SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu za 2009 rok. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu siedziba Zgierz ul. Długa nr 62 KRS Nr REGON NIP PKD 9499Z Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Zgierzu powstało 17 września 1991 roku na podstawie przyjętej Uchwały Walnego Zebrania o przekształceniu się Kola Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski przy Zarządzie Miejskim Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, które jest terenowa jednostka organizacyjna Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym z siedziba w Warszawie. Koło posiada osobowość prawną Uchwała nr 4 z dnia 21 września 1991 roku nadaną przez Zarząd Główny Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, a od dnia 06 grudnia 1991 roku jest zarejestrowane w Rejestrze Stowarzyszeń Dział A pod nr 265 w Sądzie Wojewódzkim w Łodzi I Wydział Cywilny oraz w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr z dnia roku i zarejestrowanym jako organizacja poŝytku publicznego dnia r. pod tym samym numerem. Koło posiada nr statystyczny w systemie podmiotów gospodarki narodowej REGON oraz NIP Koło funkcjonuje na podstawie Statutu i Regulaminu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Terenem działania jest Miasto i Gmina Zgierz, pow. zgierski woj. łódzkie. W dniu 27 marca 2008 roku podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego Członków Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu wybrano nowy Zarząd Koła : Dane członków Zarządu: 1. p. BoŜenna Piotrowicz - przewodnicząca Z. K. zam. Zgierz, ul. B. Źeleńskiego 9 m p. Halina Bednarek - wiceprzewodnicząca Z.K. - Zgierz, ul. Staffa 20b m p. Krystyna Ostrowska - skarbnik Zgierz, ul. Akacjowa p. Beata Gawron - sekretarz Zgierz, ul. Sudecka p. Arkadiusz Augustyniak - członek Zgierz, ul. Staffa 8 m p Irena Kopka - członek Zgierz, ul. Sokołowska 3 7. p. Małgorzata Król - członek Zgierz, ul. Tetmajera 9 i Komisję Rewizyjną którą stanowią: 1. p. Marian Jałowiecki - przewodniczący zam. Zgierz, ul. ks. Rembowskiego 56/60 m p. Marcin Lisiecki - sekretarz zam. Zgierz, ul. Parzęczewska 14 B m p. Ryszard Otto - członek zam. Ozorków, ul. Maszkowska 1 m. 28

2 W trakcie 2009 roku odbyło się 1 walne zebranie Członków Koła, 9 zebrań Zarządu Koła podczas których na bieŝąco dokonywano analizy działalności Koła tj. Warsztatu Terapii Zajęciowej, Ośrodka Wczesnej Interwencji, Transportu osób niepełnosprawnych, Zespołu Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego,,Aktywności Społecznej, Centrum Wsparcia i Informacji dla Osób Niepełnosprawnych, budowy Centrum Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego z Domem Mieszkalnym i Hotelem, Zespołu,,Akcent, oraz zatrudnienia i spraw pracowniczych, analizy protokołów z dokonanych kontroli, na bieŝąco rozpatrywano sprawy wynikające z działalności naszego Koła i podejmowano uchwały i decyzje m.in.: - w sprawach funkcjonowania prowadzonych placówek przez Koło, - w sprawach finansowych, - w sprawach kadrowych i pracowniczych, - w sprawach budowy,,centrum, - w sprawach przyjęcia i skreślenia członków, - w sprawach prowadzenia rachunków bankowych Statutowym celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w Ŝyciu społecznym oraz wspieranie ich rodzin (art.4 Statutu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym). Koło PSOUU w Zgierzu jest terenową jednostką organizacyjną Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym pozarządową, niedochodową i samopomocową prowadzącą działalność poŝytku publicznego. Cele statutowe Stowarzyszenia realizowane były zgodnie z kierunkami działania przyjętymi podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczego z dnia 26 marca 2009 r. a mianowicie: 1. Kontynuowanie prowadzonej inwestycji budowy,,centrum Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego z Domem Mieszkalnym i Hotelem dla Osób Niepełnosprawnych w Zgierzu. 2. Utrzymanie, prowadzenie i rozszerzenie prowadzonych działalności na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzin. (powołano nową placówkę,,centrum Wsparcia i Informacji dla Osób Niepełnosprawnych ) 3. Integracja rodziców i opiekunów mających dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. W celu realizacji zadań statutowych na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym oraz ich rodzin Koło nasze prowadzi następujące formy rehabilitacji społecznej : Warsztat Terapii Zajęciowej funkcjonuje od dnia 1 listopada 1995 r. do którego w pierwszej kolejności zakwalifikowanych było 17. Obecnie stan osób Warsztatu Terapii Zajęciowej wynosi 30 osób z upośledzeniem umysłowym. W Warsztacie Terapii Zajęciowej realizowane są indywidualne programy słuŝące rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz przygotowanie do podjęcia pracy przez uczestników z upośledzeniem umysłowym z orzeczeniem o niepełnosprawności umiarkowanej i znacznej. Realizacja programu odbywa się w sześciu pracowniach: gospodarstwa domowego, poligraficznej, plastycznej, technicznej, komputerowej, umiejętności społecznej w formach zajęć indywidualnych, grupowych i zespołowych. Oprócz terapii prowadzonej w pracowniach Warsztatu Terapii Zajęciowej uczestnicy w roku sprawozdawczym brali czynny udział: - w IX Międzywojewódzkim Festiwalu Twórczości Teatralno - Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie,,ALBERTIANA 2009 I miejsce - w V Warsztatach Pokazu Mody,,ECO-MODA 2009 w Łodzi wyróŝnienie

3 - w II Warsztatach Artystyczno- Rękodzielniczych,, JESTEŚMY w ramach Powiatowych Obchodów Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną w Aleksandrowie Łódzkim wyróŝnienie, - w Przeglądzie Piosenki Wakacyjnej,,Silni bo Razem Łęczyca 2009 wyróŝnienie, - w Jesiennych Prezentacjach Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych,,Rozśpiewana Jesień w Tomaszowie Mazowieckim - wyróŝnienie, - w IV Ogólnopolskim Spotkaniu z Piosenką śołnierską w Konstantynowie Łódzkim wyróŝnienie oraz zawodach sportowych osób niepełnosprawnych: - w wojewódzkim,,turnieju Tenisa Stołowego Sekcji Olimpiad Specjalnych Wieluń III miejsce - w V Mityngu lekkoatletycznym,, Zgierz 2009 I miejsce, - w wojewódzkich Zawodach Pływackich osób niepełnosprawnych,,otworzyć Muszelkę 2009 Łask I i II miejsce. Warsztat Terapii Zajęciowej finansowany jest Ŝe środków PERON za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Zgierzu i funkcjonuje przez 5 dni w tyg. w godz. od 8,00 do 16,00 przy ul. Cezaka nr 12. W WTZ zatrudnionych było 12 osób z pełnymi kwalifikacjami zawodowymi. Ośrodek Wczesnej Interwencji powołany został 20 września 1991 roku. Ośrodek wpisany jest do rejestru zakładów opieki zdrowotnej w księdze rejestrowej Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi pod Nr jako niepubliczny zakład opieki zdrowotnej i jest specjalistyczną placówką prowadzoną przez nasze Koło. Zakres działania obejmuje dzieci w wieku od 0 do 7 lat poprzez prowadzenie dwóch poradni specjalistycznych: 1. Poradnie Zdrowia Psychicznego opieka psychiatryczna i leczenie uzaleŝnień, 2. Poradnie Rehabilitacyjno Leczniczą, 3. Prowadzenie rehabilitacji dla dzieci niepełnosprawnych z powiatu zgierskiego w których zakresie działania jest: < Wieloprofilowa kompleksowa diagnoza dzieci niepełnosprawnych dokonywana przez zespół specjalistów (lekarze: pediatra-neurolog dziecięcy, psychiatra dziecięcy, lekarz rehabilitacji oraz psycholodzy, logopedzi, rehabilitanci i pedagodzy). <Rehabilitacja i stymulacja psychoruchowa przygotowana na podstawie zindywidualizowanego programu terapeutycznego-odbywającego się w ramach zajęć indywidualnych i grupowych. <InstruktaŜ dla rodziców w zakresie programowania niezaleŝnego Ŝycia z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie poprzez rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, intelektualnych i społecznych. < Rozwijanie doświadczeń rodzicielskich poprzez wyminę spostrzeŝeń w zakresie postępowania wobec dziecka z niepełnosprawnością podczas zajęć indywidualnych i grupowych z róŝnymi specjalistami jak i propagowanie spójnego systemu wsparcia dla rodzin mających na wychowaniu i opiece osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Od chwili powołania Kas Chorych a obecnie Narodowego Funduszu Zdrowia przez cały czas Ośrodek bierze udział w konkursach ofert na realizację świadczeń zdrowotnych, którego rezultatem jest coroczne podpisywanie umów na realizację zadań zdrowotnych. W roku sprawozdawczym OWI podpisało dwie umowy tj. na prowadzenie Poradni Zdrowia Psychicznego dla dzieci ze wspomaganiem rozwojowym i Poradni Rehabilitacyjnej. Ośrodek funkcjonuje 5 razy w tygodniu od poniedziałku do piątku w a nieraz jak wynika z potrzeb w niektórych okresach to teŝ w sobotę w obiekcie w Zgierzu przy ul. Długiej nr 62. Finansowany jest ze środków wynikających z podpisanych umów z Wojewódzkim Odziałem Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi oraz pozyskanych środków własnych Koła.

4 W roku sprawozdawczym Ośrodek objął opieką 208 dzieci niepełnosprawnych i udzielił 5174 porad specjalistycznych. Oprócz prowadzonych zadań medycznych Ośrodek brał udział w róŝnego rodzajach promocji Profilaktyki słuŝby zdrowia jak:,,festyn Zdrowia,,,Dzień Rodziny. Zatrudniał 15 osób w tym 13 osób to specjaliści w zakresie terapii i leczenia lekarze rehabilitacji ruchowej, psychiatrii, pediatrii i neurologii specjaliści terapii psycholog, logopeda, rehabilitant ruchu, pedagog specjalny Transport osób niepełnosprawnych odbywa się 2 samochodami typu Bus Volkswagen jakie nasze Koło posiada. Pierwszy samochód Volkswagen Bus, rok produkcji 2004 o nr rej.lfw 38 RE przeznaczony jest do obsługi działalności Stowarzyszenia, dowozu osób niepełnosprawnych do placówek terapeutycznych na zajęcia rehabilitacyjne. Samochód na dzień r. przejechał km w tym km w roku sprawozdawczym. Drugi samochód Volkswagen Bus, rok produkcji 1987 nr rej. LFW 8651 Koło zakupiło ze środków własnych przy współudziale dofinansowania z PERON dla potrzeb Warsztatu Terapii Zajęciowej, który słuŝy do dowozu uczestników. Samochód na dzień r. przejechał km w tym km w roku sprawozdawczym. Stan techniczny dwóch samochodów dobry, eksploatacyjnie sprawne. Zespół Terapeutyczno-Rehabilitacyjny,,Aktywności Społecznej ZTR-AS - powołany został w dniu 13 stycznia 2000 r. przez Zarząd Koła celem zapewnienia terapii, rehabilitacji oraz opieki osobom,które juŝ nie uczęszczają do szkoły nie są uczestnikami innych placówek rehabilitacyjnych lub opiekuńczych. Zespół funkcjonuje przy przychylności władz samorządowych naszego miasta w pomieszczeniach obiektu Miejskiego Przedszkola nr 7 na 1 p. ul. Długa 62 na podstawie podpisanej umowy z Dyrektorem MP nr 7. W roku sprawozdawczym Zespół Terapeutyczno - Rehabilitacyjny,,Aktywności Społecznej objął opieką 15 uczestników z niepełnosprawnością intelektualną jak i innymi sprzęŝeniami. Zespół funkcjonuje przez 5 dni w tygodniu tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 8,00 do 16,00. W zespole zatrudnionych było 7 osób. W ośrodku prowadzona jest terapia i rehabilitacja w zakresie poprawy komunikacji społecznej uczestników i odciąŝeniu rodziny w codziennej opiece nad osobą niepełnosprawną. Oprócz prowadzonej terapii w Zespole uczestnicy brali czynny udział w róŝnorodnych zajęciach i imprezach kulturalno sportowych: - w Obchodach Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej Intelektualnie w Kutnie - w III Ogólnopolskim Przeglądzie Twórczości Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie,,WIOSNA RADOSNA w śychlinie wyróŝnienie, - w IV Pikniku Integracyjnym,,śYJMY ZDROWO i BEZPIECZNIE w Ozorkowie, - w wojewódzkim Przeglądzie Twórczości Artystycznej,,NIE ZMIENIAJ SERCA w TWARDY GŁAZ w Głownie, - w III powiatowym Konkursie Szopek BoŜonarodzeniowych 2009 w Ozorkowie -wyróŝnienie. Centrum Wsparcia i Informacji dla Osób Niepełnosprawnych,, CW i I powołane zostało w dniu 07 lipca 2009 r. przez Zarząd Koła, którego celem jest zapewnienie kompleksowej informacji w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom z powiatu zgierskiego. Realizacja zadania oraz wybór udzielanego wsparcia ma na celu podnoszenie dostępności informacji dla osób niepełnosprawnych, podnoszenie świadomości i wiedzy osób niepełnosprawnych dotyczących przepisów prawa, uprawnień, poprzez poradnictwo prawne, socjalne, pedagogiczno-psychologiczne i obywatelskie. Centrum funkcjonuje przez 5 dni w tygodniu tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 8,00 do 16,00 w lokalu przy ul. 3-go Maja nr 6 p. 9

5 Centrum Szkoleniowo - Rehabilitacyjne z Domem Mieszkalnym i Hostelem dla Osób Niepełnosprawnych ( w budowie) przy ul. Chełmskiej nr 42 i 42a w Zgierzu. W dalszym ciągu kontynuowana jest realizacja budowy CENTRUM na dzień dzisiejszy wybudowane są dwa elementy budynków wraz z łącznikami, instalacją poziomą kanalizacji, ściankami działowymi tj. obiekty w stanie surowym zamkniętym. W ubiegłych latach zrealizowano etapy budowy (roboty budowlano-instalacyjne: pełną instalację elektryczną z logiką, instalacje centralnego ogrzewania, instalacje wodno-kanalizacyjną, podłoŝa, tynki wewnątrz budynków, stolarkę okienną oraz instalację odgromowa i elewacje zewnętrzną ). W 2009r zrealizowano następny etap budowy,,centrum tj. połoŝono glazurę, terakotę w kotłowni, wykonano przyłącze gazowe, wykonano przyłącze kanalizacji sanitarnej do magistrali miejskiej, oraz wykonano instalacje alarmową p. poŝ. w obiekcie. Turnusy rehabilitacyjne i działalność sportowo -kulturalna. Koło nasze od wielu lat w róŝnych miejscowościach Polski organizuje turnusy rehabilitacyjne w szczególności dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Turnusy te są formą rehabilitacji społecznej jak i medycznej. Pozwalają na wyjście osoby niepełnosprawnej jak i rodziny z izolacji społecznej uzyskania akceptacji i otwarcia się na zewnątrz. W roku sprawozdawczym tj. w dniach Koło nasze zorganizowało siedmiodniowy turnus rehabilitacyjny w m. Puszczykowo dla grupy 40 osób wraz z opiekunami w tym 30 osób z niepełnosprawnością intelektualną. W celu podniesienia kompetencji społecznych osób niepełnosprawnych intelektualnie przyroda, rekreacja i turystyka w dniach r. zorganizowano dla 30 osób niepełnosprawnych intelektualnie wyjazdowe zajęcia w formie rehabilitacji społecznej wraz z poznawaniem walorów turystycznych środowiska społecznego, przyrodniczego oraz nabywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania. Koło PSOUU w Zgierzu jest członkiem Olimpiad Specjalnych Polska uczestnicy sekcji biorą czynny udział w róŝnych zawodach sportowych zdobywając wiele medali i wyróŝnień. Udział w zawodach sportowych: < Zawody pływackie,, Otworzyć Muszelkę 2009 w Łasku I i II miejsce,, < V Mityngu lekkoatletycznym,, Zgierz 2009 wyróŝnienie < w wojewódzkim,,turnieju Tenisa Stołowego osób niepełnosprawnych Wieluń III miejsce. Od siedmiu lat Koło nasze jest organizatorem lub współorganizatorem obchodów powiatowych,,dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną, datą świąteczną jest dzień 5 maja. W roku sprawozdawczym regionalne obchody odbyły się w dniach maja w Aleksandrowie Łódzkim a Koło nasze było współorganizatorem razem z Kołem PSOUU w Aleksandrowie Łódzkim. W dniach tych osoby niepełnosprawne, wolontariusze, przyjaciele przedstawiali problemy ale przed wszystkim swoje moŝliwości po przez prezentację swoich prac i zdolności artystycznych w otwartym środowisku społeczności lokalnej. W ramach działalności Koło nasze prowadzi Zespół Teatralno - Muzyczny AKCENT dla 40 osób, którego celem jest rozwijanie umiejętności sprawnego komunikowania się osób niepełnosprawnych intelektualnie z otoczeniem poprzez ekspresję słowną i muzyczną oraz aktywny udział w Ŝyciu kulturalnym środowiska lokalnego poprzez prowadzenie zajęć: indywidualnej i grupowej rehabilitacji terapeutyczno-muzycznej poprzez granie na instrumentach muzycznych. Zespół brał czynny udział w wielu występach teatralno muzycznych, imprezach organizowanych na terenie naszego województwa. Udział festiwalach, koncertach i imprezach kulturalno oświatowych: < Regionalnych (woj. mazowieckie, podlaskie, i łódzkie) eliminacjach twórczości teatralno

6 muzycznej,,albertiana I miejsce, < Ogólnopolskim Przeglądzie Twórczości Teatralnej w Krakowie,,ALBERTIANA - gala w Teatrze im. Juliusza Słowackiego, < III Ogólnopolskim Przeglądzie Twórczości Muzycznej Osób Niepełnosprawnych w śychlinie,,wiosna RADOSNA wyróŝnienie, < w Przeglądzie Piosenki Wakacyjnej,, Silni bo Razem - Łęczyca wyróŝnienie < VII Rajdzie Przedsiębiorcy,, Zawsze Razem Zgierz, < w wojewódzkim Festiwalu Piosenki Cuntry - Aleksandrów Łódzki < Piramidzie Dobrej Woli w Łodzi, < w wojewódzkim Festiwalu Tańca Osób Niepełnosprawnych - Konstantynów Łódzki, < w obchodach,,dni Zgierza występ artystyczny zespołu,,akcent Współpraca z władzami samorządowymi i innymi organizacjami Koło nasze współpracuje z Kołami naszego Stowarzyszenia w Aleksandrowie Łódzkim, Łodzi, Pabianicach i śychlinie oraz z wieloma organizacjami urzędami działającymi na terenie naszego miasta, powiatu i województwa -Urzędem Miasta Zgierza i Gminą Zgierz, Starostwem Powiatowym w Zgierzu, Urzędem Marszałkowskim - Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Odział w Łodzi, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Wydziałem Kultury, Sportu i Zdrowia, Wydziałem Oświaty w Zgierzu, Poradnią Zdrowia Psychicznego w Łodzi, Poradnią Zawodowo-Wychowawczą, Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Na osiągane efekty w bardzo duŝej mierze ma wpływ bardzo dobrze układająca się współpraca z władzami samorządowymi naszego regionu. Członkowie Władz Samorządowych szczególnie interesują się specyfiką jak i problematyką osób niepełnosprawnych a problemy rozwiązujemy wspólnie uczestnicząc w posiedzeniach i naradach w róŝnych Komisjach. Wiarygodność nasza jak innowacyjność przedstawianych problemów osób niepełnosprawnych pozwala nam na pozyskiwanie dofinansowania w ramach ogłaszanych konkursów na realizację zadań Gminy, Powiatu czy Województwa. Jednocześnie, a w szczególności na efektywność działania naszego Stowarzyszenia składa się codzienna praca ludzka a w tym społeczne zaangaŝowanie członków naszego Koła, Zarządu Koła, pracowników oraz wsparcie Społeczeństwa naszego Regionu. Koło nasze za profesjonalnie prowadzoną działalność na rzecz osób środowiska lokalnego szczyci się Tytułem Honorowym ZasłuŜony dla Miasta Zgierza.

7 UCHWAŁA Nr 1/2009IV Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Zgierzu Zgierz, dnia 23 stycznia 2009 r. r. w sprawie: uchwalenia planu finansowego placówki Warsztatu Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Zgierzu Na podstawie art pkt 4, 7 rozdz. V Statutu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Zarząd Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Zgierzu u c h w a l a, co następuje: Plan finansowy placówki Warsztatu Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Kolo w Zgierzu na 2009 rok Ustala się dochody planu finansowego placówki Warsztatu Terapii Zajęciowej na 2009 rok zgodnie z załącznikiem nr 1. Ustala się wydatki w planie finansowym placówki Warsztatu Terapii Zajęciowej na 2009 rok zgodnie z załącznikiem nr Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Warsztatu Terapii Zajęciowej w Zgierzu 5. Nadzór nad wykonywaniem uchwały powierza się Skarbnikowi Kola PSOUU w Zgierzu. 6. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01stycznia.2009 r. Traci moc Uchwała Zarządu Koła nr 8/08/V z dnia 08 października 2008 r. Za uchwałą głosowało - 5 Sekretarz Beata Gawron Przewodnicząca Zarządu Koła BoŜenna Piotrowicz Zgierz, dnia 23 stycznia 2009 r.

8 U C H W A Ł A Nr 2/2009/V Zarządu Kola Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Zgierzu z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie: uchwalenia preliminarza (planu) finansowego Kola Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Zgierzu na 2009 rok. =========================================================== Na podstawie art pkt 7 roz. V Statutu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Zarząd Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Zgierzu u c h w a l a : Plan finansowy Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Zgierzu na 2009 rok. Ustala się dochody planu finansowego Kola Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Ustala się wydatki w planie finansowym Kola Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 4. Wyodrębnia się w planie finansowym środki do dyspozycji Ośrodka Wczesnej Interwencji, Warsztatu Terapii Zajęciowej, Zespołu Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego,,Aktywności Społecznej, Budowy,,Centrum, oraz pozostałe koszty działalności Koła w Zgierzu. 5. Wykonanie Uchwały powierza się Skarbnikowi Kola PSOUU w Zgierzu. 6. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2009 r. Sekretarz Beata Gawron Przewodnicząca Zarządu Koła BoŜenna Piotrowicz /podpis nieczytelny Zgierz, dnia 26 lutego 2009 r.

9 U C H W A Ł A Nr 3/09/V Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Zgierzu Zgierz, dnia r. w sprawie : przyjęcia sprawozdania merytorycznego i finansowego wraz z bilansem za rok obrotowy 2008 PSOUU Koła Na podstawie Statutu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz OSÓB Z Upośledzeniem Umysłowym art pkt 1, 4 i 9 rozdz. V Zarząd Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Zgierzu UCHWALA, co następuje: Przyjmuje sprawozdanie merytoryczne i finansowe wraz z bilansem za rok obrotowy 2008 Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu i Przedkłada Walnemu Zebraniu Członków Kola do zatwierdzenia. Treść sprawozdania merytorycznego stanowi załącznik nr 1 do uchwały. Treść sprawozdania finansowego wraz z bilansem stanowi załącznik nr 2 do uchwały. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. Za uchwałą głosowało Sekretarz Beata Gawron Przewodnicząca Zarządu Koła BoŜenna Piotrowicz Zgierz, dnia 26 luty 2009 r.

10 U C H W A Ł A Nr 4/09/V Zarządu Kola Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Zgierzu Zgierz, dnia r. w sprawie: ramowego Planu pracy na 2009 r. PSOUU Koło w Zgierzu Na podstawie art. 29, 1 pkt 1, 4 i 18 rozdz. V Statutu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Zarząd Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Zgierzu UCHWALA, co następuje: Ramowy Plan pracy na 2009 r. Kola Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Zgierzu. Treść Planu pracy stanowi załącznik nr 1 do uchwały. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. Za uchwałą głosowało - 5 Sekretarz Beata Gawron Przewodnicząca Zarządu Koła BoŜenna Piotrowicz Zgierz, dnia 26 luty 2009 r.

11 U C H W A ŁA Nr 5/09/V Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Zgierzu Zgierz, dnia r. w sprawie: zwołania Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków PSOUU Koło w Zgierzu na dzień 26 marca 2009 r Na podstawie art. 25, 1 i art pkt 6 rozdz. V Statutu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Zarząd Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Zgierzu. UCHWALA, co następuje: Zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Kola Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Zgierzu na dzień 26 marzec 2009 r. o godz. 17,00 w I terminie i o godz. 17,15 w II terminie.. Zebranie odbędzie się w lokalu przy ul. Cezaka nr 12 w Zgierzu. Porządek Walnego Zebrania stanowi załącznik nr 1 do uchwały. 4. Regulamin obrad stanowi załącznik nr 2 do uchwały. 5. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie zebrania czyni się p. Sekretarz. Uchwala wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 6 Za uchwałą głosowało - 5 Sekretarz Beata Gawron Przewodnicząca Zarządu Koła BoŜenna Piotrowicz Zgierz, dnia 26 luty 2009 r.

12 UCHWAŁA nr I/1/2009/W Walnego Zebrania Członków Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Zgierzu Zgierz, dnia 26 marca 2009 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zebrania Członków Koła PSOUU w Zgierzu. ========================================================= Na podstawie Statutu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym rozdz. V art. 24, pkt 4 Walne Zebranie Członków Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Zgierzu u c h w a la: Porządek Walnego Zebrania Sprawozdawczego za 2008 rok Członków Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Zgierzu, którego treść stanowi załącznik nr 1 do uchwały. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Walnego Zebrania Członków Koła PSOUU w Zgierzu. Uchwała wchodzi w Ŝycie z chwilą jej podjęcia i podpisania. Za uchwałą głosowało - 35 Sekretarz Plewka Kamila Przewodnicząca W.Z.C.-K Pełczyńska Katarzyna Zgierz, dnia 26 marca 2009 r.

13 UCHWAŁA nr I/2/2009/W Walnego Zebrania Członków Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Zgierzu Zgierz, dnia 26 marca 2009 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków Kola PSOUU w Zgierzu ============================================================ Na podstawie Statutu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym rozdz. V art. 24, pkt 4 Walne Zebranie Członków Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Zgierzu u c h w a l a, co następuje: Regulamin Obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego za 2008 rok Członków Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Zgierzu, którego Treść stanowi załącznik nr 1 do uchwały. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Walnego Zebrania Członków Koła PSOUU w Zgierzu. Uchwała wchodzi w Ŝycie z chwilą jej podjęcia i podpisania. Za uchwałą głosowało - 35 Sekretarz Plewka Kamila Przewodnicząca W.Z.C.-K Pełczyńska Katarzyna Zgierz, dnia 26 marca 2009 r.

14 UCHWAŁA nr I/3/2009/W Walnego Zebrania Członków Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Zgierzu Zgierz, dnia 26 marca 2009 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Koła PSOUU w Zgierzu za 2008 rok. ========================================================== Na podstawie art. 24, pkt 2, 3 i 4 oraz art pkt 8 rozdz. V Statutu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Walne Zebranie Członków Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Zgierzu u c h w a l a, co następuje: Przyjmuje sprawozdanie merytoryczne i finansowe wraz z bilansem za okres od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 roku Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Zgierzu. Udziela absolutorium Zarządowi Koła za 2008 rok. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podpisania. Za uchwałą głosowało - 35 Sekretarz Plewka Kamila Przewodnicząca W.Z..C.-K Pełczyńska Katarzyna Zgierz, dnia 26 marca 2009 r.

15 UCHWAŁA nr I/4/2009/W Walnego Zebrania Członków Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Zgierzu Zgierz, dnia 26 marca 2009 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Zgierzu. ========================================================= Na podstawie art. 24 pkt 2 i 4 rozdz. V Statutu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Walne Zebranie Członków Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Zgierzu u c h w a l a, co następuje: Przyjmuje przedstawione sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Kola Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Zgierzu za 2008 rok. Uchwała wchodzi w Ŝycie z chwilą jej podjęcia i podpisania. Zan uchwała głosowało - 35 Sekretarz Plewka Kamila Przewodnicząca W.Z.C.-K Pełczyńska Katarzyna Zgierz, dnia 26 marca 2009 r.

16 UCHWAŁA nr I/5/2009/W Walnego Zebrania Członków Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Zgierzu Zgierz, dnia 26 marca 2009 r. w sprawie: uchwalenia kierunków działania na 2009 rok Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Zgierzu. ========================================================= Na podstawie statutu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym rozdz. V, art. 24 pkt 1, Walne Zebranie Członków Kola Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Zgierzu u c h w a l a, co następuje: Kierunki działania na 2009 rok Kola Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Z Upośledzeniem Umysłowym w Zgierzu, określone na podstawie wniosków Walnego Zebrania: 1. Kontynuowanie prowadzonej inwestycji budowy,,centrum Szkoleniowo- Rehabilitacyjnego z Domem Mieszkalnym i Hotelem dla Osób Niepełnosprawnych w Zgierzu. 2. Utrzymanie, prowadzenie działalności na rzecz osób z niepełnosprawnością Intelektualną oraz ich rodzin. 3. Integracja rodziców opiekunów mających dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Koła w Zgierzu. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podpisania. Za uchwałą głosowało - 35 Sekretarz Plewka Kamila Przewodnicząca W.Z.C.-K Pełczyńska Katarzyna Zgierz, dnia 26 marca 2009 r.

17 U C H W A Ł A Nr 6/2009/V Zarządu Kola Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Zgierzu Zgierz, dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego za okres od do r. (I-kw.) Koła PSOUU w Zgierzu Na podstawie Statutu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym rozdz. V art pkt 4 Zarząd Kła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Zgierzu u c h w a l a, co następuje: Przyjmuje przedstawione sprawozdanie finansowe za okres od do r. (I-szy kwartał) Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Zgierzu. Treść sprawozdania finansowego stanowi załącznik nr 1 do Uchwały.. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. Za uchwałą głosowało - 5 Sekretarz Beata Gawron Przewodnicząca Zarządu Koła BoŜenna Piotrowicz Zgierz, dnia 22 kwietnia 2009 r.

18 U C H W A Ł A Nr 7//2009/V Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Zgierzu Zgierz, dnia 07 lipca 2009 r. w sprawie: przyjęcia zaakceptowanego wniosku :,,Osoby niepełnosprawne intelektualnie pełnoprawnymi uczestnikami rynku pracy, finansowanego ze środków unijnych po procedurze kwalifikacyjnej oraz upowaŝnienie do podpisania umowy W związku ze złoŝonym wcześniej wnioskiem na przeprowadzenie kampanii Informacyjnej,, Osoby niepełnosprawne intelektualnie pełnoprawnymi uczestnikami Rynku pracy, finansowanego ze środków unijnych oraz po pozytywnej ocenie wniosku Zarząd Koła PSOUU w Zgierzu na podstawie art. 29,. 1 pkt 2, 4, 12, 13 i 18 roz. V Statutu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, UCHWALA, co następuje: Przyjmuje do realizacji wniosek,, Osoby niepełnosprawne intelektualnie pełnoprawnymi Uczestnikami rynku pracy, który realizowany będzie zgodnie z harmonogramem wniosku. UpowaŜnia zgodnie z art.29 1 pkt. 13 Statutu PSOUU p Przewodniczącą Zarządu Koła, p. Sekretarz do podpisania umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi.. Realizację wniosku powierza się Koordynatorowi wniosku.. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 4. Za uchwałą głosowało - 5 Sekretarz Beata Gawron Przewodnicząca Zarządu Koła BoŜenna Piotrowicz Zgierz, dnia 07 lipca 2009 r.

19 UCHWAŁA nr 8/2009/V Zarządu Kola Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Zgierzu Zgierz, dnia 07 lipca 2009 r. w sprawie: otwarcia 4 rachunków bankowych do osobnych zadań w Banku Spółdzielczym. W celu wyodrębnienia środków finansowych na realizację 4 zadań prowadzonych Przez Kolo PSOUU w Zgierzu. Zarząd Koła PSOUU w Zgierzu na podstawie art pkt 2, 4, 12 roz. V Statutu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, UCHWALA, co następuje: Otworzyć 4 osobne rachunki bankowe w Banku Spółdzielczym Oddział w Zgierzu dla Potrzeb realizacji 4 zadań: 1. Prowadzenie terapii w Zespole Teatralno-Muzycznym,,AKCENT. 2. Prowadzenie rehabilitacji dla dzieci niepełnosprawnych w wieku od 0 do 12 lat. 3. Centrum wsparcia i informacji dla osób niepełnosprawnych. 4. Podnoszenie kompetencji społecznych przyroda, rekreacja i turystyka.. Wzory podpisów w,,banku Spółdzielczym Oddział w Zgierzu z ramienia Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Kolo w Zgierzu złoŝą: Przewodnicząca Zarządu Koła B.P Wiceprzewodnicząca ZARZĄDU Kola H.B. Skarbnik Koła K.O Członek Zarządu Kola A.A.. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Koła PSOUU w Zgierzu.. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 4. Za uchwałą głosowało - 5 Sekretarz Beata Gawron Przewodnicząca Zarządu Koła BoŜenna Piotrowicz Zgierz, dnia 07 lipca 2009 r.

20 Uchwała nr 9/2009/V Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Zgierzu Zgierz, dnia 07 lipca 2009 r. w sprawie: powołania stałej Komisji kwalifikacyjnej celem przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w Warsztacie Terapii Zajęciowej PSOUU Kolo w Zgierzu. Na podstawie Statutu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym rozdz. V art.29 1, pkt 9 i 18 Zarząd Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Zgierzu: Uchwala, co następuje; Powołuje stałą Komisję Kwalifikacyjną w składzie: 1. p. Halina Bednarek - przewodnicząca Komisji 2. p. Łukasz Michniewicz - członek 3. p. Małgorzata Polakowska - sekretarz celem przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych uczestników WTZ oraz kwalifikacji osób starających się do przyjęcia do Warsztatu Terapii Zajęciowej PSOUU Kolo w Zgierzu. Komisja w ciągu 1 miesiąca od chwili otrzymania wniosku. i podejmie stosowną Decyzję... Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Komisji Kwalifikacyjnej. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. Za uchwałą głosowało 5 4. Sekretarz Beata Gawron Przewodnicząca Zarządu Koła BoŜenna Piotrowicz Zgierz, dnia 07 lipca 2009 r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE/ z działalności Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu za 2010 rok.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE/ z działalności Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu za 2010 rok. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE/ z działalności Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu za 2010 rok. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOŁA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W JAROSŁAWIU ZA ROK 2008

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOŁA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W JAROSŁAWIU ZA ROK 2008 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOŁA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W JAROSŁAWIU ZA ROK 2008 Sprawozdanie obejmuje działania prowadzone przez Koło PSOUU w 15 roku jego istnienia

Bardziej szczegółowo

Dane identyfikacyjne:

Dane identyfikacyjne: Sprawozdanie merytoryczne z działalności gdańskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym za 2011 rok sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE. Z działań realizowanych przez Nałęczowskie Stowarzyszenie Charytatywne w 2010roku:

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE. Z działań realizowanych przez Nałęczowskie Stowarzyszenie Charytatywne w 2010roku: SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z działań realizowanych przez Nałęczowskie Stowarzyszenie Charytatywne w 2010roku: 1.Nazwa stowarzyszenia, jego siedziba i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer

Bardziej szczegółowo

ZASADY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ. Część I KOŁA PRZYJACIÓŁ DZIECI

ZASADY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ. Część I KOŁA PRZYJACIÓŁ DZIECI Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ZASADY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ Część I KOŁA PRZYJACIÓŁ DZIECI Opracowanie Józef Bogdaszewski WARSZAWA WROCŁAW 2010 2 ust. 3 statutu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok Załącznik do Uchwały nr../.. /2015 Rady Miasta Płocka z dnia.... 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok Sprawozdanie z działalności

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI MIMO WSZYSTKO

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI MIMO WSZYSTKO Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego wzoru sprawozdania z działalności Fundacji (Dz. U. 2001 Nr 50, poz.529) SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI MIMO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA OPIEKI HOSPICYJNEJ ZIEMI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZA ROK 2009

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA OPIEKI HOSPICYJNEJ ZIEMI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZA ROK 2009 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA OPIEKI HOSPICYJNEJ ZIEMI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZA ROK 2009 42-202 Częstochowa, ul. Krakowska 45 a tel./fax: 034 360-54-91, 034 360-55-37 e-mail: hospicjum.czestochowa@wp.pl

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w roku 2012 Opracowanie: Justyna Przybyłowska PCPR Wąbrzeźno Wąbrzeźno, marzec

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie merytoryczne 2013 Sprawozdanie merytoryczne Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Terenowe Police 02.04.2014 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 WPROWADZENIE... 3 ORGANY PSOUU POLICE... 4 1.1

Bardziej szczegółowo

Fundacja Pomocy M odzie y i Dzieciom Niepe nosprawnym HEJ, KONIKU!

Fundacja Pomocy M odzie y i Dzieciom Niepe nosprawnym HEJ, KONIKU! Sprawozdanie z działalności Fundacji za rok 2007 Fundacja Pomocy M odzie y i Dzieciom Niepe nosprawnym HEJ, KONIKU! organizacja po ytku publicznego 1) DANE REJESTRACYJNE FUNDACJI a) nazwa fundacji Fundacja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012 wraz z wykazem potrzeb powiatu gliwickiego w zakresie pomocy społecznej oraz pieczy zastępczej (na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Tel./fax (061) 640 45 50, 505 184 288 e-mail: sekretariat@pcprwrzesnia.pl

Tel./fax (061) 640 45 50, 505 184 288 e-mail: sekretariat@pcprwrzesnia.pl Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni 62-300 Września, ul. Wojska Polskiego 1 Tel./fax (061) 640 45 50, 505 184 288 e-mail: sekretariat@pcprwrzesnia.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2010

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2010 S T O W A R Z Y S Z E N I E N A R Z E C Z N I E P E Ł N O S P R A W N Y C H S P E S Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2010 Pomagamy od roku 1986 Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, 42-217 Częstochowa, Tel.: 034 37 24 200, fax: 034 37 24 250, NIP: 573-23-02-950, REGON: 002741290, www.mops.czestochowa.um.gov.pl.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYśA w 2005 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYśA w 2005 roku Polski Czerwony KrzyŜ Zarząd Główny ul. Mokotowska 14, 00-950 Warszawa tel: (22) 326-12-86, fax: (22) 628-41-68, e-mail: info@pck.org.pl www.pck.org.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO CZERWONEGO

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY SIEMYŚL ZA I PÓŁROCZE 2011 R

I N F O R M A C J A O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY SIEMYŚL ZA I PÓŁROCZE 2011 R Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 30/ 11 Wójta Gminy Siemyśl z dnia 25 sierpnia 2011 r. I N F O R M A C J A O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY SIEMYŚL ZA I PÓŁROCZE 2011 R BudŜet Gminy 2011 wg uchwały

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLENICACH W ROKU 2007

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLENICACH W ROKU 2007 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLENICACH 32-400 Myślenice, ul. Kazimierza Wielkiego 5. Tel./fax (0-12) 274-37-80, 372-12-00, 372-12-02, e-mail: pcpr@powiat-myslenice.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Miejska Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 2006 2015

Miejska Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 2006 2015 ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR XLVI/559/2006 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA z dnia 29 września 2006 r. Miejska Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 2006 2015 Spis treści: I. Podstawy opracowania Strategii

Bardziej szczegółowo

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015...

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015... MIEJSKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ ORAZ PRZESTRZEGANIA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ PRZEMYŚL NA LATA 2009 2015 Lp Spis

Bardziej szczegółowo

Okres sprawozdawczy: 01.01.2013 31.12.2013

Okres sprawozdawczy: 01.01.2013 31.12.2013 Okres sprawozdawczy: 01.01.2013 31.12.2013 OŚWIADCZENIE Stosownie do artykułu 52 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2013 r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2013 r. Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w 2012

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w 2012 r.

Sprawozdanie z działalności w 2012 r. Sprawozdanie z działalności w 2012 r. Warszawa, marzec 2013 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 3 1. MIESZKAŃCY OCHOTY... 3 II. ZADANIA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY OCHOTA... 3 III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZOWIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZOWIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZOWIE 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa bez bliższego określenia o: a) Szkole należy przez to rozumieć- Szkoła Podstawowa w Kraszowie, b)

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu w 2011 roku.

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu w 2011 roku. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu w 2011 roku. I. Realizowane zadania Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zlecone

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: 5.4 ZADANIA WŁASNE 29 5.5 POMOC NIEMATERIALNA 31 5.5.1 DZIAŁALNOŚĆ SPECJALISTY PRACY SOCJALNEJ NA RZECZ

SPIS TREŚCI: 5.4 ZADANIA WŁASNE 29 5.5 POMOC NIEMATERIALNA 31 5.5.1 DZIAŁALNOŚĆ SPECJALISTY PRACY SOCJALNEJ NA RZECZ SPIS TREŚCI: WSTĘP ROZDZIAŁ I STRUKTURA DEMOGRAFICZNA MIESZKAŃCÓW 4 ROZDZIAŁ II ZADANIA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 5 2.1 PODSTAWA PRAWNA DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 5 2.2 ZADANIA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INFORMACJE OGÓLNE 1. Dane Fundacji: Nazwa organizacji: Fundacja Przyjaciółka Adres: ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa Tel/fax: 0 22 58 42 289, 58 42 288 Fax: 0 22 62 93 362 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Praktyczny przewodnik dla Organizacji Pozarządowych

Praktyczny przewodnik dla Organizacji Pozarządowych Praktyczny przewodnik dla Organizacji Pozarządowych Spis treści Wstęp Stowarzyszenia Fundacje Stowarzyszenia a fundacje - porównanie Ustawa o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie Księgowość

Bardziej szczegółowo