Regulamin Promocji SMARTFON ACER w wyjątkowej cenie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Promocji SMARTFON ACER w wyjątkowej cenie"

Transkrypt

1 REGULAMIN PROMOCJI SMARTFON ACER w wyjątkowej cenie I. SŁOWNICZEK UŻYTYCH POJĘĆ Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie: 1. Organizator firma Ortus Media z siedzibą w Białymstoku, ul. Legionowa 14/16 lok. 216, Białystok, zwany dalej Organizatorem ; 2. Promocja lub Akcja - program zorganizowany przez Organizatora mający na celu umożliwienie Uczestnikom nabycie Towaru; 3. Regulamin - niniejszy Regulamin określający zasady udziału w Promocji. Regulamin dostępny jest w siedzibie Agory, jak również na stronach internetowych 4. Uczestnik - każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która wyrazi chęć wzięcia udziału w Promocji i spełni określone poniżej warunki uczestnictwa; 5. Kod rezerwacji indywidualny kod otrzymany przez Uczestnika, który wysłał poprawny SMS, zarejestrował się telefonicznie lub wypełnił formularz WWW, potwierdzający rejestrację w Promocji i rezerwację Towaru; 6. Towar produkt oferowany Uczestnikom w ramach Promocji Smartfon ACER Liquid Z3 Duo Czarny Szczegółowy opis stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu 7. Sklep - sklep działający pod marką Neonet, w którym możliwy jest osobisty odbiór Towaru dla Uczestników zainteresowanych nabyciem Towaru. Spis sklepów zawarty jest w Załączniku Nr 2 do niniejszego Regulaminu; 9. Kupon drukowany w Tygodnikach Lokalnych biorących udział w akcji z wizerunkiem i prezentacją Towaru oraz zasadami Promocji. Lista tytułów biorących udział w Promocji stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu II. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian zarówno w treści Regulaminu, jak i Załączników do niego. O zmianach treści Regulaminu bądź Załączników do niego, Uczestnik zostanie powiadomiony, z dwudniowym wyprzedzeniem, poprzez ogłoszenie na stronie internetowej w/w zmian wprowadzanych w Regulaminie bądź w Załącznikach do niego. Ogłoszenie może również nastąpić poprzez ogłoszenie jednolitego tekstu zmienionego Regulaminu. 3. Jakiekolwiek naruszenie przez Uczestnika Promocji warunków określonych w Regulaminie, może spowodować cofnięcie części lub wszystkich przysługujących Uczestnikowi z tytułu udziału w Promocji uprawnień. 4. Rejestrację zgłoszeń przychodzących do Promocji prowadzi Organizator. III.WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE ORAZ REJESTRACJA UCZESTNIKÓW 1. Regulamin określa zasady udziału w organizowanej Promocji i zawiera warunki uczestnictwa. Poprzez wysłanie zgłoszenia Uczestnik potwierdza, iż zapoznał się z zasadami Promocji i wyraża zgodę na związanie treścią niniejszego Regulaminu. 2. W celu wzięcia udziału w Promocji osoba zainteresowana uczestnictwem powinna wyciąć kupon drukowany w tygodniu od 24 do r. w Tygodnikach Lokalnych biorących udział w Promocji oraz dokonać rezerwacji, o której mowa w ustępie 3 poniżej. 3. W celu wzięcia udziału w Promocji osoba zainteresowana uczestnictwem powinna zarezerwować Towar w akcji promocyjnej poprzez wykonanie połączenia telefonicznego, wysłanie SMS-a, o których mowa w ustępie 3a i 3b poniżej lub wypełnienie formularza WWW, o którym mowa w ustępie 3c poniżej: a) połączenie telefoniczne powinno być wykonane na numer w terminie od dnia r.

2 godzina 00:00:01 do dnia r. godzina 23:59:59. Podczas połączenia z wirtualnym konsultantem Uczestnik Promocji winien wybrać za pomocą klawiatury w swoim telefonie daną akcję promocyjną oraz podać pięciocyfrowy kod pocztowy (w formacie np ), który umożliwi automatyczne przydzielenie najbliższego możliwego punktu odbioru. Opłata za wykonanie połączenia jest standardowa (jak za połączenie lokalne na nr stacjonarne) i zależy od cennika operatora i umowy zawartej pomiędzy operatorem, a Uczestnikiem. Opłata ta nie podlega zwrotowi na rzecz Uczestnika. b) SMS powinien zostać wysłany na numer w terminie od dnia r. godzina 00:00:01 do dnia r. godzina 23:59:59. Treść SMS-a powinna zawierać prefiks acer oraz pięciocyfrowy kod pocztowy (w formacie np ), który umożliwi automatyczne przydzielenie najbliższego możliwego punktu odbioru. Opłata za wysłanie SMS-a jest standardowa i zależy od cennika operatora i umowy zawartej pomiędzy operatorem, a Uczestnikiem. Opłata ta nie podlega zwrotowi na rzecz Uczestnika. Przykładowa treść SMS-a to: acer c) Formularz WWW zamieszczony na stronie powinien zostać wypełniony terminie od dnia r. godzina 00:00:01 do dnia r. godzina 23:59:59. Wypełnienie formularza jest bezpłatne, a rezerwacja Towaru jest dokonywana po potwierdzeniu mailowym danych Uczestnika poprzez kliknięcie w link w mailu zwrotnym po wypełnieniu formularza. 4.Osoba wykonująca połączenie telefoniczne lub wysyłająca SMS otrzyma niezwłocznie, a w przypadku wypełnienia formularza WWW bezpośrednio po zakończeniu wypełniania informację w formie komunikatu głosowego (podczas połączenia telefonicznego), SMS lub o przyjęciu do Promocji ( komunikat zwrotny, SMS zwrotny, zwrotny ) lub informację o odmowie przyjęcia do Promocji ze względu na niepoprawność wysłanego zgłoszenia albo inną informację dotyczącą Promocji. Komunikat zwrotny, SMS zwrotny lub zwrotny zawierał będzie indywidualny kod rezerwacji Towaru, przeznaczony dla każdego Uczestnika. Liczba Towaru w Promocji jest ograniczona. 5.Numer telefonu komórkowego lub adres , spod którego wysłano zgłoszenie stanowi jednocześnie numer identyfikujący Uczestnika na danym etapie Promocji, poprzez który Organizator będzie kontaktować się z Uczestnikiem. 6.W przypadku, gdy liczba osób pragnących przystąpić do Promocji i dokonać rezerwacji Towaru, przekroczy liczbę dostępnego Towaru przystąpienie do Promocji nie będzie możliwe lub Organizator zaproponuje uczestnikowi inny termin odbioru Towaru o czym Uczestnik także zostanie poinformowany za pośrednictwem SMS-a lub a. 7.Organizator jest uprawniony przez cały czas trwania Promocji, w uzasadnionych przypadkach, do informowania Uczestników, za pośrednictwem wiadomości SMS, TEL. lub , o zasadach Promocji, w szczególności zmianach dotyczących organizacji Promocji w tym także o zwiększeniu ilości Towaru dostępnego w Promocji, a także zmianie czasu, w którym Uczestnik Promocji będzie mógł nabyć Towar pod warunkiem, że takie zmiany nie naruszą praw nabytych Uczestnika Promocji. 8.Osoba zainteresowana przystąpieniem do Promocji może wysłać jedno zgłoszenie. W przypadku większej ilości zgłoszeń pochodzących od tego samego Uczestnika przystąpienie do promocji nie będzie możliwe, a zdublowane rezerwacje zostaną anulowane przez Organizatora. Jedno zgłoszenie uprawnia do zarezerwowania, a następnie nabycia 1 sztuki Towaru, na zasadach opisanych w Regulaminie. 9. W Promocji biorą udział jedynie zgłoszenia dokonane w terminie od nie wcześniej niż od godziny dnia roku i nie później niż do godziny dnia roku których rezerwacja potwierdzona została Komunikatem głosowym, SMS-em lub em zwrotnym zawierającym indywidualny kod rezerwacji Towaru. 10.Dla potrzeb Promocji, za moment rezerwacji telefonicznej, nadesłania SMS zgłoszeniowego lub wypełnienia formularza WWW do Promocji uznaje się moment, w którym dane wpisane za pomocą klawiatury telefonu, nadesłany SMS lub dane z formularza zostały zapisane na serwerze Rejestratora. 11.Organizator oraz Rejestrator nie ponoszą odpowiedzialności szkody wynikające z: niedostarczenia zwrotnej wiadomości SMS w przypadku, gdy Uczestnik znajdzie się poza zasięgiem sieci bądź wyłączy telefon, opóźnień w przesyłaniu informacji; przerw technicznych w działaniu usług operatorów telefonicznych jak również awarii spowodowanych siłą wyższą. 13.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści wysłane SMS-em, indywidualne ustawienia telefonów komórkowych oraz sposoby ich konfiguracji, a także ustawienia występujące u operatorów sieci komórkowych

3 jak również za funkcjonowanie sieci GSM, za pośrednictwem których osoby pragnące przystąpić do Promocji przesyłają SMS lub dzwonią. IV. WARUNKI ZAKUPU TOWARU 1. Uczestnik, po otrzymaniu komunikatu głosowego, SMS-a zwrotnego lub a, zawierającego kod potwierdzający dokonanie rezerwacji Towaru powinien wpisać go do Kuponu z Tygodnika Lokalnego biorącego udział w Promocji wraz adresem wybranego sklepu, w którym zamierza odebrać Towar,. 2. W celu nabycia Towaru w cenie 329 zł brutto Uczestnik powinien w terminie od 4.04 do udać się do Sklepu wraz z Kuponem, okazać kasjerowi Kupon wraz z kodem rezerwacji, oraz zapłacić za Towar kwotę 329 zł brutto. Kupon zostanie odebrany i zatrzymany przez kasjera i nie będzie mógł być ponownie wykorzystany. Kupony nie podlegają wymieniane na ekwiwalent pieniężny. 3. Kupon oraz kod rezerwacji otrzymany przez Uczestnika uprawnia do nabycia 1 sztuki Towaru tylko w Sklepie, który został wybrany przez Uczestnika w chwili rejestracji do Akcji. Kupon pozostaje własnością Organizatora. Kuponem może posługiwać się Uczestnik lub osoba przez niego upoważniona. Domniemywa się, że osoba okazująca Kupon jest Uczestnikiem Akcji lub została przez Uczestnika upoważniona do jej wykorzystania. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, jeśli Uczestnik przekaże osobie trzeciej Kupon. Organizator nie ponosi też odpowiedzialności za uszkodzenie bądź utratę przez Uczestnika Kuponów. W takim przypadku zgromadzone przez Uczestnika Kupony przepadają. 4. Kupon może być używany tylko w Sklepach uczestniczących w Akcji. Kupony zamazane, zniszczone lub co do których mogą zachodzić podejrzenia co do ich autentyczności nie będą realizowane, nie będą również uprawniać do nabycia Towaru po cenie promocyjnej. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku gdy Uczestnik nie może odebrać Towaru z przyczyny leżącej po stronie Uczestnika. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH. INFORMACJE HANDLOWE 1. Uczestnik Promocji wyraża dobrowolnie zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (tj. danych osobowych w postaci numeru telefonu lub adresu , z którego dokonał zgłoszenia) przez Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych w zakresie niezbędnym do udziału w Promocji jak również na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą połączenia telefonicznego, SMS i/lub o wydarzeniach związanych bezpośrednio z Promocją. 2. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Organizator. Uczestnikom Promocji przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i prawo ich poprawiania. Podanie danych w postaci numeru telefonu komórkowego jest dobrowolne jednak niezbędne do nabycia Towaru. 3. Po dokonaniu rejestracji w sposób określony w części III powyżej do Uczestnika przesłany zostanie SMS z zapytaniem o zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez Organizatora oraz o zgodę na otrzymywania informacji handlowych dotyczących Organizatora w formie SMS na udostępniony numer telefonu komórkowego. Zgodę taką Uczestnik może wyrazić w formie elektronicznej przesyłając SMS o odpowiedniej treści na podany przez Organizatora numer. 4. W przypadku gdy Uczestnik w sposób poprawny wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na otrzymywanie informacji handlowej o której mowa w ust. 3 powyżej, jego dane zostaną zarchiwizowane w bazie i w związku z tym podlegają wszystkim prawom i obowiązkom określonym przez ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych i ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. VI.POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 1. Do składania reklamacji odnośnie do Towaru, znajdują zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Reklamacje należy przesyłać: do wybranego punktu odbioru osobistego, w którym został dokonany zakup Towaru, 2. Towar objęty jest gwarancją producenta na okres 2 lat od daty sprzedaży. Szczegółowe warunki gwarancji określone są w załączonych do każdego egzemplarza kartach gwarancyjnych. Karta gwarancyjna zachowuje ważność pod warunkiem okazania dokumentu potwierdzającego zakup.

4 3. Każdemu Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo wniesienia reklamacji dotyczącej przebiegu i organizacji Promocji u Organizatora w formie pisemnej w trakcie trwania Promocji, nie później jednak niż do dnia roku. Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającą reklamację. 4. Reklamacje dotyczące promocji należy kierować na piśmie przesyłką rejestrowaną, drogą pocztową do Organizatora na adres Ortus Media, ul. Legionowa 14/16 lok. 213, Białystok, z dopiskiem Promocja TYGODNIK LOKALNY 5. Reklamacja musi zawierać dokładne dane osobowe zgłaszającego reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym reklamującego oraz fakultatywnie adres Uczestnika oraz nr telefonu), przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację. 6. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od jej otrzymania. 7. Powiadomienie o rozstrzygnięciu reklamacji nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od dnia jej rozpatrzenia, drogą pocztową na adres zamieszkania podany przez Uczestnika w reklamacji lub na adres , w przypadku gdy Uczestnik podał w zgłoszeniu reklamacji taki adres. 8. Reklamacje złożone pod niewłaściwy adres, po terminie lub informacje nie zawierające wymaganych danych nie będą rozpatrywane. I. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Promocja organizowana jest w okresie od dnia roku do dnia roku z zastrzeżeniem postanowień poniższych: a. przystąpienie do Promocji oraz rezerwacja Towaru za pomocą połączenia telefonicznego, SMS-a lub formularza www jest możliwa od godziny 00:00: roku i nie później niż do godziny 23:59: roku; b. nabycie Towaru przez Uczestnika na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie możliwe jest w terminie: od r. do r. 2. Deklarując udział w Promocji, w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie Uczestnik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu. 3. Wszelkie informacje o Promocji zawarte w ogłoszeniach, reklamach i innych materiałach promocyjnych mają jedynie charakter informacyjny. Moc wiążącą mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu. 4. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia Promocji w każdym czasie, bez konieczności podania przyczyny, z zastrzeżeniem powiadomienia o tym Uczestników z 1-dniowym wyprzedzeniem, dokonanym poprzez ogłoszenie informacji o zakończeniu Promocji na stronie internetowej W takim przypadku Uczestnik ma prawo do zwrotu uiszczonych na rzecz Ortusmedia należności. Z zastrzeżeniem powyższego Uczestnik nie ma prawa do zgłaszania roszczeń.

5 Załącznik nr 1 do Regulaminu promocji specyfikacja techniczna: Smartfon ACER Liquid Z3 Duo Czarny Wyświetlacz 3.5" HVGA (320 x 480) Aparat 3 MP Procesor dwurdzeniowy 1,0 GHz Pamięć ROM 4GB, Pamięć RAM 512 MB Dual Sim (obsługa dwóch kart sim) OS Android Jelly Bean Łączność : GSM 850 / 900/ 1800 / 1900 MHz UMTS 900 / 2100 MHz, HSPA / EDGE / GPRS WiFi b/g/n, Bluetooth: Class 3.0+EDR GPS / agps Gniazdo kart microsd Akumulator litowo-jonowo 1500 mah Wymiary x 60 x 10.4 mm Waga 115 g (z akumulatorem) Zestaw startowy 15 PLN SMSy + Internet Starter Plus na Kartę z taryfą Więcej Internetu i SMS-ów, w którym: - masz 15 zł na start - możesz dostać 1000 SMS-ów do wszystkich sieci po doładowaniu min. 10zł - oraz 200 MB za 1 zł do doładowania min. 30 zł Uwaga: Zestaw zawiera kartę USIM LTE w formacie standardowej SIM wyłamywanej do micro SIM (przystosowana do działania w technologii LTE oraz EDGE/HSPA/HSPA+).

6 Załącznik nr 2 do Regulaminu Promocji - Lista Sklepów, w których możesz odebrać smartfon Acer MIASTO KOD POCZTOWY ADRES Biała Podlaska Sidorska100 Bytom Zabrzańska 9 Chełm Lwowska 79a Dąbrowa Górnicza Pilsudskiego 36 Dęblin Warszawska 4 Gostyń Floriana 3 Hrubieszów Dworcowa 2 Jarocin Wroclawska 42 Kalisz Wojska Polskiego 116 Kalisz Hanki Sawickiej 42 Kędzierzyn-Koźle Damrota 14 Koło Wojciechowskiego 36 Konin Maja 70 Konin Spółdzielców 6a Kościan Surzyńskiego 3 Krapkowice Krasińskiego 3 Krasnystaw Poniatowskiego 6a Kraśnik Słowackiego 72a Krotoszyn Florianska 14 Leszno Prochownia 1 Leszno Księdza Teodora Korcza 5 Lubartów Słowackiego 41 Lubin Wroclawska 7 Lubin Kilinskiego 25B Lubliniec Plebiscytowa 3 Łaziska Górne Barlickiego 4 Łęczna Al. Jana Pawła II 99 Łuków Prusa 2b Międzyrzec Podlaski Targowa 8 Międzyrzecz Wojska Polskiego 3 Mysłowice Bończyka 40 Piekary Śląskie Wyszyńskiego 6 Pszczyna Bielska 24A Puławy Centralna 23a Puławy Partyzantów 2 Racibórz Opawska 18 Radzyń Podlaski Wyszyńskiego 3 B Ruda Śląska Obr. Westerplatte 36 Rybnik B. Chrobrego 6 Rydułtowy Traugutta 295 Siedlce Brzeska 131 Siemianowice Śląskie Orzeszkowej 24 Słupca Warszawska 21 Sosnowiec Sienkiewicza 3 Sosnowiec Blachnickiego 3 ( C.H. Orion) Świętochłowice Katowicka 30b Tarnowskie Góry Sobieskiego 2 Tomaszów Lubelski Łaszczowiecka 1 Turek Kolska 5 Tychy Dąbrowskiego 15 Wodzisław Śląski Os. XXX-lecia 62 B Wschowa Wolsztyńska 18A Zamość Partyzantów 41 Zawiercie Marszałkowska 28 Żywiec Węglowa 2

7 Załącznik nr 3 do Regulaminu Promocji - lista Tygodników Lokalnych biorących udział w Promocji wraz z terminami wydań z zamieszczonym na łamach Kuponem uprawniającym do udziału w Promocji Tytuł tygodnika lokalnego województwo edycja zasięg Super Tydzień Chełmski LUBELSKIE chełmski Wspólnota LUBELSKIE Łuków, Radzyń Podlaski, Lubartów, Miedzyrzecz, bialski, karczewski Tygodnik Zamojski LUBELSKIE zamojski, hrubieszowski, tomaszowski, krasnystawski, biłgorajski Gwarek ŚLĄSKIE m. Piekary Śląskie, tarnogórski, lubliniecki Głos Zabrza i Rudy Śląskiej ŚLĄSKIE m. Zabrze, m. Ruda Śląska Życie Bytomskie ŚLĄSKIE bytomski Panorama Leszczyńska WIELKOPOLSKIE Leszno, Kościan, Rawicz, Wschowa, Gostyń Przegląd Koniński WIELKOPOLSKIE Konin, Koło, Słupca, Turek, Golina, Kleczew, Rychwał, Sompolno, Ślesin

REGULAMIN Promocji SPRZĘT AGD ZELMER

REGULAMIN Promocji SPRZĘT AGD ZELMER REGULAMIN PROMOCJI SPRZĘT AGD ZELMER I. SŁOWNICZEK UŻYTYCH POJĘĆ Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie: 1. Organizator Spółka działająca pod

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Netbook PackardBell w wyjątkowej cenie

Regulamin Promocji Netbook PackardBell w wyjątkowej cenie REGULAMIN PROMOCJI Netbook PackardBell w promocyjnej cenie I. SŁOWNICZEK UśYTYCH POJĘĆ Terminy uŝyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie: 1. Organizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI WYPIEKACZ ZELMER Z DOSTAWĄ DO DOMU

REGULAMIN PROMOCJI WYPIEKACZ ZELMER Z DOSTAWĄ DO DOMU REGULAMIN PROMOCJI WYPIEKACZ ZELMER Z DOSTAWĄ DO DOMU I. SŁOWNICZEK UśYTYCH POJĘĆ Terminy uŝyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie: 1. Organizator Spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Tablet Lenovo IdeaPad A1 w wyjątkowej cenie

Regulamin Promocji Tablet Lenovo IdeaPad A1 w wyjątkowej cenie REGULAMIN PROMOCJI Tablet Lenovo IdeaPad A1 w wyjątkowej cenie I. SŁOWNICZEK UśYTYCH POJĘĆ Terminy uŝyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie: 1. Organizator

Bardziej szczegółowo

8. Sprzedawca. GOCLEVER sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Sianowska 4a, NIP 781-

8. Sprzedawca. GOCLEVER sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Sianowska 4a, NIP 781- REGULAMIN PROMOCJI Kamera Goclever DVR Sport Silver w wyjątkowej cenie I. SŁOWNICZEK UŻYTYCH POJĘĆ Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie: 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Tablet Samsung Galaxy w wyjątkowym pakiecie

Regulamin Promocji Tablet Samsung Galaxy w wyjątkowym pakiecie REGULAMIN PROMOCJI Tablet Samsung Galaxy w wyjątkowym pakiecie I. SŁOWNICZEK UśYTYCH POJĘĆ Terminy uŝyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie: 1. Organizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Promocji ALKOMAT CYFROWY AT6000

REGULAMIN Promocji ALKOMAT CYFROWY AT6000 REGULAMIN PROMOCJI ALKOMAT CYFROWY AT6000 I. SŁOWNICZEK UśYTYCH POJĘĆ Terminy uŝyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie: 1. Organizator Spółka działająca

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Nowy laptop Acer AspireOne 725 w wyjątkowej cenie

Regulamin Promocji Nowy laptop Acer AspireOne 725 w wyjątkowej cenie REGULAMIN PROMOCJI Nowy laptop Acer AspireOne 725 w wyjątkowej cenie I. SŁOWNICZEK UśYTYCH POJĘĆ Terminy uŝyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie: 1. Organizator

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Laptop Asus 15,6 LED w wyjątkowej cenie

Regulamin Promocji Laptop Asus 15,6 LED w wyjątkowej cenie REGULAMIN PROMOCJI Laptop Asus 15,6 LED w wyjątkowej cenie I. SŁOWNICZEK UśYTYCH POJĘĆ Terminy uŝyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie: 1. Organizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Ciśnieniomierz Topcom. I. SŁOWNICZEK UśYTYCH POJĘĆ

REGULAMIN PROMOCJI Ciśnieniomierz Topcom. I. SŁOWNICZEK UśYTYCH POJĘĆ REGULAMIN PROMOCJI Ciśnieniomierz Topcom I. SŁOWNICZEK UśYTYCH POJĘĆ Terminy uŝyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie: 1. Organizator Spółka działająca

Bardziej szczegółowo

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE ORAZ REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE ORAZ REJESTRACJA UCZESTNIKÓW REGULAMIN PROMOCJI KAMERA TOSHIBA H20 I. SŁOWNICZEK UśYTYCH POJĘĆ Terminy uŝyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie: 1. Organizator Spółka działająca pod

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Tablet Lark w promocyjnej cenie

Regulamin Promocji Tablet Lark w promocyjnej cenie I. SŁOWNICZEK UśYTYCH POJĘĆ REGULAMIN PROMOCJI Tablet w promocyjnej cenie Terminy uŝyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie: 1. Organizator Spółka działająca

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu partnerskiego dla Wykonawców

Regulamin programu partnerskiego dla Wykonawców Regulamin programu partnerskiego dla Wykonawców 1 PRZEDMIOT REGULAMINU 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 maja 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. i określa zasady i warunki uczestnictwa w Programie Partnerskim

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Galaxy S6 - przedsprzedaż. Definicje

Regulamin Promocji. Galaxy S6 - przedsprzedaż. Definicje Regulamin Promocji. Galaxy S6 - przedsprzedaż 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu Galaxy S6 lub Galaxy S6 edge

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Promocyjnej Student Postanowienia ogólne

Regulamin Akcji Promocyjnej Student Postanowienia ogólne Regulamin Akcji Promocyjnej Student 2016 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą "STUDENT "nazywanej dalej w niniejszym Regulaminie Akcją jest VIVE Profit Center sp. z o. o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Promocji Uniwersalna ładowarka na baterię

REGULAMIN Promocji Uniwersalna ładowarka na baterię REGULAMIN PROMOCJI Uniwersalna ładowarka POWER GUY I. SŁOWNICZEK UśYTYCH POJĘĆ Terminy uŝyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie: 1. Organizator Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. Radość smaków i kolorów. Definicje

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. Radość smaków i kolorów. Definicje REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Radość smaków i kolorów 1 Definicje Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie: 1. Organizator BlueLemon Łukasz Janczak,

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA. 1 Definicje

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA. 1 Definicje Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa w rozumieniu niniejszego regulaminu oznacza sprzedaż konsumentom dokonującym zakupu lodówek z technologia

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów pralek Samsung AddWash

Regulamin promocji dla konsumentów pralek Samsung AddWash Regulamin promocji dla konsumentów pralek Samsung AddWash 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek z serii AddWash oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA ZWROT NA KONTO

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA ZWROT NA KONTO REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA ZWROT NA KONTO 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki przeprowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą Promocja Zwrot na konto (dalej zwanej Promocją

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu pralek i suszarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Kup Lumia, odbierz

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji marketingowej SAMSUNG Oryginalność się opłaca

Regulamin akcji marketingowej SAMSUNG Oryginalność się opłaca Regulamin akcji marketingowej SAMSUNG Oryginalność się opłaca 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1) Akcja - akcja marketingowa dla konsumentów dokonujących zakupu produktów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Najprzyjemniejszy element wiosennego śniadania

Regulamin Programu Najprzyjemniejszy element wiosennego śniadania 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Programu Najprzyjemniejszy element wiosennego śniadania 1.1 Program nosi nazwę Najprzyjemniejszy element wiosennego śniadania i jest organizowany przez Organizatora, w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat spokoju na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Siemens zakupiony w studiach mebli kuchennych.

REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat spokoju na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Siemens zakupiony w studiach mebli kuchennych. REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat spokoju na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Siemens zakupiony w studiach mebli kuchennych. Definicje pojęć: Uczestnik Akcji: osoba fizyczna nabywająca sprzęt AGD

Bardziej szczegółowo

Zwracamy kasę za paliwo

Zwracamy kasę za paliwo REGULAMIN AKCJI Zwracamy kasę za paliwo 1 Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1. Organizator Carrefour Polska Sp. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji konsumenckiej. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy

Regulamin promocji konsumenckiej. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy Regulamin promocji konsumenckiej Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą

Bardziej szczegółowo

2 Postanowienia ogólne

2 Postanowienia ogólne Regulamin promocji dla konsumentów Pralki z Eco Bubble 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek z serii Eco Bubble oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wygraj spotkanie z Pele

Regulamin konkursu Wygraj spotkanie z Pele Regulamin konkursu Wygraj spotkanie z Pele 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Wygraj spotkanie z Pele jest Media Contact Sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Podłęknickiej 30, 41-303 Dąbrowa

Bardziej szczegółowo

Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat gwarancji na sprzęt do zabudowy marki Zelmer. wersja 2. uwzględniająca dodanie dwóch nowych Urządzeń AGD do zabudowy - obowiązująca od 08.12.2015 r. Definicje pojęć: Uczestnik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA ZWROT NA KONTO

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA ZWROT NA KONTO REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA ZWROT NA KONTO 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki przeprowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą Promocja Zwrot na konto (dalej zwanej Promocją

Bardziej szczegółowo

2 Postanowienia ogólne

2 Postanowienia ogólne Regulamin promocji dla konsumentów Promocja Eco Bubble z Rossmann 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kolekcja Azure marki Ambition

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kolekcja Azure marki Ambition REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kolekcja Azure marki Ambition 1 Definicje Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie: 1. Akcja Promocyjna akcja promocyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kolekcja Azure marki Ambition

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kolekcja Azure marki Ambition REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kolekcja Azure marki Ambition 1 Definicje Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie: 1. Akcja Promocyjna akcja promocyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Akademia Kulinarna Książęcego. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Akademia Kulinarna Książęcego. 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Akademia Kulinarna Książęcego 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu prowadzonego pod nazwą Akademia Kulinarna Książęcego (dalej Konkurs ) jest Rc2 Raczkiewicz Chenczke Consultants

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy!

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! 1 Definicje 1. Akcja marketingowa - Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! (dalej Akcja marketingowa ) jest sprzedażą premiową przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji 4 lata gwarancji w Brand Store Samsung

Regulamin Promocji 4 lata gwarancji w Brand Store Samsung Regulamin Promocji 4 lata gwarancji w Brand Store Samsung 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: 1) Produkt wybrane modele telewizorów marki Samsung wprowadzone do obrotu przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą GWARANCJA NA LATA II EDYCJA, zwanej dalej: Akcją jest Gorenje - Polska sp. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji promocyjnej Technologia i ochrona na lata na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Bosch zakupiony w studiach mebli kuchennych

REGULAMIN Akcji promocyjnej Technologia i ochrona na lata na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Bosch zakupiony w studiach mebli kuchennych REGULAMIN Akcji promocyjnej Technologia i ochrona na lata na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Bosch zakupiony w studiach mebli kuchennych Definicje pojęć: Uczestnik Akcji: osoba fizyczna nabywająca

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji XBox 360 250 GB z grami w wyjątkowej cenie

Regulamin Promocji XBox 360 250 GB z grami w wyjątkowej cenie REGULAMIN PROMOCJI Konsola XBox 360 250 GB z grami w wyjątkowej cenie I. SŁOWNICZEK UśYTYCH POJĘĆ Terminy uŝyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie: 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Ekspercka promocja

Regulamin promocji dla konsumentów Ekspercka promocja Regulamin promocji dla konsumentów Ekspercka promocja 1 Definicje 1) Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek serii Eco Bubble oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 3 PLUSY 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 3 PLUSY 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 3 PLUSY 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki przeprowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą 3 Plusy (dalej zwanej Promocją ). 1.2. Organizatorem Promocji

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade. Definicje

Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade. Definicje Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade 1 Definicje 1. Promocja dla osób fizycznych posiadających jedno z urządzeń wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz dokonujących

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk Promocja przedłużona 1 Definicje 1. Promocja dla konsumentów dokonujących zakupu microwież oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Pralki z Eco Bubble

Regulamin promocji dla konsumentów Pralki z Eco Bubble Regulamin promocji dla konsumentów Pralki z Eco Bubble 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek serii Eco Bubble oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. 17 lat Selgros w Polsce

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. 17 lat Selgros w Polsce R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ 17 lat Selgros w Polsce 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą " 17 lat Selgros w Polsce", zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Zestaw zimowy dla kierowców w wyjątkowej cenie

Regulamin Promocji Zestaw zimowy dla kierowców w wyjątkowej cenie REGULAMIN PROMOCJI Zestaw zimowy dla kierowców w wyjątkowej cenie I. SŁOWNICZEK UśYTYCH POJĘĆ Terminy uŝyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie: 1. Organizator

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI

INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ: INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Oferty specjalnej pod nazwą Inteligentny piekarnik w sercu kuchni zwanej dalej: Ofertą specjalną,

Bardziej szczegółowo

sprzedaż detaliczną Produktów Fundatora, w tym sklep internetowy.

sprzedaż detaliczną Produktów Fundatora, w tym sklep internetowy. Regulamin promocji dla konsumentów Promocja Powerstick 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu odkurzaczy oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Premiujemy trafny wybór

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Premiujemy trafny wybór REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Premiujemy trafny wybór 1 Informacje ogólne i definicje podstawowych pojęć 1.1. Organizator firma VELUX Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Krakowiaków 34,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Odbierz zl!

Regulamin konkursu Odbierz zl! Regulamin konkursu Odbierz 70.000 zl! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Odbierz 70.000 zl! jest Media Contact Sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Podłęknickiej 30, 41-303 Dąbrowa Górnicza,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU DLA SPRZEDAWCÓW Program pełen korzyści. 1 Założenia ogólne Regulaminu

REGULAMIN PROGRAMU DLA SPRZEDAWCÓW Program pełen korzyści. 1 Założenia ogólne Regulaminu REGULAMIN PROGRAMU DLA SPRZEDAWCÓW Program pełen korzyści 1 Założenia ogólne Regulaminu 1. Program dla Sprzedawców Program pełen korzyści to marketingowe działanie prowadzone przez Organizatora na rzecz

Bardziej szczegółowo

SEPOS. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 23 lutego 2011r. i trwać będzie do dnia 20 czerwca 2011r.

SEPOS. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 23 lutego 2011r. i trwać będzie do dnia 20 czerwca 2011r. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J SEPOS 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu pralek i suszarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Promocja konsumencka

Regulamin Konkursu. Promocja konsumencka Regulamin Konkursu Promocja konsumencka 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Promocja Konsumencka 2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU SMS. Zostań gwiazdą urodzin Galerii Tęcza. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU SMS. Zostań gwiazdą urodzin Galerii Tęcza. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU SMS Zostań gwiazdą urodzin Galerii Tęcza I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w konkursie prowadzonym pod nazwą Zostań

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji marketingowej Odkurzacze CashBack. 1 Definicje

Regulamin Akcji marketingowej Odkurzacze CashBack. 1 Definicje Regulamin Akcji marketingowej Odkurzacze CashBack 1 Definicje 1. Akcja marketingowa - (dalej Akcja marketingowa lub Promocja ) jest sprzedażą premiową przeznaczona dla Uczestników dokonujących zakupów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Danfoss Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Chrzanowskiej 5, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV Najlepsze filmy i seriale

Regulamin promocji Samsung Smart TV Najlepsze filmy i seriale Regulamin promocji Samsung Smart TV Najlepsze filmy i seriale 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu produktów oznaczonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji marketingowej SAMSUNG Oryginalność się opłaca

Regulamin akcji marketingowej SAMSUNG Oryginalność się opłaca Regulamin akcji marketingowej SAMSUNG Oryginalność się opłaca 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1) Akcja - akcja marketingowa dla konsumentów dokonujących zakupu produktów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej książki pt. Jak być szczęśliwym (albo chociaż mniej smutnym) (zwany dalej Regulaminem)

REGULAMIN akcji promocyjnej książki pt. Jak być szczęśliwym (albo chociaż mniej smutnym) (zwany dalej Regulaminem) REGULAMIN akcji promocyjnej książki pt. Jak być szczęśliwym (albo chociaż mniej smutnym) (zwany dalej Regulaminem) I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w akcji promocyjnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Polecam Znajomego 2015 odsłona 2 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU. Polecam Znajomego 2015 odsłona 2 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Polecam Znajomego 2015 odsłona 2 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w Konkursie: Polecam Znajomego 2015 odsłona 2 (zwanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Zimowe brzmienia z Muzą bez limitu w ramach usługi Muzyka Tu i Tam" obowiązuje od dnia 27 grudnia 2014 r.

Regulamin promocji Zimowe brzmienia z Muzą bez limitu w ramach usługi Muzyka Tu i Tam obowiązuje od dnia 27 grudnia 2014 r. OGSM/PDF01/1214 Regulamin promocji Zimowe brzmienia z Muzą bez limitu w ramach usługi Muzyka Tu i Tam" obowiązuje od dnia 27 grudnia 2014 r. włącznie 1. Organizatorem Promocji Zimowe brzmienia z Muzą bez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ AMICA W SKLEPACH STACJONARNYCH I SKLEPIE INTERNETOWYM Neonet.pl CHŁODNA KALKULACJA

REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ AMICA W SKLEPACH STACJONARNYCH I SKLEPIE INTERNETOWYM Neonet.pl CHŁODNA KALKULACJA REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ AMICA W SKLEPACH STACJONARNYCH I SKLEPIE INTERNETOWYM Neonet.pl CHŁODNA KALKULACJA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Oferty specjalnej Chłodna kalkulacja dla kupujących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji promocyjnej Technologia i ochrona na lata na sprzęt do zabudowy marki Bosch zakupiony w studiach mebli kuchennych

REGULAMIN Akcji promocyjnej Technologia i ochrona na lata na sprzęt do zabudowy marki Bosch zakupiony w studiach mebli kuchennych REGULAMIN Akcji promocyjnej Technologia i ochrona na lata na sprzęt do zabudowy marki Bosch zakupiony w studiach mebli kuchennych Definicje pojęć: Uczestnik Akcji: osoba fizyczna nabywająca sprzęt AGD

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Soundbar+TIDAL

Regulamin promocji dla konsumentów Soundbar+TIDAL Regulamin promocji dla konsumentów Soundbar+TIDAL 1 Definicje 1. Promocja - w rozumieniu niniejszego regulaminu oznacza akcję promocyjną organizowaną i prowadzoną na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU KARTA DUŻEJ RODZINY

REGULAMIN PROGRAMU KARTA DUŻEJ RODZINY REGULAMIN PROGRAMU KARTA DUŻEJ RODZINY I. SŁOWNICZEK UŻYTYCH POJĘĆ. Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie: 1. Carrefour spółka Carrefour Polska

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji. Odbierz Prezent

Regulamin promocji. Odbierz Prezent Regulamin promocji Odbierz Prezent 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych, które ukończyły 18 rok życia, posiadających dowolny model aparatu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest: a) Carrefour Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 03-734, przy ulicy Targowej 72, wpisana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROGRAMIE KARTA STAŁEGO KLIENTA F.H. DOM I OGRÓD TARNÓW

REGULAMIN UDZIAŁU W PROGRAMIE KARTA STAŁEGO KLIENTA F.H. DOM I OGRÓD TARNÓW REGULAMIN UDZIAŁU W PROGRAMIE KARTA STAŁEGO KLIENTA F.H. DOM I OGRÓD TARNÓW 1. Postanowienia ogólne: 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w organizowanym przez F.H. Dom i Ogród Janusz Pieprzak

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KIDS CLUB. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania programu Kids Club, organizowanego przez Centrum Riviera Sp. z o.o.

REGULAMIN KIDS CLUB. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania programu Kids Club, organizowanego przez Centrum Riviera Sp. z o.o. REGULAMIN KIDS CLUB Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania programu Kids Club, organizowanego przez Centrum Riviera Sp. z o.o. Słowniczek pojęć: 1. Centrum Centrum Riviera Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ ZWROT NA KONTO 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ ZWROT NA KONTO 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ ZWROT NA KONTO 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki przeprowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą Zwrot na konto (dalej zwanej Promocją ). 1.2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI POLEĆ KLIENTA. 1 Definicje:

REGULAMIN PROMOCJI POLEĆ KLIENTA. 1 Definicje: REGULAMIN PROMOCJI POLEĆ KLIENTA 1 Definicje: Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1) Regulamin oznacza niniejszy regulamin, w którym zostały określone warunki promocji; 2) Organizator Promocji -

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu AVG Internet Security 2013

Regulamin konkursu AVG Internet Security 2013 Regulamin konkursu AVG Internet Security 2013 Słownik użytych w Regulaminie pojęć: Dane Konkursowe - dane podane przez Uczestnika w edytowalnych polach na stronach internetowych Serwisu oraz czas podania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Promocja Merpan (dalej Regulamin ) 1 INFORMACJE OGÓLNE

Regulamin Promocji. Promocja Merpan (dalej Regulamin ) 1 INFORMACJE OGÓLNE Regulamin Promocji Promocja Merpan (dalej Regulamin ) 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Agrosimex Sp. z o.o. z siedzibą w Golianach 43, 05-620 Błędów, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Payback. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 17 czerwca 2010r. i trwać będzie do dnia 10 sierpnia 2010r.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Payback. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 17 czerwca 2010r. i trwać będzie do dnia 10 sierpnia 2010r. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Payback 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Żyję z pasją. Wspieram mój Klub Sportowy Cash Back. Regulamin akcji promocyjnej

Żyję z pasją. Wspieram mój Klub Sportowy Cash Back. Regulamin akcji promocyjnej Żyję z pasją. Wspieram mój Klub Sportowy Cash Back Regulamin akcji promocyjnej 1. Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Żyję z pasją.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK

Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK 1. Definicje Terminy i pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1.1. Program Program lojalnościowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu VOUCHERY LIMANGO

Regulamin Konkursu VOUCHERY LIMANGO Regulamin Konkursu VOUCHERY LIMANGO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej "Regulamin") określa warunki uczestnictwa w konkursie organizowanym pod nazwą: VOUCHERY LIMANGO (dalej "Konkurs").

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA odbiór nagrody w sklepie. (dalej: Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA odbiór nagrody w sklepie. (dalej: Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA odbiór nagrody w sklepie (dalej: Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej w formie sprzedaży premiowej o nazwie Ostra Promocja odbiór

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu - Strzel bramkę

Regulamin Konkursu - Strzel bramkę Regulamin Konkursu - Strzel bramkę 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Strzel bramkę (dalej: "Konkurs") jest 3Way Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy,, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Premiujemy trafny wybór - edycja Informacje ogólne i definicje podstawowych pojęć

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Premiujemy trafny wybór - edycja Informacje ogólne i definicje podstawowych pojęć REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Premiujemy trafny wybór - edycja 2017 1 Informacje ogólne i definicje podstawowych pojęć 1.1. Organizator firma VELUX Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej sprzedaży premiowej automatycznych ekspresów do kawy KRUPS ( Promocja ) jest spółka

Bardziej szczegółowo

"KUP MISKĘ RIMFREE I STELAŻ PODTYNKOWY, OSZCZĘDŹ NAWET

KUP MISKĘ RIMFREE I STELAŻ PODTYNKOWY, OSZCZĘDŹ NAWET Regulamin promocji "KUP MISKĘ RIMFREE I STELAŻ PODTYNKOWY, OSZCZĘDŹ NAWET 200zł I WIĘCEJ. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji pod nazwą "KUP MISKĘ RIMFREE I STELAŻ PODTYNKOWY, OSZCZĘDŹ NAWET

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji z Archetonem "CIEPŁE OKNA CZYSTY ZYSK 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji pod nazwą "CIEPŁE OKNA CZYSTY ZYSK jest

Regulamin promocji z Archetonem CIEPŁE OKNA CZYSTY ZYSK 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji pod nazwą CIEPŁE OKNA CZYSTY ZYSK jest Regulamin promocji z Archetonem "CIEPŁE OKNA CZYSTY ZYSK 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji pod nazwą "CIEPŁE OKNA CZYSTY ZYSK jest firma ARCHETON Sp. z o.o. z siedzibą Krakowie, przy ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia

REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu ROCKWOOL Pytanie dnia (Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska 8, 60-413,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU SERWISOWEGO "Saeco Premium Service" (dalej Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROGRAMU SERWISOWEGO Saeco Premium Service (dalej Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROGRAMU SERWISOWEGO "Saeco Premium Service" (dalej Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem programu serwisowego Saeco Premium Service (zwanego dalej Programem ) i administratorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV 200 FILMÓW

Regulamin promocji Samsung Smart TV 200 FILMÓW Regulamin promocji Samsung Smart TV 200 FILMÓW 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego TERMO-DOM NAGRODY

Regulamin Programu Lojalnościowego TERMO-DOM NAGRODY Regulamin Programu Lojalnościowego TERMO-DOM NAGRODY Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Programu TERMO-DOM NAGRODY, organizowanego przez TERMO-DOM Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Renata

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Poczta

Regulamin Konkursu. Poczta Regulamin Konkursu Poczta I Organizator 1. Organizatorem konkursu jest Media Service Zawada Sp. z o.o. Warszawa 04-028, al. Stanów Zjednoczonych 51 wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonym przez

Bardziej szczegółowo

Słownik użytych definicji:

Słownik użytych definicji: I Słownik użytych definicji: 1. Program olśnienie program, zwany dalej w skrócie Programem, którego zasady określa niniejszy Regulamin. 2. Organizator ELKIM LIGHTING Zofia Drat-Szymkowiak, ul. Wiosenna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO POLEĆ SĄSIADA (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Program lojalnościowy którego dotyczy Regulamin jest prowadzony pod nazwą POLEĆ SĄSIADA (dalej: Program Lojalnościowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Szczęśliwa 13

Regulamin konkursu Szczęśliwa 13 Regulamin konkursu Szczęśliwa 13 1 Postanowienia Ogólne 1. Organizatorem konkursu Szczęśliwa 13, jest Polskie Technologie Internetowe Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie Al. Niepodległości 705/5, wpisana do

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV 26 premier filmowych z Cineman VOD. Promocja przedłużona

Regulamin promocji Samsung Smart TV 26 premier filmowych z Cineman VOD. Promocja przedłużona Regulamin promocji Samsung Smart TV 26 premier filmowych z Cineman VOD Promocja przedłużona 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INFORMACYJNEGO WWF TYGRYS

REGULAMIN SERWISU INFORMACYJNEGO WWF TYGRYS REGULAMIN SERWISU INFORMACYJNEGO WWF TYGRYS 1 Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2 ust. 1 poniżej;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI KASA Z WIESZAKA 1 ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

REGULAMIN AKCJI KASA Z WIESZAKA 1 ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU REGULAMIN AKCJI KASA Z WIESZAKA 1 ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 1. Niniejszy Regulamin określa zasady akcji Kasa z wieszaka w Parku Handlowym Arena w Gliwicach przy Al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. sprzedaży premiowej marki Mastercook Prezenty dla Ciebie!

REGULAMIN. sprzedaży premiowej marki Mastercook Prezenty dla Ciebie! REGULAMIN sprzedaży premiowej marki Mastercook Prezenty dla Ciebie! Definicje: Akcja Promocyjna: sprzedaż premiowa produktów z rabatem modeli sprzętu marki Mastercook wskazanych w pkt. 3.12 regulaminu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji. Ankieta Satysfakcji Klienta. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Akcji. Ankieta Satysfakcji Klienta. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Akcji Ankieta Satysfakcji Klienta 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady akcji przeprowadzanej pod nazwą Ankieta Satysfakcji Klienta (dalej Ankieta ) tj. zasady udziału

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego AdPro Studia Propaganda

Regulamin Programu Lojalnościowego AdPro Studia Propaganda Regulamin Programu Lojalnościowego AdPro Studia Propaganda Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Programu Lojalnościowego AdPro Studia Propaganda, organizowanego przez Studio Reklamowe Propaganda.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ZYSKAJ JESZCZE WIĘCEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU ZYSKAJ JESZCZE WIĘCEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU ZYSKAJ JESZCZE WIĘCEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zyskaj jeszcze więcej (dalej Konkurs ). 2. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz

Bardziej szczegółowo