SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE/ z działalności Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu za 2010 rok.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE/ z działalności Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu za 2010 rok."

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE/ z działalności Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu za 2010 rok. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu siedziba Zgierz ul. Długa nr 62 KRS Nr REGON NIP PKD 9499Z Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Zgierzu powstało 17 września 1991 roku na podstawie przyjętej Uchwały Walnego Zebrania o przekształceniu się Kola Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski przy Zarządzie Miejskim Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, które jest terenowa jednostka organizacyjna Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym z siedziba w Warszawie. Koło posiada osobowość prawną Uchwała nr 4 z dnia 21 września 1991 roku nadaną przez Zarząd Główny Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, a od dnia 06 grudnia 1991 roku jest zarejestrowane w Rejestrze Stowarzyszeń Dział A pod nr 265 w Sądzie Wojewódzkim w Łodzi I Wydział Cywilny oraz w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr z dnia roku i zarejestrowanym jako organizacja poŝytku publicznego dnia r. pod tym samym numerem. Koło posiada nr statystyczny w systemie podmiotów gospodarki narodowej REGON oraz NIP Sprawozdanie obejmuje stan i działania prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Kolo w Zgierzu. Rok 2010 był 27-ym rokiem istnienia PSOUU Koło w Zgierzu od momentu rozpoczęcia zorganizowanej pracy rodziców, której Koło jest kontynuacją. PSOUU Kolo w Zgierzu kieruje się misją sformułowaną jako: <,,dbanie o godność ludzką, miejsce w rodzinie i wśród innych ludzi oraz szczęście osób z upośledzeniem umysłowym, < wspieranie rodzin, aby były one w stanie sprostać sytuacjom, które pociąga za sobą fakt urodzenia dziecka z upośledzeniem umysłowym oraz wspólne Ŝycie oraz przekształcić własny ból w godność niesienia pomocy innym.,,celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w Ŝyciu społecznym oraz wspieranie ich rodzin. (Art. 4. Statutu) Koło funkcjonuje na podstawie Statutu i Regulaminu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Terenem działania jest Miasto i Gmina Zgierz, pow. zgierski woj. Łódzkie ZGIERZ, ul. Długa nr 62

2 W dniu 27 marca 2008 roku podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego Członków Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu wybrano nowy Zarząd Koła : Dane członków Zarządu: 1. p. BoŜenna Piotrowicz - przewodnicząca Z. K. zam. Zgierz, ul. B.Źeleńskiego 9 m p. Halina Bednarek - wiceprzewodnicząca Z.K. - Zgierz, ul. Staffa 20b m p. Krystyna Ostrowska - skarbnik Zgierz, ul. Akacjowa p. Beata Gawron - sekretarz Zgierz, ul. Sudecka p. Arkadiusz Augustyniak - członek Zgierz, ul. Staffa 8 m. 30 obecnie Zgierz, ul. Parzęczewska 14 m p Irena Kopka - członek Zgierz, ul. Sokołowska 3 7. p. Małgorzata Król - członek Zgierz, ul. Tetmajera 9 i Komisję Rewizyjną którą stanowią: 1. p. Marian Jałowiecki - przewodniczący zam. Zgierz, ul. ks. Rembowskiego 56/60 m p. Marcin Lisiecki - sekretarz zam. Zgierz, ul. Parzęczewska 14 B m p. Ryszard Otto - członek zam. Ozorków, ul. Maszkowska 1 m. 28 W trakcie 2010 roku odbyły się 2 walne zebranie Członków Koła, 9 zebrań Zarządu Koła podczas których podjęto 8 uchwał i 10 decyzji na bieŝąco dokonywano analizy działalności Koła tj. Warsztatu Terapii Zajęciowej, Ośrodka Wczesnej Interwencji, Transportu osób niepełnosprawnych, Zespołu Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego,,Aktywności Społecznej, Centrum Wsparcia i Informacji dla Osób Niepełnosprawnych, budowy Centrum Szkoleniowo- Rehabilitacyjnego z Domem Mieszkalnym i Hostelem, Zespołu,,Akcent, turnusu terapeutycznego, sportu i kultury oraz zatrudnienia i spraw pracowniczych, analizy protokołów z dokonanych kontroli, na bieŝąco rozpatrywano sprawy wynikające z działalności naszego Koła i podejmowano uchwały i decyzje m.in.: - w sprawach funkcjonowania prowadzonych placówek przez Koło, - w sprawach finansowych, - w sprawach kadrowych i pracowniczych, - w sprawach budowy,,centrum, - w sprawach przyjęcia i skreślenia członków, - w sprawach prowadzenia rachunków bankowych, - w sprawach programu,,osoby niepełnosprawne intelektualnie pełnoprawnymi uczestnikami rynku pracy. Koło PSOUU w Zgierzu jest terenową jednostką organizacyjną Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - pozarządową, niedochodową i samopomocową prowadzącą działalność poŝytku publicznego. Cele statutowe Stowarzyszenia realizowane były zgodnie z kierunkami działania przyjętymi podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczego z dnia 26 marca 2010 r. a mianowicie: 1. Aktywizowanie do integracji środowiska rodziców (opiekunów) dzieci i młodzieŝy osób z niepełnosprawnością intelektualną. 2. Realizować zadania związane z budową,,centrum Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego z Domem Mieszkalnym i Hotelem dla Osób niepełnosprawnych w Zgierzu przy ul. Chełmskiej nr 42 i 42a.

3 W celu realizacji zadań statutowych na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym oraz ich rodzin Koło nasze w 2010 r. prowadziło i prowadzi następujące formy rehabilitacji społecznej : Warsztat Terapii Zajęciowej funkcjonuje od dnia 1 listopada 1995 r. do którego w pierwszej kolejności zakwalifikowanych było 17uczestników. W roku sprawozdawczym do Warsztatu Terapii Zajęciowej uczęszczało i obecnie uczęszcza 30 osób z niepełnosprawnością intelektualną i innymi schorzeniami. W Warsztacie Terapii Zajęciowej realizowane były i są indywidualne programy słuŝące rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz przygotowanie do podjęcia pracy przez uczestników z niepełnosprawnością intelektualną z orzeczeniem o niepełnosprawności umiarkowanej i znacznej. Realizacja programu odbywa się w sześciu pracowniach: gospodarstwa domowego, poligraficznej, plastycznej, technicznej, komputerowej, umiejętności społecznej w formach zajęć indywidualnych, grupowych i zespołowych. Oprócz terapii prowadzonej w pracowniach Warsztatu Terapii Zajęciowej uczestnicy w roku sprawozdawczym brali czynny udział: - w X Międzywojewódzkim Festiwalu Twórczości Teatralno - Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie,,ALBERTIANA 2010 występ honorowy, - w V Warsztatach Pokazu Mody,,ECO-MODA 2010 w Łodzi wyróŝnienie - w IV Warsztatach Artystyczno- Rękodzielniczych,, JESTEŚMY w ramach Powiatowych Obchodów Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną w Aleksandrowie Łódzkim V miejsce, - w Wojewódzkim Przeglądzie Twórczości Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie,,SAMI o SOBIE w Zgierzu, - w Wojewódzkim Konkursie Twórczości Artystycznej,,SZTUKA JAK BALSAM w Łodzi, - w Wojewódzkim Przeglądzie,,MOJA SZTUKA MOJE śycie w Łodzi, - w Przeglądzie Piosenki Wakacyjnej,,SILNI BO RAZEM Łęczyca 2010 wyróŝnienie, - w Jesiennych Prezentacjach Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych,,ROZŚPIEWANA JEŚIEŃ w Tomaszowie Mazowieckim - wyróŝnienie, - w Wojewódzkim Festiwalu Piosenki śołnierskiej w Konstantynowie Łódzkim wyróŝnienie, oraz zawodach sportowych osób niepełnosprawnych: - w Wojewódzkim,,Turnieju Tenisa Stołowego Sekcji Olimpiad Specjalnych Wieluń jedno II miejsce i dwa III miejsca, - w VI Mityngu Lekkoatletycznym,, Zgierz 2010 II miejsce, - w Wojewódzkich Zawodach Pływackich Osób Niepełnosprawnych,,OTWORZYĆ MUSZELKĘ 2010 Łask II miejsce, - w Wojewódzkim Mitingu Lekkoatletycznym w Kutnie, - w VI Nadbałtyckiej Spartakiadzie śeglarskiej w Pucku, - w XIII Mitingu Pływackim,,SPADKOWA 2010 w Łodzi Warsztat Terapii Zajęciowej finansowany jest Ŝe środków PERON za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Zgierzu i funkcjonuje przez 5 dni w tygodniu. w godz. od 8,00 do 16,00 przy ul. Cezaka nr 12. W WTZ zatrudnionych było 11 osób z pełnymi kwalifikacjami zawodowymi. Ośrodek Wczesnej Interwencji powołany został 20 września 1991 roku. Ośrodek wpisany jest do rejestru zakładów opieki zdrowotnej w księdze rejestrowej Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi pod Nr jako niepubliczny zakład opieki zdrowotnej i jest specjalistyczną placówką prowadzoną przez nasze Koło. Zakres działania obejmuje dzieci w wieku od 0 do 7 lat poprzez prowadzenie dwóch poradni specjalistycznych:

4 1. Poradnie Zdrowia Psychicznego opieka psychiatryczna i leczenie uzaleŝnień, 2. Poradnie Rehabilitacyjno Leczniczą, oraz Prowadzenie rehabilitacji dla dzieci niepełnosprawnych z powiatu zgierskiego w którym zakresie działania jest: < Wieloprofilowa kompleksowa diagnoza dzieci niepełnosprawnych dokonywana przez zespół specjalistów (lekarze: pediatra-neurolog dziecięcy, psychiatra dziecięcy, lekarz rehabilitacji oraz psycholodzy, logopedzi, rehabilitanci i pedagodzy). <Rehabilitacja i stymulacja psychoruchowa przygotowana na podstawie zindywidualizowanego programu terapeutycznego-odbywającego się w ramach zajęć indywidualnych i grupowych. <InstruktaŜ dla rodziców w zakresie programowania niezaleŝnego Ŝycia z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie poprzez rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, intelektualnych i społecznych. < Rozwijanie doświadczeń rodzicielskich poprzez wyminę spostrzeŝeń w zakresie postępowania wobec dziecka z niepełnosprawnością podczas zajęć indywidualnych i grupowych z róŝnymi specjalistami jak i propagowanie spójnego systemu wsparcia dla rodzin mających na wychowaniu i opiece osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Od chwili wprowadzenia procedur konkursowych w pierwszym okresie przez Kasy Chorych a obecnie Narodowy Fundusz Zdrowia przez cały czas Ośrodek bierze udział w konkursach ofert na realizację świadczeń zdrowotnych, którego rezultatem jest coroczne podpisywanie umów na realizację zadań zdrowotnych. W roku sprawozdawczym OWI podpisało dwie umowy tj. na prowadzenie Poradni Zdrowia Psychicznego dla dzieci ze wspomaganiem rozwojowym i Poradni Rehabilitacyjnej. Ośrodek funkcjonuje 5 razy w tygodniu od poniedziałku do piątku oraz w niektóre soboty w zaleŝności od potrzeb w obiekcie w Zgierzu przy ul. Długiej nr 62 Finansowany jest ze środków wynikających z podpisanych umów z Wojewódzkim Odziałem Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi oraz pozyskanych środków własnych Koła. W roku sprawozdawczym Ośrodek objął opieką 235 dzieci niepełnosprawnych i udzielił 5378 porad specjalistycznych. Oprócz prowadzonych zadań medycznych Ośrodek brał udział w róŝnego rodzajach promocji Profilaktyki słuŝby zdrowia jak:,,festyn Zdrowia,,,Dzień Rodziny. Zatrudniał 6 osób to specjaliści w zakresie terapii i leczenia: lekarze rehabilitacji ruchowej, psychiatrii, pediatrii i neurologii specjaliści terapii psycholog, logopeda, rehabilitant ruchu, pedagog specjalny Transport osób niepełnosprawnych odbywa się 2 samochodami typu Bus Volkswagen jakie nasze Koło posiada. Pierwszy samochód Volkswagen Bus, rok produkcji 2004 o nr rej.lfw 38 RE przeznaczony jest do obsługi działalności Stowarzyszenia, dowozu osób niepełnosprawnych do placówek terapeutycznych na zajęcia rehabilitacyjne. Samochód zgodnie z kartą drogową nr 218/2010 na dzień r. przejechał km w tym km w roku sprawozdawczym. Drugi samochód Volkswagen Bus, rok produkcji 1997 nr rej. LFW 8651 Koło zakupiło ze środków własnych przy współudziale dofinansowania z PERON dla potrzeb Warsztatu Terapii Zajęciowej, który słuŝy do dowozu uczestników. Samochód zgodnie z kartą drogową nr 215/2010 na dzień r. przejechał km w tym km w roku sprawozdawczym. Stan techniczny dwóch samochodów dobry, eksploatacyjnie sprawne.

5 Zespół Terapeutyczno-Rehabilitacyjny,,Aktywności Społecznej ZTR-AS - powołany został w dniu 13 stycznia 2000 r. przez Zarząd Koła, którego celem jest zapewnienia terapii, rehabilitacji oraz opieki osobom,które juŝ nie uczęszczają do szkoły i nie są uczestnikami innych placówek rehabilitacyjnych lub opiekuńczych. Zespół funkcjonuje przy przychylności władz samorządowych naszego miasta w pomieszczeniach na 1 p. obiektu naleŝącego do Gminy Miasto Zgierz przy ul. Długa 62 na podstawie podpisanej umowy z p. Dyrektorem Miejskiego Przedszkola nr 7. W roku sprawozdawczym Zespół Terapeutyczno - Rehabilitacyjny,,Aktywności Społecznej objął opieką 20 uczestników z niepełnosprawnością intelektualną jak i innymi sprzęŝeniami. Zespół funkcjonuje przez 5 dni w tygodniu tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 8,00 do 16,00. W zespole zatrudnionych było 5 osób. W ośrodku prowadzona jest terapia i rehabilitacja w zakresie poprawy komunikacji społecznej uczestników i odciąŝeniu rodziny w codziennej opiece nad osobą niepełnosprawną. Oprócz prowadzonej terapii w Zespole uczestnicy brali czynny udział w róŝnorodnych zajęciach i imprezach kulturalno sportowych: - w Obchodach Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej Intelektualnie w Aleksandrowie, - w IV Ogólnopolskim Przeglądzie Twórczości Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie,,WIOSNA RADOSNA w śychlinie I miejsce, - w VI Pikniku Integracyjnym,,śYJMY ZDROWO i BEZPIECZNIE w Ozorkowie, - w Przeglądzie Twórczości Artystycznej,,NIE ZMIENIAJ SERCA w TWARDY GŁAZ w Głownie, - w IV powiatowym Konkursie Szopek BoŜonarodzeniowych 2010 w Ozorkowie -wyróŝnienie. Centrum Wsparcia i Informacji dla Osób Niepełnosprawnych,, CW i I powołane zostało w dniu 07 lipca 2009 r. przez Zarząd Koła, którego celem jest zapewnienie kompleksowej informacji w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom z powiatu zgierskiego. Realizacja zadania oraz wybór udzielanego wsparcia ma na celu podnoszenie dostępności informacji dla osób niepełnosprawnych, podnoszenie świadomości i wiedzy osób niepełnosprawnych dotyczących przepisów prawa, uprawnień, poprzez poradnictwo prawne, socjalne, pedagogiczno-psychologiczne i obywatelskie. Centrum funkcjonuje przez 5 dni w tygodniu tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 8,00 do 16,00. Centrum Szkoleniowo - Rehabilitayjne z Domem Mieszkalnym i Hostelem dla Osób Niepełnosprawnych ( w budowie) przy ul. Chełmskiej nr 42 i 42a w Zgierzu. W dalszym ciągu kontynuowana jest realizacja budowy CENTRUM na dzień dzisiejszy wybudowane są dwa elementy budynków wraz z łącznikami, instalacją poziomą kanalizacji, ściankami działowymi tj. obiekty w stanie surowym zamkniętym. W ubiegłych latach zrealizowano etapy budowy (roboty budowlano-instalacyjne: pełną instalację elektryczną z logiką, instalacje centralnego ogrzewania, instalacje wodno-kanalizacyjną, podłoŝa, tynki wewnątrz budynków, stolarkę okienną oraz instalację odgromowa i elewacje zewnętrzną ). W roku sprawozdawczym zrealizowano następny etap budowy,,centrum tj. roboty budowlane: wykonano izolację z wełny i wyłoŝono strop płytami gips-karton z jednoczesnym pomalowaniem poddasza i holu budynku II, wybudowano kolejną klatkę schodową (budynek III) wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej, alarmowej i p.poŝ. w nowo wybudowanym obiekcie

6 Turnusy rehabilitacyjne i działalność sportowo -kulturalna. Koło nasze od wielu lat w róŝnych miejscowościach Polski organizuje turnusy rehabilitacyjne w szczególności dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Turnusy te są formą rehabilitacji społecznej jak i medycznej. Pozwalają na wyjście osoby niepełnosprawnej jak i rodziny z izolacji społecznej uzyskania akceptacji i otwarcia się na zewnątrz. W roku sprawozdawczym tj. w dniach Koło nasze zorganizowało turnus w m. Okuninka dla grupy 25 osób w celu podniesienia kompetencji społecznych osób niepełnosprawnych intelektualnie jak i w dziedzinach przyroda, rekreacja i turystyka. Wyjazdowe zajęcia w formie rehabilitacji społecznej wraz z poznawaniem walorów turystycznych środowiska społecznego, przyrodniczego miały na celu nabywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania. Koło PSOUU w Zgierzu jest członkiem Olimpiad Specjalnych Polska uczestnicy sekcji biorą czynny udział w róŝnych zawodach sportowych zdobywając wiele medali i wyróŝnień. Udział w zawodach sportowych: < w Wojewódzkich Zawodach Pływackich Osób Niepełnosprawnych,, Otworzyć Muszelkę 2010 w Łasku II miejsce,, < w VI Mityngu Lekkoatletycznym,, Zgierz 2010 II miejsce, < w Wojewódzkim,,Turnieju Tenisa Stołowego osób niepełnosprawnych Wieluń jedno II miejsce i dwa III miejsca, < w VI Nadbałtyckiej Spartakiadzie śeglarskiej w Pucku. Od siedmiu lat Koło nasze jest organizatorem lub współorganizatorem obchodów powiatowych,,dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną, datą świąteczną jest dzień 5 maja. W ramach obchodów w dniu 29 kwietnia zorganizowano w naszym mieście II Przegląd Twórczości Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną,, SAMI o SOBIE w którym uczestniczyli podopieczni z ośrodków z Rąbienia, Aleksandrowa Łódzkiego, Ozorkowa, śychlina, Pabianic, Tomaszowa I Zgierza. W roku sprawozdawczym regionalne obchody odbyły się w dniach maja w Aleksandrowie Łódzkim a Koło nasze było współorganizatorem razem z Kołem PSOUU w Aleksandrowie Łódzkim. W dniach tych osoby niepełnosprawne, wolontariusze, przyjaciele przedstawiali problemy ale przed wszystkim swoje moŝliwości po przez prezentację swoich prac i zdolności artystycznych w otwartym środowisku społeczności lokalnej. W ramach działalności Koło nasze prowadzi Zespół Teatraalno - Muzyczny AKCENT dla 40 osób, którego celem jest rozwijanie umiejętności sprawnego komunikowania się osób niepełnosprawnych intelektualnie z otoczeniem poprzez ekspresję słowną i muzyczną oraz aktywny udział w Ŝyciu kulturalnym środowiska lokalnego poprzez prowadzenie zajęć: indywidualnej i grupowej rehabilitacji terapeutyczno-muzycznej poprzez granie na róŝnych instrumentach muzycznych. Zespół brał czynny udział w wielu występach teatralno muzycznych, imprezach organizowanych na terenie naszego województwa. Udział festiwalach, koncertach i imprezach kulturalno oświatowych: < Regionalnych (woj. mazowieckie, podlaskie, i łódzkie) eliminacjach twórczości teatralno muzycznej,,albertiana występ honorowy, < IV Przeglądzie Twórczości Muzycznej Osób Niepełnosprawnych w śychlinie,,wiosna RADOSNA I miejsce,

7 < w Przeglądzie Piosenki Wakacyjnej,, Silni bo Razem - Łęczyca I miejsce (soliści) < w VIII Rajdzie Przedsiębiorcy,, Zawsze Razem Zgierz Grotniki, < w Wojewódzkim Festiwalu Piosenki Cuntry - Aleksandrów Łódzki < Piramidzie Dobrej Woli w Łodzi, < w Wojewódzkim Festiwalu Tańca Osób Niepełnosprawnych - Konstantynów Łódzki, < w obchodach,,dni Zgierza występ artystyczny zespołu,,akcent. W dniu 23 kwietnia 2010 R. Zespół Teatralno-Muzyczny,,AKCENT podczas VI edycji Galii Kameleona za szczególne osiągnięcia artystyczne wyróŝniony został I miejscem i statuetką,,kameleona W roku sprawozdawczym Koło nasze brało udział w konkursie ogólnopolskim na plakat pod hasłem,,zamień 1% PODATKU NA 100% WSPARCIA, który decyzją jury wygrał. Gala rozdania nagród odbyła się 17 maja 2010 r. w Galerii Balii w Warszawie. Zwycięski plakat wydrukowany został w tygodniku Newsweek Polska, dzięki czemu jego przekaz ma zasięg ogólnopolski. Współpraca z władzami samorządowymi i innymi organizacjami Koło nasze współpracuje z Kołami naszego Stowarzyszenia w Aleksandrowie Łódzkim, Łodzi, Pabianicach i śychlinie oraz z wieloma organizacjami urzędami działającymi na terenie naszego miasta, powiatu i województwa -Urzędem Miasta Zgierza i Gminą Zgierz, Starostwem Powiatowym w Zgierzu, Urzędem Marszałkowskim - Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Odział w Łodzi, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Wydziałem Kultury, Sportu i Zdrowia, Wydziałem Oświaty w Zgierzu, Poradnią Zdrowia Psychicznego w Łodzi, Poradnią Zawodowo-Wychowawczą, Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Na efektywność działania naszego Stowarzyszenia składa się codzienna praca a w tym społeczne zaangaŝowanie Członków naszego Koła, Zarządu, Pracowników oraz wsparcie Społeczeństwa naszego Regionu a jednocześnie na osiągane efekty w bardzo duŝej mierze ma wpływ bardzo dobrze układająca się współpraca z władzami samorządowymi naszego regionu. Członkowie Władz Samorządowych wyraŝają duŝe zainteresowanie specyfiką jak i problematyką osób niepełnosprawnych a problemy rozwiązujemy wspólnie uczestnicząc w posiedzeniach i naradach w róŝnych Komisjach. Wiarygodność nasza jak i profesjonalne przedstawianie problemów osób niepełnosprawnych pozwala nam na pozyskiwanie Środków finansowych w ramach ogłaszanych konkursów na realizację zadań Gminy, Powiatu czy Województwa. Koło nasze za profesjonalnie prowadzoną działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i środowiska lokalnego szczyci się Tytułem Honorowym ZasłuŜony dla Miasta Zgierza.

8 U c h w a ł a nr 1/2010/V Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Zgierzu z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia preliminarza (planu) finansowego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Zgierzu na 2010 rok. Na podstawie art pkt 7 rozdz. V Statutu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Zarząd Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Zgierzu u c h w a l a, co następuje: Plan finansowy Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Zgierzu na 2010 rok budŝetowy. Ustala się dochody planu finansowego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 3. Ustala się wydatki w planie finansowym Kola Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 4. Wyodrębnia się w planie finansowym środki do dyspozycji: Ośrodka Wczesnej Interwencji, Warsztatu Terapii Zajęciowej, Zespołu Terapeutyczno -Rehabilitacyjnego,,Aktywności Społecznej, Budowy,,Centrum, oraz pozostałe koszty działalności Koła w Zgierzu. 5. Wykonanie Uchwały powierza się Skarbnikowi Koła PSOUU w Zgierzu. 6. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2010 r. Za uchwałą głosowało 4 Protokolant Skarbnik Przewodnicząca Zarządu Koła Arkadiusz Augustyniak Krystyna Ostrowska BoŜenna Piotrowicz Zgierz, dnia 27 stycznia 2010 r.

9 UCHWAŁA nr 2 /2010/V Zarządu Kola Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Zgierzu Zgierz, dnia r. w sprawie: zwołania Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków PSOUU Koło w Zgierzu na dzień 26 marca 2010 r Na podstawie art i art pkt 6 rozdz. V Statutu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Zarząd Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Zgierzu UCHWALA, co następuje: Zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Zgierzu na dzień 26 marzec 2010 r. o godz. 17,30 w I terminie i o godz. 17,45 w II terminie. Zebranie odbędzie się w lokalu przy ul. Cezaka nr 12 w Zgierzu. 3. Porządek Walnego Zebrania stanowi załącznik nr 1 do uchwały. 4. Regulamin obrad stanowi załącznik nr 2 do uchwały. 5. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie zebrania czyni się p. Skarbnik 6. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. Za uchwałą głosowało 4 Protokolant Skarbnik Przewodnicząca Zarządu Koła Arkadiusz Augustyniak Krystyna Ostrowska BoŜenna Piotrowicz Zgierz, dnia 09 marzeca.2010 r.

10 UCHWAŁA nr 3/2010/V Zarządu Kola Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Zgierzu Zgierz, dnia 23 marca.2010 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania merytorycznego i finansowego wraz z bilansem za rok obrotowy 2009 r. PSOUU Koła w Zgierzu Na podstawie art pkt 8 rozdz. V Statutu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Zarząd Kola Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Zgierzu UCHWALA, co następuje: Przyjmuje sprawozdanie merytoryczne i finansowe wraz z bilansem za rok obrotowy 2009 Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu i przedkłada Walnemu Zebraniu Członków Koła do zatwierdzenia. Treść sprawozdania merytorycznego stanowi załącznik nr 1 do uchwały. Treść sprawozdania finansowego wraz z bilansem stanowi załącznik nr 2 do uchwały Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. Za uchwałą głosowało Sekretarz Skarbnik Przewodnicząca Zarządu Koła Beata Gawron Krystyna Ostrowska BoŜenna Piotrowicz Zgierz, dnia 23 marca 2010 r.

11 UCHWAŁA nr I/1/2010/W Walnego Zebrania Członków Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Zgierzu Zgierz, dnia 26 marca 2010 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zebrania Członków Koła PSOUU w Zgierzu. ========================================================= Na podstawie Statutu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym rozdz. V art.24, pkt 4 Walne Zebranie Członków Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Zgierzu u c h w a l a: Porządek Walnego Zebrania Sprawozdawczego za 2009 rok Członków Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Zgierzu, którego treść stanowi załącznik nr 1 do uchwały. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Walnego Zebrania Członków Koła PSOUU w Zgierzu. 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z chwilą jej podjęcia i podpisania. Za uchwałą głosowało - 35 Sekretarz Plewka Kamila Przewodnicząca W.Z.C. K Pełczyńska Katarzyna Zgierz, dnia 26 marca 2010 r.

12 UCHWAŁA nr I/2/2010/W Walnego Zebrania Członków Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Zgierzu Zgierz, dnia 26 marca 2010 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków Koła PSOUU w Zgierzu. ========================================================== Na podstawie Statutu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym rozdz. V art.24, pkt 4 Walne Zebranie Członków Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Zgierzu u c h w a l a, co następuje: Regulamin Obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego za 2009 rok Członków Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Zgierzu, którego treść stanowi załącznik nr 1 do uchwały. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Walnego Zebrania Członków Koła PSOUU w Zgierzu. 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z chwilą jej podjęcia i podpisania. Za uchwałą głosowało - 35 Sekretarz Plewka Kamila Przewodnicząca W.Z.C.-K Pełczyńska Katarzyna Zgierz, dnia 26 marca 2010 r.

13 UCHWAŁA nr I/3/2010/W Walnego Zebrania Członków Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Zgierzu Zgierz, dnia 26 marca 2010 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Koła PSOUU w Zgierzu za 2009 rok. ========================================================== Na podstawie art.24, pkt 2, 3 i 4. oraz art. 29 1,pkt 8 rozdz. V Statutu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Walne Zebranie Członków Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Zgierzu u c h w a l a, co następuje: Przyjmuje sprawozdanie merytoryczne i finansowe wraz z bilansem za okres od 01 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 roku Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Zgierzu. Udziela absolutorium Zarządowi Koła za 2009 rok. 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podpisania. Za uchwałą głosowało - 35 Sekretarz Plewka Kamila Przewodnicząca W.Z.C.-K Pełczyńska Katarzyna Zgierz, dnia 26 marca 2010 r.

14 UCHWAŁA nr I/4/2010/W Walnego Zebrania Członków Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Zgierzu Zgierz, dnia 26 marca 2010 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Zgierzu. ========================================================== Na podstawie art.24, pkt 2 i 4 rozdz. V Statutu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Walne Zebranie Członków Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Zgierzu u c h w a l a, co następuje: Przyjmuje przedstawione sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Zgierzu za 2009 rok. Uchwała wchodzi w Ŝycie z chwilą jej podjęcia i podpisania. Za uchwałą głosowało - 35 Sekretarz Plewka Kamila Przewodnicząca W.Z.C.-K Pełczyńska Katarzyna Zgierz, dnia 26 marca 2010 r.

15 UCHWAŁA nr I/5/2010/W Walnego Zebrania Członków Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Zgierzu Zgierz, dnia 26 marca 2010 r. w sprawie: uchwalenia kierunków działania na 2010 rok Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Zgierzu. ======================================================= Na podstawie statutu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym rozdz. V, art. 24 pkt 1, Walne Zebranie Członków Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Zgierzu u c h w a l a, co następuje: Kierunki działania na 2010 rok Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Zgierzu, określone na podstawie wniosków Walnego Zebrania Członków: 1. Aktywizowanie do integracji środowiska rodziców (opiekunów) dzieci i młodzieŝy osób z niepełnosprawnością intelektualną 2. Realizować zadania związane z budową,,centrum Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego w Zgierzu przy ul. Chełmskiej nr 42 i 42a Wykonywanie uchwały powierza się Zarządowi Koła w Zgierzu. 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podpisania Za uchwałą głosowało 35 Sekretarz Plewka Kamila Przewodnicząca W.Z.C.-K Pełczyńska Katarzyna Zgierz, dnia 26 marca 2010 r.

16 U C H W A Ł A nr 4/2010/V Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Zgierzu z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie: przyjęcia i prowadzenia Ośrodka Wczesnej Interwencji w Zgierzu od Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem. ============================================================ Działając na podstawie Statutu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym rozdz. V art pkt 1, 4 i 9 oraz uchwały nr 34 Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym z dnia r. Zarząd Kola Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Zgierzu u c h w a l a, co następuje: Przyjmuje prowadzenie Ośrodka Wczesnej Interwencji w Zgierzu od Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Ośrodka. 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od dnia przyjęcia uchwały nr 34 Prezydium Zarządu Głównego PSOUU. Za uchwała głosowało 4 Protokolant Skarbnik Przewodnicząca Zarządu Koła Arkadiusz Augustyniak Krystyna Ostrowska BoŜenna Piotrowicz Zgierz, dnia 22 czerwca 2010 r.

17 UCHWAŁA nr 5 /2010/V Zarządu Kola Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Zgierzu Zgierz, dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie: przystąpienia Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu do POROZUMIENIA Niepublicznych Placówek Kompleksowej Rehabilitacji Dzieci, MłodzieŜy i Osób Dorosłych,, STANDARD i SYSTEM Zarząd Koła PSOUU w Zgierzu działając na podstawie art.29 1 pkt 2 i 12 roz. V Statutu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, UCHWALA, co następuje: Przystępuje do POROZUMIENIA Niepublicznych Placówek Kompleksowej Rehabilitacji Dzieci, MłodzieŜy i Osób Dorosłych,, STANDARD i SYSTEM. UpowaŜnia swoich Przedstawicieli: 1. BoŜennę Piotrowicz zam Zgierz, ul. Boya śeleńskiego 9 m Radosława Piotrowicz zam Warszawa, ul. Boremblowska 35 m. 31 do reprezentowania naszego Koła w POROZUMIENIU,,STANDARD i SYSTEM Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 3. Za uchwałą głosowało 4 Protokolant Skarbnik Wiceprzewodnicząca Zarządu Koła Arkadiusz Augustyniak Krystyna Ostrowska Halina Bednarek Zgierz, dnia 22 czerwca 2010 r.

18 UCHWAŁA nr 6/2010/V Zarządu Kola Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Zgierzu Zgierz, dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego za 1-sze półrocze 2010 r. PSOUU Koła w Zgierzu Na podstawie art pkt 8 rozdz. V Statutu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Zarząd Kola Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Zgierzu UCHWALA, co następuje: Przyjmuje sprawozdanie finansowe za 1-sze półrocze 2010 r. Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu. Treść sprawozdania finansowego stanowi załącznik nr 1 do uchwały. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 3. Za uchwałą głosowało 4 Sekretarz Skarbnik Przewodnicząca Zarządu Koła Beata Gawron Krystyna Ostrowska BoŜenna Piotrowicz Zgierz, dnia 14 lipca 2010 r.

19 U c h w a ł a nr II/6/2010/V Walnego Zebrania Członków Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Zgierzu Zgierz, dnia 30 września 2010 r. w sprawie: uchwalenia wysokości składki członkowskiej członka zwyczajnego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Zgierzu Na podstawie art pkt 4, 6 i 18 rozdz. V Statutu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Walne Zebranie Członków Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzec Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Zgierzu u c h w a l a, co następuje: Składkę członkowską członka zwyczajnego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu na kwotę 20,-zł/m. (słownie dwadzieścia złotych miesięcznie. Nadzór nad wykonywaniem uchwały powierza się Skarbnikowi Koła PSOUU w Zgierzu. 3 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2011 r. Za uchwałą głosowało - 18 Przeciwko - 12 Wstrzymało się - 5 Sekretarz Zebrania Przewodnicząca Zebrania Beata Gawron BoŜenna Piotrowicz Zgierz, dnia 30 września 2010 r.

20 U c h w a ł a nr 7/2010/V Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Zgierzu Zgierz, dnia 13 października 2010 r. w sprawie: uchwalenia planu finansowego placówki Warsztatu Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Zgierzu na 2011 r. Na podstawie art pkt 4, 7 rozdz. V Statutu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Zarząd Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Zgierzu u c h w a l a, co następuje: Plan finansowy placówki Warsztatu Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu na 2011 rok. Ustala się dochody planu finansowego placówki Warsztatu Terapii Zajęciowej na 2011 rok zgodnie z załącznikiem nr Ustala się wydatki w planie finansowym placówki Warsztatu Terapii Zajęciowej na 2011 rok zgodnie z załącznikiem nr Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Warsztatu Terapii Zajęciowej w Zgierzu. 5. Nadzór nad wykonywaniem uchwały powierza się Skarbnikowi Koła PSOUU w Zgierzu. 6. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2011 r. Za uchwałą głosowało - 5 Sekretarz Skarbnik Przewodnicząca Zarządu Koła Beata Gawron Krystyna Ostrowska BoŜenna Piotrowicz Zgierz, dnia 13 października 2010 r.