XXII Forum Ekonomiczne w Krynicy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "XXII Forum Ekonomiczne w Krynicy"

Transkrypt

1 1 W NUMERZE M.IN Losy SU miarą naszej bezradności U progu nowej kadencji rozmowa z prorektorem Collegium Medicum UJ prof. Piotrem Laidlerem o planowanej reformie szkolnictwa medycznego. Nie może ona abstrahować ani od kadry, ani od bazy klinicznej (zwłaszcza od stanu Szpitala Uniwersyteckiego), a zamysły likwidacyjne pachną absurdem XXII Forum Ekonomiczne w Krynicy Rozdźwięk między rozwojem medycyny a możliwościami ekonomicznymi gospodarek narasta. Podczas panelu o zdrowiu poinformowano m.in. że Polska ma 180 tys. łóżek szpitalnych, z obłożeniem ok. 70%. Może to oznaczać potrzebę likwidacji 27 tys. łóżek, czyli ponad 100 szpitali powiatowych... Nadto w numerze m.in.: Nadanie Collegium Medicum statusu Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego w medycynie (19) Pod auspicjami Min. Nauki powstał wielki Raport o stanie zdrowia pokolenia powyżej 65 roku życia Żyjemy dłużej ale jak? (20) Nowinki stołeczne (nasz nowy felieton) (22) Sanatoria pod lupą w świetle opinii Komisji Uzdrowisk ORL (26) Medycyna w elektronicznej chmurze; konferencja Comarchu (30) Prawa Wykonywania Zawodu trafiły do rąk absolwentów 2012 (40) X jubileuszowe Igrzyska Lekarskie w Zakopanem fotoreportaż (42) Prawo Jacka i Agnieszki felieton J. Lankosz-Lauterbach (46) Cracoviae Merenti dla A. Kosiniaka-Kamysza (47) Punkty edukacyjne drugi okres rozliczeniowy (60) Poderwać się do lotu. Jak chirurg na emeryturze zostaje lotnikiem pisze K. Śnieżek (62) Jan Paweł II w potrzebie (list dyr. A. Prokop-Staszeckiej) (79) 1 32 Co u Pana słychać? Z racji dorobku naukowego, talentu klinicystycznego, bądź funkcji czy stanowiska w życiu publicznym byli na pierwszej scenie. Teraz odeszli ze względu na wiek, stan zdrowia, upływ kadencji, wygaśnięcie mandatu itp. Co robią? zapytaliśmy T. Popielę, B. Badowskiego, M. Rybakową, W. Tracz, A. Kowala, J. Skołyszewskiego, K. Kaperę, W. Ptaka, A. Przybyszowskiego, J. Kukurbę. Nasza okładka 65 II kadencja naszej Izby ( ) Po raz pierwszy na naszych łamach przedstawiamy dzieje II kadencji Zachodnio- Galicyjskiej Izby Lekarskiej. Powstał wtedy m.in. pierwszy kodeks etyczny, a Naczelnikiem Izby był prof. Józef Łazarski, farmakolog, b. rektor UJ, który uzyskał w wyborach o 13 głosów więcej niż wybitny chirurg prof. Alfred Obaliński X Igrzyska Lekarzy triathlon fot. Radosław Jastrzębski

2 2 2 Szanowne Koleżanki i Koledzy! Minęły wakacje. Po urlopach wypoczęci i pełni zapału wróciliśmy do pracy. Tym razem bez niespodzianek i fajerwerków legislacyjnych. Czyżby stabilizacja? Czy to nie za piękne? Chociaż...? Uczestniczyłem w Forum Ekonomicznym w Krynicy. Panel opieki zdrowotnej trwał dwa dni. Dyskutowano o sprawach wielkich o ekonomii ochrony zdrowia w skali makro. Ale coś się zmieniło. Już nie udowadniano absurdalnej tezy, że pieniędzy w systemie jest dość, tylko zarządzający są niekompetentni, a lekarze są wszystkiemu winni. Brak było tej agresywnej retoryki, która ostatnio towarzyszyła nam na co dzień. Brak też było, niestety, profesjonalistów medycznych podczas dyskusji i przypomnienia, że jednak celem działania ochrony zdrowia jest przywrócenie zdrowia choremu człowiekowi. Z uwagą słuchałem wypowiedzi, p. Sławomira Neumanna, nowego sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia. Co dziwniejsze, zgadzałem się z większością jego tez. Nie zapowiedział rewolucji, ani kolejnej reformy, a spokojne zmiany, decentralizację Funduszu poprzez zwiększenie kompetencji oddziałów kosztem centrali, korekty w funkcjonowaniu systemu tam, gdzie one są niezbędne. Dla mnie powiało optymizmem, choć nie chwal dnia przed nocą... A zapowiadało się tragicznie. Tymczasem jest jednak dla naszych Koleżanek i Kolegów ok rezydentur. Pieniądze na ten cel przekazał z Funduszu Pracy dr Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej. Minister dobrze rozumie potrzeby kształcenia lekarzy specjalistów. Ale co będzie w przyszłości, jak się np. zmieni minister pracy, a pozostanie na stanowisku minister finansów, który wcześniej odmówił na ten cel pieniędzy? Wolę nie myśleć. Jerzy Friediger Miło nam poinformować Czytelników, że prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krako wie dr hab. med. Andrzej Matyja w dniu 3 lipca 2012 roku otrzymał nadany przez Prezy denta Rzeczypospolitej Bronisława Komorowskiego tytuł naukowy profesora nauk me dycznych. Oficjalny akt wręczenia nominacji odbędzie się jesienią. My natomiast spieszy my z gratulacjami nie zwlekając. Wszelkiej pomyślności Redakcja Galicyjskiej Gazety Lekarskiej

3 3 AKTUALNOŚCI Przyjmowanie materia³ów do n-ru zakoñczono 14 wrzeœnia Agnieszka Pachciarz nowym Prezesem NFZ Jacek Paszkiewicz to już historia. Jego odej ście (burzliwe, w atmosferze skandalu, również na gruncie prywatnym) zwolniło fotel prezesa NFZ. Chętnych do jego przejęcia było kilkuna stu, w tym ku zaskoczeniu członków Naczelnej Rady Lekarskiej, jej wiceprezes Konstanty Ra dziwiłł. Ostatecznie, 27 czerwca 2012 roku, sta nowisko objęła Agnieszka Pachciarz, wicemini ster zdrowia, rekomendowana przez ministra zdro wia Bartosza Arłukowicza. Nowa Prezes NFZ pochodzi z Jarocina, ukoń czyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersy tetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pomi mo młodego wieku (jeszcze nie ukończyła 40 lat) ma spore doświadczenie w zarządzaniu placów kami medycznymi. Była m.in. dyrektorem SPZOZ w Słupcy i dyrektorem w Pleszewskim Centrum Medycznym (lider rankingu Bezpieczny szpital, opracowywanego co roku przez Centrum Moni torowania Jakości w Ochronie Zdrowia oraz Rzeczpospolitą ). Wartym pochwały pomysłem nowej p. prezes jest zamiar powiązania wysoko ści kontraktów NFZ dla szpitali z ich standardem. Tzw. certyfikaty wreszcie miałyby sens. Czy jed nak pomysł zostanie urzeczywistniony, dopiero się okaże. Nową szefową Funduszu czeka jednak arcy trudne zadanie opanowanie chaosu po wprowa dzeniu ustawy refundacyjnej oraz załagodzenie konfliktu ze środowiskiem lekarskim. Przy okazji informujemy, że nowymi podse kretarzami stanu w Ministerstwie Zdrowia (po odejściu J. Szulca i M. Chabera) Prezes Rady Mi nistrów mianował Sławomira Neumanna, ekono mistę, wiceprzew. Komisji Finansów Publicznych i Krzysztofa Chlebusa adiunkta Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, z cę kier. Kliniczne go Centrum Kardiologii Uniwersyteckiego Cen trum Klinicznego w Gdańsku. Decyzja Prezydium NRL z 6 lipca 2012 o zawieszeniu protestu Zgodnie z uchwałą NRL z 22 czerwca 2012 roku o przystąpieniu 1 lipca do akcji protestacyj nej polegającej na wystawianiu recept bez doko nywania adnotacji o refundacji, Prezydium NRL w poczuciu odpowiedzialności za pacjentów oraz w trosce o bezpieczeństwo lekarzy i lekarzy den tystów uczestniczących w akcji protestacyjnej oraz w związku z propozycją Business Centre Club prowadzenia mediacji między NRL a NFZ postanowiło zawiesić akcję protestacyjną. Jednocześnie Prezydium poinformowało, że dalsze zmiany zasad wystawiania recept na leki refundowane są niezbędne, a Samorząd lekarski będzie w dalszym ciągu zabiegać o ich przepro wadzenie, aby docelowo recepta nie zawierała informacji o ubezpieczeniu i refundacji. Prezy dium postanowiło też zwrócić uwagę lekarzom i lekarzom dentystom, którzy zdecydują się na podpisanie nowej umowy, która nadal jest nie precyzyjna i niebezpieczna dla lekarzy i lekarzy dentystów, iż konieczne jest zachowanie szcze gólnej ostrożności i staranności przy wystawia niu recept na leki refundowane. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, a więc 6 lipca 2012 roku. Bud et NFZ na 2013 rok O projekcie budżetu na 2013 rok Oddziału Małopolskiego NFZ niewiele jeszcze wiemy, toczą się pertraktacje jak mówi rzecznik MOW p. Jolanta Pulchna. Natomiast w skali kraju spo dziewany wzrost ma wynieść 2,3 mld zł. Łącznie zatem budżet Funduszu planowany jest na pozio mie 62,8 mld zł. Zapowiadany niewielki wzrost ma objąć przede wszystkim opiekę paliatywną, hospicja i sanatoria. Podkreślamy pojęcie niewielki, gdyż w po równaniu z rokiem 2011 będzie to wzrost o poło wę mniejszy. Tymczasem łączne długi ochrony zdrowia przekroczyły już 10 mld zł, a procesy są dowe szpitali z NFZ o koszty zapłacenia nadwy konań toczą się niemal w każdym regionie. Kandydaci na studia medyczne 2012 Kierunki medyczne na Uniwersytecie Jagiel lońskim nieodmiennie cieszą się wysokim zain teresowaniem. Spośród 21 tysięcy kandydatów zabiegających o studia na Almae Matris (niż nie wpłynął na ich liczbę), przeszło trzy tysiące (3048) zgłosiło się na kierunek lekarski, gdzie przypada ło 15,1 osób na jedno z 200 miejsc. O przyjęcie

4 4 4 AKTUALNOŚCI na kierunek lekarsko dentystyczny o 1 miejsce starało się 21,1 osób, przy czym limit przyjęć wyniósł 50 miejsc, o 10 mniej niż w roku ubie głym. Okrojenie liczby miejsc na stomatologii wy daje się być właściwą strategią, gdyż już teraz kon kurencja w tym sektorze usług jest gigantyczna. Pośród pozostałych kierunków Collegium Medicum UJ dużym zainteresowaniem kandyda tów cieszyły się: analityka medyczna (9,3 osób na 1 miejsce), fizjoterapia (8,2 osób na 1 miej sce), farmacja oraz elektroradiologia (po 8 osób na 1 miejsce). Wywiad B. Ar³ukowicza dla Gazety Wyborczej Po drugim etapie zawirowań z receptami na leki refundowane, po dymisji J. Paszkiewicza z funkcji prezesa NFZ oraz przyjęciu rezygnacji dwóch wiceministrów (M. Habera i J. Szulca) Minister Zdrowia udzielił obszernego wywiadu świątecznemu wydaniu Gazety Wyborczej z 21/22 lipca Niestety, nie możemy tego skomentować, gdyż minister nic nie powiedział, poza zapowie dzią końca chałturzenia przez lekarzy, którzy opuszczają szpitale po 14 tej oraz podkreśleniem swojej satysfakcji z bycia ministrem, jako że polityka (niestety dop. red.) to jego pasja. Minister obiecał oczywiście decentralizację NFZ i wprowadzenie dodatkowych ubezpie czeń (jak wszyscy jego poprzednicy), przemil czał natomiast termin wprowadzenia tych inno wacji oraz datę zapowiadanego podniesienia składki zdrowotnej do 6 procent. To rodzi nadzie ję, że nic się nie zmieni, za czym od dawna opo wiada się rosnąca liczba przeciwników wszelkich dalszych reform ochrony zdrowia. Oczywiście podzielamy oburzenie Ministra o wyjmowaniu rodzynek z ciasta, czyli pozba wianiu publicznych placówek najbardziej opła calnych procedur, a zafrapował nas pomysł, by małe placówki na wzór dużych, publicznych, leczących rozmaite powikłania zajmowały się pacjentem kompleksowo... Małe jest piękne, ale czy zawsze? Niegospodarnoœæ Pod takim eufemistycznym tytułem Służba Zdrowia z 17/19 sierpnia 2012 przytacza w ob szernym tekście Klary Klinger przykłady bulwer sującej gospodarki finansowej w niektórych pla cówkach ochrony zdrowia. Oto w stołecznym Centrum Onkologii, na które właśnie Kraków wespół z Gliwicami składa się, by zmniejszyć jego deficyt wynoszący 370 mln zł, premia dla jednego z wicedyrektorów wyniosła 112 tys. zł. Ewidencji umów, które zawarto z 920 pracowni kami na kwotę 8 mln zł, w ogóle nie prowadzo no. Dla odmiany w Świdnicy miesięczne kontrak ty wynosiły 30 do 40 tys. zł, a rekordzista zarobił 109 tys. zł. Premie dla dwóch ordynatorów w cią gu 2 lat sięgnęły 1,5 mln. Kolejne pola nadużyć w ochronie zdrowia to mechanizmy dzierżawienia samemu sobie, przez pośredników zawyżających koszty, własnego sprzętu. Nadal ogromne możliwości tkwią w za kupach leków dla szpitali i rozmaitych artykułów od nici chirurgicznych po pościel. Horrendalne bywają ceny usług w rodzaju cateringu żywienia, prania pościeli, niemałe też szanse na prywatne zyski tkwią w manipulacjach długami. Nie będzie my tu nic dalej cytować, zajrzyjcie Państwo do tego tekstu sami, najlepiej z pastylką nitroglice ryny pod językiem. Prof. Tomasz Brzostek dziekanem Wydzia³u Nauk o Zdrowiu Do informacji nt. nowo wybranych dziekanów (zawartej w GGL 4/129) wkradł się błąd. Dziekanem Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ na ka dencję wybrano prof. dr. hab. Toma sza Brzostka, spec. chorób wewnętrznych, dotych czasowego prodziekana ds. studenckich (studia niestacjonarne), a nie jak mylnie napisaliśmy dotychczasową panią dziekan prof. Jolantę Jawo rek. Obojga uczonych serdecznie przepraszamy za tę pomyłkę redakcja padła ofiarą nadmierne go zaufania do słabo zaktualizowanych wiadomo ści na stronach internetowych. Nowemu Dziekanowi gratulujemy nominacji i życzymy powodzenia na nowym stanowisku.

5 5 AKTUALNOŚCI 5 Co s³ychaæ w Kobierzynie? Były pikiety, strajki głodowe i absencyjne, de speracka walka pracowników o lepsze płace oraz niepokój o dalsze losy Szpitala i przynależnych do niego lokali mieszkalnych. Była nawet mani festacja przy ul. Basztowej, pod siedzibą Zarzą du Województwa Małopolskiego, z kukłą znie nawidzonej dyrektor Szpitala Marzeny Gro chowskiej oraz z transparentami Zmiana dyrek cji ratunkiem dla szpitala, Zamiast restruktury zacji wdrażacie plan likwidacji oraz Marszał kowie ręce umywają, problemy ludzi wciąż trwają. W tej chwili w Kobierzynie jest już dużo spokojniej. 2 lipca br, podczas sesji Sejmiku Wojewódz kiego, marszałek Marek Sowa poinformował o od wołaniu dyrektorki Szpitala, Marzeny Grochow skiej. Obowiązki dyrektora powierzono najpierw dr Danucie Woźniak (b. zastępczyni M. Grochow skiej ds. lecznictwa w Kobierzynie), potem dr. Markowi Szwarczyńskiemu dyr. Departamen tu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszał kowskiego, aż w końcu rozpisano konkurs na sta nowisko dyrektora, który wygrał b. wojewoda małopolski oraz b. burmistrz Niepołomic Stani sław Kracik, pozostając równocześnie prezesem spółki Małopolskie Parki Przemysłowe, w której władaniu znalazło się m.in. zarządzanie nieużyt kowanym na cele lecznicze terenem Szpitala. Zadanie jest bardzo trudne. Nikt w Polsce, w resorcie zdrowia nie zauważył jeszcze, że mamy kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt szpitali w obiek tach bezspornie zabytkowych, których koszt utrzymania z natury rzeczy jest wyższy. Ich wy burzenie nie wchodzi w grę, ale też szanse na kon kurowanie z młodszymi obiektami są nieomal żadne. Dlatego żądanie niewielkiego uprzywile jowania, przy finansowaniu kosztów, jest w pełni uprawnione. To są refleksje ogólne. A p. Stanisławowi Kracikowi gratulujemy i współczujemy. Telefonia VoIP w Janie Pawle II W Szpitalu im. Jana Pawła II w Krakowie przeprowadzono gruntowną modernizację we wnętrznej sieci telefonicznej. Nowy system VoIP, który zastąpił działającą od blisko 15 lat trady cyjną centralę telefoniczną Alcatel, to prawdzi wa technologiczna rewolucja. VoIP to tzw. telefonia internetowa, czyli sys tem umożliwiający przesyłanie głosu za pomocą łączy internetowych. Dotychczasową centralę wy łączono i odsprzedano, zrezygnowano z wykorzy stywania przestarzałej analogowej, miedzianej in frastruktury kablowej na rzecz sieci kampusowej 10 Gb/s, wymieniono też ok. 800 aparatów tele fonicznych. Zmiana ta wg przedstawicieli Szpitala była zarówno konieczna, jak opłacalna. Komunikacja wewnętrzna w tak wielkiej placówce to kluczo wy element pracy całego zespołu, musi być więc niezawodna. Przestarzały system centrali nie dawał gwarancji ciągłości pracy. Nowa telefonia interne towa ma być o wiele sprawniejsza, a także tańsza w utrzymaniu. Umożliwi też dalszy rozwój cy frowego szpitala, czyli wdrażanie nowych usług zwiększających mobilność pracowników. Uroczyste otwarcie szybu Regis w Wieliczce 7 września w zabytkowej Kopalni Soli w Wie liczce uroczyście otwarto odnowiony ze środków unijnych szyb Regis oraz Trasę Górniczą nowe go podziemnego szlaku. Całkowity koszt przed sięwzięcia wyniósł ponad 54 mln zł. Zrewitalizo wano pochodzący z połowy XIX w. budynek nad szybia, odtworzono zniszczoną w czasie okupa cji wieżę wyciągową i obudowę szybu, którego drążenie zapoczątkowano na osobisty rozkaz króla Kazimierza Wielkiego. Zabezpieczono i udostęp niono 21 wyrobisk komorowych i chodnikowych na trzech poziomach kopalni, umożliwiając do stęp do komór stanowiących bazę Uzdrowiska. Uruchomienie szybu Regis to ważne uzupeł nienie profilu podziemnego Uzdrowiska m.in. o Poradnię Alergologiczną, obok istniejących Pul munologicznej i Rehabilitacyjnej, a także kończo nej wiosną tego roku rewitalizacji centrum histo rycznego miasta Wieliczka. W najbliższym wy daniu GGL obszerniejsza relacja. Na uroczystość otwarcia szybu przybyli m.in. metropolita krakowski ks. kard. Stanisław Dzi

6 6 6 AKTUALNOŚCI wisz, liczne grono małopolskich parlamentarzy stów, samorządowcy z wicemarszałkiem Mało polski Wojciechem Kozakiem, prezydentem Wie liczki Arturem Koziołem i starostą Jackiem Łuszkiewiczem. Sztuczne serce ratuje ycie dziecka W środę 20 czerwca br. w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie zespół kardio chirurgów pod kierownictwem prof. Janusza Skalskiego wszczepił sztuczną komorę serca dwu letniemu chłopcu z wrodzoną kardiomiopatią. Chłopiec pilnie potrzebuje przeszczepu serca. Dzięki sztucznej komorze zyska czas potrzebny na oczekiwanie dawcy. Półtora miesiąca później, 6 sierpnia br., ci sami lekarze dokonali podobnej operacji u 6 letniej dziewczynki cierpiącej na kardiomiopatię nabytą po infekcji wirusowej. Zabiegi wszczepienia sztucznej komory u tak małych dzieci są ogromną rzadkością. Po raz pierwszy takiego zabiegu u 13 miesięcznej Zuzi dokonali lekarze z Kliniki Kardiochirurgii Dzie cięcej USD w Krakowie w grudniu 2009 r. Wów czas nowatorski zabieg został sfinansowany przez Fundację Radia Zet, która pokryła koszt zakupu sztucznej komory (140 tys. zł). Niecały rok póź niej Zuzia otrzymała nowe serce, dzięki czemu dziś żyje i rozwija się prawidłowo. Po operacji Zuzi zostały opracowane proce dury umożliwiające sfinansowanie zakupu i wsz czepienia sztucznych komór przez Ministerstwo Zdrowia. Od tamtej pory w Polsce przeprowadzo no kilka tego typu operacji u małych dzieci. Dwulatek jest drugim, a sześciolatka trzecim pa cjentem w USD w Krakowie, którym wszczepio no sztuczną komorę. Operacje przebiegły spraw nie i bez komplikacji. Przebudowa Katedry Medycyny S¹dowej CM UJ 29 czerwca br. w Katedrze Medycyny Sądo wej CM UJ przy ul. Grzegórzeckiej, kierowanej przez prof. Małgorzatę Kłys miało miejsce uro czyste zamknięcie projektu pt. Przebudowa, mo dernizacja i wyposażenie infrastruktury dydak tyczno badawczej w Katedrze Medycyny Sądo wej CM UJ. Projekt został zrealizowany ze środ ków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional nego w ramach Małopolskiego Regionalnego Pro gramu Operacyjnego na lata W ramach projektu utworzono nowoczesną pra cownię radiologii tanatologicznej ( wirtopsji ) wy posażoną w tomograf komputerowy, umożliwiają cy wdrożenie innowacyjnej metody badawczej z wykorzystaniem technik radiologicznych do po trzeb medycyny sądowej. Jest to przedsięwzięcie pio nierskie w skali całej Polski. Drugim celem projek tu była przebudowa i wyposażenie auli wykładowej na 119 miejsc. Wygląd auli po remoncie odtwarza historyczny stan sprzed 117 lat, ale z nowoczesnym wyposażeniem. Uroczystości przewodniczył Prorek tor UJ ds. CM prof. Wojciech Nowak. Graduation Day Kraków dostarczył światu 58 nowych lekarzy świeżo upieczonych absolwentów 6 letniej Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców Wydzia łu Lekarskiego CM UJ. 10 czerwca br. w Audito rium Maximum UJ odbyła się uroczystość zakoń czenia studiów i wręczenia dyplomów lekarskich. Nowi absolwenci pochodzą przede wszystkim z Norwegii, Kanady, Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Arabii Saudyjskiej i Białorusi. Uroczystości przewodniczyli: Prorektor UJ ds. CM prof. Wojciech Nowak, Przewodniczący Rady Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców CM UJ prof. Piotr Laidler oraz Dziekan Wydziału Lekarskiego CM UJ prof. Tomasz Grodzicki. Absolwenci nagrodzili dyplomami najlepszego ich zdaniem wykładowcę kursów przedklinicz nych prof. Jana Litwina z Katedry Histologii CM UJ oraz najlepszego wykładowcę przedmio tów klinicznych dr hab. Andrzeja Budzyńskie go z II Katedry Chirurgii Ogólnej CM UJ. Nowe w³adze PAU Nowym dyrektorem Wydziału V Lekarskie go Polskiej Akademii Umiejętności na kadencję został prof. Wiesław W. Pawlik (kie rownik Katedry Fizjologii CM UJ w latach ), sekretarzem zaś prof. Tomasz Brzozow

7 7 AKTUALNOŚCI 7 ski (prodziekan ds. badań naukowych Wydziału Lekarskiego UJ). Przy okazji informujemy, że w skład władz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego wybrana została na stanowisko sekretarza dr hab. n. med. Agata Ptak Belowska z Katedry Fizjologi CM UJ. Wybranym serdecznie gratulujemy. Sympozjum pamiêci prof. Andrzeja Szczeklika czerwca br. w Katedrze Chorób We wnętrznych CM UJ odbyło się sympozjum Eico sanoids, Aspirin and Asthma 2012 poświęcone pamięci prof. Andrzeja Szczeklika. W czasie czte rech sesji naukowych wygłoszono wykłady, któ re dotyczyły immunologii chorób alergicznych, poszukiwań markerów astmy, mechanizmów molekularnych zapalenia, zakażeń wirusowych oraz analizy asocjacyjnej genomu w astmie. Współorganizatorem Sympozjum był Szwajcar ski Instytut Badawczy Astmy i Alergii (SIAF) z Davos, filia Uniwersytetu w Zurichu. Mija 5 lat od chwili, gdy odeszli A. J. Fortuna i J. Jamski 2007 rok był pod względem pożegnań bardzo przykry. 26 kwietnia odszedł od nas lek. dent. Andrzej Janusz Fortuna, a w niespełna dwa mie siące później 22 czerwca dr n. med. Jerzy Jamski. Obaj odgrywali w samorządzie lekarskim niepo ślednią rolę. Andrzeja uznali za patrona swojej nagrody stomatolodzy i na pewno nie zostanie zapomniany. Natomiast Jurek, jak to określono w nekrolo gu erudyta, słynący z niezależności poglądów popadł w pewne zapomnienie, choć czasy, które nadeszły stworzyły wyjątkowe zapotrzebowanie, na przymioty charakteru Jemu właściwe. Wszy scy pamiętali Jego niezrównane polemiki na płasz czyźnie prawa, logikę wywodu intelektualnego, cywilną odwagę nawet samotnego sporu ze zjaz dową wiecową zbiorowością. A w redakcji, z którą związał się przez lata, był wyjątkowym strażni kiem poziomu pisma, zawsze podkreślającym ran gę stanu lekarskiego w życiu publicznym. Czytał od deski do deski każdy numer przed drukiem, korygował, uzupełniał, chwalił i ganił bo nigdy nie był obojętny. Obu wielkich Nieobecnych bardzo nam bra kuje. Bo to przecież nieprawda, że nie ma ludzi niezastąpionych. Są. Google konkurencj¹ dla lekarzy Trzy czwarte Polaków leczy niektóre choro by samodzielnie, diagnozując się przez Internet ostrzega Dziennik Polski (22 sierpnia br). Oka zuje się, że wyszukiwarka Google zaczyna zastę pować wizyty u specjalistów. E pacjenci wpi sują w internetowe okienko zaobserwowane przez siebie objawy i w ciągu ułamka sekundy otrzy mują wynik nazwy pasujących chorób oraz spo soby ich leczenia. Internauci leczą się też wza jemnie na przeróżnych forach dyskusyjnych, prze rzucając się nazwami chorób i skutecznych leków. Jeśli te ostatnie wymagają recepty, pacjenci zgła szają się do lekarza z wydrukami swoich cho rób i z prośbą o przepisanie im konkretnych me dykamentów. Bywają tak pewni internetowej diagnozy, że nie chcą konsultować jej z lekarzem i nie dopuszczają nawet myśli o pomyłce! Do przyczyn zadziwiającego zaufania do wia domości wyszukanych w Internecie należą na pewno: wygoda (diagnoza bez ruszania się z fo tela), oszczędność czasu i pieniędzy (kolejki do przychodni, wydatki na prywatne wizyty, odle głe terminy przyjęć u specjalistów). Ale czy tylko? Uwaga prywatna firma okrada lekarzy! Lekarze prowadzący własne gabinety na tere nie całej Polski otrzymują pocztą wezwania do zapłaty 110 zł za wpis do ewidencji przedsiębior ców. Nadawcą korespondencji jest firma działa jąca pod nazwą Krajowy Rejestr Informacji o Przedsiębiorcach. I choć druk wygląda na pi smo urzędowe, w rzeczywistości jest nic niewar tym świstkiem papieru od komercyjnej firmy. Wielu lekarzy daje się nabrać i wpłaca żądaną kwotę na konto oszustów, a jedynie nieliczni od najdują informację wpisaną małym drukiem, że korespondencja stanowi ofertę handlową. Naczelna Izba Lekarska przypomina, że jedyna opłata związana z rejestracją prywatnej praktyki le karskiej ponoszona jest jednorazowo na rzecz wła ściwej okręgowej izby lekarskiej i wynosi 72 zł.

8 8 8 KALENDARIUM PREZESA Lato minęło dostarczając sporo wrażeń (najpierw EURO, potem rekordowe upały, a na koniec susza). Dla lekarzy, niestety, mimo zmian personalnych w NFZ i MZ, kwestia wypisywania recept na leki refundowane oraz karania nas za błędy pozostała tylko kosmetycznie poprawiona. Samorząd zawiesił protest, ale czy słusznie budzi wciąż moje wątpliwości 15 czerwca 15 września 2012 V Konferencja Chirurgiczna Medycyny Praktycznej odbyła się w Auditorium Maximum w międzynarodowej obsadzie. Podczas sześciu sesji naukowych podjęto fundamentalne tematy związane z leczeniem tarczycy, stopy cukrzycowej, przerzutów nowotworowych do mózgu, operacji przepuklin itd. W tej ostatniej kwestii miałem swój udział jako wykładowca, no cóż, obok prezesury pozostaję przede wszystkim nauczycielem akademickim i klinicystą, na co się zresztą nie skarżę (15-16 czerwca). Wizyta delegacji zaprzyjaźnionej Słowackiej Izby Lekarskiej. Rozmowy o dalszym zacieśnianiu współpracy, która w naszym wypadku wymagać będzie przygotowania merytorycznego programu naukowego wzajemnych konferencji (16 czerwca, Kraków) Posiedzenie Krajowej Rady Transplantacyjnej. Tematem było m.in. odwołanie konsultanta krajowego ds. okulistyki prof. Jerzego Szaflika. Sprawa wzbudziła sporo emocji w całym kraju, osobiście uważam, że nie czas jeszcze na przesądzające opinie (21 czerwca, Warszawa). Posiedzenie Rady Programowej Forum Ekonomicznego w Krynicy ds. Ochrony Zdrowia. Tematem, który zostanie poruszony na Forum była m.in. likwidacja ponad stu szpitali powiatowych w Polsce. Czy to dobry pomysł? nie wiem Czy nie ma innego wyjścia? (21 czerwca, Warszawa). Konwent Prezesów i posiedzenie Naczelnej Rady Lekarskiej. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Prezydium NRL do zawieszenia akcji protestacyjnej w kwestii zmian w rozporządzeniu dotyczącym wystawiania recept na leki refundowane (22 czerwca, Lidzbark Warmiński). Posiedzenie Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie (27 czerwca, patrz relacja wewnątrz numeru). Wizyta u prof. Wojciecha Nowaka, pierwszego od przeszło pół wieku lekarza, któremu powierzono obowiązki Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wybór ten zamyka symboliczną klamrą powrót medycyny do Alma Mater (4 lipca, Kraków). Zawiązanie Komitetu Organizacyjnego VIII Kongresu Polonii Medycznej, który ma się odbyć w Krakowie w dniach maja 2013 roku, w połączeniu z uroczystościami 120-lecia zawiązania pierwszych izb lekarskich w Polsce (w Krakowie i Lwowie). Do udziału w Kongresie chcemy zaprosić ok. 4,5 tys. lekarzy polskiego pochodzenia z całego świata, a w programie kilkunastu sesji naukowych pragniemy, w klimacie Krakowa poruszyć dylematy etyczne i ekonomiczne współ-

9 9 KALENDARIUM PREZESA 9 czesnej, światowej medycyny. Na krakowskiej Izbie spocznie niemały ciężar i odpowiedzialność w czym wpierać nas będzie w roli współorganizatora Federacja Polonijnych Organizacji Medycznych z Chicago, Naczelna Rada Lekarska, liczymy też na pomoc MSZ w kwestii dofinansowania pobytu naszych rodaków lekarzy ze Wschodu (4 lipca, Kraków). Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego powierzył mi przygotowanie specjalistycznej analizy eksperckiej zawierającej elementy programu strategicznego w zakresie ochrony zdrowia w naszym województwie na lata Głównym celem programu jest poprawa stanu zdrowia i jakości życia mieszkańców woj. małopolskiego poprzez oddziaływanie na czynniki kształtujące zdrowie, zmniejszanie różnic w zdrowiu i dostępie do świadczeń zdrowotnych oraz podnoszenie jakości i efektywności regionalnego systemu ochrony zdrowia. Analizę, ponad 200 stron z załącznikami, przedstawiłem 31 sierpnia br. w Tomaszowicach Zarządowi Województwa Małopolskiego z marszałkiem M. Sową na czele. Nasz sąsiad Teatr Groteska poprosił o promocję swojego programu, który dziś adresowany jest nie tylko do dzieci. W listopadzie Teatr zaprasza do udziału w 2. Międzynarodowym Festiwalu Teatru Formy z udziałem kilkunastu zagranicznych zespołów. Wewnątrz numeru GGL program Festiwalu i kupon rabatowy upoważniający do udziału lekarzy w przedstawieniach po atrakcyjnej cenie (21 sierpnia, Kraków). Wizyta u Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza. Zaprosiłem Ministra do Komitetu Honorowego VIII Kongresu Polonii Medycznej. Przedstawiłem opinie krakowskiego środowiska medycznego na temat umów z NFZ upoważniających do wypisywania recept na leki refundowane (w Krakowie podpisało je zaledwie 2,5 tys. lekarzy). Wyraziłem też nadzieję, że Minister znajdzie chwilę czasu, by spotkać się z młodymi absolwentami studiów medycznych, którym tradycyjnie w Krakowie uroczyście wręczamy prawa wykonywania zawodu (24 sierpnia, Warszawa). XXII Forum Ekonomiczne w Krynicy postawiło kwestię finansów dla ochrony zdrowia na jednym z głównych planów. Osobiście mówiłem o przekształceniach szpitali publicznych (4-6 września, Krynica; szczegółowa relacja z Forum wewnątrz numeru). Wrzesień koniec lata; posiedzenia NRL i ORL. Oczywiście głównym tematem są kwestie współpracy z nowym kierownictwem NFZ, ciągłe rozczarowania środowiska lekarskiego związane z wystawianiem recept, napięcia na tle projektów budżetu Funduszu na 2013 rok (Warszawa, 7 września; Kraków, 12 września). X Jubileuszowe Igrzyska Sportowe Lekarzy w Zakopanem jak zwykle zgromadziły kilkuset uczestników z całego kraju. Rywalizowano w blisko 20 konkurencjach. Wręczono przeszło 300 medali. Nie mam słów, by oddać honor zasługom Izy i Maćka Jachymiaków organizatorów Igrzysk (7-9 września, Zakopane Nowy Targ; patrz foto-relacja wewnątrz numeru). W auli Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej uroczystość wręczenia praw wykonywania zawodu absolwentom Wydziału Lekarskiego. Mówiłem o pierwszych, niełatwych krokach w zawodzie, Jurek Friediger wygłosił wykład na temat etyki lekarskiej, a Jacek Wójcicki nadał artystyczną oprawę uroczystości. Absolwenci byli urzeczeni sposobem przyjęcia ich do zawodu lekarskiego, a lampka szampana zwieńczyła spotkanie. Teraz czas na szarą rzeczywistość (12 września, Kraków).

10 10 10 SEKRETARZ ORL I znowu jesień... Piszę te parę słów bezpośrednio po powrocie z Jubileuszowych X Igrzysk Lekarskich w Zakopanem. Wzięło w nich udział ponad 700 uczestników lekarzy z rodzinami z najdalszych stron Polski, ponadto liczna grupa kolegów z Białorusi. Jak zawsze była to wspaniała impreza dzięki wielkiemu zaangażowaniu Izy i Maćka Jachymiaków, a może w niewielkim stopniu także mojej skromnej osoby. Pozwolę sobie jednak jako przewodniczący Komisji Kultury i Sportu Naczelnej Rady Lekarskiej na smutną refleksję. Gdy w trakcie spotkania Komisji w Zakopanem padła propozycja by organizację kolejnych igrzysk lekarskich przejęła inna Izba, zapadła znacząca cisza, chętny nie było. Kontynuacja tej największej imprezy sportu lekarskiego pozostaje zatem na naszych krakowsko-podhalańskich barkach. Kolejny sezon letni w Stomio minął pod znakiem kryzysu w Grecji, wyższych cen i nieco mniejszej frekwencji niż zwykle. Mnie osobiście jest bardzo przykro, że z powodów rodzinnych po raz pierwszy od 16 lat nie mogłem tam spędzić wakacji. Może uda się w przyszłym roku, kto wie!? Zakończyły się prace adaptacyjne przy sali wykładowej na parterze naszej siedziby przy Krupniczej, ostatecznie może ona pomieścić 110 osób, zostały już zainstalowane niezbędne ekrany, projektory, i inne detale techniczne dla urządzenia np. ekspozycji fotograficznej. Pozostało wykonanie podestu dla wykładowców oraz urządzenie szatni. Równolegle podjęliśmy kroki prawne celem wykwaterowania lokatorów z oficyny budynku przy ul. Krupniczej. Nie będzie to jednak łatwe, a tylko całkowite opróżnienie tej części naszej siedziby gwarantuje kompleksowy remont całego obiektu. Otrzymane WZZiT na prace remontowe to dopiero początek (ważny) na długiej drodze do przeprowadzenia całego przedsięwzięcia. Niestety, nasza próba niwelacji terenu podwórka przy Krupniczej i uzyskania 8-10 miejsc parkingowych natrafiła na problemy praktycznie nie do przebrnięcia. Chodzi o drzewostan na tym terenie, a głównie 80-letni cis rosnący na samym środku! No cóż, możliwości przesadzenia drzewa praktycznie nie ma, więc parkingu nie będzie! Dzisiaj tj. 12 września o godzinie powitamy w naszym gronie (wręczenie Praw Wykonywania Zawodu) kolejny rocznik lekarzy i lekarzy dentystów. Życzę im wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i mam nadzieję, że izby lekarskie będą im w tym pomocne. Zapraszam nowy rocznik Koleżanek i Kolegów lekarzy do pracy w Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji. Ostatnie Igrzyska wykazały, że jeśli za organizację możemy się ubiegać o złoty medal, to w rywalizacji sportowej jest krucho. Zwłaszcza w konkurencjach drużynowych (piłka nożna, siatkówka, koszykówka) kiepsko. A przecież nie tak dawno nasza drużyna piłki nożnej pod wodzą dr. Balawandera święciła triumfy nawet na Mistrzostwach Świata Medyków. Czas najwyższy powrócić do tych wspaniałych czasów! Serdecznie wszystkich pozdrawiam! Sekretarz ORL dr Jacek Tętnowski

Ewolucje Minister Zdrowia

Ewolucje Minister Zdrowia 1 Na okładce Krupnicza 11a wraca ostatecznie do Izby! Nareszcie! Po wieloletniej batalii o zwrot naszej Izbie jej własności sprzed 1950 roku tj. nieruchomości przy ul. Krupniczej 11 a, z radością informujemy,

Bardziej szczegółowo

obradował XXVIII Okręgowy Zjazd Lekarzy ...NFZ przestał być płatnikiem,

obradował XXVIII Okręgowy Zjazd Lekarzy ...NFZ przestał być płatnikiem, 1 W NUMERZE M.IN. 7 10-33 Gazeta Lekarska pozostaje medium autonomicznym... pisze prezes NRL dr Maciej Hamankiewicz w nawiązaniu do naszego komentarza w sprawie przeproszenia przez Fakt (wydawany przez

Bardziej szczegółowo

Ziarnko ironii I szczyptę taktu. Gotowe danie ozdobić bukiecikiem małych uprzejmości I podawać je codziennie z pogodą ducha. Według proroctw Sybilli

Ziarnko ironii I szczyptę taktu. Gotowe danie ozdobić bukiecikiem małych uprzejmości I podawać je codziennie z pogodą ducha. Według proroctw Sybilli 1 W NUMERZE M.IN. Przepis na cały rok Wziąć dwanaście miesięcy, Obmyć je dobrze do czysta Z goryczy, chciwości, pedanterii i lęku. Biorąc po jednej części pracy Do każdego dnia dodać Dwie części wesołości

Bardziej szczegółowo

GALICYJSKA GAZETA LEKARSKA NR 2/2012

GALICYJSKA GAZETA LEKARSKA NR 2/2012 1 2 Szanowne Koleżanki i Koledzy! Siedziałem przed telewizorem i słuchałem rozmowy z ministrem zdrowia. Próbowałem w myśli konfrontować słowa z czynami, deklaracje z decyzjami, słuchałem dobrze znanych

Bardziej szczegółowo

ISSN 1897-7782 3/128. marzec / kwiecień

ISSN 1897-7782 3/128. marzec / kwiecień ISSN 1897-7782 3/128 marzec / kwiecień 2012 W NUMERZE M.IN. 10 22 XXIX Okręgowy Zjazd Lekarzy w Rytrze Jak wystawiać recepty? W mateczniku stomatologów Suchej nitki nie zostawili w Rytrze, 30 marca, uczestnicy

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne w Krynicy

Ekonomiczne w Krynicy 1 W NUMERZE M.IN. 13 19 Tak się zaczęło... 25 lipca 1893 roku, o godzinie 11.00, w siedzibie C.K. Starostwa Krakowskiego, w Pałacu Spiskim, w Rynku Głównym 34, ukonstytuowała się na swym pierwszym posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Ewidentna kobieta sukcesu. Tak postrzega swoją

Ewidentna kobieta sukcesu. Tak postrzega swoją 1 W NUMERZE M.IN. 9 15 Śląska Izba Lekarska Jak funkcjonują nasi sąsiedzi? Przedstawiamy portret drugiej co do wielkości Izby Lekarskiej w kraju. Jej prezes dr Jacek Kozakiewicz kreśli obraz samorządu

Bardziej szczegółowo

Satysfakcji z codzienności Radości z niecodzienności Miłych ludzi Dobrych zdarzeń

Satysfakcji z codzienności Radości z niecodzienności Miłych ludzi Dobrych zdarzeń W numerze m.in.: 1 Relacja własna z centralnych uroczystości 25-lecia Samorządu Lekarskiego w Warszawie (7) Bóg się rodzi... śladem świątecznego kolędowania podąża B. Kaczkowska (9) Podkarpacki Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Szanowne Koleżanki i Koledzy! W numerze m.in.: 1 Stanowisko Prezydium ORL w sprawie trybu wprowadzania zmian w systemie ochrony zdrowia (2) 150 lat krakowskiej pediatrii. Wystawa w Bibliotece Jagiellońskiej (8) Dlaczego nie jeździmy

Bardziej szczegółowo

Wszystkim dentystom i ich Rodzinom radosnych świąt Bożego Narodzenia! I oby Państwa pacjentom w Nowym Roku nie brakowało słodyczy!

Wszystkim dentystom i ich Rodzinom radosnych świąt Bożego Narodzenia! I oby Państwa pacjentom w Nowym Roku nie brakowało słodyczy! 1 W NUMERZE M.IN. Wigilijny op³atek (3) Cracoviae Merenti dla OIL (5) XXXII Sprawozdawczy Zjazd za nami. A. Matyja prezesem na VII kadencjê (11) Stomatolodzy we w³adzach Izby (24) XL Konferencja w Rytrze.

Bardziej szczegółowo

Jaka jest cena życia?

Jaka jest cena życia? 1 W NUMERZE M.IN. 12 19 Wybory już rozpoczęte Lista rejonów została już podana do wiadomości publicznej. Do 18 lutego można się przemieścić, w marcu należy zgłosić kandydatów do władz, między 15 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2012/2013

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2012/2013 Vol. V 2012 Nr 10 październik ISSN 1899-5810 Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2012/2013 Inauguracyjne Przemówienie JM Rektora Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

B iulet yn. Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 VII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki. Współpraca UM w Łodzi i UŁ

B iulet yn. Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 VII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki. Współpraca UM w Łodzi i UŁ B iulet yn Uniwersytetu Medycznego w Łodzi www.umed.pl Współpraca UM w Łodzi i UŁ Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 VII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki Połączenie sił to początek,

Bardziej szczegółowo

Szanse na unijne dotacje

Szanse na unijne dotacje ROZMOWA O ZDROWIU: Na marginesie priorytetów Anna Lella EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 0867-2164 10 2013 P I S M O I Z B L E K A R S K I C H Szanse na unijne dotacje Wybory samorządowe Korespondencyjnie e-doktor

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz bezpłatny. Rozpaczliwy plan B. 1 marzec 2009. nr 3 (219) www.gazetalekarska.pl

Egzemplarz bezpłatny. Rozpaczliwy plan B. 1 marzec 2009. nr 3 (219) www.gazetalekarska.pl Egzemplarz bezpłatny 3 2009 Rozpaczliwy plan B 1 marzec 2009 Cena prestiżu Sondaże opinii publicznej są współczesnym eliksirem dla mas, stęsknionych za sensacją Dzięki nim wiemy więcej o współbraciach,

Bardziej szczegółowo

Kto, komu zaszkodzi? W numerze m.in.: Nasza okładka

Kto, komu zaszkodzi? W numerze m.in.: Nasza okładka W numerze m.in.: 1 Drogę dentystów do samorządności szkicuje D. Kościelniak (4) 12. Kongres Polskich Stomatologów okiem uczestniczki (Joanna Ryniewicz) (6) Jak wygląda samorządność dentystów na Słowacji

Bardziej szczegółowo

8-9 2010. Egzemplarz bezpłatny. nr 8-9 (236-237) Kasa dla lekarza. www.gazetalekarska.pl. sierpień-wrzesień 2010

8-9 2010. Egzemplarz bezpłatny. nr 8-9 (236-237) Kasa dla lekarza. www.gazetalekarska.pl. sierpień-wrzesień 2010 . Egzemplarz bezpłatny 8-9 2010 Kasa dla lekarza 1 Akcja kasa! wspomniałam wcześniej uprawnia do zwolnienia od obowiązku posiadania kasy fiskalnej. W numerze między innymi 2 Niniejsze opracowanie stanowi

Bardziej szczegółowo

Sztukmistrz z Miodowej. ROZMOWA O ZDROWIU: Sztuka właściwej komunikacji z pacjentem Jacek Dąbała PISMO IZB LEKARSKICH

Sztukmistrz z Miodowej. ROZMOWA O ZDROWIU: Sztuka właściwej komunikacji z pacjentem Jacek Dąbała PISMO IZB LEKARSKICH ROZMOWA O ZDROWIU: Sztuka właściwej komunikacji z pacjentem Jacek Dąbała EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 0867-2164 5 2014 PISMO IZB LEKARSKICH Sztukmistrz z Miodowej 26 Stomatologia Wszyscy jesteśmy lekarzami

Bardziej szczegółowo

Wraca 203. Pamiętniki. rozstrzygnięcie konkursu

Wraca 203. Pamiętniki. rozstrzygnięcie konkursu 6 2004 Wraca 203 Pamiętniki rozstrzygnięcie konkursu 2 nr 6 (161) czerwiec 2004 wwwgazetalekarskapl REKLAMA Biorą czy dają? Urządzeniem, któremu u progu XXI w przepowiada się zawrotną karierę, jest maleńki

Bardziej szczegółowo

Raj naukowców. PWSZ w Kaliszu. Miesięcznik Społeczno-Kulturalny. styczeń luty marzec kwiecień nr 1 2 3 4 / 147 / 2012 / rok XIX

Raj naukowców. PWSZ w Kaliszu. Miesięcznik Społeczno-Kulturalny. styczeń luty marzec kwiecień nr 1 2 3 4 / 147 / 2012 / rok XIX styczeń luty marzec kwiecień nr 1 2 3 4 / 147 / 2012 / rok XIX Miesięcznik Społeczno-Kulturalny cena 7 zł (w tym 5% VAT) ISSN 1426-7667 nr indeksu 323462 PWSZ w Kaliszu Raj naukowców 1 2 3 4 Miesięcznik

Bardziej szczegółowo

Internet w medycynie str. 21 PISMO ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ W KATOWICACH. Protest lekarzy kalendarium str. 2

Internet w medycynie str. 21 PISMO ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ W KATOWICACH. Protest lekarzy kalendarium str. 2 PISMO ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ W KATOWICACH luty/marzec 2012 nr 190 ISSN 1232-8693 Internet w medycynie str. 21 Protest lekarzy kalendarium str. 2 Przed XXXI Okręgowym Zjazdem Lekarzy str. 5 O prywatyzacji

Bardziej szczegółowo

PANACEUM. Tyle samorządu, ile to możliwe. Uwaga! nr 6 (154) czerwiec 2010. Od redakcji NOWE OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE OC LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW

PANACEUM. Tyle samorządu, ile to możliwe. Uwaga! nr 6 (154) czerwiec 2010. Od redakcji NOWE OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE OC LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW PANACEUM nr 6 (154) czerwiec 2010 Pismo Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi 93-005 Łódź, ul. Czerwona 3, www.oil.lodz.pl biuro@oil.lodz.pl Wydawca Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi Komisja Informacyjno-Wydawnicza

Bardziej szczegółowo

Dobrych Świąt... PISMO ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ W KATOWICACH. Rozmowa z Jackiem Kozakiewiczem, prezesem ORL VI kadencji str. 4

Dobrych Świąt... PISMO ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ W KATOWICACH. Rozmowa z Jackiem Kozakiewiczem, prezesem ORL VI kadencji str. 4 Pro Medico grudzień 2012 1 PISMO ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ W KATOWICACH grudzień 2012 nr 198 ISSN 1232-8693 Dobrych Świąt... Rozmowa z Jackiem Kozakiewiczem, prezesem ORL VI kadencji str. 4 Gratulacje dla

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz bezpłatny. Leczyć dobrze, ale tanio! REKLAMA REKLAMA

Egzemplarz bezpłatny. Leczyć dobrze, ale tanio! REKLAMA REKLAMA 2 2007 Egzemplarz bezpłatny Leczyć dobrze, ale tanio! REKLAMA REKLAMA REKLAMA Trybunał strzela szpitalom w piętę Dla prawdziwego lekarza dyżur to cudowna przygoda zawodowa. To coś więcej niż pieniądze.

Bardziej szczegółowo

Gazeta Uczelniana. Miesięcznik informacyjny Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich rok XV nr 1 (147) październik 2009 ISSN 1429-5822

Gazeta Uczelniana. Miesięcznik informacyjny Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich rok XV nr 1 (147) październik 2009 ISSN 1429-5822 Gazeta Uczelniana Miesięcznik informacyjny Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich rok XV nr 1 (147) październik 2009 ISSN 1429-5822 Inauguracja roku akademickiego 2009/2010 W numerze: Uroczystość wmurowania

Bardziej szczegółowo

NOWY ROK, NOWE WŁADZE

NOWY ROK, NOWE WŁADZE Nr 1 (210) STYCZEŃ 2008 ISSN 1425 9397 NOWY ROK, NOWE WŁADZE Minister zdrowia Ewa Kopacz Ewa Kopacz została powołana na stanowisko ministra zdrowia 20 listopada 2007 r. Jest absolwentką Wydziału Lekarskiego

Bardziej szczegółowo

Rok 21 Marzec 2011 nr 3 (243)

Rok 21 Marzec 2011 nr 3 (243) Rok 21 Marzec 2011 nr 3 (243) Eksponaty z Muzeum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego 2 Gazeta AMG nr 3/2011 Dyrektor UCK mgr E. Książek-Bator prezentuje rektorowi prof. J. Morysiowi certyfikat ISO 9001:2008

Bardziej szczegółowo

O przyjazny pacjentowi i efektywny system opieki zdrowotnej

O przyjazny pacjentowi i efektywny system opieki zdrowotnej 7-8 2005 Egzemplarz bezpłatny Deklaracja: O przyjazny pacjentowi i efektywny system opieki zdrowotnej 2 wwwgazetalekarskapl REKLAMA Sondy i sądy Niewątpliwą zdobyczą minionego stulecia w Europie jest wolność

Bardziej szczegółowo

Październik 2013 nr 3 (7), rok 2

Październik 2013 nr 3 (7), rok 2 Październik 2013 nr 3 (7), rok 2 MAGAZYN PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE www.pwsz.konin.edu.pl fot. Robert Zawadziński Centrum Wykładowo-Dydaktyczne PWSZ w Koninie rys. Jan Markaczewski Drodzy

Bardziej szczegółowo

Wywiad z Łukaszem Sadowskim Przewodniczącym Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Wywiad z Łukaszem Sadowskim Przewodniczącym Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Vol. V 2012 Nr 7-9 lipiec-wrzesień ISSN 1899-5810 Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Obozy surfing owe AZS UMED ZDROWY UŚMIECH w 2 minuty Polskie pielęgniarki w Parlamencie Europejskim

Bardziej szczegółowo