SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu za 2009 rok. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu siedziba Zgierz ul. Długa nr 62 KRS Nr REGON NIP PKD 9499Z Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Zgierzu powstało 17 września 1991 roku na podstawie przyjętej Uchwały Walnego Zebrania o przekształceniu się Kola Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski przy Zarządzie Miejskim Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, które jest terenowa jednostka organizacyjna Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym z siedziba w Warszawie. Koło posiada osobowość prawną Uchwała nr 4 z dnia 21 września 1991 roku nadaną przez Zarząd Główny Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, a od dnia 06 grudnia 1991 roku jest zarejestrowane w Rejestrze Stowarzyszeń Dział A pod nr 265 w Sądzie Wojewódzkim w Łodzi I Wydział Cywilny oraz w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr z dnia roku i zarejestrowanym jako organizacja poŝytku publicznego dnia r. pod tym samym numerem. Koło posiada nr statystyczny w systemie podmiotów gospodarki narodowej REGON oraz NIP Koło funkcjonuje na podstawie Statutu i Regulaminu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Terenem działania jest Miasto i Gmina Zgierz, pow. zgierski woj. łódzkie. W dniu 27 marca 2008 roku podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego Członków Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu wybrano nowy Zarząd Koła : Dane członków Zarządu: 1. p. BoŜenna Piotrowicz - przewodnicząca Z. K. zam. Zgierz, ul. B. Źeleńskiego 9 m p. Halina Bednarek - wiceprzewodnicząca Z.K. - Zgierz, ul. Staffa 20b m p. Krystyna Ostrowska - skarbnik Zgierz, ul. Akacjowa p. Beata Gawron - sekretarz Zgierz, ul. Sudecka p. Arkadiusz Augustyniak - członek Zgierz, ul. Staffa 8 m p Irena Kopka - członek Zgierz, ul. Sokołowska 3 7. p. Małgorzata Król - członek Zgierz, ul. Tetmajera 9 i Komisję Rewizyjną którą stanowią: 1. p. Marian Jałowiecki - przewodniczący zam. Zgierz, ul. ks. Rembowskiego 56/60 m p. Marcin Lisiecki - sekretarz zam. Zgierz, ul. Parzęczewska 14 B m p. Ryszard Otto - członek zam. Ozorków, ul. Maszkowska 1 m. 28

2 W trakcie 2009 roku odbyło się 1 walne zebranie Członków Koła, 9 zebrań Zarządu Koła podczas których na bieŝąco dokonywano analizy działalności Koła tj. Warsztatu Terapii Zajęciowej, Ośrodka Wczesnej Interwencji, Transportu osób niepełnosprawnych, Zespołu Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego,,Aktywności Społecznej, Centrum Wsparcia i Informacji dla Osób Niepełnosprawnych, budowy Centrum Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego z Domem Mieszkalnym i Hotelem, Zespołu,,Akcent, oraz zatrudnienia i spraw pracowniczych, analizy protokołów z dokonanych kontroli, na bieŝąco rozpatrywano sprawy wynikające z działalności naszego Koła i podejmowano uchwały i decyzje m.in.: - w sprawach funkcjonowania prowadzonych placówek przez Koło, - w sprawach finansowych, - w sprawach kadrowych i pracowniczych, - w sprawach budowy,,centrum, - w sprawach przyjęcia i skreślenia członków, - w sprawach prowadzenia rachunków bankowych Statutowym celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w Ŝyciu społecznym oraz wspieranie ich rodzin (art.4 Statutu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym). Koło PSOUU w Zgierzu jest terenową jednostką organizacyjną Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym pozarządową, niedochodową i samopomocową prowadzącą działalność poŝytku publicznego. Cele statutowe Stowarzyszenia realizowane były zgodnie z kierunkami działania przyjętymi podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczego z dnia 26 marca 2009 r. a mianowicie: 1. Kontynuowanie prowadzonej inwestycji budowy,,centrum Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego z Domem Mieszkalnym i Hotelem dla Osób Niepełnosprawnych w Zgierzu. 2. Utrzymanie, prowadzenie i rozszerzenie prowadzonych działalności na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzin. (powołano nową placówkę,,centrum Wsparcia i Informacji dla Osób Niepełnosprawnych ) 3. Integracja rodziców i opiekunów mających dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. W celu realizacji zadań statutowych na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym oraz ich rodzin Koło nasze prowadzi następujące formy rehabilitacji społecznej : Warsztat Terapii Zajęciowej funkcjonuje od dnia 1 listopada 1995 r. do którego w pierwszej kolejności zakwalifikowanych było 17. Obecnie stan osób Warsztatu Terapii Zajęciowej wynosi 30 osób z upośledzeniem umysłowym. W Warsztacie Terapii Zajęciowej realizowane są indywidualne programy słuŝące rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz przygotowanie do podjęcia pracy przez uczestników z upośledzeniem umysłowym z orzeczeniem o niepełnosprawności umiarkowanej i znacznej. Realizacja programu odbywa się w sześciu pracowniach: gospodarstwa domowego, poligraficznej, plastycznej, technicznej, komputerowej, umiejętności społecznej w formach zajęć indywidualnych, grupowych i zespołowych. Oprócz terapii prowadzonej w pracowniach Warsztatu Terapii Zajęciowej uczestnicy w roku sprawozdawczym brali czynny udział: - w IX Międzywojewódzkim Festiwalu Twórczości Teatralno - Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie,,ALBERTIANA 2009 I miejsce - w V Warsztatach Pokazu Mody,,ECO-MODA 2009 w Łodzi wyróŝnienie

3 - w II Warsztatach Artystyczno- Rękodzielniczych,, JESTEŚMY w ramach Powiatowych Obchodów Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną w Aleksandrowie Łódzkim wyróŝnienie, - w Przeglądzie Piosenki Wakacyjnej,,Silni bo Razem Łęczyca 2009 wyróŝnienie, - w Jesiennych Prezentacjach Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych,,Rozśpiewana Jesień w Tomaszowie Mazowieckim - wyróŝnienie, - w IV Ogólnopolskim Spotkaniu z Piosenką śołnierską w Konstantynowie Łódzkim wyróŝnienie oraz zawodach sportowych osób niepełnosprawnych: - w wojewódzkim,,turnieju Tenisa Stołowego Sekcji Olimpiad Specjalnych Wieluń III miejsce - w V Mityngu lekkoatletycznym,, Zgierz 2009 I miejsce, - w wojewódzkich Zawodach Pływackich osób niepełnosprawnych,,otworzyć Muszelkę 2009 Łask I i II miejsce. Warsztat Terapii Zajęciowej finansowany jest Ŝe środków PERON za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Zgierzu i funkcjonuje przez 5 dni w tyg. w godz. od 8,00 do 16,00 przy ul. Cezaka nr 12. W WTZ zatrudnionych było 12 osób z pełnymi kwalifikacjami zawodowymi. Ośrodek Wczesnej Interwencji powołany został 20 września 1991 roku. Ośrodek wpisany jest do rejestru zakładów opieki zdrowotnej w księdze rejestrowej Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi pod Nr jako niepubliczny zakład opieki zdrowotnej i jest specjalistyczną placówką prowadzoną przez nasze Koło. Zakres działania obejmuje dzieci w wieku od 0 do 7 lat poprzez prowadzenie dwóch poradni specjalistycznych: 1. Poradnie Zdrowia Psychicznego opieka psychiatryczna i leczenie uzaleŝnień, 2. Poradnie Rehabilitacyjno Leczniczą, 3. Prowadzenie rehabilitacji dla dzieci niepełnosprawnych z powiatu zgierskiego w których zakresie działania jest: < Wieloprofilowa kompleksowa diagnoza dzieci niepełnosprawnych dokonywana przez zespół specjalistów (lekarze: pediatra-neurolog dziecięcy, psychiatra dziecięcy, lekarz rehabilitacji oraz psycholodzy, logopedzi, rehabilitanci i pedagodzy). <Rehabilitacja i stymulacja psychoruchowa przygotowana na podstawie zindywidualizowanego programu terapeutycznego-odbywającego się w ramach zajęć indywidualnych i grupowych. <InstruktaŜ dla rodziców w zakresie programowania niezaleŝnego Ŝycia z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie poprzez rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, intelektualnych i społecznych. < Rozwijanie doświadczeń rodzicielskich poprzez wyminę spostrzeŝeń w zakresie postępowania wobec dziecka z niepełnosprawnością podczas zajęć indywidualnych i grupowych z róŝnymi specjalistami jak i propagowanie spójnego systemu wsparcia dla rodzin mających na wychowaniu i opiece osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Od chwili powołania Kas Chorych a obecnie Narodowego Funduszu Zdrowia przez cały czas Ośrodek bierze udział w konkursach ofert na realizację świadczeń zdrowotnych, którego rezultatem jest coroczne podpisywanie umów na realizację zadań zdrowotnych. W roku sprawozdawczym OWI podpisało dwie umowy tj. na prowadzenie Poradni Zdrowia Psychicznego dla dzieci ze wspomaganiem rozwojowym i Poradni Rehabilitacyjnej. Ośrodek funkcjonuje 5 razy w tygodniu od poniedziałku do piątku w a nieraz jak wynika z potrzeb w niektórych okresach to teŝ w sobotę w obiekcie w Zgierzu przy ul. Długiej nr 62. Finansowany jest ze środków wynikających z podpisanych umów z Wojewódzkim Odziałem Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi oraz pozyskanych środków własnych Koła.

4 W roku sprawozdawczym Ośrodek objął opieką 208 dzieci niepełnosprawnych i udzielił 5174 porad specjalistycznych. Oprócz prowadzonych zadań medycznych Ośrodek brał udział w róŝnego rodzajach promocji Profilaktyki słuŝby zdrowia jak:,,festyn Zdrowia,,,Dzień Rodziny. Zatrudniał 15 osób w tym 13 osób to specjaliści w zakresie terapii i leczenia lekarze rehabilitacji ruchowej, psychiatrii, pediatrii i neurologii specjaliści terapii psycholog, logopeda, rehabilitant ruchu, pedagog specjalny Transport osób niepełnosprawnych odbywa się 2 samochodami typu Bus Volkswagen jakie nasze Koło posiada. Pierwszy samochód Volkswagen Bus, rok produkcji 2004 o nr rej.lfw 38 RE przeznaczony jest do obsługi działalności Stowarzyszenia, dowozu osób niepełnosprawnych do placówek terapeutycznych na zajęcia rehabilitacyjne. Samochód na dzień r. przejechał km w tym km w roku sprawozdawczym. Drugi samochód Volkswagen Bus, rok produkcji 1987 nr rej. LFW 8651 Koło zakupiło ze środków własnych przy współudziale dofinansowania z PERON dla potrzeb Warsztatu Terapii Zajęciowej, który słuŝy do dowozu uczestników. Samochód na dzień r. przejechał km w tym km w roku sprawozdawczym. Stan techniczny dwóch samochodów dobry, eksploatacyjnie sprawne. Zespół Terapeutyczno-Rehabilitacyjny,,Aktywności Społecznej ZTR-AS - powołany został w dniu 13 stycznia 2000 r. przez Zarząd Koła celem zapewnienia terapii, rehabilitacji oraz opieki osobom,które juŝ nie uczęszczają do szkoły nie są uczestnikami innych placówek rehabilitacyjnych lub opiekuńczych. Zespół funkcjonuje przy przychylności władz samorządowych naszego miasta w pomieszczeniach obiektu Miejskiego Przedszkola nr 7 na 1 p. ul. Długa 62 na podstawie podpisanej umowy z Dyrektorem MP nr 7. W roku sprawozdawczym Zespół Terapeutyczno - Rehabilitacyjny,,Aktywności Społecznej objął opieką 15 uczestników z niepełnosprawnością intelektualną jak i innymi sprzęŝeniami. Zespół funkcjonuje przez 5 dni w tygodniu tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 8,00 do 16,00. W zespole zatrudnionych było 7 osób. W ośrodku prowadzona jest terapia i rehabilitacja w zakresie poprawy komunikacji społecznej uczestników i odciąŝeniu rodziny w codziennej opiece nad osobą niepełnosprawną. Oprócz prowadzonej terapii w Zespole uczestnicy brali czynny udział w róŝnorodnych zajęciach i imprezach kulturalno sportowych: - w Obchodach Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej Intelektualnie w Kutnie - w III Ogólnopolskim Przeglądzie Twórczości Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie,,WIOSNA RADOSNA w śychlinie wyróŝnienie, - w IV Pikniku Integracyjnym,,śYJMY ZDROWO i BEZPIECZNIE w Ozorkowie, - w wojewódzkim Przeglądzie Twórczości Artystycznej,,NIE ZMIENIAJ SERCA w TWARDY GŁAZ w Głownie, - w III powiatowym Konkursie Szopek BoŜonarodzeniowych 2009 w Ozorkowie -wyróŝnienie. Centrum Wsparcia i Informacji dla Osób Niepełnosprawnych,, CW i I powołane zostało w dniu 07 lipca 2009 r. przez Zarząd Koła, którego celem jest zapewnienie kompleksowej informacji w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom z powiatu zgierskiego. Realizacja zadania oraz wybór udzielanego wsparcia ma na celu podnoszenie dostępności informacji dla osób niepełnosprawnych, podnoszenie świadomości i wiedzy osób niepełnosprawnych dotyczących przepisów prawa, uprawnień, poprzez poradnictwo prawne, socjalne, pedagogiczno-psychologiczne i obywatelskie. Centrum funkcjonuje przez 5 dni w tygodniu tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 8,00 do 16,00 w lokalu przy ul. 3-go Maja nr 6 p. 9

5 Centrum Szkoleniowo - Rehabilitacyjne z Domem Mieszkalnym i Hostelem dla Osób Niepełnosprawnych ( w budowie) przy ul. Chełmskiej nr 42 i 42a w Zgierzu. W dalszym ciągu kontynuowana jest realizacja budowy CENTRUM na dzień dzisiejszy wybudowane są dwa elementy budynków wraz z łącznikami, instalacją poziomą kanalizacji, ściankami działowymi tj. obiekty w stanie surowym zamkniętym. W ubiegłych latach zrealizowano etapy budowy (roboty budowlano-instalacyjne: pełną instalację elektryczną z logiką, instalacje centralnego ogrzewania, instalacje wodno-kanalizacyjną, podłoŝa, tynki wewnątrz budynków, stolarkę okienną oraz instalację odgromowa i elewacje zewnętrzną ). W 2009r zrealizowano następny etap budowy,,centrum tj. połoŝono glazurę, terakotę w kotłowni, wykonano przyłącze gazowe, wykonano przyłącze kanalizacji sanitarnej do magistrali miejskiej, oraz wykonano instalacje alarmową p. poŝ. w obiekcie. Turnusy rehabilitacyjne i działalność sportowo -kulturalna. Koło nasze od wielu lat w róŝnych miejscowościach Polski organizuje turnusy rehabilitacyjne w szczególności dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Turnusy te są formą rehabilitacji społecznej jak i medycznej. Pozwalają na wyjście osoby niepełnosprawnej jak i rodziny z izolacji społecznej uzyskania akceptacji i otwarcia się na zewnątrz. W roku sprawozdawczym tj. w dniach Koło nasze zorganizowało siedmiodniowy turnus rehabilitacyjny w m. Puszczykowo dla grupy 40 osób wraz z opiekunami w tym 30 osób z niepełnosprawnością intelektualną. W celu podniesienia kompetencji społecznych osób niepełnosprawnych intelektualnie przyroda, rekreacja i turystyka w dniach r. zorganizowano dla 30 osób niepełnosprawnych intelektualnie wyjazdowe zajęcia w formie rehabilitacji społecznej wraz z poznawaniem walorów turystycznych środowiska społecznego, przyrodniczego oraz nabywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania. Koło PSOUU w Zgierzu jest członkiem Olimpiad Specjalnych Polska uczestnicy sekcji biorą czynny udział w róŝnych zawodach sportowych zdobywając wiele medali i wyróŝnień. Udział w zawodach sportowych: < Zawody pływackie,, Otworzyć Muszelkę 2009 w Łasku I i II miejsce,, < V Mityngu lekkoatletycznym,, Zgierz 2009 wyróŝnienie < w wojewódzkim,,turnieju Tenisa Stołowego osób niepełnosprawnych Wieluń III miejsce. Od siedmiu lat Koło nasze jest organizatorem lub współorganizatorem obchodów powiatowych,,dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną, datą świąteczną jest dzień 5 maja. W roku sprawozdawczym regionalne obchody odbyły się w dniach maja w Aleksandrowie Łódzkim a Koło nasze było współorganizatorem razem z Kołem PSOUU w Aleksandrowie Łódzkim. W dniach tych osoby niepełnosprawne, wolontariusze, przyjaciele przedstawiali problemy ale przed wszystkim swoje moŝliwości po przez prezentację swoich prac i zdolności artystycznych w otwartym środowisku społeczności lokalnej. W ramach działalności Koło nasze prowadzi Zespół Teatralno - Muzyczny AKCENT dla 40 osób, którego celem jest rozwijanie umiejętności sprawnego komunikowania się osób niepełnosprawnych intelektualnie z otoczeniem poprzez ekspresję słowną i muzyczną oraz aktywny udział w Ŝyciu kulturalnym środowiska lokalnego poprzez prowadzenie zajęć: indywidualnej i grupowej rehabilitacji terapeutyczno-muzycznej poprzez granie na instrumentach muzycznych. Zespół brał czynny udział w wielu występach teatralno muzycznych, imprezach organizowanych na terenie naszego województwa. Udział festiwalach, koncertach i imprezach kulturalno oświatowych: < Regionalnych (woj. mazowieckie, podlaskie, i łódzkie) eliminacjach twórczości teatralno

6 muzycznej,,albertiana I miejsce, < Ogólnopolskim Przeglądzie Twórczości Teatralnej w Krakowie,,ALBERTIANA - gala w Teatrze im. Juliusza Słowackiego, < III Ogólnopolskim Przeglądzie Twórczości Muzycznej Osób Niepełnosprawnych w śychlinie,,wiosna RADOSNA wyróŝnienie, < w Przeglądzie Piosenki Wakacyjnej,, Silni bo Razem - Łęczyca wyróŝnienie < VII Rajdzie Przedsiębiorcy,, Zawsze Razem Zgierz, < w wojewódzkim Festiwalu Piosenki Cuntry - Aleksandrów Łódzki < Piramidzie Dobrej Woli w Łodzi, < w wojewódzkim Festiwalu Tańca Osób Niepełnosprawnych - Konstantynów Łódzki, < w obchodach,,dni Zgierza występ artystyczny zespołu,,akcent Współpraca z władzami samorządowymi i innymi organizacjami Koło nasze współpracuje z Kołami naszego Stowarzyszenia w Aleksandrowie Łódzkim, Łodzi, Pabianicach i śychlinie oraz z wieloma organizacjami urzędami działającymi na terenie naszego miasta, powiatu i województwa -Urzędem Miasta Zgierza i Gminą Zgierz, Starostwem Powiatowym w Zgierzu, Urzędem Marszałkowskim - Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Odział w Łodzi, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Wydziałem Kultury, Sportu i Zdrowia, Wydziałem Oświaty w Zgierzu, Poradnią Zdrowia Psychicznego w Łodzi, Poradnią Zawodowo-Wychowawczą, Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Na osiągane efekty w bardzo duŝej mierze ma wpływ bardzo dobrze układająca się współpraca z władzami samorządowymi naszego regionu. Członkowie Władz Samorządowych szczególnie interesują się specyfiką jak i problematyką osób niepełnosprawnych a problemy rozwiązujemy wspólnie uczestnicząc w posiedzeniach i naradach w róŝnych Komisjach. Wiarygodność nasza jak innowacyjność przedstawianych problemów osób niepełnosprawnych pozwala nam na pozyskiwanie dofinansowania w ramach ogłaszanych konkursów na realizację zadań Gminy, Powiatu czy Województwa. Jednocześnie, a w szczególności na efektywność działania naszego Stowarzyszenia składa się codzienna praca ludzka a w tym społeczne zaangaŝowanie członków naszego Koła, Zarządu Koła, pracowników oraz wsparcie Społeczeństwa naszego Regionu. Koło nasze za profesjonalnie prowadzoną działalność na rzecz osób środowiska lokalnego szczyci się Tytułem Honorowym ZasłuŜony dla Miasta Zgierza.

7 UCHWAŁA Nr 1/2009IV Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Zgierzu Zgierz, dnia 23 stycznia 2009 r. r. w sprawie: uchwalenia planu finansowego placówki Warsztatu Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Zgierzu Na podstawie art pkt 4, 7 rozdz. V Statutu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Zarząd Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Zgierzu u c h w a l a, co następuje: Plan finansowy placówki Warsztatu Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Kolo w Zgierzu na 2009 rok Ustala się dochody planu finansowego placówki Warsztatu Terapii Zajęciowej na 2009 rok zgodnie z załącznikiem nr 1. Ustala się wydatki w planie finansowym placówki Warsztatu Terapii Zajęciowej na 2009 rok zgodnie z załącznikiem nr Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Warsztatu Terapii Zajęciowej w Zgierzu 5. Nadzór nad wykonywaniem uchwały powierza się Skarbnikowi Kola PSOUU w Zgierzu. 6. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01stycznia.2009 r. Traci moc Uchwała Zarządu Koła nr 8/08/V z dnia 08 października 2008 r. Za uchwałą głosowało - 5 Sekretarz Beata Gawron Przewodnicząca Zarządu Koła BoŜenna Piotrowicz Zgierz, dnia 23 stycznia 2009 r.

8 U C H W A Ł A Nr 2/2009/V Zarządu Kola Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Zgierzu z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie: uchwalenia preliminarza (planu) finansowego Kola Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Zgierzu na 2009 rok. =========================================================== Na podstawie art pkt 7 roz. V Statutu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Zarząd Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Zgierzu u c h w a l a : Plan finansowy Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Zgierzu na 2009 rok. Ustala się dochody planu finansowego Kola Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Ustala się wydatki w planie finansowym Kola Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 4. Wyodrębnia się w planie finansowym środki do dyspozycji Ośrodka Wczesnej Interwencji, Warsztatu Terapii Zajęciowej, Zespołu Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego,,Aktywności Społecznej, Budowy,,Centrum, oraz pozostałe koszty działalności Koła w Zgierzu. 5. Wykonanie Uchwały powierza się Skarbnikowi Kola PSOUU w Zgierzu. 6. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2009 r. Sekretarz Beata Gawron Przewodnicząca Zarządu Koła BoŜenna Piotrowicz /podpis nieczytelny Zgierz, dnia 26 lutego 2009 r.

9 U C H W A Ł A Nr 3/09/V Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Zgierzu Zgierz, dnia r. w sprawie : przyjęcia sprawozdania merytorycznego i finansowego wraz z bilansem za rok obrotowy 2008 PSOUU Koła Na podstawie Statutu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz OSÓB Z Upośledzeniem Umysłowym art pkt 1, 4 i 9 rozdz. V Zarząd Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Zgierzu UCHWALA, co następuje: Przyjmuje sprawozdanie merytoryczne i finansowe wraz z bilansem za rok obrotowy 2008 Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu i Przedkłada Walnemu Zebraniu Członków Kola do zatwierdzenia. Treść sprawozdania merytorycznego stanowi załącznik nr 1 do uchwały. Treść sprawozdania finansowego wraz z bilansem stanowi załącznik nr 2 do uchwały. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. Za uchwałą głosowało Sekretarz Beata Gawron Przewodnicząca Zarządu Koła BoŜenna Piotrowicz Zgierz, dnia 26 luty 2009 r.

10 U C H W A Ł A Nr 4/09/V Zarządu Kola Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Zgierzu Zgierz, dnia r. w sprawie: ramowego Planu pracy na 2009 r. PSOUU Koło w Zgierzu Na podstawie art. 29, 1 pkt 1, 4 i 18 rozdz. V Statutu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Zarząd Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Zgierzu UCHWALA, co następuje: Ramowy Plan pracy na 2009 r. Kola Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Zgierzu. Treść Planu pracy stanowi załącznik nr 1 do uchwały. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. Za uchwałą głosowało - 5 Sekretarz Beata Gawron Przewodnicząca Zarządu Koła BoŜenna Piotrowicz Zgierz, dnia 26 luty 2009 r.

11 U C H W A ŁA Nr 5/09/V Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Zgierzu Zgierz, dnia r. w sprawie: zwołania Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków PSOUU Koło w Zgierzu na dzień 26 marca 2009 r Na podstawie art. 25, 1 i art pkt 6 rozdz. V Statutu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Zarząd Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Zgierzu. UCHWALA, co następuje: Zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Kola Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Zgierzu na dzień 26 marzec 2009 r. o godz. 17,00 w I terminie i o godz. 17,15 w II terminie.. Zebranie odbędzie się w lokalu przy ul. Cezaka nr 12 w Zgierzu. Porządek Walnego Zebrania stanowi załącznik nr 1 do uchwały. 4. Regulamin obrad stanowi załącznik nr 2 do uchwały. 5. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie zebrania czyni się p. Sekretarz. Uchwala wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 6 Za uchwałą głosowało - 5 Sekretarz Beata Gawron Przewodnicząca Zarządu Koła BoŜenna Piotrowicz Zgierz, dnia 26 luty 2009 r.

12 UCHWAŁA nr I/1/2009/W Walnego Zebrania Członków Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Zgierzu Zgierz, dnia 26 marca 2009 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zebrania Członków Koła PSOUU w Zgierzu. ========================================================= Na podstawie Statutu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym rozdz. V art. 24, pkt 4 Walne Zebranie Członków Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Zgierzu u c h w a la: Porządek Walnego Zebrania Sprawozdawczego za 2008 rok Członków Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Zgierzu, którego treść stanowi załącznik nr 1 do uchwały. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Walnego Zebrania Członków Koła PSOUU w Zgierzu. Uchwała wchodzi w Ŝycie z chwilą jej podjęcia i podpisania. Za uchwałą głosowało - 35 Sekretarz Plewka Kamila Przewodnicząca W.Z.C.-K Pełczyńska Katarzyna Zgierz, dnia 26 marca 2009 r.

13 UCHWAŁA nr I/2/2009/W Walnego Zebrania Członków Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Zgierzu Zgierz, dnia 26 marca 2009 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków Kola PSOUU w Zgierzu ============================================================ Na podstawie Statutu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym rozdz. V art. 24, pkt 4 Walne Zebranie Członków Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Zgierzu u c h w a l a, co następuje: Regulamin Obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego za 2008 rok Członków Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Zgierzu, którego Treść stanowi załącznik nr 1 do uchwały. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Walnego Zebrania Członków Koła PSOUU w Zgierzu. Uchwała wchodzi w Ŝycie z chwilą jej podjęcia i podpisania. Za uchwałą głosowało - 35 Sekretarz Plewka Kamila Przewodnicząca W.Z.C.-K Pełczyńska Katarzyna Zgierz, dnia 26 marca 2009 r.

14 UCHWAŁA nr I/3/2009/W Walnego Zebrania Członków Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Zgierzu Zgierz, dnia 26 marca 2009 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Koła PSOUU w Zgierzu za 2008 rok. ========================================================== Na podstawie art. 24, pkt 2, 3 i 4 oraz art pkt 8 rozdz. V Statutu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Walne Zebranie Członków Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Zgierzu u c h w a l a, co następuje: Przyjmuje sprawozdanie merytoryczne i finansowe wraz z bilansem za okres od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 roku Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Zgierzu. Udziela absolutorium Zarządowi Koła za 2008 rok. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podpisania. Za uchwałą głosowało - 35 Sekretarz Plewka Kamila Przewodnicząca W.Z..C.-K Pełczyńska Katarzyna Zgierz, dnia 26 marca 2009 r.

15 UCHWAŁA nr I/4/2009/W Walnego Zebrania Członków Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Zgierzu Zgierz, dnia 26 marca 2009 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Zgierzu. ========================================================= Na podstawie art. 24 pkt 2 i 4 rozdz. V Statutu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Walne Zebranie Członków Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Zgierzu u c h w a l a, co następuje: Przyjmuje przedstawione sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Kola Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Zgierzu za 2008 rok. Uchwała wchodzi w Ŝycie z chwilą jej podjęcia i podpisania. Zan uchwała głosowało - 35 Sekretarz Plewka Kamila Przewodnicząca W.Z.C.-K Pełczyńska Katarzyna Zgierz, dnia 26 marca 2009 r.

16 UCHWAŁA nr I/5/2009/W Walnego Zebrania Członków Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Zgierzu Zgierz, dnia 26 marca 2009 r. w sprawie: uchwalenia kierunków działania na 2009 rok Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Zgierzu. ========================================================= Na podstawie statutu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym rozdz. V, art. 24 pkt 1, Walne Zebranie Członków Kola Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Zgierzu u c h w a l a, co następuje: Kierunki działania na 2009 rok Kola Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Z Upośledzeniem Umysłowym w Zgierzu, określone na podstawie wniosków Walnego Zebrania: 1. Kontynuowanie prowadzonej inwestycji budowy,,centrum Szkoleniowo- Rehabilitacyjnego z Domem Mieszkalnym i Hotelem dla Osób Niepełnosprawnych w Zgierzu. 2. Utrzymanie, prowadzenie działalności na rzecz osób z niepełnosprawnością Intelektualną oraz ich rodzin. 3. Integracja rodziców opiekunów mających dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Koła w Zgierzu. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podpisania. Za uchwałą głosowało - 35 Sekretarz Plewka Kamila Przewodnicząca W.Z.C.-K Pełczyńska Katarzyna Zgierz, dnia 26 marca 2009 r.

17 U C H W A Ł A Nr 6/2009/V Zarządu Kola Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Zgierzu Zgierz, dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego za okres od do r. (I-kw.) Koła PSOUU w Zgierzu Na podstawie Statutu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym rozdz. V art pkt 4 Zarząd Kła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Zgierzu u c h w a l a, co następuje: Przyjmuje przedstawione sprawozdanie finansowe za okres od do r. (I-szy kwartał) Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Zgierzu. Treść sprawozdania finansowego stanowi załącznik nr 1 do Uchwały.. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. Za uchwałą głosowało - 5 Sekretarz Beata Gawron Przewodnicząca Zarządu Koła BoŜenna Piotrowicz Zgierz, dnia 22 kwietnia 2009 r.

18 U C H W A Ł A Nr 7//2009/V Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Zgierzu Zgierz, dnia 07 lipca 2009 r. w sprawie: przyjęcia zaakceptowanego wniosku :,,Osoby niepełnosprawne intelektualnie pełnoprawnymi uczestnikami rynku pracy, finansowanego ze środków unijnych po procedurze kwalifikacyjnej oraz upowaŝnienie do podpisania umowy W związku ze złoŝonym wcześniej wnioskiem na przeprowadzenie kampanii Informacyjnej,, Osoby niepełnosprawne intelektualnie pełnoprawnymi uczestnikami Rynku pracy, finansowanego ze środków unijnych oraz po pozytywnej ocenie wniosku Zarząd Koła PSOUU w Zgierzu na podstawie art. 29,. 1 pkt 2, 4, 12, 13 i 18 roz. V Statutu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, UCHWALA, co następuje: Przyjmuje do realizacji wniosek,, Osoby niepełnosprawne intelektualnie pełnoprawnymi Uczestnikami rynku pracy, który realizowany będzie zgodnie z harmonogramem wniosku. UpowaŜnia zgodnie z art.29 1 pkt. 13 Statutu PSOUU p Przewodniczącą Zarządu Koła, p. Sekretarz do podpisania umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi.. Realizację wniosku powierza się Koordynatorowi wniosku.. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 4. Za uchwałą głosowało - 5 Sekretarz Beata Gawron Przewodnicząca Zarządu Koła BoŜenna Piotrowicz Zgierz, dnia 07 lipca 2009 r.

19 UCHWAŁA nr 8/2009/V Zarządu Kola Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Zgierzu Zgierz, dnia 07 lipca 2009 r. w sprawie: otwarcia 4 rachunków bankowych do osobnych zadań w Banku Spółdzielczym. W celu wyodrębnienia środków finansowych na realizację 4 zadań prowadzonych Przez Kolo PSOUU w Zgierzu. Zarząd Koła PSOUU w Zgierzu na podstawie art pkt 2, 4, 12 roz. V Statutu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, UCHWALA, co następuje: Otworzyć 4 osobne rachunki bankowe w Banku Spółdzielczym Oddział w Zgierzu dla Potrzeb realizacji 4 zadań: 1. Prowadzenie terapii w Zespole Teatralno-Muzycznym,,AKCENT. 2. Prowadzenie rehabilitacji dla dzieci niepełnosprawnych w wieku od 0 do 12 lat. 3. Centrum wsparcia i informacji dla osób niepełnosprawnych. 4. Podnoszenie kompetencji społecznych przyroda, rekreacja i turystyka.. Wzory podpisów w,,banku Spółdzielczym Oddział w Zgierzu z ramienia Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Kolo w Zgierzu złoŝą: Przewodnicząca Zarządu Koła B.P Wiceprzewodnicząca ZARZĄDU Kola H.B. Skarbnik Koła K.O Członek Zarządu Kola A.A.. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Koła PSOUU w Zgierzu.. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 4. Za uchwałą głosowało - 5 Sekretarz Beata Gawron Przewodnicząca Zarządu Koła BoŜenna Piotrowicz Zgierz, dnia 07 lipca 2009 r.

20 Uchwała nr 9/2009/V Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Zgierzu Zgierz, dnia 07 lipca 2009 r. w sprawie: powołania stałej Komisji kwalifikacyjnej celem przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w Warsztacie Terapii Zajęciowej PSOUU Kolo w Zgierzu. Na podstawie Statutu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym rozdz. V art.29 1, pkt 9 i 18 Zarząd Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Zgierzu: Uchwala, co następuje; Powołuje stałą Komisję Kwalifikacyjną w składzie: 1. p. Halina Bednarek - przewodnicząca Komisji 2. p. Łukasz Michniewicz - członek 3. p. Małgorzata Polakowska - sekretarz celem przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych uczestników WTZ oraz kwalifikacji osób starających się do przyjęcia do Warsztatu Terapii Zajęciowej PSOUU Kolo w Zgierzu. Komisja w ciągu 1 miesiąca od chwili otrzymania wniosku. i podejmie stosowną Decyzję... Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Komisji Kwalifikacyjnej. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. Za uchwałą głosowało 5 4. Sekretarz Beata Gawron Przewodnicząca Zarządu Koła BoŜenna Piotrowicz Zgierz, dnia 07 lipca 2009 r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE. organizacyjna Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym z siedziba

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE. organizacyjna Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym z siedziba SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Polskiego Stowarzyszenia Koło za 2007 rok. Polskie Stowarzyszenie Koło siedziba 95 100 Zgierz ul. Mielczarskiego nr 26 KRS Nr 46184 REGON 471045118 NIP 732-10-70-485

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE/ z działalności Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu za 2010 rok.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE/ z działalności Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu za 2010 rok. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE/ z działalności Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu za 2010 rok. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło

Bardziej szczegółowo

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób jest organizacją społeczną reprezentującą interesy osób z upośledzeniem umysłowym i ich rodzin. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób od 46 lat tworzy warunki wszechstronnego

Bardziej szczegółowo

PSOUU kieruje się w swoim działaniu misją sformułowaną jako:

PSOUU kieruje się w swoim działaniu misją sformułowaną jako: PSOUU kieruje się w swoim działaniu misją sformułowaną jako: 1. podejmowanie różnorakich działań mających na celu podniesienie godności ludzkiej, znalezienia właściwego miejsca w rodzinie i środowisku

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa, siedziba i adres: Stowarzyszenie Społeczności Lokalnej Pomoc Osobom Niepełnosprawnym - Duet, ul. Grunwaldzka 57, 84-230 Rumia

1. Nazwa, siedziba i adres: Stowarzyszenie Społeczności Lokalnej Pomoc Osobom Niepełnosprawnym - Duet, ul. Grunwaldzka 57, 84-230 Rumia Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U.2001 Nr 50, poz. 529) SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2010

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2010 S t o w a r z y s z e n i e A J E D N A K Sprawozdanie merytoryczne za rok 2010 STOWARZYSZENIE A JEDNAK ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO KRS 0000357690 Ul. Trawowa 25/1, 54 614 Wrocław tel. 609 564 844,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI KROK PO KROKU. Sprawozdanie merytoryczne fundacji KROK PO KRKU za okres 31.08.2011 do 31.12.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI KROK PO KROKU. Sprawozdanie merytoryczne fundacji KROK PO KRKU za okres 31.08.2011 do 31.12. Oława, 02.04.2013 r SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI KROK PO KROKU Sprawozdanie merytoryczne fundacji KROK PO KRKU za okres 31.08.2011 do 31.12.2011 r Dane fundacji Fundacja KROK PO KROKU Plac Zamkowy

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa, siedziba i adres: Stowarzyszenie Społeczności Lokalnej Pomoc Osobom Niepełnosprawnym - Duet, ul. Grunwaldzka 57, 84-230 Rumia

1. Nazwa, siedziba i adres: Stowarzyszenie Społeczności Lokalnej Pomoc Osobom Niepełnosprawnym - Duet, ul. Grunwaldzka 57, 84-230 Rumia Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U.2001 Nr 50, poz. 529) SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa, siedziba i adres: Stowarzyszenie Społeczności Lokalnej Pomoc Osobom Niepełnosprawnym - Duet, ul. Grunwaldzka 57, 84-230 Rumia

1. Nazwa, siedziba i adres: Stowarzyszenie Społeczności Lokalnej Pomoc Osobom Niepełnosprawnym - Duet, ul. Grunwaldzka 57, 84-230 Rumia Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U.2001 Nr 50, poz. 529) SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Stowarzyszenia GEN za 2006 rok.

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Stowarzyszenia GEN za 2006 rok. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi GEN w Poznaniu os. Lecha 14 http://www.gen.org.pl; e mail : gen@gen.org.pl tel/fax (0 61 ) 87 07 721; kom. 0 607 222 721 NIP 782 22 25 786; REGON:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE STOWARZYSZENIA NA RZECZ POMOCY I WSPIERANIA NIKODEMA BYTNERA,, NIKOŚ ZA ROK OBROTOWY OBEJMUJACY OKRES

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE STOWARZYSZENIA NA RZECZ POMOCY I WSPIERANIA NIKODEMA BYTNERA,, NIKOŚ ZA ROK OBROTOWY OBEJMUJACY OKRES SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE STOWARZYSZENIA NA RZECZ POMOCY I WSPIERANIA NIKODEMA BYTNERA,, NIKOŚ ZA ROK OBROTOWY OBEJMUJACY OKRES OD 21.11.2012r DO 31.12.2013r. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2009.

Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2009. Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2009. Sprawozdanie sporządzone według punktów zawartych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego zakresu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Fundacji Civitas za rok 2012

Sprawozdanie Fundacji Civitas za rok 2012 Nakło nad Notecią, dnia 10.06.2013 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej 1. Dane Fundacji: Sprawozdanie Fundacji Civitas za rok 2012 - nazwa: Fundacja Civitas - siedziba: Nakło nad Notecią - adres: 89-100

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE OCENY PRACY WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ W GRODZISKU WIELKPOLSKIM ZA 2012 ROK.

UZASADNIENIE OCENY PRACY WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ W GRODZISKU WIELKPOLSKIM ZA 2012 ROK. UZASADNIENIE OCENY PRACY ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR 311/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 19 lutego 2013 r. WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ W GRODZISKU WIELKPOLSKIM ZA 2012 ROK. Warsztat Terapii

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2012 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 24 / 2008 Rady Powiatu Kościerskiego Z dnia 9 maja 2008r. i działalność warsztatów terapii zajęciowej w Powiecie Kościerskim.

Uchwała Nr XXII / 24 / 2008 Rady Powiatu Kościerskiego Z dnia 9 maja 2008r. i działalność warsztatów terapii zajęciowej w Powiecie Kościerskim. Uchwała Nr XXII / 24 / 2008 Rady Powiatu Kościerskiego Z dnia 9 maja 2008r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na utworzenie i działalność warsztatów terapii zajęciowej w Powiecie Kościerskim. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Aktywności Nasze Dzieci Nasz Skarb"

Fundacja Rozwoju Aktywności Nasze Dzieci Nasz Skarb Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Fundacja Rozwoju Aktywności Nasze Dzieci Nasz Skarb" 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI KOŁA ZA ROK 2010

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI KOŁA ZA ROK 2010 Organizacja Pożytku Publicznego Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Cieszynie 43-400 Cieszyn ul. Mickiewicza 13 tel/fax: 33-858 13 64 www.psouu.cieszynski.info e-mail:

Bardziej szczegółowo

Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych WYJDŹ Z DOMU

Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych WYJDŹ Z DOMU Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych WYJDŹ Z DOMU 38-321 Moszczenica 78, KRS: 0000414463 Moszczenica dnia 30 grudnia 2014 r. Ministerstwo Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Fundacja śycia NiezaleŜnego Osób Niepełnosprawnych HUSSAR. Roczne Sprawozdanie Fundacji śycia NiezaleŜnego Osób Niepełnosprawnych HUSSAR

Fundacja śycia NiezaleŜnego Osób Niepełnosprawnych HUSSAR. Roczne Sprawozdanie Fundacji śycia NiezaleŜnego Osób Niepełnosprawnych HUSSAR Roczne Sprawozdanie Fundacji śycia NiezaleŜnego Osób Niepełnosprawnych HUSSAR dla Ministra Pracy i Polityki Społecznej za 2008 rok (podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 8 maja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Nazwa: Fundacja Wspierania Inicjatyw i Rozwoju WIR 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r.

Bardziej szczegółowo

FINANSOWE 2003 Informacja dodatkowa. Mazowieckie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym

FINANSOWE 2003 Informacja dodatkowa. Mazowieckie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym Podstawowe informacje o instytucji. Załącznik do bilansu oraz rachunku zysku i strat Nazwa instytucji Mazowieckie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym. NIP 822-18-54-130

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2013 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2010

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2010 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2010 SAMORZĄDOWE STOWARZYSZENIE ROZWOJU ZIEMI RAWSKIEJ... (pełna nazwa jednostki) I. Nazwa stowarzyszenia, siedziba i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, numer

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH TĘCZA ZA 2010 r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH TĘCZA ZA 2010 r. Kwilcz,04 marca 2011r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH TĘCZA ZA 2010 r. I. DANE STOWARZYSZENIA : 1. Nazwa Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Tęcza 2.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2014 SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2014 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA JA, MY, ONI. ul. Energetyków 7/10A. 65-729 Zielona Góra REGON 081162283 NIP 929-185-67-55

FUNDACJA JA, MY, ONI. ul. Energetyków 7/10A. 65-729 Zielona Góra REGON 081162283 NIP 929-185-67-55 FUNDACJA JA, MY, ONI ul. Energetyków 7/1A 65-729 Zielona Góra REGON 81162283 NIP 929-185-67-55 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI JA, MY, ONI ZA 213 ROK ZIELONA GÓRA, 2 CZERWCA 214 ROKU 1 SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Wspierających Integrację przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 w Kielcach SZANSA DZIECIOM

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Wspierających Integrację przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 w Kielcach SZANSA DZIECIOM SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za rok 2012 Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Wspierających Integrację przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 w Kielcach Szansa Dzieciom z siedzibą w Kielcach,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia "Hospicjum Kutnowskie z działalności za 2010 r.

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia Hospicjum Kutnowskie z działalności za 2010 r. Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia "Hospicjum Kutnowskie z działalności za 2010 r. 1. Nazwa Stowarzyszenia: Stowarzyszenie Hospicjum Kutnowskie 2. Siedziba i adres : 99-300 Kutno, ul. AL.ZHP 8 3.

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63 FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63 Sprawozdanie merytoryczne za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 ROCZNE SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności stowarzyszenia w roku 2010

Sprawozdanie z działalności stowarzyszenia w roku 2010 Sprawozdanie z działalności stowarzyszenia w roku 2010 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego Nazwa: JESTEŚMY RAZEM - STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY 1) Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 6 kwietnia

Bardziej szczegółowo

b) Stowarzyszenie posiada numery identyfikacyjne nadane prze GUS o / Tarnów REGON 852735443 II Urząd Skarbowy w Tarnowie NIP 9930374679

b) Stowarzyszenie posiada numery identyfikacyjne nadane prze GUS o / Tarnów REGON 852735443 II Urząd Skarbowy w Tarnowie NIP 9930374679 MERYTORYCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Ich Rodzinom,,PROMETEUSZ w Zbylitowskiej Górze za rok obrotowy od 01-01-2012 do 31-12-2012 I. Informacja

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM Z CHOROBAMI SERCA I NEREK 60-572 Poznań, ul. Szpitalna 27/33 Tel. +48 61 8 491 448

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM Z CHOROBAMI SERCA I NEREK 60-572 Poznań, ul. Szpitalna 27/33 Tel. +48 61 8 491 448 STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM Z CHOROBAMI SERCA I NEREK 60-572 Poznań, ul. Szpitalna 27/33 Tel. +48 61 8 491 448 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA POMOCY DZIECIOM Z CHOROBAMI SERCA

Bardziej szczegółowo

Współpraca z innymi organizacjami, osobami dla osiągnięcia wspólnych celów statutowych.

Współpraca z innymi organizacjami, osobami dla osiągnięcia wspólnych celów statutowych. Ostróda, 06.03.2011. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI WSPÓLNOTY WIARA I ŚWIATŁO PRZY PARAFII ŚW. FRANCISZKA Z ASYśU W OSTRÓDZIE ZA ROK 2010 1. Wspólnota Wiara i Światło przy Parafii św. Franciszka

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA NEUCA DLA ZDROWIA UL. SZOSA BYDGOSKA TORUŃ

FUNDACJA NEUCA DLA ZDROWIA UL. SZOSA BYDGOSKA TORUŃ FUNDACJA NEUCA DLA ZDROWIA UL. SZOSA BYDGOSKA 58 87-100 TORUŃ SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NEUCA DLA ZDROWIA ZA 2013 ROK Zarząd Fundacji Neuca dla Zdrowia z siedzibą w Toruniu przedkłada poniżej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPIERANIA NOWOCZESNYCH METOD LECZENIA TERAPIA ALTA za 2010 rok

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPIERANIA NOWOCZESNYCH METOD LECZENIA TERAPIA ALTA za 2010 rok SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPIERANIA NOWOCZESNYCH METOD LECZENIA TERAPIA ALTA za 2010 rok Fundacja Wspierania Nowoczesnych Metod Leczenia TERAPIA ALTA została ustanowiona przez INSTYTUT BIOTECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia "Hospicjum Kutnowskie z działalności za 2009 r.

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia Hospicjum Kutnowskie z działalności za 2009 r. Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia "Hospicjum Kutnowskie z działalności za 2009 r. 1. Nazwa Stowarzyszenia: Stowarzyszenie Hospicjum Kutnowskie 2. Siedziba i adres : 99-300 Kutno, ul. AL.ZHP 8 3.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2005

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2005 Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2005 1. Nazwa Stowarzyszenia Siedziba i adres Data rejestracji 23.06.2001 Nr księgi rejestrowej 0000020434 REGON 572026137 telefon (0 67) 28-29-436 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2006 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2006 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2006 ROK 1. Nazwa wnioskodawcy, STOWARZYSZENIA NA RZECZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM DZIECI I MŁODZIEŻY ŻYCZLIWA DŁOŃ 2. Siedziba i adres, 31 620 Kraków

Bardziej szczegółowo

Piaseczyński Klub Kobiet po Mastektomii AMAZONKI w Piasecznie STATUT

Piaseczyński Klub Kobiet po Mastektomii AMAZONKI w Piasecznie STATUT Piaseczyński Klub Kobiet po Mastektomii AMAZONKI w Piasecznie STATUT przyjęty w dniu 13 marca 2002 r. na Walnym Zebraniu członkiń Klubu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Piaseczyński Klub Kobiet po Mastektomii

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2011 SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2011 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA THEOSIS BOLECHOWO GOLENIÓW REGON NIP

FUNDACJA THEOSIS BOLECHOWO GOLENIÓW REGON NIP FUNDACJA THEOSIS BOLECHOWO 14 72-100 GOLENIÓW REGON 363020412 NIP 8561851308 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI THEOSIS ZA 2015 ROK GOLENIÓW, 08 LISTOPADA 2016 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie merytoryczne Sprawozdanie merytoryczne z działalności Włodawskiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych Hospicjum we Włodawie za rok 2010 1. Nazwa Włodawskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum. Siedziba 22-200 Włodawa,

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Leczonych Chirurgicznie UŚMIECH z siedzibą w Olsztynie

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Leczonych Chirurgicznie UŚMIECH z siedzibą w Olsztynie Olsztyn, dnia 28 marca 2008r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2007 1. Informacje ogólne o Stowarzyszeniu: Nazwa: Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Leczonych Chirurgicznie Uśmiech Adres:, Data wpisu do Krajowym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Fundacji Księdza Orione Czyńmy Dobro z działalności za rok 2007 I. Informacje na temat Fundacji Księdza Orione Czyńmy Dobro 1. Informacje ogólne: Adres siedziby: 02-005 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne fundacji Wrocławski Inkubator Kulturalno Społeczny Noosfera. za rok 2014

Sprawozdanie merytoryczne fundacji Wrocławski Inkubator Kulturalno Społeczny Noosfera. za rok 2014 Sprawozdanie merytoryczne fundacji Wrocławski Inkubator Kulturalno Społeczny Noosfera Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm.) Do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Nazwa: Fundacja Wspierania Inicjatyw i Rozwoju WIR 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PROMOCJI ZDROWIA ZA OKRES OD 1 LIPCA 2008 roku DO 30 CZERWCA 2009 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PROMOCJI ZDROWIA ZA OKRES OD 1 LIPCA 2008 roku DO 30 CZERWCA 2009 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PROMOCJI ZDROWIA ZA OKRES OD 1 LIPCA 2008 roku DO 30 CZERWCA 2009 ROKU zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu

Bardziej szczegółowo

18. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

18. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, działania i finansowania warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. z dnia 10 września

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2012 rok

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2012 rok Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2012 rok I. DANE FUNDACJI Nazwa, adres fundacji. 1. Organizacja nosi nazwę: Fundacja Tęczowy Parasol. 2. Siedzibą organizacji jest Częstochowa,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Fundacji Indywidualnego Rozwoju Osób Niepełnosprawnych Progresja 2011 rok

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Fundacji Indywidualnego Rozwoju Osób Niepełnosprawnych Progresja 2011 rok SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Fundacji Indywidualnego Rozwoju Osób Niepełnosprawnych Progresja 2011 rok I. DANE FUNDACJI 1/Fundacja Indywidualnego Rozwoju Osób Niepełnosprawnych Progresja ul. Staszica 14 76-200

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2010 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34, 01-824 Warszawa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI MIMO WSZYSTKO ZA 2004r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI MIMO WSZYSTKO ZA 2004r. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego wzoru sprawozdania z działalności Fundacji (Dz. U. 2001 Nr 50, poz. 529) SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne fundacji Wrocławski Inkubator Kulturalno Społeczny Noosfera. za rok 2012

Sprawozdanie merytoryczne fundacji Wrocławski Inkubator Kulturalno Społeczny Noosfera. za rok 2012 Sprawozdanie merytoryczne fundacji Wrocławski Inkubator Kulturalno Społeczny Noosfera Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm.) Do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok 2015 Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole organizacji pożytku publicznego Nr KRS

Sprawozdanie finansowe za rok 2015 Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole organizacji pożytku publicznego Nr KRS Sprawozdanie finansowe za rok 2015 Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole organizacji pożytku publicznego Nr KRS 0000121592 Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole, zarejestrowane w Sądzie Wojewódzkim

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia RAZEM przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Siedlcach

Statut Stowarzyszenia RAZEM przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Siedlcach Statut Stowarzyszenia RAZEM przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Siedlcach Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie RAZEM przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Siedlcach,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miasta Ostrołęki z dnia...

Uchwała Nr... Rady Miasta Ostrołęki z dnia... Uchwała Nr... z dnia... zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2012 r. Na podstawie art. 35a ust. 3 i

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji 1 Czerwca za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Fundacji 1 Czerwca za rok 2014 Fundacja 1 Czerwca 90-407 Łódź ul. Piotrkowska 17 wej. D Sprawozdanie z działalności Fundacji 1 Czerwca za rok 2014 Nazwa fundacji: Fundacja 1 Czerwca Siedziba i adres fundacji: ul. Piotrkowska 17 wejście

Bardziej szczegółowo

STATUT. Postanowienia ogólne

STATUT. Postanowienia ogólne STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY CHATKA Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Nowym Targu Postanowienia ogólne 1 1. Środowiskowy Dom Samopomocy Chatka (ŚDS) jest

Bardziej szczegółowo

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W BORNEM SULINOWIE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W BORNEM SULINOWIE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne UCHWAŁA Nr XLVIII/566/2014 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE z dnia 25 września 2014 r. w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy w Bornem Sulinowie ze struktur Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalno ci Towarzystwa Miło ników Ziemi Muszy skiej jako Organizacji Po ytku Publicznego za 2008 rok, sporz

Sprawozdanie merytoryczne z działalno ci Towarzystwa Miło ników Ziemi Muszy skiej jako Organizacji Po ytku Publicznego za 2008 rok, sporz Sprawozdanie merytoryczne z działalności Towarzystwa Miłośników Ziemi Muszyńskiej jako Organizacji PoŜytku Publicznego za 2008 rok, sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE POMORSKIEJ FUNDACJI FILMOWEJ W GDYNI ZA 2007 ROK

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE POMORSKIEJ FUNDACJI FILMOWEJ W GDYNI ZA 2007 ROK SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE POMORSKIEJ FUNDACJI FILMOWEJ W GDYNI ZA 2007 ROK 1. Dane rejestracyjne: Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni Adres: ulica Armii Krajowej 24, 81-372 Gdynia Fundacja została wpisana

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2011 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34, 01-824 Warszawa

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Warsztatu Terapii Zajęciowej

R E G U L A M I N Warsztatu Terapii Zajęciowej R E G U L A M I N Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tarnowie obowiązujący od dnia 1 kwietnia 2011r. Uchwała Zarządu Koła nr 79 z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2009 ROK Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BARIERA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2009 ROK Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BARIERA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Kraków, dnia 24 kwietnia 2010 r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2009 ROK Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BARIERA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE I. Nazwa organizacji: Fundacja Bariera Siedziba i adres: ul. Smoleńsk 22/25,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia PERSONA na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego. za okres 01.01.2011-31.12.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia PERSONA na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego. za okres 01.01.2011-31.12. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia PERSONA na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego za okres 01.01.2011-31.12.2011 1)Nazwa organizacji: Stowarzyszenie PERSONA na rzecz Promocji

Bardziej szczegółowo

STATUT Środowiskowego Domu Samopomocy w Jaworznie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jaworznie

STATUT Środowiskowego Domu Samopomocy w Jaworznie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jaworznie STATUT Środowiskowego Domu Samopomocy w Jaworznie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jaworznie Postanowienia ogólne 1 1. Środowiskowy Dom Samopomocy, zwany dalej Domem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W ŚWINOUJŚCIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W ŚWINOUJŚCIU REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W ŚWINOUJŚCIU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Środowiskowy Dom Samopomocy, zwany dalej Domem, działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 12 marca

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NIKT NIE ZOSTAJE ZA OKRES OD 19.03. 2014 r. DO 31.12.2014 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NIKT NIE ZOSTAJE ZA OKRES OD 19.03. 2014 r. DO 31.12.2014 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NIKT NIE ZOSTAJE ZA OKRES OD 19.03. 2014 r. DO 31.12.2014 r. Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2013

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2013 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2013 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Nazwa: Fundacja Rozwoju Oświaty Lubelskiej 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne o Fundacji

I. Informacje ogólne o Fundacji SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PRIMUS ZA OKRES 01.09.2010r 31.08.2011r I. Informacje ogólne o Fundacji 1. Nazwa fundacji Fundacja PRIMUS 2. Adres siedziby fundacji 02-793 Warszawa, ul. Zoltana Balo

Bardziej szczegółowo

Data uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego: 3.07.2012r.

Data uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego: 3.07.2012r. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu Podlaskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Międzyrzecu Podlaskim za okres 0L01.2014r. - 31.12.2014r. 1. Informacje o Organizacji Pożytku Publicznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 198/XXXVI/2002 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 kwietnia 2002 roku

UCHWAŁA Nr 198/XXXVI/2002 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 kwietnia 2002 roku Zał 1 UCHWAŁA Nr 198/XXXVI/2002 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 kwietnia 2002 roku w sprawie: Ramowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych dła Powiatu Bydgoskiego na rok 2002 i na lata

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy BONA FIDES ul. Warszawska 19 40-009 Katowice NIP: 954-24-59-774

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy BONA FIDES ul. Warszawska 19 40-009 Katowice NIP: 954-24-59-774 Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy BONA FIDES ul. Warszawska 19 40-009 Katowice NIP: 954-24-59-774 (nazwa jednostki) Informacja dodatkowa na dn. 312.2008 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1 12. 13. 14. 15. 16.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2004 ROK informacja dodatkowa WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2004 ROK informacja dodatkowa WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2004 ROK informacja dodatkowa Załącznik do bilansu oraz rachunku zysku i strat WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Podstawowe informacje o organizacji. Nazwa instytucji Mazowieckie

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. na lata /PROJEKT/

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. na lata /PROJEKT/ Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Miejskiej Leszna z dnia.. MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2006-2007 /PROJEKT/ OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRUPY PERN PRZYJAŹŃ W ROKU 2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRUPY PERN PRZYJAŹŃ W ROKU 2013 Płock, dnia 27 lutego 2014 roku I. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRUPY PERN PRZYJAŹŃ W ROKU 2013 NAZWA FUNDACJI Fundacja Grupy PERN Przyjaźń SIEDZIBA I ADRES Płock (09-410 Płock), ul.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji. Katolicka Inicjatywa BERIT za rok 2010

Sprawozdanie z działalności Fundacji. Katolicka Inicjatywa BERIT za rok 2010 Sprawozdanie z działalności Fundacji Katolicka Inicjatywa BERIT za rok 2010 1. Nazwa organizacji Fundacja Katolicka Inicjatywa BERIT 2, siedziba: kraj POLSKA, woj. Dolnośląskie adres: ul. 11-go Listopada

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności

Sprawozdanie z działalności Sprawozdanie z działalności Fundacji Nowe Pokolenie w hołdzie Janowi Pawłowi II za rok 2006 1. Dane rejestracyjne: Fundacja Nowe Pokolenie w hołdzie Janowi Pawłowi II z siedzibą w Bydgoszczy, ul. A.G.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Nazwa: Fundacja Rozwoju Oświaty Lubelskiej 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji w 2010 roku

Sprawozdanie z działalności Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji w 2010 roku L. dz. 40/11 Tarnów, dnia 29 marca 2011 r. Sprawozdanie z działalności Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji w 2010 roku sporządzone w oparciu o treść art. 12 ust. 4 Ustawy o fundacjach i rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 2008 r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 2008 r. 1.Nazwa stowarzyszenia: SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 2008 r. Stowarzyszenie ŁUGWAŁD Siedziba: Ługwałd 4c 11-001 Dywity tel. 600 196 566 www.lugwald.pl Data wpisu do KRS: 15 maja 2004 r. Numer KRS: 0000207261

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDZANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI CEDUNIS ZA ROK 2009

SPRAWOZDZANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI CEDUNIS ZA ROK 2009 SPRAWOZDZANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI CEDUNIS ZA ROK 2009 INFORMACJE/OBSZARY SPRAWOZDANIA 1) Nazwa fundacji, jej siedzibę i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer KRS-u wraz ze statystycznym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2013 rok

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2013 rok Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2013 rok I. DANE FUNDACJI Nazwa, adres fundacji. 1. Organizacja nosi nazwę: Fundacja Tęczowy Parasol. 2. Siedzibą organizacji jest Częstochowa,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XIX/123/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2008 roku

Uchwała nr XIX/123/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2008 roku Uchwała nr XIX/123/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie za 2007 rok Na podstawie art. 112

Bardziej szczegółowo

Plan na 2013 rok. 1 2 3 4 5 6 1. Rehabilitacja zawodowa 100 000 - - -

Plan na 2013 rok. 1 2 3 4 5 6 1. Rehabilitacja zawodowa 100 000 - - - Załącznik do uchwały nr XXVI/164/2013 Rady Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 22 marca 2013 r. Zadania z zakresu zatrudniania oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na które

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KLUB SPORTÓW WALKI SAIYAN-PIASECZNO. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA KLUB SPORTÓW WALKI SAIYAN-PIASECZNO. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA KLUB SPORTÓW WALKI SAIYAN-PIASECZNO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Klub nosi nazwę: Stowarzyszenie Klub Sportów Walki SAIYAN-PIASECZNO, w dalszych postanowieniach statutu zwane

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia przy Zespole Kształcenia Specjalnego nr 1 za okres 01.01.2012-31.12.2012

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia przy Zespole Kształcenia Specjalnego nr 1 za okres 01.01.2012-31.12.2012 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia przy Zespole Kształcenia Specjalnego nr 1 za okres 01.01.2012-31.12.2012 05.12.2005 zostaliśmy Organizacją Pożytku Publicznego. Zgodnie z obowiązkami

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok 2012 Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole organizacji pożytku publicznego Nr KRS 0000121592

Sprawozdanie finansowe za rok 2012 Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole organizacji pożytku publicznego Nr KRS 0000121592 Sprawozdanie finansowe za rok 2012 Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole organizacji pożytku publicznego Nr KRS 0000121592 Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole, zarejestrowane w Sądzie Wojewódzkim

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

PSOUU kieruje się w swoim działaniu misją sformułowaną jako:

PSOUU kieruje się w swoim działaniu misją sformułowaną jako: PSOUU kieruje się w swoim działaniu misją sformułowaną jako: 1. podejmowanie różnorakich działań mających na celu podniesienie godności ludzkiej, znalezienia właściwego miejsca w rodzinie i środowisku

Bardziej szczegółowo

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W ZGIERZU Informacja dodatkowa 2010 r

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W ZGIERZU Informacja dodatkowa 2010 r POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W ZGIERZU Informacja dodatkowa 010 r 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Stowarzyszenia Przyjaciół Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca NASZ LUBUSKI. R O Z D Z I A Ł

S T A T U T. Stowarzyszenia Przyjaciół Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca NASZ LUBUSKI. R O Z D Z I A Ł S T A T U T Stowarzyszenia Przyjaciół Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca NASZ LUBUSKI. R O Z D Z I A Ł I POSTANOWIENIA OGÓLNE CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIV/140/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 1 lipca 2003r.

Uchwała Nr XIV/140/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 1 lipca 2003r. Uchwała Nr XIV/140/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 1 lipca 2003r. w sprawie zatwierdzenia powiatowego programu działań na rzecz osób oraz planu finansowego określającego zadania i wysokość środków

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W PRZEMYŚLU RADOSNA JESIEŃ. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W PRZEMYŚLU RADOSNA JESIEŃ. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W PRZEMYŚLU RADOSNA JESIEŃ. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Przemyślu Radosna

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych STATUT ZWIĄZKU. 2 Charakter, teren działania, siedziba związku

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych STATUT ZWIĄZKU. 2 Charakter, teren działania, siedziba związku Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych STATUT ZWIĄZKU l Związek działa w ramach konstytucyjnego porządku prawnego, stosownie do przepisów o związkach zawodowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych Nasz Ośrodek we Wschowie 2009 r.

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych Nasz Ośrodek we Wschowie 2009 r. Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych Nasz Ośrodek we Wschowie 2009 r. A I. Dane o Stowarzyszeniu: 1. Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych Nasz Ośrodek.

Bardziej szczegółowo

Roczne Sprawozdanie. Upowszechniających Harcerstwo im. Harcmistrza Radosława Turzańskiego. Ul. Pocztowa 1, 58-200 DzierŜoniów, woj.

Roczne Sprawozdanie. Upowszechniających Harcerstwo im. Harcmistrza Radosława Turzańskiego. Ul. Pocztowa 1, 58-200 DzierŜoniów, woj. Roczne Sprawozdanie Fundacji ROPUH Rozwoju Organizacji Pozarządowych Upowszechniających Harcerstwo im. Harcmistrza Radosława Turzańskiego za 2008 rok (podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA JA, MY, ONI. ul. Energetyków 7/10A. 65-729 Zielona Góra REGON 081162283 NIP 929-185-67-55

FUNDACJA JA, MY, ONI. ul. Energetyków 7/10A. 65-729 Zielona Góra REGON 081162283 NIP 929-185-67-55 FUNDACJA JA, MY, ONI ul. Energetyków 7/1A 65-729 Zielona Góra REGON 81162283 NIP 929-185-67-55 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI JA, MY, ONI ZA 214 ROK ZIELONA GÓRA, 24 MARCA 216 ROKU 1 SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo