Regulamin Promocji SMARTFON ACER w wyjątkowej cenie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Promocji SMARTFON ACER w wyjątkowej cenie"

Transkrypt

1 REGULAMIN PROMOCJI SMARTFON ACER w wyjątkowej cenie I. SŁOWNICZEK UŻYTYCH POJĘĆ Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie: 1. Organizator firma Ortus Media z siedzibą w Białymstoku, ul. Legionowa 14/16 lok. 216, Białystok, zwany dalej Organizatorem ; 2. Promocja lub Akcja - program zorganizowany przez Organizatora mający na celu umożliwienie Uczestnikom nabycie Towaru; 3. Regulamin - niniejszy Regulamin określający zasady udziału w Promocji. Regulamin dostępny jest w siedzibie Agory, jak również na stronach internetowych 4. Uczestnik - każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która wyrazi chęć wzięcia udziału w Promocji i spełni określone poniżej warunki uczestnictwa; 5. Kod rezerwacji indywidualny kod otrzymany przez Uczestnika, który wysłał poprawny SMS, zarejestrował się telefonicznie lub wypełnił formularz WWW, potwierdzający rejestrację w Promocji i rezerwację Towaru; 6. Towar produkt oferowany Uczestnikom w ramach Promocji Smartfon ACER Liquid Z3 Duo Czarny Szczegółowy opis stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu 7. Sklep - sklep działający pod marką Neonet, w którym możliwy jest osobisty odbiór Towaru dla Uczestników zainteresowanych nabyciem Towaru. Spis sklepów zawarty jest w Załączniku Nr 2 do niniejszego Regulaminu; 9. Kupon drukowany w Tygodnikach Lokalnych biorących udział w akcji z wizerunkiem i prezentacją Towaru oraz zasadami Promocji. Lista tytułów biorących udział w Promocji stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu II. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian zarówno w treści Regulaminu, jak i Załączników do niego. O zmianach treści Regulaminu bądź Załączników do niego, Uczestnik zostanie powiadomiony, z dwudniowym wyprzedzeniem, poprzez ogłoszenie na stronie internetowej w/w zmian wprowadzanych w Regulaminie bądź w Załącznikach do niego. Ogłoszenie może również nastąpić poprzez ogłoszenie jednolitego tekstu zmienionego Regulaminu. 3. Jakiekolwiek naruszenie przez Uczestnika Promocji warunków określonych w Regulaminie, może spowodować cofnięcie części lub wszystkich przysługujących Uczestnikowi z tytułu udziału w Promocji uprawnień. 4. Rejestrację zgłoszeń przychodzących do Promocji prowadzi Organizator. III.WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE ORAZ REJESTRACJA UCZESTNIKÓW 1. Regulamin określa zasady udziału w organizowanej Promocji i zawiera warunki uczestnictwa. Poprzez wysłanie zgłoszenia Uczestnik potwierdza, iż zapoznał się z zasadami Promocji i wyraża zgodę na związanie treścią niniejszego Regulaminu. 2. W celu wzięcia udziału w Promocji osoba zainteresowana uczestnictwem powinna wyciąć kupon drukowany w tygodniu od 24 do r. w Tygodnikach Lokalnych biorących udział w Promocji oraz dokonać rezerwacji, o której mowa w ustępie 3 poniżej. 3. W celu wzięcia udziału w Promocji osoba zainteresowana uczestnictwem powinna zarezerwować Towar w akcji promocyjnej poprzez wykonanie połączenia telefonicznego, wysłanie SMS-a, o których mowa w ustępie 3a i 3b poniżej lub wypełnienie formularza WWW, o którym mowa w ustępie 3c poniżej: a) połączenie telefoniczne powinno być wykonane na numer w terminie od dnia r.

2 godzina 00:00:01 do dnia r. godzina 23:59:59. Podczas połączenia z wirtualnym konsultantem Uczestnik Promocji winien wybrać za pomocą klawiatury w swoim telefonie daną akcję promocyjną oraz podać pięciocyfrowy kod pocztowy (w formacie np ), który umożliwi automatyczne przydzielenie najbliższego możliwego punktu odbioru. Opłata za wykonanie połączenia jest standardowa (jak za połączenie lokalne na nr stacjonarne) i zależy od cennika operatora i umowy zawartej pomiędzy operatorem, a Uczestnikiem. Opłata ta nie podlega zwrotowi na rzecz Uczestnika. b) SMS powinien zostać wysłany na numer w terminie od dnia r. godzina 00:00:01 do dnia r. godzina 23:59:59. Treść SMS-a powinna zawierać prefiks acer oraz pięciocyfrowy kod pocztowy (w formacie np ), który umożliwi automatyczne przydzielenie najbliższego możliwego punktu odbioru. Opłata za wysłanie SMS-a jest standardowa i zależy od cennika operatora i umowy zawartej pomiędzy operatorem, a Uczestnikiem. Opłata ta nie podlega zwrotowi na rzecz Uczestnika. Przykładowa treść SMS-a to: acer c) Formularz WWW zamieszczony na stronie powinien zostać wypełniony terminie od dnia r. godzina 00:00:01 do dnia r. godzina 23:59:59. Wypełnienie formularza jest bezpłatne, a rezerwacja Towaru jest dokonywana po potwierdzeniu mailowym danych Uczestnika poprzez kliknięcie w link w mailu zwrotnym po wypełnieniu formularza. 4.Osoba wykonująca połączenie telefoniczne lub wysyłająca SMS otrzyma niezwłocznie, a w przypadku wypełnienia formularza WWW bezpośrednio po zakończeniu wypełniania informację w formie komunikatu głosowego (podczas połączenia telefonicznego), SMS lub o przyjęciu do Promocji ( komunikat zwrotny, SMS zwrotny, zwrotny ) lub informację o odmowie przyjęcia do Promocji ze względu na niepoprawność wysłanego zgłoszenia albo inną informację dotyczącą Promocji. Komunikat zwrotny, SMS zwrotny lub zwrotny zawierał będzie indywidualny kod rezerwacji Towaru, przeznaczony dla każdego Uczestnika. Liczba Towaru w Promocji jest ograniczona. 5.Numer telefonu komórkowego lub adres , spod którego wysłano zgłoszenie stanowi jednocześnie numer identyfikujący Uczestnika na danym etapie Promocji, poprzez który Organizator będzie kontaktować się z Uczestnikiem. 6.W przypadku, gdy liczba osób pragnących przystąpić do Promocji i dokonać rezerwacji Towaru, przekroczy liczbę dostępnego Towaru przystąpienie do Promocji nie będzie możliwe lub Organizator zaproponuje uczestnikowi inny termin odbioru Towaru o czym Uczestnik także zostanie poinformowany za pośrednictwem SMS-a lub a. 7.Organizator jest uprawniony przez cały czas trwania Promocji, w uzasadnionych przypadkach, do informowania Uczestników, za pośrednictwem wiadomości SMS, TEL. lub , o zasadach Promocji, w szczególności zmianach dotyczących organizacji Promocji w tym także o zwiększeniu ilości Towaru dostępnego w Promocji, a także zmianie czasu, w którym Uczestnik Promocji będzie mógł nabyć Towar pod warunkiem, że takie zmiany nie naruszą praw nabytych Uczestnika Promocji. 8.Osoba zainteresowana przystąpieniem do Promocji może wysłać jedno zgłoszenie. W przypadku większej ilości zgłoszeń pochodzących od tego samego Uczestnika przystąpienie do promocji nie będzie możliwe, a zdublowane rezerwacje zostaną anulowane przez Organizatora. Jedno zgłoszenie uprawnia do zarezerwowania, a następnie nabycia 1 sztuki Towaru, na zasadach opisanych w Regulaminie. 9. W Promocji biorą udział jedynie zgłoszenia dokonane w terminie od nie wcześniej niż od godziny dnia roku i nie później niż do godziny dnia roku których rezerwacja potwierdzona została Komunikatem głosowym, SMS-em lub em zwrotnym zawierającym indywidualny kod rezerwacji Towaru. 10.Dla potrzeb Promocji, za moment rezerwacji telefonicznej, nadesłania SMS zgłoszeniowego lub wypełnienia formularza WWW do Promocji uznaje się moment, w którym dane wpisane za pomocą klawiatury telefonu, nadesłany SMS lub dane z formularza zostały zapisane na serwerze Rejestratora. 11.Organizator oraz Rejestrator nie ponoszą odpowiedzialności szkody wynikające z: niedostarczenia zwrotnej wiadomości SMS w przypadku, gdy Uczestnik znajdzie się poza zasięgiem sieci bądź wyłączy telefon, opóźnień w przesyłaniu informacji; przerw technicznych w działaniu usług operatorów telefonicznych jak również awarii spowodowanych siłą wyższą. 13.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści wysłane SMS-em, indywidualne ustawienia telefonów komórkowych oraz sposoby ich konfiguracji, a także ustawienia występujące u operatorów sieci komórkowych

3 jak również za funkcjonowanie sieci GSM, za pośrednictwem których osoby pragnące przystąpić do Promocji przesyłają SMS lub dzwonią. IV. WARUNKI ZAKUPU TOWARU 1. Uczestnik, po otrzymaniu komunikatu głosowego, SMS-a zwrotnego lub a, zawierającego kod potwierdzający dokonanie rezerwacji Towaru powinien wpisać go do Kuponu z Tygodnika Lokalnego biorącego udział w Promocji wraz adresem wybranego sklepu, w którym zamierza odebrać Towar,. 2. W celu nabycia Towaru w cenie 329 zł brutto Uczestnik powinien w terminie od 4.04 do udać się do Sklepu wraz z Kuponem, okazać kasjerowi Kupon wraz z kodem rezerwacji, oraz zapłacić za Towar kwotę 329 zł brutto. Kupon zostanie odebrany i zatrzymany przez kasjera i nie będzie mógł być ponownie wykorzystany. Kupony nie podlegają wymieniane na ekwiwalent pieniężny. 3. Kupon oraz kod rezerwacji otrzymany przez Uczestnika uprawnia do nabycia 1 sztuki Towaru tylko w Sklepie, który został wybrany przez Uczestnika w chwili rejestracji do Akcji. Kupon pozostaje własnością Organizatora. Kuponem może posługiwać się Uczestnik lub osoba przez niego upoważniona. Domniemywa się, że osoba okazująca Kupon jest Uczestnikiem Akcji lub została przez Uczestnika upoważniona do jej wykorzystania. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, jeśli Uczestnik przekaże osobie trzeciej Kupon. Organizator nie ponosi też odpowiedzialności za uszkodzenie bądź utratę przez Uczestnika Kuponów. W takim przypadku zgromadzone przez Uczestnika Kupony przepadają. 4. Kupon może być używany tylko w Sklepach uczestniczących w Akcji. Kupony zamazane, zniszczone lub co do których mogą zachodzić podejrzenia co do ich autentyczności nie będą realizowane, nie będą również uprawniać do nabycia Towaru po cenie promocyjnej. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku gdy Uczestnik nie może odebrać Towaru z przyczyny leżącej po stronie Uczestnika. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH. INFORMACJE HANDLOWE 1. Uczestnik Promocji wyraża dobrowolnie zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (tj. danych osobowych w postaci numeru telefonu lub adresu , z którego dokonał zgłoszenia) przez Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych w zakresie niezbędnym do udziału w Promocji jak również na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą połączenia telefonicznego, SMS i/lub o wydarzeniach związanych bezpośrednio z Promocją. 2. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Organizator. Uczestnikom Promocji przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i prawo ich poprawiania. Podanie danych w postaci numeru telefonu komórkowego jest dobrowolne jednak niezbędne do nabycia Towaru. 3. Po dokonaniu rejestracji w sposób określony w części III powyżej do Uczestnika przesłany zostanie SMS z zapytaniem o zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez Organizatora oraz o zgodę na otrzymywania informacji handlowych dotyczących Organizatora w formie SMS na udostępniony numer telefonu komórkowego. Zgodę taką Uczestnik może wyrazić w formie elektronicznej przesyłając SMS o odpowiedniej treści na podany przez Organizatora numer. 4. W przypadku gdy Uczestnik w sposób poprawny wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na otrzymywanie informacji handlowej o której mowa w ust. 3 powyżej, jego dane zostaną zarchiwizowane w bazie i w związku z tym podlegają wszystkim prawom i obowiązkom określonym przez ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych i ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. VI.POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 1. Do składania reklamacji odnośnie do Towaru, znajdują zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Reklamacje należy przesyłać: do wybranego punktu odbioru osobistego, w którym został dokonany zakup Towaru, 2. Towar objęty jest gwarancją producenta na okres 2 lat od daty sprzedaży. Szczegółowe warunki gwarancji określone są w załączonych do każdego egzemplarza kartach gwarancyjnych. Karta gwarancyjna zachowuje ważność pod warunkiem okazania dokumentu potwierdzającego zakup.

4 3. Każdemu Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo wniesienia reklamacji dotyczącej przebiegu i organizacji Promocji u Organizatora w formie pisemnej w trakcie trwania Promocji, nie później jednak niż do dnia roku. Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającą reklamację. 4. Reklamacje dotyczące promocji należy kierować na piśmie przesyłką rejestrowaną, drogą pocztową do Organizatora na adres Ortus Media, ul. Legionowa 14/16 lok. 213, Białystok, z dopiskiem Promocja TYGODNIK LOKALNY 5. Reklamacja musi zawierać dokładne dane osobowe zgłaszającego reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym reklamującego oraz fakultatywnie adres Uczestnika oraz nr telefonu), przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację. 6. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od jej otrzymania. 7. Powiadomienie o rozstrzygnięciu reklamacji nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od dnia jej rozpatrzenia, drogą pocztową na adres zamieszkania podany przez Uczestnika w reklamacji lub na adres , w przypadku gdy Uczestnik podał w zgłoszeniu reklamacji taki adres. 8. Reklamacje złożone pod niewłaściwy adres, po terminie lub informacje nie zawierające wymaganych danych nie będą rozpatrywane. I. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Promocja organizowana jest w okresie od dnia roku do dnia roku z zastrzeżeniem postanowień poniższych: a. przystąpienie do Promocji oraz rezerwacja Towaru za pomocą połączenia telefonicznego, SMS-a lub formularza www jest możliwa od godziny 00:00: roku i nie później niż do godziny 23:59: roku; b. nabycie Towaru przez Uczestnika na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie możliwe jest w terminie: od r. do r. 2. Deklarując udział w Promocji, w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie Uczestnik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu. 3. Wszelkie informacje o Promocji zawarte w ogłoszeniach, reklamach i innych materiałach promocyjnych mają jedynie charakter informacyjny. Moc wiążącą mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu. 4. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia Promocji w każdym czasie, bez konieczności podania przyczyny, z zastrzeżeniem powiadomienia o tym Uczestników z 1-dniowym wyprzedzeniem, dokonanym poprzez ogłoszenie informacji o zakończeniu Promocji na stronie internetowej W takim przypadku Uczestnik ma prawo do zwrotu uiszczonych na rzecz Ortusmedia należności. Z zastrzeżeniem powyższego Uczestnik nie ma prawa do zgłaszania roszczeń.

5 Załącznik nr 1 do Regulaminu promocji specyfikacja techniczna: Smartfon ACER Liquid Z3 Duo Czarny Wyświetlacz 3.5" HVGA (320 x 480) Aparat 3 MP Procesor dwurdzeniowy 1,0 GHz Pamięć ROM 4GB, Pamięć RAM 512 MB Dual Sim (obsługa dwóch kart sim) OS Android Jelly Bean Łączność : GSM 850 / 900/ 1800 / 1900 MHz UMTS 900 / 2100 MHz, HSPA / EDGE / GPRS WiFi b/g/n, Bluetooth: Class 3.0+EDR GPS / agps Gniazdo kart microsd Akumulator litowo-jonowo 1500 mah Wymiary x 60 x 10.4 mm Waga 115 g (z akumulatorem) Zestaw startowy 15 PLN SMSy + Internet Starter Plus na Kartę z taryfą Więcej Internetu i SMS-ów, w którym: - masz 15 zł na start - możesz dostać 1000 SMS-ów do wszystkich sieci po doładowaniu min. 10zł - oraz 200 MB za 1 zł do doładowania min. 30 zł Uwaga: Zestaw zawiera kartę USIM LTE w formacie standardowej SIM wyłamywanej do micro SIM (przystosowana do działania w technologii LTE oraz EDGE/HSPA/HSPA+).

6 Załącznik nr 2 do Regulaminu Promocji - Lista Sklepów, w których możesz odebrać smartfon Acer MIASTO KOD POCZTOWY ADRES Biała Podlaska Sidorska100 Bytom Zabrzańska 9 Chełm Lwowska 79a Dąbrowa Górnicza Pilsudskiego 36 Dęblin Warszawska 4 Gostyń Floriana 3 Hrubieszów Dworcowa 2 Jarocin Wroclawska 42 Kalisz Wojska Polskiego 116 Kalisz Hanki Sawickiej 42 Kędzierzyn-Koźle Damrota 14 Koło Wojciechowskiego 36 Konin Maja 70 Konin Spółdzielców 6a Kościan Surzyńskiego 3 Krapkowice Krasińskiego 3 Krasnystaw Poniatowskiego 6a Kraśnik Słowackiego 72a Krotoszyn Florianska 14 Leszno Prochownia 1 Leszno Księdza Teodora Korcza 5 Lubartów Słowackiego 41 Lubin Wroclawska 7 Lubin Kilinskiego 25B Lubliniec Plebiscytowa 3 Łaziska Górne Barlickiego 4 Łęczna Al. Jana Pawła II 99 Łuków Prusa 2b Międzyrzec Podlaski Targowa 8 Międzyrzecz Wojska Polskiego 3 Mysłowice Bończyka 40 Piekary Śląskie Wyszyńskiego 6 Pszczyna Bielska 24A Puławy Centralna 23a Puławy Partyzantów 2 Racibórz Opawska 18 Radzyń Podlaski Wyszyńskiego 3 B Ruda Śląska Obr. Westerplatte 36 Rybnik B. Chrobrego 6 Rydułtowy Traugutta 295 Siedlce Brzeska 131 Siemianowice Śląskie Orzeszkowej 24 Słupca Warszawska 21 Sosnowiec Sienkiewicza 3 Sosnowiec Blachnickiego 3 ( C.H. Orion) Świętochłowice Katowicka 30b Tarnowskie Góry Sobieskiego 2 Tomaszów Lubelski Łaszczowiecka 1 Turek Kolska 5 Tychy Dąbrowskiego 15 Wodzisław Śląski Os. XXX-lecia 62 B Wschowa Wolsztyńska 18A Zamość Partyzantów 41 Zawiercie Marszałkowska 28 Żywiec Węglowa 2

7 Załącznik nr 3 do Regulaminu Promocji - lista Tygodników Lokalnych biorących udział w Promocji wraz z terminami wydań z zamieszczonym na łamach Kuponem uprawniającym do udziału w Promocji Tytuł tygodnika lokalnego województwo edycja zasięg Super Tydzień Chełmski LUBELSKIE chełmski Wspólnota LUBELSKIE Łuków, Radzyń Podlaski, Lubartów, Miedzyrzecz, bialski, karczewski Tygodnik Zamojski LUBELSKIE zamojski, hrubieszowski, tomaszowski, krasnystawski, biłgorajski Gwarek ŚLĄSKIE m. Piekary Śląskie, tarnogórski, lubliniecki Głos Zabrza i Rudy Śląskiej ŚLĄSKIE m. Zabrze, m. Ruda Śląska Życie Bytomskie ŚLĄSKIE bytomski Panorama Leszczyńska WIELKOPOLSKIE Leszno, Kościan, Rawicz, Wschowa, Gostyń Przegląd Koniński WIELKOPOLSKIE Konin, Koło, Słupca, Turek, Golina, Kleczew, Rychwał, Sompolno, Ślesin

Regulamin Promocji Laptop Asus 15,6 LED w wyjątkowej cenie

Regulamin Promocji Laptop Asus 15,6 LED w wyjątkowej cenie REGULAMIN PROMOCJI Laptop Asus 15,6 LED w wyjątkowej cenie I. SŁOWNICZEK UśYTYCH POJĘĆ Terminy uŝyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie: 1. Organizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ TABLET 8 + INTEL + WINDOWS

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ TABLET 8 + INTEL + WINDOWS REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ TABLET 8 + INTEL + WINDOWS I. SŁOWNICZEK UŻYTYCH POJĘĆ Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie: 1. Organizator a.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 I. SŁOWNICZEK UŻYTYCH POJĘĆ. Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

16.06.2010. Szanowni Państwo,

16.06.2010. Szanowni Państwo, 16.06.2010 Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że dbając o Państwa wygodę korzystania z Karty Programu Lojalnościowego DOM, z dniem 16 lipca 2010 r. wprowadzamy następujące udogodnienia: Bezpłatne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego AdPro Studia Propaganda

Regulamin Programu Lojalnościowego AdPro Studia Propaganda Regulamin Programu Lojalnościowego AdPro Studia Propaganda Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Programu Lojalnościowego AdPro Studia Propaganda, organizowanego przez Studio Reklamowe Propaganda.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 02.05.2013 I. SŁOWNICZEK UŻYTYCH POJĘĆ. Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU CLUBCARD wersja z dnia 01 sierpnia 2015 r. Definicje:

REGULAMIN PROGRAMU CLUBCARD wersja z dnia 01 sierpnia 2015 r. Definicje: REGULAMIN PROGRAMU CLUBCARD wersja z dnia 01 sierpnia 2015 r. Definicje: Program CLUBCARD - oznacza Program dla Klientów, którego organizatorem jest TESCO (Polska) Sp. z o.o., prowadzony w Sklepach sieci

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Szalona 5

Regulamin Akcji Szalona 5 Regulamin Akcji Szalona 5 1 Definicje Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie: 1. Organizator Carrefour Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N WIELKIEGO KONKURSU GOBARTO

R E G U L A M I N WIELKIEGO KONKURSU GOBARTO R E G U L A M I N WIELKIEGO KONKURSU GOBARTO I. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator podmiot wskazany w punkt 2.1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Sklepu Internetowego Plus określa zakres i warunki zamawiania usług i towarów w Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu

Bardziej szczegółowo

UJEDNOLICONY TEKST REGULAMINU KLUBU KONESERA

UJEDNOLICONY TEKST REGULAMINU KLUBU KONESERA UJEDNOLICONY TEKST REGULAMINU KLUBU KONESERA Niniejszy regulamin, ( Regulamin ) określa warunki uczestnictwa w programie lojalnościowym pod nazwą: Klub Konesera, ( Program lub Klub Konesera ), organizowanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja

Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja 1 Nazwa loterii promocyjnej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii promocyjnej, pod nazwą: Urodzinowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Galaxy S6 - przedsprzedaż. Definicje

Regulamin Promocji. Galaxy S6 - przedsprzedaż. Definicje Regulamin Promocji. Galaxy S6 - przedsprzedaż 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu Galaxy S6 lub Galaxy S6 edge

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. MegaAukcja. 1 [Przedmiot Regulacji]

REGULAMIN PROMOCJI. MegaAukcja. 1 [Przedmiot Regulacji] REGULAMIN PROMOCJI MegaAukcja 1 [Przedmiot Regulacji] 1. Przedmiotem regulacji niniejszego Regulaminu jest określenie zasad funkcjonowania Promocji polegającej na możliwości wylicytowania przez Uczestników

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SMS. Wygrywaj z Garnier! 1. DEFINICJE

Regulamin Konkursu SMS. Wygrywaj z Garnier! 1. DEFINICJE Regulamin Konkursu SMS Wygrywaj z Garnier! 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2 punkt 2.1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade. Definicje

Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade. Definicje Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade 1 Definicje 1. Promocja dla osób fizycznych posiadających jedno z urządzeń wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz dokonujących

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Olśniewający uśmiech z Colgate 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin konkursu Olśniewający uśmiech z Colgate 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin konkursu Olśniewający uśmiech z Colgate 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu Olśniewający uśmiech z Colgate jest Media Contact Sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Podłęknickiej 30,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik

Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulamin, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą Pokochaj lato

Bardziej szczegółowo

2 Postanowienia ogólne

2 Postanowienia ogólne Regulamin promocji dla konsumentów Promocja Eco Bubble z Rossmann 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą GWARANCJA NA LATA II EDYCJA, zwanej dalej: Akcją jest Gorenje - Polska sp. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana

Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Program nosi nazwę Satysfakcja gwarantowana i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach określonych w treści

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SMS 1 URODZINY GALERII TWIERDZA

Regulamin Konkursu SMS 1 URODZINY GALERII TWIERDZA Regulamin Konkursu SMS 1 URODZINY GALERII TWIERDZA 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2

Bardziej szczegółowo

1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria

1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Płać kartą Visa loteria wiosenna I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria wiosenna. II.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem

Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w Loterii Promocyjnej pod nazwą: Czy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego esklep oraz telesprzedaży Telesklep HEYAH

Regulamin Sklepu Internetowego esklep oraz telesprzedaży Telesklep HEYAH Regulamin Sklepu Internetowego esklep oraz telesprzedaży Telesklep HEYAH (sprzedaż na odległość bez umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. sprzedaży i rezerwacji biletów online w Teatrze Komedia

REGULAMIN. sprzedaży i rezerwacji biletów online w Teatrze Komedia REGULAMIN sprzedaży i rezerwacji biletów online w Teatrze Komedia I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży oraz rezerwacji biletów online na przedstawienia i wydarzenia artystyczne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DUKA POLSKA SP. Z O.O.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DUKA POLSKA SP. Z O.O. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DUKA POLSKA SP. Z O.O. I Część ogólna 1 1. Regulamin ustalony został przez Spółkę Duka Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu pralek i suszarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo