Regulamin loterii audioteksowej pod nazwą Przedłużamy wakacje (dalej: Regulamin ) 1 Nazwa Loterii

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin loterii audioteksowej pod nazwą Przedłużamy wakacje (dalej: Regulamin ) 1 Nazwa Loterii"

Transkrypt

1 Regulamin loterii audioteksowej pod nazwą Przedłużamy wakacje (dalej: Regulamin ) 1 Nazwa Loterii Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się loteria audioteksowa pod nazwą Przedłużamy wakacje, zwana dalej Loterią. 2 Organizator Loterii Organizatorem Loterii jest Albedo Marketing Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu (60-413) przy ul. Tatrzaoskiej 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznao Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , posługująca się numerem NIP oraz numerem REGON , o kapitale zakładowym w kwocie ,00 zł, zwana dalej Organizatorem. 3 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i warunki uczestnictwa w Loterii. 2. Loteria jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 3. Loteria trwa w dniach od 14 września 2015 r. do dnia 2 marca 2016 r. (okres ten zwany jest dalej okresem trwania Loterii i obejmuje również postępowanie reklamacyjne) przy czym Sprzedaż Produktów Promocyjnych uprawniająca do wzięcia udziału w Loterii trwa w dniach od 14 września 2015 r. do 06 grudnia 2015 r 4. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Loterii sprawuje wewnętrzna komisja nadzoru, powołana przez Organizatora i działająca na podstawie wydanego przez Organizatora regulaminu wewnętrznej komisji nadzoru. W skład komisji wchodzi osoba posiadająca stosowne świadectwo zawodowe, wydane przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Komisja nadzoruje wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązao wynikających z niniejszego Regulaminu. Komisja jest również organem nadzorującym prawidłowe przeprowadzenie postępowania reklamacyjnego. 5. Loteria prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U r., poz. 612) oraz zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Celnej w Poznaniu. 6. Loteria, stanowi loterię audioteksową w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U r., poz. 612). 7. Uczestnik przystępując do Loterii powinien zapoznad się z treścią Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegad zasad określonych w Regulaminie, jak również potwierdza, że spełnia warunki, które uprawniają go do udziału w Loterii. 8. Organizator utworzył stronę internetową Loterii pod adresem (dalej: strona internetowa Loterii ). Materiały promocyjne Loterii są dostępne od dnia 14 września 2015 r. do dnia 6 grudnia 2015 r. Moc wiążącą mają wyłącznie zapisy niniejszego Regulaminu. 4 Uczestnicy Loterii i jej przebieg 1. Loteria przeznaczona jest dla osób fizycznych, które ukooczyły 18 lat, posiadających pełną zdolnośd do czynności prawnych i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nabywające określone w niniejszym Regulaminie produkty promocyjne jako konsumenci w rozumieniu art Kodeksu cywilnego (dalej: Uczestnicy ). 2. Pracownicy (niezależnie od podstawy zatrudnienia) Organizatora i członkowie ich rodzin, a także pracownicy (niezależnie od podstawy zatrudnienia) Graal S.A., ul. Zachodnia 12, Wejherowo i członkowie ich rodzin nie będą mogli brad udziału w Loterii oraz otrzymywad w niej nagród. 3. Przez członków rodziny, o których mowa w ust. 2 powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeostwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeostwa, rodziców i rodzeostwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 1

2 4. W Loterii biorą udział wszystkie produkty z oferty handlowej Graal S.A., oznaczone logo marki Graal, dostępne w czasie trwania Loterii w powszechnej dystrybucji detalicznej, niezależnie od tego czy na opakowaniach znajdowad się będą informacje na temat Loterii (zwane dalej na potrzeby Regulaminu Produktami Promocyjnymi ). 5. Sprzedaż Produktów Promocyjnych rozpoczyna się w dniu 14 września 2015 r. i potrwa do dnia 6 grudnia 2015 r. Poza tym okresem Produkty Promocyjne mogą byd dostępne w sprzedaży, jednakże ich zakup nie uprawnia do wzięcia udziału w Loterii. 6. Aby wziąd udział w Loterii Uczestnik powinien spełnid łącznie niżej wymienione warunki: a. w okresie od 14 września 2015 r. do 6 grudnia 2015 r. do godziny 23:59:59 dokonad jedną transakcją zakupu co najmniej trzech Produktów Promocyjnych i uzyskad z tego tytułu jeden paragon fiskalny; Uczestnik powinien ponadto zachowad oryginał paragonu potwierdzającego zakup Produktu Promocyjnego, na podstawie którego Uczestnik zgłosił udział w Loterii. b. w terminie od dnia 14 września 2015 r. od godz. 00:00:05 do dnia 06 grudnia 2015 r. do godz. 23:59:59 dokonad prawidłowego zgłoszenia swojego udziału w Loterii w jeden z poniższych sposobów i. za pośrednictwem strony internetowej poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego w sposób zgodny z zamieszczonymi na tej stronie wskazówkami, podając: 1. numer paragonu fiskalnego stwierdzającego zakup Produktu Promocyjnego zgodnie z 4 ust. 6 Regulaminu, datę zakupu a także NIP sklepu, który wystawił paragon, 2. imię i nazwisko, swój adres oraz numer telefonu i klikając przycisk Wyślij, ii. poprzez wysłanie wiadomości SMS na numer 4321 (opłata jak za 1 SMS według taryfy operatora), podając w treści wiadomości nr paragonu fiskalnego stwierdzającego zakup Produktu Promocyjnego zgodnie z 4 ust. 6 Regulaminu wg wzoru: Graal.Numer paragonu (np. Graal ) Spełnienie przez Uczestnika powyższych czynności łącznie zwane będzie dalej Zgłoszeniem. 7. Przesłanie Zgłoszenia do Loterii oznacza jednoczesną akceptację postanowieo Regulaminu. 8. W przypadku Zgłoszenia w sposób opisany w 4 ust. 6 lit. b Regulaminu uwzględniane będą jedynie SMS-y wysyłane z telefonów komórkowych, za pośrednictwem sieci operatorów telefonii komórkowej korzystających z polskich zasobów numeracji, w szczególności nie będą uwzględniane SMS-y wysyłane za pomocą Internetu. 9. Po dokonaniu Zgłoszenia zgodnie z 4 ust. 6 lit. a Regulaminu, Uczestnik będzie informowany komunikatem wyświetlanym na stronie internetowej Loterii czy jego Zgłoszenie zostało przyjęte przez Organizatora. Jednocześnie Organizator prześle Uczestnikowi na podany przez niego adres wiadomośd potwierdzającą przyjęcie Zgłoszenia. W przypadku dokonania Zgłoszenia zgodnie z 4 ust. 6 lit. b Regulaminu, Uczestnik zostanie poinformowany o przyjęciu jego Zgłoszenia przez Organizatora w bezpłatnej wiadomości zwrotnej SMS. 10. Jeśli Uczestnik zgłosi wielokrotnie i jednocześnie ten sam numer paragonu fiskalnego, który wystawił ten paragon, Organizator do udziału w Loterii przyjmie tylko jedno Zgłoszenie z tym numerem paragonu fiskalnego. Postanowienia te stosuje się odpowiednio w sytuacji, kiedy Uczestnik dokona wielokrotnie Zgłoszenia numeru paragonu fiskalnego o tym samym ciągu alfanumerycznym, dokonując zmian w wielkości wpisywanych liter. Oznacza to, iż tym samym Zgłoszeniem jest np. zgłoszenie numeru z paragonu fiskalnego 123ABCDE, 123abcde, 123Abcde, 123aBCDE itp. 11. Zgłoszenia będą mogły byd wysyłane przez Uczestników w okresie od 14 września 2015 r. od godz. 00:00:05 do 6 grudnia 2015 r. do godz. 23:59:59. O chwili przesłania Zgłoszenia decyduje data i godzina otrzymania Zgłoszenia przez Organizatora. Ilekrod w niniejszym Regulaminie jest mowa o otrzymaniu Zgłoszenia przez Organizatora, należy przez to rozumied wpływ Zgłoszenia na serwer teleinformatyczny Organizatora. 12. Każdy Uczestnik może wziąd udział w Loterii dowolną liczbę razy. Oznacza to, że Uczestnik będzie uprawniony do przesłania dowolnej liczby Zgłoszeo, pod warunkiem, że każdorazowo spełnione będą wszystkie warunki określone w Regulaminie, z uwzględnieniem brzmienia 7 ust Regulaminu. 2

3 13. Zgłoszenia niekompletne lub wypełnione nieprawidłowo są nieważne i nie będą brały udziału w Loterii. 14. Paragon fiskalny potwierdza zakup Produktów Promocyjnych w rozumieniu niniejszego Regulaminu, jeżeli spełnia następujące warunki: a) jest prawdziwy, tzn. wystawiony przez sklep, którego dane na nim się znajdują i nie jest podrobiony lub sfałszowany; b) nie jest uszkodzony w sposób budzący wątpliwości, co do zawartych w nim treści czy jego autentyczności, w szczególności paragon fiskalny nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch różnych dowód zakupów; c) na liście zakupów na paragonie fiskalnym jest słowo lub skrót pozwalające stwierdzid, iż zakup dotyczył Produktów Promocyjnych, bądź też na paragonie fiskalnym widnieje inne oznaczenie pozwalające stwierdzid, iż zakup dotyczy Produktów Promocyjnych. Jeśli z paragonu nie wynika jasno jaka ilośd Produktów Promocyjnych została zakupiona, wówczas przyjmuje się, iż paragon potwierdza zakup 1 (jednego) Produktu Promocyjnego. Jeśli z treści paragonu fiskalnego nie wynikają jasno powyższe warunki, Uczestnik zobowiązany jest potwierdzid to w sklepie (pieczątka sklepu i podpis jego przedstawiciela); d) data i godzina wystawienia paragonu fiskalnego przypada przed wysłaniem nagrodzonego Zgłoszenia, ale nie wcześniej niż 14 września 2015 r. o godzinie 00:00: Na potrzeby Loterii za dowód zakupu Produktów Promocyjnych poczytuje się wyłącznie paragon fiskalny. W Loterii nie można brad udziału na podstawie faktury VAT. 5 Nagrody 1. Całkowita wartośd puli nagród przeznaczonych przez Organizatora do wydania w Loterii wynosid będzie ,00 zł (słownie: dziewięddziesiąt siedem tysięcy siedemset szesnaście złotych 00/100) brutto. Liczba nagród będzie ograniczona i wyniesie 132 (słownie: sto trzydzieści dwie) sztuki. 2. Nagrodami w Loterii będą: a) 12 (słownie: dwanaście) Nagród Głównych voucherów do Biura Podróży ITAKA (dalej: Biuro Podróży ), każdy o wartości zł (słownie: sześd tysięcy złotych 00/100) brutto, wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 667,00 zł (słownie: sześdset sześddziesiąt siedem złotych 00/100); dodatkowa nagroda pieniężna nie będzie podlegała wydaniu, lecz będzie potrącana przez Organizatora na poczet pokrycia podatku dochodowego od nagrody uzyskanej w Loterii na zasadach określonych szerzej w 10 niniejszego Regulaminu; łączna wartośd jednej Nagrody Głównej wynosi 6.667,00 zł (słownie: sześd tysięcy sześdset sześddziesiąt siedem złotych 00/100), a wartośd wszystkich Nagród Głównych wynosi zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy cztery złote 00/100); b) 120 (słownie: sto) Nagród Pocieszenia walizek marki Puccini model ABS01 rozmiar C, każda o wartości 147,60 zł (słownie: sto czterdzieści siedem 60/100) brutto. Łączna wartośd wszystkich Nagród Pocieszenia wynosi ,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy siedemset dwanaście złotych 00/000). 3. Nagrody wygrane w Loterii nie mogą byd wymienione na ekwiwalent pieniężny lub inną nagrodę rzeczową. Laureatowi nie przysługuje również prawo zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród. 4. Laureat może zrealizowad Nagrodę Główną w terminie jednego roku. od dnia jej wydania, poprzez dokonanie za jej pomocą płatności za dowolne usługi turystyczne oferowane przez Biuro Podróży. W razie nieskorzystania z usług turystycznych Biura Podróży przez Laureata, jak również skorzystania z usług Biura Podróży o wartości niższej niż wartośd nagrody, Laureatowi nie przysługuje zwrot wartości nagrody lub różnicy pomiędzy wartością nagrody a wartością zrealizowanych usług Biura Podróży. Laureat może zrealizowad Nagrodę Główną wyłącznie jednokrotnie, przy jednej transakcji zakupu usług turystycznych Biura Podróży. 5. Szczegółowe zasady realizacji Nagrody Głównej mogą określad regulaminy Biura Podróży i wszelkie inne zasady świadczenia przez nie usług, z którymi Laureat powinien zapoznad się przed realizacją Nagrody Głównej. 6 Ochrona danych osobowych Dane osobowe Uczestników Loterii wykorzystywane będą wyłącznie do celów związanych z przeprowadzeniem niniejszej Loterii. Wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych odbywad się będzie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz ze zm.). Administratorem danych osobowych będzie Graal Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Zachodniej 12, Wejherowo. Podanie 3

4 danych osobowych będzie dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia udział w Loterii i otrzymanie nagrody. Każdy Uczestnik Loterii posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, jak również odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. 7 Losowanie nagród oraz sposób i termin ogłaszania wyników 1. Komputer z zainstalowanym specjalnym systemem, działający w siedzibie Organizatora mieszczącej się przy ulicy Tatrzaoskiej 8 w Poznaniu, będzie rejestrował nadchodzące zgłoszenia przesyłane przez Uczestników począwszy od dnia 14 września 2015 r. od godz. 00:00:05 do dnia 6 grudnia 2015 r. do godz. 23:59: Losowania przeprowadzane są przy użyciu specjalnej aplikacji losującej z numerów identyfikacyjnych zgłoszeo, zapewniającej losowośd wyników Loterii. Komputer, o którym mowa w 7 ust. 1 Regulaminu jako urządzenie do gier losowych w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U r., poz. 612) jest przystosowany do ochrony praw grających i realizacji przepisów ww. ustawy, a także jest eksploatowany przez Organizatora jako podmiot posiadający zezwolenie na przeprowadzenie Loterii oraz został zarejestrowany przez właściwego naczelnika urzędu celnego zgodnie z przepisami ww. ustawy. 3. Spośród wszystkich Zgłoszeo w Loterii Organizator losuje laureatów Loterii. Losowania Nagród będą odbywad się w siedzibie Organizatora przy ul. Tatrzaoskiej 8 w Poznaniu (60-413). 4. Losowania Nagród Pocieszenia prowadzone będą w każdy poniedziałek w okresie od dnia 21 września 2015 r. do dnia 7 grudnia 2015 r. W losowaniach wezmą udział Zgłoszenia, które wpłyną do Organizatora w ciągu 7 dni poprzedzających bezpośrednio dzieo losowania, tj. w okresie od poniedziałku od godz. 00:00:00 do niedzieli do godz. 23:59:59. W pierwszej kolejności zostaną wylosowane Nagrody Pocieszenia a następnie Nagroda Główna, w drugiej kolejności zostaną wylosowane Nagrody Pocieszenia dla Laureatów Rezerwowych oraz Nagroda Główna dla Laureata Rezerwowego. 5. W czasie losowania Nagród Pocieszenia zostanie każdorazowo wylosowanych dziesięciu Laureatów, którzy otrzymają po jednej Nagrodzie Pocieszenia oraz 10 Laureatów rezerwowych. 6. W każdym losowaniu Nagrody Głównej losowany będzie jeden Laureat Nagrody Głównej oraz jeden Laureat rezerwowy. 7. Losowania Nagród Głównych i Nagród Pocieszenia odbędą się o godz. 16:00 w następujące dni: a) r. w którym wezmą udział wszystkie Zgłoszenia, które wpłynęły do Organizatora w okresie od r. godz. 00:00:05 do r. godz. 23:59:59; b) r. w którym wezmą udział wszystkie Zgłoszenia, które wpłynęły do Organizatora w okresie od r. godz. 00:00:00 do r. godz. 23:59:59; c) r. w którym wezmą udział wszystkie Zgłoszenia, które wpłynęły do Organizatora w okresie od r. godz. 00:00:00 do r. godz. 23:59:59; d) r. w którym wezmą udział wszystkie Zgłoszenia, które wpłynęły do Organizatora w okresie od r. godz. 00:00:00 do r. godz. 23:59:59; e) r. w którym wezmą udział wszystkie Zgłoszenia, które wpłynęły do Organizatora w okresie od r. godz. 00:00:00 do r. godz. 23:59:59; f) r. w którym wezmą udział wszystkie Zgłoszenia, które wpłynęły do Organizatora w okresie od r. godz. 00:00:00 do r. godz. 23:59:59; g) r. w którym wezmą udział wszystkie Zgłoszenia, które wpłynęły do Organizatora w okresie od r. godz. 00:00:00 do r. godz. 23:59:59; h) r. w którym wezmą udział wszystkie Zgłoszenia, które wpłynęły do Organizatora w okresie od r. godz. 00:00:00 do r. godz. 23:59:59. i) r. w którym wezmą udział wszystkie Zgłoszenia, które wpłynęły do Organizatora w okresie od r. godz. 00:00:00 do r. godz. 23:59:59. j) r. w którym wezmą udział wszystkie Zgłoszenia, które wpłynęły do Organizatora w okresie od r. godz. 00:00:00 do r. godz. 23:59:59. k) r. w którym wezmą udział wszystkie Zgłoszenia, które wpłynęły do Organizatora w okresie od r. godz. 00:00:00 do r. godz. 23:59:59. l) r. w którym wezmą udział wszystkie Zgłoszenia, które wpłynęły do Organizatora w okresie od r. godz. 00:00:00 do r. godz. 23:59: W przypadku, gdy w danym okresie pomiędzy losowaniami liczba przesłanych zgłoszeo będzie mniejsza niż ilośd nagród przewidzianych do losowania nagród, nagrody przypadające na najbliższe planowane losowanie są przyporządkowywane do następnego losowania, w którym można wyłonid laureatów Loterii 4

5 (tzn. dla którego jest przesłana dostateczna liczba zgłoszeo). W takim przypadku, w owym następnym losowaniu jest dodatkowo wyłanianych tylu laureatów podstawowych i laureatów rezerwowych, ilu laureatów nie zostało wyłonionych we wcześniejszym losowaniu. 9. Jeden Uczestnik na podstawie jednego Zgłoszenia może wygrad w Loterii nie więcej niż jedną Nagrodę. 10. Jeden Uczestnik może wygrad w Loterii tylko jedną Nagrodę Główną, niezależnie od liczby przesłanych Zgłoszeo. 11. Jeden Uczestnik może wygrad w Loterii więcej niż jedną Nagrodę Pocieszenia, jednakże każdorazowo na podstawie odrębnego Zgłoszenia. 12. W trakcie każdego z losowao, o których mowa w 7 ust. 4-8 Regulaminu, wylosowany zostaje ponadto jeden laureat rezerwowy dla każdego wylosowanego laureata. Poszczególne Nagrody przekazywane są odpowiednim laureatom rezerwowym w przypadku, gdy laureat danej Nagrody nie spełnia warunków uczestnictwa w Loterii lub nie wypełnia wszystkich dodatkowych wymogów formalnych wydania mu nagrody (zgodnie z 8 Regulaminu). 13. Do laureatów rezerwowych stosuje się odpowiednio wszystkie warunki lub wymagania uzyskania nagrody przewidziane dla laureata. W przypadku, gdy laureat rezerwowy danej Nagrody nie spełni warunków jej wydania przewidzianych w Regulaminie Loterii, pozostaje ona własnością Organizatora. 14. Lista laureatów w danym losowaniu będzie publikowana przez Organizatora na stronie internetowej Loterii poprzez podanie imienia, pierwszej litery nazwiska i miejscowości zamieszkania laureatów w terminie 7 dni roboczych od momentu potwierdzenia praw wszystkich laureatów z danego losowania do otrzymania nagrody w Loterii do dnia 10 lutego 2016 r. 8 Warunki wydania Nagród 1. Laureaci Nagród będą powiadamiani przez Organizatora o wylosowaniu ich Zgłoszeo jako zwycięskich telefonicznie na numer telefonu, podany przez nich zgodnie z 4 ust. 6 lit. a pkt 2 Regulaminu lub z którego laureat wysłał wiadomośd zgłaszającą udział w Loterii zgodnie z 4 ust. 6 lit. b Regulaminu, w terminie do 3 dni roboczych od dnia losowania. Laureat zobowiązany jest odebrad połączenie telefoniczne, wyrazid zgodę na nagrywanie rozmowy telefonicznej oraz na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora, potwierdzid swoje uczestnictwo w Loterii oraz podad swoje dane osobowe (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres do kontaktu (jeżeli posiada) oraz numer telefonu komórkowego za pomocą którego dokonano zgłoszenia w Loterii, o ile zgłoszenie to nastąpiło zgodnie z 4 ust. 6 lit. b Regulaminu). Próba uzyskania połączenia z laureatem podejmowana jest co najmniej dwukrotnie w odstępie nie krótszym niż 2 godziny, przy czym za każdym razem oczekiwanie na połączenie powinno obejmowad co najmniej 5 sygnałów przy sygnale braku odpowiedzi ze strony laureata. W przypadku sygnału "zajętości", następna próba połączenia zostanie przeprowadzona po 5 minutach. W przypadku braku któregokolwiek z ww. sygnałów lub zgłoszenia skrzynki poczty głosowej podejmowana jest ponownie próba połączenia, co najmniej dwukrotnie w odstępie nie krótszym niż 2 godziny. W przypadku rozłączenia połączenia w trakcie rozmowy próba ponownego połączenia podejmowana jest wg wyżej opisanej procedury. W wypadku braku możliwości uzyskania połączenia telefonicznego z laureatem zgodnie z opisaną powyżej procedurą, zostanie on poinformowany w tym samym dniu za pomocą SMS-a informującego o wylosowaniu Zgłoszenia, terminie i sposobie spełnienia warunków formalnych koniecznych do przyznania Nagrody. Powyższe zapisy dotyczą także laureatów wyłonionych w trybie wylosowania zgłoszenia rezerwowego. 2. W nieprzekraczalnym terminie 7 dni kalendarzowych (decyduje data stempla pocztowego) od momentu telefonicznego powiadomienia (lub wysłania SMS przez Organizatora zgodnie z 8 ust. 1 Regulaminu) Laureat jest zobowiązany przesład listem poleconym z dopiskiem na kopercie Przedłużamy wakacje na adres Albedo Marketing sp. z o.o., ul. Tatrzaoska 8, Poznao, dokumenty (dalej: Dokumenty) zawierające: a) imię, nazwisko, adres zamieszkania, oraz numer telefonu komórkowego (zgodnego z tym, z którego dokonano zgłoszenia w Loterii, o ile nastąpiło ono w sposób wskazany w 4 ust. 6 lit. a i b Regulaminu) dane te muszą byd zgodne z danymi opisanymi w 8 ust. 1. Regulaminu; b) czytelną kserokopię dowodu tożsamości potwierdzającego wiek Laureata c) oryginalny paragon potwierdzający dokonanie zakupu jedną transakcją Produktu lub Produktów Promocyjnych, o którym mowa w 4 ust. 6 Regulaminu, którego numer będzie zgodny z numerem podanym w wylosowanym Zgłoszeniu udziału w Loterii, 5

6 d) podpisane czytelnie oświadczenia Laureata o następującej treści Zapoznałem się z Regulaminem loterii promocyjnej Przedłużamy wakacje i wyrażam zgodę na jego warunki i o spełnieniu warunków określonych w 4 Regulaminu 3. Nieprzesłanie wszystkich Dokumentów w sposób i terminie określonym w Regulaminie powoduje utratę prawa do nagrody przez laureata i przejście tego prawa na laureata rezerwowego. Jeśli również laureat rezerwowy nie spełni wszystkich warunków wydania nagrody przewidzianych w Regulaminie, nagroda pozostanie własnością Organizatora. 4. Organizator ma prawo żądad okazania przez Uczestnika takiej liczby dowodów zakupu, która odpowiada liczbie nabytych Produktów Promocyjnych i wysłanych przez Uczestnika Zgłoszeo. Organizator ma prawo wykluczyd Uczestnika z udziału w Loterii, bez prawa ponownego dokonania przez niego zgłoszenia udziału i bez prawa do otrzymania nagrody, w przypadku gdy Uczestnik nie udowodni, iż posiada taką liczbę dowodów zakupu odpowiadającą liczbie nabytych Produktów Promocyjnych, jak liczba wysłanych przez Uczestnika Zgłoszeo. 5. Organizator zastrzega sobie również prawo do wykluczenia z udziału w Loterii Uczestników, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności: a) biorą udział w Loterii z użyciem fikcyjnego adresu lub generują Zgłoszenia w sposób automatyczny; b) prowadzą działania mające na celu obejście Regulaminu lub zabezpieczeo lub zasad funkcjonowania Loterii. 6. Nagrody przyznane, ale nieodebrane w terminie z przyczyn leżących po stronie laureata pozostają własnością Organizatora. Za nagrody nieodebrane w terminie z przyczyn leżących po stronie Laureata uznaje się nagrody, które zostały przesłane na adres wskazany w Zgłoszeniu i które następnie nie zostały odebrane przez laureata pomimo pozostawienia nagrody do odbioru przez okres co najmniej 14 dni kalendarzowych. 7. Odbiór nagrody laureat powinien pokwitowad swoim podpisem. Doręczenie nagrody do rąk osoby zamieszkującej pod adresem wskazanym przez Laureata i podpisanie potwierdzenia odbioru uznaje się za skuteczne wydanie nagrody. 9 Termin i sposób wydania Nagród Nagrody Główne i Nagrody Pocieszenia zostaną wydane Laureatom za pośrednictwem przesyłki kurierskiej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia weryfikacji uprawnieo laureatów do otrzymania Nagród Głównych, nie później jednak niż do dnia 27 stycznia 2016 r. Laureatom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia odmiennego niż opisano to w Regulaminie sposobu wydania nagród. 10 Opodatkowanie Nagród 1. Przy wydaniu Nagrody Głównej Organizator w trybie art. 41 ust. 4 i ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych potrąci dodatkową nagrodę pieniężną stanowiącą częśd nagrody w celu przeznaczenia jej na pokrycie zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranych w loterii, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 2. Nagrody Pocieszenia są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 6a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 11 Postępowanie reklamacyjne 1. Reklamacje mogą byd zgłaszane od dnia 14 września 2015 r. do dnia 10 lutego 2016 r., przy czym decyduje data nadania (stempla pocztowego). Reklamacje, które wpłynęły do Organizatora później niż 17 lutego 2015 r. nie będą rozpatrywane. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje tylko Uczestnikom Loterii. 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno byd dostarczone listem poleconym na adres Organizatora: Albedo Marketing sp. z o.o., ul. Tatrzaoska 8, Poznao z dopiskiem Loteria Graal reklamacja. 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierad, a) imię i nazwisko oraz dokładny adres Uczestnika Loterii, b) datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, c) rodzaj gry, 6

7 d) treśd roszczenia wraz z dokładnym opisem przyczyny reklamacji oraz okoliczności uzasadniających reklamację oraz treśd żądania 4. Uczestnik wnoszący reklamację jest powiadamiany o rozstrzygnięciu Organizatora za pomocą listu poleconego, nadanego najpóźniej w dniu 2 marca 2016 r. 5. Roszczenia związane z udziałem w Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od ich dnia wymagalności. W razie zgłoszenia reklamacji w prawidłowym terminie, bieg terminu przedawnienia ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia na nią odpowiedzi. 6. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeo w sądzie powszechnym. 12 Postanowienia koocowe 1. Regulamin dostępny będzie w od dnia 14 września 2015 r. do dnia 02 marca 2016 r. na stronie internetowej Loterii oraz w siedzibie Organizatora (Albedo Marketing sp. z o.o., ul. Tatrzaoska 8, Poznao) od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 10:00 do 16: Na żądanie laureata Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej z zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści art. 20 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U r., poz. 612). 3. W niniejszym Regulaminie za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 4. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie mogą byd wprowadzane przez Organizatora wyłącznie po uprzednim zatwierdzeniu tych zmian przez Dyrektora Izby Celnej w Poznaniu. ORGANIZATOR 7

8 ANEKS NR 1 Do regulaminu loterii Audioteksowej Przedłużamy wakacje Podmiotem organizującym konsumencką loterię promocyjną Przedłużamy wakacje zwaną dalej Loterią audioteksową lub Loterią jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Tatrzaoskiej 8, kod poczt , wpisana do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznao Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , o kapitale zakładowym w wysokości ,00 złotych, NIP (dalej: Organizator). 1 Niniejszym zmienia się Regulamin Loterii w ten sposób, że: a) 4 regulaminu, ulega zmianie w pkt. 6.a w następujący sposób w okresie od 14 września 2015 r. do 6 grudnia 2015 r. do godziny 23:59:59 dokonad jedną transakcją zakupu co najmniej jednego z Produktów Promocyjnych i uzyskad z tego tytułu jeden paragon fiskalny; Uczestnik powinien ponadto zachowad oryginał paragonu potwierdzającego zakup Produktu Promocyjnego, na podstawie którego Uczestnik zgłosił udział w Loterii. 2 Postanowienia koocowe 1. Pozostałe postanowienia Regulaminu Loterii pozostają bez zmian. 2. Niniejszy aneks do Regulaminu Loterii wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Dyrektora Izby Celnej w Poznaniu. 3. Pojęciom pisanym wielką literą, a nie zdefiniowanym odrębnie w niniejszym aneksie, należy przydawad znaczenie, jakie zostało im nadane w dokumencie Regulaminu Loterii. ORGANIZATOR 8

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Wygraj z Luksją

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Wygraj z Luksją REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj z Luksją I. Zasady ogólne loterii promocyjnej 1.1. Loteria pod nazwą Wygraj z Luksją, zwana dalej również Loterią jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1

Bardziej szczegółowo

18 Urodziny Castoramy

18 Urodziny Castoramy R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J 18 Urodziny Castoramy 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 18 Urodziny Castoramy", zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie. I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest urządzana pod nazwą Uśmiech wygrywa 4 x dziennie.. II. Nazwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. My Little Pony Chodząca Pinkie Pie

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. My Little Pony Chodząca Pinkie Pie REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ My Little Pony Chodząca Pinkie Pie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Definicje 1. Loteria Loteria promocyjna pod nazwą My Little Pony - Chodząca Pinkie Pie, opisana niniejszym Regulaminem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Urodzinowa Loteria Lewiatana

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Urodzinowa Loteria Lewiatana POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Urodzinowa Loteria Lewiatana 1. [Nazwa loterii] Loteria jest prowadzona pod nazwą Urodzinowa Loteria Lewiatana. 2. [Nazwa organizatora loterii] Smolar

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej lodówek Whirlpool Supreme No Frost Odkryj Totalną Świeżość (dalej: Regulamin)

Regulamin sprzedaży premiowej lodówek Whirlpool Supreme No Frost Odkryj Totalną Świeżość (dalej: Regulamin) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin sprzedaży premiowej lodówek Whirlpool Supreme No Frost Odkryj Totalną Świeżość (dalej: Regulamin) 1.1. Organizatorem sprzedaży premiowej lodówek marki Whirlpool Supreme

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj

Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj 1. Nazwa loterii promocyjnej Loteria promocyjna nosi nazwę: Płać kartą i wygrywaj. 2. Nazwa podmiotu organizującego loterię promocyjną Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja

Regulamin Loterii Audioteksowej. Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja 1 Nazwa loterii audioteksowej Regulamin Loterii Audioteksowej Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja

Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja 1 Nazwa loterii promocyjnej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii promocyjnej, pod nazwą: Urodzinowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Promocja Lubella 2014. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Promocja Lubella 2014. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Promocja Lubella 2014 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem loterii promocyjnej Promocja Lubella 2014, zwanej dalej Loterią, jest MGD GMW Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII DESPERADOS 1000 ZŁOTY NA GŁUPOTY

REGULAMIN LOTERII DESPERADOS 1000 ZŁOTY NA GŁUPOTY REGULAMIN LOTERII DESPERADOS 1000 ZŁOTY NA GŁUPOTY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria jest prowadzona pod nazwą DESPERADOS 1000 ZŁOTY NA GŁUPOTY ( Loteria ). 2. Organizatorem Loterii (podmiotem urządzającym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu SMS Real - Wycieczka 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2 punkt 2.1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU W SIECI EMPIK KONKURS W EMPIKU

REGULAMIN KONKURSU W SIECI EMPIK KONKURS W EMPIKU REGULAMIN KONKURSU W SIECI EMPIK KONKURS W EMPIKU 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w Konkursie w sieci EMPIK prowadzonym pod nazwą KONKURS

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem

Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w Loterii Promocyjnej pod nazwą: Czy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej Wielka Loteria Plusa

Regulamin Loterii Audioteksowej Wielka Loteria Plusa Regulamin Loterii Audioteksowej Wielka Loteria Plusa 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w Loterii Audioteksowej pod nazwą: Wielka Loteria

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. Pod nazwą. Najlepsza Loteria w ESKA TV. Nazwa loterii audioteksowej

Regulamin Loterii Audioteksowej. Pod nazwą. Najlepsza Loteria w ESKA TV. Nazwa loterii audioteksowej Regulamin Loterii Audioteksowej Pod nazwą Najlepsza Loteria w ESKA TV 1 Nazwa loterii audioteksowej Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna (dalej zwana Loterią ) urządzana jest pod nazwą LOTERIA ŚWIĄTECZNA. 2. Organizatorem Loterii jest Expansja

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 DO REGULAMINU PROGRAMU KUCHNIA NABIERA SMAKU

ANEKS NR 1 DO REGULAMINU PROGRAMU KUCHNIA NABIERA SMAKU ANEKS NR 1 DO REGULAMINU PROGRAMU KUCHNIA NABIERA SMAKU Wydany w dniu 15.06.2015 roku przez Organizatora programu sprzedaży premiowej Kuchnia nabiera smaku (dalej: Promocja ), spółkę Albedo Marketing sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNA

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNA REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNA 1. NAZWA I RODZAJ LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, urządzana jest pod nazwą Loteria Świąteczno-Noworoczna 2. NAZWA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik

Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. 1000 Walut w Radiu ESKA

Regulamin Loterii Audioteksowej. 1000 Walut w Radiu ESKA Regulamin Loterii Audioteksowej 1000 Walut w Radiu ESKA 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej, pod nazwą: 1000

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards

Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej pod nazwą: Eska Music

Bardziej szczegółowo

1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria

1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Płać kartą Visa loteria wiosenna I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria wiosenna. II.

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Kolorowa loteria

Regulamin loterii promocyjnej Kolorowa loteria Regulamin loterii promocyjnej Kolorowa loteria 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą Kolorowa loteria (dalej: Loteria ) jest CITY SERVICE Stopa, Wróblewski, Zamorski -

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 18 lat Selgros w Polsce 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą " 18 lat Selgros w Polsce", zwanej dalej "Loterią"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ CINEMIX ( regulamin )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ CINEMIX ( regulamin ) Postanowienia ogólne: REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ CINEMIX ( regulamin ) 1. Nazwa loterii Loteria jest prowadzona pod nazwą CINEMIX. 2. Nazwa Organizatora loterii Organizatorem loterii jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulamin, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą Pokochaj lato

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Tryskaj energią i odkryj źródło nagród

Regulamin konkursu Tryskaj energią i odkryj źródło nagród Regulamin konkursu Tryskaj energią i odkryj źródło nagród 1. Definicje Zawarte w punkcie 1 wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć w taki sposób jaki zostały opisane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Kuchnia lepiej wygląda w całości zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C.

Bardziej szczegółowo