GENRALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W POZNANIU REJON W GNIEŹNIE DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GENRALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W POZNANIU REJON W GNIEŹNIE DOKUMENTACJA PRZETARGOWA"

Transkrypt

1 GENRALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W POZNANIU REJON W GNIEŹNIE DOKUMENTACJA PRZETARGOWA Pisemny przetarg publiczny na zbycie zbędnego majątku ruchomego: Sprzedaż samochodu osobowego Fiat Seicento, będącego w eksploatacji GDDKiA O/Poznań Rejon w Gnieźnie ZATWIERDZAM Gniezno, r.

2 Instrukcja dla Kupujących 1. Sprzedający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Rejon w Gnieźnie Adres: al. Reymonta 32, Gniezno Telefon: (61) , Fax: (61) Adres 2. Sprzedaż prowadzona jest w trybie pisemnego przetargu publicznego, zwanego dalej przetargiem zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. nr 114, poz. 761). 3. Przedmiotem przetargu jest: Sprzedaż samochodu osobowego Fiat Seicento, będącego w eksploatacji GDDKiA O/Poznań Rejon w Gnieźnie, zwane dalej przedmiotem sprzedaży Przedmiot sprzedaży: samochód osobowy Fiat Seicento nr rej. PO 2659P, rok produkcji 1999, przebieg km na r., kolor pomarańczowy 3.2. Szczegółowe określenie przedmiotu sprzedaży oraz miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot sprzedaży zostało omówione w Określeniu przedmiotu sprzedaży. 4. Cena wywoławcza wynosi : 700,00 zł brutto 5. Miejsce i termin składania ofert: siedziba Sprzedającego tj. GDDKiA O/Poznań Rejon w Gnieźnie, al. Reymonta 32, Gniezno -sekretariat, do dnia r. do godziny 09:00 6. Miejsce i termin przetargu: siedziba Sprzedającego tj. GDDKiA O/Poznań Rejon w Gnieźnie, al. Reymonta 32, Gniezno -sekretariat, dnia r. o godzinie 09:15 7. Umowa sprzedaży zostanie zawarta najwcześniej dnia r. 8. Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 9. WYMAGANIA JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ OFERTA 9.1. Powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę, oraz siedzibę oferenta Powinna zawierać cenę oferowaną za przedmiot sprzedaży Powinna zawierać dowód wpłacenia wadium Oferent powinien oświadczyć, że zapoznał się ze stanem przedmiotu sprzedaży, lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin Oferta powinna zostać złożona w zamkniętej kopercie opisanej: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu, Rejon w Gnieźnie, al. Reymonta 32, Gniezno Oraz opisane: Sprzedaż samochodu osobowego Fiat Seicento będącego w eksploatacji GDDKiA O/Poznań Rejon w Gnieźnie Nie otwierać przed dniem r. godz. 09:00 2

3 9.6. Koperta powinna być zaopatrzona w nazwę i adres Oferenta Oferent może dokonać zmiany lub wycofania oferty pod warunkiem, że Sprzedający otrzyma pisemne powiadomienie: o wprowadzeniu zmian, opakowane i opisane jak podano w pkt i 9.6. z dopiskiem ZMIANA ; lub o wycofaniu oferty, przed terminem określonym w pkt Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości (10 % ceny wywoławczej), które wynosi: 70,00 zł brutto Wadium wnosi sie wyłącznie w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: w Banku Gospodarstwa Krajowego ul. Składowa 5, Poznań, nr Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży. 11. Komisja przetargowa odrzuci ofertę, jeżeli: 1) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium, 2) nie zawiera danych i dokumentów, które zostały określone w pkt. 9., lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę, 3) cena podana w ofercie jest niższa niż cena wywoławcza O odrzuceniu oferty komisja zawiadamia niezwłocznie oferenta. 12. Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu. 13. Sprzedającemu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn. 14. Komisja przetargowa wybiera ofertę o najwyższej cenie. 15. W przypadku w którym kilku oferentów zaoferowało tą samą cenę, komisja przetargowa będzie kontynuować przetarg w formie aukcji między tymi oferentami, zgodnie z paragrafami 26 do 31 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. nr 114, poz. 761). Sporządziła: 3

4 Formularze Formularz 1 Formularz Oferty Formularz 2 Oświadczenie Kupującego Formularz 3 Oświadczenie podatnika VAT 4

5 Formularz 1 OFERTA (pieczęć Oferenta) Do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału w Poznaniu, Rejon w Gnieźnie al. Reymonta Gniezno Nawiązując do ogłoszenia o przetargu publicznym na : Sprzedaż samochodu osobowego Fiat Seicento będącego w eksploatacji GDDKiA O/Poznań Rejon w Gnieźnie MY NIŻEJ PODPISANI działając w imieniu i na rzecz (nazwa (firma) dokładny adres Oferenta) 1. SKŁADAMY OFERTĘ na zakup przedmiotu sprzedaży w zakresie określonym w Dokumentacji Przetargowej. 2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Dokumentacją Przetargową i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 3. OFERUJEMY: - cenę brutto PLN (słownie złotych: ). 3. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w wysokości 70,00 zł PLN, w formie pieniężnej, przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego. 4. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Sprzedającego. 5

6 5. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego przetargu należy kierować na poniższy adres: telefon fax adres nr rachunku bankowego: 6. WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty: dnia 2015 roku (podpis Oferenta) 6

7 Formularz 2 OŚWIADCZENIE (pieczęć Oferenta) o zapoznaniu się ze stanem przedmiotu sprzedaży Składając ofertę w przetargu publicznym na: Sprzedaż samochodu osobowego Fiat Seicento będącego w eksploatacji oświadczam, że: GDDKiA O/Poznań Rejon w Gnieźnie 1) zapoznałem się ze stanem przedmiotu sprzedaży,* 2) ponoszę odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin przedmiotu sprzedaży,* 3) zapoznałem się z projektem umowy i nie wnoszę uwag co do jej formy i treści. Akceptuję umowę, 4) posiadam wystarczające zabezpieczenie finansowe pozwalające na dokonanie zapłaty faktury za zakupiony majątek ruchomy, 5) w terminie określonym w umowie jestem w stanie dokonać wywozu zakupionego zbędnego majątku ruchomego na własny koszt. * - niepotrzebne skreślić dnia 2015 roku (podpis Oferenta) 7

8 Formularz 3 (sporządzają tylko podatnicy VAT) Oświadczenie podatnika VAT W związku z 35 pkt. 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 roku w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr. 27, poz. 268) oświadczamy, że jako podatnicy podatku VAT NIP: REGON: PESEL: jesteśmy uprawnieni do otrzymywania FAKTUR VAT, a tym samym upoważniamy Sprzedającego do wystawiania FAKTUR VAT bez konieczności składania na nich naszego podpisu. dnia 2015 roku (podpis Oferenta) 8

9 WZÓR UMOWY 9

10 UMOWA SPRZEDAŻY NR GDDKiA-O/PO-GN-Z-12/ /2015 W dniu r. w Poznaniu pomiędzy Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, w imieniu którego działają : p... -Dyrektor p. -Z-ca Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu z siedzibą przy ul. Siemiradzkiego 5a, Poznań zwanym dalej Sprzedającym, a: zwanym dalej "Kupującym" została zawarta umowa o następującej treści: 1 1. Przedmiotem umowy jest: Sprzedaż samochodu osobowego Fiat Seicento będącego w eksploatacji GDDKiA O/Poznań Rejon w Gnieźnie Numer rejestracyjny PO 2659P Rok produkcji 1999 Przebieg km Kolor pomarańczowy Numer identyfikacyjny pojazdu ZFA Załącznikiem nr 1 do umowy jest Oferta Kupującego z dnia., Załącznikiem nr 2 do umowy jest Dokumentacja Przetargowa Kupujący jest zobowiązany do zapłaty za Przedmiot sprzedaży cenę w wysokości słownie złotych: w terminie 7 dni od daty podpisania umowy, zgodnie z zapisami na fakturze wystawionej przez Sprzedającego na konto bankowe numer: Wpłacone wadium w kwocie 70,00 zł zostanie zaliczone na poczet ceny Przedmiot sprzedaży zostanie wydany po podpisaniu umowy i zapłaceniu faktury. 2. Kupujący jest zobowiązany do dokonania odbioru Przedmiotu sprzedaży w terminie do 7 dni od daty zapłacenia faktury - własnym transportem 4 Wraz z pojazdem Sprzedający przekazuje Kupującemu: -kluczyki pojazdu ( 2KPL. )-dowód ubezpieczenia ważny do dowód rejestracyjny pojazdu (seria DR/BAG ) -badania techniczne ważne do radio samochodowe -komplet opon letnich 10

11 5 1. Kupujący naprawi na własny koszt wszelkie szkody mogące powstać w czasie transportu. 2. Kupujący ponosi odpowiedzialność prawną za wszelkie skutki zdarzeń zagrażające zdrowiu i życiu osób uczestniczących w czasie transportu Kupujący nie wnosi zastrzeżeń co do rozpoznanego przez siebie stanu technicznego, wyposażenia pojazdu oraz ewentualnych wad ukrytych, które mogą się ujawnić po przejęciu pojazdu i nie będzie z tego tytułu wnosić żadnych roszczeń Kupujący ponosi wszelkie koszta związane z podatkiem od czynności cywilno-prawnych Kupujący zapłaci Sprzedającemu kary umowne: 1) za odstąpienie od umowy z winy leżącej po stronie Kupującego w wysokości 20% wartości wynagrodzenia całkowitego określonego w 2 pkt.1, 2) za zwłokę w odbiorze Przedmiotu sprzedaży w wysokości 5 % od kwoty określonej w 2 pkt.1 za każdy dzień zwłoki. 2. Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną za odstąpienie od umowy z winy leżącej po stronie Sprzedającego w wysokości 20% wartości wynagrodzenia całkowitego określonego w 2 pkt.1. 9 Sprzedający zawiadomi Wydział Komunikacji o zbyciu pojazdu, o którym mowa w 1 i wyrejestruje pojazd w terminie 30 dni od dnia podpisania niniejszej umowy. Sprzedający w terminie 30 dni powiadomi Zakład Ubezpieczeń o zbyciu pojazdu. Kupujący ma prawo wypowiedzieć umowę ubezpieczeniową OC przed upływem 30 dni od dnia nabycia pojazdu. Umowa ulega wówczas rozwiązaniu w terminie 30 dni od dnia nabycia pojazdu. Jeżeli Kupujący nie wypowie umowy ubezpieczeniowej przed upływem 30 dni od daty nabycia pojazdu, zobowiązany jest zgłosić się do Zakładu Ubezpieczeń w celu aktualizacji polisy. Skutki szkód powstałych po dniu zbycia pojazdu nie obciążają Sprzedającego W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Sprzedającego i jeden egzemplarz dla Kupującego. 2. Umowa niniejsza zawiera parafowane strony. 12 Załączniki stanowiące integralną część umowy: 1. Oferta Kupującego z dnia Dokumentacja Przetargowa. KUPUJĄCY SPRZEDAJĄCY 11

12 Określenie przedmiotu sprzedaży 1. Sprzedaż samochodu osobowego Fiat Seicento będącego w eksploatacji GDDKiA O/Poznań Rejon w Gnieźnie 2. Przedmiot sprzedaży: Numer rejestracyjny PO 2659P Rok produkcji 1999 Przebieg km Kolor pomarańczowy Numer identyfikacyjny pojazdu ZFA Badania techniczne ważne do Cena wywoławcza wynosi: 700,00 zł brutto Samochód można oglądać: - w Rejonie w Gnieźnie, al. Reymonta 32 po uprzednim telefonicznym umówieniu się z Kierownikiem Rejonu Panem Wojciechem Dams. Samochód jest w stanie technicznym adekwatnym do przebiegu i okresu eksploatacji. 3. Załadunek i przewiezienie przedmiotu sprzedaży Kupujący wykonuje własnymi środkami i na swój koszt. 4. Prace związane z załadunkiem i transportem należy prowadzić zgodnie z przepisami BHP. 5. Za ewentualne wypadki i powstałe szkody podczas prowadzenia wyżej wymienionych prac Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności. 12

13 Ogłoszenie do Biuletynu Informacji Publicznej Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu, Rejon w Gnieźnie, z siedzibą przy al. Reymonta 32, Gniezno ogłasza przetarg publiczny na: Sprzedaż samochodu osobowego Fiat Seicento będącego w eksploatacji GDDKiA O/Poznań Rejon w Gnieźnie Przedmiot sprzedaży: Numer rejestracyjny PO 2659P Rok produkcji 1999 Przebieg km Kolor pomarańczowy Numer identyfikacyjny pojazdu ZFA Badania techniczne ważne do Miejsce i termin składania ofert: siedziba Sprzedającego tj. GDDKiA O/Poznań Rejon w Gnieźnie, al. Reymonta 32, Gniezno -sekretariat, do r. do godziny 09:00 Miejsce i termin przetargu: siedziba Sprzedającego tj. GDDKiA O/Poznań Rejon w Gnieźnie, al. Reymonta 32, Gniezno świetlica, dnia r. o godzinie 09:15 Termin związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. Samochód można oglądać: - w Rejonie w Gnieźnie, al. Reymonta 32 po uprzednim telefonicznym umówieniu się z Kierownikiem Rejonu Panem Wojciechem Dams, tel Samochód jest w stanie technicznym adekwatnym do przebiegu i okresu eksploatacji. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości (10 % ceny wywoławczej), które wynosi : 70,00 zł brutto Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: w Banku Gospodarstwa Krajowego ul. Składowa 5, Poznań, nr Cena wywoławcza wynosi : 700,00 zł brutto OFERTA POWINNA: - zawierać imię i nazwisko lub nazwę, oraz siedzibę oferenta. - zawierać cenę oferowaną za przedmiot sprzedaży. - zawierać dowód wpłacenia wadium. - zostać złożona w zamkniętej kopercie opisanej: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu, Rejon w Gnieźnie, al. Reymonta 32, Gniezno oraz opisane: Sprzedaż samochodu osobowego Fiat Seicento będącego w eksploatacji GDDKiA O/Poznań Rejon w Gnieźnie Nie otwierać przed dniem r., godz. 09:15 Koperta powinna być zaopatrzona w nazwę i adres Oferenta. Komisja przetargowa odrzuci ofertę, jeżeli została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium, Sprzedającemu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn. Umowa sprzedaży zostanie zawarta najwcześniej dnia r. 13

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO I. Na podstawie Uchwały Nr 38/507/13/IV z dnia 30 lipca 2013 r. oraz na podstawie 17 ust. 3 Uchwały Nr XIV/275/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe informacje na temat oferowanych samochodów i motocykle można uzyskać pod nr tel. 18-449-08-, osoba do kontaktu Kazimierz Król.

Szczegółowe informacje na temat oferowanych samochodów i motocykle można uzyskać pod nr tel. 18-449-08-, osoba do kontaktu Kazimierz Król. Nasz znak: ZP-232-1/14 OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW i MOTOCYKLI Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu z dnia 14.04.2014r. 1. Nazwa i siedziba organizatora przetargu:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO MARKI DAEWOO NUBIRA

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO MARKI DAEWOO NUBIRA Nr sprawy: Adm-I-2260-13/12 Zamość, dnia 16 maja 2012 roku OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO MARKI DAEWOO NUBIRA 1. Nazwa i siedziba jednostki (sprzedającego); SĄD OKRĘGOWY

Bardziej szczegółowo

GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ w ZIELONEJ GÓRZE. Przetarg ofertowy

GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ w ZIELONEJ GÓRZE. Przetarg ofertowy GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ w ZIELONEJ GÓRZE Przetarg ofertowy Część nr 1 Sprzedaż okien i drzwi - materiałów uzyskanych z rozbiórki MOP-u Jagłowice przy DK nr 18 Część nr 2 Sprzedaż

Bardziej szczegółowo

Regulamin II przetargu dotyczący sprzedaży samochodu służbowego stanowiącego własność Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie

Regulamin II przetargu dotyczący sprzedaży samochodu służbowego stanowiącego własność Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie Regulamin II przetargu dotyczący sprzedaży samochodu służbowego stanowiącego własność Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2013 1 Postanowienia Ogólne Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO 1) Nazwa i siedziba sprzedającego: Filharmonia Kaliska, Aleja Wolności 2, 62-800 Kalisz tel. +48(62)7676489, fax: +48(62)7570748 e-mail: administrator@filharmoniakaliska.pl

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO PROKURATURA APELACY JNA W LODZI WYDZIAŁ VI BUDŻETOWO - AIlMINISTRACY J:"Y ul. Piotrkowska 151 90-950 ŁÓDŻ Lód L dnia 25 lutego 2015 r. Ap VI G 240 / 6 / 15 OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o V przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu osobowego VW

Ogłoszenie o V przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu osobowego VW Ogłoszenie o V przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu osobowego VW 1. Nazwa i siedziba sprzedającego: Gminno Miejskie Centrum Pomocy Wiara Nadzieja Miłość, 63 430 Odolanów ul. Raszkowska 36 Tel. 62

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO OPEL VECTRA 2.2 DTI KOMBI

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO OPEL VECTRA 2.2 DTI KOMBI Września, 28 sierpnia 2015 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO OPEL VECTRA 2.2 DTI KOMBI I. DANE SPRZEDAJĄCEGO:, ul. Fabryczna 14, 62-300 Września (NIP: 789-146-82-33,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W LUBLINIE ul. Pielęgniarek 6, 20 708 Lublin OGŁASZA

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W LUBLINIE ul. Pielęgniarek 6, 20 708 Lublin OGŁASZA WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W LUBLINIE ul. Pielęgniarek 6, 20 708 Lublin OGŁASZA PUBLICZNY PISEMNY PRZETARG OFERTOWY na podstawie art. 66-72¹ Kodeksu cywilnego NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o pisemnym przetargu publicznym

OGŁOSZENIE o pisemnym przetargu publicznym CzBG.AG-2113-1/14 Częstochowa, dnia 24.06.2014 r. OGŁOSZENIE o pisemnym przetargu publicznym I. Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie przy ul. Śląskiej 23 tel.34/324 42 58 ogłasza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO 1. Podstawa i forma prawna. POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE 1.1. Przetarg odbywa się na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 05-10-1993 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Komendant Straży Miejskiej Kalisza ul. Krótka 5-7, 62-800 Kalisz tel. 062/7654450, Ogłasza

Komendant Straży Miejskiej Kalisza ul. Krótka 5-7, 62-800 Kalisz tel. 062/7654450, Ogłasza Kalisz 09-10-2013r SMK-VII.234.1.2013 Komendant Straży Miejskiej Kalisza ul. Krótka 5-7, 62-800 Kalisz tel. 062/7654450, Ogłasza przetarg publiczny na sprzedaż samochodu osobowego marki Hyundai Accent

Bardziej szczegółowo

Regulamin przetargu dotyczącego sprzedaż samochodu służbowego będącego własnością II Oddziału ZUS w Poznaniu. Postanowienia Ogólne

Regulamin przetargu dotyczącego sprzedaż samochodu służbowego będącego własnością II Oddziału ZUS w Poznaniu. Postanowienia Ogólne Regulamin przetargu dotyczącego sprzedaż samochodu służbowego będącego własnością II Oddziału ZUS w Poznaniu Postanowienia Ogólne 1 1. Organizatorem przetargu jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Kupujących

Instrukcja dla Kupujących Instrukcja dla Kupujących 1. Sprzedający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Rejon w Kępnie Adres: ul. Przemysłowa 8, 63-600 Kępno Telefon: 62 78 236 41, Fax: 62 78 229 05

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. miejscowość i data Dane oferenta: 1. Imię i nazwisko/nazwa firmy*:. 2. Adres zamieszkania/siedziba*:.

FORMULARZ OFERTY. miejscowość i data Dane oferenta: 1. Imię i nazwisko/nazwa firmy*:. 2. Adres zamieszkania/siedziba*:. Załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargu FORMULARZ OFERTY miejscowość i data Dane oferenta: 1. Imię i nazwisko/nazwa firmy*:. 2. Adres zamieszkania/siedziba*:... 3. Numer telefonu/faksu/e-mail:.. 4. NIP..

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ ZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ ZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO Milejów-Osada, dn. 08.07.2014 r. OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ ZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Milejowie Sp. z o.o. ogłasza

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 53 /2013 Dyrektora KPSS w Gdańsku z dnia 28.08.2013 roku

ZARZĄDZENIE NR 53 /2013 Dyrektora KPSS w Gdańsku z dnia 28.08.2013 roku ZARZĄDZENIE NR 53 /2013 Dyrektora KPSS w Gdańsku z dnia 28.08.2013 roku w sprawie ogłoszenia aukcji ( licytacji ustnej ) na sprzedaż samochodu osobowego marki POLONEZ CARO Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO Załącznik nr 1/2014 do Zarządzenia nr 21/2014 Dyrektora POW Jedynka z dnia 24.11.2014r. Białystok: 2014-11-25 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO 1. Nazwa i siedziba sprzedającego:

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania przetargowego dotyczącego sprzedaży środków transportu będących własnością Spółki TK Telekom sp. z o.o.

Regulamin postępowania przetargowego dotyczącego sprzedaży środków transportu będących własnością Spółki TK Telekom sp. z o.o. Regulamin postępowania przetargowego dotyczącego sprzedaży środków transportu będących własnością Spółki TK Telekom sp. z o.o. Nr postępowania: Przedmiot postępowania: Sprzedaż środków transportu DEFINICJE

Bardziej szczegółowo

Kwota wyceny brutto PLN * Przebieg (km) 1976 477000 7400 23% 2005 177000 61900 23%

Kwota wyceny brutto PLN * Przebieg (km) 1976 477000 7400 23% 2005 177000 61900 23% Lp. 1. Sygnatura przetargu: MZN0475/14/MCZ 2. Nazwa i siedziba sprzedającego: TAURON Dystrybucja S.A., ul. Portowa 14 A działając w imieniu własnym oraz spółki: TAURON Dystrybucja Serwis S.A. Pl. Powstańców

Bardziej szczegółowo

Regulamin przetargu ustnego na sprzedaż samochodu osobowego. 1 Regulamin

Regulamin przetargu ustnego na sprzedaż samochodu osobowego. 1 Regulamin Regulamin przetargu ustnego na sprzedaż samochodu osobowego. 1 Regulamin Kielce dnia: 18.06.2015 1. Regulamin przetargu ustnego (Aukcji), zwany dalej Regulaminem określa zasady uczestnictwa i przebiegu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 39.2015 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 18 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 39.2015 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 18 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 39.2015 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie sprzedaży samochodu osobowego marki SKODA Octawia II 1.8 MR, wersja Ambiente, numer rejestracyjny DPL 33 JX oraz powołania

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot sprzedaży: I. Koparko-ładowarka. Marka: Ostrówek KTO 162. Nr ramy/nadwozia: 637869. Rok produkcji: 1989

1. Przedmiot sprzedaży: I. Koparko-ładowarka. Marka: Ostrówek KTO 162. Nr ramy/nadwozia: 637869. Rok produkcji: 1989 OPEC Sp. z o. o. w Puławach ogłasza II przetarg ofertowy na sprzedaż: 1. Koparko-Ładowarki Ostrówek KTO-162 2. Agregatu spawalniczego na podwoziu 3. Chwytaka 1. Przedmiot sprzedaży: I. Koparko-ładowarka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (przetarg nieograniczony, zamówienie sektorowe)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (przetarg nieograniczony, zamówienie sektorowe) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (przetarg nieograniczony, zamówienie sektorowe) Zadanie: Sukcesywna dostawa wraz z transportem oleju napędowego do Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE :

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : 1. Zamawiający. Zamawiającym jest: Burmistrz Żabna, ul Jagiełly 1, 33-240 Żabno, woj. małopolskie. Adres : Urząd Miejski w

Bardziej szczegółowo

IX. Załączniki: 1. Załącznik nr 1 formularz oświadczenia 2. Załącznik nr 2 projekt umowy kupna- sprzedaŝy samochodu

IX. Załączniki: 1. Załącznik nr 1 formularz oświadczenia 2. Załącznik nr 2 projekt umowy kupna- sprzedaŝy samochodu Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku Zdroju ul. Bohaterów Warszawy 67, 28 100 Busko Zdrój Tel. ( 041) 378 24 01 do 08, fax ( 041) 378 27 68, DYREKCJA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W BUSKU ZDROJU ogłasza sprzedaŝ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LICYTACJI NA SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH

REGULAMIN LICYTACJI NA SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH REGULAMIN LICYTACJI NA SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady zbywania maszyn, urządzeń, pojazdów i innych przedmiotów, będących własnością Zakładu Utylizacyjnego Sp.

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na sprzedaż pojazdów

Przetarg nieograniczony na sprzedaż pojazdów 1 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Starogardzie Gdańskim Spółka Akcyjna ul. Pelplińska 21 83-200 Starogard Gdański Znak Sprawy: PKS-ZM/08/2011 Przetarg nieograniczony na sprzedaż pojazdów Postępowanie

Bardziej szczegółowo

4533 1221 1 - II piętro - pomieszczenia Nr 303, 302, 301 III piętro - pomieszczenie serwerowni Nr 419 POZNAŃ

4533 1221 1 - II piętro - pomieszczenia Nr 303, 302, 301 III piętro - pomieszczenie serwerowni Nr 419 POZNAŃ Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 61-851 POZNAŃ ul. Zielona 8 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Specyfikacja istotnych

Bardziej szczegółowo