R E G U L A M I N L O T E R I I A U D I O T E K S O W E J ZADBAJ O ZĘBY PSA JAK O SWOJE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "R E G U L A M I N L O T E R I I A U D I O T E K S O W E J ZADBAJ O ZĘBY PSA JAK O SWOJE"

Transkrypt

1 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N L O T E R I I A U D I O T E K S O W E J ZADBAJ O ZĘBY PSA JAK O SWOJE 1.1. Organizatorem konsumenckiej Loterii audioteksowej Zadbaj o zęby psa jak o swoje, zwanej dalej Loterią audioteksową lub Loterią jest Albedo Marketing sp. o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzaoska 8, kod poczt , wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorstw pod numerem KRS , o kapitale zakładowym w wysokości ,00 złotych, NIP Loteria stanowi Loterię audioteksową w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 11 ustawy z dnia 19 grudnia 2009 r. o grach hazardowych. Loteria audioteksowa jest prowadzona na podstawie zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Celnej w Poznaniu oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu (zwanego dalej: Regulaminem) Loteria audioteksowa odbywad się będzie w dniach od 1 lipca 2014 roku do 15 września 2014 roku na obszarze Rzeczpospolitej Polski w klinikach weterynaryjnych objętych programem Miesiąc Zdrowych Zębów PEDIGREE DENTASTIX. Przystąpienie do Loterii będzie możliwe w dniach od 1 lipca 2014 roku do 31 lipca 2014 roku, w myśl zasad opisanych w rozdziale 2 Regulaminu Wydawanie kuponów z unikatowymi kodami w Loterii audioteksowej rozpocznie się 1 lipca 2014 roku, a zakooczy 31 lipca 2014 roku. Kupony będą wydane bezpłatnie razem z produktem PEDIGREE DENTASTIX osobom, które skorzystają z wizyty w prywatnych klinikach weterynaryjnych objętych programem Miesiąc Zdrowych Zębów PEDIGREE DENTASTIX Informacje na temat Loterii audioteksowej udostępniane będą poprzez materiały promocyjne wydawane w klinikach weterynaryjnych objętych programem Miesiąc Zdrowych Zębów PEDIGREE DENTASTIX. Materiały promocyjne będą dostępne od dnia 1 lipca 2014 roku do 31 lipca 2014 roku Udział w Loterii audioteksowej jest dobrowolny Loteria audioteksowa przeznaczona jest dla osób fizycznych które ukooczyły 18 lat, będących klientami klinik weterynaryjnych objętych programem Miesiąc Zdrowych Zębów PEDIGREE DENTASTIX, które spełnią wymagania wymienione w rozdziale 2 Regulaminu oraz posiadają obywatelstwo polskie W Loterii nie mogą brad udziału pracownicy Mars Polska Sp. z o.o. i Albedo Marketing sp. z o.o. oraz członkowie ich rodzin, jak również inne osoby biorące bezpośredni udział w organizacji Loterii. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa powyżej rozumie się: rodziców, opiekunów prawnych, rodzeostwo, małżonków, dzieci, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W LOTERII AUDIOTEKSOWEJ 2.1. W Loterii audioteksowej może wziąd udział osoba, o której mowa w pkt 1.7, która w trakcie trwania Loterii audioteksowej spełni łącznie poniższe warunki skorzysta z darmowej wizyty w klinice weterynaryjnej objętej programem Miesiąc Zdrowych Zębów PEDIGREE DENTASTIX (przegląd stanu uzębienia psa) w okresie od 1 lipca 2014 roku do 31 lipca 2014 roku, odbierze i zachowa kupon z unikatowym kodem wyśle zgłoszenie udziału w Loterii audioteksowej w formie SMS-a pod numer 4321 o treści zgodnej z punktem 2.2. Regulaminu (koszt SMS-a wg. taryfy operatora Uczestnika) w okresie od 1 lipca 2014 roku od godziny 00:00:05 do 31 lipca 2014 roku do godziny 23:59:59 (podmiot odpowiedzialny za serwer systemu teleinformatycznego, Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu), 1

2 2.2. Prawidłowe wysłanie zgłoszenia polega na wpisaniu w treści SMS-a ciągu cyfr i liter (np. OCM.7SAXYZ) podanych na kuponie. Wysłanie SMS-a powinno nastąpid nie wcześniej niż 1 lipca 2014 roku (godz. 00:00:05) i nie później niż 31 lipca 2014 roku (godz. 23:59:59) Każdy kupon z unikatowym kodem umożliwia wysłanie jednego SMS-a. Każdy SMS to jedno zgłoszenie w Loterii audioteksowej. Jeden Uczestnik może wysład nieograniczoną ilośd SMS-ów pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków uczestnictwa, o których mowa w pkt. 2.1 oraz 2.2 niniejszego Regulaminu. Podczas każdej bezpłatnej wizyty, o której mowa w pkt. 1.4, Laureat powinien otrzymad 1 opakowanie zawierające próbkę produktu PEDIGREE DENTASTIX oraz ulotkę z unikatowym kodem. Jeden Laureat w trakcie trwania Programu może otrzymad 1 opakowanie (zawierające próbkę produktu PEDIGREE DENTASTIX wraz z ulotką z unikatowym kodem) na każdego z posiadanych przez siebie psów, jednak nie więcej niż 10 wspomnianych wyżej opakowao W odpowiedzi na wysłane zgłoszenie, odsyłany będzie tylko komunikat zwrotny SMS zawierający informację o wygraniu nagrody (treśd komunikatu: Gratulacje! Oto Twoja e-karta prezentowa nr xxxxxxx o wartości 10 złotych do sklepu internetowego Empik.com i Smyk.com. Wejdź na stronę by poznad szczegóły.). Komunikat o wygranej odsyłany będzie na koszt Organizatora. SMS będzie zawierał ekartę prezentową o wartości 10 PLN brutto na zakupy w sklepie internetowym empik.com i smyk.com. Rejestracja SMS-a wysłanego przez uczestnika następuje automatycznie po jego otrzymaniu przez Organizatora. Komunikat zwrotny (SMS) odsyłany będzie automatycznie po zarejestrowaniu w systemie, nie później jednak niż w ciągu 10 minut od momentu zarejestrowania zgłoszenia SMS w systemie Unikatowe kody, za pomocą których dokonano zgłoszenia drogą SMS-ową w sposób nieprawidłowy - nie będą brały udziału w Loterii Wysłanie SMS-a w treści wpisując unikatowy kod, oznacza jednoczesną akceptację przez Uczestnika postanowieo niniejszego Regulaminu Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci komórkowej, za pośrednictwem której Uczestnicy zgłaszają swój udział w Loterii wysyłając w treści SMS-a unikatowy kod Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia zagubione przez system SMS, treści przesłane SMS-em, indywidualne ustawienia telefonów komórkowych oraz sposoby ich konfiguracji, a także ustawienia występujące u operatorów sieci komórkowych Ilekrod w niniejszym Regulaminie jest mowa o dotarciu SMS-a do Organizatora, należy przez to rozumied wpływ SMS-a na serwer systemu teleinformatycznego Organizatora, o którym mowa w pkt. 4.1 Regulaminu W Loterii audioteksowej uwzględniane będą jedynie SMS-y wysłane z telefonów komórkowych, za pośrednictwem sieci operatorów, telefonii komórkowej korzystających z polskich zasobów numeracji, w szczególności nie będą uwzględniane SMS-y wysłane za pomocą Internetu Operatorzy GSM odpowiadają za prawidłowe wykonanie usługi telekomunikacyjnych w zakresie przesyłania SMS w ramach Loterii Niedopuszczalne jest stosowanie przez Uczestników systemów technicznych oraz organizacyjnych stanowiących naruszenie zasad uczestnictwa w Loterii, w tym stosowanie zautomatyzowanych systemów informatycznych pozwalających na przesyłanie zgłoszeo udziału w Loterii, bez udziału człowieka. Uczestnikowi, który stosuje takie systemy lub w nich uczestniczy, w przypadku wylosowania, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego 2

3 zostanie odebrane prawo do nagrody, a Uczestnik zostanie wykluczony z Loterii. W takim przypadku, prawo do nagrody przechodzi na osobę, której zgłoszenie wylosowano jako rezerwowe, pod warunkiem, że spełni ona pozostałe warunki Regulaminu Zakazane jest korzystanie w ramach Loterii ze sprzętu komputerowego, jak również generowanie tzw. sztucznego ruchu. Uczestnicy nie mogą w szczególności korzystad z urządzeo, które automatycznie wysyłają wiadomości SMS ani żadnych innych sposobów wysyłania wiadomości SMS, innych niż wysłanie ich z telefonu komórkowego (wyklucza to możliwośd korzystania z modemów GSM podłączonych do komputera lub telefonów komórkowych podłączonych do komputera). Organizator po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszeo przesłanych za pomocą wskazanych w Loterii urządzeo Uczestnik, który wysłał więcej niż jedno zgłoszenie może zostad zobligowany do przesłania wszystkich kuponów z unikatowym kodem odpowiadających ilości dokonanych zgłoszeo SMS-owych zgodnie z pkt Uczestnik, który nie będzie w stanie przesład oryginalnych kuponów z unikatowym kodem odpowiadających ilości zgłoszeo SMS zostanie wykluczony z dalszego udziału w Loterii. Uczestnik, który nie prześle w wyznaczonym terminie wszystkich kuponów z unikatowym kodem odpowiadających liczbie potwierdzonych zgłoszeo w Loterii zostanie wykluczony z udziału w Loterii. Przysługujące mu prawo do nagrody zostanie przypisane Uczestnikowi, którego zgłoszenie wylosowane zostało jako rezerwowe, pod warunkiem, że spełni ona pozostałe warunki Regulaminu 3. PULA NAGRÓD W LOTERII AUDIOTEKSOWEJ 3.1. Nagrodami w Loterii audioteksowej są: nagród pierwszego stopnia to jest 6 ipadów mini z wyświetlaczem Retina 16 GB Wifi+Cellular o wartości jednostkowej 2199,00 złotych brutto nagród drugiego stopnia to jest 5000 ekart prezentowych do sklepów internetowych empik.com i smyk.com, każdy o wartości jednostkowej 10,00 złotych brutto Nagrody drugiego stopnia, którymi są ekarty o nominalnej wartości 10,00 złotych brutto, uprawniają do płatności przy zakupach dokonywanych drogą elektroniczną zarówno w sklepie empik.com i smyk.com. Jedna ekarta może byd użyta przy więcej niż jednej transakcji Łączna wartośd wszystkich nagród w Loterii audioteksowej wynosi ,00 (słownie: sześddziesiąt trzy tysięcy sto dziewięddziesiąt cztery złote i 00/100) złote brutto. 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD W LOTERII AUDIOTEKSOWEJ 4.1. System działający w siedzibie Organizatora mieszczącej się przy ulicy Tatrzaoskiej 8 w Poznaniu będzie rejestrował wszystkie nadchodzące zgłoszenia przesłane przez Uczestników, począwszy od 1 lipca 2014 roku od godz. 00:00:01 do 31 lipca 2014 roku do godz. 23:59:59 i przypisywał im kolejne numery porządkowe odpowiadające kolejności nadchodzenia zgłoszeo wysłanych za pomocą SMS. W wyniku pracy systemu powstanie lista ze zgłoszeniami i odpowiadającymi im numerami porządkowymi. Lista zgłoszeniowa o numeracji zaczynającej się od numeru 1 zawierad będzie zgłoszenia które zostały przez system zarejestrowane poczynając od godziny 00:00:05 dnia 1 lipca 2014 roku do godziny 23:59:59 dnia 31 lipca 2014 roku Laureatami Loterii audioteksowej zostaną osoby (Laureaci), które spełnią wszystkie warunki określone w niniejszym Regulaminie oraz których prawidłowe zgłoszenie wysłane za pomocą SMS zostanie uznane za zwycięskie wg zasad opisanych w pkt 4.4 do

4 4.3. Osoby zamieszkałe pod jednym adresem mogą wygrad nie więcej niż jedną nagrodę. Jedna osoba i/lub jeden numer telefonu mogą wygrad nie więcej niż jedną nagrodę pierwszego stopnia i jedną nagrodę drugiego stopnia Losowania nagród odbywają się codziennie od poniedziałku do niedzieli w siedzibie Organizatora w Poznaniu przy ul. Tatrzaoskiej 8, za pomocą systemu informatycznego, który automatycznie losuje zgłoszenia Laureatów, które zostały przesłane SMS-em. Zgłoszenia są losowane zgodnie z postanowieniami pkt Nagroda drugiego stopnia zostanie przyznana pierwszym 5000 prawidłowym zgłoszeniom, które zostaną przez system zarejestrowane z numerem porządkowym będącym wielokrotnością liczby 3 (tzn. nagrodzone zostaną zgłoszenia odpowiednio trzecie, szóste, dziewiąte, dwunaste itd.) Dodatkowo w dniu 1 sierpnia 2014 o godzinie 12:00:00, nastąpi losowanie 6 nagród głównych. W losowaniu nagród głównych biorą udział wszystkie poprawne zgłoszenia Uczestników otrzymane w okresie od 1 lipca 2014 roku od godz. 00:00:05 do dnia poprzedzającego losowanie tj. 31 lipca 2014 roku do godz. 23:59:59, w tym także zgłoszenia, które otrzymały nagrodę drugiego stopnia. W losowaniu wylosowanych zostanie 6 zgłoszeo, które wygrają nagrodę główną oraz 6 zgłoszeo rezerwowych W przypadku gdy zgłoszenie wylosowane przez system jako podstawowe nie będzie spełniało wszystkich warunków określonych w niniejszym Regulaminie, to prawo do nagrody przechodzi na zgłoszenie wylosowane jako rezerwowe, pod warunkiem, że takie zgłoszenie spełnia wszystkie warunki określone w niniejszym Regulaminie. W przypadku gdy zgłoszenie wylosowane przez system jako rezerwowe nie spełnia wszystkich warunków określonych w niniejszym Regulaminie nagroda pozostaje własnością Organizatora Uczestnik do którego przypisany jest jeden numer telefonu może wygrad nie więcej niż jedną nagrodę drugiego stopnia oraz nie więcej niż jedną pierwszego stopnia. Uczestnik do którego przypisany jest jeden numer telefonu może byd Laureatem jednocześnie nagrody drugiego stopnia oraz nagrody pierwszego stopnia Publikacja imienia i nazwiska laureata nagrody pierwszego stopnia w Loterii audioteksowej na stronie internetowej następuje każdorazowo nie później niż 14 dni po nadesłaniu przez laureata Zgłoszenia zgodnego z pkt Lista laureatów będzie dostępna na stronie internetowej do 15 września 2014 roku Laureaci nagród pierwszego stopnia będą powiadamiani przez Organizatora na jego koszt o wygranej, telefonicznie na numer z którego zostało wysłane zgłoszenie, w ciągu 3 dni roboczych od dnia losowania. Laureat zobowiązany jest odebrad połączenie telefoniczne, potwierdzid swoje uczestnictwo w Loterii oraz podad swoje dane osobowe (imię, nazwisko, adres zamieszkania). Próba uzyskania połączenia z Laureatem podejmowana jest co najmniej dwukrotnie, przy czym za każdym razem oczekiwanie na połączenie powinno obejmowad co najmniej 5 sygnałów przy sygnale braku odpowiedzi ze strony Laureata. W przypadku sygnału "zajętości", następna próba połączenia zostanie przeprowadzona po 5 sekundach. W przypadku braku któregokolwiek z ww. sygnałów lub zgłoszenia skrzynki poczty głosowej podejmowana jest ponownie próba połączenia, co najmniej dwukrotnie. W przypadku rozłączenia połączenia w trakcie rozmowy próba ponownego połączenia podejmowana jest wg wyżej opisanej procedury. W wypadku braku możliwości uzyskania połączenia telefonicznego z Laureatem zgodnie z opisaną powyżej procedurą, zostanie on poinformowany za pomocą SMS-a na koszt Organizatora o terminie (wyrażonym w formacie DD-MM-RRRR) i sposobie spełnienia warunków formalnych koniecznych do przyznania nagrody. 4

5 4.11. W nieprzekraczalnym terminie 5 dni kalendarzowych (decyduje data stempla pocztowego) od momentu telefonicznego powiadomienia (lub wysłania sms przez Organizatora zgodnie z pkt 4.7) Laureat jest zobowiązany przesład na adres, Albedo Marketing sp. z o.o., ul. Tatrzaoska 8, Poznao z dopiskiem Zadbaj o zęby psa jak o swoje, dokumenty zawierające: a. swoje dane osobowe tj. imię, nazwisko, adres, datę urodzenia oraz numer telefonu komórkowego, za pomocą którego dokonano zgłoszenia do Loterii. b. oryginalny kupon z unikatowym kodem zgodnym z kodem wylosowanym przez system c. podpisane czytelnie oświadczenia laureata Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzaoska 8, Poznao i Mars Polska Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Kożuszki-Parcel 42, Sochaczew, moich danych osobowych umieszczonych na niniejszym kwestionariuszu osobowym wyłącznie w celu przeprowadzenia Loterii audioteksowej Zadbaj o zęby psa jak o swoje, w szczególności do wydania nagród i publikacji imienia i nazwiska zwycięzców Loterii audioteksowej na stronie internetowej i Zapoznałem się z Regulaminem Loterii audioteksowej Zadbaj o zęby psa jak o swoje i wyrażam zgodę na jego treśd Podanie danych osobowych w Dokumentach jest dobrowolne, z zastrzeżeniem utraty prawa do nagrody w razie braku wszystkich wymienionych danych osobowych Nagrody zostaną wydane najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2014 roku. Nagrody zostaną wysłane pocztą lub firmą kurierską na adres wskazany przez laureata Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Niespełnienie wszystkich warunków określonych w Regulaminie powoduje utratę prawa do nagrody. W takim przypadku, Organizator przeprowadzi stosowne postępowanie w stosunku do laureata rezerwowego. Jeżeli ani Laureat ani laureat rezerwowy nie spełnią warunków do wydania nagrody, nagroda pozostanie własnością Organizatora Laureatom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani zażądania otrzymania ich ekwiwalentu pieniężnego Regulamin nie zwalnia Uczestników Loterii z ciążących na nich obowiązków publicznoprawnych na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożnośd ani utrudnienia odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata Loterii Nagrody nieodebrane w terminie pozostają własnością Organizatora Odbiór nagrody Laureat pokwituje swoim podpisem. Doręczenie nagrody do rąk osoby zamieszkującej pod adresem wskazanym przez zwycięzcę uznaje się za skuteczne wydanie nagrody Po zakooczeniu wszystkich losowao wewnętrzna komisja nadzoru nad prawidłowością urządzania Loterii, o której mowa w pkt. 5.1 Regulaminu, sporządzi protokół zbiorczy z losowao. Uczestnik Loterii może zapoznad się z protokołem losowao na swoje żądanie w siedzibie Albedo Marketing sp. z o.o. w Poznaniu, ul. Tatrzaoska 8, w terminie od dnia 1 lipca 2014 roku do dnia 15 września 2014 roku w dni robocze w godz. od 9.00 do

6 5. NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZANIA LOTERII AUDIOTEKSOWEJ 5.1. Nadzór nad prawidłowością urządzania Loterii audioteksowej sprawuje powołana przez Organizatora wewnętrzna komisja nadzoru nad prawidłowością urządzania Loterii, zwana komisją, która działa na podstawie Regulaminu wydanego przez Organizatora Loterii. W skład komisji wchodzą: dwóch przedstawicieli Organizatora w tym osoba legitymująca się świadectwem zawodowym wydanym przez Ministra do spraw finansów publicznych. 6. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 6.1. Wszelkie reklamacje mogą byd zgłaszane od dnia 1 lipca 2014 roku najpóźniej do dnia 5 września 2014 roku (liczy się data stempla pocztowego) Zgłoszenie reklamacyjne, z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu uczestnika Loterii, daty i miejsca zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, oraz treści żądania, należy wysład listem poleconym za potwierdzeniem odbioru pod adresem Organizatora ul. Tatrzaoska 8, Poznao z dopiskiem "Reklamacja Zadbaj o zęby psa jak o swoje", decyduje data stempla pocztowego tj. 5 września 2014 roku. Forma pisemna reklamacji zastrzeżona jest pod rygorem nieważności 6.3. Rozpatrzenie reklamacji przez komisję oraz wysłanie powiadomienie o rozstrzygnięciu w formie listu poleconego na adres zamieszkania wskazany w reklamacji nastąpi nie później niż 15 września 2014 roku. Decyzje komisji w przedmiocie reklamacji są ostateczne i wiążące. Organizator może ponadto powiadomid o decyzji komisji telefonicznie Roszczenia związane z udziałem w Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia wymagalności. Bieg przedawnienia roszczeo ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację. 7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 7.1. Laureaci Loterii audioteksowej wyrażają zgodę w formie złożonego pisemnego oświadczenia na przetwarzanie przez Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu i Mars Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie ich danych osobowych umieszczonych na kwestionariuszu osobowym wyłącznie w celu przeprowadzenia Loterii audioteksowej Zadbaj o zęby psa jak o swoje oraz w celu wydania nagród i publikacji wyników Loterii audioteksowej na stronie internetowej w terminie do dnia 30 sierpnia 2014 roku Administratorem danych osobowych uzyskanych w wyniku Loterii jest Mars Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie. Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych ma charakter dobrowolny. Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych uczestników Loterii Koordynatorowi spółce Albedo Marketing Koordynator zobowiązuje się przez cały czas przetwarzania Powierzonych Danych utrzymywad, w szczególności w odniesieniu do Powierzonych Danych, wszelkie środki i zabezpieczenia związane z przetwarzaniem danych, które są wymagane przez obowiązujące przepisy prawa, a szczególności środki i zabezpieczenia określone w ustawie o ochronie danych osobowych, a zwłaszcza w art tej ustawy. W szczególności, Koordynator oświadcza, że: (a) wyznaczył i posiada administratora bezpieczeostwa informacji nadzorującego przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych (w tym Powierzonych Danych), oraz że przez cały okres trwania Loterii audioteksowej w jego strukturach organizacyjnych będzie funkcjonował administrator bezpieczeostwa informacji; 6

7 (b) do przetwarzania Powierzonych Danych będą dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez właściwego administratora bezpieczeostwa informacji i tylko takie osoby będą zatrudnione przy przetwarzaniu Powierzonych Danych; (c) osoby upoważnione do przetwarzania Powierzonych Danych zostały zobowiązane do zachowania w tajemnicy Powierzonych Danych i sposobie ich zabezpieczenia i przez cały okres trwania Loterii audioteksowej Koordynator będzie kontrolował przestrzeganie tego obowiązku; (d) będzie prowadził dokumentację opisującą sposób przetwarzania Powierzonych Danych oraz sposoby ich zabezpieczenia, a dokumentacja taka jest i będzie zgodna z przepisami prawa oraz będzie w należyty sposób prowadzona przez cały okres przetwarzania Powierzonych Danych Dane uzyskane w związku z organizacją Loterii będą wykorzystywane tylko do potrzeb niniejszej Loterii, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku O ochronie danych osobowych. 8. POSTANOWIENIA KOOCOWE 8.1. Niniejszy Regulamin jest jawny i będzie udostępniany na pisemną prośbę przesłaną pod adresem Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzaoska 8. Regulamin dostępny będzie na stronie w części poświęconej Loterii (w okresie od 1 lipca 2014 roku do 31 sierpnia 2014) oraz w siedzibie Albedo Marketing sp. z o.o Poznao, ul. Tatrzaoska 8 w dni robocze w terminie od 1 lipca 2014 roku do 31 sierpnia 2014 roku w godz. od 9.00 od W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy o grach hazardowych Wszelkie sprawy wynikłe z tytułu wzajemnych zobowiązao związanych z niniejszą Loterią audioteksową będą rozstrzygane przez sąd powszechny Zasady przeprowadzania Loterii audioteksowej określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny. Wizerunek nagród przedstawiony w materiałach reklamowych może odbiegad od ich rzeczywistego wyglądu Uczestnik Loterii audioteksowej Zadbaj o zęby psa jak o swoje ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem Loterii i przestrzegania jego postanowieo Organizator ma możliwośd dokonywania zmian warunków Loterii wyłącznie w zakresie określonym w ustawie o grach hazardowych, jedynie po zatwierdzeniu zmian Regulaminu przez Dyrektora Izby Celnej w Poznaniu. Jakiekolwiek zmiany Regulaminu dokonane w tym trybie nie mogą naruszad praw konsumenta. 7

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu SMS Real - Wycieczka 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2 punkt 2.1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja

Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja 1 Nazwa loterii promocyjnej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii promocyjnej, pod nazwą: Urodzinowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej Wielka Loteria Plusa

Regulamin Loterii Audioteksowej Wielka Loteria Plusa Regulamin Loterii Audioteksowej Wielka Loteria Plusa 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w Loterii Audioteksowej pod nazwą: Wielka Loteria

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N WIELKIEGO KONKURSU GOBARTO

R E G U L A M I N WIELKIEGO KONKURSU GOBARTO R E G U L A M I N WIELKIEGO KONKURSU GOBARTO I. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator podmiot wskazany w punkt 2.1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja

Regulamin Loterii Audioteksowej. Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja 1 Nazwa loterii audioteksowej Regulamin Loterii Audioteksowej Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. 1000 Walut w Radiu ESKA

Regulamin Loterii Audioteksowej. 1000 Walut w Radiu ESKA Regulamin Loterii Audioteksowej 1000 Walut w Radiu ESKA 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej, pod nazwą: 1000

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards

Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej pod nazwą: Eska Music

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. Pod nazwą. Najlepsza Loteria w ESKA TV. Nazwa loterii audioteksowej

Regulamin Loterii Audioteksowej. Pod nazwą. Najlepsza Loteria w ESKA TV. Nazwa loterii audioteksowej Regulamin Loterii Audioteksowej Pod nazwą Najlepsza Loteria w ESKA TV 1 Nazwa loterii audioteksowej Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj

Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj 1. Nazwa loterii promocyjnej Loteria promocyjna nosi nazwę: Płać kartą i wygrywaj. 2. Nazwa podmiotu organizującego loterię promocyjną Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie. I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest urządzana pod nazwą Uśmiech wygrywa 4 x dziennie.. II. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem

Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w Loterii Promocyjnej pod nazwą: Czy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Wygraj z Luksją

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Wygraj z Luksją REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj z Luksją I. Zasady ogólne loterii promocyjnej 1.1. Loteria pod nazwą Wygraj z Luksją, zwana dalej również Loterią jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik

Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. My Little Pony Chodząca Pinkie Pie

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. My Little Pony Chodząca Pinkie Pie REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ My Little Pony Chodząca Pinkie Pie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Definicje 1. Loteria Loteria promocyjna pod nazwą My Little Pony - Chodząca Pinkie Pie, opisana niniejszym Regulaminem.

Bardziej szczegółowo

1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria

1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Płać kartą Visa loteria wiosenna I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria wiosenna. II.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII DESPERADOS 1000 ZŁOTY NA GŁUPOTY

REGULAMIN LOTERII DESPERADOS 1000 ZŁOTY NA GŁUPOTY REGULAMIN LOTERII DESPERADOS 1000 ZŁOTY NA GŁUPOTY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria jest prowadzona pod nazwą DESPERADOS 1000 ZŁOTY NA GŁUPOTY ( Loteria ). 2. Organizatorem Loterii (podmiotem urządzającym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Urodzinowa Loteria Lewiatana

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Urodzinowa Loteria Lewiatana POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Urodzinowa Loteria Lewiatana 1. [Nazwa loterii] Loteria jest prowadzona pod nazwą Urodzinowa Loteria Lewiatana. 2. [Nazwa organizatora loterii] Smolar

Bardziej szczegółowo

18 Urodziny Castoramy

18 Urodziny Castoramy R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J 18 Urodziny Castoramy 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 18 Urodziny Castoramy", zwanej

Bardziej szczegółowo

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r.

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J Odjazdowa Loteria 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna (dalej zwana Loterią ) urządzana jest pod nazwą LOTERIA ŚWIĄTECZNA. 2. Organizatorem Loterii jest Expansja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SMS 1 URODZINY GALERII TWIERDZA

Regulamin Konkursu SMS 1 URODZINY GALERII TWIERDZA Regulamin Konkursu SMS 1 URODZINY GALERII TWIERDZA 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Promocja Lubella 2014. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Promocja Lubella 2014. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Promocja Lubella 2014 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem loterii promocyjnej Promocja Lubella 2014, zwanej dalej Loterią, jest MGD GMW Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej lodówek Whirlpool Supreme No Frost Odkryj Totalną Świeżość (dalej: Regulamin)

Regulamin sprzedaży premiowej lodówek Whirlpool Supreme No Frost Odkryj Totalną Świeżość (dalej: Regulamin) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin sprzedaży premiowej lodówek Whirlpool Supreme No Frost Odkryj Totalną Świeżość (dalej: Regulamin) 1.1. Organizatorem sprzedaży premiowej lodówek marki Whirlpool Supreme

Bardziej szczegółowo

3.1. Zezwolenie na urządzenie loterii promocyjnej prowadzonej pod nazwą Płać kartą Visa loteria zimowa wydał Dyrektor Izby Celnej w Warszawie.

3.1. Zezwolenie na urządzenie loterii promocyjnej prowadzonej pod nazwą Płać kartą Visa loteria zimowa wydał Dyrektor Izby Celnej w Warszawie. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Płać kartą Visa loteria zimowa I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria zimowa. II. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SMS. Ty kupujesz Sygma płaci 1. DEFINICJE

Regulamin Konkursu SMS. Ty kupujesz Sygma płaci 1. DEFINICJE Regulamin Konkursu SMS Ty kupujesz Sygma płaci 1. DEFINICJE 1.1. UŜyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniŝej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2 punkt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ CINEMIX ( regulamin )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ CINEMIX ( regulamin ) Postanowienia ogólne: REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ CINEMIX ( regulamin ) 1. Nazwa loterii Loteria jest prowadzona pod nazwą CINEMIX. 2. Nazwa Organizatora loterii Organizatorem loterii jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ: Gillette Blue3

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ: Gillette Blue3 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ: Gillette Blue3 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa loterii promocyjnej 2. Nazwa organizatora loterii promocyjnej. Organizatorem loterii podmiotem urządzającym loterię

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015)

Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015) Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015) SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród... 4 Rozdział 3 Prawidłowość urządzania

Bardziej szczegółowo