OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ ZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ ZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO"

Transkrypt

1 Milejów-Osada, dn r. OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ ZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Milejowie Sp. z o.o. ogłasza przetarg na sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego. I. Dane Sprzedającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Milejowie Sp. z o.o., ul. Wesoła 18, Milejów II. Opis przedmiotu sprzedaży: Przedmiotem sprzedaży jest zbędny majątek ruchomy wg poniższego wykazu: 1. Samochód dostawczy Lublin typ Żuk 07D, nr rej. LLEJ441, rok produkcji 1994, nr nadwozia SUL00721JR , przebieg 17409, stan techniczny do remontu cena wywoławcza 2150,00 zł; wymagane wadium 100,00 zł. 2. Samochód ciężarowy Star 1142 śmieciarka nr rej. LLE169S, rok produkcji 1994, nr nadwozia, A , przebieg , stan techniczny średni do remontu cena wywoławcza 10560,00 zł; wymagane wadium 500,00 zł. 3. Ciągnik rolniczy Ursus C3603P, nr rej. LLET789, rok produkcji 1987, nr nadwozia , stan techniczny słaby do remontu cena wywoławcza 9220,00 zł; wymagane wadium 400,00 zł. 4. Ciągnik typ MTZ 82 koparko-ładowarka, nr rej LLT0120, rok produkcji 1996, nr nadwozia 65289, stan techniczny do remontu cena wywoławcza 20260,00 zł; wymagane wadium 1000,00 zł. 5. Brona talerzowa, rok produkcji 1996, stan techniczny dobry cena wywoławcza 1699,00 zł; wymagane wadium 100,00 zł. Cena zaoferowana przez Kupującego nie zawiera kosztu załadunku i transportu. Załadunek i transport zakupionych składników Kupujący jest zobowiązany przeprowadzić własnym kosztem i staraniem. III. Termin oraz miejsce składania ofert: Pisemne oferty należy składać do r. do godz. 10:00 osobiście w siedzibie Sprzedającego lub przesyłką pocztową na adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Milejowie Sp. z o.o., ul. Wesoła 18, Milejów. Druki oferty (załącznik nr 1) można pobrać w siedzibie sprzedającego lub w formie elektronicznej ze strony internetowej Sprzedającego: IV. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku: zainteresowani mogą oglądać w/w składniki majątku w obecności pracownika w godzinach od 9:00 do 14:00 od poniedziałku do piątku, po uprzednio uzgodnionym terminie. Informacji udziela: Artur Kowalski tel V. Warunki przystąpienia do przetargu: a) warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie oferty, na druku będącym załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia (druk do pobrania w siedzibie Sprzedającego; w przypadku składania oferty przez osobę fizyczną prowadząca działalność gospodarczą lub firmę należy dołączyć aktualny wypis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; wniesienie wadium. Wadium należy wpłacić przed upływem składania ofert przelewem (decyduje data wpływu na rachunek bankowy sprzedającego nr: z dopiskiem Wadium - z wyszczególnieniem w tytule wpłaty nazwy przedmiotu sprzedaży z wykazu zbędnego majątku. b) wadium złożone przez Nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny,

2 c) wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się na rachunek bankowy wskazany przez oferenta w ofercie, w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty, d) wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży lub nie dokona zapłaty ceny brutto nabycia w terminie wskazanym w punkt IX litera a) niniejszego ogłoszenia. VI. Wymagania dotyczące składania ofert: Pisemne oferty należy składać osobiście lub listownie w siedzibie Zamawiającego, na adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Milejowie Sp. z o.o., ul. Wesoła 18, Milejów w terminie do r. do godz. 10:00 opatrzone klauzulą Nie otwierać do r. do godz. 10:15 Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego na sprzedaż zbędnego majątku ruchomego " Na ofertę składa się wypełniony formularz ofertowy. VII. Kryterium wyboru oferty: Kryterium oceny oferty jest zaproponowana przez Kupującego cena brutto 100%, jednak nie niższa, niż cena wyjściowa Sprzedającego. Oferent może zaoferować tylko jedną cenę na każdy ze składników sprzedawanego majątku. Oferta może obejmować dowolną ilość sprzedawanych składników majątkowych. Negocjacje ceny nie będą prowadzone. W przypadku złożenia równoważnych ofert decyduje termin (data i godzin) wpłynięcia oferty. Oferta zostanie odrzucona, gdy: a) została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu, b) jest niekompletna, nieczytelna lub budzi inne wątpliwości, a złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę, c) zawiera błędy rachunkowe, d) uczestnik przetargu nie zaoferował co najmniej ceny wywoławczej. VIII. Otwarcie ofert: Nastąpi r. o godz. 10:15 w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Milejowie Sp. z o.o. IX. Umowa: a) Nabywca w terminie do 7 dni od daty otrzymania informacji o wyborze jest zobowiązany podpisać w siedzibie Sprzedającego umowę sprzedaży (załącznik nr 2) oraz w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy zapłacić cenę (brutto) nabycia na rachunek bankowy nr na podstawie wystawionej przez Sprzedającego faktury, b) wydanie przedmiotu zbycia Nabywcy nastąpi niezwłocznie po wpłynięciu środków na konto sprzedającego, c) odbioru przedmiotu zbycia Nabywca dokona w dniu wydania, d) przekazanie przedmiotu odbędzie się protokolarnie przez Komisję powołaną Zarządzeniem Prezesa Zarządu. Załączniki: - oferta w ramach pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego (załącznik nr 1) - umowa (projekt) - (załącznik nr 2)

3 Załącznik nr 1 do ogłoszenia o pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż zbędnych składników majątku (dane i adres Kupującego, nr tel.) OFERTA w ramach pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego 1. Nawiązując do postępowania prowadzonego w trybie ogłoszenia o pisemnym przetargu nieograniczonym ofertowym z dnia r. na sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego, zgłaszam chęć zawarcia umowy ze Sprzedającym na sprzedaż oraz oferuję cenę za: 1) Samochód dostawczy Lublin typ Żuk 07D, nr rej. LLEJ441, rok produkcji 1994, nr nadwozia SUL00721JR , przebieg 17409, 2) Samochód ciężarowy Star 1142 śmieciarka nr rej. LLE169S, rok produkcji 1994, nr nadwozia, A , przebieg , 3) Ciągnik rolniczy Ursus C3603P, nr rej. LLET789, rok produkcji 1987, nr nadwozia , 4) Ciągnik typ MTZ 82 koparko-ładowarka, nr rej LLT0120, rok produkcji 1996, nr nadwozia 65289,

4 6) Brona talerzowa, rok produkcji 1996, 2. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią ogłoszenia o pisemnym przetargu nieograniczonym ofertowym na sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego oraz, że nie wnoszę do niej zastrzeżeń, natomiast ewentualne informacje, wyjaśnienia. konieczne do złożenia oferty, zdobyłem przed upływem terminu do składania ofert. 3. Akceptuję wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w treści ogłoszenia o pisemnym przetargu nieograniczonym ofertowym na sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego. Akceptuję wszystkie warunki umowy określone w projekcie umowy. 4. Oświadczam, że zapoznałem się z terminami wykonania zobowiązań określonymi w umowie. 5. Zapoznałem się ze stanem faktycznym oraz technicznym nabywanego w drodze przetargu składnika majątku ruchomego. 6. Wyrażam zgodę na zwrot wadium na poniższy rachunek bankowy: Imię i Nazwisko lub nazwa posiadacza rachunku bankowego:.... Numer rachunku bankowego:..... Podpis Kupującego /(osoby upoważnionej) (Miejscowość, data)

5 Załącznik nr 2 do ogłoszenia o pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego z dnia r. UMOWA (projekt) zawarta w Milejów-Osada, dnia... pomiędzy: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Milejowie Sp. z o.o., ul. Wesoła 18, Milejów, zwaną w dalszej części umowy Sprzedającym", reprezentowaną a: zwanym w dalszej części umowy Nabywcą" reprezentowaną przez: W wyniku rozstrzygnięcia pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego z dnia.. r. została zawarta umowa następującej treści: 1. Sprzedający sprzedaje Nabywcy: (nazwa składnika majątku ruchomego, jaki kupił Nabywca w drodze przetargu) 2. Nabywca winien: 1 a. prowadzić prace związane z załadunkiem i transportem zakupionego składnika majątku ruchomego nabytego w drodze niniejszego przetargu zgodnie z przepisami bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, b. utrzymywać miejsce prowadzenia prac załadunkowych w należytym porządku. 3. Powinności, o których mowa w powyższych punktach Kupujący spełni na własny koszt. 4. Nabywca odpowiada za działania, uchybienia i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje zadanie jak za własne Nabywca od dnia zawarcie umowy ze Sprzedającym ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone Sprzedającemu lub osobom trzecim będące skutkiem prowadzenia robót przez Nabywcę. 2. Jeżeli osoba trzecia skieruje do Sprzedającego jakiekolwiek roszczenie będące skutkiem prowadzenia robót przez Nabywcę, Nabywca zwolni Sprzedającego od tych roszczeń Nabywca nabędzie.... (nazwa składnika majątku ruchomego jaki kupił Nabywca w drodze przetargu) po cenie.. zł brutto, oferowanej w dniu.. w ramach pisemnego przetargu nieograniczonego ofertowego na sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego. 2. Należność za nabyty składnik majątku ruchomego należy wpłacić na konto: przed odbiorem przedmiotu. 3. Osoba ustalona jako Nabywca zobowiązana jest przed wyznaczonym terminem podpisania umowy zapłacić kwotę równą 100% ceny brutto osiągniętej w przetargu. Nie uiszczenie tej kwoty spowoduje odstąpienie od zawarcia umowy.

6 4. Przekazanie przedmiotu nabycia odbędzie się protokolarnie. 5. Odbiór przedmiotu zbycia nastąpi w dniu wydania po potwierdzonej wpłacie cenny brutto na rachunek wskazany w 3 ust W przypadku zwłoki w odbiorze nabytego przedmiotu przez Kupującego, Sprzedający naliczy kary umowne w wysokości brutto 1% ceny nabycia brutto za każdy dzień zwłoki i obciąży nimi Kupującego Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody stron wyrażonej na piśmie w formie aneksu, pod rygorem nieważności. 2. Nabywca bez pisemnej zgody Sprzedającego, pod rygorem nieważności, nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osoby trzecie. 3. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową, a dotyczących jej przedmiotu, mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jednym dla Nabywcy i dwóch dla Sprzedającego. SPRZEDAJĄCY NABYWCA

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: ZAPYTANIE OFERTOWE NA: przygotowanie ekspertyzy Spółdzielczość uczniowska w Polsce jako jeden ze sposobów edukowania w zakresie przedsiębiorczości społecznej w systemie edukacji formalnej w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 29.04.2011 r. Nr postępowania: 10/1.18/2011

Warszawa, dn. 29.04.2011 r. Nr postępowania: 10/1.18/2011 Warszawa, dn. 29.04.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA: wynajem sali konferencyjnej wraz z usługą cateringową oraz noclegową w ramach projektu systemowego 1.18 Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku

Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Centrum Inicjatyw Obywatelsko Społecznych w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko

Bardziej szczegółowo

Pozycja 12. ZARZĄDZENIE Nr 12 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 20 marca 2015 r.

Pozycja 12. ZARZĄDZENIE Nr 12 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 20 marca 2015 r. Pozycja 12 ZARZĄDZENIE Nr 12 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 20 marca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu zbywania akcji i udziałów Skarbu Państwa w trybie aukcji ogłoszonej publicznie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 29 F193 Dokument chroniony prawem autorskim Supra Brokers Sp. z o. o. Wrocław, dnia 30.01.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Przeprowadzenie pozalekcyjnych godzin zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży na otwartych

OGŁOSZENIE. Przeprowadzenie pozalekcyjnych godzin zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży na otwartych OGŁOSZENIE Przeprowadzenie pozalekcyjnych godzin zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży na otwartych strefach zlokalizowanych przy PSP Nr 1, PSP Nr 3 oraz PG Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 533/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 533/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 533/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA DZIEKAN ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa, Gmach ITC, pok. 104 fax: +48 22 234 66 32, e-mail: zampub@meil.pw.edu.pl Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu ul. Mickiewicza 33-39, 87-100 Toruń Zatwierdził: Toruń, dn. 18.10.2012 r. Dyrektor Oddziału Bronisław Pierzynowski oznaczenie sprawy: ZAP 370/12/2012 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MAZOWIECKI PORT LOTNICZY SOCHACZEW Sp. z o.o. 96-500 Sochaczew ul. 1 Maja 16 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na realizację ekspertyzy mającej określić stan nawierzchni lotniskowych lotniska

Bardziej szczegółowo

Projekt "Integracja i aktywność" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy

Projekt Integracja i aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy Wieruszów, dnia 12.08.2011r. PCPR-541-1/11 Wg listy ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie kursu prawo jazdy kat. B dla uczestników projektu Integracja i aktywność współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

FX Energy Poland Sp. z o.o.

FX Energy Poland Sp. z o.o. Znak sprawy: ZP/2007/02/FX Warszawa, dn. 12.09.2007r. FX Energy Poland Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ w przetargu NIEOGRANICZONYM w sprawie wyboru wykonawcy dostawy

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 314/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 314/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 314/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE Członek Międzynarodowej Komisji Ratownictwa Górskiego IKAR-CISA ZARZĄD GŁÓWNY ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl

Bardziej szczegółowo

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak Postępowania ZG1-2710-0012-12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: na świadczenie usług leśnych na terenie Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

numer postępowania: 8/NHR-K/2015 Bydgoszcz, dnia 13 lutego 2015 r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

numer postępowania: 8/NHR-K/2015 Bydgoszcz, dnia 13 lutego 2015 r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT numer postępowania: 8/NHR-K/2015 Bydgoszcz, dnia 13 lutego 2015 r. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j.dz.u.2013.217

Bardziej szczegółowo