Regulamin zamieszczania i utrzymywania firmowych profili na Facebooku (Fanpage) Definicje

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin zamieszczania i utrzymywania firmowych profili na Facebooku (Fanpage) Definicje"

Transkrypt

1 Regulamin zamieszczania i utrzymywania firmowych profili na Facebooku (Fanpage) 1 Definicje 1.,,Euro-contact - Żaneta Obstawska, zamieszkała w Rososzka 10, ul, Chynów, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Euro-Contact Żaneta Obstawska NIP: , REGON: , zwana dalej w niniejszym regulaminie także Wykonawcą. 2. Zamawiający - przedsiębiorca posiadający siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zawierający umowę z Euro-Contact w celu stworzenia i zamieszczenia Fanpage a Zamawiającego na portalu 3. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy. Zamawiający jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, w momencie potwierdzenia złożonego zamówienia. 4. Wykonawca informuje Zamawiającego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, w szczególności poprzez kontakt , o wykonaniu zamówienia i stworzeniu przez Wykonawcę Fanpage a oraz umieszczeniu go na portalu Informacja uwzględniać będzie uzgodnienia Stron umowy w zakresie treści i obrazu Fanpage a. 5. Fanpage profil firmowy na portalu 6. Materiały pliki stanowiące własność Zamawiającego użyczone Euro-Contact celem zamieszczenia na Fanpage u, w szczególności obejmujące fotografie, grafikę, logo Zamawiającego czy zredagowane pliki tekstowe. 2 Zawarcie umowy 1. Umowa o zamieszczenie i utrzymywanie firmowych profili na Facebooku (Fanpage u) przez Zamawiającego z Euro-Contact zawierana jest za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, w szczególności telefonicznie z chwilą potwierdzenia przez Zamawiającego złożonego zamówienia. 2. Przyjmuje się, że osoba która dokona zamówienia w imieniu Zamawiającego i je potwierdzi, jest upoważniona do składania oświadczeń woli w imieniu Zamawiającego i może w jego imieniu zawrzeć umowę z Wykonawcą. 3. Do zawarcia i wykonywania Umowy nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr141, poz z późn. zm.) 1

2 4. Zamawiający jest uprawniony do żądania potwierdzenia zawarcia Umowy na piśmie ze złożonym podpisem przez Euro-Contact. Potwierdzenie zawarcia Umowy przez Euro-Contact zostanie wykonane w terminie 21 dni od otrzymania żądania. 5. Okres trwania umowy jest czasowo ograniczony i wynosi 12 miesięcy albo jest ustalany dla każdego Zamawiającego indywidualnie. 6. Umowa ulega przedłużeniu na kolejny okres 12 miesięcy, o ile Zamawiający nie złoży pisemnego oświadczenia w przedmiocie rezygnacji z przedłużenia Umowy na 30 dni przed zakończeniem okresu, o którym mowa w par. 2 ust. 6 Regulaminu. Przedłużenie Umowy na kolejny okres jest odpłatne i odpowiada wysokości wynagrodzenia za wykonanie i utrzymywanie Fanpage'a ustalonego przez Strony w Umowie za okres pierwszych 12 (dwunastu) miesięcy. 7. Umowa ulega kolejnym przedłużeniom na zasadach określonych w par. 2 ust. 7 niniejszego regulaminu. 8. Po złożeniu zamówienia Zamawiający jest zobowiązany do dokonania płatności za pomocą jednego z oferowanych przez Euro-Contact systemów płatności, wedle własnego wyboru. W przypadku płatności przelewem internetowym zapłata przez Zmawiającego następuje z chwilą zaksięgowania kwoty na koncie Euro-Contact. 3 Termin wykonania umowy 1. Euro-Contact bezpośrednio po zawarciu umowy określonej w par. 2 niniejszego Regulaminu przystępuje do wykonania usługi usługa wykonana będzie najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych. 2. W przypadku kiedy Euro-Contact zawiera umowę na przejęcie stworzonego wcześniej Fanpage'a przez Zamawiającego, Wykonawca tworzy nowy Fanpage najpóźniej w ciągu 7 dni na portalu Facebook.com po dokonaniu płatności przez Zamawiającego. Wówczas profil jest przenoszony na adres, pod którym był dotychczas umieszczony Fanpage Zamawiającego. Fanpage początkowy stworzony przez Wykonawcę zostaje usunięty. 3. Zamawiający upoważnia Wykonawcę, w przypadku sytuacji, o której mowa w par. 3 ust. 2 regulaminu do usunięcia dotychczasowego Fanpage'a Zamawiającego. 4. Zamawiający oświadcza, iż do stworzonego wcześniej Fanpage'a przysługują mu nieograniczone prawa autorskie i niniejszym udziela w przypadku zajścia takiej konieczności, co należy do oceny Wykonawcy, do wykonywania na stworzonym wcześniej Fanpage'u Zamawiającego nieodpłatnie autorskich praw zależnych jak również dokonywania zmian, przeróbek i modyfikacji w tym Fanpage'u. 4 Prywatność i poufność 2

3 1. Podane przez Zamawiającego dane osobowe Euro-Contact gromadzi i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest Euro-Contact. Dane osobowe Zamawiającego są przetwarzane przez Euro-Contact w celu świadczenia usług, obsługi transakcji sprzedaży, archiwizacji, a także w celach marketingowych dotyczących usług i produktów podmiotów współpracujących. Zamawiający nie będzie otrzymywał informacji marketingowych i handlowych, jeśli nie wyrazi na to zgody. 3. Akceptacja regulaminu stanowi wyrażenie przez Zamawiającego zgody na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie opisanym w pkt. 2 powyżej. 4. Dane Zamawiającego oraz treść ich wypowiedzi mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. 5. Euro-Contact zapewnia Zamawiającym możliwość wglądu do własnych danych osobowych i ich poprawianie. Zamawiający ma prawo wniesienia w przypadkach uzasadnionych prawem pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. 6. Prywatność, ochrona przed dostępem osób nieupoważnionych oraz inne możliwości zagubienia lub zniszczenia poufnych informacji są chronione poprzez zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. 5 Odstąpienie od umowy 1. W momencie stwierdzenia przez Wykonawcę, że treść zamówienia narusza treści obyczajowe lub religijne Wykonawca ma prawo do odstąpienia od umowy. 2. W związku z tym, że Zamawiający zgodnie z art. 221 Kodeksu Cywilnego nie jest konsumentem przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy tylko w przypadku: a) niewykonania usługi przez Wykonawcę. b) w ciągu 24 godzin od nawiązania umowy telefonicznej, Odstąpienie od umowy powinno być wysłane drogą elektroniczną na adres 3. Nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 2 marca 2002 roku o Ochronie Niektórych Praw Konsumentów oraz o Odpowiedzialności za Szkodę Wyrządzoną przez Produkt Niebezpieczny, jak również Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną. 6 Odpowiedzialność Euro-contact 1. Euro-Contact nie ponosi odpowiedzialności za szkody bezpośrednie ani następcze, utracone korzyści i nie jest zobowiązany do żadnej rekompensaty, odszkodowania lub zapłaty innego wynagrodzenia za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, ani za inne szkody, za które odpowiedzialna jest osoba trzecia. 3

4 2. Euro-Contact dokłada wszelkich starań aby treść Fanpage'a, opis, warunki lub cena nie zawierały błędów ani nieścisłości. 3. Euro-Contact zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i wiarygodność treści informacji podanych przez Zamawiającego na stronie facebook.com. Za ich treść odpowiada wyłącznie Zamawiający. 4. Euro-Contact zastrzega sobie prawo do dokonania edycji, zmian, modyfikacji oraz usuwania treści uznanych przez Euro-contact za nieodpowiednie. 5. Euro-Contact nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Zamawiającego lub wejście w posiadanie przez inne osoby (niezależnie od sposobu wejścia w posiadanie) adresu Zamawiąjącego (lub loginu) i hasła umożliwiających dostęp do Fanpage'a. 6. Euro-Contact zastrzega sobie prawo do udostępniania danych lub informacji jeżeli obowiązek ich udostępnienia uprawnionym podmiotom wynika z obowiązujących przepisów prawa. 7. Wyłącznym źródłem zobowiązań jest umowa zawarta przez Euro-Contact z Zamawiającym, Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. 8. Euro-Contact stara się zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie wykonanej usługi. Mimo dołożenia wszelkich starań, przy tak złożonym systemie informatycznym mogą wystąpić awarie i błędy techniczne spowodowane kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem. Euro-Contact nie gwarantuje nieprzerwanego i bezbłędnego użytkowania strony facebook.com. W każdym przypadku Euro-Contact starać się będzie zminimalizować skutki zaistniałych problemów technicznych. 7 Reklamacje 1. Euro-Contact ma obowiązek rozpatrzenia każdej złożonej reklamacji lub żądania w ciągu 21 dni od jej zgłoszenia. 2. Reklamacje lub żądania Zamawiający ma obowiązek zgłosić do działu reklamacji Euro-Contact listem poleconym lub na adres 3. Zgłoszenie reklamacji bądź poprawek do wykonanej reklamy nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty umownego wynagrodzenia na rzecz Euro- Contact. 4. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą poczty lub listu poleconego. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko, adres , pod którym Zamawiający występuje w serwisie facebook, oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. 5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany adres , a na wyraźne żądanie Zamawiającego złożone pisemnie także na piśmie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Euro-Contact może wysłać odpowiedź w inny sposób, wskazany przez składającego reklamację Zamawiającego. 6. W przypadku uznania reklamacji zwrot należności za zakupioną przez Zamawiającego Usługę nastąpi w sposób analogiczny do tego, w jaki została dokonana płatność za Usługę. 4

5 7. Decyzja co do uznania lub nie reklamacji oraz sposobie zwrotu należności w przypadku uznania reklamacji jest ostateczna. 8 Wynagrodzenie 1. Euro-Contact po zawarciu Umowy wystawia Zamawiającemu fakturę VAT z określonym w niej terminem płatności. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury bez podpisu Wykonawcy. 2. Euro-Contact wystawia faktury VAT bez dodatkowej akceptacji Zamawiającego zgodnie z 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług. (Dz. U. Nr 212, poz.1338 z późn. zm.) 3. W przypadku płatności ratalnej, opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat powoduje postawienie całej kwoty w stan natychmiastowej wymagalności. 4. W razie opóźnienia w płatności Wykonawca ma prawo naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie. 9 Prawa autorskie 1. Zamawiający oświadcza, że posiada pełne, autorskie prawa majątkowe, zależne majątkowe i osobiste prawa autorskie do materiałów użyczonych Euro-Contact, a także przysługuje mu prawo ochronne do przekazanych znaków towarowych. 10 Treść reklamy 1. Euro-Contact nie ponosi odpowiedzialności za treści udostępnione przez Zamawiającego, które zostały wykorzystane do stworzenia bądź prowadzenia Fanpage a na portalu przez Euro-Contact. 2. W przypadku ujawnienia się roszczenia osoby trzeciej w zakresie naruszenia jej praw przez Wykonawcę, Zamawiający winien przedsięwziąć wszelkie środki potrzebne do usunięcia skutków naruszenia oraz naprawić wynikłą szkodę. W przypadku wszczęcia postępowania sądowego przeciwko Wykonawcy Zamawiający zobowiązuje się na żądanie Zamawiającego wstąpić do postępowania po stronie Wykonawcy i ponieść wszelkie koszy takiego postępowania powstałe po stronie Wykonawcy. 11 Materiały wykorzystane do stworzenia Fanpage na portalu Facebook.com 5

6 1. Zamawiający powinien przekazać Euro-Contact materiały opisujące usługi prowadzonej przez Zamawiającego działalności gospodarczej. 2. Wykonawca zastrzega, że celem zrealizowania Fanpage'a na portalu Facebook.com, może skorzystać z materiałów Zamawiającego dosłanych przez niego, bądź też pobrać z innych źródeł, które są własnością Zamawiającego. 12 Postanowienia Końcowe 1. Euro-Contact nie odpowiada za wszelkie problemy techniczne samego portalu Wykonanie usług przez Wykonawcę jest także zależne od Regulaminu portalu - https://www.facebook.com/page_guidelines.php - i od funkcjonowania portalu 2. W sprawach nie uregulowanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) 3. Nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz z późn. zm.), z uwagi na inny zakres usług świadczonych przez Zamawiającego. 4. Spory związane z zawarciem i wykonaniem Umowy zostają podane Sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Euro-Contact. 5. Euro-Contact zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie. 6. Aktualna wersja Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej a Zamawiający jest zobowiązany do kontroli zmian Regulaminu zamieszczanych na podanej wyżej Stronie. 7. Euro-Contact ma prawo do kontrolowania treści informacji oraz danych przekazywanych przez Zamawiającego oraz zgodności zamieszczonych treści z Regulaminem, umową oraz przepisami prawa. Ostatniej aktualizacji regulaminu dokonano roku, która dotyczyła tylko zmiany nazwiska właściciela firmy, pozostałe dane firmy NIP, Regon oraz adres pozostają bez zmian. 6

REGULAMIN EMISJI REKLAM NA PORTALU EUROADRES (zwany dalej Regulaminem )

REGULAMIN EMISJI REKLAM NA PORTALU EUROADRES (zwany dalej Regulaminem ) REGULAMIN EMISJI REKLAM NA PORTALU EUROADRES (zwany dalej Regulaminem ) Serwisy internetowe www.euroadres.pl oraz www.euroaddress.com działają na zasadach określonych w Regulaminie. Regulamin określa ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NAVIDEALS.PL

REGULAMIN NAVIDEALS.PL REGULAMIN NAVIDEALS.PL Każdy Użytkownik, w szczególności Zamawiający jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu od momentu podjęcia czynności zmierzających do korzystania z usług firmy Navideals.pl.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług i Reklamy Internetowej Create Your Business Milej Spółka komandytowa

Regulamin Świadczenia Usług i Reklamy Internetowej Create Your Business Milej Spółka komandytowa Regulamin Świadczenia Usług i Reklamy Internetowej Create Your Business Milej Spółka komandytowa 1 Postanowienia ogólne 1.Regulamin określa zasady i sposób korzystania z serwisu: www.fryzjerzy-kosmetyczki.ploraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Cherubin Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób dokonywania zakupów, za pośrednictwem sklepu internetowego www.cherubin.pl. 1 Definicje 1. Aukcja,

Bardziej szczegółowo

1.4. Serwis Allegro: serwis internetowy Allegro działający w domenie allegro.pl.

1.4. Serwis Allegro: serwis internetowy Allegro działający w domenie allegro.pl. REGULAMIN SERWISU 1. DEFINICJE Terminy użyte w Regulaminie oznaczają odpowiednio: 1.1. Operator: Grupa Allegro sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzka 182, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu fajnelogo.pl

Regulamin Serwisu fajnelogo.pl Regulamin Serwisu fajnelogo.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Użytkownicy mogą korzystać z usług Serwisu fajnelogo.pl wyłącznie na warunkach określonych w Regulaminie, po jego uprzedniej akceptacji i w zgodności

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy dla firm w zakresie prezentacji oferty handlowej. Postanowienia ogólne

Regulamin współpracy dla firm w zakresie prezentacji oferty handlowej. Postanowienia ogólne Regulamin współpracy dla firm w zakresie prezentacji oferty handlowej 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki współpracy ZPR Media S.A. z Partnerami w serwisach http://zakupy.tuznajdziesz.pl

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa warunki świadczenia przez spółkę K2 Search spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 02-672, przy ulicy Domaniewskiej 44a, wpisana

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 2 Definicje

Certyfikat. 2 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Wojciecha Baranowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Sklep internetowy curattio.pl działający pod adresem www.curattio.pl prowadzony jest przez firmę Laureola Group Sp. z o.o. z siedzibą w Boglewicach, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin BitStore.Pl

Regulamin BitStore.Pl Regulamin BitStore.Pl Artykuł 1. DEFINICJE 1. Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: 1.1. BrightTech BrightTech Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-222 Warszawa, przy ul. Al. Jerozolimskie 200/521,

Bardziej szczegółowo

PANI TERESA MEDICA SA REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. edycja 3.2014

PANI TERESA MEDICA SA REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. edycja 3.2014 PANI TERESA MEDICA SA REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO edycja 3.2014 Sklep internetowy działający pod adresem internetowym www.sklep.pani-teresa.pl prowadzony jest przez firmę PANI TERESA MEDICA SA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz (zwany dalej Regulaminem) określa zasady i

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Płacę z Allegro za zakupy

Regulamin usługi Płacę z Allegro za zakupy Regulamin usługi Płacę z Allegro za zakupy Artykuł 1. Definicje Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: QXL POLAND podmiot administrujący Allegro, z siedzibą w Poznaniu, 60-324 Poznań, przy ul. Marcelińskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Petrol Energy PL Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, za pośrednictwem sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU Art. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU Art. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Nr umowy: numer_umowy zawarta dnia data_zawarcie we Włodawie pomiędzy: Dostawcą Usług: Telekomunikacja Wschód spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU Art. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady

Bardziej szczegółowo

3. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony, chyba że Strony zgodziły się na określenie terminu działania umowy.

3. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony, chyba że Strony zgodziły się na określenie terminu działania umowy. REGULAMIN EuroTELEFON.eu 1. DEFINICJE 1. EuroTELEFON Sieć telefoniczna realizowana w technologii VoIP (Voice over IP) przez firmę TKSoftware Tadeusz Kowalczyk z siedzibą pod adresem 05-830 Strzeniówka,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług stanowi podstawę świadczenia usług drogą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Jolantę Wojciechowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą CRAFTBOX Jolanta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SUPERHOST.PL SP. Z O.O. REGULAMIN OGÓLNY. 1 Przedmiot Regulaminu

REGULAMIN SUPERHOST.PL SP. Z O.O. REGULAMIN OGÓLNY. 1 Przedmiot Regulaminu REGULAMIN SUPERHOST.PL SP. Z O.O. REGULAMIN OGÓLNY 1 Przedmiot Regulaminu 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem), określa zasady świadczenia usług, przez (zwaną dalej SUPERHOST) lub jej następców

Bardziej szczegółowo

2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin.

2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu efakturka.pl. Regulamin obowiązuje od momentu rejestracji w serwisie i jego akceptacji przez Użytkownika.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPROGRAMOWANIA INPRO Badania

REGULAMIN OPROGRAMOWANIA INPRO Badania REGULAMIN OPROGRAMOWANIA INPRO Badania I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych przez IPMS na rzecz Klienta, warunki i zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje

1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje 1 Postanowienia ogólne 1. Właścicielem sklepu internetowego www.mojafigura.pl (zwanego dalej: Sklepem lub Sklepem Internetowym ) jest firma Wellness Styl z siedzibą w Gdańsku (80-126), przy ul. Myśliwskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PORTAL INZYNIEROWIE.PL

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PORTAL INZYNIEROWIE.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PORTAL INZYNIEROWIE.PL SPIS TREŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 1.1 Warunki korzystania z Serwisu... 3 2. DEFINICJE... 3 3. PROCES REJESTRACJI... 5

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE: I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

DEFINICJE: I. POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE: INTERIA.PL oznacza GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, KRS - 416593, NIP 5272644300 (dane rejestrowe znajdują się w stopce na stronie firmowej

Bardziej szczegółowo