GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ w ZIELONEJ GÓRZE. Przetarg ofertowy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ w ZIELONEJ GÓRZE. Przetarg ofertowy"

Transkrypt

1 GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ w ZIELONEJ GÓRZE Przetarg ofertowy Część nr 1 Sprzedaż okien i drzwi - materiałów uzyskanych z rozbiórki MOP-u Jagłowice przy DK nr 18 Część nr 2 Sprzedaż kostki brukowej - materiałów uzyskanych z rozbiórki Jagłowice przy DK nr 18 MOP-u Zatwierdził :

2 1. Nazwa i siedziba jednostki organizatora przetargu: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad0Oddział w Zielonej Górze ul. Bohaterów Westerplatte 31 NIP , Prowadzący postępowanie: GDDKiA Oddział Zielona Góra Przedstawicielem do kontaktów ze strony organizatora jest Adam Kulczewski - tel wew. 227 komórkowy lub Marian Michalski Tel , Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem przetargu jest: Część nr 1 Sprzedaż okien i drzwi - materiałów uzyskanych z rozbiórki MOP-u Jagłowice przy DK nr 18 materiały składowane są na terenie Obwodu Drogowego w Trzebielu przy ul. Tuplickiej 23. Lp Nazwa środka trwałego 1,5x3,8m 1,5x3,2m 1,5x1,8m 1,5x1,7m 1,45x2,05m 1,5x4,65m 1,5x1,75m 1,15x0,7m Okno plastikowe 1,45x2,1m Okno plastikowe 1,5x2,1m Drzwi zewn. aluminiowe 1,05x2,1m Drzwi zewn. aluminiowe 1,5x2,1m Ilość szt. Cena netto zł / szt. Wartość netto zł Vat 23%/ wartość netto Cena brutto / szt ,00 270,00 62,10 332,10 332, ,00 250,00 57,50 307,50 307,50 Wartość brutto zł , ,00 345,00 184, , , ,00 257,60 172, , ,00 930,00 213,90 190, , , ,00 805,00 430, , ,00 150,00 34,50 184,50 184, ,00 100,00 23,00 123,00 123, ,00 150,00 34,50 184,50 184, ,00 600,00 138,00 184,50 738, ,00 140,00 32,20 172,20 172, ,00 840,00 193,20 172, ,20

3 Drzwi plastikowe 1,45x2,05m Drzwi plastikowe 1,0x2,0m Drzwi drewnopodobne 1,0x2,0m 1 180,00 180,00 41,40 221,40 221, ,00 420,00 96,60 172,20 516, ,00 400,00 92,00 98,40 492,00 RAZEM , ,00zł 2 426,50zł 3 130,35 zł ,50zł Wartość szacunkowa netto: ,00 zł Wartość szacunkowa brutto: ,50 zł Sprzedaż dotyczy całości materiałów. Część nr 2 Sprzedaż kostki brukowej - materiałów uzyskanych z rozbiórki Jagłowice przy DK nr 18 MOP-u materiały składowane są na terenie Obwodu Drogowego w Trzebielu przy ul. Tuplickiej 23. Lp. Nazwa środka trwałego Ilość m3 Cena netto zł / m3 Wartość netto Vat 23%/ wartość netto Wartość brutto zł 1 Kostka brukowa (6 palet) 60m3 5,00 300,00 69,00 369,00 RAZEM --- 5,00 300,00 300,00 369,00 Wartość szacunkowa netto: 300,00 zł Wartość szacunkowa brutto: 369,00 zł Sprzedaż dotyczy całości materiałów. Kupujący przed przystąpieniem do złożenia oferty zobowiązany jest do oględzin surowca. Przystępując do przetargu na kupno okien i drzwi materiałów pozyskanych do sprzedaży nie wnosi zastrzeżeń co do ilości jak i ich jakości. Składanie ofert: Zainteresowanych kupnem okien i drzwi prosimy o składanie pisemnych ofert z podaniem oferowanej ceny na kupno materiałów przeznaczonych do sprzedaży, do Oddziału w Zielonej Górze w zaklejonej kopercie z oznaczeniem Część nr.. Przetarg na

4 zakup - materiałów uzyskanych z rozbiórki MOP-u Jagłowice przy DK nr 18 Nie otwierać przed r. godz Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty / na załączonych drukach/ o wartości nie niższej niż wartość szacunkowa materiałów. Oferty należy złożyć do dnia r. do godziny w GDDKiA Oddział w Zielonej Górze ul. Boh. Westerplatte 31, w pokoju nr 9 po uprzednim wpłaceniu wadium w wysokości: Część nr 1: 650,00 zł (sześćset pięćdziesiąt złotych), Część nr 2: 37,00 zł (trzydzieści siedem złotych). wyłącznie w pieniądzu na rachunek bankowy Zamawiającego BGK, nr z dopiskiem część nr. wadium na zakup. - materiałów uzyskanych z rozbiórki MOP-u Jagłowice przy DK nr 18 Uwaga: - Oferta powinna zawierać wypełniony (załączony do instrukcji) formularz oferty, kopię dowodu wpłacenia wadium, oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu, oświadczenie podatnika VAT, zaakceptowany projekt umowy. Termin związania ofertą 30 dni. Rozpatrzenie nastąpi niezwłocznie nie później jednak niż 7 dni od dnia otwarcia ofert. Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu. Komisja wybierze oferenta, który zaoferował najwyższą cenę. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, komisja przetargowa będzie kontynuować przetarg w formie aukcji między oferentami. W przypadku wycofania się wygrywającego przetarg z podpisania umowy tj. nie podpisanie jej w czasie związania ofertą wadium przepada, a obowiązek podpisania umowy przechodzi na oferenta, którego oferta zawierała w kolejności najkorzystniejszą cenę zakupu. Oferentom, których oferty nie zostaną wybrane, wadium zostanie zwrócone po rozpatrzeniu ofert i podpisaniu umowy z wybranym oferentem. Wadium wygrywającego zostanie wliczone w kwotę zapłaty za pozyskany materiał. Termin płatności przed rozpoczęciem wywozu materiałów (całość zobowiązania oferenta). Załadunek i transport pozostaje w gestii kupującego; Wywóz materiałów nastąpi w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy po uprzednim powiadomieniu przez Zamawiającego z 2-dniowym wyprzedzeniem we wskazanym miejscu. Pozostawienie zakupionych materiałów po upływie tego terminu wiązać się będzie z opłatami za składowanie, których wielkość określona będzie w umowie. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.

5 Istotne postanowienia umowy UMOWA SPRZEDAŻY nr GDDKiA/ O-ZG/ /2013 Zawarta w dniu 2013r. pomiędzy: Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad w imieniu którego działają na podstawie pełnomocnictwa : Oddział GDDKiA w Zielonej Górze, ul. Boh. Westerplatte 31, Zielona Góra zwanym dalej SPRZEDAJACYM a.. reprezentowanym przez :.. zwanym dalej KUPUJĄCYM 1 1. Podstawę zawarcia umowy stanowi przetarg pisemny z dnia. 2. Przedmiotem umowy jest sprzedaż: Część nr. Sprzedaż... - stanowiących materiały uzyskane z rozbiórki MOP-u Jagłowice przy DK nr 18, w ilości.., składowanych w Cena sprzedaży materiałów została ustalona w wyniku przetargu pisemnego i wynosi:..zł netto, słownie netto. plus należny podatek VAT 23% tj.., co stanowi kwotę brutto. zł, słownie brutto.. - oferta KUPUJĄCEGO stanowi załącznik do niniejszej umowy Na poczet zapłaty ceny sprzedaży wskazanej w 1 ust. 3 niniejszej umowy zaliczone zostaje wadium wpłacone w postępowaniu przetargowym w wysokości:.zł. 2. Należność wskazaną w 1 ust. 3 pomniejszoną o kwotę wadium należy wpłacić w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy Materiały zostaną wydane kupującemu po podpisaniu umowy i dokonaniu wpłaty na rachunek bankowy nr , a płatność zostanie potwierdzona fakturą VAT. 2. KUPUJĄCY jest zobowiązany do dokonania odbioru i wywozu materiałów z miejsca składowania wskazanego w 1 ust. 2 własnym załadunkiem i transportem (tj. na własny koszt) w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy. 3. KUPUJĄCY naprawi na własny koszt wszelkie mogące powstać w czasie załadunku materiałów uszkodzenia terenu w terminie 30 dni od daty podpisania umowy. 4. KUPUJĄCY ponosi odpowiedzialność prawną za wszelkie skutki zdarzeń zagrażające zdrowiu i życiu osób uczestniczących w załadunku materiałów i obowiązany jest podjąć odpowiednie działania w celu zabezpieczenia tych osób przed zdarzeniami zagrażającymi zdrowiu i życiu. 5. SPRZEDAJĄCY sporządzi protokół wydania materiałów przy udziale KUPUJACEGO Strony umowy postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne. 2. KUPUJĄCY zapłaci SPRZEDAWCY kary umowne: a. za zwłokę w wykonaniu obowiązków określonych w 3 ust. 2 i 3 - w wysokości 1 % ceny sprzedaży brutto, określonej w 1 ust. 3 za każdy dzień zwłoki, b. za odstąpienie od umowy przez jedną ze Stron z przyczyn dotyczących KUPUJĄCEGO w wysokości 10 % ceny sprzedaży brutto, określonej w 1 ust. 3.

6 3. SPRZEDAWCA zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych. 5 W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie sprawy sporne rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla miasta Zielona Góra Umowę sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 egz. dla Kupującego i 2 egz. dla Sprzedającego. 2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. SPRZEDAJĄCY: KUPUJĄCY:..

7 /pieczęć Wykonawcy/Wykonawców Autostrad OFERTA Do Generalnej Dyrekcji Oddział w Zielonej Górze. Dróg Krajowych i Nawiązując do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej GDDKiA o przetargu ofertowym na : Część.. Sprzedaż.. - materiałów uzyskanych z rozbiórki Jagłowice przy DK nr 18 MOP-u Składam ofertę kupna materiałów pozyskanych z rozbiórki MOP-u Jagłowice przy DK nr 18 cena wywoławcza netto. zł / netto/ My niżej podpisani działając w imieniu i na rzecz / w przypadku osoby prawnej nazwa firmy / Składamy ofertę kupna materiałów pozyskanych z rozbiórki MOP-u Jagłowice przy DK nr 18 w kwocie zł netto zł brutto Oświadczenia: 1. Oświadczam/y, ze zapoznałem/liśmy się z projektem umowy sprzedaży i nie wnosimy uwag co do jej formy i treści - akceptujemy umowę. 2. Oświadczam/y, że przed sporządzeniem oferty dokonałem/liśmy oględzin przedmiotu sprzedaży oraz miałem/liśmy możliwość wglądu do oceny technicznej sporządzonej przez barkarza. 3. Oświadczam/y, że posiadam/y wystarczające zabezpieczenie finansowe pozwalające na zapłatę za zakupiony przedmiot w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury VAT. 4. Oświadczam/y, ze w terminie określonym w umowie jestem/śmy w stanie na własny koszt i własnym staraniem dokonać odbioru materiałów pozyskanych z rozbiórki MOP-u Jagłowice przy DK nr 18

8 Załączniki do niniejszego formularza oferty są: 1. Zaakceptowany projekt umowy sprzedaży. 2. Oświadczenie nabywcy / podatnika Vat/ 3. Dowód wpłacenia wadium.dnia.r. / pieczęć i czytelny podpis kupującego / * niepotrzebne skreślić

9 Załącznik nr 1 do oferty. / pieczątka firmowa składającego oświadczenie / Oświadczenie nabywcy / Sporządzają tylko podatnicy VAT / W związku z 35 pkt.8 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 22 marca 2002r w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym Dz.U.Nr.27 poz. 268 oświadczamy ze jako podatnicy VAT NIP lub tymcz. nr REGON.. PESEL. Jesteśmy upoważnieni do otrzymywania FAKTUR VAT, a tym samym upoważniamy zleceniodawcę do otrzymywania FAKTUR VAT bez żądania na nich podpisu zleceniodawcy zamawiającego... / pieczęć i podpis /

Regulamin II przetargu dotyczący sprzedaży samochodu służbowego stanowiącego własność Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie

Regulamin II przetargu dotyczący sprzedaży samochodu służbowego stanowiącego własność Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie Regulamin II przetargu dotyczący sprzedaży samochodu służbowego stanowiącego własność Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2013 1 Postanowienia Ogólne Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o pisemnym przetargu publicznym

OGŁOSZENIE o pisemnym przetargu publicznym CzBG.AG-2113-1/14 Częstochowa, dnia 24.06.2014 r. OGŁOSZENIE o pisemnym przetargu publicznym I. Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie przy ul. Śląskiej 23 tel.34/324 42 58 ogłasza

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO 1) Nazwa i siedziba sprzedającego: Filharmonia Kaliska, Aleja Wolności 2, 62-800 Kalisz tel. +48(62)7676489, fax: +48(62)7570748 e-mail: administrator@filharmoniakaliska.pl

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W LUBLINIE ul. Pielęgniarek 6, 20 708 Lublin OGŁASZA

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W LUBLINIE ul. Pielęgniarek 6, 20 708 Lublin OGŁASZA WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W LUBLINIE ul. Pielęgniarek 6, 20 708 Lublin OGŁASZA PUBLICZNY PISEMNY PRZETARG OFERTOWY na podstawie art. 66-72¹ Kodeksu cywilnego NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO 1. Podstawa i forma prawna. POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE 1.1. Przetarg odbywa się na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 05-10-1993 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO OPEL VECTRA 2.2 DTI KOMBI

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO OPEL VECTRA 2.2 DTI KOMBI Września, 28 sierpnia 2015 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO OPEL VECTRA 2.2 DTI KOMBI I. DANE SPRZEDAJĄCEGO:, ul. Fabryczna 14, 62-300 Września (NIP: 789-146-82-33,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 53 /2013 Dyrektora KPSS w Gdańsku z dnia 28.08.2013 roku

ZARZĄDZENIE NR 53 /2013 Dyrektora KPSS w Gdańsku z dnia 28.08.2013 roku ZARZĄDZENIE NR 53 /2013 Dyrektora KPSS w Gdańsku z dnia 28.08.2013 roku w sprawie ogłoszenia aukcji ( licytacji ustnej ) na sprzedaż samochodu osobowego marki POLONEZ CARO Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe informacje na temat oferowanych samochodów i motocykle można uzyskać pod nr tel. 18-449-08-, osoba do kontaktu Kazimierz Król.

Szczegółowe informacje na temat oferowanych samochodów i motocykle można uzyskać pod nr tel. 18-449-08-, osoba do kontaktu Kazimierz Król. Nasz znak: ZP-232-1/14 OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW i MOTOCYKLI Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu z dnia 14.04.2014r. 1. Nazwa i siedziba organizatora przetargu:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LICYTACJI NA SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH

REGULAMIN LICYTACJI NA SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH REGULAMIN LICYTACJI NA SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady zbywania maszyn, urządzeń, pojazdów i innych przedmiotów, będących własnością Zakładu Utylizacyjnego Sp.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Miejski Zakład Komunikacji, 99 400 Łowicz, ul. Armii Krajowej 2 b, Tel. / fax.: (46) 837 36-23, e- mail b.suchanek@mzklowicz.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Miejski Zakład Komunikacji, 99 400 Łowicz, ul. Armii Krajowej 2 b, Tel. / fax.: (46) 837 36-23, e- mail b.suchanek@mzklowicz. ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa używanego samochodu dostawczego o DMC do 3,5 t typu furgon Rodzaj zamówienia: Zakup Zamawiający: Miejski Zakład Komunikacji, 99 400 Łowicz, ul. Armii Krajowej 2b Finansowanie:

Bardziej szczegółowo

Regulamin przetargu dotyczącego sprzedaż samochodu służbowego będącego własnością II Oddziału ZUS w Poznaniu. Postanowienia Ogólne

Regulamin przetargu dotyczącego sprzedaż samochodu służbowego będącego własnością II Oddziału ZUS w Poznaniu. Postanowienia Ogólne Regulamin przetargu dotyczącego sprzedaż samochodu służbowego będącego własnością II Oddziału ZUS w Poznaniu Postanowienia Ogólne 1 1. Organizatorem przetargu jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO I. Na podstawie Uchwały Nr 38/507/13/IV z dnia 30 lipca 2013 r. oraz na podstawie 17 ust. 3 Uchwały Nr XIV/275/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO MARKI DAEWOO NUBIRA

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO MARKI DAEWOO NUBIRA Nr sprawy: Adm-I-2260-13/12 Zamość, dnia 16 maja 2012 roku OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO MARKI DAEWOO NUBIRA 1. Nazwa i siedziba jednostki (sprzedającego); SĄD OKRĘGOWY

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o V przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu osobowego VW

Ogłoszenie o V przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu osobowego VW Ogłoszenie o V przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu osobowego VW 1. Nazwa i siedziba sprzedającego: Gminno Miejskie Centrum Pomocy Wiara Nadzieja Miłość, 63 430 Odolanów ul. Raszkowska 36 Tel. 62

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ ZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ ZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO Milejów-Osada, dn. 08.07.2014 r. OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ ZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Milejowie Sp. z o.o. ogłasza

Bardziej szczegółowo

Regulamin przetargu ustnego na sprzedaż samochodu osobowego. 1 Regulamin

Regulamin przetargu ustnego na sprzedaż samochodu osobowego. 1 Regulamin Regulamin przetargu ustnego na sprzedaż samochodu osobowego. 1 Regulamin Kielce dnia: 18.06.2015 1. Regulamin przetargu ustnego (Aukcji), zwany dalej Regulaminem określa zasady uczestnictwa i przebiegu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne PEKOM S.A. ul. Św. Brata Alberta 8 68-200 Żary NIP 928-000-69-12, REGON 970023062 tel.(+48) 68 479 46 00 (01) fax.(+48) 68 479 46 02 www.pekom.com.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Sprzedaż paliw płynnych dla pojazdów będących w dyspozycji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu w 2012r.

OGŁOSZENIE. Sprzedaż paliw płynnych dla pojazdów będących w dyspozycji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu w 2012r. OGŁOSZENIE Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Dobrodzień 46-380 Dobrodzień ul. Piastowska 25 tel. 034 3575-351, fax. 034 3575-330 e-mail: remwod@poczta.onet.pl Ogłasza postępowanie

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na zakup i dostawę folii i papieru do plotera oraz papieru światłoczułego

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na zakup i dostawę folii i papieru do plotera oraz papieru światłoczułego Sieradz, dnia 11 lutego 2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na zakup i dostawę folii i papieru do plotera oraz papieru światłoczułego Na wykonanie zamówienie o wartości netto poniżej 30 000

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. miejscowość i data Dane oferenta: 1. Imię i nazwisko/nazwa firmy*:. 2. Adres zamieszkania/siedziba*:.

FORMULARZ OFERTY. miejscowość i data Dane oferenta: 1. Imię i nazwisko/nazwa firmy*:. 2. Adres zamieszkania/siedziba*:. Załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargu FORMULARZ OFERTY miejscowość i data Dane oferenta: 1. Imię i nazwisko/nazwa firmy*:. 2. Adres zamieszkania/siedziba*:... 3. Numer telefonu/faksu/e-mail:.. 4. NIP..

Bardziej szczegółowo

IX. Załączniki: 1. Załącznik nr 1 formularz oświadczenia 2. Załącznik nr 2 projekt umowy kupna- sprzedaŝy samochodu

IX. Załączniki: 1. Załącznik nr 1 formularz oświadczenia 2. Załącznik nr 2 projekt umowy kupna- sprzedaŝy samochodu Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku Zdroju ul. Bohaterów Warszawy 67, 28 100 Busko Zdrój Tel. ( 041) 378 24 01 do 08, fax ( 041) 378 27 68, DYREKCJA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W BUSKU ZDROJU ogłasza sprzedaŝ

Bardziej szczegółowo

tel. 87/562 89 70, fax 87/562 89 71 e-mail: biuro@mops.suwalki.pl www.mops.suwalki.pl Znak:MOPS-Or-A ZP-341/2/14 Suwałki 10 marca 2014 r.

tel. 87/562 89 70, fax 87/562 89 71 e-mail: biuro@mops.suwalki.pl www.mops.suwalki.pl Znak:MOPS-Or-A ZP-341/2/14 Suwałki 10 marca 2014 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach 16 400 Suwałki, ul. 23 Października 20 tel. 87/562 89 70, fax 87/562 89 71 e-mail: biuro@mops.suwalki.pl www.mops.suwalki.pl Znak:MOPS-Or-A ZP-341/2/14 Suwałki

Bardziej szczegółowo

4533 1221 1 - II piętro - pomieszczenia Nr 303, 302, 301 III piętro - pomieszczenie serwerowni Nr 419 POZNAŃ

4533 1221 1 - II piętro - pomieszczenia Nr 303, 302, 301 III piętro - pomieszczenie serwerowni Nr 419 POZNAŃ Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 61-851 POZNAŃ ul. Zielona 8 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Specyfikacja istotnych

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... sprzedaży rzeczy ruchomych stanowiących odpady. zawarta w... dnia... pomiędzy : Agencją Mienia Wojskowego

UMOWA nr... sprzedaży rzeczy ruchomych stanowiących odpady. zawarta w... dnia... pomiędzy : Agencją Mienia Wojskowego UMOWA nr... sprzedaży rzeczy ruchomych stanowiących odpady zawarta w... dnia... pomiędzy : Agencją Mienia Wojskowego z siedzibą:., ul. NIP:...... REGON:. reprezentowaną przez: 1. 2. zwanym dalej SPRZEDAJĄCYM

Bardziej szczegółowo

Komendant Straży Miejskiej Kalisza ul. Krótka 5-7, 62-800 Kalisz tel. 062/7654450, Ogłasza

Komendant Straży Miejskiej Kalisza ul. Krótka 5-7, 62-800 Kalisz tel. 062/7654450, Ogłasza Kalisz 09-10-2013r SMK-VII.234.1.2013 Komendant Straży Miejskiej Kalisza ul. Krótka 5-7, 62-800 Kalisz tel. 062/7654450, Ogłasza przetarg publiczny na sprzedaż samochodu osobowego marki Hyundai Accent

Bardziej szczegółowo

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E z dnia 21.04..2009r

O G Ł O S Z E N I E z dnia 21.04..2009r URZĄD GMINY RĘDZINY O G Ł O S Z E N I E z dnia 21.04..2009r WÓJT GMINY RĘDZINY 42-242 RĘDZINY, ul. Wolności 87, tel./fax. 32-79-014, 32-79-085, 32-79-441, ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT na wykonanie następujących

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Jaworzyna Śląska, ul. Wolności 9, 58-140 Jaworzyna Śląska Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dotycząca zakupu materiałów w ramach zadania: Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Tomkowa SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO PROKURATURA APELACY JNA W LODZI WYDZIAŁ VI BUDŻETOWO - AIlMINISTRACY J:"Y ul. Piotrkowska 151 90-950 ŁÓDŻ Lód L dnia 25 lutego 2015 r. Ap VI G 240 / 6 / 15 OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania przetargowego dotyczącego sprzedaży środków transportu będących własnością Spółki TK Telekom sp. z o.o.

Regulamin postępowania przetargowego dotyczącego sprzedaży środków transportu będących własnością Spółki TK Telekom sp. z o.o. Regulamin postępowania przetargowego dotyczącego sprzedaży środków transportu będących własnością Spółki TK Telekom sp. z o.o. Nr postępowania: Przedmiot postępowania: Sprzedaż środków transportu DEFINICJE

Bardziej szczegółowo