ZAPROSZENIE do udziału w rozeznaniu rynku dot. zorganizowania i przeprowadzenia 3 kursów/szkoleń zawodowych dla uczestnika projektu Nowe możliwości

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPROSZENIE do udziału w rozeznaniu rynku dot. zorganizowania i przeprowadzenia 3 kursów/szkoleń zawodowych dla uczestnika projektu Nowe możliwości"

Transkrypt

1 Oświęcim, dnia r. ZAPROSZENIE do udziału w rozeznaniu rynku dot. zorganizowania i przeprowadzenia 3 kursów/szkoleń zawodowych dla uczestnika projektu Nowe możliwości W związku z zamiarem udzielenia zamówienia publicznego w przedmiocie zorganizowania kursów zawodowych/szkoleń w ramach realizowanego przez Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu projektu pn. Nowe możliwości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie; w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na świadczenie usług szkoleniowych określonych w niżej wskazanym przedmiocie zamówienia. Jednocześnie uprzejmie informuję, że niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy nt. kosztów zorganizowania i przeprowadzenia niżej wskazanych usług szkoleń zawodowych. 1. Zamawiający: Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp.z o.o. ul. Unii Europejskiej 10, Oświęcim. 2. Opis przedmiotu zamówienia: Na przedmiot zamówienia składa się 3. szkoleń/kursów zawodowy, które z założenia mają przyczynić się do doskonalenia lub zdobycia nowych preferencji i kwalifikacji zawodowych uczestników projektu pod nazwą Nowe możliwości zgodnie z aktualnymi wymogami rynku pracy: L p NAZWA KURSU/ SZKOLENIA 1 Kurs: Adobe Photoshop średniozaawansowany CEL I ZAKRES KURSU/SZKOLENIA TERMIN / LICZBA GODZIN Celem kursu jest nabycie umiejętności i wiedzy w zakresie obsługi programu Adobe Photoshop na poziomie średniozaawansowanym. Program szkolenia powinien objąć następujące minimum: Photoshop poziom średniozaawansowany (minimum programowe): 1. - Zaznaczanie zaawansowane. - Quick MASK - "wymalowanie" zaznaczenia. - Zaznaczenia na podstawie ścieżek. - Zaznaczenie filtrami. - Zaznaczanie kanałami. Do 60 dni od podpisania umowy/ 12 godzin ZAKŁA DANA LICZBA UCZES TNIKÓ W MIEJSCE KURSU/ SZKOLENIA 1 Oświęcim, Kraków, Wadowice 1

2 2. - Zastosowanie warstw do tworzenia kolaży. - Opcje mieszania barw. - Efekty specjalne warstw. - Katalogowanie i oznaczanie warstw w celu usprawnienia pracy. - Maski warstw oraz działania na nich. - Maski Docinające oraz Warstwy dopasowania (adjustments). - Inteligentne obiekty Typografia. - Wiadomości wstępne o tekście. - Tworzenie maski odcinania z tekstu. - Projektowanie tekstu akapitowego. - Wykorzystanie tekstu do tworzenia innych elementów graficznych. 4. -Używanie podstawowych narzędzi rysunkowych i dobieranie różnych dostępnych dla nich opcji -Pracowanie z kolorem, gradientem oraz wzorem na warstwie -Używanie warstw do rysowania, dopasowywania, tworzenia efektów oraz zmienianie kolorów w wybranych częściach obrazu -Ustawianie trybu nakładania warstw oraz zmienianie przeźroczystości narzędzi rysunkowych, aby dopasować je do edytowanego obrazu -Używanie narzędzi wymazujących, pędzla historycznego oraz palety History do wprowadzania poprawek w edytowanym dokumencie -Używanie próbek z innego obrazu do wypełnienia obramowania obrazu wzorem -Tworzenie własnych pędzli i udostępnianie je innym narzędziom rysunkowym Automatyzacja zadań wieloetapowych. - Złożenie czteroobrazkowej kompozycji. - Ręczne kolorowanie zaznaczenia na warstwie. - Stosowanie filtrów. - Tworzenie podstawowych form druku - wizytówka/ulotka oraz przygotowanie materiału do druku cyfrowego (lub/i wielkoformatowego). Podstawy DTP. Czas trwania: minimum 12 godzin 2 Kurs: Adobe Illustrator podstawowy Celem kursu jest nabycie umiejętności i wiedzy w zakresie obsługi programu Adobe Illustrator na poziomie podstawowym. Program szkolenia powinien objąć następujące minimum: Do 60 dni od podpisania umowy/ 1 Oświęcim, Kraków, Wadowice 2

3 Adobe Illustrator poziom podstawowy (minimum programowe): 24 godziny 1. Podstawowe zagadnienia: - omówienie interfejsu programu Adobe Illustrator, - tworzenie nowego, zapisywanie i otwieranie dokumentu, - obszary robocze - konfiguracja, - wykorzystanie szablonów i ich modyfikacja. 2. Interfejs: - użycie paneli, - obszar roboczy programu, - nawigacja w aplikacji, - prowadnice i siatka konfiguracja i zastosowanie, - podgląd dokumentu dostosowany do potrzeb użytkownika. 3. Rysowanie obiektów: - rysowanie prostokątów i kwadratów, - rysowanie elips i okręgów, - tworzenie wielokątów i ich formatowanie, - inteligentne prowadnice zastosowanie w praktyce, - rysowanie linii prostych, - rysowanie łuków, - rysowanie nietypowych kształtów, - zastosowanie narzędzia pióro, - narzędzie ołówek. 4. Edycja obiektów: - kopiowanie obiektów na różne sposoby, - wyrównywanie i rozmieszczanie obiektów, - obracanie obiektów, - skalowanie obiektów, - tworzenie odbicia lustrzanego, - narzędzie swobodnego przekształcenia. 5. Edycja ścieżek: - edycja punktów, - zastosowanie narzędzia Pathfinder, - zastosowanie narzędzia Offset, - usuwanie fragmentów obiektów za pomocą gumki, - łączenie ścieżek, - podział obiektów na siatkę. 6. Praca z tekstem: - wprowadzanie zwykłego tekstu, - tekst akapitowy, - formatowanie tekstu, - opcje akapitu, - dopasowanie tekstu do ścieżki, - zmiana tekstu na krzywe. Czas trwania: minimum 24 godziny 3

4 3 Kurs: Adobe InDesign podstawowy Celem kursu jest nabycie umiejętności i wiedzy w zakresie obsługi programu Adobe InDesign na poziomie podstawowym. Program szkolenia powinien objąć następujące minimum: Adobe InDesign poziom podstawowy (minimum programowe): Do 60 dni od podpisania umowy/ 24 godziny 1 Oświęcim, Kraków, Wadowice 1. Interfejs: - obszar roboczy, - praca z panelami, - okno dokumentu, - nawigacja, - nawigacja między stronami, - widok stron. 2. Tworzenie dokumentów: - ustawienia nowego dokumentu, - ustawienia marginesów, - ustawienia łamów. 3. Zarządzanie stronami: - edycja stron, - strony wzorcowe, - numerowanie stron, - podział na sekcje. 4. Tekst: - stawianie i edycja tekstu, - import z innych programów (Word), - ramki tekstowe, - dopasowanie tekstu do ścieżki, - wyszukiwanie i zamiana. 5. Grafika: - importowanie obrazów, - łącza, - edycja ramki graficznej, - praca na warstwach. 6. Transformacje: - kopiowanie obiektów, - obracanie obiektów, - skalowanie obiektów, - odbicie obiektów. 7. Tworzenie i edycja obiektów: - zaznaczanie, - rysowanie ścieżek, - wypełnienie i obrys obiektów, - efekty, - krycie obiektów, - kopiowanie atrybutów obiektu, - grupowanie i blokowanie obiektów. 4

5 8. Kolory: - wypełnienie pełne i tonalne, - biblioteki kolorów. 9. Akapity: - praca z akapitami, - podział tekstu na kolumny, - listy numerowane i punktowane. 10. Style: - tworzenie styli akapitowych i znakowych. 11. Elementy interaktywne: - odnośniki, - zakładki, - przyciski. 12. Tabele: - tworzenie tabel, - formatowanie i edycja tabel, - style. 13.Praca w złożonych dokumentach: - podział dokumentu na rozdziały, - tworzenie spisów treści. 14. Eksport: - korekta tekstu, - opcje drukowania, - eksport do pdf. Czas trwania: minimum 24 godziny 3. Wymagania dot. szacowania kosztów wskazanych w pkt. 2 kursów i szkoleń: a) Do ceny szkoleń/kursów należy wliczyć wszelkie koszty związane z przygotowaniem, organizacją i przeprowadzeniem kursów i szkoleń, w tym w szczególności: wynagrodzenie wykładowców i instruktorów, koszty wynajmu sali wykładowej wraz z właściwym sprzętem (np. nagłośnienie, rzutniki itp.). Wykonawca winien także udostępniać uczestnikom kursu sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem umożliwiającym sprawdzenie nabytej wiedzy teoretycznej ( w przypadku kursów które tego wymagają). Do kosztów należy także doliczyć koszt niezbędnych badań lekarskich, ubezpieczenie NNW uczestników szkolenia na cały okres trwania kursu oraz wydanie zaświadczeń/certyfikatów itp. po ukończonym szkoleniu/kursie. Uczestnikom szkoleń należy zapewnić także wyżywienie w tracie trwania zajęć. b) Cena powinna uwzględniać opracowanie programu szkolenia, opracowanie i dostarczenie uczestnikom szkoleń materiałów szkoleniowych, co będzie potwierdzone podpisem przez uczestnika szkoleń podpisem na liście odbioru materiałów szkoleniowych. c) W przypadku kursów i szkoleń w których wymagane są badania lekarskie ich uczestników przy szacowaniu kosztu kursu należy uwzględnić konieczność zorganizowania i opłacenia kosztów badań lekarskich. Przed rozpoczęciem szkolenia / kursu zawodowego należy dostarczyć kserokopie badań oraz ubezpieczenia do Beneficjenta. Rodzaj i zakres badań lekarskich uzależniony jest od obowiązujących przepisów w tym zakresie dla danego szkolenia / kursu zawodowego. 5

6 d) szkolenie powinno się kończyć testem wiedzy lub umiejętności/ egzaminem potwierdzającym nabycie/podniesienie umiejętności /kwalifikacji. Należy dostarczyć do CBMZ kserokopię certyfikatu/zaświadczenia. e) W przypadku kursów które zakończone są egzaminem państwowym należy doliczyć koszty związane z opłatą za ten egzamin. f) Zamawiający w trakcie realizacji zamówienia będzie wymagał, aby Wykonawca prowadził dokumentację zgodną z obowiązującymi przepisami. Jeżeli nie ma możliwości zamieszczenia logotypów programu POKL oraz informacji o współfinansowaniu kursu na zaświadczeniach/certyfikatach, dane te powinny znaleźć się w dodatkowym zaświadczeniu informującym, że kursy/szkolenia były współfinansowane przez EFS. Wykonawca zobowiązany będzie także do prowadzenia list obecności uczestników kursu/szkoleń na zajęciach, których wzory dostarczy Zamawiający (wymagane będą czytelne podpisy kursantów potwierdzające uczestnictwo w każdym spotkaniu) i do bieżącego informowania o każdym przypadku nieobecności uczestników szkoleń lub rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu w trakcie jego trwania pod rygorem odmowy zapłaty za szkolenie tych osób. Wykonawca przekaże uczestnikom kursu/szkolenia także niezbędne informacje o współfinansowaniu przedmiotowych zajęć ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz oznaczy w odpowiedni sposób pomieszczenia, w których odbywać się będą zajęcia teoretyczne, poprzez zamieszczenie w widocznym miejscu, plakatów informacyjnych przekazanych przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych, zgodnie z umową powierzenia przetwarzania danych osobowych uczestników projektu. Wykonawca udzieli nieodpłatnej licencji niewyłącznej, obejmującej prawo do korzystania z utworów w postaci: materiałów zdjęciowych, materiałów audiowizualnych, prezentacji dotyczących realizowanego szkolenia/kursu oraz umożliwi przeprowadzenia kontroli projektu przez uprawnione instytucje. Koszty ponoszone z tytułu wskazanych obowiązków również należy wliczyć w koszty danego kursu lub szkolenia. 4. Oferta dot. szacowania kosztów poszczególnych kursów i szkoleń powinna zawierać wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1). 5. Ofertę można przesłać do dnia r. godz. 12:00 a) mailowo na adres b) faksem na numer c) pocztą na adres Zamawiającego: Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o., ul. Unii Europejskiej 10, Oświęcim. d) doręczyć osobiście do siedziby Zamawiającego 6. W przypadku pytań prosimy o kontakt: Kinga Jung, nr tel.:

Projekt "Integracja i aktywność" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy

Projekt Integracja i aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy Wieruszów, dnia 12.08.2011r. PCPR-541-1/11 Wg listy ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie kursu prawo jazdy kat. B dla uczestników projektu Integracja i aktywność współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197. Ustka: Szkolenie pn. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, w ramach projektu systemowego pn. Ty też możesz - Zadanie 1. Aktywna integracja Numer ogłoszenia: 269323-2013; data zamieszczenia: 11.12.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

I. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla kursu Adobe Photoshop

I. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla kursu Adobe Photoshop I. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla kursu Adobe Photoshop 1. Kurs Adobe Photoshop poziom podstawowy ma na celu poznanie możliwości programu do obróbki obrazu osobom nie posiadających wykształcenia

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy):

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy): Załącznik nr 1. (miejscowość, data) Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork woj. Pomorskie FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014 WYKONAWCA:.... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:...... E-mail:..

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Strona musi być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania (mała łączna wielkość plików tworzących pojedynczą stronę).

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Strona musi być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania (mała łączna wielkość plików tworzących pojedynczą stronę). ZAPYTANIE OFERTOWE CUPT/DO/OZ/25/5/1/IM/15/SW Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na Projekt i wykonanie serwisu internetowego dla Centrum

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dyrektor PCPR Dzierżoniów dnia: 3 marca 2015 r. SIWZ zawiera 24 ponumerowane strony na: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia treningi kompetencji i orientacji zawodowej: doradztwo zawodowe i życiowe

Bardziej szczegółowo

Wymagany termin wykonania serwisu internetowego wraz z systemem zarządzania treścią (CMS): 35 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

Wymagany termin wykonania serwisu internetowego wraz z systemem zarządzania treścią (CMS): 35 dni roboczych od dnia podpisania umowy. ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie serwisu internetowego Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej poświęconego roli MPiPS w Programie Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Informacje ogólne dotyczące zamówienia... 3 Założenia realizacji zamówienia... 4 KOMPONENT 1 Wsparcie wdrożenia normy PN:ISO 9001:2009 w połączeniu z Systemem Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA CENTRUM SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH VEDIUS

OFERTA SZKOLENIOWA CENTRUM SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH VEDIUS Oferta edukacyjna OFERTA SZKOLENIOWA CENTRUM SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH VEDIUS 1 Nazwa szkolenia: Edytory tekstu MS Word Ilość godzin 20 godzin dydaktycznych Wymagania wstępne Podstawowa umiejętność obsługi

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Lublin, 14 lutego 2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy osobistego przygotowania i przeprowadzenia grupowych zajęć szkoleniowych zakresu certyfikacji Project Managera w systemie IPMA) Kod CPV: 80000000-4

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Załącznik nr 5. DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Zamawiający Wykonawca Collegium Civitas Pałac Kultury i Nauki, p. XII Pl.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/EPII/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/EPII/2013 Szczecin, dnia 17.04.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/EPII/2013 ZAMAWIAJĄCY TOWARZYSTWO WSPIERANIA INICJATYW KULTURALNO SPOŁECZNYCH TWIKS ul. Władysława Jagiełły 7/2 70-260 Szczecin NIP:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Nazwa zamówienia Zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie. Cel zamówienia Strona internetowa

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-1/2015 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo

Kraków, 18 października 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Kraków, 18 października 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, 18 października 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków,

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00

UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00 REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE z dnia 20.11.2012r. Nowoczesny Projekt Manager zarządzanie projektami według IPMA, nr umowy UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00 1 Definicje Projekt - Nowoczesny Projekt Manager

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miasto.limanowa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miasto.limanowa.pl Wersja archiwalna Dostawa komputerów przenośnych i drukarek wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu "INTERNET SZANSĄ DLA ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM CYFROWYM MIESZKAŃCÓW MIASTA LIMANOWA" Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: GCK.271.1.2015 strona 2 z 57

Nr sprawy: GCK.271.1.2015 strona 2 z 57 Nr sprawy: GCK.271.1.2015 strona 2 z 57 SPIS TREŚCI Rozdział I Instrukcja dla wykonawców 1. Zamawiający. 2. Tryb udzielania zamówienia. 3. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami. 4. Opis

Bardziej szczegółowo

VEDIUS EDIUS. Ce n tr um S z kol e ń In fo r m at ycz nyc h. www.vedius.pl. Szkolenia. Konsulting. Usługi IT. ul. Kochanowskiego 28/1.

VEDIUS EDIUS. Ce n tr um S z kol e ń In fo r m at ycz nyc h. www.vedius.pl. Szkolenia. Konsulting. Usługi IT. ul. Kochanowskiego 28/1. VEDIUS V EDIUS C O N S U LT I N G & T R A I N I N G Ce n tr um S z kol e ń In fo r m at ycz nyc h www.vedius.pl Szkolenia Konsulting Usługi IT V ED I U S CONSULTIN G & TR A I N I N G ul. Kochanowskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr O ŚWIADCZENIE USŁUG

UMOWA nr O ŚWIADCZENIE USŁUG Załącznik 6 UMOWA nr O ŚWIADCZENIE USŁUG zawarta w dniu. w Stróżach pomiędzy: Fundacją Pomocy Osobom Niepełnosprawnym z siedzibą w Stróżach 413, 33-331 Stróże, zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 10.01.2012 r. Zamawiający:

Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 10.01.2012 r. Zamawiający: Warszawa, dnia 10.01.2012 r. Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 10.01.2012 r. Zamawiający: Fundacja Euro Nation Zarejestrowana w rejestrze prowadzonym przez: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-2/2014 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający:

Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający: Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający: Fundacja Euro Nation Zarejestrowana w rejestrze prowadzonym przez: Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Tczew: Przeprowadzenie kursów w ramach projektu pn. Nowe umiejętności - nowe możliwości Numer ogłoszenia: 148065-2012; data zamieszczenia: 06.07.

Tczew: Przeprowadzenie kursów w ramach projektu pn. Nowe umiejętności - nowe możliwości Numer ogłoszenia: 148065-2012; data zamieszczenia: 06.07. Tczew: Przeprowadzenie kursów w ramach projektu pn. Nowe umiejętności - nowe możliwości Numer ogłoszenia: 148065-2012; data zamieszczenia: 06.07.2012 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatmysliborski.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatmysliborski. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatmysliborski.pl Myślibórz: Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pn. Pomocna dłoń

Bardziej szczegółowo