REGULAMIN BITPAYU.COM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN BITPAYU.COM"

Transkrypt

1 REGULAMIN BITPAYU.COM Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady działania serwisu funkcjonującego pod domeną bitpayu.com oraz świadczenia i korzystania z Usług. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis. Warunkiem korzystania z usług jest dokładne zapoznanie się z treścią Regulaminu. Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, logo, elementy grafiki, znaki towarowe, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1 Administrator / BitpayU - podmiot świadczący usługę udostępniania Serwisu na rzecz Użytkowników, to jest BitpayU Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wlkp. przy ulicy Partyzanckiej 26C/1, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS , NIP , REGON , kapitał zakładowy zł, numer telefonu: , adres poczty elektronicznej: Konto - zbiór powiązanych ze sobą funkcjonalnie zawartych w Serwisie danych przypisanych każdemu Użytkownikowi, przy wykorzystaniu których Użytkownik może korzystać z funkcjonalności Serwisu; Kryptowaluta - umowne jednostki udziału w rozproszonym systemie księgowym opartym na kryptografii, którymi obrót dopuszczony jest przez Serwis; Oferta ASK oferta sprzedaży Kryptowaluty złożona przez Użytkownika; Oferta BID oferta nabycia Kryptowaluty złożona przez Użytkownika; Regulamin - niniejszy Regulamin; Serwis - portal BitpayU, znajdujący się pod adresem internetowym umożliwiający Użytkownikom zawieranie umów wymiany Kryptowaluty (Administrator nie jest stroną tych umów dostarcza jedynie platformę do ich zawierania), jak również świadczący na rzecz Użytkowników inne usługi drogą elektroniczną; Usługi platforma umożliwiająca zawieranie umów sprzedaży za pomocą Serwisu pomiędzy Użytkownikami, usługa przechowywania w ramach dedykowanego portfela posiadanych przez Użytkownika Kryptowalut, oraz inne usługi wspierające działanie Serwisu, w tym Konto; Użytkownik - podmiot posiadający w Serwisie aktywne Konto Użytkownika, który korzysta z Serwisu. Użytkownikiem może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. 2 1

2 1. Dostęp oraz korzystanie z usług Serwisu wymaga rejestracji. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza znajdującego się w ramach Serwisu. 2. W ramach formularza służącego do założenia Konta, Użytkownik zobowiązany jest do podania wszystkich danych wskazanych w formularzu jako obowiązkowe oraz dokonuje akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu. 3. Przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego Użytkownik jest zobowiązany podać prawdziwe oraz aktualne dane. W przypadku zmiany treści danych, Użytkownik zobowiązany jest do każdorazowego zawiadomienia BitpayU o zaistniałej zmianie, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany. Użytkownik aktualizuje dane zawarte w formularzu rejestracyjnym poprzez dokonanie aktualizacji Konta Użytkownika. 4. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego na podany adres zostanie wysłany link aktywujący potwierdzający rejestrację. Po potwierdzeniu rejestracji przez Użytkownika zostaje utworzone Konto (zawarcie umowy o świadczenie Usług). Następnie na adres Użytkownika zostanie wysłany identyfikator Użytkownika oraz informacja o sposobie logowania do Konta. Przy pierwszym logowaniu na podany w formularzu rejestracyjnym numer telefonu zostanie wysłany SMS z kodem PIN, który należy wprowadzić w odpowiednim formularzu, aby zalogować się na Konto. 5. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie i potwierdzenie Użytkownikowi zawarcia umowy o świadczenie Usług, następuje w drodze wiadomości przesłanej na adres podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym. 6. Korespondencja kierowana do Użytkownika przez BitpayU adresowana będzie na adres poczty elektronicznej wskazany przy rejestracji do Serwisu lub przekazywana w ramach Konta Użytkownika. W przypadku zmiany adresu poczty elektronicznej i braku powiadomienia o tym fakcie BitpayU korespondencja będzie kierowana na w/w adres ze skutkiem doręczenia (przy czym skutek doręczenia zachodzi w przypadku Użytkowników niebędących konsumentami). 7. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto w Serwisie Z usług Serwisu korzystać może Użytkownik posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, którzy przy wykorzystaniu dedykowanego formularza założy Konto w Serwisie, którego dane zostaną zweryfikowane przez Administratora Serwisu. 2. Po zawarciu umowy o świadczenie Usług Użytkownik ma możliwość korzystania z odpowiednich Usług na zasadach określonych Regulaminem, a BitPayU pozostaje w gotowości do świadczenia tych Usług. 3. Niektóre funkcjonalności Serwisu mogą wymagać dodatkowej weryfikacji Użytkownika. 4. Proces dodatkowej weryfikacji Użytkownika polega na sprawdzeniu danych podanych przy rejestracji, w tym skanów dokumentów wyszczególnionych w formularzu rejestracji lub w inny sposób udostępniony w ramach Serwisu. 5. Zarejestrowany Użytkownik w każdej chwili może zgłosić na adres żądanie rozwiązania umowy o świadczenie Usług i usunięcia Konta. 2

3 6. Dane identyfikujące Użytkowników, którzy nie przeszli pomyślnie procesu weryfikacji lub zgłosili żądanie usunięcia konta będą usuwane przez Administratora Systemu niezwłocznie po odpowiednio - zakończeniu procesu weryfikacji lub otrzymaniu żądania przez Administratora Serwisu, gdy tylko ustanie potrzeba przetwarzania tych danych w związku z ewentualnymi transakcjami dokonanymi przez takiego Użytkownika. Administrator Serwisu powstrzyma się od usunięcia Konta i/lub danych Użytkownika w sytuacji, gdy obowiązek dalszego ich przetwarzania wynikać będzie z powszechnie obowiązujących przepisów prawa Użytkownikowi, który jest konsumentem, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie Usług w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, bez podawania jakichkolwiek powodów oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa. 2. W celu poinformowania Usługodawcy o odstąpieniu, konsument powinien złożyć oświadczenie, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu. Oświadczenie może zostać złożone z wykorzystaniem wzoru formularza odstąpienia, stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu. Nie ogranicza to uprawnienia konsumenta do złożenia jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu. 3. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usług po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia wykonywania Usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od tej umowy (w takim przypadku kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem tabeli opłat i prowizji). Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje jednak, jeżeli Usługa została wykonana w pełni za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu utraci prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usług Użytkownik ma prawo do korzystania z Serwisu, wraz ze wszystkimi Usługami udostępnionymi przez Administratora Serwisu, chyba że korzystanie z określonej Usługi wymaga spełnienia przez Użytkownika dodatkowych warunków, w szczególności akceptacji odrębnego regulaminu lub uiszczenia dodatkowej opłaty. 2. Zabrania się Użytkownikom zamieszczania w Serwisie treści, które mogłyby zostać uznane za sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, naruszające prawa osób trzecich, w tym w szczególności naruszające prawa osób trzecich z zakresu własności intelektualnej. Zabrania się Użytkownikom zamieszczania na Serwisie treści, które są powszechnie uznane za wulgarne lub obelżywe, o charakterze reklamowym lub promocyjnym, promujących inne strony internetowe, w szczególności podmiotów oferujących usługi konkurencyjne, wzywających do nienawiści w szczególności na tle etnicznym, rasowym lub narodowościowym Działalność Serwisu polega wyłącznie na zapewnieniu możliwości kojarzenia Użytkowników celem zawierania umów kupna lub sprzedaży Kryptowalut. 2. Składane za pośrednictwem Serwisu Oferty ASK i Oferty BID mogą być automatycznie porównywane z innymi zamieszczonymi w Serwisie ofertami odpowiednio sprzedaży lub kupna Kryptowaluty. 3

4 3. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w chwili automatycznego odnalezienia przez Serwis oferty odpowiadającej warunkom określonym przez Użytkownika, przy czym jeżeli ofercie złożonej przez jednego Użytkownika odpowiada więcej niż jedna oferta innych Użytkowników, oferty realizowane będą wedle kolejności ich złożenia lub w chwili odnalezienia odpowiedniej oferty samodzielnie przez Użytkownika. 4. Wszelkie płatności z tytułu transakcji z udziałem Użytkownika Serwisu realizowane będą za pomocą rachunku bankowego. Przekazanie przez Użytkownika środków pieniężnych następuje wyłącznie w celu umożliwienia przez Serwis zawarcia pomiędzy Użytkownikami oznaczonej umowy kupna lub sprzedaży Kryptowaluty i może nastąpić wyłącznie z lub na rachunek bankowy o numerze wskazanym w ramach Konta lub w inny sposób akceptowany w ramach Serwisu. Użytkownik może zadysponować środkami należnymi mu od innego Użytkownika tytułem zawartej z tym innym Użytkownikiem umowy kupna lub sprzedaży Kryptowaluty, w celu zawarcia przez niego innej oznaczonej umowy kupna lub sprzedaży Kryptowaluty za pośrednictwem Serwisu. 5. Administrator nie używa pieniędzy Użytkownika we własnym interesie. W szczególności działalność Administratora nie stanowi: (i) przyjmowania wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenia rachunków tych wkładów ani (ii) prowadzenia rachunku bankowego (w szczególności Administrator nie jest zobowiązany do przechowywania środków pieniężnych Użytkownika ani do przeprowadzania na jego zlecenie rozliczeń pieniężnych). Środki te nie podlegają oprocentowaniu i na żądanie Użytkownika są mu wydawane w każdym czasie niezwłocznie, co może wiązać się z koniecznością zwrócenia Administratorowi przez Użytkownika poniesionych przez niego w tym celu i wskazanych w ramach Serwisu wydatków. 6. Transakcje płatnicze mają miejsce między Użytkownikami, a dokonywane są za pośrednictwem Administratora jako osoby wykonującej czynności zmierzające do zawarcia przez Użytkowników umowy sprzedaży Kryptowaluty. 7. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Serwisu powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami. Użytkownik nie może podejmować działań, które negatywnie wpływają na bezpieczeństwo funkcjonowania Serwisu lub w inny sposób szkodzą innym Użytkownikom. 8. Administrator Serwisu zastrzega prawo do anulowania transakcji, w przypadku, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że oferowana Kryptowaluta nie spełnia warunków określonych przez Administratora Serwisu, bądź którykolwiek z Użytkowników składających ofertę zbycia lub nabycia podał nieprawdziwe informacje co do swojej tożsamości, względnie co do faktu przysługiwania mu prawa do Kryptowaluty. 9. Administrator Serwisu nie oblicza i nie pobiera od Użytkowników należności z tytułu podatków i innych należności publicznoprawnych, z wyjątkiem tych bezpośrednio dotyczących opłat ponoszonych na rzecz Administratora, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa Użytkownik Serwisu obowiązany jest do wnoszenia na rzecz Administratora Serwisu opłat związanych z korzystaniem z funkcjonalności Serwisu i dokonywanymi z jego wykorzystaniem 4

5 transakcji. Wykaz opłat oraz ich wysokość stanowią integralną część Regulaminu i dostępne są na stronie 2. W szczególności Użytkownik obowiązany jest, z zastrzeżeniem uregulowań zawartych w niniejszym paragrafie, do ponoszenia na rzecz Administratora Serwisu opłaty stosunkowej liczonej od wartości nominalnej transakcji, obejmującej ewentualny podatek od towarów i usług (opłata prowizyjna). 3. Wszystkie opłaty pobierane są automatycznie przez Administratora Serwisu ze środków przekazanych przez Użytkownika w ramach Serwisu zgodnie z 6 ust, 4 powyżej. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej opłata prowizyjna naliczana i pobierana jest przez Administratora Serwisu ze środków przysługujących Użytkownikowi w chwili dokonania transakcji. Pozostałe opłaty pobierane są w chwili złożenia przez Użytkownika dyspozycji dokonania operacji podlegającej opłacie. 4. Opłata prowizyjna nie jest pobierana w przypadku wyboru przez Użytkownika opcji opłaty na rzecz Administratora w stałej wysokości (abonament), zgodnie z ust. 5 i 6 poniżej. 5. Abonament jest aktywowany i pobierany z góry na początku okresu rozliczeniowego pod warunkiem posiadania przez Użytkownika odpowiedniej ilości środków, po włączeniu subskrypcji w ramach Konta. Okres rozliczeniowy wynosi 30 dni kalendarzowych. 6. Abonament zostanie automatycznie przedłużony na warunkach jak w ust. 5 powyżej po upływie okresu rozliczeniowego, na kolejne 30 dni, chyba że w trakcie trwania okresu rozliczeniowego Użytkownik wyłączy subskrypcję lub w dniu zapłaty abonamentu nie będzie dysponował wystarczającą ilością środków Administrator Serwisu tworzy warunki techniczne umożliwiające funkcjonowanie Serwisu i korzystanie z niego przez Użytkowników. 2. Jednakże Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia, błędy lub przerwy w świadczeniu Usług wynikające pośrednio lub bezpośrednio ze zdarzeń spowodowanych działaniem siły wyższej. W przypadku Użytkowników niebędących konsumentami, Administrator Serwisu nie ponosi również odpowiedzialności za szkody wynikające z okoliczności, którym Administrator Serwisu pomimo zachowania należytej staranności nie mógł zapobiec, jak również za zupełny lub częściowy brak dostępu do Serwisu, w szczególności z powodu błędu oprogramowania lub prowadzonych prac serwisowych. 3. Administrator Serwisu nie jest stroną jakichkolwiek umów zawieranych między Użytkownikami za pośrednictwem Serwisu. Za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie tych umów odpowiadają wyłącznie strony, za wyjątkiem sytuacji, gdy bezpośrednie przyczyny niewykonania lub niewłaściwego wykonania tych umów leżą po stronie Administratora Serwisu. 4. Do prawidłowego korzystania z usług Serwisu wymagane jest urządzenie z dostępem do sieci Internet, obsługujące przeglądarkę internetową (np.: Internet Explorer w wersji 7.0 lub wyższej, Mozilla Firefox w wersji 10.0 lub wyższej) oraz udostępnienie w przeglądarce obsługi JavaScript oraz Cookies. W związku ze zmianami technologicznymi może dojść do zmiany ww. wymagań technicznych. W szczególności w miejsce obecnych przeglądarek internetowych mogą wejść ich wyższe lub zaktualizowane wersje. 5

6 9 1. Dane osobowe Użytkowników Serwisu umieszczone w ramach Konta będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dalej również: UODO"). 2. Administratorem danych osobowych jest BitpayU, tj. BitpayU Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wlkp. przy ulicy Partyzanckiej 26C/1, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS , NIP , REGON , kapitał zakładowy zł, numer telefonu: , adres poczty elektronicznej: 3. Administrator danych będzie przetwarzał dane osobowe Użytkowników w celu realizacji umowy o świadczenie Usług, a także w celu prowadzenia Serwisu oraz w innych celach, na które Użytkownik wyraził zgodę lub które wynikają z dyspozycji Użytkownika lub umowy pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem. 4. Podawanie przez Użytkowników ich danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne uniemożliwia rejestrację w Serwisie i zawarcie umowy o świadczenie Usług. 5. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach, w szczególności w ustawie o ochronie danych osobowych Użytkownik ma prawo do zgłoszenia reklamacji Usług świadczonych przez Administratora w każdym czasie. 2. Użytkownik może zgłosić Administratorowi reklamację świadczonych przez niego Usług w szczególności na piśmie lub poprzez kontakt w formie telefonicznej lub wiadomości . W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji, w zgłoszeniu reklamacyjnym należy umieścić krótki opis przyczyn uzasadniających reklamację oraz dane kontaktowe Użytkownika zgłaszającego reklamację. 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Administratora w terminie 14 dni od otrzymania przez niego zgłoszenia reklamacyjnego Użytkownika Regulamin wchodzi w życie z dniem i jest dostępny na stronie internetowej Serwisu. 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty): a. zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Administratora wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Regulaminie; b. konieczność dostosowania działalności Administratora do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z: 6

7 - decyzji właściwego w zakresie działalności Administratora organu administracji publicznej lub - orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie działalności Administratora wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Regulaminie; c. zmiana sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych); d. zmiana zakresu lub zasad świadczenia przez Administratora usług, do których stosują się postanowienia Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Administratora dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem i oferowanych Użytkownikowi. 3. W przypadku zmiany treści Regulaminu na zasadach określonych powyżej, Użytkownicy mają prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu z odpowiednim wyprzedzeniem. 4. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na stronie Serwisu oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez Klienta adres Umowa o świadczenie usług zawierana jest w języku polskim. Prawem właściwym dla zawarcia umowy świadczenia Usług jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Ewentualne spory pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem, niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Administratora. 2. Wybór prawa polskiego na podstawie Regulaminu nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Administratorem a konsumentem, na mocy prawa które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru. 3. Treść Regulaminu jest dostępna dla Użytkowników bezpłatnie pod następującym adresem URL skąd Użytkownicy mogą w każdym czasie przeglądać, a także sporządzić jego wydruk. Załączniki: 1. Wzór formularza odstąpienia od umowy. 7

8 Załącznik nr 1 do Regulaminu Wzór formularza odstąpienia od umowy (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) Adresat: BitpayU Sp. z o.o. Ul. Partyzancka 26C/ Ostrów Wlkp. Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy (*) umowy dostawy następujących rzeczy (*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy (*) /o świadczenie następującej usługi (*) Data zawarcia umowy (*) /odbioru (*) Imię i nazwisko konsumenta(-ów) Adres konsumenta(-ów) Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) Data (*) Niepotrzebne skreślić. 8

Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usług.

Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usług. Regulamin Płatnych Usług w strefa.pl Regulamin I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Interia.pl lub Operator Grupa Interia.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem www.localize.pl jest prowadzony przez Agenora Hofmanna-Delbora prowadzącego działalność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AMIX

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AMIX Poniższy regulamin określa zasady i warunki realizacji zamówień złożonych od dnia 25.12.2014 roku i jest następstwem wejścia w życie Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U. 2014 poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "WWW.SKLEP.AGIOMILANO.COM"

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.AGIOMILANO.COM REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "WWW.SKLEP.AGIOMILANO.COM" Definicje: 1. Sprzedający - AGIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Zawojska 42, 02-927 Warszawa, tel/fax.:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU WEBCASTER. 1. Postanowienia wstępne

REGULAMIN SERWISU WEBCASTER. 1. Postanowienia wstępne REGULAMIN SERWISU WEBCASTER 1. Postanowienia wstępne 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady korzystania z serwisu internetowego Webcaster.pl (dalej również: Serwis ). 1.2. Organizatorem Serwisu

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego AuchanDirect

Regulamin sklepu internetowego AuchanDirect Regulamin sklepu internetowego AuchanDirect 1. Postanowienia ogólne i definicje. 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki dokonywania Zamówień w Sklepie internetowym AuchanDirect znajdującym się pod

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług stanowi podstawę świadczenia usług drogą

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI Spis treści 1 Postanowienia ogólne... 1 2 Wymagania techniczne do korzystania ze Sklepu... 2 3 Rejestracja Klientów w Sklepie... 3 4 Zasady składania i realizacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej www.elstilo.com.pl jest prowadzony przez Przedsiębiorstwo el12 spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu,

Bardziej szczegółowo

regulamin sklepu internetowego marki tołpa www.tolpa.pl ważny od 25.12.2014.

regulamin sklepu internetowego marki tołpa www.tolpa.pl ważny od 25.12.2014. regulamin sklepu internetowego marki tołpa www.tolpa.pl ważny od 25.12.2014. I. Definicje 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE:

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE: Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. Sklep internetowy BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. działający pod adresem www.bosch-home.pl/store ( Sklep Internetowy

Bardziej szczegółowo

1.4. Serwis Allegro: serwis internetowy Allegro działający w domenie allegro.pl.

1.4. Serwis Allegro: serwis internetowy Allegro działający w domenie allegro.pl. REGULAMIN SERWISU 1. DEFINICJE Terminy użyte w Regulaminie oznaczają odpowiednio: 1.1. Operator: Grupa Allegro sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzka 182, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RAY-BAN OPTIQUE.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RAY-BAN OPTIQUE.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RAY-BAN OPTIQUE.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa prawa i obowiązki stron, zasady korzystania ze Sklepu, zasady i trybu zawierania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Postanowienia ogólne. Definicje

REGULAMIN. I. Postanowienia ogólne. Definicje REGULAMIN I. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie stanowią regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną - w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Własna strona WWW przez Power Media S.A. w Serwisie mikrofirmy.pl.

Regulamin świadczenia usługi Własna strona WWW przez Power Media S.A. w Serwisie mikrofirmy.pl. 1. Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia usługi Własna strona WWW przez Power Media S.A. w Serwisie mikrofirmy.pl. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usługi Własna strona WWW za pomocą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE REGULAMIN Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo 1 DEFINICJE BOK PPUC: Biuro Obsługi Klientów Usługodawcy z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, 02-593 w Warszawie. Kontakt z BOK PPUC

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy:

UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy: UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy: Nowotarska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu (34-400), ul. St. Józefczaka 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LEPSZE-ZGRZEWANIE.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LEPSZE-ZGRZEWANIE.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LEPSZE-ZGRZEWANIE.PL SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Słowniczek. I. Przyjmowanie i realizacja zamówień.

Słowniczek. I. Przyjmowanie i realizacja zamówień. Sklep internetowy paznokcie-bass.pl, działający pod adresem http://www.paznokcie-bass.pl, prowadzony jest przez Bass Cosmetics Walewska & Bilons S.J., z siedzibą przy ul. Lidzkiej 26 w Gdyni (kod pocztowy

Bardziej szczegółowo

Okres abonamentowy- okres, w którym Klient odpłatnie korzysta z Usługi, rozpoczynający się od dnia rozpoczęcia świadczenia Usługi.

Okres abonamentowy- okres, w którym Klient odpłatnie korzysta z Usługi, rozpoczynający się od dnia rozpoczęcia świadczenia Usługi. Regulamin sieci home.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: home.pl lub Operator home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL Soudal Sp. z o.o. z siedzibą w Cząstkowie Mazowieckim, ul. Gdańska 7, 05-152 Czosnów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego VAKU-DSGN w serwisie MyBaze

Regulamin sklepu internetowego VAKU-DSGN w serwisie MyBaze Regulamin sklepu internetowego VAKU-DSGN w serwisie MyBaze (w brzmieniu obowiązującym od dnia 25 grudnia 2014 r.) 1. Postanowienia ogólne 1. Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy VAKU-DSGN, działający

Bardziej szczegółowo

Karta Freebee - plastikowa karta umożliwiająca Użytkownikowi zbieranie Punktów w ramach Programów Lojalnościowych Partnerów

Karta Freebee - plastikowa karta umożliwiająca Użytkownikowi zbieranie Punktów w ramach Programów Lojalnościowych Partnerów REGULAMIN PLATFORMY LOJALNOŚCIOWEJ FREEBEE I. Definicje Administrator - spółka pod firmą New Media Ventures Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 18 (02-675 Warszawa)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.TOGO.COM.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.TOGO.COM.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.TOGO.COM.PL SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.postbox.com.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.postbox.com.pl www.postbox.com.pl Data wejścia w życie: 25 lutego 2015 Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2015 1. Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen.

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen. Regulamin Serwisu premium.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: premium.pl lub Operator lub Usługodawca premium.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Hostovita sp. z o.o. I. Definicje

Regulamin Hostovita sp. z o.o. I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Regulamin Hostovita sp. z o.o. I. Definicje Hostovita.pl Hostovita Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie pod adresem ul. Grunwaldzka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MC-SKLEP.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MC-SKLEP.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MC-SKLEP.PL SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

Bardziej szczegółowo

1. Definicje... 1. 2. Usługi... 3. 3. Rejestracja... 4. 4. Obowiązki Użytkownika Usług... 5 5. Zasady zawierania Transakcji... 6

1. Definicje... 1. 2. Usługi... 3. 3. Rejestracja... 4. 4. Obowiązki Użytkownika Usług... 5 5. Zasady zawierania Transakcji... 6 REGULAMIN NuPlays Ostatnia aktualizacja: 24.12.2014 Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego pod nazwą NuPlays prowadzonego w domenie nuplays.pl przez NuPlays S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo