R E G U L A M I N L O T E R I I A U D I O T E K S O W E J ZADBAJ O ZĘBY PSA JAK O SWOJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "R E G U L A M I N L O T E R I I A U D I O T E K S O W E J ZADBAJ O ZĘBY PSA JAK O SWOJE"

Transkrypt

1 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N L O T E R I I A U D I O T E K S O W E J ZADBAJ O ZĘBY PSA JAK O SWOJE 1.1. Organizatorem konsumenckiej Loterii audioteksowej Zadbaj o zęby psa jak o swoje, zwanej dalej Loterią audioteksową lub Loterią jest Albedo Marketing sp. o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzaoska 8, kod poczt , wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorstw pod numerem KRS , o kapitale zakładowym w wysokości ,00 złotych, NIP Loteria stanowi Loterię audioteksową w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 11 ustawy z dnia 19 grudnia 2009 r. o grach hazardowych. Loteria audioteksowa jest prowadzona na podstawie zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Celnej w Poznaniu oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu (zwanego dalej: Regulaminem) Loteria audioteksowa odbywad się będzie w dniach od 1 lipca 2014 roku do 15 września 2014 roku na obszarze Rzeczpospolitej Polski w klinikach weterynaryjnych objętych programem Miesiąc Zdrowych Zębów PEDIGREE DENTASTIX. Przystąpienie do Loterii będzie możliwe w dniach od 1 lipca 2014 roku do 31 lipca 2014 roku, w myśl zasad opisanych w rozdziale 2 Regulaminu Wydawanie kuponów z unikatowymi kodami w Loterii audioteksowej rozpocznie się 1 lipca 2014 roku, a zakooczy 31 lipca 2014 roku. Kupony będą wydane bezpłatnie razem z produktem PEDIGREE DENTASTIX osobom, które skorzystają z wizyty w prywatnych klinikach weterynaryjnych objętych programem Miesiąc Zdrowych Zębów PEDIGREE DENTASTIX Informacje na temat Loterii audioteksowej udostępniane będą poprzez materiały promocyjne wydawane w klinikach weterynaryjnych objętych programem Miesiąc Zdrowych Zębów PEDIGREE DENTASTIX. Materiały promocyjne będą dostępne od dnia 1 lipca 2014 roku do 31 lipca 2014 roku Udział w Loterii audioteksowej jest dobrowolny Loteria audioteksowa przeznaczona jest dla osób fizycznych które ukooczyły 18 lat, będących klientami klinik weterynaryjnych objętych programem Miesiąc Zdrowych Zębów PEDIGREE DENTASTIX, które spełnią wymagania wymienione w rozdziale 2 Regulaminu oraz posiadają obywatelstwo polskie W Loterii nie mogą brad udziału pracownicy Mars Polska Sp. z o.o. i Albedo Marketing sp. z o.o. oraz członkowie ich rodzin, jak również inne osoby biorące bezpośredni udział w organizacji Loterii. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa powyżej rozumie się: rodziców, opiekunów prawnych, rodzeostwo, małżonków, dzieci, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W LOTERII AUDIOTEKSOWEJ 2.1. W Loterii audioteksowej może wziąd udział osoba, o której mowa w pkt 1.7, która w trakcie trwania Loterii audioteksowej spełni łącznie poniższe warunki skorzysta z darmowej wizyty w klinice weterynaryjnej objętej programem Miesiąc Zdrowych Zębów PEDIGREE DENTASTIX (przegląd stanu uzębienia psa) w okresie od 1 lipca 2014 roku do 31 lipca 2014 roku, odbierze i zachowa kupon z unikatowym kodem wyśle zgłoszenie udziału w Loterii audioteksowej w formie SMS-a pod numer 4321 o treści zgodnej z punktem 2.2. Regulaminu (koszt SMS-a wg. taryfy operatora Uczestnika) w okresie od 1 lipca 2014 roku od godziny 00:00:05 do 31 lipca 2014 roku do godziny 23:59:59 (podmiot odpowiedzialny za serwer systemu teleinformatycznego, Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu), 1

2 2.2. Prawidłowe wysłanie zgłoszenia polega na wpisaniu w treści SMS-a ciągu cyfr i liter (np. OCM.7SAXYZ) podanych na kuponie. Wysłanie SMS-a powinno nastąpid nie wcześniej niż 1 lipca 2014 roku (godz. 00:00:05) i nie później niż 31 lipca 2014 roku (godz. 23:59:59) Każdy kupon z unikatowym kodem umożliwia wysłanie jednego SMS-a. Każdy SMS to jedno zgłoszenie w Loterii audioteksowej. Jeden Uczestnik może wysład nieograniczoną ilośd SMS-ów pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków uczestnictwa, o których mowa w pkt. 2.1 oraz 2.2 niniejszego Regulaminu. Podczas każdej bezpłatnej wizyty, o której mowa w pkt. 1.4, Laureat powinien otrzymad 1 opakowanie zawierające próbkę produktu PEDIGREE DENTASTIX oraz ulotkę z unikatowym kodem. Jeden Laureat w trakcie trwania Programu może otrzymad 1 opakowanie (zawierające próbkę produktu PEDIGREE DENTASTIX wraz z ulotką z unikatowym kodem) na każdego z posiadanych przez siebie psów, jednak nie więcej niż 10 wspomnianych wyżej opakowao W odpowiedzi na wysłane zgłoszenie, odsyłany będzie tylko komunikat zwrotny SMS zawierający informację o wygraniu nagrody (treśd komunikatu: Gratulacje! Oto Twoja e-karta prezentowa nr xxxxxxx o wartości 10 złotych do sklepu internetowego Empik.com i Smyk.com. Wejdź na stronę by poznad szczegóły.). Komunikat o wygranej odsyłany będzie na koszt Organizatora. SMS będzie zawierał ekartę prezentową o wartości 10 PLN brutto na zakupy w sklepie internetowym empik.com i smyk.com. Rejestracja SMS-a wysłanego przez uczestnika następuje automatycznie po jego otrzymaniu przez Organizatora. Komunikat zwrotny (SMS) odsyłany będzie automatycznie po zarejestrowaniu w systemie, nie później jednak niż w ciągu 10 minut od momentu zarejestrowania zgłoszenia SMS w systemie Unikatowe kody, za pomocą których dokonano zgłoszenia drogą SMS-ową w sposób nieprawidłowy - nie będą brały udziału w Loterii Wysłanie SMS-a w treści wpisując unikatowy kod, oznacza jednoczesną akceptację przez Uczestnika postanowieo niniejszego Regulaminu Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci komórkowej, za pośrednictwem której Uczestnicy zgłaszają swój udział w Loterii wysyłając w treści SMS-a unikatowy kod Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia zagubione przez system SMS, treści przesłane SMS-em, indywidualne ustawienia telefonów komórkowych oraz sposoby ich konfiguracji, a także ustawienia występujące u operatorów sieci komórkowych Ilekrod w niniejszym Regulaminie jest mowa o dotarciu SMS-a do Organizatora, należy przez to rozumied wpływ SMS-a na serwer systemu teleinformatycznego Organizatora, o którym mowa w pkt. 4.1 Regulaminu W Loterii audioteksowej uwzględniane będą jedynie SMS-y wysłane z telefonów komórkowych, za pośrednictwem sieci operatorów, telefonii komórkowej korzystających z polskich zasobów numeracji, w szczególności nie będą uwzględniane SMS-y wysłane za pomocą Internetu Operatorzy GSM odpowiadają za prawidłowe wykonanie usługi telekomunikacyjnych w zakresie przesyłania SMS w ramach Loterii Niedopuszczalne jest stosowanie przez Uczestników systemów technicznych oraz organizacyjnych stanowiących naruszenie zasad uczestnictwa w Loterii, w tym stosowanie zautomatyzowanych systemów informatycznych pozwalających na przesyłanie zgłoszeo udziału w Loterii, bez udziału człowieka. Uczestnikowi, który stosuje takie systemy lub w nich uczestniczy, w przypadku wylosowania, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego 2

3 zostanie odebrane prawo do nagrody, a Uczestnik zostanie wykluczony z Loterii. W takim przypadku, prawo do nagrody przechodzi na osobę, której zgłoszenie wylosowano jako rezerwowe, pod warunkiem, że spełni ona pozostałe warunki Regulaminu Zakazane jest korzystanie w ramach Loterii ze sprzętu komputerowego, jak również generowanie tzw. sztucznego ruchu. Uczestnicy nie mogą w szczególności korzystad z urządzeo, które automatycznie wysyłają wiadomości SMS ani żadnych innych sposobów wysyłania wiadomości SMS, innych niż wysłanie ich z telefonu komórkowego (wyklucza to możliwośd korzystania z modemów GSM podłączonych do komputera lub telefonów komórkowych podłączonych do komputera). Organizator po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszeo przesłanych za pomocą wskazanych w Loterii urządzeo Uczestnik, który wysłał więcej niż jedno zgłoszenie może zostad zobligowany do przesłania wszystkich kuponów z unikatowym kodem odpowiadających ilości dokonanych zgłoszeo SMS-owych zgodnie z pkt Uczestnik, który nie będzie w stanie przesład oryginalnych kuponów z unikatowym kodem odpowiadających ilości zgłoszeo SMS zostanie wykluczony z dalszego udziału w Loterii. Uczestnik, który nie prześle w wyznaczonym terminie wszystkich kuponów z unikatowym kodem odpowiadających liczbie potwierdzonych zgłoszeo w Loterii zostanie wykluczony z udziału w Loterii. Przysługujące mu prawo do nagrody zostanie przypisane Uczestnikowi, którego zgłoszenie wylosowane zostało jako rezerwowe, pod warunkiem, że spełni ona pozostałe warunki Regulaminu 3. PULA NAGRÓD W LOTERII AUDIOTEKSOWEJ 3.1. Nagrodami w Loterii audioteksowej są: nagród pierwszego stopnia to jest 6 ipadów mini z wyświetlaczem Retina 16 GB Wifi+Cellular o wartości jednostkowej 2199,00 złotych brutto nagród drugiego stopnia to jest 5000 ekart prezentowych do sklepów internetowych empik.com i smyk.com, każdy o wartości jednostkowej 10,00 złotych brutto Nagrody drugiego stopnia, którymi są ekarty o nominalnej wartości 10,00 złotych brutto, uprawniają do płatności przy zakupach dokonywanych drogą elektroniczną zarówno w sklepie empik.com i smyk.com. Jedna ekarta może byd użyta przy więcej niż jednej transakcji Łączna wartośd wszystkich nagród w Loterii audioteksowej wynosi ,00 (słownie: sześddziesiąt trzy tysięcy sto dziewięddziesiąt cztery złote i 00/100) złote brutto. 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD W LOTERII AUDIOTEKSOWEJ 4.1. System działający w siedzibie Organizatora mieszczącej się przy ulicy Tatrzaoskiej 8 w Poznaniu będzie rejestrował wszystkie nadchodzące zgłoszenia przesłane przez Uczestników, począwszy od 1 lipca 2014 roku od godz. 00:00:01 do 31 lipca 2014 roku do godz. 23:59:59 i przypisywał im kolejne numery porządkowe odpowiadające kolejności nadchodzenia zgłoszeo wysłanych za pomocą SMS. W wyniku pracy systemu powstanie lista ze zgłoszeniami i odpowiadającymi im numerami porządkowymi. Lista zgłoszeniowa o numeracji zaczynającej się od numeru 1 zawierad będzie zgłoszenia które zostały przez system zarejestrowane poczynając od godziny 00:00:05 dnia 1 lipca 2014 roku do godziny 23:59:59 dnia 31 lipca 2014 roku Laureatami Loterii audioteksowej zostaną osoby (Laureaci), które spełnią wszystkie warunki określone w niniejszym Regulaminie oraz których prawidłowe zgłoszenie wysłane za pomocą SMS zostanie uznane za zwycięskie wg zasad opisanych w pkt 4.4 do

4 4.3. Osoby zamieszkałe pod jednym adresem mogą wygrad nie więcej niż jedną nagrodę. Jedna osoba i/lub jeden numer telefonu mogą wygrad nie więcej niż jedną nagrodę pierwszego stopnia i jedną nagrodę drugiego stopnia Losowania nagród odbywają się codziennie od poniedziałku do niedzieli w siedzibie Organizatora w Poznaniu przy ul. Tatrzaoskiej 8, za pomocą systemu informatycznego, który automatycznie losuje zgłoszenia Laureatów, które zostały przesłane SMS-em. Zgłoszenia są losowane zgodnie z postanowieniami pkt Nagroda drugiego stopnia zostanie przyznana pierwszym 5000 prawidłowym zgłoszeniom, które zostaną przez system zarejestrowane z numerem porządkowym będącym wielokrotnością liczby 3 (tzn. nagrodzone zostaną zgłoszenia odpowiednio trzecie, szóste, dziewiąte, dwunaste itd.) Dodatkowo w dniu 1 sierpnia 2014 o godzinie 12:00:00, nastąpi losowanie 6 nagród głównych. W losowaniu nagród głównych biorą udział wszystkie poprawne zgłoszenia Uczestników otrzymane w okresie od 1 lipca 2014 roku od godz. 00:00:05 do dnia poprzedzającego losowanie tj. 31 lipca 2014 roku do godz. 23:59:59, w tym także zgłoszenia, które otrzymały nagrodę drugiego stopnia. W losowaniu wylosowanych zostanie 6 zgłoszeo, które wygrają nagrodę główną oraz 6 zgłoszeo rezerwowych W przypadku gdy zgłoszenie wylosowane przez system jako podstawowe nie będzie spełniało wszystkich warunków określonych w niniejszym Regulaminie, to prawo do nagrody przechodzi na zgłoszenie wylosowane jako rezerwowe, pod warunkiem, że takie zgłoszenie spełnia wszystkie warunki określone w niniejszym Regulaminie. W przypadku gdy zgłoszenie wylosowane przez system jako rezerwowe nie spełnia wszystkich warunków określonych w niniejszym Regulaminie nagroda pozostaje własnością Organizatora Uczestnik do którego przypisany jest jeden numer telefonu może wygrad nie więcej niż jedną nagrodę drugiego stopnia oraz nie więcej niż jedną pierwszego stopnia. Uczestnik do którego przypisany jest jeden numer telefonu może byd Laureatem jednocześnie nagrody drugiego stopnia oraz nagrody pierwszego stopnia Publikacja imienia i nazwiska laureata nagrody pierwszego stopnia w Loterii audioteksowej na stronie internetowej następuje każdorazowo nie później niż 14 dni po nadesłaniu przez laureata Zgłoszenia zgodnego z pkt Lista laureatów będzie dostępna na stronie internetowej do 15 września 2014 roku Laureaci nagród pierwszego stopnia będą powiadamiani przez Organizatora na jego koszt o wygranej, telefonicznie na numer z którego zostało wysłane zgłoszenie, w ciągu 3 dni roboczych od dnia losowania. Laureat zobowiązany jest odebrad połączenie telefoniczne, potwierdzid swoje uczestnictwo w Loterii oraz podad swoje dane osobowe (imię, nazwisko, adres zamieszkania). Próba uzyskania połączenia z Laureatem podejmowana jest co najmniej dwukrotnie, przy czym za każdym razem oczekiwanie na połączenie powinno obejmowad co najmniej 5 sygnałów przy sygnale braku odpowiedzi ze strony Laureata. W przypadku sygnału "zajętości", następna próba połączenia zostanie przeprowadzona po 5 sekundach. W przypadku braku któregokolwiek z ww. sygnałów lub zgłoszenia skrzynki poczty głosowej podejmowana jest ponownie próba połączenia, co najmniej dwukrotnie. W przypadku rozłączenia połączenia w trakcie rozmowy próba ponownego połączenia podejmowana jest wg wyżej opisanej procedury. W wypadku braku możliwości uzyskania połączenia telefonicznego z Laureatem zgodnie z opisaną powyżej procedurą, zostanie on poinformowany za pomocą SMS-a na koszt Organizatora o terminie (wyrażonym w formacie DD-MM-RRRR) i sposobie spełnienia warunków formalnych koniecznych do przyznania nagrody. 4

5 4.11. W nieprzekraczalnym terminie 5 dni kalendarzowych (decyduje data stempla pocztowego) od momentu telefonicznego powiadomienia (lub wysłania sms przez Organizatora zgodnie z pkt 4.7) Laureat jest zobowiązany przesład na adres, Albedo Marketing sp. z o.o., ul. Tatrzaoska 8, Poznao z dopiskiem Zadbaj o zęby psa jak o swoje, dokumenty zawierające: a. swoje dane osobowe tj. imię, nazwisko, adres, datę urodzenia oraz numer telefonu komórkowego, za pomocą którego dokonano zgłoszenia do Loterii. b. oryginalny kupon z unikatowym kodem zgodnym z kodem wylosowanym przez system c. podpisane czytelnie oświadczenia laureata Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzaoska 8, Poznao i Mars Polska Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Kożuszki-Parcel 42, Sochaczew, moich danych osobowych umieszczonych na niniejszym kwestionariuszu osobowym wyłącznie w celu przeprowadzenia Loterii audioteksowej Zadbaj o zęby psa jak o swoje, w szczególności do wydania nagród i publikacji imienia i nazwiska zwycięzców Loterii audioteksowej na stronie internetowej i Zapoznałem się z Regulaminem Loterii audioteksowej Zadbaj o zęby psa jak o swoje i wyrażam zgodę na jego treśd Podanie danych osobowych w Dokumentach jest dobrowolne, z zastrzeżeniem utraty prawa do nagrody w razie braku wszystkich wymienionych danych osobowych Nagrody zostaną wydane najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2014 roku. Nagrody zostaną wysłane pocztą lub firmą kurierską na adres wskazany przez laureata Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Niespełnienie wszystkich warunków określonych w Regulaminie powoduje utratę prawa do nagrody. W takim przypadku, Organizator przeprowadzi stosowne postępowanie w stosunku do laureata rezerwowego. Jeżeli ani Laureat ani laureat rezerwowy nie spełnią warunków do wydania nagrody, nagroda pozostanie własnością Organizatora Laureatom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani zażądania otrzymania ich ekwiwalentu pieniężnego Regulamin nie zwalnia Uczestników Loterii z ciążących na nich obowiązków publicznoprawnych na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożnośd ani utrudnienia odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata Loterii Nagrody nieodebrane w terminie pozostają własnością Organizatora Odbiór nagrody Laureat pokwituje swoim podpisem. Doręczenie nagrody do rąk osoby zamieszkującej pod adresem wskazanym przez zwycięzcę uznaje się za skuteczne wydanie nagrody Po zakooczeniu wszystkich losowao wewnętrzna komisja nadzoru nad prawidłowością urządzania Loterii, o której mowa w pkt. 5.1 Regulaminu, sporządzi protokół zbiorczy z losowao. Uczestnik Loterii może zapoznad się z protokołem losowao na swoje żądanie w siedzibie Albedo Marketing sp. z o.o. w Poznaniu, ul. Tatrzaoska 8, w terminie od dnia 1 lipca 2014 roku do dnia 15 września 2014 roku w dni robocze w godz. od 9.00 do

6 5. NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZANIA LOTERII AUDIOTEKSOWEJ 5.1. Nadzór nad prawidłowością urządzania Loterii audioteksowej sprawuje powołana przez Organizatora wewnętrzna komisja nadzoru nad prawidłowością urządzania Loterii, zwana komisją, która działa na podstawie Regulaminu wydanego przez Organizatora Loterii. W skład komisji wchodzą: dwóch przedstawicieli Organizatora w tym osoba legitymująca się świadectwem zawodowym wydanym przez Ministra do spraw finansów publicznych. 6. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 6.1. Wszelkie reklamacje mogą byd zgłaszane od dnia 1 lipca 2014 roku najpóźniej do dnia 5 września 2014 roku (liczy się data stempla pocztowego) Zgłoszenie reklamacyjne, z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu uczestnika Loterii, daty i miejsca zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, oraz treści żądania, należy wysład listem poleconym za potwierdzeniem odbioru pod adresem Organizatora ul. Tatrzaoska 8, Poznao z dopiskiem "Reklamacja Zadbaj o zęby psa jak o swoje", decyduje data stempla pocztowego tj. 5 września 2014 roku. Forma pisemna reklamacji zastrzeżona jest pod rygorem nieważności 6.3. Rozpatrzenie reklamacji przez komisję oraz wysłanie powiadomienie o rozstrzygnięciu w formie listu poleconego na adres zamieszkania wskazany w reklamacji nastąpi nie później niż 15 września 2014 roku. Decyzje komisji w przedmiocie reklamacji są ostateczne i wiążące. Organizator może ponadto powiadomid o decyzji komisji telefonicznie Roszczenia związane z udziałem w Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia wymagalności. Bieg przedawnienia roszczeo ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację. 7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 7.1. Laureaci Loterii audioteksowej wyrażają zgodę w formie złożonego pisemnego oświadczenia na przetwarzanie przez Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu i Mars Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie ich danych osobowych umieszczonych na kwestionariuszu osobowym wyłącznie w celu przeprowadzenia Loterii audioteksowej Zadbaj o zęby psa jak o swoje oraz w celu wydania nagród i publikacji wyników Loterii audioteksowej na stronie internetowej w terminie do dnia 30 sierpnia 2014 roku Administratorem danych osobowych uzyskanych w wyniku Loterii jest Mars Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie. Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych ma charakter dobrowolny. Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych uczestników Loterii Koordynatorowi spółce Albedo Marketing Koordynator zobowiązuje się przez cały czas przetwarzania Powierzonych Danych utrzymywad, w szczególności w odniesieniu do Powierzonych Danych, wszelkie środki i zabezpieczenia związane z przetwarzaniem danych, które są wymagane przez obowiązujące przepisy prawa, a szczególności środki i zabezpieczenia określone w ustawie o ochronie danych osobowych, a zwłaszcza w art tej ustawy. W szczególności, Koordynator oświadcza, że: (a) wyznaczył i posiada administratora bezpieczeostwa informacji nadzorującego przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych (w tym Powierzonych Danych), oraz że przez cały okres trwania Loterii audioteksowej w jego strukturach organizacyjnych będzie funkcjonował administrator bezpieczeostwa informacji; 6

7 (b) do przetwarzania Powierzonych Danych będą dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez właściwego administratora bezpieczeostwa informacji i tylko takie osoby będą zatrudnione przy przetwarzaniu Powierzonych Danych; (c) osoby upoważnione do przetwarzania Powierzonych Danych zostały zobowiązane do zachowania w tajemnicy Powierzonych Danych i sposobie ich zabezpieczenia i przez cały okres trwania Loterii audioteksowej Koordynator będzie kontrolował przestrzeganie tego obowiązku; (d) będzie prowadził dokumentację opisującą sposób przetwarzania Powierzonych Danych oraz sposoby ich zabezpieczenia, a dokumentacja taka jest i będzie zgodna z przepisami prawa oraz będzie w należyty sposób prowadzona przez cały okres przetwarzania Powierzonych Danych Dane uzyskane w związku z organizacją Loterii będą wykorzystywane tylko do potrzeb niniejszej Loterii, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku O ochronie danych osobowych. 8. POSTANOWIENIA KOOCOWE 8.1. Niniejszy Regulamin jest jawny i będzie udostępniany na pisemną prośbę przesłaną pod adresem Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzaoska 8. Regulamin dostępny będzie na stronie w części poświęconej Loterii (w okresie od 1 lipca 2014 roku do 31 sierpnia 2014) oraz w siedzibie Albedo Marketing sp. z o.o Poznao, ul. Tatrzaoska 8 w dni robocze w terminie od 1 lipca 2014 roku do 31 sierpnia 2014 roku w godz. od 9.00 od W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy o grach hazardowych Wszelkie sprawy wynikłe z tytułu wzajemnych zobowiązao związanych z niniejszą Loterią audioteksową będą rozstrzygane przez sąd powszechny Zasady przeprowadzania Loterii audioteksowej określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny. Wizerunek nagród przedstawiony w materiałach reklamowych może odbiegad od ich rzeczywistego wyglądu Uczestnik Loterii audioteksowej Zadbaj o zęby psa jak o swoje ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem Loterii i przestrzegania jego postanowieo Organizator ma możliwośd dokonywania zmian warunków Loterii wyłącznie w zakresie określonym w ustawie o grach hazardowych, jedynie po zatwierdzeniu zmian Regulaminu przez Dyrektora Izby Celnej w Poznaniu. Jakiekolwiek zmiany Regulaminu dokonane w tym trybie nie mogą naruszad praw konsumenta. 7

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Pomożemy spłacić Twój kredyt

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Pomożemy spłacić Twój kredyt 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Pomożemy spłacić Twój kredyt 1.1. Organizatorem Loterii, jest spółka Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 33, kod poczt.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T E R I I P R O M O C Y J N E J Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub

R E G U L A M I N L O T E R I I P R O M O C Y J N E J Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub R E G U L A M I N L O T E R I I P R O M O C Y J N E J Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Podmiotem organizującym konsumencką loterię promocyjną Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Wakacyjni zdobywcy II I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Loterii Promocyjnej Wakacyjni zdobywcy II I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Loterii Promocyjnej Wakacyjni zdobywcy II I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. [Określenie podmiotu organizującego i finansującego loterię] 1. Podmiotem organizującym loterię promocyjną pod nazwą Wakacyjni

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T E R I I AUDIOTEKSOWEJ Zasmakuj w rodzinnej tradycji

R E G U L A M I N L O T E R I I AUDIOTEKSOWEJ Zasmakuj w rodzinnej tradycji R E G U L A M I N L O T E R I I AUDIOTEKSOWEJ Zasmakuj w rodzinnej tradycji 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Podmiotem organizującym konsumencką loterię audioteksową Zasmakuj w rodzinnej tradycji zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

SEPOS. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 23 lutego 2011r. i trwać będzie do dnia 20 czerwca 2011r.

SEPOS. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 23 lutego 2011r. i trwać będzie do dnia 20 czerwca 2011r. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J SEPOS 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Payback. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 17 czerwca 2010r. i trwać będzie do dnia 10 sierpnia 2010r.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Payback. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 17 czerwca 2010r. i trwać będzie do dnia 10 sierpnia 2010r. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Payback 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia

REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu ROCKWOOL Pytanie dnia (Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska 8, 60-413,

Bardziej szczegółowo

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r.

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J Odjazdowa Loteria 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PULMOLL NAGRODY NA OKRĄGŁO

REGULAMIN KONKURSU PULMOLL NAGRODY NA OKRĄGŁO REGULAMIN KONKURSU PULMOLL NAGRODY NA OKRĄGŁO 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu Pulmoll nagrody na okrągło, zwanego dalej Konkursem jest Albedo Marketing sp. o.o. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T E R I I AUDIOTEKSOWEJ Wszystkie drogi prowadzą do Nescafe w Tesco

R E G U L A M I N L O T E R I I AUDIOTEKSOWEJ Wszystkie drogi prowadzą do Nescafe w Tesco 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N L O T E R I I AUDIOTEKSOWEJ Wszystkie drogi prowadzą do Nescafe w Tesco 1.1. Organizatorem konsumenckiej loterii audioteksowej Wszystkie drogi prowadzą do Nescafe

Bardziej szczegółowo

Leibniz Wygrywaj i podróżuj ze smakiem

Leibniz Wygrywaj i podróżuj ze smakiem R E G U L A M I N L O T E R I I A U D I O T E K S O W E J Leibniz Wygrywaj i podróżuj ze smakiem 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii audioteksowej organizowanej pod nazwą "Leibniz

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I AUDIO T E K S O W E J. Nerfmania/Ponymania

R E G U L A M I N L O T ER I I AUDIO T E K S O W E J. Nerfmania/Ponymania R E G U L A M I N L O T ER I I AUDIO T E K S O W E J Nerfmania/Ponymania 1. Organizator i czas trwania loterii. 1.1. Organizatorem loterii audioteksowej organizowanej pod nazwą "Nerfmania/Ponymania", zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KWITNĄCA MADERA. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KWITNĄCA MADERA ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KWITNĄCA MADERA. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KWITNĄCA MADERA ( Loteria ). REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KWITNĄCA MADERA I. Postanowienia ogólne 1 Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KWITNĄCA MADERA ( Loteria ). 2 Organizatorem Loterii jest Playprint Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE JYSK Favourites. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą JYSK Favourites ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE JYSK Favourites. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą JYSK Favourites ( Loteria ). I. Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE JYSK Favourites Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą JYSK Favourites ( Loteria ). 1 2 Organizatorem Loterii jest Grzegrzółka &Ko Sp.

Bardziej szczegółowo

1. Organizator i czas trwania loterii

1. Organizator i czas trwania loterii 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej Loterią jest Fortuna PS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Leonarda 6/8

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ ECO LOGICZNA

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ ECO LOGICZNA REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ ECO LOGICZNA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą ECO LOGICZNA ( Loteria ). 2. Organizatorem Loterii jest Przeagencja Sp. z o. o., ul. Rzymowskiego

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. 17 lat Selgros w Polsce

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. 17 lat Selgros w Polsce R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ 17 lat Selgros w Polsce 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą " 17 lat Selgros w Polsce", zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ KRÓLEWSKIE MILIONY 2017

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ KRÓLEWSKIE MILIONY 2017 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ KRÓLEWSKIE MILIONY 2017 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą KRÓLEWSKIE MILIONY 2017. 1.2. Organizatorem loterii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Loteria jubileuszowa EFL - zwrot równowartości raty

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Loteria jubileuszowa EFL - zwrot równowartości raty Strona1 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Loteria jubileuszowa EFL - zwrot równowartości raty POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą Loteria jubileuszowa EFL - zwrot

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE MOCNA PREMIA. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą MOCNA PREMIA ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE MOCNA PREMIA. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą MOCNA PREMIA ( Loteria ). I. Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE MOCNA PREMIA Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą MOCNA PREMIA ( Loteria ). Organizatorem Loterii jest Grymark Sp. z o.o., ul. Janka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Poczuj smak greckiego lata z NESCAFE

REGULAMIN KONKURSU Poczuj smak greckiego lata z NESCAFE REGULAMIN KONKURSU Poczuj smak greckiego lata z NESCAFE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu Poczuj smak greckiego lata z NESCAFE, zwanego dalej Konkursem jest Albedo Marketing sp. o.o.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T E R I I P R O M O C Y J N E J Odczaruj jesień z Pulmoll

R E G U L A M I N L O T E R I I P R O M O C Y J N E J Odczaruj jesień z Pulmoll 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N L O T E R I I P R O M O C Y J N E J Odczaruj jesień z Pulmoll 1.1. Podmiotem urządzającym konsumencką loterię promocyjną Odczaruj jesień z Pulmoll, zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ. Darmowe zakupy na urodziny Auchan

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ. Darmowe zakupy na urodziny Auchan REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Darmowe zakupy na urodziny Auchan POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą Darmowe zakupy na urodziny Auchan ( Loteria ). 2. Podmiotem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE: LOTERIA URODZINOWA

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE: LOTERIA URODZINOWA REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE: LOTERIA URODZINOWA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą Loteria urodzinowa (zwana dalej Loterią ). 2. Organizatorem loterii jest,,real,-

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. Loteria Monopoly

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. Loteria Monopoly R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ Loteria Monopoly 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, pod nazwą Loteria Monopoly zwanej dalej "Loterią" jest Agencja

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. 20-te Urodziny E.Leclerc Ursynów

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. 20-te Urodziny E.Leclerc Ursynów R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ 20-te Urodziny E.Leclerc Ursynów 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "Urodziny E.Leclerc Ursynów",

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej pod nazwą Panda Kung-Fu!" I. Postanowienia ogólne

Regulamin Loterii Promocyjnej pod nazwą Panda Kung-Fu! I. Postanowienia ogólne Regulamin Loterii Promocyjnej pod nazwą Panda Kung-Fu!" I. Postanowienia ogólne 1 Nazwa loterii promocyjnej Loteria promocyjna, zwana w dalszej części niniejszego Regulaminu "loterią", będzie prowadzona

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą Milion batonów do wygrania. 1 Nazwa Loterii

Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą Milion batonów do wygrania. 1 Nazwa Loterii Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą Milion batonów do wygrania 1 Nazwa Loterii Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się loteria promocyjna pod nazwą Milion batonów do wygrania, zwana

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. Kobiety kochają diamenty

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. Kobiety kochają diamenty R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ Kobiety kochają diamenty 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "Kobiety kochają diamenty", zwanej

Bardziej szczegółowo

Zdrapka. 1. Organizator i czas trwania loterii

Zdrapka. 1. Organizator i czas trwania loterii R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J Zdrapka 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, pod nazwą ''Zdrapka'' zwanej dalej "Loterią" jest FORTIS KOBYLIŃSKI,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KALENDARZ ADWENTOWY 2014. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KALENDARZ ADWENTOWY 2014 ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KALENDARZ ADWENTOWY 2014. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KALENDARZ ADWENTOWY 2014 ( Loteria ). I. Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KALENDARZ ADWENTOWY 2014 1 Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KALENDARZ ADWENTOWY 2014 ( Loteria ). Organizatorem Loterii jest Grymark

Bardziej szczegółowo

Pełna wersja Regulaminu Loterii do wglądu w siedzibie organizatora. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUBSTRAL DŁUGO DZIAŁA

Pełna wersja Regulaminu Loterii do wglądu w siedzibie organizatora. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUBSTRAL DŁUGO DZIAŁA Pełna wersja Regulaminu Loterii do wglądu w siedzibie organizatora. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUBSTRAL DŁUGO DZIAŁA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa Loterii Loteria promocyjna jest organizowana pod nazwą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ WAKACYJNA POSTANOWIENIA OGÓLNE. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą WAKACYJNA ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ WAKACYJNA POSTANOWIENIA OGÓLNE. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą WAKACYJNA ( Loteria ). REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ WAKACYJNA POSTANOWIENIA OGÓLNE Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą WAKACYJNA ( Loteria ). Podmiotem urządzającym Loterię jest Grymark Sp. z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LEGENDARNA LOTERIA SPECJAL 2017

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LEGENDARNA LOTERIA SPECJAL 2017 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LEGENDARNA LOTERIA SPECJAL 2017 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą LEGENDARNA LOTERIA SPECJAL 2017. 1.2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 18 lat Selgros w Polsce 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą " 18 lat Selgros w Polsce", zwanej dalej "Loterią"

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N WIELKIEGO KONKURSU GOBARTO

R E G U L A M I N WIELKIEGO KONKURSU GOBARTO R E G U L A M I N WIELKIEGO KONKURSU GOBARTO I. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator podmiot wskazany w punkt 2.1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 19 lat Selgros w Polsce

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 19 lat Selgros w Polsce REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 19 lat Selgros w Polsce 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "19 lat Selgros w Polsce", zwanej dalej "Loterią"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 20 lat Selgros w Polsce

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 20 lat Selgros w Polsce REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 20 lat Selgros w Polsce 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "20 lat Selgros w Polsce", zwanej dalej "Loterią"

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Kasa Romana

Regulamin Loterii Kasa Romana Regulamin Loterii Kasa Romana POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą KASA ROMANA ( Loteria ). 2.Organizatorem Loterii jest spółka Grymark Sp. z o.o., ul. Janka Wiśniewskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs z okazji Dnia Kobiet

REGULAMIN KONKURSU Konkurs z okazji Dnia Kobiet REGULAMIN KONKURSU Konkurs z okazji Dnia Kobiet I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Konkurs z okazji Dnia Kobiet, zwanego dalej: Konkursem, jest Eurocash Franczyza Sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "29. WIELKA LOTERIA TARSAGO"

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 29. WIELKA LOTERIA TARSAGO POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "29. WIELKA LOTERIA TARSAGO" 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą "29. WIELKA LOTERIA TARSAGO". 2. Organizatorem Loterii jest Tarsago Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Królewskie rozdanie

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Królewskie rozdanie REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Królewskie rozdanie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą Królewskie rozdanie. 1.2. Organizatorem Loterii są: Wojciech

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Promocja konsumencka

Regulamin Konkursu. Promocja konsumencka Regulamin Konkursu Promocja konsumencka 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Promocja Konsumencka 2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ NAGRODA BŁYSKAWICZNA"

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ NAGRODA BŁYSKAWICZNA REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ NAGRODA BŁYSKAWICZNA" POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą NAGRODA BŁYSKAWICZNA. 2. Organizatorem Loterii jest Tarsago Polska Sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

RE G U L A MI N LOT ERII PROMOCYJNEJ. Wygraj podróż do świata Gwiazd

RE G U L A MI N LOT ERII PROMOCYJNEJ. Wygraj podróż do świata Gwiazd RE G U L A MI N LOT ERII PROMOCYJNEJ Wygraj podróż do świata Gwiazd 1. Organizator i czas trwania loterii. 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "Wygraj podróż do świata Gwiazd",

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej SELEKCJONER I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Loterii Promocyjnej SELEKCJONER I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Loterii Promocyjnej SELEKCJONER I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulaminem Loterii ) określa zasady i warunki uczestnictwa w Loterii Promocyjnej: SELEKCJONER (zwany

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Dobry Kredyt (Jesień 2014)

Regulamin loterii promocyjnej Dobry Kredyt (Jesień 2014) Regulamin loterii promocyjnej Dobry Kredyt (Jesień 2014) SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród... 4 Rozdział 3 Prawidłowość urządzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZANURZ I WYGRAJ

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZANURZ I WYGRAJ REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZANURZ I WYGRAJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą ZANURZ I WYGRAJ ( Loteria ). 2. Podmiotem urządzającym Loterię jest Red 8 Digital

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Gepard Chester w moim przedszkolu

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Gepard Chester w moim przedszkolu REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Gepard Chester w moim przedszkolu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu plastycznego pod nazwą Gepard Chester w moim przedszkolu, zwanego dalej: Konkursem, jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Miliony piw od Specjala

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Miliony piw od Specjala REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Miliony piw od Specjala I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą Miliony piw od Specjala. 1.2. Organizatorem Loterii

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. Coca-Cola. Do wygrania 8 samochodów!

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. Coca-Cola. Do wygrania 8 samochodów! R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ Coca-Cola. Do wygrania 8 samochodów! 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, organizowanej pod nazwą: Coca-Cola. Do wygrania

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji konsumenckiej. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy

Regulamin promocji konsumenckiej. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy Regulamin promocji konsumenckiej Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Promocyjnej Festiwal Gwiazd. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

Regulamin Akcji Promocyjnej Festiwal Gwiazd. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Akcji Promocyjnej Festiwal Gwiazd 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2 punkt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Codziennie Ty

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Codziennie Ty REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Codziennie Ty 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem sprzedaży premiowej pt. Codziennie Ty (zwanej dalej: Promocją) jest agencja Q&A Communications z siedzibą w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Buduj z SOLBETEM to się opłaca

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Buduj z SOLBETEM to się opłaca REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Buduj z SOLBETEM to się opłaca I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą Buduj z SOLBETEM to się opłaca. 1.2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wytypuj wynik meczu Jagiellonia - Widzew

REGULAMIN KONKURSU Wytypuj wynik meczu Jagiellonia - Widzew REGULAMIN KONKURSU Wytypuj wynik meczu Jagiellonia - Widzew 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem ( Organizator ) konkursu Wytypuj wynik meczu Jagiellonia - Widzew (Konkurs) jest: 1.2 Konkurs trwać

Bardziej szczegółowo

Słoneczna Loteria. 1. Organizator i czas trwania loterii.

Słoneczna Loteria. 1. Organizator i czas trwania loterii. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J Słoneczna Loteria 1. Organizator i czas trwania loterii. 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, organizowanej pod nazwą: Słoneczna Loteria, zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ PODWOIMY TWOJE OSZCZĘDNOŚCI

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ PODWOIMY TWOJE OSZCZĘDNOŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ PODWOIMY TWOJE OSZCZĘDNOŚCI 1. Organizatorem loterii promocyjnej o nazwie PODWOIMY TWOJE OSZCZĘDNOŚCI ( Loteria ) jest Credit Agricole Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Actimel zwycięskie śniadania (dalej zwany Regulaminem )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Actimel zwycięskie śniadania (dalej zwany Regulaminem ) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Actimel zwycięskie śniadania (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Actimel zwycięskie śniadania, zwanej dalej Loterią, jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Męski pocałunek

Regulamin konkursu. Męski pocałunek Regulamin konkursu Męski pocałunek 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ POD NAZWĄ IMPREGNAT NR1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ POD NAZWĄ IMPREGNAT NR1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ POD NAZWĄ IMPREGNAT NR1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria audioteksowa jest prowadzona pod nazwą IMPREGNAT NR1 ( Loteria ). 2. Podmiotem urządzającym Loterię jest Playprint

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Gotowi do świętowania Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą Gotowi do świętowania.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Gotowi do świętowania Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą Gotowi do świętowania. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Gotowi do świętowania I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą Gotowi do świętowania. 1.2. Organizatorem Loterii są:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej Ogrodowe Dolce Vita organizowanej przez VICTUS-EMAK Sp. z o. o.

Regulamin Loterii Audioteksowej Ogrodowe Dolce Vita organizowanej przez VICTUS-EMAK Sp. z o. o. Regulamin Loterii Audioteksowej Ogrodowe Dolce Vita organizowanej przez VICTUS-EMAK Sp. z o. o. I. Postanowienia ogólne 1. Nazwa niniejszej loterii audioteksowej, zwanej dalej Loterią, brzmi Ogrodowe Dolce

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ POD NAZWĄ WIELKA BRICO WYPRAWA POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ POD NAZWĄ WIELKA BRICO WYPRAWA POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ POD NAZWĄ WIELKA BRICO WYPRAWA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria audioteksowa jest prowadzona pod nazwą WIELKA BRICO WYPRAWA ( Loteria ). 2. Podmiotem urządzającym Loterię

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Loteria jubileuszowa EFL karta na paliwo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Loteria jubileuszowa EFL karta na paliwo Strona1 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Loteria jubileuszowa EFL karta na paliwo POSTANOWIENIA OGÓLNE 1) Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą Loteria jubileuszowa EFL karta na paliwo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady przeprowadzania Konkursu pod nazwą Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

[Organ wydający zezwolenie]

[Organ wydający zezwolenie] Regulamin loterii promocyjnej Nagradzamy Rozsądnych Kierowców I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. [Określenie podmiotu organizującego i finansującego loterię, nazwa loterii] 1. Podmiotem organizującym loterię promocyjną

Bardziej szczegółowo

Loteria Hodowca Roku Loteria rozpoczyna się dnia 29 stycznia 2015r. i trwa do dnia 20 marca 2015r. Okres ten obejmuje postępowanie reklamacyjne.

Loteria Hodowca Roku Loteria rozpoczyna się dnia 29 stycznia 2015r. i trwa do dnia 20 marca 2015r. Okres ten obejmuje postępowanie reklamacyjne. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J Loteria Hodowca Roku 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "Loteria Hodowca Roku", zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. LOTERII PROMOCYJNEJ TARGÓW KIELCE pn. SACROEXPO 2016

REGULAMIN. LOTERII PROMOCYJNEJ TARGÓW KIELCE pn. SACROEXPO 2016 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ TARGÓW KIELCE pn. SACROEXPO 2016 1. Organizator loterii promocyjnej: organizatorem loterii promocyjnej zwanej dalej loterią jest firma Targi Kielce S.A. z siedzibą w Kielcach

Bardziej szczegółowo

Loteria Smaku. 1. Organizator i czas trwania loterii.

Loteria Smaku. 1. Organizator i czas trwania loterii. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J Loteria Smaku 1. Organizator i czas trwania loterii. 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, organizowanej pod nazwą: Loteria Smaku, zwanej dalej "Loterią"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygrywaj Cash w SkyCash los za grosz

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygrywaj Cash w SkyCash los za grosz REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygrywaj Cash w SkyCash los za grosz POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa loterii promocyjnej Loteria promocyjna zwana dalej loterią prowadzona jest pod nazwą Wygrywaj Cash w SkyCash

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T E R I I A U D I O T E K S O W E J. Nerfmania/Ponymania

R E G U L A M I N L O T E R I I A U D I O T E K S O W E J. Nerfmania/Ponymania R E G U L A M I N L O T E R I I A U D I O T E K S O W E J Nerfmania/Ponymania 1. Organizator i czas trwania loterii. 1.1. Organizatorem loterii audioteksowej organizowanej pod nazwą "Nerfmania/Ponymania",

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PROMOCYJNEGO

REGULAMIN KONKURSU PROMOCYJNEGO REGULAMIN KONKURSU PROMOCYJNEGO Złap swój budzik przed jesienią z dnia 5.10.2011 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu Złap swój budzik przed jesienią, (zwanym dalej Konkurs ) jest InPost Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Spełniamy świąteczne marzenia

Regulamin konkursu Spełniamy świąteczne marzenia Regulamin konkursu Spełniamy świąteczne marzenia 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu Spełniamy świąteczne marzenia jest firma Media Contact Sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Podłęknickiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Radia WAWA Reaktywacja z WAWĄ na wiosnę.

Regulamin Konkursu Radia WAWA Reaktywacja z WAWĄ na wiosnę. Regulamin Konkursu Radia WAWA Reaktywacja z WAWĄ na wiosnę. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Reaktywacja z WAWĄ na wiosnę rozgrywanego na antenie Radia WAWA oraz na stronie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Kod Szczęścia

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Kod Szczęścia I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa Loterii REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Kod Szczęścia Loteria organizowana jest pod nazwą Kod Szczęścia (dalej Loteria ). 2. Podmiot Urządzający Loterię Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii audioteksowej Pusty Obowiązuje od 12 września 2008 roku

Regulamin Loterii audioteksowej Pusty Obowiązuje od 12 września 2008 roku Regulamin Loterii audioteksowej Pusty SMS Obowiązuje od 12 września 2008 roku I Postanowienia ogólne 1. Organizuje sie loterie audioteksowa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii audioteksowej pod nazwą Przedłużamy wakacje (dalej: Regulamin ) 1 Nazwa Loterii

Regulamin loterii audioteksowej pod nazwą Przedłużamy wakacje (dalej: Regulamin ) 1 Nazwa Loterii Regulamin loterii audioteksowej pod nazwą Przedłużamy wakacje (dalej: Regulamin ) 1 Nazwa Loterii Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się loteria audioteksowa pod nazwą Przedłużamy wakacje,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Szczęśliwa 13

Regulamin konkursu Szczęśliwa 13 Regulamin konkursu Szczęśliwa 13 1 Postanowienia Ogólne 1. Organizatorem konkursu Szczęśliwa 13, jest Polskie Technologie Internetowe Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie Al. Niepodległości 705/5, wpisana do

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wygraj spotkanie z Pele

Regulamin konkursu Wygraj spotkanie z Pele Regulamin konkursu Wygraj spotkanie z Pele 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Wygraj spotkanie z Pele jest Media Contact Sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Podłęknickiej 30, 41-303 Dąbrowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Skomentuj i wygraj limitowaną edycję

Regulamin konkursu. Skomentuj i wygraj limitowaną edycję Regulamin konkursu Skomentuj i wygraj limitowaną edycję 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA TABLICY FANPAGE PGE ARENA,,Odpowiedz i pójdź na mecz! WARUNKI OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU NA TABLICY FANPAGE PGE ARENA,,Odpowiedz i pójdź na mecz! WARUNKI OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU NA TABLICY FANPAGE PGE ARENA,,Odpowiedz i pójdź na mecz! WARUNKI OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu,Odpowiedz i pójdź na mecz! jest Arena Gdańsk Operator spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj 100 000 PLN. Loteria promocyjna nosi nazwę: Wygraj 100 000 PLN, zwana dalej: Loteria promocyjna.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj 100 000 PLN. Loteria promocyjna nosi nazwę: Wygraj 100 000 PLN, zwana dalej: Loteria promocyjna. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj 100 000 PLN 1. Nazwa Loterii promocyjnej Loteria promocyjna nosi nazwę: Wygraj 100 000 PLN, zwana dalej: Loteria promocyjna. 2. Nazwa podmiotu organizującego Loterię

Bardziej szczegółowo

8.1 W loterii nie biorą udziału pracownicy i członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Organizatora oraz ich małżonkowie.

8.1 W loterii nie biorą udziału pracownicy i członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Organizatora oraz ich małżonkowie. Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 7/09/2014 z dnia 22.09.2014 r. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ: AUTOLOKATA XI edycja POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa loterii promocyjnej: Loteria promocyjna jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ ZOSTAŃ MILIONEREM PAYBACK 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna zwana dalej Loterią będzie prowadzona pod nazwą ZOSTAŃ MILIONEREM PAYBACK. 1.2. Organizatorem Loterii

Bardziej szczegółowo

Urodziny E.Leclerc Ursynów

Urodziny E.Leclerc Ursynów R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J Urodziny E.Leclerc Ursynów 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "Urodziny E.Leclerc

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ TWÓJ SZCZĘŚLIWY PROSZEK

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ TWÓJ SZCZĘŚLIWY PROSZEK REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ TWÓJ SZCZĘŚLIWY PROSZEK I. Zasady ogólne loterii promocyjnej 1.1. Loteria pod nazwą Twój Szczęśliwy Proszek, zwana dalej również Loterią jest loterią promocyjną w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA TABLICY FANPAGE STADION ENERGA GDAŃSK.,,Biało-Zieloni na Stadionie Energa Gdańsk

REGULAMIN KONKURSU NA TABLICY FANPAGE STADION ENERGA GDAŃSK.,,Biało-Zieloni na Stadionie Energa Gdańsk REGULAMIN KONKURSU NA TABLICY FANPAGE STADION ENERGA GDAŃSK I. Warunki ogólne,,biało-zieloni na Stadionie Energa Gdańsk 1. Organizatorem Konkursu Biało-Zieloni na Stadionie Energa Gdańsk jest Arena Gdańsk

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO ( Konkurs ), na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. "Warka rozdaje paczki Lay s"

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Warka rozdaje paczki Lay s REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "Warka rozdaje paczki Lay s" I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą "Warka rozdaje paczki Lay s. 1.2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Dlaczego powinnam wygrać odżywkę Realash?

1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Dlaczego powinnam wygrać odżywkę Realash? REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Dlaczego powinnam wygrać odżywkę Realash? 2. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa, czas trwania Konkursu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO ( Konkurs ), na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Testowanie z CCC Konkurs dalej zwany Konkursem prowadzony jest pod nazwą Testowanie z CCC.

REGULAMIN KONKURSU Testowanie z CCC Konkurs dalej zwany Konkursem prowadzony jest pod nazwą Testowanie z CCC. REGULAMIN KONKURSU Testowanie z CCC 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 1.1. Konkurs dalej zwany Konkursem prowadzony jest pod nazwą Testowanie z CCC. 1.2. Organizatorem Konkursu jest: CCC.EU. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Loteria zakupowa I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. [Określenie podmiotu organizującego i finansującego loterię]

Regulamin Loterii Promocyjnej Loteria zakupowa I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. [Określenie podmiotu organizującego i finansującego loterię] Regulamin Loterii Promocyjnej Loteria zakupowa I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. [Określenie podmiotu organizującego i finansującego loterię] 1. Podmiotem organizującym loterię promocyjną pod nazwą Loteria zakupowa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014

REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014 REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014 1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu pod nazwą LEGO KREATOR (dalej "Konkurs"). 2. Organizatorem Konkursu jest Brandcomm Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ. Szczoteczka Colgate Slim Soft. promocyjna pod nazwą Szczoteczka Colgate Slim Soft ( Promocja ).

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ. Szczoteczka Colgate Slim Soft. promocyjna pod nazwą Szczoteczka Colgate Slim Soft ( Promocja ). REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ Szczoteczka Colgate Slim Soft POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki, na jakich przeprowadzana jest akcja promocyjna pod nazwą

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU MONSANTO EDUBOX 1.1 Organizatorem konkursu odbywającego się pod nazwą Monsanto EduBox, [ Konkurs ] jest Monsanto Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

20-lecie Piotr i Paweł

20-lecie Piotr i Paweł R E G U L A M I N L O T E R I I P R O M O C Y J N E J 20-lecie Piotr i Paweł 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO NA FACEBOOKU I INSTAGRAMIE

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO NA FACEBOOKU I INSTAGRAMIE REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO NA FACEBOOKU I INSTAGRAMIE 1. WARUNKI OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu jest Śląskie Wesołe Miasteczko Sp.z.o.o., Pl. Atrakcji 1, 41-501 Chorzów. NIP: 627-273-82-14,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Milka w LIDL

REGULAMIN KONKURSU Milka w LIDL REGULAMIN KONKURSU Milka w LIDL 1. Niniejszy regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Milka w LIDL (dalej zwany Konkursem ). 2. Organizatorem Konkursu jest IQFM Sp. z o.o., z siedzibą w

Bardziej szczegółowo