INFORMATOR INSTYTUTU BIOTECHNOLOGII WYDZIAŁU BIOTECHNOLOGII I NAUK O ŚRODOWISKU Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMATOR INSTYTUTU BIOTECHNOLOGII WYDZIAŁU BIOTECHNOLOGII I NAUK O ŚRODOWISKU Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie"

Transkrypt

1 INFORMATOR INSTYTUTU BIOTECHNOLOGII WYDZIAŁU BIOTECHNOLOGII I NAUK O ŚRODOWISKU Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie Lublin 2015

2 Spis treści 1. Instytut Biotechnologii KUL jego utworzenie i organizacja 2. O studiach 3. Katedra Biologii Molekularnej 4. Katedra Bionanomateriałów 5. Katedra Fizjologii i Biotechnologii Roślin 6. Katedra Fizjologii Zwierząt i Toksykologii 7. Katedra Biochemii i Chemii Środowiska Kontakty Instytut Biotechnologii Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II ul. Konstantynów 1 "I Lublin Dyrektor Instytutu Biotechnologii dr hab. Ewa Skórzyńska-Polit, prof. KUL tel Sekretariat mgr Iwona Kuta-Wysmulska tel Komitet Redakcyjny Aleksandra Seta-Koselska Paweł Adamek Ewa Skórzyńska-Polit przewodniczący 2

3 1. Instytut Biotechnologii KUL jego utworzenie i organizacja Biotechnologia jest bardzo dynamicznie rozwijającą się, nowoczesną dziedziną o dużym znaczeniu praktycznym, wykorzystującą i integrującą zdobycze wielu lat badań różnych dyscyplin nauk przyrodniczych takich jak biologia, fizyka czy chemia oraz technicznych. Z wytworami biotechnologii mamy do czynienia na każdym kroku, stosuje się je w przemyśle, ochronie środowiska, medycynie i w produkcji żywności. Biotechnologia staje się kluczową dziedziną nauki, służącą poszukiwaniu nowych środków leczniczych, szczepionek i środków diagnostycznych. Jej istotę stanowi zastosowanie organizmów, systemów i procesów biologicznych do potrzeb przemysłu. Przemysł biotechnologiczny intensywnie rozwija się od ponad 30 lat w wysoko uprzemysłowionych krajach europejskich. Pragnieniem naszego Instytutu jest aktywne uczestnictwo w rozwijaniu tego przemysłu również w Polsce, między innymi poprzez kształcenie specjalistów w tej dziedzinie w ramach kierunku studiów stacjonarnych: BIOTECHNOLOGIA. Instytut Biotechnologii KUL został powołany do życia w Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym decyzją Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego dn. 1 października 2009 roku. Instytut utworzyły Katedry wchodzące wcześniej w skład Instytutu Ochrony Środowiska: Katedra Biologii Molekularnej (powołana do życia 1 września 1998 r.), Katedra Fizjologii Zwierząt i Toksykologii (utworzona w 1992 r.), Katedra Biochemii i Chemii Środowiska (powstała w roku akademickim 1998/1999) oraz Katedra Fizjologii i Biotechnologii Roślin (utworzona 1 marca 2009 r.). Następnie została utworzona Katedra Bionanomateriałów (powołana do życia 1 marca 2010 roku). W tym czasie trwała budowa nowoczesnego Budynku Biotechnologii z funduszy UE. Uroczyste otwarcie i poświęcenie budynku odbyło się w dn. 16 czerwca 2011 r. Zorganizowana została wtedy konferencja Biotechnologia szanse i zagrożenia, Lublin,

4 Pod koniec stycznia 2012 r. przeniesiono sprzęt i aparaturę poszczególnych katedr do nowego budynku. Zajęcia dydaktyczne i badania naukowe rozpoczęto w nowych laboratoriach od dnia 1 lutego 2012 r. Nowy Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku w składzie: Instytut Biotechnologii oraz Interdyscyplinarne Centrum Badań Naukowych został utworzony dn. 16 lutego 2013 r. Pierwszym Dziekanem Wydziału w dn. 20 lutego 2013 r. został wybrany prof. dr hab. Ryszard Szyszka. Dn. 21 lutego 2013 r. na stanowisko Dyrektora Instytutu Biotechnologii został wybrany prof. dr hab. Piotr Staszczuk. Od 8 października 2013 r. funkcje Dyrektora Instytutu pełni dr hab. Ewa Skórzyńska-Polit, prof. KUL. 4

5 2. O studiach Instytut Biotechnologii prowadzi trzyletnie studia zawodowe I stopnia oraz dwuletnie studia magisterskie II stopnia. Przedmioty objęte programem studiów podzielone są na moduły, w ramach których student musi otrzymać odpowiednią liczbę punktów ECTS i jest to podstawowym kryterium dopuszczenia do egzaminu dyplomowego. Studenci zaliczają przedmioty w systemie punktowym zgodnym z Europejskim Systemem Transferu Punktów (ECTS), co umożliwia realizację części studiów na innych uczelniach, krajowych i zagranicznych stosujących ten system. Dla studentów organizowane są także specjalne kursy stacjonarne i wyjazdowe (np. szkoły letnie), w których także biorą udział specjaliści zagraniczni. Studenci wykonują prace dyplomowe w różnych zespołach, np.: biochemii, biologii molekularnej, bionanomateriałów, biochemii wirusów, toksykologii, immunologii, enzymologii, biotechnologii roślin i biotechnologii środowiskowej. Po uzyskaniu wymaganej liczby punktów, wykonaniu i napisaniu pracy dyplomowej oraz egzaminie dyplomowym, absolwenci uzyskują tytuł licencjata biotechnologii. Następnie mogą kontynuować studia stacjonarne magisterskie (II stopnia). Studia stacjonarne I stopnia Zasady rekrutacji: Nowa matura Konkurs świadectw dojrzałości: punktowany wynik z biologii. Stara matura Egzamin pisemny: test z biologii. Matura międzynarodowa Zasady przyjmowania kandydatów posiadających dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie. 5

6 Studia stacjonarne II stopnia Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia z biotechnologii lub studiów I stopnia/magisterskich na kierunkach: biologia, mikrobiologia, ochrona środowiska. Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie. Absolwenci naszego Instytutu mogą pracować w różnorodnych laboratoriach naukowych, naukowo-wdrożeniowych, diagnostycznych i przemysłowych. Instytut Biotechnologii KUL skupia naukowców z wielu dziedzin nauk biologicznych i chemicznych. Obecnie strukturę Instytutu tworzy pięć zespołów naukowo-badawczych dysponujących wysokim potencjałem intelektualnym i nowoczesną aparaturą naukową. Aby zapewnić właściwe kształcenie biotechnologów uniwersytet posiada nowoczesne zaplecze dydaktyczno-technologiczne, które w roku akademickim 2011/2012 wzbogacone zostało o nowoczesny i dobrze wyposażony w nowoczesną aparaturę naukowo-badawczą gmach Instytutu. 6

7 3. Katedra Biologii Molekularnej Kierownik prof. dr hab. Ryszard Szyszka Pracownicy: dr hab. Danuta Kruszewska, prof. KUL dr hab. Hieronim Golczyk, adiunkt dr inż. Andrea Baier, adiunkt dr Kamila Filipiak, asystent dr Monika Jach, adiunkt dr Monika Janeczko, asystent dr Elżbieta Kochanowicz, asystent dr Konrad Kubiński, adiunkt dr Maciej Mastyk, adiunkt dr Marek Pilecki, starszy wykładowca dr Ewa Sajnaga, adiunkt dr Robert Świder, asystent mgr Ewa Alikowska, asystent mgr Jarosław Ludian, starszy referent techniczny Pracownicy Katedry (od lewej): Ryszard Szyszka, Marek Pilecki, Elżbieta Mazur, Rafał Zieliński, Ewa Sajnaga, Konrad Kubiński, Monika Janeczko, Katarzyna Domańska Od momentu powstania Instytutu Biotechnologii w ramach katedry działają trzy grupy badawcze, których działalność wypunktowano poniżej. Katedra wyposażona jest w wyspecjalizowane pomieszczenia takie jak chłodnie (+4 C), pokoje termostatowane, pracownia izotopowa. Pracownie te 7

8 wyposażone są w wysokiej jakości specjalistyczną aparaturę naukową, taką jak: ultrawirówka i chłodzone wirówki szybkoobrotowe, miniwirówki szybkoobrotowe, aparat do wysokosprawnej chromatografii cieczowej HPLC/FPLC Äkta Purifier, chromatografy do klasycznej chromatografii cieczowej, wytrząsarkę termostatowaną do prowadzenia hodowli płynnych, urządzenia do elektroforezy jedno- i dwukierunkowej, rozdziału elektroforetycznego białek i DNA, techniki transferu elektroforetycznego półsuchego i izoelektroogniskowania, aparaty do prowadzenia reakcji PCR i RT PCR, autoklawy laboratoryjne, komory laminarne, spektrofotometry, cytometr przepływowy, liczniki scyntylacyjne i inne. Działalność badawcza katedry skupia się w zakresie szeroko pojętej enzymologii. Pracownie działające w ramach Katedry to: Laboratorium Modelowania Molekularnego i Syntezy Organicznej Tematyka naukowa: Projektowanie leków Poszukiwanie nowych molekularnych celów terapeutycznych Realizacja projektu Inhibitory kinazy CK2 Realizacja projektu Inhibitory Sulfatazy Steroidowej Badania nad białkiem Syntazy tymidylanowej oraz szlaku syntezy tymidylanu Współpraca naukowa: San Pablo CEU University University of Cologne Politechnika Gdańska National Academy of Science, Ukraine Institute of Cell Biology Gdański Uniwersytet Medyczny ADAMED, Pieńków k/warszawy. Lipopharm.pl 8

9 Pracownia Biochemii Białek i Enzymologii Tematyka naukowa: Badanie struktury, funkcji i regulacji kinaz białkowych (kinazy białkowej CK2 i PKC) Poszukiwanie modulatorów CK2 o znaczeniu antynowotworowym Badanie wybranych enzymów systemu replikacyjnego wirusa HCV Inhibitory NTPazy/helikazy HCV jako potencjalne środki antywirusowe. Współpraca naukowa: University of Maryland, Baltimore County, Baltimore, USA Prof. dr hab. Zygmunt Kazimierzuk, SGGW; Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN Babita Agrawal, PhD, Univ. of Alberta, Edmonton, Canada Sophia Kouyanou-Koutsoukou, PhD, National and Kapodestrian University of Athens, Greece Andriy Golub, PhD, Department of Combinatorial Chemistry, Institute of Molecular Biology and Genetics of NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine Rostyslav Stoika, PhD, National Academy of Science, Ukraine Institute of Cell Biology ADAMED, Pieńków k/warszawy. Pracownia Cytogenetyki Molekularnej Tematyka naukowa: Badania cyto-molekularne nad strukturą i organizacją genomu eukariotycznego oraz nad przebiegiem cyklu komórkowego. Opracowanie mapy genetycznej i poznanie struktury kariotypu/ chromosomów wybranych roślin medycznych/przemysłowych jako element niezbędny dla programów genetycznego ulepszania odmian/ras pod kątem ich użyteczności w przemyśle farmaceutycznym lub kosmetycznym. 9

10 Badania nad chromosomową mutagenezą i zaburzeniami cyklu komórkowego zachodzącymi spontanicznie i spowodowanymi czynnikami zewnętrznymi, w tym skażeniem środowiska. Zastosowanie technik mikroskopii fluorescencyjnej w badaniu fosforylacji białek cytoplazmatycznych i jądrowych in vivo w komórkach drożdży, liniach komórkowych/tkankach nowotworowych oraz w komórkach roślinnych. Badania mają znaczenie dla wyjaśnienia roli fosforylacji kluczowych białek w cyklu komórkowym, m.in. dla opracowania inhibitorów kinazy białkowej CK2. Współpraca naukowa: Instytut Fizjologii Molekularnej Roślin Maxa Plancka w Poczdamie-Golm Laboratorium Cytogenetyki i Cytometrii Instytutu Botaniki Eksperymentalnej w Ołomuńcu Biocentrum Uniwersytetu Ludwika Maksymiliana w Monachium Zakład Biologii Komórkowej i Genetyki na Uniwersytecie Alcalá de Henares w Madrycie Realizowane w ramach katedry projekty naukowe i ekspertyzy: 1. Inhibitory kinaz białkowych jako potencjalne leki przeciwnowotworowe i przeciwwirusowe, PBZ-MIN- 014/P05/ , 2. Inhibition of HCV as an Opportunistic HIV Coinfection. National Institute of Health, Bethesda, USA, No. 1R01GM A1, 2009, 3. ONCO - 3CLA biotechnologiczny, kierowany lek przeciwnowotworowy (od 2012) 4. Realizacja projektu offsetowego Ministerstwa Gospodarki Projektowanie, synteza i badanie właściwości inhibitorów kinazy CK2 jak i receptorów estrogenu w latach , 5. Realizacja grantu NCN Inhibitory Sulfatazy Steroidowej na lata , 6. Projekt badawczy PARP pt. Suplementy diety na bazie drożdży Yarrowia lipolytica (od 2012). 10

11 Publikacje Katedry Biologii Molekularnej 1. Baier A., Alikowska E., Szyszka R Yeast Asf1 protein as modulator of protein kinase CK2 activity. In: Ahmed K, Issinger O-G, Szyszka R. (Eds.). Protein Kinase CK2 Cellular Function in Normal and Disease States. Advances in Biochemistry in Health and Disease 12. Springer International Publishing. DOI / Demkowicz S, Kozak W, Daśko M, Masłyk M, Kubiński K, Rachon J Phosphate and Thiophosphate Biphenyl Analogs as Steroid Sulfatase Inhibitors. Drug Development Research, DOI: /ddr Kozak W, Daśko M., Wołos A, Masłyk M, Kubiński K, Składanowski A., Misiak M., Rachon J., Demkowicz S Synthesis and steroid sulfatase inhibitory activities of N-alkanoyl tyramine phosphates and thiophosphates. RSC Advances 5 (41): DOI: /C5RA01614B. 4. Zapico JM, Puckowska A, Filipiak K, Coderch C, de Pascual- Teresa B, Ramos A Org Biomol Chem. Design and synthesis of potent hydroxamate inhibitors with increased selectivity within the gelatinase family. 13(1): DOI: /C4OB01516A. 5. Fabre B, Filipiak K, Díaz N, Zapico JM, Suárez D, Ramos A, de Pascual-Teresa B An integrated computational and experimental approach to gaining selectivity for MMP-2 within the gelatinase subfamily. Chembioche 15(3): Filipiak K, Kubiński K, Hellman U, Ramos A, de Pascual-Teresa B Human protein kinase CK2 phosphorylates matrix metalloproteinase 2 and inhibits its activity. Chembiochem 15(13): Filipiak K, Hidalgo M, Silvan JM, Fabre B, Carbajo RJ, Pineda- Lucena A, Ramos A, de Pascual-Teresa B, de Pascual-Teresa S Dietary gallic acid and anthocyanin cytotoxicity on human fibrosarcoma HT1080 cells. A study on the mode of action. Food Funct. 5(2): Fuentes I., Stegemann S., Golczyk H., Karcher D., Bock R Horizontal genome transfer as an asexual path to the formation of new species. Nature 511: DOI: /nature

12 9. Golczyk H., Massouh A., Greiner S Translocations of chromosome end-segments and facultative heterochromatin promote meiotic ring formation in evening primroses. Plant Cell 26: DOI: /tpc Golczyk H., Greiner S., Wanner G., Weihe A., Bock R, Börner T., Herrmann R.G Chloroplast DNA in mature and senescing leaves - a reappraisal. Plant Cell 26: DOI: /tpc Kozak W, Daśko M., Masłyk M., Pieczykolan J.S., Gielniewski B., Rachon J., Demkowicz S Phosphate tricyclic coumarin analogs as steroid sulfatase inhibitors: synthesis and biological activity. RCS Adv 4 (84): Pieczykolan JS, Kubiński K, Masłyk M, Pawlak SD, Pieczykolan A, Rózga PK, Szymanik M, Gałązka M, Teska-Kamińska M, Zerek B, Bukato K,Poleszak K, Jaworski A, Strożek W, Swider R, Zieliński R AD-O53.2-a novel recombinant fusion protein combining the activities of TRAIL/Apo2L and Smac/Diablo, overcomes resistance of human cancer cells to TRAIL/Apo2L, Invest New Drugs 32 (6), Ward DN, Talley DC, Tavag M, Menji S, Schaughency P, Baier A, Smith PJ. UK-1 and structural analogs are potent inhibitors of hepatitis C virus replication Bioorg Med Chem Lett. 15;24(2): Zhang N, Zhang P, Baier A, Cova L, Hosmane RS Dual inhibition of HCV and HIV by ring-expanded nucleosides containing the 5:7-fused imidazo[4,5-e][1,3]diazepine ring system. In vitro results and implications. Bioorg Med Chem Lett. 24(4): Fabre B, Filipiak K, Zapico JM, Díaz N, Carbajo RJ, Schott AK, Martínez-Alcázar MP, Suárez D, Pineda-Lucena A, Ramos A, de Pascual-Teresa B Progress towards water-soluble triazolebased selective MMP-2 inhibitors. Org Biomol Chem. 14;11(38): Golczyk H Cytogenetics of Tradescantia spathacea (syn. Rhoeo spathacea): A review. Annales Universitatis Marie Curie- Skłodowska. Sectio C 68 (1): DOI: /v y. 12

13 17. Hartjen P, Höchst B, Heim D, von der Kammer H, Lucke J, Reinholz M, Baier A, Smeets R, Wege H, Borowski P, Schulze Zur Wiesch J The NTPase/helicase domain of hepatitis C virus nonstructural protein 3 inhibits protein kinase C independently of its NTPase activity. Cell Mol Biol Lett. 18(3): DOI: /s Jach M., Łoś R., Maj M., Malm A. (2013) Probiotics technological and manufacturing aspects. Post. Mikrobiol. 52, 2, Jach M., Sajnaga E., Kozak E., Malm A Use of yeasts for prevention and therapy. Curr. Issues Pharm. Med. Sci., 26 (2), Sajnaga E., Jach M., Szyszka R Biopierwiastki Sn, Mn, I, Cr, Zn, Cu, Fe funkcje biologiczne, zapotrzebowanie i suplementacja. Drożdże wzbogacone minerałami. W: Na pograniczu chemii i biologii, H. Koroniak i J. Barciszewski (wyd). Wyd. Naukowe UAM, Poznań 21. Demkowicz S., Filipiak K., Maslyk M., Ciepielski J., de Pascual Teresa S, Martín-Santamaría S, de Pascual-Teresa B, Ramos A New Clicked Full Agonists of the Estrogen Receptor, RSC Adv.: 3, Sajnaga E., Szyszka R., Kubiński K Site-directed mutagenesis in the research of protein kinases the case of protein CK2. W: Genetic manipulation of DNA and protein, D. Figurski (Ed.). In Tech,

14 14

15 4. Katedra Bionanomateriałów Kierownik - prof. dr hab. Piotr Staszczuk Pracownicy: dr Ludomir Kwietniewski, adiunkt mgr Magdalena Rycyk, asystent mgr Paweł Adamek, asystent dr Beata Jazurek-Zenatti, adiunkt Pracownicy Katedry: (od lewej) dr Ludomir Kwietniewski, mgr Magdalena Rycyk, prof. Piotr Staszczuk, mgr Dagmara Zimmerman, mgr Paweł Adamek 15

16 Tematyka naukowa: Otrzymywanie, badania właściwości fizykochemicznych (m. in. adorpcyjnych i porowatości) oraz zastosowanie nanomateriałów w zaawansowanej technologii: materiały tlenkowe, materiały węglowe (m. in. ZnO, Ag, nanorurki węglowe, fulereny, grafen) materiały organiczne (leki) i polimerowe (kompozyty) adsorbenty modyfikowane proteinami i enzymami (powierzchnie inteligentne, tzw. smart surfaces) kompozyty naturalne, mineralne, polimerowe, metalowe określanie aktywności biologicznej substancji metodą chromatograficzną badanie mechanizmu retencji w RP-HPLC Stosowane techniki pomiarowe: Analiza termiczna TG, DTA, Q-TG, Q-DTA (aparat Derivatograph Q- 1500D z programem Derivat), DSC oraz metody łączone, sorptomat, AFM, EDX, metody próżniowe, chromatografia gazowa i cieczowa HPLC. Współpraca naukowa: Dr. D. Sternik, dr. M. Błachnio, UMCS, Lublin Dr. G.W. Chądzyński, Politechnika Wrocławska Dr. E. Kowalska, Instytut Elektroniki, Warszawa Prof. V. Tertykh, National Academy of Science, Ukraine Dr. V.V. Kutarov, Odessa University, Ukraine Prof. R. Gladyshevskii, Lviv University, Ukraine Dr. R.A. Zeigler, NASA, Huston, USA Prof. E. Robens, Mainz University, Germany Dr. S.A.A. Jayaweera, Tessidee University, England Prof. Y.X. Zhu, Beijing University, China 16

17 Publikacje Katedry Bionanomateriałów: 1. P. Staszczuk, D. Zimmerman-Rysz, Studies of modified carbon nanotubes by means of thermogravimetry Q-TG and sorptometry techniques, J. Therm. Anal. & Cal., DOI /s , vol. 118, Issue 2, pp , P. Staszczuk, M.Rycyk, Studies of Adsorption and Total Heretogeneity Properties of Pure and Modified Carbon Nanotube Surfacs, J. Thermal Anal.& Cal., DOI: /s , vol. 114, Issue 3, pp , G.W. Chądzyński, P. Staszczuk, D. Sternik, M. Błachnio, Studies of physicochemical properties and fractal dimensions od MgB 2 superconductor surface, J. Therm. Anal. & Cal., vol. 108(3), 2012, P. Staszczuk, Thermogravimetry Q-TG Studies of Surface Properties of Lunar Nanoparticles, J. Thermal Anal.&Cal., vol. 106, no2, 2011, , DOI /s L. Kwietniewski, The Effect of the Chain Lenght of Bonded Phase of Retention of Aromatic Solutes in RP LC with Pure Water as Mobile Phase, J. Liquid Chromatogr. & Rel. Techn., 33(20), 2010, L. Kwietniewski, Determination of Solute Retention in RPLC with Pure Water as Effluent Using a Numerical Method Based on the Ościk's Equation,J. Liquid Chromatogr. & Rel. Techn, 33(3), 2010, P. Staszczuk, D. Sternik, Guest Editors, Conference Issue (Proceedings): 32 nd International Vacuum Microbalance and Theremoanalytical Techniques Conference, Kazimierz Dolny, Poland, June 22-24, 2009, J. Thermal Anal.& Cal., vol. 101, no.2., 2010, P. Staszczuk, D. Sternik, Preface, J. Thermal Anal.& Cal., vol.101, no.2, 2010,

18 5. Katedra Fizjologii i Biotechnologii Roślin Kierownik dr hab. Ewa Skórzyńska-Polit, prof. KUL Pracownicy: dr Aleksandra Seta-Koselska, adiunkt mgr Agnieszka Betlej, asystent mgr Paweł Patrzylas, asystent mgr Mariusz Spaczyński, asystent Pracownicy Katedry (od lewej): Aleksandra Seta-Koselska, Agnieszka Betlej, Ewa Skórzyńska-Polit, Mariusz Spaczyński, Paweł Patrzylas. Katedra została powołana decyzją Senatu KUL w marcu 2009 r. Kierownictwo Katedry zostało powierzone nowozatrudnionej dr hab. Ewie Skórzyńskiej-Polit, zaś pierwszych dwoje asystentów zostało zatrudnionych od września 2009 r. Cała trójka weszła do pustych tymczasowych pomieszczeń Katedry, gdzie zaczęli organizowanie od 18

19 podstaw laboratorium fizjologii i biotechnologii roślin. W 2010 roku została zorganizowana Pracownia fizjologii roślin (rozbudowana następnie o pracownię biotechnologii roślin), a od 2011 roku działa już Pracownia roślinnych kultur in vitro. Tematyka badawcza w Katedrze dotyczy: roślinnych substancji biologicznie czynnych, metabolicznej i molekularnej odpowiedzi roślin na abiotyczne czynniki stresowe. W Pracowni roślinnych kultur in vitro prowadzone są badania nad optymalizacją warunków hodowli i rozwoju w warunkach in vitro roślin z rodziny Asteraceae (rudbekia, aksamitka), Phaseolus coccineus odm. Jaś Piękny, oraz lnu zwyczajnego (Linum usitatissimum L.). Prace mają na celu otrzymanie sterylnych i wolnych od patogenów roślin, jak również kultur komórkowych i tkankowych, wykorzystywanych następnie jako materiał wyjściowy do badań nad pozyskiwaniem metabolitów wtórnych oraz badań reakcji roślin na czynniki stresowe prowadzonych w Pracowni fizjologii i biotechnologii roślin. Metabolity wtórne uzyskane z roślin w warunkach in vitro będą mogły znaleźć zastosowanie jako leki, środki ochrony roślin, naturalne inhibitory bądź stymulatory wzrostu innych roślin i mikroorganizmów. W Pracowni fizjologii roślin prowadzone są obecnie badania nad mechanizmami obronnymi u roślin wyższych. Poznanie na poziomie molekularnym odpowiedzi roślin na działanie czynników stresowych ułatwi pracę nad naturalnymi biopreparatami wykorzystującymi roślinne substancje biologicznie czynne. W latach r. w Katedrze pod opieką pracowników, dwanaście osób uzyskało tytuł magistra oraz dwadzieścia sześć obroniło prace licencjackie. Aparatura naukowo-badawcza: komora laminarna ESCO FCZ-4A1, autoklaw, szafy fitotronowe, zestawy do elektroforezy poziomej i pionowej, aparat do wizualizacji żeli Fusion FX7, termocykler do PCR Biometra, zestaw do blottingu, inkubator CO 2, spektofotometr UV-VIS Jasco z przystawką termostatowaną, wagi analityczne, wytrząsarki, urządzenia chłodnicze, wirówki, naczynie Dewara 19

20 Współpraca z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi: Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS (Lublin), Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński (Kraków), Instytut Agrofizyki PAN (Lublin). Realizowane w ramach katedry projekty naukowe: 1. Udział wodoronadtlenków kwasów tłuszczowych w reakcjach nadwrażliwości (HR) u roślin wyższych grant wewnętrzny KUL. 2. Wyprowadzenie hodowli zawiesinowej Linum usitatissimum (L) grant wewnętrzny KUL 3. Wpływ egzogennych elicytorów na syntezę lignanów u lnu Linum usitatissimum (L.) grant wewnętrzny KUL 4. Wpływ elicytorów na aktywność enzymów zaangażowanych w reakcje obronne u roślin grant wewnętrzny KUL 5. Zmiany aktywności enzymów szlaku fenylopropanoidowego w komórkach lnu Linum usitatissimum (L.) pod wpływem estru metylowego kwasu jasmonowego (MeJA) oraz kwasu salicylowego (SA) grant wewnętrzny KUL 6. Wpływ kwasu giberelinowego (GA3) oraz kwasu abscysynowego (ABA) na aktywność enzymów syntezy związków fenolowych w komórkach lnu Linum usitatissimum (L.) grant wewnętrzny KUL 7. Elementy PCD u roślin wyższych w stresie metali ciężkich grant wewnętrzny KUL 8. Mitochondria roślinne marker toksycznego oddziaływania jonów metali? grant wewnętrzny KUL 9. Zmiany aktywności enzymatycznych czynników antyoksydacyjnych w czasie śmierci komórki w warunkach stresu metali ciężkich grant wewnętrzny KUL 10. Zmiany w poziomie nieenzymatycznych czynników antyoksydacyjnych w czasie śmierci komórki w warunkach stresu metali ciężkich grant wewnętrzny KUL 11. Aktywność SOD w obecności melatoniny i w warunkach stresu abiotycznego u roślin wyższych grant wewnętrzny KUL 12. Optymalizacja warunków hodowli in vitro aksamitki rozpierzchłej (Tagetes patula L.) i aksamitki drobnej (Tagetes minuta) grant 20

21 wewnętrzny KUL 13. Aktywność wybranych czynników antyoksydacyjnych u rudbekii w odpowiedzi na Cd grant wewnętrzny KUL Wykaz publikacji: 1. Koselski M., Dziubinska H., Seta-Koselska A., Trebacz K. 2015, A nitrate-permeable ion channel in the tonoplast of the moss Physcomitrella patens. Planta DOI /s Seta-Koselska A., Szczuka E., Spaczyński M., Skorzynska-Polit E. 2015, Activity and localization of lipoxygenase in the ovule of Larix kaempferi (Lamb.) Carr. during megasporogenesis, Plant Growth Regulation 76: Seta-Koselska A., Szczuka E., Skórzyńska-Polit E., Domaciuk M., Giełwanowska I. 2014, Roadside larch trees (Larix Mill.) and its female generative organs as a biomonitor of air pollution. Pol. J. Environ. Stud. 23: Patrzylas P., Seta-Koselska A., Spaczyński M., Betlej A., Skórzyńska-Polit E Autofagia u roślin w warunkach stresu Postępy Biologii Komórki 41: Spaczyński M., Seta-Koselska A., Patrzylas P., Betlej A., Skórzyńska-Polit E Phytodegradation and biodegradation in rhizosphere as efficient methods of reclamation of soil contaminated by organic chemicals, Acta Agrophysica 19: Seta-Koselska A., Skórzyńska-Polit E., Betlej A., Patrzylas P., Spaczyński M Pochodne kwasu jasmonowego w terapii przeciwnowotworowej. [w] Na pograniczu chemii i biologii, H. Koroniak, J. Barciszewski (Eds.), T. XXVI. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, pp Drążkiewicz M., Skórzyńska-Polit E., Krupa Z Effect of BSO-supplemented heavy metals on antioxidant enzymes in Arabidopsis thaliana. Ecotoxicol. Environ. Saf. 73: Patrzylas P., Skórzyńska-Polit E Programowana śmierć komórek roślinnych jako efekt działania czynników stresowych. [w] Na pograniczu chemii i biologii, H. Koroniak, J. Barciszewski (Eds.), T. XXIV. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, pp Seta-Koselska A., Skórzyńska-Polit E Metabolizm 21

22 wodoronadtlenków kwasów tłuszczowych w szlaku lipooksygenazowym u roślin wyższych. [w] Na pograniczu chemii i biologii, H. Koroniak, J. Barciszewski (Eds.), T. XXIV. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, pp Skórzyńska-Polit E. Drążkiewicz M., Krupa Z Lipid peroxidation, anthocyanin content and activity of glutathione-stransferase in Arabidopsis thaliana under Cd and Cu stress. Acta Physiol. Plant., 32: Skórzyńska-Polit E The apoplast -external barrier of plant cell to biotic and abiotic stress (in above -ground part of plant) [in] Compartmentation of responses to stress in higher plants, true or false. Maksymiec W. (Ed.), Transworld Research Network, ISBN: , pp Skórzyńska-Polit E Lipoksygenaza roślinna enzym użyteczny w biotechnologii? [w] Na pograniczu chemii i Biologii, tom XXII. Koroniak H., Barciszewski J. (Eds.), Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, pp Seta A., Skórzyńska-Polit E., Szczuka E., Giełwanowska I Lipoksygenaza w komórkach roślinnych budowa i funkcja. Post. Biol. Kom., 36:

23 6. Katedra Fizjologii Zwierząt i Toksykologii Kierownik dr hab. Anna Rymuszka Pracownicy: dr Anna Sierosławska, starszy wykładowca dr Adam Bownik, adiunkt mgr Agnieszka Welman, starszy referent techniczny Anna Rymuszka Anna Sierosławska Adam Bownik Agnieszka Welman Katedra Fizjologii Zwierząt i Toksykologii została utworzona w 1992 r., początkowo jako Katedra Biologii Ogólnej, z inicjatywy prof. dr hab. Marii Studnickiej. Dn. 1 października 2009 roku Katedra weszła w skład utworzonego w ramach Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Instytutu Biotechnologii, a następnie, w roku 2012, wraz z całym Instytutem Biotechnologii, została przeniesiona do nowo 23

24 utworzonego Wydziału Biotechnologii i Nauk o Środowisku. W chwili obecnej tematyka badawcza Katedry obejmuje zagadnienia związane z immunobiotechnologią, cytofizjologią i toksykologią molekularną. W latach r. w Katedrze pod opieką pracowników, powstały 23 prace magisterskie, a 35 osób obroniło prace licencjackie. Pracownie działające w ramach Katedry to: Laboratorium Ekotoksykologii W pracowni wykonywana jest identyfikacja jakościowa i ilościowa różnego typu związków w próbkach biologicznych i środowiskowych (HPLC, ELISA). Wykonywane są również oznaczenia stopnia toksyczności ksenobiotyków za pomocą biotestów (rośliny, wodne bezkręgowce, glony). Wyposażenie pracowni stanowi: chromatograf cieczowy Prominence Shimadzu, system szybkiego odparowywania próbek w strumieniu azotu RapidVap LABCONCO, spektrofotometr UV-Vis z przystawką na długie kuwety, fitotron, myjka ultradźwiękowa Ultron U-505, homogenizator ultradźwiękowy Omni Ruptor 4000, urządzenia chłodnicze Pracownia cytologii W pracowni prowadzone są prace w zakresie oceny genotoksycznego oddziaływania substancji różnego pochodzenia z użyciem komórek prokariotycznych i eukariotycznych. Wykonywane są takie badania, jak test Amesa, test umuc, test kometkowy, test mikrojądrowy. Wyposażenie pracowni stanowi: komora laminarna Hereus, spektrofotometr UV-Vis BioRad, SmartSpec, kołyska laboratoryjna z inkubatorem Heidolph Inkubator 1000, zestaw do elektroforezy Comet Assay, inkubator Heraeus, inkubator z wytrząsarką StatFax 2 200, Inkubator z wytrząsaniem SI- 45, cieplarka laboratoryjna Salvislab Incucenter IC80, inkubator CO 2 LabLine, urządzenia chłodnicze 24

25 Pracownia hodowli komórkowych W pracowni utrzymywane są hodowle komórek linii stałych oraz hodowle pierwotne komórek uzyskiwanych z tkanek zwierząt kręgowych. Możliwe jest również bankowanie komórek w ciekłym azocie. Wyposażenie pracowni stanowi: komora laminarną ESCO Infinity, klasa II BIOHAZARD, wyposażona w filtr SULPA, inkubator CO2 Mini Galaxy A, wirówka z chłodzeniem MPW 370, mikroskop odwrócony Olympus, łaźnia wodna, autoklaw HG-50, naczynie Dewara Air Liquide GT11, lodówka Laboratorium cytofizjologii z pracownią mikroskopową W pracowni wykonywane i analizowane są różnego typu preparaty mikroskopowe, w tym wybarwiane fluorescencyjnie. Prowadzone są analizy w zakresie szerokiej gamy parametrów biochemicznych płynów biologicznych. Możliwa jest ocena różnorodnych parametrów cytofizjologicznych z zastosowaniem technik opartych o pomiar luminometryczny/fluorymetryczny/ spektrofotometryczny. Izolowany jest materiał genetyczny (DNA, RNA) do dalszej analizy. Wykonywany jest rozdział elektroforetyczny białek. Wyposażenie pracowni stanowią: mikroskop fluorescencyjny odwrócony Nikon Eclipse Ti, mikroskop fluorescencyjny Nikon Eclipse 80i, czytnik FluoStar Omega czytnik mikropłytek o funkcjach spektrofotometru, luminometru i fluorymetru, komora laminarna FASTER TWO, fluorescencyjny licznik komórek NucleoCounter, urządzenie do izolacji kwasów nukleinowych i białek Maxwell 16, analizator biochemiczny VetTest 8008, zestaw do elektroforetycznego rozdziału białek (Westernblotting), waga analityczna Rad-Wag, wytwornica i kruszarka do lodu, urządzenia chłodnicze 25

Specjalność (studia II stopnia) Oczyszczanie i analiza produktów biotechnologicznych

Specjalność (studia II stopnia) Oczyszczanie i analiza produktów biotechnologicznych Specjalność (studia II stopnia) Oczyszczanie i analiza produktów biotechnologicznych Studia magisterskie przedmioty specjalizacyjne Bioinformatyka w analizie genomu Diagnostyka molekularna Elementy biosyntezy

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia.

Laboratorium Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia. Laboratorium Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia www.ppnt.pl/laboratorium Laboratorium jest częścią modułu biotechnologicznego Pomorskiego Parku Naukowo Technologicznego Gdynia. poprzez:

Bardziej szczegółowo

Zestawienie urządzeń

Zestawienie urządzeń Załącznik nr A Nr zamówienia: DZP-9-05/0-II Zestawienie urządzeń Nr zadania Nazwa aparatury naukowo-badawczej szt. I. LABORATORIUM BIOLOGII MOLEKULARNEJ zad nr zad nr zad. nr zad. nr zad. nr 5 zad. nr

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STUDIACH

INFORMATOR O STUDIACH UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ WYDZIAŁ BIOLOGII I BIOTECHNOLOGII INFORMATOR O STUDIACH BIOLOGICZNYCH I BIOTECHNOLOGICZNYCH Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów () Lublin 0 [Fragment plan

Bardziej szczegółowo

Polska-Lublin: Aparatura kontrolna i badawcza 2015/S 059-103111

Polska-Lublin: Aparatura kontrolna i badawcza 2015/S 059-103111 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:103111-2015:text:pl:html Polska-Lublin: Aparatura kontrolna i badawcza 2015/S 059-103111 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,

Bardziej szczegółowo

Nowy kierunek studiów na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Studia licencjackie i magisterskie

Nowy kierunek studiów na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Studia licencjackie i magisterskie Nowy kierunek studiów na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego Studia licencjackie i magisterskie Kierunek MIKROBIOLOGIA jest realizowany w Instytucie Genetyki i Mikrobiologii: Zakład

Bardziej szczegółowo

Program studiów I st. (licencjackich) na kieruneku Biotechnologia

Program studiów I st. (licencjackich) na kieruneku Biotechnologia Program studiów I st. (licencjackich) na kieruneku Biotechnologia ROK I i II Przedmiot Rok pierwszy Rok drugi I semestr II III semestr IV godz. ECTS godz. ECTS godz. ECTS godz. ECTS j. angielski 60 2 60

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTÓW REALIZOWANYCH W KATEDRZE MIKROBIOLOGII ŚRODOWISKOWEJ

OPIS PRZEDMIOTÓW REALIZOWANYCH W KATEDRZE MIKROBIOLOGII ŚRODOWISKOWEJ OPIS PRZEDMIOTÓW REALIZOWANYCH W KATEDRZE MIKROBIOLOGII ŚRODOWISKOWEJ STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA - INŻYNIERSKIE Mikrobiologia Rola mikrobiologii. Świat mikroorganizmów: wirusy, bakterie, archebakterie,

Bardziej szczegółowo

Program studiów I st. (licencjackich) na kieruneku Biotechnologia

Program studiów I st. (licencjackich) na kieruneku Biotechnologia Program studiów I st. (licencjackich) na kieruneku Biotechnologia ROK I i II Przedmiot Rok pierwszy Rok drugi I semestr II III semestr IV godz. ECTS godz. ECTS godz. ECTS godz. ECTS j. angielski 60 2 60

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Wydział Biologiczno - Rolniczy. Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii

SYLABUS. Wydział Biologiczno - Rolniczy. Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii SYLABUS 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Mikrobiologia Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej kierunek) Nazwa jednostki realizującej przedmiot

Bardziej szczegółowo

ZADANIE NR 1 INWESTYCJE BUDOWLANE GLIWICE

ZADANIE NR 1 INWESTYCJE BUDOWLANE GLIWICE ZADANIE NR 1 INWESTYCJE BUDOWLANE GLIWICE Inwestycja budowlana w Gliwicach polegająca na przebudowie i kompleksowej modernizacji istniejącego budynku Chemii III wraz z łącznikiem ( w tym częścią halową

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Biotechnology in Environmental Protection. Kod Punktacja ECTS* 1

KARTA KURSU. Biotechnology in Environmental Protection. Kod Punktacja ECTS* 1 KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Biotechnologia w ochronie środowiska Biotechnology in Environmental Protection Kod Punktacja ECTS* 1 Koordynator Prof. dr hab. Maria Wędzony Zespół dydaktyczny: Prof.

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty)

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016-2019 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej kierunek)

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w. poziom 6

P l a n s t u d i ó w. poziom 6 Wydział prowadzący kierunek studiów: P l a n s t u d i ó w Biologii i Ochrony Środowiska Kierunek studiów: (nazwa kierunku musi być adekwatna do zawartości programu kształcenia a zwłaszcza do zakładanych

Bardziej szczegółowo

Seminarium Wpływ realizacji studyjnych wizyt na rozwój kompetencji zawodowych kadry akademickiej

Seminarium Wpływ realizacji studyjnych wizyt na rozwój kompetencji zawodowych kadry akademickiej Seminarium Wpływ realizacji studyjnych wizyt na rozwój kompetencji zawodowych kadry akademickiej 13 wrzesień 2011 rok sala Rady Wydziału Biologii, ul. Oczapowskiego 1A Projekt POKL. 04.01.01-00-178/09

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 31/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr 31/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr 31/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie utworzenia kierunku genetyka i biologia eksperymentalna - studia pierwszego stopnia oraz zmieniająca uchwałę w sprawie

Bardziej szczegółowo

Aktualny wykaz aparatury specjalistycznej.

Aktualny wykaz aparatury specjalistycznej. Aktualny wykaz aparatury specjalistycznej. Znajdującej się na stanie inwentarzowym jednostek Uczelni o wartości zakupu pow. 100 tys. zł i okresie eksploatacji do 5 lat. Podlegającej kwartalnej rejestracji

Bardziej szczegółowo

Zasady przeprowadzania pisemnego egzaminu dyplomowego na studiach I stopnia na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej

Zasady przeprowadzania pisemnego egzaminu dyplomowego na studiach I stopnia na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej Załącznik do Uchwały RWCh Nr 36/2015 z dnia 18.11.2015 r. Zasady przeprowadzania pisemnego egzaminu dyplomowego na studiach I stopnia na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej Tekst jednolity obejmuje

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki, Instytut Biochemii

Uniwersytet Łódzki, Instytut Biochemii Życie jest procesem chemicznym. Jego podstawą są dwa rodzaje cząsteczek kwasy nukleinowe, jako nośniki informacji oraz białka, które tę informację wyrażają w postaci struktury i funkcji komórek. http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1959/press.html?print=1

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 15/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 marca 2011 roku

Zarządzenie Nr 15/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 marca 2011 roku Zarządzenie Nr 15/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie Procedur wykorzystania aparatury

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie - Rada Wydziału bmz. Biotechnologia Molekularna dla Zdrowia

Sprawozdanie - Rada Wydziału bmz.  Biotechnologia Molekularna dla Zdrowia 2008-2012 Sprawozdanie - Rada Wydziału 18.05.2010 www.wbbib.uj.edu.pl/ 1. Budowa i wyposażenie zwierzętarni Zadania 2. Organizacja i wyposażenie pracowni cytometrii obrazowej 3. Wyposażenie pracowni proteomiki

Bardziej szczegółowo

Kierunek Międzywydziałowy - Inżynieria Biomedyczna. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna. Specjalność:

Kierunek Międzywydziałowy - Inżynieria Biomedyczna. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna. Specjalność: Kierunek Międzywydziałowy - Inżynieria Biomedyczna Specjalność: CHEMIA W MEDYCYNIE CHEMIA W MEDYCYNIE Studia mają charakter interdyscyplinarny, łączą treści programowe m.in. takich obszarów, jak: Analityka

Bardziej szczegółowo

katedra fizjologii i biochemii zwierząt

katedra fizjologii i biochemii zwierząt katedra fizjologii i biochemii zwierząt RYS HISTORYCZNY Powstanie Katedry 1951 r Z chwilą utworzenia Wydziału Zootechnicznego Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu (rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych

Bardziej szczegółowo

Wykład IV - Mikroorganizmy w środowisku i w przemyśle. przemyśle - opis przedmiotu. Informacje ogólne WB-OSD-MwŚ-W-S14_pNadGen6BSAM.

Wykład IV - Mikroorganizmy w środowisku i w przemyśle. przemyśle - opis przedmiotu. Informacje ogólne WB-OSD-MwŚ-W-S14_pNadGen6BSAM. IV - Mikroorganizmy w środowisku i w przemyśle - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu IV - Mikroorganizmy w środowisku i w przemyśle Kod przedmiotu 13.9-WB-OSD-MwŚ-W-S14_pNadGen6BSAM Wydział

Bardziej szczegółowo

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII W OBSZARZE OZE. BioProcessLab. Dr inż. Karina Michalska

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII W OBSZARZE OZE. BioProcessLab. Dr inż. Karina Michalska CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII W OBSZARZE OZE BioProcessLab Dr inż. Karina Michalska PLAN PREZENTACJI 1.Opieka merytoryczna 2.Obszar badawczy 3.Wyposażenie 4.Oferta współpracy OPIEKA MERYTORYCZNA 1. Praca

Bardziej szczegółowo

Seminarium Wpływ realizacji pobytów stażowych (szkoleniowych) na rozwój potencjału dydaktycznego postdoców i doktorantów

Seminarium Wpływ realizacji pobytów stażowych (szkoleniowych) na rozwój potencjału dydaktycznego postdoców i doktorantów Seminarium Wpływ realizacji pobytów stażowych (szkoleniowych) na rozwój potencjału dydaktycznego postdoców i doktorantów 7 wrzesień 2011 roku sala Rady Wydziału, ul. Oczapowskiego 1A Projekt POKL. 04.01.01-00-178/09

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BIOTECHNOLOGIA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BIOTECHNOLOGIA Załącznik nr 2 do uchwały nr 444/06/2012 Senatu UR z dnia 21 czerwca 2012 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BIOTECHNOLOGIA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia

Bardziej szczegółowo

Sylabus Biologia molekularna

Sylabus Biologia molekularna Sylabus Biologia molekularna 1. Metryczka Nazwa Wydziału Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Program kształcenia Farmacja, jednolite studia magisterskie, forma studiów: stacjonarne

Bardziej szczegółowo

III Harmonogramy przebiegu studiów biologicznych I stopnia III Specjalności realizowane od III roku studiów. I rok

III Harmonogramy przebiegu studiów biologicznych I stopnia III Specjalności realizowane od III roku studiów. I rok III... Harmonogramy przebiegu studiów biologicznych I stopnia III.... Specjalności realizowane od III roku studiów Ćwiczenia: K konwersatoria, L lektoraty, T ćwicz. terenowe; pozostałe laboratoria. KP

Bardziej szczegółowo

Techniki biologii molekularnej Kod przedmiotu

Techniki biologii molekularnej Kod przedmiotu Techniki biologii molekularnej - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Techniki biologii molekularnej Kod przedmiotu 13.9-WB-BMD-TBM-W-S14_pNadGenI2Q8V Wydział Kierunek Wydział Nauk Biologicznych

Bardziej szczegółowo

1. Biotechnologia i inżynieria genetyczna zagadnienia wstępne 13

1. Biotechnologia i inżynieria genetyczna zagadnienia wstępne 13 Spis treści Przedmowa 11 1. Biotechnologia i inżynieria genetyczna zagadnienia wstępne 13 1.1. Wprowadzenie 13 1.2. Biotechnologia żywności znaczenie gospodarcze i społeczne 13 1.3. Produkty modyfikowane

Bardziej szczegółowo

Biotechnologiczne Projekty Grupy Adamed

Biotechnologiczne Projekty Grupy Adamed Biotechnologiczne Projekty Grupy Adamed Sebastian Pawlak Dział Badawczy, Departament Innowacyjny, Grupa Adamed Zabrze, 18 Marca, 2016 Misja: Odpowiadamy na kluczowe wyzwania współczesnej medycyny Maciej

Bardziej szczegółowo

CHEMIA I TECHNOLOGIA KOSMETYKÓW CHARAKTERYSTYKA SPECJALNOŚCI

CHEMIA I TECHNOLOGIA KOSMETYKÓW CHARAKTERYSTYKA SPECJALNOŚCI CHEMIA I TECHNOLOGIA KOSMETYKÓW CHARAKTERYSTYKA SPECJALNOŚCI Podstawy biotechnologii Chemia koloidów Fizykochemia emulsji Chemia surowców kosmetycznych Surowce naturalne stosowane w produktach kosmetycznych

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Biotechnologia, rok I Rok akademicki 2016/2017

Kierunek: Biotechnologia, rok I Rok akademicki 2016/2017 Kierunek: Biotechnologia, rok I Metody uczenia się i studiowania Bt I 0 1 15 1 Biologia ogólna Bt I 0 1 30 45 6 x Chemia ogólna i nieorganiczna Bt I 0 1 30 30 30 6 x Chemia organiczna Bt I 0 2 30 15 30

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki, Instytut Biochemii

Uniwersytet Łódzki, Instytut Biochemii Życie jest procesem chemicznym. Jego podstawą są dwa rodzaje cząsteczek kwasy nukleinowe, jako nośniki informacji oraz białka, które tę informację wyrażają w postaci struktury i funkcji komórek. Arthur

Bardziej szczegółowo

Wydział Lekarski BIOTECHNOLOGIA. Collegium Medicum w Bydgoszczy. Lp. Wymagany przedmiot Poziom przedmiotu 1. Biologia albo chemia rozszerzony

Wydział Lekarski BIOTECHNOLOGIA. Collegium Medicum w Bydgoszczy. Lp. Wymagany przedmiot Poziom przedmiotu 1. Biologia albo chemia rozszerzony BIOTECHNOLOGIA pierwszego stopnia 3 lata Lp. Wymagany przedmiot Poziom przedmiotu 1. Biologia albo chemia rozszerzony Wynik postępowania kwalifikacyjnego odpowiada procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE Analityka chemiczna

STUDIA PODYPLOMOWE Analityka chemiczna STUDIA PODYPLOMOWE Analityka chemiczna Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Projekt studiów podyplomowych został przygotowany zgodnie z wymogami Uchwały nr 175/2008 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

KATEDRA CHEMII BIOMEDYCZNEJ

KATEDRA CHEMII BIOMEDYCZNEJ Sylwia Rodziewicz-Motowidło KATEDRA CHEMII BIOMEDYCZNEJ Katedra Chemii Biomedycznej dr hab. Sylwia Rodziewicz-Motowidło budynek A, piętro I i parter Pracownia Chemii Medycznej dr hab. Sylwia Rodziewicz-Motowidło

Bardziej szczegółowo

Podstawy biotechnologii. SYLABUS A. Informacje ogólne

Podstawy biotechnologii. SYLABUS A. Informacje ogólne Podstawy biotechnologii SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Ekologiczne aspekty w biotechnologii Kod przedmiotu

Ekologiczne aspekty w biotechnologii Kod przedmiotu Ekologiczne aspekty w biotechnologii - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Ekologiczne aspekty w biotechnologii Kod przedmiotu 13.4-WB-BTD-EAB-W-S14_pNadGenNH5UM Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Aparatura

Spis treści. Aparatura Spis treści Aparatura I. Podstawowe wyposażenie laboratoryjne... 13 I.I. Probówki i naczynia laboratoryjne... 13 I.II. Pipety... 17 I.II.I. Rodzaje pipet automatycznych... 17 I.II.II. Techniki pipetowania...

Bardziej szczegółowo

Wydział Lekarski LEKARSKI. Collegium Medicum w Bydgoszczy

Wydział Lekarski LEKARSKI. Collegium Medicum w Bydgoszczy Czas trwania studiów LEKARSKI jednolite magisterskie 6 lat nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Poziomu przedmiotu W 1 liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EIB-2-206-BN-s Punkty ECTS: 3. Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Specjalność: Bionanotechnologie

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EIB-2-206-BN-s Punkty ECTS: 3. Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Specjalność: Bionanotechnologie Nazwa modułu: Genetyka molekularna Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EIB-2-206-BN-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Inżynieria Biomedyczna

Bardziej szczegółowo

kierunek: Ochrona Środowiska studia stacjonarne I stopnia realizacja od roku akad. 2013/2014 (I i II rok) ECTS w semestrze Przedmioty ogólne

kierunek: Ochrona Środowiska studia stacjonarne I stopnia realizacja od roku akad. 2013/2014 (I i II rok) ECTS w semestrze Przedmioty ogólne kierunek: Ochrona Środowiska studia stacjonarne I stopnia realizacja od roku akad. 2013/2014 (I i ) Przedmioty ogólne NAZWA PRZEDMIOTU I 1. 2. 3. 4. 5. 6. w. w. w. w. w. w. aud. lab. ogólne 270 1 2 3 4

Bardziej szczegółowo

Wydział Lekarski LEKARSKI. Collegium Medicum w Bydgoszczy

Wydział Lekarski LEKARSKI. Collegium Medicum w Bydgoszczy Czas trwania studiów LEKARSKI jednolite magisterskie 6 lat Lp. Wymagane przedmioty Poziomu przedmiotu 1. Biologia rozszerzony, p 1 = 0,55 2.* Chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia rozszerzony, p

Bardziej szczegółowo

10. 11. Histologia. 12. Bioetyka 13. 14. 15. 1,5 45 16. 0,5 4 17. 0,5 2 18. 0,5 3 19. Matematyka ze statystyką Mathematics and Statistics

10. 11. Histologia. 12. Bioetyka 13. 14. 15. 1,5 45 16. 0,5 4 17. 0,5 2 18. 0,5 3 19. Matematyka ze statystyką Mathematics and Statistics PLAN STUDIÓW - I rok - Biotechnologia specjalność biotechnologia medyczna (studia I stopnia) STUDY PLAN I year - Biotechnology program, specialty in Medical Biotechnology (first cycle) Matematyka ze statystyką

Bardziej szczegółowo

RAMOWE PROGRAMY STUDIÓW I STOPNIA

RAMOWE PROGRAMY STUDIÓW I STOPNIA 1 RAMOWE PROGRAMY STUDIÓW I STOPNIA Ramowe plany nauczania dla studentów wszystkich specjalności rozpoczynających studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Biologia eksperymentalna i środowiskowa

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Biologia eksperymentalna i środowiskowa KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Biologia eksperymentalna i środowiskowa Nazwa Nazwa w j. ang. Wybrane problemy biologii molekularnej kwasy nukleinowe Selected problems of molecular biology

Bardziej szczegółowo

Techniki znakowania cząsteczek biologicznych - opis przedmiotu

Techniki znakowania cząsteczek biologicznych - opis przedmiotu Techniki znakowania cząsteczek biologicznych - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Techniki znakowania cząsteczek biologicznych Kod przedmiotu 13.9-WB-BMD-TZCzB-W-S14_pNadGenSLPZU Wydział

Bardziej szczegółowo

Program studiów doktoranckich. Ogólna charakterystyka studiów doktoranckich

Program studiów doktoranckich. Ogólna charakterystyka studiów doktoranckich Program studiów doktoranckich Ogólna charakterystyka studiów doktoranckich Jednostka prowadząca studia doktoranckie: Nazwa studiów doktoranckich Nazwa studiów doktoranckich w języku angielskim: Wydział

Bardziej szczegółowo

II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Kierunek: BIOMEDYCYNA 2015-2018 Poziom studiów: pierwszy stopień Profil: Praktyczny SEMESTR I

II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Kierunek: BIOMEDYCYNA 2015-2018 Poziom studiów: pierwszy stopień Profil: Praktyczny SEMESTR I II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Kierunek: BIOMEDYCYNA 2015-2018 Poziom studiów: pierwszy stopień Profil: Praktyczny SEMESTR I PRZEDMIOT Chemia ogólna EFEKTY KSZTAŁCENIA 1. posiada wiedzę

Bardziej szczegółowo

kierunek: Ochrona Środowiska studia niestacjonarne I stopnia realizacja od roku akad. 2013/2014 (I i II rok) ECTS w semestrze Przedmioty ogólne

kierunek: Ochrona Środowiska studia niestacjonarne I stopnia realizacja od roku akad. 2013/2014 (I i II rok) ECTS w semestrze Przedmioty ogólne kierunek: Ochrona Środowiska studia niestacjonarne I stopnia realizacja od roku akad. 2013/2014 (I i ) Przedmioty ogólne NAZWA PRZEDMIOTU I 1. 2. 3. 4. 5. 6. w. w. w. w. w. w. aud. lab. ogólne 112 1 2

Bardziej szczegółowo

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku Zakładane efekty dla kierunku Jednostka prowadząca kierunek studiów Nazwa kierunku studiów Specjalności Obszar Profil Poziom Forma Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta Dziedziny nauki i dyscypliny

Bardziej szczegółowo

Studiapierwszego stopnia

Studiapierwszego stopnia Ramowe plany nauczania dla studentów wszystkich specjalności rozpoczynających studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku akademickim 2014/15. Zawierają spis przedmiotów

Bardziej szczegółowo

Mikrobiologia środowiskowa - opis przedmiotu

Mikrobiologia środowiskowa - opis przedmiotu Mikrobiologia środowiskowa - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Mikrobiologia środowiskowa Kod przedmiotu 13.4-WB-OSOD-MŚr-W-S14_pNadGenMVRC0 Wydział Kierunek Wydział Nauk Biologicznych

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 18/2014 Rady Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 lutego 2014 r.

Uchwała nr 18/2014 Rady Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 lutego 2014 r. Uchwała nr 18/2014 Rady Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia prowadzone na Wydziale Nauk Biologicznych w roku akad. 2015/2016

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYKŁADÓW I ĆWICZEŃ w roku akademickim 2006/2007. STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE na kierunku ANALITYKA MEDYCZNA (studia 5-letnie)

PROGRAM WYKŁADÓW I ĆWICZEŃ w roku akademickim 2006/2007. STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE na kierunku ANALITYKA MEDYCZNA (studia 5-letnie) Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum PROGRAM WYKŁADÓW I ĆWICZEŃ w roku akademickim 2006/2007 STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE na kierunku ANALITYKA MEDYCZNA (studia 5-letnie) I ROK STACJONARNE

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. (pieczęć wydziału) Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 8 z 9

KARTA PRZEDMIOTU. (pieczęć wydziału) Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 8 z 9 Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 KARTA PRZEDMIOTU (pieczęć wydziału) Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 8 z 9 1. Nazwa przedmiotu: Mikrobiologia ogólna 2. Kod przedmiotu: 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego:

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Wydział Biologii PASJA TO NIEUSTAJĄCY ROZWÓJ. STUDIUJ Z NAMI I UCZYŃ Z NIEJ SPOSÓB NA ŻYCIE. O WYDZIALE Wydział Biologii funkcjonuje samodzielnie od 1984 r.

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Środowiska II stopnia (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) dr hab. Lidia Dąbek, prof. PŚk.

Inżynieria Środowiska II stopnia (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) dr hab. Lidia Dąbek, prof. PŚk. Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Metody inżynierii genetycznej SYLABUS A. Informacje ogólne

Metody inżynierii genetycznej SYLABUS A. Informacje ogólne Metody inżynierii genetycznej A. Informacje ogólne Elementy sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Rodzaj Rok studiów /semestr

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Wydział Biologiczno-Rolniczy. Katedra Biochemii i Biologii Komórki

SYLABUS. Wydział Biologiczno-Rolniczy. Katedra Biochemii i Biologii Komórki SYLABUS 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Toksykologia środowiska Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej kierunek) Nazwa jednostki realizującej

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI KATEDRA BIOTECHNOLOGII ŚRODOWISKOWEJ. Mgr inż. Piotr Banaszek

WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI KATEDRA BIOTECHNOLOGII ŚRODOWISKOWEJ. Mgr inż. Piotr Banaszek WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI KATEDRA BIOTECHNOLOGII ŚRODOWISKOWEJ UL. AKADEMICKA 2 44-100 GLIWICE T: +48 32 237 29 15 T: +48 32 237 28 24 F: +48 32 237 29 46 kbs@polsl.gliwice.pl N I P :

Bardziej szczegółowo

BIOTECHNOLOGIA I BIOLOGIA EKSPERYMENTALNA ROŚLIN

BIOTECHNOLOGIA I BIOLOGIA EKSPERYMENTALNA ROŚLIN BIOTECHNOLOGIA I BIOLOGIA EKSPERYMENTALNA ROŚLIN Udział w międzynarodowych projektach badawczych: Rodzaj projektu: międzynarodowy, współfinansowany Nr grantu: 2904/FAO/IAEA/2013/0 Temat: Pakiet narzędzi

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, woj. lubelskie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, woj. lubelskie, 1 z 9 2008-12-30 13:09 Lublin: Dostawa aparatury naukowo-badawczej dla poszczególnych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 30 części. Numer ogłoszenia: 267668-2008;

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki, Instytut Biochemii

Uniwersytet Łódzki, Instytut Biochemii Życie jest procesem chemicznym. Jego podstawą są dwa rodzaje cząsteczek kwasy nukleinowe, jako nośniki informacji oraz białka, które tę informację wyrażają w postaci struktury i funkcji komórek. Arthur

Bardziej szczegółowo

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska BIOLOGIA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla przedmiotu. p astronomia albo geografia albo matematyka

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska BIOLOGIA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla przedmiotu. p astronomia albo geografia albo matematyka Załącznik nr 1 do Uchwały nr 74 Senatu UMK z dnia 27 maja 2014 r. BIOLOGIA nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla przedmiotu 1. * Biologia albo chemia albo fizyka

Bardziej szczegółowo

Przedmioty podstawowe. Przedmioty kierunkowe. Przedmioty specjalnościowe - Analityka i toksykologia środowiska

Przedmioty podstawowe. Przedmioty kierunkowe. Przedmioty specjalnościowe - Analityka i toksykologia środowiska specjalność: Analityka i toksykologia środowiska I rok II rok Wymiar godzin 1. 2. 3. 4. podstawowe kierunkowe 124 Przedmioty specjalnościowe - Analityka i toksykologia środowiska specjalnościowe 866 9

Bardziej szczegółowo

Podstawy biotechnologii SYLABUS A. Informacje ogólne

Podstawy biotechnologii SYLABUS A. Informacje ogólne Podstawy biotechnologii A. Informacje ogólne Elementy sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Rodzaj Rok studiów /semestr

Bardziej szczegółowo

Biologia organizmów:

Biologia organizmów: Biologia organizmów: strategiczna ścieżka rozwoju Koordynatorzy: prof. dr hab. Teresa Szklarzewicz dr hab. Małgorzata Duda dr hab. Szymon Zubek Zasady rekrutacji na ścieżkę Biologia organizmów (100 miejsc):

Bardziej szczegółowo

BIOTECHNOLOGIA W KOSMETOLOGII SŁAWOMIR WIERZBA

BIOTECHNOLOGIA W KOSMETOLOGII SŁAWOMIR WIERZBA BIOTECHNOLOGIA W KOSMETOLOGII SŁAWOMIR WIERZBA TREŚĆ WYKŁADÓW Budowa i biologia skóry. Typy skóry. Funkcje skóry. Układ odpornościowy skóry. Starzenie się skóry. Przenikanie przez skórę. Absorpcja skórna.

Bardziej szczegółowo

Genetyka kliniczna - opis przedmiotu

Genetyka kliniczna - opis przedmiotu Genetyka kliniczna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Genetyka kliniczna Kod przedmiotu 12.9-WL-Lek-GK Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil praktyczny Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Biologia molekularna

Biologia molekularna Biologia molekularna 1. Metryczka Nazwa Wydziału Program kształcenia Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Analityka Medyczna, studia jednolite magisterskie, studia stacjonarne i niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Techniki molekularne w mikrobiologii SYLABUS A. Informacje ogólne

Techniki molekularne w mikrobiologii SYLABUS A. Informacje ogólne Techniki molekularne w mikrobiologii A. Informacje ogólne Elementy sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Rodzaj Rok studiów

Bardziej szczegółowo

Sylabus - Biochemia. 1. Metryczka FARMACEUTYCZNY Z ODDZIAŁEM MEDYCYNY LABORATORYJNEJ. Nazwa Wydziału:

Sylabus - Biochemia. 1. Metryczka FARMACEUTYCZNY Z ODDZIAŁEM MEDYCYNY LABORATORYJNEJ. Nazwa Wydziału: Sylabus - Biochemia 1. Metryczka Nazwa Wydziału: Program kształcenia (kierunek studiów, poziom i profil kształcenia, forma studiów, np. Zdrowie publiczne I stopnia profil praktyczny, studia stacjonarne):

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 3. Poznanie sposobów i typów hodowli komórek i tkanek zwierzęcych oraz metodyki pracy w warunkach sterylnych.

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 3. Poznanie sposobów i typów hodowli komórek i tkanek zwierzęcych oraz metodyki pracy w warunkach sterylnych. Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. HODOWLE KOMÓREK I TKANEK CELL AND TISSUE CULTURE Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator dr Anna Barbasz Zespół dydaktyczny dr Anna Barbasz

Bardziej szczegółowo

Wolne rodniki w komórkach SYLABUS A. Informacje ogólne

Wolne rodniki w komórkach SYLABUS A. Informacje ogólne Wolne rodniki w komórkach A. Informacje ogólne Elementy sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Rodzaj Rok studiów /semestr

Bardziej szczegółowo

Katedra Epizootiologii. Wyposażenie i możliwości badawcze

Katedra Epizootiologii. Wyposażenie i możliwości badawcze Katedra Epizootiologii Wyposażenie i możliwości badawcze Pracownia diagnostyki molekularnej chorób zakaźnych Pracownia diagnostyki chorób zwierząt mięsożernych Kolekcja szczepów Kolekcja materiału genetycznego

Bardziej szczegółowo

Metody analizy jakościowej i ilościowej lipidów powierzchniowych i wewnętrznych owadów

Metody analizy jakościowej i ilościowej lipidów powierzchniowych i wewnętrznych owadów Metody analizy jakościowej i ilościowej lipidów powierzchniowych i wewnętrznych owadów Dr Marek Gołębiowski INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA I ZDROWIA CZŁOWIEKA ZAKŁAD ANALIZY ŚRODOWISKA WYDZIAŁ CHEMII, UNIWERSYTET

Bardziej szczegółowo

Studia drugiego stopnia

Studia drugiego stopnia Ramowe plany nauczania dla studentów wszystkich specjalności rozpoczynających studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku akademickim 2015/16 zawierają spis przedmiotów

Bardziej szczegółowo

Kierunek: ochrona środowiska

Kierunek: ochrona środowiska rok studiów: I studia stacjonarne pierwszego stopnia rok akademicki 2014/2015 w ćw kon lab EC zal egz w ćw kon lab EC zal egz 1 Bezpieczeństwo pracy i ergonomia 2 Ochrona własności intelektualnej 3 Przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

Oferta badawcza. XVI Forum Klastra Bioenergia dla Regionu 20 maja 2015r. dr inż. Anna Zamojska-Jaroszewicz

Oferta badawcza. XVI Forum Klastra Bioenergia dla Regionu 20 maja 2015r. dr inż. Anna Zamojska-Jaroszewicz Oferta badawcza XVI Forum Klastra Bioenergia dla Regionu 20 maja 2015r. dr inż. Anna Zamojska-Jaroszewicz Struktura organizacyjna PIMOT Przemysłowy Instytut Motoryzacji Pion Paliw i Energii Odnawialnej

Bardziej szczegółowo

III Harmonogramy przebiegu studiów biologicznych I stopnia III Specjalności realizowane od III roku studiów. I rok

III Harmonogramy przebiegu studiów biologicznych I stopnia III Specjalności realizowane od III roku studiów. I rok III... Harmonogramy przebiegu studiów biologicznych I stopnia III.... Specjalności realizowane od III roku studiów Ćwiczenia: K konwersatoria, L lektoraty, T ćwicz. terenowe; pozostałe laboratoria. KP

Bardziej szczegółowo

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska AGROBIOLOGIA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla przedmiotu. p astronomia albo geografia albo matematyka

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska AGROBIOLOGIA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla przedmiotu. p astronomia albo geografia albo matematyka Jednostki prowadzące Czas trwania AGROBIOLOGIA pierwszego stopnia 3,5 roku nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla przedmiotu 1. * Biologia albo chemia albo fizyka

Bardziej szczegółowo

Biologia. Opis kierunku

Biologia. Opis kierunku Opis kierunku jest to gałąź nauki zajmująca się badaniem Ŝycia. Nauka ta skupia się na charakterystyce, klasyfikacji oraz zachowaniu organizmów Ŝywych, jak równieŝ sposobie powstawania nowych gatunków

Bardziej szczegółowo

Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 2011/2012. Wydział Chemii UAM

Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 2011/2012. Wydział Chemii UAM Wydział Chemii UAM Kierunek : Chemia Ramowe plany nauczania dla studentów wszystkich specjalności rozpoczynających studia na Wydziale Chemii UAM w roku akademickim 2011/12. Zawierają spis przedmiotów przypisanych

Bardziej szczegółowo

Fizjologia roślin - opis przedmiotu

Fizjologia roślin - opis przedmiotu Fizjologia roślin - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Fizjologia roślin Kod przedmiotu 13.9-WB-BTP-FR-W-S14_pNadGenR7QSC Wydział Kierunek Wydział Nauk Biologicznych Biotechnologia Profil

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Wydział Biologiczno - Rolniczy. Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii

SYLABUS. Wydział Biologiczno - Rolniczy. Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii SYLABUS 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Podstawy biotechnologii Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej kierunek) Nazwa jednostki realizującej

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/2013/2014 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 20 lutego 2014 roku

Uchwała nr 1/2013/2014 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 20 lutego 2014 roku Uchwała nr 1/2013/2014 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 20 lutego 2014 roku w sprawie uruchomienia nowej specjalności pod nazwą CHEMIA SĄDOWA na pierwszym stopniu

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu: Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Kierunek: Opis przedmiotu. Dane podstawowe. Efekty i cele. Opis.

Sylabus przedmiotu: Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Kierunek: Opis przedmiotu. Dane podstawowe. Efekty i cele. Opis. Sylabus przedmiotu: Specjalność: Analiza mobilna skażeń Inżynieria ochrony środowiska Data wydruku: 23.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Biotechnologia farmaceutyczna

Biotechnologia farmaceutyczna Sylabus - Biotechnologia farmaceutyczna 1. Metryczka Nazwa Wydziału Program kształcenia Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Farmacja, jednolite studia magisterskie, forma studiów:

Bardziej szczegółowo

KOŁO NAUKOWE IMMUNOLOGII. Mikrochimeryzm badania w hodowlach leukocytów in vitro

KOŁO NAUKOWE IMMUNOLOGII. Mikrochimeryzm badania w hodowlach leukocytów in vitro KOŁO NAUKOWE IMMUNOLOGII Mikrochimeryzm badania w hodowlach leukocytów in vitro Koło Naukowe Immunolgii kolo_immunologii@biol.uw.edu.pl kolo_immunologii.kn@uw.edu.pl CEL I PRZEDMIOT PROJEKTU Celem doświadczenia

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja substancji pochodzenia roślinnego z użyciem detektora CORONA CAD

Identyfikacja substancji pochodzenia roślinnego z użyciem detektora CORONA CAD Identyfikacja substancji pochodzenia roślinnego z użyciem detektora CORONA CAD Przemysław Malec Department of Plant Physiology and Biochemistry, Faculty of Biochemistry, Biophysics and Biotechnology, Jagiellonian

Bardziej szczegółowo

Wydział Przyrodniczo-Techniczny UO Kierunek studiów: Biotechnologia licencjat Rok akademicki 2009/2010

Wydział Przyrodniczo-Techniczny UO Kierunek studiów: Biotechnologia licencjat Rok akademicki 2009/2010 Kierunek studiów: Biotechnologia licencjat 6.15 BCH2 II Typ studiów: stacjonarne Semestr: IV Liczba punktow ECTS: 5 Jednostka organizacyjna prowadząca przedmiot: Samodzielna Katedra Biotechnologii i Biologii

Bardziej szczegółowo

Mikrotechnologie biogazowe i ogniwa paliwowe dla mleczarstwa

Mikrotechnologie biogazowe i ogniwa paliwowe dla mleczarstwa Mikrotechnologie biogazowe i ogniwa paliwowe dla mleczarstwa. Prof. dr hab. inż. Wojciech Wolf Dr hab. inż. Marcin Bizukojć, prof. PŁ Dr inż. Maciej Sibiński Mgr inż. Anna Kacprzak Mgr inż. Karina Michalska

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 868

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 868 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 868 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3 Data wydania: 21 lipca 2009 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Wirusologiczne

Laboratorium Wirusologiczne Laboratorium Wirusologiczne Krzysztof Pyrd Pracownia wirusologiczna: Powstanie i wyposażenie całkowicie nowego laboratorium w ramach Zakładu Mikrobiologii WBBiB Profil: laboratorium molekularno-komórkowe

Bardziej szczegółowo

Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie:

Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: Ekspert: PATRYCJA WROSZ Autorka opracowań metod jakościowych i ilościowych wykorzystujących spektroskopię IR i NIR, a także prelegent i szkoleniowiec, audytor wewnętrzny systemu HACCP i BRC/IFS oraz audytor

Bardziej szczegółowo

Analiza instrumentalna

Analiza instrumentalna Analiza instrumentalna 1. Metryczka Nazwa Wydziału: Program kształcenia (kierunek studiów, poziom i profil kształcenia, forma studiów, np. Zdrowie publiczne I stopnia profil praktyczny, studia stacjonarne):

Bardziej szczegółowo

Program sesji sprawozdawczej Warszawa, 27-29.10.2010 Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk. 27.10.2010 środa.

Program sesji sprawozdawczej Warszawa, 27-29.10.2010 Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk. 27.10.2010 środa. 27.10.2010 środa 09:00 otwarcie sesji sprawozdawczej Prowadzenie obrad: Prof. Wojciech Bal 09:10 10:30 Wielkoskalowe projekty naukowo-badawcze 1 10:30 10:50 przerwa na kawę 10:50 11:05 Laboratorium Medycyny

Bardziej szczegółowo