Grafika inżynierska i projektowanie geometryczne WF-ST1-GI--12/13Z-GRAF. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Zajęcia projektowe: 40

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Grafika inżynierska i projektowanie geometryczne WF-ST1-GI--12/13Z-GRAF. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Zajęcia projektowe: 40"

Transkrypt

1 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Grafika inżynierska i projektowanie geometryczne Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu Kod/Specjalność Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów polski WF-ST1-GI--12/13Z-GRAF Ogólnoakademicki kierunkowe lub ogólne 1. (studia inżynierskie) Liczba semestrów/semestr 1/4 Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Zajęcia projektowe: 40 niestacjonarne: Wykłady: 10 Zajęcia projektowe: 25 Liczba punktów ECTS stacjonarne: 4 niestacjonarne: 4 Krajowe Ramy Kwalifikacji strona 1 z 9

2 II. Wymagania wstępne Lp. 1 Technologie informatyczne w projektowaniu przestrzeni 2 Komputerowe wspomaganie projektowania przestrzeni III. Cele przedmiotu Kod C1 C2 C3 C4 przekazanie podstawowej wiedzy w zakresie tworzenia i analizy komputerowych obrazów przestrzeni przekazanie wiedzy w zakresie zapisu i odczytu rysunków planistycznych i geodezyjnych oraz ich sporządzania wykształcenie umiejętności zastosowania technik i technologii wizualizacji przestrzeni, a także projektowania urządzeń infrastrukturalnych w przestrzeni potrafi zastosować podstawową wiedzę w zakresie technik i technologii wizualizacji przestrzeni, a także graficznej i kartograficznej prezentacji przestrzeni oraz zachodzących w niej zjawisk IV. Realizowane efekty kształcenia Kod Kat. KEK E1 W ma teoretyczną i praktyczną wiedzę na temat metod analiz zjawisk w układach przestrzennych, w tym z wykorzystaniem narzędzi informatycznych w tym ma podstawową wiedzę w zakresie tworzenia i analizy komputerowych obrazów przestrzeni E2 W zna zasady dotyczące zapisu i odczytu rysunków planistycznych i geodezyjnych oraz ich sporządzania E3 U potrafi sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich oraz zaprojektować proste urządzenie, obiekt, system w zakresie gospodarki przestrzennej, używając właściwych metod, technik i narzędzi E4 U stosuje podstawowe techniki i narzędzia badawcze w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku studiów Gospodarka Przestrzenna, w tym formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich z uwzględnieniem aspektów systemowych i pozatechnicznych; w szczególności posiada umiejętności określone w efektach kształcenia WF-ST1-GI-U14-12/13Z - WF- ST1-GI-W16-12/13Z potrafi zastosować podstawową wiedzę w zakresie technik i technologii wizualizacji przestrzeni, a także graficznej i kartograficznej prezentacji przestrzeni oraz zachodzących w niej zjawisk WF-ST1-GI-W32-12/13Z WF-ST1-GI-W34-12/13Z WF-ST1-GI-W39-12/13Z WF-ST1-GI-U30-12/13Z WF-ST1-GI-U13-12/13Z WF-ST1-GI-U14-12/13Z Krajowe Ramy Kwalifikacji strona 2 z 9

3 E5 K potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role; w szczególności posiada kompetencje określone w efektach kształcenia WF-ST1-GI- K04-12/13Z - WF-ST1-GI-K05-12/13Z jest przygotowany do pracy w zespołach sporządzających opracowania, analizy i dokumenty planistyczne na każdym poziomie administracji samorządowej WF-ST1-GI-K03-12/13Z WF-ST1-GI-K05-12/13Z V. Treści Kształcenia Wykłady Kod D (15) Z (10) W1 Wprowadzenie do odwzorowań metodą Monge'a. Zasada odwzorowań. Sprowadzenie oby rzutni do jednej płaszczyzny. Ruty punktów, odcinków i prostych 2 1 W2 Prawdziwa długość odcinka, ślady prostej i płaszczyzny 1 1 W3 Prosta i punkt położony na płaszczyźnie, krawędzie dwóch płaszczyzn, wzajemne położenia prostych 2 1 W4 Wykreślne badanie wzajemnych położeń elementów przestrzeni. Punkt przecięcia prostej płaszczyzną, płaszczyzny szczególne. Krawędź dwóch płaszczyzn. Kłady płaszczyzny. 2 2 W5 Rzuty cechowane - zastosowania metody. Rzut i cecha punktu. 2 1 W6 Rzuty prostej i prawdziwa długość jej odcinka, ślad prostej i płaszczyzny, 2 1 W7 Plan warstwicowy i linia spadu płaszczyzny terenu 2 1 W8 Odwzorowanie powierzchni ziemi, profil terenu, szczególne linie i punkty terenu, przecięcie terenu płaszczyzną dowolną 2 2 Zajęcia projektowe Kod D (40) Z (25) R1 Rzuty Monge'a - punkt prosta płaszczyzna, wzajemne położenie tych elementów w przestrzeni 8 4 R11 Projekt placu składowego (boiska) z drogą dojazdową 12 8 R2 Krawędź dwóch płaszczyzn, wzajemne położenie dwóch prostych. 2 1 R3 Punkt przecięcia prostej płaszczyzną, prosta równoległa do płaszczyzny, płaszczyzny wzajemnie równoległe 2 1 R4 Krawędź dwóch płaszczyzn, proste i płaszczyzny wzajemnie prostopadłe 3 2 R5 Kłady płaszczyzn i rzeczywiste wymiary elementów w przestrzeni 2 1 R6 Rzuty cechowane, Punkt prosta płaszczyzna, Krawędź płaszczyzn i punkt przebicia, obroty i kłady 3 2 R7 Plan warstwicowy i linia spadu płaszczyzny 2 2 R8 Odwzorowanie powierzchni ziemi. Profil terenu 3 2 Krajowe Ramy Kwalifikacji strona 3 z 9

4 R9 Szczególne linie i punkty terenu. Przecięcie terenu płaszczyzną dowolną 3 2 VI. Metody prowadzenia zajęć Kod N1 N5 N7 Wykład audytoryjny Praca w grupach Analiza przypadku Praca z podręcznikiem VII. Sposoby oceny Ocena formująca Kod F5 Kolokwium Projekt zespołowy Projekt indywidualny Ocena podsumowujące Kod Egzamin pisemny VIII. Kryteria oceny Efekt kształcenia E1 waga: 20% nie potrafi zdefiniować istoty grafiki rastrowej i wektorowej i wzajemnych różnic definiuje różnice grafiki rastrowej i wektorowej i potrafi wskazać podstawowe zastosowania tych form wizualizacji przestrzeni potrafi wykorzystać różne rodzaje grafiki i wizualizacji przestrzeni geograficznej w praktyce inżynierskiej osiągnął biegłą umiejętność wykorzystaniu grafiki komputerowej w projektowaniu przestrzeni Efekt kształcenia E2 waga: 20% Krajowe Ramy Kwalifikacji strona 4 z 9

5 nie zna zasad zapisu i odczytu rysunków planistycznych i geodezyjnych oraz ich sporządzania rozumie zasady i różnice rzutowania według metody Monge,a i rzutów cechowanych identyfikuje relacje między elementami przestrzeni i zna zasady ich przedstawienia w rzutach na płaszczyznę potrafi przedstawić w rzutach Monge,a i w rzutach cechowanych wszystkie relacje przestrzenne między elementami przestrzeni. Efekt kształcenia E3 waga: 20% nie potrafi sformułować specyfikacji prostych zadań inżynierskich oraz metod przedstawiania ich w przestrzeni i na rysunkach potrafi przedstawić graficznie proste zadania inżynierskie w przestrzeni geograficznej na rysunku z wykorzystanie zasad rzutowania cechowanego potrafi zaprojektować proste budowle inżynierskie (plac, droga pochylona, skarpa) z wykorzystaniem rzutów cechowanych osiągnął biegłość w projektowaniu budowli inżynierskich na planie warstwicowym, z wykorzystaniem rzutów cechowanych Efekt kształcenia E4 waga: 20% nie potrafi zdefiniować podstawowych technik i technologii wizualizacji przestrzeni zna ideę konstrukcji planów warstwicowych i sposobów ich wykreślania zna podstawowe zasady kartografii i jej odniesienie do projektowania przestrzeni na planie warstwicowym potrafi wykorzystać zasady rzutowania do planowania w przestrzeni Efekt kształcenia E5 waga: 20% nie potrafi nawiązywać wzajemnych relacji ze współpracownikami w trakcie procesu projektowego nawiązuje relacje współpracy z zespołem projektowym na zasadach odtwórczych, nie wykazuje inicjatyw twórczych Krajowe Ramy Kwalifikacji strona 5 z 9

6 nawiązuje relacje współpracy z zespołem projektowym i wykazuje inicjatywy twórcze. nawiązuje relacje współpracy z zespołem projektowym i wykazuje inicjatywy twórcze wykazuje cechy przywódcze w zespole Uzyskanie przez Studenta pozytywnej oceny końcowej z przedmiotu możliwe jest w przypadku zrealizowania wszystkich efektów kształcenia w stopniu co najmniej dostatecznym. Ocena końcowa z przedmiotu wyliczana jest według następującej formuły: 20% * ocena z realizacji efektu E1 + 20% * ocena z realizacji efektu E2 + 20% * ocena z realizacji efektu E3 + 20% * ocena z realizacji efektu E4 + 20% * ocena z realizacji efektu E5 Krajowe Ramy Kwalifikacji strona 6 z 9

7 IX. Obciążenie pracą studenta Rodzaj aktywności stacjonarne Liczba godzin niestacjonarne Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim wynikające z planu studiów Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim w ramach konsultacji (np. prezentacji, projektów) 5 5 Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim w ramach zaliczeń i egzaminów 5 5 Przygotowanie do zajęć (studiowanie literatury, odrabianie prac domowych itp.) 5 20 Zbieranie informacji, opracowanie wyników Przygotowanie raportu, projektu, referatu, prezentacji, dyskusji 5 5 Przygotowanie do kolokwium, zaliczenia, egzaminu Suma godzin Liczba punktów ECTS 4 4 Krajowe Ramy Kwalifikacji strona 7 z 9

8 X. Macierz realizacji przedmiotu Efekt kształcenia Odniesienie do efektów kierunkowych Cele przedmiotu Treści kształcenia Narzędzia dydaktyczne Sposoby oceny E1 WF-ST1-GI-W32-12/13Z WF-ST1-GI-W34-12/13Z C1 R2 W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 R1 R5 R6 N1 N5 N7 F5 R9 R8 R11 E2 WF-ST1-GI-W39-12/13Z C2 W1 W3 R3 W4 W5 W6 W7 W8 N1 N7 R1 R6 R9 R8 E3 WF-ST1-GI-U30-12/13Z R2 W1 W2 R3 W3 W4 W5 W6 N1 N7 W7 W8 R5 R8 E4 WF-ST1-GI-U13-12/13Z WF-ST1-GI-U14-12/13Z C3 C4 R5 W1 R3 W2 W4 W5 W6 W7 N1 N7 W8 R6 R9 R8 E5 WF-ST1-GI-K03-12/13Z WF-ST1-GI-K05-12/13Z R5 R2 R1 R6 N7 Krajowe Ramy Kwalifikacji strona 8 z 9

9 XI. Literatura Literatura podstawowa Lp. pozycji 1 T. Rachwał. Geometria wykreślana. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 1975 Literatura uzupełniająca Lp. pozycji XII. Informacja o nauczycielach Osoba odpowiedzialna za Kartę Przedmiotu Woźniak Andrzej, prof. dr hab. inż. arch. (Katedra Gospodarki Regionalnej) Osoby prowadzące przedmiot Lp. Nauczyciel 1 Woźniak Andrzej, prof. dr hab. inż. arch. (Katedra Gospodarki Regionalnej) XIII. Informacje dodatkowe. Status karty: ZAAKCEPTOWANO przez: Luchter Bogusław, dr hab. (data akceptacji: ) Krajowe Ramy Kwalifikacji strona 9 z 9

Nazwa przedmiotu. I. Informacje podstawowe. Wydział: Wydział Zarządzania Kierunek: Rachunkowość i Controlling. Nazwa przedmiotu w j. ang.

Nazwa przedmiotu. I. Informacje podstawowe. Wydział: Wydział Zarządzania Kierunek: Rachunkowość i Controlling. Nazwa przedmiotu w j. ang. Karta przedmiotu Wydział: Wydział Zarządzania Kierunek: Rachunkowość i Controlling I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Programy komputerowe w rachunkowości Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Corporate Finance. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 0. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 0

Corporate Finance. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 0. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 0 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Finanse

Bardziej szczegółowo

Wydział: Finansów. I. Informacje podstawowe. polski. Język prowadzenia przedmiotu. Liczba semestrów/semestr 1/9. Liczba godzin. Liczba punktów ECTS 4

Wydział: Finansów. I. Informacje podstawowe. polski. Język prowadzenia przedmiotu. Liczba semestrów/semestr 1/9. Liczba godzin. Liczba punktów ECTS 4 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Rynki finansowe polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Psychologia polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Pedagogiczny Karta przedmiotu obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Matematyka Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr piąty

Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr piąty KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/FPIA/SRG USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Strategia rozwoju gminy Strategy of development of district Kierunek

Bardziej szczegółowo

KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Nazwa modułu/przedmiotu KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA URBANISTYKA II TEORIA PROJEKTOWANIA URBANISTYCZNEGO PROJEKTOWANIE URBANISTYCZNE Kod AU_K_1.4_003 Kierunek studiów Profil kształcenia (ogólnoakademicki,

Bardziej szczegółowo

Projektowanie inżynierskie Engineering Design

Projektowanie inżynierskie Engineering Design Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/1 z dnia 1 lutego 01r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu ETI 6/1 Nazwa modułu Projektowanie inżynierskie Engineering Design Nazwa modułu w języku angielskim

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH Załącznik nr 5 do Zarządzenia Rektora nr 1/2012 z 11 stycznia 2012 r. PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska NAZWA KIERUNKU: GEODEZJA I

Bardziej szczegółowo

MODUŁ KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie Produkcją i Operacjami na kierunku Zarządzanie

MODUŁ KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie Produkcją i Operacjami na kierunku Zarządzanie Poznań, dnia 1 luty 2015 r. Dr Eliza Buszkowska Adiunkt w Katedrze Nauk Ekonomicznych MODUŁ KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie Produkcją i Operacjami na kierunku Zarządzanie I. Informacje

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Język polski Język angielski E/LDG/ZFP USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Zarządzanie finansami financial management of the company Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki

Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Wydział Mechaniczny PWR

KARTA PRZEDMIOTU. Wydział Mechaniczny PWR Wydział Mechaniczny PWR KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Ekonomia Nazwa w języku angielskim: Economics Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Transport Stopień studiów i forma: I stopień, stacjonarna

Bardziej szczegółowo

KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Nazwa modułu/przedmiotu Fizyka Budowli oświetlenie Projektowanie oświetlenia i instalacje elektryczne Kod AU_P_1.6_011 Kierunek studiów ARCHITEKTURA Profil kształcenia (ogólnoakademicki,

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU Wspomaganie komputerowe procesów projektowania. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT Instytut Politechniczny 3.

Bardziej szczegółowo

Wykład 30 godzin w semestrze

Wykład 30 godzin w semestrze KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu E/EIR/POM w języku polskim Podstawy marketingu Nazwa przedmiotu w języku angielskim The basics of Marketing USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Ekonomia

Bardziej szczegółowo

Sylabusy (karty przedmiotów)

Sylabusy (karty przedmiotów) Instytut Technologii Informatycznych Społecznej Akademii Nauk SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI Sylabusy (karty przedmiotów) Informatyka studia drugiego stopnia (magisterskie) o profilu ogólnoakademickim

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA. 2) Kod przedmiotu: ROZ-L3-20

KARTA PRZEDMIOTU. 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA. 2) Kod przedmiotu: ROZ-L3-20 Z1-PU7 WYDANIE N2 Strona: 1 z 5 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA 3) Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2014/2015 2) Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW ROK AKADEMICKI 2013/2014 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW ROK AKADEMICKI 2013/2014 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW ROK AKADEMICKI 2013/2014 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia Kod przedmiotu Wyszczególnienie Nr strony I/1 Język obcy obowiązkowy język

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Bankowość na kierunku Zarządzanie

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Bankowość na kierunku Zarządzanie dr Alicja Mikołajewicz-Woźniak Katedra Nauk Ekonomicznych Poznań, dnia 1 października 2014 roku OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Bankowość na kierunku Zarządzanie I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Informator ECTS 2012. Informatyka i Ekonometria studia II stopnia studia niestacjonarne

Informator ECTS 2012. Informatyka i Ekonometria studia II stopnia studia niestacjonarne Informator ECTS 2012 Informatyka i Ekonometria studia II stopnia studia niestacjonarne 1 Spis treści Efekty kształcenia... 5 Koncepcja kształcenia... 3 Zasady, warunki i tryb rekrutacji... 5 Struktura

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Załącznik nr 1 do procedury nr W_PR_12 Nazwa przedmiotu: Ekonomia / Economy Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu: 2.2 Rodzaj przedmiotu: Poziom kształcenia: treści ogólnych, moduł 2 I stopnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Załącznik nr 2 Odniesienie efektów kierunkowych do efektów obszarowych i odwrotnie Załącznik nr 2a - Tabela odniesienia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na kierunku Mechatronika Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU Modelowanie geometryczne i strukturalne

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Jakości Quality Engineering. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień Ogólnoakademicki

Inżynieria Jakości Quality Engineering. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Inżynieria Jakości Quality Engineering A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Uświadomienie potrzeby i konieczności ciągłego samokształcenia, nawyku wyszukiwania potrzebnych informacji i danych z różnych źródeł C4

Uświadomienie potrzeby i konieczności ciągłego samokształcenia, nawyku wyszukiwania potrzebnych informacji i danych z różnych źródeł C4 Kod przedmiotu: PLPILA02-IOZFIZ-L-4o14-2013 Pozycja planu: A14 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Metodologia badań i statystyka 2 Kierunek studiów Fizjoterapia 3 Poziom

Bardziej szczegółowo

Kod modułu Geodezja wyższa i astronomia geodezyjna. kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) obowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy)

Kod modułu Geodezja wyższa i astronomia geodezyjna. kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) obowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012 r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Geodezja wyższa i astronomia geodezyjna Nazwa modułu w języku angielskim

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-1073 Projektowanie procesów Process design. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Stacjonarne

Z-LOG-1073 Projektowanie procesów Process design. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Stacjonarne KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-1073 Projektowanie procesów Process design A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo