Metody przechowywania i utrwalania bioproduktów KOLEKCJE SZCZEPÓW Opracował: dr S. Wierzba Katedra Biotechnologii i Biologii Molekularnej Uniwersytetu Opolskiego Kolekcje szczepów Metody przechowywania

Bardziej szczegółowo

Chemia kryminalistyczna

Chemia kryminalistyczna Chemia kryminalistyczna Wykład 2 Metody fizykochemiczne 21.10.2014 Pytania i pomiary wykrycie obecności substancji wykazanie braku substancji identyfikacja substancji określenie stężenia substancji określenie

Bardziej szczegółowo

Tematy Prac inżynierskich proponowane na rok 2016/2017 Zapisy 04-12.01.2016 r.

Tematy Prac inżynierskich proponowane na rok 2016/2017 Zapisy 04-12.01.2016 r. Strona z Tematy Prac inżynierskich proponowane na rok 06/07 Zapisy 0-.0.06 r. Lp Imię i nazwisko promotora. dr inż. Jakub Adamek. dr hab. inż. Sławomir Boncel Nr tem. Temat pracy inżynierskiej Tajemnice

Bardziej szczegółowo

Procesy i Produkty Biomedyczne (PPB)

Procesy i Produkty Biomedyczne (PPB) Specjalność dyplomowania Procesy i Produkty Biomedyczne (PPB) została uruchomiona na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW w 2008 r. Od października 2008 roku jest częścią projektu Program Rozwojowy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 52

Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 52 Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 52 KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 9 października 2014 r. o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na kontynuowane inwestycje

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki Wydział Biologii i Ochrony Środowiska. Program kształcenia. Studia Podyplomowe Biologia sądowa

Uniwersytet Łódzki Wydział Biologii i Ochrony Środowiska. Program kształcenia. Studia Podyplomowe Biologia sądowa Uniwersytet Łódzki Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Program kształcenia Studia Podyplomowe Biologia sądowa Łódź, 2012 1. Nazwa Studia Podyplomowe BIOLOGIA SĄDOWA 2. Opis Wydział Biologii i Ochrony

Bardziej szczegółowo

Materiał obowiązujący do ćwiczeń z analizy instrumentalnej II rok OAM

Materiał obowiązujący do ćwiczeń z analizy instrumentalnej II rok OAM Materiał obowiązujący do ćwiczeń z analizy instrumentalnej II rok OAM Ćwiczenie 1 Zastosowanie statystyki do oceny metod ilościowych Błąd gruby, systematyczny, przypadkowy, dokładność, precyzja, przedział

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto podjąć studia na WETI PG na kierunku inŝynieria biomedyczna

Dlaczego warto podjąć studia na WETI PG na kierunku inŝynieria biomedyczna Dlaczego warto podjąć studia na WETI PG na kierunku inŝynieria biomedyczna Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej 1 InŜynieria Biomedyczna w kontekście nowoczesnych technologii

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego... /miejscowość, data/

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego... /miejscowość, data/ Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego... FORMULARZ OFERTOWY W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia.. złożone przez Biowet Puławy Sp. z o.o. Ja/my niżej podpisany/i (Imiona i nazwiska osób upoważnionych

Bardziej szczegółowo

Wydział Geograficzno - Biologiczny

Wydział Geograficzno - Biologiczny PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod w SID pieczęć i podpis dziekana Wydział Geograficzno - Biologiczny Studia wyższe na

Bardziej szczegółowo

uniwersytet techniczny z wyobraźnią i przyszłością WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

uniwersytet techniczny z wyobraźnią i przyszłością WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ W ROKU 2013 STRUKTURA ORGANIZACYJNA 14 katedr i 1 laboratorium specjalistyczne Katedra Aparatury i Maszynoznawstwa Chemicznego Katedra Chemii Analitycznej Katedra

Bardziej szczegółowo

KARTA PROGRAMOWA - Sylabus -

KARTA PROGRAMOWA - Sylabus - AKADEMIA TECHNICZNO HUMANISTYCZNA KARTA PROGRAMOWA - Sylabus - WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI Przedmiot: Tendencje rozwoju systemów produkcyjnych Kod przedmiotu: ZZMU_D._54_ Rok studiów: Semestr:

Bardziej szczegółowo

III. GRUPY PRZEDMIOTÓW I MINIMALNE OBCIĄŻENIA GODZINOWE

III. GRUPY PRZEDMIOTÓW I MINIMALNE OBCIĄŻENIA GODZINOWE Załącznik Nr 1 Standardy nauczania dla kierunku studiów: analityka medyczna STUDIA ZAWODOWE I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia zawodowe na kierunku analityka medyczna trwają nie mniej niż 3 lata (6 semestrów).

Bardziej szczegółowo

RAZEM (TOTAL) 414 21 54 63 0 0 20 54 36 45 0 9 45 18 0 0 8 27 9 36 0 3 9 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RAZEM (TOTAL) 414 21 54 63 0 0 20 54 36 45 0 9 45 18 0 0 8 27 9 36 0 3 9 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BOTHNOLOGA CH-Z STOPEŃ - NŻYNERSKE NESTACJONARNE 16.05.2012 r. 1 CM 2 CN 3 CF 4 CA 5 CM 6 FF 7 ZB Grupa modułów kształcenia W01 w zakresie matematyki, fizyki i chemii (Group of training modules W01 in

Bardziej szczegółowo

Matryca wypełnienia efektów kształcenia: wiedza biologia, studia pierwszego stopnia 2015/16. Przedmiot/moduł. Biologia molekularna i podstawy

Matryca wypełnienia efektów kształcenia: wiedza biologia, studia pierwszego stopnia 2015/16. Przedmiot/moduł. Biologia molekularna i podstawy W01 W02 W03 W04 W05 W06 W07 W08 W09 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 Matryca wypełnienia efektów kształcenia: wiedza biologia, studia pierwszego stopnia 2015/16 BI1s_001 Matematyka 1 2 BI1s_002

Bardziej szczegółowo

Przyroda UwB. I rok studiów

Przyroda UwB. I rok studiów Przyroda UwB I rok studiów 1. Matematyka (PP) 15 15 30 2 Z 2. Ergonomia i BHP (PO) 10 10 1 Z 3. Język obcy (PO) 30 30 2 Z 4. Chemia ogólna (PP) 30 30 60 4 E 5. Biologia komórki (PP) 15 15 30 2 E 6. Różnorodność

Bardziej szczegółowo

Analizator ciągłego przepływu (CFA)

Analizator ciągłego przepływu (CFA) Analizator ciągłego przepływu (CFA) SAN++ Skalar Laboratorium Chemii Środowiska/Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska mgr Sidoruk Katarzyna tel: + 48 22 55 26539, email:ksidoruk@cnbc.uw.edu.pl Analizator

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Wydział: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Kierunek: OCHRONA ŚRODOWISKA (OS) Stopień studiów: I Efekty kształcenia na I stopniu dla kierunku OS K1OS_W01 K1OS_W02 K1OS_W03 OPIS KIERUNKOWYCH

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek fizjoterapia Profil kształcenia x ogólnoakademicki praktyczny inny jaki. Nazwa jednostki realizującej

Bardziej szczegółowo

PLATYNOWCE ZASTOSOWANIE I METODY OZNACZANIA. Beaty Godlewskiej-Żyłkiewicz i Krystyny Pyrzyńskiej. Opracowanie monograficzne pod redakcją

PLATYNOWCE ZASTOSOWANIE I METODY OZNACZANIA. Beaty Godlewskiej-Żyłkiewicz i Krystyny Pyrzyńskiej. Opracowanie monograficzne pod redakcją PLATYNOWCE ZASTOSOWANIE I METODY OZNACZANIA Opracowanie monograficzne pod redakcją Beaty Godlewskiej-Żyłkiewicz i Krystyny Pyrzyńskiej Warszawa 2012 Monika Asztemborska Ewa Bulska Ewelina Chajduk Instytut

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2015/2016

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2015/2016 Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2015/2016 Zasady rekrutacji określają warunki przyjęć na następujące rodzaje studiów: - stacjonarne: pierwszego i drugiego

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie)

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY Nr XXIII-8.4/13 Senatu UMCS w Lublinie z dnia 29 maja 2013 r. ZASADY KWALIFIKACJI na rok akademicki 2014/2015: STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ADMINISTRACJA ARCHEOLOGIA

Bardziej szczegółowo

RATOWNICTWO MEDYCZNE 2014/2015 Toksykologia niestacjonarne

RATOWNICTWO MEDYCZNE 2014/2015 Toksykologia niestacjonarne S t r o n a 1 RATOWNICTWO MEDYCZNE 2014/ Toksykologia niestacjonarne semestr letni Wykłady (4 x 5 godziny) Piątek godzina 7.45 11.30, ul. Żołnierska 14C, sala Katedry Farmakologii Lp. data temat Liczba

Bardziej szczegółowo

Chemia lipidów i białek SYLABUS

Chemia lipidów i białek SYLABUS Chemia lipidów i białek nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów

Bardziej szczegółowo

Wykaz jednostek uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach

Wykaz jednostek uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach Wykaz jednostek uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach Lp. Numer jednostki w wykazie Nazwa jednostki 1. 001 Ośrodek Diagnostyczno Badawczy Chorób Przenoszonych Drogą Płciową w B 2.

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Semestr. Forma zal./ punkty ECTS. Liczba godz. w sem. Wykłady obowiązkowe

PLAN STUDIÓW. Semestr. Forma zal./ punkty ECTS. Liczba godz. w sem. Wykłady obowiązkowe BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE profil ogólnoakademicki, studia stacjonarne I stopnia, 7 semestrów, 210 pkt. (cykl kształcenia rozpoczynający się w 2014 r.) ROK I - ROK AKADEMICKI 2014/15 Lp. Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Komunikat 1 III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

Komunikat 1 III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA Komunikat 1 III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA Różnorodność biologiczna od komórki do ekosystemu. Zagrożenia środowiska a ochrona gatunkowa roślin i grzybów BIAŁYSTOK, 12-13 września 2014 r. ORGANIZATORZY:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PLANU STUDIÓW. I stopnia Rok 2013/2014, semestr zimowy

RAPORT Z PLANU STUDIÓW. I stopnia Rok 2013/2014, semestr zimowy Instytut: Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej Kierunek: Kosmetologia I st/st WF Specjalność: Brak RAPORT Z PLANU STUDIÓW I stopnia Rok 2013/2014, semestr zimowy Forma studiów: stacjonarne

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2009/2010

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2009/2010 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2009/2010 Instytut: Techniczny Kierunek studiów: Zarządzanie i inżynieria produkcji Kod kierunku: 06.9 Specjalność:

Bardziej szczegółowo

International Centre for Research on Innovative. Międzynarodowe Centrum Badań Innowacyjnych Bioproduktów (ICRI-BioM)

International Centre for Research on Innovative. Międzynarodowe Centrum Badań Innowacyjnych Bioproduktów (ICRI-BioM) International Centre for Research on Innovative Bio-based Kliknij, Materials aby edytować (ICRI-BioM) styl Międzynarodowe Centrum Badań Innowacyjnych Bioproduktów (ICRI-BioM) Politechnika Łódzka www.p.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

Toksykologia SYLABUS A. Informacje ogólne

Toksykologia SYLABUS A. Informacje ogólne Toksykologia SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Interdyscyplinarny charakter badań równoważności biologicznej produktów leczniczych

Interdyscyplinarny charakter badań równoważności biologicznej produktów leczniczych Interdyscyplinarny charakter badań równoważności biologicznej produktów leczniczych Piotr Rudzki Zakład Farmakologii, w Warszawie Kongres Świata Przemysłu Farmaceutycznego Łódź, 25 VI 2009 r. Prace badawczo-wdrożeniowe

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia Katedra Morfologicznych i Czynnościowych Podstaw Kultury Fizycznej Kierunek: Wychowanie Fizyczne SYLABUS Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo

http://ted.europa.eu/exec;jsessionid=589debd04c52aecc4d3d649...

http://ted.europa.eu/exec;jsessionid=589debd04c52aecc4d3d649... 1 z 8 2010-01-25 08:28 Ce site fait partie du portail TED Home > 15990-2010 Document 15990-2010- Imprimer Enregistrer le document Accès au document : 20/01/2010 S13 Wspólnoty Europejskie Zamówienia na

Bardziej szczegółowo

Masz licencjat. Co dalej?

Masz licencjat. Co dalej? Masz licencjat. Co dalej? Biologia czy wybór specjalności daje preferencje? Masz licencjat. Co dalej? Biologia strategia studiowania na II stopniu = wybór specjalności SPECJALNOŚCI ROK AKADEMICKI 2013/2014

Bardziej szczegółowo

Instytucje naukowe i badawcze:

Instytucje naukowe i badawcze: Uczelnie, instytucje naukowe oraz przedsiębiorstwa, z których pracownicy uczestniczyli w studiach podyplomowych w ramach projektu: Zarządzanie projektem badawczym i komercjalizacja wyników badań. Studia

Bardziej szczegółowo