Regulamin loterii audioteksowej pod nazwą Przedłużamy wakacje (dalej: Regulamin ) 1 Nazwa Loterii

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin loterii audioteksowej pod nazwą Przedłużamy wakacje (dalej: Regulamin ) 1 Nazwa Loterii"

Transkrypt

1 Regulamin loterii audioteksowej pod nazwą Przedłużamy wakacje (dalej: Regulamin ) 1 Nazwa Loterii Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się loteria audioteksowa pod nazwą Przedłużamy wakacje, zwana dalej Loterią. 2 Organizator Loterii Organizatorem Loterii jest Albedo Marketing Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu (60-413) przy ul. Tatrzaoskiej 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznao Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , posługująca się numerem NIP oraz numerem REGON , o kapitale zakładowym w kwocie ,00 zł, zwana dalej Organizatorem. 3 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i warunki uczestnictwa w Loterii. 2. Loteria jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 3. Loteria trwa w dniach od 14 września 2015 r. do dnia 2 marca 2016 r. (okres ten zwany jest dalej okresem trwania Loterii i obejmuje również postępowanie reklamacyjne) przy czym Sprzedaż Produktów Promocyjnych uprawniająca do wzięcia udziału w Loterii trwa w dniach od 14 września 2015 r. do 06 grudnia 2015 r 4. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Loterii sprawuje wewnętrzna komisja nadzoru, powołana przez Organizatora i działająca na podstawie wydanego przez Organizatora regulaminu wewnętrznej komisji nadzoru. W skład komisji wchodzi osoba posiadająca stosowne świadectwo zawodowe, wydane przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Komisja nadzoruje wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązao wynikających z niniejszego Regulaminu. Komisja jest również organem nadzorującym prawidłowe przeprowadzenie postępowania reklamacyjnego. 5. Loteria prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U r., poz. 612) oraz zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Celnej w Poznaniu. 6. Loteria, stanowi loterię audioteksową w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U r., poz. 612). 7. Uczestnik przystępując do Loterii powinien zapoznad się z treścią Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegad zasad określonych w Regulaminie, jak również potwierdza, że spełnia warunki, które uprawniają go do udziału w Loterii. 8. Organizator utworzył stronę internetową Loterii pod adresem (dalej: strona internetowa Loterii ). Materiały promocyjne Loterii są dostępne od dnia 14 września 2015 r. do dnia 6 grudnia 2015 r. Moc wiążącą mają wyłącznie zapisy niniejszego Regulaminu. 4 Uczestnicy Loterii i jej przebieg 1. Loteria przeznaczona jest dla osób fizycznych, które ukooczyły 18 lat, posiadających pełną zdolnośd do czynności prawnych i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nabywające określone w niniejszym Regulaminie produkty promocyjne jako konsumenci w rozumieniu art Kodeksu cywilnego (dalej: Uczestnicy ). 2. Pracownicy (niezależnie od podstawy zatrudnienia) Organizatora i członkowie ich rodzin, a także pracownicy (niezależnie od podstawy zatrudnienia) Graal S.A., ul. Zachodnia 12, Wejherowo i członkowie ich rodzin nie będą mogli brad udziału w Loterii oraz otrzymywad w niej nagród. 3. Przez członków rodziny, o których mowa w ust. 2 powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeostwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeostwa, rodziców i rodzeostwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 1

2 4. W Loterii biorą udział wszystkie produkty z oferty handlowej Graal S.A., oznaczone logo marki Graal, dostępne w czasie trwania Loterii w powszechnej dystrybucji detalicznej, niezależnie od tego czy na opakowaniach znajdowad się będą informacje na temat Loterii (zwane dalej na potrzeby Regulaminu Produktami Promocyjnymi ). 5. Sprzedaż Produktów Promocyjnych rozpoczyna się w dniu 14 września 2015 r. i potrwa do dnia 6 grudnia 2015 r. Poza tym okresem Produkty Promocyjne mogą byd dostępne w sprzedaży, jednakże ich zakup nie uprawnia do wzięcia udziału w Loterii. 6. Aby wziąd udział w Loterii Uczestnik powinien spełnid łącznie niżej wymienione warunki: a. w okresie od 14 września 2015 r. do 6 grudnia 2015 r. do godziny 23:59:59 dokonad jedną transakcją zakupu co najmniej trzech Produktów Promocyjnych i uzyskad z tego tytułu jeden paragon fiskalny; Uczestnik powinien ponadto zachowad oryginał paragonu potwierdzającego zakup Produktu Promocyjnego, na podstawie którego Uczestnik zgłosił udział w Loterii. b. w terminie od dnia 14 września 2015 r. od godz. 00:00:05 do dnia 06 grudnia 2015 r. do godz. 23:59:59 dokonad prawidłowego zgłoszenia swojego udziału w Loterii w jeden z poniższych sposobów i. za pośrednictwem strony internetowej poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego w sposób zgodny z zamieszczonymi na tej stronie wskazówkami, podając: 1. numer paragonu fiskalnego stwierdzającego zakup Produktu Promocyjnego zgodnie z 4 ust. 6 Regulaminu, datę zakupu a także NIP sklepu, który wystawił paragon, 2. imię i nazwisko, swój adres oraz numer telefonu i klikając przycisk Wyślij, ii. poprzez wysłanie wiadomości SMS na numer 4321 (opłata jak za 1 SMS według taryfy operatora), podając w treści wiadomości nr paragonu fiskalnego stwierdzającego zakup Produktu Promocyjnego zgodnie z 4 ust. 6 Regulaminu wg wzoru: Graal.Numer paragonu (np. Graal ) Spełnienie przez Uczestnika powyższych czynności łącznie zwane będzie dalej Zgłoszeniem. 7. Przesłanie Zgłoszenia do Loterii oznacza jednoczesną akceptację postanowieo Regulaminu. 8. W przypadku Zgłoszenia w sposób opisany w 4 ust. 6 lit. b Regulaminu uwzględniane będą jedynie SMS-y wysyłane z telefonów komórkowych, za pośrednictwem sieci operatorów telefonii komórkowej korzystających z polskich zasobów numeracji, w szczególności nie będą uwzględniane SMS-y wysyłane za pomocą Internetu. 9. Po dokonaniu Zgłoszenia zgodnie z 4 ust. 6 lit. a Regulaminu, Uczestnik będzie informowany komunikatem wyświetlanym na stronie internetowej Loterii czy jego Zgłoszenie zostało przyjęte przez Organizatora. Jednocześnie Organizator prześle Uczestnikowi na podany przez niego adres wiadomośd potwierdzającą przyjęcie Zgłoszenia. W przypadku dokonania Zgłoszenia zgodnie z 4 ust. 6 lit. b Regulaminu, Uczestnik zostanie poinformowany o przyjęciu jego Zgłoszenia przez Organizatora w bezpłatnej wiadomości zwrotnej SMS. 10. Jeśli Uczestnik zgłosi wielokrotnie i jednocześnie ten sam numer paragonu fiskalnego, który wystawił ten paragon, Organizator do udziału w Loterii przyjmie tylko jedno Zgłoszenie z tym numerem paragonu fiskalnego. Postanowienia te stosuje się odpowiednio w sytuacji, kiedy Uczestnik dokona wielokrotnie Zgłoszenia numeru paragonu fiskalnego o tym samym ciągu alfanumerycznym, dokonując zmian w wielkości wpisywanych liter. Oznacza to, iż tym samym Zgłoszeniem jest np. zgłoszenie numeru z paragonu fiskalnego 123ABCDE, 123abcde, 123Abcde, 123aBCDE itp. 11. Zgłoszenia będą mogły byd wysyłane przez Uczestników w okresie od 14 września 2015 r. od godz. 00:00:05 do 6 grudnia 2015 r. do godz. 23:59:59. O chwili przesłania Zgłoszenia decyduje data i godzina otrzymania Zgłoszenia przez Organizatora. Ilekrod w niniejszym Regulaminie jest mowa o otrzymaniu Zgłoszenia przez Organizatora, należy przez to rozumied wpływ Zgłoszenia na serwer teleinformatyczny Organizatora. 12. Każdy Uczestnik może wziąd udział w Loterii dowolną liczbę razy. Oznacza to, że Uczestnik będzie uprawniony do przesłania dowolnej liczby Zgłoszeo, pod warunkiem, że każdorazowo spełnione będą wszystkie warunki określone w Regulaminie, z uwzględnieniem brzmienia 7 ust Regulaminu. 2

3 13. Zgłoszenia niekompletne lub wypełnione nieprawidłowo są nieważne i nie będą brały udziału w Loterii. 14. Paragon fiskalny potwierdza zakup Produktów Promocyjnych w rozumieniu niniejszego Regulaminu, jeżeli spełnia następujące warunki: a) jest prawdziwy, tzn. wystawiony przez sklep, którego dane na nim się znajdują i nie jest podrobiony lub sfałszowany; b) nie jest uszkodzony w sposób budzący wątpliwości, co do zawartych w nim treści czy jego autentyczności, w szczególności paragon fiskalny nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch różnych dowód zakupów; c) na liście zakupów na paragonie fiskalnym jest słowo lub skrót pozwalające stwierdzid, iż zakup dotyczył Produktów Promocyjnych, bądź też na paragonie fiskalnym widnieje inne oznaczenie pozwalające stwierdzid, iż zakup dotyczy Produktów Promocyjnych. Jeśli z paragonu nie wynika jasno jaka ilośd Produktów Promocyjnych została zakupiona, wówczas przyjmuje się, iż paragon potwierdza zakup 1 (jednego) Produktu Promocyjnego. Jeśli z treści paragonu fiskalnego nie wynikają jasno powyższe warunki, Uczestnik zobowiązany jest potwierdzid to w sklepie (pieczątka sklepu i podpis jego przedstawiciela); d) data i godzina wystawienia paragonu fiskalnego przypada przed wysłaniem nagrodzonego Zgłoszenia, ale nie wcześniej niż 14 września 2015 r. o godzinie 00:00: Na potrzeby Loterii za dowód zakupu Produktów Promocyjnych poczytuje się wyłącznie paragon fiskalny. W Loterii nie można brad udziału na podstawie faktury VAT. 5 Nagrody 1. Całkowita wartośd puli nagród przeznaczonych przez Organizatora do wydania w Loterii wynosid będzie ,00 zł (słownie: dziewięddziesiąt siedem tysięcy siedemset szesnaście złotych 00/100) brutto. Liczba nagród będzie ograniczona i wyniesie 132 (słownie: sto trzydzieści dwie) sztuki. 2. Nagrodami w Loterii będą: a) 12 (słownie: dwanaście) Nagród Głównych voucherów do Biura Podróży ITAKA (dalej: Biuro Podróży ), każdy o wartości zł (słownie: sześd tysięcy złotych 00/100) brutto, wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 667,00 zł (słownie: sześdset sześddziesiąt siedem złotych 00/100); dodatkowa nagroda pieniężna nie będzie podlegała wydaniu, lecz będzie potrącana przez Organizatora na poczet pokrycia podatku dochodowego od nagrody uzyskanej w Loterii na zasadach określonych szerzej w 10 niniejszego Regulaminu; łączna wartośd jednej Nagrody Głównej wynosi 6.667,00 zł (słownie: sześd tysięcy sześdset sześddziesiąt siedem złotych 00/100), a wartośd wszystkich Nagród Głównych wynosi zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy cztery złote 00/100); b) 120 (słownie: sto) Nagród Pocieszenia walizek marki Puccini model ABS01 rozmiar C, każda o wartości 147,60 zł (słownie: sto czterdzieści siedem 60/100) brutto. Łączna wartośd wszystkich Nagród Pocieszenia wynosi ,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy siedemset dwanaście złotych 00/000). 3. Nagrody wygrane w Loterii nie mogą byd wymienione na ekwiwalent pieniężny lub inną nagrodę rzeczową. Laureatowi nie przysługuje również prawo zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród. 4. Laureat może zrealizowad Nagrodę Główną w terminie jednego roku. od dnia jej wydania, poprzez dokonanie za jej pomocą płatności za dowolne usługi turystyczne oferowane przez Biuro Podróży. W razie nieskorzystania z usług turystycznych Biura Podróży przez Laureata, jak również skorzystania z usług Biura Podróży o wartości niższej niż wartośd nagrody, Laureatowi nie przysługuje zwrot wartości nagrody lub różnicy pomiędzy wartością nagrody a wartością zrealizowanych usług Biura Podróży. Laureat może zrealizowad Nagrodę Główną wyłącznie jednokrotnie, przy jednej transakcji zakupu usług turystycznych Biura Podróży. 5. Szczegółowe zasady realizacji Nagrody Głównej mogą określad regulaminy Biura Podróży i wszelkie inne zasady świadczenia przez nie usług, z którymi Laureat powinien zapoznad się przed realizacją Nagrody Głównej. 6 Ochrona danych osobowych Dane osobowe Uczestników Loterii wykorzystywane będą wyłącznie do celów związanych z przeprowadzeniem niniejszej Loterii. Wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych odbywad się będzie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz ze zm.). Administratorem danych osobowych będzie Graal Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Zachodniej 12, Wejherowo. Podanie 3

4 danych osobowych będzie dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia udział w Loterii i otrzymanie nagrody. Każdy Uczestnik Loterii posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, jak również odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. 7 Losowanie nagród oraz sposób i termin ogłaszania wyników 1. Komputer z zainstalowanym specjalnym systemem, działający w siedzibie Organizatora mieszczącej się przy ulicy Tatrzaoskiej 8 w Poznaniu, będzie rejestrował nadchodzące zgłoszenia przesyłane przez Uczestników począwszy od dnia 14 września 2015 r. od godz. 00:00:05 do dnia 6 grudnia 2015 r. do godz. 23:59: Losowania przeprowadzane są przy użyciu specjalnej aplikacji losującej z numerów identyfikacyjnych zgłoszeo, zapewniającej losowośd wyników Loterii. Komputer, o którym mowa w 7 ust. 1 Regulaminu jako urządzenie do gier losowych w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U r., poz. 612) jest przystosowany do ochrony praw grających i realizacji przepisów ww. ustawy, a także jest eksploatowany przez Organizatora jako podmiot posiadający zezwolenie na przeprowadzenie Loterii oraz został zarejestrowany przez właściwego naczelnika urzędu celnego zgodnie z przepisami ww. ustawy. 3. Spośród wszystkich Zgłoszeo w Loterii Organizator losuje laureatów Loterii. Losowania Nagród będą odbywad się w siedzibie Organizatora przy ul. Tatrzaoskiej 8 w Poznaniu (60-413). 4. Losowania Nagród Pocieszenia prowadzone będą w każdy poniedziałek w okresie od dnia 21 września 2015 r. do dnia 7 grudnia 2015 r. W losowaniach wezmą udział Zgłoszenia, które wpłyną do Organizatora w ciągu 7 dni poprzedzających bezpośrednio dzieo losowania, tj. w okresie od poniedziałku od godz. 00:00:00 do niedzieli do godz. 23:59:59. W pierwszej kolejności zostaną wylosowane Nagrody Pocieszenia a następnie Nagroda Główna, w drugiej kolejności zostaną wylosowane Nagrody Pocieszenia dla Laureatów Rezerwowych oraz Nagroda Główna dla Laureata Rezerwowego. 5. W czasie losowania Nagród Pocieszenia zostanie każdorazowo wylosowanych dziesięciu Laureatów, którzy otrzymają po jednej Nagrodzie Pocieszenia oraz 10 Laureatów rezerwowych. 6. W każdym losowaniu Nagrody Głównej losowany będzie jeden Laureat Nagrody Głównej oraz jeden Laureat rezerwowy. 7. Losowania Nagród Głównych i Nagród Pocieszenia odbędą się o godz. 16:00 w następujące dni: a) r. w którym wezmą udział wszystkie Zgłoszenia, które wpłynęły do Organizatora w okresie od r. godz. 00:00:05 do r. godz. 23:59:59; b) r. w którym wezmą udział wszystkie Zgłoszenia, które wpłynęły do Organizatora w okresie od r. godz. 00:00:00 do r. godz. 23:59:59; c) r. w którym wezmą udział wszystkie Zgłoszenia, które wpłynęły do Organizatora w okresie od r. godz. 00:00:00 do r. godz. 23:59:59; d) r. w którym wezmą udział wszystkie Zgłoszenia, które wpłynęły do Organizatora w okresie od r. godz. 00:00:00 do r. godz. 23:59:59; e) r. w którym wezmą udział wszystkie Zgłoszenia, które wpłynęły do Organizatora w okresie od r. godz. 00:00:00 do r. godz. 23:59:59; f) r. w którym wezmą udział wszystkie Zgłoszenia, które wpłynęły do Organizatora w okresie od r. godz. 00:00:00 do r. godz. 23:59:59; g) r. w którym wezmą udział wszystkie Zgłoszenia, które wpłynęły do Organizatora w okresie od r. godz. 00:00:00 do r. godz. 23:59:59; h) r. w którym wezmą udział wszystkie Zgłoszenia, które wpłynęły do Organizatora w okresie od r. godz. 00:00:00 do r. godz. 23:59:59. i) r. w którym wezmą udział wszystkie Zgłoszenia, które wpłynęły do Organizatora w okresie od r. godz. 00:00:00 do r. godz. 23:59:59. j) r. w którym wezmą udział wszystkie Zgłoszenia, które wpłynęły do Organizatora w okresie od r. godz. 00:00:00 do r. godz. 23:59:59. k) r. w którym wezmą udział wszystkie Zgłoszenia, które wpłynęły do Organizatora w okresie od r. godz. 00:00:00 do r. godz. 23:59:59. l) r. w którym wezmą udział wszystkie Zgłoszenia, które wpłynęły do Organizatora w okresie od r. godz. 00:00:00 do r. godz. 23:59: W przypadku, gdy w danym okresie pomiędzy losowaniami liczba przesłanych zgłoszeo będzie mniejsza niż ilośd nagród przewidzianych do losowania nagród, nagrody przypadające na najbliższe planowane losowanie są przyporządkowywane do następnego losowania, w którym można wyłonid laureatów Loterii 4

5 (tzn. dla którego jest przesłana dostateczna liczba zgłoszeo). W takim przypadku, w owym następnym losowaniu jest dodatkowo wyłanianych tylu laureatów podstawowych i laureatów rezerwowych, ilu laureatów nie zostało wyłonionych we wcześniejszym losowaniu. 9. Jeden Uczestnik na podstawie jednego Zgłoszenia może wygrad w Loterii nie więcej niż jedną Nagrodę. 10. Jeden Uczestnik może wygrad w Loterii tylko jedną Nagrodę Główną, niezależnie od liczby przesłanych Zgłoszeo. 11. Jeden Uczestnik może wygrad w Loterii więcej niż jedną Nagrodę Pocieszenia, jednakże każdorazowo na podstawie odrębnego Zgłoszenia. 12. W trakcie każdego z losowao, o których mowa w 7 ust. 4-8 Regulaminu, wylosowany zostaje ponadto jeden laureat rezerwowy dla każdego wylosowanego laureata. Poszczególne Nagrody przekazywane są odpowiednim laureatom rezerwowym w przypadku, gdy laureat danej Nagrody nie spełnia warunków uczestnictwa w Loterii lub nie wypełnia wszystkich dodatkowych wymogów formalnych wydania mu nagrody (zgodnie z 8 Regulaminu). 13. Do laureatów rezerwowych stosuje się odpowiednio wszystkie warunki lub wymagania uzyskania nagrody przewidziane dla laureata. W przypadku, gdy laureat rezerwowy danej Nagrody nie spełni warunków jej wydania przewidzianych w Regulaminie Loterii, pozostaje ona własnością Organizatora. 14. Lista laureatów w danym losowaniu będzie publikowana przez Organizatora na stronie internetowej Loterii poprzez podanie imienia, pierwszej litery nazwiska i miejscowości zamieszkania laureatów w terminie 7 dni roboczych od momentu potwierdzenia praw wszystkich laureatów z danego losowania do otrzymania nagrody w Loterii do dnia 10 lutego 2016 r. 8 Warunki wydania Nagród 1. Laureaci Nagród będą powiadamiani przez Organizatora o wylosowaniu ich Zgłoszeo jako zwycięskich telefonicznie na numer telefonu, podany przez nich zgodnie z 4 ust. 6 lit. a pkt 2 Regulaminu lub z którego laureat wysłał wiadomośd zgłaszającą udział w Loterii zgodnie z 4 ust. 6 lit. b Regulaminu, w terminie do 3 dni roboczych od dnia losowania. Laureat zobowiązany jest odebrad połączenie telefoniczne, wyrazid zgodę na nagrywanie rozmowy telefonicznej oraz na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora, potwierdzid swoje uczestnictwo w Loterii oraz podad swoje dane osobowe (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres do kontaktu (jeżeli posiada) oraz numer telefonu komórkowego za pomocą którego dokonano zgłoszenia w Loterii, o ile zgłoszenie to nastąpiło zgodnie z 4 ust. 6 lit. b Regulaminu). Próba uzyskania połączenia z laureatem podejmowana jest co najmniej dwukrotnie w odstępie nie krótszym niż 2 godziny, przy czym za każdym razem oczekiwanie na połączenie powinno obejmowad co najmniej 5 sygnałów przy sygnale braku odpowiedzi ze strony laureata. W przypadku sygnału "zajętości", następna próba połączenia zostanie przeprowadzona po 5 minutach. W przypadku braku któregokolwiek z ww. sygnałów lub zgłoszenia skrzynki poczty głosowej podejmowana jest ponownie próba połączenia, co najmniej dwukrotnie w odstępie nie krótszym niż 2 godziny. W przypadku rozłączenia połączenia w trakcie rozmowy próba ponownego połączenia podejmowana jest wg wyżej opisanej procedury. W wypadku braku możliwości uzyskania połączenia telefonicznego z laureatem zgodnie z opisaną powyżej procedurą, zostanie on poinformowany w tym samym dniu za pomocą SMS-a informującego o wylosowaniu Zgłoszenia, terminie i sposobie spełnienia warunków formalnych koniecznych do przyznania Nagrody. Powyższe zapisy dotyczą także laureatów wyłonionych w trybie wylosowania zgłoszenia rezerwowego. 2. W nieprzekraczalnym terminie 7 dni kalendarzowych (decyduje data stempla pocztowego) od momentu telefonicznego powiadomienia (lub wysłania SMS przez Organizatora zgodnie z 8 ust. 1 Regulaminu) Laureat jest zobowiązany przesład listem poleconym z dopiskiem na kopercie Przedłużamy wakacje na adres Albedo Marketing sp. z o.o., ul. Tatrzaoska 8, Poznao, dokumenty (dalej: Dokumenty) zawierające: a) imię, nazwisko, adres zamieszkania, oraz numer telefonu komórkowego (zgodnego z tym, z którego dokonano zgłoszenia w Loterii, o ile nastąpiło ono w sposób wskazany w 4 ust. 6 lit. a i b Regulaminu) dane te muszą byd zgodne z danymi opisanymi w 8 ust. 1. Regulaminu; b) czytelną kserokopię dowodu tożsamości potwierdzającego wiek Laureata c) oryginalny paragon potwierdzający dokonanie zakupu jedną transakcją Produktu lub Produktów Promocyjnych, o którym mowa w 4 ust. 6 Regulaminu, którego numer będzie zgodny z numerem podanym w wylosowanym Zgłoszeniu udziału w Loterii, 5

6 d) podpisane czytelnie oświadczenia Laureata o następującej treści Zapoznałem się z Regulaminem loterii promocyjnej Przedłużamy wakacje i wyrażam zgodę na jego warunki i o spełnieniu warunków określonych w 4 Regulaminu 3. Nieprzesłanie wszystkich Dokumentów w sposób i terminie określonym w Regulaminie powoduje utratę prawa do nagrody przez laureata i przejście tego prawa na laureata rezerwowego. Jeśli również laureat rezerwowy nie spełni wszystkich warunków wydania nagrody przewidzianych w Regulaminie, nagroda pozostanie własnością Organizatora. 4. Organizator ma prawo żądad okazania przez Uczestnika takiej liczby dowodów zakupu, która odpowiada liczbie nabytych Produktów Promocyjnych i wysłanych przez Uczestnika Zgłoszeo. Organizator ma prawo wykluczyd Uczestnika z udziału w Loterii, bez prawa ponownego dokonania przez niego zgłoszenia udziału i bez prawa do otrzymania nagrody, w przypadku gdy Uczestnik nie udowodni, iż posiada taką liczbę dowodów zakupu odpowiadającą liczbie nabytych Produktów Promocyjnych, jak liczba wysłanych przez Uczestnika Zgłoszeo. 5. Organizator zastrzega sobie również prawo do wykluczenia z udziału w Loterii Uczestników, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności: a) biorą udział w Loterii z użyciem fikcyjnego adresu lub generują Zgłoszenia w sposób automatyczny; b) prowadzą działania mające na celu obejście Regulaminu lub zabezpieczeo lub zasad funkcjonowania Loterii. 6. Nagrody przyznane, ale nieodebrane w terminie z przyczyn leżących po stronie laureata pozostają własnością Organizatora. Za nagrody nieodebrane w terminie z przyczyn leżących po stronie Laureata uznaje się nagrody, które zostały przesłane na adres wskazany w Zgłoszeniu i które następnie nie zostały odebrane przez laureata pomimo pozostawienia nagrody do odbioru przez okres co najmniej 14 dni kalendarzowych. 7. Odbiór nagrody laureat powinien pokwitowad swoim podpisem. Doręczenie nagrody do rąk osoby zamieszkującej pod adresem wskazanym przez Laureata i podpisanie potwierdzenia odbioru uznaje się za skuteczne wydanie nagrody. 9 Termin i sposób wydania Nagród Nagrody Główne i Nagrody Pocieszenia zostaną wydane Laureatom za pośrednictwem przesyłki kurierskiej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia weryfikacji uprawnieo laureatów do otrzymania Nagród Głównych, nie później jednak niż do dnia 27 stycznia 2016 r. Laureatom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia odmiennego niż opisano to w Regulaminie sposobu wydania nagród. 10 Opodatkowanie Nagród 1. Przy wydaniu Nagrody Głównej Organizator w trybie art. 41 ust. 4 i ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych potrąci dodatkową nagrodę pieniężną stanowiącą częśd nagrody w celu przeznaczenia jej na pokrycie zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranych w loterii, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 2. Nagrody Pocieszenia są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 6a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 11 Postępowanie reklamacyjne 1. Reklamacje mogą byd zgłaszane od dnia 14 września 2015 r. do dnia 10 lutego 2016 r., przy czym decyduje data nadania (stempla pocztowego). Reklamacje, które wpłynęły do Organizatora później niż 17 lutego 2015 r. nie będą rozpatrywane. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje tylko Uczestnikom Loterii. 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno byd dostarczone listem poleconym na adres Organizatora: Albedo Marketing sp. z o.o., ul. Tatrzaoska 8, Poznao z dopiskiem Loteria Graal reklamacja. 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierad, a) imię i nazwisko oraz dokładny adres Uczestnika Loterii, b) datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, c) rodzaj gry, 6

7 d) treśd roszczenia wraz z dokładnym opisem przyczyny reklamacji oraz okoliczności uzasadniających reklamację oraz treśd żądania 4. Uczestnik wnoszący reklamację jest powiadamiany o rozstrzygnięciu Organizatora za pomocą listu poleconego, nadanego najpóźniej w dniu 2 marca 2016 r. 5. Roszczenia związane z udziałem w Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od ich dnia wymagalności. W razie zgłoszenia reklamacji w prawidłowym terminie, bieg terminu przedawnienia ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia na nią odpowiedzi. 6. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeo w sądzie powszechnym. 12 Postanowienia koocowe 1. Regulamin dostępny będzie w od dnia 14 września 2015 r. do dnia 02 marca 2016 r. na stronie internetowej Loterii oraz w siedzibie Organizatora (Albedo Marketing sp. z o.o., ul. Tatrzaoska 8, Poznao) od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 10:00 do 16: Na żądanie laureata Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej z zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści art. 20 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U r., poz. 612). 3. W niniejszym Regulaminie za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 4. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie mogą byd wprowadzane przez Organizatora wyłącznie po uprzednim zatwierdzeniu tych zmian przez Dyrektora Izby Celnej w Poznaniu. ORGANIZATOR 7

8 ANEKS NR 1 Do regulaminu loterii Audioteksowej Przedłużamy wakacje Podmiotem organizującym konsumencką loterię promocyjną Przedłużamy wakacje zwaną dalej Loterią audioteksową lub Loterią jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Tatrzaoskiej 8, kod poczt , wpisana do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznao Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , o kapitale zakładowym w wysokości ,00 złotych, NIP (dalej: Organizator). 1 Niniejszym zmienia się Regulamin Loterii w ten sposób, że: a) 4 regulaminu, ulega zmianie w pkt. 6.a w następujący sposób w okresie od 14 września 2015 r. do 6 grudnia 2015 r. do godziny 23:59:59 dokonad jedną transakcją zakupu co najmniej jednego z Produktów Promocyjnych i uzyskad z tego tytułu jeden paragon fiskalny; Uczestnik powinien ponadto zachowad oryginał paragonu potwierdzającego zakup Produktu Promocyjnego, na podstawie którego Uczestnik zgłosił udział w Loterii. 2 Postanowienia koocowe 1. Pozostałe postanowienia Regulaminu Loterii pozostają bez zmian. 2. Niniejszy aneks do Regulaminu Loterii wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Dyrektora Izby Celnej w Poznaniu. 3. Pojęciom pisanym wielką literą, a nie zdefiniowanym odrębnie w niniejszym aneksie, należy przydawad znaczenie, jakie zostało im nadane w dokumencie Regulaminu Loterii. ORGANIZATOR 8

Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą Niech duch będzie z Tobą (dalej: Regulamin )

Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą Niech duch będzie z Tobą (dalej: Regulamin ) Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą Niech duch będzie z Tobą (dalej: Regulamin ) 1 Nazwa Loterii Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się loteria promocyjna pod nazwą Niech duch będzie

Bardziej szczegółowo

SEPOS. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 23 lutego 2011r. i trwać będzie do dnia 20 czerwca 2011r.

SEPOS. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 23 lutego 2011r. i trwać będzie do dnia 20 czerwca 2011r. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J SEPOS 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Zdrapka. 1. Organizator i czas trwania loterii

Zdrapka. 1. Organizator i czas trwania loterii R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J Zdrapka 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, pod nazwą ''Zdrapka'' zwanej dalej "Loterią" jest FORTIS KOBYLIŃSKI,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Actimel zwycięskie śniadania (dalej zwany Regulaminem )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Actimel zwycięskie śniadania (dalej zwany Regulaminem ) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Actimel zwycięskie śniadania (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Actimel zwycięskie śniadania, zwanej dalej Loterią, jest

Bardziej szczegółowo

Leibniz Wygrywaj i podróżuj ze smakiem

Leibniz Wygrywaj i podróżuj ze smakiem R E G U L A M I N L O T E R I I A U D I O T E K S O W E J Leibniz Wygrywaj i podróżuj ze smakiem 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii audioteksowej organizowanej pod nazwą "Leibniz

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą Milion batonów do wygrania. 1 Nazwa Loterii

Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą Milion batonów do wygrania. 1 Nazwa Loterii Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą Milion batonów do wygrania 1 Nazwa Loterii Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się loteria promocyjna pod nazwą Milion batonów do wygrania, zwana

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T E R I I P R O M O C Y J N E J Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub

R E G U L A M I N L O T E R I I P R O M O C Y J N E J Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub R E G U L A M I N L O T E R I I P R O M O C Y J N E J Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Podmiotem organizującym konsumencką loterię promocyjną Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub

Bardziej szczegółowo

RE G U L A MI N LOT ERII PROMOCYJNEJ. Wygraj podróż do świata Gwiazd

RE G U L A MI N LOT ERII PROMOCYJNEJ. Wygraj podróż do świata Gwiazd RE G U L A MI N LOT ERII PROMOCYJNEJ Wygraj podróż do świata Gwiazd 1. Organizator i czas trwania loterii. 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "Wygraj podróż do świata Gwiazd",

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I AUDIO T E K S O W E J. Nerfmania/Ponymania

R E G U L A M I N L O T ER I I AUDIO T E K S O W E J. Nerfmania/Ponymania R E G U L A M I N L O T ER I I AUDIO T E K S O W E J Nerfmania/Ponymania 1. Organizator i czas trwania loterii. 1.1. Organizatorem loterii audioteksowej organizowanej pod nazwą "Nerfmania/Ponymania", zwanej

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. 20-te Urodziny E.Leclerc Ursynów

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. 20-te Urodziny E.Leclerc Ursynów R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ 20-te Urodziny E.Leclerc Ursynów 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "Urodziny E.Leclerc Ursynów",

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. Kobiety kochają diamenty

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. Kobiety kochają diamenty R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ Kobiety kochają diamenty 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "Kobiety kochają diamenty", zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Promocja konsumencka

Regulamin Konkursu. Promocja konsumencka Regulamin Konkursu Promocja konsumencka 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Promocja Konsumencka 2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LEGENDARNA LOTERIA SPECJAL 2017

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LEGENDARNA LOTERIA SPECJAL 2017 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LEGENDARNA LOTERIA SPECJAL 2017 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą LEGENDARNA LOTERIA SPECJAL 2017. 1.2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Payback. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 17 czerwca 2010r. i trwać będzie do dnia 10 sierpnia 2010r.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Payback. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 17 czerwca 2010r. i trwać będzie do dnia 10 sierpnia 2010r. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Payback 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Pomożemy spłacić Twój kredyt

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Pomożemy spłacić Twój kredyt 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Pomożemy spłacić Twój kredyt 1.1. Organizatorem Loterii, jest spółka Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 33, kod poczt.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. 17 lat Selgros w Polsce

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. 17 lat Selgros w Polsce R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ 17 lat Selgros w Polsce 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą " 17 lat Selgros w Polsce", zwanej

Bardziej szczegółowo

1. Organizator i czas trwania loterii

1. Organizator i czas trwania loterii 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej Loterią jest Fortuna PS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Leonarda 6/8

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą Ghost Busters Pogromcy Smaków (dalej: Regulamin )

Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą Ghost Busters Pogromcy Smaków (dalej: Regulamin ) Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą Ghost Busters Pogromcy Smaków (dalej: Regulamin ) 1 Nazwa Loterii Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się loteria promocyjna pod nazwą Ghost Busters

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji konsumenckiej. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy

Regulamin promocji konsumenckiej. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy Regulamin promocji konsumenckiej Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Wakacyjni zdobywcy II I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Loterii Promocyjnej Wakacyjni zdobywcy II I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Loterii Promocyjnej Wakacyjni zdobywcy II I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. [Określenie podmiotu organizującego i finansującego loterię] 1. Podmiotem organizującym loterię promocyjną pod nazwą Wakacyjni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ KRÓLEWSKIE MILIONY 2017

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ KRÓLEWSKIE MILIONY 2017 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ KRÓLEWSKIE MILIONY 2017 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą KRÓLEWSKIE MILIONY 2017. 1.2. Organizatorem loterii

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI

INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ: INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Oferty specjalnej pod nazwą Inteligentny piekarnik w sercu kuchni zwanej dalej: Ofertą specjalną,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ WAKACYJNA POSTANOWIENIA OGÓLNE. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą WAKACYJNA ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ WAKACYJNA POSTANOWIENIA OGÓLNE. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą WAKACYJNA ( Loteria ). REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ WAKACYJNA POSTANOWIENIA OGÓLNE Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą WAKACYJNA ( Loteria ). Podmiotem urządzającym Loterię jest Grymark Sp. z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. Loteria Monopoly

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. Loteria Monopoly R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ Loteria Monopoly 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, pod nazwą Loteria Monopoly zwanej dalej "Loterią" jest Agencja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE JYSK Favourites. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą JYSK Favourites ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE JYSK Favourites. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą JYSK Favourites ( Loteria ). I. Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE JYSK Favourites Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą JYSK Favourites ( Loteria ). 1 2 Organizatorem Loterii jest Grzegrzółka &Ko Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ pt. Kamisiowa Kuchnia (zwany dalej: Regulaminem)

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ pt. Kamisiowa Kuchnia (zwany dalej: Regulaminem) REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ pt. Kamisiowa Kuchnia (zwany dalej: Regulaminem) 1. Organizatorem sprzedaży premiowej pt. Kamisiowa Kuchnia (zwanej dalej: Promocją) jest Albedo Marketing sp. o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Buduj z SOLBETEM to się opłaca

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Buduj z SOLBETEM to się opłaca REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Buduj z SOLBETEM to się opłaca I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą Buduj z SOLBETEM to się opłaca. 1.2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZANURZ I WYGRAJ

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZANURZ I WYGRAJ REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZANURZ I WYGRAJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą ZANURZ I WYGRAJ ( Loteria ). 2. Podmiotem urządzającym Loterię jest Red 8 Digital

Bardziej szczegółowo

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r.

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J Odjazdowa Loteria 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Deski Winiary - znów do zdobycia (dalej: Regulamin )

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Deski Winiary - znów do zdobycia (dalej: Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Deski Winiary - znów do zdobycia (dalej: Regulamin ) 1.1. Organizatorem konsumenckiej sprzedaży premiowej pt. Deski Winiary - znów do zdobycia (zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 18 lat Selgros w Polsce 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą " 18 lat Selgros w Polsce", zwanej dalej "Loterią"

Bardziej szczegółowo

Pełna wersja Regulaminu Loterii do wglądu w siedzibie organizatora. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUBSTRAL DŁUGO DZIAŁA

Pełna wersja Regulaminu Loterii do wglądu w siedzibie organizatora. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUBSTRAL DŁUGO DZIAŁA Pełna wersja Regulaminu Loterii do wglądu w siedzibie organizatora. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUBSTRAL DŁUGO DZIAŁA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa Loterii Loteria promocyjna jest organizowana pod nazwą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KWITNĄCA MADERA. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KWITNĄCA MADERA ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KWITNĄCA MADERA. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KWITNĄCA MADERA ( Loteria ). REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KWITNĄCA MADERA I. Postanowienia ogólne 1 Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KWITNĄCA MADERA ( Loteria ). 2 Organizatorem Loterii jest Playprint Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Miliony piw od Specjala

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Miliony piw od Specjala REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Miliony piw od Specjala I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą Miliony piw od Specjala. 1.2. Organizatorem Loterii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE: LOTERIA URODZINOWA

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE: LOTERIA URODZINOWA REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE: LOTERIA URODZINOWA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą Loteria urodzinowa (zwana dalej Loterią ). 2. Organizatorem loterii jest,,real,-

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 19 lat Selgros w Polsce

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 19 lat Selgros w Polsce REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 19 lat Selgros w Polsce 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "19 lat Selgros w Polsce", zwanej dalej "Loterią"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD TYTUŁEM Usłysz MUUH i wygraj!

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD TYTUŁEM Usłysz MUUH i wygraj! REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD TYTUŁEM Usłysz MUUH i wygraj! POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej pt. Usłysz MUUH i wygraj (zwanej dalej: Loterią ) jest Riverwood Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej sprzedaży premiowej automatycznych ekspresów do kawy KRUPS ( Promocja ) jest spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "29. WIELKA LOTERIA TARSAGO"

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 29. WIELKA LOTERIA TARSAGO POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "29. WIELKA LOTERIA TARSAGO" 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą "29. WIELKA LOTERIA TARSAGO". 2. Organizatorem Loterii jest Tarsago Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia

REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu ROCKWOOL Pytanie dnia (Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska 8, 60-413,

Bardziej szczegółowo

Loteria Hodowca Roku Loteria rozpoczyna się dnia 29 stycznia 2015r. i trwa do dnia 20 marca 2015r. Okres ten obejmuje postępowanie reklamacyjne.

Loteria Hodowca Roku Loteria rozpoczyna się dnia 29 stycznia 2015r. i trwa do dnia 20 marca 2015r. Okres ten obejmuje postępowanie reklamacyjne. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J Loteria Hodowca Roku 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "Loteria Hodowca Roku", zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ POD NAZWĄ IMPREGNAT NR1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ POD NAZWĄ IMPREGNAT NR1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ POD NAZWĄ IMPREGNAT NR1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria audioteksowa jest prowadzona pod nazwą IMPREGNAT NR1 ( Loteria ). 2. Podmiotem urządzającym Loterię jest Playprint

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej pod nazwą Panda Kung-Fu!" I. Postanowienia ogólne

Regulamin Loterii Promocyjnej pod nazwą Panda Kung-Fu! I. Postanowienia ogólne Regulamin Loterii Promocyjnej pod nazwą Panda Kung-Fu!" I. Postanowienia ogólne 1 Nazwa loterii promocyjnej Loteria promocyjna, zwana w dalszej części niniejszego Regulaminu "loterią", będzie prowadzona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Królewskie rozdanie

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Królewskie rozdanie REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Królewskie rozdanie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą Królewskie rozdanie. 1.2. Organizatorem Loterii są: Wojciech

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Kup Lumia, odbierz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 20 lat Selgros w Polsce

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 20 lat Selgros w Polsce REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 20 lat Selgros w Polsce 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "20 lat Selgros w Polsce", zwanej dalej "Loterią"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ. Szczoteczka Colgate Slim Soft. promocyjna pod nazwą Szczoteczka Colgate Slim Soft ( Promocja ).

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ. Szczoteczka Colgate Slim Soft. promocyjna pod nazwą Szczoteczka Colgate Slim Soft ( Promocja ). REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ Szczoteczka Colgate Slim Soft POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki, na jakich przeprowadzana jest akcja promocyjna pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy!

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! 1 Definicje 1. Akcja marketingowa - Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! (dalej Akcja marketingowa ) jest sprzedażą premiową przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Kasa Romana

Regulamin Loterii Kasa Romana Regulamin Loterii Kasa Romana POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą KASA ROMANA ( Loteria ). 2.Organizatorem Loterii jest spółka Grymark Sp. z o.o., ul. Janka Wiśniewskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Loteria jubileuszowa EFL - zwrot równowartości raty

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Loteria jubileuszowa EFL - zwrot równowartości raty Strona1 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Loteria jubileuszowa EFL - zwrot równowartości raty POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą Loteria jubileuszowa EFL - zwrot

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej pt. Mistrzynie domowych kuchni zyskują z Galeo

Regulamin loterii promocyjnej pt. Mistrzynie domowych kuchni zyskują z Galeo 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin loterii promocyjnej pt. Mistrzynie domowych kuchni zyskują z Galeo 1.1 Podmiotem organizującym konsumencką loterię promocyjną pt. Mistrzynie domowych kuchni zyskują z Galeo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ PT. JESIEŃ W BLASKU PODRÓŻY W SIECI INTERMARCHE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ PT. JESIEŃ W BLASKU PODRÓŻY W SIECI INTERMARCHE 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ PT. JESIEŃ W BLASKU PODRÓŻY W SIECI INTERMARCHE 1.1 Organizatorem loterii promocyjnej pt. Jesień w blasku podróży (dalej: Loteria) jest Albedo Marketing

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ PT. CZYSTA RADOŚĆ GRILLOWANIA

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ PT. CZYSTA RADOŚĆ GRILLOWANIA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ PT. CZYSTA RADOŚĆ GRILLOWANIA 1.1 Organizatorem loterii promocyjnej pt. Czysta Radość Grillowania (dalej: Loteria) jest Albedo Marketing sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T E R I I AUDIOTEKSOWEJ Wszystkie drogi prowadzą do Nescafe w Tesco

R E G U L A M I N L O T E R I I AUDIOTEKSOWEJ Wszystkie drogi prowadzą do Nescafe w Tesco 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N L O T E R I I AUDIOTEKSOWEJ Wszystkie drogi prowadzą do Nescafe w Tesco 1.1. Organizatorem konsumenckiej loterii audioteksowej Wszystkie drogi prowadzą do Nescafe

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T E R I I A U D I O T E K S O W E J. Nerfmania/Ponymania

R E G U L A M I N L O T E R I I A U D I O T E K S O W E J. Nerfmania/Ponymania R E G U L A M I N L O T E R I I A U D I O T E K S O W E J Nerfmania/Ponymania 1. Organizator i czas trwania loterii. 1.1. Organizatorem loterii audioteksowej organizowanej pod nazwą "Nerfmania/Ponymania",

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej WYGRAJ BILETY DO KINA zwanej dalej Promocją, jest Spółka Alcon Polska Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. Coca-Cola. Do wygrania 8 samochodów!

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. Coca-Cola. Do wygrania 8 samochodów! R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ Coca-Cola. Do wygrania 8 samochodów! 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, organizowanej pod nazwą: Coca-Cola. Do wygrania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej sprzedaży premiowej automatycznych ekspresów do kawy KRUPS ( Promocja ) jest spółka

Bardziej szczegółowo

3. Organizator jest Wydawcą czasopisma Magazyn Aptekarski, zwanego dalej Czasopismem.

3. Organizator jest Wydawcą czasopisma Magazyn Aptekarski, zwanego dalej Czasopismem. OŚWIADCZENIE Organizator Krzyżówki publikowanej w magazynie "Magazyn Aptekarski" Świat Zdrowia S.A, z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 52, zgodnie z regulaminem ( 3, pkt. 4) informuje o zawieszeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej pod nazwą Loteria WINIARY, ale numer! 1 Nazwa Loterii

Regulamin Loterii Promocyjnej pod nazwą Loteria WINIARY, ale numer! 1 Nazwa Loterii Regulamin Loterii Promocyjnej pod nazwą Loteria WINIARY, ale numer! 1 Nazwa Loterii Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się loteria promocyjna pod nazwą Loteria WINIARY, ale numer!, zwana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ TWÓJ SZCZĘŚLIWY PROSZEK

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ TWÓJ SZCZĘŚLIWY PROSZEK REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ TWÓJ SZCZĘŚLIWY PROSZEK I. Zasady ogólne loterii promocyjnej 1.1. Loteria pod nazwą Twój Szczęśliwy Proszek, zwana dalej również Loterią jest loterią promocyjną w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T E R I I AUDIOTEKSOWEJ Zasmakuj w rodzinnej tradycji

R E G U L A M I N L O T E R I I AUDIOTEKSOWEJ Zasmakuj w rodzinnej tradycji R E G U L A M I N L O T E R I I AUDIOTEKSOWEJ Zasmakuj w rodzinnej tradycji 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Podmiotem organizującym konsumencką loterię audioteksową Zasmakuj w rodzinnej tradycji zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej produktów ROCKWOOL pt. ROCKWOOL dla domu (dalej: Regulamin)

Regulamin sprzedaży premiowej produktów ROCKWOOL pt. ROCKWOOL dla domu (dalej: Regulamin) Regulamin sprzedaży premiowej produktów ROCKWOOL pt. ROCKWOOL dla domu (dalej: Regulamin) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem sprzedaży premiowej produktów ROCKWOOL pt. ROCKWOOL dla domu (zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji konsumenckiej 21 DNI DLA PEŁNEJ OCHRONY JAMY USTNEJ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin promocji konsumenckiej 21 DNI DLA PEŁNEJ OCHRONY JAMY USTNEJ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin promocji konsumenckiej 21 DNI DLA PEŁNEJ OCHRONY JAMY USTNEJ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą 21 DNI

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii audioteksowej pod nazwą Z Nestle zdrowo i sportowo w sieci Stokrotka. Nazwa Loterii

Regulamin loterii audioteksowej pod nazwą Z Nestle zdrowo i sportowo w sieci Stokrotka. Nazwa Loterii Regulamin loterii audioteksowej pod nazwą Z Nestle zdrowo i sportowo w sieci Stokrotka 1 Nazwa Loterii Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Loteria audioteksowa pod nazwą Z Nestle

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. "Warka rozdaje paczki Lay s"

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Warka rozdaje paczki Lay s REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "Warka rozdaje paczki Lay s" I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą "Warka rozdaje paczki Lay s. 1.2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ AMICA W SKLEPACH STACJONARNYCH I SKLEPIE INTERNETOWYM Neonet.pl CHŁODNA KALKULACJA

REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ AMICA W SKLEPACH STACJONARNYCH I SKLEPIE INTERNETOWYM Neonet.pl CHŁODNA KALKULACJA REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ AMICA W SKLEPACH STACJONARNYCH I SKLEPIE INTERNETOWYM Neonet.pl CHŁODNA KALKULACJA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Oferty specjalnej Chłodna kalkulacja dla kupujących

Bardziej szczegółowo

1.3. Organizator jest podmiotem przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego.

1.3. Organizator jest podmiotem przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego. REGULAMIN PROMOCJI KUBEK MIEJSKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem sprzedaży premiowej pt. Kubek miejski (dalej: Promocja ) jest Royal Canin Dystrybucja Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Grabskiej

Bardziej szczegółowo

Urodziny E.Leclerc Ursynów

Urodziny E.Leclerc Ursynów R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J Urodziny E.Leclerc Ursynów 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "Urodziny E.Leclerc

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Męski pocałunek

Regulamin konkursu. Męski pocałunek Regulamin konkursu Męski pocałunek 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Na Rower z V33 i Leroy Merlin! Leroy Merlin Komorniki 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Na Rower z V33 i Leroy Merlin! Leroy Merlin Komorniki 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 REGULAMIN KONKURSU Na Rower z V33 i Leroy Merlin! Leroy Merlin Komorniki 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą Na Rower z V33 i Leroy

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii audioteksowej pod nazwą Z Nestle zdrowo i sportowo w sieci Kaufland. Nazwa Loterii

Regulamin loterii audioteksowej pod nazwą Z Nestle zdrowo i sportowo w sieci Kaufland. Nazwa Loterii Regulamin loterii audioteksowej pod nazwą Z Nestle zdrowo i sportowo w sieci Kaufland 1 Nazwa Loterii Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Loteria audioteksowa pod nazwą Z Nestle zdrowo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ POD NAZWĄ WIELKA BRICO WYPRAWA POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ POD NAZWĄ WIELKA BRICO WYPRAWA POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ POD NAZWĄ WIELKA BRICO WYPRAWA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria audioteksowa jest prowadzona pod nazwą WIELKA BRICO WYPRAWA ( Loteria ). 2. Podmiotem urządzającym Loterię

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Promocja Wiosenna Canon

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Promocja Wiosenna Canon REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Promocja Wiosenna Canon 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady Akcji Promocyjnej Promocja Wiosenna Canon organizowanej w postaci sprzedaży premiowej, w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej Ogrodowe Dolce Vita organizowanej przez VICTUS-EMAK Sp. z o. o.

Regulamin Loterii Audioteksowej Ogrodowe Dolce Vita organizowanej przez VICTUS-EMAK Sp. z o. o. Regulamin Loterii Audioteksowej Ogrodowe Dolce Vita organizowanej przez VICTUS-EMAK Sp. z o. o. I. Postanowienia ogólne 1. Nazwa niniejszej loterii audioteksowej, zwanej dalej Loterią, brzmi Ogrodowe Dolce

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej. Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3. Definicje

Regulamin Sprzedaży Premiowej. Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3. Definicje Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu lodówki lub pralki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO ( Konkurs ), na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3

Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu lodówki lub pralki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ PRALEK INDESIT INNEX I ARIEL NA 6 MIESIĘCY

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ PRALEK INDESIT INNEX I ARIEL NA 6 MIESIĘCY REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ PRALEK INDESIT INNEX I ARIEL NA 6 MIESIĘCY 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem sprzedaży promocyjnej pod nazwą Promocja Innex i Ariel na 6 miesięcy zwanej dalej:

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T E R I I A U D I O T E K S O W E J ZADBAJ O ZĘBY PSA JAK O SWOJE

R E G U L A M I N L O T E R I I A U D I O T E K S O W E J ZADBAJ O ZĘBY PSA JAK O SWOJE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N L O T E R I I A U D I O T E K S O W E J ZADBAJ O ZĘBY PSA JAK O SWOJE 1.1. Organizatorem konsumenckiej Loterii audioteksowej Zadbaj o zęby psa jak o swoje, zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014

REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014 REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014 1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu pod nazwą LEGO KREATOR (dalej "Konkurs"). 2. Organizatorem Konkursu jest Brandcomm Polska

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej SELEKCJONER I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Loterii Promocyjnej SELEKCJONER I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Loterii Promocyjnej SELEKCJONER I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulaminem Loterii ) określa zasady i warunki uczestnictwa w Loterii Promocyjnej: SELEKCJONER (zwany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU TESCO RADOŚĆ PUPILA

REGULAMIN KONKURSU TESCO RADOŚĆ PUPILA REGULAMIN KONKURSU TESCO RADOŚĆ PUPILA 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 1.1. Konkurs dalej zwany Konkursem prowadzony jest pod nazwą Radość Pupila. 1.2. Organizatorem Konkursu jest: Loyalty Point

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Kod Szczęścia

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Kod Szczęścia I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa Loterii REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Kod Szczęścia Loteria organizowana jest pod nazwą Kod Szczęścia (dalej Loteria ). 2. Podmiot Urządzający Loterię Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ NAGRODA BŁYSKAWICZNA"

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ NAGRODA BŁYSKAWICZNA REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ NAGRODA BŁYSKAWICZNA" POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą NAGRODA BŁYSKAWICZNA. 2. Organizatorem Loterii jest Tarsago Polska Sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ ECO LOGICZNA

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ ECO LOGICZNA REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ ECO LOGICZNA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą ECO LOGICZNA ( Loteria ). 2. Organizatorem Loterii jest Przeagencja Sp. z o. o., ul. Rzymowskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Gotowi do świętowania Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą Gotowi do świętowania.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Gotowi do świętowania Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą Gotowi do świętowania. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Gotowi do świętowania I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą Gotowi do świętowania. 1.2. Organizatorem Loterii są:

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO REGULAMINU AKCJI PROMOCYJNEJ Darmowa dostawa z wniesieniem na Duże AGD z dnia 29 sierpnia 2017 r.

ANEKS DO REGULAMINU AKCJI PROMOCYJNEJ Darmowa dostawa z wniesieniem na Duże AGD z dnia 29 sierpnia 2017 r. Redcoon.pl Sp. z o.o Al. Jerozolimskie 179 ANEKS DO REGULAMINU AKCJI PROMOCYJNEJ Darmowa dostawa z wniesieniem na Duże AGD z dnia 29 sierpnia 2017 r. Niniejszym Aneksem z dnia 29 sierpnia 2017 r. wprowadza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ. Darmowe zakupy na urodziny Auchan

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ. Darmowe zakupy na urodziny Auchan REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Darmowe zakupy na urodziny Auchan POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą Darmowe zakupy na urodziny Auchan ( Loteria ). 2. Podmiotem

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji konsumenckiej 21 DNI DLA PEŁNEJ OCHRONY JAMY USTNEJ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin promocji konsumenckiej 21 DNI DLA PEŁNEJ OCHRONY JAMY USTNEJ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin promocji konsumenckiej 21 DNI DLA PEŁNEJ OCHRONY JAMY USTNEJ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą 21 DNI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Red Bull Kiwi-Jabłko Konkurs dalej zwany Konkursem prowadzony jest pod nazwą Konkurs Red Bull Kiwi- Jabłko.

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Red Bull Kiwi-Jabłko Konkurs dalej zwany Konkursem prowadzony jest pod nazwą Konkurs Red Bull Kiwi- Jabłko. REGULAMIN KONKURSU Konkurs Red Bull Kiwi-Jabłko 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 1.1. Konkurs dalej zwany Konkursem prowadzony jest pod nazwą Konkurs Red Bull Kiwi- Jabłko. 1.2. Organizatorem Konkursu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Jakość ubrana w technologię (dalej: Regulamin )

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Jakość ubrana w technologię (dalej: Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Jakość ubrana w technologię (dalej: Regulamin ) 1.1. Organizatorem sprzedaży premiowej pt. Jakość ubrana w technologię (zwanej dalej Promocją ), jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs z okazji Dnia Kobiet

REGULAMIN KONKURSU Konkurs z okazji Dnia Kobiet REGULAMIN KONKURSU Konkurs z okazji Dnia Kobiet I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Konkurs z okazji Dnia Kobiet, zwanego dalej: Konkursem, jest Eurocash Franczyza Sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

PRALKO-SUSZAREK HOTPOINT

PRALKO-SUSZAREK HOTPOINT ANEKS NR 4 DO REGULAMINU PROMOCJI SPRZEDAŻY PREMIOWEJ PRALKO-SUSZAREK HOTPOINT Wydany w dniu 18 lipca 2016 roku przez Organizatora programu sprzedaży premiowej pralkosuszarek Hotpoint (dalej: Promocją

Bardziej szczegółowo

Słoneczna Loteria. 1. Organizator i czas trwania loterii.

Słoneczna Loteria. 1. Organizator i czas trwania loterii. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J Słoneczna Loteria 1. Organizator i czas trwania loterii. 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, organizowanej pod nazwą: Słoneczna Loteria, zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu pralek i suszarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. "Warka rozdaje paczki Lay s 2017"

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Warka rozdaje paczki Lay s 2017 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "Warka rozdaje paczki Lay s 2017" I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą "Warka rozdaje paczki Lay s 2017. 1.2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji konsumenckiej 21 dni dla pełnej ochrony jamy ustnej 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin promocji konsumenckiej 21 dni dla pełnej ochrony jamy ustnej 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin promocji konsumenckiej 21 dni dla pełnej ochrony jamy ustnej 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą 21 dni

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Loteria zakupowa I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. [Określenie podmiotu organizującego i finansującego loterię]

Regulamin Loterii Promocyjnej Loteria zakupowa I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. [Określenie podmiotu organizującego i finansującego loterię] Regulamin Loterii Promocyjnej Loteria zakupowa I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. [Określenie podmiotu organizującego i finansującego loterię] 1. Podmiotem organizującym loterię promocyjną pod nazwą Loteria zakupowa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygrywaj Cash w SkyCash los za grosz

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygrywaj Cash w SkyCash los za grosz REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygrywaj Cash w SkyCash los za grosz POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa loterii promocyjnej Loteria promocyjna zwana dalej loterią prowadzona jest pod nazwą Wygrywaj Cash w SkyCash

Bardziej szczegółowo