Wyszkolone osoby powinny w wyniku szkolenia posiąść wymagane w niniejszym OPZ umiejętności z następujących zakresów tematycznych:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyszkolone osoby powinny w wyniku szkolenia posiąść wymagane w niniejszym OPZ umiejętności z następujących zakresów tematycznych:"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń i warsztatów dla uczestników projektu (pracowników lidera i partnerów projektu): e-usługi e-organizacja - pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego moduły e-kultura i e-edukacja (zwanego dalej Projektem) w zakresie określonym w niniejszym OPZ (opisie przedmiotu zamówienia). Efektem szkoleń i warsztatów będzie grupa wyszkolonych osób, których kwalifikacje zostaną potwierdzone odpowiednim certyfikatem oraz zaświadczeniem ukończenia kursu wydanym na podstawie 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Wyszkolone osoby powinny w wyniku szkolenia posiąść wymagane w niniejszym OPZ umiejętności z następujących zakresów tematycznych: Pakiet A: 1. Fotografia cyfrowa, komputerowa obróbka fotografii oraz tworzenie grafiki komputerowej. 2. Wideofilmowanie, montaż i komputerowa obróbka materiałów wideo. 3. Tworzenie i montaż materiałów audio. Pakiet B: 4. Praktyczne metody wykonywania digitalizacji materiałów 2D i 3D. 5. Metody opisu digitalizowanych zbiorów. Pakiet C: 6. Przygotowanie oraz redagowanie informacji (artykułów, tekstów) przeznaczonych na strony www oraz dla mediów i innych odbiorców. Pakiet D: 7. Obowiązujące prawo autorskie i prawa pokrewne w kontekście działalności jednostek kultury (muzea, biblioteki, galerie, ośrodki animacji, filharmonie, opery i pokrewne). Pakiet E: 8. Szkolenie z wykorzystania czujników PASCO w Edukacji dla Kujawsko-Pomorskich Centrów Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, Toruniu oraz Włocławku Wykonawcy mogą składać oferty na jeden lub więcej pakietów. Wymagania wstępne. Szkolenia i warsztaty opisane w dalszej części niniejszego OPZ winny odbyć się w formie stacjonarnej, a w przypadkach, gdy jest to wskazane w niniejszym OPZ szkolenia stacjonarne będą uzupełnione dodatkowym szkoleniem realizowanym w formule on-line. Z zastrzeżeniem pakietu E wszystkie pozostałe szkolenia warsztaty ze względu na lokalizację siedzib partnerów powinny odbyć się w dwóch różnych miejscowościach: Bydgoszcz (wraz z najbliższymi okolicami do 15 km) oraz Toruń (wraz z najbliższymi okolicami do 15 km). Uczestniczyć w nich będą Strona 1 z 24

2 osoby przypisane odpowiednio do grupy I (Toruń) i II (Bydgoszcz) stosownie do dokonanego przez Zamawiającego podziału. Szkolenia i warsztaty opisane w niniejszym OPZ powinny odbywać się w podgrupach nie przekraczających liczby 20 osób. W przypadku gdy liczba osób do przeszkolenia w danej grupie (I lub II) spowodowałaby konieczność utworzenia kolejnej dodatkowej podgrupy o liczebności nie przekraczającej 5 osób, Wykonawca może za zgodą Zamawiającego powiększyć ilość osób w podgrupach powyżej 20 osób. Dla potrzeb dodatkowych szkoleń w formule online (e-learning) Wykonawca udostępni odpowiedni serwis internetowy z kursem internetowym zawierającym multimedialne i interaktywne materiały edukacyjne odpowiadające zdefiniowanym poniżej zakresom szkoleń. Każdy z uczestników szkolenia online będzie dysponował indywidualnym kontem użytkownika, które umożliwi mu dostęp do zasobów edukacyjnych. Podane poniżej w wymaganiach szczegółowych dla pakietów ilości uczestników szkoleń i warsztatów w zakresie danego szkolenia są wielkościami maksymalnymi. Ze względu na dynamikę kadrową jednostek (zmiany pracowników, urlopy itp.) ostateczna liczba i lista uczestników szkolenia zostanie dostarczona Wykonawcy po ustaleniu w każdym z przypadków terminów zajęć, nie przekraczając jednak w żadnym z przypadków wartości maksymalnej. O ile opis wymagań dla poszczególnych pakietów poniżej nie zawiera odmiennych wymagań szczególnych (dot. zwłaszcza pakietu E), Wykonawca na okres trwania szkolenia musi na własny koszt: Zapewnić sale szkoleniowe w ośrodku wyposażonym w odpowiednią infrastrukturę, w tym w miejsca parkingowe w stosownej liczbie. Zapewnić warunki zgodne z przepisami BHP w trakcie trwania szkolenia. Wyposażyć sale szkoleniowe w odpowiedni sprzęt dydaktyczny i sprzęt komputerowy oraz zastępczą infrastrukturę informatyczną dla szkoleń komputerowych w przypadku awarii sprzętu. Zapewnić, aby zajęcia praktyczne z obsługi komputera odbywały się przy jednoosobowej obsadzie przy każdym z komputerów. Zapewnić wystarczającą liczbę własnych licencji na oprogramowanie wykorzystywane przy realizacji szkoleń. Zapewnić kadrę dydaktyczną posiadającą kwalifikacje i umiejętności adekwatne do zakresu programowego prowadzonych przez nich szkoleń. Zapewnić uczestnikom szkolenia wyżywienie tj. przekąski, napoje oraz kawę i herbatę, a w przypadku, gdy jednorazowo czas szkolenia będzie przekraczać 6 godzin lekcyjnych również pełny posiłek (lunch/obiad). Zapewnić uczestnikom szkolenia swobodny dostęp do sanitariatów. Wykonawca z każdego szkolenia dostarczy Zamawiającemu co najmniej po 4 zdjęcia, w celu udokumentowania faktu jego realizacji. Zdjęcia dostarczane mają być na nośnikach typu płyta CD/DVD. Podjąć odpowiednie działania informacyjne i promocyjne zgodne z Wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów w ramach RPO WK-P, m.in. odpowiednie oznakowanie sali szkoleniowych, materiałów szkoleniowych, oraz dokumentacji w związku ze współfinansowaniem z Europejskiego Funduszu Społecznego. Informacje na ten temat Strona 2 z 24

3 dostępne SA pod adresem: Zapewnić uczestnikom w trakcie szkolenia indywidualne materiały szkoleniowe odpowiadające zakresowi merytorycznemu poszczególnych modułów szkoleniowych w postaci materiałów własnych i opracowań wykładowców obejmujących swoim zakresem tematykę szkolenia oraz jego cały cykl, spięte w estetyczny sposób lub zbindowane oraz materiały pomocnicze (długopis, ołówek, notatnik formatu A-4), które po zakończeniu szkolenia zostaną przekazane każdemu z uczestników szkolenia na własność. W sytuacjach wyraźnie wskazanych w OPZ wyposażyć uczestników w powszechnie dostępne na rynku księgarskim podręczniki (oficjalne lub wydawnictwa nieoficjalne lecz cieszące się ugruntowana renomą) umożliwiających samodzielną naukę realizowanych treści programowych szkolenia, które po zakończeniu szkolenia zostaną przekazane każdemu z uczestników szkolenia na własność. Przeprowadzić ewaluację każdego szkolenia w trybie ankietowym. Ankieta wypełniana będzie przez uczestników szkolenia. Wzór ankiety zostanie przygotowany przez Wykonawcę i uzgodniony z Zamawiającym. Dostarczyć Zamawiającemu pełną dokumentację przeprowadzonych szkoleń w tym listy obecności i ankiety ewaluacyjne. Szkolenia mogą odbywać się tylko w dni robocze, od poniedziałku do piątku. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli wdrożeń, w szczególności do obecności upoważnionego obserwatora na dowolnym wdrożeniu, bez wcześniejszego uprzedzania Wykonawcy o tym fakcie. Z wyjątkiem pakietu E, szkolenia i warsztaty odbywać się będą na sprzęcie Wykonawcy z wykorzystaniem sprzętu będącego w posiadaniu szkolonych Partnerów projektu sprzęt referencyjny. Program szkolenia musi uwzględniać specyfikę urządzeń podanych w niniejszym OPZ jako referencyjne. Np. podczas szkolenia z zakresu fotografii cyfrowej wykładowcy winni dysponować wiedzą w zakresie obsługi lustrzanek cyfrowych podanych w OPZ jako referencyjne. Podmiot ubiegający się o realizację Zamówienia powinien dysponować sprzętem niezbędnym do przeprowadzenia szkolenia i warsztatów obejmuje to minimum poniższe kategorie sprzętu: cyfrowe aparaty fotograficzne typu lustrzanka, kamery wideo, sprzęt do nagrań audio, sprzęt do digitalizacji, sprzęt komputerowy i programy służące do montażu obrazu oraz dźwięku. Ilość sprzętu zapewnianego przez Wykonawcę musi być adekwatna do liczebności szkolonej podgrupy oraz tematyki i zakresu szkolenia. W przypadku gdy szkolenie obejmuje pracę z komputerem (np. dotyczy oprogramowania) każdy uczestnik szkolenia musi mieć do wyłącznej dyspozycji zestaw komputerowy z oprogramowaniem (dopuszcza się zestaw przenośny typu laptop). Tematyka szkoleń i warsztatów. Pakiety Pakiet A 1. Szkolenie i warsztaty z zakresu fotografii cyfrowej, komputerowej obróbki fotografii oraz tworzenia grafiki komputerowej. Sprzęt referencyjny: Nikon D7000 i pokrewne (D90, D800), Canon Eos 5D i 7D Oprogramowanie referencyjne: Adobe Photoshop CS6. Strona 3 z 24

4 Uwagi dodatkowe: Wykonawca wyposaży uczestników w powszechnie dostępne na rynku księgarskim podręczniki w języku polskim (oficjalne lub wydawnictwa nieoficjalne lecz cieszące się ugruntowana renomą) umożliwiające samodzielną naukę realizowanych treści programowych szkolenia, które po zakończeniu szkolenia zostaną przekazane każdemu z uczestników szkolenia na własność zakres: Fotografia cyfrowa i Adobe Photoshop CS6. Szkolenie podstawowe Wymiar godzin: 8 Maksymalna liczba uczestników: Grupa I: maks. 59 osób Grupa II: maks. 52 osoby ( merytoryczny zakres minimalny): Fotografia cyfrowa: Podstawowe pojęcia i obsługa aparatu cyfrowego typu lustrzanka; Elementy aparatu oraz ich funkcje; Akumulatory i karty pamięci; Jaki obiektyw do jakiego celu; Formaty zapisu zdjęć (w tym: JPEG a RAW); Zasady wykonywania zdjęć kadrowanie, oświetlenie, tło, wybór tematów; Kompozycja w fotografii; Perspektywa; Barwa i charakter światła; Używanie programów automatycznych i półautomatycznych; Ustalanie ostrości (ręcznie, autofocus), długości czasu naświetlania i przysłony; Ekspozycja i korekcja ekspozycji; Czułość ISO; Zdjęcia pojedyncze i seryjne; Używanie lampy błyskowej; Kompensacja ekspozycji, bracketing, HDR; Komputerowa obróbka fotografii: Metody i zasady zapisywania zdjęć w pamięci komputera, na innych zewnętrznych nośnikach pamięci oraz ich opisu, EXIF; Metody przygotowania zdjęć na potrzeby publikacji w sieci Web (w tym podstawowa obróbka cyfrowa zdjęć - korekta barw, jasności, kształtu, ostrości, prostowanie kadru) z wykorzystaniem oprogramowania z pakietu Adobe Master Colection w wersji CS6. Szkolenie zaawansowane Wymiar godzin: 24 Maksymalna liczba uczestników: Grupa I: maks. 61 osób Grupa II: maks. 55 osób (zakres minimalny): Fotografia cyfrowa: Strona 4 z 24

5 Wykorzystanie zaawansowanych funkcji cyfrowych aparatów typu lustrzanka: ręczne dostrajanie czasu naświetlania, przysłony oraz regulacje ostrości zdjęć, operowanie głębią ostrości. Operowanie światłem na planie zdjęciowym, oświetlenie dodatkowe; Praca ze statywem; Kolorystyka zdjęć przestrzenie barw Adobe RGB, SRGB; Zaawansowana konfiguracja AF, korekcja AF; obiektywy manualne; Zaawansowana obsługa wbudowanych i zewnętrznych lamp błyskowych; Dbanie o sprzęt, czyszczenie matrycy, korpusu, obiektywów; Fotografia nocna; Zdjęcia plenerowe - ćwiczenia. Portrety ćwiczenia z Modelem/Modelką. Praktyczne porady z zakresów: Zdjęcia we wnętrzach wystawy, ekspozycje. Zdjęcia ze spektakli, inscenizacji w ruchu. Zdjęcia obiektów unikatowych malarstwo, grafika, mapy, dokumenty. Komputerowa obróbka fotografii oraz tworzenie grafiki komputerowej z wykorzystaniem oprogramowania Adobe Photoshop CS6: Grafika komputerowa: grafika rastrowa i wektorowa Podstawowe modele barw Formaty zapisu grafiki rastrowej Kompresja Rozdzielczość obrazu Obszar pracy w programie Adobe Photoshop CS6: Interfejs użytkownika, konfiguracja progamu Palety, narzędzia Menu kontekstowe Podstawowe czynności: Otwieranie i zapisywanie zdjęć Tworzenie nowych obrazów Wyświetlanie informacji na temat pliku Powiększanie obrazka i nawigacja po obrazie Warstwy: Rodzaje Tryby przenikania Tworzenie warstw Grupowanie warstw Używanie palety Warstwy Edycja warstw Określanie atrybutów warstwy Styl warstwy, edycja stylu Określanie opcji mieszania warstw Tworzenie i edycja konturów Ukrywanie części warstwy Używanie warstwy dopasowania lub warstwy wypełnienia Strona 5 z 24

6 Korekcja barwna: Korekta formalna i tonalna Narzędzia korekty barwnej Poziomy i krzywe Klonowanie, łatka, pędzel historii Filtry Retusz starej/zniszczonej fotografii Praca z tekstem: Formatowanie znaków i akapitów Dzielenie i justowanie Praca z warstwami tekstowymi Fotomanipulacja/ Fotomontaż: Narzędzia selekcji Szybka maska Wtopienia Narzędzia szparowania ścieżki Narzędzia przyciemniania i rozjaśniania Narzędzia rozmycia Transformacje Rysowanie: Rysowanie i malowanie Rysowanie kształtów i ścieżek Używanie narzędzi kształtów, narzędzi grupy Pióro Edycja ścieżek Zarządzanie ścieżkami Konwertowanie pomiędzy ścieżkami i krawędziami zaznaczenia Dodawanie koloru do ścieżek Efekty specjalne, Filtry: Używanie filtrów Tworzenie efektów specjalnych Filtry: artystyczne, rozmycie, pociągnięcia pędzla, zniekształcenie, szum, piklowanie, rendering, wyostrzanie, szkic, stylizacja, tekstura, wideo, znak wodny, efekty świetlne i pozostałe. Zapis pracy, Import, Eksport: Kompresja, optymalizacja Szkolenie uzupełniające online ( zakres minimalny): Komputerowa obróbka fotografii oraz tworzenie grafiki komputerowej z wykorzystaniem oprogramowania Adobe Photoshop CS6 i innych programów wchodzących w skład Adobe Master Collection CS6: Z zakresu Adobe photoshop CS6: Powtórka materiału ze szkolenia stacjonarnego; Automatyzacja pracy w Photoshop; Tworzenie animacji, Grafika na potrzeby tworzenia stron WWW; Zaawansowana praca na warstwach; Strona 6 z 24

7 Zaawansowane techniki fotomontażu; Tworzenie elementów graficznych (pędzle, wzorki, smart objects) Podpisywanie i zabezpieczanie materiałów; Z zakresu Adobe Illustrator CS6: Podstawy tworzenia i pracy z grafika wektorową w programie Adobe Illustrator CS6, w tym: Interfejs: obszar roboczy, nawigacja panele narzędziowe i zarządzanie panelami tworzenie, otwieranie, zapisywanie linijki, prowadnice, siatka ustawienia dokumentu Kształty podstawowe: rysowanie kształtów Selekcja i zaznaczanie: wybieranie obiektów grupowanie obiektów transformacje i wyrównywanie skalowanie obracanie Kolory: palety kolorów zarządzanie kolorami, biblioteka kolorów gradient kolorów właściwości obrysu Warstwy: paleta warstw, tworzenie warstw organizacja, grupowanie ukrywanie, blokowanie, kolor łączenie warstw Tekst: edycja zamienianie tekstu na krzywe tekst na ścieżce, obiekcie właściwości tekstu Narzędzia edycji punktów Narzędzia ołówek i pędzel 2. Szkolenie i warsztaty dotyczące videofilmowania i montażu materiałów Uwagi dodatkowe: Wykonawca wyposaży uczestników w powszechnie dostępne na rynku księgarskim podręczniki w języku polskim (oficjalne lub wydawnictwa nieoficjalne lecz cieszące się ugruntowana renomą) umożliwiające samodzielną naukę realizowanych treści programowych Strona 7 z 24

8 szkolenia, które po zakończeniu szkolenia zostaną przekazane każdemu z uczestników szkolenia na własność zakres: Cyfrowe wideo i Adobe Premiere CS6. Sprzęt Referencyjny: Sony NX3 NX5, Canon XA10, Sony CX 330E, PXW-X160 Oprogramowanie referencyjne: Adobe premiere CS6 Szkolenie podstawowe Wymiar godzin: 16 Maksymalna liczba uczestników: Grupa I: maks. 50 osób Grupa II: maks. 46 osób (zakres minimalny): Kamera cyfrowa: Funkcje kamery cyfrowej i sposób korzystania; Akcesoria, oświetlenie, statywy, mikrofony, mikroporty, karty pamięci; Obsługa kamery; Kompozycja obrazu, plany filmowe, tło zdjęć; Światło, temperatura barwowa. Wykorzystanie automatycznych sposobów zapisu obrazu i dźwięku, czas, przysłona automatyczne ustawienia. Poruszanie się z kamerą : obraz statyczny, ujęcia w ruchu, panorama, transfokacja. Zasady filmowania - miejsce zdjęć, kadrowanie, oświetlenie, tło zdjęć, wywiad, relacja. Sposoby zapisu filmów w komputerze i na zewnętrznych nośnikach pamięci. Prosty cyfrowy montaż z wykorzystaniem oprogramowania Adobe Premiere CS6: Interfejs programu; Zasady montażu; Proste cięcie i łączenie scen; Nagranie narracji (offu) pod zmontowany film. Przygotowanie i przystosowanie materiałów wideo do przesyłania i publikacji w sieci Web. Szkolenie zaawansowane Wymiar godzin: 16 Maksymalna liczba uczestników: Grupa I: maks. 50 osób Grupa II: maks. 42 osoby (zakres minimalny): Wykorzystanie zaawansowanych funkcji kamer cyfrowych: Ręczne sterowanie parametrami zapisu obrazu i dźwięku: czas, przesłona, zastosowanie obiektywów wymiennych, filtrów. Dodatkowe oświetlenie planu zdjęciowego. Kompozycja planu zdjęciowego. Realizacja wywiadu, relacji, reportażu - plener, wnętrze. Sposoby na stabilne ujęcia bez stosowania statywów. Metody rejestracji spektakli, występów. Zajęcia praktyczne kręcenie materiału reporterskiego. Obsługa oprogramowania do edycji video Adobe premiere CS6. Podstawy teoretyczne Strona 8 z 24

9 Zasady montażu zarejestrowanych relacji, spektakli, widowisk, montaż dźwięku. Plan montażu filmu. Cyfrowa obróbka, montaż nagranych materiałów Miksowanie obrazu z dwóch lub więcej kamer. Udźwiękawianie filmów. Dobór muzyki. Współczynnik proporcji piksela Liczba klatek na sekundę Standardy,High Definition Linia czasu Dokonywanie podstawowej edycji Konfigurowanie nowego projektu Tworzenie nowych sekwencji Importowanie plików Sortowanie i organizowanie klipów Tworzenie nakładek i wstawek Używanie warstw video Używanie narzędzia żyletka Przenoszenie punktów edycji Nawigacja po linii czasu Zasady ciec i edycji Używanie emocjonalnych odcięć Korzystanie z markerów Wymiana klipów Tworzenie alternatywnych cięć Zmiana kolejności klipów na linii czasu Odłączanie audio od video Ustawianie właściwości klipu Zmiana prędkości klipu Stosowanie przejść video Przycinanie video do audio Zmiana głośności w czasie Wprowadzenie do kompozycji Usuwanie tła koloru zielonego Kompozycja z trybami mieszania Korekta koloru Regulacja balansu bieli Zwiększanie kontrastu Regulacja jasności Tworzenie koloru kinowego Tworzenie tytułów Eksportowanie video Eksportowanie sekwencji video Najbardziej popularne formaty Eksportowanie fragmentów sekwencji 3. Szkolenia i warsztaty dotyczące nagrań audio i montażu materiałów dźwiękowych. Strona 9 z 24

10 Celem szkolenia jest przekazanie umiejętności właściwego przygotowania i wysterowania poziomu nagrywania dźwięku w urządzeniach reporterskich, którymi dysponują uczestnicy szkolenia (cyfrowe kamery i aparaty foto - mikrofony wbudowane i zewnętrzne, dyktafony), przetransferowanie nagrań do komputera oraz cyfrowa obróbka materiału z wykorzystaniem oprogramowania Adobe Audition CS6. Dodatkowo zakres szkolenia obejmuje porady reporterskie, w zakresie odpowiedniego przygotowania sprzętu i otoczenia do uzyskania jak najlepszego efektu nagrania. Oprogramowanie referencyjne: Adobe Audition CS6, Audacity. Szkolenie podstawowe Wymiar godzin: 8 Liczba uczestników: Grupa I: 36 osób Grupa II: 33 osoby zakres minimalny: Dźwięk jako zjawisko fizyczne; Dźwięk analogowy i cyfrowy; Metody odwzorowania dźwięku (Monofonia, Stereofonia, Surround); Rodzaje i typy sprzętu do rejestracji materiałów audio; Obsługa sprzętu referencyjnego, podstawowe funkcje poszczególnych elementów; Mikrofony rodzaje, zastosowania. Dodatkowe akcesoria wykorzystywane przy nagraniach; Zasady nagrywania, tło dźwiękowe, ewentualny dobór rozmówcy pod kątem predyspozycji z uwzględnieniem ewentualnej wady wymowy. Wywiad, relacja, reportaż; Wykorzystanie sprzętu do rejestracji występów i spektakli estradowych, teatralnych plener i wnętrze; Podstawy realizacji dźwięku: wysterowanie, zniekształcenia, wzmocnienie i tłumienie Dynamika nagrania, szum; Sposoby i zasady zapisu nagranego materiału na zewnętrznych nośnikach pamięci oraz w komputerze; Formaty przechowywania materiałów audio kodeki, kontenery, kompresja (stratna, bezstratna); Montaż komputerowy prostych materiałów dźwiękowych z wykorzystaniem Adobe Audition CS6 oraz z wykorzystaniem oprogramowania bezpłatnego np. Audacity zajęcia praktyczne na przykładach; Zasady i sposoby przesyłania materiałów do adresatów zewnętrznych oraz publikowania w sieci Web; Szkolenie zaawansowane Wymiar godzin: 16 Liczba uczestników: Grupa I: 37 Grupa II: 32 (zakres minimalny): Montaż i obróbka komputerowa materiałów dźwiękowych z wykorzystaniem Adobe Audition CS6: Elementy interfejsu, Obszar roboczy, Tryby pracy, Widoki Ustawienia zwykłe i zaawansowane Projekt, import plików audio, zapis Strona 10 z 24

11 Nagrywanie sygnału Edycja Formaty plików i ścieżek Mikser Praktyczne posługiwanie się widokiem Waveform Praktyczne posługiwanie się widokiem Multitrack Efekty i ich zastosowanie Korekcja, kompresja, redukcja szumów Efekty modulacyjne Pogłos, echo Filtry Sekwencer MIDI Wtyczki pogramowe Ćwiczenia praktyczne: Nagranie materiału dźwiękowego Przerzucenie dźwięku na dysk twardy komputera Wgranie materiału do Adobe Audition. Wstępna obróbka dźwięku - normalizacja, odszumianie, korekcja brzmienia i selekcja materiału dźwiękowego Miksowanie przygotowanych wcześniej plików z wykorzystaniem kształtowania przestrzenności, regulacja panoramy, balansu ścieżek audio i dynamiki dźwięku, maksymalizacja dźwięku oraz innych wtyczek programowych. Praca w trybie multitrack. Pakiet B 4. Szkolenie i warsztaty dotyczące sposobów i praktycznego wykonywania digitalizacji Szkolenie powinno koncentrować się na obsłudze następujących typów sprzętu i oprogramowania specjalistycznego do digitalizacji obiektów płaskich (w tym drukowanych), trójwymiarowych oraz nagrań audio: skanery w formatach A4 - A2 oraz oprogramowanie OCR, skanery wielkoformatowe, skanery do negatywów i mikrofilmów, zestawy do fotografii bezcieniowej, stanowiska reprograficzne, urządzenia kopiujące oraz konwertery audio. Szkolenie podstawowe Wymiar godzin: 8 Liczba uczestników: Grupa I : maks. 25 osób Grupa II: maks. 20 osób (zakres minimalny): Co to jest digitalizacja i czemu służy; Polskie i ogólnoświatowe standardy i dobre praktyki w zakresie digitalizacji przedmiotów 2D i 3D oraz procedury prowadzenia procesu digitalizacji; Informacje o rodzajach sprzętu służącego digitalizacji, celach i sposobach jego wykorzystywania; Obsługa sprzętu do digitalizacji obiektów 2D skanery mikrofilmowe, aktowe i fotograficzne, funkcje poszczególnych elementów sprzętu, uruchamianie aparatury, zasady pracy; Przygotowanie materiałów 2D do digitalizacji; Praktyczna realizacja skanowania obiektów takich jak: książki, grafiki, druki, dokumenty, fotografie, pocztówki. Strona 11 z 24

12 Podstawowe przetwarzanie skanów (korekta, wstępna obróbka, wsadowe nadawanie znaków wodnych) Formaty zapisu zdigitalizowanych zbiorów; Składowanie wyników skanowania oraz metody ich przenoszenia do własnej bazy komputerowej oraz na inne, ruchome nośniki pamięci; Posługiwanie się oprogramowaniem typu OCR, korekta wyników rozpoznawania tekstu; Kontrola jakości i archwizacja kopii cyfrowych; Sposoby przekazywania drogą elektroniczną zeskanowanych materiałów do wskazanych adresatów, a także przygotowanie do publikacji w sieci Web; Szkolenie zaawansowane Wymiar godzin: 8 Liczba uczestników: Grupa I : maks. 23 osoby Grupa II: maks. 16 osób (zakres minimalny): Obsługa sprzętu służącego do digitalizacji obiektów wielkoformatowych, jego funkcje i zasady wykorzystywania narzędzia, standardy, demonstracje praktyczne; Fotografowanie obiektów 3D, fotografia bezcieniowa narzędzia, standardy, demonstracje praktyczne; Digitalizacja materiałów audio i wideo narzędzia, standardy, demonstracje praktyczne; Sposoby zapisywania zdigitalizowanych obiektów we własnej bazie komputerowej oraz na innych nośnikach pamięci we właściwych formatach archiwalnych oraz umożliwiających ich publikację na stronach internetowych. 5. Specjalistyczne szkolenie dotyczące zasad, sposobów i metod opisów digitalizowanych zbiorów Wymiar godzin: 8 Liczba uczestników: Grupa I : maks. 28 osób Grupa II: maks. 9 osób (zakres minimalny): Digitalizacja a ewidencja i dokumentacja; Zasady, metody i sposoby opisywania (katalogowania) digitalizowanych zasobów na przykładach rozwiązań stosowanych w wiodących w kraju i na świecie instytucjach gromadzących zbiory książkowe, kartograficzne, dokumenty oraz dzieła sztuki. Schematy metadanych i słowniki kontrolowane; Techniczne aspekty udostępniania muzealnych baz danych w Internecie; Programy do zarządzania zbiorami; Część warsztatowa - case studies; Pakiet C Strona 12 z 24

13 Szkolenie i warsztaty dotyczące przygotowania, pisania, redagowania informacji oraz tekstów przeznaczonych na strony www oraz dla mediów i innych odbiorców. Wymiar godzin: 8 Liczba uczestników: Grupa I : maks. 62 osoby Grupa II: maks. 50 osób Zakres minimalny: Rola informacji w kontaktach interpersonalnych oraz sposoby i skutki jej oddziaływania na opinię publiczną. Rola informacji w budowaniu oblicza i pozycji firmy/instytucji. Wybór tematu publikacji, jej cel i forma. Informacja w prasie, w radiu, w telewizji, na stronach internetowych. Gatunki: komunikat, informacja, artykuł, wywiad, reportaż. Publicystyka i jej rola. Zasady zbierania informacji i sposoby ich wykorzystania. Język informacji, poprawność językowa, walory zwięzłości. Konstrukcja informacji : kto, co, kiedy, gdzie, dlaczego, w jakim celu, zasada odwróconej piramidy. Lead. Rola cytatów. Tytuł informacji. Zasady dotyczące struktury tekstu, technologia pisania, sprawdzone metody pracy nad tekstem, jak przyciągnąć uwagę czytelnika. Metody budowania przekazu multimedialnego, wykorzystanie fotografii, grafiki, materiałów filmowych itp. Cechy charakterystyczne komunikacji w Internecie. Metody redagowania przekazu elektronicznego w postaci komunikatu/newsa na stronę WWW, newslettera, wpisu typu blog, a także informacji publikowanej w mediach społecznościowych. Case studies. Praktyczne wykorzystanie przez uczestników szkolenia wiadomości teoretycznych podczas ćwiczeń: Trening redagowania elektronicznego tekstu z zakresu informacja-promocja. Pakiet D Skondensowane szkolenie dotyczące obowiązującego prawa autorskiego i praw pokrewnych kontekście działalności jednostek kultury (muzea, biblioteki, galerie, ośrodki animacji, filharmonie, opery i pokrewne). Wymiar godzin: 8 Liczba uczestników: Grupa I : maks. 59 osoby Grupa II: maks. 62 osób Zakres minimalny: Regulacje krajowe i wspólnotowe praw na rzeczach niematerialnych; Rodzaje praw (osobiste, majątkowe); Prawa pokrewne w tym nadawcze i wydawnicze; Prawo autorskie a prawo własności; Utwór jako przedmiot ochrony prawa autorskiego (szczególny status dóbr dziedzictwa narodowego, muzealiów, dzieł sztuki, wydawnictw w posiadaniu bibliotek); Strona 13 z 24

14 Zasady obrotu autorskimi prawami majątkowymi; Konstruowanie umów mających za przedmiot autorskie prawa majątkowe; Dozwolony użytek publiczny chronionych utworów; Omówienie rodzajów licencji Creative Commons; Zasady przedruków tekstów i zdjęć za pozwoleniem (pisemnym) i bez zgody (powołanie się na źródła) Używanie znaków firmowych w celach informacyjnych; Jednostki kultury jakie licencje przysługują? (standardowe, edukacyjne, użytek niekomercyjny); Digitalizacja (Pojęcie, podstawy prawne wykonania i korzystania ze zdigitalizowanych zbiorów; digitalizacja jako odrębne pole eksploatacji; digitalizacja a ryzyko naruszenia autorskich praw majątkowych i osobistych; roszczenia i zakres odpowiedzialności, status zdigitalizowanych zbiorów własnych będących w posiadaniu jednostek kultury (muzea, biblioteki, galerie, filharmonie, opery) Udostępnienie digitalizacji a status prawnoautorski (kiedy, w jakiej formie i na jakiej licencji można utwory zdigitalizowane publikować w Internecie - utwory podlegające ochronie, dzieła osierocone, wygaśnięcie autorskich praw majątkowych); Udostępnianie utworów relacja z twórcą dzieła (umowy, dozwolony użytek, darowizny, własność muzealna, spadkobiercy twórców); Sposoby i pola eksploatacji (cele naukowe, promocyjne, katalogi, wydawnictwa tradycyjne i elektroniczne); Tworzenie materiałów reklamowych na podstawie zdjęć reportażowych (kiedy postać stanowi tło wydarzenia?); Publikowanie wizerunku uczestników wydarzenia bez ich zgody (imprezy otwarte i zamknięte); Używanie obrazów ogólnodostępnych (reprodukcje dzieł sztuki) oraz zdjęć z serwisów do pobrania bez oznaczeń licencji; Właściwy porządek prawny w międzynarodowych sytuacjach naruszenia licencji; Odpowiedzialność pracownika/odpowiedzialność instytucji; Projekty autorskie w ramach umowy o pracę (prawo autora do pomysłu i nazwy) Odpowiedzialność za treści użytkowników (komentarze w serwisach); Case study - rozwiązywanie problemów praktycznych zgłaszanych przez uczestników szkolenia; Pakiet E Szkolenie z wykorzystania czujników PASCO w Edukacji dla Kujawsko-Pomorskich Centrów Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, Toruniu oraz Włocławku Wymagania specyficzne dla pakietu F: 1. Wykonawca przeprowadzi szkolenie w formie warsztatu dla łącznie 36 użytkowników: 1) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy- 12 osób 2) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu- 12 osób 3) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku- 12 osób 2. Szkolenie w każdym KPCEN obejmie dwie grupy po 6 osób: 1) I grupa - fizycy i geografowie-6 osób; 2) II grupa - biologowie i chemicy- 6 osób; 3. Wykonawca w terminie 2 tygodni od dnia podpisania umowy przedstawi każdemu z Dyrektorów KPCEN do wyboru co najmniej dwa terminy rozpoczęcia realizacji szkolenia. Po akceptacji terminu przez Dyrektora KPCEN, Wykonawca przystąpi do realizacji szkolenia. 4. Szkolenia będą prowadzone w formie 3 dniowych warsztatów (dzień po dniu) w wymiarze 25 godzin dla każdego z KPCEN: 1) Dzień pierwszy- fizyka i geografia- 9 godzin; 2) Dzień drugi- chemia i biologia -8 godzin; Strona 14 z 24

15 3) Dzień trzeci- chemia i biologia- 8 godzin; 5. Szkolenia odbędą się w siedzibach Kujawsko-Pomorskich Centrów Edukacji Nauczycieli, z wykorzystaniem sprzętu i oprogramowania będącego na ich wyposażeniu. 6. Wykonawca w ciągu 2 tygodni od podpisania umowy przedstawi do akceptacji Dyrektorów KPCEN w Bydgoszczy, Toruniu oraz Włocławku szczegółowy program szkoleń z uwzględnieniem godzin oraz tematyki szkoleń. 7. Szkolenia muszą zawierać przerwy co najmniej 5-minutowe nie rzadziej niż co 2 godziny lekcyjne. Przerwy nie są wliczane do czasu szkolenia. W trakcie każdego dnia szkolenia musi być co najmniej jedna przerwa trwająca minimum 30 minut w trakcie której serwowany będzie ciepły obiad składający się z dwóch dań. 8. Wykonawca zapewni catering (przekąski, kawa, herbata, woda mineralna, soki) w ramach przerw w każdym dniu szkolenia. 9. Plan wdrożeń, materiały wdrożeniowe (wersje elektroniczne i papierowe) oraz wszelkiego rodzaju dokumenty związane ze wdrożeniami (np. listy obecności, ankiety) muszą być oznaczone zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji. Wzór papieru firmowego z logami Zamawiający przekaże Wykonawcy niezwłocznie po podpisaniu umowy. 10. Program szkoleń musi być zgodny, w zakresie wykorzystanych w nim czujników oraz tematyki, z tabelą zamieszczoną poniżej. 11. W ramach szkolenia Wykonawca dostarczy każdemu uczestnikowi komplet materiałów szkoleniowych w postaci scenariuszy zajęć z wykorzystania każdego z czujników. Scenariusze muszą zostać dostarczone w wersji papierowej oraz na płytach CD/DVD. 12. Wykonawca wystawi poszczególnym uczestnikom szkolenia imienne certyfikaty, potwierdzające ich ukończenie. 13. Podstawą uznania szkoleń za prawidłowo przeprowadzone będzie protokół odbioru szkoleń podpisany przez Przedstawiciela Wykonawcy oraz Dyrektora KPCEN lub osobę przez niego upoważnioną wraz z załączonymi do niego listami obecności, potwierdzeniem odbioru materiałów szkoleniowych oraz ankietami. 14. Protokół wraz z załącznikami należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia zakończenia szkolenia w danym KPCEN. Tabela z wykazem czujników oraz tematami. Czujnik Fizyka Chemia Biologia Inne Temat Temat Temat Temat PS 2126A czujnik tlenu gazowego Otrzymywanie i badanie właściwości tlenu Zmiany poziomu tlenu w ciągu doby (fotosynteza) i w różnych fazach rozwoju roślin (np. kiełkowanie nasion) Geografia: Skład i budowa atmosfery Strona 15 z 24

Stosowanie technik graficznych i multimedialnych 312[01].O1.05

Stosowanie technik graficznych i multimedialnych 312[01].O1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Koludo Dorota Wojtuś Stosowanie technik graficznych i multimedialnych 312[01].O1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

I. Opis zamówienia. Gdańsk, dnia 30 kwietnia 2014 r. Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o. o. ul. Trzy Lipy 3 80-172 Gdańsk ...

I. Opis zamówienia. Gdańsk, dnia 30 kwietnia 2014 r. Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o. o. ul. Trzy Lipy 3 80-172 Gdańsk ... Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o. o. ul. Trzy Lipy 3 80-172 Gdańsk Gdańsk, dnia 30 kwietnia 2014 r.... ZAPYTANIE OFERTOWE Szanowni Państwo, W związku z realizacją przez Międzynarodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Systemu Prezentacji i Wyszukiwania Treści w Teatrze Wielkim Operze Narodowej

Opis przedmiotu zamówienia Systemu Prezentacji i Wyszukiwania Treści w Teatrze Wielkim Operze Narodowej Opis przedmiotu zamówienia Systemu Prezentacji i Wyszukiwania Treści w Teatrze Wielkim Operze Narodowej (system do archiwizacji zdigitalizowanych zasobów) Zawartość. Wprowadzenie... 5. Zakres przedmiotowy...

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: DOA-IV.272.34.2014. Opis przedmiotu zamówienia. (wykaz minimalnych wymagań)

Oznaczenie sprawy: DOA-IV.272.34.2014. Opis przedmiotu zamówienia. (wykaz minimalnych wymagań) Oznaczenie sprawy: DOA-IV.272.34.2014 Zał. do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Usługa wdroŝenia e-usług samorządowych w ramach projektu pn. Opolskie w Internecie - Obywatel bliski Administracji (wykaz minimalnych

Bardziej szczegółowo

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Załącznik nr 7 - Opis Przedmiotu Zamówienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. Komponenty przedmiotu zamówienia...3 2. Opis funkcjonalności systemu WMM...7 2.1. Założenia wstępne:...7 2.2. Przewidywana funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Data publikacji: 30.06.2014. Nr postępowania Z2/POKL/03.03.04-00-032/13 z dnia 30.06.2014 r. SEKCJA I. Instytucja Zamawiająca

Data publikacji: 30.06.2014. Nr postępowania Z2/POKL/03.03.04-00-032/13 z dnia 30.06.2014 r. SEKCJA I. Instytucja Zamawiająca Data publikacji: 30.06.2014 Zapytanie ofertowe na wykonanie usług o wartości powyżej 14 000 euro netto w ramach projektu "Trampolina do sukcesu - innowacyjny program nauczania dla klas I-III szkoły podstawowej

Bardziej szczegółowo

KATALOG 2015 C O G N I T Y APLIKACJE GRAFICZNE I WWW

KATALOG 2015 C O G N I T Y APLIKACJE GRAFICZNE I WWW COGNITY Praktyczne Skuteczne Szkolenia i Konsultacje tel. 12 421 87 54 biuro@cognity.pl www.cognity.pl C O G N I T Y KATALOG 2015 APLIKACJE GRAFICZNE I WWW O FIRMIE Jesteśmy firmą szkoleniowo-doradczą

Bardziej szczegółowo

I. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla kursu Adobe Photoshop

I. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla kursu Adobe Photoshop I. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla kursu Adobe Photoshop 1. Kurs Adobe Photoshop poziom podstawowy ma na celu poznanie możliwości programu do obróbki obrazu osobom nie posiadających wykształcenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Program szkolenia

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Program szkolenia ZAŁ. NR 8. DO SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Program szkolenia I. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla kursu Administrowanie systemem Windows 7 1. Kurs Administrowanie systemem Windows

Bardziej szczegółowo

Stosowanie technik graficznych i multimedialnych 312[01].O1.05

Stosowanie technik graficznych i multimedialnych 312[01].O1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Koludo Dorota Wojtuś Stosowanie technik graficznych i multimedialnych 312[01].O1.05 Poradnik dla nauczyciela Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY 342[01]

MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY 342[01] MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI 342[01]/SP-2, SP-1/MEiN/2006. MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY 342[01] Zatwierdzam Minister Edukacji i Nauki Warszawa 2006

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 do SIWZ Strona 1 I. Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiot Zamówienia obejmuje usługę zaprojektowania i wdrożenia systemów informatycznych wraz z dostawą wymaganej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Gmina Mikołów Rynek 16, 43-190 Mikołów telefon: 032/3248500, fax: 032/3248400, strona internetowa: www.mikolow.eu PN-44/2013 2. Tryb udzielenia

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Dostawa systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwana dalej specyfikacją lub SIWZ,

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwana dalej specyfikacją lub SIWZ, 1 Nr sprawy: MOPS.IX.2710.ZP.02.2015 Nowy Sącz, dnia 24.07.2015r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją lub SIWZ, Na przeprowadzenie usług szkoleniowych w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

Łódź dnia 11 lutego 2014r.

Łódź dnia 11 lutego 2014r. Organizator: ŁÓDZKI RYNEK HURTOWY ZJAZDOWA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI UL. REWOLUCJI 1905R. NR 9 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla postępowania o udzielenie zamówienia w trybie

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Fototechnik 343104

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Fototechnik 343104 Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Fototechnik 343104 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie. Materiały

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Informacje ogólne dotyczące zamówienia... 3 Założenia realizacji zamówienia... 4 KOMPONENT 1 Wsparcie wdrożenia normy PN:ISO 9001:2009 w połączeniu z Systemem Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia. 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pn Zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego do zarządzania systemem monitorowania polityk publicznych w województwie

Bardziej szczegółowo

Wspólna promocja gospodarcza Gubina, Krosna Odrzańskiego, Kargowej i Skwierzyny: Kontrakt 5 Reklama medialna i multimedialna.

Wspólna promocja gospodarcza Gubina, Krosna Odrzańskiego, Kargowej i Skwierzyny: Kontrakt 5 Reklama medialna i multimedialna. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwana dalej specyfikacją lub SIWZ,

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwana dalej specyfikacją lub SIWZ, Nr sprawy: MOPS.IX.2710.ZP.05.2014 Nowy Sącz, dnia 28.05.2014r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją lub SIWZ, Na wykonanie usług szkoleniowych w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Katalog Dobrych Praktyk Digitalizacji obiektów muzealnych

Katalog Dobrych Praktyk Digitalizacji obiektów muzealnych Katalog Dobrych Praktyk Digitalizacji obiektów muzealnych Katalog Dobrych Praktyk Digitalizacji jest dokumentem definiującym wymagania w zakresie digitalizacji obiektów muzealnych. Ze względu na różnorodność

Bardziej szczegółowo

1 INFORMACJE PODSTAWOWE

1 INFORMACJE PODSTAWOWE Załącznik nr 4 do SIWZ znak sprawy: 7 /DI/PN/2015 Opis przedmiotu zamówienia 1 INFORMACJE PODSTAWOWE 1.1 Projekt Projekt System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany spersonalizowaną

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do umowy Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i utrzymanie portalu internetowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Zielona Góra, 19 czerwca 2013r.

Zapytanie ofertowe. Zielona Góra, 19 czerwca 2013r. Zapytanie ofertowe na Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie serwisu internetowego na potrzeby teatrów, oper i obywateli do propagowania kultury i sztuki Zadanie w ramach realizacji projektu pn.: Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z podziałem na części: obszary zamówienia (części zamówienia):

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z podziałem na części: obszary zamówienia (części zamówienia): Załącznik Nr 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL na wykonanie lub rozbudowę, dostawę i wdrożenie dedykowanych modułów systemów informatycznych z zakresu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 I. Wstęp OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Instytut Transportu Samochodowego zaprasza Państwa do udziału w przetargu nieograniczonym dotyczącym dostawy stanowiska badań i pomiarów cyfrowych.

Instytut Transportu Samochodowego zaprasza Państwa do udziału w przetargu nieograniczonym dotyczącym dostawy stanowiska badań i pomiarów cyfrowych. Warszawa dn. 2014-11-07 ITS/SZ-222-10/14/1/11/2014 Instytut Transportu Samochodowego zaprasza Państwa do udziału w przetargu nieograniczonym dotyczącym dostawy stanowiska badań i pomiarów cyfrowych. Oferty

Bardziej szczegółowo

projekt współfinansowany przez Unie Europejską

projekt współfinansowany przez Unie Europejską projekt współfinansowany przez Unie Europejską PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ Instytucja wdrażająca - Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu SPIS TREŚCI: I. Realizacja projektu I.1. Główne cele projektu

Bardziej szczegółowo