Wyszkolone osoby powinny w wyniku szkolenia posiąść wymagane w niniejszym OPZ umiejętności z następujących zakresów tematycznych:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyszkolone osoby powinny w wyniku szkolenia posiąść wymagane w niniejszym OPZ umiejętności z następujących zakresów tematycznych:"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń i warsztatów dla uczestników projektu (pracowników lidera i partnerów projektu): e-usługi e-organizacja - pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego moduły e-kultura i e-edukacja (zwanego dalej Projektem) w zakresie określonym w niniejszym OPZ (opisie przedmiotu zamówienia). Efektem szkoleń i warsztatów będzie grupa wyszkolonych osób, których kwalifikacje zostaną potwierdzone odpowiednim certyfikatem oraz zaświadczeniem ukończenia kursu wydanym na podstawie 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Wyszkolone osoby powinny w wyniku szkolenia posiąść wymagane w niniejszym OPZ umiejętności z następujących zakresów tematycznych: Pakiet A: 1. Fotografia cyfrowa, komputerowa obróbka fotografii oraz tworzenie grafiki komputerowej. 2. Wideofilmowanie, montaż i komputerowa obróbka materiałów wideo. 3. Tworzenie i montaż materiałów audio. Pakiet B: 4. Praktyczne metody wykonywania digitalizacji materiałów 2D i 3D. 5. Metody opisu digitalizowanych zbiorów. Pakiet C: 6. Przygotowanie oraz redagowanie informacji (artykułów, tekstów) przeznaczonych na strony www oraz dla mediów i innych odbiorców. Pakiet D: 7. Obowiązujące prawo autorskie i prawa pokrewne w kontekście działalności jednostek kultury (muzea, biblioteki, galerie, ośrodki animacji, filharmonie, opery i pokrewne). Pakiet E: 8. Szkolenie z wykorzystania czujników PASCO w Edukacji dla Kujawsko-Pomorskich Centrów Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, Toruniu oraz Włocławku Wykonawcy mogą składać oferty na jeden lub więcej pakietów. Wymagania wstępne. Szkolenia i warsztaty opisane w dalszej części niniejszego OPZ winny odbyć się w formie stacjonarnej, a w przypadkach, gdy jest to wskazane w niniejszym OPZ szkolenia stacjonarne będą uzupełnione dodatkowym szkoleniem realizowanym w formule on-line. Z zastrzeżeniem pakietu E wszystkie pozostałe szkolenia warsztaty ze względu na lokalizację siedzib partnerów powinny odbyć się w dwóch różnych miejscowościach: Bydgoszcz (wraz z najbliższymi okolicami do 15 km) oraz Toruń (wraz z najbliższymi okolicami do 15 km). Uczestniczyć w nich będą Strona 1 z 24

2 osoby przypisane odpowiednio do grupy I (Toruń) i II (Bydgoszcz) stosownie do dokonanego przez Zamawiającego podziału. Szkolenia i warsztaty opisane w niniejszym OPZ powinny odbywać się w podgrupach nie przekraczających liczby 20 osób. W przypadku gdy liczba osób do przeszkolenia w danej grupie (I lub II) spowodowałaby konieczność utworzenia kolejnej dodatkowej podgrupy o liczebności nie przekraczającej 5 osób, Wykonawca może za zgodą Zamawiającego powiększyć ilość osób w podgrupach powyżej 20 osób. Dla potrzeb dodatkowych szkoleń w formule online (e-learning) Wykonawca udostępni odpowiedni serwis internetowy z kursem internetowym zawierającym multimedialne i interaktywne materiały edukacyjne odpowiadające zdefiniowanym poniżej zakresom szkoleń. Każdy z uczestników szkolenia online będzie dysponował indywidualnym kontem użytkownika, które umożliwi mu dostęp do zasobów edukacyjnych. Podane poniżej w wymaganiach szczegółowych dla pakietów ilości uczestników szkoleń i warsztatów w zakresie danego szkolenia są wielkościami maksymalnymi. Ze względu na dynamikę kadrową jednostek (zmiany pracowników, urlopy itp.) ostateczna liczba i lista uczestników szkolenia zostanie dostarczona Wykonawcy po ustaleniu w każdym z przypadków terminów zajęć, nie przekraczając jednak w żadnym z przypadków wartości maksymalnej. O ile opis wymagań dla poszczególnych pakietów poniżej nie zawiera odmiennych wymagań szczególnych (dot. zwłaszcza pakietu E), Wykonawca na okres trwania szkolenia musi na własny koszt: Zapewnić sale szkoleniowe w ośrodku wyposażonym w odpowiednią infrastrukturę, w tym w miejsca parkingowe w stosownej liczbie. Zapewnić warunki zgodne z przepisami BHP w trakcie trwania szkolenia. Wyposażyć sale szkoleniowe w odpowiedni sprzęt dydaktyczny i sprzęt komputerowy oraz zastępczą infrastrukturę informatyczną dla szkoleń komputerowych w przypadku awarii sprzętu. Zapewnić, aby zajęcia praktyczne z obsługi komputera odbywały się przy jednoosobowej obsadzie przy każdym z komputerów. Zapewnić wystarczającą liczbę własnych licencji na oprogramowanie wykorzystywane przy realizacji szkoleń. Zapewnić kadrę dydaktyczną posiadającą kwalifikacje i umiejętności adekwatne do zakresu programowego prowadzonych przez nich szkoleń. Zapewnić uczestnikom szkolenia wyżywienie tj. przekąski, napoje oraz kawę i herbatę, a w przypadku, gdy jednorazowo czas szkolenia będzie przekraczać 6 godzin lekcyjnych również pełny posiłek (lunch/obiad). Zapewnić uczestnikom szkolenia swobodny dostęp do sanitariatów. Wykonawca z każdego szkolenia dostarczy Zamawiającemu co najmniej po 4 zdjęcia, w celu udokumentowania faktu jego realizacji. Zdjęcia dostarczane mają być na nośnikach typu płyta CD/DVD. Podjąć odpowiednie działania informacyjne i promocyjne zgodne z Wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów w ramach RPO WK-P, m.in. odpowiednie oznakowanie sali szkoleniowych, materiałów szkoleniowych, oraz dokumentacji w związku ze współfinansowaniem z Europejskiego Funduszu Społecznego. Informacje na ten temat Strona 2 z 24

3 dostępne SA pod adresem: Zapewnić uczestnikom w trakcie szkolenia indywidualne materiały szkoleniowe odpowiadające zakresowi merytorycznemu poszczególnych modułów szkoleniowych w postaci materiałów własnych i opracowań wykładowców obejmujących swoim zakresem tematykę szkolenia oraz jego cały cykl, spięte w estetyczny sposób lub zbindowane oraz materiały pomocnicze (długopis, ołówek, notatnik formatu A-4), które po zakończeniu szkolenia zostaną przekazane każdemu z uczestników szkolenia na własność. W sytuacjach wyraźnie wskazanych w OPZ wyposażyć uczestników w powszechnie dostępne na rynku księgarskim podręczniki (oficjalne lub wydawnictwa nieoficjalne lecz cieszące się ugruntowana renomą) umożliwiających samodzielną naukę realizowanych treści programowych szkolenia, które po zakończeniu szkolenia zostaną przekazane każdemu z uczestników szkolenia na własność. Przeprowadzić ewaluację każdego szkolenia w trybie ankietowym. Ankieta wypełniana będzie przez uczestników szkolenia. Wzór ankiety zostanie przygotowany przez Wykonawcę i uzgodniony z Zamawiającym. Dostarczyć Zamawiającemu pełną dokumentację przeprowadzonych szkoleń w tym listy obecności i ankiety ewaluacyjne. Szkolenia mogą odbywać się tylko w dni robocze, od poniedziałku do piątku. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli wdrożeń, w szczególności do obecności upoważnionego obserwatora na dowolnym wdrożeniu, bez wcześniejszego uprzedzania Wykonawcy o tym fakcie. Z wyjątkiem pakietu E, szkolenia i warsztaty odbywać się będą na sprzęcie Wykonawcy z wykorzystaniem sprzętu będącego w posiadaniu szkolonych Partnerów projektu sprzęt referencyjny. Program szkolenia musi uwzględniać specyfikę urządzeń podanych w niniejszym OPZ jako referencyjne. Np. podczas szkolenia z zakresu fotografii cyfrowej wykładowcy winni dysponować wiedzą w zakresie obsługi lustrzanek cyfrowych podanych w OPZ jako referencyjne. Podmiot ubiegający się o realizację Zamówienia powinien dysponować sprzętem niezbędnym do przeprowadzenia szkolenia i warsztatów obejmuje to minimum poniższe kategorie sprzętu: cyfrowe aparaty fotograficzne typu lustrzanka, kamery wideo, sprzęt do nagrań audio, sprzęt do digitalizacji, sprzęt komputerowy i programy służące do montażu obrazu oraz dźwięku. Ilość sprzętu zapewnianego przez Wykonawcę musi być adekwatna do liczebności szkolonej podgrupy oraz tematyki i zakresu szkolenia. W przypadku gdy szkolenie obejmuje pracę z komputerem (np. dotyczy oprogramowania) każdy uczestnik szkolenia musi mieć do wyłącznej dyspozycji zestaw komputerowy z oprogramowaniem (dopuszcza się zestaw przenośny typu laptop). Tematyka szkoleń i warsztatów. Pakiety Pakiet A 1. Szkolenie i warsztaty z zakresu fotografii cyfrowej, komputerowej obróbki fotografii oraz tworzenia grafiki komputerowej. Sprzęt referencyjny: Nikon D7000 i pokrewne (D90, D800), Canon Eos 5D i 7D Oprogramowanie referencyjne: Adobe Photoshop CS6. Strona 3 z 24

4 Uwagi dodatkowe: Wykonawca wyposaży uczestników w powszechnie dostępne na rynku księgarskim podręczniki w języku polskim (oficjalne lub wydawnictwa nieoficjalne lecz cieszące się ugruntowana renomą) umożliwiające samodzielną naukę realizowanych treści programowych szkolenia, które po zakończeniu szkolenia zostaną przekazane każdemu z uczestników szkolenia na własność zakres: Fotografia cyfrowa i Adobe Photoshop CS6. Szkolenie podstawowe Wymiar godzin: 8 Maksymalna liczba uczestników: Grupa I: maks. 59 osób Grupa II: maks. 52 osoby ( merytoryczny zakres minimalny): Fotografia cyfrowa: Podstawowe pojęcia i obsługa aparatu cyfrowego typu lustrzanka; Elementy aparatu oraz ich funkcje; Akumulatory i karty pamięci; Jaki obiektyw do jakiego celu; Formaty zapisu zdjęć (w tym: JPEG a RAW); Zasady wykonywania zdjęć kadrowanie, oświetlenie, tło, wybór tematów; Kompozycja w fotografii; Perspektywa; Barwa i charakter światła; Używanie programów automatycznych i półautomatycznych; Ustalanie ostrości (ręcznie, autofocus), długości czasu naświetlania i przysłony; Ekspozycja i korekcja ekspozycji; Czułość ISO; Zdjęcia pojedyncze i seryjne; Używanie lampy błyskowej; Kompensacja ekspozycji, bracketing, HDR; Komputerowa obróbka fotografii: Metody i zasady zapisywania zdjęć w pamięci komputera, na innych zewnętrznych nośnikach pamięci oraz ich opisu, EXIF; Metody przygotowania zdjęć na potrzeby publikacji w sieci Web (w tym podstawowa obróbka cyfrowa zdjęć - korekta barw, jasności, kształtu, ostrości, prostowanie kadru) z wykorzystaniem oprogramowania z pakietu Adobe Master Colection w wersji CS6. Szkolenie zaawansowane Wymiar godzin: 24 Maksymalna liczba uczestników: Grupa I: maks. 61 osób Grupa II: maks. 55 osób (zakres minimalny): Fotografia cyfrowa: Strona 4 z 24

5 Wykorzystanie zaawansowanych funkcji cyfrowych aparatów typu lustrzanka: ręczne dostrajanie czasu naświetlania, przysłony oraz regulacje ostrości zdjęć, operowanie głębią ostrości. Operowanie światłem na planie zdjęciowym, oświetlenie dodatkowe; Praca ze statywem; Kolorystyka zdjęć przestrzenie barw Adobe RGB, SRGB; Zaawansowana konfiguracja AF, korekcja AF; obiektywy manualne; Zaawansowana obsługa wbudowanych i zewnętrznych lamp błyskowych; Dbanie o sprzęt, czyszczenie matrycy, korpusu, obiektywów; Fotografia nocna; Zdjęcia plenerowe - ćwiczenia. Portrety ćwiczenia z Modelem/Modelką. Praktyczne porady z zakresów: Zdjęcia we wnętrzach wystawy, ekspozycje. Zdjęcia ze spektakli, inscenizacji w ruchu. Zdjęcia obiektów unikatowych malarstwo, grafika, mapy, dokumenty. Komputerowa obróbka fotografii oraz tworzenie grafiki komputerowej z wykorzystaniem oprogramowania Adobe Photoshop CS6: Grafika komputerowa: grafika rastrowa i wektorowa Podstawowe modele barw Formaty zapisu grafiki rastrowej Kompresja Rozdzielczość obrazu Obszar pracy w programie Adobe Photoshop CS6: Interfejs użytkownika, konfiguracja progamu Palety, narzędzia Menu kontekstowe Podstawowe czynności: Otwieranie i zapisywanie zdjęć Tworzenie nowych obrazów Wyświetlanie informacji na temat pliku Powiększanie obrazka i nawigacja po obrazie Warstwy: Rodzaje Tryby przenikania Tworzenie warstw Grupowanie warstw Używanie palety Warstwy Edycja warstw Określanie atrybutów warstwy Styl warstwy, edycja stylu Określanie opcji mieszania warstw Tworzenie i edycja konturów Ukrywanie części warstwy Używanie warstwy dopasowania lub warstwy wypełnienia Strona 5 z 24

6 Korekcja barwna: Korekta formalna i tonalna Narzędzia korekty barwnej Poziomy i krzywe Klonowanie, łatka, pędzel historii Filtry Retusz starej/zniszczonej fotografii Praca z tekstem: Formatowanie znaków i akapitów Dzielenie i justowanie Praca z warstwami tekstowymi Fotomanipulacja/ Fotomontaż: Narzędzia selekcji Szybka maska Wtopienia Narzędzia szparowania ścieżki Narzędzia przyciemniania i rozjaśniania Narzędzia rozmycia Transformacje Rysowanie: Rysowanie i malowanie Rysowanie kształtów i ścieżek Używanie narzędzi kształtów, narzędzi grupy Pióro Edycja ścieżek Zarządzanie ścieżkami Konwertowanie pomiędzy ścieżkami i krawędziami zaznaczenia Dodawanie koloru do ścieżek Efekty specjalne, Filtry: Używanie filtrów Tworzenie efektów specjalnych Filtry: artystyczne, rozmycie, pociągnięcia pędzla, zniekształcenie, szum, piklowanie, rendering, wyostrzanie, szkic, stylizacja, tekstura, wideo, znak wodny, efekty świetlne i pozostałe. Zapis pracy, Import, Eksport: Kompresja, optymalizacja Szkolenie uzupełniające online ( zakres minimalny): Komputerowa obróbka fotografii oraz tworzenie grafiki komputerowej z wykorzystaniem oprogramowania Adobe Photoshop CS6 i innych programów wchodzących w skład Adobe Master Collection CS6: Z zakresu Adobe photoshop CS6: Powtórka materiału ze szkolenia stacjonarnego; Automatyzacja pracy w Photoshop; Tworzenie animacji, Grafika na potrzeby tworzenia stron WWW; Zaawansowana praca na warstwach; Strona 6 z 24

7 Zaawansowane techniki fotomontażu; Tworzenie elementów graficznych (pędzle, wzorki, smart objects) Podpisywanie i zabezpieczanie materiałów; Z zakresu Adobe Illustrator CS6: Podstawy tworzenia i pracy z grafika wektorową w programie Adobe Illustrator CS6, w tym: Interfejs: obszar roboczy, nawigacja panele narzędziowe i zarządzanie panelami tworzenie, otwieranie, zapisywanie linijki, prowadnice, siatka ustawienia dokumentu Kształty podstawowe: rysowanie kształtów Selekcja i zaznaczanie: wybieranie obiektów grupowanie obiektów transformacje i wyrównywanie skalowanie obracanie Kolory: palety kolorów zarządzanie kolorami, biblioteka kolorów gradient kolorów właściwości obrysu Warstwy: paleta warstw, tworzenie warstw organizacja, grupowanie ukrywanie, blokowanie, kolor łączenie warstw Tekst: edycja zamienianie tekstu na krzywe tekst na ścieżce, obiekcie właściwości tekstu Narzędzia edycji punktów Narzędzia ołówek i pędzel 2. Szkolenie i warsztaty dotyczące videofilmowania i montażu materiałów Uwagi dodatkowe: Wykonawca wyposaży uczestników w powszechnie dostępne na rynku księgarskim podręczniki w języku polskim (oficjalne lub wydawnictwa nieoficjalne lecz cieszące się ugruntowana renomą) umożliwiające samodzielną naukę realizowanych treści programowych Strona 7 z 24

8 szkolenia, które po zakończeniu szkolenia zostaną przekazane każdemu z uczestników szkolenia na własność zakres: Cyfrowe wideo i Adobe Premiere CS6. Sprzęt Referencyjny: Sony NX3 NX5, Canon XA10, Sony CX 330E, PXW-X160 Oprogramowanie referencyjne: Adobe premiere CS6 Szkolenie podstawowe Wymiar godzin: 16 Maksymalna liczba uczestników: Grupa I: maks. 50 osób Grupa II: maks. 46 osób (zakres minimalny): Kamera cyfrowa: Funkcje kamery cyfrowej i sposób korzystania; Akcesoria, oświetlenie, statywy, mikrofony, mikroporty, karty pamięci; Obsługa kamery; Kompozycja obrazu, plany filmowe, tło zdjęć; Światło, temperatura barwowa. Wykorzystanie automatycznych sposobów zapisu obrazu i dźwięku, czas, przysłona automatyczne ustawienia. Poruszanie się z kamerą : obraz statyczny, ujęcia w ruchu, panorama, transfokacja. Zasady filmowania - miejsce zdjęć, kadrowanie, oświetlenie, tło zdjęć, wywiad, relacja. Sposoby zapisu filmów w komputerze i na zewnętrznych nośnikach pamięci. Prosty cyfrowy montaż z wykorzystaniem oprogramowania Adobe Premiere CS6: Interfejs programu; Zasady montażu; Proste cięcie i łączenie scen; Nagranie narracji (offu) pod zmontowany film. Przygotowanie i przystosowanie materiałów wideo do przesyłania i publikacji w sieci Web. Szkolenie zaawansowane Wymiar godzin: 16 Maksymalna liczba uczestników: Grupa I: maks. 50 osób Grupa II: maks. 42 osoby (zakres minimalny): Wykorzystanie zaawansowanych funkcji kamer cyfrowych: Ręczne sterowanie parametrami zapisu obrazu i dźwięku: czas, przesłona, zastosowanie obiektywów wymiennych, filtrów. Dodatkowe oświetlenie planu zdjęciowego. Kompozycja planu zdjęciowego. Realizacja wywiadu, relacji, reportażu - plener, wnętrze. Sposoby na stabilne ujęcia bez stosowania statywów. Metody rejestracji spektakli, występów. Zajęcia praktyczne kręcenie materiału reporterskiego. Obsługa oprogramowania do edycji video Adobe premiere CS6. Podstawy teoretyczne Strona 8 z 24

9 Zasady montażu zarejestrowanych relacji, spektakli, widowisk, montaż dźwięku. Plan montażu filmu. Cyfrowa obróbka, montaż nagranych materiałów Miksowanie obrazu z dwóch lub więcej kamer. Udźwiękawianie filmów. Dobór muzyki. Współczynnik proporcji piksela Liczba klatek na sekundę Standardy,High Definition Linia czasu Dokonywanie podstawowej edycji Konfigurowanie nowego projektu Tworzenie nowych sekwencji Importowanie plików Sortowanie i organizowanie klipów Tworzenie nakładek i wstawek Używanie warstw video Używanie narzędzia żyletka Przenoszenie punktów edycji Nawigacja po linii czasu Zasady ciec i edycji Używanie emocjonalnych odcięć Korzystanie z markerów Wymiana klipów Tworzenie alternatywnych cięć Zmiana kolejności klipów na linii czasu Odłączanie audio od video Ustawianie właściwości klipu Zmiana prędkości klipu Stosowanie przejść video Przycinanie video do audio Zmiana głośności w czasie Wprowadzenie do kompozycji Usuwanie tła koloru zielonego Kompozycja z trybami mieszania Korekta koloru Regulacja balansu bieli Zwiększanie kontrastu Regulacja jasności Tworzenie koloru kinowego Tworzenie tytułów Eksportowanie video Eksportowanie sekwencji video Najbardziej popularne formaty Eksportowanie fragmentów sekwencji 3. Szkolenia i warsztaty dotyczące nagrań audio i montażu materiałów dźwiękowych. Strona 9 z 24

10 Celem szkolenia jest przekazanie umiejętności właściwego przygotowania i wysterowania poziomu nagrywania dźwięku w urządzeniach reporterskich, którymi dysponują uczestnicy szkolenia (cyfrowe kamery i aparaty foto - mikrofony wbudowane i zewnętrzne, dyktafony), przetransferowanie nagrań do komputera oraz cyfrowa obróbka materiału z wykorzystaniem oprogramowania Adobe Audition CS6. Dodatkowo zakres szkolenia obejmuje porady reporterskie, w zakresie odpowiedniego przygotowania sprzętu i otoczenia do uzyskania jak najlepszego efektu nagrania. Oprogramowanie referencyjne: Adobe Audition CS6, Audacity. Szkolenie podstawowe Wymiar godzin: 8 Liczba uczestników: Grupa I: 36 osób Grupa II: 33 osoby zakres minimalny: Dźwięk jako zjawisko fizyczne; Dźwięk analogowy i cyfrowy; Metody odwzorowania dźwięku (Monofonia, Stereofonia, Surround); Rodzaje i typy sprzętu do rejestracji materiałów audio; Obsługa sprzętu referencyjnego, podstawowe funkcje poszczególnych elementów; Mikrofony rodzaje, zastosowania. Dodatkowe akcesoria wykorzystywane przy nagraniach; Zasady nagrywania, tło dźwiękowe, ewentualny dobór rozmówcy pod kątem predyspozycji z uwzględnieniem ewentualnej wady wymowy. Wywiad, relacja, reportaż; Wykorzystanie sprzętu do rejestracji występów i spektakli estradowych, teatralnych plener i wnętrze; Podstawy realizacji dźwięku: wysterowanie, zniekształcenia, wzmocnienie i tłumienie Dynamika nagrania, szum; Sposoby i zasady zapisu nagranego materiału na zewnętrznych nośnikach pamięci oraz w komputerze; Formaty przechowywania materiałów audio kodeki, kontenery, kompresja (stratna, bezstratna); Montaż komputerowy prostych materiałów dźwiękowych z wykorzystaniem Adobe Audition CS6 oraz z wykorzystaniem oprogramowania bezpłatnego np. Audacity zajęcia praktyczne na przykładach; Zasady i sposoby przesyłania materiałów do adresatów zewnętrznych oraz publikowania w sieci Web; Szkolenie zaawansowane Wymiar godzin: 16 Liczba uczestników: Grupa I: 37 Grupa II: 32 (zakres minimalny): Montaż i obróbka komputerowa materiałów dźwiękowych z wykorzystaniem Adobe Audition CS6: Elementy interfejsu, Obszar roboczy, Tryby pracy, Widoki Ustawienia zwykłe i zaawansowane Projekt, import plików audio, zapis Strona 10 z 24

11 Nagrywanie sygnału Edycja Formaty plików i ścieżek Mikser Praktyczne posługiwanie się widokiem Waveform Praktyczne posługiwanie się widokiem Multitrack Efekty i ich zastosowanie Korekcja, kompresja, redukcja szumów Efekty modulacyjne Pogłos, echo Filtry Sekwencer MIDI Wtyczki pogramowe Ćwiczenia praktyczne: Nagranie materiału dźwiękowego Przerzucenie dźwięku na dysk twardy komputera Wgranie materiału do Adobe Audition. Wstępna obróbka dźwięku - normalizacja, odszumianie, korekcja brzmienia i selekcja materiału dźwiękowego Miksowanie przygotowanych wcześniej plików z wykorzystaniem kształtowania przestrzenności, regulacja panoramy, balansu ścieżek audio i dynamiki dźwięku, maksymalizacja dźwięku oraz innych wtyczek programowych. Praca w trybie multitrack. Pakiet B 4. Szkolenie i warsztaty dotyczące sposobów i praktycznego wykonywania digitalizacji Szkolenie powinno koncentrować się na obsłudze następujących typów sprzętu i oprogramowania specjalistycznego do digitalizacji obiektów płaskich (w tym drukowanych), trójwymiarowych oraz nagrań audio: skanery w formatach A4 - A2 oraz oprogramowanie OCR, skanery wielkoformatowe, skanery do negatywów i mikrofilmów, zestawy do fotografii bezcieniowej, stanowiska reprograficzne, urządzenia kopiujące oraz konwertery audio. Szkolenie podstawowe Wymiar godzin: 8 Liczba uczestników: Grupa I : maks. 25 osób Grupa II: maks. 20 osób (zakres minimalny): Co to jest digitalizacja i czemu służy; Polskie i ogólnoświatowe standardy i dobre praktyki w zakresie digitalizacji przedmiotów 2D i 3D oraz procedury prowadzenia procesu digitalizacji; Informacje o rodzajach sprzętu służącego digitalizacji, celach i sposobach jego wykorzystywania; Obsługa sprzętu do digitalizacji obiektów 2D skanery mikrofilmowe, aktowe i fotograficzne, funkcje poszczególnych elementów sprzętu, uruchamianie aparatury, zasady pracy; Przygotowanie materiałów 2D do digitalizacji; Praktyczna realizacja skanowania obiektów takich jak: książki, grafiki, druki, dokumenty, fotografie, pocztówki. Strona 11 z 24

12 Podstawowe przetwarzanie skanów (korekta, wstępna obróbka, wsadowe nadawanie znaków wodnych) Formaty zapisu zdigitalizowanych zbiorów; Składowanie wyników skanowania oraz metody ich przenoszenia do własnej bazy komputerowej oraz na inne, ruchome nośniki pamięci; Posługiwanie się oprogramowaniem typu OCR, korekta wyników rozpoznawania tekstu; Kontrola jakości i archwizacja kopii cyfrowych; Sposoby przekazywania drogą elektroniczną zeskanowanych materiałów do wskazanych adresatów, a także przygotowanie do publikacji w sieci Web; Szkolenie zaawansowane Wymiar godzin: 8 Liczba uczestników: Grupa I : maks. 23 osoby Grupa II: maks. 16 osób (zakres minimalny): Obsługa sprzętu służącego do digitalizacji obiektów wielkoformatowych, jego funkcje i zasady wykorzystywania narzędzia, standardy, demonstracje praktyczne; Fotografowanie obiektów 3D, fotografia bezcieniowa narzędzia, standardy, demonstracje praktyczne; Digitalizacja materiałów audio i wideo narzędzia, standardy, demonstracje praktyczne; Sposoby zapisywania zdigitalizowanych obiektów we własnej bazie komputerowej oraz na innych nośnikach pamięci we właściwych formatach archiwalnych oraz umożliwiających ich publikację na stronach internetowych. 5. Specjalistyczne szkolenie dotyczące zasad, sposobów i metod opisów digitalizowanych zbiorów Wymiar godzin: 8 Liczba uczestników: Grupa I : maks. 28 osób Grupa II: maks. 9 osób (zakres minimalny): Digitalizacja a ewidencja i dokumentacja; Zasady, metody i sposoby opisywania (katalogowania) digitalizowanych zasobów na przykładach rozwiązań stosowanych w wiodących w kraju i na świecie instytucjach gromadzących zbiory książkowe, kartograficzne, dokumenty oraz dzieła sztuki. Schematy metadanych i słowniki kontrolowane; Techniczne aspekty udostępniania muzealnych baz danych w Internecie; Programy do zarządzania zbiorami; Część warsztatowa - case studies; Pakiet C Strona 12 z 24

13 Szkolenie i warsztaty dotyczące przygotowania, pisania, redagowania informacji oraz tekstów przeznaczonych na strony www oraz dla mediów i innych odbiorców. Wymiar godzin: 8 Liczba uczestników: Grupa I : maks. 62 osoby Grupa II: maks. 50 osób Zakres minimalny: Rola informacji w kontaktach interpersonalnych oraz sposoby i skutki jej oddziaływania na opinię publiczną. Rola informacji w budowaniu oblicza i pozycji firmy/instytucji. Wybór tematu publikacji, jej cel i forma. Informacja w prasie, w radiu, w telewizji, na stronach internetowych. Gatunki: komunikat, informacja, artykuł, wywiad, reportaż. Publicystyka i jej rola. Zasady zbierania informacji i sposoby ich wykorzystania. Język informacji, poprawność językowa, walory zwięzłości. Konstrukcja informacji : kto, co, kiedy, gdzie, dlaczego, w jakim celu, zasada odwróconej piramidy. Lead. Rola cytatów. Tytuł informacji. Zasady dotyczące struktury tekstu, technologia pisania, sprawdzone metody pracy nad tekstem, jak przyciągnąć uwagę czytelnika. Metody budowania przekazu multimedialnego, wykorzystanie fotografii, grafiki, materiałów filmowych itp. Cechy charakterystyczne komunikacji w Internecie. Metody redagowania przekazu elektronicznego w postaci komunikatu/newsa na stronę WWW, newslettera, wpisu typu blog, a także informacji publikowanej w mediach społecznościowych. Case studies. Praktyczne wykorzystanie przez uczestników szkolenia wiadomości teoretycznych podczas ćwiczeń: Trening redagowania elektronicznego tekstu z zakresu informacja-promocja. Pakiet D Skondensowane szkolenie dotyczące obowiązującego prawa autorskiego i praw pokrewnych kontekście działalności jednostek kultury (muzea, biblioteki, galerie, ośrodki animacji, filharmonie, opery i pokrewne). Wymiar godzin: 8 Liczba uczestników: Grupa I : maks. 59 osoby Grupa II: maks. 62 osób Zakres minimalny: Regulacje krajowe i wspólnotowe praw na rzeczach niematerialnych; Rodzaje praw (osobiste, majątkowe); Prawa pokrewne w tym nadawcze i wydawnicze; Prawo autorskie a prawo własności; Utwór jako przedmiot ochrony prawa autorskiego (szczególny status dóbr dziedzictwa narodowego, muzealiów, dzieł sztuki, wydawnictw w posiadaniu bibliotek); Strona 13 z 24

14 Zasady obrotu autorskimi prawami majątkowymi; Konstruowanie umów mających za przedmiot autorskie prawa majątkowe; Dozwolony użytek publiczny chronionych utworów; Omówienie rodzajów licencji Creative Commons; Zasady przedruków tekstów i zdjęć za pozwoleniem (pisemnym) i bez zgody (powołanie się na źródła) Używanie znaków firmowych w celach informacyjnych; Jednostki kultury jakie licencje przysługują? (standardowe, edukacyjne, użytek niekomercyjny); Digitalizacja (Pojęcie, podstawy prawne wykonania i korzystania ze zdigitalizowanych zbiorów; digitalizacja jako odrębne pole eksploatacji; digitalizacja a ryzyko naruszenia autorskich praw majątkowych i osobistych; roszczenia i zakres odpowiedzialności, status zdigitalizowanych zbiorów własnych będących w posiadaniu jednostek kultury (muzea, biblioteki, galerie, filharmonie, opery) Udostępnienie digitalizacji a status prawnoautorski (kiedy, w jakiej formie i na jakiej licencji można utwory zdigitalizowane publikować w Internecie - utwory podlegające ochronie, dzieła osierocone, wygaśnięcie autorskich praw majątkowych); Udostępnianie utworów relacja z twórcą dzieła (umowy, dozwolony użytek, darowizny, własność muzealna, spadkobiercy twórców); Sposoby i pola eksploatacji (cele naukowe, promocyjne, katalogi, wydawnictwa tradycyjne i elektroniczne); Tworzenie materiałów reklamowych na podstawie zdjęć reportażowych (kiedy postać stanowi tło wydarzenia?); Publikowanie wizerunku uczestników wydarzenia bez ich zgody (imprezy otwarte i zamknięte); Używanie obrazów ogólnodostępnych (reprodukcje dzieł sztuki) oraz zdjęć z serwisów do pobrania bez oznaczeń licencji; Właściwy porządek prawny w międzynarodowych sytuacjach naruszenia licencji; Odpowiedzialność pracownika/odpowiedzialność instytucji; Projekty autorskie w ramach umowy o pracę (prawo autora do pomysłu i nazwy) Odpowiedzialność za treści użytkowników (komentarze w serwisach); Case study - rozwiązywanie problemów praktycznych zgłaszanych przez uczestników szkolenia; Pakiet E Szkolenie z wykorzystania czujników PASCO w Edukacji dla Kujawsko-Pomorskich Centrów Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, Toruniu oraz Włocławku Wymagania specyficzne dla pakietu F: 1. Wykonawca przeprowadzi szkolenie w formie warsztatu dla łącznie 36 użytkowników: 1) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy- 12 osób 2) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu- 12 osób 3) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku- 12 osób 2. Szkolenie w każdym KPCEN obejmie dwie grupy po 6 osób: 1) I grupa - fizycy i geografowie-6 osób; 2) II grupa - biologowie i chemicy- 6 osób; 3. Wykonawca w terminie 2 tygodni od dnia podpisania umowy przedstawi każdemu z Dyrektorów KPCEN do wyboru co najmniej dwa terminy rozpoczęcia realizacji szkolenia. Po akceptacji terminu przez Dyrektora KPCEN, Wykonawca przystąpi do realizacji szkolenia. 4. Szkolenia będą prowadzone w formie 3 dniowych warsztatów (dzień po dniu) w wymiarze 25 godzin dla każdego z KPCEN: 1) Dzień pierwszy- fizyka i geografia- 9 godzin; 2) Dzień drugi- chemia i biologia -8 godzin; Strona 14 z 24

15 3) Dzień trzeci- chemia i biologia- 8 godzin; 5. Szkolenia odbędą się w siedzibach Kujawsko-Pomorskich Centrów Edukacji Nauczycieli, z wykorzystaniem sprzętu i oprogramowania będącego na ich wyposażeniu. 6. Wykonawca w ciągu 2 tygodni od podpisania umowy przedstawi do akceptacji Dyrektorów KPCEN w Bydgoszczy, Toruniu oraz Włocławku szczegółowy program szkoleń z uwzględnieniem godzin oraz tematyki szkoleń. 7. Szkolenia muszą zawierać przerwy co najmniej 5-minutowe nie rzadziej niż co 2 godziny lekcyjne. Przerwy nie są wliczane do czasu szkolenia. W trakcie każdego dnia szkolenia musi być co najmniej jedna przerwa trwająca minimum 30 minut w trakcie której serwowany będzie ciepły obiad składający się z dwóch dań. 8. Wykonawca zapewni catering (przekąski, kawa, herbata, woda mineralna, soki) w ramach przerw w każdym dniu szkolenia. 9. Plan wdrożeń, materiały wdrożeniowe (wersje elektroniczne i papierowe) oraz wszelkiego rodzaju dokumenty związane ze wdrożeniami (np. listy obecności, ankiety) muszą być oznaczone zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji. Wzór papieru firmowego z logami Zamawiający przekaże Wykonawcy niezwłocznie po podpisaniu umowy. 10. Program szkoleń musi być zgodny, w zakresie wykorzystanych w nim czujników oraz tematyki, z tabelą zamieszczoną poniżej. 11. W ramach szkolenia Wykonawca dostarczy każdemu uczestnikowi komplet materiałów szkoleniowych w postaci scenariuszy zajęć z wykorzystania każdego z czujników. Scenariusze muszą zostać dostarczone w wersji papierowej oraz na płytach CD/DVD. 12. Wykonawca wystawi poszczególnym uczestnikom szkolenia imienne certyfikaty, potwierdzające ich ukończenie. 13. Podstawą uznania szkoleń za prawidłowo przeprowadzone będzie protokół odbioru szkoleń podpisany przez Przedstawiciela Wykonawcy oraz Dyrektora KPCEN lub osobę przez niego upoważnioną wraz z załączonymi do niego listami obecności, potwierdzeniem odbioru materiałów szkoleniowych oraz ankietami. 14. Protokół wraz z załącznikami należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia zakończenia szkolenia w danym KPCEN. Tabela z wykazem czujników oraz tematami. Czujnik Fizyka Chemia Biologia Inne Temat Temat Temat Temat PS 2126A czujnik tlenu gazowego Otrzymywanie i badanie właściwości tlenu Zmiany poziomu tlenu w ciągu doby (fotosynteza) i w różnych fazach rozwoju roślin (np. kiełkowanie nasion) Geografia: Skład i budowa atmosfery Strona 15 z 24

16 PS 2113 A ciśnienie PS 2111 EKG PS 2129 A Czujnik pracy serca w czasie wysiłku PS 2186 Transpiracja roślin Budowa i funkcje narządów wewnętrznych człowieka. Praca mięśnia sercowego Obserwacja zmian w częstotliwości bicia serca w spoczynku oraz po krótkim i intensywnym wysiłku Budowa i funkcjonowanie układu krążenia człowieka Przyroda szkoła podstawowa i ponadgimnazjalna, geografia: Pomiary ciśnienia atmosferycznego, układy ciśnień i przedstawienie ich na mapie, skutki różnicowania się ciśnienia atmosferycznego wiatry stałe i okresowo zmienne oraz wiatry lokalne Przyroda szkoła podstawowa: Doświadczalne wykazanie ciśnienia atmosferycznego E. zdrowotna: Obserwacja zmian w częstotliwości bicia serca w spoczynku oraz po krótkim intensywnym wysiłku fizycznym Przyroda szkoła podstawowa i ponadgimnazjalna, E. zdrowotna: Obserwacja zmian w częstotliwości bicia serca w spoczynku oraz po krótkim intensywnym wysiłku fizycznym Strona 16 z 24

17 PS 2207 czujnik ciśnienia krwi Badanie skurczowego i rozkurczowego ciśnienia krwi oddziałującego na ścianki tętnic Budowa i rola poszczególnych elementów układu krążenia człowieka E. zdrowotna: Badanie reakcji własnego organizmu na wysiłek fizyczny CI 6717 Elektroda jonoselektywna - amonowa Wykrywanie jonów amonowych w próbkach wody z różnych źródeł CI 6727 Elektroda jonoselektywna - wapniowa CI 6732 Elektroda jonoselektywna - chlorkowa CI 6735 Elektroda jonoselektywna - azotanowa CI 6716 Sonda redox Badanie właściwości soli wapniowych Wykrywanie jonów wapniowych w wodzie mineralnej i kranowej. Twardość wody Badanie właściwości soli chlorkowych Wykrywanie chlorków w badanych próbkach Badanie właściwości soli azotanowych Wykrywanie azotanów w badanych próbkach Badanie procesów redox w roztworach Strona 17 z 24

18 Badania przebiegu procesów zachodzących podczas mieszania kwasów z metalami, tlenkami metali, wodorotlenkami i alkoholami Znaczenie odpowiedniej wartości ph w procesach życiowych (aktywność enzymów) Przyroda w szkole ponadgimnazjalnej skala ph i jej zakres wpływ odczynu roztworu na procesy fizjologiczne, rolnictwo i procesy przemysłowe PS-2147 Badanie ph PS 2102 Czujnik /miernik ph Projektowanie i przeprowadzanie doświadczeń obrazujących podobieństwo we właściwościach chemicznych kwasów nieorganicznych i kwasów karboksylowych Interpretacja wartości ph w ujęciu jakościowym (odczyn kwasowy, zasadowy, obojętny) Badanie ph produktów występujących w życiu codziennym człowieka (żywność, środki czystości, itp.) Badanie i uzasadnienie przyczyn odczynu roztworów soli (hydroliza) PS-2121 Sposoby wyznaczania stężenia badanej próbki metodą krzywej wzorcowej Kolorymetria Ilustracja prawa Beera PS-2195 Zasolenie (jakość) wody. Określanie poziomu zasolenia wody morskiej, źródlanej, kranowej i deszczowej. Strona 18 z 24

19 PS-2108 Tlen rozpuszczony w roztworach. Badania zawartości tlenu w wodzie w zależności od obecności różnych jonów Oznaczanie poziomu tlenu powstającego w wyniku fotosyntezy roślin wodnych Obieg tlenku węgla(iv) w przyrodzie Przepływ energii w biosferze Szkoła podstawowa przyroda PS-2110 Czujnik dwutlenku węgla. Fotosynteza Wykrywanie CO 2 w powietrzu wydychanym z płuc. Badanie zjawiska fotosyntezy Badanie stopnia zanieczyszczenia najbliższego otoczenia Szkoła ponadgimnazjalnaprzyroda Nauka w komputerze; modelowanie zjawisk biologicznych,chemiczn ych i geograficznych PS-2125 Czujnik temperatury. Prawo stygnięcia Czujnik temperatury. Wsparcie eksperymentów. Pomiar temperatury topnienia, krzepnięcia Obserwacja przemian endo- i egzotermicznych Badanie przewodnictwa cieplnego różnych substancji Szkoła podstawowa przyroda Identyfikowanie ciał (substancji) dobrze i słabo przewodzących ciepło Geografia Cyrkulacja mas powietrza-związek pomiędzy temperaturą powietrza a ciśnieniem atmosferycznym. Strona 19 z 24

20 PS-2115 Czujnik napięcia/natężenia. Voltage/Current. Pomiary wartości prądu i napięcia w obwodach elektrycznych. Szeregowe połączenie źródeł napięcia. Szeregowe i równoległe połączenie rezystorów. Sprawdzenie prawa Ohma, Kirchhoffa. Wpływ temperatury na własności przewodzenia materiałów. Napięcie powstające w wyniku aktywności jonów w danym warzywie/owocu. Budowa i funkcjonowanie komórki przyroda 1.2. obserwacja i eksperyment w chemii Szkoła podstawowa Prosty obwód elektryczny i wykorzystanie go do sprawdzania przewodzenia prądu elektrycznego przez różne ciała (substancje) PS 2116A Czujnik przewodności Zależność przewodnictwa roztworu wodnego od jego stężenia (temperatury) Wpływ temperatury i stężenia na przewodnictwo roztworu wodnego (elektrolity mocne i słabe) Badanie przewodności wody różnego pochodzenia określanie jakości wody Przyroda szkoła ponadgimnazjalna Specyficzne własności wody ME-6838A Photogate/Pulley system.? Badanie wahadła matematycznego (wyznaczanie okresu) PS-2103A Czujnik ruchu Pomiar odległości, prędkości i przyspieszenia. Badanie ruchu harmonicznego na podstawie własności sprężyny. Wpływ parametrów drgań w funkcji rodzaju sprężyny i obciążenia. Zasada zachowania energii i momentu pędu. Strona 20 z 24

Zajęcia fotograficzno informatyczne

Zajęcia fotograficzno informatyczne Zajęcia fotograficzno informatyczne autorski program nauczania Małgorzata Książek Wstęp. W dzisiejszych czasach drastycznie zwiększa się rola fotografii w życiu codziennym: wszędzie towarzyszą nam reklamy,

Bardziej szczegółowo

Zajęcia prowadzi trener posiadający certyfikat Adobe Expert in Photoshop oraz Adobe Expert in Illustrator.

Zajęcia prowadzi trener posiadający certyfikat Adobe Expert in Photoshop oraz Adobe Expert in Illustrator. Jeśli nie możesz zapisać się na zajęcia organizowane w trybie dziennym lub preferujesz pogłębianie swojej wiedzy z zakresu oprogramowania Adobe w porach wieczorowych - takie szkolenie jest idealnym rozwiązaniem.

Bardziej szczegółowo

SYLABUS ECCC MOD U Ł : C S M2 GR A F I K A KO M P U T E R O W A PO Z I O M: PO D S T A W O W Y (A)

SYLABUS ECCC MOD U Ł : C S M2 GR A F I K A KO M P U T E R O W A PO Z I O M: PO D S T A W O W Y (A) SYLABUS ECCC MOD U Ł : C S M2 GR A F I K A KO M P U T E R O W A PO Z I O M: PO D S T A W O W Y (A) GRUPA KOMPETENCJI KOMPETENCJE OBJĘTE STANDARDEM ECCC 1. Teoria grafiki komputerowej 1.1. Podstawowe pojęcia

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 23/2011 Załącznik nr 2 do umowy PROGRAM SZKOLENIA WRAZ Z HARMONOGRAMEM CZASOWO-MERYTORYCZNYM SZKOLENIA

Nr sprawy: 23/2011 Załącznik nr 2 do umowy PROGRAM SZKOLENIA WRAZ Z HARMONOGRAMEM CZASOWO-MERYTORYCZNYM SZKOLENIA Nr sprawy: 23/2011 Załącznik nr 2 do umowy... (pieczątka Wykonawcy) PROGRAM SZKOLENIA WRAZ Z HARMONOGRAMEM CZASOWO-MERYTORYCZNYM SZKOLENIA MA BYĆ SPORZĄDZONY WG PONIŻSZEGO WZORU: Nazwa szkolenia Grafika

Bardziej szczegółowo

Zajęcia grafiki komputerowej 30 h

Zajęcia grafiki komputerowej 30 h Zajęcia grafiki komputerowej 30 h Poniższe tematy do wyboru. Właściwa tematyka zajęć zostanie ustalona z uczestnikami zajęć GRAFIKA Klonowanie i korygowanie elementów obrazu Retusz portretów usuwanie znamion,

Bardziej szczegółowo

Kinoteka Dzieci warsztaty animacji

Kinoteka Dzieci warsztaty animacji Kinoteka Dzieci warsztaty animacji CELE: 1. Kształtowanie umiejętności projektowania i planowania: praca w grupach tematycznych i zadaniowych scenariusz filmu podstawowe zasady scenariusz animacji 2. Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs programowania sterowników PLC dla uczniów grupy I w ZSP nr 2 w Brzesku.

Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs programowania sterowników PLC dla uczniów grupy I w ZSP nr 2 w Brzesku. Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs programowania sterowników PLC dla uczniów grupy I w ZSP nr 2 w Brzesku. 1. Liczba uczestników zajęć 10 uczniów 2. Czas trwania kursu wynosi: 60 godzin 3. Kurs odbywać się

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. Wprowadzenie Program graficzny GIMP Edycja i retusz zdjęć Podsumowanie. informatyka +

Plan wykładu. Wprowadzenie Program graficzny GIMP Edycja i retusz zdjęć Podsumowanie. informatyka + Plan wykładu Wprowadzenie Program graficzny GIMP Edycja i retusz zdjęć Podsumowanie 2 Po co obrabiamy zdjęcia Poprawa jasności, kontrastu, kolorów itp. Zdjęcie wykonano w niesprzyjających warunkach (złe

Bardziej szczegółowo

Komentarz fototechnik 313[01]-01-06 Czerwiec 2009 Rozwiązanie zadania egzaminacyjnego podlegało ocenie w zakresie następujących elementów pracy:

Komentarz fototechnik 313[01]-01-06 Czerwiec 2009 Rozwiązanie zadania egzaminacyjnego podlegało ocenie w zakresie następujących elementów pracy: Rozwiązanie zadania egzaminacyjnego podlegało ocenie w zakresie następujących elementów pracy: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej. II. Założenia wynikające z treści zadania i załączonej dokumentacji III. Wykaz

Bardziej szczegółowo

4. Oprogramowanie OCR do rozpoznawania znaków 39

4. Oprogramowanie OCR do rozpoznawania znaków 39 Spis treêci Wstęp 9 1. Podstawowe pojęcia dotyczące tekstu 13 1.1. Wprowadzenie 13 1.2. Pismo 14 1.2.1. Podstawowe pojęcia 14 1.2.2. Grupy krojów pisma 14 1.2.3. Krój pisma 15 1.2.4. Rodzina kroju pisma

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. Wprowadzenie Program graficzny GIMP Edycja i retusz zdjęć Podsumowanie. informatyka +

Plan wykładu. Wprowadzenie Program graficzny GIMP Edycja i retusz zdjęć Podsumowanie. informatyka + Plan wykładu Wprowadzenie Program graficzny GIMP Edycja i retusz zdjęć Podsumowanie 2 Wprowadzenie Po co obrabiamy zdjęcia Obrazy wektorowe i rastrowe Wielkość i rozdzielczość obrazu Formaty graficzne

Bardziej szczegółowo

W odniesieniu do wszystkich zajęć: Ocena dopuszczająca: Uczeń:

W odniesieniu do wszystkich zajęć: Ocena dopuszczająca: Uczeń: WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych grafika komputerowa. W odniesieniu do wszystkich zajęć: Ocena dopuszczająca: 1. Z

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA Rozkład materiału nauczania z przedmiotu TECHNOLOGIA INFORMACYJNA dla liceum ogólnokształcącego (wykonany w oparciu o program nauczania nr DKOS 05-99/03) Ilość godzin: 72 jednostki lekcyjne w dwuletnim

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Tytuł zamówienia: Organizacja szkoleń specjalistycznych i kursów doszkalających na potrzeby realizacji projektu Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UWM

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄDOWY OŚRODEK DOSKONALENIA I DORADZTWA CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

SAMORZĄDOWY OŚRODEK DOSKONALENIA I DORADZTWA CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO INFORMATYKA SAMORZĄDOWY OŚRODEK DOSKONALENIA I DORADZTWA CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO i PRAKTYCZNEGO 65-154 ZIELONA GÓRA ul. Dolina Zielona 19, tel. 68 419 65 60 lub 730 019 119 e-mail: sodid@cku.zgora.pl,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zintegrowane działania na rzecz poprawy jakości zarządzania w Starostwie i jednostkach samorządowych Powiatu Lubelskiego Powiat Lubelski Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 1 do umowy nr. Szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs programowania sterowników PLC dla uczniów grupy I w ZSP nr 2 w Brzesku.

Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs programowania sterowników PLC dla uczniów grupy I w ZSP nr 2 w Brzesku. Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs programowania sterowników PLC dla uczniów grupy I w ZSP nr 2 w Brzesku. 1. Liczba uczestników zajęć 10 uczniów 2. Czas trwania kursu wynosi: 60 godzin 3. Zajęcia odbywać

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Kierunek studiów: Inżynieria Produkcji Forma

Bardziej szczegółowo

Zajęcia fotograficzne plan wynikowy

Zajęcia fotograficzne plan wynikowy Zajęcia fotograficzne plan wynikowy GIMNAZJUM Dział zeszytu tematycznego Temat lekcji Liczba godzin Wymagania podstawowe Uczeń: Wymagania ponadpodstawowe Uczeń: Podstawy 1. Lekcja organizacyjna kryteria

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs programowania sterowników PLC dla uczniów grupy I w ZSP nr 2 w Brzesku.

Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs programowania sterowników PLC dla uczniów grupy I w ZSP nr 2 w Brzesku. Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs programowania sterowników PLC dla uczniów grupy I w ZSP nr 2 w Brzesku. 1. Liczba uczestników zajęć 15 uczniów 2. Czas trwania kursu wynosi: 60 godzin 3. Kurs odbywał się

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami fototechnik 313[01]

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami fototechnik 313[01] Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami fototechnik 313[01] Zadanie egzaminacyjne 1 i 2 Opracuj projekt realizacji prac związanych z wykonaniem barwnego zdjęcia katalogowego

Bardziej szczegółowo

USTAWIENIA KAMERY FILMOWEJ SKRÓT ZAJĘĆ:

USTAWIENIA KAMERY FILMOWEJ SKRÓT ZAJĘĆ: Spotkanie organizacyjne I: 1. Przedstawienie scenariusza zajęć. 2. Prezentacja sprzętu audio-video wykorzystywanego podczas zajęć - (kamera Sony HVR-Z1E, kamera GoPro Black 3, slidcamera, statyw trójnożny

Bardziej szczegółowo

"OBECNI W SIECI - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Raciechowice OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zadanie:

OBECNI W SIECI - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Raciechowice OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zadanie: Nazwa Projektu: Nazwa dokumentu: "OBECNI W SIECI - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Raciechowice OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zadanie: Przeprowadzenie szkoleń z zakresu wykorzystania możliwości

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia ucznia na ocenę dostateczną. Zna najważniejszych wynalazców z dziedziny fotografii.

Osiągnięcia ucznia na ocenę dostateczną. Zna najważniejszych wynalazców z dziedziny fotografii. L.p. Zadanie h Tematy zajęć ocenę dopuszczającą I Planowanie pracy II Wstęp do 1 Planowanie pracy na rok szkolny. 2 Krótka historia. Plan wynikowy z przedmiotu zajęcia artystyczne fotografia (klasy III).

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE. Adobe Photoshop Poziom podstawowy. tel.: ;

SZKOLENIE. Adobe Photoshop Poziom podstawowy. tel.: ; SZKOLENIE Adobe Photoshop Poziom podstawowy tel.: +48 22 100-48-96; +48 661-785-335 e-mail: biuro@akademiaasap.pl TRENERZY DORADCY TRENERZY i KONSULTANCI NASZA MISJA DOSTARCZENIE RZETELNEJ INFORMACJI POZWALAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE: Projektant stron internetowych PROGRAM SZKOLENIA

SZKOLENIE: Projektant stron internetowych PROGRAM SZKOLENIA SZKOLENIE: Projektant stron internetowych PROGRAM SZKOLENIA Moduł 1: Grafika rastrowa z wykorzystaniem programu Photoshop 1. Zapoznanie się z obszarem roboczym Rozpoczynanie pracy w Photoshopie, Korzystanie

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU. I Formy zajęć, liczba godzin. Semestr Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Łącznie. IV Forma zaliczenia

I. KARTA PRZEDMIOTU. I Formy zajęć, liczba godzin. Semestr Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Łącznie. IV Forma zaliczenia I. KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu/modułu: Nazwa angielska: Kierunek studiów: Tryb/Poziom studiów: Profil studiów Jednostka prowadząca: Techniki multimedialne. Multimedia techniques Edukacja techniczno-informatyczna

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do udziału w rozeznaniu rynku dot. zorganizowania i przeprowadzenia 3 kursów/szkoleń zawodowych dla uczestnika projektu Nowe możliwości

ZAPROSZENIE do udziału w rozeznaniu rynku dot. zorganizowania i przeprowadzenia 3 kursów/szkoleń zawodowych dla uczestnika projektu Nowe możliwości Oświęcim, dnia 07.08.2014 r. ZAPROSZENIE do udziału w rozeznaniu rynku dot. zorganizowania i przeprowadzenia 3 kursów/szkoleń zawodowych dla uczestnika projektu Nowe możliwości W związku z zamiarem udzielenia

Bardziej szczegółowo

GRAFIKA KOMPUTEROWA I TWORZENIE STRON WWW

GRAFIKA KOMPUTEROWA I TWORZENIE STRON WWW GRAFIKA KOMPUTEROWA I TWORZENIE STRON WWW ul. Rejtana 53, Rzeszów, Sala nr 403 Godziny: 9:00-15:30 LUTY 2011 pon wt śr czw pt sob nd 1.02 2.02 3.02 4.02 5.02 6.02 7.02 8.02 9.02 10.02 11.02 12.02 13.02

Bardziej szczegółowo

Katalog dobrych praktyk digitalizacyjnych dla obiektów bibliotecznych

Katalog dobrych praktyk digitalizacyjnych dla obiektów bibliotecznych Katalog dobrych praktyk digitalizacyjnych dla obiektów bibliotecznych Lp. Kryteria Obiekt Biblioteczny 1. Procedury, obejmujące: 1. selekcję wybór materiału, który zostanie poddany digitalizacji; selekcji

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia I. Informacje ogólne Techniki multimedialne I 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Informatyki, Zakład Informatyki Stosowanej 3 Kod modułu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE WYKONANIE DOKUMENTACJI FOTOGRAFICZNEJ Z KOREKCJĄ GRAFICZNĄ PROJEKTÓW/WYDARZEŃ REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH

OGŁOSZENIE WYKONANIE DOKUMENTACJI FOTOGRAFICZNEJ Z KOREKCJĄ GRAFICZNĄ PROJEKTÓW/WYDARZEŃ REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH Projekt jest finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

Zadanie 2: Prawo jazdy kat. C - 3 osoby, 1. Liczba godzin zajęć dydaktycznych : minimum 50 godzin zajęć w tym 20 godzin zajęć teoretycznych, 30

Zadanie 2: Prawo jazdy kat. C - 3 osoby, 1. Liczba godzin zajęć dydaktycznych : minimum 50 godzin zajęć w tym 20 godzin zajęć teoretycznych, 30 Zadanie 2: Prawo jazdy kat. C - 3 osoby, 1. Liczba godzin zajęć dydaktycznych : minimum 50 godzin zajęć w tym 20 godzin zajęć teoretycznych, 30 godzin zajęć praktycznych, zgodnie z przewidzianymi stosownymi

Bardziej szczegółowo

1 Zrozumieć Flasha... 1 Co można zrobić za pomocą Flasha?... 2 Tworzenie obrazków do strony 3 Animowanie witryny 4 Tworzenie filmów

1 Zrozumieć Flasha... 1 Co można zrobić za pomocą Flasha?... 2 Tworzenie obrazków do strony  3 Animowanie witryny  4 Tworzenie filmów 1 Zrozumieć Flasha... 1 Co można zrobić za pomocą Flasha?... 2 Tworzenie obrazków do strony WWW... 3 Animowanie witryny WWW... 4 Tworzenie filmów interaktywnych... 6 Wyświetlanie przycisków... 7 Transformacja

Bardziej szczegółowo

Warsztaty prowadzone są w oparciu o oficjalne wytyczne firmy Microsoft i pokrywają się z wymaganiami

Warsztaty prowadzone są w oparciu o oficjalne wytyczne firmy Microsoft i pokrywają się z wymaganiami Microsoft Word 2013 Warsztaty prowadzone są w oparciu o oficjalne wytyczne firmy Microsoft i pokrywają się z wymaganiami egzaminu 77-418 Microsoft Office Specialist: Word 2013. Każdy słuchacz otrzymuje

Bardziej szczegółowo

Formularz Ofertowy: Pakiet A

Formularz Ofertowy: Pakiet A Załącznik nr (miejscowość i data) (nazwa i adres Wykonawcy) tel.:... fax:... FORMULARZ OFERTOWY Województwo Kujawsko-Pomorskie Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pl. Teatralny 87-00 Toruń

Bardziej szczegółowo

Corel Draw, Adobe Illustrator grafika wektorowa

Corel Draw, Adobe Illustrator grafika wektorowa Corel Draw, Adobe Illustrator grafika wektorowa Informacje o usłudze Numer usługi 2015/12/17/6237/357 Cena netto 1 550,00 zł Cena brutto 1 550,00 zł Cena netto za godzinę 48,44 zł Cena brutto za godzinę

Bardziej szczegółowo

Praktyczne zastosowanie grafiki komputerowej

Praktyczne zastosowanie grafiki komputerowej XV LO Dygasińskiego 15, Kraków Praktyczne zastosowanie grafiki komputerowej Klasa II-III LO Marek Brzeski 2014-2015 Cele kształcenia poznanie programów i technik pozwalających na tworzenie zaawansowanej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Lekcja 1: PowerPoint informacje podstawowe 1. Lekcja 2: Podstawy pracy z prezentacjami 36. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 36

Spis treści. Lekcja 1: PowerPoint informacje podstawowe 1. Lekcja 2: Podstawy pracy z prezentacjami 36. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 36 Spis treści Lekcja 1: PowerPoint informacje podstawowe 1 Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 1 Elementy programu 2 Poruszanie się po obszarze roboczym 2 Uruchamianie programu 2 UŜycie narzędzi ekranowych

Bardziej szczegółowo

Iv. Kreatywne. z mediów

Iv. Kreatywne. z mediów Iv. Kreatywne korzystanie z mediów Edukacja formalna dzieci Kreatywne korzystanie z mediów [ 45 ] Zagadnienia Wychowanie przedszkolne Szkoła podstawowa, klasy 1-3 Szkoła podstawowa, klasy 4-6 Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt. Opis kursu

Cel szkolenia. Konspekt. Opis kursu Cel szkolenia Opis kursu Kurs jednodniowy,w czasie którego instruktor przedstawi kursantom przegląd narzędzi do analizy danych, tworzenie dynamicznych arkuszy za pomocą tabel przestawnych, tworzenie wykresów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH FOTOGRAFICZNYCH OBIEKTYW

PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH FOTOGRAFICZNYCH OBIEKTYW GIMNAZJUM W ZESPOLE SZKÓŁ W RUSKU PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH FOTOGRAFICZNYCH OBIEKTYW Uczestnicy; uczniowie klas gimnazjum Plan zajęć; wg harmonogramu Prowadzący; mgr Jan Leśniak Cel główny: Rozszerzanie

Bardziej szczegółowo

RAMOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA

RAMOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA RAMOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Projektant stron www Miejsce szkolenia: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji, ul. Mełgiewska 7-9, 20-209 Lublin 7.11.2011 (g. 16.30-19.40) P. Zubkowicz Wprowadzenie do tematyki

Bardziej szczegółowo

CorelDraw PROGRAM SZKOLENIA. Terminy szkolenia

CorelDraw PROGRAM SZKOLENIA. Terminy szkolenia CorelDraw Terminy szkolenia Opis CorelDraw jest najpopularniejszym programem przeznaczonym głównie do projektowania logo, wizytówek, ulotek, broszur, elementów graficznych na strony WWW, ilustracji wektorowych.

Bardziej szczegółowo

Kulturawzasiegu.pl regionalna, kulturalna platforma informacyjna

Kulturawzasiegu.pl regionalna, kulturalna platforma informacyjna Kulturawzasiegu.pl regionalna, kulturalna platforma informacyjna Założenia modułu e-kultura Wykorzystanie nowych technologii w celu: Umożliwienia mieszkańcom regionu oraz internautom z całego świata uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy II gimnazjum zgodny z nową podstawą programową.

Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy II gimnazjum zgodny z nową podstawą programową. Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy gimnazjum zgodny z nową podstawą programową. Lekcja organizacyjna. Omówienie programu nauczania i przypomnienie wymagań przedmiotowych Tytuł rozdziału w

Bardziej szczegółowo

Projekcje multimedialne

Projekcje multimedialne Przedmiotowy system oceniania Zawód: Technik Informatyk Nr programu: 312[ 01] /T,SP/MENiS/ 2004.06.14 Przedmiot: Multimedia i Grafika Komputerowa Klasa: druga Dział Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo

Bardziej szczegółowo

Projektowanie publikacji drukowych

Projektowanie publikacji drukowych Wszyscy zainteresowani Projektowanie stron internetowych Nabycie praktycznych umiejętności pracy w programach: Adobe Fireworks layauty i układ graficzny, tworzenie struktury, Adobe Dreamweawer kodowanie

Bardziej szczegółowo

Zasady i kryteria zaliczenia: Egzamin w formie testu. Podstawą zaliczenia jest zdobycie 51% możliwych punktów.

Zasady i kryteria zaliczenia: Egzamin w formie testu. Podstawą zaliczenia jest zdobycie 51% możliwych punktów. Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny Kierunek studiów: Edukacja techniczno-informatyczna Nazwa przedmiotu: Techniki multimedialne Charakter przedmiotu: kierunkowy, obowiązkowy Typ studiów: inżynierskie

Bardziej szczegółowo

Corel Draw, Adobe Illustrator grafika wektorowa

Corel Draw, Adobe Illustrator grafika wektorowa Corel Draw, Adobe Illustrator grafika wektorowa Informacje o usłudze Numer usługi 2016/07/18/6237/13243 Cena netto 1 600,00 zł Cena brutto 1 600,00 zł Cena netto za godzinę 40,00 zł Cena brutto za godzinę

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM KURSU POLIGRAF CYFROWY

HARMONOGRAM KURSU POLIGRAF CYFROWY Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego HARMONOGRAM POLIGRAF CYFROWY Tytuł projektu Integracja + Kwalifikacje + Doświadczenie = AKTYWIZACJA Nazwa

Bardziej szczegółowo

Odkrywanie CAQDAS : wybrane bezpłatne programy komputerowe wspomagające analizę danych jakościowych / Jakub Niedbalski. Łódź, 2013.

Odkrywanie CAQDAS : wybrane bezpłatne programy komputerowe wspomagające analizę danych jakościowych / Jakub Niedbalski. Łódź, 2013. Odkrywanie CAQDAS : wybrane bezpłatne programy komputerowe wspomagające analizę danych jakościowych / Jakub Niedbalski. Łódź, 2013 Spis treści Wprowadzenie 11 1. Audacity - program do edycji i obróbki

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ZAJĘĆ IV GRUPA

HARMONOGRAM ZAJĘĆ IV GRUPA BYDGOSKI DOM TECHNIKA NOT SP. z o.o. Ośrodek Informacji Technicznej i Promocji 85-030 Bydgoszcz, ul. B. Rumińskiego 6 tel./fax (052) 33-92-304, tel. kom. 0 604 40 40 48 e-mail: inte@not.com.pl Projekt:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ZADANIE nr 2. Szkolenia informatyczne zawodowe dla beneficjentów projektu Podkarpacie stawia na zawodowców

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ZADANIE nr 2. Szkolenia informatyczne zawodowe dla beneficjentów projektu Podkarpacie stawia na zawodowców Załącznik nr 8 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ZADANIE nr 2 Szkolenia informatyczne zawodowe dla beneficjentów projektu Podkarpacie stawia na zawodowców 1.Kurs Auto CAD/ Mechanikal dla uczniów

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: fototechnik; symbol 343104 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Zakres tematyczny dotyczący programu Microsoft Office PowerPoint

Zakres tematyczny dotyczący programu Microsoft Office PowerPoint Zakres tematyczny dotyczący programu Microsoft Office PowerPoint 1 Rozdział 1 Podstawy pracy z aplikacją Opis: W tym rozdziale uczestnicy szkolenia poznają podstawowe zasady pracy w programie PowerPoint.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 6 Wybór trenerów do przeprowadzenia szkoleń doskonalących kompetencje nauczycieli w zakresie wykorzystywania w swojej pracy dydaktycznej nowoczesnych technologii

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik nr 1 do umowy nr. Zakres przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie treningu kompetencji i umiejętności obejmującego trening komputerowy (zadanie nr 3), w ramach programu

Bardziej szczegółowo

Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów

Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów Załącznik nr 3 do OPZ Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów Spis treści Wprowadzenie...2 1. Typ i zakres szkoleń...2 2. Grupy użytkowników...2 3. Warunki ogólne szkoleń...3

Bardziej szczegółowo

Grafika 3D i multimedia

Grafika 3D i multimedia Grafika 3D i multimedia Specjalność "Multimedia" jest odpowiedzią na stale zwiększający się popyt na specjalistów w zakresie projektowania i realizacji projektów multimedialnych. Multimedia przenikają

Bardziej szczegółowo

Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy

Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy Spis treści Moduł A. Wokół informacji i Internetu Temat A1. Internet jako ocean informacji 1. Piramida rozwoju usług internetowych 2. Organizacja informacji w WWW 3. Wyszukiwanie adresów stron WWW Temat

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Rok akademicki: 2013/2014 Kod: HKL-1-204-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Humanistyczny Kierunek: Kulturoznawstwo Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Język wykładowy:

Bardziej szczegółowo

Sposoby wyszukiwania multimedialnych zasobów w Internecie

Sposoby wyszukiwania multimedialnych zasobów w Internecie Sposoby wyszukiwania multimedialnych zasobów w Internecie Lidia Derfert-Wolf Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy e-mail: lidka@utp.edu.pl III seminarium z cyklu INFOBROKER:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Księgarnia PWN: Roland Zimek - SWiSH Max2 i SWiSH Max3. Wprowadzenie... 9

Spis treści. Księgarnia PWN: Roland Zimek - SWiSH Max2 i SWiSH Max3. Wprowadzenie... 9 Księgarnia PWN: Roland Zimek - SWiSH Max2 i SWiSH Max3 Spis treści Wprowadzenie... 9 1. Opis programu i instalacja... 13 1.1. Nowości w SWiSH Max2... 13 1.1.1. Wygląd okna programu... 13 1.1.2. Język skryptowy...

Bardziej szczegółowo

Adobe InDesign CC/CC PL : oficjalny podręcznik / Kelly Kordes Anton, John Cruise. Gliwice, cop Spis treści

Adobe InDesign CC/CC PL : oficjalny podręcznik / Kelly Kordes Anton, John Cruise. Gliwice, cop Spis treści Adobe InDesign CC/CC PL : oficjalny podręcznik / Kelly Kordes Anton, John Cruise. Gliwice, cop. 2016 Spis treści WSTĘP 1 O książce 1 Wymagania 2 Instalacja programu 2 Inne źródła informacji 4 Ośrodki szkoleniowe

Bardziej szczegółowo

Adobe Illustrator - projektowanie grafiki wektorowej

Adobe Illustrator - projektowanie grafiki wektorowej Adobe Illustrator - projektowanie grafiki wektorowej PRZEZNACZENIE SZKOLENIA Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących poznać możliwości obróbki grafiki wektorowej w programie Adobe Illustrator. W

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office 2016 Krok po kroku

Microsoft Office 2016 Krok po kroku Joan Lambert Curtis Frye Microsoft Office 2016 Krok po kroku Przekład: Leszek Biolik, Krzysztof Kapustka, Marek Włodarz APN Promise, Warszawa 2016 Spis treści Wprowadzenie.........................................................ix

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH. (na podstawie Zeszytu tematycznego Zajęcia fotograficzne wyd.

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH. (na podstawie Zeszytu tematycznego Zajęcia fotograficzne wyd. WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH (na podstawie Zeszytu tematycznego Zajęcia fotograficzne wyd. Operon) Wymagania na poszczególne stopnie szkolne - zajęcia techniczne fotograficzne

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY I PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA KIERUNKU LEKARSKIM ROK AKADEMICKI 2016/2017

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY I PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA KIERUNKU LEKARSKIM ROK AKADEMICKI 2016/2017 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY I PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA KIERUNKU LEKARSKIM ROK AKADEMICKI 2016/2017 1. NAZWA PRZEDMIOTU: KOMPUTEROWA OBRÓBKA ZDJĘĆ 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek ) realizującej

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Edycja obrazów Moduł S4 Sylabus - wersja 2.0

ECDL/ICDL Edycja obrazów Moduł S4 Sylabus - wersja 2.0 ECDL/ICDL Edycja obrazów Moduł S4 Sylabus - wersja 2.0 Przeznaczenie Sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy Sylabus dla modułu ECDL/ICDL Edycja obrazów. Sylabus opisuje zakres wiedzy i umiejętności,

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU. NAZWA PRZEDMIOTU Metody przetwarzania danych graficznych. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT Instytut Politechniczny. STUDIA kierunek

Bardziej szczegółowo

APARAT FOTOGRAFICZNY Aparat fotograficzny aparat -

APARAT FOTOGRAFICZNY Aparat fotograficzny aparat - APARATY CYFROWE APARAT FOTOGRAFICZNY Aparat fotograficzny, potocznie aparat - urządzenie służące do wykonywania zdjęć fotograficznych. Pierwowzorem aparatu fotograficznego było urządzenie nazywane camera

Bardziej szczegółowo

III. TREŚCI NAUCZANIA

III. TREŚCI NAUCZANIA 72 S t r o n a Przedmiot Treści nauczania z podstawy programowej matematyka 1.7. Stosuje obliczenia na liczbach wymiernych do rozwiązywania problemów w kontekście praktycznym, w tym do zmiany jednostek.

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie grafiki wektorowej do tworzenia elementów graficznych stron i prezentacji

Wykorzystanie grafiki wektorowej do tworzenia elementów graficznych stron i prezentacji Wykorzystanie grafiki wektorowej do tworzenia elementów graficznych stron i prezentacji grafika rastrowa a grafika wektorowa -13- P SiO 2 Grafika rastrowa - obraz zapisany w tej postaci stanowi układ barwnych

Bardziej szczegółowo

GRAFIKA 2D (ADOBE PHOTOSHOP, COREL DRAW)

GRAFIKA 2D (ADOBE PHOTOSHOP, COREL DRAW) GRAFIKA 2D (ADOBE PHOTOSHOP, COREL DRAW) Adobe Photoshop Wprowadzenie do grafiki czym jest dokument rastrowy - grafika rastrowa warstwa wektorowa w Photoshopie warstwa tekstowa Interfejs programu menu

Bardziej szczegółowo

Krótki kurs podstaw fotografii Marcin Pazio, 201 4

Krótki kurs podstaw fotografii Marcin Pazio, 201 4 Krótki kurs podstaw fotografii Marcin Pazio, 201 4 Za wikipedią: Fotografia (gr. φως, phōs, D. phōtós światło; gráphō piszę, graphein rysować, pisać; rysowanie za pomocą światła) zbiór wielu różnych technik,

Bardziej szczegółowo

E.14.1 Tworzenie stron internetowych / Krzysztof T. Czarkowski, Ilona Nowosad. Warszawa, Spis treści

E.14.1 Tworzenie stron internetowych / Krzysztof T. Czarkowski, Ilona Nowosad. Warszawa, Spis treści E.14.1 Tworzenie stron internetowych / Krzysztof T. Czarkowski, Ilona Nowosad. Warszawa, 2014 Spis treści Przewodnik po podręczniku 8 Wstęp 10 1. Hipertekstowe języki znaczników 1.1. Elementy i znaczniki

Bardziej szczegółowo

Klasa 1. Zadania domowe w ostatniej kolumnie znajdują się na stronie internetowej szkolnej. 1 godzina fizyki w tygodniu. 36 godzin w roku szkolnym.

Klasa 1. Zadania domowe w ostatniej kolumnie znajdują się na stronie internetowej szkolnej. 1 godzina fizyki w tygodniu. 36 godzin w roku szkolnym. Rozkład materiału nauczania z fizyki. Numer programu: Gm Nr 2/07/2009 Gimnazjum klasa 1.! godzina fizyki w tygodniu. 36 godzin w ciągu roku. Klasa 1 Podręcznik: To jest fizyka. Autor: Marcin Braun, Weronika

Bardziej szczegółowo

Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający- D Uczeń:

Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający- D Uczeń: WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT: Witryny i aplikacje internetowe NUMER PROGRAMU NAUCZANIA (ZAKRES): 351203 Lp 1. Dział programu Podstawy HTML Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający-

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY fotografii, druku i zarządzania barwą!!!

WARSZTATY fotografii, druku i zarządzania barwą!!! WARSZTATY fotografii, druku i zarządzania barwą!!! WARSZTATY FOTO_Szkoła druku MEDIKON i Szkoła fotografii Łódź_ZAPROSZENIE_BOK LUTNIA 1 / 8 Szkoła Fotografii Fomei - Szkoła Druku Medikon Bałucki Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Zasady edycji (cyfrowej) grafiki nieruchomej

Zasady edycji (cyfrowej) grafiki nieruchomej Zasady edycji (cyfrowej) grafiki nieruchomej Trudno jest w czasie wykonywania fotografii widzieć i myśleć o wszystkim! Zasady ogólne wykonywania zdjęć (od strony wygody ich późniejszej edycji): 1. maksymalna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH W GIMNAZJUM - GRAFIKA KOMPUTEROWA. Wstęp

PROGRAM ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH W GIMNAZJUM - GRAFIKA KOMPUTEROWA. Wstęp PROGRAM ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH W GIMNAZJUM - GRAFIKA KOMPUTEROWA Wstęp Działania artystyczne zmierzają do zapewnienia wszechstronnego rozwoju ucznia w sposób harmonijny. Realizacja programu pozwoli na wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.asp.wroc.pl Wrocław: Zakup aparatury do digitalizacji ZP-20/10/2012 Numer ogłoszenia: 402944-2012;

Bardziej szczegółowo

Obsługa programu Paint. mgr Katarzyna Paliwoda

Obsługa programu Paint. mgr Katarzyna Paliwoda Obsługa programu Paint. mgr Katarzyna Paliwoda Podstawowo program mieści się w Systemie a dojście do niego odbywa się przez polecenia: Start- Wszystkie programy - Akcesoria - Paint. Program otwiera się

Bardziej szczegółowo

Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego

Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego Obowiązuje od roku szkolnego 000/00 Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego Szkoła podstawowa klasy IV VI Dział, tematyka L. godz. I rok II rok. TECHNIKA KOMPUTEROWA W ŻYCIU CZŁOWIEKA

Bardziej szczegółowo

Odmiany aparatów cyfrowych

Odmiany aparatów cyfrowych Plan wykładu 1. Aparat cyfrowy 2. Odmiany aparatów cyfrowych 3. Kamera cyfrowa 4. Elementy kamery cyfrowej 5. Kryteria wyboru aparatu i kamery cyfrowej Aparat cyfrowy Aparat cyfrowy (ang. Digital camera)

Bardziej szczegółowo

Techniki multimedialne Multimedia techniques

Techniki multimedialne Multimedia techniques Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu ETI 6/6 Nazwa modułu Techniki multimedialne Multimedia techniques Nazwa modułu w języku

Bardziej szczegółowo

II: USTAWIENIE PARAMETRÓW DŹWIĘKU SKRÓT ZAJĘĆ:

II: USTAWIENIE PARAMETRÓW DŹWIĘKU SKRÓT ZAJĘĆ: Spotkanie organizacyjne I: 1. Przedstawienie zagadnień dźwiękowych związanych z projektem. Zapoznanie się z definicją dźwięku, jak powstaje i jakie efekty mu towarzyszą. Dźwięki, które będą towarzyszyły

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu POIG 2014/6

Ogłoszenie o zamówieniu POIG 2014/6 Nr sprawy POIG 2014/6 Reda, dnia 10 kwietnia 2014 r. Ogłoszenie o zamówieniu POIG 2014/6 W związku z realizacją przez Gminę Miasto Reda projektu Rozwój Cyfrowy Gminy Reda" współfinansowanego przez Unię

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: kurs komputerowy ECDL Start Termin szkolenia: 19. 03. 2015r. 10. 06. 2015 r. Termin Egzaminu ECDL Start:

Bardziej szczegółowo

Fotografia cyfrowa... 9

Fotografia cyfrowa... 9 Fotografia cyfrowa... 9 Zanim zaczniemy... 10 O czym nie wolno zapomnieć... 10 Kalibracja systemu... 10 Zapisywanie zdjęć, kopia zapasowa... 11 MoŜliwości i ograniczenia fotografii cyfrowej... 12 Zakres

Bardziej szczegółowo

GRAFIK DTP - Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign

GRAFIK DTP - Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign GRAFIK DTP - Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign Adobe Photoshop Wprowadzenie do grafiki czym jest dokument rastrowy - grafika rastrowa warstwa wektorowa w Photoshopie warstwa tekstowa Interfejs

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT Pomiechówek, dn. 27.11.2014 r. Zapytanie ofertowe nr 4/2014 Zamawiający: Gmina Pomiechówek ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia oraz warunków minimalnych dla zadań I, II, III, IV i V

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia oraz warunków minimalnych dla zadań I, II, III, IV i V POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE 08-110 Siedlce, ul. Piłsudskiego 40 tel./fax 25 644-81-72 www.pcprsiedlce.pl e-mail:pcpr@pcprsiedlce.pl Załącznik Nr 1 do SIWZ I. Zamawiający SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od autorów / 9

Spis treści. Od autorów / 9 Od autorów / 9 Rozdział 1. Bezpieczny i legalny komputer / 11 1.1. Komputer we współczesnym świecie / 12 Typowe zastosowania komputera / 12 1.2. Bezpieczna i higieniczna praca z komputerem / 13 Wpływ komputera

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Linia, ul. Turystyczna 15, 84-223 Linia, woj. pomorskie, tel. 58 6768582, 6768594,

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Linia, ul. Turystyczna 15, 84-223 Linia, woj. pomorskie, tel. 58 6768582, 6768594, 1 z 5 2013-08-29 15:29 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gminalinia.com.pl/gmina,ogloszenie-o-wszczeciu-postepowania--rok-2013.html

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki klasa 3

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki klasa 3 Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki klasa 3 0. Logo [6 godz.] PODSTAWA PROGRAMOWA: Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowanie podejścia algorytmicznego.

Bardziej szczegółowo

wyodrębnia zjawisko z kontekstu, wskazuje czynniki istotne substancji

wyodrębnia zjawisko z kontekstu, wskazuje czynniki istotne substancji Copyright by ZamKor P. Sagnowski i Wspólnicy spółka jawna, Kraków 20 fizyka Kartoteka fizyka Czynność sprawdzane w zadaniu doświadczalne przekrojowe szczegółowe Liczba rozpoznaje sposób wyznaczania masy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ZP/ITS/23/2014 Załącznik nr 1.1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Przygotowanie zajęć dydaktycznych w postaci kursów e-learningowych przeznaczonych dla studentów

Bardziej szczegółowo

L.p. Tematyka zajęć. Liczba przeznaczonych godzin. Zaplanowanie działań kółka fotograficznego.

L.p. Tematyka zajęć. Liczba przeznaczonych godzin. Zaplanowanie działań kółka fotograficznego. L.p. Tematyka zajęć Liczba przeznaczonych godzin 1 Zaplanowanie działań kółka fotograficznego. Zapisy uczniów. Przygotowanie odpowiedniej dokumentacji (dziennik zajęć). Utworzenie kont komputero Utworzenie

Bardziej szczegółowo