SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2010

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2010"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2010 SAMORZĄDOWE STOWARZYSZENIE ROZWOJU ZIEMI RAWSKIEJ... (pełna nazwa jednostki) I. Nazwa stowarzyszenia, siedziba i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, numer KRS, statystyczny numer identyfikacyjny REGON, dane dotyczące członków zarządu stowarzyszenia (imiona i nazwiska według aktualnego wpisu w rejestrze sądowym i adres zamieszkania) oraz określenie celów statutowych stowarzyszenia. Nazwa: Samorządowe Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Rawskiej Adres: Rawa Mazowiecka Plac Wolności 1 Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: rok Numer KRS: Statystyczny Numer Identyfikacji REGON: NIP: Członkowie Zarządu Stowarzyszenia wg aktualnego wpisu w Rejestrze Sądowym: Imię i nazwisko Józef Matysiak Eugeniusz Góraj Krzysztof Starczewski Tomasz Wojdalski Andrzej Latek Adam Stępniewski Leszek Jankowski Funkcja pełniona w Stowarzyszeniu Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Skarbnik Określenie celów statutowych Stowarzyszenia: 1) reprezentowanie interesów organów państwowych i organów władzy samorządowej 2) inicjowanie, wspieranie i realizacja przedsięwzięć w dziedzinie społecznogospodarczej 3) inicjowanie, wspieranie i realizacja przedsięwzięć w dziedzinie nauki, kultury, sportu, ochrony środowiska, zdrowia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych 4) rozwijanie kontaktów i współdziałanie z wojewodą i samorządem województwa łódzkiego oraz z innymi stowarzyszeniami i organizacjami zrzeszającymi wspólnoty lokalne

2 5) inicjowanie i wspieranie współpracy z innymi regionami kraju i zagranicą Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego. I. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych. Omówienie realizowanych w roku sprawozdawczym celów statutowych: Rok 2010 był kolejnym rokiem troski o zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania prowadzonego przez Stowarzyszenie od grudnia 2006 r. - Warsztatu Terapii Zajęciowej. Aktualnie w terapii uczestniczy 35 osób niepełnosprawnych, z tego 28 o znacznym stopniu niepełnosprawności 7 o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Dzięki środkom pozyskanym: - w ramach projektu Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w powiecie rawskim, z balu charytatywnego oraz od sponsorów, w dniach od r. do r. zorganizowano dla uczestników WTZ oraz ich opiekunów turnus rehabilitacyjny w miejscowości Mrzeżyno. Całkowity koszt turnusu dla 49 osób zamknął się kwotą zł. W roku 2010 Samorządowe Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Rawskiej uzyskało status organizacji pożytku publicznego, co dało możliwość ubiegania się o dodatkowe dochody z odpisu 1% podatku od osób fizycznych. Już w pierwszym roku Stowarzyszenie pozyskało z tego tytułu środki w wysokości zł. Kwota ta zostanie w całości przeznaczona na rehabilitację osób niepełnosprawnych uczestników WTZ. Rok 2010 był pierwszym rokiem, w którym udało się pozyskać pierwsze środki z Unii Europejskiej. Wniosek pt. Akademia Nowoczesnego Lidera składany do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi w ramach działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji, otrzymał dofinansowanie w wysokości zł. W ramach projektu w dniach października 2010 r. w Hotelu Ossa k. Rawy Mazowieckiej odbyła się konferencja szkoleniowa kierowana do sołtysów, członków rad sołeckich, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz pracowników administracji samorządowej. Celem konferencji było przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności o sposobach diagnozowania i rozwiązywania problemów społecznych oraz pozyskiwania funduszy na realizację lokalnych inicjatyw. W konferencji wzięło udział 60 uczestników z teren Powiatu Rawskiego. 2

3 Również wniosek złożony do Urzędu Marszałkowskiego w ramach otwartego konkursu obejmującego działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, uzyskał dofinansowanie w wysokości zł. Jego realizacja nastąpi w miesiącach luty/marzec 2011 r. Stowarzyszenie uczestniczyło w realizacji projektu pn. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w powiecie rawskim realizowanego przez PCPR w Rawie Mazowieckiej w ramach środków z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt był kierowany do uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej. Przedsięwzięcie to realizowane było w okresie od 1 czerwca 2009 r. do 31 grudnia 2010 r. Byliśmy również partnerami projektów realizowanych przez inne organizacje pozarządowe z terenu Powiatu Rawskiego W dniu 3 października 2010 r. w Pałacu Chojnata odbyła się pierwsza edycja ogólnopolskiej imprezy pod nazwą Festiwal Jabłka. Przewodniczącym komitetu organizacyjnego, a tym samym organizatorem przedsięwzięcia był Prezes Stowarzyszenia. Patronat honorowy nad imprezą objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki, a w komitecie honorowym uczestniczyli m. in. marszałkowie województw: łódzkiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego, małopolskiego i lubelskiego. Stowarzyszenie na realizację Festiwalu pozyskało środki zewnętrzne w wysokości zł. W wydarzeniu wzięło udział ok. 500 zaproszonych gości i zostało ono zauważone w licznych mediach, również o zasięgu ogólnokrajowym. Z początkiem 2010 roku rozpoczęte zostały prace nad wydaniem albumu prezentującego stare pocztówki i fotografie dokumentujące rzeczywistość lat minionych. Dzięki zaangażowaniu i życzliwości mieszkańców ziemi rawskiej z końcem roku został wydany w 1000 egzemplarzach album pt. Ziemia rawska w fotografii i pocztówce. Część nakładu zostanie nieodpłatnie przekazana samorządom członkom stowarzyszenia, placówkom kulturalnymi oświatowym z terenu Powiatu Rawskiego. Ponadto Samorządowe Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Rawskiej uczestniczyło i wspierało - również finansowo takie przedsięwzięcia jak: mistrzostwa w triatlonie, bieg szlakiem oddziału leśnego Dzik, wycieczkę osób niepełnosprawnych do Zakopanego. W sposób bardziej szczegółowy o działaniach Stowarzyszenia informuje strona internetowa III. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Nie dotyczy. /Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej/ 3

4 IV. Odpisy uchwał Zjazdu Przedstawicieli Członków Stowarzyszenia oraz Zarządu Stowarzyszenia. Omówione w sprawozdaniu uchwały finansowe. V. Informacje o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu gminy), odpłatnych świadczeń realizowanych przez stowarzyszenie w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń; jeżeli prowadzono działalność gospodarczą, wynik finansowy tej działalności oraz procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł. Wysokość uzyskanych przychodów w roku sprawozdawczym, z wyodrębnieniem ich źródeł (wg rachunku wyników i ewidencji analitycznej). Ogółem przychody z działalności statutowej ,49 zł w tym wg źródeł, z tytułu: a) składki członkowskie ,00 zł. b) 1% podatku ,10 zł c) darowizny ,00 zł d) środki pochodzące ze źródeł publicznych ,26 zł z tego - z budżetu państwa ,26 zł - z budżetu jednostek samorządu terytorialnego 62.54zł e) odpłatnych świadczeń realizowanych w ramach celów statutowych Prowadzenie działalności gospodarczej: - przychody z działalności gospodarczej - wynik finansowy na tej działalności (zysk, strata) - procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł 0 % VI. Informacja o poniesionych kosztach na: a) koszty realizacji celów statutowych ,23 zł b) koszty ogólno administracyjne /bez kosztów amortyzacji/ ,67 zł c) działalność gospodarczą d) pozostałe koszty VII. Dane o: a) liczbie osób zatrudnionych w stowarzyszeniu z podziałem według zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: 4

5 Liczba osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę: /dotyczy osób zatrudnionych w WTZ/, w tym: - kierownik 1 osoba (1 etat) - księgowa 1 osoba (2/5 etatu) - pedagog 1 osoba (1 etat) - psycholog - 1 osoba (1/4 etatu) - logopeda 1 osoba (1/2 etatu) - rehabilitant 1 osoba (1 etat) - instruktor terapii zajęciowej 7 osób (7 etatów) - pracownik socjalny 1 osoba (1/2 etatu) - kierowca 1 osoba (1 etat) Liczba osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia/o dzieło: 15 osób 8 osób Liczba osób zatrudnionych w stowarzyszeniu w działalności gospodarczej: 0 osób b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez stowarzyszenie z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej. Wynagrodzenia ogółem ,46zł w tym: z działalności statutowej ,46zł z tego: - wynagrodzenia podstawowe ,46zł - nagrody 15.85zł - premie - inne z działalności gospodarczej c) wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłacanego łącznie członkom zarządu i innym organom stowarzyszenia oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia: Przeciętne miesięczne wynagrodzenia łącznie w tym: - wypłacone członkom Zarządu z tego: - wynagrodzenia podstawowe - nagrody - premie - inne - wypłacone osobom kierującym działalnością gospodarczą z tego: - wynagrodzenia podstawowe - nagrody - premie - inne d) wydatkach na wynagrodzenia z umów cywilno - prawnych: Wynagrodzenia wypłacane z umów zlecenia/o dzieło:

6 e) udzielonych przez stowarzyszenie pożyczkach pieniężnych z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek: Udzielane przez Stowarzyszenie pożyczki pieniężne ogółem w tym: Pożyczkobiorca (nazwisko i imię) Kwota Warunki przyznania Podstawy statutowe udzielania f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku: Kwoty ulokowanych wolnych środków pieniężnych w bankach na koniec okresu sprawozdawczego: Nazwa banku Kwota - Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek: Wartość nabytych obligacji, udziałów, akcji: - rodzaj i kwota nabytych obligacji - wielkość objętych udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego nazwa spółki h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie, w roku sprawozdawczym i) nabytych pozostałych środkach trwałych, Wartość nabytych pozostałych środków trwałych w roku sprawozdawczym j) wartości aktywów i zobowiązań stowarzyszenia ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzonych dla celów statystycznych. Ogólna wartość: - aktywów (wg bilansu rocznego) ,32 zł. - zobowiązań (wg bilansu rocznego). VIII. Dane o działalności zleconej Stowarzyszeniu przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności. Wyszczególnienie - dotacja z PFRON na działalność WTZ - dotacja z Powiatu Rawskiego na działalność WTZ Przychody (PLN) , Koszty (PLN) , wynik finansowy (PLN) 6

7 - dotacja z Miasta Rawa Maz. na integrację uczestników WTZ - dofinansowanie z EFS na projekt Akademia Nowoczesnego Lidera , ,13 IX. Informacja o rozliczeniach Stowarzyszenia z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych. Informacja o rozliczeniach Stowarzyszenia z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych Stan zobowiązań podatkowych na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego ogółem w tym wg rodzajów podatków - podatek dochodowy od osób fizycznych za grudzień 2010 r. Informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych. Rodzaje płaconych podatków i nazwy składanych deklaracji podatkowych: - Podatek dochodowy deklaracja CIT- 8, - Podatek dochodowy deklaracja PIT 4R X. Informacja o przeprowadzonych w Stowarzyszeniu kontrolach w roku sprawozdawczym (jej wyniki). W roku sprawozdawczym nie była prowadzona kontrola z zewnątrz. Data sporządzenia: Rawa Mazowiecka, dnia r. Sporządziła: Rudzka Marlena Podpisy Członków Zarządu Stowarzyszenia:

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PROMOCJI KOMPETENCJI W ROKU 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PROMOCJI KOMPETENCJI W ROKU 2013 FUNDACJA PROMOCJI KOMPETENCJI FOUNDATION FOR COMPETENCE PROMOTION 91-503 Łódź, ul. Szpacza 21; tel./fax (42) 617 02 91 NIP: 726-252-47-71; REGON: 100115869 Deutsche Bank PBC SA nr.konta 94 1910 1048 2783

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2012 rok

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2012 rok Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2012 rok I. DANE FUNDACJI Nazwa, adres fundacji. 1. Organizacja nosi nazwę: Fundacja Tęczowy Parasol. 2. Siedzibą organizacji jest Częstochowa,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BENE VOBIS ZA ROK 2010

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BENE VOBIS ZA ROK 2010 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BENE VOBIS ZA ROK 2010 Podstawowe informacje o organizacji Nazwa: Fundacja Bene Vobis Adres: 01-554 Warszawa, Al. Wojska Polskiego 50/54 lok.56 Numer w Krajowym Rejestrze

Bardziej szczegółowo

Nazwa, adres fundacji.

Nazwa, adres fundacji. I. DANE FUNDACJI Nazwa, adres fundacji. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2014 rok 1. Organizacja nosi nazwę: Fundacja Tęczowy Parasol. 2. Siedzibą organizacji jest Częstochowa,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Światowe Jamboree za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Światowe Jamboree za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Światowe Jamboree za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. DANE FUNDACJI Nazwa: Fundacja Światowe Jamboree Siedziba i adres: ul. Konopnickiej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2010r. Gdańsk, 25 marca 2011 r. 1 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2010r. sporządzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. dot. ramowego zakresu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011. Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011. Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 Na podstawie przepisów Rozporządzenia MS z dnia 8.05.2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. Nr 50/01, poz. 529)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2006r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2006r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2006r. 1 1) Nazwa (firma) i siedziba, adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer KRS-u wraz ze statystycznym numerem identyfikacyjnym w systemie REGON, dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia za 2007 rok

Sprawozdanie z działalności Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia za 2007 rok Sprawozdanie z działalności Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia za 2007 rok 1. Nazwa: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres: 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. 2010 Nr 234, poz.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. 2010 Nr 234, poz. - 24 - SPRAWOZDANIE FUNDACJI IM. STEFANA BATOREGO ZA ROK 2010 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. 2010 Nr 234, poz. 1536)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE/ z działalności Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu za 2010 rok.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE/ z działalności Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu za 2010 rok. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE/ z działalności Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu za 2010 rok. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie meryłoryczn. za rok 2011_

Roczne sprawozdanie meryłoryczn. za rok 2011_ Stowarzyszenie Muzyczne Cantabile w Chojnicach ul Matki Bożej Fatimskiej 21 89-600 Chojnice Sygnatura sprawozdania (wypełnia MPiPS) Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Roczne sprawozdanie meryłoryczn

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH

FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH Sprawozdanie z działalności Fundacji Inicjatyw Menedżerskich za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 r. na podstawie: wzoru sprawozdania określonego przez Ministra Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA OPIEKI HOSPICYJNEJ ZIEMI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZA ROK 2009

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA OPIEKI HOSPICYJNEJ ZIEMI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZA ROK 2009 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA OPIEKI HOSPICYJNEJ ZIEMI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZA ROK 2009 42-202 Częstochowa, ul. Krakowska 45 a tel./fax: 034 360-54-91, 034 360-55-37 e-mail: hospicjum.czestochowa@wp.pl

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA INNA PRZESTRZEŃ

FUNDACJA INNA PRZESTRZEŃ FUNDACJA INNA PRZESTRZEŃ ul. Świeradowska 43 lok. 668, 02-662 Warszawa Numer KRS: 0000257224 Identyfikator REGON 521-33-93-003 Sprawozdanie merytoryczne za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007

Bardziej szczegółowo

Okres sprawozdawczy: 01.01.2009 31.12.2009

Okres sprawozdawczy: 01.01.2009 31.12.2009 Okres sprawozdawczy: 01.01.2009 31.12.2009 1. DANE REJESTROWE FUNDACJI Nazwa fundacji, siedziba, adres AVALON BEZPOŚREDNIA POMOC NIEPEŁNOSPRAWNYM (dawna nazwa PRZYJACIELE SEBASTIANOWI ) ul. Michała Kajki

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności za rok 2013

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności za rok 2013 Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności za rok 213 I. Dane organizacji pożytku publicznego 1. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności, ul. Młynarska 7 lok.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2010

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2010 S T O W A R Z Y S Z E N I E N A R Z E C Z N I E P E Ł N O S P R A W N Y C H S P E S Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2010 Pomagamy od roku 1986 Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zm.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zm. SPRAWOZDANIE FUNDACJI IM. STEFANA BATOREGO ZA ROK 2004 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) Do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 13 (144) / 2005 SPIS TREŚCI. Uchwała Nr LX/685/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r.

Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 13 (144) / 2005 SPIS TREŚCI. Uchwała Nr LX/685/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r. SPIS TREŚCI Poz. 514 Uchwała Nr LX/683/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego. Poz. 515 Uchwała Nr LX/684/2005 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Fundacji Zwierzęca Polana za okres 06.09.2012-21.12.2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Fundacji Zwierzęca Polana za okres 06.09.2012-21.12.2013 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Fundacji Zwierzęca Polana za okres 06.09.2012-21.12.2013 Warszawa, 29 marca 2014 r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZWIERZĘCA POLANA ZA OKRES 06.09.2012-31.12.2013

Bardziej szczegółowo

ZASADY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ. Część I KOŁA PRZYJACIÓŁ DZIECI

ZASADY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ. Część I KOŁA PRZYJACIÓŁ DZIECI Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ZASADY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ Część I KOŁA PRZYJACIÓŁ DZIECI Opracowanie Józef Bogdaszewski WARSZAWA WROCŁAW 2010 2 ust. 3 statutu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FUNDACJI TVN nie jesteś sam za rok 2008 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego

SPRAWOZDANIE FUNDACJI TVN nie jesteś sam za rok 2008 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego SPRAWOZDANIE FUNDACJI TVN nie jesteś sam za rok 2008 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji ( dz. U.

Bardziej szczegółowo

Fundacja AVE FUNDACJA AVE. SPRAWOZDANIE z działalności w roku 2010

Fundacja AVE FUNDACJA AVE. SPRAWOZDANIE z działalności w roku 2010 FUNDACJA AVE SPRAWOZDANIE z działalności w roku 2010 Warszawa, styczeń 2011 1 Sprawozdanie z działalności Fundacji AVE w roku 2010 1. Nazwa Fundacji, jej siedziba i adres, inne dane Fundacja AVE (fundacja)

Bardziej szczegółowo

Marian Jankowski. Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego

Marian Jankowski. Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 8 Marian Jankowski Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego 7/2008 Spis treści 1. WSTĘP 4 2. Rachunkowość fundacji, stowarzyszeń 6 Dualny

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres za okres od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia ul. Naukowa 30a lok. 4 02-463 Warszawa NIP 5222995948, Regon 146100814, KRS 0000414083

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 r Nazwa stowarzyszenia : LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIELONY PIERŚCIEŃ z siedzibą w NAŁĘCZOWIE ul. ŻEROMSKIEGO 1 Spis treści I. Uchwała

Bardziej szczegółowo