STUDIA EKONOMICZNE REGIONU ŁÓDZKIEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STUDIA EKONOMICZNE REGIONU ŁÓDZKIEGO"

Transkrypt

1 Nr XV 2014 STUDIA EKONOMICZNE REGIONU ŁÓDZKIEGO POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ODDZIAŁ W ŁODZI

2 WYDAWCA POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ODDZIAŁ W ŁODZI RADA PROGRAMOWA: Małgorzata Burchard-Dziubińska przewodnicząca, Jan Gajda, Jerzy Gajdka, Bogdan Gregor, Tadeusz Janusz, Stefan Krajewski, Eugeniusz Kwiatkowski, Stefan Lachiewicz, Lucyna Lewandowska, Zdeněk Mikoláš, Jacek Otto, Bogdan Piasecki, Tatyana Polajeva, Stanisław Rudolf, Edward Stawasz, Daniel Stos, Janina Witkowska, Zofia Wysokińska RECENZENCI: Leszek Bohdanowicz, Dorota Burzyńska, Iwona Czechowska, Elżbieta Jędrych, Maciej Kozłowski, Remigiusz Kozłowski REDAKCJA: REDAKTOR NACZELNY: Marek Matejun REDAKTORZY TEMATYCZNI: Joanna Fila, Witold Kasperkiewicz, Janusz Kornecki, Franciszek Sitkiewicz, Adam Sadowski, Katarzyna Skorupińska REDAKTOR JĘZYKOWY: Mateusz Poradecki REDAKTOR STATYSTYCZNY: Justyna Wiktorowicz SEKRETARZ: Anna Piliszek Wersja papierowa stanowi wersję referencyjną czasopisma Copyright by Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi, Łódź 2014 ISSN Adres Redakcji: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi Łódź, ul. Wólczańska 51 tel/fax Druk i oprawa: Drukarnia i Wydawnictwo Piktor S.C. Dariusz Szlaski, Piotr Sobczak Ul. Tomaszowska 27, Łódź Wydanie I.

3 SPIS TREŚCI Od Redakcji 5 Część 1. Przedsiębiorczość i zarządzanie organizacjami w zmieniającym się otoczeniu Marcin Nowakowski: Wpływ globalizacji na gospodarkę Niemiec 9 Bartłomiej Zieliński: Profesjonalizm rad nadzorczych polskich spółek giełdowych 19 Kamil Borowski: Rola strategii rozwoju lokalnego w zarządzaniu gminą studium przypadku gminy Jeżów 33 Zuzanna Słomczewska: Wykorzystanie benchmarkingu przez jednostki samorządu terytorialnego w procesie poszukiwania przewagi konkurencyjnej analiza sektora kreatywnego 49 Aneta Żbik: Wdrażanie instrumentów pozadotacyjnego wsparcia finansowego w ramach inicjatywy Jeremie w Polsce 61 Olga Drynia: Przedsiębiorczość uczelni jako wyzwanie współczesności 77 Część 2. Rozwój potencjału społecznego organizacji Joanna Gieraga: Negocjacje jako narzędzie wspierające nowoczesne systemy motywacyjne 91 Sylwia Sałek: Zarządzanie zespołem rozproszonym 105 Paweł Łuczak: Wiek uczących się jako determinanta stosowanych technik szkolenia 113 Piotr Wojciechowski: CSR w gospodarce magazynowej na przykładzie magazynu wysokiego składowania 123 Maria Gruszczyńska: Budowanie relacji partnerskich poprzez wystawiennictwo 131 Aleksandra Olejniczak: Występowanie szoku kulturowego i metody radzenia sobie z nim wśród grupy studentów międzynarodowych 141

4 Część 3. Znaczenie nowych technologii i metod zarządzania finansami we współczesnej gospodarce Dagmara Zając: Obszary zastosowań technologii mobilnych we współczesnym biznesie 153 Ewelina Pabjańczyk-Wlazło, Maria Woźniak-Malczewska: A case study of the technology transfer process in the biotech industry in Poland - BTL Sp. z o.o. 163 Jakub Waliński: Jak Kowalski został piratem. Motywacje do naruszania własności intelektualnej w Internecie 173 Marcel Sobczak: Model biznesowy a sprawozdanie finansowe 181 Justyna Dobroszek: Bilans logistyki jako instrument wspierający zarządzanie logistyczne 189 Joanna Stępień-Andrzejewska: Ryzyko działalności gospodarczej a wybrane pozycje aktywów i zobowiązań 199 Część 4. Kierunki i wyzwania badawcze w zakresie rachunkowości Sławomir Jędrzejewski: Księgowy wczoraj i dziś potrzeba zdefiniowania w warunkach deregulacji zawodu 215 Aneta Brzeska: Certyfikacja zawodu księgowego w świetle deregulacji usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych 225 Wojciech Kariozen: Systemy rachunkowości w Polsce i we Włoszech analiza porównawcza 235 Joanna Kaputa, Żaneta Pietrzak: Ramy koncepcji Burnsa i Scapensa jako podstawa badań z zakresu zmian w rachunkowości zarządczej prowadzonych metodą case study 243 Jacek Kmieć: Problemy i zasady etyczne w biznesie i rachunkowości 253

5 Od Redakcji Przekazujemy w Państwa ręce kolejny numer czasopisma Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego. W tym wydaniu proponujemy 23 artykuły podzielone tematycznie na 4 części. Pierwszą część poświęcono przedsiębiorczości i zarządzaniu organizacjami w coraz bardziej dynamicznym i złożonym otoczeniu gospodarczym. Artykuł otwierający dotyczy wpływu postępującego zjawiska globalizacji na funkcjonowanie i wyniki gospodarki niemieckiej. W kolejnych opracowaniach przedstawiono rolę profesjonalizacji rad nadzorczych jako organów będących fundamentem ładu korporacyjnego w spółkach publicznych, a także zarządzania strategicznego oraz benchmarkingu w zarządzaniu rozwojem i budowaniu przewagi konkurencyjnej jednostek samorządowych. Zwrócono również uwagę na zasady i możliwości wykorzystania wsparcia finansowego w ramach inicjatywy Jeremie w kreowaniu przedsiębiorczości i innowacyjności firm sektora MSP, a także na znaczenie działań przedsiębiorczych w rozwoju uczelni wyższych. W drugiej części zaprezentowano sześć artykułów poświęconych zagadnieniom wzmacniania potencjału społecznego współczesnych organizacji. Zwrócono tu uwagę na możliwość wykorzystania negocjacji do tworzenia motywacyjnego środowiska pracy dostosowanego do indywidualnych potrzeb pracowników, na wyzwania stojące przed menedżerami zespołów rozproszonych geograficznie, a także na dostosowanie metod i technik szkoleniowych do wieku słuchaczy. Kolejne opracowania poświęcono znaczeniu społecznej odpowiedzialności biznesu w gospodarce magazynowej, możliwościom rozwoju międzyorganizacyjnych relacji partnerskich poprzez wystawiennictwo oraz zagrożeniom wynikającym z występowania różnic międzykulturowych. W trzeciej części zwrócono uwagę na znaczenie nowych technologii oraz metod zarządzania finansami we współczesnej gospodarce. Pierwsze trzy artykuły dotyczą możliwości wykorzystania rozwiązań mobilnych w działalności gospodarczej i aktywności marketingowej, procesów transferu technologii ze sfery nauki do przemysłu oraz naruszaniu własności intelektualnej w internecie. Kolejne artykuły poświęcono zasadom prezentacji modeli biznesowych w sprawozdaniach finansowych, możliwości wykorzystania bilansu logistyki w zarządzaniu logistycznym, a także reprezentacji ryzyka w systemach finansowych jednostek gospodarczych. Czwarta część dotyczy natomiast kierunków i aktualnych wyzwań badawczych w sferze rachunkowości. W pierwszych dwóch opracowaniach zwrócono uwagę na zmiany wynikające z aktualnych przepisów deregulujących usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i ewidencji podatkowych. Kolejne artykuły prezentują różnice w regulacjach rachunkowości w Polsce i we Włoszech ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na procesy internacjonalizacji podmiotów gospodarczych, zmiany zachodzące w systemach rachunkowości 5

6 zarządczej opisane z wykorzystaniem koncepcji J. Burnsa i R.W. Scapensa, a także na znaczenie i rolę etyki w rachunkowości i współczesnym biznesie. Wyrażamy nadzieję, iż dobór proponowanych tematów spotka się z uznaniem osób naukowo zajmujących się problematyką ekonomii, zarządzania i finansów, a także praktyków gospodarczych i studentów kierunków ekonomicznych i menedżerskich. Zapraszamy również Państwa do publikowania własnych wyników badań na łamach Studiów Ekonomicznych Regionu Łódzkiego. Na stronie internetowej czasopisma (www.serl.pte.lodz.pl) zamieściliśmy wszelkie niezbędne informacje, w tym warunki publikacji, zasady sporządzania recenzji oraz wymogi edytorskie. Znajduje się tam również elektroniczny formularz zgłoszeniowy i gotowy szablon edycyjny do przygotowania artykułu. Zachęcamy zatem do nadsyłania do redakcji oryginalnych opracowań związanych z tematyką ekonomii, finansów i zarządzania. Marek Matejun Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi 6

7 Część 1. Przedsiębiorczość i zarządzanie organizacjami w zmieniającym się otoczeniu

8

9 WPŁYW GLOBALIZACJI NA GOSPODARKĘ NIEMIEC Marcin Nowakowski Kolegium Gospodarki Światowej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Streszczenie Artykuł porusza zagadnienie postępującego zjawiska globalizacji. Autor postawił sobie za cel sprawdzenie wpływu tego zjawiska na jedną z najpotężniejszych gospodarek współczesnego świata gospodarkę Niemiec. Ze względu na kompleksowość tego zagadnienia, autor skupił swoją uwagę jedynie na wybranych aspektach. W rozdziale 2. została wyjaśniona teoria globalizacji oraz konkurencyjności, niezbędna do dalszych rozważań. W rozdziale 3. zostały przeanalizowane szanse i korzyści globalizacji oraz ich skutki dla niemieckiej gospodarki, wraz z odniesieniem do znaczenia bezpośrednich inwestycji zagranicznych. W rozdziale 4., dla kontrastu, zostały zaprezentowane zagrożenia oraz ryzyko związane z procesem globalizacji w odniesieniu do rynku pracy, handlu zagranicznego i gospodarki Niemiec. Tak ułożona struktura pracy, ze wskazaniem korzyści i zagrożeń, pozwoliła autorowi bardziej świadomie odnieść się do postawionego problemu badawczego. 1. Wprowadzenie Temat globalizacji wzbudza kontrowersje i jest zarazem jednym z najważniejszych zagadnień ekonomicznych XXI wieku. We współczesnym świecie, niemal w każdej dziedzinie życia, dostrzec można ślady związane ze zjawiskiem globalizacji, które stały się nieodłącznym elementem naszej codzienności. Zjawisko to wywarło niepodważalny wpływ na sposób funkcjonowania człowieka, grup społecznych, a także państw. W ramach artykułu zostanie podjęta próba sprawdzenia, jak duży wpływ na Niemcy ma postępujący proces globalizacji. Zagadnienie to jest o tyle istotne, ze względu na znaczenie niemieckiej gospodarki na rynku międzynarodowym. Niemcy odgrywają znaczącą rolę w światowej ekonomii, jako innowator i beneficjent. Są państwem nowoczesnym i otwartym, charakteryzującym się wysoką w skali międzynarodowej stopą życiową. Niewątpliwie proces globalizacji ma znaczący wpływ na przemiany społeczno-ekonomiczne tego kraju, których warto być świadomym i rozumieć ich znaczenie dla jednej z największych gospodarek światowych. Dla bardziej wnikliwej analizy tego zagadnienia zostało przytoczonych kilka teorii, które mają swoje praktyczne odniesienie w dalszej części artykułu. 9

10 2. Globalizacja i konkurencyjność Aby znaleźć odpowiedź na postawione we wprowadzeniu pytanie badawcze, należy ustalić definicję globalizacji. Ponadto biorąc pod uwagę fakt, że termin globalizacja nierozerwalnie łączy się z pojęciem konkurencyjności, istota pojęcia konkurencyjność również zostanie krótko objaśniona Pojęcie globalizacji Globalizacja jest pojęciem dość powszechnym, nierozłącznie związanym z realiami naszego współczesnego świata. Proces ten ma swoich zwolenników jak i przeciwników, jednak nie da się ukryć jego nieuniknionego wpływu na kształtowanie się naszej rzeczywistości. Istnieje wiele różnych metod definiowania pojęcia globalizacja. Jedna z najbardziej znanych definicji, stworzona przez Rolanda Robertsona, brzmi następująco: Globalizacja jest to proces, poprzez który świat staje się w coraz większym stopniu jednym wspólnym miejscem (single place). Stąd jednostką analizy naukowych dociekań powinien stać się globalny system, a nie jego części składowe takie jak: państwo, naród czy religia [Misiak 2000, s. 11]. Roland Robertson uważał ponadto, że na proces globalizacji powinno się również patrzeć z perspektywy społeczno-kulturowej, a nie tylko ekonomicznej. Wynika to z tego, że procesy globalizacyjne wpłynęły na świadomość społeczną. Dlatego też Roland Robertson przedstawia również 4 typy wizji globalizacji: Globalny Gemeinschaft I jest to wizja niezależnych od siebie wspólnot, unikalnych lub hierarchicznie sobie podległych, co przejawia się w postaci antyglobalizmu lub ruchów fundamentalistycznych. Globalny Gemeinschaft II wizja jednej globalnej wioski, widoczna w ruchach ekumenicznych, pacyfistycznych czy ekologicznych. Globalny Gesellschaft I wizja suwerennych, hierarchicznie równoprawnych państw, otwartych wzajemnie na siebie. Globalny Gesellschaft II wizja unifikacji państw i powstanie rządu światowego [Sztompka 2005, s ]. Dla pokazania różnorodności dostępnych definicji dotyczących globalizacji, zostanie przytoczony kolejny przykład: Globalizacja jest to proces występujący w gospodarce światowej charakteryzujący się przede wszystkim nasileniem się mobilizacji i przepływu dóbr, kapitałów i siły roboczej w skali ogólnoświatowej, rozwojem transportu, komunikacji, telekomunikacji oraz szybki przepływ informacji w mediach. Tej ewolucji gospodarczej towarzyszą przeobrażenia w sferze społecznej, kulturowej, ustrojowej, politycznej prowadzące do konfrontacji i zbliżenia w tym zakresie między państwami, narodami, ludźmi całego świata [Cziomek 2000, s. 114]. Nie ulega więc wątpliwości, że globalizacja jest terminem złożonym i wieloznacznym. Zdarza się, że próby definiowania pojęcia globalizacji są różne w zależności od tego, jaka część tego terminu została poddana analizie. Wynika to z faktu, iż globalizacja może być rozpatrywana zarówno przez pryzmat 10

11 jej ekonomicznych, jak i politycznych aspektów. W tym artykule uwaga autora zostanie skupiona na globalizacji w ujęciu ekonomicznym. Globalizacja w tym rozumieniu to rosnąca międzynarodowa integracja rynków i gospodarek, wraz z rosnącym międzynarodowym podziałem pracy i specjalizacji, napędzana przez otwarcie granic, zniesienie barier handlowych oraz spadek kosztów transportu i komunikacji. Podstawowym wskaźnikiem globalizacji gospodarki jest wzrost handlu międzynarodowego oraz ruchu kapitałowego, a także wzrost globalnego exportu oraz inwestycji zagranicznych [Matthes, Langhorst, Herzog 2008, s. 12] Pojęcie konkurencyjności Ze względu na obfitość badań nad konkurencją, istnieje wiele różnych definicji tego pojęcia. Pojęcie konkurencyjności może zostać użyte w odniesieniu do przedsiębiorstw, sektorów, regionów, państw, a także organizacji ponadnarodowych. Największym problemem jest jednak jednoznaczne zdefiniowanie oceny konkurencyjności państwa czy regionu, w porównaniu do mniej kontrowersyjnej wśród badaczy możliwości zdefiniowania konkurencyjności przedsiębiorstw. Wynika to z różnych celów i cech państw oraz przedsiębiorstw, a także z ich odmiennej natury konkurowania. O ile dla państwa celem jest zwykle poprawa standardu życia społeczeństwa, tak celem przedsiębiorstwa jest przetrwanie na rynku oraz maksymalizacja zysku w długim okresie. Dlatego też państwo i przedsiębiorstwa posiadają różne strategie i instrumenty osiągania swoich celów [Radło 2008, s. 3]. M. Radło [2008, s. 3] przytacza poglądy M.E. Portera dotyczące pojęcia konkurencyjności narodów. Okazuje się, że również według M.E. Portera pojęcie to jest bardzo trudne do zdefiniowania, natomiast próba dokonania syntetycznej oceny konkurencyjności dla państwa skazana jest na niepowodzenie. Porter zakłada, iż głównym celem państwa jest podnoszenie poziomu życia ludności, jednak cel ten nie może być osiągnięty dzięki konkurencyjności narodowej, lecz poprzez wykorzystanie narodowych zasobów pracy i kapitału. O tym natomiast decydują wyniki osiągane przez przedsiębiorstwo. Patrząc przez pryzmat tej teorii, jedyną liczącą się koncepcją konkurencyjności na poziomie narodu jest efektywność, natomiast podstawowym celem narodowym jest tworzenie wysokiego i rosnącego poziomu życia ludności. Te czynniki zależą zaś od wydajności pracy i efektywności kapitału. 3. Szanse i korzyści dla niemieckiej gospodarki Globalizacja otwiera nowe możliwości nie tylko producentom, ale również konsumentom, którzy otrzymują możliwość wyboru zróżnicowanych towarów w bardziej korzystnych cenach. Amerykański ekonomista Paul Krugman, twórca teorii wyjaśniającej m.in. zjawiska związane z procesem globalizacji, udowodnił przy pomocy modelu matematycznego, iż poprzez wolny handel zyskujemy dużo większą różnorodność produktów dla wszystkich krajów biorących udział w globalizacji [Krugman 1979, s. 496]. 11

12 Broda oraz Weinstein [2006, s. 541] poddali powyższą teorię wnikliwej analizie. W oparciu o dane dotyczące amerykańskiego importu oraz exportu w latach , analizowali każdy produkt pojedynczo, szacując jednocześnie ile jest on wart w oczach amerykańskiego konsumenta. Autorzy stwierdzili, iż amerykański import od początku lat 70-tych wzrósł z pięciu do dwunastu procent. W rezultacie wzrosła również różnorodność produktów oferowanych konsumentom z na Dlatego też trudno oprzeć się wrażeniu, że to konsumenci są największymi zwycięzcami globalizacji, także ci niemieccy BIZ Bezpośrednie inwestycje zagraniczne Kolejnym, niezwykle ważnym oraz interesującym zagadnieniem, które bardzo wyraźnie pokazuje korzyści jakie czerpie niemiecka gospodarka z globalizacji, są bezpośrednie inwestycje zagraniczne. W przeszłości bezpośrednie inwestycje zagraniczne miały na celu rozwój rynku oraz wspomaganie dystrybucji. Jednak do jej głównych zadań należało tworzenie oraz zabezpieczanie miejsc pracy w kraju [Ramsperger 2007, s. 10]. Według definicji OECD 1, bezpośrednie inwestycje zagraniczne są to inwestycje wywołujące długotrwały związek przejawiający trwałe zainteresowanie inwestora jednostką osiadłą w innej gospodarce [Witkowska 1993, s. 5-6]. Istota BIZ sprowadza się do dokonywania nakładów finansowych w przedsiębiorstwach zagranicznych, w celu ich uruchomienia od podstaw (tzw.greenfield investments), lub ich zakupu w części albo w całości (tzw.brownfield investments). W przypadku uruchomienia przedsiębiorstw zagranicznych od podstaw lub ich zakup, wartość dodatkowa przekazywana jest najczęściej do kraju macierzystego w formie zysku. Podobnie przedstawia się sytuacja w przypadku zakupu części zagranicznego przedsiębiorstwa [Misala 2005, s. 27]. Niemcy są krajem atrakcyjnym dla inwestorów pod kilkoma względami, m.in. bardzo dobrego stanu infrastruktury technicznej, lokalizacji w centrum Europy, liczby wykwalifikowanych specjalistów oraz najnowszych technologii jakimi ten kraj dysponuje. Atrakcyjność kraju ma znaczący wpływ na napływ inwestycji, które stwarzają nowe miejsca pracy oraz są źródłem dochodów, co przekłada się bezpośrednio na wzrost narodowego dobrobytu. 4. Zagrożenia oraz ryzyka związane z procesem globalizacji W Niemczech zauważalne są nasilające się obawy związane z procesem globalizacji, a także utożsamianie tego zjawiska z konkurencją [Hagelüken 2014]. Warto przytoczyć wyniki ankiety prowadzonej przez instytut Allensbach w latach , które pokazują nasilający się w Niemczech trend związany z rosnącym sceptycyzmem związanym z globalizacją. Pod koniec lat 90-tych wśród niemieckiego społeczeństwa panowało przekonanie o równowadze między korzyściami i negatywnymi skutkami globalizacji. W latach podwoiła 1 Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. 12

13 się natomiast liczba osób, które w postępującej globalizacji widzą więcej zagrożeń niż szans [Institut für Demoskopie Allensbach 2006, s. 2]. Rysunek 1. Wyniki ankiety przeprowadzonej przez instytut Allensbach ryzyka i szanse związane z globalizacją (opracowanie własne) Źródło: [Institut für Demoskopie Allensbach 2006, s. 2]. Na rysunku 1 można zauważyć, że od 1998 roku w Niemczech rośnie świadomość obywateli na temat ryzyka jakie niesie za sobą proces globalizacji. Niemców cechuje typowa dla tego kraju powściągliwość w ocenie pozytywnych aspektów globalizacji, przy stale rosnących obawach w związku z tym procesem. Pomimo iż Niemcy są świadomi pozytywnych stron tego zjawiska, to szanse te dla niemieckiej gospodarki są traktowane drugoplanowo, gdyż stają się one dla przeciętnego Niemca czymś oczywistym Rynek pracy oraz kapitał ludzki Otwarcie granic zupełnie zmieniło sytuację panującą na rynku pracy. Włączenie Chin, Indii oraz innych krajów szybko rozwijających się do wzrostu światowej gospodarki, prowadzi do dodatkowej konkurencji z zagranicy. Zwiększona liczba siły roboczej z całego świata związana jest jednocześnie z narastającym w ostatnich latach problemem różnic płacowych. Różnice te mają podłoże związanie zarówno z wykształceniem siły roboczej, jak i jej efektywnością oraz standardem życia panującym na terenie danego kraju. Zachodzące zmiany prowadzą nie tylko do nowego światowego podziału pracy, ale również do globalnych wyzwań oraz problemów dotyczących adaptacji, które będą wymagały znaczących zmian. Zjawisko globalizacji sprawia, iż z jednej strony obserwujemy proces przenoszenia produkcji do krajów rozwijających się, natomiast z drugiej strony zauważamy jednocześnie napływ ludności z całego świata do Europy, co może okazać się zagrożeniem dla niemieckiej gospodarki. Zauważalny napływ ludności ma ogromny wpływ na zarobki na terenie Niemiec. Konsekwencje mogą być bardzo poważne dla nisko wykwalifikowanych niemieckich pracowników, którzy mogą stać się największymi przegranymi globalizacji. Warto jednak zaznaczyć, iż migracje ludności oprócz wspomnianego negatywnego wpływu na niemiecką gospodarkę, mogą nieść ze sobą również pozytywne efekty. Zagraniczni pracownicy przyczyniają się do wzrostu gospodarczego Niemiec, który może mieć wpływ na spadek liczby bezrobotnych w kraju. Podobne przykłady możemy zaobserwować również w innych krajach takich jak Hiszpania, Irlandia czy 13

14 Holandia [Remsperger 2007, s. 20]. Niemcy powinny z tego powodu stworzyć oraz stosować selektywną politykę imigracyjną. Polityka ta powinna mieć na celu przyciągnięcie wysoko wykwalifikowanej siły roboczej [Börsch 2006, s. 31] Handel zagraniczny a gospodarka Niemiec Niemiecki ekonomista Hans-Werner Sinn stworzył hipotezę bazaru ekonomicznego, która mówi o usługach oraz towarach, które coraz rzadziej produkowane są na terenie Niemiec. Znacznie popularniejsze stało się ściąganie dóbr z zagranicy. Szczególnie dobra wymagające dużego nakładu pracy są chętnie sprowadzane z innych miejsc na świecie. Rezultatem jest rozwój bazaru ekonomicznego w Niemczech. Niemcy zmieniły się z kraju przemysłowego, słynącego z doskonałej jakości produktów, w kraj importujący dobra i wysyłający je w świat z nalepką Made in Germany. Przykładem jest produkcja Porsche Cayenne, która miała odbywać się na terenie Niemiec. W rzeczywistości Niemcy niewiele mają wspólnego z produkcją tego samochodu. Części auta sprowadzane są z Bratysławy, stolicy Słowacji. W rezultacie aż 88% części sprowadzanych jest z zagranicy, a Niemcy mają tylko niewielki udział w produkcji tego samochodu, zaledwie 12% [Sinn 2005, s. 5]. Sinn upatruje przyczyn tej sytuacji w wysokich kosztach produkcji w Niemczech, która zmusza producentów do szukania innych możliwości. Bazar ekonomiczny jest problematyczny, gdyż prowadzi on do spadku zatrudnienia w kraju, co szczególnie odczuwają osoby z niskimi kwalifikacjami. Coraz częściej słyszy się głosy ostrzegawcze o tym, iż przenoszenie produkcji do krajów rozwijających się może doprowadzić do spadku bazy przemysłowej w kraju. Zjawisko to nosi nazwę deindustrializacji, choć wiele osób rozumie pod tym pojęciem redukcję miejsc pracy, co prowadzi do masowej paniki wśród niemieckich pracowników. Okazuje się, iż niemieckie przedsiębiorstwa coraz poważniej rozważają możliwość przeniesienia swoich produkcji za granicę. W roku 2013 aż 46% niemieckich przedsiębiorstw przemysłowych planowało przeniesienie swojej działalności za granicę [DIHK 2012, s. 1]. Rysunek 2. Planowanie inwestycje zagraniczne niemieckich firm przemysłowych (opracowanie własne) Źródło: [DIHK 2012, s. 1]. 14

15 Niemieckie inwestycje zagraniczne rozwijały się w ostatnich latach bardzo dynamicznie, co jednak budzi u wielu osób poczucie, iż miejsca pracy zostają przenoszone do krajów Azji lub Europy Wschodniej, w których produkcja jest o wiele tańsza. Dlatego też rozmieszczenie niemieckich inwestycji zagranicznych może okazać się zaskakujące, gdyż według danych z 2006 r., najwięcej inwestycji zostało przeniesionych do Stanów Zjednoczonych oraz do 15 krajów zachodnioeuropejskich 2. Kolejną największą część stanowią pozostałe kraje 3 [Römer 2008, s. 43]. Rysunek 3. Rozmieszczenie niemieckich inwestycji zagranicznych (opracowanie własne) Źródło: [Römer 2008, s. 45]. 5. Podsumowanie Globalizacja otwiera przed światem, a w szczególności przed rynkiem pracy oraz przedsiębiorcami, nowe możliwości. Krytycy widzą w globalizacji duże zagrożenie dla niemieckiej gospodarki, lecz w rzeczywistości to ogromna szansa dla rozwoju tego kraju. Dzięki globalizacji przedsiębiorcy otrzymują szansę podniesienia swojej wydajności, optymalizacji kosztów oraz skorzystania z globalnych zasobów. Z kolei większa ilość dóbr oraz różnorodność produktów sprawia, iż niemieccy konsumenci zyskują szerokie możliwości wyboru towarów z całego świata. Również osoby wysoko wykwalifikowane zaliczane są do zwycięzców globalizacji, ponieważ mają one szanse na lepsze warunki pracy na całym świecie. Niestety istnieje również grupa, na której zjawisko to wywarło negatywny efekt. Mowa tu o osobach o niskich kwalifikacjach, gdyż ich możliwości zawodowe uległy pogorszeniu ze względu na większą konkurencję. Przenoszenie niemieckich produkcji do innych miejsc świata wpływa na likwidację miejsc pracy w Niemczech. Ponadto, wizerunek niemieckiej jakości uległ znacznemu pogorszeniu, ze względu na import tańszych i niekoniecznie dobrych jakościowo części wykonanych w innych krajach. Obserwacja ryzyka związanego z procesem globalizacji pokazuje, iż Niemcy wymagają reform strukturalnych. Aktywna reforma polityczna jest niezbędna, 2 EU-15 kraje tworzące Unię Europejską przed akcesją nowych członków w 2004 roku. Są to: Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Szwecja, Wielka Brytania oraz Włochy. 3 Państwa środkowej i wschodniej Europy, Szwajcaria, Norwegia, Kanada, Australia, Rosja. 15

16 aby podnieść konkurencyjność oraz elastyczność rynku pracy. Niemożliwe jest zatrzymanie procesu globalizacji, dlatego też każde państwo, także Niemcy, powinno w jak największym stopniu korzystać z możliwości oferowanych przez globalizację. IMPACT OF THE GLOBALIZATION ON THE GERMAN ECONOMY Abstract This article refers to the meaning of globalization process. The author has set the goal of examining the impact of this phenomenon on the one of the most powerful economies in the modern world the German economy. Due to the complexity of this issue, the author focused on selected aspects. In chapter 2 is explained the theory of globalization and competitiveness, necessary for further considerations. In chapter 3 are examined opportunities and benefits of globalization and its consequences for the German economy, with reference to the meaning of foreign direct investment. In Chapter 4, for contrast, are presented threads and risks associated with the process of globalization in relation to the German labor market, economy and foreign trade. Such structure of work, with an indication of benefits and risks, let the author refers to the research problem with higher awareness. Bibliografia Börsch-Supan A. (2006), Der deutsche Arbeitsmarkt in Zeiten globalisierter Märkte, Berlin. Broda C., Weinstein D. (2006), Globalization and the gains from variety, The Quarterly Journal of Economics, vol. 121, nr. 2. Cziomer E. (2000), Globalizacja a stosunki międzynarodowe, [w:] Wawak T. (red.), Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej politycznie Europie, t. 3, Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków. DIHK (2012), Auslandsinvestitionen in der Industrie, Deutscher Industrie und Handelskammertag. Hagelüken A. (2014), Angst vor Globalisierung ist unbegründet, Studie zu EU- Osterweiterung. Institut für Demoskopie Allensbach (2006), Globarisierung - die meisten sehen mehr Risiken als Chancen, nr 11. Krugman P. (1979), Increasing Returns, Monopolistic Competition and International Trade, Journal of International Economics, vol. 9. Matthes J., Langhorst C., Herzog B. (2008), Deutschland in der Globalisierung - Auswirkungen und Handlungsansätze für eine bessere Balance zwischen Gewinnern und Verlierern, Zukunftsforum Politik, nr 89. Misala J. (2005), Wymiana międzynarodowa i gospodarka światowa. Teoria i mechanizmy funkcjonowania, Warszawa. Misiak W. (2010), Globalizacja więcej niż podręcznik, Centrum Doradztwa i Informacji Difin Sp.z o.o., Warszawa. Radło M. (2008), Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki. Uwagi na temat definicji, czynników i miar, Warszawa. 16

17 Remsperger H. (2007), Globalisierung: Chance oder Bedrohung für Deutschland?, Lipsk. Römer C. (2007), Offshoring - Wie viele Jobs gehen ins Ausland? Auslandsinvestitionen, Produktionsverlagerungen und Arbeitsplatzeffekte, Köln. Sachverständigenrat (2004), Erfolge im Ausland - Herausforderungen im Inland, Stuttgart. Sinn H. (2005), Basar-Ökonomie Deutschland -Exportweltmeister oder Schlusslicht, Berlin. Sztompka P. (2005), Socjologia zmian społecznych, Znak, Kraków. Witkowska J. (1993), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w warunkach stowarzyszenia i przyszłego członkostwa w UE, Real Press, Warszawa. 17

18

19 PROFESJONALIZM RAD NADZORCZYCH POLSKICH SPÓŁEK GIEŁDOWYCH Bartłomiej Zieliński Katedra Ekonomii Instytucjonalnej, Instytut Ekonomii, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki Streszczenie Dualistyczny model ładu korporacyjnego w Polsce nadaje szczególne znaczenie radzie nadzorczej. Tutaj, w przeciwieństwie do modelu anglosaskiego, członkowie rady stanowią rodzaj priorytetowego organu dla właścicieli. Rada nadzorcza jako jedna z komórek polskiego systemu nadzoru korporacyjnego, musi utrzymywać pewne standardy jako dowód swojego profesjonalizmu, aby być w stanie wykonywać swoje obowiązki na najwyższym oczekiwanym poziomie. W związku z powyższą tezą postanowiono zbadać poziom profesjonalnego przygotowania członków rad nadzorczych oraz zwrócić uwagę na ogólny profesjonalizm pracy całej rady jako organu. Efekty wspomnianego badania opisano w niniejszym artykule. 1. Wprowadzenie Polski, dualistyczny model nadzoru korporacyjnego bardzo istotne znaczenie nadaje radzie nadzorczej. W przeciwieństwie do modelu anglosaskiego członkowie rady są traktowani priorytetowo wobec zarządu spółki, z punktu widzenia przepisów prawa. Oczywiście sam fakt oddzielenia tych dwóch organów i ich hierarchiczności nie zwalnia od ich wzajemnej kompatybilności. Relacje organów spółki kapitałowej muszą być w pełni profesjonalne i wsparte dobrą komunikacją pomiędzy nimi. Trzeba też pamiętać, że każdy łańcuch jest tak mocny jak jego najsłabsze ogniwo. Rada nadzorcza jako jedno z ogniw systemu polskiego corporate governance musi spełniać pewne oczywiste standardy świadczące o jej profesjonalizmie aby móc właściwie sprawować swoje obowiązki. Efektywny system nadzoru korporacyjnego tworzy środowisko sprzyjające inwestowaniu, a także umożliwia wydajną i bezpieczną pracę kapitału na rynku. Utrzymywanie wysokich standardów i poddawanie ewolucji istniejącego systemu corporate governance, to wypracowywanie atmosfery sprzyjającej kreowaniu wartości przedsiębiorstw, kreowania wartości rynku kapitałowego. Tym większe znaczenie należy przypisać do profesjonalnego przygotowania organu, który jest niejako fundamentem całego ładu korporacyjnego w przedsiębiorstwie. Używanie pojęcia profesjonalizmu w kontekście nadzoru korporacyjnego funkcjonowania rad nadzorczych zobowiązuje niejako do pochylenia się nad tym terminem. Jest on powszechnie stosowany jako synonim doskonałości w działaniu i w konsekwencji wyznacznikiem sukcesu. Profesjonalizm wiąże się z właściwym przygotowaniem i przyłożeniem należytej staranności do powierzonego zadania 19

20 [Bohdanowicz 2009, s. 45]. Profesjonalistów cechuje posiadanie niezbędnej wiedzy, autorytet wśród otoczenia zawodowego i społecznego, etyczne postępowanie, kultura profesjonalna kształtowana przez formalne organizacje [Greenwood 1957, s ]. Profesjonalne przygotowanie do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej to dobre przygotowanie do pełnienia nadzoru nad przedsiębiorstwem. Profesjonalizm pochodzi do słowa profesja, czyli zawód. Profesjonalista to ten kto dobrze wykonuje swój zawód. Toteż profesjonalizm w pełnieniu obowiązków, w nadzorze nad przedsiębiorstwem to wykonywanie ich w sposób właściwy i wymagający zawodowego, profesjonalnego przygotowania [Przegląd Reader s Deagest 1998, s. 149]. Na jakość nadzoru korporacyjnego wpływać mogą, jak się okazuje, takie cechy jak płeć czy wiek członków. Oczywiście priorytet w ocenie kompetencji nadal stanowią te najważniejsze elementy, czyli wiedza, doświadczenie zawodowe oraz dodatkowe uprawnienia. Trzeba jednak pamiętać jak ważne są czasem niuanse takie jak choćby zróżnicowanie członków danej rady pod kątem posiadanych cech. Celem niniejszego artykułu jest dokonanie oceny, na podstawie przeprowadzonego badania, profesjonalizmu rad nadzorczych polskich spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Dokonano oceny profesjonalizmu w funkcjonowaniu, sposobie działania, całej rady, jako organu w spółce kapitałowej oraz oceniono stopień przygotowania poszczególnych członków rady nadzorczej do profesjonalnego wykonywania swoich obowiązków. 2. Profesjonalizm rad nadzorczych w ujęciu normatywnym Ocena profesjonalizmu rad nadzorczych, a tym samym części nadzoru korporacyjnego w polskich spółkach akcyjnych wymaga odpowiedzi na szereg podstawowych pytań: kto, kogo i w czyim imieniu ma nadzorować? W ujęciu normatywnym, czyli ustalającym jak zgodnie z normami i prawem [Ibidem, s. 621], rada nadzorcza, która jest jednym z ogniw łańcucha ładu korporacyjnego, ma za zadanie pilnować interesu innych podmiotów. Oczywiście na pierwszym miejscu spośród nich, w bardzo ogólnym spojrzeniu, jest interes samej spółki. Takie podejście kreuje nadrzędny w tym zakresie akt prawa Kodeks Spółek Handlowych [Ustawa KSH, 2000], w treści szeregu przepisów. Warto jednak zauważyć co w konsekwencji kryje się za interesem przedsiębiorstwa. I tu bez wątpliwości pojawia się odpowiedź. Priorytetem jest przede wszystkim interes akcjonariuszy, a także w dalszej kolejności interesariuszy, od których spółka bardzo często jest również zależna. Nadzór korporacyjny dotyczy bowiem metod działania, za pomocą których dostarczyciele kapitału (inwestorzy) starają się zapewnić sobie zwrot z inwestycji, co wielokrotnie również wiąże się z ochroną interesów partnerów biznesowych przedsiębiorstwa [Adamska 2012, s. 487]. Funkcje rady nadzorczej regulowane są zarówno przez prawo stanowione oraz przez tak zwane miękkie prawo i zasady współżycia społecznego. Oprócz funkcji nadzorczo-kontrolnej, sformułowanej przez przepisy prawa, organ ten ma 20

Region i jego rozwój w warunkach globalizacji

Region i jego rozwój w warunkach globalizacji Region i jego rozwój w warunkach globalizacji Jacek Chądzyński Aleksandra Nowakowska Zbigniew Przygodzki faktycznie żyjemy w dziwacznym kręgu, którego środek jest wszędzie, a obwód nigdzie (albo może na

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cel

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cel Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej Cel Celem Podyplomowych Studiów Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej jest umożliwienie zdobycia aktualnej wiedzy z zakresu międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r.

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r. Strategia CSR Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Sierpień 2015 r. Misja i wartości Grupy Kapitałowej GPW Misja Grupy Kapitałowej GPW Naszą misją jest rozwijanie efektywnych mechanizmów

Bardziej szczegółowo

Czynniki umiędzynarodowienia spółek notowanych na GPW w Warszawie

Czynniki umiędzynarodowienia spółek notowanych na GPW w Warszawie Czynniki umiędzynarodowienia spółek notowanych na GPW w Warszawie UMIĘDZYNARODOWIENIE POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Tworzenie wartości polskich przedsiębiorstw przez inwestycje zagraniczne Warszawa, 19 lutego

Bardziej szczegółowo

Po co polskim firmom Rady Nadzorcze?

Po co polskim firmom Rady Nadzorcze? www.pwc.pl Partnerzy Patronat Po co polskim firmom Rady Nadzorcze? Skuteczność rad nadzorczych w spółkach publicznych notowanych na GPW Spotkanie prasowe 18 marca 2013 r. Polskie rady nadzorcze profesjonalizują

Bardziej szczegółowo

Różnorodność organów spółek giełdowych

Różnorodność organów spółek giełdowych Różnorodność organów spółek giełdowych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW Ring the bell for gender equality Warszawa, 3 marca 2015 r. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW obowiązujące zapisy

Bardziej szczegółowo

Część 1. Podstawy kształtowania przewagi konkurencyjnej i konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw... 13

Część 1. Podstawy kształtowania przewagi konkurencyjnej i konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw... 13 Wstęp (Anna Adamik)... 11 Część 1. Podstawy kształtowania przewagi konkurencyjnej i konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw... 13 Rozdział 1. Konkurencyjność i przewaga konkurencyjna MSP w teorii

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Warunki poprawy pozycji innowacyjnej kraju Globalizacja działalności badawczej i rozwojowej: próba oceny miejsca Polski

Warunki poprawy pozycji innowacyjnej kraju Globalizacja działalności badawczej i rozwojowej: próba oceny miejsca Polski Warunki poprawy pozycji innowacyjnej kraju Globalizacja działalności badawczej i rozwojowej: próba oceny miejsca Polski Wojciech Burzyński Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur Warszawa, 8 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Ład korporacyjny a wynagradzanie menedżerów. Prof. nadzw. dr hab. Piotr Urbanek, Katedra Ekonomii Instytucjonalnej Uniwersytet Łódzki

Ład korporacyjny a wynagradzanie menedżerów. Prof. nadzw. dr hab. Piotr Urbanek, Katedra Ekonomii Instytucjonalnej Uniwersytet Łódzki Ład korporacyjny a wynagradzanie menedżerów Prof. nadzw. dr hab. Piotr Urbanek, Katedra Ekonomii Instytucjonalnej Uniwersytet Łódzki Geneza norm ładu korporacyjnego Procesy globalizacji gospodarki światowej

Bardziej szczegółowo

Mgr Elżbieta Agnieszka Ambrożej

Mgr Elżbieta Agnieszka Ambrożej Mgr Elżbieta Agnieszka Ambrożej Streszczenie rozprawy doktorskiej pt. Doradztwo podatkowe jako instrument ochrony praw podatnika w Polsce przygotowanej pod kierunkiem prof. zw. dr. hab. Eugeniusza Ruśkowskiego

Bardziej szczegółowo

WSTĘP 11 GLOBALIZACJA GOSPODARKI ŚWIATOWEJ I NOWY REGIONALIZM 19

WSTĘP 11 GLOBALIZACJA GOSPODARKI ŚWIATOWEJ I NOWY REGIONALIZM 19 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 ROZDZIAŁ I GLOBALIZACJA GOSPODARKI ŚWIATOWEJ I NOWY REGIONALIZM 19 1. Współczesna gospodarka światowa i jej struktura... 19 1.1. Podmioty gospodarki światowej... 21 1.2. Funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

Dobre Praktyki Komitetów Audytu w Polsce

Dobre Praktyki Komitetów Audytu w Polsce Dobre Praktyki Komitetów Audytu w Polsce WPROWADZENIE Niniejsze Dobre praktyki komitetów audytu odzwierciedlają najlepsze międzynarodowe wzory i doświadczenia w spółkach publicznych. Nie jest to zamknięta

Bardziej szczegółowo

WYPEŁNIANIE ZASAD CORPORATE GOVERNANCE W SPÓŁKACH RESPECT INDEXU. Tomasz Bujak

WYPEŁNIANIE ZASAD CORPORATE GOVERNANCE W SPÓŁKACH RESPECT INDEXU. Tomasz Bujak WYPEŁNIANIE ZASAD CORPORATE GOVERNANCE W SPÓŁKACH RESPECT INDEXU Tomasz Bujak Ład korporacyjny co to takiego? Ład korporacyjny to proces, poprzez który organizacje są ukierunkowywane, regulowane i skłaniane

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Wawel S.A. za 2013 rok

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Wawel S.A. za 2013 rok Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Wawel S.A. za 2013 rok I. Zakres działalności Rady Nadzorczej Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej obejmuje okres od 01.01.2013 do 31.12.2013, podczas

Bardziej szczegółowo

Znaczenie klastrow dla innowacyjności gospodarki w Polsce

Znaczenie klastrow dla innowacyjności gospodarki w Polsce Znaczenie klastrow dla innowacyjności gospodarki w Polsce Arkadiusz Michał Kowalski 4. OFICYNA WYDAWNICZA SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE OFONAWTDAWN^ WARSZAWA 2013 SPIS TREŚCI wstęp : 9 1. Przedmiot,

Bardziej szczegółowo

Oczekiwania wobec przyszłego pracownika absolwenta szkoły zawodowej. Anna Bartkiewicz Regionalna Izba Przemysłowo- Handlowa w Radomsku

Oczekiwania wobec przyszłego pracownika absolwenta szkoły zawodowej. Anna Bartkiewicz Regionalna Izba Przemysłowo- Handlowa w Radomsku Oczekiwania wobec przyszłego pracownika absolwenta szkoły zawodowej Anna Bartkiewicz Regionalna Izba Przemysłowo- Handlowa w Radomsku 19 listopada 2013 Plan prezentacji 1. Kontekst: szkolnictwo zawodowe

Bardziej szczegółowo

Zasadniczą część książki stanowi szczegółowa analiza treści MSR 14. Kolejno omawiane są w nich podstawowe zagadnienia standardu, między innymi:

Zasadniczą część książki stanowi szczegółowa analiza treści MSR 14. Kolejno omawiane są w nich podstawowe zagadnienia standardu, między innymi: MSR 14. Sprawozdawczość segmentów działalności. W sprawie sporządzania sprawozdań według segmentów działalności, standard wyraźnie odwołuje się do sprawozdawczości wewnętrznej przygotowanej dla najwyższego

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski

Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski Lubelska Konferencja Spółek Komunalnych, 22.10.2014 Od 20 lat Polska skutecznie goni bogaty Zachód 70.0 PKB

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 9

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 9 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 9 ROZDZIAŁ I Teoretyczne ujęcie innowacji... 11 1. Innowacje-proces innowacyjny-konkurencyjność... 11 2. System innowacyjny na poziomie regionu... 15 3. System innowacyjny a

Bardziej szczegółowo

Spis treści WSTĘP... 13

Spis treści WSTĘP... 13 WSTĘP... 13 Rozdział I MODEL ZRÓWNOWAŻONEGO BIZNESU PRZEDSIĘBIORSTWA A KREACJA WARTOŚCI... 15 (Adam Jabłoński) Wstęp... 15 1. Konkurencyjność przedsiębiorstwa a model zrównoważonego biznesu... 16 2. Ciągłość

Bardziej szczegółowo

3. Paweł Bałaga Sekretarz Rady Nadzorczej

3. Paweł Bałaga Sekretarz Rady Nadzorczej A. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Wawel S.A. za 2011 rok I. Zakres działalności Rady Nadzorczej Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej obejmuje okres od 01.01.2011 do 31.12.2011, podczas

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce 2 Trendy yglobalne Globalizacja Zmiany demograficzne Zmiany klimatu WYZWANIE: Konieczność budowania trwałych podstaw wzrostu umożliwiających realizację aspiracji rozwojowych

Bardziej szczegółowo

OFERTA RAPORTU. Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata. Kraków 2012

OFERTA RAPORTU. Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata. Kraków 2012 Oferta raportu: Szkolnictwo wyższe w Polsce i wybranych krajach analiza porównawcza OFERTA RAPORTU Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata Kraków 2012 1 Oferta raportu:

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r.

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r. Strategia CSR Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Sierpień 2015 r. Strategia CSR GK GPW Założenia Dlaczego CSR jest ważny dla naszej Grupy Wymiar compliance: rozporządzenie Market

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach regionalnych

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

ŁAD KORPORACYJNY A ZDOBYWANIE PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ - PRZYKŁADY PRAKTYK W UE

ŁAD KORPORACYJNY A ZDOBYWANIE PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ - PRZYKŁADY PRAKTYK W UE ŁAD KORPORACYJNY A ZDOBYWANIE PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ - PRZYKŁADY PRAKTYK W UE DR MARIUSZ BARANOWSKI Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa KONCEPTUALIZACJA POJĘCIA ŁAD KORPORACYJNY Ład korporacyjny

Bardziej szczegółowo

Kapitał zagraniczny w Polsce w dobie globalizacji

Kapitał zagraniczny w Polsce w dobie globalizacji AID Kapitał zagraniczny w Polsce w dobie globalizacji Pod redakcją Elizy Frejtag-Mika SPIS TREŚCI Wstęp 7 l t Przyczyny rozwoju bezpośrednich inwestycji zagranicznych w świetle teorii... 9 1.1. Wstęp.\

Bardziej szczegółowo

METODY SZACOWANIA KORZYŚCI I STRAT W DZIEDZINIE OCHRONY ŚRODOWISKA I ZDROWIA

METODY SZACOWANIA KORZYŚCI I STRAT W DZIEDZINIE OCHRONY ŚRODOWISKA I ZDROWIA METODY SZACOWANIA KORZYŚCI I STRAT W DZIEDZINIE OCHRONY ŚRODOWISKA I ZDROWIA Autor: red. Piotr Jeżowski, Wstęp Jedną z najważniejszych kwestii współczesności jest zagrożenie środowiska przyrodniczego i

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia) Obowiązuje od 01.10.2016 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie

Bardziej szczegółowo

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH Społeczna Odpowiedzialność Biznesu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU TO koncepcja, wedle której

Bardziej szczegółowo

Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 2. Współczesny świat w erze turbulencji (Alojzy Z. Nowak) 3. Przedsiębiorczość (Beata Glinka)

Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 2. Współczesny świat w erze turbulencji (Alojzy Z. Nowak) 3. Przedsiębiorczość (Beata Glinka) Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 1.1. Ewolucja podejść do zarządzania (Włodzimierz Piotrowski) 1.1.1. Kierunek klasyczny 1.1.2. Kierunek human relations (szkoła stosunków międzyludzkich) 1.1.3. Podejście

Bardziej szczegółowo

mgr Karol Marek Klimczak KONCEPCJA I PLAN ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr Karol Marek Klimczak KONCEPCJA I PLAN ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr Karol Marek Klimczak KONCEPCJA I PLAN ROZPRAWY DOKTORSKIEJ Tytuł: Zarządzanie ryzykiem finansowym w polskich przedsiębiorstwach działających w otoczeniu międzynarodowym Ostatnie dziesięciolecia rozwoju

Bardziej szczegółowo

Kondycja ekonomiczna drzewnych spółek giełdowych na tle innych branż

Kondycja ekonomiczna drzewnych spółek giełdowych na tle innych branż Annals of Warsaw Agricultural University SGGW Forestry and Wood Technology No 56, 25: Kondycja ekonomiczna drzewnych spółek giełdowych na tle innych branż SEBASTIAN SZYMAŃSKI Abstract: Kondycja ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO HADLOWEGO WADEX S.A.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO HADLOWEGO WADEX S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO HADLOWEGO WADEX S.A. ORAZ OCENA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIALALNOŚCI SPÓŁKI P.P.H. WADEX S.A. I WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia na studiach I stopnia dla kierunku Finanse i Rachunkowość i ich odniesienie do efektów kształcenia w obszarze nauk społecznych

Efekty kształcenia na studiach I stopnia dla kierunku Finanse i Rachunkowość i ich odniesienie do efektów kształcenia w obszarze nauk społecznych Efekty na studiach I stopnia dla kierunku Finanse i Rachunkowość i ich odniesienie do efektów w obszarze nauk Objaśnienie oznaczeń w symbolach: S obszar w zakresie nauk 1 studia pierwszego stopnia A profil

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013 Rola i zadania Komitetu Audytu Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii biznesowych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1.5. Funkcje funduszy inwestycyjnych w gospodarce... 32 1.6. Szanse i zagrożenia inwestowania w fundusze inwestycyjne...

SPIS TREŚCI. 1.5. Funkcje funduszy inwestycyjnych w gospodarce... 32 1.6. Szanse i zagrożenia inwestowania w fundusze inwestycyjne... SPIS TREŚCI Wstęp......................................................... 9 Rozdział 1. Pojęcie i istota funduszu inwestycyjnego.................. 13 1.1. Definicja funduszu inwestycyjnego...............................

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Analiza i modelowanie_nowicki, Chomiak_Księga1.indb :03:08

Spis treści. Analiza i modelowanie_nowicki, Chomiak_Księga1.indb :03:08 Spis treści Wstęp.............................................................. 7 Część I Podstawy analizy i modelowania systemów 1. Charakterystyka systemów informacyjnych....................... 13 1.1.

Bardziej szczegółowo

Umiejętności Polaków - wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych PIAAC

Umiejętności Polaków - wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych PIAAC A A A Umiejętności Polaków - wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych PIAAC dr Agnieszka Chłoń-Domińczak oraz Zespół badawczy PIAAC, Instytut Badań Edukacyjnych Warszawa, 20 listopada

Bardziej szczegółowo

Czy odpowiedzialny biznes zmieni polskie firmy? Prezentacja wyników badania kondycji dużych przedsiębiorstw

Czy odpowiedzialny biznes zmieni polskie firmy? Prezentacja wyników badania kondycji dużych przedsiębiorstw Prezentacja wyników badania kondycji dużych przedsiębiorstw Jeszcze przed kryzysem opinie liderów światowego biznesu wskazywały rosnący potencjał tego obszaru zarządzania. Odpowiedzialne zarządzanie (CR)

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach gospodarczych Zarządzanie wiedzą w Polsce i na świecie w świetle ostatnich lat

Rozdział 1. Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach gospodarczych Zarządzanie wiedzą w Polsce i na świecie w świetle ostatnich lat Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie Autor: Marcin Kłak Wstęp Rozdział 1. Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach gospodarczych 1.1. Rola i znaczenie wiedzy 1.1.1. Pojęcia i definicje

Bardziej szczegółowo

Raportowanie informacji niefinansowych

Raportowanie informacji niefinansowych 9 grudnia 2014 r. Raportowanie informacji niefinansowych Małgorzata Szewc Główny Specjalista Departament Rachunkowości 1 Stan obecny Polska na tle innych krajów UE Polska implementowała w zakresie ujawniania

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczący stosowania zasad Ładu Korporacyjnego przez LSI Software S.A. w 2014 roku

Raport dotyczący stosowania zasad Ładu Korporacyjnego przez LSI Software S.A. w 2014 roku 1 Raport dotyczący stosowania zasad Ładu Korporacyjnego przez w 2014 roku Strona 1 z 6 2 Zarząd Spółki oświadcza, że w 2014 roku Spółka przestrzegała zasad ładu korporacyjnego wymienionych w dokumencie

Bardziej szczegółowo

Marketing międzynarodowy. Jolanta Tkaczyk www.rynkologia.pl

Marketing międzynarodowy. Jolanta Tkaczyk www.rynkologia.pl Marketing międzynarodowy Jolanta Tkaczyk www.rynkologia.pl Agenda Analiza szans na rynkach międzynarodowych 3 sposoby wchodzenia na rynek międzynarodowy Marketing mix standaryzacja czy adaptacja 3 sposoby

Bardziej szczegółowo

Bezpośrednie inwestycje

Bezpośrednie inwestycje Toruńskie Studia Międzynarodowe MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI EKONOMICZNE NR 1 (3) 2010 Artur Piotrowicz Iwona Sobczak Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie kujawsko-pomorskiem Streszczenie Napływ

Bardziej szczegółowo

HR Biznes Partner jak umacniać pozycję HR-owca w firmie?

HR Biznes Partner jak umacniać pozycję HR-owca w firmie? HR Biznes Partner jak umacniać pozycję HR-owca w firmie? Kim jest HR Biznes Partner? Czy jest to tylko modne określenie pracownika HR-u, czy może kryje się za nim ktoś więcej? Z założenia HR Biznes Partner

Bardziej szczegółowo

Komitety ds. wynagrodzeń świat i Polska. Jakub Han Sedlak & Sedlak

Komitety ds. wynagrodzeń świat i Polska. Jakub Han Sedlak & Sedlak Komitety ds. wynagrodzeń świat i Polska Jakub Han Sedlak & Sedlak Kraków, 06.06.2006 Geneza powstania komitetów 1. Wysokie wynagrodzenia prezesów najwięcej zarabiają prezesi w USA sposoby walki z wysokimi

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ POSTRZEGANY STOSUNEK KRAJÓW UE DO POLSKI BS/25/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, LUTY 2004

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ POSTRZEGANY STOSUNEK KRAJÓW UE DO POLSKI BS/25/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, LUTY 2004 CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Program i efekty kształcenia studiów podyplomowych MBA-SGH. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Cel studiów i adresaci

Program i efekty kształcenia studiów podyplomowych MBA-SGH. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Cel studiów i adresaci Załącznik do uchwały nr 457 Senatu SGH z dnia 25 maja 2016 r. Program i efekty kształcenia studiów podyplomowych MBA-SGH Organizator Stopień studiów Prowadzący Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Studia

Bardziej szczegółowo

Społecznie odpowiedzialne zarządzanie w organizacjach publicznych. Teza cele konstrukcja realizacja

Społecznie odpowiedzialne zarządzanie w organizacjach publicznych. Teza cele konstrukcja realizacja Dr Grzegorz Baran, Instytut Spraw Publicznych UJ Społecznie odpowiedzialne zarządzanie w organizacjach publicznych Teza cele konstrukcja realizacja Teza Zakorzenienie modelu działania organizacji publicznej

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia niestacjonarne I stopnia Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia niestacjonarne I stopnia Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Dr hab. Karol KOCISZEWSKI, prof. UE Promotorzy prac dyplomowych

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW

KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW JERZY BIELINSKI (red.) KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW w świetle Strategii Lizbońskiej CEDEWU.PL WYDAWNICTWA FACHOWE Spis treści Wstęp 7 Część 1 Mechanizmy wzrostu wartości i konkurencyjności przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Polski rynek motoryzacyjny Ocena otoczenia gospodarczego. Raport Deloitte 16 maja 2012 r.

Polski rynek motoryzacyjny Ocena otoczenia gospodarczego. Raport Deloitte 16 maja 2012 r. Polski rynek motoryzacyjny Ocena otoczenia gospodarczego Raport Deloitte 16 maja 2012 r. Produkcja samochodów w 2011 roku - Europa mln 7 6 5 4 3 2 1 0 Niemcy Hiszpania Francja Wielka Brytania Czechy Polska

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych. Autor: redakcja naukowa Stanisław Wydymus, Bożena Pera

Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych. Autor: redakcja naukowa Stanisław Wydymus, Bożena Pera Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych Autor: redakcja naukowa Stanisław Wydymus, Bożena Pera W ostatnich latach ukazało się wiele opracowań poświęconych ocenie wymiany handlowej

Bardziej szczegółowo

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING Przedmioty OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Absolwent studiów podyplomowych - ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING:

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Dr inż. MBA Janusz Marszalec Centrum Edisona, Warszawa 8 kwietnia 2014

Bardziej szczegółowo

Podyplomowe studia relacji inwestorskich i komunikacji finansowej

Podyplomowe studia relacji inwestorskich i komunikacji finansowej Podyplomowe studia relacji inwestorskich i komunikacji finansowej Podyplomowe Studia relacji inwestorskich i komunikacji finansowej adresowane są głównie do kadry kierowniczej i specjalistycznej przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE Specjalności

ZARZĄDZANIE Specjalności KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności - MenedŜerska, - Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach, - Zarządzanie projektami międzynarodowymi, - Zarządzania zasobami ludzkimi,

Bardziej szczegółowo

PROGNOZY WYNAGRODZEŃ NA 2017 ROK

PROGNOZY WYNAGRODZEŃ NA 2017 ROK 07.06.206 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: tel. 509 509 56 media@sedlak.pl PROGNOZY WYNAGRODZEŃ NA 207 ROK Jak wynika z prognoz Komisji Europejskiej na 207 rok, dynamika realnego

Bardziej szczegółowo

Specjalne strefy ekonomiczne, klastry i co dalej

Specjalne strefy ekonomiczne, klastry i co dalej 1 Specjalne strefy ekonomiczne, klastry i co dalej Seminarium naukowe Instytut Przedsiębiorstwa Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Warszawa, 11 marca 2014r. Atrakcyjne miejsce dla 2 obecnych i przyszłych

Bardziej szczegółowo

dialog przemiana synergia

dialog przemiana synergia dialog przemiana synergia SYNERGENTIA. Wspieramy Klientów w stabilnym rozwoju, równoważącym potencjał ekonomiczny, społeczny i środowiskowy przez łączenie wiedzy, doświadczenia i rozwiązań z różnych sektorów.

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Promocja województwa warmińsko-mazurskiego 2015+

Promocja województwa warmińsko-mazurskiego 2015+ Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur 27-28 listopada 2014 roku, Działdowo Promocja województwa warmińsko-mazurskiego 2015+ Radosław Zawadzki Dyrektor Departamentu Koordynacji Promocji Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O ZAKRESIE, W JAKIM CHEMOSERVIS-DWORY S.A. ODSTĄPIŁ OD ZASAD DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW.

INFORMACJE O ZAKRESIE, W JAKIM CHEMOSERVIS-DWORY S.A. ODSTĄPIŁ OD ZASAD DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW. INFORMACJE O ZAKRESIE, W JAKIM CHEMOSERVIS-DWORY S.A. ODSTĄPIŁ OD ZASAD DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW. I. Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych ZMIANA NR 1 ZASADA NR 5 dotychczasowe

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

CZĘŚĆ I. UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nowoczesne podejście do zarządzania organizacjami. redakcja naukowa Anna Wasiluk Książka podejmuje aktualną problematykę zarządzania organizacjami w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Dynamiczna zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia wartości wspólnej jako nowego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu

Dynamiczna zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia wartości wspólnej jako nowego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu Dynamiczna zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia wartości wspólnej jako nowego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Tomasz

Bardziej szczegółowo

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa Cele kluczowe Idea społecznej odpowiedzialności biznesu jest wpisana w wizję prowadzenia działalności przez Grupę Kapitałową LOTOS. Zagadnienia te mają swoje odzwierciedlenie w strategii biznesowej, a

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ WYNAGRODZEŃ W BANKACH W POLSCE

EFEKTYWNOŚĆ WYNAGRODZEŃ W BANKACH W POLSCE 07.12.2016 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: Konrad Akowacz tel. 511 057 700 akowacz@sedlak.pl EFEKTYWNOŚĆ WYNAGRODZEŃ W BANKACH W POLSCE Do tematu wynagrodzeń podchodzi się w

Bardziej szczegółowo

Polityka wynagradzania menedżerów w sektorze finansowym a praktyka polskich banków wnioski z kryzysu finansowego

Polityka wynagradzania menedżerów w sektorze finansowym a praktyka polskich banków wnioski z kryzysu finansowego Polityka wynagradzania menedżerów w sektorze finansowym a praktyka polskich banków wnioski z kryzysu finansowego Piotr Urbanek Katedra Ekonomii Instytucjonalnej Uniwersytet Łódzki Główne kierunki reformy

Bardziej szczegółowo

W głosowaniu jawnym Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o następującej treści:

W głosowaniu jawnym Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o następującej treści: W głosowaniu jawnym Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o następującej treści: Uchwała nr 1 z dnia 17 maja 2016 w sprawie wyników oceny sprawozdań, o których mowa w art. 393 i art. 395 2 pkt 1 oraz 5 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Tendencje i uwarunkowania biznesu międzynarodowego

Tendencje i uwarunkowania biznesu międzynarodowego Tendencje i uwarunkowania biznesu międzynarodowego Dr Bogdan Buczkowski Katedra Wymiany Międzynarodowej Konferencja organizowana w ramach projektu Utworzenie nowych interdyscyplinarnych programów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Wybór specjalności na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

Wybór specjalności na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Studia stacjonarne I stopnia Rok akademicki 2015/2016 Wybór specjalności na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Katedry organizujące dydaktykę na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze (Wydział

Bardziej szczegółowo

Badania podstawą działań PARP na rzecz przedsiębiorców

Badania podstawą działań PARP na rzecz przedsiębiorców 2011 Anna Tarnawa Kierownik Sekcji Badań i Analiz Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności Badania podstawą działań PARP na rzecz przedsiębiorców Warszawa, 22 listopada 2011 r. Działalność

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w zakresie kształtowania wysokości i składników wynagrodzeń, w przypadku zawierania kontraktów menedżerskich z członkami zarządów

Dobre praktyki w zakresie kształtowania wysokości i składników wynagrodzeń, w przypadku zawierania kontraktów menedżerskich z członkami zarządów Dobre praktyki w zakresie kształtowania wysokości i składników wynagrodzeń, w przypadku zawierania kontraktów menedżerskich z członkami zarządów wybranych spółek z udziałem Skarbu Państwa Minister Skarbu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Wawel S.A. za 2009 rok

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Wawel S.A. za 2009 rok Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Wawel S.A. za 2009 rok I. Zakres działalności Rady Nadzorczej Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej obejmuje okres od 01.01.2009 do 31.12.2009, podczas

Bardziej szczegółowo

Otwarty Świat. Atrakcyjność Inwestycyjna Europy Raport Ernst & Young 2008

Otwarty Świat. Atrakcyjność Inwestycyjna Europy Raport Ernst & Young 2008 Otwarty Świat Atrakcyjność Inwestycyjna Europy Raport Ernst & Young 2008 Dane dotyczące raportu 834 menedżerów z 43 krajów Badane firmy pochodziły z 5 głównych sektorów: 2 37% przemysł, sektor motoryzacyjny

Bardziej szczegółowo

STYMULOWANIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ I INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI

STYMULOWANIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ I INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI SPIS TREŚCI Wstęp 9 KREATYWNOŚĆ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I KAPITAŁ LUDZKI Jan Koch 13 Metody generowania nowych pomysłów Krzysztof B. Matusiak, Łukasz Arendt 29 Kadry dla nowoczesnej gospodarki wyzwania dla

Bardziej szczegółowo

ETOS S.A. Ireneusz Żeromski 43 Wiceprezes Zarządu 30 marca 2015 r. 30 marca 2018 r. Źródło: Spółka, oświadczenia członków Zarządu.

ETOS S.A. Ireneusz Żeromski 43 Wiceprezes Zarządu 30 marca 2015 r. 30 marca 2018 r. Źródło: Spółka, oświadczenia członków Zarządu. ETOS S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku i adresem przy ul. Bysewskiej 23, 80-298 Gdańsk, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 178415) ANEKS NR 6 do

Bardziej szczegółowo

3.1. Istota, klasyfikacja i zakres oddziaływania wydatkowych instrumentów

3.1. Istota, klasyfikacja i zakres oddziaływania wydatkowych instrumentów Spis treści Wprowadzenie... 7 Rozdział 1. Cele, uwarunkowania i obszary działania współczesnej polityki fiskalnej... 11 1.1. Istota, zarys historyczny i uwarunkowania polityki fiskalnej... 12 1.2. Obszary

Bardziej szczegółowo

Raport z badań. CSR w opinii inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych oraz spółek giełdowych. Badanie wśród przedstawicieli spółek giełdowych

Raport z badań. CSR w opinii inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych oraz spółek giełdowych. Badanie wśród przedstawicieli spółek giełdowych Raport z badań CSR w opinii inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych oraz spółek giełdowych Badanie wśród przedstawicieli spółek giełdowych Warszawa, lipiec 2014 roku Metodologia Projekt badawczy

Bardziej szczegółowo

WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU

WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO NA POZYCJĘ KONKURENCYJNĄ UNII EUROPEJSKIEJ W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM Tomasz Białowąs Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej, UMCS w Lublinie bialowas@hektor.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

budujemy zaufanie w audycie

budujemy zaufanie w audycie budujemy zaufanie w audycie Misją 4AUDYT jest dostarczanie klientom najlepszych, zindywidualizowanych i kompleksowych rozwiązań biznesowych w zakresie finansów i rachunkowości, z uwzględnieniem ich skutków

Bardziej szczegółowo

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji.

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji. PROGRAMY 1. Program GROWTH- Stabilny i bezpieczny rozwój W wielu przypadkach zbyt dynamiczny wzrost firm jest dla nich dużym zagrożeniem. W kontekście małych i średnich firm, których obroty osiągają znaczne

Bardziej szczegółowo

Potwierdzenie nadania raportu bieżącego

Potwierdzenie nadania raportu bieżącego Page 1 of 5 CORPORATE GOVERNANCE - rynek regulowany Elektroniczna Baza Informacji Menu Strona główna Dodaj raport bieżący Archiwum raportów Aktualizacja danych teleadresowych Wyloguj Potwierdzenie nadania

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu magisterskiego na kierunku Ekonomia II stopień PYTANIA NA OBRONĘ

Bardziej szczegółowo

Spis treści WSTĘP... 13 STRATEGIE... 15

Spis treści WSTĘP... 13 STRATEGIE... 15 WSTĘP... 13 STRATEGIE... 15 ROZDZIAŁ 1 PROJEKTOWANIE INNOWACYJNYCH MODELI BIZNESU A WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA... 17 Marek Jabłoński Wstęp... 17 1. Projektowanie organizacji zarys teoretyczny... 18 2. Motywy

Bardziej szczegółowo

PROJECT FINANCE POLAND

PROJECT FINANCE POLAND PROJECT FINANCE POLAND rekomenduje najnowszą publikację Mariana Moszoro Partnerstwo publiczno-prywatne w monopolach naturalnych w sferze użyteczności publicznej. O książce Autor przedstawia aktualną tematykę

Bardziej szczegółowo

Wykład 2 Rola otoczenia w procesie formułowania strategii organizacji

Wykład 2 Rola otoczenia w procesie formułowania strategii organizacji Dr inż. Aleksander Gwiazda Zarządzanie strategiczne Wykład 2 Rola otoczenia w procesie formułowania strategii organizacji Plan wykładu Koncepcja otoczenia przedsiębiorstwa Metoda SWOT Cele przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć

Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć Maciej Cieślik Korzyści płynące z wprowadzania strategii społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwach mają wymiar nie tylko wizerunkowy.

Bardziej szczegółowo

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC - The Programme for the International Assessment of Adult Competencies) Międzynarodowe Badanie Kompetencji Osób Dorosłych

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIE WSPARCIA PRZEDSIĘBIORSTW W OBLICZU KRYZYSU

NARZĘDZIE WSPARCIA PRZEDSIĘBIORSTW W OBLICZU KRYZYSU FUNDUSZE STRUKTURALNE UE JAKO NARZĘDZIE WSPARCIA PRZEDSIĘBIORSTW W OBLICZU KRYZYSU dr Joanna Kuczewska Katedra Ekonomiki Integracji Europejskiej Wydział Ekonomiczny Uniwersytet Gdański Eklektyczna definicja

Bardziej szczegółowo

Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP

Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Raport na temat działalności Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Kierunki eksportu i importu oraz zachowania MSP w Europie Lipiec 2015 European SME Export

Bardziej szczegółowo

Przewodnik: Więcej kobiet w zarządzaniu to się opłaca DR EWA LISOWSKA SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE

Przewodnik: Więcej kobiet w zarządzaniu to się opłaca DR EWA LISOWSKA SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE Przewodnik: Więcej kobiet w zarządzaniu to się opłaca DR EWA LISOWSKA SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE Kompleksowe kompendium wiedzy Fakty i argumenty regulacje prawne dane liczbowe kontekst kulturowy

Bardziej szczegółowo

Zrównoważone podejście do rozwoju przedsiębiorstw

Zrównoważone podejście do rozwoju przedsiębiorstw Konferencja naukowa: Zrównoważony rozwój w polityce spójności w latach 2014-2020. Istota, znaczenie oraz zakres monitorowania prof. zw. dr hab. Henryk Wnorowski Zrównoważone podejście do rozwoju przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo